Videre prosjektering av sikring må gjøres av en geologisk fagkyndig etter utsprengning og rensk av utsprengte skjæringer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videre prosjektering av sikring må gjøres av en geologisk fagkyndig etter utsprengning og rensk av utsprengte skjæringer."

Transkript

1 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: NOTAT Til: pka Arkitekter Dato: Kopi til: Prosjekt: Eikåsen 1. Vurdering av geologiske forhold, utglidninger, radon Nr: Notat vedr.: Skredfarevurderinger/sikring/radon Nr: 1 Fra: Roger Sørstø Andersen E-post: Telefon: Sammendrag Vi har vurdert muligheten for utbygging av en eiendom ved Eikåsen 1 i Bergen kommune. Dette med hensyn til fare for utglidning fra utsprengte skjæringer i byggegropen og for å vurdere radon i grunnen. Det er skrående terreng på den aktuelle eiendommen. For å opparbeide plass til bygningsmassen vil det bli aktuelt med en del sprengningsarbeid som danner skjæringer på ca 3-4 meter. Skjæringene vil kunne kreve noen sikringstiltak. Videre prosjektering av sikring må gjøres av en geologisk fagkyndig etter utsprengning og rensk av utsprengte skjæringer. Ved å følge de anbefalte metodene for sikring i skjæringer som er nevnt i notatet vil sikkerheten for skred anses å være tilfredsstillende i henhold til kravet i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK ). Vedrørende fare for radon fra berggrunnen vil garasjeanlegget under boligmassen med dagens ventilasjonskrav til utskifting av luft være tilstrekkelig for å sikre seg mot at høye radonkonsentrasjoner kommer opp i boligene. For den delen av boligmassen som ikke har garasjeanlegg under, legges radonsperre og gasstett konstruksjon mot byggegrunnen (inkludert tette rørgjennomføringer i gulv og vegger). Det må i tilegg tilrettelegges for aktiv eller passiv trykksenking av grunnen under bygget. Dvs. at røropplegg må monteres nå, men avtrekksvifte kan monteres senere. Ved å følge anbefalte tiltak mot radon vil sikkerheten mot radonstråling være i henhold til kravene i Plan og Bygningsloven og Teknisk forskrift(tek ).

2 INNHOLD: INNLEDNING... 3 UTFØRTE UNDERSØKELSER... 3 GRUNNLAG... 3 SITUASJONSBESKRIVELSE... 4 BERGGRUNN... 5 VURDERING AV SKREDFARE... 6 SPRENGNINGSARBEIDER... 6 RADON... 7 ANBEFALINGER/KONKLUSJON av9

3 INNLEDNING Sweco Norge AS har i forbindelse med bygging av boligprosjektet i Eikåsen 1 tatt på seg oppdrag med vurdering av radonfare og skred/utglidninger på eiendommen. Det ble gjennomført en befaring av Roger Sørstø Andersen den 29. september. Hensikten med befaringen var å danne seg en oversikt over geologiske forhold i området. Ved et boligområde hvor det oppholder seg flere en 10 personer skal den årlige nominelle sannsynligheten for skred i henhold til TEK , være større enn 1/5000. Konsekvensen av et skred kan være stor, som følge av dette gir Teknisk forskrift sikkerhetsklasse S 3 for skred. I foreliggende notat har vi vurdert dagen situasjon med hensyn til skredfare. Det er også gitt anbefalinger til sikringstiltak i nye utsprengte skjæringer. Notatet skisserer anbefalte sikringstiltak for at sikkerheten for skred og radon blir i henhold til Plan og Bygningsloven og Teknisk forskrift(tek ) for skred og 13-5 for radon. UTFØRTE UNDERSØKELSER Det ble gjennomført en befaring den 29. september, Tilstede på befaringen var fra geolog Roger Sørstø Andersen fra Sweco Norge AS. GRUNNLAG Grunnlaget for våre vurderinger er: Observasjoner gjort under befaring Grunnlag i lov/forskrift: Teknisk forskrift (TEK 10) til Plan- og bygningsloven 7-3 som definerer krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger som skred, flom etc. Grunnlag i lov/forskrift: Teknisk forskrift (TEK 10) til Plan- og bygningsloven Radon Stråleverntilsynet, Strålevernshefte 9 3 av9

4 SITUASJONSBESKRIVELSE Terrenget på eiendommen skrår forholdsvis slakt oppover fra sør til nord fra ca kote 44 til ca kote 52, deretter slakker terrenget ut. Terrenget på eiendommen har noen flate partier, Det vokser en del krattskog på eiendommen. På grunn av mye vegetasjon er det vanskelig å si noe om løsmassemektigheten, men det antas at det er beskjedne mengder. Situasjonskart for eiendommen er vist i figur 1. Figur 2 viser oversiktsfoto for eiendommen slik den fremstår i dag. Figur 1: Situasjonskart, slik eiendommen fremstår i dag. Figur 2: Oversiktsfoto, eiendommen er merket med rød sirkel(www.gulesider.no). 4 av9

5 BERGGRUNN Bergrunnen i området er en del Samnangerkomplekset. Berggrunnen i området er skifrig og oppsprukket og har helning mot deler av det planlagt utbygde området. Berggrunnen består i hovedsak av fyllitt og glimmerskifer, stedvis grønnskifer og ganger av trondhjemitt til dioritt (kilde: Figur 3: Berggrunnskart for aktuelt område(www.ngu.no). Sprekkeforhold Det er ikke gjennomført en grundig sprekkekartlegging, men de målte sprekkene er vist i tabell 1. I tilegg til disse sprekkesystemene er det lokale sprekker og stikk som ikke tilhører noen av sprekkesystemene, men som kan skape lokalt ustabile forhold. 1. Sprekkesystem 1, har N-S strøk og østlig fall på ca 40-50º. 2. Sprekkesystem 2 har NNV-SSØ strøk og vertikalt fall. 3. Sprekkesystem 3 har tilnærmet Ø-V strøk og N fall på ca 45-50º. Tabell 1: Sprekkemålinger Sprekksystem Strøkº Fallº Kommentar Skifrig av9

6 VURDERING AV SKREDFARE I henhold til TEK , skal den årlige sannsynligheten for skred ved et boligområde med 10 personer eller flere være mindre enn 1:5000. Dette danner det overordnede grunnlaget for våre vurderinger. Det er ikke registrert skredfare på eiendommen slik den fremstår i dag. Eiendommen stiger slakt mot nordvest. Det antas at skjæringene som blir dannet ved utsprenging av byggegropen vil være ca 3-5 meter høy. I følge snitt tegningen vil skjæringene bli tilbakefylt. Det er i hovedsak utsprengte skjæringer som vil utgjøre fare for utglidninger mot byggegropen. For å sikre de som skal arbeide i byggegropen og for å avdekke fare for større utglidninger må geolog vurdere stabiliteten og evt. behov for sikringstiltak i skjæringer etter utsprenging og før byggearbeidet i byggegropen starter. Med denne type berggrunn og oppsprekningssystem kan en gå ut i fra at det kan bli behov for noe sikringsarbeid i utsprengte skjæringer. Dersom det blir sprengt med ugunstig retning på sprekkesystemene i berget vil det kunne dannes kiler og flak som kan gi utglidninger mot byggegropen. Dersom det avdekkes avgrensede partier etter sprenging bør det sikres både med hensyn til arbeidssikring i byggegrop og for permanent sikring. Figur 4: Fotoet illustrerer snitt av eiendommen, som en ser vil en i byggegropen få skjæringer på over 3 meter.. SPRENGNINGSARBEIDER De planlagte sprengningsarbeidene vil gi visse rystelser i berggrunnen i området. Mesteparten av energien i sprengladningen brukes i å bryte bergmassen. Resten av energien bre seg i omkringliggende materialer i form av spenningsendringer som forplanter seg som bølger i materialene. Fjell og jord, stein og andre løsmasser vil i denne sammenheng oppføre seg som elastiske materialer. Denne kan medfølge store ødeleggelser for bygninger og viktige 6 av9

7 installasjoner dersom sprengningen ikke er nøyaktig planlagt. Sprengningsarbeidene som skal utføres må derfor planlegges på en slik måte at definerte vibrasjonsgrenser overholdes og at arbeidene ikke skader bygninger og andre eiendommer. For bygningskonstruksjoner defineres følgende foreløpige grenseverdier: For boligeiendommer i området er vertikal svingehastighet v =30 mm/s. Det anbefales å montere vibrasjonsmålere på strategiske steder på nærliggende bygg for å dokumentere at vibrasjonsgrensene overholdes. Målerne skal leses av etter hver salve. Justeringer i sprengningsopplegg skal vurderes dersom målte verdier er nær, eller over definerte grenseverdier og ut fra lokale forhold. Det skal legges stor vekt på å unngå sprut under sprengningen. Salvene må dekkes forskriftsmessig med tunge skytematter og not. Det er viktig at skytemattene også dekker godt til sidene for salva. Det forutsettes nøyaktig boring og god fordemming av alle salvehull. RADON Bakgrunn Radon er en radioaktiv edelgass som er et fisjonsprodukt av uran. Radon er usynlig og luktfri. Radon finnes i de fleste bergarter, men har en høyere konsentrasjon i enkelte bergarter som for eksempel granitt. Ved spontan nedbrytning av radon dannes det radondøtre som avgir stråling. Radondøtre kan feste seg til lungevev og kan øke risikoen for lungekreft. Edelgassen Radon er kjemisk inaktiv og har derfor svært liten evne til å binde seg til andre stoffer. Dette fører til at radon lett kommer ut i det miljøet som vi puster i. Konsentrasjonen av radon i grunnen vil avhenge av konsentrasjonen av radium. Innholdet av radium kan variere svært mellom forskjellige typer bergarter og jordsmonn. Det kan også være store variasjoner innenfor samme type bergart. Krav til radonnivåer i boliger er vist i figur 5. Krav Figur 5: Krav mot radon. Utklipp fra Strålevernhefte 9. 7 av9

8 Bygning. Eikåsen 1 består i følge tilsendte tegninger av ett garasjeanlegg med flere boenheter over. Etasjeskilleren over garasjeanlegget under boligarealet er betongstøpt dekke med høy tetthet. Hele garasjeanlegget må ventileres med vifter etter dagens krav til ventilasjon. Vurdering av radon Berggrunnen i dette området består av fyllitt og glimmerskifer. Dette er en bergart som vanligvis inneholder lite radium. Det kan imidlertid være lokale variasjoner av radium i samme bergart. Selv om bergarten inneholder lave radonverdier kan det være variasjoner innen samme bergart. Det kan også bli forhøyede verdier i perioder på året. For eksempel om vinteren vil tele i bakken ute vil hindre radon å stige gjennom jordsmonnet, grunnen under boligområdet vil være frostfritt. På denne måten kan da den frostfrie grunnen under boligen fungere som en skorstein og transportere mer radon gjennom boligen en andre tider av året som vil igjen kunne føre til forhøyede radonverdier i boligmassen. ANBEFALINGER/KONKLUSJON Ingeniørgeologi Det må etter utsprenging av eiendommen regnes med noe sikringsarbeider i de utsprengte skjæringene, dette i hovedsak for å sikre en trygg arbeidsplass i byggegropen, geolog må også inspisere skjæringene for å avdekke eventuelle større flak og kiler som må sikres før tilbakefylling. Forslag til alternative sikringsmetoder er antydet under anbefalte tiltak. Det er viktig at definerte vibrasjonsgrenser overholdes, slik at arbeidene ikke skader bygninger og andre eiendommer. Vibrasjonsgrense for sprenging i områder nær bolig og industri er beregnet til v=30 mm/s. Ved terrenginngrep vil stabilitetsforholdene kunne endre seg. Det forutsettes at eventuelle inngrep gjøres forskriftsmessig, og på en slik måte at stabiliteten i området opprettholdes. Anbefalte tiltak ingeniørgeologi: Før sprengningsarbeidene: For å få en god oversikt over situasjonen renskes trær og vegetasjon og løsmasse bort. Etter sprengningsarbeidene: Avgrensede blokker, kiler og flak fjernes ved rensk i skjæringen. Rensken skal alltid avsluttes med spettrensk. Etter rensken skal geolog inspisere de utsprengte skjæringene og eventuelt prosjektere sikringsarbeidene. Avgrensede blokker, flak og kiler som ikke løsner ved rensk sikres med bolter. Detaljer for lengde og type bolter bestemmes på stedet, boltene skal være forankret minimum 1 meter inn i fast fjell. 8 av9

9 Arbeidet må utføres av personell med nødvendig kompetanse innen fjellsikring. Detaljer i sikringen bestemmes på stedet. Grunnarbeidene og den planlagte utbyggingen vurderes som gjennomførbare med normale metoder for sprengning og sikring. Anbefalte tiltak radon Vi vurderer det slik at dersom garasjeanlegget blir bygget ihht. dagens ventilasjons krav til utskifting av luft vil dette være tilstrekkelig for å hindre at høye radonkonsentrasjoner kommer opp i boligmassen. For den delen av boligmassen som ikke har garasjeanlegg under seg legges radonsperre og gasstett konstruksjon mot byggegrunnen (inkludert tette rørgjennomføringer i gulv og vegger) Det må i tilegg tilrettelegges for aktiv eller passiv trykksenking av grunnen under bygget. Dvs. at røropplegg må monteres nå, men avtrekksvifte kan monteres senere. Ved å følge de anbefalte tiltakene som er skissert opp vil sikkerheten mot steinsprang/-skred og fare for radon anses som tilfredsstillende i henhold til Plan- og bygningsloven. Bergen SWECO Norge AS Saksbehandler Kontrollert Roger Sørstø Andersen Oppdragsleder/Geolog Albert Twumasi Duah Mensah Ingeniørgeolog 9 av9

RADON Forelesning i fag STE6230 VVS- og energiteknikk Integrert Bygningsteknologi - HIN Bjørn R. Sørensen Hva er radon? Radon er en radioaktiv edelgass som dannes ved radioaktiv nedbrytning av uran og

Detaljer

Vurdering av radonegenskaper - FL 2000

Vurdering av radonegenskaper - FL 2000 Foam-King Norge AS Vurdering av radonegenskaper - FL 2000 2014-07-02 Oppdragsnr.: 5143447 Vurdering av radonegenskaper - FL 2000 Revisjon: 00 00 2014-07-02 Vurdering av radonegenskaper - FL 2000 Daan Boonstra

Detaljer

REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING

REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Ingeniørgeologisk rapport 2013-03-03 REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 3 (26) REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Soleiknuten, Sirdal kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS

Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS 1 Kjære kunde! Friske hus gir Friske mennesker! Velkommen til vårt nye Trygghetsmagasin Vi i Radon Norge blir

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Samferdsel og infra

NOTAT SAMMENDRAG. Samferdsel og infra NOTAT OPPDRAG Lager Gjellebekk DOKUMENTKODE 814077-RIG-NOT-001 EMNE, grunnforhold TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Borgard AS OPPDRAGSLEDER Gunnar Vik KONTAKTPERSON Bjørn Garder SAKSBEH Gunnar Vik KOPI

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Innledning...2 1. Generelle vurderinger...3 2. Flom...4 Flom knyttet til Mjøsa...4 Flom knyttet til mindre vassdrag...5

Detaljer

Radon Temaveiledning

Radon Temaveiledning Melding HO-3/2001 juni 2001 Radon Temaveiledning Forord 1 Formålet med veiledningen 2 Regelverket 3 Saksbehandling og kontroll 4 Stråling og helserisiko 5 Radonkilder og radonkartlegging TEK 6 Tiltak i

Detaljer

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015

avd. Byutvikling Postboks 128 3901 Porsgrunn Skien 09.04.2015 Porsgrunn kommune avd. Byutvikling Postboks 28 390 Porsgrunn Skien 09.04.205 Beskrivelse av tiltak på gnr. 80 bnr. 57, Bjørkåsstigen 0, 3950 Brevik. Det søkes om tillatelse til å bygge enebolig med leilighet

Detaljer

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34

S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 S.nr. 781288 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 NOVEMBER 2009 VEDLIKEHOLDSPLAN SAMEIET BADEBAKKEN 2-34 Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Spencer Billett Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø

Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø NEI-NO--729 NO9600046 Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø NO9600046 Strålevern HEFTE '- Cfe0 3 Referanse: Anbefalte tiltaksnivåer for radon i bo- og arbeidsmiljø. Strålevern, hefte

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 930. Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 930. Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane R A P P O R Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon T Rådgivende Biologer AS 930 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Konsekvensutredning

Detaljer

Gevingåsen tunnel Modernisering av Nordlandsbanen

Gevingåsen tunnel Modernisering av Nordlandsbanen Ny jernbanetunnel Hommelvik Hell Gevingåsen tunnel Modernisering av Nordlandsbanen Juni 2008 Jernbaneverket Vi bygger for fremtiden Framtidas Nordlandsbane Utbyggingen av Gevingåsen tunnel første etappe

Detaljer

Bulk Eiendom AS. Ortofoto av planområdet. Fugleåsen næringsområde Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Bulk Eiendom AS. Ortofoto av planområdet. Fugleåsen næringsområde Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Ortofoto av planområdet Fugleåsen næringsområde Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Hjellnes Consult as INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 4 1

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring Rapport radonlab Oppdragsgiver Åsly borettslag v/ Karl Erik Kvalsund Olaf Bulls vei 9-23 0765 Oslo Utførende enhet/lab. Radonlab AS Postboks 24 Blindern, 0313 Oslo Tlf. 21 96 03 50, www.radonlab.no Fax

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune.

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune. Statens vegvesen Reguleringsplan for Fv.440 Løftenkrysset-Prestgardsbrua Utbedring av baksidevegen i Heidal, Sel Kommune ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) September 2011 REGULERINGSPLAN FV.440

Detaljer

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03.

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03. Figur 1: Situasjonsplan for planlagt utbygging. 1.1 Revisjon 04 Notatet er revidert iht. til kommentarer fra uavhengig kontroll, gjennomført av Albert Ølnes. Revideringen omfatter endring av tiltakskategori

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi

Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi Radon Helserisiko, utfordringer og ny strategi Bård Olsen Stavanger 5. april 2011 Fylkesmannen i Rogaland Oversikt Radonkilder Radon og helse Strålevernets anbefalinger for radon (2009) Måling og tiltak

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Alunskiferkart. for vurdering av hensynssoner for radon i henhold til plan- og bygningsloven

Alunskiferkart. for vurdering av hensynssoner for radon i henhold til plan- og bygningsloven Alunskiferkart for vurdering av hensynssoner for radon i henhold til plan- og bygningsloven Alunskifer og radon Alunskifer er en svartskifer som inneholder mye av grunnstoffet uran. Den finnes i Akershus,

Detaljer