Radon News: Implementering av radonstrategien + regulering av radon og helsevern i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radon News: Implementering av radonstrategien + regulering av radon og helsevern i Norge"

Transkript

1 Radon News: Implementering av radonstrategien + regulering av radon og helsevern i Norge Hans Haavind og Will Standring FHM Miljø og helsedagene: Årskonferanse i Drammen 26. april 2010

2 Oversikt Del 1 Om Statens strålevern Radon og helse Nasjonal radonstrategi Strålevernets nye anbefalinger for radon Implementeringen av radonstrategien Radontrygge byggeråstoffer Målestandardisering skoler og barnhager Kartlegging: effektivitet av tiltak etter flere år Del 2 regulering av radon og helsevern i Norge

3 Kort om Statens strålevern Rolle: Landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet. Sorterer under Helse og omsorgsdepartementet, men skal betjene alle departementer i spørsmål som angår stråling. Ansvarsområder: Forvaltnings og tilsynsansvar ved all bruk av strålekilder i medisin, industri og forskning. Overvåke naturlig og kunstig stråling i miljø og yrkesliv. Øke kunnskap om forekomst, risiko og effekt av stråling. Leder, har sekretariat og operasjonslokaler for den nasjonale atomulykkesberedskapen.

4 Illustrasjon: Statens strålevern/monica Egeli Radon Kilder til radon i inneluft Byggegrunnen Vann fra borebrønn Byggematerialer Inhalasjon fører til bestråling av luftveiene. Gruvedata og fellesstudier gir et overveldende vitenskapelig materiale: Radoneksponering gir økt risiko for lungekreft. Synergieffekt mellom radon og røyking. viste at majoriteten av lungekrefttilfeller som induseres av radon forårsakes av denne synergieffekten. Andre helseskader fra radon er studert (bl.a. barneleukemi, hudkreft, Multippelsklerose (MS), magekreft), men i for lite omfang og med sprikende resultater. Ingen bevis for åbekrefte eller avkrefte andre helseeffekter forårsaket radoneksponering.

5 Radonrisiko i Norge 4,5 4 Relativ risiko som funksjon av radonkonsentrasjon Frekvensfordeling, landsomfattende kartlegging 2000/2001 (tot målinger) 3, RR 3 2,5 2 1, Midlere radonkonsentrasjon (Bq/m 3 ) Relativ risiko øker proporsjonalt med radoneksponering uten en nedre terskelverdi. Frekvens (antall Intervall (radonkonsentrasjon Bq/m 3 ) Radonnivåene i norske boliger er lognormalt fordelt. De fleste bor ved lave eller moderate nivåer.

6 Radonrisiko i Norge 4,5 4 Relativ risiko som funksjon av radonkonsentrasjon Frekvensfordeling, landsomfattende kartlegging 2000/2001 (tot målinger) RR 3,5 3 2,5 2 1, Midlere radonkonsentrasjon (Bq/m 3 ) I Norge dør ca. 300 mennesker årlig hvor radon er medvikende årsak. Relativ risiko øker proporsjonalt med radoneksponering uten en ikke nedre bare terskelverdi. de høye nivåene. Frekvens (antall Intervall (radonkonsentrasjon Bq/m 3 ) Radonnivåene i norske boliger er lognormalt fordelt. Ca. 70 % av radondødsfallene skyldes radonnivåer under 200 Bq/m 3. For å redusere antallet krefttilfeller fra radon vesentlig, må derfor alle radonnivåer senkes; De fleste bor ved lave eller moderate nivåer. Dette gjelder alle kategorier bygninger og lokaler (arbeidsplasser, skoler, barnehager).

7 Nasjonal radonstrategi Regjeringens nye radonstrategi ble lagt frem 1. juli Basert på rapport fra Arbeidsgruppen for samordnet innsats mot radon ( ). Todelt mål: Alle bygninger i Norge under gitte grenseverdier for radon. Radonkonsentrasjonene så lave som praktisk mulig. Inndelt i delstrategier med egne målsetninger og tiltak for ulike deler av radonarbeidet.

8 Seks delstrategier Strategien inndelt i delstrategier, hver med egne mål og forslag til tiltak: Illustrasjon: Statens strålevern/monica Egeli Radon i arealplanlegging Radon i forbindelse med oppføring av nye bygninger Radon i eksisterende boliger Lokalsamfunn i Norge med særdeles alvorlige radonproblemer Radon i bygninger og lokaler der allmennheten har adgang Radon i arbeidslokaler

9 Strålevernets nye anbefalinger for radon Strålevernet publiserte sine nye anbefalinger for radon : Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier: 1. Tiltaksgrense på 100 Bq/m 3 2. Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m 3 Så lave nivåer som mulig tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen Alle bygninger radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. Radonmålinger utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret med sporfilmmetoden Radonreduserende tiltak i eksisterende bygninger er årsaksspesifikke, rettes mot identifiserte radonkilder og søker å oppnå så lave som mulige radonnivåer etter tiltak Se StrålevernInfo 25:09:

10 Implementering av radonstrategien Det er opprettet en Koordineringsgruppe. Sikre koordinering og at arbeid blir gjort i en hensiktsmessig rekkefølge. Det skal opprettes arbeidsgrupper for separate deler av implementeringsarbeidet, ledet av Koordineringsgruppen. Koordineringsgruppen: Arbeidstilsynet, Helsedirektoratet, Husbanken, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Norges geologiske undersøkelse, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Statens bygningstekniske etat, Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Bærum kommune, Oslo kommune, Røyken kommune og Statens strålevern.

11 Utfordringer ved implementeringsarbeidet Regelverksarbeid, lage veiledere. Målestandardisering: Standarder for hvordan radon skal måles i ulike bygninger (Norsk Standard). Sikre kvalitet på radonmålinger. Påbegynt: Pilotprosjekt på målestandardisering av radon i skoler/barnehager. Tiltaksløsninger: Kunnskapsutvikling og minimumskrav til radonreduserende løsninger Sikre kvalitet på diagnostikk og tiltak. Kompetanseheving i blant annet kommuner, fylke, byggebransjen og radonbransjen. Kunnskapsutvikling og kvalitetsforbedringer: Utvikling av gode produkter: Måling og tiltak. Påbegynt: Metodeutvikling for radonklassifisering av byggeråstoffer. Informasjon til befolkningen.

12 Tre prosjekter som er i gang Radontrygge byggeråstoffer Målestandardisering i skoler og barnehager Holdbarheten av radontiltak

13 Radontrygge byggeråstoffer NGU og Statens strålevern samarbeider om å utrede/utvikle en standardisert målemetodikk for dokumentasjon og klassifikasjon av byggeråstoffer mht. radon. Formål: Unngå at tilslagsmateriale blir brukt på en slik måte at det bidrar til økt konsentrasjon av radon i inneluft og derved bidrar til helseskader i befolkningen. Mål: Etablere målemetoder i felt/laboratorium for å klassifisere tilslagsmaterialer i forhold til radonfare. Etablere velbegrunnede grenseverdier for radioaktivitet og radonfare i tilslagsmateriale som brukes til husbygging. Tilrettelegge for at målemetodene kan iverksettes i stor skala (foreslå etablering av konkrete rutiner, med navngitte aktører og rollefordeling) og for rutinene for forvaltning og formidling av måleresultatene. Forberede standardiseringsarbeid for målemetodene.

14 Målestandardisering av skoler og barnehager Mål: En anbefalt beskrivelse av hvordan radonnivået bør fastsettes i skoler og barnehager, som etter hvert kan utvikles til en standard. Bakgrunn: Det er i forslag til ny strålevernforskrift foreslått grenseverdier for radon i skoler og barnehager. Illustrasjon: Statens strålevern/monica Egeli Pilotprosjekt i gang: Samarbeid med SINTEF Byggforsk

15 Målestandardisering av skoler og barnehager Pilotprosjekt med SINTEF Byggforsk: Fase 1: Litteraturstudier (ferdig). Fase 2: Utprøving Måler i stor skala radon med sporfil og elektroniske loggere i totalt fem skoler. Måleperioden er over 2 måneder og avsluttes i månedsskiftet mai/juni. Rapport fra SINTEF i juni. Ny anbefaling fra Strålevernet i løpet av høsten 2010.

16 Holdbarheten av radontiltak Bakgrunn: Under Nasjonal kreftplan ( ) ble det gitt tilskudd til radontiltak i boliger hvor det var målt for høye radonkonsentrasjoner. Mål: Ønsker åfinner ut hvor holdbare radontiltak er etter flere år. Prosjekt: Måler radon i boliger som har fått gjort tiltak under tilskuddsordningen. 440 boliger (2 målebrikker hver) Målinger fra Fredrikstad til Vardø Målebrikkene returneres nå 70% svareprosent foreløpig Rapport planlagt ferdig sommer/høst 2010

17 Oppsummering Del 1 Radon er en helsefare i Norge. Betydelig potensiale for å redusere helsekonsekvensene. Strålevernet har revidert anbefalingene om radon for alle bygninger: tiltaksgrense 100 Bq/m 3 maksimumsgrense 200 Bq/m 3 så lave nivåer som mulig Implementeringen av regjeringens nasjonale radonstrategi er i gang.

18 Del 2 Regulering av radon og helsevern i Norge regelverk helt sentralt i Regjeringens radonstrategi hvilke regelverk; bygningsmyndighetenes, Arbeidstilsynets, Strålevernets, kommunenes regelverkene før 2009; radon kun direkte omtalt i bestemmelse i gamle TEK forskrift under plan /bygningslov hendelser i 2009/ 10; høring av forslag til to nye strålevernforskrifter vedtagelse av ny TEK (teknisk forskrift under plan /bygningsloven) status /planer for nye strålevernforskrifter og endring av forskrift om ioniserende stråling i arbeidslivet

19 Ny TEK (vedtatt mars 2010) Teknisk forskrift til plan og bygningsloven (Statens bygningstekniske etat): Ikrafttredelse: 1. juli Radon (1) Bygning xxx.. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m 3. (2) Følgende skal minst være oppfylt: a) xx b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m 3.

20 Ny strålevernforskrift (forventet vedtatt i juni) 2. Saklig virkeområde Forskriften omfatter også menneskelig aktivitet som i seg selv innebærer forhøyet naturlig ioniserende stråling fra omgivelsene eller som leder til slik stråling. Dette omfatter blant annet radon i eksisterende bygninger og lokaler hvor mennesker kan oppholde seg. Forskriften gjelder ikke a) radon og annen forhøyet naturlig stråling i boliger og fritidsboliger hvor eier selv bor eller oppholder seg b) arbeidsgivers plikter i forhold til radonnivåer i arbeidslokaler

21 Ny strålevernforskrift Grenseverdiene for radon i skoler, barnehager og utleieboliger vil antagelig endelig foreslås/vedtas åtre i kraft i Grenseverdiene refererer til en gitt målestandard, dvs. en bestemt måte åmåle/fastsette radonnivået. Arbeidet som skal lede til denne standarden er påbegynt: Pilotprosjekt på målestandardisering av radon i skoler/barnehager.

22 Radon i takstlovutvalgets NOU (høring var i 2009) Et samlet utvalg går inn for at tilstandsrapporten skal inneholde generell informasjon om radon i kommuner hvor kartlegging er tilgjengelig. Utvalget delt i synet på om tilstandsrapporten også bør inneholde opplysninger om radon fra korttidsmålinger. Uansett, opplysningsplikt jf. avhl. 3 7: Om radon er målt må det opplyses om dette. Under behandling i Justisdepartementet.

23 Mer om TEK Den gamle bestemmelsen TEK 8 33 Forurensinger / 4. Radon: Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader. Den nye bestemmelsen TEK Radon: (1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m 3. (2) Følgende skal minst være oppfylt: a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen. b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m 3. (3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd. virkeområde bestemmelsene : Nybygg påbygg ombygg, (ikke eksist./gamle bygg); men hva med pålegg om retting med hjemmel i plan- og bygningsloven for nye bygg med vesentlige mangler / feil?

24 TEK, mer om ikrafttredelse /overgangsbestemmelser Ikrafttreden Forskriften trer i kraft 1. juli Overgangsbestemmelser (1) Med unntak for bestemmelser i kapittel 4, samt 9 4 og 9 6 til 9 9 kan tiltakshaver fram til 1. juli 2011 velge om hele tiltaket skal følge forskriften eller bestemmelsene i forskrift 22. januar 1997 nr. 33 om krav til byggverk og produkter til byggverk.

25 Forslagene til to nye strålevernforskrifter De to forskriftsforslagene på Strålevernets område som var på høring i 2009 (i regi av Miljøverndepartementet og Helsedepartementet), innebar utskilling av bestemmelsene for ytre miljø til egen forskrift Radon får en mye viktigere og konkret regulering i ny strålevernforskrift, men ikke for arbeidsgivers plikter, som fortsatt vil ligge i regelverket som forvaltes av Arbeidstilsynet

26 Mer om forslaget til ny strålevernforskrift (Gjeldende forskrift; ingen konkrete bestemmelser om radon, men i forslag som nevnt: Virkeområdet i 2 nå foreslått presisert utrykkelig med bestemmelse om radon i eksist. bygninger /lokaler der mennesker kan oppholde seg. ) Høringsforslaget, 6 siste ledd: Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. 2, dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3. Tilsvarende gjelder for boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg. Radonnivået skal uansett ikke overstige 200 Bq/m3 i slike bygninger og lokaler.

27 Fremdriftsplan nye stråleforskrifter Planlagt forskriftsvedtak for strålevernforskrift og forskrift om anvendelse av forurensingsloven på stråling; før fellesferien

28 Kommunenes forskrift, sammenheng med foreslått 6 siste ledd i ny strålevernforskrift Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 19. Inneklima/luftkvalitet Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner. Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer. Ioniserende stråling skal ikke overskride et alment akseptert nivå. Hvordan vil ny str-v-forskrift kunne påvirke kommunenes tilsynsoppgaver når den blir vedtatt?

29 Arbeidstilsynets regler Arbeidsmiljøloven og egen forskrift om ioniserende forskrift gjelder; har henvisning til gjeldende strålevernforskrift 21 / dosegrenser yrkeseksponering. Arbeidstilsynet i gang med åutarbeide forslag / endring sin forskrift, for tilpasning til ny strålevernforskrift (ikke bare mhp radon). Usikkert hvordan denne i første omgang blir mht radon.

30 Særlig om plansaker etter PLB loven Bestemmelser ikraft fra 2009 om ROS analyser og hensynssoner, herunder Sikrings, støy og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko., jf PBL loven Departementets offisielle lovkommentar s. 98 fastslår at radon hører med blant denne kategori soner, sammen med bl.a sone utsatt for skred, ras, flom, akutt forurensning, støysone, kraftlinje område mv. Se også s. 38 om 4 3 ROS (risiko/sårbarhetsanalyser)der radon opgså er nevnt.

31 Oppsummering Del 2 Overlappende regelverk også i forslagene til ny strålevernforskrift; kommunen og Strålevernet, tilsyn kommunen og Arbeidstilsynet, tilsyn Kommunene har en viktig rolle Kommunene har en viktig rolle ved åta hensyn til radon ved arealplanlegging, reguleringsplaner og i byggesaksbehandling, oppfølging i forhold til forskrift om miljørettet helsevern og informere innbyggerne om radon.

Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi

Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi Bård Olsen Stavanger 5. april 2011 Fylkesmannen i Rogaland Oversikt Radonkilder Radon og helse Strålevernets anbefalinger for radon (2009) Måling og tiltak

Detaljer

Radon og helse: Regjeringens nasjonale strategi mot radon

Radon og helse: Regjeringens nasjonale strategi mot radon Radon og helse: Regjeringens nasjonale strategi mot radon Will Standring NGU Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi - 3. februar 2010, Trondheim Innhold Radon og helseeffekter 2009: Et veiskille i norsk

Detaljer

Radon regelverk og anbefalinger

Radon regelverk og anbefalinger Radon regelverk og anbefalinger Ingvild Engen Finne, seniorrådgiver, Statens strålevern Oslo, 24.3.2015 www.nrpa.no Kort om Statens strålevern Rolle Landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet.

Detaljer

Måling av radon i skoler og barnehager

Måling av radon i skoler og barnehager Måling av radon i skoler og barnehager Bård Olsen Forum for miljø og helse Fornebu 8. mai 2012 Radon er lett å måle! Anbefaling: Radonmåling i boliger Langtidsmåling om vinteren: Minst to måneder Sporfilm

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Radon Temaveiledning

Radon Temaveiledning Melding HO-3/2001 juni 2001 Radon Temaveiledning Forord 1 Formålet med veiledningen 2 Regelverket 3 Saksbehandling og kontroll 4 Stråling og helserisiko 5 Radonkilder og radonkartlegging TEK 6 Tiltak i

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Tiltak mot radon i privatboliger Oppsummering av tiltak under Nasjonal kreftplan 1999-2003

Tiltak mot radon i privatboliger Oppsummering av tiltak under Nasjonal kreftplan 1999-2003 Strålevern Rapport 2006:7 Tiltak mot radon i privatboliger Oppsummering av tiltak under Nasjonal kreftplan 1999-2003 Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse:

Detaljer

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Innledning...2 1. Generelle vurderinger...3 2. Flom...4 Flom knyttet til Mjøsa...4 Flom knyttet til mindre vassdrag...5

Detaljer

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Rundskriv IS-8/2013 Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Bygningstekniske konsekvenser

Bygningstekniske konsekvenser Nye radonkrav i TEK10 Bygningstekniske konsekvenser Jonas Holme, Knut Noreng og Bjørn Petter Jelle 1 Radon Radon Radioaktiv edelgass som gir α- stråling Halveringstid 38 3,8 dager Dannes kontinuerlig fra

Detaljer

Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS

Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS 1 Kjære kunde! Friske hus gir Friske mennesker! Velkommen til vårt nye Trygghetsmagasin Vi i Radon Norge blir

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Radon er lett å måle!

Radon er lett å måle! Måling av radon i boliger, skoler og barnehager Bård Olsen Ullensvang, 26. april 2012 Radon er lett å måle! 1 Anbefaling: Radonmåling i boliger Langtidsmåling om vinteren: Minst to måneder Sporfilm er

Detaljer

Kartlegging av Strålevernets brev og nettekster

Kartlegging av Strålevernets brev og nettekster Kartlegging av Strålevernets brev og nettekster levert av Arkitekst mai 2010 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG OG ANBEFALING...4 BREV...6 Kommunikasjon/funksjon...6 Funn: Mange av brevene har en uklar funksjon

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Vurdering av radonegenskaper - FL 2000

Vurdering av radonegenskaper - FL 2000 Foam-King Norge AS Vurdering av radonegenskaper - FL 2000 2014-07-02 Oppdragsnr.: 5143447 Vurdering av radonegenskaper - FL 2000 Revisjon: 00 00 2014-07-02 Vurdering av radonegenskaper - FL 2000 Daan Boonstra

Detaljer

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619

Statens helsetilsyn. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. IK-2619 Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til direktoratet

Detaljer

Elektromagnetiske felt og helse

Elektromagnetiske felt og helse NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1995:20 Elektromagnetiske felt og helse Forslag til en forvaltningsstrategi Rapport fra en tverrdepartemental embetsgruppe avgitt til Sosial- og helsedepartementet 21.

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Virksomhetsplan for 2005

Virksomhetsplan for 2005 Strålevern Rapport 2005:1 Virksomhetsplan for 2005 Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Statens strålevern. Virksomhetsplan for 2005. StrålevernRapport

Detaljer

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø NEI-NO--729 NO9600046 Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø NO9600046 Strålevern HEFTE '- Cfe0 3 Referanse: Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø. Strålevern, hefte

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Anbefalte faglige normer for inneklima

Anbefalte faglige normer for inneklima Anbefalte faglige normer for inneklima Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2 Innholdsfortegnelse Forord -..... 5 Kap. 1 - Generelt om inneklima

Detaljer

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidstilsynet Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Tittel: Utredning og forslag til hva som bør gjøres med

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer