Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Orienteringer: Budsjett og økonomiplan 2015 v/ Rådmann Robert Pettersen Kai Henning Henriksen Ordfører Marianne Kibsgaard Sekretær Side1

2 Saksliste Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av protokollgodkjennere Habilitet/Permisjon Spørsmål Orienteringer Utvalgssaksnr PS 82/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker Medlemshøring i LVK - Landsstyretsforslag til endring av valgordning Deponiaksjonen oversendelse av rapport og pålegg om redegjørelse Politiske saker 2014/ /1603 PS 83/14 Regnskapsrapportering budsjettreguleringer mv. 2014/2654 PS 84/14 Møtekalender kommunestyret og formannskapet 2014/3632 PS 85/14 Søknad om støtte til oppdatering og fornying av Mo prestegjelds gardshistorie 2014/3733 PS 86/14 Innspill til folkehelsemelding 2015 fra Rana kommune 2014/3569 PS 87/14 Vurdering av drift og organisering ved Moheia Fritidspark 2014/3812 Side2

3 PS82/14Referatsaker Side3

4 Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Helgeland Avfallsforedling IKS Postboks MO I RANA Saksb.: Sunniva S. Hartmann e-post: Tlf: Vår ref: 2005/318 Deres ref: Vår dato: Deres dato: Arkivkode: 471 Deponiaksjon oversendelse av rapport og pålegg om redegjørelse Vi viser til tilsyn gjennomført ved Helgeland Avfallsforedling IKS Vedtak Med medhold i lov av 13.mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 49 bes Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF) om å redegjøre skriftlig til Fylkesmannen for de tiltakene som er gjennomført for å rette opp registrerte avvik innen Hvis ikke avvikene da er rettet opp, må redegjørelsen inneholde en tidfestet forpliktende plan for hvordan disse skal rettes opp. Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt tilbakemelding innen tidsfristen som er satt kan det bli aktuelt å ilegge tvangsmulkt. Et vedtak om tvangsmulkt vil fattes med hjemmel i forurensningsloven 73. Under tilsynet ble følgende avvik påvist: Avvik 1 Avvik 2 Det er mangler ved håndteringen av deponigass Det er ikke gjennomført en 5. årlig overvåking i ferskvannsresipienten Det er også registrert 1 anmerkning. BAKGRUNN Tilsynet var en del av den nasjonale kontrollaksjonen for aktive og nedlagte avfallsdeponier. Kontrollaksjonen er i regi av Miljødirektoratet og kontrollene gjennomføres av fylkesmannsembetene. Målene med deponiaksjonen er å: kontrollere om kravene i deponiregelverket og utslippstillatelsene følges opp gi økt kompetanse hos deponiansvarlige og myndighetene bevisstgjøre deponiansvarlige og myndighetene om betydningen av gode håndteringsløsninger for å redusere utslippene av deponigass og farlige stoffer i sigevann STATENS HUS Miljøvernavdelinga Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: Telefon: Telefaks: Telefaks: Side18

19 Tilsynet omfattet i hovedsak deponiet som er drift i dag. Kontrollen var for øvrig ikke en total gjennomgang av organisasjonen, men en stikkprøvekontroll på utvalgte tema. Avvik betegnes som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Anmerkning er andre forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet. Dokumentgrunnlaget for kontrollen var: Tillatelse til mottak, sortering og behandling av avfall, datert Lov om vern mot forurensninger og om avfall, av Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, av Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, av GJENNOMFØRING Tilsynet ble gjennomført ved HAFs anlegg på Røsvollhei i Mo den Deltakere ved tilsynet var Trond Johansen, Jim-Rune Vålamo, Iselin E. Pettersen, Jan Lian og Geir Nerdal. Fra Fylkesmannen deltok Sunniva Hartmann (tilsynsleder) og Oddlaug Knutsen. Det ble først gjennomført en samtale der HAF ble bedt om å svare på en del spørsmål knyttet til oppfølgingen av det aktuelle regelverket. Det ble også foretatt en befaring på deponiet og avfallsanlegget på Røssvollhei. Til slutt ble det gitt en kort muntlig redegjørelse over registrerte funn. REGISTRERTE AVVIK OG ANMERKNINGER Avvik 1 Det er mangler ved håndteringen av deponigass Avvik fra Tillatelsen vilkår 3.4, punkt 3 Tillatelsen vilkår 3.6.5, punkt 1 Forskrift om internkontroll 5 punkt 4 (fastsette mål) og punkt 7 (forebygge farer) Kommentar Det er etablert brønner for oppsamling av gass både fra det gamle og det eksisterende deponiet. Gassproduksjonen har hatt ustabil kvalitet og mengden gass som er tatt ut har steget de siste årene. Siden 2000 har matavfall blitt sendt til IRIS og senere ECOPRO og i dag deponeres det lite organisk avfall. Det er etablert 13 horisontale brønner som tar opp gass både fra deponiet som er i drift og det gamle deponiet som er avsluttet. HAF har registrert små og ustabile gassmengder, og opplyser om at det er ikke plass til flere brønner på området. Det er ikke gjort noen formell, systematisk vurdering av gassuttakets effektivitet de siste 5 årene ihht gjeldende krav, men noen aspekter ved uttaket er vurdert under organisasjonens møter. Det er heller ikke etablert rutiner for kontroll av diffuse utslipp, kontroll gjennomføres Side 2 av 4 Side19

20 sporadisk. Det er videre ikke noen skriftlige driftsmål for gassuttaket og HAF kunne ikke dokumentere at det er gjennomført kvalitetssikring av utregningen av gassmengder ved kalibrering av måleutstyr. Avvik 2 Det er ikke gjennomført en 5. årlig undersøkelse av ferskvannsresipienten. Avvik fra Tillatelsen vilkår punkt 2 Kommentar Undersøkelse av ferskvannsresipienten skal ihht tillatelsens vilkår gjennomføres hvert 5. år. Hovedvekten på undersøkelsen skal legges på målbare miljøgifter og skal så langt som mulig gjennomføres og rapporteres i samsvar med SFTs veileder TA Undersøkelsen skal gjøres på bunnsediment, bunnfauna og fauna og flora i strandsonen i ferskvannsresipienten. HAF har kun gjennomført en 5.årig undersøkelse av miljøgifter i sigevannssediment og vannsøyle i tillegg til en toksisitetsundersøkelse av krepsdyr (Daphnia magna) og alge (Desmodesmus subspicatus) i Det er derimot ikke gjennomført en resipientundersøkelse slik det stilles krav om i tillatelsens vilkår. Anmerkn. 1 Referanse Det er mangler ved risikovurderingen Internkontrollforskriften 5 punkt 7 (forebygge overtredelser) Kommentar HAF gjennomførte en miljørisikovurdering i forbindelse med søknad om dispensasjon fra dobbel bunn- og sidetetting i I etterkant av dette har det blitt gjennomført årlig vurdering av miljøaspekter. Det er også laget mål for fremdriften for de ulike aspektene. Fylkesmannen kan ikke se at en risikovurdering er gjennomført for ytre miljø i forbindelse med sigevann og gasshåndteringen ved deponiet. Risikovurderinger er et av de meste sentrale elementene i internkontrollen, og kan sies å være den aktiviteten man bygger resten av systemet på. Her identifiserer man de aktivitetene som utgjør størst risiko for uønskede hendelser og/eller uakseptable konsekvenser og som man må ha særlig fokus på i det videre internkontrollarbeidet. Flere aktiviteter ved virksomheten er risikovurdert, men vi savner den systematiske kartleggingen av miljøaspekter og en gjennomgang av hvilke miljøkonsekvenser de ulike aktivitetene kan medføre dersom noe går galt. Det er også et krav i internkontrollregelverket at arbeidstakerne skal medvirke slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Dette innebærer at flere av internkontrollelementene, herunder risikovurderinger, ikke kan gjøres som en lederøvelse. De som kjenner anleggene, og har sitt daglige arbeid knyttet til de ulike aktivitetene, må involveres i dette arbeidet. Det skal utarbeides handlingsplaner for å følge opp risikoforholdene som det avdekkes i risikovurderingene. Det følger naturlig nok av at flere elementer ikke er risikovurdert, at det Side 3 av 4 Side20

21 burde vært laget handlingsplaner for flere aktiviteter for å redusere miljørisikoen fra virksomheten. Oppsummering og konklusjon Vi fikk et godt inntrykk av at HAFs ansatte er bevisste på miljøutfordringene som avfallsbransjen representerer. Det gjenstår likevel noe knyttet opp mot systematikk og skriftlig dokumentasjon på forhold som berører det ytre miljø. GEBYR Fylkesmannen er pålagt å kreve inn gebyr ved tilsyn i henhold til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. Gebyr for virksomheter med tillatelse fastsettes ut fra risikoklasse. HAFs deponi er plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at selskapet skal betale kr ,- i gebyr for tilsynet, jf. forurensningsforskriften 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Vi vil oversende opplysninger om kontrollen til Miljødirektoratet, som vil stå for innkreving av gebyret. SAKSOPPLYSNINGER OG KLAGEADGANG Vi ber i første omgang om en redegjørelse for hvordan dere vil følge opp de avvikene og anmerkningene som er registrert. Vi gjør oppmerksom på at dersom vi finner det nødvendig kan det i vår videre oppfølging bli gitt pålegg om gjennomføring av tiltak. Det gis en frist på 14 dager fra dette brevet er mottatt til å kommentere tilsynsrapporten. Etter denne fristen vil rapporten anses som endelig. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. En eventuell klage skal angi det vedtaket som det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø. En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning, eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven 42. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages. Med hilsen Sten Bruaas fungerende seksjonsleder Sunniva S. Hartmann rådgiver Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. Kopi til: Rana kommune Postboks MO i RANA Side 4 av 4 Side21

22 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ronny Vassvik Regnskapsrapportering budsjettreguleringer mv. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 83/ Kommunestyret Rådmannens innstilling Følgende budsjettreguleringer i drift- og investeringsbudsjettet vedtas: BUDSJETTENDRINGER - DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000 Tekst Vedtatt budsjett Endring Saldert budsjett Inntekter: Inntekt på skatt og formue Inntektsutjevning Utgifter: Husleie Helse & Sosialavd. HOK- bygget Husleie Rana voksenopplæring - Strandgata Økte husleieutgifter Byggdrift Kompensasjon økt mva.-utgifter - Teknisk avdeling RNB likebehandling barnehager Omtaksering eiendomskatt Momskrav - bokettersyn fra Skatt Nord Redusert avsetning - disp.fond næringsformål Reduserte renteutgifter Redusert kompensasjon for lønnsøkning Overføring til investeringsregnskapet Sum utgifter Sum inntekter NETTO endring Side22

23 BUDSJETTENDRING - INVESTERINGSREGNSKAPET Tall i hele 1000 Tekst Vedtatt budsjett Rapport for kommunens finansforvaltning pr tas til orientering. Rådmannen i Rana, 28. oktober 2014 Robert Pettersen Endring Saldert budsjett Inntekter Redusert mva- kompensasjon Redusert statstilskudd Utgifter: Nytt sykehjem - Selfors Hauknes skole Ny ungdomsskole - Ytteren Bofelleskap 1 - Kløverbakken Bofelleskap 2 - Per Persaveien Omsorgsboliger - Selfors Hovedplan vannforsyning Utbedring avløp Havmannplassen/strandpromenaden Reduserte småinvesteringer - finansiert fra drift Ombygging kryss Vikaåsen-Koksverksgata Sluttoppgjør fotballanlegg Gruben Finansiering: Bruk av lånemidler Bruk ubundne fond Overført fra drift Sum inntekter Sum utgifter Sum finansiering: NETTO endring Side 2 av 6 Side23

24 Saksopplysninger Bakgrunn Den ordinære resultatrapporten pr 2. tertial, som ble behandlet i kommunestyret den 7. oktober var ikke fullstendig i forhold til forslag til budsjettreguleringer mm. Omleggingen fra kvartalsvis rapportering til tertial medførte at arbeidet med rapporteringen måtte gjøres samtidig med jobben med å forberede budsjettkonferansen i slutten av september. Rådmannen kommer derfor som varslet tilbake til kommunestyret med en sak som gjør det mulig for kommunestyret å vedta nødvendige reguleringer i årets budsjett, jf. kommunelovens 47, pkt. 3. Saken inneholder også rapportering på finansforvaltningen og enkelte større investeringsprosjekter. Forslag til budsjettreguleringer Skatt og inntektsutjevning Rådmannen viser til kommentaren rundt forventet skatteinngang i forbindelse med den ordinære rapporten pr 2. tertial. Tallene for september foreligger nå og viser samme trend. Mens landet som helhet har en vekst på 2 prosent, har Rana bare en vekst på 0,36 prosent pr september. Forutsatt samme nivå ut året vil dette gi svikt på omlag 15 mill. kr. På grunn av en svakere utvikling i Rana enn landet forøvrig slår dette positivt ut for inntektsutjevningen. Rådmannen forventer en viss kompensasjon for lavere skatteinngang med en merinngang her på 5 mill. kr, slik at netto inntektssvikt blir 10 mill. kr. Rådmannen foreslår å regulere forventede endringer i inntektene inn i årsbudsjettet. Bokettersyn fra Skatt Nord Skatteetaten har gjennomført bokettersyn med fokus på håndteringen av merverdiavgift for årene Resultatet av gjennomgangen viser noe avvik i forhold til praksis og foreldelse av kompensasjonskrav i forhold til kompensasjonslovgivningen. Det er etter skatteetatens oppfatning avkrevd for mye kompensert avgift med 2,6 mill. kr. I tillegg er det avdekket avvik i forhold til merverdiavgiftsloven. Her er både forhold som går i favør og disfavør av kommunen, men med en overvekt på for lite fradrag for inngående mva. på kr ,-. I henhold til reglene i kompensasjonsavgiftslovens 15 beregnes renter fra den dag kompensasjonsbeløpet ble utbetalt til den dagen tilbakebetaling skjer. Et grovt overslag på dette viser at det vil være påløpet rundt kr ,- i renter ved årsskiftet. Totalt vil dette utgjøre et krav mot kommunen på omlag 2,9 mill. kr som foreslås regulert inn i budsjettet. Kommunen har svarfrist til 1. desember med å komme med eventuelle innvendinger mot kravet og rådmannen tar forbehold om at denne gjennomgangen kan medføre endringer. Når det gjelder krav i forhold til merverdiavgiftsloven er nettobeløpet såpass lite at selv med renter og tilleggsavgift vil beløpet være begrenset. Brevet og rapporten fra Skatt Nord følger som uttrykt vedlegg. Husleie i nye lokaler Deler av helse- og sosialavdelingen er nå samlokalisert i HOK- bygget. Flyttingen medfører økt husleie som avdelingen håndterer innenfor egen ramme. Det samme gjelder flytting av Rana voksenopplæring til høgskolebygget i Strandgata. For dekning av økt husleie reguleres avdelingenes driftsbudsjetter mot byggdrift. Kompensasjon for økte momsutgifter Teknisk avdeling har økte kostnader med mva. når egendrift erstattes med kjøp av tjenester. I tillegg er budsjettet ikke kompensert med økte utgifter til husleie i Campus Helgeland. Husleien til Campus utgjør ca.1,5 mill. kr pr. mnd., totalt ca.18 mill. kr. Av et avvik på ca. 8,5 mill. kr, utgjør mva. 4,1 mill. kr, som kommunen får kompensert. Rådmannen foreslår at driftsrammen til teknisk avdeling reguleres opp med dette beløpet. Side 3 av 6 Side24

25 Nytaksering eiendomsskatt Kommunen gjennomfører nytaksering for utskrivning av eiendomsskatt for avgrensede områder på strekningen Hauknes - Dalsgrenda, Dalsgrenda, Skonseng/Røssvoll, Stenneset-Alteren og Alteren, Utskarpen i høst. Prosjektet vil koste 1,7 mill. kr og foreslås finansiert med redusert avsetning av årets inntekter fra eiendomsskatten. Omtakseringen er ventet å gi en merinntekt på 1,7 mill. kr i Likebehandling private barnehager I revidert nasjonalbudsjett ble satsen for kommunal likebehandling av private barnehager økt fra 96 til 98 prosent gjeldende fra august Dette påfører kommunen en økt utgift på 0,8 mill. kr i 2014, som foreslås regulert inn i årsbudsjettet. Overføring til investeringer Det vises til kommentarene rundt investeringsbudsjettet i 2014 nedenfor. Med bakgrunn i forskjøvet fremdrift på budsjetterte investeringer i 2014 foreslår rådmannen å redusere overføring fra driftsbudsjettet med 13,1 mill. kr. Investeringer Tabell 1: Budsjett og årsforbruk 2- tertial - (pr ) Beløp i 1000 NOK Prosjekter Kommnetar Pr nr. Tekst Totalt Overført Budsjett Til Antatt Antatt fra disp. forbruk ferdig Investeringer tidligere BYA10004 Mobekken omsorgsboliger Oktober 2014 BYA11004 Kjøp/oppgradering av Engvollen Årsskiftet 2014/15 BYA12001 Nytt sykehjem August 2016 BYA12003 Hauknes skole - renovering/oppgradering August 2016 BYA13004 Ny ungdomsskole - Ytteren August 2016 BYA13005 Bofelleskap 1 - Kløverbakken Årsskiftet 2015/16 BYA13006 Selfors omsorgsboliger Årsskiftet 2016/17 BYA14002 Bofellesskap 2 - Per Persavn Årskiftet 2016/17 DAK04023 Hovedplan vannforsyning Løpende renovering-/inv.behov DAK04024 Utbedring avløp Løpende renovering-/inv.behov MBY12015 Havmannplassen/strandpromenaden Sommeren 2016 MBY13003 Ombygging O T Olsens gate Oktober 2015 MBY13004 Ombygging kryss Vikaåsen-Koksverksgata Årsskiftet 2015/16 Sum investeringer Antatt merforbruk/mindre forbruk Tabellen ovenfor viser oversikt over de største investeringene i årets budsjett med totalkalkyle, midler fra tidligere år som ikke er overført, årets budsjett, disponibelt inkl. tidligere års ubrukte midler og antatt forbruk i Som rapportert i resultatrapporten pr vil forbruket i år bli noe lavere enn opprinnelig plan for investeringene i år. Rådmannen foreslår derfor å regulere investeringsbudsjettet i henhold til forventet forbruk som det i hovedsak fremgår av tabellen. BYA12001 Nytt sykehjem Selfors Byggearbeidet er startet i månedsskiftet september oktober. Forventet ferdigstillelse blir etter planen i 2 kvartal BYA12003 Hauknes skole Anbud er sendt ut til entreprenører i oktober og antatt byggestart blir i årsskiftet 2014/2015. BYA13004 Ny ungdomsskole Ytteren Det er en mulig forsinkelse i prosjektet da romprogram først var klart mai i år. Klagebehandlingen etter anbudsrunden på rådgivere er avsluttet uten ny klage og kontraktsforhandlinger med rådgiver kan startes. Ferdigstillelse til skolestart høsten 2016 kan bli vanskelig, men det jobbes med dette som utgangspunkt. Side 4 av 6 Side25

26 BYA13005 Bofelleskap 1 Kløverbakken Anbud ble sendt ut nå i oktober. Det er antatt at byggestart blir i januar 2015 og ferdigstillelse forventes i årsskiftet 2015/ DAK04023 Hovedplan vannforsyning Rehabilitering av eksisterende vannledninger har hovedfokus og de ulike prosjektene blir fortløpende påbegynt, utført og ferdigstilt etter prioritering fra vann- og avløpsavdelingen. For å oppnå konkurranse og ikke å være prisdrivende i markedet må kommunen regulere utlysninger av anbudskonkurranser for kommunaltekniske arbeider. Antatt forbruk i 2014 blir ca.12 mill. kr. DAK04024 Utbedring avløp Rehabilitering av eksisterende avløpsledninger samt avløpspumpestasjoner har hovedfokus og de ulike prosjektene blir fortløpende påbegynt, utført og ferdigstilt etter prioritering fra vann- og avløpsavdelingen. For å oppnå konkurranse og ikke å være prisdrivende i markedet må kommunen regulere utlysninger av anbudskonkurranser for kommunaltekniske arbeider. Antatt forbruk i 2014 blir ca. 32 mill. kr. MBY12012 Trafikksikkerhetstiltak Engliveien Prosjektet er utført i 2 etapper og er ferdigstilt og godkjent av Statens vegvesen. Sluttoppgjør og utbetaling av tilskudd gjenstår. Prosjektet var budsjettert med 5,83 mill. kr, mens total kostnad ble 6,3 mill. kr. Tilskudd fra Statens vegvesen utgjør 4 mill. kr. Kostnadsoverskridelsen skyldes endring i mva.- reglementet og avvik fra anbudsbeskrivelse. MBY12015 Havmannplassen Vinner av konkurransen, Arkitektgruppen Cubus, jobber med anbudstegninger for delområder på Sjøfronten. De har også, på vegne av og i samarbeid med kommunen, utarbeidet og levert søknad om stedsutviklingsmidler til fylkeskommunen. Fylkeskommunens representant har bl.a. fått presentert prosjekt gjennom befaring. Planen er å komme i gang med bygging av 1. etappe til våren MBY13003 Ombygging O T Olsens gate Prosjektet ser ut til å gå i henhold til plan. MBY13004 Ombygging kryss Vikaåsen-Koksverksgata Avtale mellom Rana kommune og Statens vegvesen samt finansering må på plass før anbudet kan sendes ut på anbudskonkurranse. Hvis avtale og finansiering er på plass innen nyttår 2014/15 kan prosjektet lyses ut på anbud og krysset være ombygd høsten Påløpte prosjekteringskostnader i 2014 er 0,28 mill. kr (totalt påløpt 1,18 mill. kr). Fotballbaner på Selfors og Gruben Samarbeidsprosjektene med idrettslagene på Selfors og Gruben for bygging av kunstgressbaner i ulik størrelse er gjennomført. Sluttoppgjør kan nå gjøres da kommunen har mottatt spillemidler fra fylkeskommunen. Sluttregnskapene viser en overskridelse på Gruben med 1,5 mill. kr, mens prosjektene på Selfors avsluttes noe under budsjettert beløp. Overskridelsen på Gruben er finansiert ved økte spillemidler og økt egeninnsats. Idrettslaget forskutterte en stor del av spillemidlene selv, og skal ha tilbakebetalt kr ,- av kommunen. Spillemidlene er avsatt på investeringsfond og utbetalingen finansieres med bruk av disse. Side 5 av 6 Side26

27 Finansforvaltning Fra og med 2014 vil det bli rapportert på finansområdet i de regulære perioderapportene, samt i en egen årsrapport for området. Dette er i henhold til gjeldende regelverk, som er utgangspunkt for vedtatt finansreglement, og utarbeidede administrative rutiner. Det har ikke vært vesentlige endringer i markedet i løpet av perioden april til august. Etter å ha steget noe fram til og med mai måned har de korte rentene tikket nedover med nesten 10 rentepunkter. 1 mnd. nibor var i januar i gjennomsnitt 1,59 prosent, i april 1,68 prosent, mens renten i august var åtte rentepunkter lavere igjen. Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning i perioden var 735,6 mill. kr, og har variert fra 702 mill. kr ved utgangen av april til 744 mill. kr ved utgangen av august. I perioden har kommunen hatt hele sin likviditetsbeholdning plassert på konsernkonto i Helgeland Sparebank. Gjennomsnittlig avkastningen i perioden mai til august på konsernkonto var 2,81 prosent mot 2,79 prosent i første tertial. Ved utløpet av 2. tertial er kommunens samlede lånevolum på mill. kr. Långivere er Kommunalbanken, Husbanken og verdipapirmarkedet. Det er tatt opp 20 mill. kr i lån fra Husbanken til videre utlån og 100 mill. kr av årets vedtatte lånefinansiering av investeringsprogrammet. Av samlet lånevolum utgjør fastrenteandelen 54 prosent. Stakobyggets fastrente, som er etablert gjennom kommunen, trekker dette forholdstallet opp. Lånene i Kommunalbanken og Husbanken (89 prosent av porteføljen) er etablert med lang løpetid, og dette medfører lav/ingen refinansieringsrisiko. Lånet som er etablert i verdipapirmarkedet er billigere, men har kortere løpetid og skal refinansieres i Gjennomsnittlig porteføljerente er 3,10 prosent ved utgangen av august, en nedgang fra 3,14 prosent i april. Det har ikke vært avvik fra finansreglementet i løpet av årets 8 første måneder. For en mer detaljert rapportering på området vises det til trykt vedlegg. Trykt vedlegg: Finansrapport pr Utrykt vedlegg: Bokettersyn Skatt Nord brev og rapport. Side 6 av 6 Side27

28 Rana kommune. Finansforvaltning Rapport 2. tertial Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i henhold til krav i forskrift og eget finansreglement. Sammendrag: Kommunen har en portefølje av lån som kommer fra långiverne Kommunalbanken (73 prosent), verdipapirmarkedet (11 prosent) og Husbanken (16 prosent). Sum lån er mill. kr. I porteføljen er det fast rente på 54 prosent av lånene, mens resten har flytende rente. 200 mill. kr av fastrente-posisjonene tilhører Stakobygget. Størstedelen av lånene i porteføljen har lang løpetid og refinansieringsrisikoen anses å være lav. Gjennomsnittrenten i låneporteføljen er 3,10 prosent. Porteføljerenten trekkes opp av nivået på gamle fastrenter, som i dagens markedsbilde fremstår som høye. Det har ikke forekommet brudd på kommunens finansreglement i perioden og de interne rutinene for etterlevelse av finansreglementet er fulgt. Lange fastrenter har falt til rekordlave nivåer i sommer (geopolitisk uro), mens kredittmarginen på kommunal lånerisiko stort sett er uendret i perioden. Samlet vurderes den finansielle risikoen å være tilfredsstillende, ønsket og innenfor rammene i vedtatt finansreglement, intern låne-/sikringsstrategi, forskrift og gjeldende lov. Sammensetning av låneporteføljen. Samlet lånevolum utgjør millioner kroner. Kommunens lån er etablert i Kommunalbanken, verdipapirmarkedet og i Husbanken. Lånene er etablert etter anbudskonkurranse (gjelder ikke lån i Husbanken) og fordelt på långivere slik: Långiver 31.aug.14 andel Kommunalbanken ,73 Verdipapirmarkedet 200 0,11 Husbanken 292 0,16 (tall i mill) ,00 Endringer i låneporteføljen/risikoeksponering i perioden (mai - august). Kommunens sertifikatlån pål. 100 mill. kr forfalt den 18. juni. I den sammenheng ble det avholdt en anbudskonkurranse for nytt lån den 13. juni. I tillegg ble lånet økt med 100 mill. kr, som en del av låneopptaket for Beste lånetilbud kom som en 12 mnd. FRN (sertifikat med flytende rente) med løpetid 18/6-14 til 17/6-15. Dette er et lån der renten flyter med basis i 3mnd. nibor og med renteregulering hver 3. måned på IMM. I tillegg til 3mnd. nibor betaler kommunen en margin på 0,10 prosentpoeng, som er fast i hele lånets løpetid. Lånet forfaller til full innfrielse den 17. juni Tilrettelegger for lånet er Danske Bank. Løpetid på lånene. Kommunen har lang løpetid på alle lån, med unntak for det nye sertifikatlånet. Kommunen kan oppnå noe bedre margin ved å finansiere seg kortere. Dette vil i så fall ha medført noe høyere refinansieringsrisiko. Løpetiden på kommunens lån er innenfor bestemmelsene i finansreglementet. 1 Side28

29 saldo forfalls- Långiver dato Sertifikatlån FRN + 10 ff juni 2015 Kommunalbanken flytende margin mars 2037 Kommunalbanken fast marg (+25 til 3/15) mars 2037 Kommunalbanken flytende margin desember 2030 Kommunalbanken flytende margin juni 2030 Kommunalbanken flytende margin juni 2027 Kommunalbanken flytende margin mars 2026 Kommunalbanken flytende margin mars 2027 Kommunalbanken flytende margin juni 2024 Kommunalbanken flytende margin mars 2032 Kommunalbanken flytende margin september 2021 Kommunalbanken flytende margin mars 2030 Kommunalbanken flytende margin desember 2036 HB flytende rente april 2042 HB flytende rente mars 2036 HB flytende rente november 2032 HB flytende rente juni 2015 HB fast til april 2018 HB fast til mai 2019 HB fast til april 2029 HB fast til april 2028 HB fast til juli 2019 HB fast til april 2032 HB fast til november 2023 HB fast til desember 2021 HB fast til mai 2033 HB fast til mai 2034 HB fast til april 2034 HB fast til januar 2035 HB fats til mai 2035 HB fast til november 2035 HB fats til november 2035 HB fast til juni 2031 HB sum av lån <1 mill ulike forfall Om kommunens låneportefølje. Kommunens lån har flytende rente, basert på 3mnd. nibor og regulering hver tredje måned på IMM. I tillegg til niborrenten kommer et margintillegg. Langsiktige lån i Kommunalbanken har (fortsatt) et margintillegg på 0,4 prosentpoeng (40 rentepunkter). Ved siste renteregulering (IMM juni) var 3M nibor 1,83 prosent. Med tillegg på 40 punkter gir dette en flytende rente på 2,23 prosent. Lånene i Husbanken har pt.-rente eller fastrente. For å få deler av porteføljen over på fastrente er det etablert renteswapper. Disse representerer en sikring av kontantstrømmen/renteutgiften på lånemassen, slik at den blir mer stabil og forutsigbar. I løpet av sommeren har lange fastrenter kommet ned på rekordlave nivåer og dette medfører at kommunens "gamle" fastrenter nå fremstår som høye. Andelen fast rente i kommunens låneportefølje er 54 prosent (finansreglementet åpner for inntil 80 prosent). Stakobyggets fastrenteposisjon på 200 mill er inkludert i de oppgitte tallene. Utløpstidspunkt, volum og nivå på fastrentene fremgår av tabellen: 2 Side29

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014

INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 Innledning s. 3 Årsberetning 2014 Økonomiske analyser s. 6 Økonomiske perspektiver s. 15 Rapportering iht. finansreglement s. 17 Redegjørelse om likestilling og mangfold i kommunen

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Årsberetning 2014

Levanger kommune Rådmannen. Årsberetning 2014 Levanger kommune Rådmannen Årsberetning 2014 Levanger 31. mars 2015 Innhold: 1. Rådmannens innledning...3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon...4 2.1. Organisasjonskart 31.12.14...4 2.2. Årsverksutvikling...5

Detaljer

Årsberetning 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsberetning 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsberetning Nord-Trøndelag fylkeskommune 1 Internt notat uten behandlingskontroll Til: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Tone Mediaas Reitlo 12/00529-25 123 15.3.2013 1 Innledning... 2 2 Økonomi...

Detaljer

Verdal kommune. Årsberetning 2014. Verdal, 24.03.15 11.01.06

Verdal kommune. Årsberetning 2014. Verdal, 24.03.15 11.01.06 Verdal kommune Årsberetning 2014 Verdal, 24.03.15 11.01.06 Innhold: 1. Rådmannens innledning 3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon 5 2.1. Organisasjonskart for Verdal kommune 31.12.14... 5 2.2. Årsverksutvikling...

Detaljer

Verdal kommune. Årsberetning 2013. Verdal, 31.03.14 11.01.06

Verdal kommune. Årsberetning 2013. Verdal, 31.03.14 11.01.06 Verdal kommune Årsberetning 2013 Verdal, 31.03.14 11.01.06 Innhold: 1. Rådmannens innledning 3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon 5 2.1. Organisasjonskart for Verdal kommune 31.12.13... 5 2.2. Årsverksutvikling...

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2013. Levanger, 15.03.14 11.01.06

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2013. Levanger, 15.03.14 11.01.06 Levanger kommune Rådmannen Rapport Årsberetning 2013 Levanger, 15.03.14 11.01.06 Innhold: 1. Rådmannens innledning... 3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon... 5 2.1. Organisasjonskart... 5 2.2. Årsverksutvikling...

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING

FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING FORVALTNINGSREVISJON AV FINANSFORVALTNING STAVANGER KOMMUNE MAI 2012 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget

Driftsrapport 1/2014. pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Nord -Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 1/2014 pr. 30. 4.2014 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/03021-3 Tone Mediaas Reitlo 27.05.2014 Innhold 1 Innledning... 3 2

Detaljer

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400 Finansreglement for Bergen kommune INNHOLD A: INTRODUKSJON 4 A 1: Omfang og definisjon 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva og øvrige finansieringsavtaler

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2013 pr. 30.9.2013 til fylkestinget Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/03395-21 Tone Mediaas Reitlo 31.10.2013 Driftsrapport 2/2013 pr 30.9.

Detaljer

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning - en veiledning www.kommunalbanken.no Innhold 1 Innledning... 3 2 Regelverk for kommunale låneopptak... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer...4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Vedlegg til Årsmelding 2014

Vedlegg til Årsmelding 2014 Vedlegg til Årsmelding 2014 Vedlegg 1 Finansrapport Frogn Kommune Vedlegg 2 Oppfølging av vedtak Vedlegg 3 Verbalvedtak HP 2014-2017 Vedlegg 4 Hovedutvalget for Miljø, Plan og byggesaker Vedlegg 5 Oppfølging

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8 Byrådssak 174/13 Rapport om finansforvaltningen i 2012 GOMI ESARK-1402-201206087-8 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor. Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson

Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson Finansrapport 2013 Trondheim kommune, april 2014. Design: JJ Design AS. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson FINANSPPORT 2013 Innhold Forord 5 Likviditet 7 Trondheim kommunes kraftfond (TKK) 11 Gjeld 25 Vedlegg

Detaljer