STYREMØTE. Helse Vest IKT AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 23.04.2015"

Transkript

1 STYREMØTE Helse Vest IKT AS

2 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Videokonferanse intern video ring; eksterne video bruk adressa; telefon ring; , tast # Møtetidspunkt: Torsdag , kl Går til: Styremedlemmer Herlof Nilssen Eivind Gjemdal Anne Hilde Bjøntegård Inger Cathrine Bryne Stener Kvinnsland Mette Kamsvåg Anne Kristin Kleiven Bodil Lekve Agnete Sjøtun Lars-Erik Baugstø-Hartvigsen Ørjan Midtun Styremøtet er ope for publikum og presse Sakliste: Underlag: OPNE SAKER Sak 21/15 B Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt Sak 22/15 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS Vedlagt Sak 23/15 O Administrerande direktør si orientering Vedlagt Sak 24/15 B Rapportering frå verksemda per mars 2015 Vedlagt Sak 25/15 O Om endra organisering av Helse Vest IKT Vedlagt Sak 26/15 O Kundetilfredsheitskartlegging 2015 Vedlagt Sak 27/15 B Skisse til langtidsbudsjett for Vedlagt Sak 28/15 B Søknad om langsiktig finansiering Vedlagt Sak 29/15 O Brevkontroll med Felles EPJ i Helse Vest Vedlagt Sak 30/15 O Regional eining for forvaltning av felles journalløysingar Vedlagt Sak 31/15 B Plattform for ekstern meldingsutveksling Vedlagt LUKKA SAKER Sak 32/15 O Avtale med Microsoft Vedlagt Sak 33/15 B Datahall i Stavanger Vedlagt Sak 34/15 D Oppfølging av klage KULE elektroniske legemiddelkabinett Vedlagt Bergen Helse Vest IKT AS EVENTUELT Skriv og meldingar Herlof Nilssen Styreleiar

3 Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS Tid: Måndag , kl Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Herlof Nilssen Eivind Gjemdal Inger Cathrine Bryne Anne Hilde Bjøntegård Stener Kvinnsland Mette Kamsvåg Anne Kristin Kleiven Lars-Erik Baugstø-Hartvigsen Bodil Lekve Ørjan Midttun Agnete Sjøtun Leiar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Deltakarar frå administrasjonen: Erik M Hansen, administrerande direktør Leif Nordland, økonomisjef Maria Gabriela Fehr Johansen, styresekretær

4 Sakliste: OPNE SAKER Sak 004/15 B Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 005/15 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS Sak 006/15 O Administrerande direktør si orientering Sak 007/15 O Revidert versjon rapport om verksemda «IKT-sikkerhet» Sak 008/15 B Rapportering frå verksemda per februar 2015 Sak 009/15 B Styret si årsberetning for 2014 Sak 010/15 B Godkjenning av årsrekneskap for Helse Vest IKT AS for 2014 Sak 011/15 B Styringsdokument for Helse Vest IKT AS for 2015 Sak 012/15 B Rapportering på risiko 3. tertial 2014 Sak 013/15 B Mål overordna risikostyring for 2015 Sak 014/15 B Leiinga si årlege gjennomgang av IKT-sikkerheit for 2014 Sak 015/15 O Status opsjon RIS/PACS Sak 016/15 O Status Felles EPJ konsolidering Sak 017/15 O Status Alle møter og Vestlandspasienten.no Sak 018/15 B Sak 019/15 O Sak 020/15 D LUKKA SAKER Klage på anskaffing KULE Elektronisk legemiddelkabinett Risiko og sårbarheit «kjernetenester» Status forhandlingar med Microsoft EVENTUELT Skriv og meldingar OPNE SAKER: 04/15 B Godkjenning av innkalling og dagsorden Oppsummering: Det var ingen merknadar til innkalling og dagsorden. Vedtak (samrøystes): 1. Styret godkjente innkalling og dagsorden. 05/15 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS Oppsummering: Det var ingen merknadar til protokollen. Vedtak (samrøystes): 1. Styret godkjente protokoll frå styremøtet /15 O Administrerande direktør si orientering 1. Val av styremedlemmer av og mellom tilsette Notat gjennomgått. Adm. dir. orienterte om val av styremedlemmer av og blant dei tilsette. Oversikt over nye styremedlemmer og varamedlemmer var lagt ved i notatet.

5 2. Endring i organisering av Helse Vest IKT Notat gjennomgått. Adm. dir. orienterte om organisasjonsendringa av Helse Vest IKT med mål om å tre i kraft frå Endringa er eit resultat av at tal på tilsette har vekse frå omlag 250 til omlag 400 og utvida med 3 seksjonar sidan førre omorganisering i Endringane i organisasjonen vert gjort ved «sideveis» tillegg av avdelingar og seksjonar. Det vert ikkje etablert eit nytt nivå i organisasjonen. 3. Justering av tempoplan for etablering av nytt driftssenter Notat gjennomgått. Adm. dir. orienterte om den opphavlege planen for etablering av driftssenter, og forklarte at Helse Vest IKT ikkje ønskjer å gjere endringar på natt før 1. september, då prosjektet har fått oppdatert informasjon om bemanningsbehovet ein slik turnus krev, i tillegg til at selskapet går gjennom ei omfattande ferieavvikling i denne perioden. I perioden fram til 1. september vil opningstida i staden vere frå alle dagar. 4. Om DIPS og Helse Nord RHF i TV2 Munnleg orientering gitt i møtet om nyheiter vist av TV2 om DIPS og Helse Nord RHF. 5. IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst RHF Adm. dir. orienterte om Sykehuspartner HF si anskaffing knytt til infrastruktur, og viste til styresaka handsama av styret for Helse Sør-Øst RHF i styremøte Styret kom med innspel om at Helse Vest IKT allereie no bør utarbeide ein «sourcing» strategi, og at Helse Vest IKT sin strategiske posisjon her må drøftast uavhengig av Helse Sør-Øst sitt initiativ. Styret anbefalte administrasjonen å følgje tett på anskaffinga til Helse Sør-Øst/Sykehuspartner, så langt det lar seg gjere. 6. Status datahall nr. 2 i Stavanger Unntatt offentlegheit (jf 23 i Offentleglova) Notat gjennomgått. I samband med at Helse Vest IKT har behov for meir kapasitet når det gjeld datahall i Stavanger orienterte adm. dir. om at Helse Vest IKT vurderer det som mest kosteffektivt å ha interne datahaller, i tillegg til at det gir betre beredskap og tilgjengelegheit. Administrasjonen vil vurdere om datahall nr. 2 i Stavanger alternativt kan løysast med 3 uavhengige fiberlinjer Bergen-Stavanger og fleire av datahallane plassert i Bergen. Styret bad administrasjonen følgje opp denne saka i tett dialog med Helse Stavanger HF. Styret kom med innspel om at Helse Vest IKT òg bør vurdere ein langsiktig strategi for datahallar. 7. Orientering om omfattande episodar med beredskap * ingen episodar i perioden 8. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav * ingen relevante saker 9. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker * ingen relevante saker 10. Oversikt over høyringar Mottatt Avsendar Tema Frist Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok meldingane til orientering

6 07/15 O Revidert versjon rapport om verksemda «IKT sikkerhet» Oppsummering: I samband med at styret har bedt administrasjonen vidareutvikle rapportering av status for IKTsikkerheit i «Rapport om verksemda» viste adm. dir. til datagrunnlaget som Helse Vest IKT i dag nyttar for dagleg, operativ oppfølging av IKT-sikkerheit. Administrasjonen viste i notatet noko av det som vert gjort av måling, rapportering og overvaking av fleire område relatert til IKT-sikkerhet. Administrasjonen ynskjer å fokusere denne delen av rapporten på fylgjande; (1) Kva har skjedd i perioden knytt til IKT-sikkerheit, og (2) kva er endringane i trusselbiletet? Styret bad om å få følgje utviklinga innanfor IKT-sikkerheit over tid og å få presentert trendar for relevante parametrar. Styret ynskjer eit meir heilskapleg perspektiv, noko som er visuelt enklare å lese, og som seier noko om status og trend over tid. Styret bad også om meir rapportering frå Synergi, både om opne og lukka saker. Styret understrekte at Helse Vest IKT må arbeide meir med denne delen av rapporten om verksemda. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok saka til orientering. 2. Administrasjonen arbeider vidare med denne delen av rapport om verksemda. 08/15 B Rapportering frå verksemda per februar 2015 Oppsummering: Administrasjonen presenterte rapport om verksemda for februar. Temaet IKT-sikkerhet vart handtert i sak 007/15 og sak 014/15, og vart dermed ikkje teke med i denne rapporteringa. Det vart heller ikkje lagt fram nye detaljar knytt til tal på applikasjonar, noko administrasjonen kjem tilbake til. Styret stilte spørsmål til at integrasjonsfeltet var raudt over så lang tid. Administrasjonen orienterte om at grunna summen av integrasjonar, og utfordringar som kan påverke enkelte av dei, vert denne gruppa rapportert som raud. Styret meinte at det ikkje er av interesse å få dette presentert på denne måten dersom det er forutsigbart at feltet er raudt. Administrasjonen vil vurdere korleis dette kan handterast betre. Administrasjonen informerte òg styret om rekneskap for februar, og om den økonomiske utfordringa som er avdekka. Styret understrekte at den økonomiske utfordringa er noko som treff kundane. Avklaringa må derfor takast i samarbeid med helseføretaka. Administrasjonen la fram forslag om at deler av den økonomiske utfordringa kan reduserast ved at Helse Vest IKT får behalde kostnadsreduksjonar som treff helseføretaka, her eksemplifisert ved endra avskriving av RIS/PACS og redusert kostnad ved True Up for Microsoft. Administrasjonen vil i tillegg gjennomføre tiltak i eigne kostnadar som òg vil bidra til å redusere den økonomiske utfordringa. Styret bad administrasjonen følgje opp denne problemstillinga med Helse Vest RHF og helseføretaka. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok rapport om verksemda per februar 2015 til etterretning.

7 009/15 B Styret sin årsberetning for 2014 Oppsummering: Administrasjonen la fram forslag til styrets årsberetning for Framlegget til styrets årsberetning er basert på dokumentet Årleg melding til Helse Vest RHF for 2014 i styremøtet Styret bad administrasjonen ta inn to mindre endringar i teksten. Vedtak (samrøystes): 1. Styret godkjente, med dei framlegg til endringar som kjem til under sakshandteringa, Styrets årsberetning for Helse Vest IKT AS for /15 B Godkjenning av årsrekneskap for Helse Vest IKT AS for 2014 Oppsummering: Årsrekneskap for Helse Vest IKT AS er ferdig revidert. Revisor Tommy Lothe frå EY deltok i styremøtet under handsaming av saka og gjekk gjennom vesentlege forhold innan rekneskap og revisjon. Revisor vil legge fram ei «rein» revisjonsmelding. Vedtak (samrøystes): 1. Styret godkjente Årsrekneskap for Helse Vest IKT for /15 B Styringsdokument for Helse Vest IKT AS for 2015 Oppsummering: Styringsdokumentet for Helse Vest IKT for 2015 vart lagt fram til vedtak i styret i Helse Vest RHF. Styret i Helse Vest RHF vedtok vedlagte versjon av styringsdokumentet for Helse Vest IKT i møte Adm. dir. orienterte om styringsdokumentet og summerte opp nokre av dei viktigaste tema som kjem fram av styringsdokumentet. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok styringsdokumentet for 2015 for Helse Vest IKT AS til etterretning og legg føringane gitt i styringsdokumentet til grunn. 012/15 B Rapportering av risiko per 3. tertial 2014 Oppsummering: Adm. dir. orienterte om rapportering av risiko per 3. tertial Styret kom med innspel om at Helse Vest IKT må ha med litt meir tekst og overskrifter, slik at samandraget av dokumentet vert lettare å lese og at ein skjønner kva temaet dreier seg om. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok rapportering av risiko for Helse Vest IKT per 3. tertial 2014 til etterretning. 2. Styret bad administrasjonen følgje opp risikobiletet i Helse Vest IKT.

8 013/15 B Mål for overordna risikostyring for Helse Vest IKT 2015 Oppsummering: I styremøtet for Helse Vest RHF vart felles risikostyringsmål for helseføretaka i Helse Vest for 2015 handsama utan at det vart peikt ut felles styringsmål for Sjukehusapoteka Vest HF og Helse Vest IKT AS. Styringsmåla er ikkje justert frå Styringsmåla er handsama i tråd med etablerte Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest og splitta i delmål, kritiske suksessfaktorar og risikoelement. Styret understrekte at det er behov for å arbeide noko meir med detaljane. Det må forklarast kva som er mål og kva som er risikoelement. Styret bad om korrigering av setninga om delmål 1 D, samt at ein gjer det meir tydeleg kva forskjellen mellom risiko 2 2A og 2 3A er. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok mål for overordna risikostyring for 2015 til etterretning. 014/15 B Leiinga si årlege gjennomgang av IKT-sikkerheit for 2014 Oppsummering: Adm. dir. la fram årleg gjennomgang av IKT-sikkerheit for 2014 for styret. Handtering av personopplysingar er regulert i lovverket. Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren er ei samanfatting og til dels ei utdjuping av lover og forskrifter som gjeld pasientopplysingar, og alle som er knytt til Norsk Helsenett SF må forplikte seg til å fylgje. Regionalt styringssystemet for informasjonssikkerhet i Helse Vest fylgjer krava i Normen. Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren seier: Virksomhetens ledelse skal selv følge opp at informasjonssikkerheten ivaretas ved minimum årlig gjennomgang. Ledelsens gjennomgang må sees i sammenheng med økonomi- og virksomhetsplanleggingen, da beslutningene kan få økonomiske konsekvenser. Administrasjonen orienterte om innhaldet i årleg gjennomgang av IKT-sikkerheit. Administrasjonen påpeikte at helseføretaka skal utarbeid tilsvarande gjennomgang for sitt arbeid med IKT-sikkerheit, og legge dette fram for leiinga. I lys av at IKT er kjerneverksemda for Helse Vest IKT må dette i Helse Vest IKT leggjast fram for styret. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok rapporten Årlig gjennomgang av IKT-sikkerhet 2014 for Helse Vest IKT til etterretning. 015/15 O Status opsjon RIS/PACS Oppsummering: Adm. dir. orienterte om status opsjon RIS/PACS. Administrasjonen er av det syn at saka illustrerer at Lov om off. anskaffingar (LOA) gjev nokre utfordringar i arbeidet med å få til standardisering og samordning av systemporteføljen. Saka er avslutta. Konklusjonen er at opsjon i kontrakten om DMA for direkte anskaffing av RIS/PACS frå Sectra ikkje skal nyttast. Eventuelt kjøp av RIS/(PACS) vil skje etter kunngjort konkurranse. I lys

9 av at PACS og DMA vil vere overlappande, vil ei anskaffing omfatte RIS og dei element frå PACS som ikkje dekkast av DMA. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok saka til orientering. 016/15 O Status felles EPJ-konsolidering Oppsummering: Adm. dir. orienterte om konsolidert DIPS-database med alle 4 føretak samla som vart sett i produksjon Prosjektet er gjennomført i tråd med revidert tidsplan. Med dette er Helse Vest første regionale helseføretak i Norge med eitt felles journalsystem. Dette er eit resultat av fleire års målretta samarbeid mellom føretaka, Helse Vest IKT og DIPS, og er det første viktige steg på vegen mot «Én innbygger én journal». Neste trinn på vegen er opning for tilgang på tvers av føretaka i Helse Vest i praksis «Ein vestlending ein sjukehusjournal». Samanslåinga skaper i tillegg store moglegheiter for betre og meir effektiv framtidig drift og forvalting, og er ein nødvendig føresetnad for ei rekke store prosjekt i Helse Vest, mellom anna KULE, DMA og Alle Møter. Styret ytra ønskje om at alle avtaler kjem på plass så snart det lar seg gjere, og at helseføretaka og Helse Vest IKT i størst mogleg grad er i samsvar med lov og regelverk. Administrasjonen fylgjer dette opp med Helse Vest RHF og helseføretaka. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok saka til orientering. 017/15 O Status Alle møter og Vestlandspasienten.no Oppsummering: Helse Vest IKT har i samarbeid med Helsedirektoratet gjennomført i alt 5 lanseringar av Vestlandspasienten i 2014 og 1 lansering i All funksjonalitet i Vestlandspasienten som er levert så langt er gått ut til alle avdelingar i Helse Vest, samt til alle dei private, ideelle føretaka. Ein har òg starta å utforske moglegheiter for at pasienten sjølv kan utføre «booking» av timar. Leiande arkitekt i Alle møter deltek i DIS-prosjektet (Digital Innbygger Spesialisthelsetjeneste) som vert gjennomført av Helsedirektoratet på oppdrag frå Nasjonal IKT. Helse Vest IKT er bedt av prosjekteiger om å arbeide med å få på plass løysingar for pasienten sitt «inngrep» med Fritt behandlingsval og Pakkeforløp for Kreft. Det pågår innleiande møter rundt dette, og ein må ha fleire avklaringar på plass før vi kan avklare korleis arbeidet skal gjennomførast og organiserast. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok saka til orientering.

10 LUKKA SAKER 018/15 B Klage på anskaffing KULE Elektronisk legemiddelkabinett. Oppsummering: Adm. dir. orienterte om status for kontrakt for Elektronisk legemiddelkabinett. Styret gav administrasjonen i oppdrag å følgje opp saka. Vedtak (samrøystes): 1. Styret drøfta saka. 019/15 O Risiko og sårbarheit «kjernetenester» Oppsummering: I samband med at administrerande direktør orienterte om utfall av fiberforbinding mellom Stavanger og Bergen i styremøte , bad styret om å få en breiare forklaring på konsekvensane av slike situasjonar og etterlyste også ei ROS-analyse for kjernetenestene. På bakgrunn av dette vart det mellom anna gjennomført ei risikovurdering av kjernetenester i Helse Vest. Adm. dir. summerte kort opp hovudfunna i ROS-analysen. Styret poengterte at ein må vere tydeleg på kor skillet mellom IKT og HF går i ROS-analysen. Kva skjer når IKT ikkje verkar? Administrasjonen poengterte at sjølv om Helse Vest IKT har ansvar for å ha best mogleg beredskap og skal sørgje for at IKT-biten alltid fungerer, har helseføretaka ansvar for å ha en back-up-løysing dersom IKT ikkje skulle fungere. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok vurdering av risiko- og sårbarheit for kjernetenester i Helse Vest IKT til orientering. 2. Styret bad administrasjonen følgje opp risikobiletet. 020/15 D Status forhandlingar med Microsoft Oppsummering: Helse Vest IKT inngjekk i 2006 ei Enterprise Agreement (EA) med Microsoft. Denne avtala var for ein periode på 3 år og med høve til forlenging i 3 nye år. I 2009 var avtala re-forhandla og inngått for nye 3 år fram til , og i 2012 var avtala på ny re-forhandla for nye 3 år. Helse Vest IKT må forhandle fram ei ny avtale med Microsoft gjeldane frå Administrasjonen orienterte om innretninga av den re-forhandla avtalen og om status for forhandlinga. Administrasjonen orienterte òg om korleis behov for SharePoint Enterprise CAL lisensar er handtert. Dersom Helse Vest skal auke talet på slike lisensar, må dette gjerast basert på ei eiga kost-/nyttevurdering, og desse kostnadane kjem som tillegg til budsjetterte kostnadar for avtale med Microsoft. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok saka til orientering.

11 Ref. Maria Gabriela Fehr Johansen / Leif Nordland / Erik M. Hansen Herlof Nilssen Styreleiar Anne Kristin Kleiven Eivind Gjemdal Anne Hilde Bjøntegård Inger Cathrine Bryne Stener Kvinnsland Mette Kamsvåg Lars-Erik Baugstø-Hartvigsen Bodil Lekve Ørjan Midttun Agnete Sjøtun

12 Open del Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Erik M. Hansen Erik M. Hansen Administrerande direktør si orientering Styresak 023/15 O Styremøte Miljøsertifisering etter ISO * notat ligg ved 2. Estimerte kostnader ved utbygging av trådlause nett * notat vedlagt 3. Kommersielle rettar til Akuttdatabasen * notat vedlagt 4. Oppfølging kommunale akutt døgneiningar (KAD) * notat vedlagt 5. Orientering om omfattande episodar med beredskap * notat vedlagt 6. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav * ingen relevante saker 7. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker * ingen relevante saker 8. Oversikt over høyringar Mottatt Avsendar Tema Frist Helsedirektoratet Høring EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk Forslag til vedtak: 1. Styret tek meldingane til orientering

13 Notat Går til: Styret Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Erik M. Hansen Saka gjeld: Miljøsertifisering etter ISO Styresak 023/15 O Administrerande direktør si orientering pkt. 1 Styremøte Miljøsertifisering (ISO 14001) for Helse Vest IKT AS Viser til tidlegare orientering, seinast til punkt 1 til orientering frå adm. dir. i styremøtet Helse Vest IKT er no tildelt sertifikat om miljøsertifisering etter ISO frå DnV GL. Bilde av sertifikatet er vist nedanfor.

14 Notat Går til: Styret Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Erik M. Hansen Saka gjeld: Estimerte kostnader utbygging av trådlause nett Styresak 023/15 O Administrerande direktør si orientering pkt. 2 Styremøte Estimerte kostnader utbygging av trådlause nett Adm. dir. har nedanfor vist «diskrepansen» mellom estimerte kostnader ved utbygging av trådlause nett og budsjettmidlar for kvart helseføretak for Tabellen viser at det her er store utfordringar med å balansere «ambisjon» og «økonomisk evne». Helse Vest IKT vil vidareføre tett dialog med alle helseføretaka for å finne gode løysingar på desse utfordringane Stipulert kostnad* for full utbygging av prioriterte lokasjoner Alle tall i millioner inkl. mva. Budsjett 2015 Alle tall i millioner inkl. mva.. Foretak Intern prioritet Lokasjon HBE 1 Sentralblokken 11,5-15,5 2 Voss sjukehus 1,7-2,2 3 Gamle hovedbygg 1,8-2,4 4 BUP* 0,7-0,9 5 Sandviken 2,6-3,4 6 Augebygget 0,5-0,7 7 Hagavik 0,8-1,0 8 Nordås 0,7-0,9 9 Kvinneklinikken 1,8-2,3 Sum: 22,1-29,3 2 HST 1 Syd 1 SUS 1,6-2,1 1 Syd 2 SUS 1,0-1,4 1 Syd 3 SUS 1,1-1,4 2 Vestbygg SUS 1,7-2,2 3 Østbygg SUS 1,5-1,9 Sum: 6,9-9,0 5,5 HFO 1 G-Blokk HSJ 0,2-0,4 2 Stord SH 1,0-1,3 3 Odda SH 0,4-0,5 4 Valen 1,4-1,8 Sum: 3,0-4,0 1,5 HFD 1 Førde SSH Sengepostar 0,4-0,6 Sum: 0,4-0,6 0,5 * Inkluderer: BUP Fana, Fusa og Austevoll BUP Nordhordland BUP Sentrum BUP Ytrebygda, Os og Samnanger BUP Øyane BUP Åsane BUP Voss * Laveste tall tilsvarer deknings-grad uten overlapp og redundans, mens høyeste tall gir god overlapp og redundans ift at en hele tiden rekker 2 baser.

15 Notat Går til: Styret Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Erik M. Hansen Saka gjeld: Kommersielle rettar til Akuttdatabasen Styresak 023/15 O Administrerande direktør si orientering pkt. 3 Styremøte Kommersielle rettigheter Akuttdatabasen Akuttdatabasen er et resultat av flere års utviklingsarbeid ved Helse Stavanger. I forbindelse med etableringen av Helse Vest IKT i november 2004, ble eierskap til alle IKT-systemer i Helse Vest overført til Helse Vest IKT, herunder også rettighetene til Akuttdatabasen. Akuttdatabasen er nå rullet ut hos alle helseforetakene i Helse Vest. Det er i tillegg gitt anledning til bruk av løsningen ved noen helseforetak i andre helseregioner. Dette mot bidrag til finansiering av videre felles utvikling av løsningen. Helse Vest IKT har mottatt brev fra CSAM Health AS vedr. forespørsel om kjøp av kommersielle rettigheter til Akuttdatabasen, jfr. vedlegg. Adm. dir. vil kort drøfte henvendelsen med styret i den hensikt å få føringer for det videre arbeidet med forespørselen.

16

17

18 Notat Går til: Styret Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Erik M. Hansen Saka gjeld: Oppfølging kommunale akutt døgneiningar (KAD) Styresak 023/15 O Administrerande direktør si orientering pkt. 4 Styremøte Oppfølging kommunale akutt døgnenheter (KAD) Viser til tidligere orienteringer. Kommunal akutt døgnenhet (KAD) er nå sett i drift i Lærdal. En interkommunal akutt døgnenhet er etablert i lokalene til Helse Førde HF / Lærdal sjukehus. EPJ for enheten er basert på DIPS, og levert av Helse Vest IKT i samarbeid med DIPS. Bergen kommune har invitert Helse Vest IKT til møte mandag for planlegging av en kommunal akutt døgnenhet ved Bergen legevakt i deres nye lokaler i Solheimsviken i Bergen. Tema for møtet er bruk av DIPS sammen med Helse Bergen HF. I møtet med Bergen kommune vil også representant fra Helse Bergen HF delta. Ove Nordstokke fra Helse Stavanger HF har deltatt i alle prosjektene vedr. KAD, han vil også delta i dette møtet. Etter planen skal enheten til Bergen kommune åpne

19 Notat Går til: Styret Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Erik M. Hansen Orientering om omfattande episodar med beredskap Styresak 023/15 O Administrerande direktør si orientering pkt. 5 Styremøte Orientering om omfattande episodar med beredskap Som ein fast del av administrerande direktør sin orientering, vil styret få orienteringar om omfattande episodar der det er utløyst beredskap i Helse Vest IKT. Helse Vest IKT har sidan sist gong styrepapir vart sendt ut, hatt fylgjande omfattande episodar der beredskap er utløyst. Dato, tid Beskrivelse 14.04, Bortfall av telefonsentral og calling for Helse Bergen HF. Det var ikkje bortfall 20:29 - for telefonsentral for AMK. Automatisk varsel om heng i sentralen vart sendt til 21:25 underleverandør Atea ca. kl. 20:30. Helse Vest IKT utløyste beredskap 21:00 etter oppkall til vakt. Etter dialog mellom Helse Vest IKT og Helse Bergen, utløyste Helse Bergen beredskap ca. 21:25. Dette pga. vanskane med intern samhandling utan telefoni eller calling. På tidspunktet for utløyst beredskap i Helse Bergen var problema med hengsituasjonen for sentralen løyst. Helse Vest IKT vil gi tilbakemelding til Atea om at dei ved seinare situasjonar som denne må varsle Helse Vest IKT samtidig som dei initierer feilretting etter automatisk varsling. Eit slikt varsel frå Atea ville i denne situasjonen gitt ein raskare eskalering hos Helse Vest IKT og ein betre informasjon til Helse Bergen HF på eit tidlegare tidspunkt.

20 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Fredrik Eldøy, Erik M Hansen, Leif Nordland, Rolf Ruland Rapportering frå verksemda per mars 2015 Arkivsak Styresak 024/15 B Styremøte Oppsummering Viser til Rapport om verksemda per mars 2015 som er lagt ved i vedlegg 1. Administrasjonen har oppsummert rapport om verksemda i ein figur som viser overordna status for produksjon, bidrag til bruk av IKT (status program og prosjekt) og ressurssituasjonen. Rapportering rundt temaet IKT-sikkerhet vart drøfta sak 007/15. Administrasjonen er ikkje klar med ny versjon av rapportering på dette området til dette styremøtet. Det er tatt inn ein revidert, overordna rapportering på tal applikasjonar. Status for program og prosjekt vert oppdatert annakvar månad. Denne delen er ikkje teken med ved denne rapporteringa, då status er identisk med førre styremøte. Figuren nedanfor viser målekortet for mars Parametrane innanfor dei tre områda er vist i kvar kolonne. Tema øvst, deretter mål og nedanfor resultat plassert i grøn, gul eller raud sone. Når det gjeld oppetid og program-/prosjektstatus er det vist talet applikasjonsgrupper eller program/prosjekt i kvar sone basert på dei detaljerte tala. Under figuren er dei gjeldande grenseverdiar for måltala: Forslag til vedtak: 1. Styret tek rapport om verksemda per mars 2015 til etterretning.

21 VEDLEGG 1 til SAK 024/15 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS per mars 2015 Versjon: 1.0 Dato: Side 1 av 21

22 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Adm. dir. sin vurdering Utviklinga for mars 2015 viser at Helse Vest IKT fremdeles har en servicegrad over avtalte 80%. Utfordringa er at dette fremdeles gir negativ konsekvens for vår evne til å levere på løyst på timen. Vi er fremdeles under 60% for denne måleparameteren. Den positive trenden for talet opne episodar mandag morgon held og fram. Dette er positivt! Talet opne leveransar mandag morgen har nå vist en nedadgåande trend sidan desember Helse Vest IKT har i perioden arbeid med revisjon og kvalitetssikring av leveranseprosessen. Endringa i trenden tyder på at dette no gjev resultat. Status for prosjektporteføljen vert oppdatert annankvar månad. Status er dermed identisk som for styremøtet Den delen av verksemrapporten er difor teken ut ved denne rapporteringa. Ved rapportering per februar, var talet integrasjonar levert 1 etter skjema. I mars er det levert 9 integrasjonar (mål 4), dermed er Helse Vest IKT no godt rute med leveransar av integrasjonar for Den økonomiske utfordringa som vart lagt fram i styremøtet 16.03, har vore presentert for AD-møtet i Helse Vest RHF, jfr. fylgjande frå møtereferatet frå møtet ; «Budsjett Helse Vest IKT (EH) Erik orienterte om feilbudsjettering i Helse Vest IKT. Direktørmøtet kjem tilbake til handtering av dette og konsekvensar for helseføretaka i neste direktørmøte. Per sender ut melding til økonomidirektørane i HF-a om korleis dette teknisk skal handterast med avsetning i rekneskapa i helseføretaka.» Saka er deretter drøfta med økonomidirektørane, jfr. utdrag frå møtet ; «Leif la frem styrerapport vedr. meldingstjenester (støtte til samhandling). Økonomisk utfordring Helse Vest IKT. Helse Vest IKT har en økonomisk utfordring som følge av feil i budsjettering av meldingstjenester på om lag 8 mill. En korreksjon av dette vil komme som ekstra kostnad for HF a. Samtidig har konsolidering av RIS/PACS blitt utsatt, da en ikke kan benytte opsjon i DMA-kontrakt. Dette medfører at nedskrivingskostnad i 2015 blir om lag 3,5 mill lavere. Ved telling av nye PC er per 1. mars var det flere enn på samme tid i fjor, og dette gir en ekstrakostnad på TrueUp Microsoft på om lag 5 mill. For å redusere denne kostnaden har det i Side 2 av 21

23 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS samarbeid med HF a blitt avinnstallert Officepakker på PC er hvor en ikke har benyttet Officeprodukt siste 2 måneder. Dette gir en redusert TrueUp-kostnad på om lag 2 mill. Helse Vest IKT bad om å få se disse i sammenheng, og at «netto effekt» for HF a blir om lag 2,5 mill for Dette ble akseptert i økonomidirektørmøtet, men det må sjekkes om det også må avklares i AD-møte.» Det er venta endeleg konklusjon rundt handtering av dette i AD-møtet Ledelsen og administrasjonen har fokus på kostnadskontroll og muligheiter for innsparingar, mellom anna ved vurdering av utlysing av nye stillingar. Den økonomiske utfordringa for 2015 har vore tema på allmøte i Helse Vest IKT. Sjukefråværet for februar 2015 var høgare enn «normalt». Dette vert vurdert å vere knyttet til «influensasesongen». «Turn-over» er på veg nedover. Rekruttering har vore god i fyrste kvartal Produksjon Rapporten viser tenestekvalitet knytt til produksjonen i løpet av siste månad. 1.1 Førespurnader til Helse Vest IKT Definisjonar: Epost support: Teller all e-post til Kundesenteret med unntak av spam-mail. Epost bestilling: Teller all e-post med unntak av spam-mail som kommer inn til ikt-bestillingsadressene til Sal. Kundeweb: Mengd oppdateringar på eksisterande saker eller nye saker Telefon: Mengd telefoner svara på av Kundesenteret Side 3 av 21

24 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS NB! Dette er mengd meldingar pr. e-post til bestillingsboksane og må ikkje forvekslast med mengd bestillingar. Det ligger også ein feilmargin her, ettersom noko e-post blir sletta undervegs og noko blir lagt i våre personlige boksar. Med andre ord, tall som bare gir ein peikepinn. Kommentar til utviklinga: Talet henvendelser via telefon ser ut til å stabilisere seg for ein normal månad, det er noko auke i bruk av Kundeweb. Dette er som forventa Detaljert telefonstatistikk Definisjonar: Antal telefonar: Alle telefoner via uavhengig av om svara på eller ikkje; dvs all innkomande trafikk. Teller også telefonane utanom avtalt opningstid. Besvarte telefonar: Viser tal på telefonar som er svara på. Tapte telefonar: Viser tal på telefonar som er lagt på utan å få svar. (innanfor avtalt opningstid) Telefonar Svara på etter 1 min: Viser mengd som ventar over 1 minutt og får svar. Kommentar til utviklinga: Redusert sykefravær i Kundesenteret og god bemanning gir færre tapte telefonar Servicegrad % mengd svart innan SLA-krav Servicegr Side 4 av 21

25 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Definisjonar: Telefon: Krav i SLA % av samtalene skal svarast på innan 1 minutt. E-post: Ikkje mogeleg å måle. Kundesenteret nyttar vanleg outlook og for å telje tall e-post som er svare på sk Dei telefonane som blir lagt på før 1 minutt er ikkje med i berekninga av servicegraden, berre de som blir lagt på etter 1 minutt. Kommentar til utviklinga: Opplæring av nytt personale er gjennomført, dette har gitt auka servicegrad Gjennomsnittleg svartid på telefon 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 1,4 0,9 0,5 0,8 Definisjonar: Grafen viser gjennomsnittleg svartid, i minutt, på telefonar inn til kundesenteret. 1.2 Behandling av sakene Episodar Definisjon av episode: Stans eller forseinking i arbeidsprosessar hjå kunde, der stansen eller forseinkinga er relatert til tenester levert av Helse Vest IKT, uavhengig av om den underliggjande årsak er avvik på tenestene Mengd episodar logga: 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 0,3 0,5 0,4 0,4 0 Mars April Mai Juni Juli August September Oktober NovemberDesember Januar Februar Mars Definisjonar: Viser mengd episodar logga, fordelt etter loggedato siste 13 månader Kommentar til utviklinga: Konsolidering av Dips der Helse Stavanger var inkludert i den regionale fellesdatabasen frå har gitt auke i talet episodar. Side 5 av 21

26 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Mengd opne episodar, utvikling over tid Definisjonar: Viser mengd episodar som er open måndag morgon siste 53 veker. Kommentar til utviklinga: Flere episoder løst ved første kontakt gir færre åpne episoder Løyst på timen: Definisjonar: Viser mengd episodar logga, fordelt etter loggedato siste 13 månader, som er løyst innan en time. Helse Vest IKT har et internt mål om at 70 % av alle førespurnader blir løyst på timen. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 65,2 % 68,4 % 68,4 % 66,0 % 69,6 % 69,3 % 65,5 % 61,3 % 60,5 % 61,9 % 58,3 % 58,6 % 58,0 % 57,5 % 61,1 % 58,2 % 55,9 % 59,8 % 58,5 % 56,9 % 52,6 % 51,9 % 53,5 % 49,5 % 50,1 % 51,0 % Mars April Mai Episoder løyst på timen Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Kun manuelt behandla Alle episoder Målsetjing Februar 2015 Mars Side 6 av 21

27 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Kommentar til utviklinga: Lukking av elder episoder bidrar og til at løyst på timen held seg stabilt på eit lavt nivå. Negativ trendlinje for løyst på timen kan skuldast auke i nytilsette i Kundesenteret som ikkje har nok kunnskap til å løyse saka utan å sende den vidare Total mengd lukka episodar, fordelt etter prioritet: Definisjonar: Grafen viser totalt mengd lukka saker siste månad splitta pr. prioritet 1-9, og innanfor og utanfor SLA (dvs. raud = brot, grøn = ok). Kommentar til utviklinga: Ein stor del av pri 1 og pri 2 sakene er som vanleg passord Leveransar Definisjon av Leveranse (Service Request): Ein førespurnad frå bruker om informasjon, rådgjeving, levering av ein standard leveranse eller tilgang til system. Ein leveranse er normalt ikkje relatert til en prosesstopp for kunde. Det er ein betydelig mengd leveransar som blir handsama i samlepunktet, disse kjem ikkje med i rapporten da det er assyst som dannar grunnlaget for rapporten. Definisjon av Standard leveranse: Leveranse definert i SLA Side 7 av 21

28 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Mengd leveransar logga Definisjonar: Viser mengd leveransar logga fordelt etter loggedato siste 13 månader Kommentar til utviklinga: Stabilisert seg på et normalt nivå Mengd opne leveransar, utvikling over tid Definisjonar: Viser mengd opne leveransar måndag morgon siste 53 veker Side 8 av 21

29 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Total mengd lukka leveranse saker, fordelt etter prioritet: Definisjonar: Grafen viser totalt mengd lukka saker siste månad splitta pr. prioritet 1-9, og innanfor og utanfor SLA (dvs raud = brot, grøn = ok). Kommentar til utviklinga: Pri 2 er hasteleveransar, Pri 3 og 7 nyttast normalt ikkje for leveransar. 1.3 Applikasjonsgrupper - status mengd applikasjonar Tal applikasjon installasjonar totalt i regionen: Gamal versjon: Installasjonstatus - Hovedgrupper Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Jan Systemforvaltning, produksjon HF Desktop, produksjon HF (lokalinnstallert programvare) Test/Kurs/Utviklin, HF Interne verktøy Helse Vest IKT Ny versjon: Installasjonstatus Hovedgrupper Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Jan Systemer i produksjon Systemforvaltning Desktop Understøttende (Interne HVIKT) Side 9 av 21

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.12.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.12.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 16.12.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Møterom K2, Bikuben, Haukeland Universitetssykehus Møtetidspunkt: Onsdag 16.12.2015, kl. 08.30 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 16.03.2012 Møtestad: Scandic Bergen Airport, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen Clara Øberg Wenche

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.09.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.09.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 16.09.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Videokonferanse intern video ring; 997097 eksterne video bruk adressa; 997097@nhn.no telefon ring; 77602100, tast

Detaljer

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 07.04.2015 SAKSHANDSAMAR: SAKA GJELD: Styremedlemmer Helse Vest Innkjøp HF Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2015/1486 STYRESAK: 02/15 STYREMØTE:

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 10.12.2014

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 10.12.2014 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 10.12.2014 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Radisson BLU Bryggen hotell, Bergen Møtetidspunkt: Onsdag 10.12.2014, kl. 08.30 14.00 Går til: Styremedlemmer Herlof

Detaljer

OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS

OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS STAD: Scandic Airport Stavanger, Sola lufthavn MØTETIDSPUNKT: Torsdag 02.06.2016, kl. 14.30 18.00 GÅR TIL: Styremedlemmer

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke Daae Tønjum Prognose per april 2011

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke Daae Tønjum Prognose per april 2011 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 15.06.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ingvild Våg/ Adm. dir. Jannicke

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland,

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD:, Bergen MØTETIDSPUNKT: 13.04.2016 Kl. 02:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 27.03.17 SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar ARKIVSAK: STYRESAK: 26/17 STYREMØTE: 03.04.17

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: Møtestad: Clarion Hotel Admiral, C. Sundtsgt. 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 En standardisert IKT-plattform med felles løsninger Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 Noen nøkkeltall: Etablert 1. november 2004 275 ansatte. Omsetning i 2011

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: Clarion Bergen Airport Hotel Flesland MØTETIDSPUNKT: 14.12.2016 Kl. 13:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Olav

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 18.11.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 18.11.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 18.11.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Videokonferanse intern video ring; 997097 eksterne video bruk adressa; 997097@nhn.no telefon ring; 77602100, tast

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS

OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS STAD: Videokonferanse Intern video ring; 997097 Eksterne video bruk adressa; 997097@nhn.no Telefon ring; 77602100, tast

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF STAD: Video/, MØTETIDSPUNKT: 27.08.2015 Kl. 14:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: Clarion Airport Hotell, Bergen MØTETIDSPUNKT: 26.02.2016 Kl. 09:00 11:30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 19.06.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 19.06.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 19.06.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Clarion Airport hotell, Flesland, Bergen Møtetidspunkt: Fredag 19.06.2015, kl. 08.30 13.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: 15.12.2011 Møtestad: Scandic Neptun Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: 28.04.2011 Møtestad: Sjukehusapoteka Vest HF, Møllendalsbakken 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar

Detaljer

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Styringsmodellar for auka gjennomføringsevne

Styringsmodellar for auka gjennomføringsevne Styringsmodellar for auka gjennomføringsevne EHiN, Oslo, 9. november 2015 Herlof Nilssen Adm. dir. Helse Vest RHF Styreleiar Helse Vest IKT AS Styreleiar Nasjonal IKT HF Styremedlem Norsk Helsenett SF

Detaljer

1+*+(%, =, 12*+(% 3 ; /0,

1+*+(%, =, 12*+(% 3 ; /0, !!"#!" $ ""%#&'##(!!"#!") *+, '"-#!-&#'.($-#/-0#''-0# 1$!"#$ 23*++,4$,3+ $ 5$ %&' ()*+(, -.*+( &,/0.-!.1!2.+(, -+*+(%, -2*+( '333 2.+(, -4*+( &$,/02.+-, -(*+(, --*+(% 5 5, -1*+(6, -7*+( '338 9, -:*+(%

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF STAD: Nye Victoria Hotel, Turngaten 3, 1606 Fredrikstad MØTETIDSPUNKT: 27. mai 2015, kl. 09.00 12.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF STAD: Lync/, MØTETIDSPUNKT: 29.09.2015 Kl. 13:30 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 04.05.2012 Møtestad: Sjukehusapoteka Vest, Møllendalsbakken 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF STAD:, MØTETIDSPUNKT: 17.06.2015 Kl. 13:30 15:30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 12.11.2014

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 12.11.2014 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 12.11.2014 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Videokonferanse intern video ring; 997097 eksterne video bruk adressen; 997097@nhn.no telefon ring; 77602100, tast

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

SKRIV OG MELDINGAR 1. Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 2. Brev til RHF 22.12.16 Bygningsmessig kartlegging av tilstandsgrad i Helse Fonna HF 3. Brev frå RHF 09.12.16 Felles risikostyringsmål for 2017

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: Solstrand fjordhotel MØTETIDSPUNKT: 04.10.2016 Kl. 15:30 18:30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 10.01.2013 kl. 10.00 15.00 Møtestad: Rica Maritim Hotel Haugesund Styremøtet var ope for publikum og presse. Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Inge

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Risikovurdering i Helse Vest per 2. tertial 2014 ARKIVSAK: 2013/863/ STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Finansiering av forsking i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1741 STYRESAK: 049/15 STYREMØTE:

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1.

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1. NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 10.06.2016 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Oppfølging av styresak 59-15 internrevisjon Helse

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: /video 998290 MØTETIDSPUNKT: 13.09.2017 Kl. 14:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Trude Marit Risnes Olav Godtfred

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF Onsdag 15. mai 2013 kl. 15.10 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Stavanger HF. Saksliste: 1. Føretaksmøtet blir konstituert 2. Godkjenning av

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 22.01.2015, kl. 10:00 14:30 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen

Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF v/ Per Karlsen Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger Helse Vest RHF 45 institusjoner og sjukehus Cirka 21 000 tilsette Omsetning ca 15,5 milliarder

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

«Utviklinga i helsesektoren kva grep bør vi ta for å møte utfordringane»?

«Utviklinga i helsesektoren kva grep bør vi ta for å møte utfordringane»? «Utviklinga i helsesektoren kva grep bør vi ta for å møte utfordringane»? NAV konferanse 26.10.2017 Administrerande direktør i Helse Vest RHF, Herlof Nilssen Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/ SAK NR 14- Virksomhetsrapportering per 28. februar Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 ARKIVSAK: 2016/3376 STYRESAK: 147/16 STYREMØTE: 07.12. 2016

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Følgjande krav er stilt til helseføretaka når det gjeld lærlingar i styringsdokumentet for 2016:

Følgjande krav er stilt til helseføretaka når det gjeld lærlingar i styringsdokumentet for 2016: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemm Vest RHF DATO: 25.05.2016 FRÅ: Administrerande direktør Herlof Nilssen SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Iv Bø SAKA GJELD: Lærling i helseføretaka Administrerande

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Tomas Jonson Kvalitet og pasienttryggleik. Rapport 2. tertial 2011 Arkivsak

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer