Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Orienteringer: Budsjett og økonomiplan 2015 v/ Rådmann Robert Pettersen Kai Henning Henriksen Ordfører Marianne Kibsgaard Sekretær Side1

2 Saksliste Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av protokollgodkjennere Habilitet/Permisjon Spørsmål Orienteringer Utvalgssaksnr PS 82/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker Medlemshøring i LVK - Landsstyretsforslag til endring av valgordning Deponiaksjonen oversendelse av rapport og pålegg om redegjørelse Politiske saker 2014/ /1603 PS 83/14 Regnskapsrapportering budsjettreguleringer mv. 2014/2654 PS 84/14 Møtekalender kommunestyret og formannskapet 2014/3632 PS 85/14 Søknad om støtte til oppdatering og fornying av Mo prestegjelds gardshistorie 2014/3733 PS 86/14 Innspill til folkehelsemelding 2015 fra Rana kommune 2014/3569 PS 87/14 Vurdering av drift og organisering ved Moheia Fritidspark 2014/3812 Side2

3 PS82/14Referatsaker Side3

4 Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Helgeland Avfallsforedling IKS Postboks MO I RANA Saksb.: Sunniva S. Hartmann e-post: Tlf: Vår ref: 2005/318 Deres ref: Vår dato: Deres dato: Arkivkode: 471 Deponiaksjon oversendelse av rapport og pålegg om redegjørelse Vi viser til tilsyn gjennomført ved Helgeland Avfallsforedling IKS Vedtak Med medhold i lov av 13.mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 49 bes Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF) om å redegjøre skriftlig til Fylkesmannen for de tiltakene som er gjennomført for å rette opp registrerte avvik innen Hvis ikke avvikene da er rettet opp, må redegjørelsen inneholde en tidfestet forpliktende plan for hvordan disse skal rettes opp. Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt tilbakemelding innen tidsfristen som er satt kan det bli aktuelt å ilegge tvangsmulkt. Et vedtak om tvangsmulkt vil fattes med hjemmel i forurensningsloven 73. Under tilsynet ble følgende avvik påvist: Avvik 1 Avvik 2 Det er mangler ved håndteringen av deponigass Det er ikke gjennomført en 5. årlig overvåking i ferskvannsresipienten Det er også registrert 1 anmerkning. BAKGRUNN Tilsynet var en del av den nasjonale kontrollaksjonen for aktive og nedlagte avfallsdeponier. Kontrollaksjonen er i regi av Miljødirektoratet og kontrollene gjennomføres av fylkesmannsembetene. Målene med deponiaksjonen er å: kontrollere om kravene i deponiregelverket og utslippstillatelsene følges opp gi økt kompetanse hos deponiansvarlige og myndighetene bevisstgjøre deponiansvarlige og myndighetene om betydningen av gode håndteringsløsninger for å redusere utslippene av deponigass og farlige stoffer i sigevann STATENS HUS Miljøvernavdelinga Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: Telefon: Telefaks: Telefaks: Side18

19 Tilsynet omfattet i hovedsak deponiet som er drift i dag. Kontrollen var for øvrig ikke en total gjennomgang av organisasjonen, men en stikkprøvekontroll på utvalgte tema. Avvik betegnes som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Anmerkning er andre forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet. Dokumentgrunnlaget for kontrollen var: Tillatelse til mottak, sortering og behandling av avfall, datert Lov om vern mot forurensninger og om avfall, av Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, av Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, av GJENNOMFØRING Tilsynet ble gjennomført ved HAFs anlegg på Røsvollhei i Mo den Deltakere ved tilsynet var Trond Johansen, Jim-Rune Vålamo, Iselin E. Pettersen, Jan Lian og Geir Nerdal. Fra Fylkesmannen deltok Sunniva Hartmann (tilsynsleder) og Oddlaug Knutsen. Det ble først gjennomført en samtale der HAF ble bedt om å svare på en del spørsmål knyttet til oppfølgingen av det aktuelle regelverket. Det ble også foretatt en befaring på deponiet og avfallsanlegget på Røssvollhei. Til slutt ble det gitt en kort muntlig redegjørelse over registrerte funn. REGISTRERTE AVVIK OG ANMERKNINGER Avvik 1 Det er mangler ved håndteringen av deponigass Avvik fra Tillatelsen vilkår 3.4, punkt 3 Tillatelsen vilkår 3.6.5, punkt 1 Forskrift om internkontroll 5 punkt 4 (fastsette mål) og punkt 7 (forebygge farer) Kommentar Det er etablert brønner for oppsamling av gass både fra det gamle og det eksisterende deponiet. Gassproduksjonen har hatt ustabil kvalitet og mengden gass som er tatt ut har steget de siste årene. Siden 2000 har matavfall blitt sendt til IRIS og senere ECOPRO og i dag deponeres det lite organisk avfall. Det er etablert 13 horisontale brønner som tar opp gass både fra deponiet som er i drift og det gamle deponiet som er avsluttet. HAF har registrert små og ustabile gassmengder, og opplyser om at det er ikke plass til flere brønner på området. Det er ikke gjort noen formell, systematisk vurdering av gassuttakets effektivitet de siste 5 årene ihht gjeldende krav, men noen aspekter ved uttaket er vurdert under organisasjonens møter. Det er heller ikke etablert rutiner for kontroll av diffuse utslipp, kontroll gjennomføres Side 2 av 4 Side19

20 sporadisk. Det er videre ikke noen skriftlige driftsmål for gassuttaket og HAF kunne ikke dokumentere at det er gjennomført kvalitetssikring av utregningen av gassmengder ved kalibrering av måleutstyr. Avvik 2 Det er ikke gjennomført en 5. årlig undersøkelse av ferskvannsresipienten. Avvik fra Tillatelsen vilkår punkt 2 Kommentar Undersøkelse av ferskvannsresipienten skal ihht tillatelsens vilkår gjennomføres hvert 5. år. Hovedvekten på undersøkelsen skal legges på målbare miljøgifter og skal så langt som mulig gjennomføres og rapporteres i samsvar med SFTs veileder TA Undersøkelsen skal gjøres på bunnsediment, bunnfauna og fauna og flora i strandsonen i ferskvannsresipienten. HAF har kun gjennomført en 5.årig undersøkelse av miljøgifter i sigevannssediment og vannsøyle i tillegg til en toksisitetsundersøkelse av krepsdyr (Daphnia magna) og alge (Desmodesmus subspicatus) i Det er derimot ikke gjennomført en resipientundersøkelse slik det stilles krav om i tillatelsens vilkår. Anmerkn. 1 Referanse Det er mangler ved risikovurderingen Internkontrollforskriften 5 punkt 7 (forebygge overtredelser) Kommentar HAF gjennomførte en miljørisikovurdering i forbindelse med søknad om dispensasjon fra dobbel bunn- og sidetetting i I etterkant av dette har det blitt gjennomført årlig vurdering av miljøaspekter. Det er også laget mål for fremdriften for de ulike aspektene. Fylkesmannen kan ikke se at en risikovurdering er gjennomført for ytre miljø i forbindelse med sigevann og gasshåndteringen ved deponiet. Risikovurderinger er et av de meste sentrale elementene i internkontrollen, og kan sies å være den aktiviteten man bygger resten av systemet på. Her identifiserer man de aktivitetene som utgjør størst risiko for uønskede hendelser og/eller uakseptable konsekvenser og som man må ha særlig fokus på i det videre internkontrollarbeidet. Flere aktiviteter ved virksomheten er risikovurdert, men vi savner den systematiske kartleggingen av miljøaspekter og en gjennomgang av hvilke miljøkonsekvenser de ulike aktivitetene kan medføre dersom noe går galt. Det er også et krav i internkontrollregelverket at arbeidstakerne skal medvirke slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Dette innebærer at flere av internkontrollelementene, herunder risikovurderinger, ikke kan gjøres som en lederøvelse. De som kjenner anleggene, og har sitt daglige arbeid knyttet til de ulike aktivitetene, må involveres i dette arbeidet. Det skal utarbeides handlingsplaner for å følge opp risikoforholdene som det avdekkes i risikovurderingene. Det følger naturlig nok av at flere elementer ikke er risikovurdert, at det Side 3 av 4 Side20

21 burde vært laget handlingsplaner for flere aktiviteter for å redusere miljørisikoen fra virksomheten. Oppsummering og konklusjon Vi fikk et godt inntrykk av at HAFs ansatte er bevisste på miljøutfordringene som avfallsbransjen representerer. Det gjenstår likevel noe knyttet opp mot systematikk og skriftlig dokumentasjon på forhold som berører det ytre miljø. GEBYR Fylkesmannen er pålagt å kreve inn gebyr ved tilsyn i henhold til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. Gebyr for virksomheter med tillatelse fastsettes ut fra risikoklasse. HAFs deponi er plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at selskapet skal betale kr ,- i gebyr for tilsynet, jf. forurensningsforskriften 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Vi vil oversende opplysninger om kontrollen til Miljødirektoratet, som vil stå for innkreving av gebyret. SAKSOPPLYSNINGER OG KLAGEADGANG Vi ber i første omgang om en redegjørelse for hvordan dere vil følge opp de avvikene og anmerkningene som er registrert. Vi gjør oppmerksom på at dersom vi finner det nødvendig kan det i vår videre oppfølging bli gitt pålegg om gjennomføring av tiltak. Det gis en frist på 14 dager fra dette brevet er mottatt til å kommentere tilsynsrapporten. Etter denne fristen vil rapporten anses som endelig. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. En eventuell klage skal angi det vedtaket som det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø. En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning, eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven 42. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages. Med hilsen Sten Bruaas fungerende seksjonsleder Sunniva S. Hartmann rådgiver Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. Kopi til: Rana kommune Postboks MO i RANA Side 4 av 4 Side21

22 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ronny Vassvik Regnskapsrapportering budsjettreguleringer mv. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 83/ Kommunestyret Rådmannens innstilling Følgende budsjettreguleringer i drift- og investeringsbudsjettet vedtas: BUDSJETTENDRINGER - DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000 Tekst Vedtatt budsjett Endring Saldert budsjett Inntekter: Inntekt på skatt og formue Inntektsutjevning Utgifter: Husleie Helse & Sosialavd. HOK- bygget Husleie Rana voksenopplæring - Strandgata Økte husleieutgifter Byggdrift Kompensasjon økt mva.-utgifter - Teknisk avdeling RNB likebehandling barnehager Omtaksering eiendomskatt Momskrav - bokettersyn fra Skatt Nord Redusert avsetning - disp.fond næringsformål Reduserte renteutgifter Redusert kompensasjon for lønnsøkning Overføring til investeringsregnskapet Sum utgifter Sum inntekter NETTO endring Side22

23 BUDSJETTENDRING - INVESTERINGSREGNSKAPET Tall i hele 1000 Tekst Vedtatt budsjett Rapport for kommunens finansforvaltning pr tas til orientering. Rådmannen i Rana, 28. oktober 2014 Robert Pettersen Endring Saldert budsjett Inntekter Redusert mva- kompensasjon Redusert statstilskudd Utgifter: Nytt sykehjem - Selfors Hauknes skole Ny ungdomsskole - Ytteren Bofelleskap 1 - Kløverbakken Bofelleskap 2 - Per Persaveien Omsorgsboliger - Selfors Hovedplan vannforsyning Utbedring avløp Havmannplassen/strandpromenaden Reduserte småinvesteringer - finansiert fra drift Ombygging kryss Vikaåsen-Koksverksgata Sluttoppgjør fotballanlegg Gruben Finansiering: Bruk av lånemidler Bruk ubundne fond Overført fra drift Sum inntekter Sum utgifter Sum finansiering: NETTO endring Side 2 av 6 Side23

24 Saksopplysninger Bakgrunn Den ordinære resultatrapporten pr 2. tertial, som ble behandlet i kommunestyret den 7. oktober var ikke fullstendig i forhold til forslag til budsjettreguleringer mm. Omleggingen fra kvartalsvis rapportering til tertial medførte at arbeidet med rapporteringen måtte gjøres samtidig med jobben med å forberede budsjettkonferansen i slutten av september. Rådmannen kommer derfor som varslet tilbake til kommunestyret med en sak som gjør det mulig for kommunestyret å vedta nødvendige reguleringer i årets budsjett, jf. kommunelovens 47, pkt. 3. Saken inneholder også rapportering på finansforvaltningen og enkelte større investeringsprosjekter. Forslag til budsjettreguleringer Skatt og inntektsutjevning Rådmannen viser til kommentaren rundt forventet skatteinngang i forbindelse med den ordinære rapporten pr 2. tertial. Tallene for september foreligger nå og viser samme trend. Mens landet som helhet har en vekst på 2 prosent, har Rana bare en vekst på 0,36 prosent pr september. Forutsatt samme nivå ut året vil dette gi svikt på omlag 15 mill. kr. På grunn av en svakere utvikling i Rana enn landet forøvrig slår dette positivt ut for inntektsutjevningen. Rådmannen forventer en viss kompensasjon for lavere skatteinngang med en merinngang her på 5 mill. kr, slik at netto inntektssvikt blir 10 mill. kr. Rådmannen foreslår å regulere forventede endringer i inntektene inn i årsbudsjettet. Bokettersyn fra Skatt Nord Skatteetaten har gjennomført bokettersyn med fokus på håndteringen av merverdiavgift for årene Resultatet av gjennomgangen viser noe avvik i forhold til praksis og foreldelse av kompensasjonskrav i forhold til kompensasjonslovgivningen. Det er etter skatteetatens oppfatning avkrevd for mye kompensert avgift med 2,6 mill. kr. I tillegg er det avdekket avvik i forhold til merverdiavgiftsloven. Her er både forhold som går i favør og disfavør av kommunen, men med en overvekt på for lite fradrag for inngående mva. på kr ,-. I henhold til reglene i kompensasjonsavgiftslovens 15 beregnes renter fra den dag kompensasjonsbeløpet ble utbetalt til den dagen tilbakebetaling skjer. Et grovt overslag på dette viser at det vil være påløpet rundt kr ,- i renter ved årsskiftet. Totalt vil dette utgjøre et krav mot kommunen på omlag 2,9 mill. kr som foreslås regulert inn i budsjettet. Kommunen har svarfrist til 1. desember med å komme med eventuelle innvendinger mot kravet og rådmannen tar forbehold om at denne gjennomgangen kan medføre endringer. Når det gjelder krav i forhold til merverdiavgiftsloven er nettobeløpet såpass lite at selv med renter og tilleggsavgift vil beløpet være begrenset. Brevet og rapporten fra Skatt Nord følger som uttrykt vedlegg. Husleie i nye lokaler Deler av helse- og sosialavdelingen er nå samlokalisert i HOK- bygget. Flyttingen medfører økt husleie som avdelingen håndterer innenfor egen ramme. Det samme gjelder flytting av Rana voksenopplæring til høgskolebygget i Strandgata. For dekning av økt husleie reguleres avdelingenes driftsbudsjetter mot byggdrift. Kompensasjon for økte momsutgifter Teknisk avdeling har økte kostnader med mva. når egendrift erstattes med kjøp av tjenester. I tillegg er budsjettet ikke kompensert med økte utgifter til husleie i Campus Helgeland. Husleien til Campus utgjør ca.1,5 mill. kr pr. mnd., totalt ca.18 mill. kr. Av et avvik på ca. 8,5 mill. kr, utgjør mva. 4,1 mill. kr, som kommunen får kompensert. Rådmannen foreslår at driftsrammen til teknisk avdeling reguleres opp med dette beløpet. Side 3 av 6 Side24

25 Nytaksering eiendomsskatt Kommunen gjennomfører nytaksering for utskrivning av eiendomsskatt for avgrensede områder på strekningen Hauknes - Dalsgrenda, Dalsgrenda, Skonseng/Røssvoll, Stenneset-Alteren og Alteren, Utskarpen i høst. Prosjektet vil koste 1,7 mill. kr og foreslås finansiert med redusert avsetning av årets inntekter fra eiendomsskatten. Omtakseringen er ventet å gi en merinntekt på 1,7 mill. kr i Likebehandling private barnehager I revidert nasjonalbudsjett ble satsen for kommunal likebehandling av private barnehager økt fra 96 til 98 prosent gjeldende fra august Dette påfører kommunen en økt utgift på 0,8 mill. kr i 2014, som foreslås regulert inn i årsbudsjettet. Overføring til investeringer Det vises til kommentarene rundt investeringsbudsjettet i 2014 nedenfor. Med bakgrunn i forskjøvet fremdrift på budsjetterte investeringer i 2014 foreslår rådmannen å redusere overføring fra driftsbudsjettet med 13,1 mill. kr. Investeringer Tabell 1: Budsjett og årsforbruk 2- tertial - (pr ) Beløp i 1000 NOK Prosjekter Kommnetar Pr nr. Tekst Totalt Overført Budsjett Til Antatt Antatt fra disp. forbruk ferdig Investeringer tidligere BYA10004 Mobekken omsorgsboliger Oktober 2014 BYA11004 Kjøp/oppgradering av Engvollen Årsskiftet 2014/15 BYA12001 Nytt sykehjem August 2016 BYA12003 Hauknes skole - renovering/oppgradering August 2016 BYA13004 Ny ungdomsskole - Ytteren August 2016 BYA13005 Bofelleskap 1 - Kløverbakken Årsskiftet 2015/16 BYA13006 Selfors omsorgsboliger Årsskiftet 2016/17 BYA14002 Bofellesskap 2 - Per Persavn Årskiftet 2016/17 DAK04023 Hovedplan vannforsyning Løpende renovering-/inv.behov DAK04024 Utbedring avløp Løpende renovering-/inv.behov MBY12015 Havmannplassen/strandpromenaden Sommeren 2016 MBY13003 Ombygging O T Olsens gate Oktober 2015 MBY13004 Ombygging kryss Vikaåsen-Koksverksgata Årsskiftet 2015/16 Sum investeringer Antatt merforbruk/mindre forbruk Tabellen ovenfor viser oversikt over de største investeringene i årets budsjett med totalkalkyle, midler fra tidligere år som ikke er overført, årets budsjett, disponibelt inkl. tidligere års ubrukte midler og antatt forbruk i Som rapportert i resultatrapporten pr vil forbruket i år bli noe lavere enn opprinnelig plan for investeringene i år. Rådmannen foreslår derfor å regulere investeringsbudsjettet i henhold til forventet forbruk som det i hovedsak fremgår av tabellen. BYA12001 Nytt sykehjem Selfors Byggearbeidet er startet i månedsskiftet september oktober. Forventet ferdigstillelse blir etter planen i 2 kvartal BYA12003 Hauknes skole Anbud er sendt ut til entreprenører i oktober og antatt byggestart blir i årsskiftet 2014/2015. BYA13004 Ny ungdomsskole Ytteren Det er en mulig forsinkelse i prosjektet da romprogram først var klart mai i år. Klagebehandlingen etter anbudsrunden på rådgivere er avsluttet uten ny klage og kontraktsforhandlinger med rådgiver kan startes. Ferdigstillelse til skolestart høsten 2016 kan bli vanskelig, men det jobbes med dette som utgangspunkt. Side 4 av 6 Side25

26 BYA13005 Bofelleskap 1 Kløverbakken Anbud ble sendt ut nå i oktober. Det er antatt at byggestart blir i januar 2015 og ferdigstillelse forventes i årsskiftet 2015/ DAK04023 Hovedplan vannforsyning Rehabilitering av eksisterende vannledninger har hovedfokus og de ulike prosjektene blir fortløpende påbegynt, utført og ferdigstilt etter prioritering fra vann- og avløpsavdelingen. For å oppnå konkurranse og ikke å være prisdrivende i markedet må kommunen regulere utlysninger av anbudskonkurranser for kommunaltekniske arbeider. Antatt forbruk i 2014 blir ca.12 mill. kr. DAK04024 Utbedring avløp Rehabilitering av eksisterende avløpsledninger samt avløpspumpestasjoner har hovedfokus og de ulike prosjektene blir fortløpende påbegynt, utført og ferdigstilt etter prioritering fra vann- og avløpsavdelingen. For å oppnå konkurranse og ikke å være prisdrivende i markedet må kommunen regulere utlysninger av anbudskonkurranser for kommunaltekniske arbeider. Antatt forbruk i 2014 blir ca. 32 mill. kr. MBY12012 Trafikksikkerhetstiltak Engliveien Prosjektet er utført i 2 etapper og er ferdigstilt og godkjent av Statens vegvesen. Sluttoppgjør og utbetaling av tilskudd gjenstår. Prosjektet var budsjettert med 5,83 mill. kr, mens total kostnad ble 6,3 mill. kr. Tilskudd fra Statens vegvesen utgjør 4 mill. kr. Kostnadsoverskridelsen skyldes endring i mva.- reglementet og avvik fra anbudsbeskrivelse. MBY12015 Havmannplassen Vinner av konkurransen, Arkitektgruppen Cubus, jobber med anbudstegninger for delområder på Sjøfronten. De har også, på vegne av og i samarbeid med kommunen, utarbeidet og levert søknad om stedsutviklingsmidler til fylkeskommunen. Fylkeskommunens representant har bl.a. fått presentert prosjekt gjennom befaring. Planen er å komme i gang med bygging av 1. etappe til våren MBY13003 Ombygging O T Olsens gate Prosjektet ser ut til å gå i henhold til plan. MBY13004 Ombygging kryss Vikaåsen-Koksverksgata Avtale mellom Rana kommune og Statens vegvesen samt finansering må på plass før anbudet kan sendes ut på anbudskonkurranse. Hvis avtale og finansiering er på plass innen nyttår 2014/15 kan prosjektet lyses ut på anbud og krysset være ombygd høsten Påløpte prosjekteringskostnader i 2014 er 0,28 mill. kr (totalt påløpt 1,18 mill. kr). Fotballbaner på Selfors og Gruben Samarbeidsprosjektene med idrettslagene på Selfors og Gruben for bygging av kunstgressbaner i ulik størrelse er gjennomført. Sluttoppgjør kan nå gjøres da kommunen har mottatt spillemidler fra fylkeskommunen. Sluttregnskapene viser en overskridelse på Gruben med 1,5 mill. kr, mens prosjektene på Selfors avsluttes noe under budsjettert beløp. Overskridelsen på Gruben er finansiert ved økte spillemidler og økt egeninnsats. Idrettslaget forskutterte en stor del av spillemidlene selv, og skal ha tilbakebetalt kr ,- av kommunen. Spillemidlene er avsatt på investeringsfond og utbetalingen finansieres med bruk av disse. Side 5 av 6 Side26

27 Finansforvaltning Fra og med 2014 vil det bli rapportert på finansområdet i de regulære perioderapportene, samt i en egen årsrapport for området. Dette er i henhold til gjeldende regelverk, som er utgangspunkt for vedtatt finansreglement, og utarbeidede administrative rutiner. Det har ikke vært vesentlige endringer i markedet i løpet av perioden april til august. Etter å ha steget noe fram til og med mai måned har de korte rentene tikket nedover med nesten 10 rentepunkter. 1 mnd. nibor var i januar i gjennomsnitt 1,59 prosent, i april 1,68 prosent, mens renten i august var åtte rentepunkter lavere igjen. Gjennomsnittlig likviditetsbeholdning i perioden var 735,6 mill. kr, og har variert fra 702 mill. kr ved utgangen av april til 744 mill. kr ved utgangen av august. I perioden har kommunen hatt hele sin likviditetsbeholdning plassert på konsernkonto i Helgeland Sparebank. Gjennomsnittlig avkastningen i perioden mai til august på konsernkonto var 2,81 prosent mot 2,79 prosent i første tertial. Ved utløpet av 2. tertial er kommunens samlede lånevolum på mill. kr. Långivere er Kommunalbanken, Husbanken og verdipapirmarkedet. Det er tatt opp 20 mill. kr i lån fra Husbanken til videre utlån og 100 mill. kr av årets vedtatte lånefinansiering av investeringsprogrammet. Av samlet lånevolum utgjør fastrenteandelen 54 prosent. Stakobyggets fastrente, som er etablert gjennom kommunen, trekker dette forholdstallet opp. Lånene i Kommunalbanken og Husbanken (89 prosent av porteføljen) er etablert med lang løpetid, og dette medfører lav/ingen refinansieringsrisiko. Lånet som er etablert i verdipapirmarkedet er billigere, men har kortere løpetid og skal refinansieres i Gjennomsnittlig porteføljerente er 3,10 prosent ved utgangen av august, en nedgang fra 3,14 prosent i april. Det har ikke vært avvik fra finansreglementet i løpet av årets 8 første måneder. For en mer detaljert rapportering på området vises det til trykt vedlegg. Trykt vedlegg: Finansrapport pr Utrykt vedlegg: Bokettersyn Skatt Nord brev og rapport. Side 6 av 6 Side27

28 Rana kommune. Finansforvaltning Rapport 2. tertial Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i henhold til krav i forskrift og eget finansreglement. Sammendrag: Kommunen har en portefølje av lån som kommer fra långiverne Kommunalbanken (73 prosent), verdipapirmarkedet (11 prosent) og Husbanken (16 prosent). Sum lån er mill. kr. I porteføljen er det fast rente på 54 prosent av lånene, mens resten har flytende rente. 200 mill. kr av fastrente-posisjonene tilhører Stakobygget. Størstedelen av lånene i porteføljen har lang løpetid og refinansieringsrisikoen anses å være lav. Gjennomsnittrenten i låneporteføljen er 3,10 prosent. Porteføljerenten trekkes opp av nivået på gamle fastrenter, som i dagens markedsbilde fremstår som høye. Det har ikke forekommet brudd på kommunens finansreglement i perioden og de interne rutinene for etterlevelse av finansreglementet er fulgt. Lange fastrenter har falt til rekordlave nivåer i sommer (geopolitisk uro), mens kredittmarginen på kommunal lånerisiko stort sett er uendret i perioden. Samlet vurderes den finansielle risikoen å være tilfredsstillende, ønsket og innenfor rammene i vedtatt finansreglement, intern låne-/sikringsstrategi, forskrift og gjeldende lov. Sammensetning av låneporteføljen. Samlet lånevolum utgjør millioner kroner. Kommunens lån er etablert i Kommunalbanken, verdipapirmarkedet og i Husbanken. Lånene er etablert etter anbudskonkurranse (gjelder ikke lån i Husbanken) og fordelt på långivere slik: Långiver 31.aug.14 andel Kommunalbanken ,73 Verdipapirmarkedet 200 0,11 Husbanken 292 0,16 (tall i mill) ,00 Endringer i låneporteføljen/risikoeksponering i perioden (mai - august). Kommunens sertifikatlån pål. 100 mill. kr forfalt den 18. juni. I den sammenheng ble det avholdt en anbudskonkurranse for nytt lån den 13. juni. I tillegg ble lånet økt med 100 mill. kr, som en del av låneopptaket for Beste lånetilbud kom som en 12 mnd. FRN (sertifikat med flytende rente) med løpetid 18/6-14 til 17/6-15. Dette er et lån der renten flyter med basis i 3mnd. nibor og med renteregulering hver 3. måned på IMM. I tillegg til 3mnd. nibor betaler kommunen en margin på 0,10 prosentpoeng, som er fast i hele lånets løpetid. Lånet forfaller til full innfrielse den 17. juni Tilrettelegger for lånet er Danske Bank. Løpetid på lånene. Kommunen har lang løpetid på alle lån, med unntak for det nye sertifikatlånet. Kommunen kan oppnå noe bedre margin ved å finansiere seg kortere. Dette vil i så fall ha medført noe høyere refinansieringsrisiko. Løpetiden på kommunens lån er innenfor bestemmelsene i finansreglementet. 1 Side28

29 saldo forfalls- Långiver dato Sertifikatlån FRN + 10 ff juni 2015 Kommunalbanken flytende margin mars 2037 Kommunalbanken fast marg (+25 til 3/15) mars 2037 Kommunalbanken flytende margin desember 2030 Kommunalbanken flytende margin juni 2030 Kommunalbanken flytende margin juni 2027 Kommunalbanken flytende margin mars 2026 Kommunalbanken flytende margin mars 2027 Kommunalbanken flytende margin juni 2024 Kommunalbanken flytende margin mars 2032 Kommunalbanken flytende margin september 2021 Kommunalbanken flytende margin mars 2030 Kommunalbanken flytende margin desember 2036 HB flytende rente april 2042 HB flytende rente mars 2036 HB flytende rente november 2032 HB flytende rente juni 2015 HB fast til april 2018 HB fast til mai 2019 HB fast til april 2029 HB fast til april 2028 HB fast til juli 2019 HB fast til april 2032 HB fast til november 2023 HB fast til desember 2021 HB fast til mai 2033 HB fast til mai 2034 HB fast til april 2034 HB fast til januar 2035 HB fats til mai 2035 HB fast til november 2035 HB fats til november 2035 HB fast til juni 2031 HB sum av lån <1 mill ulike forfall Om kommunens låneportefølje. Kommunens lån har flytende rente, basert på 3mnd. nibor og regulering hver tredje måned på IMM. I tillegg til niborrenten kommer et margintillegg. Langsiktige lån i Kommunalbanken har (fortsatt) et margintillegg på 0,4 prosentpoeng (40 rentepunkter). Ved siste renteregulering (IMM juni) var 3M nibor 1,83 prosent. Med tillegg på 40 punkter gir dette en flytende rente på 2,23 prosent. Lånene i Husbanken har pt.-rente eller fastrente. For å få deler av porteføljen over på fastrente er det etablert renteswapper. Disse representerer en sikring av kontantstrømmen/renteutgiften på lånemassen, slik at den blir mer stabil og forutsigbar. I løpet av sommeren har lange fastrenter kommet ned på rekordlave nivåer og dette medfører at kommunens "gamle" fastrenter nå fremstår som høye. Andelen fast rente i kommunens låneportefølje er 54 prosent (finansreglementet åpner for inntil 80 prosent). Stakobyggets fastrenteposisjon på 200 mill er inkludert i de oppgitte tallene. Utløpstidspunkt, volum og nivå på fastrentene fremgår av tabellen: 2 Side29

Låneporteføljen Rapport 31. august 2015.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2015. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Låneporteføljen 31.12.2015

Låneporteføljen 31.12.2015 Verdal kommune. Låneporteføljen 31.12.2015 Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE - 200

Sauherad kommune Arkiv: FE - 200 Sauherad kommune Arkiv: FE - 200 Saksmappe: 16/1079-2 Saksbehandler: Mona Slaaen Dato: 09.05.2016 Finansrapportering 1. tertial 2016 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Steinkjer kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2014.

Steinkjer kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2014. Steinkjer kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2014. Forskriften som hjemler rapporteringskrav og - omfang for låneporteføljen inneholder bestemmelser om ulike nøkkeltall og verdier som skal rapporteres.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2017.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2017. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2017. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2013.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2013. Verran kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2013. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Sammensetning av låneporteføljen. Kommunens samlede lånevolum (ex. Husbank) utgjør

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2017.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2017. Verran kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2017. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016.

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2017.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2017. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2017. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2017.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2017. Låneporteføljen Rapport 31. august 2017. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016.

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2016.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2016. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2016. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2013.

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2013. Verran kommune. Låneporteføljen Rapport 31. desember 2013. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Kravet til rapportering fra låneporteføljen er hjemlet i "forskrift om kommuners

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2016.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2016. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2016. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2016.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2016. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2016. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2017.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2017. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2017. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2011/446 Arkivkode: 209 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Administrasjonen si tilråding: Finansrapport 2010 vert

Detaljer

Rapport fra tilsyn Biloppsamlingsaksjonen 2015

Rapport fra tilsyn Biloppsamlingsaksjonen 2015 Rana bilopphuggeri AS ranabil@online.no Saksb.: Sunniva S. Hartmann e-post: fmnosuh@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 07 Vår ref: 2005/10784 Deres ref: Vår dato: 26.5.2015 Deres dato: Arkivkode: 472 Rapport

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS Slipen Mekaniske AS post@slipen.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2014/7109 Deres ref: Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Rapport fra

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Bildevedlegg fra tilsyn Sisomar AS lokalitet Trollbukta Sørfold kommune

Bildevedlegg fra tilsyn Sisomar AS lokalitet Trollbukta Sørfold kommune Bildevedlegg fra tilsyn Sisomar AS lokalitet Trollbukta Sørfold kommune STATENS HUS Miljøvernavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: 75 53 15 00 www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 26.09.2011 2005/10172 461.3 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Nordasfalt AS, avd. Narvik

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Rapport fra tilsyn - Lofoten Viking AS

Rapport fra tilsyn - Lofoten Viking AS Lofoten Viking AS post@lofotenviking.com Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2014/3079 Deres ref: Vår dato: 23.06.2014 Deres dato: Arkivkode: Rapport fra

Detaljer

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 27.09.2011 2005/6034 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Veidekke ndustri AS Distrikt Nordland/Troms

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Brønnøysund lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr

Rapport fra tilsyn ved Brønnøysund lufthavn pålegg om redegjørelse og vedtak om gebyr Avinor Brønnøysund lufthavn Postboks 150 2061 GARDERMOEN Saksbehandler: Hege Rasmussen e-post: fmnohra@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 56 Vår ref: 2005/1451 Deres ref: Vår dato: 06.06.2014 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Rapport etter tilsyn Mosjøen bil og maskindemontering AS - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport etter tilsyn Mosjøen bil og maskindemontering AS - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Mosjøen bil og maskindemontering AS Båthølen 8658 MOSJØEN Saksb.: Sunniva S. Hartmann e-post: fmnosuh@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 07 Vår ref: 2005/10783 Deres ref: Vår dato: 23.01.2015 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune

Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Vår referanse Saksbehandler Dato 12/07425-17 Oddvar Andersen 10.01.2013 Utkast til fylkesrådet: Rutiner for finansforvaltning i Nord- Trøndelag fylkeskommune Fastsatt av fylkesrådet i Nord-Trøndelag den.,

Detaljer

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.:17/1532-1Arkiv: FINANSRAPPORT PR. 30.04.17 RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL

Detaljer

RUTINER FOR FINANSFORVALTNING.

RUTINER FOR FINANSFORVALTNING. RUTINER FOR FINANSFORVALTNING. Rutinene etableres med virkning fra 01.06.2013 og har som formål at finansforvaltningen utøves i tråd med kommunens til enhver tid gjeldende finansreglement (sist revidert

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2014.

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2014. Volda kommune. Låneporteføljen Rapport 31. desember 2014. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN 30.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 1.1 Utvalgte parametre... 3 1.2 Kommunens kommentar... 3 2 Sammensetning av

Detaljer

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune

Rutiner for finansforvaltning. Verdal kommune Rutiner for finansforvaltning Verdal kommune Oversikt: 1. Innledning... 3 2. Administrative rutiner... 4 3. Likviditetsoversikt... 5 4. Rutine for vurdering og håndtering av finansiell risiko... 6 5. Avvikshåndtering...

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2017

Finansrapport 1. tertial 2017 Finansrapport 1. tertial 2017 Vedlegg til 1. tertialrapport 2017 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Agenda Lenvikdommen Finansieringskilder og status i kommunene Kapitalmarkedet Mine vurderinger/anbefalinger Lenvikdommen Innklagede

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2016

Finansrapport 1. tertial 2016 Finansrapport 1. tertial 2016 Vedlegg til 1. tertialrapport 2016 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Avløpsaksjon 2014 oversendelse av rapport

Avløpsaksjon 2014 oversendelse av rapport Rana kommune Postboks 173 8601 MO i RANA Saksbehandler: Hege Rasmussen e-post: fmnohra@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 56 Vår ref: 2007/8478 Deres ref: 2014/2583 Vår dato: 01.07.2014 Deres dato: 03.06.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2016

Finansrapport 2. tertial 2016 Finansrapport 2. tertial 2016 Vedlegg til 2. tertialrapport 2016 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING

FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING Lars Ludvigsen Kunde og markedsansvarlig, Kommunalbanken AS KOMØK torsdag 26. mai 2016 Agenda Finansreglementet Revidering Endrede rammer Finansrapport Innhold Tips og eksempler

Detaljer

Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Asker kommunes finansforvaltning rapportering i henhold til finansreglementet Finansrapportering 3. kvartal 2013 Asker kommunes nye finansreglement ble vedtatt i kommunestyresak

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning Randaberg kommune 2010 Reglement Finansforvaltning Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN... 2 1.1 HJEMMEL... 2 1.2 FULLMAKTER... 2 1.3 RAMMER FOR REGLEMENTET...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Finansrapport 2. tertial 2015

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Finansrapport 2. tertial 2015 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/7808-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 13.10.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 26.10.2010 2006/8830 461.3 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Elkem Salten Mårnes kvartsittbrudd

Detaljer

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Anita Grønås SAKSMAPPE: 2015/288 ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 RAPPORT OVER KOMMUNENS FINANSFORVALTNING

Detaljer

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 Finansrapport 3/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Side

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer