PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE. Utarbeidet av JM Norge AS"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN BEKKEVEIEN 167, VEAR SYD STOKKE KOMMUNE Utarbeidet av JM Norge AS , rev

2 Innhold: 1. BAKGRUNN Hensikten med planen Forslagstiller 4 2. PLANPROSESS Oppstart planprosess 4 3. PLANSTATUS Nasjonale og regionale hensyn Kommuneplanen Gjeldende reguleringsplan 8 4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Lokalisering Eiendomsforhold og planavgrensning Dagens arealbruk Topografi og landskap Solforhold Veg og trafikkforhold Sosial infrastruktur Teknisk infrastruktur Grunnforhold Radon Forurensning Sårbare naturområder og kulturminner Risiko og sårbarhetsanalyse Industristøy BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Avgrensning av planområdet Planforslaget Planlagt arealbruk Boligområdene Generelt for alle eneboligfeltene Boligområde B Boligområde B Boligområde B Boligområde B Boligområde B Boligområdet BK Bolig/ tjenesteyting bolig/ barnehage Lekeareal F1 og F Kjøreveg V1 og V3 12 2

3 5.15 Kombinert turveg/boligatkomst T/A Vegetasjonsskjerm VS1 og VS Støyvoll/skjerm ST Parkering Hensynssoner frisikt Vann og avløp Energiforsyning 13 Krav i teknisk forskrift (TEK10) 13 Alternative energiforsyningsløsninger 13 Planlagte løsninger Illustrasjonsplan VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET Planfaglige vurderinger Landskap og fjernvirkninger Kulturlandskap og kulturminner Tilgjengelighet Grunnforhold Radon Støy Trafikksikkerhet Enøk Anleggsperioden VEDLEGG 16 3

4 1. BAKGRUNN 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette for variert boligbebyggelse i form av eneboliger, leiligheter og en barnehage, samt tilhørende atkomst og leke- og uteoppholdsarealer. Eiendommen skal bygges ut av JM Norge AS med enhetlig bebyggelse. 1.2 Forslagstiller Planforslaget er utarbeidet av JM Norge AS. 2. PLANPROSESS 2.1 Oppstart planprosess Hovedutvalget for plan og miljø stilte seg positiv til oppstart av reguleringsplanarbeidet fra næringsformål til boligformål på eiendommen og på nytt til oppstart av reguleringsplanarbeid til bolig- og barnehageformål på eiendommen Forhåndsvarsel og uttalelser Oppstart av planarbeidet ble varslet med brev til naboer og høringsinstanser og annonse i Tønsbergs Blad Frist for uttalelse var

5 Følgende avga uttalelse: Tore Simonsen, e-post av Simonsen uttaler at beboere i Rakkevik er kraftig sjenert av støy fra Bong på varme sommerdager og at støyen helt sikkert vil sjenere nærmeste naboer. Kommentar: Asplan Viak har utført støymålinger og støysonekart er utarbeidet. Det skal etableres støyvoll langs deler av eiendomsgrensen etter anbefalinger fra Asplan Viak og bebyggelsen planlegges ut fra anviste støysoner. Oslofjordens Friluftsråd, e-post Kjetil Johannessen uttaler at det er registrert en sjelden og truet spissnutefrosk på eiendommen i 2005 og har videre anbefalt at biolog befarer området i yngletiden og at det sees på avbøtende tiltak ved en eventuell utbygging. Kommentar: Magne Flåten med bred kunnskap på kartlegging av amfibier har vært engasjert for å kartlegge om det er spissnutefrosk på eiendommen. Han har ikke funnet spissnutefrosk eller noe som tyder på at den er innenfor området til Bekkeveien 167. Området er så grunt at han tviler på at det er egnet til yngleområde for spissnutefrosk annet enn i svært regnrike år. Ut fra Flåtens faglige vurdering av områdets egnethet til yngleområde for spissnutefrosk anser vi ikke behov for å anlegge eller tilrettelegge spesielle tiltak ved utbyggingen her. Fylkesmannen i Vestfold, brev Fylkesmannens miljø- og samfunnsikkerhetsavdeling skal påse at planforslag ikke er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, landbruk, samfunnsikkerhet, helse og sosial og barn og unges interesser. Så lenge det ikke er i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser ligger det til det kommunnale selvstyret å velge løsning. Det understrekes at barnehagen og lekeområder for barn må skjermes for eventuell negativ påvirkning fra næringsområdet, jfr. De rikspolitiske retningslinjene. Med henvisning til samme retningslinjer må det tilrettelegges tilstrekkelige lekearealer i området. De viser videre til at det i Artsdatabanken ble registrert forekomster av spissnutefrosk og at spissnutefrosk er en nær truet art og oppført på rødlisten. Nyere flyfoto viser at planområdet er delvis oppfylt og bearbeidet, men de ber om at det i den videre planleggingen fortsatt vurderes om det er spissnutefrosk i området og eventuelle tiltak for å ivareta forekomster av denne arten. Kommentar: Det er regulert inn 2 store lekeområder som egner seg til ulik lek og opphold på ulike årstider til bruk for ulike aldersgrupper. Videre er det i reguleringsplanen for Vearåsen øst, et område som grenser inntil og som JM Norge AS eier, regulert inn et større friområde der det skal etableres en balløkke som barn og unge i dette området også kan benytte. Det skal også etableres uteområder innenfor eiendommen til barnehagen som kan benyttes av barn og unge utenfor barnehagens åpningstid. Barn og unges muligheter til utfoldelse er godt ivaretatt i planen. Det vises til kommentar under Oslofjordens Friluftsråd vedrørende registreringer i forhold til spissnutefrosk. Vestfold Interkommunale Vannverk IKS( VIV IKS), brev John Hagen-Larsen uttaler at VIV IKS har anlagt er anodebed for katodisk beskyttelse av hovedvannledningen på eiendommen og at det må hensyn tas. Kommentar: Det er enighet mellom utbygger og VIV om at ny plassering av anodebedet avklares ved bygging i området. 5

6 Andebu og Stokke kommuner Landbruk, brev av Landbruksforvaltningen i Stokke har ingen landbruksfaglige kommentarer til omregulering av omsøkte eiendom til barnehage og boliger. Bong Norge AS, brev Teknisk leder i Bong Norge As uttaler at produksjonsprosessen på Bong medfører en del utvendig støy til den umiddelbare nærhet og vil kunne berøre eventuell bebyggelse på Bekkeveien 167. De forutsetter at støyaspektet tas med i detaljreguleringsplanen, samt at eventuelle utbedringer / tiltak i denne sammenheng helt og holdent står for utbyggers ansvar og kostnad. Kommentar: Det vises til kommentar under Tore Simonsen. Miljørettet Helsevern Vestfold, De har følgende merknader til planoppstart og ber om at tiltakshaver utreder følgende temaer i planbeskrivelsen: - Industristøy Planområdet ligger inntil industriområdet. Det bør gjøres en støyvurdering i forhold til industristøy hvor også transport med lastebiler vurderes i forhold til planlagt boligområde. - Bygge- og anleggsstøy Vi viser til støyretningslinjen T-1442/2012 kapittel 4: retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet, og ber om at denne blir tatt hensyn til i den videre planlegging og innarbeides i reguleringsbestemmelsene. - Lekeareal Det må være tilstrekkelige med lekearealer for barn og unge i tråd med kommuneplanens bestemmelser. Lekeplassutstyr må være i tråd med forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Det må også avklares hvem som har ansvar for ettersyn og vedlikehold av lekeplassen etter etablering. - Trafikksikkerhet Når det gjelder biltrafikk til og fra området, bør det vises hvordan kravet om sikker adkomst til området med hensyn til gående og syklende skal bli ivaretatt. Kommentar. Det vises til tidligere kommentarer vedrørende industristøy og lekearealer. Ved utbygging i området vil Arbeidsmiljølovens bestemmelser vedrørende støy fra bygge- og anleggsvirksomhet bli overholdt. Atkomst til dette området er en blindveg med liten trafikk sålenge det kun er dette området som skal bruke vegen. Det pågår planer for utbygging av området syd for dette feltet og ved utbygging av det området skal det etableres en gangveg i det regulerte turområdet vest for atkosmtvegen. Statens vegvesen Vestfold, Statens vegvesen ser positivt på at det er igangsatt planarbeide for omregulering av denne eiendommen. De vurderer at kryssområdet Bekkeveien/ Fv. 303 ikke har tilstrekkelig god løsning knyttet til busslommer og kryssing og det foventes tiltak innarbeidet i detaljplan og rekkefølge krav for gjennomføring. De ber om at området vurderes i sammenheng med utvikling av arealet i syd. Det anbefales høy arealutnyttese og redusert krav / maksimumskrav til bilparkering og minimumskrav til sykkelparkering. De anfører at sikkerhet bør vektlegges for de trafikale løsningene i området bl.annet med tanke på gående/syklende og levering/henting av barn i barnehagen. Kommentar: Det er avholdt møte med representanter fra vegvesenet. De var ikke kjent med at bussene kjører via Bekkeveien og Rekkevik slik at beboere i dette planområdet har god løsning knyttet til busslommene langs Bekkeveien. Antall parkingsplasser for bil og sykler er avklart med kommunen og innarbeidet i bestemmelsene. Planleggingen av området i syd vil 6

7 bli sett i sammenheng med planlegging av denne eiendommen, men det blir fremmet som 2 planer. Vestfold Fylkeskommune, Fylkeskommunen har vurdert at planen ikke utløser KU-krav. De har listet opp følgende føringer av nasjonale hensyn som kan være aktuelle for planarbeidet: Bolig- og nærmiljøutvikling, folkehelse og livskvalitet, universell utforming, natur- og landskapsverdier, barn og unges interesser mm. Det påpekes videre at høy arealutnyttelse og god kvalitet fordrer gode planmessige grep gjennom bevisst organisering av private, halvoffentlige og offentlige soner for utearealer. Det vises til at det for Stokke kommune gjennom RPBA er vurdert et behov for nytt byggeareal til 1250 nye boliger i et 30 års perspektiv. 40 %, ca. 500 boliger, skal finnes i nye arealer utenfor sentrum. De forventer videre at planarbeidet følger opp retningslinjer og bestemmelser i gjeldende kommuneplan, spesielt føringene som er gitt med hensyn til barn og unge. Det går en eldre sti gjennom området som de ber om blir vurdert opprettholdt. De registrerte en kokegrop i grøften ved vegen som er bygd langs vestsiden av eiendommen, men de har i brev av trukket kravet om registering av kulturminner i planområdet da det er lite sannsynlig at deler av kulturminner kan ligge bevart inne i planområdet. Kommentar: Planen har lagt til rette for variert bebyggelse og en barnehage med gode utearealer for barn og unge i samsvar med kommuneplanens retningslinjer.tilknytning til eksisterende stiforbindelse i syd bli ivaretatt i planen. I beskrivelsen vil forhold til nasjonale henyn bli ivaretatt. 3. PLANSTATUS 3.1 Nasjonale og regionale hensyn Området ligger ikke i konflikt med RPR for Oslofjorden. Området ligger i gangavstand til barnehage, barneskole og idrettsanlegget på Vear og anses å være i samsvar med RPR for samordnet areal og transportplanlegging. 3.2 Kommuneplanen Eiendommen er avsatt til næringsformål i eksisterende kommuneplan. Utsnitt av kommuneplanens arealdel 7

8 3.3 Gjeldende reguleringsplan Eiendommen inngår i reguleringsplanen for Vear næringsområde vedtatt Hovedutvalget for plan og miljø anbefalte oppstart av omregulering av Bekkeveien 167 til bolig og barnehage i møte Eiendommen som grenser inntil mot vest er tidligere regulert til boligformål i reguleringsplan for Vearåsen øst vedtatt For del av eiendommen som grenser inntil mot syd, gnr. 7 bnr. 10 er det igangsatt regulering til boligformål. 4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 4.1 Lokalisering Bekkeveien 167 ligger sentralt på Vear syd. Plassering av eiendommen er vist på inntatte utsnitt av kommunens arealplaner. Utsnitt av kommunens arealplaner. 8

9 4.2 Eiendomsforhold og planavgrensning Planområdet, gnr. 3 bnr. 464, og del av gnr. 3 bnr. 9 er 27,9 daa og JM Norge AS er eier. Det grenser til eksisterende næringseiendommer i nord og øst. Gnr. 3 bnr. 9 i vest, eiet av JM Norge AS, er regulert til boligformål. Del av gnr. 7 bnr. 10 i syd, Sjuestokk, eiendom der JM Norge AS har kjøpsopsjon og reguleringsplanlegging er igangsatt til boligformål. Utsnitt av kommunens kart 4.3 Dagens arealbruk Innenfor deler av arealet er det oppfylt med tilkjørte steinmasser og noe av topplaget er fjernet og lagt i voll langs vegen, men eiendommen er ikke i bruk. Disse arbeidene var utført før JM Norge AS ervervet eiendommen i Topografi og landskap Området har svak helning mot vest og det er noe krattvegetasjon på nordre del av området. 4.5 Solforhold Området har gode solforhold. 4.6 Veg og trafikkforhold Området har atkomst fra Bekkeveien på ny etablert atkomstveg langs vestsiden, betegnet V3 i planforslaget. Denne vegen skal overtas av Stokke kommune etter at den er ferdig asfaltert. Denne vegen er blindveg, men den skal også betjene boligfeltet Sjuestokk, området i syd der planlegging er igangsatt. 4.7 Sosial infrastruktur Ekely barnehage, Vear barne- og ungdomsskole og Vear idrettsforening med ulike aktivitetstilbud ligger i gangavstand fra området. 9

10 4.8 Teknisk infrastruktur Det ligger både overvannsledning og vannledning langs grensen mot nord. Det går en spillvannsledning gjennom området som forutsettes omlagt. Kabelanlegg for tv og data må etableres. Det skal etableres en ny trafo innenfor Vearåsen øst som også vil forsyne dette området. 4.9 Grunnforhold Det er foretatt grunnundersøkelser på området. Undersøkelsene viser varierende grunnforhold og fundamentering må utføres i samarbeid med geoteknikker Radon Det er ikke foretatt radonundersøkelser i området. I ROS analysen rapporteres at det i følge aktsomhetskart viser moderat aktsomhet i planområdet Forurensning Vi er ikke kjent med at det skal være forurensede masser i området. Området har vært skogsmark Sårbare naturområder og kulturminner Det skal være registrert spissnutefrosk i området i Grundige undersøkelser er foretatt av fagkyndig denne våren og det er ikke påvist spissnutefrosk i området. Området er så grunt at det er tvilsomt om det egner seg til yngleområde for spissnutefrosk. Kulturmyndigheter anfører etter ny befaring i området at det er lite sannsynlig at deler av kulturminner kan ligge bevart i området og trekker krav de ga om registreringer av planområdet Risiko og sårbarhetsanalyse Asplan Viak AS har utarbeidet en ROS analyse som vedlegges. I rapporten konkluderes med at det bør gjennomføres støyvurderinger i forhold til Bong og registrere nærmere forhold rundt kulturminner og spissnutefrosk Industristøy Asplan Viak har vurdert støyforholdene i området, rapport vedlegges. I rapporten konkluderes med at det må etableres støyskjermingstiltak mot Bong. Det er tilrettelagt i planen. 5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 5.1 Avgrensning av planområdet Planen omfatter hele gnr.3 bnr. 464, Bekkeveien Planforslaget Følgende forhold har lagt føringer for utformingen av planen: - Eksisterende offentlig spillvannsledning gjennom området - Eksisterende teknisk anlegg langs eiendomsgrensen i nord - Støyforhold fra Bong industri, Bekkeveien Næring på naboeiendommer mot nord og øst - Lekeområder sees i sammenheng med reguleringsplan for Vearåsen øst - Reguleringsplan for Sjuestokk som er under utarbeidelse syd for denne eiendommen Planforslaget består av plankart i M= 1: 1000, datert Reguleringsbestemmelser datert

11 Illustrasjonsplan i M= 1: 1000, datert (ikke juridisk bindende) Planbeskrivelse datert Planlagt arealbruk Området foreslås regulert til følgende reguleringsformål: Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse frittliggende boligbebyggelse, B1 B5 Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse, BK Kombinert bebyggelse og anleggsformål Bolig/ tjenesteyting barnehage/bolig, B/T Bebyggelse og anlegg Lekeplass, F1 og F2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg, V1 og V3 - offentlig Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm, VS1 og VS2 Støyvoll/skjerm, ST Turveg/atkomst bolig, T/A Hensynssone Frisikt, H Boligområdene. Gnr. 3 bnr. 167, Bekkeveien 167 er nå inndelt i 7 delområder med betegnelse B1- B5, BK og B/T. Det er planlagt 23 eneboliger med enhetlig utforming med varierende størrelse fra 120 m 2 til 154 m 2 og 12 leiligheter med snitt på 75 m 2 innenfor BK. For felt B/T planlegges enten 4 avdelings barnehage eller konsentrert småhusbebyggelse. 5.5 Generelt for alle eneboligfeltene Før det enkelte området kan bygges ut skal det foreligge en situasjonsplan som viser tomtedeling og bebyggelsens plassering. Bebyggelsen kan plasseres i felles tomtegrense. I kjøpekontrakter og ved tinglysning av skjøte på de enkelte eiendommer vil det følge med en tinglyst erklæring vedrørende rettigheter og plikter for de enkelte eiendommer. I den vil det blant annet bli inntatt punkt som sikrer rettigheter til å stå på annen manns grunn for vedlikehold av eiendommen. Det forutsettes etablert enkeltavkjørsler til hver bolig og på hver boligtomt skal det vises 100 m 2 til uteopphold. Gesimshøyden foreslås til 7,0 m og mønehøyden til 9,0 meter i forhold til ferdig planert terreng. Gesimshøyden foreslås til 7,0 meter for å legge til rette for boliger med flatt tak. For eneboligområdene er grad av utnytting foreslått til BYA = 150 m 2 for hver enkelt tomt inklusive 2 biloppstillingsplasser hver på 18 m Boligområde B1 Området B1 er 1,18 daa. Innenfor området forutsettes oppført 2 eneboliger i 2 etasjer med mulighet for både carport og garasje. Byggegrensen foreslås 4 meter mot offentlig veg og 4 meter mot barnehagen i nord. Garasje eller carport parallelt med offentlig veg kan tillates oppført inntil 1,5 meter fra formålsgrensen. 5.7 Boligområde B2 Området B2 er 0,89 daa. Innenfor området forutsettes oppført 2 eneboliger i 2 etasjer med garasje eller carport. Byggegrensen foreslås 4 meter fra offentlig veg mot nord og vest og 6 meter mot lekearealet i syd og 1 meter mot lekearealet i øst. 5.8 Boligområde B3 Området B3 er 2,37 daa. Innenfor området forutsettes oppført 5 eneboliger i 2 etasjer med mulighet for både carport og garasje på de fleste tomtene. Byggegrensen foreslås 4 meter mot nord og syd, 2 meter mot øst og 1 meter mot lekearealet i vest. 5.9 Boligområde B4 Området B4 er 3,0 daa. Innenfor området forutsettes oppført 7 eneboliger i 2 etasjer med mulighet for både carport og garasje på de fleste tomtene. Byggegrensen foreslås 4 meter fra offentlig veg og 1 meter mot lekearealet F1 og 2 meter mot vegetasjonsskjermen VS1. 11

12 Arealet for vegetasjonsskjermen skal inngå som del av tilstøtende boligtomt og innregnes i dennes tomteareal Boligområde B5 Området B5 er 2,96. Innenfor området forutsettes oppført 7 eneboliger i 2 etasjer med garasje eller carport. Byggegrensen foreslås 4 meter fra offentlig veg rundt hele området Boligområdet BK Området BK er 3,20 daa. Innenfor området forutsettes oppført 12 leiligheter i 3 bygg i 2 etasjer og mulighet for 1 carport eller garasje pr. leilighet. Det vil i tillegg legges til rette for 6 parkeringsplasser for besøkende hvorav 1 HC plass. Innenfor området skal det tilrettelegges 25 m² felles uteoppholdsareal pr. boenhet for beboerne og 10 m² privat uteoppholdsareal pr. boenhet på balkong eller terrasse. Grad av utnytting foreslås til BYA = 35 %. Gesimshøyden er foreslått til 7,0 m og mønehøyden til 9,0 meter i forhold til ferdig planert terreng. Gesimshøyden foreslås til 7,0 meter for å legge til rette for boliger med flatt tak. Arealet for vegetasjonsskjerm (VS2) skal tillegges denne eiendommen. Carporter eller garasjer forutsettes oppført i formålsgrensen mot B/T. Der det ikke er vist byggegrense kan bebyggelsen oppføres i formålsgrensen Bolig/ tjenesteyting bolig/ barnehage Området B/T er 5,63 daa. Det forutsettes primært utbygd med 4 avdelings barnehage, alternativt konsentrert småhusbebyggelse boliger. Ved utbygging av barnehage skal det etableres 5 parkeringsplasser pr. 20 barn og 2 plasser for sykler pr. 20 barn. Grad av utnytting ved utbygging av barnehage er BYA = 28 %. Øvre gesims-/mønehøyde er foreslått til 8,0 m i forhold til ferdig planert terreng. Dersom det ikke vil bli behov for barnehage i området kan området bygges ut med boliger. Før området kan tillates utbygd med boliger må det framlegges en situasjonsplan som viser bebyggelsens plassering, arealer til lek- og uteopphold og parkering som tilfredsstiller kommunens krav Lekeareal F1 og F2 Det er avsatt 2 områder, F1 på 0,74 daa og F2 på 1,02 daa til nærlekeplasser for feltet. Det tilsier ca. 50 m² pr. boenhet i området. Arealene vil bli opparbeidet av utbygger og ansvar for drift og vedlikehold vil bli tillagt beboerne i området, men hjemmelen til eiendommene forutsettes overført til kommunen. Disse arealene sammen med krav om uteopphold på den enkelte eiendom tilfredsstiller kommunens krav til leke- og oppholdsarealer. Det er regulert et større areal til balløkke innenfor Vearåsen øst som også vil betjene dette området Kjøreveg V1 og V3 Kjøreveg V1 er 2,3 daa. Vegen er regulert til offentlig kjøreveg i 8 meters bredde med 5,0 meter kjørebane og 4,5 meter asfalt. Kjøreveg V3 er 1,9 daa og regulert i 10 meters bredde med 6,0 meter kjørebane og 5,5 meter asfalt. Denne vegen er oppabeidet og det gjenstår kun asfaltering og grus på skuldre Kombinert turveg/boligatkomst T/A Kombinert turveg/ boligatkomst er 166 m 2. Vegen skal fungere som turveg mot syd for allmenheten og atkomstveg for boliger. Opparbeidelse av vegen forutsettes utført av utbygger, men ansvar for drift og vedlikehold av vegen forutsettes tillagt boligene som skal bruke vegen. Drift og vedlikeholdsplikter for boligeiendommene vil bli tinglyst Vegetasjonsskjerm VS1 og VS2 Vegetasjonsskjerm VS1 er 0,6 daa. Innenfor området skal eksisterende vegetasjon beholdes og det skal etableres trær og ny stedegen vegetasjon der det ikke er vegetasjon. 12

13 Vegetasjonsskjermen skal fungere som buffersone mot næringseiendommen. Arealet for vegetasjonsskjermen skal inngå som del av tilstøtende boligtomt og innregnes i dennes tomteareal. Vegetasjonsskjerm VS2 er 0,46 daa. Innenfor området skal eksisterende vegetasjon beholdes og det skal etableres trær og ny stedegen vegetasjon der det ikke er vegetasjon. Vegetasjonsskjermen skal fungere som buffersone mot næringseiendommen. Arealet for vegetasjonsskjermen skal inngå som del av eiendommen BK og innregnes i dennes tomteareal Støyvoll/skjerm ST Innenfor området skal det etableres en støyvoll/skjerm. Utformingen og høyden på vollen/skjermen forutsettes utført i henhold til støyrapport utarbeidet av Asplan Viak. Opparbeidelse av støyskjermingstiltaket skal utføres av utbygger. Drift og vedlikehold av området vil bli tillagt beboerne i området, men hjemmelen til arealet vil bli overført til kommunen Parkering Parkering for eneboligene løses på den enkelte eiendom ved bygging av garasje og/eller carport samlet 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet. For leilighetene løses parkering og garasjer i felles parkeringsanlegg. For leilighetene foreslås 1,5 biloppstillingsplass pr. boenhet. 1 parkeringsplass skal tilrettelegges som HC-plass. Det planlegges 2-3 roms leiligheter egnet for par i etableringsfasen eller enslige. Erfaringer fra tilsvarende leilighetsprosjekt er at de fleste ikke har bil eller kun har 1 bil og derfor er 1,5 parkeringsplass pr. enhet tilstrekkelig. Det skal i tillegg legges til rette plass for 2 sykler pr boenhet Hensynssoner frisikt Det er lagt inn frisikt 4x30 i krysset mellom de offentlige vegene Vann og avløp Vann- og avløpsanlegg skal prosjekteres i samarbeid med Teknisk etat i kommunen Energiforsyning Dette kapitelet belyser alternative energiforsyningsløsninger i forbindelse med denne detaljreguleringsplanen. Stokke kommune ønsker å benytte miljøvennlig fornybar energi. Ved større utbygginger enn 20 boliger skal det foreligge en vurdering av alternative løsninger. Krav i teknisk forskrift (TEK10) Bygning over 500 m² oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. Bygning inntil 500 m² oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker. Alternative energiforsyningsløsninger Fjernvarmeanlegg Fjernvarme, oppvarmingssystem der energi fra en fjernvarmesentral overføres i form av varmt vann i isolerte rør til boligområder og andre bygninger innenfor et større område, en bydel eller en hel by. Planområdet ligger ikke innenfor et område der det er etablert et fjernvarmeanlegg eller er gitt konsesjon for etablering av et fjernvarmeanlegg. 13

14 Nærvarmeanlegg Et nærvarmeanlegg er i prinsippet et mini fjernvarmeanlegg, som forsyner et mindre område med varme til oppvarming og eventuelt varmt springvann. Energikilden kan være olje, strøm, biomasse, varmepumpe m.fl., eller en kombinasjon av disse. Varmepumpe basert på grunnvarme: Varmepumpe som gir termisk energi (bergvarme), har kapasitet til å dekke litt større enheter. Etablering av dette medfører investeringskostnader knyttet til boring av energibrønn, grøft til teknisk rom, varmepumpe og installasjonsarbeider. Varmepumpe basert på luft Luft/luft eller luft/vann varmepumpe har lavere investeringskostnad enn grunnvarmebaserte varmepumper, men har ikke like stor kapasitet. Solfangere Solfangere vil kunne gi bidrag til varmt tappevann og også til romoppvarming høst/vår. For å rettferdiggjøre en slik investering, bør en ha et behov for varmt tappevann ut over det normale for en bolig. Planlagte løsninger Planlagt løsning for eneboligene og 4-mannsboliger Det installeres balansert ventilasjon med integrert varmepumpe i hver boenhet. Varmepumpene dekker primært oppvarming av tappevann (tilnærmet 100 %). Sekundært dekker de også deler av romoppvarmingsbehovet. I praksis er dette en kombinasjon av luft/luft og luft/vann varmepumpe. Øvrig romoppvarming dekkes av elektrisitet. Anlegget, av typen Nilan Compact P, er en kostnadseffektiv løsning som har tilstrekkelig kapasitet til å dekke energibehovet for en leilighet/enebolig i henhold til kravene i gjeldende forskrift. Planlagt løsning for barnehage Det installeres bergvarmepumpe for oppvarming av tappevann og romoppvarming. Romoppvarmingen distribueres som vannbåren gulvvarme. Bergvarmepumpe velges med bakgrunn i at det gir en energiløsning som håndterer en enhet i denne størrelsesorden. Boligene vil bli prosjektert slik at minimum 40 % av netto minimum varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler. Bygninger over 500 m 2 vil bli prosjektert slik at minimum 60 % av netto minimum varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler Illustrasjonsplan Illustrasjonsplanen viser 35 enheter, fordelt på 23 eneboliger og 12 leiligheter og en 4 - avdelings barnehage med parkering for ansatte inne i atkomstsløyfa og av- og påstigning for barna rundt atkomstsløyfa. Planen er veiledende og ikke juridisk bindende. Slik det framgår av illustrasjonsplanen er det planlagt 4-manns boliger mot nordøst og eksisterende næringsbebyggelse. Denne plasseringen gir skjermede utearealer mot syd, i gårdsrommet og på balkongene. Videre er barnehagen med atkomst og parkering plassert langs hovedvegen slik at trafikken til barnehagen ikke skal sjenere beboerne i området. Eneboligbebyggelsen i 2 etasjer er planlagt langs atkomstveg i området. Videre er det planlagt 2 områder til lek og uteopphold. Plasseringen av området F2 binder dette området sammen med det regulerte friområdet i planen for Vearåsen øst. 14

15 Utsnitt av illustrasjonsplanen 6. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 6.1 Planfaglige vurderinger Eiendommen er tidligere regulert til næringsformål. Hovedutvalget for plan og miljø har anbefalt omregulering til boliger og barnehage. Denne planen er en oppfølging av dette ved at det nå fremmes en detaljert reguleringsplan for eiendommen. 6.2 Landskap og fjernvirkninger Området er forholdsvis flatt og bebyggelsen her vil ikke framtre dominerende i landskapet. 6.3 Kulturlandskap og kulturminner Vestfold Fylkeskommune har ikke krevd registreringer i forhold til kulturminner på denne eiendommen, men har utført registreringer på naboeiendommen, gnr. 7 bnr. 10, mot syd. 6.4 Tilgjengelighet Det til enhver tids gjeldende forskrift vil være gjeldende for utbygging her og forskriftene stiller blant annet krav om tilgjengelighet både innvendig i byggverk og på felles uteoppholdsarealer. 6.5 Grunnforhold Det er litt ustabile grunnforhold langs vestre del av planområdet. Bebyggelsen forutsettes fundamentert i samarbeid med geotekniker. 15

16 6.6 Radon I forhold til radon og stråling er det stilt krav i TEK 10 at bygninger skal prosjekteres og utføres med radonsperre. 6.7 Støy Området ligger inntil Bong og det er foretatt støymålinger og beregninger i forhold til denne virksomheten. Nord-østre del av planområdet blir berørt av støy fra Bong. Det skal etableres en støyvoll med høyde og utstrekninger etter anbefalinger fra Asplan Viak før boligene tas i bruk. 6.8 Trafikksikkerhet Det er etablert gang- og sykkelveg langs Bekkeveien og Melsomvikveien slik at det er trygg skoleveg fra dette området. Det er videre god bussforbindelse til Stokke sentrum og Tønsberg på Bekkeveien. Trafikksikkerheten ansees derfor godt ivaretatt. 6.9 Enøk TEK 10 stiller relativt strenge krav til energiforbruk i boliger Anleggsperioden JM Norge AS er eier og utbygger av feltet. Det vil bli etablert sikkert riggområde ved hver delutbygging innenfor dette området. 7. VEDLEGG 1. Innkomne uttalelser 2. Søk etter spissnutefrosk 3. ROS-analyse 4. Støyberegninger 16

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja Møteinnkalling Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune PlanID: 201219 Dato: 09.03.2015 PLANBESKRIVELSE Bilder av planområdet Utarbeidet for: KJELLANDSHEIA AS 3356 Kjellandsheia Syd, områdeplan, planbeskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Gamle Follum skole Plan ID: 0605_359 Datert: 29.03.12 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS 1 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering

Detaljer