Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning"

Transkript

1 Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/ Arkiv: Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Forslag til detaljregulering av Finstavegen, gbnr. 76/36, 48 m.fl. - "Sollia" Rådmannens innstilling I medhold av plan- og bygningslovens og vedtar Utvalget for næring, plan og miljø å legge Forslag til detaljreguleringsplan Finstadvegen, gbnr. 76/36, 48 m.fl. - "Sollia" med reguleringsbestemmelser ut til offentlig ettersyn. Plankart er datert , reguleringsbestemmelser er datert Vedlegg som følger saken: 1 Reguleringsplan 2 Reguleringsbestemmelser 3 Planbeskrivelse 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse 5 Sjekkliste naturmangfoldloven 6 Illustrasjonsplan 7 Redegjørelse fra forslagsstiller om uteoppholdsarealer 8 Støyrapport 9 Rapport: arkeologiske undersøkelser 10 Innkomne merknader -samlet SAKSUTREDNING Bakgrunn for saken Reguleringsplanforslaget fremmes av forslagsstiller Sjåtil og Fornæss AS avdeling Gardermoen på vegne av tiltakshaver Jørn Andersen. Hensikten med planarbeidet er å regulere gbnr 76/36,48 til boligformål, konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse i samsvar med gjeldende kommuneplan, samt avklare adkomstløsning og utnyttelsesgrad. Forhold til gjeldende planer og retningslinjer Planområdet er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan for Eidsvoll, med en stripe avsatt til LNF(Landbruk-, natur-, og friluftsområde) på gbnr 76/48. Dette oppfattes (av forslagsstiller) som en unøyaktighet i opptegning av kommuneplan i forhold til eiendomsgrenser. Det aktuelle arealet er uregulert. Reguleringsplan for Granum gbnr 76/33 og 71, vedtatt , grenser til planområdet i sør. Beskrivelse av planområdet

2 Planområdet er ca 12 dekar, består av gnr/bnr 76/34, 36, 37 og 48 samt del av gbnr 342/2 (Finstadvegen). Eiendommene 76/36 og 48 har samme hjemmelshaver. De tilliggende eiendommer, i nord 76/37 og i sør 76/34 har andre hjemmelshavere. Planområdet ligger langs FV 503 Finstadvegen, ca. 1 km nord for Dal sentrum med togstasjon, bussterminal, barnehage og butikker. Det er i underkant av 2 km til Dal skole. Det er to eksisterende avkjørsler direkte fra Finstadvegen inn i planområdet, til henholdsvis gbnr. 76/36 og 76/37. 76/34 ble i sin tid fradelt uten adkomstveg. Planområdet ligger ca 1 km nord for Dal sentrum, langs Finstadvegen Kartutsnitt som viser planavgrensning Planområdet ligger imellom annen villabebyggelse langs Finstadvegen og bærer preg av å være nylig avskoget. Opp fra Finstadvegen skråner terrenget mot et nivå om lag 10 høydemeter over vegen, fra ca. 177 m.o.h. til 187 m.o.h. I planområdets nordre del ligger to eksisterende bolighus. Disse husene er ikke bevaringsverdige. For øvrig er arealene øst for planområdet avsatt til LNF-område i kommuneplanen, og fremstår som skogsmark med noe verdi som friluftsområde. Mer informasjon om planområdet finnes i den vedlagte planbeskrivelsen. Planprosessen Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad den , samt sendt per brev til berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer og gjenboere. I forbindelse med varsel om oppstart kom det uttalelser fra Statens vegvesen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune, Ruter, Jernbaneverket, Romerike Politidistrikt, samt 3 berørte grunneiere. Merknadene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i den vedlagte planbeskrivelse, vedlegg 3. Merknadene foreligger i fullstendig form i vedlegg 10. Utover dette har ikke Kommunal forvaltning ytterligere kommentarer til merknadene. Beskrivelse av planforslaget Planområdet foreslås regulert til boligformål konsentrert bebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse, felles kjøreveg med tekniske anlegg, gang-/sykkelveg, felles lekeplass og renovasjonsanlegg, og grønnstruktur. Den konsentrerte småhusbebyggelsen, i delområde BKS1 og BKS2 skal i følge forslaget bebygges med rekkehus, tomannsbolig eller kjedede eneboliger, med en maksimal samlet utnyttelse på %- BYA= 32 % samlet for BKS 1 og BKS 2. Maksimal høyde på bebyggelsen er satt til gesimshøyde 7 meter og mønehøyde 9 meter. For bebyggelse med pulttaksform er høyeste gesimshøyde satt til 7,5 meter, laveste gesimshøyde til 6,5 meter. Høyden skal beregnes ut i fra ferdig planert terreng. Hver boenhet skal ha to parkeringsplasser, den ene i garasje/carport og den andre universelt utformet og i tillegg disponere et privat uteoppholdsareal på minst 40 m 2. Den foreslåtte lekeplass vil oppfylle 2

3 retningslinjer om universell utforming og er gitt en størrelse på 204 m 2, noe som er i tråd med kommunale retningslinjer. Den frittliggende småhusbebyggelsen (titulert BF1-3), foreslås tilrettelagt for bebyggelse i form av ene-/ eller tomannsboliger, med maksimal %- BYA = 25 %, med samme høydebestemmelser som for den konsentrerte småhusbebyggelsen. Hver boenhet skal ha to parkeringsplasser, hvorav den ene skal være i garasje/carport, og den andre universelt utformet. Mer informasjon om planforslaget finnes ikke per dags dato. Konsekvenser av planforslaget Sammenlignet med de nærmeste omgivelsene vil området fremstå noe tettere bebygget og dermed høyere utnyttet enn den omkringliggende eksisterende bebyggelsen. Det foreslåtte boligområdes uteoppholdsarealer vil oppleves som små i forhold til tomtene rundt hvor utearealene er mer romslige. Derfor blir det desto viktigere å sørge for at de foreslåtte utearealer blir gode, og at bebyggelsen plasseres med hensyn til terrenget og landskapet for å harmonere med både ubebygde og bebygde omgivelser. Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at situasjonsplan for hele planområdet skal leveres sammen med byggesøknaden. Det er foreslått 10 nye boenheter, og disse vil medføre en liten økning av trafikk på Finstadvegen. I den forbindelse vil økningen riktignok skje gjennom en oppgradert avkjørsel sammenlignet med eksisterende avkjørsel. Det planlegges gang- / sykkelveg langs fylkesvegen, som en forlengelse av allerede regulert trasé umiddelbart sør for planområdet. Denne vil ikke bli etablert i denne omgang, men vil derimot ligge ferdig regulert for opparbeidelse på et senere tidspunkt. Dette vil gi en mer trafikksikker løsning for myke trafikanter mot Dal sentrum i fremtiden. Med utbyggingen vil noen flere familier sogne til Dal sentrum, slik at bruken av dagens tilbud og infrastruktur vil øke og gi denne forbedret driftsgrunnlag. Opparbeidelse av vegen vil medføre visse terrenginngrep for å kunne håndtere høydeforskjellene i planområdet. Fra FV 503 til planområdets toppunkt er denne ca. 8 meter. Med den foreslåtte løsning vil man med en veglengde på 170 meter maksimalt få en stigning på 1:14 (6,7 %). Retningslinjer for universell utforming angir en maks stigning på 1:20, unntaksvis 1:12 for kortere strekninger. Planområdets avstand til Finstadvegen har resultert i utarbeidelse av støyrapport for vegtrafikk, vedlegg 8, hvor det anbefales oppføring av støyskjerm mellom den planlagte sykkel-/gangveg og boligområdet. Det er også utført arkeologiske undersøkelser i forbindelse med reguleringsarbeidet, og ingen registrerte kulturminner eller antatt verdifulle friluftsområder vil gå tapt ved gjennomføring av planforslaget. Se ellers registreringsrapport, vedlegg 9. Vurdering med konklusjon og begrunnelse Planområdet har et noe utfordrende terreng med tanke på anleggelse av den foreslåtte interne kjøreveg dersom denne skal kunne tilfredsstille krav til universell utforming. Dette skyldes i bunn og grunn at gbnr. 76/37 i nord og gbnr. 76/34 i sør, skal sikres adkomst gjennom reguleringen. Selve forslaget er relativt lite detaljert når det gjelder den planlagte bebyggelse, ettersom tiltakshaver foreløpig ikke er i besittelse av noe konkret byggeprosjekt. Dette betyr at større ansvar står og hviler på hvordan byggesøknad og situasjonsplan utarbeides og håndteres. I et slikt tilfelle må nødvendigvis forventningene til utarbeidelse av situasjonsplan og byggesøknad derfor finne seg i å være høyere enn for andre tilfeller hvor det på reguleringsnivå opereres med konkrete skisser og forslag til hustyper. Derfor har administrasjonen etterspurt en redegjørelse for hvordan kjøreveg skal opparbeides, og hvordan den felles lekeplassen vil forholde seg til de retningslinjer for lekeareal som finnes i forslaget til ny kommuneplan. Dette er utført av forslagsstiller og finnes under aktuelle kapitler i planbeskrivelsen, og i vedlegg nr. 7. I det forslaget som presenteres gjennom denne reguleringsplanen, vil hver boenhet få private uteområder, og ligger i følge planbeskrivelsen i nærheten av gode friluftsområder øst for planområdet. Det er i tillegg regulert felles lekeplass som sammen med de private uteområdene vil kunne fungere godt og fylle flere funksjoner forutsatt at disse etableres på en god og gjennomtenkt måte. Planområdets skrånende terreng gir for øvrig muligheter for gode solforhold for de planlagt bebygde boenheter. Det legges opp til en høy utnyttelsesgrad i planområdet sammenlignet med nærområdet for øvrig. Men med tanke på den fortetting som foregår på Råholt og Dal synes det hensiktsmessig med en tettere bebyggelse enn tradisjonelle eneboligtomter i området. Det er derfor fornuftig å se til områder i nærheten av kollektivknutepunkter for å møte dagens befolkningsvekst i kommunen. Fra planområdet er det drøye 300 meter til nærmeste bussholdeplass, og snaut 1,3 km til Dal stasjon. Boligområdets beliggenhet antyder dermed at beboerne vil ha gode muligheter til å bruke allerede eksisterende 3

4 infrastruktur, og planforslaget er således i tråd med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Med bakgrunn i det ovenstående anbefaler rådmannen at Forslag til Detaljreguleringsplan Finstadvegen, gbnr. 76/36, 48 m.fl. - "Sollia", legges ut til offentlig ettersyn. 4

5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Sollia, gbnr 76/36, 48 m fl, Dal, Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere tomtene gbnr 76/36 og 48 til boligformål, konsentrert småhusbebyggelse i samsvar med gjeldende kommuneplan. Planen tilrettelegger for gang- / sykkelveg mot Dal sentrum, og ny samordnet avkjørsel fra Finstadvegen. METODE Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Svært sannsynlig (4) kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede Sannsynlig (3) kan skje av og til; periodisk hendelse Mindre sannsynlig (2) kan skje (ikke usannsynlig) Lite sannsynlig (1) hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk risiko. Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 2. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins 3. Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift over lengre tid 4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. Konsekvens Sannsynlighet 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite Sannsynlig 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht. nytte Hendelser i grønne felt: Billige tiltak gjennomføres Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK Side 1 av 4

6 Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell nedenfor. Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak Natur- og miljøforhold Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 1. Masseras/-skred Nei 2. Snø-/isras Nei 3. Flomras Nei 4. Elveflom Nei 5. Tidevannsflom Nei 6. Radongass Nei Lite sannsynlig, men evt krav til radonsperre håndteres i byggesaken jfr TEK 10. Vær, vindeksponering. Er området: 7. Vindutsatt Nei 8. Nedbørutsatt Nei Natur- og kulturområder 9. Sårbar flora Nei 10. Sårbar fauna/fisk Nei 11. Verneområder Nei 12. Vassdragsområder Nei 13. Fornminner (afk) Nei 14. Kulturminne/-miljø Nei Menneskeskapte forhold Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 15. Vei, bru, knutepunkt Nei 16. Havn, kaianlegg Nei 17. Sykehus/-hjem, kirke Nei 18. Brann/politi/sivilforsvar Nei 19. Kraftforsyning Nei 20. Vannforsyning Nei 21. Forsvarsområde Nei 22. Tilfluktsrom Nei 23. Område for idrett/lek Nei 24. Park; rekreasjonsområde Nei 25. Vannområde for friluftsliv Nei Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 26. Akutt forurensning Nei 27. Permanent forurensning Nei 28. Støv og støy; industri Nei 29. Støv og støy; trafikk Nei 30. Støy; andre kilder Nei 31. Forurenset grunn Nei 32. Forurensning i sjø Nei 33. Høyspentlinje (em stråling) Nei 34. Risikofylt industri mm Nei 35. Avfallsbehandling Nei 36. Oljekatastrofeområde Nei Side 2 av 4

7 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak Medfører planen/tiltaket: 37. Fare for akutt forurensning Nei 38. Støy og støv fra trafikk Nei 39. Støy og støv fra andre kilder Nei 40. Forurensning i sjø Nei 41. Risikofylt industri mm Nei (kjemikalier/eksplosiver osv) Transport. Er det risiko for: 42. Ulykke med farlig gods Nei 43. Vær/føre begrenser Nei tilgjengelighet til området Trafikksikkerhet 44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 1 3 Ulykker i kryss i avkjørsel kan forekomme. 45. Ulykke med Ja 1 3 Ulykker i kryss/avkjørsel gående/syklende 46. Ulykke ved anleggsgjennomføring 47. Andre ulykkespunkter Nei Andre forhold 48. Sabotasje og Nei terrorhandlinger - er tiltaket i seg selv et Nei sabotasje- /terrormål - er det potensielle sabotasje-/ Nei terrormål i nærheten? 49. Regulerte vannmagasiner, Nei med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand mm 50. Naturlige Nei terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup, etc) 51. Gruver, åpne sjakter, Nei steintipper etc 52. Spesielle forhold ved Nei utbygging/gjennomføring OPPSUMMERING og veg kan forekomme. Ja 1 3 Området må sikres i anleggsfasen Konsekvens 1. Ubetydelig 2. Mindre 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig alvorlig Sannsynlighet 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite Sannsynlig 44, 45, 46 Side 3 av 4

8 Analysen viser at det er få forhold som kan medføre nevneverdig risiko. De punktene hvor det er vist at det kan være forhold som gir risiko/ fare er kommentert nedenfor: Pkt. 44 og 45: Uhell og ulykker/påkjørsler i krysset mellom adkomstvegen og Finstadvegen og samt innenfor selve området kan forekomme. Dette kan gjelde både bil mot bil, men også uhell/ulykker hvor myke trafikkanter er involvert. Fartsgrensene er imidlertid lave, (50 km/t). Det er vurdert at det er lite sannsynlig at det vil skje ulykker, men at konsekvensene kan bli alvorlige hvis de skulle inntreffe. Pkt. 46: Ny boligbebyggelse vil oppføres i et etablert boligstrøk, og bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med de nye boligene vil derfor foregå nært eksisterende boliger. Dette er ikke en uvanlig situasjon, og forutsatt at anleggsområdene sikres tilfredsstillende i anleggsfasen iht. gjeldende lover og forskrifter, vil uvedkommende ikke få tilgang til anlegget. Konklusjonen er at uhell og ulykker ved anleggsgjennomføring anses å være lite sannsynlig, men kan medføre alvorlige konsekvenser hvis de skulle skje. Planforslaget endrer imidlertid ikke verken sannsynlighet for ulykker eller konsekvensene hvis de skulle inntreffe. KONKLUSJON ROS-analysen viser at det er liten sannsynlighet og små konsekvenser ved gjennomføring av planen. De forholdene hvor det antas at kan medfører risiko er omtalt over. Men hovedkonklusjonen er at de foreslåtte endringene av gjeldende reguleringsplan ikke vil endre risiko for mennesker, miljø og materielle verdier i negativ retning. Øystein Ellingsen Sjåtil & Fornæss AS, Gardermoen, Side 4 av 4

9 SJEKKLISTE NATURMANGFOLDLOVEN, REGULERINGSPLAN FOR SOLLIA gbnr 76/36, 48, EIDSVOLL KOMMUNE 8 KUNNSKAPSGRUNNLAGET Sjekket ut: Arter (Arealis: Direktoratet for naturforvaltningr) Verna vassdrag (Arealis: Norges vassdrags- og energidirektorat) Verneområder (Arealis: Direktoratet for naturforvaltning ) Viktige kulturlandskapsområder (Arealis: Direktoratet for naturforvaltning ) Naturtyper (Arealis: Direktoratet for naturforvaltning) Kulturminner (Arealis: Riksantikvaren I tillegg uttalelse fylkeskommunen) SEFRAK-registrerte (Arealis: Riksantikvaren) Er kunnskapen vurdert godt nok? Hvis NEI, bruk 9 "Føre-var" 9 "FØRE-VAR" Fare for irreversibel skade på naturmangfoldet Fare for alvorlig skade på naturmangfoldet Viser "føre-var" behov for handleplikt? 10 SAMLET BELASTNING Vil tiltak i henhold til planen i sum føre til for stor belastning på økosystemet 11 KOSTNADER VED MILJØFORRINGELSE Tiltakshaver dekker merkostnader for å unngå miljøforringelse JA NEI UAKTUELT X X X X X X X X X X X X X 12 MILJØFORSVARLIGE TEKNIKKER OG DRIFTSMETODER Er byggemetoden eller byggeteknikken miljøforsvarlig Finnes alternative driftsmetoder eller teknikker for bygging av tiltakene X X Bør det stilles vilkår om alternativebygge- eller driftsmetoder ellet -teknikker? X Øystein Ellingsen, Sjåtil & Fornæss AS,

10 Redegjørelse for uteoppholdsarealer omkring Sollia, i forhold til 6 i bestemmelsene i forslag til revidert kommuneplan. I forslag til detaljregulering for Sollia datert 7/2-14, er det innarbeidet lekeplass i på planområdet, som innfrir kravene det er satt til nærlekeplass i kommuneplanbestemmelsen. Det er i tilliggende planområde (innenfor reguleringsplan for Granum, vedtatt 27/11-00) regulert lekeplass på ca 820 kvm. Denne ligger i en avstand på ca 100 m fra planområdet for Sollia. Det er på tilsvarende måte regulert et lekeareal på ca 700 kvm på motsatt side av Finstadvegen for Sollia-planen (innenfor reguleringsplanen for Solheim, vedtatt 27/4-11). Dette ligger i en avstand på ca 200 m. Videre er det litt lenger sør, på vestsiden av Finstadvegen regulert et offentlig friområde på ca 2,4 da (innenfor reguleringsplanen for Granrud, vedtatt 29/6-87). Dette ligger i en avstand på størrelsesorden 320 m. De regulerte lekearealene i omkringliggende planer er enten mindre enn 1000 kvm eller ligger mer enn 200m fra planområdet, og innfrir dermed ikke til fulle kravene til en kvartalslekeplass i kommuneplanbestemmelsen. Dog er det antall boenheter som lekeplassene blir felles for, etter alt å dømme vesentlig lavere enn den maksimums-norm som er satt i bestemmelsen (max 50 boenheter). Det er i kommuneplanbestemmelsen satt krav til områdelekeplass, som skal være på minst 2,5 da, uten at det er satt en minsteavstand. Det er innenfor reguleringsplanene for Dalsliene / idrettsområde Hasler regulert lekearealer, offentlige friområder og idrettsarealer av anselig størrelser. Disse ligger i en avstand på m fra Sollia-planen, og utgjør en verdifull ressurs for barn og unge som er store nok til å ferdes på egen hånd eller følges av voksne. I dette området ligger det også flere barnehager, som har lekearealer som er tilgjengelige for almenheten utenom barnehagenes åpningstid. Ovennevnte betraktninger gjelder kun regulerte grøntområder. Det faktum at planområdet for Sollia har meget store sammenhengende skogsområder med turvennlig terreng som nærmeste nabo mot øst, er et aspekt som vi mener i de fleste henseende overflødiggjør de kravene som er satt i kommuneplanbestemmelsene. Vi mener intensjonen om gode oppvekstvilkår for barn- og unge, med varierte muligheter for lek og aktiviteter er vel ivaretatt i planforslaget for Sollia. For øvrig er plasseringen av lekearealet i det siste planforslaget for Sollia (datert 7/2) lagt oppe på den flatere delen av tomten, der det er mer fleksible rammer for å utforme arealet med helningsforhold i samsvar med fremtidig terreng, og tilpasning mot adkomstvegen. Videre detaljering av disse forholdene må gjøres i forbindelse med prosjektering av bebyggelse og utarbeidelse av byggeplaner for anlegg. Med vennlig hilsen Øystein Ellingsen AREALPLANLEGGER Tlf dir.: (+47) Sjåtil & Fornæss AS Avd. Gardermoen Balder Allé Gardermoen

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 S.nr. 13/ november 2013 Registreringsrapport Uten funn av automatisk fredete/nyere tids kulturminner. Reguleringsplan - Gbnr 76/36, 76/48 m.fl. Sollia Eidsvoll Kommune Kristin Orvik Arkeologisk feltenhet, Akershus fylkeskommune

36 Reguleringsplan - Gbnr 76/36, 76/48 m fl Sollia Innhold Innledning... 2 Landskap og kulturmiljø... 3 Berørte gårder... 4 Detaljkart... 5 Faste funn/løsfunn... 6 Metode... 7 Overflateregistrering... 7 Funn

37 Reguleringsplan - Gbnr 76/36, 76/48 m fl Sollia Innledning Bakgrunn for registreringen av automatisk fredete kulturminner er regulering av 76 Haga/34 Granum, 36 Liland, 37 Furubakken og 48 Lahaug, Eidsvoll kommune. Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten i henhold til kulturminnelovens 9. Utgiftene til registreringen dekkes av tiltakshaver jf. Kml 10. Registreringen ble gjennomført av Kristin Orvik den Det ble ikke registrert automatisk fredete kulturminner. Det ble benyttet 4,5 timer i felt og 4,5 timer til for- og etterarbeid, til sammen 9 timer. 2

38 Reguleringsplan - Gbnr 76/36, 76/48 m fl Sollia Landskap og kulturmiljø Figur 1: Oversiktskart kulturminner markert i rødt, og planområdet avmerket med sort stiplet linje. Utsnittet viser Figur 2. 3

39 Reguleringsplan - Gbnr 76/36, 76/48 m fl Sollia Berørte gårder Oversikt over gårder berørt av reguleringsplanen ØK-kart Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn CS Haga 34 Granum, 36 Liland, 37 Furubakken, 48 Lahaug Planområdet består av fire tomter, hvorav to er bebygd. På gbnr 76/37 står et nybygd hus. Masser er fjernet på den østlige delen av tomten, de er mulig lagt vest for huset for å skape et plant hageparti. På gbnr 76/36 står et hus av ukjent alder, og noen mindre bygg (bl.a. drivhus). Begge tomtene har opparbeidet hage og innkjørsler med asfalt og grus. På de to overnevnte tomtene og på 76/34 heller terrenget bratt, før det flater ut ved Finstadveien i vest. De østlige delene av tomtene og hele 76/48 ligger på et avflatet område i øst. Områdene som ikke består av hus og hage var bevokst med blandingsskog. Den var da området ble registrert hugget, men ikke ryddet. Dette gjorde at det stedvis var vanskelig å undersøke bakken. Deler av 76/36 var bevokst med kratt. Foto 1: Østre del av planområdet, sett mot nordøst. Foto 1: Del av 76/36 bevokst med kratt, sett mot nordøst. 4

40 Reguleringsplan - Gbnr 76/36, 76/48 m fl Sollia Detaljkart Figur 2: Detaljkart med nærmeste kulturminner markert, planområdet er markert med sort stiplet linje. 5

41 Reguleringsplan - Gbnr 76/36, 76/48 m fl Sollia Steds- og gårdsnavn Gårdsnavnene i et område kan i mange tilfeller fortelle oss mye om bosetningshistorien. Enkelte navn kan knyttes opp til bestemte tidsrom. Andre ganger kan de fortelle om karakteristiske naturtrekk som i dag er tapt eller gi informasjon om aktivitet området eller gården der har vært knyttet til. Grunnlaget for den tradisjonelle gårdsnavskronologien er opplysninger innsamlet og systematisert av Oluf Rygh (1898a-b). Ryghs opplysninger om stedsnavnene og de eldste skriftlige navnbeleggene gir sammen med kjente kulturminner, oldsaksfunn og topografi et utgangspunkt for videre diskusjon av bebyggelsens alder. Gårdsnavn: Haga er første gang nevnt i Biskop Eysteins rødebok/jordebok fra omkring Haga kan være dativ eller genitivsformen av Hagi, som har betydningen Havnegang / innhegnet jordstykke. Utdrag fra Rygh Norske Gaardnavne 76. Haga. Udt. ha2ga. -- i Haga RB Haeghe Haage Hagge /1. Hauge Hagi m.; om den nuv. Form se Kraakstad GN. 61. Hagi m., Havnegangen, se Indl. S. 52. I den nuværende Form kan Navnet enten være Dativ eller Ligedannelsesform Faste funn/løsfunn De nærmeste automatisk fredete kulturminnene i området består av gravminner og gravfelt. Disse ligger nord for planområdet. Et stykke vest for planområdet, og vest for jernbanen, ligger flere nyere tids kullfremstillingsanlegg, dyrkingsspor og et automatisk fredet veifar. R-nr. Funntype Datering Gbnr./-navn Avstand fra planområdet Gravfelt Bronsealder jernalder 76/1, meter mot nord-nordvest Gravminne Bronsealder jernalder Gravfelt Bronsealder jernalder 76/ meter mot nordvest 76/ meter mot nordvest 6

42 Reguleringsplan - Gbnr 76/36, 76/48 m fl Sollia Metode Området ble undersøkt ved overflateregistrering. Overflateregistrering I skog og utmark blir området befart til fots og gjennomgått systematisk visuelt for å se etter synlige kulturminner som gravhauger/røyser, steinstrenger, kullgroper, tjæremiler, tufter, hulveier osv. Kulturminnene vil fortegne seg som fordypninger, forhøyninger eller som steinansamlinger der størrelse, beliggenhet og form kan gi informasjon om den aktiviteten som har vært i området. Undergrunnen blir sondert ved hjelp av jordbor, en ca. 1 meter lang metallstang der det er frest ut et spor som gjør det mulig å ta ut en profil av undergrunnen. Overflatebefaringen er også et planleggingsredskap for den videre undersøkelsen. Områdets topografi, undergrunn og plassering i forhold til kjente funn i nærområdet vurderes. Aktuelle lokaliseringsfaktorer varierer etter landskapsutnyttelse og erverv til forskjellige tider, og landskapet kan ha forandret seg mye frem til i dag. Funn Det ble ikke registrert automatisk fredet eller nyere tids kulturminner. 7

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å detaljregulere for frittliggende småhusbebyggelse innenfor

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jønsjøsaga, Gnr/bnr 14/21 Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for videreutvikling av virksomheten for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Bakgrunnen for initiativet er å utvikle planområdet til boligformål. Hensikten er å gjøre dette

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID 201403. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter detaljreguleringsplan for steinbrudd

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: 0106 1074 FREDRIKSTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: Utvikling av reguleringsplan for inntil 9 ubebygde tomter i

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 31.01.2017 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Meiserudtunet. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av konsentrert småhusbebyggelse

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Forslag til detaljregulering for del av Bjørnemyrveien og Steinveien med de till iggende eiendommene 1/417 og 1/418 i Nesodden kommune. INBY

Detaljer

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Detaljregulering Nytt Pasienthotell UNN eiendommene.124/86, 124/99, og 128/99 Risiko og Sårbarhetsanalyse.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r023730000 25.09.2017, Pir II Oslo AS BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR RAMBEKKVEGEN 9 Metode og forutsetninger Plandato: 05.09.2016 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020383 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, september 2011 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSENDRING KATTAMYRE PLANNR 19880006_01, Eigersund kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD TOPP 09.11.2016 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan for Vinterhugu Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Metode og forutsetninger Plandato:16.05.2017 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020394 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os Metode og forutsetninger RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os 25.04.2016 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150002 Metode og forutsetninger Otta, 21.05.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HONNE 11.05.2016 Vedtatt i kommunestyret 27.10.2016 sak 124/16 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsendring for Idrettens hus Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

Block Watne AS. ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama. Utgave: 1 Dato:

Block Watne AS. ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama Utgave: 1 Dato: 2017-05-08 ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Vestre Nedenes Panorama Utgave/dato:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SKOGLUND ØST Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING SKIFTODDEN PÅ OFTENES I SØGNE KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Kommunedelplan for Råholt, Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Råholt er i dag et område som er i under hyppig utvikling. Det er stor villighet til å satse på prosjekter

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSAALYSE Emne: Innspill reguleringsplanforslag Felt 1, Langåsen - Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Jon Døviken, WSP orge AS Prosjektnr: Rapportnavn: ROS analyse Felt

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E Detaljr egu lering for Tomt til Veidekke Industri AS innenfor gnr./bnr. 152/27 og 152/39. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med reguleringen er å

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune Sammendrag/konklusjon E01 2016-05-23 Oversendt Ringebu kommune PEHKI OYVPE PEHKI Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

PRIVAT DETALJREGULERING FOR BJØRNEBRÅTAN / BERGER RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

PRIVAT DETALJREGULERING FOR BJØRNEBRÅTAN / BERGER RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PRIVAT DETALJREGULERING FOR BJØRNEBRÅTAN / BERGER GNR/BNR. 40/7 40/29 40/32 40/37 40/190 SVELVIK KOMMUNE 1. GANGS BEHANDLING OG OFFENTLIG ETTERSYN RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE VEDLEGG NR. 4 SIVILARKITEKT

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak DETALJREGULERING AV GJELLAN - TRØÅSEN Trondheim, 09.05.2016 1 Området og planlagte tiltak Området omfatter opparbeidelse og utbygging av ca 250 boliger inkl. opparbeidelse av teknisk infrastruktur for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE Sist revidert: 29.08.16 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536060 Arkivsak: 1514/16 METODE OG FORUTSETNINGER 2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Hurdal Hagetun Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget

Detaljreguleringsplan for Tosterødberget. 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget 28.10.14 Risiko - og sårbarhetsanalyse detaljr egulering for Tosterødberget Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Tosterødberget Halden kommune Detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING KVARTAL 15, GJØVIK RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING KVARTAL 15, GJØVIK RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING KVARTAL 15, GJØVIK RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Detaljregulering kvartal 15, Gjøvik Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjekt: Oppdragsgiver: Make Arkitekter As:

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR EIGERSUND MOTORSPORTSSENTER Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (veileder for kommunale risiko

Detaljer

ROS-analyse for reguleingsplan Møllehaugen

ROS-analyse for reguleingsplan Møllehaugen Rudland/Gundersen reguleingsplan Møllehaugen Plan-id 051620140002 2015-03-04 Oppdragsnr.: 5145152 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Områderegulering for BØNSDALEN I EIDSVOLL KOMMUNE, Planområdet er ca 200 dekar og er lokalisert like sør for Bøn og Nygård, ca 2 km øst for Eidsvoll

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn SARABAKKEN BOLIGOMRÅDE Plan ID Utført av: Unicotec AS Dato / sist rev.: 12.06.2015 Underskrift: Monica Schultz Illustrasjon: Plankart i google-earth (Unicotec AS)

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - Reguleringsplan for Torstad Boligområde, planid: 509-903-14 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Endring av «Reguleringsplan for Sand Nord, Nord-Odal kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Mapei planlegger å bygge ut fabrikklokalene mot nord over Vallsetvegen og knytte

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 02.06.14 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger 2 Risiko og sårbarhetsanalyse Helge

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SOLHAUGJORDET Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik 27.08.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Harstad

Detaljer

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Plannummer: 201420 31.03.2017 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

PS Utvikling AS. ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde. Utgave: 1 Dato:

PS Utvikling AS. ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde. Utgave: 1 Dato: ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde Utgave: 1 Dato: 2017-09-01 ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Solbergåsen Vest boligområde

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak ROS-VURDERING VED IGANGSETTING AV PLANARBEID Detaljregulering av området «Kveldro» 13/24 - Edøy 1 Området og planlagte tiltak Planområdet utgjør 101 daa, og planlegges utnyttet til blandet utnyttelse som

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Stutarhaugen Vel reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Plan-id 05152015003 2015-09-22 Oppdragsnr.: 5150915 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Plannummer: 201411 01.10.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Fv.16 Jernbaneundergang på Grua Reguleringsplan Lunner kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 03.03.2016 RI SI KO OG SÅRB ARH ETSAN ALYSE REGULERINGSPLAN FOR FV.16 JERNBANEUNDERGAN

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H. AS, avd. Vegårshei

Detaljer

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE

PLANFORSLAG: TEIETUNET. Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE PLANFORSLAG: TEIETUNET Vedlegg 8 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE EMNE: Planforslag Risiko & Sårbarhetsanalyse KOMMENTAR: FORFATTER: PROSJEKTNR: TAG arkitekter AS, Mia Prøsch Stilson xxxxx Teietunet RAPPORTNAVN:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL

REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL Plannavn REGULERINGSPLAN FOR SLETTEVOLD, GNR 57/422 M.FL Plan ID Utført av: ODIN PROSJEKTERING AS Dato / sist rev: 11.07.2016 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Det er utarbeidet en Risiko-

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Nyli gård Utgave/dato: 2 / 2013-04-29 Arkivreferanse: -

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata.

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR område på Sykehuset Levanger. Utarbeidet av: Madsø Sveen arkitekter as for Levanger kommune. Sign.: Kontroll: Antall sider: 5 Dato: 19.05.2014 Bakgrunn

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRANNSTASJON Sist revidert:01.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536058 Arkivsak: 16/1071 DETALJREGULERING BRANNSTASJON FEIL! BOKMERKE ER

Detaljer

Detaljregulering for Elgåslia

Detaljregulering for Elgåslia Detaljregulering for Elgåslia Plannummer:1502201105 09.02.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]... 6 3 1. Risiko-

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSe Dato: 31.10.2012 Detaljreguleringsplan for Borgen barnehage, del av gbnr 48/7, 48/44 m. fl. BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 13 daa og ligger på Borgen i

Detaljer

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Plannummer: 201502 Utarbeidet 19.03.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området

Detaljer