Tertialrapport nr Frogn kommune RAPPORT 1. TERTIAL 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport nr 1 2008 - Frogn kommune RAPPORT 1. TERTIAL 2008"

Transkript

1 RAPPORT 1. TERTIAL

2 Innhold: 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 STYRINGSSYSTEMET... 3 REVIDERT NASJONALBUDSJETT KOMMUNEPROPOSISJONEN OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE OPPVEKST OG OPPLÆRING VELFERD HELSE OG OMSORG KIRKE, KULTUR-, IDRETTS-, OG FRILUFTSLIV NATUR- OG KULTURLANDSKAP NÆRINGSPOLITIKK SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR MILJØ- OG BEREDSKAPSARBEID BOLIGPOLITIKK KOMMUNESTYREMELDINGER MEDARBEIDERE REKRUTTERE OG BEHOLDE NÆRVÆR KOMPETANSEUTVIKLING SENIORPOLITIKK VERDIIMPLEMENTERING PERSONALPOLITISK STRATEGI INTERNE STRUKTURER OG SYSTEMER STATUS PÅ STRATEGIER VEDTATT I KOMMUNEPLAN ØKONOMI STATUS FINANSFORVALTNING STATUS DROFTSBUDSJETT MED INNSPILL FRA ENHETENE STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER RÅDMANNENS FORSLAG TIL JUSTERINGER I DRIFT- OG INVESTERINGSBUDSJETTET STATUS VERBALVEDTAK (FRA BUDSJETTBEHANDLINGEN)

3 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER Styringssystemet Kommunen benytter balansert målstyring i sin planlegging og rapportering, m.a.o. planlegging og rapportering også på andre forhold enn de rent økonomiske. Vi bruker fire områder i vårt styringssystem. Disse er: Samfunn, tjenester og brukere: Kommunens evne til å skape en god utvikling for lokalsamfunnet. Kommunens evne til å produsere tjenester som er tilpasset brukerne og deres behov, både kvantitativt og kvalitativt. Medarbeidere: Interne systemer: Økonomi: Kommunens evne til å ta vare på, utvikle og bruke medarbeidernes engasjement og kompetanse Kommunens evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressursene. Kommunens økonomiske rammer og finansielle handlefrihet For hvert av de fire områdene har rådmannen valgt å fokusere på de vedtatte mål og strategier i vedtatt kommuneplan Disse strategiene er innarbeidet i vedtatt handlingsprogram , hvor utvalgte strategier fra kommuneplanen er løftet frem og aktuelle tiltak er knyttet opp mot disse. Tiltakene skal gjennomføres innenfor de foreslåtte budsjettrammene i planperioden Da det er vedtatt svært mange strategier med tilhørende tiltak, gis det ikke her en uttømmende rapportering på hvert enkelt tiltak i tertialrapporten. Der det imidlertid er avvik mellom vedtatte strategier/tiltak og faktisk gjennomføring, blir dette rapportert. Videre er strategier og tiltak med høy politisk fokus også trukket frem. Revidert nasjonalbudsjett 2008 Regjeringen uttaler følgende i revidert nasjonalbudsjett 2008: I revidert nasjonalbudsjett er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2008 oppjustert med om lag 1,3 milliarder kroner i forhold til anslaget i statsbudsjettet Kostnadsveksten for kommunesektoren er også oppjustert til 4,8 prosent, som er 0,6 prosentpoeng høyere enn lagt til grunn i statsbudsjettet Samlet er det reelle inntektsnivået for kommunesektoren om lag uendret i forholdet til statsbudsjettet Frogn kommune har imidlertid allerede forskuttert en høy skatteinngang i opprinnelig budsjett 2008, og det er derfor usikkert om skatteinngangen blir høyere enn budsjettert. I budsjettet for 2008 er skatteinngangen anslått å ligge 7,2% høyere enn Per 1. tertial er skatteingangen økt med 4,42% i forhold til Kommuneproposisjonen 2009 I kommuneproposisjonen for 2009 varsler Regjeringen at den følger opp med ytterligere 7 7,5 milliarder kroner i samlet inntektsvekst til kommunene. Av dette utgjør frie inntekter 3,5 4 milliarder kroner. For å oppnå fordelingspolitiske målsetninger foreslår Regjeringen en sterkere utjevning av inntektene og at kommunene får beholde en lavere andel av inntektene fra skatt, samt avvikling av kommunal selskapsskatt. Tall fra kommuneproposisjonen viser at Frogn kommune taper på endringen i 3

4 inntektssystemet, men får allikevel en økning i inntektene i 2009 på grunn av at den samlende potten til kommunene øker. For Frogn kommune medfører dette at anslåtte netto inntekter øker med 665 kr per innbygger. Det er imidlertid usikkert om økte inntekter i 2009 vil medføre en reel inntektsvekst for Frogn kommune, da det må antas at hoveddelen av inntektsveksten vil måtte dekke økte utgifter som følge av økte renter, lønninger og endringer i demografiske forhold (blant annet flere eldre og ressurskrevende brukere). Det er derfor overveiende sannsynlig at inntektsveksten ikke vil være nok til å dekke inn den forventede utgiftsveksten, og at man derfor må vurdere å redusere nivået på kommunale tjenester. Dette bildet forsterkes av at Frogn kommune taper på omlegging av inntektssystemet. Nye tiltak fra Regjeringen i 2009 er blant annet lovfestet rett til barnehageplass og satsing på å etablere flere dagsenter for demente. Overordnet vurdering av status per 1. tertial 2008 Den økonomiske utviklingen per 1. tertial bidrar til at Frogn kommune vil få et vesentlig svekket driftsresultat for Dette skyldes økte utgifter på enkelte tjenesteområder, økte renteutgifter, samt en forventet økning i lønnsutgifter som følge av lønnsoppgjøret. Med de forslag til justeringer som ligger inne i denne tertialrapporten svekkes driftsresultatet med 24,54 mill. kr, noe som innebærer et budsjettert driftsresultat på 3,49 mill. kr. Det skal imidlertid bemerkes at en stor del av denne svekkelsen skyldes reduserte inntekter fra momskompensasjon som følge av at investeringsprosjekter ble vedtatt utsatt i forbindelse med kommunestyrets behandlings av budsjettet for Dette gir en kortsiktig mindreinntekt i 2008, men en langsiktig innsparing i form av reduserte finans- og driftsutgifter. Selv med de foreslåtte endringer i rammene til enhetene, vil det ut 2008 være nødvendig med en meget stram budsjettdisiplin for å få budsjettet til å gå i balanse. Det vil derfor være aktuelt å komme tilbake i 2. tertial for å melde inn tiltak som kan bidra til at enhetene kan holde seg innenfor sine budsjetter i Regjeringen foreslår å øke inntektene til kommunene i revidert budsjett Denne økningen kommer som en anslått økning i skatteinntektene, jf. utdrag fra revidert nasjonalbudsjett 2008 ovenfor. Frogn kommune har imidlertid allerede forskuttert en høy skatteinngang i opprinnelig budsjett 2008, og det er derfor usikkert om skatteinngangen blir høyere enn budsjettert. Skatteinngangen hittil i år tilsier ikke at inngangen blir høyere enn opprinnelig budsjettert. I 2008 er det startet en prosess for å tilpasse utgiftene til de forventede inntekter de kommende år. Enhetenes rammer er kuttet med 1,8 mill. kr, i tillegg til at de fleste enheter ikke har fått prisjustert sine driftsrammer fult ut. I handlingsprogrammet for ligger det inne ytterligere kutt på 4 mill. kr. Slik den økonomiske utviklingen ser ut nå, vil det være behov for ytterligere kutt i planperioden. På kort sikt kan kutt realiseres ved å redusere tjenestetilbudet, mens det på lengre sikt kan realiseres innsparinger gjennom å øke produktiviteten. KOSTRA-tall viser at Frogn kommune på mange områder ligger høyt når det gjelder dekningsgrad og prioritering av tjenesteområder (dette er nærmere beskrevet i Årsmelding 2007, Kap 7). Det er imidlertid enkelte variasjoner mellom tjenesteområder, og det finnes også tjenesteområder hvor Frogn kommune har lavere dekningsgrad og prioritering enn andre kommuner. Med de kuttbehov man nå står ovenfor, vil det være viktig at man kartlegger hvor Frogn kommune har en høyere prioritering enn andre kommuner, og deretter vurdere om enkelte områder kan nedprioriteres. Når det gjelder produktivitet viser KOSTRA-tall at Frogn kommune har høy produktivitet på mange tjenesteområder. Det er imidlertid også her områder hvor produktiviteten i Frogn kan være lavere enn andre kommuner. I disse tilfellene bør det kartlegges hvorfor Frogn kommune har lavere produktivitet, og vurderes om tjenesten kan organiseres mer effektivt. 4

5 Forbedring av produktivitet vil imidlertid ofte kreve langsiktig arbeid med omstrukturering og nye investeringer. I den forbindelse er det viktig at man får en felles forståelse mellom politikere, administrativ ledelse og ansatte/tillitsvalgte om nødvendigheten av å øke produktiviteten. 5

6 2. SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE Denne delen handler om fokusområdet samfunn, tjenester og brukere. Den bygger på kommuneplanens mål og strategidokument. 2.1 Oppvekst og opplæring Strategi 1 - Tilby barnehage plass til alle som ønsker det Ullerud og Elleflaten ferdigstilles etter planen. Bilitt er utsatt, jf. egen sak om dette. På nåværende tidspunkt ser det dermed ut til å være nok barnehageplasser i kommunen. Strategi 2- Sikre barn og unge et godt opplæringstilbud med fokus på grunnleggende faglige og sosiale ferdigheter og en opplæring tilpasset hver enkelt person Det arbeides med å utvikle samarbeidet mellom skole og barnehage for å oppnå "livslang læring". Videre er det utarbeidet samarbeidsavtaler mellom alle enheter knyttet til barn og unges oppvekst. Strategi 3 - Styrke skolehelsetjenestens arbeid med psykisk helse Tverrfaglig videreutdanning av skolehelsetjenesten er planlagt i 2008 for å øke kompetansen innen rus/psykisk helse blant ungdom Strategi 4 - Sørge for et helhetlig og tilgjengelig tilbud til familier i krise Familieteamet er etablert for å gi et tilbud til familier i krise. Strategi 5 - Sikre trygge skoleveier og gode steder for lek og utfoldelse Årlig trafikksikkerhetsplan er revidert i forbindelse med handlingsprogrammet Strategi 6 - Sikre barn og unges reelle innflytelse på alle oppvekstarenaer og i planleggingsarbeidet Det arbeides med å utvikle elevmedvirkning og medbestemmelse gjennom blant annet It s learning, utviklingssamtaler, røykfri skole, elevråd, kantine og UKS. 2.2 Velferd helse og omsorg Strategi 1- Utvikle et tilfredsstillende fleksibelt bo - og omsorgstilbud En vurdering av trygghetsplass og avlastning for demente, påventes av arbeidet med en helhetlig omsorgsplan. Omsorgsboligene på Ullerud planlegges åpnet i 2010 Ulike alternative botilbud for alvorlig psykisk syke er under vurdering. Strategi 2 - Utvikle nye arbeidsmetoder som bidrar til økt livskvalitet hos brukere av kommunens bo- og oppfølgingstjenester og som samtidig sørger for effektiv bruk av ressursene. Det er igangsatt et arbeid for å bidra til å forme gode arbeidsplasser til personer med behov for tilrettelagt arbeid. Det arbeides også med å utvide og utvikle aktivitets- og opplæringstilbudet til personer med funksjonshemming. Strategi 3 - Styrke forebyggende helsearbeid for barn, unge og eldre Det arbeides kontinuerlig med forebyggende tiltak for barn, unge og eldre. Med etablering av familieteam og seniorkontakt er arbeidet blitt mer målrettet. 6

7 Strategi 4 - Styrke tilbudet til voksne med psykiske lidelser Tilbudet ved Ressurssenter for psykisk helse skal utvikles og utvides. Murhuset på Ullerud vil bli rehabilitert og tilpasset til dette formålet. Utvidet tilbud vil bli etablert etter at murhuset på Ullerud er ferdig rehabilitert juni 2009 Strategi 5 - Ivareta brukermedvirkning for å sikre samsvar mellom forventninger og tjenestetilbud Det er et tett samarbeid med brukerorganisasjonene med faste møteplaner. Det arbeides med å legge til rette for at familie og pårørende får mulighet til å delta og medvirke i praktiske aktiviteter knyttet til dagliglivet. 2.3 Kirke, kultur-, idretts-, og friluftsliv Strategi 1- Bygge et moderne (og funksjonelt) flerbrukshus/ -kirke Kommunestyret har behandlet og vedtatt at det skal bygges et flerbrukshus i regi av Kirkelig fellesråd på Trekanttomta. Flerbrukshuset skal huse en ny kirke og være åpen for allmenn kulturaktivitet. Bygget er forutsatt ferdigstilt i En avtale som regulerer samarbeidet og ytelsene mellom Frogn kirkelig fellesråd og Frogn kommune skal utarbeides. Utbygging av en idrettspark vil være en betydelig investering for Frogn kommune. Planarbeidet går videre og plankomiteen vil nå se på ulike alternativer for henholdsvis plassering og for etappevis utbygging. Strategi 2 - Legge til rette arenaer som motiverer ungdom til kulturell, idrettslig eller friluftslivsaktivitet uten prestasjonspress 15 % av kultur- og idrettsmidlene som skal fordeles øremerkes søkere som fremmer fri aktivitet uten prestasjonspress. 2.4 Natur- og kulturlandskap Strategi 1 - Kunnskapsoverføring om kartlagte verdier gjennom eksempelvis uteundervisning i skolene, og generelt fokus på kretsløpskunnskap, kultur, natur og miljø Skoleelever og barnehagebarn vil bli involvert i markaplanarbeidet, bla ved å kartlegge bruk av arealene ved skolene og barnehagene. Strategi 2 - Prioritere pådriver- og kontrolloppgaver knyttet til særlig forurensende avløp fra bebyggelse utenfor Drøbak tettsted Etablering av kontrollsystem for avløpsanlegg er foreløpig utsatt til høsten Næringspolitikk Strategi 1 - Frogn kommunes kvaliteter som kystkommune skal videreutvikles som konkurransefortrinn Det vil bli lagt vekt på å sikre opplevelsesverdier og næringsverdier i behandling av saker i området Skiphelle-Drøbak-Husvk, Lehmannsbrygga, Sjøtorget, Noroltomta, parkering, bebyggelsesplan for Husvik, samt i markaplan og arbeid med kystkulturstien. Næringsrådet er etablert og daglig leder er i gang med arbeidet. Dette bør være et viktig ledd i å nå kommunens mål på næringsområdet. Næringsrådets arbeid skal senere evalueres. 7

8 2.6 Samferdsel og teknisk infrastruktur Strategi 1 - Å sikre tiltrekkelige ressurser til løpende og langsiktig drift- og vedlikehold av kommunale veier, bygninger og offentlige rom I handlingsprogrammet er det lagt inn 5 mill kr per år til opprusting av kommunale bygg. 2.7 Miljø- og beredskapsarbeid Overordnet målsetting - et trygt og robust lokalsamfunn Oppstart av en energi- og klimaplan ble vedtatt i Dette vil gi kommunen et strukturert verktøy til hjelp for å identifisere og nå energi- og klimamål. Viktige målsetninger vil blant annet være å gjennomføre tiltak som reduserer utslipp av klimagasser, og bruk av energi i kommunen. 2.8 Boligpolitikk Strategi 1 - Gode boliger i gode bomiljøer Utarbeidelse av et strategidokument som sikrer at gode bomiljøer ivaretas i regulerings- og byggesaker er under utarbeidelse. Strategi 2 - Boligbygging skal bygge på prinsippene om universell utforming; omgivelsene og boligene skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så mange som overhodet mulig Alle nye boligprosjekter som kommunen står ansvarlig for bygges med universell utforming Videre blir det lagt vekt på universell utforming i alle planprosesser, reguleringsplaner med tilhørende utbyggingsavtaler, bebyggelsesplaner og byggesaker. 2.9 Kommunestyremeldinger Parkeringsmelding "Rapport om parkering og kollektivtransport", (Rambøll- rapporten) har vært behandlet som temadiskusjon i Formannskapet i møte den Etter temadiskusjon er en del nye innspill tatt inn i rapporten og denne, samt rådmannens anbefaling om nærmere utredninger legges nå fram til ny temadiskusjon i formannskapet i møte Det forventes at saken vil komme opp til politisk behandling i formannskapet etter ferien. Markaplan Arbeidet med markaplan er igangsatt. Energiplan Arbeidet med energiplan er igangsatt. 8

9 3. MEDARBEIDERE Det er et kontinuerlig fokus i Frogn kommune på å utarbeide personalpolitiske tiltak som kan bidra til å beholde og rekruttere godt kvalifisert personell slik at vi til enhver tid kan tilby best mulig kvalitet på våre tjenester. Frogn kommune har fortsatt høyt fokus på å øke antall lærlinger, seniorpolitikk, etiske retningslinjer og mellomlederopplæring. I tillegg har vi hatt et sterkt fokus lokalt og sentralt på sykefraværsoppfølging. 3.1 Rekruttere og beholde Strategi 1: Frogn kommune skal rekruttere kvalifisert personell i alle stillinger Vi har i enda større grad enn tidligere problemer når det gjelder å rekruttere førskolepersonell og i noen grad sykepleiere. Det arbeides med tiltak knyttet til rekrutteringsproblematikken generelt og spesielt i Frogn kommune noe som også vil konkretiseres i arbeidet med lønnspolitikken Strategi 2: Frogn kommune skal ha et lønns og belønningssystem som er tilpasset markedet og gjør kommunen til en attraktiv arbeidsgiver. Arbeidet med å utvikle Frogn kommunes lønnspolitikk har startet. Partsammensatt arbeidsgruppe er nedsatt, og prosessen i arbeidet anses som viktig for å lykkes med å komme fram til resultater som begge parter kan forholde seg til. Strategi 3: Frogn kommune skal til enhver tid ha 13 lærlinger I tråd med kommunestyrets vedtak, er det tilsatt 5 lærlinger i av disse i barne- og ungdomsarbeiderfaget og 3 i helsearbeiderfaget. En lærling i IKT-driftsfag er i tillegg tilsatt fra tidligere. Undervisning, læreplan og læresteder for de nye lærlingene er fastlagt. 7 veiledere er utpekt og starter på veilederopplæring for det nye helsearbeiderfaget i første del av mai. 3.2 Nærvær Strategi 1: Medarbeiderundersøkelser med påfølgende forbedringstiltak skal gjennomføres for hele organisasjonen for å dokumentere medarbeidere og lederes trivsel og læringsmuligheter på arbeidsplassen Det ble i april måned gjennomført medarbeiderundersøkelse i Frogn kommune. Over 70 % av de ansatte valgte å svare, noe vi er svært fornøyd med. Undersøkelsen tok for seg områder knyttet til arbeidsmiljø, ledelse, trivsel, stolthet over egen arbeidsplass og kompetanse utviklingsmuligheter. Samlet sett for Frogn kommune gav svarene inntrykk av stor grad av tilfredshet blant de ansatte. Alle tjenestesteder for rapport med svar fra sitt arbeidssted, og hver enkelt leder er ansvarlig for en tiltaksplan knyttet til eventuelle forbedringer. Strategi 2: Bruke medarbeidersamtale som et styringsverktøy i HMS arbeid. Medarbeidersamtaler har vært et grundig gjennomarbeidet tema på enhetsledersamlingen i januar. Mellomlederutdanningen har hatt en dag med opplæring, gruppearbeid og rollespill om tema. I tillegg har det vært fokusert på om ansatte har hatt eller fått tilbud om medarbeidersamtaler i medarbeiderundersøkelsen. Det vil bli gjennomført 2 dager med tilbud om opplæring for øvrige ledere til høsten. Strategi 3: Alle virksomheter skal aktivt følge opp IA avtalen med systematisk fokus på nærværsarbeid og reduksjon av sykefravær samt videreføre HMS tiltak. 9

10 Arbeidet med sykefraværsoppfølging er fortsatt et høyt prioritert område i Frogn kommune og det arbeides kontinuerlig opplæring i regelverk knyttet til IA avtalen. Systematisk arbeid og prioritert fokus på dette området over flere år har gitt gode resultater for kommunen. Det holdes spesielt fokus på avdelinger som har høyt fravær. Lederne følges opp med samtaler og gjennomgang om enkeltsaker, ofte i samarbeid med NAV. Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere gjøres av den enkelte leder med bistand fra Bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten har i gjennomsnitt oppfølgingssamtaler med sykmeldte hver måned. I årets første 4 måneder har det vært gjennomført 40 slike samtaler. I forbindelse med sykefraværsoppfølgingen har fysioterapeut i bedriftshelsetjenesten foretatt 3 arbeidsplassvurderinger og hatt 5 konsultasjoner. Etter 12 ukers sykmelding avholdes dialogmøter der leder, arbeidstaker, BHT og lege deltar. I perioden har BHT deltatt på 14 slike møter. Det er avholdt 1 møte i attføringsutvalget. Trening i arbeidstiden er gjennomført som et nærværstiltak i henhold til AMU vedtak med mulighet for inntil 1 t/uke fysisk aktivitet i uken. Grupper som tilbyr ulik trening med instruksjon er etablert og det er deltakelse fra de arbeidsstedene som kan legge til rette for det. Mye aktivitet skjer også på de lokale arbeidsplassene. Systematisk arbeid og prioritert fokus på dette området over flere år har gitt gode resultater for kommunen. Gjennomsnittelig tall for legemeldt sykefravær for 2007, var historisk lave i forhold til den perioden vi har hatt tilgang på sykefraværstall fra NAV. Når det gjelder avdelingsvise tall varierer dette noe, men i forhold til IA avtalens delmål 1 om å redusere sykefravær med 2 % for hele organisasjonen innen 2009, er vi nesten i mål. Reduksjon av legemeldt sykefravær fra 2003 og frem til 2008 er på 1,85 %! Utvikling av legemeldt sykefravær 4. kvartal 07: År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Årsgjennomsn ,0 % 8,6 % 8,7 % 9,3 % 8,65% ,9 % 8,9 % 8,3 % 7,8 % 8,725% ,0 % 8,3 % 7,4 % 8,4 % 8,025% ,2 % 8,2 % 7,8 % 6,6 % 7,95% ,8 % 5,8 % 7,4 % 7,2 % 7,05 % 3.3 Kompetanseutvikling Strategi 1: Sikre opplæringstiltak på strategiske områder Kurs for nytilsatte har som vanlig også vært avholdt i år. Det har vært avhold 2 dagers kurs for saksbehandlere og kurs i tilsettinger for ledere. Lederutviklingsprogrammet for mellomledere som startet høsten 2007 har vært gjennomført med til sammen 6 samlinger og 5 møter i basis grupper mellom samlingene i henhold til fastlagt program. Det er planlagt 1 ekstra samling, etter ønske fra gruppen høsten 2008, i LØFT-metoden. Undervisning i henhold til kunnskapsløfte er et kontinuerlig opplæringsområde. Kompetansehjulet som er systematisk kompetanseutvikling innenfor pleie- og omsorgstjenestene i Follo samarbeider om følgende tiltak: 10

11 To klasser hjelpepleierutdanning med og uten rett. Oppstart henholdsvis høsten 2006 og januar Hjelpepleierutdanning for elever med minoritetsspråklig bakgrunn, startet høsten Etter/videreutdanning for sykepleiere og hjelpepleiere: Fornyet demensomsorg i Follo alderspsykiatri i praksis. Denne avsluttes i juni i år. Instruktørkurs for helsearbeiderfaget, oppstart mai 08. Folkevalgtopplæringen som startet opp for det nye kommunestyret høsten 2007 har vært gjennomført som planlagt. Eierskapsseminar med to foredragsholdere fra KS-konsulent, ble avholdt i januar. Ca 20 folkevalgte deltok i tillegg til representanter fra administrasjonen. Busstur i Frogn for politikere/administrasjon ble avviklet i april. 16 folkevalgte deltok. Formålet med turen var å gjøre de folkevalgte kjent med aktuelle utbyggings- og reguleringssaker/områder i Frogn, samt å gjøre de folkevalgte bedre kjent med kommunen. I tillegg ble det i januar gitt opplæring i bruk av PC i møter. Strategi 2: Sikre at ansatte får kompetanseutvikling i samsvar med kommunens behov Det har blitt fokusert på kompetanseutviklingsplan for den enkelte ansatte i medarbeidersamtale opplæringen for lederne. I tillegg er det et spørsmål i medarbeiderundersøkelsen om den ansatte har en slik plan, noe som sikrer oppfølging av tiltaket. Strategi 3: Alle virksomheter må sikre at ansatte utvikler og oppdaterer IKT ferdigheter, kunnskap om interne systemer, saksbehandling for effektiv samhandling og oppgaveløsning. I årets 3 første måneder ble det gitt tilbud om kurs i bl.a. esak-web 2 ganger pr. uke. I tillegg er det kontinuerlig opplæring av ansatte i kontor det har vært avholdt ulike kurs innen IKT, og det planlegges en kartlegging av alle ansattes IKT ferdigheter i løpet av våren. Kvalitetshåndbok og system for avvik og forbedring, har vært blitt forberedt i denne perioden. Siste del av arbeidet med etablering av håndboka er gjennomført. Det har i perioden vært gitt opplæring til ledere og den enkelte arbeidsplass. 3.4 Seniorpolitikk Strategi 1: Frogn kommune skal ha en seniorpolitikk som bidrar til individuelt tilpasset arbeidstid, arbeidssted og arbeidsoppgaver. I januar 2008 ble den vedtatte seniorpolitiske strategien for Frogn kommune iverksatt. Undervisningspersonalet omfattes foreløpig ikke av tiltaket om 20 % redusert arbeidstid og full lønn. Sak om dette fremmes i august For denne gruppen kreves det et større forarbeid før innstilling kan foretas, noe det arbeides med. Kurset Snart pensjonist planlegges høsten Verdiimplementering Strategi 1: Frogn kommune skal ha et felles verdigrunnlag. Arbeidet er planlagt påbegynt november/desember Det har imidlertid vært gjennomført 3 tema dager i etikk med Humanistisk akademi i følge planlagt implementeringsarbeid av vedtatte etiske retningslinjer. Verdier knyttet til etiske dilemmaer ble diskutert. Alle arbeidstagere ble pålagt deltagelse, og til sammen møtte ca 750 ansatte. Alle nytilsatte blir gjort kjent med kommunens etiske retningslinjer ved at de får tilsendt disse sammen med arbeidsavtalen ved tilsetting. I tillegg er etikk tema på kurs for ny tilsatte. 11

12 3.6 Personalpolitisk strategi Arbeidet er planlagt påbegynt høsten

13 4. INTERNE STRUKTURER OG SYSTEMER Innenfor området interne strukturer og interne systemer er det fokus på følgende: 1. IKT som et effektivt virkemiddel for omstilling, effektivisering og kvalitetsheving i kommunesektoren og tilhørende strategisk planlegging knyttet til IKT området. 2. Elektroniske publikumstjenester via Selvbetjeningsportalen eller via den nasjonale MinSide og tilbakemeldinger på brukernes opplevelse av de elektroniske tjenestene. 3. Kunnskapsløftet og skolens bruk digitale verktøy i undervisningen. Skolearena som stedsuavhengig digital arbeidsplass for lærere. Læringsplattform (It s learning) som digital arbeidsarena for elever og digital kommunikasjon mellom skole og hjem. Etablering av plattform for digitale prøver og eksamenen i skolene. (PGS) 4. Moderne og sikker IKT infrastruktur som gir brukerne tilgang til de tjenester de har behov for som har gode verktøy for effektiv og sikker administrasjon av brukere og systemer. 5. IKT infrastruktur med ny teknologi som ivaretar miljøet blant annet ved høyere ytelse og en kraftig reduksjon i strømforbruk og kjølebehov. 4.1 Status på strategier vedtatt i kommuneplanen Strategi 1: Ha en IKT strategi som er kommuneledelsens instrument for å styre og kontrollere kommunens organisering, drift og investeringer innenfor IKT-området. Målet er en strategi som favner alle virksomheter og bidrar til mest mulig effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Prosjektplan for en IKT strategi er etablert. Kartlegging i de enkelte virksomheter vil bli iverksatt. Strategi 2: Frogn kommune skal være en digital døgnåpen kommune innenfor de områdene som gir økt brukervennlighet, intern effektivisering og som gir brukeren mulighet til å kommunisere med kommunen ut fra den enkeltes behov og ønsker. Arbeid er igangsatt for å flytte Selvbetjeningsportalen i Follo over på ny plattform. Vil forenkle videreutvikling av tjenestene i portalen. Støtte for BankID vil bli etablert på ny plattform og den nye temastrukturen LOS skal bidra til økt brukervennlighet. Tilpassinger til den elektroniske skjemaløsningen er under etablering for å tilfredsstille Datatilsynets krav. Strategi 3: IKT-systemene skal bidra til en god informasjonsutveksling og dialog med Frogn kommunes innbyggere samt de folkevalgte ihht. de målsetninger som ligger i enorge 2009 og ekommune Demokrati og politikerportalen vil være ferdig utviklet før sommeren. Vil gi innbyggerne økt innsyn og medvirkning i politiske prosesser og politikerne et bedre arbeidsverktøy uten papirforsendelser. En teknisk Web redaktør er tilsatt og vil bidra til å styrke portal arbeidet både i Follo samarbeidet og i Frogn kommune. Det er satt opp en nettside for Sommerkonsertene i Drøbak kirke. Strategi 4: IKT-systemene skal gjøre det mulig for brukere å samarbeide uavhengig av fysisk arbeidsplass eller organisatorisk plassering. Saksbehandlere og ledelse skal ha tilgang til oppdatert og relevant styringsinformasjon via et standardisert web grensesnitt som ikke krever spesialopplæring Microsoft SharePoint er tatt i bruk som et nytt samarbeidsverktøy som et supplement til dagens Intranett. Månedsrapportering i Agresso er klar til å bli tatt i bruk. Felles elektronisk kvalitetshåndbok med system for avvikshåndtering er tatt i bruk. 13

14 Strategi 5: IKT systemene skal bidra til en effektiv oppgaveløsing og fleksible arbeidsordninger i de enkelte virksomheter Kartlegging av arbeidsprosesser vil bli iverksatt senere i forbindelse med arbeidet med IKT strategi. De tekniske løsningene for det nye kart og eiendomsregisteret (Matrikkelen) er etablert med Ski som vertskommune. Overgang til Matrikkelen vil skje i 2. tertial. Elektronisk utfakturering i Agresso vil skje sammen med de andre Follo kommunene i økonomisystem samarbeidet. Det er lagt til rette for bruk av de sentrale systemene for digitale prøver og eksamener i skolene (PGS). Strategi 6: Frogn kommune skal ha en moderne, stabil og sikker infrastruktur med enhetlig arkitektur som tilfredsstiller kravene til sikkerhet og tilgjengelighet og som muliggjør integrasjoner og samordning mellom forskjellige systemer Fibernettet stamnettet til Frogn kommune er forlenget ned til Sogsti skole. Tas i bruk i juni. 35 kommunale bygg er med dette tilknyttet fiberstamnettet. I IKT konsolideringsprosjektet er ny teknisk infrastruktur på plass. Forprosjekt for en ny domenestruktur er gjennomført og flere gamle systemer er flyttet over på ny plattform. Prosjektet vil resultere i en IKT plattform med vesentlig lavere strømforbruk og kjølebehov, enklere administrasjon av brukere og arbeidsstasjoner samt økt sikkerhet spesielt knyttet til bærbare PC er og trådløse nett. Strategi 7: Frogn kommune har ledelse og ansatte med god kompetanse innen IKT området. Arbeidet med kompetansekartlegging og kompetansebehov til IKT brukere i Frogn er under planlegging. Vil danne grunn for målrettede opplæringstiltak i de enkelte brukergrupper. 2Strategi 8: Lokalt NAV kontor etablert i Frogn Arbeidet med NAV etablering er i gang. Åpningsdatoen er ikke endelig fastsatt. Samordning mellom Frogn og NAV sine IKT systemer er under planlegging. Et stort antall ansatte er flyttet rundt grunnet ombyggingen som skal i verksettes på Rådhuset. Det har vært arbeidskrevende å etablere IT og telefoniløsninger til alle som har flyttet. 14

15 5. ØKONOMI Økonomidelen inneholder fire kortfattede deler: Status finansforvaltning Status driftsbudsjett Status investeringsprosjekter Forslag til endringer i drift- og investeringsbudsjett 5.1 Status finansforvaltning Markedet for kommunal kreditt. I det internasjonale markedet har 1. tertial vært preget av uro og mistillit. Dette har resultert i at dårlige låntagere har fått mye dyrere innlån. Også gode låntagere, som for eksempel banker, må betale mer for sine innlån enn tidligere. Kommuner merker prisøkningen ved at de største långiverne til sektoren (Kommunalbanken og Kommunekreditt) får noe dårligere marginer på sine innlån. Frogn kommune klarte i hovedsak likevel ved siste rentejustering (i mars) å opprettholde de samme marginer som tidligere med unntak for lånene i Kommunekreditt. Neste renteregulering er i juni. På bakgrunn av de dårligere marginene på lån i Kommunekreditt har kommunen valgt å refinansiere lånene her. Det er i den sammenheng etablert et obligasjonslån, som med en tilknyttet rentebytteavtale, gir kommunen flytende rente (6M nibor) med fratrekk av en avtalt margin på minus 0,10%. Lånets volum er 100 mill. Kommunens lånerente. Ved utløpet av april var kommunens gjennomsnittlige lånerente 5,69%. Dette er en økning på 0,19 prosentpoeng siden årsskiftet, selv om Norges Bank ikke har hevet renten i denne perioden. Lånevolum og fastrenteandel. Kommunens samlede lånevolum er ved utløpet av 1. tertial. Långivere er (sortert etter størrelse) Kommunalbanken (største långiver), verdipapirmarkedet, Kommunekreditt og DnB (minste långiver). Det er planlagt nye låneopptak på 104,05 mill kr i Av dette gjelder 38,85 mill kr manglende opptak knyttet til vedtatte investeringer for 2007, mens 65,2 mill kr gjelder behov for nye låneopptak i 2008 som følge av nye investeringer vedtatt i budsjettet for Andelen lån med fast- og flytende rente er ikke endret siden årsskiftet og ligger på 20/80. Utsikter fremover. Kommunens lån med flytende rente reguleres hver 3. måned. Reguleringstidspunktet er i hovedsak lagt til de tidspunkter det stilles pris på fremtidig 3M-rente (FRA). Markedet priser her inn følgende renteutvikling (3M nibor): Juni 08 6,32 September 08 6,18 Desember 08 6,01 Mars 09 5,79 3M-renten er nå 6,35%. Ut av dette ser vi at markedet forventer at den korte markedsrenten vil falle i løpet av det kommende året, selv om enkelte analytikere legger til grunn at vi får nok en renteheving fra Norges Bank i 2. halvår

16 Renteprognose for Prognosen pr. dato viser at det vil påløpe 38,05 millioner i renteutgifter for Dette er ca 3,3 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjett 2008, noe som skyldes høyere rente og høyere marginer enn budsjettert. 16

17 5.2 Status driftsbudsjett med innspill fra enhetene (Alle tall i 1000 kroner) Enhet /Kostnadssted Forbruk 1. tertial Års budsjett Periodisert budsjett Avvik fra budsjett 1. tertial Forbruk 1. tertial 2008 Forbuk 1. tertial 2007 Anslag avvik fra årsbudsjett 2008 Felles pott/rådmannsgruppen % 46 % Servicetorget % 32 % 0 IKT % 27 % 0 Økonomi % 43 % 0 POP % 27 % 0 Samfunnsutvikling % 12 % - Barnehager og skolefaglige tjenester % -22 % Dal Skole og barnehage % 32 % 900 Drøbak skole % 35 % 500 Dyrløkkeåsen skole % 34 % 130 Heer skole % 34 % 0 Seiersten skole % 31 % 200 Sogsti skole % 31 % Enhetsleder Helse % 57 % Sosial- og barnevernstjenester % 38 % -900 Pleie og omsorg i institusjon % 33 % Enhet for hjemmebaserte tjenester % 30 % Rehabilitering % 32 % Kultur og fritid % 37 % 0 Enhetsleder TDF % 33 % SUM ENHETER Kommentarer til tabellen_ - Forbruk 1. tertial: Viser forbruket per enhet/kostnadssted per 1. tertial årsbudsjett: Viser årsbudsjett for Periodisert budsjett: Viser budsjett per 1. tertial 2008 basert på forbruksprofil i Dette er en enkel periodisering, hvor det kan være store avvik mellom regnskap per 1. tertial og periodisert budsjett 1. tertial, da forbruksprofilen i 2008 kan være annerledes enn i Avvik fra budsjett 1. tertial: Viser avvik mellom budsjett 1. tertial og forbruk per 1. tertial. Her kan det være avvik som kun er av teknisk art, fordi forbruksprofilen i 2008 kan være annerledes enn i Forbruk per 1. tertial 2008: Viser forbruk i % etter 1. tertial Forbruk per 1. tertial 2007: Viser forbruk i % etter 1. tertial Her kan man sammenligne forbruket i år med tilsvarende forbruk samme periode i fjor. Anslag avvik fra årsbudsjett 2008: Viser anslått avvik fra årsbudsjett 2008 for hele

18 Merknader til status driftsbusdsjett per enhet: Det er anslått manglende midler til lønnsoppgjøret på 2,66 mill. kr. Videre er det ved en inkurie ikke avsatt Felles pott/rådmannsgruppen midler til en fellespott til dekning av skolenes ekstra utgifter knyttet til minoritetsspråklige elever. Servicetorget - IKT POP - Økonomi - Det er budsjettert gebyrer knyttet til kontroll av mindre avløpsanlegg på 1,1 mill kr. Samfunnsutvikling Ny beregning viser at inntektene kan bli noe lavere. Vi vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport. Barnehager og skolefaglige tjenester På grunn av at investering i Billit barnehage utsettes, reduseres forventede skjønnsmidler med 3 mill. kr. Barnehagen og SfO vil kunne gå i balanse. Dal skolen forventer et overforbruk på ca kr. Dette skyldes behov for økte lønnsutgifter på , fordi organisering av inneværende skoleår har gitt for store utgifter i forhold til premissene i skolefordelingsmodellen. Videre medfører utgiftene til tilpasset opplæring og inntekt fra andre kommuner, netto tillegg på Det må iverksettes tiltak for å begrense Dal Skole og barnehage merutgiftene i 2008 Skole og SFO vil kunne gå i balanse. Regnbuen må dekke utgifter til ressurskrevende elev, som går over fra barnehage til skole. Dette fører til at inntekten må reduseres med kr , og lønnsutgiftene må økes Drøbak skole med kr Dyrløkkeåsen skole Advokatbistand kr ,- Heer skole Det har vært nødvendig å gi nye, kostnadskrevende tilbud til to elever. Skolen får flere elever med rett til Seiersten skole voksenopplæring fra høsten. Sogsti skole Enheten vil gå i balanse i 2008, men man er avhengig av å få overført overskudd fra Forventet tilskudd ressurskrevende brukere er lavere enn budsjettert. Forsterket helse/omsorgstilbud til ressurskrevende bruker må etableres. Kostnader for 2008 anslås til (1 650 Enhetsleder Helse 000 på årsbasis). Det anslås at enheten ligger innenfor rammen av budsjett. Forbruk lønn ligger under budsjett pga vakante stillinger pga sykemeldinger og fødselspermisjoner. Økt forbruk konsulenter barnevernstjenesten er dekket inn ved ubrukte lønnsmidler. Sosialtjenesten har noe reduserte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp (med forbehold anslått til kr ) En ser en tendens til at økt satsning på tiltaksarbeid i samarbeid med NAV arbeid gir resultater. En ny beregning av statstilskuddet til språkopplæring til flykninger, viser at Frogn Sosial- og barnevernstjenester kommune kan få 1 mill. kr mer i inntekter enn budsjettert. 18

19 Pleie og omsorg i institusjon Enhet for hjemmebaserte tjenester Rehabilitering Kultur og fritid Enhetsleder TDF Enheten har med et underskudd på 1 mill fra 2007 som man dekker opp ved å fryse to sykepleierstillinger på Grande. Det er ikke forsvarlig å drive over lengre tid med redusert sykepleierbemanning og fra høsten vil man derfor ansette nye sykepleiere. Det betyr at man ikke får den økonomiskeffekten som forventet. Enheten fikk et kutt på 1,2 mill kr i driftbudsjettet. Enheten har tidligere meldt behov for investering i hjelpemidler/løfteutstyr, men dette er ikke prioritert i I budsjettet for 2009 må dette vurderes på nytt og ses i sammenheng med de fremtidige planene for Grande. Man vil komme nærmere tilbake til saken i 2. tertialrapport. Det er usikkerhet i prognosen knyttet til siste del av året, da man planlegger for døgndrift med sykepleiertjenester hos bruker. Tidspunkter for når dette starter er avhengig av helsetilstand. Årlig kostnad anslås mellom 2,5-3 mill. Det kan også utover året bli noe usikkert på bemanningsstatusen i hjemmesykepleien. Tendensene i dag er at pleietyngden i hjemmesykepleien en markant økende og fortsetter dette utover året vil vi måtte øke grunnbemanningen noe tidligere en allerede innmeldt fra Status på dette og ovenfornevnte sak kommer vi tilbake til i 2. tertial. En ny gjennomgang av turnus viser at lønnsbudsjettet er satt for lavt. Det arbeides kontinuerlig med å holde kostnadene nede, herunder minimalt bruk av vikar og overtid. Det er også usikkerhet knyttet til tilskudd til ressurskrevende brukere på grunn av en endring i ordningene i Det er behov for en ny gjennomgang av budsjettet for Rehabilitering. og man vil derfor komme tilbake i saken til 2. tertial rapport. Det forventes reduserte inntekter fra parkeringsgebyrer på 1.5 mill, da det viser seg at innføring av 2 timer gratisparkering gir betydelig inntektssvikt. Utglidning av Husvikveien har medført ekstrakostnader på kr

20 5.3 Status investeringsprosjekter pr i 1000 kroner. Budsjett Budsjett Bevilget Brukt Brukt Brukt Udisponert Kst.avvikMerknad, kommentar totalt totalt 8001 EDB-utstyr Nei Løpende mindre prosjekter bl.a. fiberprosjekt og digital forsendelse 8003 Kjøp av eiendom Ja Felleskostnader til vann, vei og kloakk på trekanttomta gjenstår. Gjenstår også kroner til kjøp av restareale Frogn vgs 8004 Salg av eiendommer Nei Salg 8006 EDB i grunnskolen Nei IKT-plan for grunnskolen gjennomføres Kjøp av friområder Nei Gjenstår sikring (istandsetting brygge) av friområde Løkkedalsjordet Salg av tomter Brevik Nei Kostnader til arkeolgiske utgravinger. Det legges fram forslag til endring av reguleringsplan Agresso - Folloprosjekt Nei Felles økonomisystem Nesodden, Vestby og Ås Oppgradering Agresso Frogn Ja Dekkes av prosjekt 8001 og refusjon Nesodden, Vestby og Ås kommuner Bil - gave fra Lions Nei Bilen er i drift ved enhet for rehabilitering Opprettelse NAV Nei Ferdigstilles høst Det anslås innsparing i forhold til budsjett Ny Sogsti skole Nei Sluttavregning gjenstår. Anslått 3,3 mill. kr i mindreforbr. Idrettshallen i drift, driftsavtale med AFK sluttført. Oppgjør tippemidler gjenstår Idrettshall (ny vgs) Nei 8212 Ballbinge Heer Nei Kommunen ble ikke tildelt spillemidler til dette prosjektet Utvidelse Elleflaten barnehage Nei Behandlet i kommunstyret des Ferdigstilles høst Utvidelse Billitt Nei Det legges fram egen sak med vurdering av videre utbygging av barnehager, jamfør verbalforslag i budsjettet Utvidelse Ullerud barnehage Nei Sak om utbygging vedtatt vår 2007, ferdig høst Utvidelse Dal barnehage Ja Tatt i bruk sommeren Antatt overskridelse 1 mill kr. Det fremmes egen sak om parkering og dekning av overskridelse Miljørettet helsevern Nei Div. miljøtiltak på skoler og barnehager Sykehjem Ullerud Nei Sluttavregning antas ferdig Anslått 4 mill. kr i mindreforbruk. Udisponert ikke disponibel pga sviktende finansiering Takheis ny PU-bolig Nei Bolig ferdigstilt sept Dagsenter - innredning Nei Lokalisering ikke klarlagt Murhus Ullerud Ja Anbud gjennomført. Ny konkurranse vurderes. Det påregenes økte kostnader Ombygning Traneveien Ja Det påregnes økte kostnader med ca 2 mill kroner. Det fremmes egen sak Ombygning lokaler Ullerud Nei Grunnerverv gjennomført. Skjønnsrett avgjøres mai Prosjektering pågår. Byggestart høst Ny flerbrukskirke Nei Behandlet i kommunestyret Total kostnadsramme på 39 mill kroner inkl mva Frogn kirkegård Nei Arkeologiske funn har medført utsettelse. Egen sak fremmes for kommunestyret Seiersten Idrettspark Ja Arbeidet pågår. Rapport med alternativ plassering av kunstgressbane fremmes for kommunestyret medio Adkomst Gyltholmen Prosjektet gjelder eventuell kommunal andel i vei. Det pågår arbeid med avklaringer med aktuelle parter bl.a. fylkesmannen Ballbinge Sogsti skole Nei Det pågår arbeid med justert byggemelding. Påregens feridgstilt HP, idrett og friluft Standardheving kommunal bygg Nei Utføres i henhold til opprustning/vedlikeholdsplan, men det kan påløpe uventede utgifter på Frogn hallen og Dyrløkkeåsen skole som forsinker planlagt vedlikehold av andre bygg Gyltholmen Oppmålingsutstyr Redskpaslager Gropa Nei Under prosjektering Biler, maskiner TDF Nei Benyttes i henhold utskftingsplan Høydebasseng Heer Nei Under prosjektering Utvikling Noroltomta Nei Voldgiftssak gjennomført høst Politsk arbeidsgruppe er i gang med arbeid med forslag til utvikling. Sak fremmes høst Trafikksikringstiltak Nei Gjenomføres i henhold til plan 8854 Hovedplan vann Nei Gjenomføres i henhold til hovedplan vann og kloakk 8860 Hovedplan kloakk Nei Gjenomføres i henhold til hovedplan vann og kloakk 8999 Samleprosjekt Nei Til avslutning gamle prosjekter

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200)

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200) Side 1 av 5 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2007 Sak: PS 122/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Endelig vedtak: 1. Budsjett 2008 og økonomiplan 2009-2011 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

RAPPORT 2.TERTIAL 2007

RAPPORT 2.TERTIAL 2007 RAPPORT 2.TERTIAL 2007 Innhold: 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER... 2 2. SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 2 3. MEDARBEIDERE... 5 4. INTERNE STRUKTURER OG SYSTEMER... 6 5. ØKONOMI... 7 6. STATUS VERBALVEDTAK (FRA

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2009

RAPPORT 1. TERTIAL 2009 RAPPORT 1. TERTIAL 2009 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 3 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2009... 3 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 4

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 15.11.2012 Sak: Arkivnr : 151 Handlingsprogrammet 2013-2016 Nye opplysninger med økonomisk effekt og svar på spørsmål Rådmannen viser til

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Verran kommune -Overordnede målsettinger for 2014

Verran kommune -Overordnede målsettinger for 2014 Styringssignaler, jf. vedtak i kommunestyret den 19.12.13 Økonomi God økonomisk utvikling og god budsjettdisiplin Fornuftig og ansvarsfull utgiftsside (+/-) Avvik regnskap/ økonomi Netto lånegjeld Netto

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

TERTIALRAPPORT NR: 2/11

TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedlegg til arkivsak 11/831 TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedtatt i Lebesby kommunestyre i Arkivsak 11/831 PSSAK TERTIALRAPPORT 2.11 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT Beskrivelse

Detaljer

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Årsrapport Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010. 1. Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

Finansiering av tiltak i R4

Finansiering av tiltak i R4 Saksframlegg Arkivnr. 153 Saksnr. 2014/1422-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Hege Almås Finansiering av tiltak i R4 Dokumenter i saken:

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling Årsrapport 2013 Plan, byggesak og oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer