ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG kl VEL MØTT!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!"

Transkript

1 ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG kl VEL MØTT! Adresse Skolealleen Mo i Rana E-post/Internett Telefon Telefaks Foretaksnr Orgnr

2 Tilstede: _35 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag ved Båsmokoret. Sak 01/2013: vedtak: KONSTITUERING A: Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes. B: Valg av møteledere: vedtak: a) Dirigenter: i) Dag Østerdal ii) Hilde Rausandaksel (bisitter) vedtak: C: Valg av referenter m.m.: a) Referenter: i) Liv-Unni G. Mikalsen vedtak: vedtak: vedtak: b) Tellekorps: i) Ørjan Henriksen ii) Brage Åsheim c) Protokollunderskrivere: i) Karl Hans Rønning ii) Bente Haug D: Godkjenning av saksliste og dagsorden i) Saksliste: Sak 01/13 Konstituering Sak 02/13 Årsmeldinger Sak 03/13 Regnskap 2012 Sak 04/13 Handlingsplan for Utdanningsforbundet Rana 2013/2014 Sak 05/13 Innkomne saker Sak 06/13 Budsjett for Utdanningsforbundet 2013/ 2014 Sak 07/13 Valg Sak 08/13 Resolusjoner 1

3 vedtak: ii) Dagsorden: Åpning av årsmøtet Kulturelt innslag ved Båsmokoret Sak 01/13 Konstituering Sak 02/13 Årsmeldinger Pause med mat/ kaffe Sak 03/13 Regnskap 2012 Sak 04/13 Handlingsplan for Utdanningsforbundet Rana 2013/2014 Sak 05/13 Innkomne saker Sak 06/13 Budsjett for Utdanningsforbundet 2013/ 2014 Sak 07/13 Valg Valg av 3 styremedlemmer Valg av 3 varamedlemmer Valg av hovedtillitsvalgte Valg av 4 medlemmer til valgkomité Sak 08/13 Resolusjoner Avslutning av årsmøtet vedtak: E: Fastsetting av reglement for årsmøtet: 1. De som ønsker å tegne seg på talerlisten, viser dette med å rekke opp en hand. De som ønsker å tegne seg for replikk, viser dette ved å rekke en hand opp, og viser to fingre. Det gis ikke anledning til duplikk 2. Forslag må leveres skriftlig og være undertegnet med forslagstillerens navn. Nye forslag kan ikke stilles i en sak etter at møtet har vedtatt at strek er satt. 3. Talere bruker talestolen hvis ikke årsmøtet bestemmer noe annet. i) Styrets forslag til møtereglement for årsmøtet vedtatt. Generelt om valgene Valgene gjelder for to år med virkningsdato fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet forut for valgene. Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om og som har sagt ja til å stille til valg. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. vedtak: ii) Styrets forslag til valgreglement for årsmøtet vedtatt. 2

4 Sak 02/2013: ÅRSMELDINGER Årsmelding fra styret i Utdanningsforbundet Rana 2012/2013 Styret har i innevære periode bestått av følgende personer: Leder Kari Brekke Arnesen Skonseng skole Nestleder/sekretær Kjell Gunnar Boldermo Polarsirkelen vgs HTV kommune Alf-Per Korsnes Johannes Lillevold Kristin Grindstad Kari Brekke Arnesen til fra Mo ungdomsskole Storforshei skole Barnas hus Skonseng skole Leder medl.gr. bhg Kristin Grindstad Barnas hus Leder medl.gr. gsk Marthe Granseth Gruben barneskole Leder medl.gr. vgo Elin Granmo Polarsirkelen vgs Leder medl.gr. fas Brit Johanne Pedersen PPT Repr. for ledere Bjørn Jacobsen Gruben ungdomsskole Kasserer/pensjonistarb. Fritz Otte Vara til styret: 1. Johannes Lillevold (fast medlem fra ) 2. Mette Røbergeng 3. Liv-Åse Lorentzen Samarbeidsgruppe for ledere: Bjørn Jacobsen (Gruben ungdomsskole), Mette Røbergeng (Kirkebakken kulturbarnehage), Lisbeth Angelsen (Englia barnehage), Sylvi Bratteng (PPT) Styret har hatt 12 møter i perioden med omtrent 90 saker til behandling, samt en seminardag 7. november Eksempler på saker som har vært til behandling: Møte- og aktivitetsplan for 2012/2013 Tariffoppgjør Ajourføring av medlemsregister Lokale forhandlinger Permitteringer i forbindelse med konflikt Informasjonsflyt, hjemmeside og facebook Budsjett Medlemsengasjement Opprettelse av lederråd Årsmøte 2013 Strategiplan for ungdomsskolen Samlokalisering av Polarsirkelen videregående skole Kontaktlærerordning ved Polarsirkelen videregående skole Barnehagedagen 3

5 Medlemsmøter/kurs/aktiviteter: Kurs for tillitsvalgte Kurs for tillitsvalgte i PBL-A om konfliktberedskap Kurs for tillitsvalgte i PBL-A om konfliktberedskap Tur for pensjonistmedlemmer Kurs for tillitsvalgte Medlemsmøte med Håvard Tjora Møte med skoleledere om lokale forhandlinger Møte med kommunale barnehagestyrere om lokale forhandlinger Kurs for nye tillitsvalgte (modul 1) Styreseminar i Mosjøen Kurs for tillitsvalgte Julebord for pensjonistmedlemmer Kurs for tillitsvalgte Kurs om styringsrett og medbestemmelse med Knut Ulleberg Medlemsmøte for barnehagemedlemmer Solkaffe for pensjonistmedlemmer Medlemsmøte om pensjon Årsmøte For styret i Utdanningsforbundet Rana Kjell Gunnar Boldermo Nestleder vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingen til orientering. 4

6 Årsmelding for hovedtillitsvalgt kommune for perioden mars 2012 mars Vervet hovedtillitsvalgt er hjemlet i hovedavtalen for KS og gir rett til å representere de kommunalt ansatte medlemmene av Utdanningsforbundet Rana. Fra årsmøtet våren 2012 fram til 2. oktober ble HTV- oppgavene ivaretatt ved HTV Alf Per Korsnes og vara HTV Johannes Lillevold. Fra 2. oktober har disse vært konstituert som HTV: Kristin Grindstad (35 % - hovedvekt barnehage), Kari Brekke Arnesen (20 % - hovedvekt skole), Johannes Lillevold (70 % - hovedvekt skole). Hovedtillitsvalgt: deltar i drøftings- og forhandlingsarbeid med Rana kommune og har uttalerett i ansettelsessaker. har vedtaksrett i politiske saker i partssammensatt utvalg (PSU) bindeledd mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver Hovedtillitsvalgt har møtt som fast medlem i: Partssammensatt utvalg (PSU): Politikere og de ansattes representanter (HTV). Arbeids- og miljøutvalg (AMU): Administrasjon og ansatterepresentanter/ hovedverneombud. (Utdanningsforbundet hadde ledervervet dette året, men mistet ledervervet og medlemsplass høsten 2012 pga HTV skiftet. Vi har satt i gang arbeidet med å få inn et nytt fast medlem). Omstillingsutvalget (OSU): Administrasjon og de ansattes representanter. Andre forum: Møte med barnehagesjef og skolesjef. Møter i Hovedtillitsvalgt gruppe. Fagutvalget. Diverse korte prosjektgrupper satt ned av arbeidsgiver. Omstillingsprosjekt/Rana Kommune Hovedtillitsvalgt har møtt i følgende arbeidsutvalg: Strategiplan for skolene (kom sent inn i dette arbeidet). Arbeidsgruppe barnehage arbeidstid i kommunale barnehager. Etisk plattform i Rana Kommune 4A.4 forhandlinger. Ny mulighet til å forhandle lønn for ny utdannelse utenom de ordinære lokale forhandlinger. Lønnsforhandlinger: Vi har forhandlet lokal lønn for alle medlemsgrupper/kapittel. Møter med skolesjef: - Økonomi i skoleavdelinga - Sykefravær - Ansettelser - Budsjett Økonomiplan - Strategiplan for skolen - Ny giv - Skup - Gnist (Program for kompetanseheving) - Senioravtalen - RAVO - Alternative undervisningssteder/frikult - Leirskoleavtalen Møter med barnehagesjef: - Økonomi og budsjett - Sykefravær - Tilsyn av barnehager 5

7 - Arbeidstid for pedagoger - Full barnehagedekning - Rekruttering av nye pedagoger - Pedagogisk norm i barnehagene - Klesgodtgjørelse - Ansettelser - Mentorordning Kurs for tillitsvalgte: Grunnskole, barnehage, Rana PPT, Rana voksenopplæring, rådhuset: - Rutiner rundt lokale kurs - Årshjul for medbestemmelse - Arbeidsplaner skole og barnehage - Lokal lønn - Senioravtalen - forsikringsavtalen - Pensjon, personalsaker, omstilling, IA, oppfølging ved sykefravær. - Bedriftshelsetjenesten - Kompetansekartlegging - Tariff Delt dagsverk/pålagt kveldsarbeid - Profesjonsetikk. - Avviksmeldinger - 4A.4 forhandlinger. Ny mulighet til å forhandle lønn for ny utdannelse utenom de ordinære lokale forhandlinger. Partssammensatt kurs for styrere og tillitsvalgte: - medbestemmelse og styringsrett Treffpunkt for lederne: Det er et ønske å gi lederne mulighet til å treffe sine hovedtillitsvalgte minst to ganger i året. Det ble avholdt møter mot lederne i barnehage og lederne i skole. Tema siste møte høst 2012 omhandlet arbeidstid og lokal lønn/godtgjørelser. I tillegg til de hovedtillitsvalgte har også lokallagslederne - leder/nestleder deltatt. Vi takker alle tillitsvalgte i skole og barnehage for et flott og konstruktivt samarbeid! Kristin Grindstad Kari Brekke Arnesen Johannes Lillevold (Alf Per Korsnes fram til 2. oktober) Hovedtillitsvalgte Utdanningsforbundet Rana vedtak: Årsmeldingen fra HTV kommune tas til orientering. 6

8 Årsmelding leder. Som leder har jeg denne perioden vært 80% frikjøpt. I tillegg har jeg vært 20 % frikjøpt som hovedtillitsvalgt fra 1. oktober Dette har gjort at jeg har kunnet ta del i ulike sider av arbeid i utdanningsforbundet. Oppgavene er varierte og gjør det både interessant og spennende å tilhøre denne organisasjonen. Som leder og HTV har jeg deltatt på og arrangert kurs både lokalt, på fylket og sentralt. I forbindelse med lokale forhandlinger deltok jeg på kurs i Oslo og Mosjøen. Fylket arrangerer flere kurs for ledere, HTV, ATV og kasserere. Jeg har deltatt på 4 av disse. I mars deltok jeg på konferanse på Mo; Samspill skaper vekst. Jeg har vært med på arrangement for pensjonistene; en vårtur (Saltdalen), julebord og Solkaffe I november gjennomførte vi et godt styreseminar kombinert med et større ATV-kurs i Mosjøen. Det føltes nyttig for alle parter. Evalueringa gjenspeilte at dette var noe vi måtte videreføre. Dette har vi forsøkt å anskueliggjøre og planlegge så langt, ved å legge det inn i budsjettet. I mars fikk vi gjennomført et kurs for både ledere og plasstillitsvalgte. (Knut Ulleberg: styringsrett og medbestemmelse) Slike felles kurs ser jeg på som viktige for en felles forståelse av avtaleverk og arbeidsmiljø. Jeg vil derfor forsøke å få til flere kurs og møter med felles agenda. Jeg har brukt utrolig mye tid på arbeid med medlemslister. Det har vært mye feil i tillegg til at det oppleves vanskelig for den enkelte å gå inn på Min side for å endre noe. Jeg håper det arbeidet som er lagt ned, skal gjøre det lettere å jobbe videre med dette. Styremøtene har vært gode for å få møte alle undergruppene i UDF. Vi har god dialog og det oppleves som nyttig å ha denne måten og diskutere ulike problemstillinger på tvers av daglig tilhørighet. Jeg kan tenke meg i det videre arbeidet å lufte muligheten for å ha styremøter delvis på dagtid for å se om det kan gjøre det lettere for styremedlemmene å få til denne frivillige innsatsen. Vi har ellers investert i møtebord og stoler på kontoret det siste året. Dette for å kunne gjennomføre styremøtene på et sted med tilgang til det vi trenger av internett, kontorutstyr og ellers ha plass nok. Økonomien i lokallaget er relativt grei. Vi vil fortsatt bruke mye penger på møter, kurs og skolering for og av medlemmene. Utdanningsforbundet Rana er i sum en aktiv, oppegående organisasjon. Det arbeides godt på alle nivå i organisasjonen. Vi ønsker å yte god assistanse til de som tar kontakt for å få hjelp. Noen ganger kan det ta tid for å gi svar. Her kan nevnes at vi bruker både fylkes- og sentralledd i tillegg til UDF sine jurister. I den forbindelse vil jeg nevne at det jobbes sentralt med ei nettbasert bok; Håndbok i drift og ledelse av lokal- og fylkeslag, som jeg har store forventninger til. Jeg har hatt ønske om å komme ut på de arbeidsplassene som har egne klubber, samt møte de medlemmene som er alene på sin arbeidsplass. Dette har det blitt for lite tid til. Jeg har et innstendig ønske om at jeg skal få dette bedre til i året som kommer. For meg har dette året vært spennende og lærerikt. Jeg vil spesielt takke styret og arbeidsplasstillitsvalgte for godt samarbeid i året som er gått. Kari Brekke Arnesen, leder Sylvi Bratteng orienterte om at det er dannet et lederråd sentralt. vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingen til orientering. 7

9 Årsmelding seksjon barnehage for perioden I denne perioden har jeg hatt følgende verv: Kontaktperson/HTV i lokallaget Styremedlem i seksjonsstyre/kontaktforum Barnehage på fylket HTV/Rana Kommune Medlem av gruppa som utarbeidet forslag til arbeidsplan i forhold til arbeidstid/planleggingstid for pedagogisk personale i kommunale barnehager. Styret har hatt hovedfokus på følgende saker: Ny arbeidstidsordning for barnehagelærere. Utarbeidet et forslag til arbeidsplan i samarbeid med barnehagesjef. Lokale forhandlinger Kvalitet i barnehager Kurs med Ulleberg. Medbestemmelse og styringsrett. Høring - Ny barnehagelov Barnehagedagen 2012 og Barnehagedagen ble markert i Rana på ulike måter i de ulike barnehagene. Hver barnehage har selv hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av eget opplegg. Streikeforberedelse våren 2012, Pbl-A området. Det ble avholdt kurs for arbeidsplasstillitsvalgte på dette området. Medlemsmøter: Arbeidstid i barnehagen. Vi hadde avtale med Bitte Aasegg fra Utdanningsforbundet Nordland om å delta. Men pga vær og føre avlyste Bitte sin ankomst og vi lokalt måtte «trå» til med engasjement og kunnskapsformidling om tema. Kvalitet i barnehagen-barnehagedagen 2013 Arbeid i perioden i kontaktforum Barnehage/Nordland Fylke Det har vært stort fokus på barnehagen og dens innhold fra kunnskapsdepartementet i perioden, noe som har vært med på å skape en del av de store sakene i Kontaktforum Barnehage. Rekruttering av pedagogisk personale Planleggingstid/Arbeidstid for pedagogisk personale i barnehagen, Pedagognormen og bemanning i barnehagen-barnehageoppropet Ny barnehagelærerutdanning fra høsten 2013 Ny tittel- Barnehagelærer Mo i Rana Kristin Grindstad vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingen til orientering. 8

10 Årsmelding medlemsgruppe grunnskole Rana. Det har i siste år ikke vært egne møter i medlemsgruppe grunnskole. Det har heller ikke vært etterspørsel etter slike treff. Det er ønskelig fra undertegnedes side å opprette en støttegruppe/ forum innenfor grunnskole. Det viktigste og mest tidkrevende arbeidet siste år har vært lokalt lønnsoppgjør. Her jobbet medlemsgruppe grunnskole sammen med lederne innenfor grunnskole for å favne hele gruppen av medlemmer innenfor skole. Lokale forhandlinger er et tidkrevende arbeid, hvor det er utrolig viktig at praktiske opplysninger er på plass. Dette ble det brukt mye tid på. Noe vi kan ta med videre er viktigheten av at hvert enkelt medlems opplysninger er riktige. Marthe Granset vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingen til orientering. Årsmelding for medlemsgruppe FAS, Utdanningsforbundet Rana Det har i siste år ikke vært egne møter i FAS Rana, som har medlemmer ved PPT Rana, rådhuset, biblioteket, NAV, Yttrabekken ungdomshjem, Stamina Hot og BUP Rana. Det ser ikke ut til å være behov for eller ønske om egne møter for denne medlemsgruppen. Det viktigste og mest tidkrevende arbeidet siste år har nok vært lokalt lønnsoppgjør, som gjaldt alle våre medlemmer ansatt i kommunen. Her har undertegnede vært i kontakt med alle kommunale FAS-medlemmer eller deres abeidsplasstillitsvalgte underveis. Ved den største arbeidsplassen med FAS-medlemmer i Rana, PPT Rana, er det månedlige klubbmøter og medbestemmelsesmøter. Sist vinter har det vært mye fokus på fylkestingets behandling av fylkets spesialpedagogiske tilbud, med forslag om nedlegging av Spesialpedagogisk senter i Bodø og Logopedisk senter i Sømna, i tillegg til nedlegging av en interkommunal, gjennomgående PP-tjeneste for videregående skole, til fordel for en egen fylkeskommunal tjeneste. Sentrene er vedtatt nedlagt fra årsskiftet, mens det kan avgjøres lokalt om man vil videreføre eller avslutte en felles pp-tjeneste med kommunene. Brit J Pedersen vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingen til orientering. 9

11 mars Årsmelding fra Polarsirkelen videregående skole. Sammensetning av klubbstyret ved Polarsirkelen videregående skole: Elin Granmo Karin Stothard Moheia Mjølan Kongsvegen ATV Kjell Gunnar Boldermo * Vara Hallvard Aanes Stein Erik Nilsen Styremedlem Jørn Fossmo Ragnhild Monsen Ronny Sakariassen * Klubbstyreleder Klubbstyrets engasjement holder høyt nivå. Perioden har vært preget av 1) samlokalisering og 2) finansiering av utvidet kontaktlærerordning. 1) Fylkestinget fattet prinsippvedtak om samlokalisering av Polarsirkelen videregående skole ved studiested Mjølan. I samme vedtak ligger det at godt planlagt nybygg for teknikk og industriell produksjon (TIP) ved studiested Kongsvegen flyttes til Mjølan. Eksisterende bygningsmasse for TIP brukes på dispensasjon fra Arbeidstilsynet. Nybygg skulle allerede vært tatt i bruk, men saksbehandling og posisjonsendringer på diverse nivåer i Nordland fylkeskommune medfører stadige utsettelser. 2) Polarsirkelen videregående skole har, grovt regnet, dobbelt så mange kontaktlærere som den har midler til i henhold til tildelt budsjett. De ekstra kontaktlærerne finansieres ved å telle ned antall undervisningstimer per år for samtlige av skolens lærere. Klubbstyret og fylkestillitsvalgte mener dette er brudd på hovedtariffavtalen, og saken er nå under behandling på fylkesnivå. Klubbstyret beklager sterkt at ledelsen ved Polarsirkelen videregående skole har ført oss inn i en situasjon med et slikt konfliktpotensiale ikke minst med tanke på at vi var i konflikt med konstatert tariffbrudd i en liknende problemstilling for kun tre år siden. Kjell Gunnar Boldermo Klubbstyreleder Polarsirkelen videregående skole vedtak: Årsmelding fra Polarsirkelen videregående skole tas til orientering. 10

12 Årsmelding fra pensjonistkontakten i Rana. Etter å ha vært medlem av Utdanningsforbundet Nordlands pensjoniststyre i 3 år, takket jeg for meg fra høsten Grunnen til det var ikke interne forhold i pensjoniststyret: der føler jeg vi jobbet meget bra og hadde en god tone innad i styret. Derimot opplevde jeg i disse 3 årene at Utdanningsforbundet som organisasjonen viste liten eller ingen interesse for gruppen pensjonister. På 3 år fikk vi ikke en eneste sak til behandling fra Fylkesstyret. Hovedoppgaven vår var jo nettopp å være et rådgivende organ i pensjonistsaker for Fylkesstyret! Utdanningsforbundet sentralt har uttalt at de er interessert i at pensjonistene blir i organisasjonen etter et langt yrkesaktivt liv, men hva vil de med oss uten det at vi tilfører organisasjonen ca 12 mill kroner i kassa hvert år? Organisasjonen vil ikke la oss få innflytelse over egne saker. Skal vi som gruppe få innflytelse, ser jeg ingen annen mulighet enn at vi melder oss inn i en eksisterende og landsdekkende pensjonistorganisasjon, f.eks LOP - Landslaget for offentlige pensjonister, som UNIO allerede over flere år har en samarbeidsavtale med. Det ville i så fall nesten fordoble medlemstallet til LOP og dermed gi denne mye mer makt. I Rana har vi ca 140 pensjonister som er medlemmer av Utdanningsforbundet. Men ikke alle bor i Rana. Noen har faktisk adresse Sverige. I desember arrangerte vi julebord på Meyergården for pensjonistene. Det var godt oppmøte. Vi luftet også spørsmålet om de følte behov for å få til et pensjoniststyre i lokallaget et styre som kunne komme med innspill til aktiviteter for denne gruppen, samt foreslå bruk av midlene som er avsatt i budsjettet. Konklusjonen var ganske entydig: de så ikke noe slikt behov, og svært få var villige til å sitte i et slikt styre. I disse dager har vi sendt pensjonistene invitasjon til solkaffe på Meyergården den 20. mars, og noen og tredve har meldt seg på. Ellers må jeg si at som pensjonistkontakt i lokallaget og som styrets bindeledd til pensjonistene, har jeg ikke blitt nedrent med henvendelser og ideer. Det tar jeg og lokallagsstyret som tegn på at pensjonistene syns det er sånn passe med organiserte aktiviteter. Vi må vokte oss vel for å overaktivisere denne gruppen. De som vil være pensjonister på heltid, må få lov til det. Tilbudet fra lokallaget skal være et tilbud og ingen ting annet. Ellers har vi annet hvert år gjennomført en tur / utflukt. Neste tur blir våren / sommeren I midten av april avholdes det et seminar for pensjonistkontaktene i Nordland. Det avvikles i Bodø. Program er ikke fastsatt ennå, men jeg kommer til å dra, så skulle det være saker / tema som ønskes tatt opp, er det bare å kontakte meg. På kontoret prøver Kari å få registrert e-postadressene til alle pensjonistene i den utstrekning de har e-postadresse. Grunnen til det er flere: Det blir enklere, billigere og raskere å sende hver enkelt en innbydelse til julebord, solkaffe osv, men samtidig er det en grei måte å få videresendt nyheter, aktuelle saker som angår pensjonistene. Derfor er mitt ønske at du som er pensjonist og som vet at du ikke har gitt oss e-postadressen din, send den til oss enten som , som SMS på telefonen, eller slå på tråden ( ) til kontoret vi har på Gruben U. Mo i Rana den 13/3-13 Fritz Otte vedtak: Årsmeldingen fra pensjonistkontakten tas til orientering 11

13 Sak 03/2013: REGNSKAP

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 vedtak: 1. Det framlagte regnskapet for Utdanningsforbundet Rana 2012 godkjennes. 2. Revisjonsberetningen tas til etterretning. 20

22 Sak 04/2013: HANDLINGSPLAN FOR UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013/ 2014 HANDLINGSPLAN FOR UTDANNINGSFORBUNDET RANA Lokallagets styre har det overordnede ansvaret for gjennomføring av lokallagets handlingsplan. Utdanningsforbundets landsmøtevedtak i 2012 er styrende og retningsgivende for lokallagets arbeid. Ut fra dette, samt lokale behov, er det satt opp forslag til handlingsplan med politiske retningslinjer og satsingsområder for perioden Det er ønskelig med innspill fra årsmøtet i tillegg. Samfunnsaktør: Utdanningsforbundet Rana vil jobbe mot arbeidsgiver og lokalsamfunn for at barn, unge og medlemmer skal få gode vilkår. Vi vil arbeide for å være med for å påvirke der det tas avgjørelser. Gjennom å delta i møter med politikere, administrasjon, skolesjef/ barnehagesjef og ad hoc-grupper, vil vi forsøke å påvirke beslutninger og påse at lover og vedtekter etterfølges. Spesielt kan nevnes her: Nye etiske retningslinjer i kommunen Vurdering av tilsynsordninger i barnehagene Plassering og bygging av ny ungdomsskole Plan- og gjennomføring av renovering av skolebygg/ uteområder i samarbeid med ansatte og ATV. Arbeid med budsjett og økonomiplan Arbeide for implementering av profesjonsetisk plattform Lønns- og arbeidsvilkår: Utdanningsforbundet baserer sin lønnspolitikk på sentrale og kollektive avtaler. Dette vil vi jobbe videre for i alt aktivt arbeid. Når det likevel legges opp til lokale forhandlinger, vil vi arbeide for at våre interesser blir ivaretatt i utforming av ny lønnspolitisk plan i kommunen. Jobbe for forutsigbare lønns- og arbeidsforhold ut fra ansvar og oppgaver, bl.a. ved å følge opp sak angående permittering ifm streik Ved utarbeidelse av ny arbeidstidsavtale for skoleverket, vil vi jobbe aktivt for å få bedret arbeidsforholdene sett i lys av nye oppgaver som er kommet til de senere år. Vi vil spesielt fokusere på kontaktlærere og andre funksjoner, samt leseplikt på barnetrinnet. Være en aktiv aktør i arbeidet med evaluering av arbeidstidsordning i barnehagene Det har vært variert og mangelfullt avvikssystem innen HMS-arbeid på de ulike arbeidsplassene. Vi vil delta aktivt i prosessene som er satt i gang kommunalt innen dette området. Arbeide for mest mulig lik og rettferdig godtgjørelse for arbeid som ATV Lokalisering av RAVO For at arbeidsvilkårene ute på den enkelte arbeidsplass skal bli best mulig, er det viktig med godt motiverte og skolerte arbeidsplasstillitsvalgte. Landsmøtet vedtok bl.a. sist høst: 21

23 o o o o Organisasjonen på alle nivå skal i perioden prioritere arbeidet med å etablere ordninger slik at alle medlemmer får en stedlig tillitsvalgt. Tillitsvalgtordningen for barnehager, små arbeidsplasser og små medlemsområder skal ha spesielt fokus. Det utvikles et sentralt introduksjonskurs for nye hovedtillitsvalgte. Organisasjonen skal i denne perioden undersøke tillitsvalgtrepresentasjonen fra ulike medlemsgrupper på alle nivåer. Der hvor man ser at det er vanskelig å rekruttere tillitsvalgte fra enkelte medlemsgrupper, vurderes hvilke tiltak som skal iverksettes. Vi vil jobbe for at dette skal få virkning lokalt gjennom : kurs med arbeidsplasstillitsvalgte, noen av disse sammen med ledergruppa leder og HTV på besøk til arbeidsplassene samle medlemmer fra arbeidsplasser der det bare er et- / få medlemmer for å få innspill og samarbeid rundt fagforeningsarbeidet følge opp utviklinga sentralt innen utvikling av ny opplæringsmodul for tillitsvalgte arrangere et 2-dagersseminar for tillitsvalgte i tråd med tilbakemeldt behov få HTV inn i fora der vi nå ikke har innpass, for eksempel rektor- og styrermøter Utdanningspolitikk: forsøke å få inn igjen utdanningsplasser innenfor systemet Kompetanse for læring gjennom budsjett- og annet påvirkningsarbeid bruke de fora vi har for å følge med og påvirke utvikling av ny barnehagelærerutdanning Organisasjonspolitikk: Landsmøtet vedtok bl.a. sist høst: o Alle lokallag og fylkeslag skal innen opprette lederforum og legge til rette for regelmessige møter i disse. o I løpet av landsmøteperioden nedsettes en prosjektgruppe som får i oppdrag å utrede ledernes posisjon i organisasjonen og legge en strategi for å styrke Utdanningsforbundet som organisasjon for ivaretakelse, politikkutvikling, synlighet og opinionsdannelse for ledere. Prosjektets størrelse, sammensetning og varighet fastsettes av sentralstyret. UDF Rana har i siste periode jobbet for å få til lederråd uten å lykkes helt. Vi har i dag ei kontaktgruppe på 4. Vi vil opprettholde og videreutvikle arbeid mot ledergruppa. Det er ønskelig med tilbakemeldinger og ønsker i forhold til hvordan denne gruppa vil benytte UDF i sitt arbeid. Vi vil ha nødvendige høringer og ellers arrangere ulike medlemsmøter. Dette kan være ut fra lokale behov eller oppfølging av innspill fra fylke eller sentralledd. Informasjon og innspill vil bli foretatt via mail, hjemmeside og facebook. Arbeide videre med system for medlemsregistrering for å få dette best mulig oppdatert til enhver tid. Det er ønskelig at leder, HTV og styret kan bli mer aktiv i å besøke klubber og ledergrupper, samt de som ikke tilhører noen klubb. Det kan være snakk om skolering, informasjon, mobilisering eller refleksjon. Opprettholde god kontakt med pensjonistmedlemmene. Dette kan bl.a. skje gjennom årlig julebord og solkaffe, samt en felles tur annet hvert år. Skolering av ATV i vedtektene våre. vedtak: Årsmøtet vedtar handlingsplan for Utdanningsforbundet Rana for 2013/

24 Sak 05/2013 INNSENDTE SAKER Ingen saker innmeldt Sak 06/2013 BUDSJETT FOR UTDANNINGSFORBUNDET Rana 2013/2014 BUDSJETTFORSLAG for Utdanningsforbundet Rana Inntekter: Kontonr. Kontonavn Budsjett 2013 Arb.budsj Kontigentinntekt Andre driftsinntekter Refusjon SPK-midler Renteinntekter bank Sum Utgifter: Kontonr. Kontonavn Budsjett 2013 Arb.budsj Lønn og oppgavepliktig Møtegodtgjøring u / feriepenger Påløpne feriepenger Telefongodtgjørelse Honorar uten feriepenger Arbeidsgiveravgift Kontorforsikringer Inventar over drift Frikjøp/ refusjon arbeidsgiver Kontorrekvisita Datarekvisita EDB-utstyr over drift Aviser / abonnement kontoret Faglitteratur Div. kontor-/ adm.kostnader Telefon Porto / oppbevaring post Bilgodtgjøring trekk- og avg.fri Flybilletter Andre reiseutgifter Hotell / overnatting Leie lokaler Bevertning ved møter Andre kurs-/ møtekostnader Annonser markedsføring Støtte andre organisasjoner Gaver / blomster avgiftsfri Tilskudd stipendordning FY Bankgebyrer Sum Budsjettmessig over- / underskudd: For styret i Utdanningsforbundet Rana Mo i Rana, den 12 / 3-13 Fritz Otte kasserer 23

25 Note til budsjett: I budsjettallene er det inkludert: kr til pensjonistaktiviteter kr til årsmøtet kr til kurs for tillitsvalgte kr til seminar kr til servering styremøter kr til driftsavtale kopimaskinen. Mo i Rana den 12/3-13 Fritz Otte kasserer vedtak: Det framlagte budsjettet for 2013, samt arbeidsbudsjett for 2014 vedtas som et rammebudsjett. Styret får fullmakt til å omdisponere innenfor vedtatt budsjettramme. 24

26 Sak 07/2013 VALG Styret 2012/ 2013 Styrets sammensetning 2012/ 2013: Valgbarhet i år: Leder Kari Brekke Ikke på valg Arnesen Nestleder /sekretær Kjell Gunnar Ikke på valg Boldermo Leder meldlemsgr. Kristin Grindstad Ikke på valg Barnehage Leder meldlemsgr. Marte Granset På valg grunnskole Leder meldlemsgr Vgo Elin Granmo Utpekt av styret 2012 På valg Leder meldlemsgr FAS Brit Pedersen På valg Lederrepresentant Bjørn Jakobsen Ikke på valg HTV Kommune Regnskap, Pensjonistkontakt Innstilling fra valgkomite: Alf Per Korsnes Johannes Lillevold Kristin Brattli Grindstad Kari Brekke Arnesen 1. Valg av leder medlemsgruppe grunnskole 2012 (til 19/9) Fra 27/9 Valgt Utpekt av styret 2012 På valg Fritz Otte Ikke på valg VARA til styret: 1. vara Johannes Lillevold Fra 27/9 fast På valg medlem/ HTV 2. vara Mette Rødbereng Ikke på valg 3. vara Liv Åse Lorentzen Ikke på valg Vara Htv Johannes Lillevold Marthe Granset, , gjenvalg VALGT 2. Valg av leder medlemsgruppe VGO Elin Granmo, VALGT 3. Valg av leder medlemsgruppe FAS Liv Åse Lorentzen, VALGT 25

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PORSGRUNN 2012 torsdag 15.mars 2012 kl. 18.00 på Hotell Vic Årsmøtedokumentene ble sendt i et eksemplar til hver av klubbene i barnehager og skoler, til kontakter på andre arbeidsplasser.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59

Innhold: Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 2/15: Melding... 18 Sak 3.1/15: Regnskap 2012 2014... 59 Innhold: Fylkesårsmøte Aust-Agder 20. - 21. mai 2015... 3 Sak 1/15: Konstituering... 3 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmakter... 5 Sak 1.2 Valg av Dirigenter... 8 Sak 1.3 Saksliste... 9 Sak 1.4

Detaljer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet nærmer seg! Landsmøtet nærmer seg! Her har du en komplett oversikt over sakene til Bibliotekarforbundets landsmøte 1999. De fleste landsmøtesakene er klare og trykt i dette nummeret. Det samme gjelder noe landsmøteinformasjon.

Detaljer

3-årsmelding fra styret

3-årsmelding fra styret 3-årsmelding fra styret ÅRSMELDING 2006 2008 Innledning. Utdanningsforbundet Bergen har gjennomgått en spennende og hektisk treårsperiode. Det er mange små og store saker lokallaget har arbeidet med i

Detaljer

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted:

Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. juni 2010 Protokoll: Nr. 05/10 Møtetid: 22. april kl. 1000-1800 23. april kl. 0900 1300 Sted: Til stede: Fst-protokoll

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 14 4. Enkeltsaker og medieklipp 17 5. Satsingsområder for 2015 23 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer