Fagpolitisk avdeling (5,1)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagpolitisk avdeling (5,1)"

Transkript

1 AS 15 % Ledelse av avdeling Fagpolitisk avdeling (5,1) Driftsoppgaver Indikatorer Kriterier Merknader AS/AC/ AH 30 % Mediehåndtering/medieberedskap Alle fagrelevante medieutspill er kvalitetssikret Utspillene har vært til vurdering i fagpolitisk avd. AS / Alle 20 % Møter AU / SST / LM/ LK Faglig begrunnede vedtak esluttende organer er oppdatert. Alle 30 % Avd.møter/seminarer/personalmøter m.m Prioritering av oppgaver og arbeidsfordeling Oppgavene blir gjort AS/AC 50 % Politisk påvirkningsarbeid Politisk satsing på foreningens hovedsatsingsområde lovhjemling, finansiering. økte budjsettbevilninger AC / Alle 30 % Høringer Psykologfaget blir ivaretatt i politiske beslutninger A.Høringsuttalelser/lobby i viktige saker.. Gjennomslag i besluttende organer TO/TP/ AH 30 % Sekretere utvalg Utvalgene har akseptable arbeidsbetingelser Saker blir ferdig til oppfølging i SST/Utøvende organer Alle 10 % Oppfølging av enkelthenvendelser Være tilgjengelig, gi relevant info. til medl. og publikum Medlemmer tar kontakt. Få klager på service. AS/TP/ TO 5 % Fagetikk relaterte oppgaver God saksbehandling Rutiner følges. Jevnlige møter med FER. Alle 30 % Politiske ad-hoc oppgaver Påvirker i viktige saker Deltar i offentlig debatt/påvirkning ved behov Alle 15 % Fagrelaterte ad-hoc oppgaver Kvalitetssikring av praksis Gjennomføre tiltak etter behov TP/AH 5 % Koordinering lokalavdelinger/tillitsvalgte/ Medlemmene opplever seg inkudert og involvert i viktige Sekretariat og medlemmer/tv/lokalavd utveksler informasjon fagkontakter/interesseforeninger fagpolitiske spørsmål Alle 15 % Deltagelse i eksterne utvalg/konferanser Sekretariatet er oppdatert og NPFs fag og politikk inngår i Har nødvendig paratkompetanse. Deltar i relevante utvalg utviklingsarbeid AH 5 % Koordinering IA, Arbeidsfeltet, NAV Psykisk helse er ivaretatt i arbeidslivet A. Raskere tilbake opprettholdes.. Videre vekst av psykologer I NAV PAS 10 % Koordinering organisasjonsfeltet God kontakt og dialog med psykologer i orgfeltet Mer tilfredse medlemmer i orgfeltet AH / Alle 5 % Arbeid med hjemmesiden Oppdatert og relevant hjemmeside Avdelingen oppdaterer hjemmesidene. Gode livsvilkår og høy livskvalitet i befolkningen som følge av formidling og anvendelse av psykologisk kunnskap Alle 100 % "Psykologisk lavterskeltilbud til befolkningen" I hht. prosjektpklan I hht. prosjektpklan A TP/TO 5 % Kulturell kompetanse Psykologer er kompetente i møte med brukere med Kompetansehevende tiltak igangsatt C minioritetsbakgrunn TO/AH 10 % Kompenserende tiltak I hht. prosjektpklan I hht. prosjektpklan TP/AS 15 % Profesjonen I endring I hht. prosjektpklan I hht. prosjektpklan A AH/TO 10 % Handlingsplan for implementering av EPP Psykologer etterlever prinsipperklæringen Prinsipperklæringen er forstått og akseptert av medlemmene og tas inn i undervisningen. TP/AH 5 % Faglig ressursbank Oversikt over faglige ressurser blant medlemmene. Etablert en database over medlemmer med ulik faglig C kompetanse. TP 5 % Sakkyndighet og konfidensialitet Sikre personer som omtales i sakkyndige rapporter Lovendring eller endret lovforståelse som sikrer dette konfidensialitet AH/TO/ PAS 25 % Tilgang og kvalitet på tester og testbruk Tjenestene og psykologene har relevante og A. Kunnskapssenteret får økte midler..nasjonale lisenser C. kvalitetssikrede instrumenter. STN fortsetter sitt arbeid PAS 30 % EuroPsy I hht. prosjektpklan I hht. prosjektpklan A SUM 510 %

2 2010 Forhandlingsavdelingen(6,85) Gode faglige og økonomiske betingelser og gode arbeidsvilkår for medlemmene Driftsoppgaver Indikatorer Kriterier Tidsplan / merknader ER 5 % Ledelse Utover møter, med mer alle 100 % MøterAU/SST/LM/LAU/ Avd.mm Foreta/foregå beslutninger. Koordinering ER ca 50%.Alle10%. alle 170 % Forhandlinger Penger og fagposisjon for medlemmene. Prosentvis bedre lønnsøkning enn gjennomsnitt. Regulert arbeidstid. Reformer i privatpraksis; Tilgjengelighet, finansieringsordning, internkontrollsystem alle 170 % Medlemsservice (mail,tlf, etc) Raskt og god medlemsservice KKL, alle 40 % Tillitsvalgtkurs, utvikling for tillitsvalgte Kompetente tillitsvalgte JS, ER, alle 15 % Informasjon til medlemmer og andre Godt informerte medlemmer og andre Minst 80% av hverdager med tlf-vaktdekning.max 1 uke responstid på eposthenvendelser Antall tillitsvalgte på kurs. Fornøydhet blant kursdeltakere gjennomsnitlig bedre enn 4.0 asert på 35 kursdag i egen regi Innlegg i 10 av 12 nummer av TNPF. To Medlemsstatistikk og tilhørende utskrivinger til medlemsbrev/rundskriv til privatpraktiserende. Innlede på TNPF og hjemeside, prognoser, etc utgjør alene minst 7 medlemsmøter. Kurs i privatpraksisdrift og takster. ca 10% av et årsverk, i tillegg kommer adhocoppdrag Medlemsstatistikk før sommeren CZ,ER 15 % Hovedsatsingsområde I hht prosjektplan I hht prosjektplan A CZ 5 % Spesialistprosjekt I hht prosjektplan I hht prosjektplan A CZ,ER 5 % Samordningsgruppen I hht prosjektplan I hht prosjektplan A/C ATT, KL, JS % JS, CZ, HR,ER 30 % Arbeidstid og vaktordninger Hjemmeside Definere faglig rolle i vaktordninger. Minst like god økonomi i utvidede arbeidstidsordninger som leger har. Gjennomført opplæring av fortakstillitsvalgte. A Opplyste medlemmer Færre telefoner??? Xxx antall treff på FOAs del av hjemmesiden CZ, HR, ER 20 % Helserett Utviklet internkompetanse i sekretariatet og blant foreningens topptillitsvalgte. edre posisjon for våre fagfolk/medlemmer. To møter med helsetilsynet i året. Egen helserettskonferanse. A KL,ER 10 % Organisasjonsbygging/ tillitsvalgtopplæring edre organisasjonsdrift på lokalt nivå. Samlet gjennomgang og oppdatering av tillitsvalgtopplæringen. Gjennomført kurs i styrearbeid. Struktur for samlet tillitsvalgtopplæring. Revidert nettkurs for tillitsvalgte. Reforhandle fagansvarsforsikringen SUM 685 %

3 Utdanningsavdelingen (8) Driftsoppgaver Indikatorer Kriterier S 30 % Møter AU / SST / FM/ LM/ AVD Foreta beslutninger. Koordinering S 20 % Personaloppfølging og -forvaltning Medarbeidersamtaler Arbeidsmiljøunders. edre enn baseline Alle 250 % Kursvirksomheten God kvalitet på kursene 4 i snitt på vurderingsskala 1-6 Tidsplan / merknader Alle Planlegge kursvirksomheten Antall kursdeltakere og kurs 90 % deltakere, max 7 kurs avlyst ca 150 kurs per år TH, TG, LKH, NKL Administrasjon av kursene Dekningsbidrag på kursene 90 % av kursene med D på min og 3600 kursdeltakere TH, TG, LKH, NKL 5 % Kursadministrasjon for andre ED,ISF, S 65 % Utvikling og kvalitetssikring av utdanningen Målbeskrivelser er utformet og tydelig definerte oppdrag gis underviserne Høy faglig og etisk standard blant medlemmene Undervisningsplaner fra foreleserne godkjennes av UDA i forkant S, ISF, ED,RJ 130 % RJ 15 % Sekretariatsstøtte til 11 spesialistutvalg, SR og ankeutvalget Forvalte barnefaglig sakkyndighetsprogram og sakkyndighetsregister Utvalgene fatter beslutninger og ivaretar sitt mandat på en god måte Korrekt og likeverdig behandling av alle søknader RJ 60 % Søknader om spesialistgodkjenning Korrekt og likeverdig behandling av alle søknader RJ, ED, ISF 10 % Søknader om kursgodkjenning (eksterne) Kursene som godkjennes holder spesialist- nivå og er i henhold til prinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis Alle 105 % Medlemsservice (tlf.epost etc.) Rask og god medlemsservice Det finnes klare mandat, retningslinjer og kriterier for SU-enes arbeid, og det foreligger gode saksfremlegg fra sekretariatet. Søknader om spesialistgodkjenning skal være ferdigbehandlet innen 8 uker Nedskrevne rutiner for behandling av søknader og oppdatering av register Nedskrevne rutiner for behandling av spesialistsøknader Nedskrevne rutiner for behandling av kursgodkjenninger 98 % av hverdager med tlf-vaktdekning.. Max 1 uke responstid på mailhenvendelser ED 5 % Kontakt med universitetene God kommunikasjon om grunnutdanningen Møter med universitetene en gang per år 100 % er knyttet til kursforespørsler 5 % Rettpsykologiprosjektet C 100 % SUM 800 % Spesialistprosjektet: Evaluering av spesialistutdanningen frem mot LM 2010 Uangripelige formelle prosedyrer for spesialistutdanning /-godkjenning Nytt reglement vedtas på LM Skrevne rutiner for behandling av kursgodkjenninger og av spesialistsøknader A

4 Tidsskriftet (5,3) Tidsskriftet skal formidle kunnskap, debatter og informasjon av relevans for psykologers praksis og psykologifagets utvikling. Dette gjøres både gjennom internettportalen psykologtidsskriftet.no og den månedlige papirutgaven. Driftsoppgaver Indikatorer Kriterier Tidsplan / merknader PK,O,NS,AOH 120 % Manusinnhenting, - vurdering og -utvikling Utgivelse ihht utgivelsesplan Redaksjonelt NS, AOH 50 % Journalistisk arbeid Utgivelse ihht utgivelsesplan Redaksjonelt NS, AOH, O 20 % illedseleksjon, omslag og bearbeidelse Utgivelse ihht utgivelsesplan Redaksjonelt O, PK, NS, AOH 35 % Kontakt og oppfølging av eksterne bidragsytere Utgivelse ihht utgivelsesplan Redaksjonelt O, PK 15 % Arbeid med temanummer temanummer publiseres årlig AOH,NS,O,US 45 % Redaksjonell produksjon Utgivelse ihht utgivelsesplan Produksjon US, HHD 10 % Annonseproduksjon Utgivelse ihht utgivelsesplan Produksjon O, AOH, US 10 % Trykkerikontakt og oppfølging Utgivelse ihht utgivelsesplan Produksjon AOH, WE 25 % Webutleggelse Utgivelse ihht utgivelsesplan Produksjon Samfunnspsykologi, klinisk arbeidspsykologi, kognitiv terapi med barn og ung, de eldre, mekling. HHD, US 30 % Abonnement salg, oppdatering og oppfølging Antall abonnementer 300 nye abonnenter Marked HHD, US 40 % Annonser salg, oppfølging Annonseomsetning Iht budsjett Marked US, HHD 15 % Fakturering og administrasjon: Fagpressen Iht frister Marked O 10 % Redaksjonsråd og minnepris 3 møter, ett er utdeling av minnepris Administrativt/ organisering O 5 % Fagutvikling, kurs, evaluering 2-3 dagers internseminar avvikles i februar Administrativt/ organisering O 15 % Personalledelse, økonomistyring, admin. Gjennomføres iht frister Administrativt/ organisering O 25 % Administrasjon og møtevirksomhet (internt + eksternt) Administrativt/ organisering O/ NS/ AOH/ US/ PJK 15 % Sharepoint/ dokumenthåndtering utvikling og implementering Gjennomføres iht sentral fremdriftsplan NS/ AOH/ O < 5% Formålspragraf Vedtas landsmøte 2010 A O/US. 15 % Trykkeri forhandlinger, eventuelt skifte av leverandør. Hente inn anbud eslutningsgrunnlag før sommerferie O/ US/ MED MER 5 % Leserkontakt/ -undersøkelse Gjennomføres innen høst 2010 O/ AOH/ NS 20 % Forskningsformidling Ny rigg på plass innen påske US/ HHD/ O 5 % Annonse undersøke nye muligheter eslutningsgrunnlag før påske SUM 530 % A

5 Administrasjonsavdelingen (7,4) At virksomheten er organisert slik at NPF s mål til enhver tid blir ivaretatt Driftsoppgaver Indikatorer Kriterier Tidsplan / merknader TK 10 % Ledelse og administrasjon Arbeidsmiljøundersøkelse?? TK 40 % Økonomistyring (udsjettering, rapportering, betalinger) Gode styringsdata i rett tid Ferdigstilling av leveranser Sakspapirer til SST ut i rett tid; ferdigstilling av leveranser i henhold til tidsplan ÅG 75 % Økonomidrift (Regnskapsføring, Årsavslutning, etalinger, Fakturering og purring) Tidspunkt registr. av bilag etalinger i rett tid Åresregnskap i rett tid Gr.lag for rapport klart 14. i hver mnd Maks 4 purringer pr. mnd Årsregnsk klart 3 dager før sakspap.frist TK 20 % IKT (IT infrastruktur, IT brukerutstyr, rukere, Skrivere/ kontormask, Telefonanlegg/utstyr) Nedetid på systemer Nedetid maks 2 % TD 45 % IKT spesialsystemer (Systemansvar medl.syst. og regnsk.syst, Outlook, headset telefoner) Effektiv bruk av systemer Lite nedetid på systemene Nedetid maks 2 % S/MH ÅG/TD HKA/TK 265 % Medlemsregister (inkl. nedsatt kontingent) God datakvalitet Maks 60 returer av tidsskr pr. mnd TK NP 60 % Personaladministrasjon (Lønn, Pers.pol, Fravær, HMS Pensjoner og forsikring) Tidspunkt for leveranser Sykemeld. i rett tid til NAV Arb.avtaler i rett tid ÅG 20 % Personaladm, lønn Tidspunkt for lønn Lønn på konti innen den 14. i mnd TK/NP/JH/ HKA 80 % Drift av lokaler (ygg/el/lys/varme/luft/møbler/renhold) Nok arbeidsplasser med nødv. utstyr Alle ansatte har egen arbeidsplass HKA/JH Annen internservice Åpen res./sentr.bord Res/sentr.b åpent 98 % av annonsert tid TK 135 % (Res/Sentr.b, Arkiv/Post, Catering, Rekvis) Catering møter etter bestilling Catering møter 95 % som bestilt TK TD, Medlemsfordeler S, MH 5 % (Dn NOR/Akademikerne) Fordeler blir brukt av medl. 70 % bruker fosikr.ordn TD/ÅG /S/MH 10 % Fagansvarsforsikring Rettidig fakturering av forsikring Fra 2010: Fakturert innen 15. februar TD/ÅG /S/MH 10 % Service for Faglige Foreninger JH har renhold 1. etg. med 50% stilling TK/TD 20 % Dokumenthåndtering / prosjektstyring Elektronisk arkiv i bruk Klar til bruk 1. februar 2009?????? Etablere rutiner for Faglige Foreninger Tilfredse faglige foreninger Positive tilbakemeldinger A???? Serverutskifting Tidspunkt for skifte Skifte innen nyttår (09/10)?????? Kv.sikr. og beskr. av rutiner?? SUM 795 %

6 Generalsekretær med stab (4,3) Driftsoppgaver Indikatorer Kriterier Tidsplan / merknader Sekretariat for LM, Sentralstyret, AU, Fokusmøtet, LK, HS, OT 90 % presidentene, FER, AFEK og Fondsstyret HS, OT 10 % Sekretariat for ledermøtet og personalmøtet Ingen ledige stillinger OT 30 % Styring og forvaltning av sekretariatet Riktig kompetanse Tilstrekkelige ressurser ærekraftig forvaltning Kontorlokaler til alle udsjettbalanse OT 30 % Ledelse og administrasjon Medarbeidersamtaler Arbeidsmiljøunders. 100% gjennomført På nivå med baseline aseline i medarb.us. etablert høsten 2008 GW / PH 130 % Kommunikasjonsstøtte Gjennomslag i relevante politiske saker Mål etableres fortløpende PH 50 % Drift av hjemmeside Oppslag i hjemmeside edre enn baseline aseline etabl Relevant innflytelse og OT 25 % Internasjonalt samarbeid representasjon SLN 10 % Testpolitisk utvalg OT / GW 5 % Medlemsundersøkelse aseline etableres 2009 AMAa, SLN, At virksomheten er organisert slik at NPF s mål til enhver tid blir ivaretatt HS, OT 20 % Landsmøteforberedelser I henhold til prosjektplan I henhold til prosjektplan A PH 15 % Oppfølging, hjemmesiden " " A OT 5 % Hovedsatsingsområdet " " A OT 10 % Spesialistprosjektet " " A OT 10 % Profesjonen i endring " " A OT 5 % Europsy " " OT 5 % Kompenserende tiltak " " C SUM 430 %

Landsmøtet 2010 Beretninger

Landsmøtet 2010 Beretninger Landsmøtet 2010 Beretninger Organisasjonskart Fagetisk råd (FER) Ankeutvalg fagetiske saker Sekretariatet: Generalsekretær Forhandlingsavdeling Fagavdeling Kursavdeling Landsmøte (Hvert 3. år) Valgkomité

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

6/11. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller

6/11. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller 6/11 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller 83/11 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (5/11)./. Referat

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK)

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 1 / 85 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 5 Kapittel

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN UTARBEIDET AV 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD.

MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Saksliste til årsmøtet: AVD. MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2013 NFF AVD. SØR-TRØNDELAG TORSDAG 14. MARS 2013 RICA NIDELVEN HOTELL PROGRAM: Kl. 18.30 Faglig innlegg ved Anders Tuko Bakken, spesialfysioterapeut ved tverrfaglig poliklinikk,

Detaljer

Vedlegg. Rapport 3/2011. Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet

Vedlegg. Rapport 3/2011. Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet Vedlegg Rapport 3/2011 Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 5.8.2011 Innhold 1 TILSKUDDSORDNINGENS UTFORMING... 3 1.1 BESKRIVELSE AV TILSKUDDSORDNINGENS

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

LANDSMØTET 2010. Landsmøtesakene

LANDSMØTET 2010. Landsmøtesakene LANDSMØTET 2010 Landsmøtesakene 1 Innhold Sak 3 Beretninger... 4 Sak 4 Regnskap... 5 Sak 5 Utnevning av æresmedlem... 6 Sak 6 Psykologforeningens prinsipprogram... 8 Sak 7 Reglementsendringer for spesialistutdanningen...

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 19.02.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 15:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Møterom Halsen (4. etg), Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til marthe.strommen@varnesregionen.no

Detaljer

Vår dato: 26.02.2014. Forbrukerrådets Forbrukerservice har i 2013 rapportert på følgende styringsparametere:

Vår dato: 26.02.2014. Forbrukerrådets Forbrukerservice har i 2013 rapportert på følgende styringsparametere: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO forbrukerrådet.no Saksbehandler: Irene Solberg Epost: irene.solberg@forbrukerradet.no Vår dato: 26.02.2014 Vår referanse:

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012 RAPPORT Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk Oslo, 12.11.2012 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ved Eieravdelingen engasjerte BDO til å gjøre en analyse av de

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

3/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord

3/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord 3/13 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord 27/13 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (2/13)./. Referat fra sentralstyremøte 11. april 2013 (2/13)

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører

Vedlegg. Rapport 2/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Vedlegg Rapport 2/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private leverandører Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (19.08.2010) Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

2/14. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) Torsdag 13. mars kl 12:30 16:30 i møterom Schjelderup

2/14. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) Torsdag 13. mars kl 12:30 16:30 i møterom Schjelderup 2/14 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU) Torsdag 13. mars kl 12:30 16:30 i møterom Schjelderup F U L L M A K T S S A K E R 9/14 Søknad fra Sofie Heien om kr. 4.000,- i støtte til frivillig

Detaljer