STYREMØTE. Helse Vest IKT AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 23.04.2015"

Transkript

1 STYREMØTE Helse Vest IKT AS

2 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Videokonferanse intern video ring; eksterne video bruk adressa; telefon ring; , tast # Møtetidspunkt: Torsdag , kl Går til: Styremedlemmer Herlof Nilssen Eivind Gjemdal Anne Hilde Bjøntegård Inger Cathrine Bryne Stener Kvinnsland Mette Kamsvåg Anne Kristin Kleiven Bodil Lekve Agnete Sjøtun Lars-Erik Baugstø-Hartvigsen Ørjan Midtun Styremøtet er ope for publikum og presse Sakliste: Underlag: OPNE SAKER Sak 21/15 B Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt Sak 22/15 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS Vedlagt Sak 23/15 O Administrerande direktør si orientering Vedlagt Sak 24/15 B Rapportering frå verksemda per mars 2015 Vedlagt Sak 25/15 O Om endra organisering av Helse Vest IKT Vedlagt Sak 26/15 O Kundetilfredsheitskartlegging 2015 Vedlagt Sak 27/15 B Skisse til langtidsbudsjett for Vedlagt Sak 28/15 B Søknad om langsiktig finansiering Vedlagt Sak 29/15 O Brevkontroll med Felles EPJ i Helse Vest Vedlagt Sak 30/15 O Regional eining for forvaltning av felles journalløysingar Vedlagt Sak 31/15 B Plattform for ekstern meldingsutveksling Vedlagt LUKKA SAKER Sak 32/15 O Avtale med Microsoft Vedlagt Sak 33/15 B Datahall i Stavanger Vedlagt Sak 34/15 D Oppfølging av klage KULE elektroniske legemiddelkabinett Vedlagt Bergen Helse Vest IKT AS EVENTUELT Skriv og meldingar Herlof Nilssen Styreleiar

3 Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS Tid: Måndag , kl Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Herlof Nilssen Eivind Gjemdal Inger Cathrine Bryne Anne Hilde Bjøntegård Stener Kvinnsland Mette Kamsvåg Anne Kristin Kleiven Lars-Erik Baugstø-Hartvigsen Bodil Lekve Ørjan Midttun Agnete Sjøtun Leiar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Deltakarar frå administrasjonen: Erik M Hansen, administrerande direktør Leif Nordland, økonomisjef Maria Gabriela Fehr Johansen, styresekretær

4 Sakliste: OPNE SAKER Sak 004/15 B Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 005/15 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS Sak 006/15 O Administrerande direktør si orientering Sak 007/15 O Revidert versjon rapport om verksemda «IKT-sikkerhet» Sak 008/15 B Rapportering frå verksemda per februar 2015 Sak 009/15 B Styret si årsberetning for 2014 Sak 010/15 B Godkjenning av årsrekneskap for Helse Vest IKT AS for 2014 Sak 011/15 B Styringsdokument for Helse Vest IKT AS for 2015 Sak 012/15 B Rapportering på risiko 3. tertial 2014 Sak 013/15 B Mål overordna risikostyring for 2015 Sak 014/15 B Leiinga si årlege gjennomgang av IKT-sikkerheit for 2014 Sak 015/15 O Status opsjon RIS/PACS Sak 016/15 O Status Felles EPJ konsolidering Sak 017/15 O Status Alle møter og Vestlandspasienten.no Sak 018/15 B Sak 019/15 O Sak 020/15 D LUKKA SAKER Klage på anskaffing KULE Elektronisk legemiddelkabinett Risiko og sårbarheit «kjernetenester» Status forhandlingar med Microsoft EVENTUELT Skriv og meldingar OPNE SAKER: 04/15 B Godkjenning av innkalling og dagsorden Oppsummering: Det var ingen merknadar til innkalling og dagsorden. Vedtak (samrøystes): 1. Styret godkjente innkalling og dagsorden. 05/15 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS Oppsummering: Det var ingen merknadar til protokollen. Vedtak (samrøystes): 1. Styret godkjente protokoll frå styremøtet /15 O Administrerande direktør si orientering 1. Val av styremedlemmer av og mellom tilsette Notat gjennomgått. Adm. dir. orienterte om val av styremedlemmer av og blant dei tilsette. Oversikt over nye styremedlemmer og varamedlemmer var lagt ved i notatet.

5 2. Endring i organisering av Helse Vest IKT Notat gjennomgått. Adm. dir. orienterte om organisasjonsendringa av Helse Vest IKT med mål om å tre i kraft frå Endringa er eit resultat av at tal på tilsette har vekse frå omlag 250 til omlag 400 og utvida med 3 seksjonar sidan førre omorganisering i Endringane i organisasjonen vert gjort ved «sideveis» tillegg av avdelingar og seksjonar. Det vert ikkje etablert eit nytt nivå i organisasjonen. 3. Justering av tempoplan for etablering av nytt driftssenter Notat gjennomgått. Adm. dir. orienterte om den opphavlege planen for etablering av driftssenter, og forklarte at Helse Vest IKT ikkje ønskjer å gjere endringar på natt før 1. september, då prosjektet har fått oppdatert informasjon om bemanningsbehovet ein slik turnus krev, i tillegg til at selskapet går gjennom ei omfattande ferieavvikling i denne perioden. I perioden fram til 1. september vil opningstida i staden vere frå alle dagar. 4. Om DIPS og Helse Nord RHF i TV2 Munnleg orientering gitt i møtet om nyheiter vist av TV2 om DIPS og Helse Nord RHF. 5. IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst RHF Adm. dir. orienterte om Sykehuspartner HF si anskaffing knytt til infrastruktur, og viste til styresaka handsama av styret for Helse Sør-Øst RHF i styremøte Styret kom med innspel om at Helse Vest IKT allereie no bør utarbeide ein «sourcing» strategi, og at Helse Vest IKT sin strategiske posisjon her må drøftast uavhengig av Helse Sør-Øst sitt initiativ. Styret anbefalte administrasjonen å følgje tett på anskaffinga til Helse Sør-Øst/Sykehuspartner, så langt det lar seg gjere. 6. Status datahall nr. 2 i Stavanger Unntatt offentlegheit (jf 23 i Offentleglova) Notat gjennomgått. I samband med at Helse Vest IKT har behov for meir kapasitet når det gjeld datahall i Stavanger orienterte adm. dir. om at Helse Vest IKT vurderer det som mest kosteffektivt å ha interne datahaller, i tillegg til at det gir betre beredskap og tilgjengelegheit. Administrasjonen vil vurdere om datahall nr. 2 i Stavanger alternativt kan løysast med 3 uavhengige fiberlinjer Bergen-Stavanger og fleire av datahallane plassert i Bergen. Styret bad administrasjonen følgje opp denne saka i tett dialog med Helse Stavanger HF. Styret kom med innspel om at Helse Vest IKT òg bør vurdere ein langsiktig strategi for datahallar. 7. Orientering om omfattande episodar med beredskap * ingen episodar i perioden 8. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav * ingen relevante saker 9. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker * ingen relevante saker 10. Oversikt over høyringar Mottatt Avsendar Tema Frist Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok meldingane til orientering

6 07/15 O Revidert versjon rapport om verksemda «IKT sikkerhet» Oppsummering: I samband med at styret har bedt administrasjonen vidareutvikle rapportering av status for IKTsikkerheit i «Rapport om verksemda» viste adm. dir. til datagrunnlaget som Helse Vest IKT i dag nyttar for dagleg, operativ oppfølging av IKT-sikkerheit. Administrasjonen viste i notatet noko av det som vert gjort av måling, rapportering og overvaking av fleire område relatert til IKT-sikkerhet. Administrasjonen ynskjer å fokusere denne delen av rapporten på fylgjande; (1) Kva har skjedd i perioden knytt til IKT-sikkerheit, og (2) kva er endringane i trusselbiletet? Styret bad om å få følgje utviklinga innanfor IKT-sikkerheit over tid og å få presentert trendar for relevante parametrar. Styret ynskjer eit meir heilskapleg perspektiv, noko som er visuelt enklare å lese, og som seier noko om status og trend over tid. Styret bad også om meir rapportering frå Synergi, både om opne og lukka saker. Styret understrekte at Helse Vest IKT må arbeide meir med denne delen av rapporten om verksemda. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok saka til orientering. 2. Administrasjonen arbeider vidare med denne delen av rapport om verksemda. 08/15 B Rapportering frå verksemda per februar 2015 Oppsummering: Administrasjonen presenterte rapport om verksemda for februar. Temaet IKT-sikkerhet vart handtert i sak 007/15 og sak 014/15, og vart dermed ikkje teke med i denne rapporteringa. Det vart heller ikkje lagt fram nye detaljar knytt til tal på applikasjonar, noko administrasjonen kjem tilbake til. Styret stilte spørsmål til at integrasjonsfeltet var raudt over så lang tid. Administrasjonen orienterte om at grunna summen av integrasjonar, og utfordringar som kan påverke enkelte av dei, vert denne gruppa rapportert som raud. Styret meinte at det ikkje er av interesse å få dette presentert på denne måten dersom det er forutsigbart at feltet er raudt. Administrasjonen vil vurdere korleis dette kan handterast betre. Administrasjonen informerte òg styret om rekneskap for februar, og om den økonomiske utfordringa som er avdekka. Styret understrekte at den økonomiske utfordringa er noko som treff kundane. Avklaringa må derfor takast i samarbeid med helseføretaka. Administrasjonen la fram forslag om at deler av den økonomiske utfordringa kan reduserast ved at Helse Vest IKT får behalde kostnadsreduksjonar som treff helseføretaka, her eksemplifisert ved endra avskriving av RIS/PACS og redusert kostnad ved True Up for Microsoft. Administrasjonen vil i tillegg gjennomføre tiltak i eigne kostnadar som òg vil bidra til å redusere den økonomiske utfordringa. Styret bad administrasjonen følgje opp denne problemstillinga med Helse Vest RHF og helseføretaka. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok rapport om verksemda per februar 2015 til etterretning.

7 009/15 B Styret sin årsberetning for 2014 Oppsummering: Administrasjonen la fram forslag til styrets årsberetning for Framlegget til styrets årsberetning er basert på dokumentet Årleg melding til Helse Vest RHF for 2014 i styremøtet Styret bad administrasjonen ta inn to mindre endringar i teksten. Vedtak (samrøystes): 1. Styret godkjente, med dei framlegg til endringar som kjem til under sakshandteringa, Styrets årsberetning for Helse Vest IKT AS for /15 B Godkjenning av årsrekneskap for Helse Vest IKT AS for 2014 Oppsummering: Årsrekneskap for Helse Vest IKT AS er ferdig revidert. Revisor Tommy Lothe frå EY deltok i styremøtet under handsaming av saka og gjekk gjennom vesentlege forhold innan rekneskap og revisjon. Revisor vil legge fram ei «rein» revisjonsmelding. Vedtak (samrøystes): 1. Styret godkjente Årsrekneskap for Helse Vest IKT for /15 B Styringsdokument for Helse Vest IKT AS for 2015 Oppsummering: Styringsdokumentet for Helse Vest IKT for 2015 vart lagt fram til vedtak i styret i Helse Vest RHF. Styret i Helse Vest RHF vedtok vedlagte versjon av styringsdokumentet for Helse Vest IKT i møte Adm. dir. orienterte om styringsdokumentet og summerte opp nokre av dei viktigaste tema som kjem fram av styringsdokumentet. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok styringsdokumentet for 2015 for Helse Vest IKT AS til etterretning og legg føringane gitt i styringsdokumentet til grunn. 012/15 B Rapportering av risiko per 3. tertial 2014 Oppsummering: Adm. dir. orienterte om rapportering av risiko per 3. tertial Styret kom med innspel om at Helse Vest IKT må ha med litt meir tekst og overskrifter, slik at samandraget av dokumentet vert lettare å lese og at ein skjønner kva temaet dreier seg om. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok rapportering av risiko for Helse Vest IKT per 3. tertial 2014 til etterretning. 2. Styret bad administrasjonen følgje opp risikobiletet i Helse Vest IKT.

8 013/15 B Mål for overordna risikostyring for Helse Vest IKT 2015 Oppsummering: I styremøtet for Helse Vest RHF vart felles risikostyringsmål for helseføretaka i Helse Vest for 2015 handsama utan at det vart peikt ut felles styringsmål for Sjukehusapoteka Vest HF og Helse Vest IKT AS. Styringsmåla er ikkje justert frå Styringsmåla er handsama i tråd med etablerte Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest og splitta i delmål, kritiske suksessfaktorar og risikoelement. Styret understrekte at det er behov for å arbeide noko meir med detaljane. Det må forklarast kva som er mål og kva som er risikoelement. Styret bad om korrigering av setninga om delmål 1 D, samt at ein gjer det meir tydeleg kva forskjellen mellom risiko 2 2A og 2 3A er. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok mål for overordna risikostyring for 2015 til etterretning. 014/15 B Leiinga si årlege gjennomgang av IKT-sikkerheit for 2014 Oppsummering: Adm. dir. la fram årleg gjennomgang av IKT-sikkerheit for 2014 for styret. Handtering av personopplysingar er regulert i lovverket. Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren er ei samanfatting og til dels ei utdjuping av lover og forskrifter som gjeld pasientopplysingar, og alle som er knytt til Norsk Helsenett SF må forplikte seg til å fylgje. Regionalt styringssystemet for informasjonssikkerhet i Helse Vest fylgjer krava i Normen. Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren seier: Virksomhetens ledelse skal selv følge opp at informasjonssikkerheten ivaretas ved minimum årlig gjennomgang. Ledelsens gjennomgang må sees i sammenheng med økonomi- og virksomhetsplanleggingen, da beslutningene kan få økonomiske konsekvenser. Administrasjonen orienterte om innhaldet i årleg gjennomgang av IKT-sikkerheit. Administrasjonen påpeikte at helseføretaka skal utarbeid tilsvarande gjennomgang for sitt arbeid med IKT-sikkerheit, og legge dette fram for leiinga. I lys av at IKT er kjerneverksemda for Helse Vest IKT må dette i Helse Vest IKT leggjast fram for styret. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok rapporten Årlig gjennomgang av IKT-sikkerhet 2014 for Helse Vest IKT til etterretning. 015/15 O Status opsjon RIS/PACS Oppsummering: Adm. dir. orienterte om status opsjon RIS/PACS. Administrasjonen er av det syn at saka illustrerer at Lov om off. anskaffingar (LOA) gjev nokre utfordringar i arbeidet med å få til standardisering og samordning av systemporteføljen. Saka er avslutta. Konklusjonen er at opsjon i kontrakten om DMA for direkte anskaffing av RIS/PACS frå Sectra ikkje skal nyttast. Eventuelt kjøp av RIS/(PACS) vil skje etter kunngjort konkurranse. I lys

9 av at PACS og DMA vil vere overlappande, vil ei anskaffing omfatte RIS og dei element frå PACS som ikkje dekkast av DMA. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok saka til orientering. 016/15 O Status felles EPJ-konsolidering Oppsummering: Adm. dir. orienterte om konsolidert DIPS-database med alle 4 føretak samla som vart sett i produksjon Prosjektet er gjennomført i tråd med revidert tidsplan. Med dette er Helse Vest første regionale helseføretak i Norge med eitt felles journalsystem. Dette er eit resultat av fleire års målretta samarbeid mellom føretaka, Helse Vest IKT og DIPS, og er det første viktige steg på vegen mot «Én innbygger én journal». Neste trinn på vegen er opning for tilgang på tvers av føretaka i Helse Vest i praksis «Ein vestlending ein sjukehusjournal». Samanslåinga skaper i tillegg store moglegheiter for betre og meir effektiv framtidig drift og forvalting, og er ein nødvendig føresetnad for ei rekke store prosjekt i Helse Vest, mellom anna KULE, DMA og Alle Møter. Styret ytra ønskje om at alle avtaler kjem på plass så snart det lar seg gjere, og at helseføretaka og Helse Vest IKT i størst mogleg grad er i samsvar med lov og regelverk. Administrasjonen fylgjer dette opp med Helse Vest RHF og helseføretaka. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok saka til orientering. 017/15 O Status Alle møter og Vestlandspasienten.no Oppsummering: Helse Vest IKT har i samarbeid med Helsedirektoratet gjennomført i alt 5 lanseringar av Vestlandspasienten i 2014 og 1 lansering i All funksjonalitet i Vestlandspasienten som er levert så langt er gått ut til alle avdelingar i Helse Vest, samt til alle dei private, ideelle føretaka. Ein har òg starta å utforske moglegheiter for at pasienten sjølv kan utføre «booking» av timar. Leiande arkitekt i Alle møter deltek i DIS-prosjektet (Digital Innbygger Spesialisthelsetjeneste) som vert gjennomført av Helsedirektoratet på oppdrag frå Nasjonal IKT. Helse Vest IKT er bedt av prosjekteiger om å arbeide med å få på plass løysingar for pasienten sitt «inngrep» med Fritt behandlingsval og Pakkeforløp for Kreft. Det pågår innleiande møter rundt dette, og ein må ha fleire avklaringar på plass før vi kan avklare korleis arbeidet skal gjennomførast og organiserast. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok saka til orientering.

10 LUKKA SAKER 018/15 B Klage på anskaffing KULE Elektronisk legemiddelkabinett. Oppsummering: Adm. dir. orienterte om status for kontrakt for Elektronisk legemiddelkabinett. Styret gav administrasjonen i oppdrag å følgje opp saka. Vedtak (samrøystes): 1. Styret drøfta saka. 019/15 O Risiko og sårbarheit «kjernetenester» Oppsummering: I samband med at administrerande direktør orienterte om utfall av fiberforbinding mellom Stavanger og Bergen i styremøte , bad styret om å få en breiare forklaring på konsekvensane av slike situasjonar og etterlyste også ei ROS-analyse for kjernetenestene. På bakgrunn av dette vart det mellom anna gjennomført ei risikovurdering av kjernetenester i Helse Vest. Adm. dir. summerte kort opp hovudfunna i ROS-analysen. Styret poengterte at ein må vere tydeleg på kor skillet mellom IKT og HF går i ROS-analysen. Kva skjer når IKT ikkje verkar? Administrasjonen poengterte at sjølv om Helse Vest IKT har ansvar for å ha best mogleg beredskap og skal sørgje for at IKT-biten alltid fungerer, har helseføretaka ansvar for å ha en back-up-løysing dersom IKT ikkje skulle fungere. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok vurdering av risiko- og sårbarheit for kjernetenester i Helse Vest IKT til orientering. 2. Styret bad administrasjonen følgje opp risikobiletet. 020/15 D Status forhandlingar med Microsoft Oppsummering: Helse Vest IKT inngjekk i 2006 ei Enterprise Agreement (EA) med Microsoft. Denne avtala var for ein periode på 3 år og med høve til forlenging i 3 nye år. I 2009 var avtala re-forhandla og inngått for nye 3 år fram til , og i 2012 var avtala på ny re-forhandla for nye 3 år. Helse Vest IKT må forhandle fram ei ny avtale med Microsoft gjeldane frå Administrasjonen orienterte om innretninga av den re-forhandla avtalen og om status for forhandlinga. Administrasjonen orienterte òg om korleis behov for SharePoint Enterprise CAL lisensar er handtert. Dersom Helse Vest skal auke talet på slike lisensar, må dette gjerast basert på ei eiga kost-/nyttevurdering, og desse kostnadane kjem som tillegg til budsjetterte kostnadar for avtale med Microsoft. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok saka til orientering.

11 Ref. Maria Gabriela Fehr Johansen / Leif Nordland / Erik M. Hansen Herlof Nilssen Styreleiar Anne Kristin Kleiven Eivind Gjemdal Anne Hilde Bjøntegård Inger Cathrine Bryne Stener Kvinnsland Mette Kamsvåg Lars-Erik Baugstø-Hartvigsen Bodil Lekve Ørjan Midttun Agnete Sjøtun

12 Open del Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Erik M. Hansen Erik M. Hansen Administrerande direktør si orientering Styresak 023/15 O Styremøte Miljøsertifisering etter ISO * notat ligg ved 2. Estimerte kostnader ved utbygging av trådlause nett * notat vedlagt 3. Kommersielle rettar til Akuttdatabasen * notat vedlagt 4. Oppfølging kommunale akutt døgneiningar (KAD) * notat vedlagt 5. Orientering om omfattande episodar med beredskap * notat vedlagt 6. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav * ingen relevante saker 7. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker * ingen relevante saker 8. Oversikt over høyringar Mottatt Avsendar Tema Frist Helsedirektoratet Høring EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk Forslag til vedtak: 1. Styret tek meldingane til orientering

13 Notat Går til: Styret Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Erik M. Hansen Saka gjeld: Miljøsertifisering etter ISO Styresak 023/15 O Administrerande direktør si orientering pkt. 1 Styremøte Miljøsertifisering (ISO 14001) for Helse Vest IKT AS Viser til tidlegare orientering, seinast til punkt 1 til orientering frå adm. dir. i styremøtet Helse Vest IKT er no tildelt sertifikat om miljøsertifisering etter ISO frå DnV GL. Bilde av sertifikatet er vist nedanfor.

14 Notat Går til: Styret Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Erik M. Hansen Saka gjeld: Estimerte kostnader utbygging av trådlause nett Styresak 023/15 O Administrerande direktør si orientering pkt. 2 Styremøte Estimerte kostnader utbygging av trådlause nett Adm. dir. har nedanfor vist «diskrepansen» mellom estimerte kostnader ved utbygging av trådlause nett og budsjettmidlar for kvart helseføretak for Tabellen viser at det her er store utfordringar med å balansere «ambisjon» og «økonomisk evne». Helse Vest IKT vil vidareføre tett dialog med alle helseføretaka for å finne gode løysingar på desse utfordringane Stipulert kostnad* for full utbygging av prioriterte lokasjoner Alle tall i millioner inkl. mva. Budsjett 2015 Alle tall i millioner inkl. mva.. Foretak Intern prioritet Lokasjon HBE 1 Sentralblokken 11,5-15,5 2 Voss sjukehus 1,7-2,2 3 Gamle hovedbygg 1,8-2,4 4 BUP* 0,7-0,9 5 Sandviken 2,6-3,4 6 Augebygget 0,5-0,7 7 Hagavik 0,8-1,0 8 Nordås 0,7-0,9 9 Kvinneklinikken 1,8-2,3 Sum: 22,1-29,3 2 HST 1 Syd 1 SUS 1,6-2,1 1 Syd 2 SUS 1,0-1,4 1 Syd 3 SUS 1,1-1,4 2 Vestbygg SUS 1,7-2,2 3 Østbygg SUS 1,5-1,9 Sum: 6,9-9,0 5,5 HFO 1 G-Blokk HSJ 0,2-0,4 2 Stord SH 1,0-1,3 3 Odda SH 0,4-0,5 4 Valen 1,4-1,8 Sum: 3,0-4,0 1,5 HFD 1 Førde SSH Sengepostar 0,4-0,6 Sum: 0,4-0,6 0,5 * Inkluderer: BUP Fana, Fusa og Austevoll BUP Nordhordland BUP Sentrum BUP Ytrebygda, Os og Samnanger BUP Øyane BUP Åsane BUP Voss * Laveste tall tilsvarer deknings-grad uten overlapp og redundans, mens høyeste tall gir god overlapp og redundans ift at en hele tiden rekker 2 baser.

15 Notat Går til: Styret Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Erik M. Hansen Saka gjeld: Kommersielle rettar til Akuttdatabasen Styresak 023/15 O Administrerande direktør si orientering pkt. 3 Styremøte Kommersielle rettigheter Akuttdatabasen Akuttdatabasen er et resultat av flere års utviklingsarbeid ved Helse Stavanger. I forbindelse med etableringen av Helse Vest IKT i november 2004, ble eierskap til alle IKT-systemer i Helse Vest overført til Helse Vest IKT, herunder også rettighetene til Akuttdatabasen. Akuttdatabasen er nå rullet ut hos alle helseforetakene i Helse Vest. Det er i tillegg gitt anledning til bruk av løsningen ved noen helseforetak i andre helseregioner. Dette mot bidrag til finansiering av videre felles utvikling av løsningen. Helse Vest IKT har mottatt brev fra CSAM Health AS vedr. forespørsel om kjøp av kommersielle rettigheter til Akuttdatabasen, jfr. vedlegg. Adm. dir. vil kort drøfte henvendelsen med styret i den hensikt å få føringer for det videre arbeidet med forespørselen.

16

17

18 Notat Går til: Styret Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Erik M. Hansen Saka gjeld: Oppfølging kommunale akutt døgneiningar (KAD) Styresak 023/15 O Administrerande direktør si orientering pkt. 4 Styremøte Oppfølging kommunale akutt døgnenheter (KAD) Viser til tidligere orienteringer. Kommunal akutt døgnenhet (KAD) er nå sett i drift i Lærdal. En interkommunal akutt døgnenhet er etablert i lokalene til Helse Førde HF / Lærdal sjukehus. EPJ for enheten er basert på DIPS, og levert av Helse Vest IKT i samarbeid med DIPS. Bergen kommune har invitert Helse Vest IKT til møte mandag for planlegging av en kommunal akutt døgnenhet ved Bergen legevakt i deres nye lokaler i Solheimsviken i Bergen. Tema for møtet er bruk av DIPS sammen med Helse Bergen HF. I møtet med Bergen kommune vil også representant fra Helse Bergen HF delta. Ove Nordstokke fra Helse Stavanger HF har deltatt i alle prosjektene vedr. KAD, han vil også delta i dette møtet. Etter planen skal enheten til Bergen kommune åpne

19 Notat Går til: Styret Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Erik M. Hansen Orientering om omfattande episodar med beredskap Styresak 023/15 O Administrerande direktør si orientering pkt. 5 Styremøte Orientering om omfattande episodar med beredskap Som ein fast del av administrerande direktør sin orientering, vil styret få orienteringar om omfattande episodar der det er utløyst beredskap i Helse Vest IKT. Helse Vest IKT har sidan sist gong styrepapir vart sendt ut, hatt fylgjande omfattande episodar der beredskap er utløyst. Dato, tid Beskrivelse 14.04, Bortfall av telefonsentral og calling for Helse Bergen HF. Det var ikkje bortfall 20:29 - for telefonsentral for AMK. Automatisk varsel om heng i sentralen vart sendt til 21:25 underleverandør Atea ca. kl. 20:30. Helse Vest IKT utløyste beredskap 21:00 etter oppkall til vakt. Etter dialog mellom Helse Vest IKT og Helse Bergen, utløyste Helse Bergen beredskap ca. 21:25. Dette pga. vanskane med intern samhandling utan telefoni eller calling. På tidspunktet for utløyst beredskap i Helse Bergen var problema med hengsituasjonen for sentralen løyst. Helse Vest IKT vil gi tilbakemelding til Atea om at dei ved seinare situasjonar som denne må varsle Helse Vest IKT samtidig som dei initierer feilretting etter automatisk varsling. Eit slikt varsel frå Atea ville i denne situasjonen gitt ein raskare eskalering hos Helse Vest IKT og ein betre informasjon til Helse Bergen HF på eit tidlegare tidspunkt.

20 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Fredrik Eldøy, Erik M Hansen, Leif Nordland, Rolf Ruland Rapportering frå verksemda per mars 2015 Arkivsak Styresak 024/15 B Styremøte Oppsummering Viser til Rapport om verksemda per mars 2015 som er lagt ved i vedlegg 1. Administrasjonen har oppsummert rapport om verksemda i ein figur som viser overordna status for produksjon, bidrag til bruk av IKT (status program og prosjekt) og ressurssituasjonen. Rapportering rundt temaet IKT-sikkerhet vart drøfta sak 007/15. Administrasjonen er ikkje klar med ny versjon av rapportering på dette området til dette styremøtet. Det er tatt inn ein revidert, overordna rapportering på tal applikasjonar. Status for program og prosjekt vert oppdatert annakvar månad. Denne delen er ikkje teken med ved denne rapporteringa, då status er identisk med førre styremøte. Figuren nedanfor viser målekortet for mars Parametrane innanfor dei tre områda er vist i kvar kolonne. Tema øvst, deretter mål og nedanfor resultat plassert i grøn, gul eller raud sone. Når det gjeld oppetid og program-/prosjektstatus er det vist talet applikasjonsgrupper eller program/prosjekt i kvar sone basert på dei detaljerte tala. Under figuren er dei gjeldande grenseverdiar for måltala: Forslag til vedtak: 1. Styret tek rapport om verksemda per mars 2015 til etterretning.

21 VEDLEGG 1 til SAK 024/15 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS per mars 2015 Versjon: 1.0 Dato: Side 1 av 21

22 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Adm. dir. sin vurdering Utviklinga for mars 2015 viser at Helse Vest IKT fremdeles har en servicegrad over avtalte 80%. Utfordringa er at dette fremdeles gir negativ konsekvens for vår evne til å levere på løyst på timen. Vi er fremdeles under 60% for denne måleparameteren. Den positive trenden for talet opne episodar mandag morgon held og fram. Dette er positivt! Talet opne leveransar mandag morgen har nå vist en nedadgåande trend sidan desember Helse Vest IKT har i perioden arbeid med revisjon og kvalitetssikring av leveranseprosessen. Endringa i trenden tyder på at dette no gjev resultat. Status for prosjektporteføljen vert oppdatert annankvar månad. Status er dermed identisk som for styremøtet Den delen av verksemrapporten er difor teken ut ved denne rapporteringa. Ved rapportering per februar, var talet integrasjonar levert 1 etter skjema. I mars er det levert 9 integrasjonar (mål 4), dermed er Helse Vest IKT no godt rute med leveransar av integrasjonar for Den økonomiske utfordringa som vart lagt fram i styremøtet 16.03, har vore presentert for AD-møtet i Helse Vest RHF, jfr. fylgjande frå møtereferatet frå møtet ; «Budsjett Helse Vest IKT (EH) Erik orienterte om feilbudsjettering i Helse Vest IKT. Direktørmøtet kjem tilbake til handtering av dette og konsekvensar for helseføretaka i neste direktørmøte. Per sender ut melding til økonomidirektørane i HF-a om korleis dette teknisk skal handterast med avsetning i rekneskapa i helseføretaka.» Saka er deretter drøfta med økonomidirektørane, jfr. utdrag frå møtet ; «Leif la frem styrerapport vedr. meldingstjenester (støtte til samhandling). Økonomisk utfordring Helse Vest IKT. Helse Vest IKT har en økonomisk utfordring som følge av feil i budsjettering av meldingstjenester på om lag 8 mill. En korreksjon av dette vil komme som ekstra kostnad for HF a. Samtidig har konsolidering av RIS/PACS blitt utsatt, da en ikke kan benytte opsjon i DMA-kontrakt. Dette medfører at nedskrivingskostnad i 2015 blir om lag 3,5 mill lavere. Ved telling av nye PC er per 1. mars var det flere enn på samme tid i fjor, og dette gir en ekstrakostnad på TrueUp Microsoft på om lag 5 mill. For å redusere denne kostnaden har det i Side 2 av 21

23 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS samarbeid med HF a blitt avinnstallert Officepakker på PC er hvor en ikke har benyttet Officeprodukt siste 2 måneder. Dette gir en redusert TrueUp-kostnad på om lag 2 mill. Helse Vest IKT bad om å få se disse i sammenheng, og at «netto effekt» for HF a blir om lag 2,5 mill for Dette ble akseptert i økonomidirektørmøtet, men det må sjekkes om det også må avklares i AD-møte.» Det er venta endeleg konklusjon rundt handtering av dette i AD-møtet Ledelsen og administrasjonen har fokus på kostnadskontroll og muligheiter for innsparingar, mellom anna ved vurdering av utlysing av nye stillingar. Den økonomiske utfordringa for 2015 har vore tema på allmøte i Helse Vest IKT. Sjukefråværet for februar 2015 var høgare enn «normalt». Dette vert vurdert å vere knyttet til «influensasesongen». «Turn-over» er på veg nedover. Rekruttering har vore god i fyrste kvartal Produksjon Rapporten viser tenestekvalitet knytt til produksjonen i løpet av siste månad. 1.1 Førespurnader til Helse Vest IKT Definisjonar: Epost support: Teller all e-post til Kundesenteret med unntak av spam-mail. Epost bestilling: Teller all e-post med unntak av spam-mail som kommer inn til ikt-bestillingsadressene til Sal. Kundeweb: Mengd oppdateringar på eksisterande saker eller nye saker Telefon: Mengd telefoner svara på av Kundesenteret Side 3 av 21

24 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS NB! Dette er mengd meldingar pr. e-post til bestillingsboksane og må ikkje forvekslast med mengd bestillingar. Det ligger også ein feilmargin her, ettersom noko e-post blir sletta undervegs og noko blir lagt i våre personlige boksar. Med andre ord, tall som bare gir ein peikepinn. Kommentar til utviklinga: Talet henvendelser via telefon ser ut til å stabilisere seg for ein normal månad, det er noko auke i bruk av Kundeweb. Dette er som forventa Detaljert telefonstatistikk Definisjonar: Antal telefonar: Alle telefoner via uavhengig av om svara på eller ikkje; dvs all innkomande trafikk. Teller også telefonane utanom avtalt opningstid. Besvarte telefonar: Viser tal på telefonar som er svara på. Tapte telefonar: Viser tal på telefonar som er lagt på utan å få svar. (innanfor avtalt opningstid) Telefonar Svara på etter 1 min: Viser mengd som ventar over 1 minutt og får svar. Kommentar til utviklinga: Redusert sykefravær i Kundesenteret og god bemanning gir færre tapte telefonar Servicegrad % mengd svart innan SLA-krav Servicegr Side 4 av 21

25 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Definisjonar: Telefon: Krav i SLA % av samtalene skal svarast på innan 1 minutt. E-post: Ikkje mogeleg å måle. Kundesenteret nyttar vanleg outlook og for å telje tall e-post som er svare på sk Dei telefonane som blir lagt på før 1 minutt er ikkje med i berekninga av servicegraden, berre de som blir lagt på etter 1 minutt. Kommentar til utviklinga: Opplæring av nytt personale er gjennomført, dette har gitt auka servicegrad Gjennomsnittleg svartid på telefon 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 1,4 0,9 0,5 0,8 Definisjonar: Grafen viser gjennomsnittleg svartid, i minutt, på telefonar inn til kundesenteret. 1.2 Behandling av sakene Episodar Definisjon av episode: Stans eller forseinking i arbeidsprosessar hjå kunde, der stansen eller forseinkinga er relatert til tenester levert av Helse Vest IKT, uavhengig av om den underliggjande årsak er avvik på tenestene Mengd episodar logga: 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 0,3 0,5 0,4 0,4 0 Mars April Mai Juni Juli August September Oktober NovemberDesember Januar Februar Mars Definisjonar: Viser mengd episodar logga, fordelt etter loggedato siste 13 månader Kommentar til utviklinga: Konsolidering av Dips der Helse Stavanger var inkludert i den regionale fellesdatabasen frå har gitt auke i talet episodar. Side 5 av 21

26 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Mengd opne episodar, utvikling over tid Definisjonar: Viser mengd episodar som er open måndag morgon siste 53 veker. Kommentar til utviklinga: Flere episoder løst ved første kontakt gir færre åpne episoder Løyst på timen: Definisjonar: Viser mengd episodar logga, fordelt etter loggedato siste 13 månader, som er løyst innan en time. Helse Vest IKT har et internt mål om at 70 % av alle førespurnader blir løyst på timen. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 65,2 % 68,4 % 68,4 % 66,0 % 69,6 % 69,3 % 65,5 % 61,3 % 60,5 % 61,9 % 58,3 % 58,6 % 58,0 % 57,5 % 61,1 % 58,2 % 55,9 % 59,8 % 58,5 % 56,9 % 52,6 % 51,9 % 53,5 % 49,5 % 50,1 % 51,0 % Mars April Mai Episoder løyst på timen Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Kun manuelt behandla Alle episoder Målsetjing Februar 2015 Mars Side 6 av 21

27 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Kommentar til utviklinga: Lukking av elder episoder bidrar og til at løyst på timen held seg stabilt på eit lavt nivå. Negativ trendlinje for løyst på timen kan skuldast auke i nytilsette i Kundesenteret som ikkje har nok kunnskap til å løyse saka utan å sende den vidare Total mengd lukka episodar, fordelt etter prioritet: Definisjonar: Grafen viser totalt mengd lukka saker siste månad splitta pr. prioritet 1-9, og innanfor og utanfor SLA (dvs. raud = brot, grøn = ok). Kommentar til utviklinga: Ein stor del av pri 1 og pri 2 sakene er som vanleg passord Leveransar Definisjon av Leveranse (Service Request): Ein førespurnad frå bruker om informasjon, rådgjeving, levering av ein standard leveranse eller tilgang til system. Ein leveranse er normalt ikkje relatert til en prosesstopp for kunde. Det er ein betydelig mengd leveransar som blir handsama i samlepunktet, disse kjem ikkje med i rapporten da det er assyst som dannar grunnlaget for rapporten. Definisjon av Standard leveranse: Leveranse definert i SLA Side 7 av 21

28 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Mengd leveransar logga Definisjonar: Viser mengd leveransar logga fordelt etter loggedato siste 13 månader Kommentar til utviklinga: Stabilisert seg på et normalt nivå Mengd opne leveransar, utvikling over tid Definisjonar: Viser mengd opne leveransar måndag morgon siste 53 veker Side 8 av 21

29 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Total mengd lukka leveranse saker, fordelt etter prioritet: Definisjonar: Grafen viser totalt mengd lukka saker siste månad splitta pr. prioritet 1-9, og innanfor og utanfor SLA (dvs raud = brot, grøn = ok). Kommentar til utviklinga: Pri 2 er hasteleveransar, Pri 3 og 7 nyttast normalt ikkje for leveransar. 1.3 Applikasjonsgrupper - status mengd applikasjonar Tal applikasjon installasjonar totalt i regionen: Gamal versjon: Installasjonstatus - Hovedgrupper Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Jan Systemforvaltning, produksjon HF Desktop, produksjon HF (lokalinnstallert programvare) Test/Kurs/Utviklin, HF Interne verktøy Helse Vest IKT Ny versjon: Installasjonstatus Hovedgrupper Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Jan Systemer i produksjon Systemforvaltning Desktop Understøttende (Interne HVIKT) Side 9 av 21

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.03.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.03.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 16.03.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Møtetidspunkt: Mandag 16.03.2015, kl. 13.00 16.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF14.02.2007, 08:30-16:00 Møtestad: Styrerommet, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret: Oddvar Nilsen

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT:

I rapporten gav prosjektgruppa denne tilrådinga om overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT: Oppsummering I dag har Helse Vest IKT ansvaret for teknologiar knytt til IKT-området, medan helseføretaka har ansvaret for teknologiar knytt til telefoni, ulike signalsystem, audio og video. Det er brei

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.13 kl. 10.00 14.00 Styremøtet

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Sakshandsamar: Saka gjeld: Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen

INNHOLD. for offentlig helsetjeneste 35. Oversikt over kostnadene knyttet til pasientskadeordningen ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Et produktivt og aktivt år 3 Styrets arbeid i 2014 5 Om NPE 6 Slik er saksbehandlingen 7 Årets aktiviteter og hovedtall 8 Styring og kontroll i virksomheten 10 Vurdering av framtidsutsikter

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: 20.10.06 Møtestad: Stord Tilstede: Magnus Skåden, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Kjell Arvid Svendsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad,

Detaljer

Sak 35-06. Vedlegg 1

Sak 35-06. Vedlegg 1 Sak 35-06 Vedlegg 1 Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Pasientservice ) Medisinsk klinikk Kirurgisk klinikk ) KK-barn Psykiatrisk klinikk DTK Akuttklinikk Internservice

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE. Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00. Øygarden Rådhus

INNKALLING TIL STYREMØTE. Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00. Øygarden Rådhus ORDFØRAR RÅDMANN REGIONRÅD VEST INNKALLING TIL STYREMØTE Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00 Øygarden Rådhus Olav Martin Vik Leiar Per Hillestad Sekretær Saksliste: Sak 30. Sak 31. Sak 32. Sak 33. Sak

Detaljer

Årsmelding. Statens innkrevjingssentral

Årsmelding. Statens innkrevjingssentral Årsmelding Statens innkrevjingssentral Forteljinga frå side til side 4 5 Milepælane 6 7 Nøkkeltal SI Oppdragsgjevarane Historiske tal 8 9 Orda frå direktøren 10 11 Organisasjonskart Leiarar 12 19 Dei gode

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer