Dette planforslag fremmes av SMS-arkitekter AS og Siv.ing. A. Reinertsen på vegne av Konsmohus AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette planforslag fremmes av SMS-arkitekter AS og Siv.ing. A. Reinertsen på vegne av Konsmohus AS."

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for Sånum, felt A/B9. Plan ID 170 Dato: BAKGRUNN Dette planforslag fremmes av SMS-arkitekter AS og Siv.ing. A. Reinertsen på vegne av Konsmohus AS. Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging på eiendom 75/105 på Sånum, på område som er avsatt til allmennyttig (barnehage) / bolig. DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET Planområdet er på Sånum, ca. 3 km fra Mandal sentrum, en avstand som er overkommelig også for gang- og sykkelreiser. Området er tidligere benyttet til gartneridrift. Det er et forholdsvis lavtliggende område (ca. kt. 3-5) som ligger mellom den nylig utbedrete Rennesveien og jordbruksområder ut mot Ronekilen. Naturbasen til Direktoratet for Naturforvaltning har ingen registreringer i planområdet. Barnehage er anlagt like ved planområdet, få meter videre mot nordvest langs Rennesveien. Området er godt tilrettelagt for utbygging med allerede etablerte nett for vannforsyning, avløp og strømforsyning, samt ny/oppgradert Rennesvei. Området er åpent og lyst med gode solforhold. PLANSTATUS Planforslaget er i overensstemmelse med gjeldende reguleringsplan for Sånum, gjeldende fra Planområdet omfatter felt A/B9 i denne overordnede plan. Den overordnede planen har to felt med kombinert formål allmennyttig barnehage / bolig. Det er felt A/B8 og dette planområde, A/B9. Barnehagefunksjonen er ivaretatt på felt A/B8. PLANFORSLAGET Hovedgrep Planområdet foreslås utnyttet til oppføring av 16 boligenheter fordelt på to bygningskropper. Det anlegges 16 garasjeplasser i totalt 4 garasjebygninger. 1

2 Som nevnt tidligere er barnehagefunksjon ivaretatt i nabofelt slik at det kun foreslås boliger i denne plan. Arealbruk Planområdet dekker et område på ca 5,7 daa. Areal foreslås benyttet til følgende formål; - boligbebyggelse, eksisterende, frisiktsone 6m2 - boligbebyggelse, kons. småhusbeb. 1444m2 - garasjer 538m2 - uteoppholdsareal 1902m2 - lekeplass 305m2 - veg 886m2 - gang/sykkelveg 104m2 - annen veggrunn 125m2 - parkering for beboere og besøkende 418m2 - sykkelparkering 22m2 - trafo 14m2 - renovasjon 30m2 - frisiktsone (6m2) SUM 5794m2 Overordnet plan hjemler en tomteutnyttelse i %TU som er maksimalt 50%. Det tilsier maksimal BRA=2897m2. Planforslaget rommer 2068m2 innen byggegrenser for boliger, med bebyggelse i to etasjer. Det gir en tomteutnyttelse på ca 36% av det samlede planområdet som er på 5794m2. Garasjer skal ikke inngå i %TU i følge overordnet plan. Bebyggelse, struktur og tiltak De to boligbyggene er trukket tilbake fra Rennesveien, og vinklet slik at det dannes et stort uteområde med lekeplass i front av byggene. Lekeplassen blir svært nær boligene, og det blir godt utsyn fra boliger til lekeplass. Overordnet plan angir maksimal gesimshøyde 6 meter og maksimal mønehøyde på 8 meter over planert terreng. Boligene foreslås med pulttak med fall mot vei/parkering, med minimum gesimshøyde 6,5 meter og maksimal gesimshøyde 8 meter over planert terreng, det vil si omtrent som gitt i overordnet plan. Utbygger minner om at nye byggeregler (TEK10) medfører større krav til høyde for etasjeskillere enn det som var tilfelle da overordnet plan ble vedtatt, mye grunnet krav til ventilasjon og isolasjon. Boligene på grunnplaner får inngang til leiligheten fra adkomstvei inn i området. Øvre etasje får adkomst via trapp samt svalgang på adkomstveiside av bygningene. 2

3 Trapp plasseres i ende av bygg som peker mot nabobygget. Garasjerekkene er plassert i bakkant av planområdet, mot øst og nord. Garasjene foreslås også med pulttak med fall mot vei/parkering, med gesimshøyde 3 meter og mønehøyde 4 meter. Friområder/areal for felles bruk Det er regulert friområde for anlegg av lekeplass med areal 307m2 sentralt i området. Planløsningen gir mye uteareal. Totalt er det uteareal på 1458m2 rundt / i front av boligbyggene, samt 507 m2 uteareal mellom/ved garasjerekkene i tillegg til lekearealet på 307m2. Totalt utgjør dette 2272m2 uteareal for felles bruk. Fordelt på de 16 boenheten blir det i gjennomsnitt 142m2 pr. boenhet. Det er høyest kvalitet på uteoppholdsareal rundt /ved boligene. I planbestemmelsene er det satt krav til minst 80m2 uteoppholdsareal, som er likt krav til uteoppholdsareal i ytre deler i Kristiansand, gitt i kommuneplan og vedtekt til plan- og bygningsloven. Det er utbyggers hensikt å opparbeide lekeplassareal og felles uteområder som innbyr til fellesaktiviteter. Uteområdene er store, og vendt mot syd og vest med mye sol. De vil bli parkmessig opparbeidet med sittebenker som henvender seg mot lekeområder. I uteareal ved adkomstvei fra Rennesveien er det regulert inn plass til et åpent ventilert overbygg for avfallsdunker og sykler, på maksimalt 30m2. Trafikk Planforslaget hjemler utbygging av 16 boenheter, mens det før har vært gartneri på området. Dette ventes så skape lite ny trafikk. Dagens trafikk på Rennesveien forbi avkjørsel inn til planområdet, er meget beskjeden i følge vegvesenets registreringer. Overerordnet reguleringsplan for Sånum åpner for etablering av flere boliger lenger inn langs Rennesveien. Likevel forventes det lave trafikkvolum på Rennesveien forbi planområdet også etter fullført utbygging i følge overordnet plan, trolig mindre enn 100 kjt/døgn. Avkjørsel til planområdet fra Rennesveien er lagt til den nordre del av planområdet. Også avkjøring fra den søndre/vestre delen av området ble vurdert. Løsningen som er vist i reguleringsforslaget foretrekkes først og fremst fordi det gir mulighet til å få gulvetasje for boliger samt utearealer på et riktigere og lavere nivå. Det er en høydeforskjell på ca 1,3-1,4 meter mellom nivå på Rennesveien ved mulig avkjørsel i sydvest og foreslått avkjørsel i planforslaget. Avkjørselen kommer kun ca. 16 meter fra etablert avkjørsel til område A/B8 og 10-15m fra eks. avkjørsel til 3 boliger, begge vest for Rennesveien. Tatt i betraktning 3

4 lav trafikkmengde, lavt hastighetsnivå og gode siktforhold, er plassering av avkjørselen akseptabel. Det er regulert inn siktsoner for sikt langs Rennesveien som kjørevei, samt også for kryssing av fortau. Siktsonene er lagt inn etter mønster fra overordnet reguleringsplan for kjøretrafikk, 4x60m og 6x60m for sikt i kryss/viktige avkjørsler. For sikt til fortau ved kryssing av avkjørsel er det lagt inn 4x20m, i tråd med nye vegnormaler (håndbok 017). Siktsonene blir noe større enn krav i vegnormalene for samlevei i boligområder med fartsgrense 50km/t tilsier, men i tråd med andre kryss/avkjørsler som er/blir opparbeidet i tråd med overordnet plan. Det er gode snumuligheter for mindre kjøretøy på regulert felles veiareal i området. Mellom garasjerekkene GAR2 og GAR3 er det lagt inn areal slik at det er mulig å snu med en normert liten lastebil, kjøretøytype LL i vegnormaler for Statens vegvesen. Det er lagt inn annet veiareal i enden av snuplassen, i enden av kjøreveien ved boliger BKS2 samt langs adkomstveien fra Rennesveien og eksisterende trafo i den første svingen på adkomstveien. Arealene kan benyttes til snøopplag. Det er regulert en garasjeplass, samt en oppstillingsplass i front av garasjen for hver boenhet, og det er 6 gjesteparkeringsplasser til de 16 leilighetene. Vann, avløp og overvannssystem Planområdet vil bli knyttet til eksisterende VA-system i området. Detaljerte planer blir utarbeidet i tekniske planer som skal være godkjent før oppstart av utbyggingen. Veinavn Eksisterende veinavn dekker planområdet, det er ikke behov for nye navn. Tilgjengelighet for alle Adkomst til boliger fra offentlig vei har stigningsforhold som ligger under anbefalte grenseverdier vedrørende tilgjengelighet for alle. Leilighetene i 1. etasje tilfredsstiller krav til tilgjengelig boenhet, med hovedfunksjoner på inngangsplanet. Adkomst til lekeplass og uteoppholdsareal i front og mellom boligbygg vil bli universelt utformet. Det er tatt hensyn til parkering for bevegelseshemmede ved å regulere inn ekstra bredde på to garasjeenheter samt oppstillingsplasser for å kunne tilby ekstra bredde til parkering for bevegelseshemmede. Dette tilsvarer parkeringsmulighet for 25% av de 8 tilgjengelige boenheter. En av totalt 6 gjesteparkeringsplasser er regulert med 4,5 meter bredde for å tilby tilstrekkelig bredde for bevegelseshemmede. 4

5 Barn og unges interesser Planområdet benyttes ikke spesielt av barn og unge i dag. Barn og unges interesser er ivaretatt ved at det er planlagt lekeplass og at det blir etablert god kontakt til etablert, bredt fortau langs Rennesveien. ROS-analyse Det er utført analyse av risiko og sårbarhet (ROS). Konklusjonen er at det på dette stadium i planarbeidet ikke er forhold hvor det er behov for ytterligere utredninger. Miljøkonsekvenser Støy Trafikkmengde i og langs planområdet er så lav at det normalt ikke vil utløse krav om støyberegninger. Antall boenheter som hjemles i planforslaget er 16 stk med trafikkøking på ÅDTbasis på kanskje 60 kjøretøy pr. døgn. ÅDT står for årsdøgntrafikk, gjennomsnittlig antall kjøretøypasseringer i et snitt, begge veier. Statens vegvesens vegdatabank oppgir en meget lav trafikkmengde nå for Rennesveien, og ca 600 ÅDT for Hogganvikveien. Det er utbygging langs Rennesveien, men lite som tyder på at trafikkmengden skal øke til mer enn for eksempel 1500 ÅDT, som tilsvarer trafikk fra rundt 300 boenheter. Trafikkmengdene er så lave at dette ikke skulle skape trafikkstøy som nødvendiggjør skjerming. Eksempelvis har kommunal veinormal i Kristiansand bestemmelser om at det skal utføres støyberegning dersom ÅDT > Forurensing, energiforbruk og lukt Det foreslås et tradisjonelt søppelhentingssystem med dunker. Dunkene blir plassert i overbygget, åpent ventilert areal ved adkomstvei fra Rennesveien. Løsningen forventes ikke å gi luktplager. Biologisk mangfold Planen og planområdet er vurdert i lys av Naturmangfoldslovens I naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning (DN) er det ikke registrert verdifull biologisk mangfold i forbindelse med artsdata, naturtyper, vern mv innen planområdet. Dette samt foretatte befaringer utgjør kunnskapsgrunnlaget ( 8). Dersom man ikke innehar nok kunnskap om naturgrunnlaget, skal det vurderes hvorvidt tiltaket er av en slik art og omfang at ny informasjon bør innhentes, jf. 9. I dette tilfellet skal tiltaket gjennomføres i et område som tidligere er påvirket av 5

6 menneskelig aktivitet. Området er et bebygd område, utnyttet til næringsvirksomhet i form av gartneri. Sannsynlighet for skade på økosystemet synes meget lite sannsynlig basert på tidligere bruk av området samt ny utnyttelse til boliger som skal gi svært liten negativ påvirkning av økosystemet. 11 slår fast at det er tiltakshaver som er ansvarlig for kostnadene ved en eventuell miljøforringelse, og også må redusere denne innenfor et rimelighetsnivå. I saker som omhandler nybygging, vil dette vanligvis omfatte varsomhet ift. avrenning og ivaretakelse av naturlig vegetasjon der hvor dette er mulig. 12 slår fast at det er tiltakshaver som er ansvarlig for bruk av miljøforsvarlige metoder og teknikker som skal gi de beste samfunnsmessige resultatene. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Oppstartsmøte Oppstartsmøte med saksbehandler i kommunen ble avholdt Det ble gitt anbefaling om føringer for planarbeidet samt anbefalt kontakt med teknisk sektor i løpet av planprosessen. Føringene er fulgt opp i planarbeidet. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Oppstart av planarbeid for bebyggelsesplan ble varslet med brev til grunneiere, naboer, offentlige etater og interessegrupper samt med annonse i Lindesnes Det kom inn 4 merknader til oppstart, utbyggers kortversjon av merknadene samt utbyggers kommentarer er vist i de etterfølgende avsnitt; KORTVERSJON AV INNKOMNE MERKNADER MED UTBYGGERS KOMMENTAR. Agder Energi Nett AS opplyser at de har en nettstasjon i nærheten av varslet planområde. Det er byggeforbudssone langs 22kV jordkabel til nettstasjonen. Kapasitet på eksisterende anlegg er begrenset, og det må påregnes forsterkninger, avhengig av ønsket effektuttak. Utbyggers kommentar; Foreslått bebyggelse synes ikke å komme i konflikt med byggeforbudssone langs jordkabel. Avstand fra nettstasjon til en ny foreslått garasje vil bli tatt opp med Agder Energi, sammen med antall boenheter som vil angi ønsket effektuttak. Vest-Agder fylkeskommune har ingen merknader til at det utarbeides detaljregulering i overensstemmelse med overordnet plan, og at barnehage ivaretas på annet nærliggende areal. Fylkeskommunen minner om viktighet av å planlegge med tanke på tilgjengelighet for alle i form av universell utforming av uterom og lekeplasser samt tilgjengelighet i boliger, barn og unges interesser og fortetting med kvalitet. 6

7 Utbyggers kommentar; Det er tatt hensyn til disse forhold under utarbeidelse av planen, planbeskrivelsen omtaler hvordan planen forholder seg til dette. Fylkesmannen i Vest-Agder har ingen merknader til at området planlegges kun med boliger, da det er regulert inn barnehage i annet nærliggende område. Planbeskrivelsen må beskrive planens virkninger for interesser i området, inkludert miljøvirkninger, grundig, fremtidsrettet og i helhetlig sammenheng. Fylkesmannen viser til plan- og bygningslov og departementale rundskriv vedrørende planlegging for barn og unge samt tilgjengelighet for alle. Dersom det skal gjøres inngrep i grunnen må dette vurderes i forhold til bygge- og graveforskriften som er delegert til kommunen. Kommunen bør kartlegge/vurdere om det er områder som kan være forurenset. Grenseverdier for støy må overholdes. Det må også utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Utbyggers kommentar; Det vises til planbeskrivelsen for hvordan disse forhold er ivaretatt. Statens vegvesen vil legge vekt på avkjørsler og byggegrenser ved behandling av reguleringsplanen. Medvirkning Utbygger har fulgt opp invitasjonen om kontakt med teknisk sektor i planperioden. Det har vært diverse kontakter med kommunens planavdeling, og medvirkning iht. planprosessen plan- og bygningsloven legger opp til. FORSLAGSSTILLERS VURDERING Etter utbyggers oppfatning er planforslaget utarbeidet i tråd med intensjoner i overordnede planer, og i samsvar med signaler som er gitt fra teknisk sektor i kommunen. Det vises til tekst i avsnitt bebyggelse, struktur og tiltak for utbyggers vurdering av planlagte byggehøyder i forhold til bestemmelser i overordnet plan. VEDLEGG Illustrasjoner til reguleringsplan ROS-analyse 7

8 REGULERINGSPLAN FOR SÅNUM, A/B9 MANDAL KOMMUNE. RISIKO OG SÅRBARHETSUNDERSØKELSE Risiko knyttes til uønskede hendelser, begivenheter eller tilstander som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Risiko er et sammensatt begrep der man vurderer muligheten (sannsynlighet) for at en hendelse skal inntreffe, og omfanget (konsekvens) av hendelsen dersom den likevel skulle inntreffe Med sårbarhet menes hvor robust en virksomhet er overfor uønskede ytre påvirkninger. Risikofaktoren kan illustreres i en matrise for produkt av sannsynlighet og konsekvens. De laveste risikofaktorene (1 6) vurderes som akseptable, ingen avbøtende tiltak er nødvendig. Risikofaktorer fra 7 til 14 vurderes som akseptabelt, men avbøtende tiltak bør vurderes. Risikofaktorer fra 15 til 25 vurderes som uakseptable, avbøtende tiltak er nødvendig. SANNSYNLIGHET KONSEKVENS 1. Svært liten 2. Liten 3 Middels 4. Stor 5. Svært stor 5. Svært sannsynlig Meget sannsynlig Sannsynlig Moderat sannsynlig Lite sannsynlig Denne forenklede undersøkelsen er basert på forslag til detaljert reguleringsplan for Sånum A/B9. sist datert Planen omfatter bebyggelse og anlegg (boliger, garasjer, uteoppholdsareal, lekeareal og renovasjonsanlegg), samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (fellesarealer for veg, gang/sykkelveg, annen veggrunn, parkering for bil og sykkel og trafo), sikringssone (frisikt) og faresone (høyspenningsanlegg). I den vedlagte sjekklisten er det gjort merknad ved følgende emner: 1. Radon skyldes naturlig radioaktivitet i grunnen. I tråd med bestemmelser i overordnet plan skal nye bygninger ha radonsperre. Bygningsdeler under bakkeplan sikres og tettes med dobbel radonsperre. Masse som føres inn i området skal være uten skadelig stråling. For øvrig anses ingen avbøtende tiltak å være nødvendig. 2. Det er kun en adkomstvei helt fram til bygningene, men de ligger i kort avstand fra fylkesvei og nås via felles adkomstvei. Dette vurderes som akseptabel adkomst for evt. brannutrykning. Denne forenklede risiko og sårbarhetsundersøkelsen konkluderer med at det på dette trinn i planleggingen ikke er forhold hvor det er behov for ytterligere utredninger. Det er ikke foretatt noen gradering av mulige risikofaktorer. Siv.ing. A. Reinertsen Kristiansand,

9 9

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND

FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 DRONNINGENSGATE 34 AS KRISTIANSAND DRONNINGENSGATE 34 AS FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 46 DEL AV DRONNINGENS GATE 34 FESTNINGSGATA 4 KONGENS GATE 31 KRISTIANSAND PLANNR. 1345 09.12.2013 REV. 14.04.14 1 SMS ARKITEKTER AS

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE PLANKART 22.05.15 PLAN ID xx 1 PLANBESKRIVELSE 1.1 Forslagsstiller og planlegger På vegne av Pål Vere har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

22.05.2014. Utarbeidet for:

22.05.2014. Utarbeidet for: PlanID: 1312 22.05.2014 Kristiansand kommunee DETALJREGULERINGSPLAN DVERGSNES, DELFELT B9 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet for: Skanska Bolig AS Mai 2014 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Gamle Follum skole Plan ID: 0605_359 Datert: 29.03.12 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS 1 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer