Tiltaksliste Tiltaka er nummerert i samsvar med tiltaka på kvart framtidsbilete.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltaksliste Tiltaka er nummerert i samsvar med tiltaka på kvart framtidsbilete."

Transkript

1 Tiltaksliste Tiltaka er nummerert i samsvar med tiltaka på kvart framtidsbilete. 1. Breiband og kommunikasjon: TILTAK 1.1: Stord kommune skal samarbeida med næringsliv og andre for å betra infrastrukturen og tilbod om breiband Opplæringskostnad Ferdigdato Investering Drift Personalkostnad Gevinst/nytte Fullgodt tilbod om breiband til næringsliv, kommune og innbyggarane. Fleire leverandørar å velje mellom konkurranse god pris. SKL tilbyr fiberoptisk breiband til heile Stord TILTAK 1.2: Ta kontroll på eigen grunn: så langt råd er sjølv eiga fiber (infrastruktur) mellom eigne lokasjonar og alltid ved graving i kommunal grunn vurdere klargjering for fiber Er ein del av Tekniske Tenester sitt budsjett (trekkerøyr og materiale). SK sparar pengar ved å eige kommunikasjonssambanda. SK tryggar drift, og aukar redundans/ feiltoleranse (backupløysingar) 1

2 TILTAK 1.3: Bygge ut trådlaust nettverk i kommunale bygg : Kr ,- 2011: kr ,- Kr ,- Tilsette og publikum/ innbyggarane kan kople seg til Internett i kommunale bygg. Kommunale bygg: o Skulane o Kulturhuset o Administrasjonsbygg/ SKE-bygg TILTAK 1.4: Sikra naudsamband som tek over trafikken dersom dei ordinere sambanda fell vekk Kr SK sparar pengar ved å eige kommunikasjonssambanda. SK tryggar drift, og aukar redundans og beredskap (backupløysingar) Redusert nedetid Stord kommune samarbeidar interkommunalt og lokalt om dette, og det er viktig at me har midlar til å løyse inn vår del når den tid kjem 2

3 2. Deltaking for alle, universell utforming og digitale skilje TILTAK 2.1: Som PILOT-kommune innan universell utforming skal nettsidene til Stord kommune vidareutviklast med fokus på at alle skal kunne nytte sidene og ta i bruk tenestene som vert tilbudd. Ferdigdato Investering Drift Personalkostnad Opplæringskostnad Gevinst/nytte Kr Kr Fleire kan nytta seg av dei elektroniske tenestene på nett. Betre funksjonalitet på kommunen sine nettsider. 3

4 3. Elektronisk handel TILTAK 3.1: Vurdera system for elektronisk handel og etablering av integrasjon mot den Offentlege Marknadsplassen Kr ,- Prosjektleiar IKT Systemansvarleg Agresso (IKT) Kr ,- Enklare å følgje opp innkjøpsavtalane Effektive innkjøpsrutinar 4

5 4. eservicetorget TILTAK 4.1: Tilby nye tenester via våre nettsider Kr , Kr , Kr , Omprioritering i einingane sine driftsbudsjett. Det gjeld abonnement på skjema og integrasjon mot fagsystem. Prosjektleiar - IKT Blir dekka av deltakarane på kurs. Kr TILTAK 4.2: Bruke statistikk frå nettsidene til vidare utvikling av tenestene Ikkje aktuelt nettredaktør og IKT Elektroniske tenester og informasjon blir gjort tilgjengelig og tilrettelagt for alle Meir effektiv sakshandsaming Nettredaktør Kr Gir oss oversikt kor mykje dei ulike sidene er brukt. Dette gjer oss i stand til å tilpasse nettsidene ut i frå brukarmønster TILTAK 4.3: Utvide karttilbodet (Fonnakart) på Internett med temadata. T.d. lokalisering av barnehagar og skular i kommunen RBO RBO Elektroniske tenester og informasjon blir gjort tilgjengelig og tilrettelagt for alle Enkelt for publikum/ brukarane å lokalisere tilbod av allmenn interesse 5

6 TILTAK 4.4: Utvide og automatisere tilbodet i nettbutikken Infoland.no Integrasjon mellom GIS-line og Infoland.no Kr ,- RBO og IKT RBO Elektroniske tenester og informasjon blir gjort tilgjengelig og tilrettelagt for alle Publikum/ eksterne som treng info om eigendommar kan sjølv hente ut informasjon/ dokumentasjon. Dette vil spare RBO for ein del arbeid 6

7 5. Elektronisk samarbeid i Helse og Sosial-sektoren TILTAK 5.1: Knyta pleie-, omsorg- og helsetenesta til Norsk helsenett Kr ,- Kr ,- Kr ,- Heilskapeleg tilbod for pasientane Rask og sikker informasjonsutveksling mellom samarbeidspartane i helsesektoren. TILTAK 5.2: Ta i bruk mobilt utstyr som personalet kan bruka til dokumentasjon, og henta fram informasjon når dei er ute hjå brukaren Kr ,- Prosjektleiar - IKT Kr ,- Ha tilgang til oppdatert informasjon til ei kvar tid 7

8 6. IKT og lokaldemokratiet. Synleggjering av politiske prosessar, deltaking og påverknad TILTAK 6.1: Måle og evaluere bruken av kommunestyret live Nettredaktør Open kommune Auka interesse Auka deltaking i politiske saker TILTAK 6.2: Legge til rette for deltaking og påverknad gjennom ulike kanalar som til dømes debattsider på kommunen sitt eservicetorg, e-post, Chat og SMS Nettredaktør Kr ,- Open kommune Auka interesse Auka deltaking TILTAK 6.3: Gjennomføre forsøk med elektronisk val Ferdigdato Investering Drift Må leggjast inn i budsjettet for 2011 IKT Sekretariat Nettredaktør Personalkostnad Opplæringskostnad Gevinst/nytte Auka valdeltaking Enklare administrering TILTAK 6.4: Vidareutvikle videokringkastinga frå kommunestyresalen til også å gjelde andre politiske møter Må leggjast inn i budsjettet for 2012 IKT Sekretariat Nettredaktør Open kommune Auka interesse Auka deltaking 8

9 7. IKT i barnehage TILTAK 7.1: Personalet får tilgang til og opplæring i digitale verktøy (maskinvare og programvare) Kr ,- Kr ,- Personalgruppa IKT Barnehagane Kr ,- Effektiv kommunikasjon barnehage heim Merknad: o Ein føresetnad for å starte på tiltaket er at barnehagane har breiband. Dette er ein føresetnad for sentralisering av drifta o Investeringssummen på kr ,- er kostnadsoverslag på: 10 datamaskinar Trådlaust nettverk Infrastruktur i barnehagane, lisensar for drift samt kontorstøtteprogram (office) o Spesifikk programvare for barnehagar er ikkje teken med TILTAK 7.2: Det vert lagt til rette for at personalet kan bruka digitale verktøy i opplæring, vurdering og kommunikasjon Effektiv kommunikasjon Borna får IT-kunnskap i tråd med rammeplanen for barnehagane TILTAK 7.3: Det blir oppretta eigne heimesider for barnehagane, knytta til Effektiv kommunikasjon 9

10 8. Framtidsbilete MiSide eid og esignatur TILTAK 8.1: Tilby eid og esignatur på kommunale tenester Sikker autentisering Ein personleg elektronisk ID Innhald knytta til eid Merknad: o Ventar på utspel frå FAD 10

11 9. Digitalkompetanse og IKT i grunnutdanninga TILTAK 9.1 Lærarane på den enkelte skule skal systematisk bruka digitale verktøy i opplæring, vurdering og kommunikasjon Ferdigdato Investering Drift Personalkostnad Opplæringskostnad Gevinst/ nytte Opplæringskostnader kan vera aktuelle, og skulane må sjølv arbeide dette inn i budsjetta sine. Lærarane kommuniserar effektivt og lett med elevar og føresette ved hjelp av IKT. Lærarane skal nytta IKT i opplæringa slik læreplanane legg opp til. Elevar og føresette har tilgong til mål, opplæringsplanar og relevant læringsressursar 24/7 (døgnopent). Ein skal bruke digitale mapper i arbeidet med mappevurdering. TILTAK 9.2: Revisjon, vedlikehald og utbygging av dei trådlause nettverka på skulane (skulane har fullgod dekning på det trådlause datanettverket). Ferdigdato Investering Drift Personalkostnad Opplæringskostnad Gevinst/ nytte Kr , kr ,- Ein kan kople seg til kommunen sitt nettverk og internettoppkopling kor som helst på skulane. Trådlaust nettverk fungerar stabilt 11

12 TILTAK 9.3: Legge til rette for felles programvare og digitale læringsressursar for skulane Ferdigdato Investering Drift Personalkostnad Opplæringskostnad Gevinst/ nytte Kr ,- Kr ,- Dette vert lagt inn i Utviklingsgruppa sitt budsjett. TILTAK 9.4: Elevar og lærarar skal ta i bruk digitale mapper for vurdering innan 2009 Ferdigdato Investering Drift Personalkostnad Opplæringskostnad Gevinst/ nytte Elevar og lærarar har tilgong til ulike program/ opplæringsmateriell/ læringsressursar på elevar og lærarmaskinar, sentralt lagt til rette i nettverket Alternative kjelder til lærestoff Kvalitetstrygga vurderinga i skulen TILTAK 9.5: Alle skulane lagar ein progresjonsplan for IKT som grunnleggande dugleik innan skulåret 2010/2011 Ferdigdato Investering Drift Personalkostnad Opplæringskostnad Gevinst/ nytte skulane satsar på digitalkompetanse og stettar krava i opplæringsplanen med omsyn til den 5. dugleiken elevane får turvande opplæring og digitalkompetanse TILTAK 9.6: Nye datamaskinar til lærarane Ferdigdato Investering Drift Personalkostnad Opplæringskostnad Gevinst/ nytte : 1,5 mill 2011: 1 mill 2012: 1 mill skulane satsar på digitalkompetanse og har nok utstyr med omsyn til den 5. dugleiken lærarane har naudsynt utstyr til å kunne gjennomføre arbeidsoppgåvene sine 12

13 10. Effektiv kundehandsaming TILTAK 10.1: Utvikle sentralbordløysinga (integrasjon med fagsystema, kalender osb.) slik at Kundetorget til ei kvar tid har turvande informasjon rask og effektivt! Kr ,- Kr ,- Effektiv kommunikasjon Kunne yta betre og raskare sørvis ovanfor brukarane/ innbyggarane Spare tid/ ressursar = rett informasjon til rett tid! TILTAK 10.2: Tilsette får opplæring i bruk av kalender og telefon Kundetorget Kr ,- Effektiv kommunikasjon Betre sørvis 13

14 11. Effektiv administrasjon TILTAK 11.1: Innføra administrativt verktøy for skulane : Kr ,- 2012: kr ,- Kr Systemansvarleg nytt skuleadministrativt system (50%) Prosjektleiar - IKT Kr ,- Ny datateknologi og digitale løysingar erstattar der det er naturleg, tidlegare administrative og merkantile løysingsmåtar Endringane i rutinar, arbeidsdeling og arbeidsflyt gjev effektivisering og arbeidsinnsparing så meir tid vert frigjort til å yta service til lærarane, elevane og foreldra. Effektiv timeplanlegging Effektiv timefordeling TILTAK 11.2: Innføra effektivt Felles Elektronisk Identitet (FEIDE) for grunnskulen i Stord kommune Kr ,- Driftspersonal - IKT Enkelt for skulane og IKT å opprette og administrere brukarkontoar Slepper dobbeltregistrering av data TILTAK 11.3: Samkøyra epost og telefonlister for dei kommunalt tilsette i NAV God kommunikasjon mellom Nav-tilsette og resten av kommunen TILTAK 11.4: Vidareutvikle effektivt verktøy (program) for IKT-brukerstøtte, drift og inventar. 14

15 : Kr ,- 2012: Kr ,- Prosjektleiar - IKT Brukarstøtte: nytt helpdesk-system integrert med inventardatabase, fjernhjelp/ fjernstyring av datamaskinar og statusweb for brukarane effektiv brukarstøtte. Turvande lagringskapasitet og backup, samt gjenoppretting av data Effektive driftsverktøy for nettverk og infrastruktur: overvaking og proaktiv drift av infrastruktur (nettverk og tenarmaskinar) TILTAK 11.5: Kvalitetstrygga sakshandsaming og arkivering ved hjelp av digitale verktøy Arkiv Systemansvarleg ephorte Prosjektleiar - IKT TILTAK 11.6: Digitalisering av arkiv (personalarkiv, bygg og oppmålings-arkiv m.m.) Kr ,- RBO Personaleininga Data lagra ein stad enkelt å gjenfinne Effektiv sakshandsaming (alle brukar same verktøy) Kr ,- Personaldata elektronisk i staden for i manuelle arkiv Integrasjon personalarkiv og økonomisystem TILTAK 11.7: Tilpassa skrivebordsflate for brukarane (SharePoint) : Kr ,- 2011: kr ,- 2012: kr ,- Prosjektleiar IKT Systemansvarlege for dei Kr ,- Betre samhandling Oversikt over arbeidsoppgåver Restanseliste 15

16 programma som vert lagt ut på skrivebordsflata Enklare tilgong til sak/arkivsystemet TILTAK 11.8: Kartlegge dagens rutine for distribusjon av saksdokument og møteprotokollar til politikarane, og vurdere IKT-støtta løysingar for dette samt vurdere IKT-verktøy for politiske møter (datamaskinar, stemmeverktøy m.m.) : Kr ,- 2011: kr ,- 2012: kr ,- Prosjektleiar IKT Systemansvarleg ephorte Sekretariatet Kr ,- Effektiv dataflyt mellom administrasjon og politikarar Politikarane elektronisk tilgjengeleg TILTAK 11.9: Installere server og nettverksovervaking for pro-aktiv drift : Kr ,- 2012: kr ,- IKT ,- Unngå stopp i produksjonen (høgare oppetid) TILTAK 11.10: Forhandlingsmodul til Agresso Systemansvarleg Agresso Personalgruppa ,- Effektivisering av lokale forhandlingar TILTAK 11.11: Utvida integrasjon mellom Notus og Agresso Kr ,- Systemansvarleg ,- Slepp dobbeltoppføring av fråver i PLOMS 16

17 Agresso Personalgruppa data registrert ved kjelda! Redusere feil i fråverslistene 17

18 12 Kulturskulen TILTAK 12.1: Abonnere på Class Fronter og på Music Delta (ev. delta Music Delta pilotprosjektet saman med kulturskulane i Hordaland) Abonnement på Class Fronter m.m. Kulturskulen Betre tilbod til elevane Betre kommunikasjon mellom skule, elev og heim TILTAK 12.2: Integrasjon mellom fagsystemet Cetus og kommunen sitt epostsystem Kr ,- IKT drift Betre kommunikasjon mellom skule, elev og heim TILTAK 12.3: Sende SMS til brukarar/ elevar via det kommunale epostsystemet Kr ,- Teljarsteg IKT prosjekt og drift Kr ,- Betre kommunikasjon mellom skule, elev og heim TILTAK 12.4: Etablere eigen notebase for komposisjonar og eigen arrangement Kr ,- Kulturskulen, og IKT-drift TILTAK 12.5: Legge ut videofiler, mp3-filer og andre lydfiler på Kulturskulen si nettside Historikk over komposisjonar og arrangement Betre tilgjenge på arrangement og komposisjonar IKT-drift Kr ,- Betre tilbod for elevar og føresette 18

19 TILTAK 12.6: Vurdera løysing for å gjera aktuelle musikkprogram tilgjengeleg for lærarane på kommunale tenestemaskinar (sentral installasjon av programvare) Kr ,- Kr ,- IKT-drift, Kulturskulen Enkel installasjon av programvare Variert tilbod av programvare Tilgjengeleg programvare 19

20 13 Grøn IT TILTAK 13.1: Kjøra mest mogeleg av serveroppgåvene på virtuelle serverar : Kr ,- 2011: kr ,- 2012: kr IKT drift redusere varmeutvikling = redusert kjølebehov = redusert straumforbruk Effektiv administrasjon av serverpark redusert nedetid då det er mykje enklare å sette opp att virtuelle serverar ved ev. krasj TILTAK 13.2: Leggja til rette for at tilsette kan nytta videokonferanse der det er mogeleg Kr ,- Kr ,- IKT Kr ,- redusere reiser = mindre reisekostnadar Redusert forureining TILTAK 13.3: Etterspørje miljøvenlege produkt ved innkjøp IKT Innkjøpsansvarleg TILTAK 13.4: Intensivera arbeidet med å automatisera arbeidsprosessar Kr ,- IKT-prosjektleiar Andre einingar som t.d. Personaleininga m.fl. redusert straumbruk redusert utslepp og forureining Kr ,- Redusert papirforbruk 20

21 14 Datatryggleik TILTAK 14.1: Sikra trygg og strukturert handsaming av Stord kommune sin dataflyt, ved å: a)revidere datatryggleikshandboka til Stord kommune b)revidere IT-instruksen til Stord kommune Kr ,- Oppdatert i forhold til lover og forskrifter TILTAK 14.2: Definere/ tilsetje tryggleiksansvarleg/ kvalitetssjef Kr ,- Stord kommune vil ha fokus på datatryggleik til ei kvar tid 21

Saman om utvikling og velferd

Saman om utvikling og velferd Saman om utvikling og velferd Overordna IKT-strategi for Stord kommune 2010-2012 Mål: Stord kommune brukar informasjonsteknologi aktivt og offensivt for å nå kommunen sine mål, i tråd med kommuneplan og

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012

Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012 Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012 Visjon Møre og Romsdal fylke skal vere leiande når det gjeld å utnytte informasjonsteknologi til å betre den fylkeskommunale tenesteproduksjonen.

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune IKT-plan for skolane i Sør-Aurdal kommune Planperiode 2006-2008 Innhald 1. Innleiing.. s. 3 1.1 Informasjon s. 3 1.2 Skoleeigar/kommunen sin rolle... s. 3 1.3 Formål med planen. s. 4 1.4 Framstilling av

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for. Apotekene Vest HF

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for. Apotekene Vest HF Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Apotekene Vest HF Innhold 1. Innleiing 3 2. Overordna dokumenta 4 3. Prinsipp for informasjons- og kommunikasjonsarbeid 5 3.1 Kommunikasjonsprinsippet 3.2 Prinsippet

Detaljer

Innst. S. nr. 133. (2003 2004) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Innstilling fra næringskomiteen om breiband for kunnskap og vekst

Innst. S. nr. 133. (2003 2004) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Innstilling fra næringskomiteen om breiband for kunnskap og vekst Innst. S. nr. 133 (2003 2004) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen St.meld. nr. 49 (2002-2003) Innstilling fra næringskomiteen om breiband for kunnskap og vekst INNHOLD 1. Sammendrag... 5 1.1

Detaljer

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat 28.05.15 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet... 3 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord

Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord Vestlandsforsking-rapport nr. 14/2012 Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord - Evaluering av elektronisk verktøy til kommunikasjon mellom lærarar, elevar og foreldre i Nordfjordskulane Øyvind Heimset

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 Side 1 av 80 Innhaldsregister 1 INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ...5 1.1 SAMFUNN... 5 1.2 BRUKARAR... 5 1.2.1 Endring i høve til 2004... 5 1.2.2 Tenesteproduksjon

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC

Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Møre og Romsdal fylke Bruke berbar PC Velkomen som elev ved vidaregåande skole i Møre og Romsdal fylke. Vi vil i dette heftet fortelje deg litt om korleis du skal bruke den berbare PC-en din i våre nettverk

Detaljer

FReS STAB BIBLIOTEK TN SV HF -7% ( -22%) 24% 11% 19% 23% 7,5%

FReS STAB BIBLIOTEK TN SV HF -7% ( -22%) 24% 11% 19% 23% 7,5% JBM/UiS/FReS/071209 Universitetsdirektøren BOfU i FReS. Balansert omstilling har som hensikt å fastsetja aktivitetsnivå og oppgåver, og i tillegg vurdera nivå på kvalitet på tenester. FReS har omstilt

Detaljer

Sogndal Fotball - ein sosial møteplass Innføring av CRM-system

Sogndal Fotball - ein sosial møteplass Innføring av CRM-system Vestlandsforsking rapport nr. 2/2013 Sogndal Fotball - ein sosial møteplass Innføring av CRM-system Ingjerd Skogseid og Øyvind Heimset Larsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks:

Detaljer

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009

PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Ås kommune www.as.kommune.no PLAN FOR DRIFT OG INVESTERINGER INNENFOR IT 2009 Behandles i administrasjonsutvalget 13.11.2008 Innhold: Innhold:...2 Plan for drift og investeringer for IT 2009...3 Sammendrag...3

Detaljer

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy 2009 2012 Strategiplan for oppvekstavdelinga 2009-2012 1 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL...4 1.1 KOMMUNEPLANEN

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer