Ny høring. Plan Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien"

Transkript

1 Ny høring Plan Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien

2 1 Saken gjelder Plan 2419 har vært ute til offentlig ettersyn og høring i perioden Som følge av merknader til planen, er planen bearbeidet på flere punkt. Saken sendes derfor på ny høring til berørte grunneiere og offentlige etater. Forhold som har vært uklare som avstand til kollektivtransport og utnyttelse beskrives nærmere. Endringene beskrives i det følgende. Tidligere saksinnstilling og vedlegg finnes på 2 Avstand til kollektivtransport I følge merknader til utlagt sak er opplyste avstander til kollektivtransport ikke korrekt. Her kommer det an på hvor nøyaktig en måler, om en måler helt frem til der en går på toget på plattformen, eller til jernbaneområdet der rampene til holdeplassene begynner. Argumentasjonen som har vært brukt her henviser til kommuneplanens retningslinjer : Retningslinjer for utarbeiding av reguleringsplan. R I tillegg til at reguleringsplaner skal følge opp kravene i både plan- og bygningsloven og i kommuneplanen, gjelder følgende: 1. Innenfor 500 meter langs hovedkollektivakse sør og fra viktige stoppested og innenfor 300 meter langs andre hovedkollektivtraséer (se temakart for hovedkollektivnett), gjelder følgende 1. a) Grad av utnytting for nye boligprosjekter (ti boliger eller mer) skal være mellom 80 og 100 prosent BRA. Bebyggelsen i boligprosjektene skal ha maksimalt fem etasjer.. 2. For sentrumsområder og kollektivknutepunkt skal utnyttelsesgraden utredes og fastsettes i egen plan. 3. For boligprosjekter (ti boenheter eller mer) i alle andre områder enn nevnt under punkt 1 og 2 gjelder en utnyttelsesgrad mellom 25 prosent BRA og 70 prosent BRA. Avstanden til kollektivakse langs fv 44 er ca 990 m og til togstopp perrong 525 m fra Bruvikveien 22 sin planlagte avkjørsel. Planen legger uansett ikke opp til en utnyttelsesgrad i henhold til kommuneplanens punkt 1, men punkt 3 som gjelder uavhengig av avstand til kollektivholdeplass. 3 Utnyttelsesgrad - feil i saksinnstillingen I kapittel 5 side 8 er det feil i saksinnstillingen som var ute til offentlig ettersyn/høring. Begrepene bebygd areal BYA og bruksareal BRA er blandet. Det riktige skal være som i bestemmelsene, og som beskrevet under: Utnyttelsesgraden for frittliggende småhusbebyggelse skal ikke overstige 35 % BYA bebygd areal inklusiv nødvendig parkering, mens for konsentrert småhusbebyggelse kan utnyttelsesgraden økes til maksimalt 40 % BYA inklusiv nødvendig parkering. Midt i planområdet ligger det ett par store eiendommer som i dag kun er bebygd med en eller to boliger. Her åpnes opp for en konsentrert småhusbebyggelse, som kan ha en noe høyere utnyttelse enn i resten av området. For disse områdene kan det på grunn av terrengets helning være egnet med terrassert småhusbebyggelse. Utnyttelsesgraden er angitt til maksimalt 67 % BRA for felt B11 hvor det foreligger et konkret prosjekt (se plan 2503P Bruvikveien 22 som fremmes parallelt), og 60 % for felt B5. Det forutsetter at

3 rekkefølgekrav om opparbeidelse av vei med fortau gjennomføres. For felt B13 som ligger ned mot Mariero stasjon kan tillates en utnyttelsesgrad opp mot 70 % BRA. Trafikken fra dette feltet vil kun belaste nedre del av Marieroalleen. 4 Forskjell i utnyttelse for feltene endret utnyttelse Dersom en skisserer på aktuelle boligtyper, vil en se at bebygd areal for de feltene hvor det er angitt bruksareal i stedet for bebygd areal, ikke er større enn for feltene hvor det tillates rekkehus eller enebolig i kjede. Type bolig Maks. bebygd areal i planforslaget Maks. bruksareal i planforslaget Tilsvarer Frittliggende enebolig eller tomannsbolig Rekkehus eller enebolig i kjede 35 % BYA Utnyttelse på 25 % (i gjeldende plan) + garasje og biloppstillingsplass på 18 m 2 40 % BYA % bruksareal BRA dersom en regner med 2 etasjer + bebygd areal lik 35 %-BYA Felt B5 60% BRA Ca 35 % BYA, rekkehus i 2 etasjer Felt B11 67 % BRA Ca 40 % BYA, rekkehus i 2 etasjer Felt B13 70 % BRA Ca 40 % BYA, rekkehus i 2 etasjer For å gjøre bestemmelsene for de enkelte områdene mer sammenlignbare foreslås å endre bestemmelsene slik at det kun opereres med bebygd areal %BYA. Det vil sikre at utearealet utgjør minimum 60 % av det samlede tomtearealet. Høydene er ellers lik for alle områdene. Det foreslås å åpne opp for at det for alle eiendommene sør for Bruvikveien 20 som ligger i en avstand fra Mariero stasjon eller kollektivholdeplass ved fv 44, på om lag 500 m, kan bygges med en tettere bebyggelsesstruktur. Det vil si enten enebolig, tomannsbolig, rekkehus eller eneboliger i rekke. I nordre del av planområdet vil det fortsatt kun være lov å bygge enebolig og tomannsboliger. Disse områdene ligger lengre vekk fra kollektivtilbudet. Felt B5 og B11 og til dels B13, inneholder store områder som ikke er bebygd. Her ligger det til rette for en samlet utbygging som tilrettelegger for interne lekeområder og andre felles arealer. Ved en mer klattvis eller tilfeldig fradeling til eneboliger, kan det være vanskeligere å sikre areal til felles arealer. Større utbygging innenfor disse feltene krever detaljregulering. Planen legger til rette for at flere tomter kan sees i sammenheng for å kunne utnytte arealene bedre. Boliger kan bygges sammen i tomtegrenser slik at en stor andel av tomten blir holdt ubebygd. Det vil gi større sammenhengende utearealer. Det sikres i bestemmelsene som ikke tillater mer enn maksimalt 40 % bebygd areal. For de delområdene hvor det i dag er bebygd i tråd med retningslinjene i kommuneplanen, med eneboliger på ca 1000 m 2 store tomter, vil det mest realistiske være at det fortettes i hagen med ny

4 enebolig. Dersom det skal bygges tettere bebyggelse krever dette at flere eiendommer kjøpes opp eller samarbeider, og at eksisterende bygninger rives. I forslaget som var på høring ble det stilt krav om detaljregulering dersom en eller flere eiendommer samlet fortettes med rekkehus, kjedehus eller flermannsboliger ut over 3 enheter. Detaljregulering for 4-5 enheter vil kreve unødvendig mye ressurser både med hensyn til tid og vil fordyre utbyggingen unødvendig. Vi foreslår derfor at utbygginger opp til 5 boenheter kan tas som mindre endringer/tomtedelingsplaner og at det først fra 6. boenhet kreves detaljregulering. Krav om sandlekeplass vil gjelde fra og med 4. boenhet. 6 Endringer i bestemmelsene Bestemmelser er endret som følge av endringene beskrevet ovenfor. Den nye formuleringen er gjengitt under. Se også samlede reviderte bestemmelser i vedlegg. 2 Plankrav Ved fradeling av tomter eller tilrettelegging for 4 eller flere nye boenheter, skal det i tomtedelingssøknad vises areal for felles lek, renovasjon og parkering. Før ny bebyggelse tillates på felt B5 og B11 skal det foreligge godkjent detaljregulering for feltet. Ved tilrettelegging for mer enn 5 boenheter i de øvrige felt, skal plassering og utforming av bebyggelsen avklares gjennom detaljregulering. 5 Rekkefølgekrav Brukstillatelse for nye boliger kan ikke gis før regulert vei og fortau til og langs med tomten er opparbeidet. Brukstillatelse for nye boliger innenfor felt B11 og felt B5 med adkomst til Bruvikveien, kan ikke gis før Bruvikveien med fortau er opparbeidet i henhold til reguleringsplanen, fra eiendommene og frem til og med Marieroalleen. Brukstillatelse for nye boliger innenfor felt B5 med adkomst til Wilhelm Sundts vei/zetlitzveien, samt rekkehus/kjedehus innenfor felt B1 kan ikke gis før fortau langs Zetlitzveien mellom Wilhelm Sundts vei og Gandsveien er opparbeidet. 6.3 Adkomst og parkering Tilføyd: På plankartet er angitt med adkomstpil der avkjørsel kan krysse fortau. Felles adkomstveier er felles for de angitte adkomstene. Der adkomstpil ikke er angitt skal adkomst legges til tilstøtende offentlig vei. 7.2 Boligbebyggelse. Felt B1- B3, B5-B6, B9, B11-B13 Innenfor byggeområdene tillates frittliggende eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, flermannsboliger eller eneboliger i rekke/kjede. Terrassert bebyggelse kan tillates der terrenget ligger til rette for dette. (Se vedlegg for resten av bestemmelsene).

5 7 Utforming av Bruvikveien Som følge av et stort antall merknader mot å stenge Bruvikveien, er det utarbeidet to nye forslag til utforming av Bruvikveien. Forslaget som har vært ute til offentlig ettersyn/høring kalles forslag 1. I dag er det i Bruveien 48 husstander som har adkomst til Bruvikveien. Det er mulig å bygge om lag nye boliger med adkomst til Bruvikveien avhengig om det bygges kun frittliggende boliger, eller om flermannsboliger/konsentrert bebyggelse. I gater med mer enn 30 husstander bør det være fortau med tanke på de myke trafikantene. Dette var tidligere et krav i Statens vegvesens håndbok 017. I forhold til sykkelsatsingen er den nye standarden at fotgjengere og syklister skal skilles ad, og helst fysisk. Sykkelveier med potensiale for mer enn 15 gående i maksimaltimen skal ha eget fortau for gående. Bruvikveien brukes som skolevei og som sykkelvei, men det er Gandsveien som er pekt ut som hovedrute for sykkel i gjeldende kommuneplan. I forslaget som er ute på høring er hovedrutene lagt til fv 44 og til turveien langs med sjøen. Alternativ 2 Kommunalstyret for byutvikling har bedt om at der det er nødvendig med utvidelse av vei/fortau bør det vurderes om denne utvidelsen kan tas på begge sider dersom det ikke er store hindringer i veien for dette. En fordeling av ulempene med grunnerverv likt mellom alle eiendommene kan ut fra et likhetsprinsipp virke rimelig. Det vil imidlertid involvere langt flere hjemmelshavere og skape en langt mer komplisert grunnervervsprosess enn kanskje nødvendig. I de bearbeide alternativene er inngrepet i eiendommene redusert. Der det er naturlig og ikke medfører problemer for biloppstillingsplasser foran garasjer, er veien flyttet noe mot øst slik at ulempene fordeles. Prinsippet om 5 m bred vei og 2 m fortau følges. Som følge av at veien ikke stenges, er det lagt inn fortau fra Bruvikveien 14 og til og med Marieroalleen 26. På grunn av veiens kurvatur anbefales ikke å redusere veibredden i nordre del til mer enn 4 m. Langs Bruvikveien 27A og B og Bruvikveien 33 er veien smalet inn til 3,5 m pga. nærhet til garasjer. I forhold til tidligere plankart er det lagt inn fortau på vestsiden av Bruvikveien langs med Bruvikveien 33 og Marieroalleen 26. Det er lagt inn en innsnevring av veien til 3,5 m ved Bruvikveien 33. Veien er flyttet ca 1 m over mot øst. Veien er innsnevret ved Bruvikveien 27B til 3,5 m slik at det oppnås mer enn 1,5 m avstand fra garasjedør til fortauskant. Langs Bruvikveien 22 og 29 er veien utvidet til 5 m og 2 m fortau. Langs Bruvikbakken 1 Bruvikveien 18a og Bruvikveien 17 er det lagt inn 2 m fortau utenfor dagens vei. Langs Bruvikveien 11 og 14 er det lagt 2 m fortau på areal som i dag er opparbeidet som vei, og veien er tilsvarende utvidet inn på Bruvikveien 11. Denne løsningen vil ivareta passeringsmuligheter for alle trafikanter, samtidig som inngrepet i private eiendommer er minst mulig. Innsnevringene vil bidra til å holde lav hastighet på veien. Alternativ 3 Mange merknader går på at de ikke ønsker utvidelse av Bruvikveien. Alternativ 3 viser dagens veibredde, men med møteplasser hver 50 m i henhold til Statens vegvesens håndbok 017. Møteplassene er lagt til dagens avkjørsler, men utvidet slik at det er 5 m veibredde i en lengde av 12 m tilpasset renovasjonsbil. Dagens veiutvidelse langs med Bruvikveien 25A-C foreslås til privat parkering. Langs Bruvikveien 22 beholdes gang- og sykkelvei. Dette forslaget ivaretar ikke kommunens mål om å separere kjørende/syklende og gående. Det er en minimumsløsning der alle trafikanter blandes. Det vil gå ut over gående som må vike når de møter andre trafikanter. For å kunne forsvare en løsning uten fortau med så pass mange husstander som det allerede er i dag, anbefaler vi at Bruvikveien stenges for gjennomkjøringstrafikk. Forholdene for de myke trafikantene vil ellers ikke kunne forsvares. Forholdet for biltrafikken og

6 passeringsmuligheter bil-bil er ivaretatt. De myke trafikantene må vike for bilene, og vil bli presset opp i innkjørsler og hekker. Gaten er skolevei for barna i området. En utskifting med økende andel barnefamilier er på vei inn. Andelen barn i området må påregnes å øke. Naturlig fortetting i hagene vil skje på flere tomter. Det vil da ikke kunne være forsvarlig å ikke tilby fotgjengerne et trygt alternativ til kjøreveien, der det vil være trafikk fra ca husstander. Areal som medgår til utvidelse av Bruvikveien I vedlegg er satt opp en tabell som viser grovt regnet det areal som må avgis fra den enkelte eiendom i de forskjellige alternative løsningene for Bruvikveien. Eiendomsgrensene er usikre og arealene som oppgis kan derfor være uriktige. 8 Bevaring av Marieroalleen 34 Eiendommen, Marieroalleen 34, foreslås bevart. Hus og del av opparbeidet hage reguleres til hensynssone bevaring av kulturmiljø. Byantikvaren har laget en antikvarisk vurdering av huset og hagen. Se vedlegg. Bestemmelsene suppleres med følgende forslag: 7.3 Frittliggende småhus, felt B14. Hensynssone H570_1. Bevaring av kulturmiljø Bolighus med hage skal bevares. Riving tillates ikke. Utvendig materialbruk og detaljering skal beholdes. Farger på fasader og taktekking skal være hvit. Hagen skal beholdes med tilsvarende plantesorter og videreføres etter samme idé som opprinnelig hageplan laget av lanskapsarkitekt Målfrid Takle Folkvord. Ved vedlikehold og utskifting av elementer skal disse utformes som opprinnelig godkjent. Endringer kan ikke gjøres uten samråd med byantikvar. 9 Byggegrense mot jernbanen Jernbaneverket har fremmet innsigelse til planen grunnet manglende fastsatt byggegrense i reguleringsbestemmelsene. Plankartet viste ved offentlig ettersyn en byggegrense på 13,5 meter. Dette synes Jernbaneverket er for knapt. Plankartet er justert slik at byggegrensen nå er 15 m eller større. I bestemmelsene er føyd til følgende: 6.8 Byggegrense mot jernbane Ingen bygg skal plasseres nærmere enn 15 m fra senter nærmeste jernbanespor. 10 Frisiktsoner Det er føyd til frisikt og frisiktsoner i kryss som manglet ved offentlig ettersyn. Det gjelder ved o_g og Wilhelm Sundts vei, mellom Bruvikveien og Zetlitzveien ved T og o_av2, mellom f_v8 og Bruvikveien, mellom begge veiene navngitt med f_v9 og Bruvikveien, mellom Bruvikbakken og Bruvikveien, og mellom Gandsveien og Marieroalleen. 11 Nye byggetomter på areal «lek 2» gnr 19 bnr 9 Det er mottatt merknad fra familien som eier lek 2 om at de ønsker at 1 daa av dette arealet skal settes av til to eneboligtomter. De viser til en forhistorie med en tidligere planprosess. Familien ble sittende igjen med langt mindre utbyggingsareal enn øvrige involverte da området på gårdene på Mariero ble regulert til boligbygging i Mesteparten av deres eiendommer gikk til veier og friområder. For å kompensere for dette ønsket familien å få lov til å omgjøre noe av friområdet til

7 boligformål. Familien mener politikerne la opp til at de skulle få tilrettelagt mer utbyggingsareal på sin eiendom, dersom det kunne dokumenteres at det er etablert nye friområder, til kompensasjon for det som måtte falle bort. Det vises da til friområder langs sjøen og til friområder ved de nye boligene på den gamle Biltilsynstomten som er opparbeidet etter at denne saken ble behandlet. Tilrettelegging for bolig på felt «lek2» (utvidelse av felt B2) vil redusere lekearealet fra 2,5 daa til 1,5 daa dersom det tillates to boligtomter som nevnt. Fratrukket areal til gjennomgående turvei, vil det bli om lag 700 m 2 igjen til opparbeidelse av lekeområde. Arealet vil ikke være stort nok til å få på plass en ballbane på 22x42 m, og det vil også være for lite til å dekke kravet til kvartalslekeplass som er 1,5 daa. Dersom det kun tillattes en tomt på 500 m 2, vil det fremdeles ikke være plass til ballbane, men kravet til kvartalslek vil være tilfredsstilt. Forslaget er tatt med i planen som sendes på høring med tanke på fremtidig politisk prosess. Administrasjonen vil ikke anbefale reduksjon av lekearealet da det er få lekeområder i nærheten. Med framtidig fortetting vil det være behov for hele arealet til lek. Lekeplassnormen vil ikke kunne oppfylles for eksisterende bebyggelse om lekeområdet omdisponeres til utbyggingsformål. 12 Gjennomkjøringsmulighet i krysset Gandsveien-Wilhelm Sundts vei I planforslaget som var ute til offentlig ettersyn var den private veien fra Gandsveien og til Wilhelm Sundts vei åpnet for biltrafikk. Vi har mottatt merknader om at denne veien ønskes stengt. Dersom det skal tillates tomter som etterspurt, vil disse måtte ha adkomst fra Wilhelm Sundts vei/gandsveien. Krysset Gandsveien-Wilhelm Sundts vei må da være åpent i en av retningene. Korteste vei ut vil være via Gandsveien. Denne veien eies også av grunneier for «lek 2». Vi vil anbefale at en eventuell sperre settes i Wilhelm Sundts vei ved innsnevring markert på plankartet som annen veigrunn. 13 Følger for miljøet av plan 2419 Det er ingen grunn til å tro at ulemper som måtte komme i anleggsperioden med hensyn til støy, støv og fare for utslipp av radongass er større her enn i et hvilket som helst tilsvarende byggeprosjekt. Slike forhold er normalt ikke tema i reguleringssaken, det er forhold som må ivaretas av byggherre i forbindelse med planlegging av anleggsfasen. Dette er også ulemper som kommer i alle byggeprosjekter, og ikke er spesielt her. Ulempene er kun midlertidige under anleggsfasen og vil ikke ha ulemper på boligområdet når tiltakene er ferdige. Når det gjelder radongass er det kun et problem når det bygges hus opp på steinmasser med radon. Dagens tekniske forskrifter ivaretar dette ved at det er krav om radonsperre i alle byggeprosjekter. Ulempene med å miste noe av eiendommen på grunn av grunnerverv må måles opp mot den økte grad av trafikksikkerhet og fri ferdsel som fotgjengere vil få dersom det anlegges fortau. Dersom en kun beholder eksisterende veibredde, vil den stadig økende biltrafikken gjøre forholdene for fotgjengerne mer utrygg. Dette vil igjen kunne påvirke bomiljøet negativt. Barn må følges til lekekameratene og til lekeplassen fordi foreldrene synes det er for mye trafikk i gaten til at de kan gå alene. En framtidig fortetting i området er uunngåelig. Hovedårsaken til at kommunen har tatt opp området til regulering, var å regulere Bruvikveien til en veibredde og en utforming som var hensiktsmessig

8 med tanke på dagens trafikk og som også ivaretok økt trafikk med en fremtidig fortetting. Det er behov for å utbedre veien selv uten ny utbygging i området blant annet med tanke på passeringsmuligheter mellom gående og kjørende. 14 Høringsfrist Merknader til endringene kan sendes innen 5. september til: Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger E-post: Ved oversendelse av merknad, vennligst oppgi bostedsadresse. Spørsmål kan rettes til saksbehandler på tlf.: , servicetorget på tlf , eller gå inn på kommunens hjemmesider: under høringer. Merknadene som kom inn ved offentlig ettersyn/høring og ved tilleggshøring vil bli kommentert i saksinnstillingen til kommunalstyret for byutvikling, når planen skal politisk behandles etter at tilleggshøringen er ferdig. Det vil ikke bli gitt svarbrev til den enkelte. Sakens dokumenter vil bli tilgjengelig på følgende lenke når saken er klar for behandling: Kultur og byutvikling, Lise Storås fung. Byplansjef Wenche Ø. Clarke saksbehandler Vedlegg: Areal som medgår til utvidelse av Bruvikveien Plankart alternativ 2, datert , sist rev Plankart alternativ 3, datert , sist.rev Bestemmelser datert Byantikvarens vurdering, datert

9 Vedlegg Areal som medgår til utvidelse av Bruvikveien Utvidelse av Bruvikveien i m2 eksklusiv eksisterende veiareal alt1 alt2 alt3 Marieroalleen Bruvikveien Bruvikveien 31C Bruvikveien 31A Bruvikveien Bruvikveien 27B Bruvikveien 27A Bruvikveien 25c Bruvikveien 25b 0 vei i dag 0 Bruvikveien 25a 0 vei i dag 0 Bruvikveien ,8 0 Zetlitzveien Bruvikveien Zetlitzveien 26A 3 3,6 4 Bruvikveien 13AB 1 33 vei i dag Bruvikveien vei i dag Bruvikveien 14 vei i dag vei i dag vei i dag Bruvikbakken 1 vei i dag 15 0 Bruvikveien 18 A 8 58 vei i dag Bruvikveien 20 vei i dag 15 0 Bruvikveien Bruvikveien 26C Bruvikveien Bruvikveien Bruvikveien Bruvikveien Bruvikveien 44 A Bruvikveien 46 vei i dag 24 vei i dag Bruvikveien Bruvikveien 50 AB vei i dag (98) vei i dag (55) vei i dag (97)

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja Møteinnkalling Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Gamle Follum skole Plan ID: 0605_359 Datert: 29.03.12 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS 1 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer