KOMMUNEPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEPLAN 2011-2023"

Transkript

1 1 KOMMUNEPLAN Bestemmelser og retningslinjer Foto: Anders Aaserud Kommuneplanutvalgets høringsforslag 9.november 2011

2 2 INNHOLD Side DEL 1: GENERELLE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Rettsvirkning Plankrav Krav til utarbeidelse av reguleringsplan Unntak fra plankravet Plankrav langs vassdrag Plankrav for ravinedaler UTBYGGING, UTBYGGINGSAVTALER OG KRAV TIL INFRASTRUKTUR Generelle krav Buffersone mot landbruk Krav om bruk av utbyggingsavtale Tilknytningsplikt offentlig vann og avløp KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMING Utearealer HENSYN TIL MILJØ OG OMGIVELSER Kulturminner og kulturmiljø Grunnforhold Radon... 6 DEL 2: BESTEMMELSER FOR AREALBRUKSFORMÅLENE BEBYGGELSE OG ANLEGG BOLIGBEBYGGELSE JF. PBL 11-7 NR Utnyttelse Tomtestørrelser Krav til lekeplasser Krav til uteoppholdsarealer Krav til parkeringsplasser FRITIDSBEBYGGELSE JF. PBL 11-7 NR Bruksareal SENTRUMSFORMÅL SANDE SENTRUM JF. PBL 11-7 NR FORRETNING- OG NÆRINGSBEBYGGELSE JF. PBL 11-7 NR For Hanekleiva næringsområde gjelder særlig TJENESTEYTING JF. PBL 11-7 NR RÅSTOFFUTVINNING JF. PBL 11-7 NR IDRETTSANLEGG JF. PBL 11-7 NR ANDRE TYPER BEBYGGELSE JF. PBL 11-7 NR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR- JF. PBL 11-7 NR Gang- og sykkelveier Veg Pumpestasjon og offentlig toalettanlegg GRØNNSTRUKTUR - JF. PBL 11-7 NR Naturområde Friområde LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT - JF. PBL 11-7 NR Landbruks-, natur og friluftsformål Ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring Spredt boligbebyggelse BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE - JF. PBL 11-7 NR Sjø og vassdrag Småbåthavn Drikkevann Friluftsområde DEL 3: BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL HENSYNSSONENE HENSYNSSONER - JF. PBL Sikringssone ( 11-8 a) Nedslagsfelt drikkevann Faresone ( 11-8 a) - Kvikkleirskred Faresone ( 11-8 a) - Flom Faresone ( 11-8 a) - skytebane... 11

3 18.5 Faresone ( 11-8 a) - Forurenset grunn Særlige hensyn ( 11-8 c)- Naturmiljø Særlige hensyn ( 11-8 c) - Bevaring av kulturmiljø og kulturminner Gjennomføringssone ( 11-8 e) Krav om felles planlegging HENSYNSSONER BÅNDLAG ETTER ANNET LOVVERK Arealer båndlagt etter lov om naturvern ( 11-8 d) VEDLEGG Vedlegg 1 Krav til anlegg for barn og unge 3

4 4 DEL 1: GENERELLE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 1 Rettsvirkning Arealbruk og bestemmelser i godkjente regulerings- og bebyggelsesplaner gjelder foran kommuneplanen dersom det er avvik. Dersom kommuneplanen omhandler forhold som ikke er nevnt i reguleringsbestemmelser, skal kommuneplanens bestemmelser gjelde, jf. pbl Plankrav 2.1 Krav til utarbeidelse av reguleringsplan I medhold av pbl 11-9 nr 1 gjelder: Søknadspliktig arbeid eller tiltak som nevnt i pbl 20-1, eller fradeling til slike formål kan ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. 2.2 Unntak fra plankravet I medhold av pbl nr 1 og 11-6 gjelder: Kommunaltekniske anlegg, oppføring av inntil 2 boenheter, og mindre endringer som påbygg, tilbygg, fasadeendring, terrasse, garasje etc. kan tillates uten krav om reguleringsplan dersom tiltaket oppfyller 3-1 Generelle krav. Kommunen kan stille vilkår for å fravike plankravet. 2.3 Plankrav langs vassdrag I medhold av pbl nr 5, jf. 1.8 siste ledd, fastsettes soner langs vann og vassdrag der søknadspliktige arbeid og tiltak som nevnt i pbl og 20-2, eller fradeling til slike formål ikke kan finne sted før området inngår i reguleringsplan. Sonene har følgende bredder på begge sider av vassdragene målt fra strandlinjen: I LNF-områdene skal det ikke oppføres bygning, konstruksjon eller anlegg nærmere enn 50 meter fra vassdragene Sandelva (Bremse), Vesleelva, Leirelva, Selvikelva, Killingdalsbekken, Sandoelva og Skjervikbekken. Avstanden måles i horisontalplanet fra strandlinjen ved alminnelig vannstand. For byggeområder som ikke berøres av hensynssone Flom settes byggegrensen langs vassdrag med kontinuerlig vannløp til 20m. 2.4 Plankrav for ravinedaler I medhold av pbl 11-9 nr 1 gjelder: For søknadspliktig arbeid eller tiltak som nevnt i pbl 20-1 som berører ravinedaler stilles det krav til reguleringsplan. I plandokumentene skal arbeidet/tiltaket utredes tilstrekkelig. 3 UTBYGGING, UTBYGGINGSAVTALER OG KRAV TIL INFRASTRUKTUR 3.1 Generelle krav I medhold av pbl 11-9 nr. 4 gjelder: Innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg, kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold er tilfredsstillende utredet, sikret og etablert: Barnehage og skoletilbud Barn og unges interesser Grunnforhold, stråling og støy Kommunaltekniske anlegg, jf. pbl 18-1 Vann og avløp Plan for lokal overvannshåndtering skal følge kommunens til enhver tid gjeldende norm for vann og avløp

5 5 Forbindelse til eksisterende eller planlagt gang- og sykkelveinett Trafikksikker atkomst iht. rammeplan for avkjørsel Justering av formålsgrense jf. arealdelen kan godkjennes når følgende forhold ligger til grunn: Terrengtilpasning Eierforhold 3.2 Buffersone mot landbruk I medhold av pbl 11-9 nr. 4 gjelder: Ved nye byggeområder som grenser til dyrka mark skal det være en 20m bred sone mellom LNF og byggeområdet som reguleres til grønnstruktur, jf. pbl 11-8 bokstav c. Det er ikke tillatt å fradele areal innenfor denne sonen. 3.3 Krav om bruk av utbyggingsavtale I medhold av pbl 11-9 nr 2, jf og kap.17 : Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et område. Utbyggingsavtaler bygger på vedtatte reguleringsplaner. I områder som krever reguleringsplan før tiltak etter pbl 20-1 kan iverksettes, krever Sande kommune som hovedregel at det foreligger vedtatt utbyggingsavtale før tiltak iverksettes dersom kommunen skal overta eiendom og anlegg. Utbyggingsavtalen brukes for alle typer tiltak det er adgang til, jfr. pbl Kvalitetskrav og kostnader i forbindelse med opparbeidelse og overdragelse av arealer og anlegg til kommunen, avtales i hvert enkelt tilfelle. De tekniske anlegg for boligfeltet skal prosjekteres og utføres i henhold til Sande kommunes til enhver tid gjeldende normer for vann, vei og avløp. 3.4 Tilknytningsplikt offentlig vann og avløp I medhold av pbl 30-6: All bebyggelse, inkludert eksisterende og ny fritidsbebyggelse, har krav om tilknytning til offentlig vann og avløpsnett dersom det etter kommunens skjønn ikke vil være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller andre særlige hensyn tilsier at det bør gjøres unntak fra kravet. 4 KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMING 4.1 Utearealer Ved utbygging og opprusting av eksiterende bygg og anlegg skal det sikres god tilgjengelighet og brukbarhet for alle befolkningsgrupper, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede, jf. pbl 11-9 nr 5. 5 HENSYN TIL MILJØ OG OMGIVELSER 5.1 Kulturminner og kulturmiljø Kulturminner og kulturmiljø skal være en integrert del av all planlegging og søknad om tiltak, og for nye byggeområder må registrering av kulturminner foretas. Alle nye kommunedelplaner, reguleringsplaner og tiltak skal vurderes slik at forhold til fredete kulturminner ivaretas, jf. pbl 11-9 nr. 7. Ved søknad om tiltak som berører bygninger med registrert verneverdi skal bygningene dokumenteres med skriftlig vurdering, skisser og foto, jf. pbl 20-1 og I områder med definerte verneverdige kulturminner og kulturmiljø vil det i utgangspunktet være restriksjoner knyttet til endret arealbruk. I slike områder må eventuelle foreslåtte tiltak fremme vern av kulturminnet eller kulturmiljøet. Ved utarbeidelse av reguleringsplan kan det lages bestemmelser som ivaretar kulturminnene og verneverdige bygninger i området.

6 6 Dersom verneverdige eller fredete kulturminner eller kulturmiljøer berøres av det aktuelle tiltaket, skal regional kulturminneforvaltning uttale seg. Eksisterende kulturminner er markert med hensynssone bevaring av kulturminner og kulturmiljø, og det er bestemmelser knyttet til hensynssonen. 5.2 Grunnforhold NGI-rapport Program for økt sikkerhet mot leirskred skal legges til grunn ved planlegging og utførelse av nye tiltak. I områder hvor det er fare for kvikkleire skal det utføres geotekniske undersøkelser før tiltaket iverksettes. Tiltakshaver må fremlegge dokumentasjon på at den geotekniske stabiliteten for området er tilstrekkelig. Retningslinjer a) Innenfor angitte faresoner stilles det krav til geoteknisk prosjektering i henhold til tabellen nedenfor. Faresonene er inndelt i faregradklassene høy, middels og lav. Av kartlagte kvikkleiresoner er det ingen soner som er klassifisert i høyeste fareklasse i Sande. Prosjektkategori ROS-analyse Stabilitetsanalyse Veiledning*) Ekstern kontroll Tilflytting av mennesker: Boliger, skoler, institusjoner, Middels Middels lav Middels lav industri- og næringsbygg o.l. Viktige samfunnsmessige funksjoner: Hovedveier, toglinjer, VAR-anlegg og sentralt kraftnett Middels Middels lav Middels lav o.l. Ingen tilflyttning, påvirker stabiliteten: Veier, grøfter, Middels lav Middels lav planeringer og oppfyllinger o.l. Ingen tilflytting, liten påvirkning på stabilitetsforholdene: Små tilbygg (<10 m2), grunne grøfter (<2 m), mindre planering Middels lav (<1000 m3) og små oppfyllinger (<1 m) o.l. *) Vedlegg B i NGI-rapport veiledning ved små inngrep i / ved skråninger i kvikkleire. b) I områder med marin leire kan det også finnes andre skredfarlige kvikkleireområder enn de som framgår av NGI-rapporten. Dersom kvikkleire blir påvist og topografien tilsier at skredfare kan være tilstede, stilles det samme krav til den geotekniske prosjekteringen som ved byggevirksomhet innenfor faresoner. 5.3 Radon Bygninger beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.

7 7 DEL 2: BESTEMMELSER FOR AREALBRUKSFORMÅLENE 6 BEBYGGELSE OG ANLEGG BOLIGBEBYGGELSE JF. PBL 11-7 NR Utnyttelse I medhold av pbl 11-9 nr 5 gjelder: Følgende tetthet skal legges til grunn for planlagte boligområder: Minimum 1,6 boenheter pr. daa i områdene Skafjellåsen, Dunihagen og Gleditschjordet. Tettheten skal beregnes ut fra brutto regulert tomteareal, det vil si inkludert adkomstveier, friområder, fellesarealer m.m. I enebolig og småhusområder der det ikke er angitt grad av utnytting, skal maksimalt tillatt bebygd areal være % BYA = 30 %. Garasje kan ha et maks bruksareal (BRA) på 70m 2, og maks mønehøyde skal ikke overstige 5,5m over gjennomsnittlig planert terreng. 6.2 Tomtestørrelser Tomtestørrelsen bør være minimum 800 m Krav til lekeplasser I medhold av pbl 11-9 nr 5 gjøres bestemmelsene i Vedlegg 1 KRAV TIL ANLEGG FOR BARN OG UNGE gjeldende for all ny boligbebyggelse. 6.4 Krav til uteoppholdsarealer I medhold av pbl 11-9 nr 5 er minste tillatte uteoppholdsareal (MUA) per boenhet 80 m 2. Arealer brattere enn 1:3 medregnes ikke. Arealet kan knyttes til hver enkelt boenhet som privat uteoppholdsareal eller være felles for flere boenheter i umiddelbar nærhet til boligene. Alle boenheter skal ha tilgang på et sammenhengende skjermet privat uteoppholdsareal på minimum 8 m Krav til parkeringsplasser I medhold av pbl 11-9 nr 5 skal det avsettes inntil 2 parkeringsplasser pr. boenhet over 90 m 2, og inntil 1 parkeringsplass pr. boenhet under 90 m 2. Det skal avsettes minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. Kommunen kan kreve færre eller flere parkeringsplasser enn det som er oppgitt. Kommunen kan godkjenne andre parkeringsløsninger i utbyggingsavtale eller reguleringsplan om særlig hensyn foreligger. 7 FRITIDSBEBYGGELSE JF. PBL 11-7 NR Bruksareal I medhold av pbl 11-7 nr 5 b), jf nr 5 gjelder: I områder avsatt til fritidsbebyggelse skal samlet bebygd areal (BYA) for bygningsmassen på tomten ikke overstige 90 m 2. For fritidsbebyggelse utenfor strandsonen og områder avsatt til fritidsbebyggelse skal samlet bruksareal (BRA) ikke overstige 150 m 2.

8 8 For fritidsbebyggelse innenfor strandsonen skal samlet bebygd areal (BYA) for bygningsmassen på tomten ikke overstige 90 m 2. 8 SENTRUMSFORMÅL SANDE SENTRUM JF. PBL 11-7 NR 1 I medhold av pbl 11-9 nr 1 gjelder: For søknadspliktig arbeid eller tiltak som nevnt i pbl 20-1 i uregulerte områder innenfor sentrumsformålet stilles det krav til reguleringsplan. 9 FORRETNING- OG NÆRINGSBEBYGGELSE JF. PBL 11-7 NR For Hanekleiva næringsområde gjelder særlig Området skal benyttes til næringsområde. For Hanekleiva næringsområde settes en maks utnyttelsesgrad til %BYA=70%. Området skal etableres med gang- og sykkelveier. 10 TJENESTEYTING JF. PBL 11-7 NR 1 I områdene tillates bebyggelse for offentlig tjenesteyting, helse og omsorg, utdanning og lignende, samt offentlige boliger eller andre boliger med særlig krav til service. Endelig utforming og byggehøyder avklares i detaljreguleringsplan. Endelig utforming og byggehøyder avklares i detaljreguleringsplan. 11 RÅSTOFFUTVINNING JF. PBL 11-7 NR 1 Område for Hanekleiva pukkverk er vist i areaplankartet. 12 IDRETTSANLEGG JF. PBL 11-7 NR 1 Eksisterende idrettsanlegg er vist i arealplankartet. Endelig utforming og byggehøyder avklares i detaljreguleringsplan. 13 ANDRE TYPER BEBYGGELSE JF. PBL 11-7 NR 1 For område 19 Teknisk sentral gjelder: Området skal benyttes til ny teknisk sentral og mulig ny lokalisering av kornmagasinet. Endelig utforming og byggehøyder avklares i detaljreguleringsplan. 14 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR- JF. PBL 11-7 NR Gang- og sykkelveier Fremtidige gang- og sykkelveier er vist med juridiske linjer i kartet Veg Fremtidige veger er vist med juridiske linjer i kartet Pumpestasjon og offentlig toalettanlegg I medhold av pbl nr. 1 kan det innenfor område avsatt til teknisk infrastruktur ved Bekke oppføres pumpestasjon og offentlig toalettanlegg.

9 9 15 GRØNNSTRUKTUR - JF. PBL 11-7 NR Naturområde I områder vist som naturområde kan det ikke oppføres bygg eller anlegg eller gjøres terrenginngrep som reduserer områdets grønnstrukturverdi eller sammenhengen mellom slike områder Friområde Det kan tillates enkel tilrettelegging som styrker bruken av området så fremt dette ikke kommer i konflikt med friluftsinteressene. 16 LANDBRUKS- NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT - JF. PBL 11-7 NR Landbruks-, natur og friluftsformål I LNF-områder er det ikke tillatt å føre opp ny bebyggelse eller andre varige konstruksjoner eller anlegg, eller fradele tomt som ikke er nødvendig for utøvelse av stedbunden næring / tradisjonell landbruksdrift eller allment friluftsformål, jf. pbl nr 5. Retningslinjer: a) Nye næringer i landbruket Det kan tillates etablering av tilleggsnæring i landbruket med utgangspunkt i gårdens ressurser og kompetanse. Dersom virksomheten vokser utover hva som naturlig kan knyttes til gården skal den ved ytterligere utvidelse henvises til et næringsområde. Hvert enkelt tiltak vurderes i henhold til dette. Tiltakshaver gjøres kjent med dette ved tilsagn om etablering av tilleggsnæring. Konsekvenser skal utredes i henhold til retningslinje. b) Boligeiendommer i LNF-områder - Dispensasjon kan være tilrådelig for mindre tiltak og endringer av eksisterende byggverk når tiltaket ikke fører til forringelse av landskapsverdier, kulturminner, rekreasjonsområder eller eksisterende byggverk. Med mindre tiltak på boligeiendommer menes her bl.a. frittstående garasjer og tilbygg til eksisterende bolighus innenfor rammen som gjelder for mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 20-1og c) Ved fradeling av eksisterende bebyggelse skal andelen dyrka mark som fradeles begrenses til et minimum. Det kan likevel være aktuelt å fradele noe dyrka mark for etablering av buffersone mellom bebyggelsen og eiendomsgrensen (bør være minimum 10 meter). d) Oppføring av husvære for skogsdrift anses i utgangspunktet ikke som nødvendig for utøvelse av stedbunden næring, og kan følgelig ikke behandles som søknad etter plan- og bygningsloven 20-2 bokstav b. e) I strandsonen er tiltak som endrer naturtilstanden på land eller i sjø, eller som påvirker kulturminner, landskapsbildet eller rekreasjonsinteresser negativt ikke tillatt. Det kan gjøres unntak for kommunaltekniske anlegg. f) Bruksendring til fritidsbolig for naust, uthus, garnbu og liknende tillates ikke. g) Plattinger og terrasser skal oppføres i tilknytning til bygninger. Maksimal størrelse på platting/terrasse skal være 15 m 2. Tiltak over 0,5m over gjennomsnittlig planert terreng inngår i BYA Ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring Det stilles krav om reguleringsplan for tiltak som fører til vesentlig utvidelse av eksisterende ervervsbebyggelse uten tilknytning til stedbunden næring.

10 Spredt boligbebyggelse Retningslinjer for spredt boligutbygging: Området skal være egnet til boligforhold Minste tomtestørrelse er 1 daa, maksimum 2,5 daa En boenhet per bygning, med mulighet for hybelleilighet i tillegg. Nye klynger skal omfatte maksimalt 5 hus Det kan fradeles 1 ny bolig fra en tomt Eksisterende avkjørsel fra hovedvei skal benyttes Bebyggelsen skal plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med jordvernhensyn og kulturlandskap Maksimalt tillatt bebygd areal er % BYA = 30 %. 17 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE - JF. PBL 11-7 NR Sjø og vassdrag Forbudet mot tiltak langs sjø og vassdrag jf. pbl 1-8 gjelder ikke for oppføring av nødvendige og mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, fiske, akvakultur og ferdsel til sjøs, jf nr 4. Ved naturinngrep i sjø eller vassdrag skal det dokumenteres hvordan tiltaket påvirker det biologiske mangfoldet og allmennhetens ferdselsmulighet på land og på sjøen/vassdraget. Tiltak som hindrer allmennhetens rett til ferdsel tillates ikke. Det tillates bygge- og anleggstiltak som ledd i vannforsyning, avløp, enklere tilrettelegging for friluftsliv, og for å videreutvikle område som kan bygges ut etter gjeldende planer eller hvor byggegrense er bestemt i arealplankartet. Det skal tas hensyn til biotoper, erosjon, fisk, friluftsliv og viktige landskapstrekk. I områder avsatt til fri- eller friluftsområde i sjø og i drikkevannskilde er oppankring av båter/husbåter/flytende hytter og andre midlertidige konstruksjoner og anlegg ikke tillatt. Det skal det ikke oppføres bygning, konstruksjon eller anlegg nærmere enn 50 meter fra vassdragene Sandeelva (Bremsa), Vesleelva, Leireelva, Selvikelva, Killingdalsbekken, Sandoelva og Skjervikbekken. Avstanden måles i horisontalplanet fra strandlinjen ved alminnelig vannstand. Unntak: Tilrettelegging for å ivareta allmenne friluftsinteresser og landbruk, unntas fra forbudet Småbåthavn Det stilles krav til reguleringsplan for nye eller utvidelse av eksisterende småbåthavner Drikkevann Det er tinglyste servitutter som gjelder for samtlige eiendommer innenfor nedslagsfeltene til Røysjøvassdraget og Blindevannvassdraget Friluftsområde Det kan tillates enkel tilrettelegging som styrker bruken av området så fremt dette ikke kommer i konflikt med friluftsinteressene.

11 11 DEL 3: BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL HENSYNSSONENE 18 HENSYNSSONER - JF. PBL Sikringssone ( 11-8 a) Nedslagsfelt drikkevann Innenfor nedslagsfeltene for Røysjøvassdraget og Blindevannsvassdraget gjelder tinglyste servitutter for alle eiendommene Faresone ( 11-8 a) - Kvikkleirskred Innenfor hensynssonen krever kommunen geotekniske utredninger som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet for ethvert tiltak før tillatelse gis, jf. pbl 1-6. Dokumentasjonen skal oppfylle de til en hver tid gjeldende retningslinjene og vurderingskriteriene fra Norges vassdrag- og energidirektorat eller tilsvarende myndighet. Søknad sendes NVE for uttalelse Faresone ( 11-8 a) - Flom Innenfor hensynssonen skal kotehøyde for topp grunnmur være minimum 12m, og elektriske anlegg og andre sårbare installasjoner skal monteres over denne høyden. Ved nybygg og tilbygg tillates ikke kjeller. Søknad sendes NVE for uttalelse Faresone ( 11-8 a) - skytebane Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt med tiltak som kan komme i konflikt med virksomheten med hensyn til støy, fare og sikkerhet. Eventuelle tiltak må utredes med hensyn til støy, fare og sikkerhet. Nye tiltak vil medføre krav om regulering Faresone ( 11-8 a) - Forurenset grunn Det kan ikke iverksettes tiltak eller arbeid før det foreligger eget program for den forurensede grunnen Særlige hensyn ( 11-8 c)- Naturmiljø Denne hensynssonen omfatter barskogområder i Sande kommuneskog. Kommunestyret gjorde vedtak om verning av 4 områder med barskog. Hensynet med dette vernet er å bevare urørte områder med naturlig variasjon i barskognaturen. Naturskogen er viktige referanseområder og økologiske laboratorier for forskning og undervisning. Naturskogen inneholder sjeldne og trua plante- og dyrearter og gir verdifulle naturopplevelser for brukerne. De 4 kommunale verneområdene er: Svartevann/Siljukollen skogsområde naturmiljø Montebello Øst skogsområde naturmiljø Holtanåsen skogsområde naturmiljø Uldrevann nord skogsområde naturmiljø 18.7 Særlige hensyn ( 11-8 c) - Bevaring av kulturmiljø og kulturminner Kulturminneinteressene skal avklares med regional kulturminneforvaltning før eventuelle nye tiltak innenfor hensynssonen kan tillates Gjennomføringssone ( 11-8 e) Krav om felles planlegging Krav til sone for felles planlegging:

12 12 Alle eiendommene innenfor hensynssonen skal reguleres samtidig gjennom en områdereguleringsplan, jf. pbl Arealbruken innenfor området skal avklares gjennom områdereguleringen. Boligområder skal ha differensiert boligmasse. Det skal utredes og planleggs en hovedatkomst til området, og det skal planlegges gang- og sykkelvegforbindelser internt i området og ut til hovedveinett for sykkel. Planen skal legge vekt på helhet og sammenheng i områdets grønnstruktur som viser tilrettelegging for friluftsliv og aktivitet. 19 HENSYNSSONER BÅNDLAG ETTER ANNET LOVVERK 19.1 Arealer båndlagt etter lov om naturvern ( 11-8 d) Tiltak i hensynssonen reguleres etter Lov om forvaltning av naturens mangfold. Det er ikke tillatt med tiltak som strider mot hvert av områdenes verneforskrift. I Sande er følgende områder vernet: Bjerkøya (søndre del) naturreservat Killingholmen (søndre del) naturreservat Gåserompa (hele øya) naturreservat Kommersøya (hoveddelen av øya) naturreservat Sandebukta (indre del) landskapsvernområde Bekkeskjæret biotopvernområde Presteseter skogsområde naturreservat Søknad sendes Fylkesmannen for uttalelse.

13 13

14 14 VEDLEGG 1: KRAV FOR ANLEGG FOR BARN OG UNGE Retningslinjer til kommuneplanens arealdel Ved oppstart av område- og detaljplaner samt byggesøknader som kan berøre barns bruksområder, skal nærmeste barnehage, barne- og ungdomsskole samt elevråd varsles og ha rett til å uttale seg om dagens bruk av området samt planens hensyn til skolevei, lekeområder og bruksareal. Barnetråkkregistreringer skal fortrinnsvis gjennomføres i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel eller i løpet av planperioden. Barn og unges interesser skal omtales i eget avsnitt i saksframstillingen. Definisjon av soner i Sande kommune, Sande bruker bare sone 2 og 3: Sone 2 Sande sentrum og område rundt Selvik/NJB. Sone 3 Alle områder utenfor Sande sentrum og Selvik/NJB.

15 15 Nærlekeplass: Tilrettelagt for aldersgr.: 0-6 år UTFYLLENDE BESTEMMELSER LEKEOMRÅDER Alle boenheter skal ha tilgang til følgende typer lekeområder: Maks avstand fra boenhet til lekeområde *) Tilhørende maks antall boenheter større enn 40m2 BRA **) Minimum størrelse på lekeområde Økning pr. boenhet hvis det etabl. flere boenheter enn maks antall Kommentar Sone 1 50m 3-20 boenheter 125m2 5m2 Kan vurderes anlagt over bakkenivå dersom kvaliteten er svært god. Sone 2 50m ***) 3-20 boenheter 150m2 7,5m2 Sone 3 50m ***) 3-20 boenheter 200m2 10m2 Kvartalslekeplass: tilrettelagt for aldersgr.: 5-13 år Sone 1 250m 3-50 boenheter 1000m2 10m2 Kan legges på off. parker/friområder innenfor en avstand av 250m under forutsetning av trafikksikker adkomst og dersom det kan dokumenteres at det ikke finnes egnede områder på eget areal. ****) Sone 2 250m 3-50 boenheter 1500m2 15m2 50% av minimumsarealet må være på en separat lekeplass maksimum 250m unna. Øvrige 50% kan legges på parker/friområder innenfor en avstand av 250m under forutsetning av trafikksikker adkomst og dersom det kan dokumenteres at det ikke finnes egnede områder på eget areal. ****) Sone 3 250m 3-50 boenheter 1500m2 15m2 Områdelekeplass/ ballplass: Tilrettelagt for aldersgr. : >10 år Sone 1 500m boenheter 2.500m2 10m2 Kan legges på off. parker/friområder innenfor en avstand av 500m under forutsetning av trafikksikker adkomst og dersom det kan dokumenteres at det ikke finnes egnede områder på eget areal. ****) Sone 2 500m boenheter 2.500m2 10m2 70% av minimumsarealet må være på en separat lekeplass maksimum 500m unna. Øvrige 30% kan legges på off. parker/friområder inntil 1000m unna og dersom det kan dokumenteres at det ikke finnes egnede områder på eget areal. Det forutsettes at ingen hovedtrafikkårer må krysses i plan. ****) Sone 3 500m boenheter 5.000m2 10m2 Lekeområdet kan deles i 2 mindre enheter hver del på minst 2.500m2. Merknader/ forklaringer *) Avstand måles fra inngangsdør. ¾ av boligene må ligge innenfor avstandskrav. **) Kravet inntrer ved etablering av 3 boenheter større enn 40m2. ***) ¾ av boenhetene må ha en nærlekeplass maksimum 50 meter unna. Kravet må henge sammen med utbyggingsform og må tilpasses det enkelte prosjekt. ****) Dersom kvartalslekeplasser og områdelekeplasser skal legges på annet areal, for eksempel park eller skolegård, må det forutsettes at dette arealet tilfredsstiller de kriterier som er satt i generelle bestemmelser før det blir gitt ferdigattest /midlertidig brukstillatelse til første bolig. Utbyggers bidrag må i så fall avklares gjennom utbyggingsavtale.

16 16 GENERELLE BESTEMMELSER Lokaliseringskriterier a) Ved oppstart av planarbeid og ved byggesaksbehandling som ikke er i tråd med kommuneplanen, skal arealer som er i bruk av barn og unge eller er spesielt egnet (jfr. pkt. b og c nedenfor) til lekeareal avsettes til lekeområder før boliger og veier plasseres. Det må foretas en registrering av vegetasjon, markslag og andre landskaps- og naturkvaliteter (høyder, groper, flater mm) for å oppnå en optimal lokalisering. Kvartalslekeplasser og områdelekeplasser/ballplasser skal plasseres i tilknytning til og i sammenheng med andre ubebygde grøntområder der det er mulig. Det skal legges vekt på å sikre korridorer ut til større friluftsområder både for ny og eksisterende bebyggelse. b) Lekeområdene skal ligge på bakkenivå. I sone 1 kan nærlekeplasser vurderes plassert over bakkenivå, dersom det ikke er mulig på bakkeplan, under forutsetning av at de får særlig god kvalitet (godt utstyrt, gode sol- og vindforhold) og at de er tilstrekkelig sikret mot ulykker. Funksjonskriterier c) Lekeområdene skal inneholde funksjoner og muligheter for aktiviteter både sommer- og vintertid og være tilpasset den aldersgruppe barn den er beregnet for. Nærlekeplasser skal minimum utstyres med sandkasse, benk og noe fast dekke og ellers være utstyrt slik at de stimulerer til barnas fysiske utfoldelse og fantasi. På kvartals- og områdelekeplasser skal mest mulig av naturskapte forhold bevares, eksempelvis eksisterende bunnvegetasjon, store steiner, og trær som er egnet til å klatre i. Kvartalslekeplassene bør utstyres slik at det for eksempel gis muligheter for aktiviteter som ballek, sykling, skating, paradis- og tauhopping og eventuelt aking og skiløping om vinteren. Områdelekeplassene bør gi plass for særlig plasskrevende aktiviteter som ballspill, skøyter, byggelek og skating minst halvparten av arealet bør ha en jevn, hard flate for sykling, ballspill og annet. Om nødvendig må verdifulle naturelementer gjerdes inn for å hindre skadelig kjøring, graving og lagring under anleggsperioden. Der det ikke finnes naturlig skjerming, skal lekeplassene ha vegetasjonsfelt eller bygde konstruksjoner for å skape lune og behagelige områder. Området bør være skjermet mot sjenerende vind og snødrev. Se Byggforskserien Lekeplasser for nærmere informasjon. d) Lekeområdene skal ha trafikksikker adkomst og være skjermet mot forurensning, trafikkfare, støy, ulykker og annen helsefare. Maksimal støybelastning skal ikke overskride 55LdB. e) Arealer brattere enn 1:3 og smalere enn 10meter skal ikke inngå/regnes med som del av lekeområdet, men kan komme som tillegg. f) Minst 50% av lekeområdet være solbelyst i tiden kl ved jevndøgn. g) Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller er egnet til lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. h) Lekeområdene skal være opparbeidet før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse gis for 1. bolig.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 2022 De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RAKKESTAD KOMMUNE 2011-2022 - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelen Saksnr. 11/800 Journalnr.

KOMMUNEPLAN FOR RAKKESTAD KOMMUNE 2011-2022 - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelen Saksnr. 11/800 Journalnr. KOMMUNEPLAN FOR RAKKESTAD KOMMUNE 2011-2022 - og retningslinjer til arealdelen Saksnr. 11/800 Journalnr. 4859/11 Arkiv 141 Dato: 30.03.2011 Vedtatt i kommunestyret 26.05.2011 sak 27/11 INNHOLD 1. INNLEDNING

Detaljer

Kommuneplan for Asker 2014-2026

Kommuneplan for Asker 2014-2026 Vedlegg 3 Kommuneplan for Asker 2014-2026 Del 3 -Bestemmelser og retningslinjer, med: - Parkeringsnorm - Forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler (Vedtatt 18.11.2014) 1 Innhold Generelle bestemmelser

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 SILJAN KOMMUNE Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2027 16.06.2015 side 1 av 31 Innhold 1 Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav...

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 2030 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER GRONG KOMMUNE ET AKTIVT OG ROBUST REGIONSENTER MED LIVSKVALITET OG MANGFOLD

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 2030 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER GRONG KOMMUNE ET AKTIVT OG ROBUST REGIONSENTER MED LIVSKVALITET OG MANGFOLD KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015 2030 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER GRONG KOMMUNE ET AKTIVT OG ROBUST REGIONSENTER MED LIVSKVALITET OG MANGFOLD HØRINGSDOKUMENT DATERT 04.11.2014 PLANID: 17422014002 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Kommuneplanens arealdel Kongsberg kommune 2013-2025 BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Høringsforslag vedtatt av formannskapet 26.06.13 Innledning Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr.

Detaljer

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 SIST REVIDERT: 05.03.2015 Vedtatt: 1 BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Iht. plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 11 er det utarbeidet kommuneplan

Detaljer

Gjerdrum møter fremtiden Kommuneplan 2012 2024

Gjerdrum møter fremtiden Kommuneplan 2012 2024 Gjerdrum møter fremtiden Kommuneplan 2012 2024 Del 2: Bestemmelser og retningslinjer til arealdelen Vedtatt av Gjerdrum kommunestyre 09.05.2012 Innhold Generelt... 3 1 Generelle krav... 3 1.1 Tiltak som

Detaljer

Planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune

Planbestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune 13/2803-191 140 Planbestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Hemne kommune Vedtatt av kommunestyret 16.6.2015 i sak 34/15 Innhold Innledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Forholdet

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1 Gjeldende planer... 4 1-1.2 Reguleringsplaner som oppheves... 4

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Bestemmelser og retningslinjer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Bestemmelser og retningslinjer 08.05.2014 Innhold Vedtatt dato.. Sist revidert: 08.05.2014 Veiledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 Forholdet til andre planer, plankrav

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

Kommuneplan for Frogn 2013 2025

Kommuneplan for Frogn 2013 2025 Kommuneplan for Frogn 2013 2025 og retningslinjer Vedtatt av Frogn kommunestyre 17.06.2013 Innhold Bestemmelser Generelle bestemmelser 1-16 Bestemmelser til arealformål 17-20 Bestemmelser til hensynssoner

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2015 2026

Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Kommuneplanens arealdel 2015 2026 Planbestemmelser mv. Sist revidert: 12.05.15. R - bestemmelse - retningslinje - informasjon Pb-loven plan- og bygningsloven 1. Felles bestemmelser for alle arealformål

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser

Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser Foreløpig versjon 10/3 2014 Innhold Innhold... 1 Kap. I Generelle bestemmelser... 3 1-1. Gjeldende planer... 3 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 3

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjon gjelder 1 26.11.2013 Etter 1. høring 2 17.02.2014 Etter 2. høring 2 Innhold 1. Generelle bestemmelser...

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN 31.3.2014 Forslag til utfyllende bestemmelser til hjelp i kommuneplanarbeidet. Generelle bestemmelser Plankrav a) I nåværende og fremtidige områder for

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 3 VEILEDNING Kommuneplanens arealdel består etter plan og bygningsloven av plankart med tilhørende

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE Areal- og byggesakstjenesten

HARSTAD KOMMUNE Areal- og byggesakstjenesten HARSTAD KOMMUE Areal- og byggesakstjenesten Vedtatt: 29.04.2010 BESTEMMELSER OG RETIGSLIJER TIL KOMMUEPLAES AREALDEL AREALDELES ORMÅL ormålet med kommuneplanens arealdel er å utvikle en helhetlig plan

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER Politisk behandling UTVALG DATO SAK Eldrerådet 22.03.2011 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.03.2011 Utvalget for miljø og teknikk 23.03.2011 Utvalget

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

LANGTIDSPLAN 2013 KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. Plan og utbygging, 13. februar 2013

LANGTIDSPLAN 2013 KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. Plan og utbygging, 13. februar 2013 LANGTIDSPLAN 2013 KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Plan og utbygging, 13. februar 2013 Godkjent 27.mars 2014 INNHOLD DEL I: GJELDENDE LOVER OG REGELVERK... 6 DEL II: GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer