Kontantstrømoppstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontantstrømoppstilling"

Transkript

1 GIR ENERGI

2 Årsberetning Hovedtall Nøkkeltall Produksjon Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning

3 Årsberetning 2014 Nordkraft AS Nordkraft har i 2014 drevet aktiv omstilling og parallelt jobbet med å etablere en helt ny og langsiktig forretningsplan. Nordkraft har historisk vært aktiv eier i flere selskape r utenfor kraftsektoren. Nye Nordkraft fremstår som et klassisk vertikalintegrert konsern med fokus på utbygging, produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft. I 2014 er det foretatt grep for å styrke kjernevirksomheten til nye Nordkraft. Kraftmarkedet er utfordrende med økning i produksjonskapasiteten og liten endring i etterspørselen. Elsertifikatsystemet incentiverer til ny produksjon, og siden 2012 er det satt i drift i overkant av 11 TWh ny elsertifikatberettiget produksjon. Kraftprisen har falt fra 2013, med NO4 pris på 26,28 øre/kwh i 2014 mot 30,07 øre/kwh i Dagens forwardpriser indikerer at kraftprisen e de nærmeste årene ser ut til å holde seg på et lavt nivå, cirka 25 øre/kwh. Dette er utfordrende for Nordkraft, både med hensyn til å skape lønnsom drift og med hensyn til at vi står overfor betydelige investeringer i årene fremover. Nordkraft satte i gang krevende reorganiseringe r i 2013, som ble videreført inn i Nordkraft har redusert sine driftskostnader med omtrent 50 millioner kroner fra 2013 til 2014, som følge av nedbemanninge r og andre kostnadsreduserende tiltak. Til tross for betydelige kostnadsreduksjoner er det i dagens utfordrende marked fortsatt behov for ytterligere forbedring, samt styring. Nordkraft har gjennomført tiltak for å styrke kostnadskontroll og -styring, herunder gjenno m tilpasninger av, og etablering av rapporteringslinjer basert på, operativ struktur. I desember 2013 ble hoveddelen av Nordkrafts portefølje av fallrettigheter (107 prosjekter) skilt ut i et eget under - konser n for salg. Det nye underkonsernet viderefører Fjellkraft-navnet. Resterende del av det opprinnelig e Fjellkraft-konsernet videreføres under Nordkraft-navnet. Det lyktes ikke Nordkraft å selge selskape t med ansatte. Det ble derfor i mars 2014 vedtatt å avvikle driften i Fjellkraft, inkludert de 14 ansatte. Etter avviklingen overtok Clemens Kraft selskapet med virkning fra 28. mai Nordkraft tegnet 1. desember en toårig låneavtale med et felleskap av DNB og Sparebanken Narvik. Finansieringen sikrer både god driftslikviditet og gjør det samtidig mulig å utvikle nye og lønnsomme prosjekter. Selv om den operative "krisen" kan sies å være over er gjeldssituasjonen fortsatt en stor utfordring. ««Linjestrekking på Seines en iskald novemberdag. Forsidefoto: Nedbygging av mastearrangement i Vassdalen. Økonomiske resultater Konsernets driftsinntekter for 2014 var på 448,1 millioner kroner. Dette er 9 millioner kroner lavere enn i Hoved årsaken til reduksjonen i driftsinntektene er fall i kraftpris fra 30,07 øre/kwh i 2013 til 26,28 øre/kwh i Driftsresultatet på 35,8 millioner kroner er en forbedring på 133,7 millioner kroner. Årsaken er i hovedsak at 2013 var belastet med ekstraordinære nedskrivninger på 108,3 millioner kroner mens det i 2014 er foretatt nedskrivninge r på 23,2 millioner kroner. Kostnadsreduserende tiltak, herunder nedbemanning, har redusert kostnadene med omtrent 50 millioner. Netto finanskostnader utgjorde 62,0 millioner kroner, 19,8 millioner kroner høyere enn i Avkastning på aksje r i form av salgsgevinst, aksjeutbytte og verdiendring utgjorde i ,4 millioner kroner mot 19,2 millioner kroner i Nordkraft refinansierte sin låneportefølje høsten 2014, da 88 % av langsiktige lån forfalt 1. desember Finansiell betjeningsevne er blitt svakere de tre siste årene, med den konsekvens at lånemarginene økte ved refinansieringen. Nøkkeltallet netto gjeld/ebitda var 22 i 2013, noe som er langt over bransjens snitt på under 5. Som en effekt av konsernets iverksatte kostnadsreduserende tiltak oppnådde Nordkraf t en forbedring i finansiell betjeningsevne og nøkkeltallet ble redusert til 14 i Resultat etter skatt for Nordkraft-konsernet ble -19,6 millioner kroner, en forbedring på 88,2 millioner kroner fra Resultatforbedringen reflekterer effekt fra operative driftsforbedringer samt iverksatte kostnadskutt. Resultatet påvirkes også i 2014 av nedskrivninger på 23,2 millioner kroner. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt på dette grunnlag. Kontantstrøm og kapitalforhold Konsernets bokførte totalkapital per 31. desember 2014 var 2.899,9 millioner kroner (2.956,2 millioner kroner), en reduksjon på 56,3 millioner kroner fra Bokført egenkapital var 769,0 millioner kroner (801,4 millioner kroner) og utgjorde 26,5 % (27,1 %) av bokført totalkapital. 3 Årsberetning 2014

4 4 Årsberetning 2014 Ledergruppa i Nordkraft: Jon Ingebrigtsen (prosjekt og ingeniørstøtte), Torkjell Lund (entreprenør), Anett Kristensen (økonomi), Marius Larsen (produksjon), Eirik Frantzen (adm. dir.), Sverre Mogstad (stab og eiendom) og Tage Karlsen (nett). Konsernets kontantstrøm fra driften før arbeidskapitalendring ble 59,9 millioner kroner (51,3 millioner kroner). Arbeidskapitalen var 120,4 millioner kroner (96,1 millioner kroner) ved utgangen av Økningen i arbeidskapitalen skyldes at det ikke er avsatt utbytte for Netto kontantstrøm fra driften ble på 33,8 millioner kroner (77,0 millioner kroner). Driftsresultatet før av- og nedskrivninger på 130,7 millioner kroner er 70,8 millioner kroner høyere enn netto kontantstrøm fra driften før arbeidskapitalendringer, og består av betaling av renter og skatt, samt salg av aksjer. Samlede drifts- og ekspansjonsinvesteringer i 2014 var 148,4 millioner kroner (241,5 millioner kroner), hvorav 93,2 millioner kroner relatert til utbygging av kraftverk og 28,1 millioner kroner i nettvirksomheten. Det ble tatt opp ny langsiktig gjeld med 50,0 millioner kroner (175,0 millioner kroner), mens avdrag på langsiktig gjeld utgjorde 24,7 millioner kroner (48,9 millioner kroner). Virksomhetsområdene Nordkraft er et vertikalintegrert kraftkonsern med hovedvekt på utbygging, produksjon, omsetning og distribusjon av energi. Nordkraft ble etablert 21. desember 1913, under navnet Narvik Kommunale Elektrisitetsverk, med formål å dekke befolkningen i Narvik sitt behov for energi ved egen utbygging, produksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Konsernets kjernevirksomhet består av fire virksomhetsområder:» Produksjon» Prosjekt» Nett» Entreprenør Konsernets virksomhet er hovedsakelig i Nord-Norge, men konsernet eier også kraftverk i Trøndelag og på Vestlandet. Selskapets hovedkontor ligger i Narvik. Nordkraf t AS eies av Narvik kommune (50,01 %), Troms Kraftforsyning og Energi AS (33,33 %) og Hålogaland Kraft AS (16,66 %). Produksjon Virksomhetsområdet Produksjon har ansvaret for drift og vedlikehold av konsernets kraftverk, samt omsetning i de ulike kraftmarkedene. Nordkraft eier og driver 7 magasinkraftverk, 1 vindkraftverk og 13 småkraftverk, samt har medeiendomsrett i Kobbelv kraftverk og konsesjonskraftrettigheter i Narvik kommune. Nordkraft avgir konsesjonskraft til Tysfjord kommune. Total produksjon i 2014 er 1034,1 GWh, mens det i 2013 ble levert 939,9 GWh. Det ble magasinert noe vann i magasinene ved at inngangsfylling var 340 GWh, og utgangs fylling var 350 GWh. Tilsiget til magasinverkene var omtrent normalt. Litt over normalt kom som snø, mens

5 det kom litt mindre sommer- og høstregn enn hva man kan forvente. Virksomhetsområdet er organisert med 7 stasjonsledere, som hver er operativt og økonomisk ansvarlig for sine kraftverk. I tillegg organiserer området teknisk og merkantil støtte til disse. Ut over dette baseres drift, vedlikehold og prosjektgjennomføring på innleie fra konsernet s entreprenør og prosjektavdeling. Året er gjennomført uten større driftsforstyrrelser i magasinkraftverkene. Den store moderniseringen av Sørfjor d kraftverk er fullført. Av andre større prosjekter er det bygget ny dam ved Nedstevann (Håkvik), det er fjellsikret i adkomsttunnel Sildvik, og rørtunnel på Nygård, og det er lagt fiber (sjøkabel) fra Kjøpsvik til Sørfjor d kraftverk. Forneselva kraftverk i Tromsø kommune ble satt i drift sommeren 2014, og er overtatt av seksjonen. Småkraftverken e er fortsatt tidlig i driftsfase, men man begynner nå å se mer stabil drift, og færre drifts - forstyrrelser var en tørr og varm sommer i nord. Dette gav rask snøsmelting, relativt store flomtap, og lite tilsig utover sommeren. Dette har preget produksjonen i året. Totalt har småkraftverkene produsert 78,2 GWh. Nygårdsfjellet vindkraftverk har levert sitt beste produksjons år etter utbyggingen i Mye vind tidlig på året ga god produksjon, mens det var en mer vindstille sommer og høst enn hva man kan forvente. Totalt ble det produsert 97,1 GWh i vindparken. Det ble byttet gearboks på en av turbinene i Prosjekter Nordkraft eier fallrettigheter og opsjoner til å utvikle og bygge småkraftverk som ikke er underlagt krav om offentli g eierskap. Samlet portefølje ved årsskiftet er 32 prosjekter. To småkraftverk, Fjelna og Hesjeberg er under bygging. Fjelna (17,3 GWh) er planlagt ferdigstilt i mars 2015, mens Hesjeberg (14,8 GWh) forventes ferdigstilt og satt i drift i 1. kvartal Forneselva ble ferdigstilt og satt i drift i juli Nordkraft mottok i 2013 endelig konsesjon for Ånstadblåhei a vindpark, og forprosjektering er fullført. Med dagens forwardpriser har Ånstadblåheia vindpark lønnsomhet lavere enn Nordkraft sitt avkastningskrav, samt at det er utfordringer med finansiering av utbygging. Videre utbygging vil vurderes når finansieringsmulighetene foreligger. Nordkraft fokuserer på tiltak for å øke lønnsomheten, både knyttet til utbyggingskost og strømlinjeforming av fremtidig drift. Nordkraft har mottatt konsesjon fra NVE for Sørfjord vindkraftverk, ca. 300 GWh, i fjellområdene over Sørfjord Kraftverk i Tysfjord kommune. Konsesjonen er til behandlin g i OED. Nett Virksomhetsområdet Nett består av monopol - virksomheten knyttet til drift og forvaltning av energinettet. Nordkraft har i sitt konsesjonsområde omtrent målepunkter mot sluttbrukerkunder, og driver både regional- og distribusjonsnett. Monopol - virksomheten er juridisk plassert i Nordkraft Nett AS. Det er et samfunnsansvar å sikre at produsert energi kommer fram til bedrifter og husholdninger uten vesentlig e avbrudd, med lavt energitap og til lavest mulig samfunnsøkonomisk kostnad. Nettvirksomheten har hatt flere avbrudd i nettet i 2014 enn i de siste årene. KILEkostnaden for 2014 ble omtrent 4 millioner kroner, hvorav et voldsomt tordenvær 5. august forårsaket 1 million kroner. Nettapet i 2014 ble 27,3 GWh, 6,7 % av total innmating, og er en økning på 1,7 GWh fra Nordkraft har høyt fokus på tiltak for å snu utviklingen, herunder gjennom organisatoriske tilpasninger og drifts - forbedringer. Selskapets lønnsomhet er lavere enn styrets ambisjon. Kostnadsreduserende tiltak som nedbemanning og driftseffektiviserin g er iverksatt, og vil også i 2015 få høy fokus. Nettvirksomheten står ovenfor betydelige re- og nyinvesteringer, hvor installering av AMS-målere (automatisk e strømmålere) hos alle nettkunder blir den største enkeltinvesteringen. Forskrift om måling, avregnin g og fakturering stiller krav om at alle strømkunde r skal ha tatt i bruk AMS innen 1. januar AMS registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere innhenting av målerverdier og bedre informasjo n for kunden. Det er i tiden fremover ventet flere regulatoriske endringe r i rammevilkårene fra NVE. Krav til gjennom - fakturering og endring i tariffering vil kreve omlegging av rutiner og systemer. Endring i modell for fastsetting av kostnadsnorm kan få konsekvenser for inntektsrammen. Nordkraft arbeider kontinuerlig med å tilpasse virksomhete n til endrede krav. Entreprenør I 2013 ble det vedtatt å slå sammen alle utførende enheter i Nordkraft-konsernet til en samlet enhet. Entreprenø r ble dannet med fagkompetanse fra magasinverk, vindkraft-, småkraftverk og nett virksomhet. Enheten er den avdelingen som teller flest ansatte i konserne t og teller i dag drøyt 40 medarbeidere. Entreprenørvirksomheten ivaretar drift og vedlikehold på Nordkrafts egne anlegg både innenfor kraftproduksjon, nettvirksomhet og byggvedlikehold. De to største faggruppen e er energimontører og energioperatører, men avdelingen har også andre fagarbeidere og en 5 Årsberetning 2014

6 6 Årsberetning 2014 ingeniør/planleggingsstab på ca 10 medarbeidere. Entreprenør avdelingen har også ansvaret for deler av konsernets eksterne virksomhet. Herunder ligger drift av gatelysnettet i Narvik, samt all ekstern fiberaktivitet. Hovedfokus i tiden fremover er å videreutvikle en profesjonel l entreprenørenhet med fokus på kvalitet og effektivitet. Det betyr at kompetanseutvikling og rekruttering er viktig for oss. Entreprenøravdelingen har derfor tett samarbeid med regionens utdanningsmiljøer og har som mål å hele tiden bidra til å ivareta de yrkesfagene som er viktig for konsernet. Entreprenøravdelingen hadde ved årsskiftet 5 lærlinger innenfor montør- og operatørfaget. Risikostyring og intern kontroll Nordkrafts virksomhet er, i tillegg til operasjonell risiko eksponert for risiko av regulatorisk, juridisk, konsesjonsmessige, finansielle, politiske og markedsmessig art. Risikovurderingen er en integrert del av konsernets forretnings virksomhet. Ansvaret for risikostyringen ligger hos det enkelte virksomhetsområde og er en integrer t del av forretningsaktivitetene. Markedspriser på kraft er en av flere viktige verdidrivere for konsernets resultat. Nordkraft håndterer markedsrisikoen ved å handle finansielle instrumenter. Det er etablert fullmakter og rammer for sikringsstrategien, som rapporteres løpende til ledelsen. Innen kraftsalg er konsernet eksponert for valutarisiko, som følge av at alt kjøp og salg på kraftbørsen foregår i euro. Netto, daglige kontantstrømmer i euro veksles fortløpend e til norske kroner. Konsernet har for 2014 ingen sikring av valutarisiko knyttet til salg som foretas i henhold til sikringsstrategien, men oppgjøret foretas via egen bankkonto i euro. I 2015 har konsernet etablert rutiner for valutasikring, herunder etablert fullmakter og rammer for sikringshandelen. Nordkraft er eksponert for renterisiko gjennom rente - endringer på de rentebærende lånene, i tillegg til at swaprenten med kredittpåslag inngår i inntektsrammefastsettelsen for nettvirksomheten. I tillegg er risiko knyttet til virksomhetens rammebetingelser og effekten av politiske beslutninger vesentlig, spesielt knyttet til nettvirksomheten og i forhold til elsertifikat markedet. Nordkraft tegnet 1. desember 2014 en toårig låneavtale med et felleskap av DNB og Sparebanken Narvik. Alle langsiktige lån forfaller i 2016, hvorav 88 % forfaller 1. desember Det er satt i gang arbeid med å kartlegge det langsiktige finansieringsbehovet med utgangspunkt i konsernets strategi. Arbeidsmiljø og personale Ansatte, organisering m.m. Som i 2013 har 2014 vært et omstillingsår, der nedbemannin g har stått sentralt. Ved inngangen til året var det 155 medarbeidere, og ved utgangen 128 medarbeidere, fordelt på 127,8 årsverk. Herav 5 lærlinger. I løpet av 2013 og 2014 har Nordkraft nedbemannet med i alt 62 årsverk. Det utgjør omtrent 1/3 av antall ansatte. 22 % av konsernets medarbeidere er kvinner. Nordkraft AS arbeider for en jevnere fordeling av kvinner og menn innenfor alle forretningsområdene, og har fokus på like muligheter ved ansettelse, kompetanseutvikling, avansemen t og øvrige arbeidsvilkår uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, livssyn og andre faktorer som kan virke diskriminerende. Konsernledelsen besto av 2 kvinner og 6 menn. Styret i Nordkraft AS består av 8 representanter, hvorav 2 er kvinner og 6 menn. Nordkrafts kompensasjonspolitikk er fra og med 2014 nedfelt i en såkalt kompensasjonspolicy. Den omfatter lønn, kollektive goder (pensjon, forsikring m m) og insentiver. Lønnsfastsettelsen er individuell og basert på kjente kriterier. Konsernet følger opp at lønnsforskjeller ikke er basert på diskriminerende grunnlag. Konsernet har i 2014 fortsatt arbeidet med reorganisering som en viktig del av omstillingen. Dette har resultert i endret konsernstruktur, endring i arbeidsoppgaver for mange medarbeidere, i tillegg til en reduksjon i antall medarbeidere. For å redusere ulempene i så stor grad som mulig, har det vært fokus på gode og forutsigbare prosesser. Dette er søkt løst ved å følge lover og regelverk, informasjon, inkludering og ikke minst tett samarbeid med konsernets tillitsvalgte og vernetjeneste. Både i 2013 og 2014 har Nordkraft derfor hatt særlig fokus på tiltak for ivaretakelse av ansattes trivsel, helse, arbeidsmiljø og medvirkning. I dette arbeidet vektlegges etablering av egnede strukturer i arbeidsmiljøutvalg, vernetjeneste, interne rutiner samt sikre leveranser av tjenester fra eksterne samarbeidsparter, som blant annet bedriftshelsetjeneste. Som eksempel på et tiltak, har det på initiativ fra ansatte, blitt laget et eget treningssted Nordkraft Gym med frivillig innsats utenom arbeidstiden. Ett annet eksempel er at det på slutten av 2014 ble laget en egen «sosial kalender» for 2014 og 2015, som en del av arbeidet for økt trivsel og felles kultur. Det er utarbeidet en konsernstrategi. Med utgangspunkt i verdiene åpen, initiativrik, klok i lag, jobber vi kontinuerlig med en felles og positiv kultur. Riktig kompetanse vil alltid være en viktig faktor for fremtiden. Nordkraft følger derfor utviklings- og endringsbehove t framover.

7 7 Merking av master ved fjordspenn i Tysfjord. Sykefravær I 2014 var sykefraværet 8 %. Dette er en økning fra foregående år (5,6 %). Langtidsfraværet over 16 dager utgjorde 5,8 %, mens fravær inntil 16 dager utgjorde 2,2 %. Økningen i det totale fraværet for 2014 skyldes både økning i langtids- og korttidsfravær. Nærmere analyse er utført. Vi ser at størstedelen av fraværet er av en slik karakter at arbeidsgiver ikke direkte kan påvirke utviklingen. Nordkrafts mål er at sykefraværet ikke skal overstige 5 %. Alle selskapene i konsernet arbeider i henhold til avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) med tett oppfølging av medarbeiderne under sykefravær og ved forebyggende tiltak. Dette vil fortsatt ha fokus. Nordkraft er tilknyttet bedriftshelsetjeneste (Stamina helse) og har helseforsikring for samtlige fast ansatte. I tillegg har konsernet, gjennom forskjellige tiltak, fokus på god helse og tilrettelegging for økt fysisk aktivitet. Konsernet har en web-basert HMS-portal for kommunikasjon av internkontrollsystem for arbeidsmiljø, brannvern, sikkerhet og forsyningsberedskap. HMS-systemet er under revidering, dette ble igangsatt høsten 2014, hvor målsettingen er å forenkle og forbedre tilgjengeligheten for brukerne. I løpet av 2015 vil det bli utarbeidet en HMS-policy som en del av virksomhetsstyringen. Nordkraft har fokus på innrapportering av uønskede hendelser, og får på denne måten et bedre grunnlag for skadeforebyggende arbeid har passert uten alvorlige ulykker eller varige mén på ansatte. Seks personskader er registrert, herav to strømrelaterte, to fallskader og to klemskader, ingen av disse var alvorlige. I avvikssystemet har 23 meldinger blitt behandlet i Avvikssystem for konsernet er implementert og ansvarlige på området er opplært. HMS-ansvaret i Nordkraft er plassert i linjen, understøttet av stab, som har system-ansvaret. Årsberetning 2014 HMS Nordkraft arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å sikre en helsefremmende arbeidsplass for alle ansatte. Ansvarlighet har høy prioritet, og Nordkraft har en 0-visjon med hensyn til skader eller tap på mennesker, miljø og anlegg. Samfunnsansvar Nordkraft har som mål å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, det ytre miljø og anti-korrupsjon er viktig og det er fokus på å sikre at prosjekter har sunne og gode rutiner, at det stilles etiske og miljømessige krav til både leverandører og egen virksomhet.

8 8 Årsberetning 2014 Nordkraft har en lang og god tradisjon som samfunns - aktør, og jobber hardt med å forvalte mandatet på en ansvarli g og bærekraftig måte. Ytre miljø Å ivareta det ytre miljøet er en naturlig del av Nordkraft sitt samfunnsansvar, og er et viktig middel for å sikre effekti v ressursutnyttelse og god drift. Kraftverkene og vindparkene produserer miljøvennlig og fornybar kraft, og det er i alles interesse at ressursene blir utnyttet på en best mulig måte. Nordkraft påvirker det ytre miljø i hovedsa k gjennom aktiviteter i forbindelse med utbygging, drift og vedlikehold. Det er fokus på rutiner for å hindre og minimalisere direkte miljøskader. Ved planlegging av nye anlegg blir det i størst mulig utstreknin g tatt hensyn til natur og miljø. Styrets arbeid Styret i Nordkraft arbeider i henhold til vedtatt styre - instruk s. Gjeldende styreinstruks er endret som en del av prosessen med å forbedre virksomhetsstyringen, og ny instruks ble vedtatt i januar Styret gjennomfører årlig evaluering av arbeidsform, kompetanse og samarbeid mellom styret og ledelsen. Styrets tilsynsansvar ivaretas gjennom rapportering av økonomisk utvikling og status, samt styringsparametre knyttet til driften. På ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 og ekstraordinær generalforsamling 2. september 2013 ble henholdsvis styreleder Kristin Melsnes og styremedlem Hugo Storø valgt med funksjonstid fram til ordinær generalforsamling i Styret består av åtte personer, hvorav to personer er kvinner. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS: Overført til annen egenkapital kr Sum årsresultat kr Fremtidig utvikling Nordkraft sine økonomiske resultater påvirkes av strategiske, markedsmessige, regulatoriske, finansielle og operasjonelle forhold. Inntjeningen til produksjons - virksomheten er direkte påvirket av kraftprisutviklingen, mens inntjeningen innen nettvirksomheten i stor grad påvirkes av endringer i offentlige reguleringer. Konsernets fremtidige investeringsbehov vil preges av utbyggings takten innen småkraft, samt lovpålagte investeringer i AMS frem mot Kraftprisene preges til enhver tid av den hydrologiske situasjonen, tilbud og etterspørsel etter kraft. De nærmeste årene forventes å preges av et kraftoverskudd i Norden, og de nordiske kraftprisene forventes å ligge på i underkant av 25 øre/kwh. Ordningen med elsertifikater har som mål å sikre utbygging av ny fornybar energi i Norge og Sverige med 26,4 TWh. Sertifikatprisen i markedet de nærmeste fem årene er for tiden i underkant av 15 øre/kwh. Dagens kraftmarked er preget av økt produksjon og liten endring i etterspørselen. Mer kraft inn i et marked med overskudd vil føre til ytterligere press på kraftprisene som allerede er på et lavt nivå. Det utfordrende markedet krever at Nordkraft har fokus på effektivitet og kostnadsreduserende tiltak for å danne grunnlaget for lønnsom drift. Videre krever gjeldsbyrden at Nordkraft iverksetter tiltak for en riktig kapitalstruktur. Narvik, 19. mars 2015 Kristin Melsnes Semming Semmingsen Rolf Inge Roth Anders Ericsson Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Kirsti Hienn Hugo Storø Ove Jøran Fossheim Tommy F. Hanssen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Eirik Frantzen Adm. direktør

9 Magasinet Jernvann sett fra toppen av turbin 3 i Nygårdsfjellet vindpark. 9

10 Hovedtall Økonomiske nøkkeltall siste fem år for Tall i mnok Resultater Driftsinntekter 448,1 457,1 406,4 508,9 553,5 Avskrivninger 71,7 73,1 67,8 57,0 53,3 Nedskrivninger 23,2 108,3 260,2 - - ADK ex avskr 317,4 373,7 281,5 271,5 269,6 Driftsresultat 35,8-97,9-203,1 180,4 230,6 Finansposter -62,0-42,2-48,9-43,6 198,5 Resultat før skatt -26,3-140,1-252,0 136,8 429,1 Resultat etter skatt -19,6-107,8-225,8 94,4 374,2 Majoritetens andel -16,1-110,6-226,7 90,9 367,1 Minoritetens andel -3,5 2,8 0,8 3,5 7,1 10 Hovedtall Balanse pr Anleggsmidler 2 681, , , , ,9 Omløpsmidler 218,1 258,1 382,0 435,7 538,7 Egenkapital 768,7 801,4 971, , ,4 Langsiktig gjeld 2 033, , , , ,4 Kortsiktig gjeld 97,7 162,1 198,2 223,0 337,8 Totalkapital 2 899, , , , ,6 Økonomiske nøkkeltall EBITDA 130,7 83,5 124,9 237,4 283,9 NIBD 1 854, , , ,6 847,4 NIBD/EBITDA 14,2 21,4 16,0 5,3 3,0 Egenkapitalandel % 26,5 % 27,1 % 32,4 % 43,1 % 45,0 % Likviditetsgrad 2,23 1,59 1,93 1,95 1,59 Totalavkastning 1,2 % -2,9 % -6,6 % 6,5 % 17,3 % Arbeidskapital 120,4 96,1 183,8 212,7 200,9 Sentrale rammebetingelser Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool (Tromsø) 26,28 30,07 23,33 37,06 46,00 Årsproduksjon GWh 1 034,1 939, ,1 957,4 866,5 Andre forhold Investeringer i driftsmidler 148,4 241,5 310,2 298,3 115,2 Investeringer i aksjer - - 1,0 7,1 0,1 Antall ansatte pr Ordinært utbytte - 40,0 75,0 72,5 70,0 EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt. Egenkapitalandel: Egenkapital x 100 Totalkapital Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Totalavkastning: (Driftsresultat + Finansinntekter) x 100 Gjennomsnittlig totalkapital Arbeidskapital: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld 31.12

11 Nøkkeltall Produksjon Utvikling siste 10 år År Beholdning Beholdning Kraftproduksjon Konsesjonskraft- Sum produksjon pr i GWh pr i % i GWh uttak i GWh i GWh ,9 51 % 939,7 94, , ,1 50 % 899,4 94,4 993, ,6 37 % 915,7 94, , ,0 50 % 861,6 94,4 956, ,4 30 % 800,5 94,4 894, ,3 37 % 768,1 94,4 862, ,7 30 % 788,2 94,4 882, ,2 51 % 823,4 94,4 917, ,7 35 % 822,0 94,4 916, ,9 43 % 962,9 94, ,3 11 Produksjon siste 10 år Tall i MWh Regulert produksjon År Sildvik S ørfjord 1 Kobbelv Nygård Håkvik Taraldsvik Sirkelvann Sørfjord 2 SUM Installert effekt i MW 63,0 67,0 61,0 24,0 12,0 1,5 0,7 4,0 Nøkkeltall Produksjon Snitt siste 10 år Høyeste år siste 30 år Laveste år siste 30 år »

12 12 Nøkkeltall Produksjon Støping av dam til Fjelna småkraftverk i Hemne kommune, Sør-Trøndelag. Nøkkeltall produksjon forts. Tall i MWh SMÅKRAFT, KONSERN År Nygårds- Virak- Lappvik- Storå** Røstad** Mortens- Ellen- Ditti** Krogstad** Saltdal- Bergs- Torsnes** Fornes** SUM* fjellet** elva** elva** dalelva** elva** elva** elva** Installert effekt i MW 32,2 5,2 2,7 1,9 2,7 2,1 4,8 5,3 4,7 5,0 4,8 5,1 5, Snitt siste 10 år * Nordkraft Småkraft AS disponerer i tillegg konsesjonskraftrettigheter tilsvarende MWh. ** Beregnet normalproduksjon er benyttet.

13 Resultatregnskap Tall i NOK Nordkraft AS Note Driftsinntekter - - Kraftsalg Nettinntekter Gevinst salg anleggsmidler Annen driftsinntekt 2, Sum driftsinntekter Driftskostnader - - Kraftkjøp Sentralnettskostnader Lønnskostnad 3, Avskrivninger 8, Nedskrivninger Tap salg anleggsmidler Annen driftskostnad 2, 3, 5, 21, 22, Andel resultat i tilknyttede selskap Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6, Verdiendring aksjer Finanskostnader 6, 18, Netto finansposter Resultatregnskap ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetens andel Majoritetens andel

14 Balanse Tall i NOK Nordkraft AS Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler - - Konsesjonskraftrettigheter m.m Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Balanse Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 8, Nettanlegg Prosjekter under utvikling Produksjonsanlegg Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l 8, Driftslager Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap 10, Investering i aksjer og andeler 10, Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer 7, Fordringer selskap i samme konsern Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

15 Balanse Tall i NOK Nordkraft AS Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 15, Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Balanse Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 18, 19, Langsiktig gjeld til konsern Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld 2, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Garantiforpliktelser Narvik, 19. mars 2015 Kristin Melsnes Semming Semmingsen Rolf Inge Roth Anders Ericsson Kirsti Hienn Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Hugo Storø Ove Jøran Fossheim Tommy F. Hanssen Eirik Frantzen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør

16 Kontantstrømoppstilling Tall i NOK Nordkraft AS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Tap (+) / gevinst (-) ved salg av anleggsmidler Betalbar skatt Av- og nedskrivninger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Salg Fjellkraft Salg av varige driftsmidler (salgssum) Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld Konsernbidrag mottatt (+) / avgitt (-) Mottatt utbytte Utbetalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per Sørfjord.»»

17 Note 1 Regnskapsprinsipper Note 2 Monopolvirksomheten Note 3 Lønns- og personalkostnader Note 4 Pensjonskostnader Note 5 Konsesjonsavgifter og årlige erstatninger Note 6 Spesifikasjon av finansposter Note 7 Skatt Note 8 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, mor Note 9 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, konsern Note 10 Aksjer, mor Note 11 Aksjer, konsern Note 12 Fordringer, tap på krav Note 13 Andre kortsiktige fordringer Note 14 Betalingsmidler Note 15 Aksjekapital, aksjonærinformasjon, mor Note 16 Egenkapital Note 17 Annen kortsiktig gjeld Note 18 Eksterne lån, mor Note 19 Eksterne lån, konsern Note 20 Sikkerhetsstillelser og forpliktelser Note 21 Konserntransaksjoner/ -mellomværende, mor Note 22 Andre driftskostnader Note 23 Usikre forpliktelser Note 24 Selskaper som inngår i konsolideringen

18 Note 1» Regnskapsprinsipper Generelt Nordkraft AS med datterselskaper (heretter kalt Nordkraft ) er et energikonsern i Nord-Norge. Nordkraft har sin kjernevirksomhet innen utvikling, utbygging og produksjon av fornybar energi, samt innen nett - virksomhet, kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Hovedkontoret ligger i Narvik. Selskapet har kun offentlig eide selskaper som eiere. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre den 19. mars overført til konsernet og blir utelatt fra konsolidering når kontroll opphører. Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler, balanseføres som goodwill. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskaps prinsipper som morselskapet. Konserninterne transaksjoner, mellomværender, inntekter og kostnader elimineres. Gevinst- og tapselement i en balanseført eiendel oppstått som følge av en konsernintern transaksjo n elimineres også. 18 Endring av regnskapsprinsipp Nordkraft har fra 1. januar 2014 endret prinsipp for regnskaps føring av investeringer i tilknyttede selskaper. Investeringer i tilknyttede selskaper vurderes i henhold til egenkapitalmetoden, mens konsernet for tidligere år har vurdert disse i henhold til kostmetoden. Endringen av regnskapsprinsipp medførte en endring i inngående balanse for investeringen og konsernets egenkapital på -10,7 millioner kroner. Effekten av prinsippendringen fremgår av note 11 Aksjer og note 16 Egenkapital. Tabellen nedenfor viser effekten på resultat og balanse for regnskapsåre t 2013: Tall i NOK 2013 Omarbeidet Resultat Andel resultat tilknyttede selskap Endring ordinært resultat før skatt Økt skattekostnad - Endring resultat etter skatt Balanse Reduksjon i investering i tilknyttede selskap (10 662) Endring i eiendeler (10 662) Redusert egenkapital (10 662) Endring i egenkapital og gjeld (10 662) Tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet Tilknyttede selskaper er enheter hvor Nordkraft har betydeli g innflytelse, men ikke kontroll (normalt definert som stemmeberettiget eierandel på mellom 20 og 50 prosent). Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Investeringen regnskapsføres på kjøpstidspunktet til anskaffelseskost, og konsernets andel av årsresultatet i etterfølgende perioder inntektsføre s eller kostnadsføres. Balanseført beløp inkludere r eventuell imlisitt goodwill identifisert på kjøpstidspunkte t. Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringen. Konsernet resultatfører ikke andel av underskudd hvor dette medfører at balanseført beløp av investeringen blir negativt, med mindre konsernet har pådratt seg forpliktelser eller foretatt betalinger på vegne av det tilknyttede selskapet. Dersom det oppstår gevinst eller tap på transaksjoner mellom konsernet og dets tilknyttede selskaper, regnskaps føres kun den forholdsmessige andelen som knytter seg til aksjonærene utenfor konsernet. Urealiserte tap elimineres med mindre det foreligger et nedskrivningsbehov på eiendelen som var gjenstand for transaksjonen. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultate t og den samlede økonomiske stillingen for morselskapet Nordkraft AS og datterselskaper. Datterselskaper Et datterselskap er et selskap der Nordkraft har makt til å styre finansiell og operasjonell strategi, normalt gjennom eie av mer enn 50 % av aksjene i selskapet. Datter - selskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er Aksjer i datterselskap, tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Investeringer i datterselskap, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet til Nordkraft AS. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansielle inntekter. Overstiger utbyttet andel av tilbakehold t resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og

19 utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivnin g ikke lenger er til stede. Valuta Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som både er den funksjonelle valutaen til alle konsoliderte selskaper og presentasjonsvalutaen til konsernet. Transaksjone r i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved bruk av transaksjonskursen. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner til balansedagens kurs. Immatrielle eiendeler Vannfallsrettigheter Vannfallsrettigheter er oppstått i forbindelse med virksomhetskjøp, og er balanseført til historisk anskaffelseskos t. Konsernet har både evigvarende og tidsbegrensede fallrettigheter. Evigvarende eiendeler avskrive s ikke, mens tidsbegrensede fallrettigheter avskrive s over år. Konsesjonskraftrettighet Nordkraft har avtaler om levering av konsesjonskraft til Narvik kommune og Tysfjord kommune til myndighetsbestemte priser. Konsesjonskraft skal i utgangspunktet sikre kommunene elektrisk kraft til en rimelig pris. Nordkraf t har rettighetene til Narvik kommunes konsesjons kraftrettigheter (128 GWh/år) frem til Regnskapsmessig avskrives rettighetene med basis i beregnet kontantstrøm i leieperioden. driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Balanseført beløp knyttet til utskiftede deler resultatføres. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader resultatføres løpende under driftskostnader. Tomter avskrives ikke. Andre driftsmidler avskrives lineært, slik at driftmidlenes anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid. Varelager og vannmagasinbeholdning Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO-metoden (først inn først ut). Netto realisasjonsverd i er estimert salgspris fratrukket variable kostnader for ferdigstillelse og salg. Magasinbeholdninger og endringer av denne er ikke balanse- og resultatført i konsernregnskapet. Vannbeholdnin g ved årets slutt vil ha betydning for fremtidig inntekt og produksjon. Det vises til kapittelet hovedtall for presentasjon av magasinutvikling. Elsertifikater Elsertifikater er et instrument for å øke investeringene i fornybar kraftproduksjon. Elsertifikater er en eiendel som kraftprodusenter med kvalifisert produksjon opptjener som ledd i sin kraftproduksjon. Kraftomsetnings - selskapene er forpliktet til å kjøpe et antall elsertifikater, tilsvarende en myndighetsbestemt andel av beregningsrelevant volum. Elsertifikater omsettes foreløpig bilateralt ved inngåelse av avtaler mellom aktørene. Elsertifikatbeholdningen er vurdert til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. 19 Goodwill Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved virksom hetskjøp og virkelig verdi av konsernets andel av netto identifiserbare eiendeler i den oppkjøpte virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill avskrives over forventet levetid. Forskning og utvikling Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel, og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Varige driftsmidler Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskostnad, med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet, herunder direkte henførbare lånekostnader. Påkostninger tillegges Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til eventuelle forvented e tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell e vurderinger av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende består av kontanter, bankinnskudd, samt andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både perioden s betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Skattekostnaden beregnes i samsvar med de skattesatser, -lover og -regler som er vedtatt på balansedagen. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskaps messige og skattemessige verdier, samt

20 20 lignings messig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidig e forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt til foreligge, og at de skattereduserende midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Beskatning av kraftproduksjonsvirksomheten Kraftproduksjonsvirksomheten er underlagt de særskilte reglene for beskatning av kraftforetak. Utover alminnelig inntektsskatt belastes kraftproduksjonsvirksomheten med grunnrenteskatt, naturressursskatt og eiendomsskatt. Grunnrenteskatten utgjør 31 prosent av kraftstasjonenes normerte resultat utover beregnet friinntekt. Negativ grunnrenteinntekt i ett kraftverk kan utlignes mot positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk, samt at negativ grunnrenteinntekt kan fremføres mot senere positiv grunnrenteinntekt inkludert rente. Utsatt skatt beregnes for kraftverk som har netto skatteøkende forskjeller. Netto utsatt skattefordel knyttet til fremførbar negativ grunnrenteinntekt er ikke balanseført. Naturressursskatt er en overskuddsuavhengig skatt som beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverkets gjennom snittlige kraftproduksjon de siste syv årene. Skattesatsen utgjør 1,3 øre/kwh. Naturressursskatten kan utlignes mot alminnelig inntektsskatt, og ikke utlignet naturressursskatt tillagt renter kan fremføres. Eiendomsskatt utgjør inntil 0,7 prosent av beregnet takstverdi. Alminnelig inntektsskatt og grunnrenteskatt resultatføres som ordinære skatter. Eiendomsskatt resultatføre s som en driftskostnad. Pensjoner Konsernselskapene dekker i hovedsak sine pensjons - forpliktelser via kollektive pensjonsordninger i livsforsikringsselskape r. Konsernet har for tiden en innskuddsordning, samt en ytelsesordning lukket per 1. juni Ytelsesplan En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetalingen en ansatt vil motta ved pensjonering, og som er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskapet. Pensjonsutbetalingen er avhengig av flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte pensjonsforpliktelsen er vurdert til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balansedagen med fradrag for virkelig verdi av pensjonsmidlene. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra Folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i ordningens ytelser (planendringer) resultatføres umiddelbart. Endringe r i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimat endringer) føres mot egenkapitalen. Innskuddsplan En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Konserne t har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Innskuddene regnskaps føres som lønnskostnad når de forfaller. Inntekter Inntektsføring generelt Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer og rabatter. Andelen av salgs - inntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Salg av kraft Konsernet produserer og selger energi til den nordiske kraftbørsen. Salget resultatføres når energien er levert til kraftbørsen. Salget regnskapsføres basert på oppnådde priser som enten er kontrakts- eller spot priser, men som også kan være prissikret for leveranseperioden. Nettleie Nettvirksomheten er underlagt inntektsrammeregulering fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Tillatt inntekt består av inntektsramme fastsatt av regulator (NVE) tillagt overføringskostnader, påslag Enova og eiendoms skatt, samt fratrukket avbruddskostnader. Avvik mellom tillatt inntekt og periodens leverte volum og fastbeløp avregnet til fastsatt pristariff benevnes mer- /mindreinntekt. Merinntekt oppstår dersom inntektsført nettleie er høyere enn tillatt nettleie, og tilbakeføres til kundene gjennom reduksjon i fremtidige nettariffer. Dersom den faktiske inntekten er lavere enn inntektsrammene (mindreinntekt), kan denne mindreinntekten kreves innbetalt fra kundene gjennom økning av de fremtidige overføringstariffene. Mindreinntekten presenteres som omløpsmiddel, mens merinntekten presenteres under kortsiktig gjeld i balansen. Leieavtaler Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifisere s som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler kostnadsføres lineært over leieperioden. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjektet er gått over på leietaker, klassifiseres avtalen som finansiell. Konsernet har ingen finansielle leieavtaler.

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS helt naturlig 07 07 INNHOLD Årsberetning... 2 Nøkkeltall produksjon... 8 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Kontantstrømoppstilling... 12 Regnskapsprinsipper... 13 Noter til regnskapet...

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 Innhold Årsberetning............................................ 2 Nøkkeltall produksjon................................... 7 Resultatregnskap.......................................

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 01 ÅRSBERETNING 06 06 07 08 09 11 24 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING 01 ÅRSBERETNING 2011 STATKRAFT ENERGIS VIRKSOMHET Statkraft Energi AS er et selskap

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

TITTEL 1. Årsrapport 2002

TITTEL 1. Årsrapport 2002 TITTEL 1 Årsrapport 2002 VISJON - et ledende nordnorsk energikonsern med internasjonal konkurransekraft. INNHOLD 3 Årsrapport 2002 SAMFUNNSREGNSKAP.............................5 ADM. DIREKTØR HAR ORDET..................7

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT

2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2007 STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT STYRETS ÅRSBERETNING 2007 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent av

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005 ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2005 Innhold Årsberetning 2005............................. 2 Hovedtall.................................... 5 Resultatregnskap.............................. 8 Balanse......................................

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

DETTE ER HAUGALAND KRAFT

DETTE ER HAUGALAND KRAFT INNHOLD LEDER 4 NØKKELTALL 6 ENGLISH SUMMARY 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 8 ÅRSBERETNING 2013 9 AKTIVITETER 2013 MARKED/ORGANISASJON 13 STYRET 2013 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 17 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12

Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Konsernstyret side 6 Styrer i datterselskapene side 7 Konsernledelsen side 8 Eierskap og virksomhetsstyring side 9 Året som gikk side 10

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J ÅRSRAPPORT 2009 November - Desember Januar - Februar September - Oktober 09 Mars - April Juli - August Mai - Juni «Battersea station» av Norun Høines Innhold 5 Nøkkeltall 7 Lederen 9 Om Haugaland Kraft

Detaljer