Reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde"

Transkript

1 Reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde B4 i KDP Storviksmorkje i Vågå kommune PlanID : Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal

2 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 2 Tittel Forslag til reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde i Vågå kommune Prosjekt Nr. 219 Prosjekttype Prosjektnamn Bjønnskardet hytteområde Sider Dato 22 Detaljplan for fritidsbustader Prosjektansvarlig Mona Gundersen Kontaktperson oppdragsgivar Georg Lyngved og Erik Frisvold Ekstrakt Planen omfattar regulering av 30 tomter for fritidsbustadar med tilhøyrande tilkomstveg og med høve for middel sanitær standard på Bjønnskardet i Vågå kommune. Området er i gjeldande kommunedelplan for Storviksmorkje lagt ut til byggje område for fritidsbustader B4. Innhald 1 Bakgrunn Planstatus Varsel av planarbeidet Føresetnader for planarbeidet Kartgrunnlag Planomtale Generelt om arealet Landskap og vegetasjon Eksisterande bygg Veg og trafikktilhøve Grunnforhold Vatn Naturverdiar, biologisk mangfald Kulturminne Friluftsliv Skogbruksinteresser Planløysingar, vurderingar Hytteplassering og omfang Byggjeskikk/Landskap Tilkomst, planlagde vegar og parkering Omsynet til born og unge, funksjonshemma og eldre sine interesser Vatn, renovasjon og straum Friluftsliv Kommentarar til førre behandling av planen i 2008 og forhold til tilgrensande planar 14 6 Risiko og sårbarheit Metode Sjekkliste med hendingar, konsekvensar og tiltak Evaluering av risiko Konklusjon Konsekvensar av planframlegget... 22

3 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 3 1 Bakgrunn Bakgrunn for planarbeidet er grunneigaranes ynskje om å utvikle eit hytteområde på Bjønnskardet i samsvar med kommunedelplanen for området. Planområdet ligg innafor kommunedelplan for Storviksmorkje på grensa mot Lom kommune, delar av planområde ligg i Lom kommune. I kommunedelplanen er område regulert til område for fritidsbustader B4, med ei øvre grense på 30 tomter. Planen har vore til handsaming i kommunen tidligare og låg til offentleg ettersyn i 2008, den stoppa då opp på grunn av funn av kulturminne. Ein tek her oppatt det arbeidet som alt er gjennomført og supplerer i høve til ny lovgiving og nye krav. Målet med planarbeidet er og leggje til rette for 30 tomter for fritidsbustader med middels til høg sanitær standard og veg fram til kvar tomt. Bilete 1: Raudt område er området for reguleringsplan Bjønnskardet.

4 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 4 2 Planstatus I kommunedelplan for Storviksmorkje er området lagt ut til byggjeområde for fritidsbustader, B4, tillate for inntil 30 tomter. Den delen av planen som ligg i Lom kommune ligg innafor kommunedelplan for Nordsetrene vedteken og er regulert til framtidig vegareal og LNF. Overordna planar og retningsliner: Nasjonale St. meld. Nr. 26 ( ): Regjeringas miljøpolitikk og rikets miljøtilstand St. meld. Nr. 21 ( ): Hjarte for heile landet. Om distrikts- og regionalpolitikken Rettleiar T 1450: Planlegging av fritidsbebyggelse Andre aktuelle retningsliner Relevante planar Kommunedelplan for Storviksmorkje i Vågå kommune, vedteken Kommunedelplan for Nordsetrene i Lom kommune, vedteken Bilete 2: Område O er planområde i Vågå kommune ; Utsnitt, KDP Storviksmorkje Bilete 3: Område O er planområde i Lom kommune ; Utsnitt, KDP Nordsetrene

5 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 5 3 Varsel av planarbeidet AT Plan har vore i dialog med Vågå kommune i førekant av arbeidet, førehandskonferanse vart haldt 1. juli Planarbeidet er i tillegg avklart med Lom kommune, dei hadde ingen ytterligare merknadar utover det som kom fram ved førre handsaming. Naboar, hytteeigar, Vågå kommune, Lom kommune og regionale myndigheitar vart varsla , med frist for innsending av innspel Planarbeidet vart i tillegg kunngjort i GD. Det har kome inn fylgjande innspel til planarbeidet: Fylkesmannen i Oppland minner om at Vågå ikkje kan vedta planen for det arealet som ligg i Lom kommune. Området B4 i kommunedelplan er om lag 315 daa stort, med kunn 30 tomter meiner dei at arealutnyttinga er dårleg. Tilkomst veg og hytteveger må visast i planen. Dei forventar at vurdering av landskapsverknad og miljøomsyn vert innarbeidd i planbeskrivinga. Dei ber om at råda i T-1450 i høve til utbygging i bratt terreng blir fylgd opp. Dei ber også om at energiløysingar for området blir vurdert ut frå omsyn til klima og energieffektivitet. Dei ber også om at vurderingar etter nml 8-12 vert innarbeidd i planbeskrivinga, og at det tas omsyn til naturverdiar gjennom bruk av arealformål og føresegner. Dei forutsett at vatn- og avløpsløysingar avklarast gjennom planarbeidet, og at det vert stilt krav om felles VA-plan for området. Dei ber og om at det blir vurdert om det skal tillatast og sette opp gjerde i høve konflikt med beiteinteresser. Kommentar: Innspelet vert lagt til grunn i planarbeidet. Planområdet omfattar ikkje heile B4 i kommunedelplanen, slik at arealutnyttinga vil vere betre. Vegar vil vere ein del av plankartet. Vurderingar i høve til forskjellege tema inngår i planbeskrivinga. Oppland Fylkeskommune forventar ei grundig vurdering i høve naturmangfoldloven og andre tema som elles ville inngått i ei konsekvensutgreiing. Dei minner også om at Vågå kommune ikkje kan vedta planen på areal i Lom kommune. Dei anbefaler også at det utarbeidast ein V/A-plan saman med reguleringsplanen, og at det settast klare føresegner for V/A i området. Dei ber og om at forholdet til vegar, vatn og avløp blir grundig omtala i planen. Dei ber også om at forholdet skiløyper og vinterbrøyting av veg avklarast i planen. Høve til kulturminner i området kan løysast slik det er føreslått i korrespondanse og Kommentar: Innspelet er teke til vitande. Vurdering av naturmangfaldet og andre relevante tema i område inngår i planomtala. Kulturminne er avsett til LNF med vern av kulturmiljø og omsynssone H 730.

6 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 6 Pål Sve Bjørndal er positiv til vidare utvikling i området som helheit. Når det gjelder vurdering av gjennomfartsveg gjennom Uksfossen hytteområde er dette ikkje ynskeleg. Når det gjeld tilkomst til dei to austlegaste tomtene kan dette løysast gjennom avtalar mellom grunneigarane/rettigheitshavarane. Her kan det også vere mogleg å gjere avtale om og kople seg på straum, vatn og avlaup. Kommentar: Innspelet er teke til vitande. Gjennomfartsveg vil ikkje bli aktuelt. Informasjon om moglegheit for straum, vatn og avlaup er formidla til grunneigaren. NVE har ingen vesentlege merknader til planarbeidet ut over kravet til tilstrekkeleg handtering av overvatn, der dette ledast til eksisterande vassdrag eller kan gje auka flom- og skredfare dersom det ikkje handterast på ein tilfredstillande måte. Kommentar: Innspelet vert lagt til grunn i planarbeidet, føresegnene Aud og Terje Bakken ynskjer ikkje gjennomfartsveg gjennom Uksfossen hyttefelt. Kommentar: Innspelet er teke til vitande, gjennomfartsveg blir ikkje aktuelt. Uksfossen velforeining har ingen motførestellingar mot planlegging av hyttefeltet, men dei ynskjer ikkje at tilkomst for heile feltet skal vere gjennom Uksfossen. For dei to tomtane som ligg på den næraste eigedomen til Uksfossen vil tilkomst aksepterast, men dei ber om at planen visar tideleg kor adkomsten blir. Kommentar: Innspelet er teke til vitande, gjennomfartsveg blir ikkje aktuelt.

7 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 7 4 Føresetnader for planarbeidet 4.1. Kartgrunnlag Kartgrunnlag som er nytta for området er økonomisk kartverk og FKB data med 1 meter ekvidistanse. Ortofoto er nytta som grunnlag i planarbeidet, samt innsynstenestar/wms tenestar: Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no), Skog og Landskap (www.skogoglandskap.no), Miljødirektoratet (www.miljodirektoratet.no), Norges geologiske undersøkelse (www.ngu.no, Skrednett, Berggrun,..), Riksantikvaren (www.riksantikvaren.no), NVE (www.nve.no). Plankartet er utarbeidd i digital form på SOSI- format. Bilete 4: Flyfoto over området (frå Bjønnskardet Bilete 5: Bjønnskardet sett frå sørvest, ca. 40 m over bakken (Virtual globe)

8 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 8 5 Planomtale 5.1. Generelt om arealet Planområdet ligg på Bjønnskardet, Måne nord for Tesse i Vågå kommune. Plangrensa går langs kommunegrensa mot Lom i sør men gjør ein liten sving ca. 25m brei og 300m lang inn i Lom kommune i vest. Plangrensa er noe justert i Lom kommune for å omfatte skråningsutslag langs vegen. I vest går den langs Sætervegen Hesthagen-Smørli, plangrensa i nord ligger ca. 100 m nord for kommunegrensa. I øst grenser planen mot Uksfossen hyttefelt. Bilete 6: Planområde sett frå vest Landskap og vegetasjon Planområdet går inn under landskapsregionen fjellskogen i Sør-Norge. Området ligger i øvre delar av ein årsrygg på mellom 890 og 940moh og vender seg nordover. Solforholda i område er gode da det ikkje er anna enn vegetasjonen i området som skjermar for sola. Område er høvesvis slakt i dei øvre partia, men hellinga aukar nordover. Vegetasjonen består av ei blanding av bar og lauvskog med varierande tettheit, karakteristisk er fleire gamle kraggfuruer. Bunnvegetasjonen karakteriserast av forskjellige lyngartar og einer, noe gras i innimellom. Det finnes noen mindre parti som er litt fuktigare.

9 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE Eksisterande bygg Innafor planområdet ligg det ei eldre hytte, elles er det ingen buseting innafor plangrensa. I aust grenser området mot Uksfossen hyttefelt. Bilete 7: Hytte vest i planområdet Veg og trafikktilhøve Området har åtkomst frå Rv15 via Sætervegen Hesthagen-Smørli, det er ca. 7 km til hyttefeltet, alternativt frå Fv51 via Brimi fjellstugu ved Tesse ca. 3 km Grunnforhold Bergrunnen består av fyllitt, nokre stader granittførande, granittglimmerskifer nær undergrensa. Løsmassane i området består av tynn morene Vatn Området ligg øvst på ein åsrygg, det finnast ein liten pytt ca. midt i området. Det er elles ingen førekomstar av vatn eller bekkar innafor planområdet Naturverdiar, biologisk mangfald Per er det ingen registreringar på Miljødirektoratets naturbase i område. Det er markert beiteområde for elg på andre sida av kommunegrensa og over Langmyri i Lom kommune, samt trekkveg for elg nord for område i Vågå kommune. Artsdatabanken har per ingen registreringar av artar som står på raudlista innafor området, det finnes noen registreingar av fugl og nokre får karplanter lenger aust og i Tesse. Det finnes ikkje MiS registreringar i eller i umiddelbar nærleik til område. Området kjem ikkje inn under område for verna vassdrag.

10 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 10 Ut i frå den kunnskapen vi har hatt tilgjengelig vurderast den som tilstrekkelig slik at føre-varprinsippet gjer seg lite gjeldande i dette område. Området har i dag kunn ei hytte men grensar mot hytteområde i aust. Hytteområde med veg vil endre landskapet på Måne. Veg er det som vil bli mest synleg i landskapet, men med god linjeføring og skånsame arbeidsmetodar vil ein søke å gjere verknaden minst mogleg. Planområde ligg innafor kommunedelplan for Storviksmorkje og er gjennom denne lagt ut til byggjeområde for fritidsbustader. Ein har nytta terrengmodell for å plassere tomtene på eigna stader i høve til helningsgrad. Vegen er også søkt plassert slik at ein skal unngå store fyllingar og skjeringar. En meiner å ha plassert tomtene på dei best eigna plassane innafor planens avgrensing. Føresegnene set krav om bevaring av vegetasjon så langt det lar seg gjere for å skjerme utbygginga mest mogleg. Om hytter og veg byggjast etter dei vilkår som gjeng fram av føresegnene til planen, ser ein ikkje behov for å sette andre vilkår Kulturminne Kulturminnevernet undersøkte område i og og fann automatisk freda kulturminne. ID eit jarnvinneanlegg vart funne i vestre halvdel av planområdet. Jarnvinneanlegget med omsynssone dekkjer om lag heile bredda på planområdet Friluftsliv Område ligg i ytterkanten av Jotunheimen og gjer tilgang til om lag ubegrensa med naturopplevingar. Det går preparert skiløype forbi området om vinteren, og det er tilgang til fleire turstiar rett forbi området og innafor ein avstand på ca. 1km er det utgangspunkt for fleire stiar. Her kan ein velje både turar i skog og på snaufjell.

11 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE Skogbruksinteresser I fylgje databasen til skog og landskap er det låg bonitet og uproduktiv skog i området. Skogen er blandingsskog, prega av ein del gamal kraggfuru.

12 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE Planløysingar, vurderingar Hytteplassering og omfang Planforslaget gjer framlegg om detaljregulering av 30 nye fritidsbustader og område er på om lag 146 daa, som er regulerert til følgjande formål: Buseting og anlegg Fritidsbusetnad Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Veg Parkering Annen veggrunn, grøntareal Landbruks, natur og friluftsformål LNF Vern av kulturmiljø eller kulturminne Bruk og vern av sjø og vassdrag Bruk og vern av sjø og vassdrag 33,5 daa 7,9 daa 0,5 daa 7,5 daa 89,9 daa 6,8 daa 0,09 daa Tomtene er søkt plassert med omsyn til innkomne innspel, føringar i overordna kommuneplan, landskap og omgjevnader. Tomtane er delt opp i fleire klynger som gjer areal for grøne korridorar på tvers av området. Ein har begrensa behovet for stikkvegar ved at dei fleste tomtane ligg langs hovudvegen. Etter ønskje frå grunneigarane er tomtane fordelt jamt over eigendomane. Ved plassering av tomtene er det nytta ein terrengmodell for å unngå dei partia som har helling på over 1:4. Dei fleste tomtane er greie, noen har areal med helling mellom 1:4 o g1:6, men også slakare areal som skulle dekke behovet for byggegrunn Byggjeskikk/Landskap Ved plassering av busetnad i planområdet har ein søkt å ta omsyn til landskap og stadeigne tilhøve. Reglar om byggjeskikk og grad av utnytting følgjer føresegnene i kommunedelplan for Storviksmorkje. Ein har søkt å unngå parti i planområdet som har stor helling, føresegnene legg føringar for møneretning og høgder på bygningane samt fargebruk. Det er å lagt føringar for bevaring av vegetasjon for å skjerme busetinga og redusere eksponering for fjernverknad.

13 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE Tilkomst, planlagde vegar og parkering Område har tilkomst via eksisterande privat veg, Sætervegen Hesthagen-Smørli via Tessosen. Nåverande avkøyring vil bli nytta som avkøyring for tomt 1-4. Hytta som ligg i område vil få ny avkøyring frå samlevegen. Det er lagt inn stikkveg til tom 5 og 6 og tomtene 7-9. Tomt får tilkomst via Uksfossen hyttefelt i aust. Vegen er regulert med 4 meters køyrebredde og anna veggrunn på kvar side som dekkjer skråningsutslag. Stikkvegane har regulert anna veggrunn i ei bredde på 1,5 m. Det leggast opp til heilårsveg til området og parkering på kvar tomt. Det er i tillegg regulert ein snuplass i enden av vegen. Om det ikkje lar seg gjere å halde vegen vinteropen har grunneigarane tilgang til eit område ved klatreparken, der kan det leggast til rette for vinterparkering Omsynet til born og unge, funksjonshemma og eldre sine interesser Høve til fri leik og flotte naturområde vil vere den største kvaliteten for tomtene på Bjønnskardet. Ein ser det ikkje som naudsynt med særskilt tilrettelegging i høve til born og unge ut over dei kvalitetane området gjev frå naturens si side. Det er preparert skiløype forbi området på vinterstid og turstiar på sommartid. Områdets karakter gjer at universell utforming kan vere utfordrande i høve til krav om stigningstilhøve. Enkelte tomter i område kan vere mogleg å byggje universelt, men det vil vere vanskeleg å halde seg innafor stigningskrav på utandørsferdsel Vatn, renovasjon og straum Det planleggast for moglegheit for innlagt vatn og utslepp av gråvatn og innlagt straum. Som toalett skal nyttast godkjent biologisk toalett. Før innlegging av vatn må det ligge føre ein vatn- og avlaupsplan som skal godkjennast av kommunen. Det bør utarbeidast felles vatn og avlaupsplan for heile området. Tomt kan ha moglegheit til å kople seg på anlegg i Uksfossen hyttefelt, dette må gjerast gjennom privat avtale mellom grunneigarane. Straumforsyning til området må førast fram, mogleg tilkopling kan vere ved klatreparken. For renovasjon er næraste hyttereturpunkt ved Brimi Fjellstugu og Tessosen i Lom kommune Friluftsliv Planen vil røre ved skiløype og stien langs Måne i eit parti på om lag 200 m når den nærmar seg Sætervegen. Det vil vere mogleg å rydde ny trase på sørsida av plangrensa om det er ønskeleg. Stien vil da gå over ein liten kolle sør for den regulerte vegen. Det vil vere mogleg å legge skiløypa i same traseen.

14 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE Kommentarar til førre behandling av planen i 2008 og forhold til tilgrensande planar Vågå kommune: Planføresegnene er tilpassa ny planlov og knytt til kategoriar i PBL. Innlegging av vatn er vurdert på nytt. Utnyttingsareal er set til T-BRA 120m², som gjeldande kommunedelplan. Påskrift og målsette byggjegrensar og vegar er på plass i kartet. Rekkjefølgekrav er lagt inn i føresegnene. Lom kommune: Vinterparkering evt. vinterbrøyting er omtalt i planen og lagt inn i føresegnene. Byggjegrense mot almenningsgrensa er lagt inn med 4 meter. Føreslått punkt i føresegnene i høve terrenginngrep er lagt inn. Forhold til reguleringsplan for Uksfossen hyttefelt: Grunneigar for Uksfossen hyttefelt vart varsla om planarbeidet i likheit med andre naboar. Han har komme med innspel til planen og det har vore fleire samtalar undervegs i planarbeidet. Han er positiv til reguleringsarbeidet og open for samarbeid med grunneigar for tomt 29 og 30 i høve til veg, vatn, avlaup og straum. Det vil bli igjennom private avtaler mellom desse grunneigarane. Forhold til varsla reguleringsarbeid Tessosen vest Bjønnskardet: Planarbeidet vart varsla av Areal+ i Plankonsulent har vore i kontakt med Areal+ og Arne Brimi som deiers oppdragsgjevar og fått opplyst at arbeidet er lagt på vent. Andre innspel til førre planhandsaming er vurdert og fylgt opp gjennom omtale i plandokument og fastsetting i føresegner.

15 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 15 6 Risiko og sårbarheit Jmf. plan- og bygningsloven 4-3 er det krav om risiko- og sårbarheitsanalysar (ROS analysar) for arealplanar som legg til rette for utbygging. Omsyn til tryggleik og beredskap skal i medhald av planog bygningslova vera ein integrert del av samfunnsplanlegginga. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarheitsforhold som knytast til planområdet og eventuelle endringar som følgjer av planen eller tiltak som er heimla i den. Formålet med 4-3 er å gje eit grunnlag for å førebyggje risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og andre materielle verdiar mv. Ved å kartlegge sannsynlegheit og konsekvensar av uønskte hendingar, kan ein prioritere risikoområder og planleggje tiltak for å forhindre dei eller redusere konsekvensen av dei dersom dei skulle oppstå. I utgangspunktet bør det unngåast å bruke areal som inneheld uønskt risiko og sårbarheit Metode Risiko- og sårbarheitsanalyser (ROS-analyser) er systematisk kartlegging av farar basert på ein metode for innsamling av data. Denne ROS-analyse er i hovudsak basert på en kvalitativ risikovurdering som er bygd på fleire undersøkingar og forskjellig kildemateriale. Styrken ved å nytte ei slik kvalitativ metode er at den gir eit heilskapleg bilete av risiko- og sårbarheitsvurderinga for planen. Risiko uttrykker den fare som uønskte hendingar representerer for menneskjer, miljø, økonomiske verdiar og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynlegheit (frekvensen) for og konsekvensane av uønskte hendingar. Sårbarheit er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når systemet utsettast for påkjenningar. I sjekklista er det lista opp fleire moglege hendingar som både isolert sett og heilheitleg synliggjør risiko- og sårbarheit med omsyn til konsekvensar for og konsekvensar av planen. Forhold som er vurdert til ikkje å være tilstade kviterast ut i egen kolonne. Hendingar som kan påverke planområdet kommenterast i eigen kolonne. Sannsynlegheit, konsekvensar og risiko vurderast etter følgjande kriteriar: Vurdering av sannsynlegheit for hending er delt i: 5. Svært sannsynleg / forholdet kan være kontinuerlig tilstade 4. Meget sannsynleg / periodevis, lengre varighet 3. Sannsynleg / fleire enkelt tilfelle 2. Mindre sannsynleg / kjenner tilfelle 1. Lite sannsynleg / ingen tilfelle.

16 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 16 Vurdering av konsekvensar av hendingar er delt i: 1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader. 2. Mindre alvorleg / ein viss fare: Få / små person- eller miljøskader. 3. Betydeleg / kritisk: 4. Alvorleg / farleg: Alvorleg person- eller miljøskader 5. Svært alvorleg / katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige eller varige miljøskader. Risikomatrise Sannsynlegheit: Konsekvens: 1. Ubetydeleg 2. Mindre alvorleg/ein viss fare 3. Betydeleg/ kritisk 4. Alvorleg/farleg 5. Svært alvorleg/ katastrofalt 5. Svært sannsynleg/ kontinuerleg 4. Meget sannsynleg/periodevis, lengre varighet 3. Sannsynleg/ fleire enkelttilfeller 2. Mindre sannsynleg/ kjenner tilfelle 1. Lite sannsynleg/ingen tilfelle Hendingar i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikkje akseptabelt, evt. endringar i plan. Hendingar i gule felt: Tiltak må vurderast eventuelt endringar i plan. Hendingar i grøne felt: Ikkje signifikant risiko, men risikoreduserande tiltak kan vurderast om dei skal gjennomførast.

17 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE Sjekkliste med hendingar, konsekvensar og tiltak Hending/situasjon Tilstade Sannsynleg Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak Naturgitte tilhøve, er området utsett før eller kan planen medføre risiko for: 1. Sno- eller steinskred 2. Fare for utgliding 3. Flaum Ligger i øvre deler av åsrygg, øvst i nedbørsfelt 4. Avrenning til bekker 5. Er det radon i grunnen Ikkje kjent Vær, vindeksponering 6. Vindutsett 7. Nedbørutsett Kuldegrop Natur- og kulturområder, medfører planen/tiltaket fare for skade på: 9. Sårbar flora/fauna/fisk/dyr 10. Verneområder Tek 10 stiller krav til radonsperre i alle nye bygg 11. Vassdragsområder 12. Kulturminner/miljø Ja Kulturminne er funnet i område, regulert til bevaring med romslig sone rundt. Føresegner som ivaretek kulturminnet 13. Naturressursar Ja Litt skog av låg bonitet, liten økonomisk betyding Infrastruktur, Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvensar for. 14. Vei, bru, bane, knutepunkt 15. Brann/politi/sivilforsv ar 16. Kraftforsyning Vil uttilsikta/ukontrollerte hendingar, som kan inntreffe på nærliggande transportårer, utgjere ein risiko for området 17. Hendingar på veg 18. Hendingar på vann/elv Er det innafor området spesielle farar forbundet med bruk av transport nett for gåande, syklande og kjørande 19. Til ski/turløyper 20. Til anlegg for friluftsformål

18 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 18 Hending/situasjon Tilstades Sannsynleg Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak Brannberedskap/forureining 21. Har område tilstrekkelig brannvannforsyning 22. Berørast området av forureiningskjelder Ja Brannvann i brannbilane, etterfylling frå Tessosen Tidligare bruk er området påverka /forureina frå tidligare verksemder 23. Gruver, opne sjakter, steintippar, etc. 24. Militære anlegg 25. Industriverksemd, herunder avfallsdep. Ulovleg verksemd 26. Sabotasje og terrorhandlingar 27. Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasjemål 28. Finnes det pot. sabotasje/terrormål i nærleiken. Omgjevnadane Kan planen medføre risiko (for omgjevnadane) m.h.t 29. Fare for akutt forureining 30. Forureining av grunn eller vassdrag Transport og trafikk tryggleik, er det risiko for: 31. Ulukke med farleg gods 32. Kan vær/føre begrense tilgangen til området 33. Er det risiko for ulukke i av-/påkøyring 34. Ulukke med gåande/syklande Ja Vind og snø vinterstid kan blåse igjen vegen i kortare periodar og begrense tilgangen til området Andre risikopostar i omgjevnadane 35. Er det regulerte vassmagasin i nærleiken, med fare for usikker is Ja Tesse, ca. 1,5 km unna. Det er skiløype over isen vinterstid. 36. Er det regulerte Tessa er pga. regulering

19 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE 19 vassmagasin i nærleiken, som kan føre til varierande vassføring i elveløp 37. Finnes det naturlege terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.) nesten tørrlagt. Det er ikkje krav om minstevannføring 6.3. Evaluering av risiko Risiko kan definerast som ein funksjon av kor sannsynleg ei hending er og konsekvensen av hendinga. Risiko nivået er delt inn i 3 klasser. Låg Moderat Høg Akseptabel risiko Risiko bør vurderast med omsyn til aktuelle tiltak som kan redusere risiko Uakseptabel risiko. Tiltak nødvendig for å redusere risiko til gul eller grøn Sannsynlegheit: Konsekvens: 1. Ubetydeleg 2. Mindre alvorleg/ein viss fare 3. Betydeleg/ kritisk 4. Alvorleg/farleg 5. Svært alvorleg/ katastrofalt 5. Svært sannsynleg/ 12 kontinuerleg 4. Meget sannsynleg/periodevis, lengre varighet 3. Sannsynleg/ fleire 13 enkelttilfeller 2. Mindre sannsynleg/ kjenner 32, 35 tilfelle 1. Lite sannsynleg/ingen tilfelle 5, 21 Ut frå samanhengen mellom sannsynlegheit og konsekvens er det konkludert med at det er låg risiko knytt til dei fleste hendingar som er aktuelle i området. Når det gjeld kulturminner er risikoen moderat, då kulturminnet det er snakk om dekkjer ein nokså stor del av området. Desse blir nærare omtala under. Elles er det ikkje funne særlege omsyn som må takast i høve til risiko og sårbarheit.

20 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE Radon Det er ikkje kjent radonførekomstar i området, men det er likevel ikkje utenkjeleg at det er radon i grunnen. Det er per dags dato ikkje kartlagt radonnivå i området. Tiltak: I samband med byggjesak skal TEK 10 sine krav til radonnivå i alle nye bygg med fast opphald for menneske ( 13-5) sikrast ivareteke ved at dette er dokumentert ved innsending av byggjesøknad til kommunen. 12.Kulturminner/miljø Ved kulturminne registreringane som vart føretatt i området og vart det avdekka eit jarnvinneanlegg. Jarnvinneanlegget er samansett av to kolgroper, slagghaug, malmlager og jarnvinneomn. Anlegget er freda etter lov om kulturminne, det gjeld sjølve minnet og ei 5 m sikringsone. Tiltak: I reguleringsplanen er kulturminnet med sikringssone gitt Omsynssone Bandlegging av kulturminne (H730). Området som kulturminneforvaltinga har føreslått som bevaringsområde er regulert til kategori 5600 vern av kulturmiljø, det er gjort ein liten innskrenking av området i sør for å føre fram vegen til hyttene. Ved å legge inn denne arealbruken meiner ein at kulturminnet vil bli ivareteke. 13. Naturressursar Området inneheld noe areal med låg bonitet skog, dette vil gå ut av produksjon. Gitt høgda over havet og at området ligger i overgangen til snaufjell er ikkje dette skog av stor økonomisk verdi. Skogen er også definert som verneskog der all hogst skal godkjennast og føretas skånsamt. Tiltak: Føresegnene sett krav om bevaring av vegetasjon så langt det lar seg gjere, både for å skjerme mot visuell eksponering og som skjerm for vær og vind. Ein ser ikkje behov for ytterligare tiltak. 21.Brannvannforsyning Ein må i utgangspunktet basere brannvatn på vatn i tankbilar, med moglegheit for etterfylling i Tessosen. Om vassforsyning i området viser seg å få tilstrekkeleg kapasitet for brannvannforsyning kan dette nyttast. Det kan i periodar på vinterstid vere problem med å halde vegen open inn til området. Tiltak: Nye tiltak innafor området skal skje i tråd med gjeldande lovar og forskrifter. Det inneber at tryggleik m.o.t. brann bli ivareteke.

21 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ KOMMUNE Kan vær/føre begrense tilgangen til området På vinterstid i periodar med vind og foksnø kan vegen inn til område vere vanskeleg å halde open. Tiltak: sette ein brøytekalender som bestemmer når det skal vere tilgang til område og når ein ikkje kan regne med open veg. Eks: brøyting i feriar/helgar i vintersesongen. Denne må vere tilgjengeleg for alle hytteeigarar i området. 35. Er det regulerte vassmagasin i nærleiken, med fare for usikker is Tesse er regulert, vatnet ligg om lag 2 km frå den vestre sida av hyttefeltet, mens dei to tomtane i aust ligg om lag 500 m frå Lonin i utløpet av Tesse. Det preparerast skiløyper over isen. Tiltak: ein har vurdert at avstanden til vatnet er så pass lang at spesielle tiltak ikkje er naudsynt. Ein legg til grunn at dei ansvarlege for løypeprepareringa i område skiltar/sett ut varsel når isen ikkje er trygg Konklusjon Planområdet ligg på ein åsrygg der naturgitte forhold ikkje utgjer nokon form for risiko. Området samlar ikkje store vassmengder og det er liten fare for flaum. Området har ikkje tidligare vore nytta til nokon form for aktivitet som har etterlatt forureining i grunnen. Det ligg ikkje føre radonmålingar i området. Etter byggereglane som trådde i krav 1. juli 2010, er det krav om radonsperre i alle nye bygg. Det konkluderst med at det er liten risiko knytt til dei aktuelle hendingane i området. Dei formål som er gitt i plankartet og føresegnene som følgjer planen, samt at TEK 10 følgjast opp i byggjesaksbehandlinga, gjer at ein ikkje ser behov for spesielle tiltak knytt til planen.

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Innhald Innhald... - 1-1. Samandrag... - 4-2. Bakgrunn... - 4-2.1 Hensikt med planen...- 4-2.2 Forslagstillar,

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar:

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna

Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna FJELL KOMMUNE Arbeidsprogram for Områdereguleringsplan for Bildøytangen SE 1 del av gnr 34/2, 3, 4 og 6 m.fl. - Bildøyna 14.02.2014 Saksnr. 2013/2900 Plan ID: 20140001 DEL I... 3 PLANEN SITT FØREMÅL, INNHALD

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli Åseral kommune KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 10/105 Kommunalutvalet 30.11.2010 Vedlegg:

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/16 Delegert utval - Ordførar sommarfullmakt Framlegg til reguleringsplan

Detaljer

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024

INNHALD. Kommunedelplan Bildøyna/ Sotra kystby 2013-2024 INNHALD 1 Samandrag... 3 2 Nøkkelopplysningar... 4 3 Innleiing... 5 3.1 Bakgrunn og føremål... 5 3.2 Samanhengen mellom kommunedelplan og områderegulering... 9 3.3 Lokalisering og avgrensing av planområdet...

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell

Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell 2014 0013 Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell Revisjon C 05. desember 2014 Etter vedtak i kommunestyret Alexander Stettin Plankontoret Hallvard Homme AS 20140013 Innhald INNHALD... 1 1 BAKGRUNN...

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer