Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse"

Transkript

1 Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse Etne kommune 04. desember 2014

2 Innhald Innhald Føremål og omgrep Føremål Omgrep Vurdering av mogelege uønska hendingar Planføresetnadar Planområdet Farekategoriar for vurdering av mogelege uønska hendingar Naturbaserte farar Lausmasseskred Flaum Sterk vind Skog- og grasbrann Radon Jordskjelv Ekstrem nedbør Menneske- og verksemdbaserte farar Ureining i luft, vatn eller grunn El- forsyning Brann Infrastruktur, veg Analyse og konklusjon Kriteria for rangering av sannsyn Kriteria for rangering av konsekvens Risikomatrise Akseptkriterium Uønska hendingar med mogelege førebyggjande tiltak Konklusjon

3 1.Føremål og omgrep 1.1 Føremål Føremålet med risiko- og sårbarhetsanalysar er å utarbeida eit grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige omsyn kan integrerast i den ordinære planlegginga, og at det kan gi betre grunnlag for beredskaps- og kriseplanlegging i samfunnet. 1.2 Omgrep Risiko uttrykker den faren som uønska hendingar representerer for menneske, miljø, økonomiske verdiar og samfunnsviktige funksjonar. Risiko er eit resultat av sannsynet for (frekvensen) og konsekvensane av uønska hendingar (DSB). Sårbarhet er eit uttrykk for eit system si evne til å fungera og oppnå måla sine når det blir utsett for påkjenningar (DSB). Sannsyn er eit uttrykk for kor hyppig ei hending kan ventast å inntreffa. Vurderinga må byggja på kjennskap til lokale tilhøve, røynsler, statistikk og anna relevant informasjon. Konsekvens er mogeleg verknad av ei hending. 2.Vurdering av mogelege uønska hendingar 2.0 Planføresetnadar Planområdet Planforslaget regulerer eit område på Enge v/planteskulesvingen til bustader med tilhøyrande anlegg. Planområdet ligg i kommunedelplanen for Etnesjøen i eit område avsett til framtidig bustadområde. Avkjøring til området skal skje via privat fellesveg Planteskulevegen. Området er av Etne kommune vurdert til ikkje å utløysa krav om konsekvensutgreiing (KU), då det er snakk om eit mindre område som er avsett til føremålet i overordna plan, og reguleringa kjem ikkje inn under oppfangskriteria i 4 f) i forskrifta

4 2.1 Farekategoriar for vurdering av mogelege uønska hendingar I plankartet vil område med potensiale for risiko synast med omsynssone. ROS-analysen er utført i samsvar med «Veileder for kommunal risiko- og sårbarhetsanalyser» utgitt av Direktoratet for sivilt beredskap (2010), Norsk Standard 5814:2008, «Veiledning om tekniske krav til byggverk» utgitt av Direktoratet for byggkvalitet (2010), og vedtekne akseptkriterium for Etne kommune. Desse er i samsvar med krav i TEK10. Det er laga ei sjekkliste ut i frå liste med farekategoriar i «ROS- analysemal for arealplansamanheng i Etne kommune», ut i frå om dei er aktuelle å kartleggja eller ikkje. Hending/ situasjon Aktuelt? Naturbaserte farar Ja Nei Er området utsett for eller kan planen medføre risiko for: Snøskred Sørpeskred Lausmasseskred Steinsprang Flaum Sterk vind Skog og grasbrann Radon Dambrot Havnivåstigning Viltpåkjørslar Jordskjelv Ekstremnedbør Menneske- og verksemdbaserte farar Ja Nei Kan planen få konsekvensar for eller kan planområdet verta påverka av: Ureining i luft, vatn eller grunn Samlokalisering El- forsyning Vatn og avlaup Utslepp IKT Brann Infrastruktur, veg Tungtransport med farleg gods Terrorisme (hamner) Eksplosjonsfare knytt til industri Støy - 4 -

5 2.2 Naturbaserte farar Lausmasseskred Steinsprang, snø, sørpe og lausmasseskred frå naturleg terreng Det er ikkje registrert skredhendingar, aktsemdområder eller fareområder for stein- eller snøskred innafor området. Planområdet består av ein del fyllmassar, og det er eit våtare parti ned mot bekken i sør. Heile planområdet saman med Etne sentrum ligg under marin grense, og det kan vere fare for kvikkleireskred ved utvasking av massane. Det er observert leire innafor planområde, og det må vurderast på staden om lausmassane i området er av ein slik karakter og mengd at det er behov for masseutskifting. Tilgjengelege lausmassekart syner massar av tynn morene som vanlegvis er hardt samanpakka, og normalt under 0.5 meter. Morena kan likevel vere tjukkare somme stader Flaum Planområdet ligg under NVE sin verneplan for vassdrag, og det er utreda ein flaumrapport i regi av NVE. Flaumsonekart. Kjelde:

6 Nedkopiert nærbilete av 200- årsflaumen med planområdet innteikna. Kjelde: I høve til flaumrapporten for Etnevassdraget er det ikkje teke profil gjennom planområdet. Det må difor takast utgangspunkt i vasstanden ved dei næraste profilane for å vurdere flaumfaren. Tverrprofil Gjentaktsintervall Vasstand år år Som det går fram av plankartet, vert ikkje heile planområdet råka av ein 200- års flaum. Flaumkartet er truleg avgrensa slik då det ved overflauming kan bli oppstuving ved Prestabekken i nord. Vatnet renn då ned i lågbrekket på naboeigedomen. Då planområdet ligg høgare i terrenget enn naboeigedomane, vil flaumen fortsetje å renne dit den gjer i dag. Vasstanden i profilane tilseier likevel at området ligg i ei såkalla kjellarfri sone, då det ligg under 2,5 meter over ein forventa 200- års flaum. - Det bør i plankartet leggjast inn fareområde for flaum med føresegner om planerings-/byggjehøgd. Ved synfaring vart det observert eit brattare lende i høve til resten av planområdet som går frå ca kote og ned til bekken i sør. Bekken ligg mellom kote +2 og +3. Planområdet har tidlegare vore nytta til lagring av siloballar og til lagring av massar i samband med masseutskifting på garden nordvest for planområdet. Det er observert både leire og morenemateriale av fine og grove material i grunnen. I NVE sin merknad til oppstartvarslinga vart det rådd til ei byggegrense på 20 meter frå topp bekkeskråning dersom området er erosjonsutsett. Skråninga frå bekken er fleire meter høg, og planområdet vil ikkje kunne byggjast på dersom denne byggegrensa skal leggjast inn. Bekken har liten normal vassføring. Erosjon kan vere eit problem grunna lausmassane i området. - Det bør i plankartet leggjast inn fareområde for flaum med føresegner om erosjonssikrande tiltak mot bekken i sør Sterk vind Sterk vind kan vere eit problem på Vestlandet. Det er ikkje kjent at vind er eit særskilt problem i området. Midlertidige straumbrot og sperring av veg kan oppstå i nærområdet. Felling av tre grunna sterk vind vil kunne råka planområdet dersom det fører til straumbrot, men det er få tre i området

7 2.2.4 Skog- og grasbrann Boniteten på planområdet og store delar av nærområdet er dyrka mark. Det er ikkje registrert skog i nærområdet med bonitet av tyding. Det er elles mykje dyrka mark og graskledde enger det kan gå brann i ved lengre periodar med tørr luft og lite regn. Ca. 150 meter sør for planområdet ligg planteskuleskogen. Kontinuerleg drift av områda, samt avstand til brannstasjon justerer ned sannsynet for brann Radon Alle bygningar skal vere planlagt og bygd i samsvar med krav i TEK 10, forskrift om tekniske krav til byggverk, 13-5 Radon. - Bygningar skal prosjekterast og utførast med radonførebyggjande tiltak slik at innstrauminga av radon frå grunnen vert avgrensa. - Radonkonsentrasjonen i innelufta skal ikkje overstige 200 Bq/m3. - Bygningar rekna for varig opphald skal ha radonsperre mot grunn. - Bygningar rekna for varig opphald skal tilretteleggjast for eigna tiltak i byggjegrunn som kan aktiverast når radonkonsentrasjon i innelufta overstig 100 Bq/m3. Dette ledd gjeld ikkje dersom det kan dokumenterast at dette ikkje er nødvendig for å tilfredsstille kravet om 200 Bq/m Jordskjelv Sterke jordskjelv er uvanleg i Noreg grunna avstand til samanstøyt mellom to tektoniske plater. Mindre jordskjelv råkar likevel Vestlandet, der det i 1904 var eit jordskjelv sør for Oslo med styrke på 5,4 på Richters skala. I følgje har det frå 1979 til i dag vore fleire jordskjelv som kan merkast av menneskje. Det er tydeleg at dei mest aktive jordskjelvområda ligg på Vestlandet og i Nordsjøen. Jordskjelv frå 1979 til i dag. Raude prikkar syner jordskjelv merkbar for menneskje. Gule prikkar er jordskjelv med 4 eller meir på Richters skala. Kjelde:

8 2.2.7 Ekstrem nedbør Det kommunale avlaupsnettet kan svikta, og kummar og rister kan tetta seg til. Dette medfører risiko for at vatnet tar nye vegar og vil kunne gjera materielle skader og øydeleggingar. Omsynet til overvatn vil verta vurdert i teknisk plan. 2.3 Menneske- og verksemdbaserte farar Ureining i luft, vatn eller grunn Det er ingen industriverksemder i nærområdet med fare for ureining. Det er likevel større jordbruksområder som kan føre til slik fare. Det har likevel ikkje vore noko problem i området El- forsyning Det ligg trafo like over vegen for planområdet som det er mogleg å kople seg på Brann Brann i hus kan oppstå ved påtenning, uforsvarleg bruk av eld, og i elektriske anlegg. Nye krav til elektriske installasjonar og avstand til brannstasjon (ca. 1 km) gjer at sannsynet vert justert ned. Det er tilgong på sløkkjevatn både frå elvar og bekkar i området Infrastruktur, veg Tilkomst til planområdet vil skje frå eksisterande privat fellesveg, Planteskulevegen. Fv. 35 ligg langs planområdet, med avkjøring til Planteskulevegen. Fylkesvegen har lite trafikk, ÅDT er oppgitt til 150 for fylkesvegen gjeldande for 2013 i følgje kartbasen til Statens vegvesen. Bustadene i vest har felles avkjøring direkte frå fylkesvegen. Sentrumsfunksjonane i Etne ligg i gåavstand frå planområdet. Det er ikkje gang- og sykkelveg langs fv. 35 før ein kjem til avkjøringa til Silde og Kambe 550 meter lenger vest. Vegen er rett og oversiktleg og har låg årsdøgntrafikk

9 3.Analyse og konklusjon 3.1 Kriteria for rangering av sannsyn Det er nytta kriterium for rangering av sannsyn som vedteken av kommunen. Sannsynsklasse S1 Svært sannsynleg S2 Mykje sannsynleg S3 Middels sannsynleg Kor ofte kan ein vente hendingar Meir enn 1 hending per 20 år. Mindre enn 1 hending per 20 år, men minst ei hending per 100 år. Mindre enn 1 hending per 100 år, men minst 1 hending per 200 år. S4 Noko sannsynleg Mindre enn 1 hending per 200 år, men minst 1 hending per 1000 år. S5 Lite sannsynleg Mindre enn 1 hending per 1000 år, men minst 1 hending per 5000 år. S6 Usannsynleg Meir enn 1 hending per 5000 år - 9 -

10 3.2 Kriteria for rangering av konsekvens Estimert tap innan dei ulike kategoriane, menneske, natur eller ting/ bygg går på samfunnsøkonomiske tap, det svarer ikkje til personleg tap eller kjensler knytt til hendingane. Det er nytta kriterium for rangering av sannsyn som vedteken av kommunen. Storleik på omfang Grad Menneske (liv helse) Ytre miljø (luft, vatn, jord) Samla verdi på materielle skadar i NOK Katastrofe K5 Meir enn 5 omkomne. Svært omfattande øydeleggingar på større areal med varige konsekvensar for ytre miljø. Varig skadar på infrastruktur/ Skadar for meir enn Kritisk K4 2-4 omkomne og alvorlege personskadar. Svært omfattande øydeleggingar på mindre areal med varige konsekvensar for ytre miljø. Infrastrukturen er nede over lang tid, med fare for liv/ skadar for mellom til Alvorleg K3 1 omkommen og alvorlege personskadar. Alvorleg skade på areal, kan utbetrast med tiltak. Infrastrukturen er nede over kort tid, med fare for liv/ skadar for mellom til Liten konsekvens K2 Inntil 2 alvorlege personskadar. Noko skade på ytre miljø som kan utbetrast på kort sikt. Infrastrukturen er ute av drift over tid, utan fare for liv og helse/ skadar for til Ufarleg K1 Mindre skadar som normalt lækjer seg sjølv. Lita eller ingen innverknad på ytre miljø, små skadar som kan utbetrast innan relativt kort tid. Det er korte brot i infrastrukturen, utan fare for noko liv eller helse/ skadar for inntil

11 3.3 Risikomatrise Risikomatrisa syner vurdering av risiko som produkt av sannsyn og konsekvens jf. kommunen si ROSanalysemal. Risikomatrise S1 Svært sannsynleg S2 Mykje sannsynleg S3 Middels sannsynleg S4 Noko sannsynleg S5 Lite sannsyn S6 Usannsynleg S1/ K1 S1/ K2 S1/ K3 S1/ K4 S1/ K5 S2/ K1 S2/ K2 S2/ K3 S2/ K4 S2/ K5 S3/ K1 S3/ K2 S3/ K3 S3/ K4 S3/ K5 S4/ K1 S4/ K2 S4/ K3 S4/ K4 S4/ K5 S5/ K1 S5/ K2 S5/ K3 S5/ K4 S5/ K5 S6/ K1 S6/ K2 S6/ K3 S6/ K4 S6/ K5 Sannsyn Konsekvens K1 Ufarleg K2 Liten Konsekvens K3 Alvorleg K4 Kritisk K5 Katastrofe 3.4 Akseptkriterium Ved gjennomføring av ROS-analyse for nye utbyggingsområde skal det leggjast til grunn følgjande akseptkriterium: Akseptkriterium Ikkje akseptabelt Moglegvis akseptabelt Uakseptabel risiko. Må undersøkast gjennom meir detaljerte analyser (for eventuelt å avkrefte risiko eller avklare moglege risikoreduserande tiltak). Tiltak kan gjennomførast for å redusera risikoen. Kost-nyttevurdering av risikoreduserande tiltak. Akseptabelt Akseptabel risiko i utgangspunktet. Risikoreduserande tiltak gjennomførast når det er mogleg ut frå økonomiske og praktiske vurderingar

12 3.5 Uønska hendingar med mogelege førebyggjande tiltak Tabell over uønska hendingar og aktuelle tiltak. Uønska hending Sannsyn Konsekvens Risiko Aktuelt tiltak/ kommentar Lausmasseskred S3 K2 S5/K1 Det må leggjast inn fareområde med krav om sikring av massar mot erosjon. Flaum S3 K2 S2/K1 Det må leggjast inn fareområde med krav om planerings-/byggehøgd. Sterk vind S1 K1 S1/K1 Sterk vind kan føre til brot i elektriske anlegg, sperring av vegar og løsning av faste konstruksjonar. Skog og grasbrann S2 K1 S2/K1 Naudsynt sløkkjevatn må sikrast ved ein eventuell grasbrann. Det er god tilgang til vatn frå elv og bekkar i området. Radon S4 K1 S4/K1 Alle bygningane må planleggjast og byggjast i samsvar med krav i TEK 10, forskrift om tekniske krav til byggverk, 13-5 Radon. Jordskjelv S3 K1 S3/K1 Dei fleste jordskjelv i Noreg frå 1979 til i dag har vore under 4 på Richters skala. Bygningane på planområdet må byggjast etter tekniske forskrifter. Ekstremnedbør S2 K1 S2/K1 Store nedbørsmengder råkar Vestlandet årleg, utan at det fører til større skadar på materielle verdiar. Avlaupsnett og kummer må dimensjonerast slik at dei tolar større nedbørsmengder i framtida. El- forsyning S1 K1 S1/K1 Det er mogeleg å kopla seg til elforsyninga i nærområdet, utan at dette vert overbelasta. Vatn og avlaup S1 K1 S1/K1 Det er mogeleg å knyte seg til kommunalt V/A- anlegg utan at dette vert overbelasta. Brann S2 K2 S2/K2 Det er tilgjengeleg sløkkjevatn i området og det er kort avstand til brannstasjon. Infrastruktur, veg S1 K2 S1/K2 Det må visast stor aktsemd ved ferdsle langs vegen mot næraste gang- og sykkelveg

13 3.6 Konklusjon Tiltak med kommentarar vert innarbeidd i reguleringsplanen med tilhøyrande føresegner. - Det bør i plankartet leggjast inn fareområde for flaum med føresegner om minimum kotehøgde for bygning. - Det bør i plankartet leggjast inn fareområde for flaum med føresegner om erosjonssikrande tiltak mot bekken i sør. Det er ikkje noko som tilseier at det er naudsynt med vidare risikoreduserande tiltak på planområdet utover det som er lagt inn i planen og vurdert ovanfor

ROS- analyse Detaljregulering for Kambe - Endring

ROS- analyse Detaljregulering for Kambe - Endring ROS- analyse Detaljregulering for Kambe - Endring Etne kommune 10. juli 2015 Versjon Dato Skildring Utarbeidd av Kontrollert av 01 10.07.2015 Innsending av planforslag til Etnekommune EPS ES - 2 - Innhald

Detaljer

del av gnr. 9, bnr. 17

del av gnr. 9, bnr. 17 ROS- analyse Detaljregulering for Birkenesbøen del av gnr. 9, bnr. 17 Etne kommune 10. januar 2014 rev. 17. januar 2014 Innhald Innhald... - 1 - ROS- analyse... - 1-1. Føremål og omgrep... - 3-1.1 Føremål...

Detaljer

ROS- analyse Detaljregulering for Gjerdsvik naustområde del av gnr. 11, bnr. 1 og gnr. 15, bnr. 1

ROS- analyse Detaljregulering for Gjerdsvik naustområde del av gnr. 11, bnr. 1 og gnr. 15, bnr. 1 ROS- analyse Detaljregulering for Gjerdsvik naustområde del av gnr. 11, bnr. 1 og gnr. 15, bnr. 1 Etne kommune 04. mars 2015 Innhald Innhald... - 1-1. 2. 3. ROS- analyse... - 1 - Føremål og omgrep... -

Detaljer

Reguleringsplan for Løebakken, Skånevik sentrum Del av gnr. 136, bnr. 13 og 24

Reguleringsplan for Løebakken, Skånevik sentrum Del av gnr. 136, bnr. 13 og 24 ROS- analyse Reguleringsplan for Løebakken, Skånevik sentrum Del av gnr. 136, bnr. 13 og 24 Etne kommune 12. mai 2015 Innhald Innhald... - 2 - Føremål og omgrep... - 3-1.1 Føremål...- 3-1.2 Omgrep...-

Detaljer

ROS-analyse Detaljplanendring for 199/165 m.fl. - Hyttefelt Grunnavåg, Halsnøy. Kvinnherad kommune

ROS-analyse Detaljplanendring for 199/165 m.fl. - Hyttefelt Grunnavåg, Halsnøy. Kvinnherad kommune ROS-analyse Detaljplanendring for 199/165 m.fl. - Hyttefelt Grunnavåg, Halsnøy Kvinnherad kommune Innhaldsliste 1. FØREMÅL OG OMGREP... - 3-1.1 Føremål... - 3-1.2 Omgrep... - 3-2. VURDERING AV MOGELEGE

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsvurderingar

Risiko- og sårbarheitsvurderingar Risiko- og sårbarheitsvurderingar Hensikta med risiko- og sårbarheitsanalysar er å utarbeide eit grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige omsyn kan integrerast i den ordinære planlegginga,

Detaljer

ROS- analyse Detaljregulering av bustadområde på gnr. 149 bnr. 96,

ROS- analyse Detaljregulering av bustadområde på gnr. 149 bnr. 96, ROS- analyse Detaljregulering av bustadområde på gnr. 149 bnr. 96, Stølane Aust i Erfjord Suldal kommune Dato 08.03.2017 Innhald ROS- analyse...- 1 - Føremål og omgrep... - 4-1.1 Føremål...- 4-1.2 Omgrep...-

Detaljer

Solbrekk kapell - Brekke

Solbrekk kapell - Brekke ROS- analyse Detaljregulering for fortau Solbrekk kapell - Brekke Sauda kommune 8. januar 2016 Innhald 1. Føremål og omgrep... - 3-1.1 Føremål...- 3-1.2 Omgrep...- 3-2. Vurdering av mogelege uønska hendingar...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl., Borggata

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl., Borggata ROS- analyse Stord kommune Panid: 201306 15. oktober 2014 Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl., Borggata Innhald Innhald... - 1-1. 2. 3. ROS- analyse... - 1 - Føremål og omgrep... - 3-1.1 Føremål...

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

NOTAT ROS-ANALYSE INNHALD

NOTAT ROS-ANALYSE INNHALD Oppdragsgjevar: Etne Sand & pukk AS Oppdrag: 536170-02 Reguleringsplan for masseuttak, Austrheim II. PlanID 201407 Dato: 2016-09-09 Skrevet av: Trygve Andresen Kvalitetskontroll: Jarle Skjold ROS-ANALYSE

Detaljer

ROS-analyse Reguleringsplan for naustområde Strand i Sandeid, del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr. 27 bnr. 14, 22, 23, 27 og 29 Vindafjord kommune

ROS-analyse Reguleringsplan for naustområde Strand i Sandeid, del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr. 27 bnr. 14, 22, 23, 27 og 29 Vindafjord kommune ROS-analyse Reguleringsplan for naustområde Strand i Sandeid, del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr. 27 bnr. 14, 22, 23, 27 og 29 Vindafjord kommune INNHALD 1 1. FØREMÅL OG OMGREP 2 1.1 Føremål 1.2 Omgrep

Detaljer

ROS Endring av detaljreguleringplan for Hundsnes, del av gnr. 35, bnr Tittel. analyse. Kommune: Tysvær. Dato:

ROS Endring av detaljreguleringplan for Hundsnes, del av gnr. 35, bnr Tittel. analyse. Kommune: Tysvær. Dato: ROS Endring av detaljreguleringplan for Hundsnes, del av gnr. 35, bnr. 2 analyse - Tittel Kommune: Tysvær Dato: 12.12.2016 Innhald 1. Føremål og omgrep...- 5-1.1 Føremål...- 5-1.2 Omgrep...- 5-2. Vurdering

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

6 Samfunnstryggleik og beredskap

6 Samfunnstryggleik og beredskap 6 Samfunnstryggleik og beredskap For å kunna redusera omfang av skader og uønska hendingar, skal risiko og sårbarheit kartleggast i høve menneskeskapte og naturskapte hendingar. Analysen vert utført i

Detaljer

ROS-analyse Detaljregulering for Veavik, del av gnr.139 bnr. 2, 5. Etne kommune

ROS-analyse Detaljregulering for Veavik, del av gnr.139 bnr. 2, 5. Etne kommune ROS-analyse Detaljregulering for Veavik, del av gnr.139 bnr. 2, 5 Etne kommune Innhaldsliste FØREMÅL OG OMGREP... - 3 - Føremål...- 3 - Omgrep...- 3 - VURDERING AV MOGELEGE UØNSKA HENDINGAR... - 4 - Naturgitte

Detaljer

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Til bruk ved arealplanlegging i Kvinnherad Kvinnherad kommune Verksemd for samfunnsutvikling Versjon: Desember 2010 Vedteke av kommunestyret xx.xx.2010 Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne. Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE. Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN. Stortingsmelding nr.

Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne. Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE. Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN. Stortingsmelding nr. Reguleringsplan for Verket 2, Gaupne Plan-ID 1426-2011002 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Luster dato 01.02.2013 BAKGRUNN Stortingsmelding nr. 26: «Arealplanleggingen skal bidra til å redusere klimaendringens

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med plankart, planomtale og føresegner til

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR ØVRE LUNDE BUSTADOMRÅDE DEL AV GNR. 309, BNR. 2. Vindafjord kommune

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR ØVRE LUNDE BUSTADOMRÅDE DEL AV GNR. 309, BNR. 2. Vindafjord kommune ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR ØVRE LUNDE BUSTADOMRÅDE DEL AV GNR. 309, BNR. 2 Vindafjord kommune INNHALD INNHALD 2 1. FØREMÅL OG OMGREP 3 1.1 Føremål 1.2 Omgrep 2. VURDERING AV MOGLEGE UØNSKA HENDINGAR

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY MAI 2014 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bakgrunn. Metode. Forklaringstabell, sansynligheit. Forklaringstabell, klaringstabell,

Detaljer

METODE OG AKSEPTKRITERIA FOR ROS-ANALYSE I SAMBAND MED PLANARBEID REVIDERT SEPTEMBER 2012 // HS sak xxx/12 OSTERØY KOMMUNE 2012

METODE OG AKSEPTKRITERIA FOR ROS-ANALYSE I SAMBAND MED PLANARBEID REVIDERT SEPTEMBER 2012 // HS sak xxx/12 OSTERØY KOMMUNE 2012 METODE OG AKSEPTKRITERIA FOR ROS-ANALYSE I SAMBAND MED PLANARBEID REVIDERT SEPTEMBER 2012 // HS sak xxx/12 OSTERØY KOMMUNE 2012 Framlegg til vedtak HS sak xxx/12. Vedtak: 03.10.2012 s. 1/9 NB! Dette dokumentet

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN GNR 46. BNR 1 MFL. NESET, HAUKANES

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN GNR 46. BNR 1 MFL. NESET, HAUKANES ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN GNR 46. BNR 1 MFL. NESET, HAUKANES September 2012 Rev 22.02.2013 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 2. Metode. 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4. Forklaringstabell, konsekvens.

Detaljer

Tysnes kommune. ROS-analyse Reguleringsplan for næringsområde Dalland. 10. desember 2013

Tysnes kommune. ROS-analyse Reguleringsplan for næringsområde Dalland. 10. desember 2013 Tysnes kommune ROS-analyse Reguleringsplan for næringsområde Dalland 10. desember 2013 INNHALD 2 1. FØREMÅL OG OMGREP 3 1.1 Føremål 1.2 Omgrep 2. VURDERING AV MOGLEGE UØNSKA HENDINGAR 2.0 Planføresetnadar

Detaljer

ROS- analyse Detaljregulering for Skare barnehage

ROS- analyse Detaljregulering for Skare barnehage ROS- analyse Detaljregulering for Skare barnehage Odda Kommune 16. februar 2016 Innhald 1. Føremål og omgrep... - 3-1.1 Føremål...- 3-1.2 Omgrep...- 3-2. Vurdering av mogelege uønska hendingar... - 3-2.0

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

ROS-analyse til reguleringsplan

ROS-analyse til reguleringsplan ROS-analyse til reguleringsplan Av Fylkesmannen i Rogaland, Beredskapslaget A. Innleiing Dette skrivet er til hjelp for kommunar og andre som skal lage og kontrollere ROS-analyse til reguleringsplanar,

Detaljer

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Til bruk ved arealplanlegging i Vindafjord kommune Bakgrunn Kommunen plikter å kartlegge kva uønska hendingar som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynet

Detaljer

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko. Oktober 2009

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko. Oktober 2009 ROS-analyse Huglo Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko Oktober 2009 Rev. desember 2009 Innleiing Målsetjinga med denne analysen er å laga ein overordna oversikt som avdekkjer risiko og sårbarheit

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014, rev. juni 2015 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Metode for ROS-analyse

Metode for ROS-analyse Metode for ROS-analyse Ved skildring av sannsynlegheit er det nytta følgjande kategoriar og kriterium: Sannsyns kategori Frekvens TEK10 tryggleiksklassar ved skred (S)og flaum (F) 1. Lite sannsynleg Sjeldnare

Detaljer

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko ROS-analyse Huglo Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko 2009 Innleiing Målsetjinga med denne analysen er å laga ein overordna oversikt som avdekkjer risiko og sårbarheit i høve arealendringane i ny

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGENDRING ENDRING GNR 45. BNR 6. DALEN, BJELLAND

ROS ANALYSE, REGULERINGENDRING ENDRING GNR 45. BNR 6. DALEN, BJELLAND ROS ANALYSE, REGULERINGENDRING ENDRING GNR 45. BNR 6. DALEN, BJELLAND JANUAR 2014 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bakgrunn. Metode. Forklaringstabell, sansynligheit. Forklaringstabell, klaringstabell,

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET HALLINGPLAN VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET Nedanfor fylgjer oversikt over kategorisering og akseptgrad ved ulike kombinasjonar som nyttast ved risikoanalysen. Sannsynleghet: kategori.

Detaljer

Detaljregulering Nordre Vågholmen

Detaljregulering Nordre Vågholmen ROS - ANALYSE Detaljregulering Nordre Vågholmen Bokn kommune 20.12.2016 Innhald 1. Føremål og omgrep... - 5-1.1 Føremål...- 5-1.2 Omgrep...- 5-2. Vurdering av mogelege uønska hendingar... - 5-2.0 Planføresetnadar...-

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. ROS-analyse pbl 4-3

Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal. ROS-analyse pbl 4-3 Side 1 av 7 Detaljreguleringsplan for: Del av gnr. 31, bnr. 4 m. fl. Trafikkplan Vik, Jondal ROS-analyse pbl 4-3 PlanID: 12272011002 Arkivsaknr: 10/649 Dato: 30. august 2013 Side 2 av 7 Vurdering av risiko

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Områdeplan for Våge sentrum ROS- analyse

Områdeplan for Våge sentrum ROS- analyse Tysnes kommune Områdeplan for Våge sentrum ROS- analyse Datert 31. januar 2014 Rev. 01. februar 2016 Innhald 1 Samandrag... - 3-2 Skildring av metode... - 3-2.1 Risikomatrise... - 4-2.2 Akseptkriterium...-

Detaljer

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Fagsamling om arealplanlegging i flaum- og skredutsette område Skei, 28. og 29. januar 2014 Janne Midtbø Vågsøy kommune 13.02.2014 1 Kommuneplan Kartlegge

Detaljer

ROS- analyse Detaljregulering for Lontjørnshaugane. Endring. Odda kommune. 22. januar 2016 rev

ROS- analyse Detaljregulering for Lontjørnshaugane. Endring. Odda kommune. 22. januar 2016 rev ROS- analyse Detaljregulering for Lontjørnshaugane Endring Odda kommune 22. januar 2016 rev. 28.06.2016 Innhald 1. Føremål og omgrep... - 3-1.1 Føremål...- 3-1.2 Omgrep...- 3-2. Vurdering av mogelege uønska

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse - ROS

Risiko og sårbarhetsanalyse - ROS Risiko og sårbarhetsanalyse - ROS Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsvurdering i samband med planframlegget for Kleiva, Kvamskogen. ROS-analysen skal gi ein oversikt over farar, risiko og sårbarhet

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland 28.11.2011 - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...- 4 - UPlanstatus og rammebetingelsaru...-

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN)

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN) 1 ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 58 BNR. 5 KOLBEINSVIK (VESTREPOLLEN) SEPTEMBER 2016 Rev. 08.08.2017 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit.

Detaljer

ROS ANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR GNR 37. BNR. 7 M/FL. AUSTEVOLLSHELLA. -Endring av plan frå JULI 2016

ROS ANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR GNR 37. BNR. 7 M/FL. AUSTEVOLLSHELLA. -Endring av plan frå JULI 2016 1 ROS ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR 37. BNR. 7 M/FL. AUSTEVOLLSHELLA. -Endring av plan frå 2010. JULI 2016 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4 4.

Detaljer

Detaljregulering for bustadbygg og småbåthamn i Stuvik, Nedstrand

Detaljregulering for bustadbygg og småbåthamn i Stuvik, Nedstrand ROS- analyse Detaljregulering for bustadbygg og småbåthamn i Stuvik, Nedstrand Tysvær kommune 11. april 2016 Innhald 1. Føremål og omgrep...- 5-1.1 Føremål...- 5-1.2 Omgrep...- 5-2. Vurdering av mogelege

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE Plan ID: 201511 PLANOMTALE ROS-ANALYSE Postboks 131 Sæ 20 Tlf. 53 40 24 60 E-post jtas@jtas.no 5401 STORD Leirvik www.jtas.no

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERING SPLAN DEL AV GNR 5 OG6 KALVANES OG VEIVÅG

ROS ANALYSE, REGULERING SPLAN DEL AV GNR 5 OG6 KALVANES OG VEIVÅG ROS ANALYSE, REGULERING SPLAN DEL AV GNR 5 OG6 KALVANES OG VEIVÅG Revidering av delar av planen MAI 2014 Rev1: 19.10.15 I N N H ALDSFORTEGN ELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit.

Detaljer

ROS ANALYSE REGULERINGSENDRING DEL AV GNR: 34. BNR: 1 M/FL. HAUGSNESVÅGEN

ROS ANALYSE REGULERINGSENDRING DEL AV GNR: 34. BNR: 1 M/FL. HAUGSNESVÅGEN 1 ROS ANALYSE REGULERINGSENDRING DEL AV GNR: 34. BNR: 1 M/FL. HAUGSNESVÅGEN MAI 2016 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4 4. Forklaringstabell, konsekvens.

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 27 M/FL. BAKKASUND

ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 27 M/FL. BAKKASUND 1 ROS ANALYSE, REGULERINGSENDRING GNR 27 M/FL. BAKKASUND (Del av område planen for Bakkasund) OKTOBER 2015 2 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell, sansynligheit. 4 4. Forklaringstabell,

Detaljer

ROS- analyse. Detaljregulering for Ølen kyrkjegard med tilkomst og parkering. Vindafjord Kommune Planid

ROS- analyse. Detaljregulering for Ølen kyrkjegard med tilkomst og parkering. Vindafjord Kommune Planid ROS- analyse Detaljregulering for Ølen kyrkjegard med tilkomst og parkering Vindafjord Kommune Planid 1160-17-02 Dato 21.11.2016 Rev.dato: 16.01.2017 Innhald ROS- analyse... - 1 - Innhaldsliste...- 1-1.

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 Vedlegg 3: Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 1. KRAV OM KONSEKVENSUTGREIING OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE ( ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav

Detaljer

ROS- ANALYSE. Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl. Mindre endring :

ROS- ANALYSE. Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl. Mindre endring : ROS- ANALYSE Gauksheim, Austevoll kommune 70/9 m.fl Mindre endring : 20.09.17 1.1 ROS-ANALYSE Bakgrunn I tilknyting til reguleringsplanarbeidet er det utført ein analyse av risiko og sårbarheitsforhold.

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune PROSJEKT: Reguleringsplan for Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune AUGUST 2013 ROS-ANALYSE SJEKKLISTE - UØNSKA HENDINGAR, KONSEKVENSAR OG TILTAK Mogelege hendingar, risikovurdering og mogelege

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

ROS ANALYSE REGULERING SPLAN

ROS ANALYSE REGULERING SPLAN 1 ROS ANALYSE REGULERING SPLAN FOR KVERNAVIKA, TARANGER GNR.34. BNR.11,12,13, 15, 56, 68, 71, 72, 73, 87, 89, 95 & 189 MAI 2016 2 I N N H ALDSFORTEGN ELSE: 1. Bakgrunn. 3 2. Metode. 3 3. Forklaringstabell,

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46 Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune ADRESSE COWI AS Magasinvegen 35 5700 Voss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHALD 1 Samandrag s 1 2 Innleiing s 2 3 Regelverk s 23 4 Vurdert område

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR TY - DEL 2

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR TY - DEL 2 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR TY - DEL 2 Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Skred/steinsprang/Ustabil grunn:... 5 Radon:... 7 Bygningsmiljø/gardstun:...

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG-/SYKKELVEG FRÅ ETNE SENTRUM TIL MO/STEINE GHG

REGULERINGSPLAN FOR GANG-/SYKKELVEG FRÅ ETNE SENTRUM TIL MO/STEINE GHG REGULERINGSPLAN FOR GANG-/SYKKELVEG FRÅ ETNE SENTRUM TIL MO/STEINE GHG ETNE KOMMUNE Januar 2013 FØREORD Etne kommune engasjerte Hardanger Consult AS til å utarbeide reguleringsplan for gang- /sykkelveg

Detaljer

Svandalen Sauda kommune

Svandalen Sauda kommune ROS- analyse Reguleringsplan for del av gnr. 10, bnr. 1 og 7 m.fl., Svandalen Sauda kommune 25. januar 2016 Rev. 26.04.2017 Innhald 1. 2. 3. Føremål og omgrep... - 3-1.1 Føremål... - 3-1.2 Omgrep... -

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Vangsnes. ROS- analyse. Sauda kommune. 01. mars 2016

Detaljreguleringsplan for Vangsnes. ROS- analyse. Sauda kommune. 01. mars 2016 Detaljreguleringsplan for Vangsnes ROS- analyse Sauda kommune 01. mars 2016 Innhald 1. Føremål og omgrep... - 3-1.1 Føremål...- 3-1.2 Omgrep...- 3-2. Vurdering av mogelege uønska hendingar... - 3-2.0 Planføresetnadar...

Detaljer

Arkitektfirma Jon Vikøren AS KAV

Arkitektfirma Jon Vikøren AS KAV DETALJREGULERING ØENMARKI BUSTADER I VIK Vedlegg 1 til planomtalen Risiko- og sårbarhetsanalyse siste rev 25.04.2017 PROSJEKT NR. OG NAVN TILTAKSHAVER 16.05 Bustader Øenjordet Vik kommune Nasjonal arealplan-id:

Detaljer

SKILDRING M/ROS-ANALYSE

SKILDRING M/ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BRUAHAUGEN Del av Gnr. 34, bnr. 5 og Gnr. 33, bnr. 3 m.fl. SAMNANGER KOMMUNE SKILDRING M/ROS-ANALYSE PROSJEKTADMINISTRASJON REGULERING - KOMMUNALTEKNISK PLANLEGGING Pb. 103-5649 EIKELANDSOSEN

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 19.09.2013 088/13 FRH Kommunestyre 01.10.2013 058/13 FRH Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, GNR- 145/001 Arkivsaknr: 2013001042

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar

Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Akseptkriterium og metode for ROS-analysar Til bruk ved arealplanlegging i Kvinnherad Kvinnherad kommune Verksemd for samfunnsutvikling Versjon: Desember 2012 Vedteke av kommunestyret 21.02.2013 Bakgrunn

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Detaljregulering for Eiabakken i Ølen ROS-analyse

Detaljregulering for Eiabakken i Ølen ROS-analyse Detaljregulering for Eiabakken i Ølen ROS-analyse ROS-analysen bygger på Akseptkriterium og metode for ROS-analysar - Til bruk ved arealplanlegging i Vindafjord kommune. ROS-analysen byrjar med å avdekke

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

ROS-analyser i kommunane

ROS-analyser i kommunane Arealplanlegging og samfunnstryggleik: ROS-analyser i kommunane - og bittelitt om god praksis v. Eline Orheim, rådgjevar, beredskap Innhald Samling om naturfare og arealplanlegging: 28.-29.januar 2014,

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning. Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap

Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning. Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap ROS-analysar i kommunane Kommune- ROS Kommune plan- ROS Heilskapleg, Sektorovergripande

Detaljer

Flaum i eit framtidig klima - korleis kan vi tilpasse oss?

Flaum i eit framtidig klima - korleis kan vi tilpasse oss? Flaum i eit framtidig klima - korleis kan vi tilpasse oss? Siss-May Edvardsen Region Vest Foto: Thomas Stratenwerth Vannforeningen, 12. juni 2012 NOU Klimatilpassing Klimaet er i endring og vi må tilpasse

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 26.06.2015 031/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn N - 504 14/82 Bustadfelt Svåsandshagen

Detaljer

Vi har ikkje registrert særleg sårbare område eller objektar som treng særleg utgreiing.

Vi har ikkje registrert særleg sårbare område eller objektar som treng særleg utgreiing. Rosanalyse for Reguleringsplan nor Gnr. 15, Bnr. 150,158 og 4 Eivindvik, Gangstøklubben. Gulen kommune Ein risiko og sårbarhetsanalyse skal innehalde ein vurdering av reell naturrisiko og virksomhetsrisiko.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr. 97 bnr. 85 i Ørskog Kommune. Utvalssaksnr. Utval Møtedato 35/16 Kommuneplanutvalet

Detaljreguleringsplan for del av gnr. 97 bnr. 85 i Ørskog Kommune. Utvalssaksnr. Utval Møtedato 35/16 Kommuneplanutvalet Ørskog kommune Arkiv: GBNR - 97/85 - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Saksmappe: 11/1438 Rådmannen Saksbehandlar: Acos.Websak.Mellomlag.S ak Dato: 23.09.2016 Detaljreguleringsplan for del av gnr. 97 bnr.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer