KOMMUNEPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEPLAN 2011-2023"

Transkript

1 1 KOMMUNEPLAN Bestemmelser og retningslinjer Foto: Anders Aaserud Kommuneplanutvalgets høringsforslag 9.november 2011

2 2 INNHOLD Side DEL 1: GENERELLE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Rettsvirkning Plankrav Krav til utarbeidelse av reguleringsplan Unntak fra plankravet Plankrav langs vassdrag Plankrav for ravinedaler UTBYGGING, UTBYGGINGSAVTALER OG KRAV TIL INFRASTRUKTUR Generelle krav Buffersone mot landbruk Krav om bruk av utbyggingsavtale Tilknytningsplikt offentlig vann og avløp KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMING Utearealer HENSYN TIL MILJØ OG OMGIVELSER Kulturminner og kulturmiljø Grunnforhold Radon... 6 DEL 2: BESTEMMELSER FOR AREALBRUKSFORMÅLENE BEBYGGELSE OG ANLEGG BOLIGBEBYGGELSE JF. PBL 11-7 NR Utnyttelse Tomtestørrelser Krav til lekeplasser Krav til uteoppholdsarealer Krav til parkeringsplasser FRITIDSBEBYGGELSE JF. PBL 11-7 NR Bruksareal SENTRUMSFORMÅL SANDE SENTRUM JF. PBL 11-7 NR FORRETNING- OG NÆRINGSBEBYGGELSE JF. PBL 11-7 NR For Hanekleiva næringsområde gjelder særlig TJENESTEYTING JF. PBL 11-7 NR RÅSTOFFUTVINNING JF. PBL 11-7 NR IDRETTSANLEGG JF. PBL 11-7 NR ANDRE TYPER BEBYGGELSE JF. PBL 11-7 NR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR- JF. PBL 11-7 NR Gang- og sykkelveier Veg Pumpestasjon og offentlig toalettanlegg GRØNNSTRUKTUR - JF. PBL 11-7 NR Naturområde Friområde LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT - JF. PBL 11-7 NR Landbruks-, natur og friluftsformål Ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring Spredt boligbebyggelse BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE - JF. PBL 11-7 NR Sjø og vassdrag Småbåthavn Drikkevann Friluftsområde DEL 3: BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL HENSYNSSONENE HENSYNSSONER - JF. PBL Sikringssone ( 11-8 a) Nedslagsfelt drikkevann Faresone ( 11-8 a) - Kvikkleirskred Faresone ( 11-8 a) - Flom Faresone ( 11-8 a) - skytebane... 11

3 18.5 Faresone ( 11-8 a) - Forurenset grunn Særlige hensyn ( 11-8 c)- Naturmiljø Særlige hensyn ( 11-8 c) - Bevaring av kulturmiljø og kulturminner Gjennomføringssone ( 11-8 e) Krav om felles planlegging HENSYNSSONER BÅNDLAG ETTER ANNET LOVVERK Arealer båndlagt etter lov om naturvern ( 11-8 d) VEDLEGG Vedlegg 1 Krav til anlegg for barn og unge 3

4 4 DEL 1: GENERELLE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 1 Rettsvirkning Arealbruk og bestemmelser i godkjente regulerings- og bebyggelsesplaner gjelder foran kommuneplanen dersom det er avvik. Dersom kommuneplanen omhandler forhold som ikke er nevnt i reguleringsbestemmelser, skal kommuneplanens bestemmelser gjelde, jf. pbl Plankrav 2.1 Krav til utarbeidelse av reguleringsplan I medhold av pbl 11-9 nr 1 gjelder: Søknadspliktig arbeid eller tiltak som nevnt i pbl 20-1, eller fradeling til slike formål kan ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. 2.2 Unntak fra plankravet I medhold av pbl nr 1 og 11-6 gjelder: Kommunaltekniske anlegg, oppføring av inntil 2 boenheter, og mindre endringer som påbygg, tilbygg, fasadeendring, terrasse, garasje etc. kan tillates uten krav om reguleringsplan dersom tiltaket oppfyller 3-1 Generelle krav. Kommunen kan stille vilkår for å fravike plankravet. 2.3 Plankrav langs vassdrag I medhold av pbl nr 5, jf. 1.8 siste ledd, fastsettes soner langs vann og vassdrag der søknadspliktige arbeid og tiltak som nevnt i pbl og 20-2, eller fradeling til slike formål ikke kan finne sted før området inngår i reguleringsplan. Sonene har følgende bredder på begge sider av vassdragene målt fra strandlinjen: I LNF-områdene skal det ikke oppføres bygning, konstruksjon eller anlegg nærmere enn 50 meter fra vassdragene Sandelva (Bremse), Vesleelva, Leirelva, Selvikelva, Killingdalsbekken, Sandoelva og Skjervikbekken. Avstanden måles i horisontalplanet fra strandlinjen ved alminnelig vannstand. For byggeområder som ikke berøres av hensynssone Flom settes byggegrensen langs vassdrag med kontinuerlig vannløp til 20m. 2.4 Plankrav for ravinedaler I medhold av pbl 11-9 nr 1 gjelder: For søknadspliktig arbeid eller tiltak som nevnt i pbl 20-1 som berører ravinedaler stilles det krav til reguleringsplan. I plandokumentene skal arbeidet/tiltaket utredes tilstrekkelig. 3 UTBYGGING, UTBYGGINGSAVTALER OG KRAV TIL INFRASTRUKTUR 3.1 Generelle krav I medhold av pbl 11-9 nr. 4 gjelder: Innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg, kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold er tilfredsstillende utredet, sikret og etablert: Barnehage og skoletilbud Barn og unges interesser Grunnforhold, stråling og støy Kommunaltekniske anlegg, jf. pbl 18-1 Vann og avløp Plan for lokal overvannshåndtering skal følge kommunens til enhver tid gjeldende norm for vann og avløp

5 5 Forbindelse til eksisterende eller planlagt gang- og sykkelveinett Trafikksikker atkomst iht. rammeplan for avkjørsel Justering av formålsgrense jf. arealdelen kan godkjennes når følgende forhold ligger til grunn: Terrengtilpasning Eierforhold 3.2 Buffersone mot landbruk I medhold av pbl 11-9 nr. 4 gjelder: Ved nye byggeområder som grenser til dyrka mark skal det være en 20m bred sone mellom LNF og byggeområdet som reguleres til grønnstruktur, jf. pbl 11-8 bokstav c. Det er ikke tillatt å fradele areal innenfor denne sonen. 3.3 Krav om bruk av utbyggingsavtale I medhold av pbl 11-9 nr 2, jf og kap.17 : Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område. Utbyggingsavtaler bygger på vedtatte reguleringsplaner. I områder som krever reguleringsplan før tiltak etter pbl 20-1 kan iverksettes, krever Sande kommune som hovedregel at det foreligger vedtatt utbyggingsavtale før tiltak iverksettes dersom kommunen skal overta eiendom og anlegg. Utbyggingsavtalen brukes for alle typer tiltak det er adgang til, jfr. pbl Kvalitetskrav og kostnader i forbindelse med opparbeidelse og overdragelse av arealer og anlegg til kommunen, avtales i hvert enkelt tilfelle. De tekniske anlegg for boligfeltet skal prosjekteres og utføres i henhold til Sande kommunes til enhver tid gjeldende normer for vann, vei og avløp. 3.4 Tilknytningsplikt offentlig vann og avløp I medhold av pbl 30-6: All bebyggelse, inkludert eksisterende og ny fritidsbebyggelse, har krav om tilknytning til offentlig vann og avløpsnett dersom det etter kommunens skjønn ikke vil være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller andre særlige hensyn tilsier at det bør gjøres unntak fra kravet. 4 KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMING 4.1 Utearealer Ved utbygging og opprusting av eksiterende bygg og anlegg skal det sikres god tilgjengelighet og brukbarhet for alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede, jf. pbl 11-9 nr 5. 5 HENSYN TIL MILJØ OG OMGIVELSER 5.1 Kulturminner og kulturmiljø Kulturminner og kulturmiljø skal være en integrert del av all planlegging og søknad om tiltak, og for nye byggeområder må registrering av kulturminner foretas. Alle nye kommunedelplaner, reguleringsplaner og tiltak skal vurderes slik at forhold til fredete kulturminner ivaretas, jf. pbl 11-9 nr. 7. Ved søknad om tiltak som berører bygninger med registrert verneverdi skal bygningene dokumenteres med skriftlig vurdering, skisser og foto, jf. pbl 20-1 og I områder med definerte verneverdige kulturminner og kulturmiljø vil det i utgangspunktet være restriksjoner knyttet til endret arealbruk. I slike områder må eventuelle foreslåtte tiltak fremme vern av kulturminnet eller kulturmiljøet. Ved utarbeidelse av reguleringsplan kan det lages bestemmelser som ivaretar kulturminnene og verneverdige bygninger i området.

6 6 Dersom verneverdige eller fredete kulturminner eller kulturmiljøer berøres av det aktuelle tiltaket, skal regional kulturminneforvaltning uttale seg. Eksisterende kulturminner er markert med hensynssone bevaring av kulturminner og kulturmiljø, og det er bestemmelser knyttet til hensynssonen. 5.2 Grunnforhold NGI-rapport Program for økt sikkerhet mot leirskred skal legges til grunn ved planlegging og utførelse av nye tiltak. I områder hvor det er fare for kvikkleire skal det utføres geotekniske undersøkelser før tiltaket iverksettes. Tiltakshaver må fremlegge dokumentasjon på at den geotekniske stabiliteten for området er tilstrekkelig. Retningslinjer a) Innenfor angitte faresoner stilles det krav til geoteknisk prosjektering i henhold til tabellen nedenfor. Faresonene er inndelt i faregradklassene høy, middels og lav. Av kartlagte kvikkleiresoner er det ingen soner som er klassifisert i høyeste fareklasse i Sande. Prosjektkategori ROS-analyse Stabilitetsanalyse Veiledning*) Ekstern kontroll Tilflytting av mennesker: Boliger, skoler, institusjoner, Middels Middels lav Middels lav industri- og næringsbygg o.l. Viktige samfunnsmessige funksjoner: Hovedveier, toglinjer, VAR-anlegg og sentralt kraftnett Middels Middels lav Middels lav o.l. Ingen tilflyttning, påvirker stabiliteten: Veier, grøfter, Middels lav Middels lav planeringer og oppfyllinger o.l. Ingen tilflytting, liten påvirkning på stabilitetsforholdene: Små tilbygg (<10 m2), grunne grøfter (<2 m), mindre planering Middels lav (<1000 m3) og små oppfyllinger (<1 m) o.l. *) Vedlegg B i NGI-rapport veiledning ved små inngrep i / ved skråninger i kvikkleire. b) I områder med marin leire kan det også finnes andre skredfarlige kvikkleireområder enn de som framgår av NGI-rapporten. Dersom kvikkleire blir påvist og topografien tilsier at skredfare kan være tilstede, stilles det samme krav til den geotekniske prosjekteringen som ved byggevirksomhet innenfor faresoner. 5.3 Radon Bygninger beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.

7 7 DEL 2: BESTEMMELSER FOR AREALBRUKSFORMÅLENE 6 BEBYGGELSE OG ANLEGG BOLIGBEBYGGELSE JF. PBL 11-7 NR Utnyttelse I medhold av pbl 11-9 nr 5 gjelder: Følgende tetthet skal legges til grunn for planlagte boligområder: Minimum 1,6 boenheter pr. daa i områdene Skafjellåsen, Dunihagen og Gleditschjordet. Tettheten skal beregnes ut fra brutto regulert tomteareal, det vil si inkludert adkomstveier, friområder, fellesarealer m.m. I enebolig og småhusområder der det ikke er angitt grad av utnytting, skal maksimalt tillatt bebygd areal være % BYA = 30 %. Garasje kan ha et maks bruksareal (BRA) på 70m 2, og maks mønehøyde skal ikke overstige 5,5m over gjennomsnittlig planert terreng. 6.2 Tomtestørrelser Tomtestørrelsen bør være minimum 800 m Krav til lekeplasser I medhold av pbl 11-9 nr 5 gjøres bestemmelsene i Vedlegg 1 KRAV TIL ANLEGG FOR BARN OG UNGE gjeldende for all ny boligbebyggelse. 6.4 Krav til uteoppholdsarealer I medhold av pbl 11-9 nr 5 er minste tillatte uteoppholdsareal (MUA) per boenhet 80 m 2. Arealer brattere enn 1:3 medregnes ikke. Arealet kan knyttes til hver enkelt boenhet som privat uteoppholdsareal eller være felles for flere boenheter i umiddelbar nærhet til boligene. Alle boenheter skal ha tilgang på et sammenhengende skjermet privat uteoppholdsareal på minimum 8 m Krav til parkeringsplasser I medhold av pbl 11-9 nr 5 skal det avsettes inntil 2 parkeringsplasser pr. boenhet over 90 m 2, og inntil 1 parkeringsplass pr. boenhet under 90 m 2. Det skal avsettes minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. Kommunen kan kreve færre eller flere parkeringsplasser enn det som er oppgitt. Kommunen kan godkjenne andre parkeringsløsninger i utbyggingsavtale eller reguleringsplan om særlig hensyn foreligger. 7 FRITIDSBEBYGGELSE JF. PBL 11-7 NR Bruksareal I medhold av pbl 11-7 nr 5 b), jf nr 5 gjelder: I områder avsatt til fritidsbebyggelse skal samlet bebygd areal (BYA) for bygningsmassen på tomten ikke overstige 90 m 2. For fritidsbebyggelse utenfor strandsonen og områder avsatt til fritidsbebyggelse skal samlet bruksareal (BRA) ikke overstige 150 m 2.

8 8 For fritidsbebyggelse innenfor strandsonen skal samlet bebygd areal (BYA) for bygningsmassen på tomten ikke overstige 90 m 2. 8 SENTRUMSFORMÅL SANDE SENTRUM JF. PBL 11-7 NR 1 I medhold av pbl 11-9 nr 1 gjelder: For søknadspliktig arbeid eller tiltak som nevnt i pbl 20-1 i uregulerte områder innenfor sentrumsformålet stilles det krav til reguleringsplan. 9 FORRETNING- OG NÆRINGSBEBYGGELSE JF. PBL 11-7 NR For Hanekleiva næringsområde gjelder særlig Området skal benyttes til næringsområde. For Hanekleiva næringsområde settes en maks utnyttelsesgrad til %BYA=70%. Området skal etableres med gang- og sykkelveier. 10 TJENESTEYTING JF. PBL 11-7 NR 1 I områdene tillates bebyggelse for offentlig tjenesteyting, helse og omsorg, utdanning og lignende, samt offentlige boliger eller andre boliger med særlig krav til service. Endelig utforming og byggehøyder avklares i detaljreguleringsplan. Endelig utforming og byggehøyder avklares i detaljreguleringsplan. 11 RÅSTOFFUTVINNING JF. PBL 11-7 NR 1 Område for Hanekleiva pukkverk er vist i areaplankartet. 12 IDRETTSANLEGG JF. PBL 11-7 NR 1 Eksisterende idrettsanlegg er vist i arealplankartet. Endelig utforming og byggehøyder avklares i detaljreguleringsplan. 13 ANDRE TYPER BEBYGGELSE JF. PBL 11-7 NR 1 For område 19 Teknisk sentral gjelder: Området skal benyttes til ny teknisk sentral og mulig ny lokalisering av kornmagasinet. Endelig utforming og byggehøyder avklares i detaljreguleringsplan. 14 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR- JF. PBL 11-7 NR Gang- og sykkelveier Fremtidige gang- og sykkelveier er vist med juridiske linjer i kartet Veg Fremtidige veger er vist med juridiske linjer i kartet Pumpestasjon og offentlig toalettanlegg I medhold av pbl nr. 1 kan det innenfor område avsatt til teknisk infrastruktur ved Bekke oppføres pumpestasjon og offentlig toalettanlegg.

9 9 15 GRØNNSTRUKTUR - JF. PBL 11-7 NR Naturområde I områder vist som naturområde kan det ikke oppføres bygg eller anlegg eller gjøres terrenginngrep som reduserer områdets grønnstrukturverdi eller sammenhengen mellom slike områder Friområde Det kan tillates enkel tilrettelegging som styrker bruken av området så fremt dette ikke kommer i konflikt med friluftsinteressene. 16 LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT - JF. PBL 11-7 NR Landbruks-, natur og friluftsformål I LNF-områder er det ikke tillatt å føre opp ny bebyggelse eller andre varige konstruksjoner eller anlegg, eller fradele tomt som ikke er nødvendig for utøvelse av stedbunden næring / tradisjonell landbruksdrift eller allment friluftsformål, jf. pbl nr 5. Retningslinjer: a) Nye næringer i landbruket Det kan tillates etablering av tilleggsnæring i landbruket med utgangspunkt i gårdens ressurser og kompetanse. Dersom virksomheten vokser utover hva som naturlig kan knyttes til gården skal den ved ytterligere utvidelse henvises til et næringsområde. Hvert enkelt tiltak vurderes i henhold til dette. Tiltakshaver gjøres kjent med dette ved tilsagn om etablering av tilleggsnæring. Konsekvenser skal utredes i henhold til retningslinje. b) Boligeiendommer i LNF-områder - Dispensasjon kan være tilrådelig for mindre tiltak og endringer av eksisterende byggverk når tiltaket ikke fører til forringelse av landskapsverdier, kulturminner, rekreasjonsområder eller eksisterende byggverk. Med mindre tiltak på boligeiendommer menes her bl.a. frittstående garasjer og tilbygg til eksisterende bolighus innenfor rammen som gjelder for mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1og c) Ved fradeling av eksisterende bebyggelse skal andelen dyrka mark som fradeles begrenses til et minimum. Det kan likevel være aktuelt å fradele noe dyrka mark for etablering av buffersone mellom bebyggelsen og eiendomsgrensen (bør være minimum 10 meter). d) Oppføring av husvære for skogsdrift anses i utgangspunktet ikke som nødvendig for utøvelse av stedbunden næring, og kan følgelig ikke behandles som søknad etter plan- og bygningsloven 20-2 bokstav b. e) I strandsonen er tiltak som endrer naturtilstanden på land eller i sjø, eller som påvirker kulturminner, landskapsbildet eller rekreasjonsinteresser negativt ikke tillatt. Det kan gjøres unntak for kommunaltekniske anlegg. f) Bruksendring til fritidsbolig for naust, uthus, garnbu og liknende tillates ikke. g) Plattinger og terrasser skal oppføres i tilknytning til bygninger. Maksimal størrelse på platting/terrasse skal være 15 m 2. Tiltak over 0,5m over gjennomsnittlig planert terreng inngår i BYA Ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring Det stilles krav om reguleringsplan for tiltak som fører til vesentlig utvidelse av eksisterende ervervsbebyggelse uten tilknytning til stedbunden næring.

10 Spredt boligbebyggelse Retningslinjer for spredt boligutbygging: Området skal være egnet til boligforhold Minste tomtestørrelse er 1 daa, maksimum 2,5 daa En boenhet per bygning, med mulighet for hybelleilighet i tillegg. Nye klynger skal omfatte maksimalt 5 hus Det kan fradeles 1 ny bolig fra en tomt Eksisterende avkjørsel fra hovedvei skal benyttes Bebyggelsen skal plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med jordvernhensyn og kulturlandskap Maksimalt tillatt bebygd areal er % BYA = 30 %. 17 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE - JF. PBL 11-7 NR Sjø og vassdrag Forbudet mot tiltak langs sjø og vassdrag jf. pbl 1-8 gjelder ikke for oppføring av nødvendige og mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, fiske, akvakultur og ferdsel til sjøs, jf nr 4. Ved naturinngrep i sjø eller vassdrag skal det dokumenteres hvordan tiltaket påvirker det biologiske mangfoldet og allmennhetens ferdselsmulighet på land og på sjøen/vassdraget. Tiltak som hindrer allmennhetens rett til ferdsel tillates ikke. Det tillates bygge- og anleggstiltak som ledd i vannforsyning, avløp, enklere tilrettelegging for friluftsliv, og for å videreutvikle område som kan bygges ut etter gjeldende planer eller hvor byggegrense er bestemt i arealplankartet. Det skal tas hensyn til biotoper, erosjon, fisk, friluftsliv og viktige landskapstrekk. I områder avsatt til fri- eller friluftsområde i sjø og i drikkevannskilde er oppankring av båter/husbåter/flytende hytter og andre midlertidige konstruksjoner og anlegg ikke tillatt. Det skal det ikke oppføres bygning, konstruksjon eller anlegg nærmere enn 50 meter fra vassdragene Sandeelva (Bremsa), Vesleelva, Leireelva, Selvikelva, Killingdalsbekken, Sandoelva og Skjervikbekken. Avstanden måles i horisontalplanet fra strandlinjen ved alminnelig vannstand. Unntak: Tilrettelegging for å ivareta allmenne friluftsinteresser og landbruk, unntas fra forbudet Småbåthavn Det stilles krav til reguleringsplan for nye eller utvidelse av eksisterende småbåthavner Drikkevann Det er tinglyste servitutter som gjelder for samtlige eiendommer innenfor nedslagsfeltene til Røysjøvassdraget og Blindevannvassdraget Friluftsområde Det kan tillates enkel tilrettelegging som styrker bruken av området så fremt dette ikke kommer i konflikt med friluftsinteressene.

11 11 DEL 3: BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL HENSYNSSONENE 18 HENSYNSSONER - JF. PBL Sikringssone ( 11-8 a) Nedslagsfelt drikkevann Innenfor nedslagsfeltene for Røysjøvassdraget og Blindevannsvassdraget gjelder tinglyste servitutter for alle eiendommene Faresone ( 11-8 a) - Kvikkleirskred Innenfor hensynssonen krever kommunen geotekniske utredninger som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet for ethvert tiltak før tillatelse gis, jf. pbl 1-6. Dokumentasjonen skal oppfylle de til en hver tid gjeldende retningslinjene og vurderingskriteriene fra Norges vassdrag- og energidirektorat eller tilsvarende myndighet. Søknad sendes NVE for uttalelse Faresone ( 11-8 a) - Flom Innenfor hensynssonen skal kotehøyde for topp grunnmur være minimum 12m, og elektriske anlegg og andre sårbare installasjoner skal monteres over denne høyden. Ved nybygg og tilbygg tillates ikke kjeller. Søknad sendes NVE for uttalelse Faresone ( 11-8 a) - skytebane Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt med tiltak som kan komme i konflikt med virksomheten med hensyn til støy, fare og sikkerhet. Eventuelle tiltak må utredes med hensyn til støy, fare og sikkerhet. Nye tiltak vil medføre krav om regulering Faresone ( 11-8 a) - Forurenset grunn Det kan ikke iverksettes tiltak eller arbeid før det foreligger eget program for den forurensede grunnen Særlige hensyn ( 11-8 c)- Naturmiljø Denne hensynssonen omfatter barskogområder i Sande kommuneskog. Kommunestyret gjorde vedtak om verning av 4 områder med barskog. Hensynet med dette vernet er å bevare urørte områder med naturlig variasjon i barskognaturen. Naturskogen er viktige referanseområder og økologiske laboratorier for forskning og undervisning. Naturskogen inneholder sjeldne og trua plante- og dyrearter og gir verdifulle naturopplevelser for brukerne. De 4 kommunale verneområdene er: Svartevann/Siljukollen skogsområde naturmiljø Montebello Øst skogsområde naturmiljø Holtanåsen skogsområde naturmiljø Uldrevann nord skogsområde naturmiljø 18.7 Særlige hensyn ( 11-8 c) - Bevaring av kulturmiljø og kulturminner Kulturminneinteressene skal avklares med regional kulturminneforvaltning før eventuelle nye tiltak innenfor hensynssonen kan tillates Gjennomføringssone ( 11-8 e) Krav om felles planlegging Krav til sone for felles planlegging:

12 12 Alle eiendommene innenfor hensynssonen skal reguleres samtidig gjennom en områdereguleringsplan, jf. pbl Arealbruken innenfor området skal avklares gjennom områdereguleringen. Boligområder skal ha differensiert boligmasse. Det skal utredes og planleggs en hovedatkomst til området, og det skal planlegges gang- og sykkelvegforbindelser internt i området og ut til hovedveinett for sykkel. Planen skal legge vekt på helhet og sammenheng i områdets grønnstruktur som viser tilrettelegging for friluftsliv og aktivitet. 19 HENSYNSSONER BÅNDLAG ETTER ANNET LOVVERK 19.1 Arealer båndlagt etter lov om naturvern ( 11-8 d) Tiltak i hensynssonen reguleres etter Lov om forvaltning av naturens mangfold. Det er ikke tillatt med tiltak som strider mot hvert av områdenes verneforskrift. I Sande er følgende områder vernet: Bjerkøya (søndre del) naturreservat Killingholmen (søndre del) naturreservat Gåserompa (hele øya) naturreservat Kommersøya (hoveddelen av øya) naturreservat Sandebukta (indre del) landskapsvernområde Bekkeskjæret biotopvernområde Presteseter skogsområde naturreservat Søknad sendes Fylkesmannen for uttalelse.

13 13

14 14 VEDLEGG 1: KRAV FOR ANLEGG FOR BARN OG UNGE Retningslinjer til kommuneplanens arealdel Ved oppstart av område- og detaljplaner samt byggesøknader som kan berøre barns bruksområder, skal nærmeste barnehage, barne- og ungdomsskole samt elevråd varsles og ha rett til å uttale seg om dagens bruk av området samt planens hensyn til skolevei, lekeområder og bruksareal. Barnetråkkregistreringer skal fortrinnsvis gjennomføres i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel eller i løpet av planperioden. Barn og unges interesser skal omtales i eget avsnitt i saksframstillingen. Definisjon av soner i Sande kommune, Sande bruker bare sone 2 og 3: Sone 2 Sande sentrum og område rundt Selvik/NJB. Sone 3 Alle områder utenfor Sande sentrum og Selvik/NJB.

15 15 Nærlekeplass: Tilrettelagt for aldersgr.: 0-6 år UTFYLLENDE BESTEMMELSER LEKEOMRÅDER Alle boenheter skal ha tilgang til følgende typer lekeområder: Maks avstand fra boenhet til lekeområde *) Tilhørende maks antall boenheter større enn 40m2 BRA **) Minimum størrelse på lekeområde Økning pr. boenhet hvis det etabl. flere boenheter enn maks antall Kommentar Sone 1 50m 3-20 boenheter 125m2 5m2 Kan vurderes anlagt over bakkenivå dersom kvaliteten er svært god. Sone 2 50m ***) 3-20 boenheter 150m2 7,5m2 Sone 3 50m ***) 3-20 boenheter 200m2 10m2 Kvartalslekeplass: tilrettelagt for aldersgr.: 5-13 år Sone 1 250m 3-50 boenheter 1000m2 10m2 Kan legges på off. parker/friområder innenfor en avstand av 250m under forutsetning av trafikksikker adkomst og dersom det kan dokumenteres at det ikke finnes egnede områder på eget areal. ****) Sone 2 250m 3-50 boenheter 1500m2 15m2 50% av minimumsarealet må være på en separat lekeplass maksimum 250m unna. Øvrige 50% kan legges på parker/friområder innenfor en avstand av 250m under forutsetning av trafikksikker adkomst og dersom det kan dokumenteres at det ikke finnes egnede områder på eget areal. ****) Sone 3 250m 3-50 boenheter 1500m2 15m2 Områdelekeplass/ ballplass: Tilrettelagt for aldersgr. : >10 år Sone 1 500m boenheter 2.500m2 10m2 Kan legges på off. parker/friområder innenfor en avstand av 500m under forutsetning av trafikksikker adkomst og dersom det kan dokumenteres at det ikke finnes egnede områder på eget areal. ****) Sone 2 500m boenheter 2.500m2 10m2 70% av minimumsarealet må være på en separat lekeplass maksimum 500m unna. Øvrige 30% kan legges på off. parker/friområder inntil 1000m unna og dersom det kan dokumenteres at det ikke finnes egnede områder på eget areal. Det forutsettes at ingen hovedtrafikkårer må krysses i plan. ****) Sone 3 500m boenheter 5.000m2 10m2 Lekeområdet kan deles i 2 mindre enheter hver del på minst 2.500m2. Merknader/ forklaringer *) Avstand måles fra inngangsdør. ¾ av boligene må ligge innenfor avstandskrav. **) Kravet inntrer ved etablering av 3 boenheter større enn 40m2. ***) ¾ av boenhetene må ha en nærlekeplass maksimum 50 meter unna. Kravet må henge sammen med utbyggingsform og må tilpasses det enkelte prosjekt. ****) Dersom kvartalslekeplasser og områdelekeplasser skal legges på annet areal, for eksempel park eller skolegård, må det forutsettes at dette arealet tilfredsstiller de kriterier som er satt i generelle bestemmelser før det blir gitt ferdigattest /midlertidig brukstillatelse til første bolig. Utbyggers bidrag må i så fall avklares gjennom utbyggingsavtale.

16 16 GENERELLE BESTEMMELSER Lokaliseringskriterier a) Ved oppstart av planarbeid og ved byggesaksbehandling som ikke er i tråd med kommuneplanen, skal arealer som er i bruk av barn og unge eller er spesielt egnet (jfr. pkt. b og c nedenfor) til lekeareal avsettes til lekeområder før boliger og veier plasseres. Det må foretas en registrering av vegetasjon, markslag og andre landskaps- og naturkvaliteter (høyder, groper, flater mm) for å oppnå en optimal lokalisering. Kvartalslekeplasser og områdelekeplasser/ballplasser skal plasseres i tilknytning til og i sammenheng med andre ubebygde grøntområder der det er mulig. Det skal legges vekt på å sikre korridorer ut til større friluftsområder både for ny og eksisterende bebyggelse. b) Lekeområdene skal ligge på bakkenivå. I sone 1 kan nærlekeplasser vurderes plassert over bakkenivå, dersom det ikke er mulig på bakkeplan, under forutsetning av at de får særlig god kvalitet (godt utstyrt, gode sol- og vindforhold) og at de er tilstrekkelig sikret mot ulykker. Funksjonskriterier c) Lekeområdene skal inneholde funksjoner og muligheter for aktiviteter både sommer- og vintertid og være tilpasset den aldersgruppe barn den er beregnet for. Nærlekeplasser skal minimum utstyres med sandkasse, benk og noe fast dekke og ellers være utstyrt slik at de stimulerer til barnas fysiske utfoldelse og fantasi. På kvartals- og områdelekeplasser skal mest mulig av naturskapte forhold bevares, eksempelvis eksisterende bunnvegetasjon, store steiner, og trær som er egnet til å klatre i. Kvartalslekeplassene bør utstyres slik at det for eksempel gis muligheter for aktiviteter som ballek, sykling, skating, paradis- og tauhopping og eventuelt aking og skiløping om vinteren. Områdelekeplassene bør gi plass for særlig plasskrevende aktiviteter som ballspill, skøyter, byggelek og skating minst halvparten av arealet bør ha en jevn, hard flate for sykling, ballspill og annet. Om nødvendig må verdifulle naturelementer gjerdes inn for å hindre skadelig kjøring, graving og lagring under anleggsperioden. Der det ikke finnes naturlig skjerming, skal lekeplassene ha vegetasjonsfelt eller bygde konstruksjoner for å skape lune og behagelige områder. Området bør være skjermet mot sjenerende vind og snødrev. Se Byggforskserien Lekeplasser for nærmere informasjon. d) Lekeområdene skal ha trafikksikker adkomst og være skjermet mot forurensning, trafikkfare, støy, ulykker og annen helsefare. Maksimal støybelastning skal ikke overskride 55LdB. e) Arealer brattere enn 1:3 og smalere enn 10meter skal ikke inngå/regnes med som del av lekeområdet, men kan komme som tillegg. f) Minst 50% av lekeområdet være solbelyst i tiden kl ved jevndøgn. g) Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller er egnet til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. h) Lekeområdene skal være opparbeidet før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse gis for 1. bolig.

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Bestemmelser og retningslinjer

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Bestemmelser og retningslinjer 1 KOMMUNEPLAN 2011-2023 Bestemmelser og retningslinjer 10.4. 2012 2 INNHOLD Side DEL 1: GENERELLE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER... 4 1 Rettsvirkning... 4 2 Generelle bestemmelser uavhengig arealformål....

Detaljer

KOMMUNEPLAN

KOMMUNEPLAN 1 KOMMUNEPLAN 2011-2023 Bestemmelser og retningslinjer Foto: Anders Aaserud Forslag 10/6-2011 2 INNHOLD Side DEL 1: GENERELLE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER... 3 1 RETTSVIRKNING... 3 2 PLANKRAV... 3 2.1

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen Aremark kommune Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen 1 Fellesbestemmelser Utarbeidet av: Natur, Utvikling & Design Revidert: 14.07.2014 Vedtatt 11.09.2014. 1.1 Gyldighet Plankart

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL AREALPLANKARTET

UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL AREALPLANKARTET UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL AREALPLANKARTET (Vedtatt av Sande kommunestyre 13. juni 2007 sak KST-25/07.) Juridisk bindende bestemmelser er rammet inn og har henvisning til plan- og bygningsloven

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020 UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020 Kommunestyrets endelige vedtak 8. oktober 2008, 10. desember 2008, og 11. mars 2009. Juridiske bindende bestemmelser er uthevet med henvisning

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Administrasjonens forslag til endringer er markert med rødt DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

Kommunedelplan Venneslaheia

Kommunedelplan Venneslaheia Kommunedelplan Venneslaheia Planbestemmelser Høringsforslag 02.01.2013 INNHOLD 1. Generelle bestemmelser, jfr. pbl kapittel 11...3 1.1 Rettsvirkning av kommunedelplanen (pbl 11-6)... 3 1.2 Plankrav (pbl

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa

Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa Reguleringsplan for Hyttefelt H601 Furøy, 8178 Halsa MELØY KOMMUNE ALT.2 Reguleringsbestemmelser Utarbeidet av: Dato: 4. november 2011 Reguleringsbestemmelser Hyttefelt H601, 8178 Halsa Side 1 av 5 4.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge området til rette for fritidsbebyggelse. 2

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Gnr.149 Bnr.7 - Møgedal. Lindesnes kommune 15.08.2017 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT Planident: Utarbeidet dato: 08.12.2010 Revidert dato: 24.03.2011 Vedtatt i kommunestyret: REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN PÅ GID 1543/61/42 OG TILHØRENDE EIENDOMMER I VIKAHAMMER HYTTEFELT PÅ BUGGE I

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser

KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANBESTEMMELSER Vedlegg 1: Norm for lekeplasser NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Her gis en norm for lekeplasser i forbindelse med utbygging av nye boligområder. Norm for lekeplasser

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Hemnes kommune Planbestemmelser Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jfr. 3, 1. ledd: Ingen må uten at det er lovlig

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. Oscar Torp Heimen detaljreguleringsplan Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan Bestemmelsene er datert: 11.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 28.03.2014 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan ID 201108 Revidert: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 og 11.10.17. Endret i tråd med kommunestyrets vedtak. Vedtatt i kommunestyret: 26.10.17. 1. Generelle

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser Innhold Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser... 2 Pkt 1.2 om adkomstforhold... 2 Pkt 1.6 om lekearealer

Detaljer

STORSAND Planbestemmelser til Kommunedelplan for Storsand, vedtatt av Hurum kommunestyre i sak 081/04, den

STORSAND Planbestemmelser til Kommunedelplan for Storsand, vedtatt av Hurum kommunestyre i sak 081/04, den STORSAND Planbestemmelser til Kommunedelplan for Storsand, vedtatt av Hurum kommunestyre i sak 081/04, den 28.09.04. 1.0 BYGGEOMRÅDER, 20-4 FØRSTE LEDD NR. 1. 1.1 I byggeområdene kan tiltak som nevnt i

Detaljer

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812)

Planområdet er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Kombinert bebyggelse og anleggsformål, forretning/industri (kode 1812) DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 1820.20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.2014 JMA Revisjon: Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 13/14 JMA Rev. ihht.

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

Kommuneplan 2013 2024 Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplan 2013 2024 Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplan 2013 2024 Bestemmelser og retningslinjer EIDSVOLL KOMMUNE Tekst i rammene er juridisk bindende bestemmelser. Rettsvirkningen følger av plan- og bygningsloven 11-6. Tiltak som ikke er i samsvar

Detaljer

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Planident: Utarbeidet dato: 10.11.2016 Revidert dato: Vedtatt i kommunestyret: SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Detaljregulering i Nesset kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER 1 FORMÅL Formålet med detaljreguleringen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20 OSLO KOMMUNE S-4220, 15.03.2006 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY 1 Avgrensning Paragraf 1 20 Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket

Detaljer

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse.

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse. 1 Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN MELINGGARDEN. Arkivsaknr. Arkivkode Avdeling/Saksb Deres ref. Dato: KK/PLU/LG 4.6.2013 1 FORMÅL Planen legger til rette for utbygging

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel Planlegging i strandsonen Spesialrådgiver Tom Hoel Aktuelle lovbestemmelser Plan- og bygningsloven: 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen, åttende ledd 11-7

Detaljer

Detaljregulering Nordre Kalsnes Plan ID

Detaljregulering Nordre Kalsnes Plan ID Detaljregulering Nordre Kalsnes Plan ID 201108 Dato: 10.10.16. Revidert av Søgne kommune 09.11.16 Vedtatt: 1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med

Detaljer

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 2008-2019 BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedtatt i Karmøy kommunestyre 19.06.07. PLANKRAV. (Bestemmelse til 20-4, 2.ledd bokstav a). 1. Innenfor arealer

Detaljer

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl.

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Planbestemmelser 5041 - SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Arkivsak: 11/2156 Arkivkode: PLANR 5041 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SNIKVEGEN 85 gnr. 123/8 mfl. Godkjent i Karmøy kommunestyre 11.12.2014. Disse

Detaljer

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_ Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_2014006 Saksnummer 14/1517 PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) PLANENS

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Sniksmoen Lindesnes kommune 1 Generelt: 1.1 Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt i reguleringsområder

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring

DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring JEVNAKER KOMMUNE PLAN OG SAMFUNN DETALJREGULERING FOR BERGERMOEN NÆRINGSPARK REGULERINGSBESTEMMELSER - 1. gangs høring Dato dd.mm.åååå Sist revidert 21.02.17 Plan nr. 0532 72 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING FAREVASSKNUTEN LJOSLAND, ÅSERAL KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29.09.2011, sak. nr. 11/39 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 09.04.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering.

Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering. Narvik kommune Dato for siste revisjon: 20.08.2007 Vedtatt av Narvik bystyre:.0.2007 Trer i kraft fra kunngjøring: 0..2007 Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer,

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato reguleringsplan: 10.2.2011 Sist revidert: 23.3.11 Dato reguleringsbestemmelser: Sist

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan. Væktarstuaområdet 190/14 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Væktarstuaområdet 190/14 m.fl Tydal kommune Planident 1665-2014-003 Reguleringsbestemmelser Planforslag 01.13.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid

HOLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid Versjon 01.11.2017. HOLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for detaljplan Tyrifjord Videregående Skole, planid 0612 201602 1.gangs behandling i planutvalget 13.11.2017, sak 038/17. Offentlig høring 15.12.2017

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN Dato: 3.5.2010 Rev A: 10.6.2010 Rev B: 2.12.2010 Rev C: 11.1.2011 Rev D: 26.5.2011 Revidert iht. kommunestyrets vedtak 9.2.2011 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN/EKELI

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan nr. 201108 Dato: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 Vedtatt: 1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Svennevikheia hyttefelt Lindesnes kommune 05.03.2015 Pkt. 1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet

Detaljer

Planbestemmelser 5019 Ytre Røyksund

Planbestemmelser 5019 Ytre Røyksund Planbestemmelser 5019 Ytre Røyksund Arkivsak: 09/2125 Arkivkode: PLANR 5019 Sakstittel: PLAN 5019 - REGULERINGSPLAN FOR YTRE RØYKSUND (RAMSVIK)- GNR/BNR 120/123 Godkjent i Karmøy kommunestyre 13.06.13

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

Reguleringsplan for

Reguleringsplan for <navn på planen> XX kommune Reguleringsplan for Vedtatt dato: Revidert dato: Med plannavn menes angivelse av sted planen gjelder for, eksempelvis område, stedsnavn (fra SSR), adresse Reguleringsbestemmelser

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune 1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune Vedlegg 2 Dato: 20.02.2013 Revisjon A: Justert etter offentlig ettersyn

Detaljer

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111 Planbestemmelser 5059 - SNIK - del av 123/4,111 Arkivsak: 14/226 Arkivkode: PLANR 5059 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING FOR SNIK - DEL AV 123/4,111 Godkjent i Karmøy kommunestyre 8.2.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

Kommunedelplan for Nåsvatnet

Kommunedelplan for Nåsvatnet EIDE KOMMUNE Kommunedelplan for Nåsvatnet Bestemmelser og retningslinjer Høringsutkast rev. 01.03.2016 Vedtatt i kommunestyret Bestemmelser og retningslinjer for Kommunedelplan Nåsvatnet 1 INNLEDNING Følgende

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008)

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) Vedtatt i Molde kommunestyre 15.9.2016, sak KST 81/16 MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 08.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT Planident: 201704 Utarbeidet dato: 10.02.2017 Revidert dato: 30.05.2017 Vedtatt i kommunestyret: 31.08.2017 REGULERINGSENDRING I EIDE KOMMUNE DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN DEL. I : PLANKRAV 1 Plankrav I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan det ikke utføres arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

SLÅSETERLIA HYTTEGREND

SLÅSETERLIA HYTTEGREND REGULERINGSPLAN FOR SLÅSETERLIA HYTTEGREND Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 01.11.2011 Tilhørende plankart er sist revidert: 25.01.2011 Godkjent av kommunestyret: 24.11.2011 1. FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Virkemidler i Plan og bygningsloven. v/spesialrådgiver Tom Hoel

Virkemidler i Plan og bygningsloven. v/spesialrådgiver Tom Hoel Virkemidler i Plan og bygningsloven v/spesialrådgiver Tom Hoel Virkemidler Plan- og bygningsloven inneholder en rekke virkemidler som kan ivareta naturmangfoldet De viktigste juridiske virkemidlene er

Detaljer

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE Planen er vist på plankart datert 13.06.2016 Plan og bestemmelser er sist revidert Plan og bestemmelser er vedtatt av Lesja kommunestyre den... GENERELT

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anette Ellingsen Arkiv: GBNR 054/003 Arkivsaksnr.: 17/505-7 Klageadgang: Ja Gbnr 054/003 - FRADELING HYTTETOMTER - DISPENSASJON Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Bjønnåslia og del av Bydalsfeltet I ÅSERAL KOMMUNE Revidert etter vedtak i teknisk utvalg 26.05.2011 Slettet: Detaljplan for BJØNNÅSLIA OG DEL AV BYDALSFELTET

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT Midsund kommune Planident: Utarbeidet dato: 15.01.2015 Revidert dato: 23.03.2015 31.03.2015 Vedtatt i kommunestyret: DETALJREGULERING OVER TEIG AV EIENDOMMEN TEIG AV GNR 55 BNR 7, DEL AV 55/72, DEL AV

Detaljer