MN FAKULTETETS ARBEIDSMILJØUTVALG (MN-LAMU) INNKALLING. 4. juni 2014, kl 13-15, V349 Fakultetsstyrerommet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MN FAKULTETETS ARBEIDSMILJØUTVALG (MN-LAMU) INNKALLING. 4. juni 2014, kl 13-15, V349 Fakultetsstyrerommet"

Transkript

1 MN FAKULTETETS ARBEIDSMILJØUTVALG (MN-LAMU) Perioden Arbeidsgiversiden: Arbeidstakersiden: Morten Dæhlen Klaus Høiland (fast Vit.ans.) Carl Henrik Gørbitz Eivind Samuelsen (midl. Vit.ans.) Frank Sarnes Berit Kaasa (tekn./adm. ans.) Rigmor Bjørkli Behzad Foroughinejad (vara Espen Trondsen) (L-HVO)2014 (Studiedekan Solveig Kristensen ) Mikkel Brekke (studentrepr.) Observatører: Arvid Thorstensen (TA), Kai Åge Fjeldheim (MNfak) INNKALLING 4. juni 2014, kl 13-15, V349 Fakultetsstyrerommet DAGSORDEN Sak 05: Godkjenning av dagsorden Sak 06: Status orientering ved leder av MN-LAMU Sak 07: Utvikling av e-læringsmoduler i HMS-opplæring for nye studenter Presentasjon av skisse til prosjekt med status pr i dag av prosjektleder Bodil Kr. Pedersen, se vedlegg Sak 07-1 Orientering om HMS-opplæringen ved MN-fakultetet 2014 og 2015, (Sak 2009/ ). Sak 08: Orienteringssaker 1. Referater fra enhetenes LAMU møter pr 28. mai 2014, vedlegg O-Sak Statusrapporter i. Bruk av BHT-tjenester 2013, Sak 2014/3170, se også Årsrapport for BHT 2013 fremlagt AMU 25.3, Sak 2014/ ii. Avviksmeldinger - uønskede hendelser 2013, Sak 2014/ Eventuelt Velkommen Cecil Tidemand Grosch sekretær

2 MN FAKULTETETS ARBEIDSMILJØUTVALG (MN-LAMU) Perioden Arbeidsgiversiden: Arbeidstakersiden: Morten Dæhlen Klaus Høiland (fast Vit.ans.) Carl Henrik Gørbitz Eivind Samuelsen (midl. Vit.ans.) Frank Sarnes Berit Kaasa (tekn./adm. ans.) Rigmor Bjørkli Behzad Foroughinejad (vara Espen Trondsen) (L-HVO)2014 (Studiedekan Solveig Kristensen ) Mikkel Brekke (studentrepr.) Observatører: Arvid Thorstensen (TA), Kai Åge Fjeldheim (MNfak) REFERAT fra møtet 4. juni 2014 Tilstede: Carl Henrik Gørbitz, Frank Sarnes, Rigmor Bjørkli, Klaus Høiland, Berit Kaasa, Behzad Foroughinejad Forfall: Morten Dæhlen, Eivind Samuelsen, studentrepresentant DAGSORDEN Sak 05: Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent med tillegg av sak under eventuelt: «Life Science». Sak 06: Status orientering ved leder av MN-LAMU Arbeidsgiversiden ved HR sjef Frank Sarnes orienterte om status tiltakene i handlingsplan HMS for fakultetet med følgende: - det arbeides med å utarbeide en plan for gjennomføring av beredskapsøvelse høsten det gjenstår et institutt å revidere med formålet å sjekke om «LAMU fungerer i tråd med lovens bestemmelser og iht UiOs prosedyrer» - HMS-web med ny prosedyre for feltarbeid vil bli publisert så snart de tekniske utfordringer er løst - MNadm er pilot for ARK og har nå gjennomført undersøkelsen. Øvrige enheter vil gjennomføre undersøkelsen høsten HMS-opplæring for studenter er evaluert, og det arbeides med å legge om deler av undervisningen til e-læring. Sak 07: Utvikling av e-læringsmoduler i HMS-opplæring for nye studenter MN-LAMU så positivt på prosjektet med et helhetlig e-læringsopplegg som planlegges tilbudt alle våre BSc studenter og nye MSc studenter. Prosjektleder Bodil Kr. Pedersen høstet applaus for tydelig og ryddig fremføring. Sak 08: Orienteringssaker 1. Referater fra enhetenes LAMU møter pr 28. mai 2014 Det ble fremhevet at:

3 MN FAKULTETETS ARBEIDSMILJØUTVALG (MN-LAMU) Perioden Arbeidsgiversiden: Arbeidstakersiden: Morten Dæhlen Klaus Høiland (fast Vit.ans.) Carl Henrik Gørbitz Eivind Samuelsen (midl. Vit.ans.) Frank Sarnes Berit Kaasa (tekn./adm. ans.) Rigmor Bjørkli Behzad Foroughinejad (vara Espen Trondsen) (L-HVO)2014 (Studiedekan Solveig Kristensen ) Mikkel Brekke (studentrepr.) Observatører: Arvid Thorstensen (TA), Kai Åge Fjeldheim (MNfak) - at alle enheter har gjennomført minst ett-1 møte denne våren. Det ble påpekt at s.3 i referat fra Farmasøytisk institutt manglet. Dette vil bli redigert inn sammen med instituttets møteplan. 2. Statusrapporter i. Bruk av BHT-tjenester Omfang av bestillinger viser at enhetene har blitt bedre kjent med BHTs tjenester. Bestillingsmøtene koordinert av HMS-stab har fungert godt og bidratt til å løfte opp behovene. Imidlertid har ikke fakultetets rolle med å sammenfatte de innmeldte behov vært optimal. Derfor vil bestillinger for 2015 gjøres i egne møter med våre største enheter. ii. Avviksmeldinger Følgende ble fremhevet: Totalt 25 uønskede hendelser ble meldt inn fra MN-fakultetet, fordelt med ansatte/student med 5/9. 11 var uten skade. Oversikten viser nedgang i innmeldte hendelser totalt for UiO fra 106 i 2012 til 86 i Arbeidstilsynet påpekte at definisjonen av uønskede hendelser ikke er gjort klart nok. Avvik skal nå brukes der krav fastsatt i HMS-regelverket eller interne krav, ikke er fulgt. Det ble anmerket fra arbeidstakersiden at oversikten mangler informasjon om at hendelsene meldt faktisk er lukket og at de er blitt fulgt opp. Eventuelt Sal 09: Life Science Dette er et tverrfakultært prosjekt. Det er nedsatt en prosjektgruppe hvor bl.a. vår tidligere dekan og instituttleder ved Kjemisk institutt deltar. Knut Fægri og HVO Hege Lynne inviteres til høstmøte for å orientere om prosessen. Møtet ble hevet kl 14:00 Blindern, 5. juni 2014 Cecil Tidemand Grosch sekretær

4 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 MN-LAMU, onsdag 4. juni 2014 Utviklingsprosjekt: E-læringsmoduler for HMS-opplæring av nye studenter ved MN-fakultetet , B. K. Pedersen, admin. MN-fak.

5 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Innhold Bakgrunn Evaluering av dagens HMS-opplæring Plan for e-basert HMS-opplæring Status og fremdrift i utviklingsarbeidet Mål og tidsplan Anbud for e-læringsleverandør Søknad Norgesuniversitetet Oppsummering

6 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Bakgrunn Høst 2010: HMS-opplæringsprosjekt startet ved MN-fakultetet. (Prosjektleder: Kai Åge Fjeldheim) Mål: Tilfredsstille Arbeidsmiljølovens bestemmelser om adekvat opplæring i HMS til studentene. Gi fakultetets studenter en felles referanseramme basert på gjeldende lov og regelverk, samt UiOs verdigrunnlag Redusere risikoen for ulykker og skader ved fakultetet. Målgruppe: masterstudenter og ansatte Mai 2011: Pilot ansatte IMBV Gjennomført HMS-opplæring studenter: August 2011: Masterstudenter med lab/felt Januar 2012: Masterstudenter med lab/felt August 2012: Alle masterstudenter Bachelor med lab/felt Januar 2013: Alle masterstudenter Bachelor med lab/felt August 2013 og januar 2014: Alle masterstudenter Alle bachelorstudenter Antall nye studenter per år ved MN-fak: Bachelorstudenter: ca 1500 Masterstudenter: (Herav ca. 250 med ikke UiO-bakgrunn)

7 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Innhold i HMS-opplæringen (Obligatorisk for alle studenter) Bachelor: (MNHMS0015, 0010LS, 0015ES, 0015FS) Generell HMS (1 time) Lab-sikkerhet* (1 time) Felt-sikkerhet* (1 time) El-sikkerhet* (1 time) Førstehjelp gruppebasert m/øving (3 timer) (Ekstern) Brannvern gruppebasert m/trening (3 timer) (Ekstern) Master: (MNHMS0015, 0020LS, 0015ES, 0015FS) Generell HMS (1-2 timer) Lab-sikkerhet* - gruppebasert m/lab-øving (3 timer) Felt-sikkerhet* (1 time) El-sikkerhet* (1 time) Førstehjelp gruppebasert m/øving (3 timer) (Ekstern) Brannvern gruppebasert m/trening (3 timer) (Ekstern) *For studieprogram med lab/feltarbeid *For studieprogram med lab/feltarbeid

8 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Evaluering av dagens HMS-opplæring V-2014: Evalueringsoppdrag fra dekan til instituttleder Kjemisk institutt Evalueringsgruppe: Jo Døhl (leder) Kai Åge Fjeldheim (Prosjektleder/emne ansvarlig) /Cecil T. Grosch (admin MN-fak.) Yvonne Halle (stud. admin, MN-fak) Bodil K. Pedersen (admin MN-fak)

9 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Evaluering av dagens HMS-opplæring Positivt: MN-fak. setter fokus på HMS og sikkerhet for sine studenter HMS er viktig! Alle studenter får basisopplæring i HMS Teori og praksis i førstehjelp og brannvern Masterstudenter får teori og praksis i lab-sikkerhet Utfordringer: Kostnader: Innleide aktører ca. kr ,-/år, kr 400,-/stud. Ressurskrevende: stud. admin. og andre involverte fra MN-fak. Logistikk: vs. undervisningsrom og annen undervisning Manglende fleksibilitet: Mange aktiviteter ved studiestart Studenter begynner etter HMS-undervisning Informasjonskrevende Språk

10 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Evaluering av dagens HMS-opplæring Kartleggingsarbeid: Alle institutt ved MN-fakultetet Andre universitet: UiB, UiT, NTNU, NMBU Ressursmiljø ved UiO: DML-gruppa, USIT: rådgivende, ikke kapasitet til produksjon av e- læringskurs/e-læringsplattform UniMedia, UV-fak: rådgivende innen IKT-pedagogikk, videoproduksjon HMS-stab med HMS-policy, prosedyrer iht OHSAS18001 Andre: Arbeidsliv og organisasjoner E-læringsaktører: presentasjonsrunde og referanser

11 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Plan for e-basert HMS-opplæring for nye studenter (Bachelorstudenter og masterstudenter utenfra) A) Kort introduksjon til HMS på velkomstdagen B) E-læringskurs med modulene: (Tidsbruk tilsammen ca. 1-11/2 time) 1) Generell HMS (m/datasikkerhet) 2) Psykososialt læringsmiljø 3) Laboratoriesikkerhet* (m/førstehjelp på lab) 4) El-sikkerhet* 5) Feltsikkerhet* (m/førstehjelp i felt) 6) Pasientsikkerhet og smittevern* (primært for medisin og odontologi) *For studieprogram med lab/feltarbeid C) Praktisk kurs i brannvern med innlagt trening (størst risiko) D) Spesifikk HMS-opplæring ved oppstart av emner med særlige risikoforhold i det enkelte studieprogram

12 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 E-læring hva kan vi oppnå? Mer engasjerende og aktuell HMS-opplæring ved bruk av interaktive læringsmetoder. Bedre læringseffekt og undervisningskvalitet: Et siktemål er å oppnå større læringseffektivitet med nye pedagogiske virkemidler som bruk av animasjoner, video og bruk av undervegstester og slutt-test. Større fleksibilitet: E-læringskurs kan lettere innpasses i den øvrige undervisningen, også for nye masterstudenter utenfra. Av den grunn er modulene planlagt utviklet både på norsk og engelsk. Bedre ressursutnyttelse: E-læring vil lette det studieadministrative arbeidet i betydelig grad, tidsbruk for HMS-personell, og verdifull undervisningstid spares i en hektisk fase ved semesterstart.

13 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Status og framdrift i utviklingsarbeidet Mål: Ferdig utviklede e-læringsmoduler til semesterstart H-2015 Målgruppe: Nye bachelorstudenter og nye masterstudenter uten tidligere HMS-opplæring Tidsplan: Når: August 2014: Høst 2014: Januar 2015: Vår 2015: August 2015: Høst 2015: Hva: Valg av e-læringsaktør Forprosjekt - utvikling av to moduler og testing av disse. Norsk. Utprøving av forprosjektets moduler - nye bachelorstudenter. Evaluering. Korrigering av modulene fra forprosjektet. Videreutvikling av øvrige moduler med testing. Norsk og engelsk. Fullskala gjennomføring av ny HMS-opplæring med alle e-læringsmoduler. Evaluering. Ferdige moduler vurderes lagt ut som MOOC (massive open online course) dele kunnskap! Korrigering og forbedring. Ferdigstille utviklingsprosjektet.

14 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Status og framdrift i utviklingsarbeidet Kravspesifikasjon før anbudsrunde: Anbudsrunde ut: medio juni Frist: medio august Søknad Norgesuniversitetet: (Samarbeid med IMB/DMF og DOF) Prekvalifisering: 15. mai Evt. endelig søknad: 1. november Evt. tildeling vår 2015 Evt. andre eksterne midler

15 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Oppsummering Med E-læringsmoduler som del av basisopplæringen i HMS for nye studenter kan vi oppnå: Mer engasjerende og aktuell HMS-opplæring Bedre læringseffekt og undervisningskvalitet Større grad av fleksibilitet ved studiestart og senere i semesteret Bedre ressursutnyttelse Slutt-test av HMS-kunnskaper. Norsk og engelsk Dele kunnskap: IMB/DMF og DOF med: enheltig HMS-opplæring for studenter ved UiO. MOOC åpen e-læring i HMS på e-plattform HMS-opplæringen ved MN-fak tar et skritt inn i framtiden! , B. K. Pedersen, admin. MN-fak.

16 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014, ephorte 2009/ Orientering om HMS-opplæringen ved MN-fakultetet 2014 og 2015 HMS-opplæringen høsten 2014 HMS-opplæringen denne høsten vil følge den opplæringsmal som ble brukt denne våren, jfr. tabellen under: Emne Varighet Ansvarlig for gjennomføring MNHMS 0015 Generell HMS 1 time Jo Døhl Kjemisk institutt (masterstudenter) Knut Mørken Institutt for informatikk Brannvern 3 timer (bachelorstudenter) Førstehjelp 3 timer Norsk Folkehjelp MNHMS 0010LS Innføring i laboratoriesikkerhet Trygg og sikker AS 1 time Massoud Kaboli Kjemisk institutt MNHMS oo15 FS Innføring i felt-sikkerhet (1 time, forelesning MNHMS 0015 ES Innføring i el-sikkerhet (1 time, forelesning) MNHMS0020 Fordypning i lab.sikkerhet 1 time Trond Eiken Institutt for Geofag 1 time Behzad Foroughinejad Kjemisk institutt 3 timer Cecil Grosch MN.adm Vidar Blekastad Kjemisk institutt Behzad Foroughinejad Kjemisk institutt Undervisningen er planlagt gjennomført i uke 33-35, med evt. behov for tilleggskurs i uke 36. Opplegget bygger for øvrig på følgende forutsetninger: 1) Oppstart skjer i uke 33 (Fadderuken) 2) Det kjøres fire parallelle løp for førstehjelp og brannvern i ukene 33 og 34. Trygg og sikker AS og Norsk Folkehjelp har meddelt at de kan ivareta denne forutsetningen 3) Det gis adgang til å korttidstilsette 3-5 studenter for å ivareta nødvendig registrering av studenter mv. 4) Det faglige innholdet i emnene vil forbli uendret fra det som ble presentert våren vil utdanningslederne få informasjon om høstens opplegg. Utfordringer i forhold til høstens opplæring vil bl.a. være knyttet til: 1) Samkjøringen med oppstart av lab.undervisningen, da studentene forutsettes å ha gjennomført opplæringen før de får adgang til laboratoriet. 2)Samkjøring av den interne kommunikasjonen mot studentene KÅF Side 1

17 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014, ephorte 2009/ ) Avklaring av i hvilke emner HMS-opplæringen inngår som obligatorisk For nærmere detaljer om høstens opplegg vises til mail fra Yvonne Halle, jfr. Vedlegg 1. HMS-opplæring for bachelorstudenter 2015 Fremtidig ansvar for HMS-opplæringen på bachelornivå forutsettes som i dag, ligge på fakultetsnivå. Vedr. hva som er gjort inntil begynnelsen av april 2013 vises til notat fra Jo Døhl, jfr. Vedlegg 2. Arbeidsgruppen har i etterkant jobbet videre med utvikling av prosjektet. Gruppen har bl.a. hatt inne tre E-læringsleverandører for å få en bedre forståelse av de muligheter/begrensninger og ressursutfordringer som ligger i et fremtidig modulbasert E-læringssystem for fakultetets bachelorstudenter. Dette, sammen med referanser fra andre leverandører som er innhentet, viser at mulighetene for å utvikle et hensiktsmessig E-læringssystem som dekker de behov en slik opplæring må tilfredsstille, er til stede. Tidsperspektiv Arbeidsgruppen vil frem mot slutten av mai 2014 jobbe videre med: 1) Å definere hvilke deler (moduler) av HMS-opplæringen på bachelornivå som kan ivaretas via E-læring 2) Å utvikle en kravspesifikasjon basert på ovennevnte avgrensning/definisjon Forutsatt at gruppen får tilslutning til å gå videre, ser en for seg følgende tidsforløp for den videre prosess: Språk 3) Utlysning av anbudskonkurranse primo juni på grunnlag av vedtatt kravspesifikasjon 4) Valg av leverandør primo august 5) Oppstart av arbeidet med utvikling av E-læringsmoduler ultimo august 6) Utviklingsarbeid i samarbeid med leverandør september desember 7) Forsøk med E-læringspilot(er) i jan./febr ) Videreutvikling av E-læringspilot(er)1 halvår ) Fullskala gjennomføring av E-læringsopplegg august E-læringsmodulene må utvikles både på norsk og engelsk slik at de kan brukes så fleksibelt som mulig. Organisering Det legges opp til et nært samarbeid mellom arbeidsgruppen og valgt leverandør under utviklingsarbeidet. Det bør i denne sammenheng vurderes om DML-gruppa, evt. Uni Media bør inviteres til å delta på noen av arbeidsgruppens møter med leverandørene for å sikre den EDBtekniske kvaliteten på det E-læringsverktøyet som utvikles og mulighetene for å synkronisere E- læringsmodulene med FS. Datasikkerheten må i denne sammenheng også vurderes. KÅF Side 2

18 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014, ephorte 2009/ Ressursbehov De kostnadsestimatene som er gitt av leverandørene for utvikling av et E-læringssystem for HMSopplæring, indikerer at overgang til bruk av E-læring kan bli et meget konkurransedyktig alternativ til dagens HMS-opplæring for bachelorstudenter. Et røft anslag indikerer at utviklingskostnadene vil ligge på fra kroner avhengig av form og innhold på e-læringen. I tillegg til Utviklingskostnadene vil det tilkomme en driftskostnad for ajourhold og oppdatering av den programvare som brukes/er utviklet, samt en enhetskostnad pr. student som gjennomgår kurset på fra 50 til 90 kroner. Bodil K. Pedersen har frem til nå i praksis har vært den som har fremskaffet det meste av underlagsmaterialet for den prosess en til nå har hatt i arbeidsgruppen. Når hun nå slutter må ressurssituasjonen i arbeidsgruppen vurderes. HMS-opplæringen for masterstudenter 2015 Frem til i dag har ansvaret for HMS-opplæringen for masterstudenter ligget på fakultetsnivå. Tab. 2 viser hvilke emner som nå inngår i opplæringen. Emne MNHMS 0015 Generell HMS Brannvern Førstehjelp MNHMS oo15 FS Innføring i feltsikkerhet (1 time, forelesning MNHMS 0015 ES Innføring i elsikkerhet (1 time, forelesning) MNHMS0020 Fordypning i lab.sikkerhet Varighet 1 time 3 timer 3 timer 1 time 1 time 3 timer I løpet av 2015 vil de fleste masterstudenter ha gjennomgått fakultetets HMS-opplæring for bachelorstudenter. Det er vanskelig å se behovet for at disse studentene må ta de samme HMSemnene på masternivå. De masterstudentene som ikke har denne tatt HMS-opplæringen på bachelornivå forutsettes imidlertid å ta denne. Ulikheten en har i behovet for HMS-opplæring av masterstudenter instituttene i mellom taler for at dette ansvaret fremover bør ligge på instituttnivå. Fakultetets oppgave bør bestå i å tilby råd og veiledning til instituttene i deres arbeid med å lage/utvikle HMS-opplegg for egne masterstudenter. Kai Åge Fjeldheim Blindern, 5.mai 2014 KÅF Side 3

19 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014, ephorte 2009/ Vedlegg 1: Mail fra Yvonne Halle av HMS-opplæringskrav på emnenivå Til studieadministrative på institutt, kopi til utdanningsledere, Solveig Kristensen, Hanne Sølna, Kai Åge Fjeldheim, Ingrid Sand, Marianne Jacobsen, Anne-Lise Hansen Som nevnt tidligere er de to største utfordringene knyttet til HMS-opplæringen fremdeles: - Timeplanleggingen - Integrering i studiene Vi gjør stadig grep for å forbedre integreringen av HMS-opplæringen. For høsten 2014 har vi bestemt at vi forsøker å gjennomføre så mye som mulig av bachelor-opplæringen i studiestartsuka (både utdanningsledere og studieadministrasjon er informert om dette). Dvs at alle programmer som ikke har hovedtyngden av studentene sine på forkurs i informatikk tar førstehjelps- og brannsikkerhetsopplæring i løpet av første uken (biologi, farmasi, geologi, kjemi, molekylærbiologi + noen andre studentgrupper som Bjørknes etc.). I tillegg ser vi på mulighet for å legge den generelle HMSforelesningen for bachelorprogramstudentene våre på fredag samme uke. Vi vil også gjennomføre at studenter ikke får møte på laboratorie- og feltundervisning uten å ha gjennomført påkrevd HMS-opplæring. Dette innebærer at vi må være tydeligere i vår informasjon til studentene i alle ledd. Alle informasjonskanaler som knutepunktet, MN-studieinfo, studieseksjonene, programledere og fadderne må være bevisste og besvare henvendelser i forhold til at det faktisk foregår mye obligatorisk aktivitet også i studiestartsuka. I tillegg er det viktig at lærere og lab./felt-ansvarlige på emner er godt informert og at informasjon om HMS-opplæring også blir tatt på alvor på emnenivå. For å få til dette er vi avhengig av hjelp fra utdanningsledere og studieadministrasjoner. Krav om gjennomført HMS-opplæring for å få delta på lab./felt-undervisning innebærer også at vi har behov for samarbeid om hvilke emner som skal ha disse kravene og tid for oppstart av lab.- og feltundervisning, erfaringer fra tidligere år tilsier at enkelt emner starter med lab./felt før HMSopplæringen er avsluttet. Vi må i disse tilfellene finne gode løsninger sammen. Som et første skritt på denne veien, sender jeg nå ut en excel-fil med emner som har eller som jeg tror burde ha HMS-opplæringskrav. Jeg ber dere kvalitetssikre denne på deres institutt og i den grad det er mulig også gi tilbakemelding på antatt startsuke for lab.-/felt-undervisning. Det gjelder først og fremst de emnene jeg har gulet ut (høstemner). Mvh Yvonne Halle KÅF Side 4

20 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014, ephorte 2009/ Vedlegg 2: From: Jo Døhl Sent: 02 April :28 To: Morten Dæhlen Cc: Kai Åge Fjeldheim; Yvonne Halle; Bodil Kristin Pedersen; Frank Aasmund Sarnes Subject: HMS-Opplæring: Statusmelding til Morten Hei Morten! Du har gitt meg en bestilling på å lede en gjennomgang av fakultetets HMS-opplæring for studenter med det formål å (1) identifisere muligheter for effektivisering av gjennomføring og (2) vurdere om undervisningen er hensiktsmessig og muligheter for eventuelle forbedringer i format og innhold. Jeg tenkte at du ville ha nytte av en kort oppsummering av status for prosessen. Gruppa består pt. av Kai Åge Fjeldheim, Yvonne Halle, Bodil Kristin Pedersen og undertegnede. I tillegg gjorde Frank Sarnes i første fase en god innsats for å holde en overbooket instituttleder gående. Vårt utgangspunkt har vært at vår nåværende HMS-opplæring er administrativt svært ressurskrevende. Ulike moduler for ulike målgrupper i de ulike programmene på BSc og MSc-nivå skal innpasses i en allerede svært komplisert timeplan. Opplæringen slik den er i dag omfatter >70 kurs for >1000 studenter. Dessuten har det vært fremmet et ønske om å få et mer målrettet innhold og bedre sammenheng mellom de ulike elementene. Gruppa startet med å vurdere om opplæringen kunne gjøres som en samlet kampanje i f.eks. en introduksjonsuke. Konklusjonen etter noen runder med dette konseptet ble at vi på denne måten vil komme til å bytte ut en kompleksitet med en annen. Logistikken knyttet til arrangement av et meningsfylt, samlet og kompakt undervisningsopplegg for 1000 studenter med ulike behov over få dager, er betydelig. Gruppa vurderer det derfor slik at vi må søke andre veier mot forenkling. Vi har nå besluttet å utrede muligheten for å etablere e-læringsmoduler for å ta ned det totale timetallet for enkeltkurs. Strukturen for den opplæringen vi nå ser for oss er som følger: 1. En forelesning i plenum om HMS. Her knyttet HMS til UiOs verdigrunnlag og samfunnets lover og forskrifter. Betydningen av den enkeltes ansvar og medvirkning vektlegges og generelle prinsipper for god HMS illustreres med gode eksempler. Hovedhensikten er å bygge interesse for og eierskap til god HMS blant studentene og skape en «slik gjør vi det hos oss»-forståelse. Vi tror denne forelesningen skal holdes «live» og at den bør gis av noen med lederskoa på. Dette for å understreke hvilken prioritet UiO tillegger HMS og at HMS er solid forankret som et lederansvar. 2. E-læringsmoduler i spesifikke emner. Disse modulene vil lede studentene gjennom generelle prinsipper og prosedyrer ved hjelp av scenarier illustrert med bilder, animasjoner og/eller video med tilhørende spørsmål og selvtester. Til slutt en avsluttende test som må bestås. Nedenfor er listet moduler som vil bli vurdert. Vi er nå i gang med å kontakt mulige leverandører for en første uforbindtlig presentasjon av konsepter og plattformer for gruppa. Vi kontakter også brukere, bl.a. Hydro, Statoil, IVT(NTNU) som allerede har tatt i bruk slike verktøy. Vi vil innhente kostnadsoverslag KÅF Side 5

21 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014, ephorte 2009/ og utarbeide et konseptforslag til diskusjon med fakultetet før en eventuell beslutning om å gå videre med et slikt konsept fattes. a. En generell modul som fanger opp, repeterer og tester innholdet i den generelle forelesningen. b. Arbeidsklima, samarbeid og psykososiale forhold. Kan inkluderes i den første modulen. c. El-sikkerhet d. Laboratoriesikkerhet e. Feltsikkerhet 3. Lokal opplæring/repetisjon i de aktuelle miljøene (laboratorier, felt) og ikke minst: Ansvarliggjøring av den enkelte lokale leder for disse miljøene. Dette er viktig: HMS er et lederansvar og vi ønsker å knytte disse lederne tydelig sammen med vår øvrige HMS-aktivitet og opplæring. Den enkelte emne-/lab-ansvarlige må kjenne fakultetets HMS-opplæring. Vi ser et stort behov for å sikre et godt og jevnt nivå på denne lokale HMS-ledelsen. Nå er nivået i alt for stor grad bestemt av personlig initiativ eller mangel på sådant. Vi ser for oss opplæring av den enkelte leder og sjekklister til bruk før oppstart av undervisning for å harmonisere nivået. Gruppa har vurdert nærmere om praktisk trening i brannslukking og førstehjelp bør fortsatt være en del av opplæringen. Vi har så langt konkludert følgende: Brann representerer helt klart den største risikoen ved fakultetet (vurdert som sannsynlighet x konsekvens). Brannslukking er uegnet til teoretiske øvelse. Vi vurderer derfor fortsatt praktisk trening som nyttig. Vi bør imidlertid vurdere om treningen kan effektiviseres. Øvelsen har mye dødtid. Trening i førstehjelp kan ikke begrunnes godt i vår nåværende risikobilde. Imidlertid kan denne treningen ses på som en del av UiOs samfunnsansvar. Det er åpenbart nyttig for samfunnet totalt sett at så mange som mulig har trening i hjerte/lunge-redning. Øvelsen får gode tilbakemeldinger fra studentene. Samlet direkte kostnad for de to nevnte øvelsene er anslått til kr 280,-/student. Tidshorisonten er en utfordring: Dersom vi går videre med elærings-moduler, - noe som blir stadig mer sannsynlig -, vil vi fort være ute i 2015 før utviklingen er avsluttet. Det mest optimistiske scenariet gir en viss mulighet for å kjøre én av disse modulene som pilot våren Finansiering er naturligvis også en utfordring. Eksterne utgifter er umiddelbart mer synlig enn den interne tiden vi bruker i dag. Vi vurderer å søke Norgesuniversitetet om støtte til utvikling ved neste frist (til UiO , til NUV (prekvalifisering), endelig frist ). Vi vil kontakte Med.Fak. og Odont.fak ved UiO for å sondere mulighetene for et utviklingssamarbeid. Dette vil trolig øke sjansene for bevilgning fra Norgesuniversitetet. Gruppa er seg bevisst at samordningsprosessen mellom fakultetene ikke skal skyve framdriften i arbeidet for langt ut i tid. Jeg kan godt informere om denne prosessen ved et egnet tidspunkt på et IL-møte. Beste hilsen Jo KÅF Side 6

22 O-Sak 08-1 Referater fra enhetenes LAMU møter pr 18.mai 2014 Oversikt over HMS-aktivitet i 2014 Blindern, 28. mai 2014 Enhet/institutt LAMU-referat Handlingsplan Vår Høst Inst. for teoretisk astrofysikk 10.feb 19.mai 1.sept 1.des 2. Institutt for biovitenskap 5.feb 3. Farmasøytisk institutt 20.feb 22.mai 4. Fysisk institutt 12.mars 21.mai 5. Institutt for geofag 6.feb 28.mai 6. Institutt for informatikk 10.april 25.sept 27.nov 10.sept 12.nov 7. Kjemisk institutt 6.feb 8. Matematisk institutt 23.jan 9. MN-administrasjonen 19.mars 11.juni 24.sept 26.nov

23 Institutt for teoretisk astrofysikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet O-Sak 08-1 Referater fra enhetenes LAMU møter pr 18.mai 2 av Dato: Deres ref.: Vår ref.: Referat fra LAMU-møte Til stede: Sakliste: Representanter fra ledelsen: Viggo Hansteen (instituttleder) og Kristin Tangen (kontorsjef) Representanter fra de ansatte: Anna Kathinka Dalland Evans (seniorkonsulent) Sak 1/14: Gjennomgang av revisjonsrapporten Sak 1/14: Gjennomgang av revisjonsrapporten Viggo undersøker prosedyre for valg av LAMU-representanter og hva prosedyren er for arkivering av LAMU-valgresultat. Viggo og verneombudet (Lill) ordner valg i henhold til prosedyrene neste gang medlemmer skal velges inn. Vi setter i gang med opplæring av de LAMU-representantene som ikke har tatt kurs. Første mulige kurs er i slutten av april. Kathinka og Kristin drar på modul 1, det er tidkrevende kurs så vi må ta modulene litt etter hvert. Viggo undersøker om det er et krav at studentene må ta kurs. Kristin sjekker hva HMS-koordinator innebærer og om det kreves for oss. HMS-koordinator skal i så fall være en representant fra ledelsen. Kathinka overtar som LAMU-leder for 2014 og kaller inn til møter resten av året. Neste møter er satt til: 19. mai kl sept kl desember kl Møtet ble avsluttet kl Institutt for teoretisk astrofysikk Postadr.: Postboks 1029 Blindern, 0315 Oslo Kontoradr.: Sem Sælands vei 13 Telefon: Telefaks:

24 IBV-LAMU Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet O-Sak 08-1 Referater fra enhetenes LAMU møter pr 18.mai 3 av MØTE REFERAT Dato: 25. april 2014 Tilstede: Maren Onsrud, Finn Eirik Johansen, Marit Ledsaak (LVO), Cecilie Mathiesen (LVO), Tora Daniela Moreiro Engh (Student), Jan Eirik Olsen (EA), Kathrie Schou (HMS-k, sekretær) cc: Anne Brysting, Kate Bronndal (HR-sjef), Nanna W. Steen (varea-lvo), Trude M. Haug (vara-lvo), Line Lieblein Røsæg, Møtereferat LAMU 3. Februar kl- 13:30 15:00 # Agenda Oppfølging av 1 Godkjenning av møteinnkalling og agenda Møteinnkalling og agenda godkjent 2 Godkjenning møtereferat fra IBV- LAMU 2. desember 2013 a. Generelt: Siden LAMU møtene er så sjelden bestemte vi at innsigelses frist for møtereferat er 1 uke, dermed utgår pkt 2 fra neste LAMU møte. Referatet godkjennes 2 desember. b. Årsrapport - nytting samlet info. 3 Avviksrapportering a. Rapporterte skader, ulykker: Personskade: Formalin. Ikke driftssvikt. Lukking av avvik: Opplæring i bruk av avtrekksskap. b. Uønskede hendelser: 3 - Øye sprut - Drikke på laboratoriet - Formalin arbeid i LAF benk c. Vi må lære av disse uønskete hendelsene. Tydelig gjøre rutiner og ansvar. Brukere må dokumentere at de vet hva de holder på med og bruke SOP som verktøy. Kathrine tar dette opp med HMS-teamet. HMS-k 4 Diverse HMS- saker orienteringer og status 4.1 Kjemikalier Avtrekkskap-prosjektet Alle gamle skap har nå elektriske spjæld. Det som står igjen er gå igjennom skap som det ikke er oppnådd 0.5 m/s, skapene som ikke skal brukes skal fortsatt ha lapp. Oppslag med hvordan man skal bruke skapet mangler skal opp. Klistre lapper med måle verdier skal opp på skapene. Service avtale på sikt skal etableres på sikt. Noen få steder vi har noen utfordringer e.g. vifte i dyrestallen som det jobbes med punktavsug er regelen kun 3/4 kan brukes samtidig. Manglende opplæring etter installasjon av ny styring. HMS-i felles gjennom gang. - Ha ansvar for gjennom gang i sine seksjoner. - Stenge når det ikke er i bruk. - Bedrer effekten av andre. 4.2 Kjemikalier Avhendingsdager ganger i året. Dette koordineres med innkjøpskontoret og EA/HMS-k HMS-k Postadresse: P.O box 1066 Blindern 0316 Oslo OSLO Norway

LAMU referat til AMU møtet 13. oktober 2014

LAMU referat til AMU møtet 13. oktober 2014 LAMU referat til AMU møtet 13. oktober 2014 LAMU Møtetidspunkt Stikkord HF LAMU 22.05.2014 28.08.2014 Befaring i Blindernveien. Gjennomgang av rutinene for felt. Ledelsens gjennomgang ble presentert. Status

Detaljer

Institutt for geofag Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for geofag Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for geofag Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Notat Referat: LAMU møte 1/2015 DATO: TID: STED: 26.05.15 09 10:30 Geologibygningen, rom 219 Deltager Funksjon Representerer Tilstede Meldt

Detaljer

Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd?

Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd? Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd? 04.12.2013, B. K. Pedersen, HMS - koordinator, IBV Innhold Bakteppet HMS ansvar og roller HMS - prosjektet Oppfølging,

Detaljer

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet HMS-opplæringen ved MN-fakultetet Kai Åge Fjeldheim, Ellen Kristine Grøholt, Yvonne Halle, Knut Mørken og Hanne Sølna 27.05.15 MN-fakultetet har vedtatt at HMS-opplæring er obligatorisk for alle våre studenter.

Detaljer

HMS-internrevisjonsrapporter. Det er ikke gjennomført HMS-internrevisjoner ved UiO i 2012. -

HMS-internrevisjonsrapporter. Det er ikke gjennomført HMS-internrevisjoner ved UiO i 2012. - HMSstab, OPA Ledelsens gjennomgang underlag, møtereferat og tiltaksplan Sammenfatning ephorte prosedyredokumentet 2012/1145436 Side : 1 av 8 Utfylt av HMSkoordinator ved fakultetet 18/032013 Dato : 24.09.2012

Detaljer

SKJEMA FOR HANDLINGSPLAN HMS

SKJEMA FOR HANDLINGSPLAN HMS SKJEMA FOR HANDLINGSPLAN HMS HMS-håndbok for MN-fakultetet Kapittel 5 Laboratorier og verksted http://www.mn.uio.no/bio/om/hms/haandboken/hmshandbok-bio-n-v003.pdf Godkjent av Knut Fægri Iverksatt 1.3.2005

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 07.05.2012 Saksnr.: 2012/2939 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 7. mai 2012 kl. 9-12 i Stort møterom

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 30.11.2012 Saksnr.: 2012/2939 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 5. november 2012 kl. 9-12 i Kollegierommet

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 04.09.2012 Saksnr.: 2012/2939 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 3. september 2012 kl. 9-12 i Rådsalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Referat fra LAMU-møte 07.12.2015

Referat fra LAMU-møte 07.12.2015 Referat fra LAMU-møte 07.12.2015 Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus Møtested:P35-PS739 Dato: 07.12.2015 Kl.: 09.45 12.00 Tilstede: Fra arbeidstakersiden: Fakultetsverneombud

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FRA HOVEDVERNEOMBUDET. Utvidet

ÅRSRAPPORT 2014 FRA HOVEDVERNEOMBUDET. Utvidet ÅRSRAPPORT 2014 FRA HOVEDVERNEOMBUDET Utvidet 1 Utvidet årsrapport 2014 fra hovedverneombudet ved Universitetet i Oslo UiO hadde i 2014 et hovedverneombud (HVO)Hege Lynne i 100 % frikjøp og vara Hovedverneombud

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Skjema for årsrapport innen HMS

Skjema for årsrapport innen HMS Skjema for årsrapport innen HMS Årsrapporten for foregående år sendes HMS-koordinator ved Det medisinske fakultet innen utgangen av januar hvert år. En sammenfatning av enhetenes årsrapporter legges fram

Detaljer

PROTOKOLL FRA. Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Mandag 25. oktober 2010

PROTOKOLL FRA. Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Mandag 25. oktober 2010 PROTOKOLL FRA Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Mandag 25. oktober 2010 Til stede: Vitenskapelig tilsatte: Teknisk-administrativt tilsatte: Eksterne representanter: Studentrepresentanter:

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter og vararepresentanter i LAMU ved Det juridiske fakultet Administrasjonens læringsmiljøkontakt møter som observatør Dato: 26. september

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Universitetet i Bergen ARBEIDSMILJØUTVALGET

Universitetet i Bergen ARBEIDSMILJØUTVALGET Universitetet i Bergen ARBEIDSMILJØUTVALGET ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSRAPPORT 2012 ARBEIDSMILJØUTVALGET VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Innledning I henhold til Arbeidsmiljøloven 7-2 (6) skal Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 9. desember 2013 Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Hilde Arnesen (leder) Harald Baardseth (vara for Nina Sandsbakk)

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Møte nr. A/11 Dato: 27. oktober 2011 Tid: 12.30 Sted: P46, rom 308 Tilstede: Hovedverneombud Nils Gunnerød Høgskolelærer Ellen Krogstad

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Årsrapport for HMSarbeid

Årsrapport for HMSarbeid Universitetet i Oslo Årsrapport for HMSarbeid ved UiO 2013 HMS-stab 25.03.2014 HMS-Stab Postadr.: Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Kontoradr.: Lucy Smiths hus, Problemveien 7, 0313 Oslo Telefon: 22 85

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 18.03.2013 Saksnr.: 20123/3196 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 11. mars 2013 kl. 9-12 i Rådssalen

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Notat Til: AMU-møte 5. mars 2012 Dato: 27. februar 2012 Prosedyrer for valg innen verneorganisasjonen Prosedyrene for valg innen verneorganisasjonen ble presentert

Detaljer

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Innhold 2.... 1 2.1 Organisasjonskart... 1 2.2... 2 2.3 Verneorganisasjon... 3 2.4 AMU... 5 2.5 Verneområder / HVO... 5 2.6 Saksgang i HMS-saker... 6 2.7 Opplæring i HMS-arbeid...

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

Sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent Det ble lagt til to saker under eventuelt

Sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent Det ble lagt til to saker under eventuelt Referat AMU Dato: 08.06.10 Sted: Muséplass 1, 1. etasje. Det nye møterommet Fra / Til 13.00-15.00 Referent: Kathrine Brosvik Thorsen Innkalt av: Møteleder: Deltakere: AMU ved UiB Kari Tove Elvbakken Til

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Vi kallar med dette inn til møte i Arbeidsmiljøutvalet.

Vi kallar med dette inn til møte i Arbeidsmiljøutvalet. Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalet Utval: Møtestad: 220 Dato: 11.06.2013 Tid: 12:00-14:00 Vi kallar med dette inn til møte i Arbeidsmiljøutvalet. Forfall må meldast til HMS-koordinator Solbjørg Leite på

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter 1 Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dekanus Bjørn Hafskjold Hvorfor er HMS viktig? Helse-, Miljø og Sikkerhet ved NT-fakultetet Ansvar for Helse-, Miljø

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

VAR DATO 25.11.2013 DERES DATO. Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Tore Alfheim, tlf. 45391070

VAR DATO 25.11.2013 DERES DATO. Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Tore Alfheim, tlf. 45391070 /.42rA VAR DATO 25.11.2013 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 10 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Tore Alfheim, tlf. 45391070 UNIVERSITETET I OSLO Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO Tilsyn -

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 6/11 22.02.2011 Dato: 14.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/925/lae Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

Rom 101 Hovedbygget. Møtested:

Rom 101 Hovedbygget. Møtested: 1 av 5 Arbeidsmiljøutvalget Dato 15.12.2013 Møtereferat Tilstede: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Per Kjøl (arbeidsgiverrepr.) Gry Eva S. Alterskjær, Vigdis Rønningen, Sturla Søpstad og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT

GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT GLOPPEN KOMMUNE INTERNT NOTAT Til: Jan Mottakarar: Ragnhild S. Eimhjellen Olav Fure Marit Elisabeth Larssen Jan-Kjetil Øygard Bjørg Skarstad Kåre Risholm Anne Hansen Hilde Arnestad Inger Anne Skeistrand

Detaljer

Møtested: Vedtak: AMU slutter seg til notatet fra AMUs byggearm

Møtested: Vedtak: AMU slutter seg til notatet fra AMUs byggearm 1 av 2 Arbeidsmiljøutvalget Dato 13.05.2014 Referanse 2014/8770 Referat Tilstede: Kopi til: Om: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Are Skjelstad (arbeidsgiverrepr.), Sturla Søpstad og Heidi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte

VS 14/7 Godkjenning av innkalling og sakliste VS 14/8 Godkjenning av referat frå førre møte Møteinnkalling Læringsmiljøutvalet Møtestad: Stort møterom Foss : 09.04.2014 Tidspunkt: 13:15-15:15 Aud Marie Stundal - leiar Marte Bjørnstad Andressen - nestleiar Annicken Lindseth - medlem Morten André

Detaljer

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 25.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Anne Hilde Bjøntegård Tilsyn ved eining for Patologi Styresak 94/14 O Administrerande si orientering notat

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Protokoll - styremøte Farmasøytisk institutt

Protokoll - styremøte Farmasøytisk institutt Protokoll - styremøte Farmasøytisk institutt Styreleder: Styremedlemmer: Forfall: Referent: Karen Marie Ulshagen Solveig Kristensen Ole Andreas Økstad Tove Larsen Anne Bee Hegge Inger Lise Eriksen Marte

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 16.01.2006 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Aune Leder Ola

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Felles AMU møte med Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, Levanger Rådhus - Formannskapssal Dato: 03.02.2014 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET. Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 11. februar 2013

REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET. Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 11. februar 2013 REFERAT FRA HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET Sted: Vestre Viken HF, Wergelandsgate 10 Dato: 11. februar 2013 Tilstede: Arbeidstakerrepresentanter: Hilde Arnesen (leder) Tom Henri Hansen Nina Sandsbakk Geir Bye

Detaljer

Kragerø kommune Kontrollutvalg

Kragerø kommune Kontrollutvalg Kragerø kommune Kontrollutvalg Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 02.05.2011 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Glasshuset Gotfred Nilsen Lasse Lyng Til stede: Leder Gotfred

Detaljer

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 11.februar 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Norunn Haugen (Aurland Kommune), John Olaf Røhme (Luster Kommune), Jostein

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Studier Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 12. desember 2013 Notatdato: 5. desember 2013 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.06.2015 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

HMS i de lokale og regionale energibedriftene

HMS i de lokale og regionale energibedriftene HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria Rodahl Johansen, ECgroup AS Innhold 1. Innledning

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Hovedarbeidsmiljøutvalget

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Hovedarbeidsmiljøutvalget BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Protokoll Hovedarbeidsmiljøutvalget Den 24. september 2015 holdt Hovedarbeidsmiljøutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 10. etg kl 1300-1335.

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat

Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Styringsgruppen Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) Referat Møte 2/2016 Dato 24. juni 2016 Tid 12.30 14.30 Sted Clarion Hotel The Edge, Tromsø Medlemmer til stede Medlemmer Forfall Observatører

Detaljer

Referat fra møte 4. desember 2006. Arbeidsmiljøutvalget ved Høgskolen i Lillehammer

Referat fra møte 4. desember 2006. Arbeidsmiljøutvalget ved Høgskolen i Lillehammer Referat fra møte 4. desember 2006 Arbeidsmiljøutvalget ved Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Arbeidsgivers representanter: Dekan Ellen Birgitte Strømø ASV/AHS Dekan Malte Wadman DnF/TVF Økonomi, personal-

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/15. SAK NR 30-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.04.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/15. SAK NR 30-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.04. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/15 SAK NR 30-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.04.15 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styreprotokoll nr. 9/13 Møte 17. desember 2013 kl. 13:00 17:00 Til stede fra styret: Kari Bø Tomas Kristensen Per Nilsson Henriette Øien Heidi Sørensen Mari Kristin Sisjord Egil

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Nr: 10.1 Plan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Institutt for geovitenskap

Nr: 10.1 Plan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Institutt for geovitenskap Institutt for Geovitenskap UiB Nr: 10.1 Plan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Institutt for geovitenskap Referanse: 8.3.05, HE/OE/JBO Antall sider: 9 Fremlagt for instituttrådet: 28.2.05 1. Bakgrunn

Detaljer

REFERAT 02/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 20. APRIL 2004

REFERAT 02/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 20. APRIL 2004 Arbeidsmiljøutvalet REFERAT 02/2004 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALET TYSDAG 20. APRIL 2004 Tid: Kl 13.00 14.25 Stad: Møterom 220, Berte Kanutte-huset Til stades frå arbeidsgjevarsida: Til stades frå arbeidstakarsida:

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. Innhold... 1 1. Innledning... 1 2. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)... 2

ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. Innhold... 1 1. Innledning... 1 2. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)... 2 S-sak xx/2015 Årsrapport fra arbeidsmiljøutvalget 2014/2015 ARBEIDSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS ÅRSRAPPORT 2014 2015 Innhold Innhold... 1 1. Innledning... 1 2. Arbeidsmiljøutvalget (AMU)...

Detaljer

Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS) 1 Rømningsplan Velkommen til kurs i Helse-, Miljø og Sikkerhet (HMS) Fakultet for naturvitenskap og teknologi Åpning: Dekan Anne Borg HMS ved NTNU og NT-fakultetet: HMS-rådgiver Espen Fjærvik Studieveileder

Detaljer

«EFFEKTIVT, ENGASJERENDE OG TVERRFAGLIG E-LÆRINGSPROGRAM I HMS FOR STUDENTER»

«EFFEKTIVT, ENGASJERENDE OG TVERRFAGLIG E-LÆRINGSPROGRAM I HMS FOR STUDENTER» PROSJEKTPLAN FOR PROSJEKTET «EFFEKTIVT, ENGASJERENDE OG TVERRFAGLIG E-LÆRINGSPROGRAM I HMS FOR STUDENTER» Prosjektleder Kai Åge Fjeldheim Leder av styringsgruppen Jo Døhl Prosjekteier Morten Dæhlen ENDRINGSLOGG

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer