Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll styremøte Landbruk Nordvest"

Transkript

1 Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: Org.nr:NO MVA E-post tenester: Telefax Bankgiro nr: Sunndalsøra 3. desember 2013 Protokoll styremøte Landbruk Nordvest På Hotel Alexandra, Molde, kl Til stades Ivar Aae, Maud Grøtta, Morten Feiring, Hegelin Waldal,, Wenche Ytterli, Knut Strand og Odd Harald Solheim. Forfall: Grete Misfjord Tilsette: Marit Bjerkeset, Audhild Tundal, Jon G. Lied, og Ivar Bakken. Saker: 1/14 Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat frå siste styremøte Til innkallinga: Styret ynskjer å få alle sakspapir samla ei veke før møtet. Til protokollen frå sist: Brev til årsmøteutsendingane har ikkje vorte sendt ut. Brev til valnemnda i Norsk Landbruksrådgiving vart ikkje sendt. Styreleiaren har halde kontakt med valnemnda på annan måte. Vedtak: Styret godkjente innkalling, dagsorden og protokoll frå siste styremøte 2/14 Årsmelding 2013 (Årsmøtesak nr 3a.) Ivar B gjekk gjennom forslag til styret årsmelding. Det vart lagt vekt på: Omsetjinga har gått opp til trass for at tal medlemmar vi lønnar for går ned. Det var siste året høgt sjukefråvær blant avløysarane. Vi har hatt tre alvorlege arbeidsulykker siste året. Arbeidsmiljøutvalet har hatt 1 møte i Styret bad om at ein for neste års årsmelding tek med litt om: Måloppnåing og kva vi er nøgde med og ikkje. Nokre betraktningar om kva vi er gode på. Kven er det som sluttar å bruke oss og kvifor. Økonomisk utvikling og samanlikn gjerne med utviklinga i tal bønder i fylket. Kontoradresse: Avd Molde Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Volda Hovsvegen 25 Boks 2023 Felleskjøpet Boks 123 Boks Sunndalsøra 6402 Molde 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6101 Volda

2 Forslag til endringar/tilføyingar i årsmeldinga Til årsmøtet i NLT var Ivar Aae og Grete Misfjord. OK Side 9: ta med bilete av avløysarar og gjerne meir frå tenester. Audhild gjekk gjennom årsmeldinga til tenester: Tenesteavdelinga har hatt ei enorm resultatforbetring i 2013 Vi er opptekne av alle skadane og har sett i gang arbeid saman med NLR- HMS og landbruksvikarane for å lage risikovurderingar etc. Jon G gjekk gjennom meldinga til rådgiving: Rådgivarstillinga på indre Nordmøre: o Positivt at denne endeleg er besett o Synd at Richard sluttar etter knapt eitt år o Håpar at styret er samd i at denne skal bemannast att Om prosjekta: o Vi har med oss litt lite sikre prosjektinntekter inn i det nye året. o Vi er med i nokre prosjekt som er eigd av andre som kanskje kan gje arbeid for LNV. Styret bad om at om at utagnet i årsmeldinga til byggteknikarane om balanse i rekneskapen blir formulert om. Program for medlemsmøta: Dreneringskurs med kursavgift og påmelding 2,5 3 timar før lunsj Organisasjonssaker i 30 minutt rett etter lunsj. Her er det viktig at foredraga og plansjane legg opp til at forsamlinga får gje tilbakemeldingar. o Årsmøtesaker 10 minutt o Presentasjon av tenestetilbodet Maks 2 tema 2 plansjar kan vera nok Lag gjerne noko bakgrunnsstoff da det er styremedlemmen som er til stades som skal presentere dette. o Våronnmøte ca 2,5 timar. Arbeidde med bemanninga av styremedlemar og tilsette på medlemsmøta. Administrasjonen skal gjere ferdig denne. Vedtak: Styret godkjente årsmeldinga for 2013 med nokre endringar nemnt ovanfor. Årsmøteutsendingane og årsmøteordføraren skal førehandsvarslast om medlemsmøta. 2

3 3/14 Rekneskap Marit gjekk gjennom rekneskapen. Styret diskuterte rentesatsen for medlemsinnskot og fann at ein rentesats på 1 % vil gje eit sluttresultat på ca kr 5 000,-. Saldo eldre enn 90 dagar har betra seg mykje dei siste åra og er no kome på eit nivå som gjer at styret ikkje finn det nødvendig å sette av ytterlegare midlar til tap. Vedtak: Styret vedtok ein rentesats på 1 % på medlemsinnskot. Styret vil neste år ha eiga sak i styremøte om rentesats på medlemsinnskot. Styret tek rekneskapen for 2013 til vitande. Endeleg avgjerd blir gjort straks revisorgodkjenning føreligg. 4/14 Disponering av resultat Overskot blir overført til eigenkapital. Endeleg vedtak blir gjort når revisorgodkjent rekneskap føreligg. 5/14 Medlemsvilkår 2014 Det er medlemskontingenten som er årsmøtesak. Anna medlemsbetaling er, som budsjettet, ei styresak. Styret bad om at vi endrar framstillinga av medlemsvilkåra slik at det blir klart skilje mellom medlemskontingenten og anna medlemsbetaling. Vedtak: Styret vedtek medlemsvilkåra med desse nye prisane: o Timepris bygg og økonomi kr 750,- o Stoppsats bygg og økonomi kr 1500,- o Timepris for arbeid utført av jord- og planterådgivarane kr 600,- (kr for ikkjemedlemar) o Timepris for prosjektarbeid kr ,- (mest når det er stort krav om eigenfinansiering) 6/14 Budsjett for Landbruk Nordvest 2014 Styret handsama budsjettet for 2014 og kom med desse endringane i høve til forslaget: o Renta på medlemsinnskot må aukast til å bli på nivå med storleiken i rekneskapen. o I tillegg skal budsjettet resultatforbetrast med kr for avdeling tenester. Vedtak: Styret vedtek budsjett 2014 med endringane nemnt ovanfor. 3

4 7/14 Arbeidsplan 2014 Vi har no gjennomført eit år med arbeidsplan som byggjer på strategidokumentet. Dette vart evaluert og arbeidd med i felles styre- og medarbeidarsamling desember. Arbeidsplana for 2014 er for stor og detaljert til å sendast ut i Ringreven i si heilheit. Vedtak: Styret vedtek arbeidsplan 2014, men ynskjer at berre ein del prioriterte tiltak blir presentert i Årsmeldinga. Årsmøteutsendingane skal få tilsendt heile arbeidsplana. 8/14 Val av tilsettevalt representant til styret. Det er behov for endring av valordning for tilsettevalte styremedlemmar i Landbruk Nordvest. Tenesteavdelinga har nett avvikla val av styremedlem frå dei tilsette i avdelinga. Selma Cowan fekk flest stemmer. Rolf Kristian Blekken fekk nest flest stemmer. Ingvild Skjørsøter fekk flest stemmer i valet om varaplassen. Det blir feil kjønnsfordeling blant dei tilsettevalte i styret da det blir to av same kjønn (Maud er valt frå rådgivingsavdelinga). Vedtektene våre seier at vi skal ha ein av kvart kjønn og at styremedlemmane skal veljast for to år om gongen. Vi har praktisert at vi vel annakvart år for tenester og rådgiving. Samvirkelova instruerer at ein, for å kunne få rett kjønn, skal gå nedover på oppteljingslista etter valet til ein finn første person som er av rett kjønn. Problemet er at vi så lenge vi vel annakvart år blir låst til at tenesteavdelinga da berre kan velje menn og rådgivingsavdelinga berre kvinner. Vedtektene seier ikkje noko om sjølve valordninga for tilsettevalte til styret. Styret kan derfor endre denne om dei finn det nødvendig. Vedtak: Det skal haldast loddtrekning om kva for avdeling som skal vike når det gjeld kjønn på tilsettevalt til styret. Om resultatet av loddtrekninga gjer det nødvendig, skal det haldast nyval i rådgivingsavdelinga for eit år. Ved seinare val skal avdelingane vike etter tur og halde nyval dei for eit år dei gongene det blir behov for det. 9/14 Landbruk Nord sine innspel til NLT Landbruk Nord har sendt eit skriv til styret i NLT der dei peikar på tre hovudfokusområde som Landbruk Nord ynskjer at NLT skal ta opp til diskusjon. Dei tre områda er: Haustsamlinga og organisering av denne Dokumentasjonskrav i forhold til ferie/fritid Fusjonering mellom båe hovudorganisasjonane bør takast opp i båe hovudorganisasjonane. 4

5 Vedtak: Landbruk Nordvest sender NLT ei erklæring om støtte til Landbruk Nord sine innspel. Styret vil i neste styremøte diskutere strategiar for årsmøta i NLR/NLT. Orienteringssaker Driftsorientering. Årsmøte NLR mars, Ivar Aae, Grete og Ivar B. Årsmøte NLT april, Grete Misfjord er ein av utsendingane frå MR Om innkrevjing frå medlemmar med stor skuld og vurderingar av tap. Orientering frå valnemnda. Om tilsetting av ny rådgivar etter at Richard sluttar Midtnorsk Samarbeidsråd og innspelskonferanse behov for finansiering av ny forsking. Salskurs for kontortilsette NLR + LHMS Verveaksjon NLT Neste styremøte blir 31. mars. Referent: Ivar Bakken 5

6 Årsregnskap 2013 for Landbruk Nordvest SA Foretaksnr

7 Landbruk Nordvest SA Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinnteker Offentlige tilskudd over Jordbruksavtalen Kommunale tilskudd og SLF-tilskudd Prosjekttilskudd, ferie og sjukdom m.m Medlemsinntekter (kontingenter og gaver) Medlemsinntekter (tjenester og konsulentoppdrag) Feltgodtgjørelse, eksterne oppdrag Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Innkjøp av materialer og varer Innkjøp rådgivning Lønnskostnader Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT ( ) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) Årsregnskap for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

8 Landbruk Nordvest SA Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Krav på tilskudd Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 7, SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsregnskap for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

9 Landbruk Nordvest SA Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Forskuddsbetalt tilskudd Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sunndalsøra, / 31. mars 2014 Ivar Aae Hegelin Wadal Knut Strand Maud Grøtta Grete Ingeborg S. Misfjord styreleder styremedlem styremedlem styremedlem nestleder Morten Feiring Odd Harald Solheim Ivar Bakken styremedlem styremedlem daglig leder Årsregnskap for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

10 Landbruk Nordvest SA Noter 2013 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler kan nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (28%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Note 1 - Lønnskostnader og ytelser til ledende personer Selskapet har hatt 203 årsverk i regnskapsåret. I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Totalt Lønn og andre godtgjørelser Daglig leder Styremedlemmer Revisjonshonorar Revisor, årsoppgjør Revisor, andre tjenester Noter for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

11 Landbruk Nordvest SA Noter 2013 Pensjonsordninger Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert tjenestepensjonsordninger som tilfredsstiller kravene i loven. Ansatte i avdeling Landbrukstenester Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen. Ansatte i avdeling Landbruksrådgivning Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning. Pensjonsforpliktelser som omfattes av forsikrede ordninger er ikke balanseført. Ansatte i avdeling Byggteknikk Lukket ordning i Statens pensjonskasse. Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning. Pensjonsforpliktelser som omfattes av forsikrede ordninger er ikke balanseført. AFP Landbruk Nordvest BA har AFP-avtale gjennom LO/NHO ordningene. Denne omfatter alle avdelingene. Netto innbetalte pensjonspremier for 2013 er kr Pensjonsfond Pensjonsfond pr er kr Note 2 - Varige driftsmidler Maskiner Driftsløsøre Sum og anlegg Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Noter for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

12 Landbruk Nordvest SA Noter 2013 Note 3 - Andre driftskostnader Kostnader lokaler Leie maskiner, inventar Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Fremmede tjenester Telefon, porto, kontorrekvisita Kostnader transportmidler Kostnader reise, diett, bilgodtj Salgs-, reklame-, og representasjonskostn Kontingenter og gaver Forsikringer bedrift Andre kostnader Tap avgang driftsmidler Tap fordring Totalt Note 4 - Finansinntekter Renter bank Renter på medlemskonto Annen finansinntekt Note 5 - Finanskostnader Rentekostnader medlemskonto Andre rentekostnader Note 6 - Skatt Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader Permanente og andre forskjeller Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt Netto skattbar formue (avrundet) Noter for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

13 Landbruk Nordvest SA Noter 2013 Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat 0 + Formueskatt = Sum betalbar skatt /- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel 0 = Ordinær skattekostnad Skattesats : 28% Utsatt skatt/utsatt skattefordel: Driftsmidler Utestående fordringer Skattem. fremf. underskudd som utlignes = Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt 0 0 Negativt grunnlag utsatt skatt = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel (27%) Utsatt skattefordel er ikke bokført (ihht. unntaksregler for små foretak). Note 7 - Bundne bankinnskudd Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr og utgjorde pr i fjor kr Note 8 - Garantier Selskapet har en bankgaranti på kr stillet som sikkerhet ihht. Forskrift av 4. juni 2008 nr. 541 om bemanningsforetak 5. Note 9 - Lån fra forsøksringer Fra har Landbruk Nordvest BA tatt over driften av tre forsøksring-selskaper; Ytre Romsdal & Nordmøre Forsøksring, Landbruksrådgivning NordVest og Indre Sunnmøre Forsøksring. Det er kun driften som administreres i Landbruk Nordvest BA, selskapene er ikke sammenslått. Forsøksringene vil derfor levere egne regnskaper uten drift. Forsøksringene har lånt Landbruk Nordvest BA midler i forbindelse med oppstarten i Lån fra Ytre Romsdal og Nordmøre Forsøksring Lån fra Landbruksrådgivning Nordvest Lån fra Indre Sunnmøre Forsøksring Totalt Lånene er rente og avdragsfrie. Noter for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

14 Byrå Kontospesifiserte poster i næringsoppgaven Klient Landbruk Nordvest SA Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2013 Dato : 10/03/ :03 Side 1 av Endring 1200 Maskiner og anlegg , , , Bilhenger , , , KLAUVBOKS , , ,00 Post 1205: Personbiler, maskiner, inventar mv. (saldogruppe d) , , , Kontormaskiner , , ,58 Post 1280: Kontormaskiner o.l. (saldogruppe a) , , , Fordringer på ansatte , , ,10 Post 1380: Fordringer på ansatte , , , Innkjøpte varer for videresalg , , ,00 Post 1400: Varelager , , , Kundefordringer , , , Kundefordringer , ,50 0, Avsetning tap på fordringer , , ,12 Post 1500: Kundefordringer, inkl. i samme konsern , , , Variable forskudd , , , Overføring av negativ lønn 0, , , Forskudd fra bonde 0, , , Andre kortsiktige fordringer , , , Premiefond , , , Matnorge saldo ,44 0, , Krav på offentlige tilskudd , , , Andre forskuddsbetalte driftsko , , ,30 Post 1570: Andre kortsiktige fordringer , , , Bank, , , , Bankinnskudd for skattetrekk , , ,00 Post 1920: Bankinnskudd , , , Andeler , ,00 0,00 Post 2000: Aksjekap./EK andre foretak , ,00 0, Annen egenkapital , , ,22 Post 2059: Annen egenkapital , , , Leverandørgjeld , , ,23 Post 2400: Leverandørgjeld , , , Betalbar skatt, ikke utlignet , ,00 591,00 Post 2500: Betalbar skatt, ikke utlignet 1 324, ,00 591, Forskuddstrekk , , , Påleggstrekk , , , Trukket fagforeningskontingent , , , Andre trekk , , ,07 Post 2600: Skattetrekk og andre trekk , , , Inngående merverdiavgift, høy s 0, , , Oppgjørskonto merverdiavgift , , ,09 Post 2740: Skyldig merverdiavgift , , , Skyldig/betalt arbeidsgiveravgi , , , Påløpt arbeidsgiveravgift , , ,22 Post 2770: Skyldig arbeidsgiveravgift , , , Forskudd fra kunder 0, , , Forskudd på tilskudd 0, , ,46 Post 2900: Forskudd fra kunder 0, , , Skyldig lønn , , , Skyldige feriepenger , , ,64

15 Byrå Kontospesifiserte poster i næringsoppgaven Klient Landbruk Nordvest SA Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2013 Dato : 10/03/ :03 Side 2 av Endring 2945 Utbetalte feriepenger , , ,70 Post 2949: Lønn, feriepenger o.l , , , KUNDEFORDR KORR, YRNFR , , , KUNDEFORDR KORR, LRN , ,68 0, KUNDEFORDR KORR, ISFR , ,60 0, Annen kortsiktig gjeld , , , BSF Nesset , , , BSF Fræna ,11 0, , BSF Rauma ,96 0, ,96 Post 2990: Annen kortsiktig gjeld , , , Salgsinntekt handelsvarer, høy , , , Salgsinntekt arbeidstøy , , , Salgsinntekt adm., honorar etc ,51 0, , Salgsinntekt tjenester, avgifts , , , Salg landbruksvikar , , , Påslag ,24 0, , Annonse , , , Annonse, u/mva 0, , , Salgsinntekt tjenester, lav sat , , , Grunnkontingent , , , Arealkontingent grovfôr , , , Tak på kontingent 7 633, , , Arealkontingent potet , , , Arealkontingent grønnsaker , , , Arealkontingent bær frukt , , , Arealkontingent korn , , , Støttekontingent , , , JORDPRØVAR , , , KONSULENTOPPDRAG EKSTERNT , , ,18 Post 3000: Salgsinntekt og uttak, avgiftspliktig , , , Salgsinntekt handelsvarer, avgi 0, , ,05 Post 3100: Salgsinntekt og uttak, avgiftsfri 0, , , KURSINNTEKTER , , ,10 Post 3200: Salgsinntekt og uttak, utenfor avgiftsområdet , , , Tilskudd NLR, RAMMETILSKUDD , , , Tlskudd ferie/fritid , , , Tilskudd ferie/fritid godskreve , , , Tilskudd sykdom , , , KURSTILSKOT BSF , , , Tilskudd sykdom godskrevet medl , , , Andre off.tilskudd 0, , , TILSKUDD SLF ADM LBR.VIKAR , , , KOMMUNALE TILSKOT , , , BU-midler , , , Informasjonsmidler, fylket ,00 0, , ANDRE TILSKUDD , , , ANDRE PROSJEKT , , ,35 Post 3400: Offentlig tilskudd/refusjon , , , Leieinntekter ,00 0, ,00 Post 3600: Leieinntekt fast eiendom ,00 0, , Salgssum anl.midler avg.fri sal 0, , ,00 Post 3880: Gev. v avgang immatr. eiend. og varige drmidl 0, , , KONSULENTOPPDRAG MEDLEMMER , , , Feltgodtgjørelse , , , ØKOLOGISK LANDBRUK BLADET , , , Annen driftsrelatert inntekt , , , EGENFINANSIERING EIGNE PROSJEKT , , , EIGENFINSIERING MOTKONTO , , , Annen dr.relatert innt. avg.pl , ,00-125, Eigenfinansiering arbeidspakke ,50 0, , Eigenfinansiering arbeidspakke ,50 0, ,50

16 Byrå Kontospesifiserte poster i næringsoppgaven Klient Landbruk Nordvest SA Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2013 Dato : 10/03/ :03 Side 3 av Endring 3906 Eigenfinansiering arbeidspakke ,00 0, , Eigenfinansiering arbeidspakke ,60 0, , Eigenfinansiering arbeidspakke ,00 0, , REFUSJON DRIFTSUTG. LAV SATS , , , REFUSJON AV DRIFTSUTGIFTER , , , REFUSJON DRIFTSUTG. AVG.FRI , , ,47 Post 3900: Annen driftsrelatert inntekt , , , Innkjøp av varer for videresalg ,80 933, , Forsøksmateriell , , , ØKOLOGISK LANDBRUK TIL MEDL , , , ANALYSER , , , Innkj. av varer for videresalg, 0, , , Kjøp komm. landbruksvikar , , , Beholdningsendring 0, , , Fagmøter/markdager arrangement , , , KURSUTGIFTER , , , Rådgivingsmateriell 0, , ,00 Post 4005: Varekostnad , , , Fremmedytelse og underentrepris , , ,00 Post 4500: Fremmedytelse og underentreprise , , , Lønn til avløsere , , , Lønn til avløsere ved sykdom mm , , , Lønn kontoransatte , , , lønn kontoransatte ved sjukdom , , , Lønn landbruksvikar ,20 0, , Lønn klauvskjæring ,80 0, , Overtid , , , lønn til ansatte, etterbetaling , , , Feriepenger , , , Fri telefon , , , Fri BOLIG NETTOLØNN M AVG , , , MOTKONTO FRI BOLIG M AVG , , , Forsikringer i arbeidsforhold , , , Fordel i arbeidsforhold , ,00 490, Motkonto forsikringer , , , Motkonto for gruppe , ,00-490, Godtgjørelse til styre Sunndals 0, , , Offentlig tilskudd vedr. arbeid ,00 0, , Refusjon av sykepenger, lagets , , , Refusjon av sykepenger , , ,00 Post 5000: Lønn, feriepenger, mv , , , Godtgj. til styre- og bedriftsf , , ,00 Post 5300: Annen oppgavepliktig godtgjørelse , , , Arbeidsgiveravgift , , , Arbeidsgiveravgift av påløp. fe , , ,86 Post 5400: Arbeidsgiveravgift , , , Gaver til ansatte 1 010,00 0, , Overtidsmat 1 968,00 0, , Yrkesskadeforsikring , , , REISEFORSIKRING 4 649, , , ULYKKE FRITIDSFORSIKRING 5 604,40 819, , gruppelivsforsikring , , , AFP, O&U, sluttv.fondet , , , Egen pensjonsordning , , , ADM GEYR PENSJONSFOR , , , UTJAMNING PREM.PENSJONSFOR , , , HELSEFORSIKRING , , , ARBEID.DEL AV PENSJON.FOR , , , BEDRIFTSHELSETENESTE , , , Annen personalkostnad , , ,29 Post 5900: Annen personalkostnad , , , Avskrivning på bygning/annen fa , , ,16

17 Byrå Kontospesifiserte poster i næringsoppgaven Klient Landbruk Nordvest SA Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2013 Dato : 10/03/ :03 Side 4 av Endring Post 6000: Avskrivning på varige dr.m. og immaterielle eiendeler , , , Toll og spedisjonskostnad ved v 116,00 0,00 116,00 Post 6100: Frakt og transportkostnad vedrørende salg 116,00 0,00 116, Leie lokale , , ,93 Post 6300: Leie lokale , , , Lys, varme, reinhald,renovasjon , , ,68 Post 6340: Lys, varme , , , Leie datasystemer , , , Leie andre kontormaskiner , , , Leie transportmidler maskiner , , , Annen leiekostnad 4 792, , ,80 Post 6400: Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l , , , Håndverktøy 1 750, , , Programvare 8 240, , , Inventar 0, , , Driftsmateriale ma. til forsøk 2 202,60 175, , Datautstyr , , , Programvare årlig vedl.hold , , , Rekvisita 4 464, , , Arbeidsklær og arbeidsutstyr , , , Annen driftsmateriale , , ,00 Post 6500: Verktøy, inventar og driftsmater. mv. som ikke skal aktiveres , , , Reparasjon og vedlikehold utsty , , , REP OG VEDLIKEH DATA , , , Reparasjon og vedlkehold annet 0,00 487,20-487,20 Post 6695: Reparasjon og vedlikehold annet , , , Revisjons og regnskapshonorar , , , Fremmed tjeneste 3 600,00 0, , Fremmed tjeneste ,00 0, , Fremmed tjeneste ,50 0, , Fremmed tjeneste 7 400,00 0, , Fremmed tjeneste 3 800,00 0, , Annen fremmed tjeneste , , , EGENINNSATS PROSJEKT (arb.pk.1) , , , EGENINNSATS PROSJEKT MOTKONTO , , , Arbeid i arbeidspakke ,00 0, , Arbeid i arbeidspakke ,50 0, , Arbeid i arbeidspakke ,60 0, , Arbeid i arbeidspakke ,39 0, , Arbeid i arbeidspakke ,10 0, ,10 Post 6700: Fremmed tjeneste (regnskap, rev.hon., rådgivning o.l , , , Kontorrekvisita , , , TRYKKING/KOPIERING , , , Aviser, tidsskrifter, bøker o l , , , FAGLITTERATUR , , , Møte, kurs, oppdatering avløser , , , Annen kontorkostnad , , , Telefon , , , Mobiltelefon , , , Datakommunikasjon internett , , , Porto , , ,14 Post 6995 Kontorkostnad, telefon, porto mv , , , Drivstoff transportmidler , , ,49 Post 7000: Drivstoff transportmidler , , , Vedlikehold transportmidler 4 904, , ,42 Post 7020: Vedlikehold mv. transportmidler 4 904, , ,42

18 Byrå Kontospesifiserte poster i næringsoppgaven Klient Landbruk Nordvest SA Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2013 Dato : 10/03/ :03 Side 5 av Endring 7040 Forsikring og avgifter transpor , , ,00 Post 7040: Forsikring og avgifter på transportmidler , , , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , , , Bilgodtgj., passasj.,last , , , Diettkostnad, oppgavepliktig , , , Nattillegg 2 790,00 0, ,00 Post 7155: Reise- og diettkostnad, bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , , , Reisekostnad, oppgavepliktig 0, , , Reisekostnad, ikke oppgaveplikt , , , Reisekostnad, høg sats , , , Persontransporttjeneste, lav s , , , Diettkostnad, ikke oppgaveplikt 0,00 274,00-274,00 Post 7165: Reise- og diettkostnad, ikke oppgavepliktig , , , Stillingsannonser , , , Annonser ,20 0, , Reklameartikler 0, , , messe- og utstillingskostn ,63 0, ,63 Post 7330: Salgs- og reklamekostnader , , , Kontingent, fradragsberettiget , , , Kontingent, ikke fradragsberett , , ,00 Post 7490: Kontingenter , , , Forsikringspremie, kontor/ adm , , , FORSIKR MASKINER 6 025, , ,00 Post 7500: Forsikringspremie , , , Møte, kurs, oppdatering adminis , , , Gave, fradragsberettiget 2 674, , , Gave, ikke fradragsberettiget 1 676, , , medarbeidermøter , , , Styre og bedriftsforsamlingsmøt , , , Møte arbeidsgruppe 625, , , Årsmøte , , , ÅRSMØTE NLR NLT 2 700,00 0, , Bank- og kortgebyr , , , Kredittkortprovisjoner 120,00 0,00 120, Annen kostnad , , ,15 Post 7700: Annen kostnad , , , Innkommet på tidl. nedskr. ford , , , Tap på fordringer , , ,15 Post 7830: Tap på fordringer , , , Tap ved avgang driftsmidler 0, , ,00 Post 7880: Tap v avg av immatr eiendeler og varige driftsmidler 0, , , Renteinntekt, skattefri -30,00-31,00 1, RENTEINNTEKT BANK , , , Renteinntekt kundefordringer , , ,11 Post 8050: Annen renteinntekt , , , Annen finansinntekt , , ,00 Post 8079: Annen finansinntekt 6 022, , , Annen finanskostnad 2 956, ,00-771,00 Post 8130: Rentekostnad til foretak i samme konsern 2 956, ,00-771, RENTEKOSTNADER BANK 63,00 250,00-187, Rentekostnad leverandører/kunde , , ,17 Post 8150: Annen rentekostnad , , , Betalbar skatt 1 324, ,00-591,00

19 Byrå Kontospesifiserte poster i næringsoppgaven Klient Landbruk Nordvest SA Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2013 Dato : 10/03/ :03 Side 6 av Endring Post 8300: Betalbar skatt 1 324, ,00-591,00

20 Mandat for regionale arbeidsgrupper Bakgrunn Protokollen fra jordbruksforhandlingene inneholder følgende konklusjoner: Avsetningen til HMS-tiltak i landbruket videreføres med 14 millioner kr i Midlene overføres NLR og øremerkes HMS-arbeid i landbruket. I tillegg avsettes 1 million kroner til å dekke kostnader i forbindelse med sammenslåing av LHMS og NLR. I forbindelse med overdragelsen av Landbrukets HMS-tjeneste, er det er nedsatt 4 arbeidsgrupper som skal finne beste mulig løsning for samlokalisering. Arbeidsgruppene skal gjennomgå, utrede og foreslå nye, effektive og relevante tiltak for å få HMS-faget inn i andre aktuelle fagseksjoner på lokalt nivå. Mandat I samråd med Styrene i NLR og LHMS er det utarbeidet et forslag til mandat for arbeidsgruppene: "Det opprettes 4 lokale arbeidsgrupper som skal finne best mulig løsning for samlokalisering. Arbeidsgruppene skal gjennomgå, utrede og foreslå nye, effektive og relevante tiltak for å få HMS-faget implementert i andre fagseksjoner på lokalt nivå med bakgrunn i arbeidet til faggruppen. Mål Målet for arbeidsgruppene er å fremme forslag på relevante tiltak for samlokalisering. Arbeidsgruppens oppgaver Kartlegge organisasjonens behov på lokalt nivå. Hvilke praksis har vi i dag, og hva er status for disse Gjennomgå, utrede og foreslå tiltak for samlokalisering og videreføring av arbeidet med HMSfaget. Herunder hvilke av dagens praksis, prosedyrer og rutiner bør videreføres, samt forslag på fremtidig arbeid innen HMS-faget på lokalt nivå. Gruppene skal gjøre en vurdering av de økonomiske konsekvensene for den løsningen prosjektgruppen anbefaler. Medlemmer Det er lagt vekt på bred sammensetning av arbeidsgruppene når det gjelder kompetanse knyttet til faget HMS både overordnet og mer detaljert. Personene må kunne ivareta de helhetlige behovene utdanningsinstitusjonene og sektoren har for å fremskaffe et enda bedre kunnskapsgrunnlag innen HMSfaget.

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra

Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 401 18 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 18.2.14

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 66 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 41 18 19 Bankgiro nr: 422.2.16347 Tingvoll 31. mars 214 Protokoll

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsmøteprotokoll Landbruk Nordvest SA

Årsmøteprotokoll Landbruk Nordvest SA Landbruk Nordvest SA Postboks 2023, 6402 Molde Besøksadresse: Fannestrandsvn 63 E-post rådgiving: nordvest@nlr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@nlr.no Telefax 401 18 09 Bankgiro nr:

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer