Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll styremøte Landbruk Nordvest"

Transkript

1 Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: Org.nr:NO MVA E-post tenester: Telefax Bankgiro nr: Sunndalsøra 3. desember 2013 Protokoll styremøte Landbruk Nordvest På Hotel Alexandra, Molde, kl Til stades Ivar Aae, Maud Grøtta, Morten Feiring, Hegelin Waldal,, Wenche Ytterli, Knut Strand og Odd Harald Solheim. Forfall: Grete Misfjord Tilsette: Marit Bjerkeset, Audhild Tundal, Jon G. Lied, og Ivar Bakken. Saker: 1/14 Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat frå siste styremøte Til innkallinga: Styret ynskjer å få alle sakspapir samla ei veke før møtet. Til protokollen frå sist: Brev til årsmøteutsendingane har ikkje vorte sendt ut. Brev til valnemnda i Norsk Landbruksrådgiving vart ikkje sendt. Styreleiaren har halde kontakt med valnemnda på annan måte. Vedtak: Styret godkjente innkalling, dagsorden og protokoll frå siste styremøte 2/14 Årsmelding 2013 (Årsmøtesak nr 3a.) Ivar B gjekk gjennom forslag til styret årsmelding. Det vart lagt vekt på: Omsetjinga har gått opp til trass for at tal medlemmar vi lønnar for går ned. Det var siste året høgt sjukefråvær blant avløysarane. Vi har hatt tre alvorlege arbeidsulykker siste året. Arbeidsmiljøutvalet har hatt 1 møte i Styret bad om at ein for neste års årsmelding tek med litt om: Måloppnåing og kva vi er nøgde med og ikkje. Nokre betraktningar om kva vi er gode på. Kven er det som sluttar å bruke oss og kvifor. Økonomisk utvikling og samanlikn gjerne med utviklinga i tal bønder i fylket. Kontoradresse: Avd Molde Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Volda Hovsvegen 25 Boks 2023 Felleskjøpet Boks 123 Boks Sunndalsøra 6402 Molde 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6101 Volda

2 Forslag til endringar/tilføyingar i årsmeldinga Til årsmøtet i NLT var Ivar Aae og Grete Misfjord. OK Side 9: ta med bilete av avløysarar og gjerne meir frå tenester. Audhild gjekk gjennom årsmeldinga til tenester: Tenesteavdelinga har hatt ei enorm resultatforbetring i 2013 Vi er opptekne av alle skadane og har sett i gang arbeid saman med NLR- HMS og landbruksvikarane for å lage risikovurderingar etc. Jon G gjekk gjennom meldinga til rådgiving: Rådgivarstillinga på indre Nordmøre: o Positivt at denne endeleg er besett o Synd at Richard sluttar etter knapt eitt år o Håpar at styret er samd i at denne skal bemannast att Om prosjekta: o Vi har med oss litt lite sikre prosjektinntekter inn i det nye året. o Vi er med i nokre prosjekt som er eigd av andre som kanskje kan gje arbeid for LNV. Styret bad om at om at utagnet i årsmeldinga til byggteknikarane om balanse i rekneskapen blir formulert om. Program for medlemsmøta: Dreneringskurs med kursavgift og påmelding 2,5 3 timar før lunsj Organisasjonssaker i 30 minutt rett etter lunsj. Her er det viktig at foredraga og plansjane legg opp til at forsamlinga får gje tilbakemeldingar. o Årsmøtesaker 10 minutt o Presentasjon av tenestetilbodet Maks 2 tema 2 plansjar kan vera nok Lag gjerne noko bakgrunnsstoff da det er styremedlemmen som er til stades som skal presentere dette. o Våronnmøte ca 2,5 timar. Arbeidde med bemanninga av styremedlemar og tilsette på medlemsmøta. Administrasjonen skal gjere ferdig denne. Vedtak: Styret godkjente årsmeldinga for 2013 med nokre endringar nemnt ovanfor. Årsmøteutsendingane og årsmøteordføraren skal førehandsvarslast om medlemsmøta. 2

3 3/14 Rekneskap Marit gjekk gjennom rekneskapen. Styret diskuterte rentesatsen for medlemsinnskot og fann at ein rentesats på 1 % vil gje eit sluttresultat på ca kr 5 000,-. Saldo eldre enn 90 dagar har betra seg mykje dei siste åra og er no kome på eit nivå som gjer at styret ikkje finn det nødvendig å sette av ytterlegare midlar til tap. Vedtak: Styret vedtok ein rentesats på 1 % på medlemsinnskot. Styret vil neste år ha eiga sak i styremøte om rentesats på medlemsinnskot. Styret tek rekneskapen for 2013 til vitande. Endeleg avgjerd blir gjort straks revisorgodkjenning føreligg. 4/14 Disponering av resultat Overskot blir overført til eigenkapital. Endeleg vedtak blir gjort når revisorgodkjent rekneskap føreligg. 5/14 Medlemsvilkår 2014 Det er medlemskontingenten som er årsmøtesak. Anna medlemsbetaling er, som budsjettet, ei styresak. Styret bad om at vi endrar framstillinga av medlemsvilkåra slik at det blir klart skilje mellom medlemskontingenten og anna medlemsbetaling. Vedtak: Styret vedtek medlemsvilkåra med desse nye prisane: o Timepris bygg og økonomi kr 750,- o Stoppsats bygg og økonomi kr 1500,- o Timepris for arbeid utført av jord- og planterådgivarane kr 600,- (kr for ikkjemedlemar) o Timepris for prosjektarbeid kr ,- (mest når det er stort krav om eigenfinansiering) 6/14 Budsjett for Landbruk Nordvest 2014 Styret handsama budsjettet for 2014 og kom med desse endringane i høve til forslaget: o Renta på medlemsinnskot må aukast til å bli på nivå med storleiken i rekneskapen. o I tillegg skal budsjettet resultatforbetrast med kr for avdeling tenester. Vedtak: Styret vedtek budsjett 2014 med endringane nemnt ovanfor. 3

4 7/14 Arbeidsplan 2014 Vi har no gjennomført eit år med arbeidsplan som byggjer på strategidokumentet. Dette vart evaluert og arbeidd med i felles styre- og medarbeidarsamling desember. Arbeidsplana for 2014 er for stor og detaljert til å sendast ut i Ringreven i si heilheit. Vedtak: Styret vedtek arbeidsplan 2014, men ynskjer at berre ein del prioriterte tiltak blir presentert i Årsmeldinga. Årsmøteutsendingane skal få tilsendt heile arbeidsplana. 8/14 Val av tilsettevalt representant til styret. Det er behov for endring av valordning for tilsettevalte styremedlemmar i Landbruk Nordvest. Tenesteavdelinga har nett avvikla val av styremedlem frå dei tilsette i avdelinga. Selma Cowan fekk flest stemmer. Rolf Kristian Blekken fekk nest flest stemmer. Ingvild Skjørsøter fekk flest stemmer i valet om varaplassen. Det blir feil kjønnsfordeling blant dei tilsettevalte i styret da det blir to av same kjønn (Maud er valt frå rådgivingsavdelinga). Vedtektene våre seier at vi skal ha ein av kvart kjønn og at styremedlemmane skal veljast for to år om gongen. Vi har praktisert at vi vel annakvart år for tenester og rådgiving. Samvirkelova instruerer at ein, for å kunne få rett kjønn, skal gå nedover på oppteljingslista etter valet til ein finn første person som er av rett kjønn. Problemet er at vi så lenge vi vel annakvart år blir låst til at tenesteavdelinga da berre kan velje menn og rådgivingsavdelinga berre kvinner. Vedtektene seier ikkje noko om sjølve valordninga for tilsettevalte til styret. Styret kan derfor endre denne om dei finn det nødvendig. Vedtak: Det skal haldast loddtrekning om kva for avdeling som skal vike når det gjeld kjønn på tilsettevalt til styret. Om resultatet av loddtrekninga gjer det nødvendig, skal det haldast nyval i rådgivingsavdelinga for eit år. Ved seinare val skal avdelingane vike etter tur og halde nyval dei for eit år dei gongene det blir behov for det. 9/14 Landbruk Nord sine innspel til NLT Landbruk Nord har sendt eit skriv til styret i NLT der dei peikar på tre hovudfokusområde som Landbruk Nord ynskjer at NLT skal ta opp til diskusjon. Dei tre områda er: Haustsamlinga og organisering av denne Dokumentasjonskrav i forhold til ferie/fritid Fusjonering mellom båe hovudorganisasjonane bør takast opp i båe hovudorganisasjonane. 4

5 Vedtak: Landbruk Nordvest sender NLT ei erklæring om støtte til Landbruk Nord sine innspel. Styret vil i neste styremøte diskutere strategiar for årsmøta i NLR/NLT. Orienteringssaker Driftsorientering. Årsmøte NLR mars, Ivar Aae, Grete og Ivar B. Årsmøte NLT april, Grete Misfjord er ein av utsendingane frå MR Om innkrevjing frå medlemmar med stor skuld og vurderingar av tap. Orientering frå valnemnda. Om tilsetting av ny rådgivar etter at Richard sluttar Midtnorsk Samarbeidsråd og innspelskonferanse behov for finansiering av ny forsking. Salskurs for kontortilsette NLR + LHMS Verveaksjon NLT Neste styremøte blir 31. mars. Referent: Ivar Bakken 5

6 Årsregnskap 2013 for Landbruk Nordvest SA Foretaksnr

7 Landbruk Nordvest SA Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinnteker Offentlige tilskudd over Jordbruksavtalen Kommunale tilskudd og SLF-tilskudd Prosjekttilskudd, ferie og sjukdom m.m Medlemsinntekter (kontingenter og gaver) Medlemsinntekter (tjenester og konsulentoppdrag) Feltgodtgjørelse, eksterne oppdrag Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Innkjøp av materialer og varer Innkjøp rådgivning Lønnskostnader Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT ( ) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( ) Årsregnskap for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

8 Landbruk Nordvest SA Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Krav på tilskudd Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 7, SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsregnskap for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

9 Landbruk Nordvest SA Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Forskuddsbetalt tilskudd Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sunndalsøra, / 31. mars 2014 Ivar Aae Hegelin Wadal Knut Strand Maud Grøtta Grete Ingeborg S. Misfjord styreleder styremedlem styremedlem styremedlem nestleder Morten Feiring Odd Harald Solheim Ivar Bakken styremedlem styremedlem daglig leder Årsregnskap for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

10 Landbruk Nordvest SA Noter 2013 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler kan nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (28%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Note 1 - Lønnskostnader og ytelser til ledende personer Selskapet har hatt 203 årsverk i regnskapsåret. I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Totalt Lønn og andre godtgjørelser Daglig leder Styremedlemmer Revisjonshonorar Revisor, årsoppgjør Revisor, andre tjenester Noter for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

11 Landbruk Nordvest SA Noter 2013 Pensjonsordninger Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert tjenestepensjonsordninger som tilfredsstiller kravene i loven. Ansatte i avdeling Landbrukstenester Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen. Ansatte i avdeling Landbruksrådgivning Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning. Pensjonsforpliktelser som omfattes av forsikrede ordninger er ikke balanseført. Ansatte i avdeling Byggteknikk Lukket ordning i Statens pensjonskasse. Pensjonsordningen er en ytelsesbasert ordning. Pensjonsforpliktelser som omfattes av forsikrede ordninger er ikke balanseført. AFP Landbruk Nordvest BA har AFP-avtale gjennom LO/NHO ordningene. Denne omfatter alle avdelingene. Netto innbetalte pensjonspremier for 2013 er kr Pensjonsfond Pensjonsfond pr er kr Note 2 - Varige driftsmidler Maskiner Driftsløsøre Sum og anlegg Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Noter for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

12 Landbruk Nordvest SA Noter 2013 Note 3 - Andre driftskostnader Kostnader lokaler Leie maskiner, inventar Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Fremmede tjenester Telefon, porto, kontorrekvisita Kostnader transportmidler Kostnader reise, diett, bilgodtj Salgs-, reklame-, og representasjonskostn Kontingenter og gaver Forsikringer bedrift Andre kostnader Tap avgang driftsmidler Tap fordring Totalt Note 4 - Finansinntekter Renter bank Renter på medlemskonto Annen finansinntekt Note 5 - Finanskostnader Rentekostnader medlemskonto Andre rentekostnader Note 6 - Skatt Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader Permanente og andre forskjeller Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt Netto skattbar formue (avrundet) Noter for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

13 Landbruk Nordvest SA Noter 2013 Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat 0 + Formueskatt = Sum betalbar skatt /- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel 0 = Ordinær skattekostnad Skattesats : 28% Utsatt skatt/utsatt skattefordel: Driftsmidler Utestående fordringer Skattem. fremf. underskudd som utlignes = Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt 0 0 Negativt grunnlag utsatt skatt = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel (27%) Utsatt skattefordel er ikke bokført (ihht. unntaksregler for små foretak). Note 7 - Bundne bankinnskudd Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr og utgjorde pr i fjor kr Note 8 - Garantier Selskapet har en bankgaranti på kr stillet som sikkerhet ihht. Forskrift av 4. juni 2008 nr. 541 om bemanningsforetak 5. Note 9 - Lån fra forsøksringer Fra har Landbruk Nordvest BA tatt over driften av tre forsøksring-selskaper; Ytre Romsdal & Nordmøre Forsøksring, Landbruksrådgivning NordVest og Indre Sunnmøre Forsøksring. Det er kun driften som administreres i Landbruk Nordvest BA, selskapene er ikke sammenslått. Forsøksringene vil derfor levere egne regnskaper uten drift. Forsøksringene har lånt Landbruk Nordvest BA midler i forbindelse med oppstarten i Lån fra Ytre Romsdal og Nordmøre Forsøksring Lån fra Landbruksrådgivning Nordvest Lån fra Indre Sunnmøre Forsøksring Totalt Lånene er rente og avdragsfrie. Noter for Landbruk Nordvest SA Organisasjonsnr

14 Byrå Kontospesifiserte poster i næringsoppgaven Klient Landbruk Nordvest SA Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2013 Dato : 10/03/ :03 Side 1 av Endring 1200 Maskiner og anlegg , , , Bilhenger , , , KLAUVBOKS , , ,00 Post 1205: Personbiler, maskiner, inventar mv. (saldogruppe d) , , , Kontormaskiner , , ,58 Post 1280: Kontormaskiner o.l. (saldogruppe a) , , , Fordringer på ansatte , , ,10 Post 1380: Fordringer på ansatte , , , Innkjøpte varer for videresalg , , ,00 Post 1400: Varelager , , , Kundefordringer , , , Kundefordringer , ,50 0, Avsetning tap på fordringer , , ,12 Post 1500: Kundefordringer, inkl. i samme konsern , , , Variable forskudd , , , Overføring av negativ lønn 0, , , Forskudd fra bonde 0, , , Andre kortsiktige fordringer , , , Premiefond , , , Matnorge saldo ,44 0, , Krav på offentlige tilskudd , , , Andre forskuddsbetalte driftsko , , ,30 Post 1570: Andre kortsiktige fordringer , , , Bank, , , , Bankinnskudd for skattetrekk , , ,00 Post 1920: Bankinnskudd , , , Andeler , ,00 0,00 Post 2000: Aksjekap./EK andre foretak , ,00 0, Annen egenkapital , , ,22 Post 2059: Annen egenkapital , , , Leverandørgjeld , , ,23 Post 2400: Leverandørgjeld , , , Betalbar skatt, ikke utlignet , ,00 591,00 Post 2500: Betalbar skatt, ikke utlignet 1 324, ,00 591, Forskuddstrekk , , , Påleggstrekk , , , Trukket fagforeningskontingent , , , Andre trekk , , ,07 Post 2600: Skattetrekk og andre trekk , , , Inngående merverdiavgift, høy s 0, , , Oppgjørskonto merverdiavgift , , ,09 Post 2740: Skyldig merverdiavgift , , , Skyldig/betalt arbeidsgiveravgi , , , Påløpt arbeidsgiveravgift , , ,22 Post 2770: Skyldig arbeidsgiveravgift , , , Forskudd fra kunder 0, , , Forskudd på tilskudd 0, , ,46 Post 2900: Forskudd fra kunder 0, , , Skyldig lønn , , , Skyldige feriepenger , , ,64

15 Byrå Kontospesifiserte poster i næringsoppgaven Klient Landbruk Nordvest SA Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2013 Dato : 10/03/ :03 Side 2 av Endring 2945 Utbetalte feriepenger , , ,70 Post 2949: Lønn, feriepenger o.l , , , KUNDEFORDR KORR, YRNFR , , , KUNDEFORDR KORR, LRN , ,68 0, KUNDEFORDR KORR, ISFR , ,60 0, Annen kortsiktig gjeld , , , BSF Nesset , , , BSF Fræna ,11 0, , BSF Rauma ,96 0, ,96 Post 2990: Annen kortsiktig gjeld , , , Salgsinntekt handelsvarer, høy , , , Salgsinntekt arbeidstøy , , , Salgsinntekt adm., honorar etc ,51 0, , Salgsinntekt tjenester, avgifts , , , Salg landbruksvikar , , , Påslag ,24 0, , Annonse , , , Annonse, u/mva 0, , , Salgsinntekt tjenester, lav sat , , , Grunnkontingent , , , Arealkontingent grovfôr , , , Tak på kontingent 7 633, , , Arealkontingent potet , , , Arealkontingent grønnsaker , , , Arealkontingent bær frukt , , , Arealkontingent korn , , , Støttekontingent , , , JORDPRØVAR , , , KONSULENTOPPDRAG EKSTERNT , , ,18 Post 3000: Salgsinntekt og uttak, avgiftspliktig , , , Salgsinntekt handelsvarer, avgi 0, , ,05 Post 3100: Salgsinntekt og uttak, avgiftsfri 0, , , KURSINNTEKTER , , ,10 Post 3200: Salgsinntekt og uttak, utenfor avgiftsområdet , , , Tilskudd NLR, RAMMETILSKUDD , , , Tlskudd ferie/fritid , , , Tilskudd ferie/fritid godskreve , , , Tilskudd sykdom , , , KURSTILSKOT BSF , , , Tilskudd sykdom godskrevet medl , , , Andre off.tilskudd 0, , , TILSKUDD SLF ADM LBR.VIKAR , , , KOMMUNALE TILSKOT , , , BU-midler , , , Informasjonsmidler, fylket ,00 0, , ANDRE TILSKUDD , , , ANDRE PROSJEKT , , ,35 Post 3400: Offentlig tilskudd/refusjon , , , Leieinntekter ,00 0, ,00 Post 3600: Leieinntekt fast eiendom ,00 0, , Salgssum anl.midler avg.fri sal 0, , ,00 Post 3880: Gev. v avgang immatr. eiend. og varige drmidl 0, , , KONSULENTOPPDRAG MEDLEMMER , , , Feltgodtgjørelse , , , ØKOLOGISK LANDBRUK BLADET , , , Annen driftsrelatert inntekt , , , EGENFINANSIERING EIGNE PROSJEKT , , , EIGENFINSIERING MOTKONTO , , , Annen dr.relatert innt. avg.pl , ,00-125, Eigenfinansiering arbeidspakke ,50 0, , Eigenfinansiering arbeidspakke ,50 0, ,50

16 Byrå Kontospesifiserte poster i næringsoppgaven Klient Landbruk Nordvest SA Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2013 Dato : 10/03/ :03 Side 3 av Endring 3906 Eigenfinansiering arbeidspakke ,00 0, , Eigenfinansiering arbeidspakke ,60 0, , Eigenfinansiering arbeidspakke ,00 0, , REFUSJON DRIFTSUTG. LAV SATS , , , REFUSJON AV DRIFTSUTGIFTER , , , REFUSJON DRIFTSUTG. AVG.FRI , , ,47 Post 3900: Annen driftsrelatert inntekt , , , Innkjøp av varer for videresalg ,80 933, , Forsøksmateriell , , , ØKOLOGISK LANDBRUK TIL MEDL , , , ANALYSER , , , Innkj. av varer for videresalg, 0, , , Kjøp komm. landbruksvikar , , , Beholdningsendring 0, , , Fagmøter/markdager arrangement , , , KURSUTGIFTER , , , Rådgivingsmateriell 0, , ,00 Post 4005: Varekostnad , , , Fremmedytelse og underentrepris , , ,00 Post 4500: Fremmedytelse og underentreprise , , , Lønn til avløsere , , , Lønn til avløsere ved sykdom mm , , , Lønn kontoransatte , , , lønn kontoransatte ved sjukdom , , , Lønn landbruksvikar ,20 0, , Lønn klauvskjæring ,80 0, , Overtid , , , lønn til ansatte, etterbetaling , , , Feriepenger , , , Fri telefon , , , Fri BOLIG NETTOLØNN M AVG , , , MOTKONTO FRI BOLIG M AVG , , , Forsikringer i arbeidsforhold , , , Fordel i arbeidsforhold , ,00 490, Motkonto forsikringer , , , Motkonto for gruppe , ,00-490, Godtgjørelse til styre Sunndals 0, , , Offentlig tilskudd vedr. arbeid ,00 0, , Refusjon av sykepenger, lagets , , , Refusjon av sykepenger , , ,00 Post 5000: Lønn, feriepenger, mv , , , Godtgj. til styre- og bedriftsf , , ,00 Post 5300: Annen oppgavepliktig godtgjørelse , , , Arbeidsgiveravgift , , , Arbeidsgiveravgift av påløp. fe , , ,86 Post 5400: Arbeidsgiveravgift , , , Gaver til ansatte 1 010,00 0, , Overtidsmat 1 968,00 0, , Yrkesskadeforsikring , , , REISEFORSIKRING 4 649, , , ULYKKE FRITIDSFORSIKRING 5 604,40 819, , gruppelivsforsikring , , , AFP, O&U, sluttv.fondet , , , Egen pensjonsordning , , , ADM GEYR PENSJONSFOR , , , UTJAMNING PREM.PENSJONSFOR , , , HELSEFORSIKRING , , , ARBEID.DEL AV PENSJON.FOR , , , BEDRIFTSHELSETENESTE , , , Annen personalkostnad , , ,29 Post 5900: Annen personalkostnad , , , Avskrivning på bygning/annen fa , , ,16

17 Byrå Kontospesifiserte poster i næringsoppgaven Klient Landbruk Nordvest SA Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2013 Dato : 10/03/ :03 Side 4 av Endring Post 6000: Avskrivning på varige dr.m. og immaterielle eiendeler , , , Toll og spedisjonskostnad ved v 116,00 0,00 116,00 Post 6100: Frakt og transportkostnad vedrørende salg 116,00 0,00 116, Leie lokale , , ,93 Post 6300: Leie lokale , , , Lys, varme, reinhald,renovasjon , , ,68 Post 6340: Lys, varme , , , Leie datasystemer , , , Leie andre kontormaskiner , , , Leie transportmidler maskiner , , , Annen leiekostnad 4 792, , ,80 Post 6400: Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l , , , Håndverktøy 1 750, , , Programvare 8 240, , , Inventar 0, , , Driftsmateriale ma. til forsøk 2 202,60 175, , Datautstyr , , , Programvare årlig vedl.hold , , , Rekvisita 4 464, , , Arbeidsklær og arbeidsutstyr , , , Annen driftsmateriale , , ,00 Post 6500: Verktøy, inventar og driftsmater. mv. som ikke skal aktiveres , , , Reparasjon og vedlikehold utsty , , , REP OG VEDLIKEH DATA , , , Reparasjon og vedlkehold annet 0,00 487,20-487,20 Post 6695: Reparasjon og vedlikehold annet , , , Revisjons og regnskapshonorar , , , Fremmed tjeneste 3 600,00 0, , Fremmed tjeneste ,00 0, , Fremmed tjeneste ,50 0, , Fremmed tjeneste 7 400,00 0, , Fremmed tjeneste 3 800,00 0, , Annen fremmed tjeneste , , , EGENINNSATS PROSJEKT (arb.pk.1) , , , EGENINNSATS PROSJEKT MOTKONTO , , , Arbeid i arbeidspakke ,00 0, , Arbeid i arbeidspakke ,50 0, , Arbeid i arbeidspakke ,60 0, , Arbeid i arbeidspakke ,39 0, , Arbeid i arbeidspakke ,10 0, ,10 Post 6700: Fremmed tjeneste (regnskap, rev.hon., rådgivning o.l , , , Kontorrekvisita , , , TRYKKING/KOPIERING , , , Aviser, tidsskrifter, bøker o l , , , FAGLITTERATUR , , , Møte, kurs, oppdatering avløser , , , Annen kontorkostnad , , , Telefon , , , Mobiltelefon , , , Datakommunikasjon internett , , , Porto , , ,14 Post 6995 Kontorkostnad, telefon, porto mv , , , Drivstoff transportmidler , , ,49 Post 7000: Drivstoff transportmidler , , , Vedlikehold transportmidler 4 904, , ,42 Post 7020: Vedlikehold mv. transportmidler 4 904, , ,42

18 Byrå Kontospesifiserte poster i næringsoppgaven Klient Landbruk Nordvest SA Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2013 Dato : 10/03/ :03 Side 5 av Endring 7040 Forsikring og avgifter transpor , , ,00 Post 7040: Forsikring og avgifter på transportmidler , , , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , , , Bilgodtgj., passasj.,last , , , Diettkostnad, oppgavepliktig , , , Nattillegg 2 790,00 0, ,00 Post 7155: Reise- og diettkostnad, bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , , , Reisekostnad, oppgavepliktig 0, , , Reisekostnad, ikke oppgaveplikt , , , Reisekostnad, høg sats , , , Persontransporttjeneste, lav s , , , Diettkostnad, ikke oppgaveplikt 0,00 274,00-274,00 Post 7165: Reise- og diettkostnad, ikke oppgavepliktig , , , Stillingsannonser , , , Annonser ,20 0, , Reklameartikler 0, , , messe- og utstillingskostn ,63 0, ,63 Post 7330: Salgs- og reklamekostnader , , , Kontingent, fradragsberettiget , , , Kontingent, ikke fradragsberett , , ,00 Post 7490: Kontingenter , , , Forsikringspremie, kontor/ adm , , , FORSIKR MASKINER 6 025, , ,00 Post 7500: Forsikringspremie , , , Møte, kurs, oppdatering adminis , , , Gave, fradragsberettiget 2 674, , , Gave, ikke fradragsberettiget 1 676, , , medarbeidermøter , , , Styre og bedriftsforsamlingsmøt , , , Møte arbeidsgruppe 625, , , Årsmøte , , , ÅRSMØTE NLR NLT 2 700,00 0, , Bank- og kortgebyr , , , Kredittkortprovisjoner 120,00 0,00 120, Annen kostnad , , ,15 Post 7700: Annen kostnad , , , Innkommet på tidl. nedskr. ford , , , Tap på fordringer , , ,15 Post 7830: Tap på fordringer , , , Tap ved avgang driftsmidler 0, , ,00 Post 7880: Tap v avg av immatr eiendeler og varige driftsmidler 0, , , Renteinntekt, skattefri -30,00-31,00 1, RENTEINNTEKT BANK , , , Renteinntekt kundefordringer , , ,11 Post 8050: Annen renteinntekt , , , Annen finansinntekt , , ,00 Post 8079: Annen finansinntekt 6 022, , , Annen finanskostnad 2 956, ,00-771,00 Post 8130: Rentekostnad til foretak i samme konsern 2 956, ,00-771, RENTEKOSTNADER BANK 63,00 250,00-187, Rentekostnad leverandører/kunde , , ,17 Post 8150: Annen rentekostnad , , , Betalbar skatt 1 324, ,00-591,00

19 Byrå Kontospesifiserte poster i næringsoppgaven Klient Landbruk Nordvest SA Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2013 Dato : 10/03/ :03 Side 6 av Endring Post 8300: Betalbar skatt 1 324, ,00-591,00

20 Mandat for regionale arbeidsgrupper Bakgrunn Protokollen fra jordbruksforhandlingene inneholder følgende konklusjoner: Avsetningen til HMS-tiltak i landbruket videreføres med 14 millioner kr i Midlene overføres NLR og øremerkes HMS-arbeid i landbruket. I tillegg avsettes 1 million kroner til å dekke kostnader i forbindelse med sammenslåing av LHMS og NLR. I forbindelse med overdragelsen av Landbrukets HMS-tjeneste, er det er nedsatt 4 arbeidsgrupper som skal finne beste mulig løsning for samlokalisering. Arbeidsgruppene skal gjennomgå, utrede og foreslå nye, effektive og relevante tiltak for å få HMS-faget inn i andre aktuelle fagseksjoner på lokalt nivå. Mandat I samråd med Styrene i NLR og LHMS er det utarbeidet et forslag til mandat for arbeidsgruppene: "Det opprettes 4 lokale arbeidsgrupper som skal finne best mulig løsning for samlokalisering. Arbeidsgruppene skal gjennomgå, utrede og foreslå nye, effektive og relevante tiltak for å få HMS-faget implementert i andre fagseksjoner på lokalt nivå med bakgrunn i arbeidet til faggruppen. Mål Målet for arbeidsgruppene er å fremme forslag på relevante tiltak for samlokalisering. Arbeidsgruppens oppgaver Kartlegge organisasjonens behov på lokalt nivå. Hvilke praksis har vi i dag, og hva er status for disse Gjennomgå, utrede og foreslå tiltak for samlokalisering og videreføring av arbeidet med HMSfaget. Herunder hvilke av dagens praksis, prosedyrer og rutiner bør videreføres, samt forslag på fremtidig arbeid innen HMS-faget på lokalt nivå. Gruppene skal gjøre en vurdering av de økonomiske konsekvensene for den løsningen prosjektgruppen anbefaler. Medlemmer Det er lagt vekt på bred sammensetning av arbeidsgruppene når det gjelder kompetanse knyttet til faget HMS både overordnet og mer detaljert. Personene må kunne ivareta de helhetlige behovene utdanningsinstitusjonene og sektoren har for å fremskaffe et enda bedre kunnskapsgrunnlag innen HMSfaget.

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra

Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 401 18 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 18.2.14

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 66 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 41 18 19 Bankgiro nr: 422.2.16347 Tingvoll 31. mars 214 Protokoll

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer