Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt."

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tysdag, Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med Gjer merksam på at helsestasjonen vil informere om «Tidleg Inn» i byrjinga av møte. Side1

2 OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivkode Politiske saker PS 39/14 Delegerte saker Politiske saker PS 40/14 Godkjenning av protokoll førre møte PS 41/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Lukka møte: Off.lova 13 jf. Forv.lova 13 - lovbestemt teieplikt PS 42/14 Søknad om bustadtilskot - ***** ***** 2014/674 PS 43/14 Søknad om startlån - ***** ***** ***** 2014/668 Referatsaker RS 43/14 Tilsagnsbrev 2013/1309 RS 44/14 Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** /173 delegert vedtak RS 45/14 Notat til politisk referatsak - vedkomande kjøp av teneste ved ***** ***** ***** ***** 2008/1322 Ope møte: RS 46/14 Dispensasjon frå utdanningskravet for pedagogisk 2014/76 leiar - Synnøve Sjåstad HIde RS 47/14 Dispensasjon frå utdanningskravet for pedagogisk 2014/76 leiar - Cesilie Bigset RS 48/14 Rapport frå tilsyn ved Hareid barnehage 2014/ RS 49/14 Søknad om økonomisk stønad - NKS 2014/100 veiledningssenter RS 50/14 Endring av tid for servering 2014/618 RS 51/14 Skjenkekontroll_ _Pizza og pub 2014/657 RS 52/14 Salskontroll_ _Eurospar 2014/657 RS 53/14 Salskontroll_ _Bunnpris 2014/657 RS 54/14 Skjenkekontroll_ _Napoli - avvik 2014/657 RS 55/14 Skjenkekontroll Ishavsmuseet - avvik 2014/657 RS 56/14 Skjenkekontroll Hotell Melshorn - avvik 2014/657 RS 57/14 Salskontroll_ _CoopPrix 2014/657 RS 58/14 Serveringsløyve - ELIN'S KAFE - delegert vedtak 2014/816 RS 59/14 Årsmelding 2013 Ishavsmuseet Aarvak 2014/127 RS 60/14 Serveringsløyve - delegert vedtak - Josefine 2014/618 RS 61/14 Halvårsrapport - Interkommunalt barnevern 2014/1069 RS 62/14 Notat til politisk referatsak vedkomande 2014/1126 kartlegging av uønska deltid og helgearbeid. RS 63/14 Notat til referatsak i høve Arbeidstilsynet sitt tilsyn 2013/1067 hausten RS 64/14 Notat til politisk referatsak Rapport etter 2013/1067 arbeidsmiljøprosjektet "Tilsette i omstillingarbeidsmiljø i endring" RS 65/14 Nye lokaler for Joshis tattoo 2014/699 Politiske saker Side2

3 PS 44/14 Treningstider Hareidhallen skuleåret /680 PS 45/14 Høyring -framlegg til endringar i Stadnamnlova 2014/7 PS 46/14 Klage på vedtak 2014/52 PS 47/14 Målbruksplan for Hareid kommune 2014/1082 PS 48/14 Forslag om å fjerne tilvisning frå fastlege når 2014/978 kvinner begjærer abort - høyring PS 49/14 Vurdering av administrativ organisasjons- og 2014/405 leiarstruktur - ny vurdering PS 50/14 Utviding av praksiskonsulentordninga for 2014/144 allmennlegar PS 51/14 Folkehelsekoordinator - evaluering av behov og organisatorisk plassering 2014/758 Hareid, Ottar Røyset utvalsleiar Victoria Ernstsen utvalssekretær Side3

4 Politiskesaker Side4

5 PS39/14Delegertesaker Side5

6 Politiskesaker Side6

7 Politiskesaker PS41/14Godkjenningavinnkallingogsakliste Side7

8 Referatsaker Side8

9 Referatsaker Side9

10 HAREID KOMMUNE Bigset barnehage Bigset barnehage Rådhusplassen Hareid DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Mariann Båtnes Utval Delegert dispensasjon pedagogisk leiar Saksnr: 2014/76 Vedtaksnr: 4/14 Leiar: Randi Kvammen Vedtaksdato: Klassering: A10 Dispensasjon frå utdanningskravet for pedagogisk leiar - Synnøve Sjåstad HIde Med visning til dokumentet Intern delegasjon, datert er mynde knytt til mellom anna Kapittel V i Barnehagelova delegert ut til einingsleiar. Vedtak: Med heimel i Barnehagelova 18 og Forskrift om midlertidig dispensasjon frå utdanningskravet, vert det gjeve midlertidig dispensasjon for Synnøve Sjåstad Hide. Dispensasjonen gjeld for arbeid som pedagogisk leiar i 80% stilling ved Bigset barnehage i perioden til og med Saksopplysningar: Då det vart lyst etter pedagogar for Hareid kommune generelt vår 2014 melde det seg ikkje nok kvalifiserte søkjarar. Kandidatar med batchelor frå barnehagelærarfaget vart tilsette i stillingar med lengre tidsintervall. Synnøve Sjåstad Hide er utdanna fagarbeider i Barne- og Ungdomsarbeiderfaget og har lang erfaring frå yrket. Ho har siste to åra over lange periodar vore konstituert som pedagogisk leiar i Bigset barnehage. Ho kjenner barn, foreldre personal og rutinar godt og har skjøtta oppgåva vel. Frå kjem kvalifisert pedagog attende frå fødselspermisjon. Vurdering og konklusjon: Med bakgrunn i dette vurderer ein det som ei god løysing for barnehagen at Synnøve Sjåstad Hide får dispensasjon frå utdanningskravet fram til kvalifisert pedagog kjem attende i stillinga si. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side10

11 HAREID KOMMUNE Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Gry Nordal Kommunalsjef Randi Kvammen Einingsleiar Bigset barnehage Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side11

12 HAREID KOMMUNE Bigset barnehage Bigset barnehage Rådhusplassen Hareid DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Mariann Båtnes Utval Delegert dispensasjon pedagogisk leiar Saksnr: 2014/76 Vedtaksnr: 5/14 Leiar: Randi Kvammen Vedtaksdato: Klassering: A10 Dispensasjon frå utdanningskravet for pedagogisk leiar - Cesilie Bigset Med visning til dokumentet Intern delegasjon, datert er mynde knytt til mellom anna Kapittel V i Barnehagelova delegert ut til einingsleiar. Vedtak: Med heimel i Barnehagelova 18 og Forskrift om midlertidig dispensasjon frå utdanningskravet, vert det gjeve midlertidig dispensasjon for Cesilie Bigset. Dispensasjonen gjeld for arbeid som pedagogisk leiar i 10% stilling ved Bigset barnehage i perioden til og med Saksopplysningar: Då det vart lyst etter pedagogar for Hareid kommune generelt vår 2014 melde det seg ikkje nok kvalifiserte søkjarar. Kandidatar med batchelor frå barnehagelærarfaget vart tilsette i stillingar med lengre tidsintervall. Frå kjem kvalifisert pedagog attende frå fødselspermisjon. I 80% vikariat av denne stillinga er det søkt dispensasjon for Synnøve Sjåstad Hide. Ho ønskjer ikkje større stilling enn dette komande barnehageår, og for å stette krava til kvalifisert personell i høve barnetal finn ein det tenleg for barnehagen at Cesilie Bigset fyller ut stillinga. Cesilie Bigset er utdanna fagarbeider i Barne- og Ungdomsarbeiderfaget og har lang erfaring frå yrket. Ho har siste to åra i deler av stillinga si vore konstituert som pedagogisk leiar i Bigset barnehage. Ho kjenner barn, foreldre personal og rutinar godt og har skjøtta oppgåva vel. Vurdering og konklusjon: Med bakgrunn i dette vurderer ein det som ei god løysing for barnehagen at Cesilie Bigset får dispensasjon frå utdanningskravet i deler av stillinga si fram til kvalifisert pedagog kjem attende i stillinga si. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side12

13 HAREID KOMMUNE Folkehelse konsekvensar: Miljøkonsekvensar: Økonomiske konsekvensar: Beredskapsmessige konsekvensar: Hareid, Gry Nordal Kommunalsjef Randi Kvammen Einingsleiar Bigset barnehage Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side13

14 HAREID KOMMUNE Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side14

15 Volda Ørsta Ulstein Hareid Herøy Sande Vanylven Kommunal rapport etter tilsyn ved Hareid barnehage Tidsrom: tysdag kl Tilsynet vart varsla den: Arkivkode: A 10 Barnehagen si adresse: Reina 2, 6060 Hareid Kontaktperson i barnehagen: Berit Liaset Tilsynsgruppe: Mariann Båtnes, rådgjevar Hareid kommune og Reidun Mo barnehageansvarleg i Ørsta kommune Lover og Forskrifter: Lov om barnehagar vedtatt nr.64. Sist endra: Lover , i kraft , i kraft Forskrift om rammeplan for innhaldet i og oppgåvene til barnehagen, gjeldande frå Tilsynet omhandla følgjande tema: - 3 «Barns rett til medvirkning» - 4 «Foreldreråd og samarbeidsutval» - 17 «Styrer» - 18 «Barnehagens øvrige personale» Tilsynet la vekt på : At barnehagen vert driven i samsvar med lover føresegner og kommunale vedtak. Tilsynet la også vekt på: Innsendte dokument og tilsyn av barnehagelokale og uteområde. Dato: Tilsynsleiar Tilsyn gir innsyn Dokumentasjon og rutinar for tilsyn med barnehagane etter Barnehagelova. Utarbeida av barnehagenettverket i Sjustjerna Side 1 Side15

16 Volda Ørsta Ulstein Hareid Herøy Sande Vanylven 1. Innleiing: Rapporten er utarbeida etter tilsyn i Hareid barnehage den Tilsynet fokuserer på barnehagen si oppfølging av krav innafor nemnde emne, og rapporten viser dersom det er avvik og uforsvarlege tilhøve/merknader som vart avdekka under tilsynet. Tilsynet vart gjennomført ved gransking av dokumenta, synfaring på området, intervju med tilsette om 3 og 4 spørsmål frå 18. Foreldrerepresentant rundt denne sin oppleving av å vere foreldre med barn i barnehagen 3 og 4. Samtale med styrar rundt innsendte dokument og 3, 4, 17 og 18. Frå Hareid barnehage vart desse intervjua Namn: Funksjon: Intervju: Berit Liaset Styrar X Ragnhild B Vatnehol Konst. Ped. leiar X Inga Gjelsvik Barstad Assistent X Line Johnsrud Føresett/vara i samarbeidsutvalet X Forklaring: AVVIK er mangel på oppfylging av krav som er fastsett eller er i medhald av lov eller forskrift. MERKNAD er tilhøve som ikkje er avvik, men som kan verte avvik på sikt, om det ikkje vert opp/betra. 2. Dokumentgrunnlag for tilsynet var: - 4-årsplan - Vedtekter - Årsmelding / årleg rapport - Bemanningsplan - Vurderingsarbeid - Skjema til bruk i arbeidet med tilsyn Tilsyn gir innsyn Dokumentasjon og rutinar for tilsyn med barnehagane etter Barnehagelova. Utarbeida av barnehagenettverket i Sjustjerna Side 2 Side16

17 3. Avvik: Volda Ørsta Ulstein Hareid Herøy Sande Vanylven Det vart ikkje avdekka avvik etter barnehagelova. 3. Merknad/andre tilhøve (knytt til dei paragrafane vi fører tilsyn med/innsendte dokument) Tema/ Innsendte opplysningar i samband med tilsyn Tilsyn i barnehagelokale Tilsyn uteområde Kommentar/Merknad 1. Barnehagen sitt samarbeidsutval i samsvar med krav i lov. 2. Innhaldet i barnehagen 4-årsplan og utviklingsarbeide: Barnehagen arbeider etter ein 4-årsplan Kvar avdeling utarbeider sin månadsplan med evaluering av førre månad. I tillegg har barnehagen ein oversikt over pedagogiske emne Vedtekter i samsvar med lov godkjente. 4. Leike og opphaldsareal pr. barn ingen merknad 5. Opplysningar om barna turnusplan: ingen merknad. Merknad 1: I vedtekter for dei kommunale barnehagane i Hareid 4 står det at i tillegg til 4-årsplan skal de utarbeidast ein årsplan som vert godkjent av samarbeidsutvalet. Ved ein 4-årsplan får føresette ikkje reell påverknad. Tilsynet ber om at det for 2014/2015 og vidare, blir laga eit planverk med ein årsplan. Internkontroll: Barnehagen har ståande framme diverse vaskemiddel/desinfeksjonsmiddel. Viser her til forskrift om miljøretta helsevern i barnehage og skole mv. 14, Internkontroll; «Sikkerhet og helsemessig beredskap. Virksomheter skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges». Styrar opplyser at ventilasjonen ved storbarnsavdelinga ikkje er i drift. Rutinar for dagleg tilsyn for uteområdet er ikkje etablert. Merknad 2 barnehagelokale: Tilsynet oppmodar om at medisin, vaske- og desinfeksjonsmiddel vert oppbevarte i låste skap. Ventilasjon ved storbarnsavdelinga skal snarast settast i drift. Generelt om uteområdet: Rutinar for dagleg tilsyn for uteområdet er ikkje etablert. Uteområdet treng generelt oppgradering. Gjerdet rundt barnehagen må rettast opp og sikrast. Frå Veileder for utforming av barnehagens uteareal: «Port og gjerde bør ikke innby til klatring og balansering, og de bør ha høyder som er sikre i forhold til farerisiko på utsiden Tilsyn gir innsyn Dokumentasjon og rutinar for tilsyn med barnehagane etter Barnehagelova. Utarbeida av barnehagenettverket i Sjustjerna Side 3 Side17

18 Volda Ørsta Ulstein Hareid Herøy Sande Vanylven av gjerdet.» I reiebassenga: Påfyll av fallsand. Blomsterbedet utafor bygget er kanta med telefonstolper. Det er og brukt telefonstolpar i trappesteg på vestsida av barnehagen. I følgje Miljødirektoratet er det er ikkje tillate å bruke materiale som er kreosotbehandla i produkt i hagar eller parkar der menneske og spesielt barn kan komme i kontakt med stoffet. Uteplantar i barnehagen: Der er planta m.a. rosebusker og påskelilje. Frå «Veileder for utforming av barnehagens uteareal: Vekster i barnehagen må ikkje være giftig eller ha stygge torner som ein kan skade seg på. Ved utskifting av plantar rår vi til å sjå i denne veilederen for rettleiing i planteval og utforming av bed. Merknad 3 uteområdet: Tilsynet viser til 4 i forskrift for miljøretta helsevern og ber om etablering av dagleg rutine for kontroll av leikeutstyr og leikeplass før barna si utetid. Det må straks klargjerast om det er kreosot i stolpane som er brukt. I tilfelle det er kreosot, må dei fjernast snarast råd er. Tilsynet ber om at det vert vurdert plantevalet i blomsterbedet og at det vert nytta veiledar for planteval. Uteområdet skal settast i forsvarleg stand og det må sette i gang tiltak som er nemnd ovanfor : Utbetring av gjerdet, fallsand i reiebasseng. 3 «Barns rett til medvirkning» - alle som vart intervjua viste kjennskap til og forståing for omgrepet medverknad i barnehage. Tilsynet rår til at det vert arbeidd vidare med forståing for innhaldet i omgrepet. 4 «Foreldreråd og samarbeidsutvalg» - alle som vart intervjua viste kjennskap til og forstod funksjonen til foreldreråd og samarbeidsutval 17 «Styrer» - Hareid barnehage har styrar i 90% administrasjonsstilling, 10% som pedagog på avdeling. Styrar er utdanna førskulelærar og dette er i samsvar med norm. 18 «Barnehagens øvrige personale» Hareid barnehage har etter barnetal behov for 3 pedagogiske leiarar. På grunn av permisjonar, er det per dags dato 1,4 årsverk med dispensasjon frå utdanningskravet. Til saman 3 pedagogar ved barnehagen. Pedagognorm er i samsvar med lov og forskrift. Personalet totalt er 3 årsverk per barn unde 3 år og 3 årsverk per 18 barn over 3 år. Tilsette på grunnbemanning er i samsvar med foreslått norm. Andre saker som kom fram Tilsyn gir innsyn Dokumentasjon og rutinar for tilsyn med barnehagane etter Barnehagelova. Utarbeida av barnehagenettverket i Sjustjerna Side 4 Side18

19 Volda Ørsta Ulstein Hareid Herøy Sande Vanylven Oppsummering: Ved tilsynet vart det ikkje avdekka avvik i forhold til lovverket som tilsynet hadde fokus på. Hareid barnehage er ein barnehage som er driven godt i samsvar med dei paragrafane som tilsynet meldte tilsyn på. 4-årsplanen til 5. Gjennomføring: Varsel vart utsendt den Det vart gjennomført intervju med 4 personar den Dato: Underskrift av tilsynsmynde: Klagerett etter Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker: I fylgje Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 28 kan vedtaket påklagast. Frist for å klage er 3 veker frå De har motteke melding om vedtak, jmf. 29. Klagen sendast barnehagesjefen/barnehageansvarleg i eigen kommune. Endeleg klageinstans er Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kommunen har plikt til rettleiing etter 11 i Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker og etter Lov om barnehagar 8. Klagen skal vere underteikna av klagar eller hans fullmektig, ha med kva vedtak det vert klaga på og grunngje kva ein vil endre i vedtaket. Tilsyn gir innsyn Dokumentasjon og rutinar for tilsyn med barnehagane etter Barnehagelova. Utarbeida av barnehagenettverket i Sjustjerna Side 5 Side19

20 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat N.K.S veiledningssenter for pårørande Skolegata STJØRDAL DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Victoria Ernstsen Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2014/100 Vedtaksnr: 9/14 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om økonomisk stønad - NKS veiledningssenter Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet som NKS Veiledningssenter for pårørande søkjer om. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side20

21 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknad om økonomisk støtte Brosjyre Årsmelding 2013 Presentasjon av tilsette Orient.pol Saksopplysningar: NKS Veiledningssenter for pårørande til rusavhengige i Midt-Noreg AS vil med dette søkje Hareid kommune om støtte til årleg drift av senteret i NKS Veiledningssenter for pårørande er eit profesjonelt og gratis lavterskeltilbod for pårørande av rusmiddelavhengige for befolkninga i Midt Noreg. Det drives av Norske Kvinners Sanitetsforeining, avd. Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag. Pårørande til personar med rusproblem slit med helseproblem av psykosomatisk art, til dømes muskel- og skjelettplagar, hovudverk, bryst-, puste- og hjerteproblem og mageproblem. Angst, søvnproblem og utmatting kan også være problem pårørande slit med. NKS Veiledningssenter overordna mål er å førebyggje sosial isolasjon og helseskadar ved å bidra til økt livskvalitet til pårørande. Dei er avhengig av støtte frå helsedirektoratet, Helse Nord Trøndelag og sanitetsforeiningane. Dei treng i tillegg økonomisk støtte frå kommunane i regionen for å auke moglegheita deira til å gi pårørande til rusmiddelavhengige i kommunene betre tilgang til rettleiing, informasjon og oppfølging. NKS Veiledningssenter for pårørande søkjer med dette kr 1,- pr innbyggjar som for vår kommune er 5.057,- for Vurdering og konklusjon: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet som NKS Veiledningssenter for pårørande søkjer om. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Victoria Ernstsen sakshandsamar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side21

22 VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I MIDT NORGE Hareid kommune Kommunestyret Stjørdal, juni 2014 SØKNAD OM TILSKUDD OVER BUDSJETT I 2015 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Midt-Norge AS vil med dette søke deres kommune om støtte til årlig drift av senteret i NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt Norge AS drives av Norske Kvinners Sanitetsforening, avd. Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Vi er et profesjonelt og gratis lavterskeltilbud for pårørende av rusmiddelavhengige for befolkningen i Midt Norge. Vi er livssynsnøytrale og har taushetsplikt. Vi har hovedkontor på Stjørdal, og har etablert et satelittkontor 1 dag pr. mnd. i Kristiansund. Veiledningssenteret planlegger å etablere satelittkontor flere steder i regionen fra Ansatte på Veiledningssenteret har høy faglig kompetanse på pårørendearbeid og rusavhengighet med arbeidserfaring fra kommune, spesialisthelsetjeneste og ideelle organisasjoner. Vi er et komplementært tilbud i tillegg til det offentlige tjenestetilbudet i kommunene, og tilbudet som brukerorganisasjonene gir. Vi er 2 ansatte. Vårt overordnede mål er å forebygge sosial isolasjon og helseskader ved å bidra til økt livskvalitet for pårørende. NKS Veiledningssenter skal: Gi veiledning og informasjon til pårørende av rusmiddelavhengige. Veiledning gis direkte eller via telefon til pårørende fra hele helseregionen. Bidra til å synliggjøre de pårørendes situasjon gjennom informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet. Kontoret startet opp i mars 2010 og har hatt en jevn tilgang av pårørende. Vi har kontakt med pårørende fra flere kommuner i regionen. Veiledningssenteret legger til rette for selvhjelpsgrupper, og har pr. dato en gruppe gående. Veiledningssenteret har inngått en trepartsavtale med Helse Nord Trøndelag, Psykiatrisk klinikk, Avdeling for rus og avhengighet og Stjørdal kommune. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende Postadresse: Skolegata 30, 7500 Stjørdal Telefonnummer: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Kontonummer: Side22

23 VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I MIDT NORGE Når det gjelder vår økonomi, er vi avhengig av støtte fra helsedirektoratet, Helse Nord Trøndelag og sanitetsforeningene. I tillegg ser vi oss nødt til å søke økonomisk støtte fra kommunene i vår region. Vi tillater oss å søke om kr 1,- pr innbygger som for deres kommune er 5.057,- for Med utgangspunktet i samhandlingsreformen og folkehelseperspektivet, håper vi at kommunen ser betydningen av tilbudet vårt og ser seg i stand til å støtte driften av senteret. Ved å bidra med støtte vil dere øke vår mulighet til å gi pårørende til rusmiddelavhengige i deres kommune bedret tilgang til veiledning, informasjon og oppfølging. Veiledningssenteret arbeider med å etablere satelittkontor i deler av Nord-Trøndelag, dersom det er tilstrekkelig pårørende som er interessert. Vi håper på et raskt og positivt svar. Med vennlig hilsen Karin Tuvmarken Daglig leder (sign.) Vedlegg N.K.S. Veiledningssenter for pårørende Postadresse: Skolegata 30, 7500 Stjørdal Telefonnummer: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Kontonummer: Side23

24 ER du PÅRØRENDE TIL EN rusavhengig? Side24

25 - Vi vet at du kan være hvem som helst. Side25 HVEM ER VI? N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge er et lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige i regionen. Veiledningssenteret drives som en selvstendig enhet av Norske Kvinners Sanitetsforening avd. Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Ansatte på Veiledningssenteret har taushetsplikt. Vi er her for å sette din situasjon i fokus.

26 HVEM HAR BRUK FOR OSS? Pårørende til rusavhengige er ingen ensartet gruppe. Pårørende har til felles er at de er i nær relasjon til noen som misbruker alkohol, narkotika og/eller legemidler. Pårørende kan være barn, foreldre, søsken, barnebarn, partnere, venner og kollegaer. - Vi vet at du kan være hvem som helst. Side26 Ikke nøl med å ringe!

27 HVA KAN VI TILBY? Gratis samtaler på Veiledningssenteret, over telefon eller i kommunen der du bor Orientering om rettigheter du kan ha som pårørerende Hjelp til å kontakte aktuelle instanser i hjelpeapparatet Kort ventetid - ingen henvisning Oppfølging over tid - tilpasset dine behov Kurs, konferanser og temakvelder Veiledning til samarbeidspartnere Holde foredrag om pårørendearbeid Side27 Tema for samtaler kan være alt fra bearbeiding og sortering av tanker og følelser, til arbeid med grensesetting og det å ta vare på seg selv som pårørende. Hva vi tar tak i er opp til deg.

28 HER FINNER DU OSS! N.K.S. Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Midt-Norge Stjørdal: Skolegata 30, 7504 Stjørdal Telefon Stjørdal: Vi har åpent mandag til fredag Facebook.com/NKSveiledningssenter veiledningssenter.no Side28

29 Årsmelding 2013 Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Midt-Norge Side29

30 Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune. Virksomheten er etablert som et aksjeselskap, hvor Norske Kvinners Sanitetsforening avdeling Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sør Trøndelag er aksjeeiere. I 2013 har styret følgende sammensetning: Bjørn Theodor Hesselberg: Styreleder, ny Mari Nordstrand: Styremedlem Turid Gartland: Styremedlem, ny Unni Lundby Hammeren: Styremedlem Janne Aklestad: Styremedlem, ny Det er avholdt 4 styremøter og generalforsamling i Det er behandlet 37 styresaker. Ansatte Karin Tuvmarken, daglig leder (100% fra ), Karoline Storflor, veileder (80%) og Ada Elizabeth Eeg Krohn, veileder Molde (50%). Pr hadde senteret tre medarbeidere; Karin Tuvmarken, Karoline Storflor og Ada Krohn. Karoline: sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, videreutdanning i kommunikasjon med barn og unge i en vanskelig livssituasjon, og veiledningspedagogikk 1. Ada: sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og veiledningspedagogikk. Karin: klinisk sosionom, godkjent veileder og master i kunnskaps- og innovasjonsledelse. Sykefraværet for 2013 var 28,5% Det skyldes i hovedsak et langtidsfravær på en av veilederne. Antall henvendelser I 2013 mottok senteret 350 henvendelser, hvorav 20% var nye. I årsmeldingen for 2012 var tallet 664 henvendelser. Dette tallet er feil da det ligger en feilregistrering i statistikken; registrering av NADA-behandling (øreakupunktur). Denne feilen ble beklageligvis ikke oppdaget før årsmeldingen for 2012 var ferdigstilt. Styret Side30

31 vedtok stans av NADA-behandling i september Det riktige tallet for 2012 skal være 481 henvendelser. Dermed er det 131 mindre henvendelser i Det skyldes færre deltakere i gruppe, og færre konsultasjoner i Molde på grunn av sykmeldt veileder. Henvendelsene fordeler seg fylkesvis slik: Møre og Romsdal: 21%, Sør Trøndelag: 14%, Nord Trøndelag: 62%. De resterende 7% kommer fra andre deler av landet. 97% av de som kontaktet Veiledningssentret i 2013 var kvinner. I tillegg til konsultasjoner til enkeltpersoner eller par, kommer utadrettet virksomhet som registreres i et annet skjema. Økonomi Veiledningssenteret drives med årlige prosjektmidler fra Helsedirektoratet og Rusbehandling Midt-Norge. I november 2012 ble trepartsavtale mellom N.K.S. Veiledningssenter, Rusbehandling Midt-Norge og Stjørdal kommune reforhandlet. Den nye avtalen gjelder i perioden De tidligere avtalene har vært treårige, men på grunn av at Rusforetaket skal legges inn under helseforetakene i Midt-Norge fra , er den eksisterende avtalen 2- årig. Rusbehandling Midt-Norge RMN støtter oss økonomisk med ca. kr ,- pr år i avtaleperioden og Stjørdal kommune bidrar med vederlagsfri leie av lokaler og kontorutstyr. Tilskuddet fra RMN var i 2013 kr ,-. Beløpet indeksreguleres årlig. Noen av sanitetsforeningene i regionen har gitt oss pengegaver i 2013, totalt kr ,-. Veiledningssenteret benytter Meråker Regnskapskontor AS og Revisjonsfirmaet BDO AS. Veiledningssenterets overordnede mål Hovedmålsettingen til Veiledningssenteret for pårørende i Midt- Norge er å bidra til økt livskvalitet for pårørende. Pårørende er berørt av problemer ved å ha en relasjon til en rusavhengig. Vi skal være et supplement til øvrig hjelpeapparat. Senteret skal gi et alternativt tilbud som er et annet tilbud enn det som den offentlig helse- og sosialtjeneste tilbyr. Tilbudet skal forebygge og møte Side31

32 sosial isolasjon og helseskader ved å bidra til økt livskvalitet for pårørende. Ved å tilby faglige utviklingssamtaler, støtte og kurs til denne gruppen, bidrar Veiledningssenteret til å bedre livskvaliteten for den pårørende. Det viser seg at veiledning til pårørende fremmer hensiktsmessig samspill i familien, og pårørende kan dermed også være en ressurs i rehabiliteringsprosessen til den rusavhengige. Erfaring viser seg at hjelp til pårørende kan virke positivt inn på tilfriskning av den rusavhengige. Senteret skal bidra til å synliggjøre pårørendes situasjon gjennom informasjon, foredrag, konferanser og annen utadrettet virksomhet. Aktiviteter og satsningsområder 1 Stabilisere tilbudet som veiledningssenteret tilbyr Veiledningssenteret tilbyr konsultasjoner på telefon, ved personlig oppmøte og selvhjelpsgrupper. I 2013 var det 74% som møtte opp personlig, og resterende er telefon, SMS og e-postkontakt. I 2013 var det to selvhjelpsgrupper fram til november, da valgte den ene gruppen å avvikle. Den andre gruppen hadde varierende deltakelse og derfor reetablerte vi gruppen og utvidet den med nye deltakere. Etablering skjer etter Selvhjelp Norge sine prinsipper for igangsetting av selvhjelpsgrupper. Veiledningssenteret er et lavterskeltilbud og er åpent på dagtid. I tilfeller hvor det har vært behov for å bruke senteret på kveldstid til grupper, har vi lagt til rette for det. Gruppene organiserer oppmøtetid selv og inngir en bestilling om lån av møterom. I 2013 har vi arbeidet mye med å få på plass en faglig plattform opp mot tilbudene våre, som i hovedsak er samtaler. I samtalene har vi fokus på positiv psykologi og vi bruker faglige elementer fra løsningsfokusert tilnærming, kognitiv terapi, mentaliseringsbasert terapi og mindfullness (tilstedeværelse). Vi tar tak i den pårørendes opplevelser, tanker og følelser, og bistår i endringsprosessen deres. Skyld, skam, tabu og medavhengighet er sentrale områder som pårørende arbeider med. Side32

33 2 Markedsføring Markedsføring har vært gjennomgangstemaet i Vi har laget egen plan for markedsføring og vi har arbeidet aktivt ut mot sanitetsforeninger, pårørende og samarbeidspartnere. Vi har deltatt på intervju i en radiokanal, og vi har fått mediedekning i avisene Stjørdalens Blad, Trønderavisa og Tidens Krav. Vi hadde et mål om å få pressedekning i Adresseavisen, men det har vi ikke lyktes med. I 2013 laget vi en ny og gjennomgående profil for senteret. I samarbeid med Tandem Reklame fikk vi laget vindusdekor, nye brosjyrer, visittkort og roll up alt ut fra N.K.S. sin profilmanual. Denne profilen bruker vi også i kursinvitasjoner, kursmapper, årsmelding og på plakater. Så lite kjent som Veiledningssenteret fortsatt er, er det viktig at vi har en profil som er lett å kjenne oss igjen i. Vi har sendt ut informasjon til postmottakene i samtlige kommuner med anmodning om at de linker oss på deres hjemmesider. Flere kommuner har gjort det, men det gjenstår mye oppfølgingsarbeid. Vi har deltatt på møter i flere sanitetsforeninger for å bevisstgjøre dem i sitt eierskap av Veiledningssenteret. Vi har deltatt på temakveld i Tingvoll kommune, og på gratiskonsert med Paal Andre Grinderud. Vi har orientert samhandlingslederne innenfor rusbehandling i alle tre helseforetakene. Markedsføring er et evighetsprosjekt og det er viktig å holde trykket oppe slik at vi blir en naturlig aktør for samarbeidspartnere i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. I 2013 arrangerte vi en konferanse der målgruppen var pårørende, samarbeidspartnere og politikere i de tre fylkene. Konferansen ble avholdt på Quality hotell med 85 deltakere. Frid Hansen fra Borgestadklinikken var hovedforedragsholder, og Stjørdal kommune, Ålesund kommune og KoRus deltok. Temaet var barn og unge som pårørende til rusavhengige. Evalueringen av konferansen viser at den var svært vellykket 8,3 av 10 poeng. Vi fikk også mediedekning i Trønderavisa både i forkant og etterkant av konferansen. Side33

34 Facebook har vært et greit hjelpemiddel for å nå bredt ut uten at det koster penger. Vi gjennomførte en kampanje i mars ved å kjøpe annonse på Facebook. Hensikten var å få flere følgere til siden vår. Målet var 500 følgere ved årets utløp, tallet ble Brukermedvirkning Vi har ikke prioritert å lage brukerundersøkelse i Det skyldes hovedsakelig at vi ikke har funnet en tilstrekkelig god mal for målgruppe og omfang. Det at vi flere pårørende som ønsker å være anonyme, gir oss en utfordring når vi skal velge undersøkelsesform. Når vi avslutter en telefonsamtale, spør vi alltid noen spørsmål knyttet til hvordan vedkommende har opplevd kontakten, og om de har forslag til forbedringer. Vi har flere brukere som har brukt senteret jevnlig eller sporadisk siden oppstart. De gir tilbakemelding på at vi er til god hjelp i deres prosesser. 4 Registrering av aktiviteten Registrering av aktiviteten har inntil 2013 variert noe mellom de ulike sentrene, og registreingsmåten ga rom for feilregistreringer. I 2013 ble vi enige om et registreringsskjema som alle sentrene skal bruke. I tillegg til registrering av konsultasjoner, registrerer vi all annen aktivitet på eget skjema. Det nye registreringsskjemaet gir god oversikt, det er enkelt å bruke og gir ikke rom for feilregistreringer. 5 Samhandling med aktuelle samarbeidspartnere Det er gjennomført 2 evalueringsmøter og 2 samarbeidsmøter mellom Veiledningssenteret, Rusbehandling Midt-Norge og Stjørdal kommune. I disse møtene er ulike deler av avtalen gjennomgått og drøftet. Vi har også drøftet samarbeidsformer utenom selve avtalen. I 2013 har vi hatt stort fokus på å ha et godt samarbeid med viktige aktører, deriblant Kompetansesenteret for Rus. Vi har hatt flere gode og konstruktive møter. KoRus var vår samarbeidspartner på konferansen i november. Midt Norsk Nettverk for pårørende ble Side34

35 etablert i juni og i denne organisasjonen er det deltakere fra brukerorganisasjoner, KoRus og Veiledningssenteret. Det er også etablert et samarbeid med Nord Trøndelag Politidistrikt, KoRus og Veiledningssenteret. 6 Kompetanseutvikling Å holde seg oppdatert og a jour med fagfeltet er svært viktig for oss. Vi er et lite fagmiljø og vi må i stor grad lete fram informasjon på egen hånd. Det er innkjøpt en del ny faglitteratur, og vi har deltatt på ulike konferanser og samarbeidsmøter. Det er svært viktig for senterets renommé at vi er i dialog med fagfeltet gjennom slike arena. 7 Nye tilbud Veiledningssenteret etablerte satelittkontor i Kristiansund og Steinkjer i I Kristiansund fra mai, og i Steinkjer fra oktober. Begge kommunene er besøkt 1 dag pr mnd. og i Kristiansund har antall pårørende vært stabilt 2 4 hver gang, mens i Steinkjer har vi ikke hatt henvendelser. Styret vil takke sanitetsforeningene og samarbeidspartnerne for engasjement og samarbeid. Vi takker de ansatte for godt utført arbeid. Stjørdal, 26. februar 2014 Bjørn Hesselberg Mari Nordstrand Janne Aklestad Styreleder Styremedlem Styremedlem (s) (s) (s) Turid Gartland Styremedlem (s) Unni Lundby Hammeren Styremedlem (s) Side35

36 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Skolegata Stjørdal Trykk: Innherred Grafisk as Side36

37 ANSATTE VED N.K.S. VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE STJØRDAL: KARIN TUVMARKEN - Daglig leder Utdannet sosionom, godkjent veileder og master i kunnskapsledelse. Arbeidserfaring fra 20 år i kommunalt barnevern derav 11 år som leder. Klinisk sosionom på sengepost for ungdom, BUP Levanger. Leder for BUP poliklinikk på Levanger og leder for turnusansette på voksenavdelingen på Klinikk rus- og avhengighetsmedisin, St. Olav (tidligere Trondheimsklinikken). KAROLINE SUNDE STORFLOR - Veileder Utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk 1 og kommunikasjon med barn, unge og foreldre i vanskelige livssituasjoner. Er i utdanning av NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) som hjelper til med å avdekke det som begrenser oss i våre liv og gir mentale hjelpemidler til å overkomme disse. Eks. tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller essensielle verdier. Arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten innen voksenpsykiatri, og spesialenhet for spiseforstyrrelser. Har også vært regionskoordinator i Astma og Allergiforbundet i Midt-Norge. Side37

38 VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I MIDT NORGE N.K.S. Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Midt-Norge AS eies av sanitetsforeningene i Nord- og Sør-Trøndelag, og Møre og Romsdal. Vi dekker hele region midt. Til sammen er det 5 Veiledningssenter i Norge; i region Nord, region Vest, region Sør, region Øst og region Midt. Veiledningssenteret i Vest har eksistert i over 30 år. Da Sanitetskvinnene i 2008 fattet et landsstyrevedtak om at alle regionene skulle ha et slikt tilbud, var det ut fra en erfaring og kunnskap om at pårørende til rusavhengige ikke får tilstrekkelig hjelp i offentlig helse- og sosialtjeneste. Veiledningssentrene drives ikke kommersielt, vi søker årlige tilskudd fra Helsedirektoratet. Tilskudd for 2014 fikk vi innvilget Helse Nord Trøndelag v/avdeling rus og avhengighet bidrar med et beløp for I tillegg bidrar sanitetsforeningene med mindre beløp som vi bruker til kompetanseheving. 3 kommuner i region midt har for 2014 gitt oss 1 kr. pr. innbygger. Veiledningssenteret er et lavterskeltilbud med høy fagkompetanse. Med lav terskel mener vi at vi ikke trenger henvisning, men pårørende kan ringe eller komme innom kontoret. Høy kompetanse betyr at ansatte har erfaring fra ideelle organisasjoner, barnevern, voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus. Vi har mange brukere i dag, både de som går til individuelle samtaler, og de som deltar i en selvhjelpsgruppe. Vi har brukere i «alle aldersgrupper» - fra 12 ca. 70 år. Estimerte tall fra Statens senter for rusmiddelforskning SIRUS tilsier at 6 % av Norges befolkning har et rusproblem. Hver person med rusproblem har 3 5 pårørende som igjen tilsier at ca. 30 % av oss er pårørende. (I region midt vil dette bety personer). Og rusmiddelet som skaper størst problem er som kjent alkohol, og HUNT 3 viser et svært økende alkoholforbruk. Rusproblem finnes i alle samfunnslag. Pårørende til personer med rusproblem sliter med helseproblem av psykosomatisk art; muskel- og skjelettplager, hodepine, bryst-, puste- og hjerteproblemer, mageproblemer. I tillegg sliter pårørende med angst, nedstemthet, søvnproblemer og utmattelse. Mange pårørende forteller ikke sin fastlege at de er pårørende, og at helseplagene kan være relatert til at de har en ektefelle som drikker for mye, har en datter som ruser seg på legale legemidler eller har en sønn som går på illegale rusmidler. 100 % har helseplager, 50 % er sykmeldt. Vi er et profesjonelt tilbud og et supplement til pårørendeorganisasjonene som for eksempel Al-Anon, AA, NA, FMS/LMS med flere. De organisasjonene jeg har nevnt opp her, har pårørende som veileder pårørende. Her på senteret er det profesjonelle som veileder pårørende. Videre er vi et supplement til offentlige tjenestetilbud som arbeider med unge og voksne rusavhengige og deres pårørende. Det at vi tilbyr telefonkonsultasjon og selvhjelpsgrupper skiller oss fra andre offentlige instanser som har hovedfokus på pårørendearbeid som for eksempel Lærings- og Mestringssenteret v/avdeling for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olav. Vi har et tett og godt samarbeid med Kompetansesenteret for rus. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende Postadresse: Skolegata 30, 7500 Stjørdal Telefonnummer: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Kontonummer: Side38

39 VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE I MIDT NORGE Senteret kan tilby samtaler på kontoret, til enkeltpersoner, par og ungdom. Vi gir også samtaler over telefon til personer som ønsker det. Våre samtaler er preget av å ha et endringsfokus, og en hjelp til at de pårørende blir sjef i eget liv. Vår faglige plattform bygger på positiv psykologi. De pårørende definerer seg selv som pårørende, og det er ikke krav om at den rusavhengige er eller har vært i rusbehandling. Videre legger vi til rette for selvhjelpsgrupper. Vi gir også veiledning til samarbeidspartnere, og kan bidra med kompetanse inn mot næringsliv og offentlige instanser for å forstå sykmeldte sin situasjon, jfr. helseplager knyttet til det å være pårørende. Samtaler med barn og unge er et forholdsvis nytt tilbud, og det ønsker vi å utvikle dette tilbudet til å bli en enda bedre. Se videre vår hjemmeside: og vedlagte elektroniske brosjyre. Papirbrosjyrer kan fås ved å kontakte senteret. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende Postadresse: Skolegata 30, 7500 Stjørdal Telefonnummer: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Kontonummer: Side39

40 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat ANNA JOSEFIN JØNSSON Kjøpmannsgata HAREID Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 2014/ /2014 U63 SET/ HBG _ ENDRING AV TID FOR SERVERING Eg viser til delegert vedtak, serveringsløyve DS 21/4, datert og telefonsamtale i dag I punkt 2 står at serveringsløyve gjeld mellom kl og alle dagar. Men i ettertid har du sett at du ved nokre høve ynskjer å ope lenger om kvelden. Forskrifta Hareid kommune har sei at serveringsstadane skal vere stengde mellom og Hareid kommune endrar punkt 2 i vedtaket til følgjande: Serveringsløyve gjeld mellom kl og kl alle dagar jf. Forskrift om stengetid for serveringsstader, Hareid kommune. Med helsing Bent Arild Grytten rådmann Helga Bøe-Grimstad leiar servicetorg og politisk sekretariat Vedlegg 1 Serveringsløyve - delegert vedtak - Josefine Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side40

41 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Anna Josefin Jønsson Kjøpmannsgata HAREID DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Helga Bøe-Grimstad Utval Delegert serveringsløyve Saksnr: 2014/618 Vedtaksnr: 2/14 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: U63 Serveringsløyve - delegert vedtak - Josefine Vedtak: 1. Rådmannen har vurdert søknaden frå Anna Josefin Jønsson'' (org.nr ), dagsett Rådmannen godkjenner søknad om serveringsløyve med atterhald om at NAV sosial, politi og skatt ikkje har merknadar til løyvet. 2. Serveringsløyve gjeld mellom kl og kl alle dagar jf. Forskrift om stengetid for serveringsstader, Hareid kommune. 3. Anna Josefin Jønsson f , vert sett som dagleg leiar for serveringsløyvet. 4. Løyvet vert gjeve under føresetnad av at Mattilsynet får melding om drifta, og gir naudsynte godkjenningar. Grunngjeving: Vedtaket for løyve til servering er gjort med heimel i Lov om serveringsvirksomhet, Forskrift om etablerarprøve for daglig leder av serveringssted og Forskrift om stengetid for serveringsstader, Hareid kommune. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side41

42 HAREID KOMMUNE Uprenta saksvedlegg: Søknad med vedlegg Samandrag av saka: I delegasjonsreglementet står det bl.a. i høve servering at kommunestyret ikkje delegerar mynde sitt i høve fastsetting av forskrift om opningstider. Der har kommunestyret vedteke eiga forskrift; Hareid kommune si eiga forskrift at rådmannen gir bevilling og forvaltar kommunen sitt mynde i kurante saker og levekårsutvalet i ukurante saker. Denne søknaden vert sett på som ei kurant sak og det vert difor gjort delegert vedtak i saka som vert rapportert til levekårsutvalet. Saksopplysningar: Viser til søknad, den om serveringsløyve. Det er søkt om serveringsløyve i Kjøpmannsgata 27. Søknaden gjeld for serveringsstad med konseptet kafé. Det er tenkt å servere heimelaga kaker og anna bakst. Lokalet er varmt og hjerteleg med vekt på interiør og gjenbruk. Det er søkt om løyve for lokalet på 114m 2 med 35 sitteplassar i kjellar, viser til uprenta vedlegg der områda er skissert. Opningstida skal vere: tysdag, onsdag og fredag torsdag laurdag søndag og måndag stengt Kaféen skal heite "Josefine". Føretaket "Anna Josefin Jønsson'', org. nr , er ansvarleg søkjar. Anna Josefin Jønsson f er eigar. Verksemda er eit enkeltpersonføretak og Anna Josefin Jønsson er dagleg leiar. Vurdering og konklusjon: Etter serveringslova skal det innhentast uttale frå politiet i høve vandelskrava i 6 og 7 og om der er politimessige omsyn jf. 9 som gjer det utilrådeleg a gje serveringsløyve. Dette er gjort og Ulstein og Hareid lensmannskontor har ikkje merknader til søknaden?. Etter 3 skal søkjar få serveringsløyve dersom krava i lova 4-6 jf. 7 er oppfylt. Krav til dagleg leiar etter 4 er oppfylt. Lova har vidare krav om ei etablerarprøve, jf. 5. Dagleg leiar, Anna Josefin Jønsson har bestått etablerarprøva for serveringsverksemd. Vandelskrava i 6 og 7 er oppfylt?. Folkehelse konsekvensar: Ingen kjende Miljøkonsekvensar: Ingen kjende Økonomiske konsekvensar: Ingen kjende Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Helga Bøe-Grimstad leiar servicetorg og politisk sekretariat Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side42

43 Skjenkekontroll Kunde: Hareid Kommune Objekt: Hareid Pizza - Hareid Pizza og Pub AS Kontrollør: Spørsmål Svar Kontrollteam Tj.nr. 1: Tj.nr. 2: 0 Starttidspunkt: :55 Sluttidspunkt: :15 Avvik avdekket: Nei Kommentar: Internkommentarer Åpen/Anonym kontroll?: Kontroll 1: Ble det skjenket til for unge? Jfr alkohollovens 1-5 og forskriftens 2-3: 2: Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? Jfr forskriftens 2-4: 3: Befinner det seg personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 4: Ble personer åpenbart påvirket av rusmidler fjernet fra lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 5: Ble personer åpenbart påvirket fjernet før videre servering? Jfr forskriftens 4-2: 6: Ble det skjenket til personer åpenbart påvirket av rusmidler? Jfr forskriftens 4-2: 7: Påses det at for unge personer ikke drikker alkohol som skjenkes andre? Jfr forskriftens 4-3: 8: Nytes medbrakt eller medtas alkoholholdig drikke ut av skjenkeområdet? Jfr forskriftens 4-4: 9: Ble volumbegrensningene for alkholgruppe 3 overholdt? Jfr forskriftens 4-5: 10: Ble skjenketiden overholdt? Jfr alkohollovens 4-4: 11: Er det rimelig utvalg av alkoholfrie drikke i sortimentet? Jfr forskriftens 4-6: 12: Er det et rimelig utvalg av halvflasker? Jfr forskriftens 4-7: 13: Er reklameforbudet Anonym Nei Ja Nei Ikke aktuelt Ikke aktuelt Nei Ikke aktuelt Nei Ikke aktuelt Ja Ja Ja Side43

44 overholdt? Jfr alkohollovens 9-2: Følger tilleggsrapport?: Ja Nei Røykekontroll Merking jfr. lov om vern mot tobakkskader 12: Røykes det inne i lokalet? Jfr Lov om vern mot tobakkskader 12: Har det blitt røyket i lokalet (Askebeger, røykfull luft mm.) Jfr Lov om vern mot tobakkskader 12: Veggfast Nei Nei Skjenkestedet Bevillingshaver/Styrer/Stedfortreder ihht bevilling?: Ja Åpningstider/Skjenketider ihht bevilling?: Ansvarshavende: Er ansvarshavende over 20 år?: Ja Balasingam Mylvakanam Ja Ca. antall gjester: 3 Aldersgrense: 18 Inngangspenger: 0 Karakterestikk av gjester/skjenkestedet: Ungdom, Voksne, Pub/Bar, Spisested Side44

45 Salgskontroll Kunde: Hareid Kommune Objekt: Eurospar Hareid - Spar-Kjøp AS Kontrollør: Spørsmål Svar Kontrollteam Tj.nr 1: Tj.nr 2: 0 Internkommentarer Starttidspunkt: :30 Sluttidspunkt: Avvik avdekket: Nei Kommentar: Åpen/Anonym kontroll?: Kontroll 1:Selger betjening under 18 år alkoholholdig drikk? Jfr forskriftens 2-3 og alkohollovens 1-5 : 2:Selges/utleveres alkohol til personer under 18 år? Jfr forskriftens 2-4 og alkohollovens 1-5 : 3:Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? Jfr forskriftens 2-4 : 4:Selges/utleveres alkohol til personer åpenbart påvirket av rusmidler? Jfr forskriftens 3-1 : 5:Nytes alkohol i butikk eller i umiddelbar nærhet? Jfr forskriftens 3-2: 6:Plasseres alkohol slik at det ikke kan forveksles med alk.fri/svak drikk?jfr forskriftens 3-3: 7:Overholdes salgstiden? Jfr alkohollovens 3-7 : 8:Er alkohol tilgjengelig utenfor salgstiden? Jfr alkohollovens : 9:Er reklameforbudet overholdt? Jfr forskriftens 9-2 : 10:Er informasjonsmateriell for alder, legitimasjonsplikt og salgstider godt synlig? : Følger tilleggsrapport?: Anonym Nei Nei Ikke aktuelt Nei Nei Ja Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ja Nei (Mangler informasjon angående salgstider i butikk.) Nei Salgsstedet Bevillingshaver/Styrer/Stedfortreder korrekt ihht instruks? : Ja Åpningstider/Salgstider korrekt ihht instruks?: Ansvarshavende : Er ansvarshavende over 20 år?: Ja Siw Lundgren Ja Side45

46 Side46

47 Salgskontroll Kunde: Hareid Kommune Objekt: Bunnpris Hareid - Hareid Lavpris AS Kontrollør: Spørsmål Svar Kontrollteam Tj.nr 1: Tj.nr 2: 0 Internkommentarer Starttidspunkt: :08 Sluttidspunkt: Avvik avdekket: Nei Kommentar: Åpen/Anonym kontroll?: Kontroll 1:Selger betjening under 18 år alkoholholdig drikk? Jfr forskriftens 2-3 og alkohollovens 1-5 : 2:Selges/utleveres alkohol til personer under 18 år? Jfr forskriftens 2-4 og alkohollovens 1-5 : 3:Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? Jfr forskriftens 2-4 : 4:Selges/utleveres alkohol til personer åpenbart påvirket av rusmidler? Jfr forskriftens 3-1 : 5:Nytes alkohol i butikk eller i umiddelbar nærhet? Jfr forskriftens 3-2: 6:Plasseres alkohol slik at det ikke kan forveksles med alk.fri/svak drikk?jfr forskriftens 3-3: 7:Overholdes salgstiden? Jfr alkohollovens 3-7 : 8:Er alkohol tilgjengelig utenfor salgstiden? Jfr alkohollovens : 9:Er reklameforbudet overholdt? Jfr forskriftens 9-2 : 10:Er informasjonsmateriell for alder, legitimasjonsplikt og salgstider godt synlig? : Følger tilleggsrapport?: Anonym Nei Nei Ikke aktuelt Nei Nei Ja Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ja Ja Nei Salgsstedet Bevillingshaver/Styrer/Stedfortreder korrekt ihht instruks? : Ja Åpningstider/Salgstider korrekt ihht instruks?: Ansvarshavende : Er ansvarshavende over 20 år?: Ja Andrea Skeide Ja Side47

48 Side48

49 Skjenkekontroll Kunde: Hareid Kommune Objekt: Napoli Restaurant - Erivan AS Kontrollør: Spørsmål Svar Kontrollteam Tj.nr. 1: Tj.nr. 2: 5509 Starttidspunkt: :53 Sluttidspunkt: Avvik avdekket: Ja Kommentar: Avviket gjelder manglende merking om røyking forbudt. Internkommentarer Magne Olav Strømme :06 ** Kunde varslet satt til: Ja ** ** Ferdigbehandlet satt til: Ja ** ** Klar til fakturering satt til: Ja ** Åpen/Anonym kontroll?: Kontroll 1: Ble det skjenket til for unge? Jfr alkohollovens 1-5 og forskriftens 2-3: 2: Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? Jfr forskriftens 2-4: 3: Befinner det seg personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 4: Ble personer åpenbart påvirket av rusmidler fjernet fra lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 5: Ble personer åpenbart påvirket fjernet før videre servering? Jfr forskriftens 4-2: 6: Ble det skjenket til personer åpenbart påvirket av rusmidler? Jfr forskriftens 4-2: 7: Påses det at for unge personer ikke drikker alkohol som skjenkes andre? Jfr forskriftens 4-3: 8: Nytes medbrakt eller medtas alkoholholdig drikke ut av skjenkeområdet? Jfr forskriftens 4-4: 9: Ble volumbegrensningene for alkholgruppe 3 overholdt? Jfr forskriftens 4-5: 10: Ble skjenketiden overholdt? Jfr alkohollovens 4-4: 11: Er det rimelig utvalg av alkoholfrie drikke i sortimentet? Jfr forskriftens 4-6: 12: Er det et rimelig utvalg av halvflasker? Jfr forskriftens 4-7: 13: Er reklameforbudet Anonym Nei Ikke aktuelt Nei Ikke aktuelt Ikke aktuelt Nei Ja Nei Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ja Ja Side49

50 overholdt? Jfr alkohollovens 9-2: Følger tilleggsrapport?: Ja Nei Røykekontroll Merking jfr. lov om vern mot tobakkskader 12: Røykes det inne i lokalet? Jfr Lov om vern mot tobakkskader 12: Har det blitt røyket i lokalet (Askebeger, røykfull luft mm.) Jfr Lov om vern mot tobakkskader 12: Ingen merking Nei Nei Skjenkestedet Bevillingshaver/Styrer/Stedfortreder ihht bevilling?: Ja Åpningstider/Skjenketider ihht bevilling?: Ansvarshavende: Er ansvarshavende over 20 år?: Ja Mariwan Umar Abdulla Ja Ca. antall gjester: 1 Aldersgrense: 0 Inngangspenger: 0 Karakterestikk av gjester/skjenkestedet: Ungdom, Voksne, Spisested Side50

51 Skjenkekontroll Kunde: Hareid Kommune Objekt: Ishavsmuseet - Ishavsmuseet Aarvak Kontrollør: Spørsmål Svar Kontrollteam Tj.nr. 1: Tj.nr. 2: 5509 Starttidspunkt: :00 Sluttidspunkt: Avvik avdekket: Ja Kommentar: Avviket gjelder manglende merking om røyking forbudt. Internkommentarer Magne Olav Strømme :15 ** Kunde varslet satt til: Ja ** ** Ferdigbehandlet satt til: Ja ** ** Klar til fakturering satt til: Ja ** Åpen/Anonym kontroll?: Kontroll 1: Ble det skjenket til for unge? Jfr alkohollovens 1-5 og forskriftens 2-3: 2: Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? Jfr forskriftens 2-4: 3: Befinner det seg personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 4: Ble personer åpenbart påvirket av rusmidler fjernet fra lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 5: Ble personer åpenbart påvirket fjernet før videre servering? Jfr forskriftens 4-2: 6: Ble det skjenket til personer åpenbart påvirket av rusmidler? Jfr forskriftens 4-2: 7: Påses det at for unge personer ikke drikker alkohol som skjenkes andre? Jfr forskriftens 4-3: 8: Nytes medbrakt eller medtas alkoholholdig drikke ut av skjenkeområdet? Jfr forskriftens 4-4: 9: Ble volumbegrensningene for alkholgruppe 3 overholdt? Jfr forskriftens 4-5: 10: Ble skjenketiden overholdt? Jfr alkohollovens 4-4: 11: Er det rimelig utvalg av alkoholfrie drikke i sortimentet? Jfr forskriftens 4-6: 12: Er det et rimelig utvalg av halvflasker? Jfr forskriftens 4-7: 13: Er reklameforbudet Åpen Nei Ikke aktuelt Nei Ikke aktuelt Ikke aktuelt Nei Ja Nei Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ja Ja Side51

52 overholdt? Jfr alkohollovens 9-2: Følger tilleggsrapport?: Ja Nei Røykekontroll Merking jfr. lov om vern mot tobakkskader 12: Røykes det inne i lokalet? Jfr Lov om vern mot tobakkskader 12: Har det blitt røyket i lokalet (Askebeger, røykfull luft mm.) Jfr Lov om vern mot tobakkskader 12: Ingen merking Nei Nei Skjenkestedet Bevillingshaver/Styrer/Stedfortreder ihht bevilling?: Ja Åpningstider/Skjenketider ihht bevilling?: Ansvarshavende: Er ansvarshavende over 20 år?: Ja Beathe Holstad Ja Ca. antall gjester: 0 Aldersgrense: 0 Inngangspenger: 0 Karakterestikk av gjester/skjenkestedet: Ungdom, Voksne, Annet Side52

53 Skjenkekontroll Kunde: Hareid Kommune Objekt: Hareid Hotell - Hotell Ivar Aasen AS Kontrollør: Spørsmål Svar Kontrollteam Tj.nr. 1: Tj.nr. 2: 5509 Starttidspunkt: :19 Sluttidspunkt: Avvik avdekket: Ja Kommentar: Avviket gjelder manglende skilting om røyking forbudt. Det var ingen gjester i restauranten eller baren mens kontrollør besøkte skjenkestedet, men ansatt hadde en del spørsmål angående alkoholloven og skjenking, hva man kan gjøre/ikke gjøre, etc. Kontrollør fikk svart på spørsmålene på best mulig måte og tror ansvarshavende fikk svar på det hun hadde spørsmål om, og vil være med på at hun vil føle seg tryggere om hun havner opp i situasjonene ansvarshavende og kontrollør pratet om. Internkommentarer Magne Olav Strømme :11 ** Kunde varslet satt til: Ja ** ** Ferdigbehandlet satt til: Ja ** ** Klar til fakturering satt til: Ja ** Åpen/Anonym kontroll?: Kontroll 1: Ble det skjenket til for unge? Jfr alkohollovens 1-5 og forskriftens 2-3: 2: Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? Jfr forskriftens 2-4: 3: Befinner det seg personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 4: Ble personer åpenbart påvirket av rusmidler fjernet fra lokalene? Jfr forskriftens 4-1: 5: Ble personer åpenbart påvirket fjernet før videre servering? Jfr forskriftens 4-2: 6: Ble det skjenket til personer åpenbart påvirket av rusmidler? Jfr forskriftens 4-2: 7: Påses det at for unge personer ikke drikker alkohol som skjenkes andre? Jfr forskriftens 4-3: 8: Nytes medbrakt eller medtas alkoholholdig drikke ut av skjenkeområdet? Jfr forskriftens 4-4: 9: Ble volumbegrensningene for alkholgruppe 3 overholdt? Jfr forskriftens 4-5: 10: Ble skjenketiden overholdt? Jfr alkohollovens 4-4: 11: Er det rimelig utvalg av alkoholfrie drikke i sortimentet? Jfr forskriftens 4-6: 12: Er det et rimelig utvalg av halvflasker? Jfr forskriftens 4-7: 13: Er reklameforbudet Anonym Nei Ikke aktuelt Nei Ikke aktuelt Ikke aktuelt Nei Ja Nei Ja Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ja Side53

54 overholdt? Jfr alkohollovens 9-2: Følger tilleggsrapport?: Ja Nei Røykekontroll Merking jfr. lov om vern mot tobakkskader 12: Røykes det inne i lokalet? Jfr Lov om vern mot tobakkskader 12: Har det blitt røyket i lokalet (Askebeger, røykfull luft mm.) Jfr Lov om vern mot tobakkskader 12: Ingen merking Nei Nei Skjenkestedet Bevillingshaver/Styrer/Stedfortreder ihht bevilling?: Ja Åpningstider/Skjenketider ihht bevilling?: Ansvarshavende: Er ansvarshavende over 20 år?: Ja Alice Nesset Ja Ca. antall gjester: 1 Aldersgrense: 0 Inngangspenger: 0 Karakterestikk av gjester/skjenkestedet: Ungdom, Voksne, Hotel Side54

55 Salgskontroll Kunde: Hareid Kommune Objekt: Coop Prix Hareid - Coop Vest SA Kontrollør: Spørsmål Svar Kontrollteam Tj.nr 1: Tj.nr 2: 0 Internkommentarer Starttidspunkt: :39 Sluttidspunkt: Avvik avdekket: Nei Kommentar: Åpen/Anonym kontroll?: Kontroll 1:Selger betjening under 18 år alkoholholdig drikk? Jfr forskriftens 2-3 og alkohollovens 1-5 : 2:Selges/utleveres alkohol til personer under 18 år? Jfr forskriftens 2-4 og alkohollovens 1-5 : 3:Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? Jfr forskriftens 2-4 : 4:Selges/utleveres alkohol til personer åpenbart påvirket av rusmidler? Jfr forskriftens 3-1 : 5:Nytes alkohol i butikk eller i umiddelbar nærhet? Jfr forskriftens 3-2: 6:Plasseres alkohol slik at det ikke kan forveksles med alk.fri/svak drikk?jfr forskriftens 3-3: 7:Overholdes salgstiden? Jfr alkohollovens 3-7 : 8:Er alkohol tilgjengelig utenfor salgstiden? Jfr alkohollovens : 9:Er reklameforbudet overholdt? Jfr forskriftens 9-2 : 10:Er informasjonsmateriell for alder, legitimasjonsplikt og salgstider godt synlig? : Følger tilleggsrapport?: Anonym Nei Nei Ikke aktuelt Nei Nei Ja Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ja Nei (Mangler informasjon angående alder og legitimasjonsplikt i hyllene og i en av kassene.) Nei Salgsstedet Bevillingshaver/Styrer/Stedfortreder Ja korrekt ihht instruks? : Åpningstider/Salgstider korrekt ihht instruks?: Ansvarshavende : Ja Grete Elvanes Side55

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 15.9.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 15.9.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 15.9.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 03.09.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 03.09.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 03.09.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 25.11.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: tysdag, 4.6.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: tysdag, 4.6.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: tysdag, 4.6.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.215 Tid:18: Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 8.6.2015 Tid:08:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 8.6.2015 Tid:08:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 8.6.2015 Tid:08:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 GEN Dykkar ref.: Dato: 11.03.2013 Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Vi kallar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Innkalling til Helse- og sosialutvalet

Innkalling til Helse- og sosialutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Helse- og sosialutvalet Møtedato: 20.05.2014 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 08.30 Fellesorienteringar: Revidert nasjonalbudsjett TIBIR (Tidleg innsats for barn i risiko)

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Kommunedelplan helhetlig ruspolitikk 2012-2016

KRØDSHERAD KOMMUNE Kommunedelplan helhetlig ruspolitikk 2012-2016 KRØDSHERAD KOMMUNE Kommunedelplan helhetlig ruspolitikk 2012-2016 Vedtatt av Kommunestyret i sak 46/12 den 24.05.2012 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 Ruspolitisk utvalg... 4 1. HVORFOR EN RUSPOLITISK

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, Dato: Tysdag, 7.5.2013 Tid:16:00 kommunestyresalen Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Sælevik skule Dato: 16.09.2013 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer