OFFICE TRANSLATION THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY P R O T O K O L L

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFICE TRANSLATION THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY P R O T O K O L L"

Transkript

1 P R O T O K O L L EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING APPTIX ASA M I N U T E S EXTRAORDINARY GENERAL MEETING APPTIX ASA Den 10. september, 2004 kl , ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Apptix ASA på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo. On September 10, 2004 at 08:00 am, an Extraordinary General Meeting of Apptix ASA took place at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo. Sak 1: Åpning av møtet. Opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere. Styrets leder, Paul Brennan, åpnet generalforsamlingen. Item 1: Opening of the meeting. Recording of Represented Shareholders The Chairman of the Board of Directors, Paul Brennan, opened the General Meeting. Paul Brennan opprettet fortegnelsen over de aksjeeierne som har møtt. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. Fortegnelsen følger som vedlegg til protokollen. Representert var fem aksjonærer, som til sammen representerte aksjer som utgjør 20,48 % av selskapets aksjer og aksjekapital. Paul Brennan recorded the shareholders that were present at the meeting. The General Meeting unanimously approved the record. The record is attached to the Minutes. Five shareholders were present, representing shares totalling 20,48 % % of the issued shares and share capital. Av selskapets styre var følgende til stede: Paul Brennan, formann. The following of the Directors was present: Paul Brennan, Chairman. Sak 2: Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Item 2: Election of the Chairman of the Meeting and One Person to countersign the Minutes. Paul Brennan ble enstemmig valgt som møteleder. Advokat Jon Schultz ble enstemmig valgt til settemøteleder for sak 6, som gjelder Paul Brennans forhold og å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Paul Brennan was unanimously elected to chair the meeting. General Counsel Jon Schultz was unanimously elected as alternate chair for item 6 on the Agenda, which concerns Paul Brennan, and to countersign the Minutes. Sak 3: Godkjennelse av innkallingen og dagsorden Dagsorden og innkalling ble enstemmig godkjent. Item 3: Approval of the Calling Notice and Agenda The Calling Notice and the Agenda were unanimously approved. Sak 4: Valg av nytt styremedlem Møteleder presenterte styrets utsendte forslag om å velge inn Mr. Scott Thomson som nytt styremedlem for en 2 års periode og forslag til hans vederlag. Bjørge Gretland har, som profesjonell investor i tidligfase selskaper, besluttet å fratre som styremedlem Item 4: Election of a New Member for the Board of Directors The Chairman presented the proposal set out in the Calling Notice to elect Mr. Scott Thomson as new Board member for a 2 years term and his proposed remuneration. The proposal was unanimously approved. As a venture capitalist, Bjørge Gretland has decided to step down from the Apptix ASA Board as a result of Apptix now moving beyond its early stage EGM2004Minutes 1

2 nå som Apptix er i ferd med å tre ut av denne fasen. Med økt fokus på det amerikanske markedet, noe som den nylig gjennomførte emisjonen, samt valg av nytt styremedlem fra Bell Canada (Scott Thomson) viser, fortsetter Apptix strategiske utvikling. Bjørge Gretland har i flere år vært en sentral og verdifull bidragsyter som styremedlem i utvikling av selskapet gjennom fisjon med TeleComputing ASA til selskapets nåværende posisjon. Hans bidrag har vært høyt verdsatt av styret og selskapet for øvrig. OFFICE TRANSLATION THE OFFICIAL development phase. With the increased focus on US operations, as seen by the recent private placement in the US and the addition of the new Board Member from Bell Canada (Scott Thomson), Apptix ASA is continuing with its strategic development. Bjørge Gretland has for several years been a valued and key contributor as a Board Member in the development of the company through the de-merger with TeleComputing ASA to its current position. His contribution has been greatly appreciated by the Board and the company. Styret vil etter dette bestå av: Paul Brennan, Chairman Michael Mathews Dean Zuzic Scott Thomson The Board will here forth consist of: Paul Brennan, Chairman Michael Mathews Dean Zuzic Scott Thomson The proposal was unanimously approved. Sak 5: Utstedelse av frittstående tegningsretter Møteleder presenterte styrets forslag om å utstede frittstående tegningsrettigheter til HBK Investments som del den rettede emisjonen gjennomført 20. august, Det ble opplyst at det fremlagte forslaget inneholder to endringer i forhold til det forslaget inntatt i innkallingen. Disse er at tegningsrettene kan utøves i flere omganger og at de er omsettelige. Item 5: Issuance of Independent Subscription Rights The Chairman presented the proposal of the Board of Directors to issue independent subscription rights to HBK Investments as part of the placement completed on August 20, It was noted that the final proposal includes two changes from the proposal detailed in the Calling Notice. These are that the rights may be exercised on several occasions and that they are transferable. Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: a) Det utstedes frittstående tegningsretter i selskapet i samsvar med allmennaksjeloven kapittel 11 III. Én tegningsrett gir rett til å kreve utstedt én ny aksje i selskapet på de vilkår som følger nedenfor. b) Tegningsrettene tegnes uten ytterligere vederlag av HBK Investments, L.P., enten direkte eller gjennom sitt tilknyttede selskap HBK Master Fund, L.P. ( HBK ). Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne fravikes. c) Tegningsrettene skal tegnes på særskilt tegningsformular utarbeidet for det formål. Tegningsrettene tegnes innen 30. september d) Tegningsrettene kan utøves når som helst frem til og med 19. august The following resolution was unanimously resolved: a) 733,576 independent subscription rights in the company are to be issued pursuant to the Public Limited Companies Act chapter 11 III. One subscription right gives right to demand one new share to be issued pursuant to the terms set out below. b) The subscription rights are subscribed without further consideration by HBK Investments, L.P., either directly or through its affiliate HBK Master Fund, L.P. ( HBK ). Existing shareholders preemptive rights to subscribe are derogated from. c) The subscription rights shall be subscribed in a special subscription form drawn up for that purpose not later than September 30, d) The subscription rights can be exercised at any time up to and including August 19, EGM2004Minutes 2

3 e) Ved utøvelse av tegningsrettene skal selskapet enten (etter eget valg) (A) utstede én aksje per tegningsrett som utøves mot betaling av et vederlag per aksje lik NOK 20,29, eller (B) betale til HBK et kontant beløp per tegningsrett som utøves lik gjennomsnittlig volumveiet omsetningskurs for selskapets aksjer de siste fem handelsdager på Oslo Børs forut for utøvelse av tegningsrettene fratrukket NOK 20,29. Dersom selskapet velger kontant betaling, skal retten til kontant betaling være oppad begrenset til det samlede tegningsbeløp for de aksjer i selskapet HBK tegnet den 19. august 2004 til kurs NOK 15,07 per aksje fratrukket pålydende verdi av de tegnede aksjene. f) Ved splitt eller spleising av selskapets aksjer, eller ved fondsemisjon av aksjer i selskapet, skal tegningsrettene justeres tilsvarende. Bortsett fra dette gir tegningsrettene ikke rettigheter i forbindelse med beslutninger som nevnt i allmennaksjeloven andre ledd nr. 9. g) Aksjer utstedt ved utøvelse av tegningsretter gir rett til utbytte i selskapet fra og med det regnskapsår aksjene er registrert i Foretaksregisteret, dog slik at hvis selskapet vedtar utdeling av utbytte etter at aksjene er blitt registrert i Foretaksregisteret skal aksjene uansett ha rett til slikt utbytte. h) Tegningsrettene erstatter den syntetiske opsjonen som ble tilkjent HBK ved styrebeslutning av 19. august e) Upon the exercise of the subscription rights, the company shall either (at the company s choice) (A) issue one share per subscription right that is exercised against payment of a subscription price per share of NOK 20.29, or (B) pay to HBK a cash amount per subscription right that is exercised equal to the average volume weighted traded price for the company s shares the last five trading days on Oslo Børs prior to the exercise of the subscription rights less NOK If the company elects cash payment, the right to cash payment shall be limited upwards to the gross subscription amount for the 2,222,959 shares in the company HBK subscribed on August 19, 2004 at a subscription price of NOK per share less the par value of the subscribed shares. f) In the event of any split or consolidation of the company s shares, or any bonus issue of shares of the company, the subscription rights shall be adjusted accordingly. Apart from this the subscription rights do not give rights in connection with resolutions as mentioned in second sub-paragraph No. 9 of the Public Limited Companies Act. g) Shares issued by exercising subscription rights gives right to dividend in the company from and including the financial year the shares are registered in the Register of Business Enterprises (Foretaksregisteret), provided that if the company resolves to distribute dividends after the date on which the shares are registered in the Register of Business Enterprises (Foretaksregisteret) the shares shall give right to such dividends. h) The subscription rights replaces the synthetic option granted to HBK by board resolution of August 19, Sak 6: Endringer i avtale med Paul Brennan Item 6: Changes to Contract with Paul Brennan Settemøtelederen presenterte styrets forslag om å endre avtalen mellom selskapet og styrets leder. Forslaget var noe endret i forhold til det opprinnelige utsendte forslaget. Siden selskapets utvikling har gått inn i en ny fase, foreslår styret at det blir gjort endringer i kontrakten med Paul Brennan i tråd med den strategiske utviklingen i Apptix. Det foreslås derfor å endre den eksisterende avtalen som ble godkjent i den ekstraordinære generalforsamlingen i Apptix ASA den 28. august Etter den gjeldende kontrakten skal Paul Brennan The alternate chairman presented the Board s proposal for amendments in the agreements between the Company and the Chairman of the Board of Directors. The proposal was somewhat changed from the Calling Notice. As the company has moved to a new phase in its development, the Board of Directors proposes that changes are made to the agreement with Paul Brennan to reflect a closer alignment with the strategic developments within Apptix. The proposal is to revise the existing agreement that was approved in the Extraordinary General Meeting in Apptix ASA on August 28, Under the existing agreement Paul Brennan shall be EGM2004Minutes 3

4 betales et honorar ved opphør av kontrakten på 1,75 % av verdien av selskapet hvis prisen per aksje er under NOK 10, og 2,25 % av verdien av selskapet hvis prisen per aksje er NOK 10 eller mer, dersom rådgivningsavtalen opphører som følge av at selskapet kjøpes opp Forslaget innebærer at Apptix skal betale Paul Brennan et flatt honorar på 1,75 % av aksjekapitalens verdi for det tilfellet at selskapet kjøpes opp. Dersom selskapets aksjer tas opp til notering på Nasdaq (eller på en annen internasjonal anerkjent børs) så skal Paul Brennan gis verdien av en opsjon på å tegne et antall aksjer som tilsvarer 1,75 % av selskapets aksjekapital pr 10. september 2004 mot innbetaling av aksjenes pålydende. Selskapet skal ha rett til helt eller delvis å velge å yte denne verdien i form av rett til å tegne aksjer i selskapet. Aksjene skal være gjenstand for slik lock up som kreves av tilrettelegger for en eventuell notering. OFFICE TRANSLATION THE OFFICIAL paid a fee of 1.75 % of the company value if the share price per share is below NOK 10, and 2.25 % of the company value if the price per share is NOK 10 or more if the consultancy agreement is terminated due to a take-over of the company. The proposed revised agreements comprise that Apptix will pay Mr Brennan a flat fee of 1.75% of the company value (based on the current number of outstanding shares) in the event of a take-over the company. In the event of a Nasdaq listing (or a listing of the company shares on another recognized international stock exchange) Mr. Brennan will receive the value of an option to acquire 1,75 % of the shares outstanding (based on the current number of outstanding shares), against a cash compensation of the pare value of the shares. The company shall be entitled to settle this value in full or in part by issuing shares. The shares will be subject to any lock-up required by the manager of the listing. I tillegg foreslår styret å utvide avtalens varighet med ytterligere to år. In addition the Board proposes to extend the agreement by an additional two years. Det foreslås videre å gi Paul Brennan en rett til opsjoner til sluttkurs 10. september 2004, hvorav 50 % kan utøves etter 6 måneder, og de resterende 50 % kan utøves etter de neste 6 månedene. Varighet og vilkår for øvrig skal være i henhold til opsjonsprogrammet for styrets medlemmer. Denne avtalen skal avløse gjeldende avtale med Pre IPO Sales Limited, som er eiet av Paul Brennan. Det vil ikke skje noen endringer for øvrig i de tidligere godkjente avtalene om løpende honorering og konsulentengasjement. Further it is proposed to grant 300,000 options to Paul Brennan at the closing price at September 10, 2004, 50% vesting after 6 months and the remaining 50% vesting after the following 6 months. Option term and other conditions shall be as per the Director Stock Option Plan. This agreement shall replace the existing agreement with Pre IPO Sales Limited, which is owned by Mr. Brennan. There will be no other changes to the previously approved agreements on consideration and consulting arrangements. The Board s proposal was unanimously approved. Møteleder overtok møteledelsen igjen. Mer forelå ikke til behandling og møtet ble hevet. The chairman reassumed the chair from the alternate chairman. No further business was to be resolved and the General Meeting was adjourned. Paul Brennan Jon Schultz - sign - Paul Brennan - sign - Jon Schultz EGM2004Minutes 4

5 EGM2004Minutes 5

Apptix ASA Extra Ordinary Shareholder Meeting 3 June 2005

Apptix ASA Extra Ordinary Shareholder Meeting 3 June 2005 P R O T O K O L L EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING APPTIX ASA OFFICE TRANSLATION THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY M I N U T E

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i NEXT Biometrics Group ASA, org nr 982 904 420 ( Selskapet ), holdes i lokalene til: NOTICE OF EXTRAORDINARY

Detaljer

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda

3. Godkjennelse av innkalling og agenda 3. Approval of the notice and the agenda INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERODUS ASA Styret ("Styret") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") den 17. august 2015 kl 13.00 CET i Forskningsparken,

Detaljer

TARBLASTER AS INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.02.08 KL. 1700 FORSKNINGSPARKEN MØTEROM 7 GAUSTADALLEEN 21, OSLO CALL

TARBLASTER AS INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.02.08 KL. 1700 FORSKNINGSPARKEN MØTEROM 7 GAUSTADALLEEN 21, OSLO CALL INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.02.08 KL. 1700 FORSKNINGSPARKEN MØTEROM 7 GAUSTADALLEEN 21, OSLO CALL EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY 25.02.08 AT 1700 O CLOCK OSLO INNOVATION CENTER MEETING

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation

Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i Vardia Insurance Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297

Innkalling til ordinær generalforsamling. Calling notice for Annual General Meeting. Norwegian Energy Company ASA Organisasjonsnummer 987 989 297 Innkalling til ordinær generalforsamling Organisasjonsnummer 987 989 297 Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (heretter Selskapet ). Møtet avholdes 28.

Detaljer

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30.

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30. To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Rocksource ASA, org. nr. 940376 645, for avholdelse i kontorlokalene til Advokatfirmaet

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* NOTICE INNKALLING TIL OF AN ORDINÆR ORDINARY GENERAL MEETING GENERALFORSAMLING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN

APPENDIX 1: VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN VEDLEGG 1: PUNKT 3 PÅ AGENDAEN: FORSLAG OM Å UTSTEDE AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN Selskapet gjennomførte en betinget rettet emisjon mot enkelte institusjonelle og profesjonelle investorer og noen eksisterende

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING NOTICE OF AN TIL ORDINARY ORDINÆR GENERALFORSAMLING GENERAL MEETING DOLPHIN GROUP ASA DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION)* INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN ORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Dolphin

Detaljer

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA. To the shareholders of PCI Biotech Holding ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Norwegian text shall prevail in case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation Til aksjeeierne i PCI Biotech Holding ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA holdes på: Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2014. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2014. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2014 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive Holding ASA. 7. mai 2014 kl. 1000 (For English version see pages 11-20) Til aksjonærene i Kongsberg Automotive Holding ASA Kongsberg, 10. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 NYTT TISPUNKT OG OPPDATERT AGENDA FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NEW DATE AND UPDATED AGENDA FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 GLOBAL RIG COMPANY ASA

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr. 990 295 697) Styret innkaller

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

The Annual General Meeting of AGR Group ASA (the Company ) was held on Friday 23 May 2014 at 10:00 at Karenlyst Allé 4, Oslo, Norway.

The Annual General Meeting of AGR Group ASA (the Company ) was held on Friday 23 May 2014 at 10:00 at Karenlyst Allé 4, Oslo, Norway. (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Fredag 23. mai 2014 kl 10:00 ble

Detaljer

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA

(OFFICE TRANSLATION) NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN GROUP ASA NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF DOLPHIN GROUP ASA Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjeeierne i Panoro Energy ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Kystveien 226 P.O. Box 165 N-4801 Arendal NORWAY Tel: (+47) 370 60 880 Fax: (+47 370 62 899 www.cecon.no Org.nr: 938 803 595 MVA 9. januar

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2015. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2015. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2015 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Reach Subsea ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i REACH SUBSEA ASA. Sted: Haraldsgata 190, 5527 Haugesund Dato: 28. mai

Detaljer

1. Opening of the meet ng by the Cha rman of the Board and registration of attending shareholders

1. Opening of the meet ng by the Cha rman of the Board and registration of attending shareholders PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN RENEWABLE ENERGY CORPORATION ASA* Ordinær generalforsamling i Renewable Energy Corporation

Detaljer

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår

(i) Orientering vedrørende Selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår Til aksjeeierne i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Det norske oljeselskap ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Tid: 12. april

Detaljer