MN FAKULTETETS ARBEIDSMILJØUTVALG (MN-LAMU) INNKALLING. 4. juni 2014, kl 13-15, V349 Fakultetsstyrerommet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MN FAKULTETETS ARBEIDSMILJØUTVALG (MN-LAMU) INNKALLING. 4. juni 2014, kl 13-15, V349 Fakultetsstyrerommet"

Transkript

1 MN FAKULTETETS ARBEIDSMILJØUTVALG (MN-LAMU) Perioden Arbeidsgiversiden: Arbeidstakersiden: Morten Dæhlen Klaus Høiland (fast Vit.ans.) Carl Henrik Gørbitz Eivind Samuelsen (midl. Vit.ans.) Frank Sarnes Berit Kaasa (tekn./adm. ans.) Rigmor Bjørkli Behzad Foroughinejad (vara Espen Trondsen) (L-HVO)2014 (Studiedekan Solveig Kristensen ) Mikkel Brekke (studentrepr.) Observatører: Arvid Thorstensen (TA), Kai Åge Fjeldheim (MNfak) INNKALLING 4. juni 2014, kl 13-15, V349 Fakultetsstyrerommet DAGSORDEN Sak 05: Godkjenning av dagsorden Sak 06: Status orientering ved leder av MN-LAMU Sak 07: Utvikling av e-læringsmoduler i HMS-opplæring for nye studenter Presentasjon av skisse til prosjekt med status pr i dag av prosjektleder Bodil Kr. Pedersen, se vedlegg Sak 07-1 Orientering om HMS-opplæringen ved MN-fakultetet 2014 og 2015, (Sak 2009/ ). Sak 08: Orienteringssaker 1. Referater fra enhetenes LAMU møter pr 28. mai 2014, vedlegg O-Sak Statusrapporter i. Bruk av BHT-tjenester 2013, Sak 2014/3170, se også Årsrapport for BHT 2013 fremlagt AMU 25.3, Sak 2014/ ii. Avviksmeldinger - uønskede hendelser 2013, Sak 2014/ Eventuelt Velkommen Cecil Tidemand Grosch sekretær

2 MN FAKULTETETS ARBEIDSMILJØUTVALG (MN-LAMU) Perioden Arbeidsgiversiden: Arbeidstakersiden: Morten Dæhlen Klaus Høiland (fast Vit.ans.) Carl Henrik Gørbitz Eivind Samuelsen (midl. Vit.ans.) Frank Sarnes Berit Kaasa (tekn./adm. ans.) Rigmor Bjørkli Behzad Foroughinejad (vara Espen Trondsen) (L-HVO)2014 (Studiedekan Solveig Kristensen ) Mikkel Brekke (studentrepr.) Observatører: Arvid Thorstensen (TA), Kai Åge Fjeldheim (MNfak) REFERAT fra møtet 4. juni 2014 Tilstede: Carl Henrik Gørbitz, Frank Sarnes, Rigmor Bjørkli, Klaus Høiland, Berit Kaasa, Behzad Foroughinejad Forfall: Morten Dæhlen, Eivind Samuelsen, studentrepresentant DAGSORDEN Sak 05: Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent med tillegg av sak under eventuelt: «Life Science». Sak 06: Status orientering ved leder av MN-LAMU Arbeidsgiversiden ved HR sjef Frank Sarnes orienterte om status tiltakene i handlingsplan HMS for fakultetet med følgende: - det arbeides med å utarbeide en plan for gjennomføring av beredskapsøvelse høsten det gjenstår et institutt å revidere med formålet å sjekke om «LAMU fungerer i tråd med lovens bestemmelser og iht UiOs prosedyrer» - HMS-web med ny prosedyre for feltarbeid vil bli publisert så snart de tekniske utfordringer er løst - MNadm er pilot for ARK og har nå gjennomført undersøkelsen. Øvrige enheter vil gjennomføre undersøkelsen høsten HMS-opplæring for studenter er evaluert, og det arbeides med å legge om deler av undervisningen til e-læring. Sak 07: Utvikling av e-læringsmoduler i HMS-opplæring for nye studenter MN-LAMU så positivt på prosjektet med et helhetlig e-læringsopplegg som planlegges tilbudt alle våre BSc studenter og nye MSc studenter. Prosjektleder Bodil Kr. Pedersen høstet applaus for tydelig og ryddig fremføring. Sak 08: Orienteringssaker 1. Referater fra enhetenes LAMU møter pr 28. mai 2014 Det ble fremhevet at:

3 MN FAKULTETETS ARBEIDSMILJØUTVALG (MN-LAMU) Perioden Arbeidsgiversiden: Arbeidstakersiden: Morten Dæhlen Klaus Høiland (fast Vit.ans.) Carl Henrik Gørbitz Eivind Samuelsen (midl. Vit.ans.) Frank Sarnes Berit Kaasa (tekn./adm. ans.) Rigmor Bjørkli Behzad Foroughinejad (vara Espen Trondsen) (L-HVO)2014 (Studiedekan Solveig Kristensen ) Mikkel Brekke (studentrepr.) Observatører: Arvid Thorstensen (TA), Kai Åge Fjeldheim (MNfak) - at alle enheter har gjennomført minst ett-1 møte denne våren. Det ble påpekt at s.3 i referat fra Farmasøytisk institutt manglet. Dette vil bli redigert inn sammen med instituttets møteplan. 2. Statusrapporter i. Bruk av BHT-tjenester Omfang av bestillinger viser at enhetene har blitt bedre kjent med BHTs tjenester. Bestillingsmøtene koordinert av HMS-stab har fungert godt og bidratt til å løfte opp behovene. Imidlertid har ikke fakultetets rolle med å sammenfatte de innmeldte behov vært optimal. Derfor vil bestillinger for 2015 gjøres i egne møter med våre største enheter. ii. Avviksmeldinger Følgende ble fremhevet: Totalt 25 uønskede hendelser ble meldt inn fra MN-fakultetet, fordelt med ansatte/student med 5/9. 11 var uten skade. Oversikten viser nedgang i innmeldte hendelser totalt for UiO fra 106 i 2012 til 86 i Arbeidstilsynet påpekte at definisjonen av uønskede hendelser ikke er gjort klart nok. Avvik skal nå brukes der krav fastsatt i HMS-regelverket eller interne krav, ikke er fulgt. Det ble anmerket fra arbeidstakersiden at oversikten mangler informasjon om at hendelsene meldt faktisk er lukket og at de er blitt fulgt opp. Eventuelt Sal 09: Life Science Dette er et tverrfakultært prosjekt. Det er nedsatt en prosjektgruppe hvor bl.a. vår tidligere dekan og instituttleder ved Kjemisk institutt deltar. Knut Fægri og HVO Hege Lynne inviteres til høstmøte for å orientere om prosessen. Møtet ble hevet kl 14:00 Blindern, 5. juni 2014 Cecil Tidemand Grosch sekretær

4 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 MN-LAMU, onsdag 4. juni 2014 Utviklingsprosjekt: E-læringsmoduler for HMS-opplæring av nye studenter ved MN-fakultetet , B. K. Pedersen, admin. MN-fak.

5 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Innhold Bakgrunn Evaluering av dagens HMS-opplæring Plan for e-basert HMS-opplæring Status og fremdrift i utviklingsarbeidet Mål og tidsplan Anbud for e-læringsleverandør Søknad Norgesuniversitetet Oppsummering

6 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Bakgrunn Høst 2010: HMS-opplæringsprosjekt startet ved MN-fakultetet. (Prosjektleder: Kai Åge Fjeldheim) Mål: Tilfredsstille Arbeidsmiljølovens bestemmelser om adekvat opplæring i HMS til studentene. Gi fakultetets studenter en felles referanseramme basert på gjeldende lov og regelverk, samt UiOs verdigrunnlag Redusere risikoen for ulykker og skader ved fakultetet. Målgruppe: masterstudenter og ansatte Mai 2011: Pilot ansatte IMBV Gjennomført HMS-opplæring studenter: August 2011: Masterstudenter med lab/felt Januar 2012: Masterstudenter med lab/felt August 2012: Alle masterstudenter Bachelor med lab/felt Januar 2013: Alle masterstudenter Bachelor med lab/felt August 2013 og januar 2014: Alle masterstudenter Alle bachelorstudenter Antall nye studenter per år ved MN-fak: Bachelorstudenter: ca 1500 Masterstudenter: (Herav ca. 250 med ikke UiO-bakgrunn)

7 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Innhold i HMS-opplæringen (Obligatorisk for alle studenter) Bachelor: (MNHMS0015, 0010LS, 0015ES, 0015FS) Generell HMS (1 time) Lab-sikkerhet* (1 time) Felt-sikkerhet* (1 time) El-sikkerhet* (1 time) Førstehjelp gruppebasert m/øving (3 timer) (Ekstern) Brannvern gruppebasert m/trening (3 timer) (Ekstern) Master: (MNHMS0015, 0020LS, 0015ES, 0015FS) Generell HMS (1-2 timer) Lab-sikkerhet* - gruppebasert m/lab-øving (3 timer) Felt-sikkerhet* (1 time) El-sikkerhet* (1 time) Førstehjelp gruppebasert m/øving (3 timer) (Ekstern) Brannvern gruppebasert m/trening (3 timer) (Ekstern) *For studieprogram med lab/feltarbeid *For studieprogram med lab/feltarbeid

8 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Evaluering av dagens HMS-opplæring V-2014: Evalueringsoppdrag fra dekan til instituttleder Kjemisk institutt Evalueringsgruppe: Jo Døhl (leder) Kai Åge Fjeldheim (Prosjektleder/emne ansvarlig) /Cecil T. Grosch (admin MN-fak.) Yvonne Halle (stud. admin, MN-fak) Bodil K. Pedersen (admin MN-fak)

9 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Evaluering av dagens HMS-opplæring Positivt: MN-fak. setter fokus på HMS og sikkerhet for sine studenter HMS er viktig! Alle studenter får basisopplæring i HMS Teori og praksis i førstehjelp og brannvern Masterstudenter får teori og praksis i lab-sikkerhet Utfordringer: Kostnader: Innleide aktører ca. kr ,-/år, kr 400,-/stud. Ressurskrevende: stud. admin. og andre involverte fra MN-fak. Logistikk: vs. undervisningsrom og annen undervisning Manglende fleksibilitet: Mange aktiviteter ved studiestart Studenter begynner etter HMS-undervisning Informasjonskrevende Språk

10 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Evaluering av dagens HMS-opplæring Kartleggingsarbeid: Alle institutt ved MN-fakultetet Andre universitet: UiB, UiT, NTNU, NMBU Ressursmiljø ved UiO: DML-gruppa, USIT: rådgivende, ikke kapasitet til produksjon av e- læringskurs/e-læringsplattform UniMedia, UV-fak: rådgivende innen IKT-pedagogikk, videoproduksjon HMS-stab med HMS-policy, prosedyrer iht OHSAS18001 Andre: Arbeidsliv og organisasjoner E-læringsaktører: presentasjonsrunde og referanser

11 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Plan for e-basert HMS-opplæring for nye studenter (Bachelorstudenter og masterstudenter utenfra) A) Kort introduksjon til HMS på velkomstdagen B) E-læringskurs med modulene: (Tidsbruk tilsammen ca. 1-11/2 time) 1) Generell HMS (m/datasikkerhet) 2) Psykososialt læringsmiljø 3) Laboratoriesikkerhet* (m/førstehjelp på lab) 4) El-sikkerhet* 5) Feltsikkerhet* (m/førstehjelp i felt) 6) Pasientsikkerhet og smittevern* (primært for medisin og odontologi) *For studieprogram med lab/feltarbeid C) Praktisk kurs i brannvern med innlagt trening (størst risiko) D) Spesifikk HMS-opplæring ved oppstart av emner med særlige risikoforhold i det enkelte studieprogram

12 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 E-læring hva kan vi oppnå? Mer engasjerende og aktuell HMS-opplæring ved bruk av interaktive læringsmetoder. Bedre læringseffekt og undervisningskvalitet: Et siktemål er å oppnå større læringseffektivitet med nye pedagogiske virkemidler som bruk av animasjoner, video og bruk av undervegstester og slutt-test. Større fleksibilitet: E-læringskurs kan lettere innpasses i den øvrige undervisningen, også for nye masterstudenter utenfra. Av den grunn er modulene planlagt utviklet både på norsk og engelsk. Bedre ressursutnyttelse: E-læring vil lette det studieadministrative arbeidet i betydelig grad, tidsbruk for HMS-personell, og verdifull undervisningstid spares i en hektisk fase ved semesterstart.

13 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Status og framdrift i utviklingsarbeidet Mål: Ferdig utviklede e-læringsmoduler til semesterstart H-2015 Målgruppe: Nye bachelorstudenter og nye masterstudenter uten tidligere HMS-opplæring Tidsplan: Når: August 2014: Høst 2014: Januar 2015: Vår 2015: August 2015: Høst 2015: Hva: Valg av e-læringsaktør Forprosjekt - utvikling av to moduler og testing av disse. Norsk. Utprøving av forprosjektets moduler - nye bachelorstudenter. Evaluering. Korrigering av modulene fra forprosjektet. Videreutvikling av øvrige moduler med testing. Norsk og engelsk. Fullskala gjennomføring av ny HMS-opplæring med alle e-læringsmoduler. Evaluering. Ferdige moduler vurderes lagt ut som MOOC (massive open online course) dele kunnskap! Korrigering og forbedring. Ferdigstille utviklingsprosjektet.

14 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Status og framdrift i utviklingsarbeidet Kravspesifikasjon før anbudsrunde: Anbudsrunde ut: medio juni Frist: medio august Søknad Norgesuniversitetet: (Samarbeid med IMB/DMF og DOF) Prekvalifisering: 15. mai Evt. endelig søknad: 1. november Evt. tildeling vår 2015 Evt. andre eksterne midler

15 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014 Oppsummering Med E-læringsmoduler som del av basisopplæringen i HMS for nye studenter kan vi oppnå: Mer engasjerende og aktuell HMS-opplæring Bedre læringseffekt og undervisningskvalitet Større grad av fleksibilitet ved studiestart og senere i semesteret Bedre ressursutnyttelse Slutt-test av HMS-kunnskaper. Norsk og engelsk Dele kunnskap: IMB/DMF og DOF med: enheltig HMS-opplæring for studenter ved UiO. MOOC åpen e-læring i HMS på e-plattform HMS-opplæringen ved MN-fak tar et skritt inn i framtiden! , B. K. Pedersen, admin. MN-fak.

16 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014, ephorte 2009/ Orientering om HMS-opplæringen ved MN-fakultetet 2014 og 2015 HMS-opplæringen høsten 2014 HMS-opplæringen denne høsten vil følge den opplæringsmal som ble brukt denne våren, jfr. tabellen under: Emne Varighet Ansvarlig for gjennomføring MNHMS 0015 Generell HMS 1 time Jo Døhl Kjemisk institutt (masterstudenter) Knut Mørken Institutt for informatikk Brannvern 3 timer (bachelorstudenter) Førstehjelp 3 timer Norsk Folkehjelp MNHMS 0010LS Innføring i laboratoriesikkerhet Trygg og sikker AS 1 time Massoud Kaboli Kjemisk institutt MNHMS oo15 FS Innføring i felt-sikkerhet (1 time, forelesning MNHMS 0015 ES Innføring i el-sikkerhet (1 time, forelesning) MNHMS0020 Fordypning i lab.sikkerhet 1 time Trond Eiken Institutt for Geofag 1 time Behzad Foroughinejad Kjemisk institutt 3 timer Cecil Grosch MN.adm Vidar Blekastad Kjemisk institutt Behzad Foroughinejad Kjemisk institutt Undervisningen er planlagt gjennomført i uke 33-35, med evt. behov for tilleggskurs i uke 36. Opplegget bygger for øvrig på følgende forutsetninger: 1) Oppstart skjer i uke 33 (Fadderuken) 2) Det kjøres fire parallelle løp for førstehjelp og brannvern i ukene 33 og 34. Trygg og sikker AS og Norsk Folkehjelp har meddelt at de kan ivareta denne forutsetningen 3) Det gis adgang til å korttidstilsette 3-5 studenter for å ivareta nødvendig registrering av studenter mv. 4) Det faglige innholdet i emnene vil forbli uendret fra det som ble presentert våren vil utdanningslederne få informasjon om høstens opplegg. Utfordringer i forhold til høstens opplæring vil bl.a. være knyttet til: 1) Samkjøringen med oppstart av lab.undervisningen, da studentene forutsettes å ha gjennomført opplæringen før de får adgang til laboratoriet. 2)Samkjøring av den interne kommunikasjonen mot studentene KÅF Side 1

17 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014, ephorte 2009/ ) Avklaring av i hvilke emner HMS-opplæringen inngår som obligatorisk For nærmere detaljer om høstens opplegg vises til mail fra Yvonne Halle, jfr. Vedlegg 1. HMS-opplæring for bachelorstudenter 2015 Fremtidig ansvar for HMS-opplæringen på bachelornivå forutsettes som i dag, ligge på fakultetsnivå. Vedr. hva som er gjort inntil begynnelsen av april 2013 vises til notat fra Jo Døhl, jfr. Vedlegg 2. Arbeidsgruppen har i etterkant jobbet videre med utvikling av prosjektet. Gruppen har bl.a. hatt inne tre E-læringsleverandører for å få en bedre forståelse av de muligheter/begrensninger og ressursutfordringer som ligger i et fremtidig modulbasert E-læringssystem for fakultetets bachelorstudenter. Dette, sammen med referanser fra andre leverandører som er innhentet, viser at mulighetene for å utvikle et hensiktsmessig E-læringssystem som dekker de behov en slik opplæring må tilfredsstille, er til stede. Tidsperspektiv Arbeidsgruppen vil frem mot slutten av mai 2014 jobbe videre med: 1) Å definere hvilke deler (moduler) av HMS-opplæringen på bachelornivå som kan ivaretas via E-læring 2) Å utvikle en kravspesifikasjon basert på ovennevnte avgrensning/definisjon Forutsatt at gruppen får tilslutning til å gå videre, ser en for seg følgende tidsforløp for den videre prosess: Språk 3) Utlysning av anbudskonkurranse primo juni på grunnlag av vedtatt kravspesifikasjon 4) Valg av leverandør primo august 5) Oppstart av arbeidet med utvikling av E-læringsmoduler ultimo august 6) Utviklingsarbeid i samarbeid med leverandør september desember 7) Forsøk med E-læringspilot(er) i jan./febr ) Videreutvikling av E-læringspilot(er)1 halvår ) Fullskala gjennomføring av E-læringsopplegg august E-læringsmodulene må utvikles både på norsk og engelsk slik at de kan brukes så fleksibelt som mulig. Organisering Det legges opp til et nært samarbeid mellom arbeidsgruppen og valgt leverandør under utviklingsarbeidet. Det bør i denne sammenheng vurderes om DML-gruppa, evt. Uni Media bør inviteres til å delta på noen av arbeidsgruppens møter med leverandørene for å sikre den EDBtekniske kvaliteten på det E-læringsverktøyet som utvikles og mulighetene for å synkronisere E- læringsmodulene med FS. Datasikkerheten må i denne sammenheng også vurderes. KÅF Side 2

18 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014, ephorte 2009/ Ressursbehov De kostnadsestimatene som er gitt av leverandørene for utvikling av et E-læringssystem for HMSopplæring, indikerer at overgang til bruk av E-læring kan bli et meget konkurransedyktig alternativ til dagens HMS-opplæring for bachelorstudenter. Et røft anslag indikerer at utviklingskostnadene vil ligge på fra kroner avhengig av form og innhold på e-læringen. I tillegg til Utviklingskostnadene vil det tilkomme en driftskostnad for ajourhold og oppdatering av den programvare som brukes/er utviklet, samt en enhetskostnad pr. student som gjennomgår kurset på fra 50 til 90 kroner. Bodil K. Pedersen har frem til nå i praksis har vært den som har fremskaffet det meste av underlagsmaterialet for den prosess en til nå har hatt i arbeidsgruppen. Når hun nå slutter må ressurssituasjonen i arbeidsgruppen vurderes. HMS-opplæringen for masterstudenter 2015 Frem til i dag har ansvaret for HMS-opplæringen for masterstudenter ligget på fakultetsnivå. Tab. 2 viser hvilke emner som nå inngår i opplæringen. Emne MNHMS 0015 Generell HMS Brannvern Førstehjelp MNHMS oo15 FS Innføring i feltsikkerhet (1 time, forelesning MNHMS 0015 ES Innføring i elsikkerhet (1 time, forelesning) MNHMS0020 Fordypning i lab.sikkerhet Varighet 1 time 3 timer 3 timer 1 time 1 time 3 timer I løpet av 2015 vil de fleste masterstudenter ha gjennomgått fakultetets HMS-opplæring for bachelorstudenter. Det er vanskelig å se behovet for at disse studentene må ta de samme HMSemnene på masternivå. De masterstudentene som ikke har denne tatt HMS-opplæringen på bachelornivå forutsettes imidlertid å ta denne. Ulikheten en har i behovet for HMS-opplæring av masterstudenter instituttene i mellom taler for at dette ansvaret fremover bør ligge på instituttnivå. Fakultetets oppgave bør bestå i å tilby råd og veiledning til instituttene i deres arbeid med å lage/utvikle HMS-opplegg for egne masterstudenter. Kai Åge Fjeldheim Blindern, 5.mai 2014 KÅF Side 3

19 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014, ephorte 2009/ Vedlegg 1: Mail fra Yvonne Halle av HMS-opplæringskrav på emnenivå Til studieadministrative på institutt, kopi til utdanningsledere, Solveig Kristensen, Hanne Sølna, Kai Åge Fjeldheim, Ingrid Sand, Marianne Jacobsen, Anne-Lise Hansen Som nevnt tidligere er de to største utfordringene knyttet til HMS-opplæringen fremdeles: - Timeplanleggingen - Integrering i studiene Vi gjør stadig grep for å forbedre integreringen av HMS-opplæringen. For høsten 2014 har vi bestemt at vi forsøker å gjennomføre så mye som mulig av bachelor-opplæringen i studiestartsuka (både utdanningsledere og studieadministrasjon er informert om dette). Dvs at alle programmer som ikke har hovedtyngden av studentene sine på forkurs i informatikk tar førstehjelps- og brannsikkerhetsopplæring i løpet av første uken (biologi, farmasi, geologi, kjemi, molekylærbiologi + noen andre studentgrupper som Bjørknes etc.). I tillegg ser vi på mulighet for å legge den generelle HMSforelesningen for bachelorprogramstudentene våre på fredag samme uke. Vi vil også gjennomføre at studenter ikke får møte på laboratorie- og feltundervisning uten å ha gjennomført påkrevd HMS-opplæring. Dette innebærer at vi må være tydeligere i vår informasjon til studentene i alle ledd. Alle informasjonskanaler som knutepunktet, MN-studieinfo, studieseksjonene, programledere og fadderne må være bevisste og besvare henvendelser i forhold til at det faktisk foregår mye obligatorisk aktivitet også i studiestartsuka. I tillegg er det viktig at lærere og lab./felt-ansvarlige på emner er godt informert og at informasjon om HMS-opplæring også blir tatt på alvor på emnenivå. For å få til dette er vi avhengig av hjelp fra utdanningsledere og studieadministrasjoner. Krav om gjennomført HMS-opplæring for å få delta på lab./felt-undervisning innebærer også at vi har behov for samarbeid om hvilke emner som skal ha disse kravene og tid for oppstart av lab.- og feltundervisning, erfaringer fra tidligere år tilsier at enkelt emner starter med lab./felt før HMSopplæringen er avsluttet. Vi må i disse tilfellene finne gode løsninger sammen. Som et første skritt på denne veien, sender jeg nå ut en excel-fil med emner som har eller som jeg tror burde ha HMS-opplæringskrav. Jeg ber dere kvalitetssikre denne på deres institutt og i den grad det er mulig også gi tilbakemelding på antatt startsuke for lab.-/felt-undervisning. Det gjelder først og fremst de emnene jeg har gulet ut (høstemner). Mvh Yvonne Halle KÅF Side 4

20 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014, ephorte 2009/ Vedlegg 2: From: Jo Døhl Sent: 02 April :28 To: Morten Dæhlen Cc: Kai Åge Fjeldheim; Yvonne Halle; Bodil Kristin Pedersen; Frank Aasmund Sarnes Subject: HMS-Opplæring: Statusmelding til Morten Hei Morten! Du har gitt meg en bestilling på å lede en gjennomgang av fakultetets HMS-opplæring for studenter med det formål å (1) identifisere muligheter for effektivisering av gjennomføring og (2) vurdere om undervisningen er hensiktsmessig og muligheter for eventuelle forbedringer i format og innhold. Jeg tenkte at du ville ha nytte av en kort oppsummering av status for prosessen. Gruppa består pt. av Kai Åge Fjeldheim, Yvonne Halle, Bodil Kristin Pedersen og undertegnede. I tillegg gjorde Frank Sarnes i første fase en god innsats for å holde en overbooket instituttleder gående. Vårt utgangspunkt har vært at vår nåværende HMS-opplæring er administrativt svært ressurskrevende. Ulike moduler for ulike målgrupper i de ulike programmene på BSc og MSc-nivå skal innpasses i en allerede svært komplisert timeplan. Opplæringen slik den er i dag omfatter >70 kurs for >1000 studenter. Dessuten har det vært fremmet et ønske om å få et mer målrettet innhold og bedre sammenheng mellom de ulike elementene. Gruppa startet med å vurdere om opplæringen kunne gjøres som en samlet kampanje i f.eks. en introduksjonsuke. Konklusjonen etter noen runder med dette konseptet ble at vi på denne måten vil komme til å bytte ut en kompleksitet med en annen. Logistikken knyttet til arrangement av et meningsfylt, samlet og kompakt undervisningsopplegg for 1000 studenter med ulike behov over få dager, er betydelig. Gruppa vurderer det derfor slik at vi må søke andre veier mot forenkling. Vi har nå besluttet å utrede muligheten for å etablere e-læringsmoduler for å ta ned det totale timetallet for enkeltkurs. Strukturen for den opplæringen vi nå ser for oss er som følger: 1. En forelesning i plenum om HMS. Her knyttet HMS til UiOs verdigrunnlag og samfunnets lover og forskrifter. Betydningen av den enkeltes ansvar og medvirkning vektlegges og generelle prinsipper for god HMS illustreres med gode eksempler. Hovedhensikten er å bygge interesse for og eierskap til god HMS blant studentene og skape en «slik gjør vi det hos oss»-forståelse. Vi tror denne forelesningen skal holdes «live» og at den bør gis av noen med lederskoa på. Dette for å understreke hvilken prioritet UiO tillegger HMS og at HMS er solid forankret som et lederansvar. 2. E-læringsmoduler i spesifikke emner. Disse modulene vil lede studentene gjennom generelle prinsipper og prosedyrer ved hjelp av scenarier illustrert med bilder, animasjoner og/eller video med tilhørende spørsmål og selvtester. Til slutt en avsluttende test som må bestås. Nedenfor er listet moduler som vil bli vurdert. Vi er nå i gang med å kontakt mulige leverandører for en første uforbindtlig presentasjon av konsepter og plattformer for gruppa. Vi kontakter også brukere, bl.a. Hydro, Statoil, IVT(NTNU) som allerede har tatt i bruk slike verktøy. Vi vil innhente kostnadsoverslag KÅF Side 5

21 Sak 07 MN-LAMU 4.juni 2014, ephorte 2009/ og utarbeide et konseptforslag til diskusjon med fakultetet før en eventuell beslutning om å gå videre med et slikt konsept fattes. a. En generell modul som fanger opp, repeterer og tester innholdet i den generelle forelesningen. b. Arbeidsklima, samarbeid og psykososiale forhold. Kan inkluderes i den første modulen. c. El-sikkerhet d. Laboratoriesikkerhet e. Feltsikkerhet 3. Lokal opplæring/repetisjon i de aktuelle miljøene (laboratorier, felt) og ikke minst: Ansvarliggjøring av den enkelte lokale leder for disse miljøene. Dette er viktig: HMS er et lederansvar og vi ønsker å knytte disse lederne tydelig sammen med vår øvrige HMS-aktivitet og opplæring. Den enkelte emne-/lab-ansvarlige må kjenne fakultetets HMS-opplæring. Vi ser et stort behov for å sikre et godt og jevnt nivå på denne lokale HMS-ledelsen. Nå er nivået i alt for stor grad bestemt av personlig initiativ eller mangel på sådant. Vi ser for oss opplæring av den enkelte leder og sjekklister til bruk før oppstart av undervisning for å harmonisere nivået. Gruppa har vurdert nærmere om praktisk trening i brannslukking og førstehjelp bør fortsatt være en del av opplæringen. Vi har så langt konkludert følgende: Brann representerer helt klart den største risikoen ved fakultetet (vurdert som sannsynlighet x konsekvens). Brannslukking er uegnet til teoretiske øvelse. Vi vurderer derfor fortsatt praktisk trening som nyttig. Vi bør imidlertid vurdere om treningen kan effektiviseres. Øvelsen har mye dødtid. Trening i førstehjelp kan ikke begrunnes godt i vår nåværende risikobilde. Imidlertid kan denne treningen ses på som en del av UiOs samfunnsansvar. Det er åpenbart nyttig for samfunnet totalt sett at så mange som mulig har trening i hjerte/lunge-redning. Øvelsen får gode tilbakemeldinger fra studentene. Samlet direkte kostnad for de to nevnte øvelsene er anslått til kr 280,-/student. Tidshorisonten er en utfordring: Dersom vi går videre med elærings-moduler, - noe som blir stadig mer sannsynlig -, vil vi fort være ute i 2015 før utviklingen er avsluttet. Det mest optimistiske scenariet gir en viss mulighet for å kjøre én av disse modulene som pilot våren Finansiering er naturligvis også en utfordring. Eksterne utgifter er umiddelbart mer synlig enn den interne tiden vi bruker i dag. Vi vurderer å søke Norgesuniversitetet om støtte til utvikling ved neste frist (til UiO , til NUV (prekvalifisering), endelig frist ). Vi vil kontakte Med.Fak. og Odont.fak ved UiO for å sondere mulighetene for et utviklingssamarbeid. Dette vil trolig øke sjansene for bevilgning fra Norgesuniversitetet. Gruppa er seg bevisst at samordningsprosessen mellom fakultetene ikke skal skyve framdriften i arbeidet for langt ut i tid. Jeg kan godt informere om denne prosessen ved et egnet tidspunkt på et IL-møte. Beste hilsen Jo KÅF Side 6

22 O-Sak 08-1 Referater fra enhetenes LAMU møter pr 18.mai 2014 Oversikt over HMS-aktivitet i 2014 Blindern, 28. mai 2014 Enhet/institutt LAMU-referat Handlingsplan Vår Høst Inst. for teoretisk astrofysikk 10.feb 19.mai 1.sept 1.des 2. Institutt for biovitenskap 5.feb 3. Farmasøytisk institutt 20.feb 22.mai 4. Fysisk institutt 12.mars 21.mai 5. Institutt for geofag 6.feb 28.mai 6. Institutt for informatikk 10.april 25.sept 27.nov 10.sept 12.nov 7. Kjemisk institutt 6.feb 8. Matematisk institutt 23.jan 9. MN-administrasjonen 19.mars 11.juni 24.sept 26.nov

23 Institutt for teoretisk astrofysikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet O-Sak 08-1 Referater fra enhetenes LAMU møter pr 18.mai 2 av Dato: Deres ref.: Vår ref.: Referat fra LAMU-møte Til stede: Sakliste: Representanter fra ledelsen: Viggo Hansteen (instituttleder) og Kristin Tangen (kontorsjef) Representanter fra de ansatte: Anna Kathinka Dalland Evans (seniorkonsulent) Sak 1/14: Gjennomgang av revisjonsrapporten Sak 1/14: Gjennomgang av revisjonsrapporten Viggo undersøker prosedyre for valg av LAMU-representanter og hva prosedyren er for arkivering av LAMU-valgresultat. Viggo og verneombudet (Lill) ordner valg i henhold til prosedyrene neste gang medlemmer skal velges inn. Vi setter i gang med opplæring av de LAMU-representantene som ikke har tatt kurs. Første mulige kurs er i slutten av april. Kathinka og Kristin drar på modul 1, det er tidkrevende kurs så vi må ta modulene litt etter hvert. Viggo undersøker om det er et krav at studentene må ta kurs. Kristin sjekker hva HMS-koordinator innebærer og om det kreves for oss. HMS-koordinator skal i så fall være en representant fra ledelsen. Kathinka overtar som LAMU-leder for 2014 og kaller inn til møter resten av året. Neste møter er satt til: 19. mai kl sept kl desember kl Møtet ble avsluttet kl Institutt for teoretisk astrofysikk Postadr.: Postboks 1029 Blindern, 0315 Oslo Kontoradr.: Sem Sælands vei 13 Telefon: Telefaks:

24 IBV-LAMU Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet O-Sak 08-1 Referater fra enhetenes LAMU møter pr 18.mai 3 av MØTE REFERAT Dato: 25. april 2014 Tilstede: Maren Onsrud, Finn Eirik Johansen, Marit Ledsaak (LVO), Cecilie Mathiesen (LVO), Tora Daniela Moreiro Engh (Student), Jan Eirik Olsen (EA), Kathrie Schou (HMS-k, sekretær) cc: Anne Brysting, Kate Bronndal (HR-sjef), Nanna W. Steen (varea-lvo), Trude M. Haug (vara-lvo), Line Lieblein Røsæg, Møtereferat LAMU 3. Februar kl- 13:30 15:00 # Agenda Oppfølging av 1 Godkjenning av møteinnkalling og agenda Møteinnkalling og agenda godkjent 2 Godkjenning møtereferat fra IBV- LAMU 2. desember 2013 a. Generelt: Siden LAMU møtene er så sjelden bestemte vi at innsigelses frist for møtereferat er 1 uke, dermed utgår pkt 2 fra neste LAMU møte. Referatet godkjennes 2 desember. b. Årsrapport - nytting samlet info. 3 Avviksrapportering a. Rapporterte skader, ulykker: Personskade: Formalin. Ikke driftssvikt. Lukking av avvik: Opplæring i bruk av avtrekksskap. b. Uønskede hendelser: 3 - Øye sprut - Drikke på laboratoriet - Formalin arbeid i LAF benk c. Vi må lære av disse uønskete hendelsene. Tydelig gjøre rutiner og ansvar. Brukere må dokumentere at de vet hva de holder på med og bruke SOP som verktøy. Kathrine tar dette opp med HMS-teamet. HMS-k 4 Diverse HMS- saker orienteringer og status 4.1 Kjemikalier Avtrekkskap-prosjektet Alle gamle skap har nå elektriske spjæld. Det som står igjen er gå igjennom skap som det ikke er oppnådd 0.5 m/s, skapene som ikke skal brukes skal fortsatt ha lapp. Oppslag med hvordan man skal bruke skapet mangler skal opp. Klistre lapper med måle verdier skal opp på skapene. Service avtale på sikt skal etableres på sikt. Noen få steder vi har noen utfordringer e.g. vifte i dyrestallen som det jobbes med punktavsug er regelen kun 3/4 kan brukes samtidig. Manglende opplæring etter installasjon av ny styring. HMS-i felles gjennom gang. - Ha ansvar for gjennom gang i sine seksjoner. - Stenge når det ikke er i bruk. - Bedrer effekten av andre. 4.2 Kjemikalier Avhendingsdager ganger i året. Dette koordineres med innkjøpskontoret og EA/HMS-k HMS-k Postadresse: P.O box 1066 Blindern 0316 Oslo OSLO Norway

«EFFEKTIVT, ENGASJERENDE OG TVERRFAGLIG E-LÆRINGSPROGRAM I HMS FOR STUDENTER»

«EFFEKTIVT, ENGASJERENDE OG TVERRFAGLIG E-LÆRINGSPROGRAM I HMS FOR STUDENTER» PROSJEKTPLAN FOR PROSJEKTET «EFFEKTIVT, ENGASJERENDE OG TVERRFAGLIG E-LÆRINGSPROGRAM I HMS FOR STUDENTER» Prosjektleder Kai Åge Fjeldheim Leder av styringsgruppen Jo Døhl Prosjekteier Morten Dæhlen ENDRINGSLOGG

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 - Oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelsen o Har enhetene forbedret seg på sine utvalgte områder siden forrige undersøkelse? o Har alle enheter gjennomført oppfølgingsmøter

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET ÅRSRAPPORT 2012 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Sammendrag Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2012 samlet sett vært preget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N ÅRSRAPPORT 2014 HELS E, M I L J Ø O G S I KKERH E T U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Sammendrag Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Bergen (UiB) har i 2014 samlet sett vært

Detaljer

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet

Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved UiT Norges arktiske universitet Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/5237 IBA004 Dato: 10.03.2015 Sak M 13/15 SAK M 13/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 7. april 2014 Årsrapport 2014 om helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12.

AMU 3. HMS arbeid i POA 4. HMS-prosjektet 5. Personskader og nestenulykker 6. IA-arbeid og sykefravær 7. BHT Hjelp 24 8. Strålevern 12. Side 2 Innholdsfortegnelse AMU 3 HMS arbeid i POA 4 HMS-prosjektet 5 Personskader og nestenulykker 6 IA-arbeid og sykefravær 7 BHT Hjelp 24 8 Strålevern 12 Miljø 13 Sikkerhet (DSA) 14 Generell, forebyggende

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT

Eli Vangen, HiST Inger Setnes, HiO Hans J. Berntsen, HiT Geir Vangen, USIT Julie Myhre Barkenæs, USIT Knut Løvold, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-013 Innkalling Møte

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844

Universitetsledelsen. Administrasjonsdirektør v/personaldirektør. Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 US 24/2015 HMS årsrapport Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/personaldirektør Saksbehandler(e): Gro Holter og Lena Marie Kjøbli Arkiv nr: 15/00844 Vedlegg: 1. Helse, miljø og

Detaljer

US-sak 31/2013 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012

US-sak 31/2013 Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2012 US-SAK NR: 31/2013 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: JAN OLAV AARFLOT SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I PROGRAMUTVALGET FOR BACHELORUTDANNINGEN

INNKALLING TIL MØTE I PROGRAMUTVALGET FOR BACHELORUTDANNINGEN INNKALLING TIL MØTE I PROGRAMUTVALGET FOR BACHELORUTDANNINGEN Møte 4/12, 03.10.2012 kl 12:15 14:00 i Kollegierommet 1.etg, NHH Innkalling er sendt til: Kjetil Bjorvatn Daniel Johanson Bjarne Espedal Øystein

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

MØTEINNKALLING 4.2.2015. Side1

MØTEINNKALLING 4.2.2015. Side1 Dato: 4.2.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: ARCEx, Pavilijong sør ved Naturfagbygget Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-170 Innkalling

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012 AGENDA Dag 1 9:30 10:30 Ankomst 10:30 11:30 Velkommen 11:30 12:30 Lunsj Gjennomgang av siste versjon av NetLifes utforming av utdanningsplaner 12:30 13:30 Gjennomgang

Detaljer

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer