Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll styremøte Landbruk Nordvest"

Transkript

1 Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: Org.nr:NO MVA E-post tenester: Telefax Bankgiro nr: Sunndalsøra 3. desember 2013 Protokoll styremøte Landbruk Nordvest På Hotel Alexandra, Molde, kl Til stades Ivar Aae, Maud Grøtta, Morten Feiring, Hegelin Waldal,, Wenche Ytterli, Knut Strand og Odd Harald Solheim. Forfall: Grete Misfjord Tilsette: Marit Bjerkeset, Audhild Tundal, Jon G. Lied, og Ivar Bakken. Saker: 1/14 Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat frå siste styremøte Til innkallinga: Styret ynskjer å få alle sakspapir samla ei veke før møtet. Til protokollen frå sist: Brev til årsmøteutsendingane har ikkje vorte sendt ut. Brev til valnemnda i Norsk Landbruksrådgiving vart ikkje sendt. Styreleiaren har halde kontakt med valnemnda på annan måte. Vedtak: Styret godkjente innkalling, dagsorden og protokoll frå siste styremøte 2/14 Årsmelding 2013 (Årsmøtesak nr 3a.) Ivar B gjekk gjennom forslag til styret årsmelding. Det vart lagt vekt på: Omsetjinga har gått opp til trass for at tal medlemmar vi lønnar for går ned. Det var siste året høgt sjukefråvær blant avløysarane. Vi har hatt tre alvorlege arbeidsulykker siste året. Arbeidsmiljøutvalet har hatt 1 møte i Styret bad om at ein for neste års årsmelding tek med litt om: Måloppnåing og kva vi er nøgde med og ikkje. Nokre betraktningar om kva vi er gode på. Kven er det som sluttar å bruke oss og kvifor. Økonomisk utvikling og samanlikn gjerne med utviklinga i tal bønder i fylket. Kontoradresse: Avd Molde Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Volda Hovsvegen 25 Boks 2023 Felleskjøpet Boks 123 Boks Sunndalsøra 6402 Molde 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6101 Volda

2 Forslag til endringar/tilføyingar i årsmeldinga Til årsmøtet i NLT var Ivar Aae og Grete Misfjord. OK Side 9: ta med bilete av avløysarar og gjerne meir frå tenester. Audhild gjekk gjennom årsmeldinga til tenester: Tenesteavdelinga har hatt ei enorm resultatforbetring i 2013 Vi er opptekne av alle skadane og har sett i gang arbeid saman med NLR- HMS og landbruksvikarane for å lage risikovurderingar etc. Jon G gjekk gjennom meldinga til rådgiving: Rådgivarstillinga på indre Nordmøre: o Positivt at denne endeleg er besett o Synd at Richard sluttar etter knapt eitt år o Håpar at styret er samd i at denne skal bemannast att Om prosjekta: o Vi har med oss litt lite sikre prosjektinntekter inn i det nye året. o Vi er med i nokre prosjekt som er eigd av andre som kanskje kan gje arbeid for LNV. Styret bad om at om at utagnet i årsmeldinga til byggteknikarane om balanse i rekneskapen blir formulert om. Program for medlemsmøta: Dreneringskurs med kursavgift og påmelding 2,5 3 timar før lunsj Organisasjonssaker i 30 minutt rett etter lunsj. Her er det viktig at foredraga og plansjane legg opp til at forsamlinga får gje tilbakemeldingar. o Årsmøtesaker 10 minutt o Presentasjon av tenestetilbodet Maks 2 tema 2 plansjar kan vera nok Lag gjerne noko bakgrunnsstoff da det er styremedlemmen som er til stades som skal presentere dette. o Våronnmøte ca 2,5 timar. Arbeidde med bemanninga av styremedlemar og tilsette på medlemsmøta. Administrasjonen skal gjere ferdig denne. Vedtak: Styret godkjente årsmeldinga for 2013 med nokre endringar nemnt ovanfor. Årsmøteutsendingane og årsmøteordføraren skal førehandsvarslast om medlemsmøta. 2

3 3/14 Rekneskap Marit gjekk gjennom rekneskapen. Styret diskuterte rentesatsen for medlemsinnskot og fann at ein rentesats på 1 % vil gje eit sluttresultat på ca kr 5 000,-. Saldo eldre enn 90 dagar har betra seg mykje dei siste åra og er no kome på eit nivå som gjer at styret ikkje finn det nødvendig å sette av ytterlegare midlar til tap. Vedtak: Styret vedtok ein rentesats på 1 % på medlemsinnskot. Styret vil neste år ha eiga sak i styremøte om rentesats på medlemsinnskot. Styret tek rekneskapen for 2013 til vitande. Endeleg avgjerd blir gjort straks revisorgodkjenning føreligg. 4/14 Disponering av resultat Overskot blir overført til eigenkapital. Endeleg vedtak blir gjort når revisorgodkjent rekneskap føreligg. 5/14 Medlemsvilkår 2014 Det er medlemskontingenten som er årsmøtesak. Anna medlemsbetaling er, som budsjettet, ei styresak. Styret bad om at vi endrar framstillinga av medlemsvilkåra slik at det blir klart skilje mellom medlemskontingenten og anna medlemsbetaling. Vedtak: Styret vedtek medlemsvilkåra med desse nye prisane: o Timepris bygg og økonomi kr 750,- o Stoppsats bygg og økonomi kr 1500,- o Timepris for arbeid utført av jord- og planterådgivarane kr 600,- (kr for ikkjemedlemar) o Timepris for prosjektarbeid kr ,- (mest når det er stort krav om eigenfinansiering) 6/14 Budsjett for Landbruk Nordvest 2014 Styret handsama budsjettet for 2014 og kom med desse endringane i høve til forslaget: o Renta på medlemsinnskot må aukast til å bli på nivå med storleiken i rekneskapen. o I tillegg skal budsjettet resultatforbetrast med kr for avdeling tenester. Vedtak: Styret vedtek budsjett 2014 med endringane nemnt ovanfor. 3

4 7/14 Arbeidsplan 2014 Vi har no gjennomført eit år med arbeidsplan som byggjer på strategidokumentet. Dette vart evaluert og arbeidd med i felles styre- og medarbeidarsamling desember. Arbeidsplana for 2014 er for stor og detaljert til å sendast ut i Ringreven i si heilheit. Vedtak: Styret vedtek arbeidsplan 2014, men ynskjer at berre ein del prioriterte tiltak blir presentert i Årsmeldinga. Årsmøteutsendingane skal få tilsendt heile arbeidsplana. 8/14 Val av tilsettevalt representant til styret. Det er behov for endring av valordning for tilsettevalte styremedlemmar i Landbruk Nordvest. Tenesteavdelinga har nett avvikla val av styremedlem frå dei tilsette i avdelinga. Selma Cowan fekk flest stemmer. Rolf Kristian Blekken fekk nest flest stemmer. Ingvild Skjørsøter fekk flest stemmer i valet om varaplassen. Det blir feil kjønnsfordeling blant dei tilsettevalte i styret da det blir to av same kjønn (Maud er valt frå rådgivingsavdelinga). Vedtektene våre seier at vi skal ha ein av kvart kjønn og at styremedlemmane skal veljast for to år om gongen. Vi har praktisert at vi vel annakvart år for tenester og rådgiving. Samvirkelova instruerer at ein, for å kunne få rett kjønn, skal gå nedover på oppteljingslista etter valet til ein finn første person som er av rett kjønn. Problemet er at vi så lenge vi vel annakvart år blir låst til at tenesteavdelinga da berre kan velje menn og rådgivingsavdelinga berre kvinner. Vedtektene seier ikkje noko om sjølve valordninga for tilsettevalte til styret. Styret kan derfor endre denne om dei finn det nødvendig. Vedtak: Det skal haldast loddtrekning om kva for avdeling som skal vike når det gjeld kjønn på tilsettevalt til styret. Om resultatet av loddtrekninga gjer det nødvendig, skal det haldast nyval i rådgivingsavdelinga for eit år. Ved seinare val skal avdelingane vike etter tur og halde nyval dei for eit år dei gongene det blir behov for det. 9/14 Landbruk Nord sine innspel til NLT Landbruk Nord har sendt eit skriv til styret i NLT der dei peikar på tre hovudfokusområde som Landbruk Nord ynskjer at NLT skal ta opp til diskusjon. Dei tre områda er: Haustsamlinga og organisering av denne Dokumentasjonskrav i forhold til ferie/fritid Fusjonering mellom båe hovudorganisasjonane bør takast opp i båe hovudorganisasjonane. 4

5 Vedtak: Landbruk Nordvest sender NLT ei erklæring om støtte til Landbruk Nord sine innspel. Styret vil i neste styremøte diskutere strategiar for årsmøta i NLR/NLT. Orienteringssaker Driftsorientering. Årsmøte NLR mars, Ivar Aae, Grete og Ivar B. Årsmøte NLT april, Grete Misfjord er ein av utsendingane frå MR Om innkrevjing frå medlemmar med stor skuld og vurderingar av tap. Orientering frå valnemnda. Om tilsetting av ny rådgivar etter at Richard sluttar Midtnorsk Samarbeidsråd og innspelskonferanse behov for finansiering av ny forsking. Salskurs for kontortilsette NLR + LHMS Verveaksjon NLT Neste styremøte blir 31. mars. Referent: Ivar Bakken 5

6 Årsregnskap 2013 for Landbruk Nordvest SA Foretaksnr

7 Landbruk Nordvest SA Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinnteker Offentlige tilskudd over Jordbruksavtalen Kommunale tilskudd og SLF-tilskudd Prosjekttilskudd, ferie og sjukdom m.m Medlemsinntekter (kontingenter og gaver) Medlemsinntekter (tjenester og konsulentoppdrag) Feltgodtgjørelse, eksterne oppdrag Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Innkjøp av materialer og varer Innkjøp rådgivning Lønnskostnader Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT ( ) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) Årsregnskap for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

8 Landbruk Nordvest SA Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Krav på tilskudd Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 7, SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsregnskap for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

9 Landbruk Nordvest SA Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Forskuddsbetalt tilskudd Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sunndalsøra, / 31. mars 2014 Ivar Aae Hegelin Wadal Knut Strand Maud Grøtta Grete Ingeborg S. Misfjord styreleder styremedlem styremedlem styremedlem nestleder Morten Feiring Odd Harald Solheim Ivar Bakken styremedlem styremedlem daglig leder Årsregnskap for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

10 Landbruk Nordvest SA Noter 2013 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler kan nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (28%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Note 1 - Lønnskostnader og ytelser til ledende personer Selskapet har hatt 203 årsverk i regnskapsåret. I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Totalt Lønn og andre godtgjørelser Daglig leder Styremedlemmer Revisjonshonorar Revisor, årsoppgjør Revisor, andre tjenester Noter for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

11 Landbruk Nordvest SA Noter 2013 Pensjonsordninger Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert tjenestepensjonsordninger som tilfredsstiller kravene i loven. Ansatte i avdeling Landbrukstenester Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen. Ansatte i avdeling Landbruksrådgivning Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning. Pensjonsforpliktelser som omfattes av forsikrede ordninger er ikke balanseført. Ansatte i avdeling Byggteknikk Lukket ordning i Statens pensjonskasse. Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning. Pensjonsforpliktelser som omfattes av forsikrede ordninger er ikke balanseført. AFP Landbruk Nordvest BA har AFP-avtale gjennom LO/NHO ordningene. Denne omfatter alle avdelingene. Netto innbetalte pensjonspremier for 2013 er kr Pensjonsfond Pensjonsfond pr er kr Note 2 - Varige driftsmidler Maskiner Driftsløsøre Sum og anlegg Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Noter for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

12 Landbruk Nordvest SA Noter 2013 Note 3 - Andre driftskostnader Kostnader lokaler Leie maskiner, inventar Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Fremmede tjenester Telefon, porto, kontorrekvisita Kostnader transportmidler Kostnader reise, diett, bilgodtj Salgs-, reklame-, og representasjonskostn Kontingenter og gaver Forsikringer bedrift Andre kostnader Tap avgang driftsmidler Tap fordring Totalt Note 4 - Finansinntekter Renter bank Renter på medlemskonto Annen finansinntekt Note 5 - Finanskostnader Rentekostnader medlemskonto Andre rentekostnader Note 6 - Skatt Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader Permanente og andre forskjeller Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt Netto skattbar formue (avrundet) Noter for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

13 Landbruk Nordvest SA Noter 2013 Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat 0 + Formueskatt = Sum betalbar skatt /- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel 0 = Ordinær skattekostnad Skattesats : 28% Utsatt skatt/utsatt skattefordel: Driftsmidler Utestående fordringer Skattem. fremf. underskudd som utlignes = Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt 0 0 Negativt grunnlag utsatt skatt = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel (27%) Utsatt skattefordel er ikke bokført (ihht. unntaksregler for små foretak). Note 7 - Bundne bankinnskudd Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr og utgjorde pr i fjor kr Note 8 - Garantier Selskapet har en bankgaranti på kr stillet som sikkerhet ihht. Forskrift av 4. juni 2008 nr. 541 om bemanningsforetak 5. Note 9 - Lån fra forsøksringer Fra har Landbruk Nordvest BA tatt over driften av tre forsøksring-selskaper; Ytre Romsdal & Nordmøre Forsøksring, Landbruksrådgivning NordVest og Indre Sunnmøre Forsøksring. Det er kun driften som administreres i Landbruk Nordvest BA, selskapene er ikke sammenslått. Forsøksringene vil derfor levere egne regnskaper uten drift. Forsøksringene har lånt Landbruk Nordvest BA midler i forbindelse med oppstarten i Lån fra Ytre Romsdal og Nordmøre Forsøksring Lån fra Landbruksrådgivning Nordvest Lån fra Indre Sunnmøre Forsøksring Totalt Lånene er rente og avdragsfrie. Noter for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

14 Byrå Kontospesifiserte poster i næringsoppgaven Klient Landbruk Nordvest SA Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2013 Dato : 10/03/ :03 Side 1 av Endring 1200 Maskiner og anlegg , , , Bilhenger , , , KLAUVBOKS , , ,00 Post 1205: Personbiler, maskiner, inventar mv. (saldogruppe d) , , , Kontormaskiner , , ,58 Post 1280: Kontormaskiner o.l. (saldogruppe a) , , , Fordringer på ansatte , , ,10 Post 1380: Fordringer på ansatte , , , Innkjøpte varer for videresalg , , ,00 Post 1400: Varelager , , , Kundefordringer , , , Kundefordringer , ,50 0, Avsetning tap på fordringer , , ,12 Post 1500: Kundefordringer, inkl. i samme konsern , , , Variable forskudd , , , Overføring av negativ lønn 0, , , Forskudd fra bonde 0, , , Andre kortsiktige fordringer , , , Premiefond , , , Matnorge saldo ,44 0, , Krav på offentlige tilskudd , , , Andre forskuddsbetalte driftsko , , ,30 Post 1570: Andre kortsiktige fordringer , , , Bank, , , , Bankinnskudd for skattetrekk , , ,00 Post 1920: Bankinnskudd , , , Andeler , ,00 0,00 Post 2000: Aksjekap./EK andre foretak , ,00 0, Annen egenkapital , , ,22 Post 2059: Annen egenkapital , , , Leverandørgjeld , , ,23 Post 2400: Leverandørgjeld , , , Betalbar skatt, ikke utlignet , ,00 591,00 Post 2500: Betalbar skatt, ikke utlignet 1 324, ,00 591, Forskuddstrekk , , , Påleggstrekk , , , Trukket fagforeningskontingent , , , Andre trekk , , ,07 Post 2600: Skattetrekk og andre trekk , , , Inngående merverdiavgift, høy s 0, , , Oppgjørskonto merverdiavgift , , ,09 Post 2740: Skyldig merverdiavgift , , , Skyldig/betalt arbeidsgiveravgi , , , Påløpt arbeidsgiveravgift , , ,22 Post 2770: Skyldig arbeidsgiveravgift , , , Forskudd fra kunder 0, , , Forskudd på tilskudd 0, , ,46 Post 2900: Forskudd fra kunder 0, , , Skyldig lønn , , , Skyldige feriepenger , , ,64

15 Byrå Kontospesifiserte poster i næringsoppgaven Klient Landbruk Nordvest SA Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2013 Dato : 10/03/ :03 Side 2 av Endring 2945 Utbetalte feriepenger , , ,70 Post 2949: Lønn, feriepenger o.l , , , KUNDEFORDR KORR, YRNFR , , , KUNDEFORDR KORR, LRN , ,68 0, KUNDEFORDR KORR, ISFR , ,60 0, Annen kortsiktig gjeld , , , BSF Nesset , , , BSF Fræna ,11 0, , BSF Rauma ,96 0, ,96 Post 2990: Annen kortsiktig gjeld , , , Salgsinntekt handelsvarer, høy , , , Salgsinntekt arbeidstøy , , , Salgsinntekt adm., honorar etc ,51 0, , Salgsinntekt tjenester, avgifts , , , Salg landbruksvikar , , , Påslag ,24 0, , Annonse , , , Annonse, u/mva 0, , , Salgsinntekt tjenester, lav sat , , , Grunnkontingent , , , Arealkontingent grovfôr , , , Tak på kontingent 7 633, , , Arealkontingent potet , , , Arealkontingent grønnsaker , , , Arealkontingent bær frukt , , , Arealkontingent korn , , , Støttekontingent , , , JORDPRØVAR , , , KONSULENTOPPDRAG EKSTERNT , , ,18 Post 3000: Salgsinntekt og uttak, avgiftspliktig , , , Salgsinntekt handelsvarer, avgi 0, , ,05 Post 3100: Salgsinntekt og uttak, avgiftsfri 0, , , KURSINNTEKTER , , ,10 Post 3200: Salgsinntekt og uttak, utenfor avgiftsområdet , , , Tilskudd NLR, RAMMETILSKUDD , , , Tlskudd ferie/fritid , , , Tilskudd ferie/fritid godskreve , , , Tilskudd sykdom , , , KURSTILSKOT BSF , , , Tilskudd sykdom godskrevet medl , , , Andre off.tilskudd 0, , , TILSKUDD SLF ADM LBR.VIKAR , , , KOMMUNALE TILSKOT , , , BU-midler , , , Informasjonsmidler, fylket ,00 0, , ANDRE TILSKUDD , , , ANDRE PROSJEKT , , ,35 Post 3400: Offentlig tilskudd/refusjon , , , Leieinntekter ,00 0, ,00 Post 3600: Leieinntekt fast eiendom ,00 0, , Salgssum anl.midler avg.fri sal 0, , ,00 Post 3880: Gev. v avgang immatr. eiend. og varige drmidl 0, , , KONSULENTOPPDRAG MEDLEMMER , , , Feltgodtgjørelse , , , ØKOLOGISK LANDBRUK BLADET , , , Annen driftsrelatert inntekt , , , EGENFINANSIERING EIGNE PROSJEKT , , , EIGENFINSIERING MOTKONTO , , , Annen dr.relatert innt. avg.pl , ,00-125, Eigenfinansiering arbeidspakke ,50 0, , Eigenfinansiering arbeidspakke ,50 0, ,50

16 Byrå Kontospesifiserte poster i næringsoppgaven Klient Landbruk Nordvest SA Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2013 Dato : 10/03/ :03 Side 3 av Endring 3906 Eigenfinansiering arbeidspakke ,00 0, , Eigenfinansiering arbeidspakke ,60 0, , Eigenfinansiering arbeidspakke ,00 0, , REFUSJON DRIFTSUTG. LAV SATS , , , REFUSJON AV DRIFTSUTGIFTER , , , REFUSJON DRIFTSUTG. AVG.FRI , , ,47 Post 3900: Annen driftsrelatert inntekt , , , Innkjøp av varer for videresalg ,80 933, , Forsøksmateriell , , , ØKOLOGISK LANDBRUK TIL MEDL , , , ANALYSER , , , Innkj. av varer for videresalg, 0, , , Kjøp komm. landbruksvikar , , , Beholdningsendring 0, , , Fagmøter/markdager arrangement , , , KURSUTGIFTER , , , Rådgivingsmateriell 0, , ,00 Post 4005: Varekostnad , , , Fremmedytelse og underentrepris , , ,00 Post 4500: Fremmedytelse og underentreprise , , , Lønn til avløsere , , , Lønn til avløsere ved sykdom mm , , , Lønn kontoransatte , , , lønn kontoransatte ved sjukdom , , , Lønn landbruksvikar ,20 0, , Lønn klauvskjæring ,80 0, , Overtid , , , lønn til ansatte, etterbetaling , , , Feriepenger , , , Fri telefon , , , Fri BOLIG NETTOLØNN M AVG , , , MOTKONTO FRI BOLIG M AVG , , , Forsikringer i arbeidsforhold , , , Fordel i arbeidsforhold , ,00 490, Motkonto forsikringer , , , Motkonto for gruppe , ,00-490, Godtgjørelse til styre Sunndals 0, , , Offentlig tilskudd vedr. arbeid ,00 0, , Refusjon av sykepenger, lagets , , , Refusjon av sykepenger , , ,00 Post 5000: Lønn, feriepenger, mv , , , Godtgj. til styre- og bedriftsf , , ,00 Post 5300: Annen oppgavepliktig godtgjørelse , , , Arbeidsgiveravgift , , , Arbeidsgiveravgift av påløp. fe , , ,86 Post 5400: Arbeidsgiveravgift , , , Gaver til ansatte 1 010,00 0, , Overtidsmat 1 968,00 0, , Yrkesskadeforsikring , , , REISEFORSIKRING 4 649, , , ULYKKE FRITIDSFORSIKRING 5 604,40 819, , gruppelivsforsikring , , , AFP, O&U, sluttv.fondet , , , Egen pensjonsordning , , , ADM GEYR PENSJONSFOR , , , UTJAMNING PREM.PENSJONSFOR , , , HELSEFORSIKRING , , , ARBEID.DEL AV PENSJON.FOR , , , BEDRIFTSHELSETENESTE , , , Annen personalkostnad , , ,29 Post 5900: Annen personalkostnad , , , Avskrivning på bygning/annen fa , , ,16

17 Byrå Kontospesifiserte poster i næringsoppgaven Klient Landbruk Nordvest SA Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2013 Dato : 10/03/ :03 Side 4 av Endring Post 6000: Avskrivning på varige dr.m. og immaterielle eiendeler , , , Toll og spedisjonskostnad ved v 116,00 0,00 116,00 Post 6100: Frakt og transportkostnad vedrørende salg 116,00 0,00 116, Leie lokale , , ,93 Post 6300: Leie lokale , , , Lys, varme, reinhald,renovasjon , , ,68 Post 6340: Lys, varme , , , Leie datasystemer , , , Leie andre kontormaskiner , , , Leie transportmidler maskiner , , , Annen leiekostnad 4 792, , ,80 Post 6400: Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l , , , Håndverktøy 1 750, , , Programvare 8 240, , , Inventar 0, , , Driftsmateriale ma. til forsøk 2 202,60 175, , Datautstyr , , , Programvare årlig vedl.hold , , , Rekvisita 4 464, , , Arbeidsklær og arbeidsutstyr , , , Annen driftsmateriale , , ,00 Post 6500: Verktøy, inventar og driftsmater. mv. som ikke skal aktiveres , , , Reparasjon og vedlikehold utsty , , , REP OG VEDLIKEH DATA , , , Reparasjon og vedlkehold annet 0,00 487,20-487,20 Post 6695: Reparasjon og vedlikehold annet , , , Revisjons og regnskapshonorar , , , Fremmed tjeneste 3 600,00 0, , Fremmed tjeneste ,00 0, , Fremmed tjeneste ,50 0, , Fremmed tjeneste 7 400,00 0, , Fremmed tjeneste 3 800,00 0, , Annen fremmed tjeneste , , , EGENINNSATS PROSJEKT (arb.pk.1) , , , EGENINNSATS PROSJEKT MOTKONTO , , , Arbeid i arbeidspakke ,00 0, , Arbeid i arbeidspakke ,50 0, , Arbeid i arbeidspakke ,60 0, , Arbeid i arbeidspakke ,39 0, , Arbeid i arbeidspakke ,10 0, ,10 Post 6700: Fremmed tjeneste (regnskap, rev.hon., rådgivning o.l , , , Kontorrekvisita , , , TRYKKING/KOPIERING , , , Aviser, tidsskrifter, bøker o l , , , FAGLITTERATUR , , , Møte, kurs, oppdatering avløser , , , Annen kontorkostnad , , , Telefon , , , Mobiltelefon , , , Datakommunikasjon internett , , , Porto , , ,14 Post 6995 Kontorkostnad, telefon, porto mv , , , Drivstoff transportmidler , , ,49 Post 7000: Drivstoff transportmidler , , , Vedlikehold transportmidler 4 904, , ,42 Post 7020: Vedlikehold mv. transportmidler 4 904, , ,42

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Nr. 1 Mars 2014 38. Årgang

Nr. 1 Mars 2014 38. Årgang Nr. 1 Mars 2014 38. Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 FELLES ÅRSMØTE: Oppdal Landbruksrådgivning og Oppdal Avløserlag... side 3 OPPDAL LANDBRUKSRÅDGIVNING Innkalling

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Norske Landbrukstenester

Norske Landbrukstenester Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-11. 11. april 2013 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding... 12 Rekneskap...

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 OPPDAL FORSØKS- OG DRIFTSPLANRING... side 3 Innkalling til Årsmøtet 16. april (sammen med Avløserlaget)... side

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011

ÅRSRAPPORT. Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011 2010 ÅRSRAPPORT Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Interimsstyre... 2 Formål... 2 Medlemmer... 2 Stiftelsesmøte... 3 Ekstraordinært årsmøte... 3 Organisering...

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Årsmelding 2012 ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet 4 Styret aktivitet... 5 Årsmelding 2012.. 6 Landbruk Nord

Detaljer

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen

3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen 3 Velkomst frå arrangementskomiteen og formannen Toårsmelding og regnskap 4 Indremisjonsforbundet, toårsmelding 2011-2012 8 Årsregnskap for ImF 2011-2012 10 Konsernregnskap for ImF 2011-2012 13 Årsmelding

Detaljer

Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008.

Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008. Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008. 1 Innhald: Helsing frå Leiaren... 2 Program Årsmøte... 9 Tillitsvalde... 10 Adresseliste Lokallagsleiarar... 12 Medlemstal... 13 Rovvilt... 14 Rekneskap

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Ulobas årsrapport 2011

Ulobas årsrapport 2011 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen

Detaljer

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - ÅRSMELDING For året 2010 32. driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - Styret Frå venstre: Gunnar Dalen, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Lars E. Lundal, Kåre L. Berge (styreleiar), Paul

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vi hjelper deg med å vedlikeholde gårdens viktigste ressurs, DEG! Har du råd til å stå utenfor?

Innholdsfortegnelse. Vi hjelper deg med å vedlikeholde gårdens viktigste ressurs, DEG! Har du råd til å stå utenfor? Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Lederens side - god helse til alle bønder s. 4 Verdisynet - HIK s. 5 Vi gir trygghet og overskudd s. 5 Vårt medlemstilbud s. 6 HMS-besøk 2012 s. 7 Bedriftshelsetjenestene

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS

ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Hardangerrådet iks Til Representantane. ÅRSMØTET 2013 I HARDANGERRÅDET IKS Dato: 21.03.2013 Stad: Litteraturhuset i Odda Tid: Klokka 14.00 Regionrådet /Representantskapet er Årsmøte Agenda: Kl. 09.30 Regionrådsmøte

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer