PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE Utarbeidet av JM Norge AS , rev

2 Innhold: 1. BAKGRUNN Hensikten med planen Forslagstiller 4 2. PLANPROSESS Oppstart planprosess 4 3. PLANSTATUS Nasjonale og regionale hensyn Kommuneplanen Gjeldende reguleringsplan 8 4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Lokalisering Eiendomsforhold og planavgrensning Dagens arealbruk Topografi og landskap Solforhold Veg og trafikkforhold Sosial infrastruktur Teknisk infrastruktur Grunnforhold Radon Forurensning Sårbare naturområder og kulturminner Risiko og sårbarhetsanalyse Industristøy BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Avgrensning av planområdet Planforslaget Planlagt arealbruk Boligområdene Generelt for alle eneboligfeltene Boligområde B Boligområde B Boligområde B Boligområde B Boligområde B Boligområdet BK Bolig/ tjenesteyting bolig/ barnehage Lekeareal F1 og F Kjøreveg V1 og V3 12 2

3 5.15 Kombinert turveg/boligatkomst T/A Vegetasjonsskjerm VS1 og VS Støyvoll/skjerm ST Parkering Hensynssoner frisikt Vann og avløp Energiforsyning 13 Krav i teknisk forskrift (TEK10) 13 Alternative energiforsyningsløsninger 13 Planlagte løsninger Illustrasjonsplan VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET Planfaglige vurderinger Landskap og fjernvirkninger Kulturlandskap og kulturminner Tilgjengelighet Grunnforhold Radon Støy Trafikksikkerhet Enøk Anleggsperioden VEDLEGG 16 3

4 1. BAKGRUNN 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette for variert boligbebyggelse i form av eneboliger, leiligheter og en barnehage, samt tilhørende atkomst og leke- og uteoppholdsarealer. Eiendommen skal bygges ut av JM Norge AS med enhetlig bebyggelse. 1.2 Forslagstiller Planforslaget er utarbeidet av JM Norge AS. 2. PLANPROSESS 2.1 Oppstart planprosess Hovedutvalget for plan og miljø stilte seg positiv til oppstart av reguleringsplanarbeidet fra næringsformål til boligformål på eiendommen og på nytt til oppstart av reguleringsplanarbeid til bolig- og barnehageformål på eiendommen Forhåndsvarsel og uttalelser Oppstart av planarbeidet ble varslet med brev til naboer og høringsinstanser og annonse i Tønsbergs Blad Frist for uttalelse var

5 Følgende avga uttalelse: Tore Simonsen, e-post av Simonsen uttaler at beboere i Rakkevik er kraftig sjenert av støy fra Bong på varme sommerdager og at støyen helt sikkert vil sjenere nærmeste naboer. Kommentar: Asplan Viak har utført støymålinger og støysonekart er utarbeidet. Det skal etableres støyvoll langs deler av eiendomsgrensen etter anbefalinger fra Asplan Viak og bebyggelsen planlegges ut fra anviste støysoner. Oslofjordens Friluftsråd, e-post Kjetil Johannessen uttaler at det er registrert en sjelden og truet spissnutefrosk på eiendommen i 2005 og har videre anbefalt at biolog befarer området i yngletiden og at det sees på avbøtende tiltak ved en eventuell utbygging. Kommentar: Magne Flåten med bred kunnskap på kartlegging av amfibier har vært engasjert for å kartlegge om det er spissnutefrosk på eiendommen. Han har ikke funnet spissnutefrosk eller noe som tyder på at den er innenfor området til Bekkeveien 167. Området er så grunt at han tviler på at det er egnet til yngleområde for spissnutefrosk annet enn i svært regnrike år. Ut fra Flåtens faglige vurdering av områdets egnethet til yngleområde for spissnutefrosk anser vi ikke behov for å anlegge eller tilrettelegge spesielle tiltak ved utbyggingen her. Fylkesmannen i Vestfold, brev Fylkesmannens miljø- og samfunnsikkerhetsavdeling skal påse at planforslag ikke er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, landbruk, samfunnsikkerhet, helse og sosial og barn og unges interesser. Så lenge det ikke er i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser ligger det til det kommunnale selvstyret å velge løsning. Det understrekes at barnehagen og lekeområder for barn må skjermes for eventuell negativ påvirkning fra næringsområdet, jfr. De rikspolitiske retningslinjene. Med henvisning til samme retningslinjer må det tilrettelegges tilstrekkelige lekearealer i området. De viser videre til at det i Artsdatabanken ble registrert forekomster av spissnutefrosk og at spissnutefrosk er en nær truet art og oppført på rødlisten. Nyere flyfoto viser at planområdet er delvis oppfylt og bearbeidet, men de ber om at det i den videre planleggingen fortsatt vurderes om det er spissnutefrosk i området og eventuelle tiltak for å ivareta forekomster av denne arten. Kommentar: Det er regulert inn 2 store lekeområder som egner seg til ulik lek og opphold på ulike årstider til bruk for ulike aldersgrupper. Videre er det i reguleringsplanen for Vearåsen øst, et område som grenser inntil og som JM Norge AS eier, regulert inn et større friområde der det skal etableres en balløkke som barn og unge i dette området også kan benytte. Det skal også etableres uteområder innenfor eiendommen til barnehagen som kan benyttes av barn og unge utenfor barnehagens åpningstid. Barn og unges muligheter til utfoldelse er godt ivaretatt i planen. Det vises til kommentar under Oslofjordens Friluftsråd vedrørende registreringer i forhold til spissnutefrosk. Vestfold Interkommunale Vannverk IKS( VIV IKS), brev John Hagen-Larsen uttaler at VIV IKS har anlagt er anodebed for katodisk beskyttelse av hovedvannledningen på eiendommen og at det må hensyn tas. Kommentar: Det er enighet mellom utbygger og VIV om at ny plassering av anodebedet avklares ved bygging i området. 5

6 Andebu og Stokke kommuner Landbruk, brev av Landbruksforvaltningen i Stokke har ingen landbruksfaglige kommentarer til omregulering av omsøkte eiendom til barnehage og boliger. Bong Norge AS, brev Teknisk leder i Bong Norge As uttaler at produksjonsprosessen på Bong medfører en del utvendig støy til den umiddelbare nærhet og vil kunne berøre eventuell bebyggelse på Bekkeveien 167. De forutsetter at støyaspektet tas med i detaljreguleringsplanen, samt at eventuelle utbedringer / tiltak i denne sammenheng helt og holdent står for utbyggers ansvar og kostnad. Kommentar: Det vises til kommentar under Tore Simonsen. Miljørettet Helsevern Vestfold, De har følgende merknader til planoppstart og ber om at tiltakshaver utreder følgende temaer i planbeskrivelsen: - Industristøy Planområdet ligger inntil industriområdet. Det bør gjøres en støyvurdering i forhold til industristøy hvor også transport med lastebiler vurderes i forhold til planlagt boligområde. - Bygge- og anleggsstøy Vi viser til støyretningslinjen T-1442/2012 kapittel 4: retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet, og ber om at denne blir tatt hensyn til i den videre planlegging og innarbeides i reguleringsbestemmelsene. - Lekeareal Det må være tilstrekkelige med lekearealer for barn og unge i tråd med kommuneplanens bestemmelser. Lekeplassutstyr må være i tråd med forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Det må også avklares hvem som har ansvar for ettersyn og vedlikehold av lekeplassen etter etablering. - Trafikksikkerhet Når det gjelder biltrafikk til og fra området, bør det vises hvordan kravet om sikker adkomst til området med hensyn til gående og syklende skal bli ivaretatt. Kommentar. Det vises til tidligere kommentarer vedrørende industristøy og lekearealer. Ved utbygging i området vil Arbeidsmiljølovens bestemmelser vedrørende støy fra bygge- og anleggsvirksomhet bli overholdt. Atkomst til dette området er en blindveg med liten trafikk sålenge det kun er dette området som skal bruke vegen. Det pågår planer for utbygging av området syd for dette feltet og ved utbygging av det området skal det etableres en gangveg i det regulerte turområdet vest for atkosmtvegen. Statens vegvesen Vestfold, Statens vegvesen ser positivt på at det er igangsatt planarbeide for omregulering av denne eiendommen. De vurderer at kryssområdet Bekkeveien/ Fv. 303 ikke har tilstrekkelig god løsning knyttet til busslommer og kryssing og det foventes tiltak innarbeidet i detaljplan og rekkefølge krav for gjennomføring. De ber om at området vurderes i sammenheng med utvikling av arealet i syd. Det anbefales høy arealutnyttese og redusert krav / maksimumskrav til bilparkering og minimumskrav til sykkelparkering. De anfører at sikkerhet bør vektlegges for de trafikale løsningene i området bl.annet med tanke på gående/syklende og levering/henting av barn i barnehagen. Kommentar: Det er avholdt møte med representanter fra vegvesenet. De var ikke kjent med at bussene kjører via Bekkeveien og Rekkevik slik at beboere i dette planområdet har god løsning knyttet til busslommene langs Bekkeveien. Antall parkingsplasser for bil og sykler er avklart med kommunen og innarbeidet i bestemmelsene. Planleggingen av området i syd vil 6

7 bli sett i sammenheng med planlegging av denne eiendommen, men det blir fremmet som 2 planer. Vestfold Fylkeskommune, Fylkeskommunen har vurdert at planen ikke utløser KU-krav. De har listet opp følgende føringer av nasjonale hensyn som kan være aktuelle for planarbeidet: Bolig- og nærmiljøutvikling, folkehelse og livskvalitet, universell utforming, natur- og landskapsverdier, barn og unges interesser mm. Det påpekes videre at høy arealutnyttelse og god kvalitet fordrer gode planmessige grep gjennom bevisst organisering av private, halvoffentlige og offentlige soner for utearealer. Det vises til at det for Stokke kommune gjennom RPBA er vurdert et behov for nytt byggeareal til 1250 nye boliger i et 30 års perspektiv. 40 %, ca. 500 boliger, skal finnes i nye arealer utenfor sentrum. De forventer videre at planarbeidet følger opp retningslinjer og bestemmelser i gjeldende kommuneplan, spesielt føringene som er gitt med hensyn til barn og unge. Det går en eldre sti gjennom området som de ber om blir vurdert opprettholdt. De registrerte en kokegrop i grøften ved vegen som er bygd langs vestsiden av eiendommen, men de har i brev av trukket kravet om registering av kulturminner i planområdet da det er lite sannsynlig at deler av kulturminner kan ligge bevart inne i planområdet. Kommentar: Planen har lagt til rette for variert bebyggelse og en barnehage med gode utearealer for barn og unge i samsvar med kommuneplanens retningslinjer.tilknytning til eksisterende stiforbindelse i syd bli ivaretatt i planen. I beskrivelsen vil forhold til nasjonale henyn bli ivaretatt. 3. PLANSTATUS 3.1 Nasjonale og regionale hensyn Området ligger ikke i konflikt med RPR for Oslofjorden. Området ligger i gangavstand til barnehage, barneskole og idrettsanlegget på Vear og anses å være i samsvar med RPR for samordnet areal og transportplanlegging. 3.2 Kommuneplanen Eiendommen er avsatt til næringsformål i eksisterende kommuneplan. Utsnitt av kommuneplanens arealdel 7

8 3.3 Gjeldende reguleringsplan Eiendommen inngår i reguleringsplanen for Vear næringsområde vedtatt Hovedutvalget for plan og miljø anbefalte oppstart av omregulering av Bekkeveien 167 til bolig og barnehage i møte Eiendommen som grenser inntil mot vest er tidligere regulert til boligformål i reguleringsplan for Vearåsen øst vedtatt For del av eiendommen som grenser inntil mot syd, gnr. 7 bnr. 10 er det igangsatt regulering til boligformål. 4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 4.1 Lokalisering Bekkeveien 167 ligger sentralt på Vear syd. Plassering av eiendommen er vist på inntatte utsnitt av kommunens arealplaner. Utsnitt av kommunens arealplaner. 8

9 4.2 Eiendomsforhold og planavgrensning Planområdet, gnr. 3 bnr. 464, og del av gnr. 3 bnr. 9 er 27,9 daa og JM Norge AS er eier. Det grenser til eksisterende næringseiendommer i nord og øst. Gnr. 3 bnr. 9 i vest, eiet av JM Norge AS, er regulert til boligformål. Del av gnr. 7 bnr. 10 i syd, Sjuestokk, eiendom der JM Norge AS har kjøpsopsjon og reguleringsplanlegging er igangsatt til boligformål. Utsnitt av kommunens kart 4.3 Dagens arealbruk Innenfor deler av arealet er det oppfylt med tilkjørte steinmasser og noe av topplaget er fjernet og lagt i voll langs vegen, men eiendommen er ikke i bruk. Disse arbeidene var utført før JM Norge AS ervervet eiendommen i Topografi og landskap Området har svak helning mot vest og det er noe krattvegetasjon på nordre del av området. 4.5 Solforhold Området har gode solforhold. 4.6 Veg og trafikkforhold Området har atkomst fra Bekkeveien på ny etablert atkomstveg langs vestsiden, betegnet V3 i planforslaget. Denne vegen skal overtas av Stokke kommune etter at den er ferdig asfaltert. Denne vegen er blindveg, men den skal også betjene boligfeltet Sjuestokk, området i syd der planlegging er igangsatt. 4.7 Sosial infrastruktur Ekely barnehage, Vear barne- og ungdomsskole og Vear idrettsforening med ulike aktivitetstilbud ligger i gangavstand fra området. 9

10 4.8 Teknisk infrastruktur Det ligger både overvannsledning og vannledning langs grensen mot nord. Det går en spillvannsledning gjennom området som forutsettes omlagt. Kabelanlegg for tv og data må etableres. Det skal etableres en ny trafo innenfor Vearåsen øst som også vil forsyne dette området. 4.9 Grunnforhold Det er foretatt grunnundersøkelser på området. Undersøkelsene viser varierende grunnforhold og fundamentering må utføres i samarbeid med geoteknikker Radon Det er ikke foretatt radonundersøkelser i området. I ROS analysen rapporteres at det i følge aktsomhetskart viser moderat aktsomhet i planområdet Forurensning Vi er ikke kjent med at det skal være forurensede masser i området. Området har vært skogsmark Sårbare naturområder og kulturminner Det skal være registrert spissnutefrosk i området i Grundige undersøkelser er foretatt av fagkyndig denne våren og det er ikke påvist spissnutefrosk i området. Området er så grunt at det er tvilsomt om det egner seg til yngleområde for spissnutefrosk. Kulturmyndigheter anfører etter ny befaring i området at det er lite sannsynlig at deler av kulturminner kan ligge bevart i området og trekker krav de ga om registreringer av planområdet Risiko og sårbarhetsanalyse Asplan Viak AS har utarbeidet en ROS analyse som vedlegges. I rapporten konkluderes med at det bør gjennomføres støyvurderinger i forhold til Bong og registrere nærmere forhold rundt kulturminner og spissnutefrosk Industristøy Asplan Viak har vurdert støyforholdene i området, rapport vedlegges. I rapporten konkluderes med at det må etableres støyskjermingstiltak mot Bong. Det er tilrettelagt i planen. 5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 5.1 Avgrensning av planområdet Planen omfatter hele gnr.3 bnr. 464, Bekkeveien Planforslaget Følgende forhold har lagt føringer for utformingen av planen: - Eksisterende offentlig spillvannsledning gjennom området - Eksisterende teknisk anlegg langs eiendomsgrensen i nord - Støyforhold fra Bong industri, Bekkeveien Næring på naboeiendommer mot nord og øst - Lekeområder sees i sammenheng med reguleringsplan for Vearåsen øst - Reguleringsplan for Sjuestokk som er under utarbeidelse syd for denne eiendommen Planforslaget består av plankart i M= 1: 1000, datert Reguleringsbestemmelser datert

11 Illustrasjonsplan i M= 1: 1000, datert (ikke juridisk bindende) Planbeskrivelse datert Planlagt arealbruk Området foreslås regulert til følgende reguleringsformål: Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse frittliggende boligbebyggelse, B1 B5 Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse, BK Kombinert bebyggelse og anleggsformål Bolig/ tjenesteyting barnehage/bolig, B/T Bebyggelse og anlegg Lekeplass, F1 og F2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg, V1 og V3 - offentlig Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm, VS1 og VS2 Støyvoll/skjerm, ST Turveg/atkomst bolig, T/A Hensynssone Frisikt, H Boligområdene. Gnr. 3 bnr. 167, Bekkeveien 167 er nå inndelt i 7 delområder med betegnelse B1- B5, BK og B/T. Det er planlagt 23 eneboliger med enhetlig utforming med varierende størrelse fra 120 m 2 til 154 m 2 og 12 leiligheter med snitt på 75 m 2 innenfor BK. For felt B/T planlegges enten 4 avdelings barnehage eller konsentrert småhusbebyggelse. 5.5 Generelt for alle eneboligfeltene Før det enkelte området kan bygges ut skal det foreligge en situasjonsplan som viser tomtedeling og bebyggelsens plassering. Bebyggelsen kan plasseres i felles tomtegrense. I kjøpekontrakter og ved tinglysning av skjøte på de enkelte eiendommer vil det følge med en tinglyst erklæring vedrørende rettigheter og plikter for de enkelte eiendommer. I den vil det blant annet bli inntatt punkt som sikrer rettigheter til å stå på annen manns grunn for vedlikehold av eiendommen. Det forutsettes etablert enkeltavkjørsler til hver bolig og på hver boligtomt skal det vises 100 m 2 til uteopphold. Gesimshøyden foreslås til 7,0 m og mønehøyden til 9,0 meter i forhold til ferdig planert terreng. Gesimshøyden foreslås til 7,0 meter for å legge til rette for boliger med flatt tak. For eneboligområdene er grad av utnytting foreslått til BYA = 150 m 2 for hver enkelt tomt inklusive 2 biloppstillingsplasser hver på 18 m Boligområde B1 Området B1 er 1,18 daa. Innenfor området forutsettes oppført 2 eneboliger i 2 etasjer med mulighet for både carport og garasje. Byggegrensen foreslås 4 meter mot offentlig veg og 4 meter mot barnehagen i nord. Garasje eller carport parallelt med offentlig veg kan tillates oppført inntil 1,5 meter fra formålsgrensen. 5.7 Boligområde B2 Området B2 er 0,89 daa. Innenfor området forutsettes oppført 2 eneboliger i 2 etasjer med garasje eller carport. Byggegrensen foreslås 4 meter fra offentlig veg mot nord og vest og 6 meter mot lekearealet i syd og 1 meter mot lekearealet i øst. 5.8 Boligområde B3 Området B3 er 2,37 daa. Innenfor området forutsettes oppført 5 eneboliger i 2 etasjer med mulighet for både carport og garasje på de fleste tomtene. Byggegrensen foreslås 4 meter mot nord og syd, 2 meter mot øst og 1 meter mot lekearealet i vest. 5.9 Boligområde B4 Området B4 er 3,0 daa. Innenfor området forutsettes oppført 7 eneboliger i 2 etasjer med mulighet for både carport og garasje på de fleste tomtene. Byggegrensen foreslås 4 meter fra offentlig veg og 1 meter mot lekearealet F1 og 2 meter mot vegetasjonsskjermen VS1. 11

12 Arealet for vegetasjonsskjermen skal inngå som del av tilstøtende boligtomt og innregnes i dennes tomteareal Boligområde B5 Området B5 er 2,96. Innenfor området forutsettes oppført 7 eneboliger i 2 etasjer med garasje eller carport. Byggegrensen foreslås 4 meter fra offentlig veg rundt hele området Boligområdet BK Området BK er 3,20 daa. Innenfor området forutsettes oppført 12 leiligheter i 3 bygg i 2 etasjer og mulighet for 1 carport eller garasje pr. leilighet. Det vil i tillegg legges til rette for 6 parkeringsplasser for besøkende hvorav 1 HC plass. Innenfor området skal det tilrettelegges 25 m² felles uteoppholdsareal pr. boenhet for beboerne og 10 m² privat uteoppholdsareal pr. boenhet på balkong eller terrasse. Grad av utnytting foreslås til BYA = 35 %. Gesimshøyden er foreslått til 7,0 m og mønehøyden til 9,0 meter i forhold til ferdig planert terreng. Gesimshøyden foreslås til 7,0 meter for å legge til rette for boliger med flatt tak. Arealet for vegetasjonsskjerm (VS2) skal tillegges denne eiendommen. Carporter eller garasjer forutsettes oppført i formålsgrensen mot B/T. Der det ikke er vist byggegrense kan bebyggelsen oppføres i formålsgrensen Bolig/ tjenesteyting bolig/ barnehage Området B/T er 5,63 daa. Det forutsettes primært utbygd med 4 avdelings barnehage, alternativt konsentrert småhusbebyggelse boliger. Ved utbygging av barnehage skal det etableres 5 parkeringsplasser pr. 20 barn og 2 plasser for sykler pr. 20 barn. Grad av utnytting ved utbygging av barnehage er BYA = 28 %. Øvre gesims-/mønehøyde er foreslått til 8,0 m i forhold til ferdig planert terreng. Dersom det ikke vil bli behov for barnehage i området kan området bygges ut med boliger. Før området kan tillates utbygd med boliger må det framlegges en situasjonsplan som viser bebyggelsens plassering, arealer til lek- og uteopphold og parkering som tilfredsstiller kommunens krav Lekeareal F1 og F2 Det er avsatt 2 områder, F1 på 0,74 daa og F2 på 1,02 daa til nærlekeplasser for feltet. Det tilsier ca. 50 m² pr. boenhet i området. Arealene vil bli opparbeidet av utbygger og ansvar for drift og vedlikehold vil bli tillagt beboerne i området, men hjemmelen til eiendommene forutsettes overført til kommunen. Disse arealene sammen med krav om uteopphold på den enkelte eiendom tilfredsstiller kommunens krav til leke- og oppholdsarealer. Det er regulert et større areal til balløkke innenfor Vearåsen øst som også vil betjene dette området Kjøreveg V1 og V3 Kjøreveg V1 er 2,3 daa. Vegen er regulert til offentlig kjøreveg i 8 meters bredde med 5,0 meter kjørebane og 4,5 meter asfalt. Kjøreveg V3 er 1,9 daa og regulert i 10 meters bredde med 6,0 meter kjørebane og 5,5 meter asfalt. Denne vegen er oppabeidet og det gjenstår kun asfaltering og grus på skuldre Kombinert turveg/boligatkomst T/A Kombinert turveg/ boligatkomst er 166 m 2. Vegen skal fungere som turveg mot syd for allmenheten og atkomstveg for boliger. Opparbeidelse av vegen forutsettes utført av utbygger, men ansvar for drift og vedlikehold av vegen forutsettes tillagt boligene som skal bruke vegen. Drift og vedlikeholdsplikter for boligeiendommene vil bli tinglyst Vegetasjonsskjerm VS1 og VS2 Vegetasjonsskjerm VS1 er 0,6 daa. Innenfor området skal eksisterende vegetasjon beholdes og det skal etableres trær og ny stedegen vegetasjon der det ikke er vegetasjon. 12

13 Vegetasjonsskjermen skal fungere som buffersone mot næringseiendommen. Arealet for vegetasjonsskjermen skal inngå som del av tilstøtende boligtomt og innregnes i dennes tomteareal. Vegetasjonsskjerm VS2 er 0,46 daa. Innenfor området skal eksisterende vegetasjon beholdes og det skal etableres trær og ny stedegen vegetasjon der det ikke er vegetasjon. Vegetasjonsskjermen skal fungere som buffersone mot næringseiendommen. Arealet for vegetasjonsskjermen skal inngå som del av eiendommen BK og innregnes i dennes tomteareal Støyvoll/skjerm ST Innenfor området skal det etableres en støyvoll/skjerm. Utformingen og høyden på vollen/skjermen forutsettes utført i henhold til støyrapport utarbeidet av Asplan Viak. Opparbeidelse av støyskjermingstiltaket skal utføres av utbygger. Drift og vedlikehold av området vil bli tillagt beboerne i området, men hjemmelen til arealet vil bli overført til kommunen Parkering Parkering for eneboligene løses på den enkelte eiendom ved bygging av garasje og/eller carport samlet 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet. For leilighetene løses parkering og garasjer i felles parkeringsanlegg. For leilighetene foreslås 1,5 biloppstillingsplass pr. boenhet. 1 parkeringsplass skal tilrettelegges som HC-plass. Det planlegges 2-3 roms leiligheter egnet for par i etableringsfasen eller enslige. Erfaringer fra tilsvarende leilighetsprosjekt er at de fleste ikke har bil eller kun har 1 bil og derfor er 1,5 parkeringsplass pr. enhet tilstrekkelig. Det skal i tillegg legges til rette plass for 2 sykler pr boenhet Hensynssoner frisikt Det er lagt inn frisikt 4x30 i krysset mellom de offentlige vegene Vann og avløp Vann- og avløpsanlegg skal prosjekteres i samarbeid med Teknisk etat i kommunen Energiforsyning Dette kapitelet belyser alternative energiforsyningsløsninger i forbindelse med denne detaljreguleringsplanen. Stokke kommune ønsker å benytte miljøvennlig fornybar energi. Ved større utbygginger enn 20 boliger skal det foreligge en vurdering av alternative løsninger. Krav i teknisk forskrift (TEK10) Bygning over 500 m² oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. Bygning inntil 500 m² oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. Alternative energiforsyningsløsninger Fjernvarmeanlegg Fjernvarme, oppvarmingssystem der energi fra en fjernvarmesentral overføres i form av varmt vann i isolerte rør til boligområder og andre bygninger innenfor et større område, en bydel eller en hel by. Planområdet ligger ikke innenfor et område der det er etablert et fjernvarmeanlegg eller er gitt konsesjon for etablering av et fjernvarmeanlegg. 13

14 Nærvarmeanlegg Et nærvarmeanlegg er i prinsippet et mini fjernvarmeanlegg, som forsyner et mindre område med varme til oppvarming og eventuelt varmt springvann. Energikilden kan være olje, strøm, biomasse, varmepumpe m.fl., eller en kombinasjon av disse. Varmepumpe basert på grunnvarme: Varmepumpe som gir termisk energi (bergvarme), har kapasitet til å dekke litt større enheter. Etablering av dette medfører investeringskostnader knyttet til boring av energibrønn, grøft til teknisk rom, varmepumpe og installasjonsarbeider. Varmepumpe basert på luft Luft/luft eller luft/vann varmepumpe har lavere investeringskostnad enn grunnvarmebaserte varmepumper, men har ikke like stor kapasitet. Solfangere Solfangere vil kunne gi bidrag til varmt tappevann og også til romoppvarming høst/vår. For å rettferdiggjøre en slik investering, bør en ha et behov for varmt tappevann ut over det normale for en bolig. Planlagte løsninger Planlagt løsning for eneboligene og 4-mannsboliger Det installeres balansert ventilasjon med integrert varmepumpe i hver boenhet. Varmepumpene dekker primært oppvarming av tappevann (tilnærmet 100 %). Sekundært dekker de også deler av romoppvarmingsbehovet. I praksis er dette en kombinasjon av luft/luft og luft/vann varmepumpe. Øvrig romoppvarming dekkes av elektrisitet. Anlegget, av typen Nilan Compact P, er en kostnadseffektiv løsning som har tilstrekkelig kapasitet til å dekke energibehovet for en leilighet/enebolig i henhold til kravene i gjeldende forskrift. Planlagt løsning for barnehage Det installeres bergvarmepumpe for oppvarming av tappevann og romoppvarming. Romoppvarmingen distribueres som vannbåren gulvvarme. Bergvarmepumpe velges med bakgrunn i at det gir en energiløsning som håndterer en enhet i denne størrelsesorden. Boligene vil bli prosjektert slik at minimum 40 % av netto minimum varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler. Bygninger over 500 m 2 vil bli prosjektert slik at minimum 60 % av netto minimum varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler Illustrasjonsplan Illustrasjonsplanen viser 35 enheter, fordelt på 23 eneboliger og 12 leiligheter og en 4 - avdelings barnehage med parkering for ansatte inne i atkomstsløyfa og av- og påstigning for barna rundt atkomstsløyfa. Planen er veiledende og ikke juridisk bindende. Slik det framgår av illustrasjonsplanen er det planlagt 4-manns boliger mot nordøst og eksisterende næringsbebyggelse. Denne plasseringen gir skjermede utearealer mot syd, i gårdsrommet og på balkongene. Videre er barnehagen med atkomst og parkering plassert langs hovedvegen slik at trafikken til barnehagen ikke skal sjenere beboerne i området. Eneboligbebyggelsen i 2 etasjer er planlagt langs atkomstveg i området. Videre er det planlagt 2 områder til lek og uteopphold. Plasseringen av området F2 binder dette området sammen med det regulerte friområdet i planen for Vearåsen øst. 14

15 Utsnitt av illustrasjonsplanen 6. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 6.1 Planfaglige vurderinger Eiendommen er tidligere regulert til næringsformål. Hovedutvalget for plan og miljø har anbefalt omregulering til boliger og barnehage. Denne planen er en oppfølging av dette ved at det nå fremmes en detaljert reguleringsplan for eiendommen. 6.2 Landskap og fjernvirkninger Området er forholdsvis flatt og bebyggelsen her vil ikke framtre dominerende i landskapet. 6.3 Kulturlandskap og kulturminner Vestfold Fylkeskommune har ikke krevd registreringer i forhold til kulturminner på denne eiendommen, men har utført registreringer på naboeiendommen, gnr. 7 bnr. 10, mot syd. 6.4 Tilgjengelighet Det til enhver tids gjeldende forskrift vil være gjeldende for utbygging her og forskriftene stiller blant annet krav om tilgjengelighet både innvendig i byggverk og på felles uteoppholdsarealer. 6.5 Grunnforhold Det er litt ustabile grunnforhold langs vestre del av planområdet. Bebyggelsen forutsettes fundamentert i samarbeid med geotekniker. 15

16 6.6 Radon I forhold til radon og stråling er det stilt krav i TEK 10 at bygninger skal prosjekteres og utføres med radonsperre. 6.7 Støy Området ligger inntil Bong og det er foretatt støymålinger og beregninger i forhold til denne virksomheten. Nord-østre del av planområdet blir berørt av støy fra Bong. Det skal etableres en støyvoll med høyde og utstrekninger etter anbefalinger fra Asplan Viak før boligene tas i bruk. 6.8 Trafikksikkerhet Det er etablert gang- og sykkelveg langs Bekkeveien og Melsomvikveien slik at det er trygg skoleveg fra dette området. Det er videre god bussforbindelse til Stokke sentrum og Tønsberg på Bekkeveien. Trafikksikkerheten ansees derfor godt ivaretatt. 6.9 Enøk TEK 10 stiller relativt strenge krav til energiforbruk i boliger Anleggsperioden JM Norge AS er eier og utbygger av feltet. Det vil bli etablert sikkert riggområde ved hver delutbygging innenfor dette området. 7. VEDLEGG 1. Innkomne uttalelser 2. Søk etter spissnutefrosk 3. ROS-analyse 4. Støyberegninger 16

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2076 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Bekkeveien 167- Detaljregulering. Førstegangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 75/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar.

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar. Samlet saksfremstilling Arkivsak 7274/12 144/10 og 144/23 og 144/156 og 144/160 og 144/161 m.fl - DETALJREGULERING KORSVEGBOTNAN Saksansvarlig Guro Ianssen Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p081e08 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 15.10.15 Offentlig ettersyn Sluttbehandling Vedtak: ME av plan Saksnr: 015/16 16.02.2016 PlanID: 2011004 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Gjerdrum Kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER Gjerdrum Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Gjerdrum Kommune Detaljregulering for Teietunet Plantype: Planforslag høring: Detaljregulering Fra 03.10.13 til 21.10.13 Oppdatert: 13.10.13 Arkivsak: 12/338 PLANENS INTENSJON Formålet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum

Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum - Planforslag datert 24/11 2009 Stiklestad Eiendom Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr: 989 278

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

Boligfelt Sørrollnes

Boligfelt Sørrollnes Boligfelt Sørrollnes Forslag til detaljreguleringsplan Planbeskrivelse for forslag til detaljreguleringsplan for Boligfelt på Sørrollnes, Ibestad kommune. Første gang behandlet i utvalg for plansaker den

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04203-3

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04203-3 R-280 - Endret reguleringsplan for Nordbyveien 122 Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04203-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 23.01.2014 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT Gnr. 82 bnr. 119, 388, 400, 433, m.fl. Ørland kommune Oppdragsgiver: Rædergård Entreprenør AS Industrigata 7 7130 Brekstad Utarbeidet av: Bestemmelser til detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset PLANBESTEMMELSER Plan dato 24.9.2014 Dato sist rev.: 7.10.2014 Dato vedtak: 13.11.2014 1 Planens begrensning Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det området som er vist i planen med reguleringsgrense

Detaljer

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T Planident: 201506 Datert: 04.03.2016 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Dato: 07.02.14 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av:

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04.

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04. Arkiv: PlanID - 0472, K2 - L12 Vår ref: 14/2347-6 Journalpostid: 15/8135 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA i PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA VERDAL KOMMUNE Forslagsstiller: Norgeshus Kvernmo Dato 22.08.2017 Utarbeidet av: 1. BAKGRUNN Norgeshus AS fremmer på vegne

Detaljer

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune

BYGG OG INDUSTRI NORGE AS. Detaljreguleringsplan for Ulvekula. Planbeskrivelse. Andebu kommune BYGG OG INDUSTRI NORGE AS Detaljreguleringsplan for Ulvekula Andebu kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 HENSIKT MED REGULERINGEN... 2 PLANOMRÅDET... 2... 2 TEKNISKE ANLEGG... 2... 3 EKSISTERENDE

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO PlanID: 2014003 Gnr./bnr. 36/147, m.fl. Melhus kommune Oppdragsgiver: Capro Eiendom AS Utarbeidet av: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR CAPRO

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert:

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert: HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 10.05.10 Sist revidert: Opplysninger

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II

REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TINGBERG VEST II Plan ID: 201206 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Bestemmelsene er datert: 2013-04-02 Sist revidert / endret: Plankart er datert: 2013-01-04

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr Planbeskrivelse tilknyttet Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr. 1121.0448.00 Datert: 4.12.13 Revidert: 4.5.14, 4.7.14 Planens formål: Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer