Reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde"

Transkript

1 Reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde B4 i KDP Storviksmorkje i Vågå kommune PlanID : Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal

2 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 2 Tittel Forslag til reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde i Vågå kommune Prosjekt Nr. 219 Prosjekttype Prosjektnamn Bjønnskardet hytteområde Sider Dato 22 Detaljplan for fritidsbustader Prosjektansvarlig Mona Gundersen Kontaktperson oppdragsgivar Georg Lyngved og Erik Frisvold Ekstrakt Planen omfattar regulering av 30 tomter for fritidsbustadar med tilhøyrande tilkomstveg og med høve for middel sanitær standard på Bjønnskardet i Vågå kommune. Området er i gjeldande kommunedelplan for Storviksmorkje lagt ut til byggje område for fritidsbustader B4. Innhald 1 Bakgrunn Planstatus Varsel av planarbeidet Føresetnader for planarbeidet Kartgrunnlag Planomtale Generelt om arealet Landskap og vegetasjon Eksisterande bygg Veg og trafikktilhøve Grunnforhold Vatn Naturverdiar, biologisk mangfald Kulturminne Friluftsliv Skogbruksinteresser Planløysingar, vurderingar Hytteplassering og omfang Byggjeskikk/Landskap Tilkomst, planlagde vegar og parkering Omsynet til born og unge, funksjonshemma og eldre sine interesser Vatn, renovasjon og straum Friluftsliv Kommentarar til førre behandling av planen i 2008 og forhold til tilgrensande planar 14 6 Risiko og sårbarheit Metode Sjekkliste med hendingar, konsekvensar og tiltak Evaluering av risiko Konklusjon Konsekvensar av planframlegget... 22

3 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 3 1 Bakgrunn Bakgrunn for planarbeidet er grunneigaranes ynskje om å utvikle eit hytteområde på Bjønnskardet i samsvar med kommunedelplanen for området. Planområdet ligg innafor kommunedelplan for Storviksmorkje på grensa mot Lom kommune, delar av planområde ligg i Lom kommune. I kommunedelplanen er område regulert til område for fritidsbustader B4, med ei øvre grense på 30 tomter. Planen har vore til handsaming i kommunen tidligare og låg til offentleg ettersyn i 2008, den stoppa då opp på grunn av funn av kulturminne. Ein tek her oppatt det arbeidet som alt er gjennomført og supplerer i høve til ny lovgiving og nye krav. Målet med planarbeidet er og leggje til rette for 30 tomter for fritidsbustader med middels til høg sanitær standard og veg fram til kvar tomt. Bilete 1: Raudt område er området for reguleringsplan Bjønnskardet.

4 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 4 2 Planstatus I kommunedelplan for Storviksmorkje er området lagt ut til byggjeområde for fritidsbustader, B4, tillate for inntil 30 tomter. Den delen av planen som ligg i Lom kommune ligg innafor kommunedelplan for Nordsetrene vedteken og er regulert til framtidig vegareal og LNF. Overordna planar og retningsliner: Nasjonale St. meld. Nr. 26 ( ): Regjeringas miljøpolitikk og rikets miljøtilstand St. meld. Nr. 21 ( ): Hjarte for heile landet. Om distrikts- og regionalpolitikken Rettleiar T 1450: Planlegging av fritidsbebyggelse Andre aktuelle retningsliner Relevante planar Kommunedelplan for Storviksmorkje i Vågå kommune, vedteken Kommunedelplan for Nordsetrene i Lom kommune, vedteken Bilete 2: Område O er planområde i Vågå kommune ; Utsnitt, KDP Storviksmorkje Bilete 3: Område O er planområde i Lom kommune ; Utsnitt, KDP Nordsetrene

5 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 5 3 Varsel av planarbeidet AT Plan har vore i dialog med Vågå kommune i førekant av arbeidet, førehandskonferanse vart haldt 1. juli Planarbeidet er i tillegg avklart med Lom kommune, dei hadde ingen ytterligare merknadar utover det som kom fram ved førre handsaming. Naboar, hytteeigar, Vågå kommune, Lom kommune og regionale myndigheitar vart varsla , med frist for innsending av innspel Planarbeidet vart i tillegg kunngjort i GD. Det har kome inn fylgjande innspel til planarbeidet: Fylkesmannen i Oppland minner om at Vågå ikkje kan vedta planen for det arealet som ligg i Lom kommune. Området B4 i kommunedelplan er om lag 315 daa stort, med kunn 30 tomter meiner dei at arealutnyttinga er dårleg. Tilkomst veg og hytteveger må visast i planen. Dei forventar at vurdering av landskapsverknad og miljøomsyn vert innarbeidd i planbeskrivinga. Dei ber om at råda i T-1450 i høve til utbygging i bratt terreng blir fylgd opp. Dei ber også om at energiløysingar for området blir vurdert ut frå omsyn til klima og energieffektivitet. Dei ber også om at vurderingar etter nml 8-12 vert innarbeidd i planbeskrivinga, og at det tas omsyn til naturverdiar gjennom bruk av arealformål og føresegner. Dei forutsett at vatn- og avløpsløysingar avklarast gjennom planarbeidet, og at det vert stilt krav om felles VA-plan for området. Dei ber og om at det blir vurdert om det skal tillatast og sette opp gjerde i høve konflikt med beiteinteresser. Kommentar: Innspelet vert lagt til grunn i planarbeidet. Planområdet omfattar ikkje heile B4 i kommunedelplanen, slik at arealutnyttinga vil vere betre. Vegar vil vere ein del av plankartet. Vurderingar i høve til forskjellege tema inngår i planbeskrivinga. Oppland Fylkeskommune forventar ei grundig vurdering i høve naturmangfoldloven og andre tema som elles ville inngått i ei konsekvensutgreiing. Dei minner også om at Vågå kommune ikkje kan vedta planen på areal i Lom kommune. Dei anbefaler også at det utarbeidast ein V/A-plan saman med reguleringsplanen, og at det settast klare føresegner for V/A i området. Dei ber og om at forholdet til vegar, vatn og avløp blir grundig omtala i planen. Dei ber også om at forholdet skiløyper og vinterbrøyting av veg avklarast i planen. Høve til kulturminner i området kan løysast slik det er føreslått i korrespondanse og Kommentar: Innspelet er teke til vitande. Vurdering av naturmangfaldet og andre relevante tema i område inngår i planomtala. Kulturminne er avsett til LNF med vern av kulturmiljø og omsynssone H 730.

6 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 6 Pål Sve Bjørndal er positiv til vidare utvikling i området som helheit. Når det gjelder vurdering av gjennomfartsveg gjennom Uksfossen hytteområde er dette ikkje ynskeleg. Når det gjeld tilkomst til dei to austlegaste tomtene kan dette løysast gjennom avtalar mellom grunneigarane/rettigheitshavarane. Her kan det også vere mogleg å gjere avtale om og kople seg på straum, vatn og avlaup. Kommentar: Innspelet er teke til vitande. Gjennomfartsveg vil ikkje bli aktuelt. Informasjon om moglegheit for straum, vatn og avlaup er formidla til grunneigaren. NVE har ingen vesentlege merknader til planarbeidet ut over kravet til tilstrekkeleg handtering av overvatn, der dette ledast til eksisterande vassdrag eller kan gje auka flom- og skredfare dersom det ikkje handterast på ein tilfredstillande måte. Kommentar: Innspelet vert lagt til grunn i planarbeidet, føresegnene Aud og Terje Bakken ynskjer ikkje gjennomfartsveg gjennom Uksfossen hyttefelt. Kommentar: Innspelet er teke til vitande, gjennomfartsveg blir ikkje aktuelt. Uksfossen velforeining har ingen motførestellingar mot planlegging av hyttefeltet, men dei ynskjer ikkje at tilkomst for heile feltet skal vere gjennom Uksfossen. For dei to tomtane som ligg på den næraste eigedomen til Uksfossen vil tilkomst aksepterast, men dei ber om at planen visar tideleg kor adkomsten blir. Kommentar: Innspelet er teke til vitande, gjennomfartsveg blir ikkje aktuelt.

7 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 7 4 Føresetnader for planarbeidet 4.1. Kartgrunnlag Kartgrunnlag som er nytta for området er økonomisk kartverk og FKB data med 1 meter ekvidistanse. Ortofoto er nytta som grunnlag i planarbeidet, samt innsynstenestar/wms tenestar: Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no), Skog og Landskap (www.skogoglandskap.no), Miljødirektoratet (www.miljodirektoratet.no), Norges geologiske undersøkelse (www.ngu.no, Skrednett, Berggrun,..), Riksantikvaren (www.riksantikvaren.no), NVE (www.nve.no). Plankartet er utarbeidd i digital form på SOSI- format. Bilete 4: Flyfoto over området (frå Bjønnskardet Bilete 5: Bjønnskardet sett frå sørvest, ca. 40 m over bakken (Virtual globe)

8 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 8 5 Planomtale 5.1. Generelt om arealet Planområdet ligg på Bjønnskardet, Måne nord for Tesse i Vågå kommune. Plangrensa går langs kommunegrensa mot Lom i sør men gjør ein liten sving ca. 25m brei og 300m lang inn i Lom kommune i vest. Plangrensa er noe justert i Lom kommune for å omfatte skråningsutslag langs vegen. I vest går den langs Sætervegen Hesthagen-Smørli, plangrensa i nord ligger ca. 100 m nord for kommunegrensa. I øst grenser planen mot Uksfossen hyttefelt. Bilete 6: Planområde sett frå vest Landskap og vegetasjon Planområdet går inn under landskapsregionen fjellskogen i Sør-Norge. Området ligger i øvre delar av ein årsrygg på mellom 890 og 940moh og vender seg nordover. Solforholda i område er gode da det ikkje er anna enn vegetasjonen i området som skjermar for sola. Område er høvesvis slakt i dei øvre partia, men hellinga aukar nordover. Vegetasjonen består av ei blanding av bar og lauvskog med varierande tettheit, karakteristisk er fleire gamle kraggfuruer. Bunnvegetasjonen karakteriserast av forskjellige lyngartar og einer, noe gras i innimellom. Det finnes noen mindre parti som er litt fuktigare.

9 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE Eksisterande bygg Innafor planområdet ligg det ei eldre hytte, elles er det ingen buseting innafor plangrensa. I aust grenser området mot Uksfossen hyttefelt. Bilete 7: Hytte vest i planområdet Veg og trafikktilhøve Området har åtkomst frå Rv15 via Sætervegen Hesthagen-Smørli, det er ca. 7 km til hyttefeltet, alternativt frå Fv51 via Brimi fjellstugu ved Tesse ca. 3 km Grunnforhold Bergrunnen består av fyllitt, nokre stader granittførande, granittglimmerskifer nær undergrensa. Løsmassane i området består av tynn morene Vatn Området ligg øvst på ein åsrygg, det finnast ein liten pytt ca. midt i området. Det er elles ingen førekomstar av vatn eller bekkar innafor planområdet Naturverdiar, biologisk mangfald Per er det ingen registreringar på Miljødirektoratets naturbase i område. Det er markert beiteområde for elg på andre sida av kommunegrensa og over Langmyri i Lom kommune, samt trekkveg for elg nord for område i Vågå kommune. Artsdatabanken har per ingen registreringar av artar som står på raudlista innafor området, det finnes noen registreingar av fugl og nokre får karplanter lenger aust og i Tesse. Det finnes ikkje MiS registreringar i eller i umiddelbar nærleik til område. Området kjem ikkje inn under område for verna vassdrag.

10 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 10 Ut i frå den kunnskapen vi har hatt tilgjengelig vurderast den som tilstrekkelig slik at føre-varprinsippet gjer seg lite gjeldande i dette område. Området har i dag kunn ei hytte men grensar mot hytteområde i aust. Hytteområde med veg vil endre landskapet på Måne. Veg er det som vil bli mest synleg i landskapet, men med god linjeføring og skånsame arbeidsmetodar vil ein søke å gjere verknaden minst mogleg. Planområde ligg innafor kommunedelplan for Storviksmorkje og er gjennom denne lagt ut til byggjeområde for fritidsbustader. Ein har nytta terrengmodell for å plassere tomtene på eigna stader i høve til helningsgrad. Vegen er også søkt plassert slik at ein skal unngå store fyllingar og skjeringar. En meiner å ha plassert tomtene på dei best eigna plassane innafor planens avgrensing. Føresegnene set krav om bevaring av vegetasjon så langt det lar seg gjere for å skjerme utbygginga mest mogleg. Om hytter og veg byggjast etter dei vilkår som gjeng fram av føresegnene til planen, ser ein ikkje behov for å sette andre vilkår Kulturminne Kulturminnevernet undersøkte område i og og fann automatisk freda kulturminne. ID eit jarnvinneanlegg vart funne i vestre halvdel av planområdet. Jarnvinneanlegget med omsynssone dekkjer om lag heile bredda på planområdet Friluftsliv Område ligg i ytterkanten av Jotunheimen og gjer tilgang til om lag ubegrensa med naturopplevingar. Det går preparert skiløype forbi området om vinteren, og det er tilgang til fleire turstiar rett forbi området og innafor ein avstand på ca. 1km er det utgangspunkt for fleire stiar. Her kan ein velje både turar i skog og på snaufjell.

11 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE Skogbruksinteresser I fylgje databasen til skog og landskap er det låg bonitet og uproduktiv skog i området. Skogen er blandingsskog, prega av ein del gamal kraggfuru.

12 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE Planløysingar, vurderingar Hytteplassering og omfang Planforslaget gjer framlegg om detaljregulering av 30 nye fritidsbustader og område er på om lag 146 daa, som er regulerert til følgjande formål: Buseting og anlegg Fritidsbusetnad Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Veg Parkering Annen veggrunn, grøntareal Landbruks, natur og friluftsformål LNF Vern av kulturmiljø eller kulturminne Bruk og vern av sjø og vassdrag Bruk og vern av sjø og vassdrag 33,5 daa 7,9 daa 0,5 daa 7,5 daa 89,9 daa 6,8 daa 0,09 daa Tomtene er søkt plassert med omsyn til innkomne innspel, føringar i overordna kommuneplan, landskap og omgjevnader. Tomtane er delt opp i fleire klynger som gjer areal for grøne korridorar på tvers av området. Ein har begrensa behovet for stikkvegar ved at dei fleste tomtane ligg langs hovudvegen. Etter ønskje frå grunneigarane er tomtane fordelt jamt over eigendomane. Ved plassering av tomtene er det nytta ein terrengmodell for å unngå dei partia som har helling på over 1:4. Dei fleste tomtane er greie, noen har areal med helling mellom 1:4 o g1:6, men også slakare areal som skulle dekke behovet for byggegrunn Byggjeskikk/Landskap Ved plassering av busetnad i planområdet har ein søkt å ta omsyn til landskap og stadeigne tilhøve. Reglar om byggjeskikk og grad av utnytting følgjer føresegnene i kommunedelplan for Storviksmorkje. Ein har søkt å unngå parti i planområdet som har stor helling, føresegnene legg føringar for møneretning og høgder på bygningane samt fargebruk. Det er å lagt føringar for bevaring av vegetasjon for å skjerme busetinga og redusere eksponering for fjernverknad.

13 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE Tilkomst, planlagde vegar og parkering Område har tilkomst via eksisterande privat veg, Sætervegen Hesthagen-Smørli via Tessosen. Nåverande avkøyring vil bli nytta som avkøyring for tomt 1-4. Hytta som ligg i område vil få ny avkøyring frå samlevegen. Det er lagt inn stikkveg til tom 5 og 6 og tomtene 7-9. Tomt får tilkomst via Uksfossen hyttefelt i aust. Vegen er regulert med 4 meters køyrebredde og anna veggrunn på kvar side som dekkjer skråningsutslag. Stikkvegane har regulert anna veggrunn i ei bredde på 1,5 m. Det leggast opp til heilårsveg til området og parkering på kvar tomt. Det er i tillegg regulert ein snuplass i enden av vegen. Om det ikkje lar seg gjere å halde vegen vinteropen har grunneigarane tilgang til eit område ved klatreparken, der kan det leggast til rette for vinterparkering Omsynet til born og unge, funksjonshemma og eldre sine interesser Høve til fri leik og flotte naturområde vil vere den største kvaliteten for tomtene på Bjønnskardet. Ein ser det ikkje som naudsynt med særskilt tilrettelegging i høve til born og unge ut over dei kvalitetane området gjev frå naturens si side. Det er preparert skiløype forbi området på vinterstid og turstiar på sommartid. Områdets karakter gjer at universell utforming kan vere utfordrande i høve til krav om stigningstilhøve. Enkelte tomter i område kan vere mogleg å byggje universelt, men det vil vere vanskeleg å halde seg innafor stigningskrav på utandørsferdsel Vatn, renovasjon og straum Det planleggast for moglegheit for innlagt vatn og utslepp av gråvatn og innlagt straum. Som toalett skal nyttast godkjent biologisk toalett. Før innlegging av vatn må det ligge føre ein vatn- og avlaupsplan som skal godkjennast av kommunen. Det bør utarbeidast felles vatn og avlaupsplan for heile området. Tomt kan ha moglegheit til å kople seg på anlegg i Uksfossen hyttefelt, dette må gjerast gjennom privat avtale mellom grunneigarane. Straumforsyning til området må førast fram, mogleg tilkopling kan vere ved klatreparken. For renovasjon er næraste hyttereturpunkt ved Brimi Fjellstugu og Tessosen i Lom kommune Friluftsliv Planen vil røre ved skiløype og stien langs Måne i eit parti på om lag 200 m når den nærmar seg Sætervegen. Det vil vere mogleg å rydde ny trase på sørsida av plangrensa om det er ønskeleg. Stien vil da gå over ein liten kolle sør for den regulerte vegen. Det vil vere mogleg å legge skiløypa i same traseen.

14 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE Kommentarar til førre behandling av planen i 2008 og forhold til tilgrensande planar Vågå kommune: Planføresegnene er tilpassa ny planlov og knytt til kategoriar i PBL. Innlegging av vatn er vurdert på nytt. Utnyttingsareal er set til T-BRA 120m², som gjeldande kommunedelplan. Påskrift og målsette byggjegrensar og vegar er på plass i kartet. Rekkjefølgekrav er lagt inn i føresegnene. Lom kommune: Vinterparkering evt. vinterbrøyting er omtalt i planen og lagt inn i føresegnene. Byggjegrense mot almenningsgrensa er lagt inn med 4 meter. Føreslått punkt i føresegnene i høve terrenginngrep er lagt inn. Forhold til reguleringsplan for Uksfossen hyttefelt: Grunneigar for Uksfossen hyttefelt vart varsla om planarbeidet i likheit med andre naboar. Han har komme med innspel til planen og det har vore fleire samtalar undervegs i planarbeidet. Han er positiv til reguleringsarbeidet og open for samarbeid med grunneigar for tomt 29 og 30 i høve til veg, vatn, avlaup og straum. Det vil bli igjennom private avtaler mellom desse grunneigarane. Forhold til varsla reguleringsarbeid Tessosen vest Bjønnskardet: Planarbeidet vart varsla av Areal+ i Plankonsulent har vore i kontakt med Areal+ og Arne Brimi som deiers oppdragsgjevar og fått opplyst at arbeidet er lagt på vent. Andre innspel til førre planhandsaming er vurdert og fylgt opp gjennom omtale i plandokument og fastsetting i føresegner.

15 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 15 6 Risiko og sårbarheit Jmf. plan- og bygningsloven 4-3 er det krav om risiko- og sårbarheitsanalysar (ROS analysar) for arealplanar som legg til rette for utbygging. Omsyn til tryggleik og beredskap skal i medhald av planog bygningslova vera ein integrert del av samfunnsplanlegginga. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarheitsforhold som knytast til planområdet og eventuelle endringar som følgjer av planen eller tiltak som er heimla i den. Formålet med 4-3 er å gje eit grunnlag for å førebyggje risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og andre materielle verdiar mv. Ved å kartlegge sannsynlegheit og konsekvensar av uønskte hendingar, kan ein prioritere risikoområder og planleggje tiltak for å forhindre dei eller redusere konsekvensen av dei dersom dei skulle oppstå. I utgangspunktet bør det unngåast å bruke areal som inneheld uønskt risiko og sårbarheit Metode Risiko- og sårbarheitsanalyser (ROS-analyser) er systematisk kartlegging av farar basert på ein metode for innsamling av data. Denne ROS-analyse er i hovudsak basert på en kvalitativ risikovurdering som er bygd på fleire undersøkingar og forskjellig kildemateriale. Styrken ved å nytte ei slik kvalitativ metode er at den gir eit heilskapleg bilete av risiko- og sårbarheitsvurderinga for planen. Risiko uttrykker den fare som uønskte hendingar representerer for menneskjer, miljø, økonomiske verdiar og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynlegheit (frekvensen) for og konsekvensane av uønskte hendingar. Sårbarheit er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når systemet utsettast for påkjenningar. I sjekklista er det lista opp fleire moglege hendingar som både isolert sett og heilheitleg synliggjør risiko- og sårbarheit med omsyn til konsekvensar for og konsekvensar av planen. Forhold som er vurdert til ikkje å være tilstade kviterast ut i egen kolonne. Hendingar som kan påverke planområdet kommenterast i eigen kolonne. Sannsynlegheit, konsekvensar og risiko vurderast etter følgjande kriteriar: Vurdering av sannsynlegheit for hending er delt i: 5. Svært sannsynleg / forholdet kan være kontinuerlig tilstade 4. Meget sannsynleg / periodevis, lengre varighet 3. Sannsynleg / fleire enkelt tilfelle 2. Mindre sannsynleg / kjenner tilfelle 1. Lite sannsynleg / ingen tilfelle.

16 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 16 Vurdering av konsekvensar av hendingar er delt i: 1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader. 2. Mindre alvorleg / ein viss fare: Få / små person- eller miljøskader. 3. Betydeleg / kritisk: 4. Alvorleg / farleg: Alvorleg person- eller miljøskader 5. Svært alvorleg / katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige eller varige miljøskader. Risikomatrise Sannsynlegheit: Konsekvens: 1. Ubetydeleg 2. Mindre alvorleg/ein viss fare 3. Betydeleg/ kritisk 4. Alvorleg/farleg 5. Svært alvorleg/ katastrofalt 5. Svært sannsynleg/ kontinuerleg 4. Meget sannsynleg/periodevis, lengre varighet 3. Sannsynleg/ fleire enkelttilfeller 2. Mindre sannsynleg/ kjenner tilfelle 1. Lite sannsynleg/ingen tilfelle Hendingar i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikkje akseptabelt, evt. endringar i plan. Hendingar i gule felt: Tiltak må vurderast eventuelt endringar i plan. Hendingar i grøne felt: Ikkje signifikant risiko, men risikoreduserande tiltak kan vurderast om dei skal gjennomførast.

17 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE Sjekkliste med hendingar, konsekvensar og tiltak Hending/situasjon Tilstade Sannsynleg Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak Naturgitte tilhøve, er området utsett før eller kan planen medføre risiko for: 1. Sno- eller steinskred 2. Fare for utgliding 3. Flaum Ligger i øvre deler av åsrygg, øvst i nedbørsfelt 4. Avrenning til bekker 5. Er det radon i grunnen Ikkje kjent Vær, vindeksponering 6. Vindutsett 7. Nedbørutsett Kuldegrop Natur- og kulturområder, medfører planen/tiltaket fare for skade på: 9. Sårbar flora/fauna/fisk/dyr 10. Verneområder Tek 10 stiller krav til radonsperre i alle nye bygg 11. Vassdragsområder 12. Kulturminner/miljø Ja Kulturminne er funnet i område, regulert til bevaring med romslig sone rundt. Føresegner som ivaretek kulturminnet 13. Naturressursar Ja Litt skog av låg bonitet, liten økonomisk betyding Infrastruktur, Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvensar for. 14. Vei, bru, bane, knutepunkt 15. Brann/politi/sivilforsv ar 16. Kraftforsyning Vil uttilsikta/ukontrollerte hendingar, som kan inntreffe på nærliggande transportårer, utgjere ein risiko for området 17. Hendingar på veg 18. Hendingar på vann/elv Er det innafor området spesielle farar forbundet med bruk av transport nett for gåande, syklande og kjørande 19. Til ski/turløyper 20. Til anlegg for friluftsformål

18 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 18 Hending/situasjon Tilstades Sannsynleg Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak Brannberedskap/forureining 21. Har område tilstrekkelig brannvannforsyning 22. Berørast området av forureiningskjelder Ja Brannvann i brannbilane, etterfylling frå Tessosen Tidligare bruk er området påverka /forureina frå tidligare verksemder 23. Gruver, opne sjakter, steintippar, etc. 24. Militære anlegg 25. Industriverksemd, herunder avfallsdep. Ulovleg verksemd 26. Sabotasje og terrorhandlingar 27. Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasjemål 28. Finnes det pot. sabotasje/terrormål i nærleiken. Omgjevnadane Kan planen medføre risiko (for omgjevnadane) m.h.t 29. Fare for akutt forureining 30. Forureining av grunn eller vassdrag Transport og trafikk tryggleik, er det risiko for: 31. Ulukke med farleg gods 32. Kan vær/føre begrense tilgangen til området 33. Er det risiko for ulukke i av-/påkøyring 34. Ulukke med gåande/syklande Ja Vind og snø vinterstid kan blåse igjen vegen i kortare periodar og begrense tilgangen til området Andre risikopostar i omgjevnadane 35. Er det regulerte vassmagasin i nærleiken, med fare for usikker is Ja Tesse, ca. 1,5 km unna. Det er skiløype over isen vinterstid. 36. Er det regulerte Tessa er pga. regulering

19 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 19 vassmagasin i nærleiken, som kan føre til varierande vassføring i elveløp 37. Finnes det naturlege terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.) nesten tørrlagt. Det er ikkje krav om minstevannføring 6.3. Evaluering av risiko Risiko kan definerast som ein funksjon av kor sannsynleg ei hending er og konsekvensen av hendinga. Risiko nivået er delt inn i 3 klasser. Låg Moderat Høg Akseptabel risiko Risiko bør vurderast med omsyn til aktuelle tiltak som kan redusere risiko Uakseptabel risiko. Tiltak nødvendig for å redusere risiko til gul eller grøn Sannsynlegheit: Konsekvens: 1. Ubetydeleg 2. Mindre alvorleg/ein viss fare 3. Betydeleg/ kritisk 4. Alvorleg/farleg 5. Svært alvorleg/ katastrofalt 5. Svært sannsynleg/ 12 kontinuerleg 4. Meget sannsynleg/periodevis, lengre varighet 3. Sannsynleg/ fleire 13 enkelttilfeller 2. Mindre sannsynleg/ kjenner 32, 35 tilfelle 1. Lite sannsynleg/ingen tilfelle 5, 21 Ut frå samanhengen mellom sannsynlegheit og konsekvens er det konkludert med at det er låg risiko knytt til dei fleste hendingar som er aktuelle i området. Når det gjeld kulturminner er risikoen moderat, då kulturminnet det er snakk om dekkjer ein nokså stor del av området. Desse blir nærare omtala under. Elles er det ikkje funne særlege omsyn som må takast i høve til risiko og sårbarheit.

20 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE Radon Det er ikkje kjent radonførekomstar i området, men det er likevel ikkje utenkjeleg at det er radon i grunnen. Det er per dags dato ikkje kartlagt radonnivå i området. Tiltak: I samband med byggjesak skal TEK 10 sine krav til radonnivå i alle nye bygg med fast opphald for menneske ( 13-5) sikrast ivareteke ved at dette er dokumentert ved innsending av byggjesøknad til kommunen. 12.Kulturminner/miljø Ved kulturminne registreringane som vart føretatt i området og vart det avdekka eit jarnvinneanlegg. Jarnvinneanlegget er samansett av to kolgroper, slagghaug, malmlager og jarnvinneomn. Anlegget er freda etter lov om kulturminne, det gjeld sjølve minnet og ei 5 m sikringsone. Tiltak: I reguleringsplanen er kulturminnet med sikringssone gitt Omsynssone Bandlegging av kulturminne (H730). Området som kulturminneforvaltinga har føreslått som bevaringsområde er regulert til kategori 5600 vern av kulturmiljø, det er gjort ein liten innskrenking av området i sør for å føre fram vegen til hyttene. Ved å legge inn denne arealbruken meiner ein at kulturminnet vil bli ivareteke. 13. Naturressursar Området inneheld noe areal med låg bonitet skog, dette vil gå ut av produksjon. Gitt høgda over havet og at området ligger i overgangen til snaufjell er ikkje dette skog av stor økonomisk verdi. Skogen er også definert som verneskog der all hogst skal godkjennast og føretas skånsamt. Tiltak: Føresegnene sett krav om bevaring av vegetasjon så langt det lar seg gjere, både for å skjerme mot visuell eksponering og som skjerm for vær og vind. Ein ser ikkje behov for ytterligare tiltak. 21.Brannvannforsyning Ein må i utgangspunktet basere brannvatn på vatn i tankbilar, med moglegheit for etterfylling i Tessosen. Om vassforsyning i området viser seg å få tilstrekkeleg kapasitet for brannvannforsyning kan dette nyttast. Det kan i periodar på vinterstid vere problem med å halde vegen open inn til området. Tiltak: Nye tiltak innafor området skal skje i tråd med gjeldande lovar og forskrifter. Det inneber at tryggleik m.o.t. brann bli ivareteke.

21 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE Kan vær/føre begrense tilgangen til området På vinterstid i periodar med vind og foksnø kan vegen inn til område vere vanskeleg å halde open. Tiltak: sette ein brøytekalender som bestemmer når det skal vere tilgang til område og når ein ikkje kan regne med open veg. Eks: brøyting i feriar/helgar i vintersesongen. Denne må vere tilgjengeleg for alle hytteeigarar i området. 35. Er det regulerte vassmagasin i nærleiken, med fare for usikker is Tesse er regulert, vatnet ligg om lag 2 km frå den vestre sida av hyttefeltet, mens dei to tomtane i aust ligg om lag 500 m frå Lonin i utløpet av Tesse. Det preparerast skiløyper over isen. Tiltak: ein har vurdert at avstanden til vatnet er så pass lang at spesielle tiltak ikkje er naudsynt. Ein legg til grunn at dei ansvarlege for løypeprepareringa i område skiltar/sett ut varsel når isen ikkje er trygg Konklusjon Planområdet ligg på ein åsrygg der naturgitte forhold ikkje utgjer nokon form for risiko. Området samlar ikkje store vassmengder og det er liten fare for flaum. Området har ikkje tidligare vore nytta til nokon form for aktivitet som har etterlatt forureining i grunnen. Det ligg ikkje føre radonmålingar i området. Etter byggereglane som trådde i krav 1. juli 2010, er det krav om radonsperre i alle nye bygg. Det konkluderst med at det er liten risiko knytt til dei aktuelle hendingane i området. Dei formål som er gitt i plankartet og føresegnene som følgjer planen, samt at TEK 10 følgjast opp i byggjesaksbehandlinga, gjer at ein ikkje ser behov for spesielle tiltak knytt til planen.

31/15 Formannskapet Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg ettersyn

31/15 Formannskapet Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg ettersyn Vågå kommune Arkivsak: 2007/1300-37 Arkiv: L12 Saksbehandlar: Ingunn Moen Helland Utv.saksnr Utval Møtedato 31/15 Formannskapet 19.05.2015 Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 Vedlegg 3: Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) og Konsekvensutgreiing av 11.06.2015 1. KRAV OM KONSEKVENSUTGREIING OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE ( ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Metode for ROS-analyse

Metode for ROS-analyse Metode for ROS-analyse Ved skildring av sannsynlegheit er det nytta følgjande kategoriar og kriterium: Sannsyns kategori Frekvens TEK10 tryggleiksklassar ved skred (S)og flaum (F) 1. Lite sannsynleg Sjeldnare

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune PROSJEKT: Reguleringsplan for Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune AUGUST 2013 ROS-ANALYSE SJEKKLISTE - UØNSKA HENDINGAR, KONSEKVENSAR OG TILTAK Mogelege hendingar, risikovurdering og mogelege

Detaljer

Reguleringsplan for Søndre Håkedalsvatn

Reguleringsplan for Søndre Håkedalsvatn Reguleringsplan for Søndre Håkedalsvatn del av gnr. 14 bnr. 2 i Åmli kommune PlanID: 2016001 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Prosjekt Nr.: 6282 Dato: 28.11.2016 REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE HÅKEDALSVATN,

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING, RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

KONSEKVENSVURDERING, RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) Vedlegg 8. KONSEKVENSVURDERING, RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) Plan- og bygningslova set krav om at konseane at nye tiltak i ein kommuneplan skal utgreiast, jf. 4-2. Lova set også krav om at

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VEIKLEDALEN

REGULERINGSPLAN FOR VEIKLEDALEN Nord-Fron kommune ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR VEIKLEDALEN Oversiktsfoto (Google Maps) Veikledalen ROS-analyse 2 SAMFUNNSIKKERHET OG RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE I henhold til plan- og bygningslova

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Detaljreguleringsplan for Fv.38 Vrådal sentrum Straumsnes, gang- og sykkelveg Kvitseid kommune RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE Skien, 17.06.2015 BAKGRUNN Ved utarbeiding av planar for utbygging er det eit

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET HALLINGPLAN VURDERING AV SAMFUNNSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET Nedanfor fylgjer oversikt over kategorisering og akseptgrad ved ulike kombinasjonar som nyttast ved risikoanalysen. Sannsynleghet: kategori.

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

E16 Skromleparsellen Sundve skule - Skromle bru

E16 Skromleparsellen Sundve skule - Skromle bru E16 Skromleparsellen Sundve skule - Skromle bru Reguleringsplan Vedlegg til planomtale: ROS-analyse Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Risiko og sårbarheitsanalyse E16 Skromleparsellen reguleringsplan,

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar AVLØPSPLAN FOR Kårdal Hyttegrend MJØLFJELL, VOSS KOMMUNE. Datert: 03.mai 2013 Innhald Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 1. Innhald 2. Samandrag 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsvurderingar

Risiko- og sårbarheitsvurderingar Risiko- og sårbarheitsvurderingar Hensikta med risiko- og sårbarheitsanalysar er å utarbeide eit grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige omsyn kan integrerast i den ordinære planlegginga,

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Reguleringsplan for Maurbu

Reguleringsplan for Maurbu Reguleringsplan for Maurbu del av gnr. 88 bnr 20 i Vinje kommune Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Prosjekt Nr.:191 Dato: 29.03.2012 REGULERINGSPLAN FOR MAUREBU, DEL AV GNR. 88 BNR. 20 I VINJE KOMMUNE

Detaljer

81/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - 2.gongs behandling og sluttbehandling

81/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - 2.gongs behandling og sluttbehandling Vågå kommune Arkivsak: 2007/1300-47 Arkiv: L12 Saksbehandlar: Ingunn Moen Helland Utv.saksnr Utval Møtedato 81/15 Formannskapet 20.10.2015 81/15 Kommunestyret 27.10.2015 Reguleringsplan for hytteområde

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland 28.11.2011 - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...- 4 - UPlanstatus og rammebetingelsaru...-

Detaljer

Reguleringsplan for Grønnlia og Breivasstulen del av gnr. 30 bnr. 3 og gnr. 38 bnr. 1 i Hjartdal kommune

Reguleringsplan for Grønnlia og Breivasstulen del av gnr. 30 bnr. 3 og gnr. 38 bnr. 1 i Hjartdal kommune Reguleringsplan for Grønnlia og Breivasstulen del av gnr. 30 bnr. 3 og gnr. 38 bnr. 1 i Hjartdal kommune PlanID: 082720160003 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal Prosjekt Nr.: 6267 Dato: 21.11.2016 REGULERINGSPLAN

Detaljer

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN «Detaljreguleringsplan for Tarberg hytteområde gnr. 62 bnr. 2» ( PLAN-ID: 201606) 1. Bakgrunn Ved utarbeiding av planar for utbygging stiller plan- og bygningslova krav

Detaljer

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi Voss kommune Arkivsak-dok. 15/01015-1 Saksbehandler Magnhild Gjengedal Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Lauvfjellet hyttefelt - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1364 Journalpostnr: 16/13154 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 074/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 044/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 20.10.2015 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 060/12 Plan og utvikling 24.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/135-12 K2-L12, K3-&21 Jan Olav Møller, 57 63

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling 02.03.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/781-15/1070 K2 - L12 Ingunn Bårtvedt Skjerdal 57 63 29 11 23.02.2015 Oppstart

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN PLANBESKRIVELSE Kammen hytteområde

Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN PLANBESKRIVELSE Kammen hytteområde Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN 01.10.2015 PLANBESKRIVELSE Kammen hytteområde Innhold 1. Bakgrunn for reguleringen... 3 1.1 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold... 3 1.2 Beliggenhet...

Detaljer

Reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit

Reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit Reguleringsplan for A1 og A2 ved Tveit del av gnr. 18 bnr. 1 i Evje og Hornnes kommune PlanID REGULERINGSPLAN FOR A1 OG A2 VED TVEIT, DEL AV GNR. 18 BNR. 1 EVJE OG HORNNES KOMMUNE 2 Tittel Forslag til

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR TORGKVARTALET, ØVRE ÅRDAL Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med plankart, planomtale og føresegner til

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Trabelia Øst trinn 3

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Trabelia Øst trinn 3 ROS-ANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR Trabelia Øst trinn 3 7. mai 2013 ROS-analyse Trabelia Øst trinn 3. 2 ROS-analyse Trabelia Øst trinn 3. 3 Oppdragsgiver: Tinde Hytter AS v/øyvind Haverstad Rapportnavn:

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no PLANFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 PLANID.. GRANVIN HERAD DATO FOR SISTE REVISJON AV FØRESEGNENE:

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet 12.10.2016 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Områdereguleringsplan for Håbakken del I og del II Kort samandrag:

Detaljer

Lesja kommune Forvaltning og utvikling

Lesja kommune Forvaltning og utvikling Lesja kommune Forvaltning og utvikling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår ref Dykkar ref: Sakshandsamar Dato 2014/239/14/L12 «REF» Trond Stensby 23.04.2014 61244128 Områdereguleringsplan

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no PLANFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LUSSAND, G/BNR 132/2 PLANID 12342013002 GRANVIN HERAD DATO FOR SISTE REVISJON

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko ROS-analyse Huglo Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko 2009 Innleiing Målsetjinga med denne analysen er å laga ein overordna oversikt som avdekkjer risiko og sårbarheit i høve arealendringane i ny

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 13/375 Reguleringsplan - hytteområde Hagane

Detaljer

SAKSGANG. Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap /033 Eidfjord kommunestyre /028

SAKSGANG. Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap /033 Eidfjord kommunestyre /028 EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K2 - L12, GBNR - 18/108 Arkivsak ID: 15/79-18 Journalpost ID: 2016001769 Saksh.: Elnan, Gunnar Dato: 01.04.2016 SAKSGANG Utvalg Møtedato Saknr Eidfjord formannskap 11.04.2016 16/033

Detaljer

Reguleringsplan for

Reguleringsplan for <namn på planen> XX kommune Vedteken dato: Dato for siste mindre endring: Reguleringsplan for Plannamn vil seie opplysning om kva stad planen gjeld for, til dømes område, stadnamn (frå SSR), adresse. Reguleringsføresegner

Detaljer

1. gongs høyring og utlegging til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hartoll Setergrend

1. gongs høyring og utlegging til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hartoll Setergrend «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» 2013/467-16 Hanne Heieraas Evju 30.03.2016 Melding om vedtak 1. gongs høyring og utlegging til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hartoll Setergrend

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet PS Samarbeidsavtale om utarbeiding av områdeplan for Dalstø/Mjåtveitstø

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet PS Samarbeidsavtale om utarbeiding av områdeplan for Dalstø/Mjåtveitstø Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingrid Raniseth PlanID - 125620170002, Plannavn - Områderegulering Dalstø-Mjåtveitstø, Komnr - 1256, Gbnr - 19/67 17/1318 Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen ROS-ANALYSE Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune PlanID: L2012004 Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /19. Framlegg til detaljregulering for Listøyl Vest 99/4 og 99/6-1.

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /19. Framlegg til detaljregulering for Listøyl Vest 99/4 og 99/6-1. Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2014/224 Løpenr.: 2943/2014 Arkivkode: 99/4/99/6 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 05.03.2014 14/19 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

Raudalen del av S2 og S4

Raudalen del av S2 og S4 VANG KOMMUNE Reguleringsplan for Raudalen del av S2 og S4 Risiko- og sårbarhetsanalyse 09079 Raudalen del av S2 og S4 05.09.2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Raudalen del av S2 og S4 Side 2 av 11 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Ringebu kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Gullhaugen, felt M Fåvang Østfjell Ringebu kommune ROS analyse 2 Oppdragsgiver: Knut Jarle Sylte og Anders Amrud Rapportnavn: ROS analyse,

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Vurdering av risiko og sårbarhet

Vurdering av risiko og sårbarhet Vurdering av risiko og sårbarhet Nedenfor gis en oversikt over kategoriseringen og akseptgrad ved ulike kombinasjoner, som benyttes ved risikoanalysen. Sannsynlighetskategori 1. Lite sannsynlig Sjeldnere

Detaljer

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Plan- og driftsutvalet 24.04.2017 025/17 Saksbehandlar Arkiv: Journalpostnr. Haugen, Sigbjørn N - 504 17/1679 1. gongs utlegging til høyring og offentleg

Detaljer

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 26.06.2015 031/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn N - 504 14/82 Bustadfelt Svåsandshagen

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: xxx Saksnummer: Dato sist revidert: 29.09.06 Reguleringsføresegner for gnr 16 bnr 36 og del av bnr 1 Reguleringsføresegner gnr 16, bnr

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer