Kontantstrømoppstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontantstrømoppstilling"

Transkript

1 GIR ENERGI

2 Årsberetning Hovedtall Nøkkeltall Produksjon Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning

3 Årsberetning 2014 Nordkraft AS Nordkraft har i 2014 drevet aktiv omstilling og parallelt jobbet med å etablere en helt ny og langsiktig forretningsplan. Nordkraft har historisk vært aktiv eier i flere selskape r utenfor kraftsektoren. Nye Nordkraft fremstår som et klassisk vertikalintegrert konsern med fokus på utbygging, produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft. I 2014 er det foretatt grep for å styrke kjernevirksomheten til nye Nordkraft. Kraftmarkedet er utfordrende med økning i produksjonskapasiteten og liten endring i etterspørselen. Elsertifikatsystemet incentiverer til ny produksjon, og siden 2012 er det satt i drift i overkant av 11 TWh ny elsertifikatberettiget produksjon. Kraftprisen har falt fra 2013, med NO4 pris på 26,28 øre/kwh i 2014 mot 30,07 øre/kwh i Dagens forwardpriser indikerer at kraftprisen e de nærmeste årene ser ut til å holde seg på et lavt nivå, cirka 25 øre/kwh. Dette er utfordrende for Nordkraft, både med hensyn til å skape lønnsom drift og med hensyn til at vi står overfor betydelige investeringer i årene fremover. Nordkraft satte i gang krevende reorganiseringe r i 2013, som ble videreført inn i Nordkraft har redusert sine driftskostnader med omtrent 50 millioner kroner fra 2013 til 2014, som følge av nedbemanninge r og andre kostnadsreduserende tiltak. Til tross for betydelige kostnadsreduksjoner er det i dagens utfordrende marked fortsatt behov for ytterligere forbedring, samt styring. Nordkraft har gjennomført tiltak for å styrke kostnadskontroll og -styring, herunder gjenno m tilpasninger av, og etablering av rapporteringslinjer basert på, operativ struktur. I desember 2013 ble hoveddelen av Nordkrafts portefølje av fallrettigheter (107 prosjekter) skilt ut i et eget under - konser n for salg. Det nye underkonsernet viderefører Fjellkraft-navnet. Resterende del av det opprinnelig e Fjellkraft-konsernet videreføres under Nordkraft-navnet. Det lyktes ikke Nordkraft å selge selskape t med ansatte. Det ble derfor i mars 2014 vedtatt å avvikle driften i Fjellkraft, inkludert de 14 ansatte. Etter avviklingen overtok Clemens Kraft selskapet med virkning fra 28. mai Nordkraft tegnet 1. desember en toårig låneavtale med et felleskap av DNB og Sparebanken Narvik. Finansieringen sikrer både god driftslikviditet og gjør det samtidig mulig å utvikle nye og lønnsomme prosjekter. Selv om den operative "krisen" kan sies å være over er gjeldssituasjonen fortsatt en stor utfordring. ««Linjestrekking på Seines en iskald novemberdag. Forsidefoto: Nedbygging av mastearrangement i Vassdalen. Økonomiske resultater Konsernets driftsinntekter for 2014 var på 448,1 millioner kroner. Dette er 9 millioner kroner lavere enn i Hoved årsaken til reduksjonen i driftsinntektene er fall i kraftpris fra 30,07 øre/kwh i 2013 til 26,28 øre/kwh i Driftsresultatet på 35,8 millioner kroner er en forbedring på 133,7 millioner kroner. Årsaken er i hovedsak at 2013 var belastet med ekstraordinære nedskrivninger på 108,3 millioner kroner mens det i 2014 er foretatt nedskrivninge r på 23,2 millioner kroner. Kostnadsreduserende tiltak, herunder nedbemanning, har redusert kostnadene med omtrent 50 millioner. Netto finanskostnader utgjorde 62,0 millioner kroner, 19,8 millioner kroner høyere enn i Avkastning på aksje r i form av salgsgevinst, aksjeutbytte og verdiendring utgjorde i ,4 millioner kroner mot 19,2 millioner kroner i Nordkraft refinansierte sin låneportefølje høsten 2014, da 88 % av langsiktige lån forfalt 1. desember Finansiell betjeningsevne er blitt svakere de tre siste årene, med den konsekvens at lånemarginene økte ved refinansieringen. Nøkkeltallet netto gjeld/ebitda var 22 i 2013, noe som er langt over bransjens snitt på under 5. Som en effekt av konsernets iverksatte kostnadsreduserende tiltak oppnådde Nordkraf t en forbedring i finansiell betjeningsevne og nøkkeltallet ble redusert til 14 i Resultat etter skatt for Nordkraft-konsernet ble -19,6 millioner kroner, en forbedring på 88,2 millioner kroner fra Resultatforbedringen reflekterer effekt fra operative driftsforbedringer samt iverksatte kostnadskutt. Resultatet påvirkes også i 2014 av nedskrivninger på 23,2 millioner kroner. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt på dette grunnlag. Kontantstrøm og kapitalforhold Konsernets bokførte totalkapital per 31. desember 2014 var 2.899,9 millioner kroner (2.956,2 millioner kroner), en reduksjon på 56,3 millioner kroner fra Bokført egenkapital var 769,0 millioner kroner (801,4 millioner kroner) og utgjorde 26,5 % (27,1 %) av bokført totalkapital. 3 Årsberetning 2014

4 4 Årsberetning 2014 Ledergruppa i Nordkraft: Jon Ingebrigtsen (prosjekt og ingeniørstøtte), Torkjell Lund (entreprenør), Anett Kristensen (økonomi), Marius Larsen (produksjon), Eirik Frantzen (adm. dir.), Sverre Mogstad (stab og eiendom) og Tage Karlsen (nett). Konsernets kontantstrøm fra driften før arbeidskapitalendring ble 59,9 millioner kroner (51,3 millioner kroner). Arbeidskapitalen var 120,4 millioner kroner (96,1 millioner kroner) ved utgangen av Økningen i arbeidskapitalen skyldes at det ikke er avsatt utbytte for Netto kontantstrøm fra driften ble på 33,8 millioner kroner (77,0 millioner kroner). Driftsresultatet før av- og nedskrivninger på 130,7 millioner kroner er 70,8 millioner kroner høyere enn netto kontantstrøm fra driften før arbeidskapitalendringer, og består av betaling av renter og skatt, samt salg av aksjer. Samlede drifts- og ekspansjonsinvesteringer i 2014 var 148,4 millioner kroner (241,5 millioner kroner), hvorav 93,2 millioner kroner relatert til utbygging av kraftverk og 28,1 millioner kroner i nettvirksomheten. Det ble tatt opp ny langsiktig gjeld med 50,0 millioner kroner (175,0 millioner kroner), mens avdrag på langsiktig gjeld utgjorde 24,7 millioner kroner (48,9 millioner kroner). Virksomhetsområdene Nordkraft er et vertikalintegrert kraftkonsern med hovedvekt på utbygging, produksjon, omsetning og distribusjon av energi. Nordkraft ble etablert 21. desember 1913, under navnet Narvik Kommunale Elektrisitetsverk, med formål å dekke befolkningen i Narvik sitt behov for energi ved egen utbygging, produksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Konsernets kjernevirksomhet består av fire virksomhetsområder:» Produksjon» Prosjekt» Nett» Entreprenør Konsernets virksomhet er hovedsakelig i Nord-Norge, men konsernet eier også kraftverk i Trøndelag og på Vestlandet. Selskapets hovedkontor ligger i Narvik. Nordkraf t AS eies av Narvik kommune (50,01 %), Troms Kraftforsyning og Energi AS (33,33 %) og Hålogaland Kraft AS (16,66 %). Produksjon Virksomhetsområdet Produksjon har ansvaret for drift og vedlikehold av konsernets kraftverk, samt omsetning i de ulike kraftmarkedene. Nordkraft eier og driver 7 magasinkraftverk, 1 vindkraftverk og 13 småkraftverk, samt har medeiendomsrett i Kobbelv kraftverk og konsesjonskraftrettigheter i Narvik kommune. Nordkraft avgir konsesjonskraft til Tysfjord kommune. Total produksjon i 2014 er 1034,1 GWh, mens det i 2013 ble levert 939,9 GWh. Det ble magasinert noe vann i magasinene ved at inngangsfylling var 340 GWh, og utgangs fylling var 350 GWh. Tilsiget til magasinverkene var omtrent normalt. Litt over normalt kom som snø, mens

5 det kom litt mindre sommer- og høstregn enn hva man kan forvente. Virksomhetsområdet er organisert med 7 stasjonsledere, som hver er operativt og økonomisk ansvarlig for sine kraftverk. I tillegg organiserer området teknisk og merkantil støtte til disse. Ut over dette baseres drift, vedlikehold og prosjektgjennomføring på innleie fra konsernet s entreprenør og prosjektavdeling. Året er gjennomført uten større driftsforstyrrelser i magasinkraftverkene. Den store moderniseringen av Sørfjor d kraftverk er fullført. Av andre større prosjekter er det bygget ny dam ved Nedstevann (Håkvik), det er fjellsikret i adkomsttunnel Sildvik, og rørtunnel på Nygård, og det er lagt fiber (sjøkabel) fra Kjøpsvik til Sørfjor d kraftverk. Forneselva kraftverk i Tromsø kommune ble satt i drift sommeren 2014, og er overtatt av seksjonen. Småkraftverken e er fortsatt tidlig i driftsfase, men man begynner nå å se mer stabil drift, og færre drifts - forstyrrelser var en tørr og varm sommer i nord. Dette gav rask snøsmelting, relativt store flomtap, og lite tilsig utover sommeren. Dette har preget produksjonen i året. Totalt har småkraftverkene produsert 78,2 GWh. Nygårdsfjellet vindkraftverk har levert sitt beste produksjons år etter utbyggingen i Mye vind tidlig på året ga god produksjon, mens det var en mer vindstille sommer og høst enn hva man kan forvente. Totalt ble det produsert 97,1 GWh i vindparken. Det ble byttet gearboks på en av turbinene i Prosjekter Nordkraft eier fallrettigheter og opsjoner til å utvikle og bygge småkraftverk som ikke er underlagt krav om offentli g eierskap. Samlet portefølje ved årsskiftet er 32 prosjekter. To småkraftverk, Fjelna og Hesjeberg er under bygging. Fjelna (17,3 GWh) er planlagt ferdigstilt i mars 2015, mens Hesjeberg (14,8 GWh) forventes ferdigstilt og satt i drift i 1. kvartal Forneselva ble ferdigstilt og satt i drift i juli Nordkraft mottok i 2013 endelig konsesjon for Ånstadblåhei a vindpark, og forprosjektering er fullført. Med dagens forwardpriser har Ånstadblåheia vindpark lønnsomhet lavere enn Nordkraft sitt avkastningskrav, samt at det er utfordringer med finansiering av utbygging. Videre utbygging vil vurderes når finansieringsmulighetene foreligger. Nordkraft fokuserer på tiltak for å øke lønnsomheten, både knyttet til utbyggingskost og strømlinjeforming av fremtidig drift. Nordkraft har mottatt konsesjon fra NVE for Sørfjord vindkraftverk, ca. 300 GWh, i fjellområdene over Sørfjord Kraftverk i Tysfjord kommune. Konsesjonen er til behandlin g i OED. Nett Virksomhetsområdet Nett består av monopol - virksomheten knyttet til drift og forvaltning av energinettet. Nordkraft har i sitt konsesjonsområde omtrent målepunkter mot sluttbrukerkunder, og driver både regional- og distribusjonsnett. Monopol - virksomheten er juridisk plassert i Nordkraft Nett AS. Det er et samfunnsansvar å sikre at produsert energi kommer fram til bedrifter og husholdninger uten vesentlig e avbrudd, med lavt energitap og til lavest mulig samfunnsøkonomisk kostnad. Nettvirksomheten har hatt flere avbrudd i nettet i 2014 enn i de siste årene. KILEkostnaden for 2014 ble omtrent 4 millioner kroner, hvorav et voldsomt tordenvær 5. august forårsaket 1 million kroner. Nettapet i 2014 ble 27,3 GWh, 6,7 % av total innmating, og er en økning på 1,7 GWh fra Nordkraft har høyt fokus på tiltak for å snu utviklingen, herunder gjennom organisatoriske tilpasninger og drifts - forbedringer. Selskapets lønnsomhet er lavere enn styrets ambisjon. Kostnadsreduserende tiltak som nedbemanning og driftseffektiviserin g er iverksatt, og vil også i 2015 få høy fokus. Nettvirksomheten står ovenfor betydelige re- og nyinvesteringer, hvor installering av AMS-målere (automatisk e strømmålere) hos alle nettkunder blir den største enkeltinvesteringen. Forskrift om måling, avregnin g og fakturering stiller krav om at alle strømkunde r skal ha tatt i bruk AMS innen 1. januar AMS registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere innhenting av målerverdier og bedre informasjo n for kunden. Det er i tiden fremover ventet flere regulatoriske endringe r i rammevilkårene fra NVE. Krav til gjennom - fakturering og endring i tariffering vil kreve omlegging av rutiner og systemer. Endring i modell for fastsetting av kostnadsnorm kan få konsekvenser for inntektsrammen. Nordkraft arbeider kontinuerlig med å tilpasse virksomhete n til endrede krav. Entreprenør I 2013 ble det vedtatt å slå sammen alle utførende enheter i Nordkraft-konsernet til en samlet enhet. Entreprenø r ble dannet med fagkompetanse fra magasinverk, vindkraft-, småkraftverk og nett virksomhet. Enheten er den avdelingen som teller flest ansatte i konserne t og teller i dag drøyt 40 medarbeidere. Entreprenørvirksomheten ivaretar drift og vedlikehold på Nordkrafts egne anlegg både innenfor kraftproduksjon, nettvirksomhet og byggvedlikehold. De to største faggruppen e er energimontører og energioperatører, men avdelingen har også andre fagarbeidere og en 5 Årsberetning 2014

6 6 Årsberetning 2014 ingeniør/planleggingsstab på ca 10 medarbeidere. Entreprenør avdelingen har også ansvaret for deler av konsernets eksterne virksomhet. Herunder ligger drift av gatelysnettet i Narvik, samt all ekstern fiberaktivitet. Hovedfokus i tiden fremover er å videreutvikle en profesjonel l entreprenørenhet med fokus på kvalitet og effektivitet. Det betyr at kompetanseutvikling og rekruttering er viktig for oss. Entreprenøravdelingen har derfor tett samarbeid med regionens utdanningsmiljøer og har som mål å hele tiden bidra til å ivareta de yrkesfagene som er viktig for konsernet. Entreprenøravdelingen hadde ved årsskiftet 5 lærlinger innenfor montør- og operatørfaget. Risikostyring og intern kontroll Nordkrafts virksomhet er, i tillegg til operasjonell risiko eksponert for risiko av regulatorisk, juridisk, konsesjonsmessige, finansielle, politiske og markedsmessig art. Risikovurderingen er en integrert del av konsernets forretnings virksomhet. Ansvaret for risikostyringen ligger hos det enkelte virksomhetsområde og er en integrer t del av forretningsaktivitetene. Markedspriser på kraft er en av flere viktige verdidrivere for konsernets resultat. Nordkraft håndterer markedsrisikoen ved å handle finansielle instrumenter. Det er etablert fullmakter og rammer for sikringsstrategien, som rapporteres løpende til ledelsen. Innen kraftsalg er konsernet eksponert for valutarisiko, som følge av at alt kjøp og salg på kraftbørsen foregår i euro. Netto, daglige kontantstrømmer i euro veksles fortløpend e til norske kroner. Konsernet har for 2014 ingen sikring av valutarisiko knyttet til salg som foretas i henhold til sikringsstrategien, men oppgjøret foretas via egen bankkonto i euro. I 2015 har konsernet etablert rutiner for valutasikring, herunder etablert fullmakter og rammer for sikringshandelen. Nordkraft er eksponert for renterisiko gjennom rente - endringer på de rentebærende lånene, i tillegg til at swaprenten med kredittpåslag inngår i inntektsrammefastsettelsen for nettvirksomheten. I tillegg er risiko knyttet til virksomhetens rammebetingelser og effekten av politiske beslutninger vesentlig, spesielt knyttet til nettvirksomheten og i forhold til elsertifikat markedet. Nordkraft tegnet 1. desember 2014 en toårig låneavtale med et felleskap av DNB og Sparebanken Narvik. Alle langsiktige lån forfaller i 2016, hvorav 88 % forfaller 1. desember Det er satt i gang arbeid med å kartlegge det langsiktige finansieringsbehovet med utgangspunkt i konsernets strategi. Arbeidsmiljø og personale Ansatte, organisering m.m. Som i 2013 har 2014 vært et omstillingsår, der nedbemannin g har stått sentralt. Ved inngangen til året var det 155 medarbeidere, og ved utgangen 128 medarbeidere, fordelt på 127,8 årsverk. Herav 5 lærlinger. I løpet av 2013 og 2014 har Nordkraft nedbemannet med i alt 62 årsverk. Det utgjør omtrent 1/3 av antall ansatte. 22 % av konsernets medarbeidere er kvinner. Nordkraft AS arbeider for en jevnere fordeling av kvinner og menn innenfor alle forretningsområdene, og har fokus på like muligheter ved ansettelse, kompetanseutvikling, avansemen t og øvrige arbeidsvilkår uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, livssyn og andre faktorer som kan virke diskriminerende. Konsernledelsen besto av 2 kvinner og 6 menn. Styret i Nordkraft AS består av 8 representanter, hvorav 2 er kvinner og 6 menn. Nordkrafts kompensasjonspolitikk er fra og med 2014 nedfelt i en såkalt kompensasjonspolicy. Den omfatter lønn, kollektive goder (pensjon, forsikring m m) og insentiver. Lønnsfastsettelsen er individuell og basert på kjente kriterier. Konsernet følger opp at lønnsforskjeller ikke er basert på diskriminerende grunnlag. Konsernet har i 2014 fortsatt arbeidet med reorganisering som en viktig del av omstillingen. Dette har resultert i endret konsernstruktur, endring i arbeidsoppgaver for mange medarbeidere, i tillegg til en reduksjon i antall medarbeidere. For å redusere ulempene i så stor grad som mulig, har det vært fokus på gode og forutsigbare prosesser. Dette er søkt løst ved å følge lover og regelverk, informasjon, inkludering og ikke minst tett samarbeid med konsernets tillitsvalgte og vernetjeneste. Både i 2013 og 2014 har Nordkraft derfor hatt særlig fokus på tiltak for ivaretakelse av ansattes trivsel, helse, arbeidsmiljø og medvirkning. I dette arbeidet vektlegges etablering av egnede strukturer i arbeidsmiljøutvalg, vernetjeneste, interne rutiner samt sikre leveranser av tjenester fra eksterne samarbeidsparter, som blant annet bedriftshelsetjeneste. Som eksempel på et tiltak, har det på initiativ fra ansatte, blitt laget et eget treningssted Nordkraft Gym med frivillig innsats utenom arbeidstiden. Ett annet eksempel er at det på slutten av 2014 ble laget en egen «sosial kalender» for 2014 og 2015, som en del av arbeidet for økt trivsel og felles kultur. Det er utarbeidet en konsernstrategi. Med utgangspunkt i verdiene åpen, initiativrik, klok i lag, jobber vi kontinuerlig med en felles og positiv kultur. Riktig kompetanse vil alltid være en viktig faktor for fremtiden. Nordkraft følger derfor utviklings- og endringsbehove t framover.

7 7 Merking av master ved fjordspenn i Tysfjord. Sykefravær I 2014 var sykefraværet 8 %. Dette er en økning fra foregående år (5,6 %). Langtidsfraværet over 16 dager utgjorde 5,8 %, mens fravær inntil 16 dager utgjorde 2,2 %. Økningen i det totale fraværet for 2014 skyldes både økning i langtids- og korttidsfravær. Nærmere analyse er utført. Vi ser at størstedelen av fraværet er av en slik karakter at arbeidsgiver ikke direkte kan påvirke utviklingen. Nordkrafts mål er at sykefraværet ikke skal overstige 5 %. Alle selskapene i konsernet arbeider i henhold til avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) med tett oppfølging av medarbeiderne under sykefravær og ved forebyggende tiltak. Dette vil fortsatt ha fokus. Nordkraft er tilknyttet bedriftshelsetjeneste (Stamina helse) og har helseforsikring for samtlige fast ansatte. I tillegg har konsernet, gjennom forskjellige tiltak, fokus på god helse og tilrettelegging for økt fysisk aktivitet. Konsernet har en web-basert HMS-portal for kommunikasjon av internkontrollsystem for arbeidsmiljø, brannvern, sikkerhet og forsyningsberedskap. HMS-systemet er under revidering, dette ble igangsatt høsten 2014, hvor målsettingen er å forenkle og forbedre tilgjengeligheten for brukerne. I løpet av 2015 vil det bli utarbeidet en HMS-policy som en del av virksomhetsstyringen. Nordkraft har fokus på innrapportering av uønskede hendelser, og får på denne måten et bedre grunnlag for skadeforebyggende arbeid har passert uten alvorlige ulykker eller varige mén på ansatte. Seks personskader er registrert, herav to strømrelaterte, to fallskader og to klemskader, ingen av disse var alvorlige. I avvikssystemet har 23 meldinger blitt behandlet i Avvikssystem for konsernet er implementert og ansvarlige på området er opplært. HMS-ansvaret i Nordkraft er plassert i linjen, understøttet av stab, som har system-ansvaret. Årsberetning 2014 HMS Nordkraft arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å sikre en helsefremmende arbeidsplass for alle ansatte. Ansvarlighet har høy prioritet, og Nordkraft har en 0-visjon med hensyn til skader eller tap på mennesker, miljø og anlegg. Samfunnsansvar Nordkraft har som mål å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, det ytre miljø og anti-korrupsjon er viktig og det er fokus på å sikre at prosjekter har sunne og gode rutiner, at det stilles etiske og miljømessige krav til både leverandører og egen virksomhet.

8 8 Årsberetning 2014 Nordkraft har en lang og god tradisjon som samfunns - aktør, og jobber hardt med å forvalte mandatet på en ansvarli g og bærekraftig måte. Ytre miljø Å ivareta det ytre miljøet er en naturlig del av Nordkraft sitt samfunnsansvar, og er et viktig middel for å sikre effekti v ressursutnyttelse og god drift. Kraftverkene og vindparkene produserer miljøvennlig og fornybar kraft, og det er i alles interesse at ressursene blir utnyttet på en best mulig måte. Nordkraft påvirker det ytre miljø i hovedsa k gjennom aktiviteter i forbindelse med utbygging, drift og vedlikehold. Det er fokus på rutiner for å hindre og minimalisere direkte miljøskader. Ved planlegging av nye anlegg blir det i størst mulig utstreknin g tatt hensyn til natur og miljø. Styrets arbeid Styret i Nordkraft arbeider i henhold til vedtatt styre - instruk s. Gjeldende styreinstruks er endret som en del av prosessen med å forbedre virksomhetsstyringen, og ny instruks ble vedtatt i januar Styret gjennomfører årlig evaluering av arbeidsform, kompetanse og samarbeid mellom styret og ledelsen. Styrets tilsynsansvar ivaretas gjennom rapportering av økonomisk utvikling og status, samt styringsparametre knyttet til driften. På ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 og ekstraordinær generalforsamling 2. september 2013 ble henholdsvis styreleder Kristin Melsnes og styremedlem Hugo Storø valgt med funksjonstid fram til ordinær generalforsamling i Styret består av åtte personer, hvorav to personer er kvinner. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS: Overført til annen egenkapital kr Sum årsresultat kr Fremtidig utvikling Nordkraft sine økonomiske resultater påvirkes av strategiske, markedsmessige, regulatoriske, finansielle og operasjonelle forhold. Inntjeningen til produksjons - virksomheten er direkte påvirket av kraftprisutviklingen, mens inntjeningen innen nettvirksomheten i stor grad påvirkes av endringer i offentlige reguleringer. Konsernets fremtidige investeringsbehov vil preges av utbyggings takten innen småkraft, samt lovpålagte investeringer i AMS frem mot Kraftprisene preges til enhver tid av den hydrologiske situasjonen, tilbud og etterspørsel etter kraft. De nærmeste årene forventes å preges av et kraftoverskudd i Norden, og de nordiske kraftprisene forventes å ligge på i underkant av 25 øre/kwh. Ordningen med elsertifikater har som mål å sikre utbygging av ny fornybar energi i Norge og Sverige med 26,4 TWh. Sertifikatprisen i markedet de nærmeste fem årene er for tiden i underkant av 15 øre/kwh. Dagens kraftmarked er preget av økt produksjon og liten endring i etterspørselen. Mer kraft inn i et marked med overskudd vil føre til ytterligere press på kraftprisene som allerede er på et lavt nivå. Det utfordrende markedet krever at Nordkraft har fokus på effektivitet og kostnadsreduserende tiltak for å danne grunnlaget for lønnsom drift. Videre krever gjeldsbyrden at Nordkraft iverksetter tiltak for en riktig kapitalstruktur. Narvik, 19. mars 2015 Kristin Melsnes Semming Semmingsen Rolf Inge Roth Anders Ericsson Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Kirsti Hienn Hugo Storø Ove Jøran Fossheim Tommy F. Hanssen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Eirik Frantzen Adm. direktør

9 Magasinet Jernvann sett fra toppen av turbin 3 i Nygårdsfjellet vindpark. 9

10 Hovedtall Økonomiske nøkkeltall siste fem år for Tall i mnok Resultater Driftsinntekter 448,1 457,1 406,4 508,9 553,5 Avskrivninger 71,7 73,1 67,8 57,0 53,3 Nedskrivninger 23,2 108,3 260,2 - - ADK ex avskr 317,4 373,7 281,5 271,5 269,6 Driftsresultat 35,8-97,9-203,1 180,4 230,6 Finansposter -62,0-42,2-48,9-43,6 198,5 Resultat før skatt -26,3-140,1-252,0 136,8 429,1 Resultat etter skatt -19,6-107,8-225,8 94,4 374,2 Majoritetens andel -16,1-110,6-226,7 90,9 367,1 Minoritetens andel -3,5 2,8 0,8 3,5 7,1 10 Hovedtall Balanse pr Anleggsmidler 2 681, , , , ,9 Omløpsmidler 218,1 258,1 382,0 435,7 538,7 Egenkapital 768,7 801,4 971, , ,4 Langsiktig gjeld 2 033, , , , ,4 Kortsiktig gjeld 97,7 162,1 198,2 223,0 337,8 Totalkapital 2 899, , , , ,6 Økonomiske nøkkeltall EBITDA 130,7 83,5 124,9 237,4 283,9 NIBD 1 854, , , ,6 847,4 NIBD/EBITDA 14,2 21,4 16,0 5,3 3,0 Egenkapitalandel % 26,5 % 27,1 % 32,4 % 43,1 % 45,0 % Likviditetsgrad 2,23 1,59 1,93 1,95 1,59 Totalavkastning 1,2 % -2,9 % -6,6 % 6,5 % 17,3 % Arbeidskapital 120,4 96,1 183,8 212,7 200,9 Sentrale rammebetingelser Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool (Tromsø) 26,28 30,07 23,33 37,06 46,00 Årsproduksjon GWh 1 034,1 939, ,1 957,4 866,5 Andre forhold Investeringer i driftsmidler 148,4 241,5 310,2 298,3 115,2 Investeringer i aksjer - - 1,0 7,1 0,1 Antall ansatte pr Ordinært utbytte - 40,0 75,0 72,5 70,0 EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt. Egenkapitalandel: Egenkapital x 100 Totalkapital Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Totalavkastning: (Driftsresultat + Finansinntekter) x 100 Gjennomsnittlig totalkapital Arbeidskapital: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld 31.12

11 Nøkkeltall Produksjon Utvikling siste 10 år År Beholdning Beholdning Kraftproduksjon Konsesjonskraft- Sum produksjon pr i GWh pr i % i GWh uttak i GWh i GWh ,9 51 % 939,7 94, , ,1 50 % 899,4 94,4 993, ,6 37 % 915,7 94, , ,0 50 % 861,6 94,4 956, ,4 30 % 800,5 94,4 894, ,3 37 % 768,1 94,4 862, ,7 30 % 788,2 94,4 882, ,2 51 % 823,4 94,4 917, ,7 35 % 822,0 94,4 916, ,9 43 % 962,9 94, ,3 11 Produksjon siste 10 år Tall i MWh Regulert produksjon År Sildvik S ørfjord 1 Kobbelv Nygård Håkvik Taraldsvik Sirkelvann Sørfjord 2 SUM Installert effekt i MW 63,0 67,0 61,0 24,0 12,0 1,5 0,7 4,0 Nøkkeltall Produksjon Snitt siste 10 år Høyeste år siste 30 år Laveste år siste 30 år »

12 12 Nøkkeltall Produksjon Støping av dam til Fjelna småkraftverk i Hemne kommune, Sør-Trøndelag. Nøkkeltall produksjon forts. Tall i MWh SMÅKRAFT, KONSERN År Nygårds- Virak- Lappvik- Storå** Røstad** Mortens- Ellen- Ditti** Krogstad** Saltdal- Bergs- Torsnes** Fornes** SUM* fjellet** elva** elva** dalelva** elva** elva** elva** Installert effekt i MW 32,2 5,2 2,7 1,9 2,7 2,1 4,8 5,3 4,7 5,0 4,8 5,1 5, Snitt siste 10 år * Nordkraft Småkraft AS disponerer i tillegg konsesjonskraftrettigheter tilsvarende MWh. ** Beregnet normalproduksjon er benyttet.

13 Resultatregnskap Tall i NOK Nordkraft AS Note Driftsinntekter - - Kraftsalg Nettinntekter Gevinst salg anleggsmidler Annen driftsinntekt 2, Sum driftsinntekter Driftskostnader - - Kraftkjøp Sentralnettskostnader Lønnskostnad 3, Avskrivninger 8, Nedskrivninger Tap salg anleggsmidler Annen driftskostnad 2, 3, 5, 21, 22, Andel resultat i tilknyttede selskap Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6, Verdiendring aksjer Finanskostnader 6, 18, Netto finansposter Resultatregnskap ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetens andel Majoritetens andel

14 Balanse Tall i NOK Nordkraft AS Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler - - Konsesjonskraftrettigheter m.m Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Balanse Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 8, Nettanlegg Prosjekter under utvikling Produksjonsanlegg Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l 8, Driftslager Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap 10, Investering i aksjer og andeler 10, Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer 7, Fordringer selskap i samme konsern Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

15 Balanse Tall i NOK Nordkraft AS Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 15, Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Balanse Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 18, 19, Langsiktig gjeld til konsern Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld 2, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Garantiforpliktelser Narvik, 19. mars 2015 Kristin Melsnes Semming Semmingsen Rolf Inge Roth Anders Ericsson Kirsti Hienn Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Hugo Storø Ove Jøran Fossheim Tommy F. Hanssen Eirik Frantzen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør

16 Kontantstrømoppstilling Tall i NOK Nordkraft AS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Tap (+) / gevinst (-) ved salg av anleggsmidler Betalbar skatt Av- og nedskrivninger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Salg Fjellkraft Salg av varige driftsmidler (salgssum) Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld Konsernbidrag mottatt (+) / avgitt (-) Mottatt utbytte Utbetalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per Sørfjord.»»

17 Note 1 Regnskapsprinsipper Note 2 Monopolvirksomheten Note 3 Lønns- og personalkostnader Note 4 Pensjonskostnader Note 5 Konsesjonsavgifter og årlige erstatninger Note 6 Spesifikasjon av finansposter Note 7 Skatt Note 8 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, mor Note 9 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, konsern Note 10 Aksjer, mor Note 11 Aksjer, konsern Note 12 Fordringer, tap på krav Note 13 Andre kortsiktige fordringer Note 14 Betalingsmidler Note 15 Aksjekapital, aksjonærinformasjon, mor Note 16 Egenkapital Note 17 Annen kortsiktig gjeld Note 18 Eksterne lån, mor Note 19 Eksterne lån, konsern Note 20 Sikkerhetsstillelser og forpliktelser Note 21 Konserntransaksjoner/ -mellomværende, mor Note 22 Andre driftskostnader Note 23 Usikre forpliktelser Note 24 Selskaper som inngår i konsolideringen

18 Note 1» Regnskapsprinsipper Generelt Nordkraft AS med datterselskaper (heretter kalt Nordkraft ) er et energikonsern i Nord-Norge. Nordkraft har sin kjernevirksomhet innen utvikling, utbygging og produksjon av fornybar energi, samt innen nett - virksomhet, kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Hovedkontoret ligger i Narvik. Selskapet har kun offentlig eide selskaper som eiere. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre den 19. mars overført til konsernet og blir utelatt fra konsolidering når kontroll opphører. Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler, balanseføres som goodwill. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskaps prinsipper som morselskapet. Konserninterne transaksjoner, mellomværender, inntekter og kostnader elimineres. Gevinst- og tapselement i en balanseført eiendel oppstått som følge av en konsernintern transaksjo n elimineres også. 18 Endring av regnskapsprinsipp Nordkraft har fra 1. januar 2014 endret prinsipp for regnskaps føring av investeringer i tilknyttede selskaper. Investeringer i tilknyttede selskaper vurderes i henhold til egenkapitalmetoden, mens konsernet for tidligere år har vurdert disse i henhold til kostmetoden. Endringen av regnskapsprinsipp medførte en endring i inngående balanse for investeringen og konsernets egenkapital på -10,7 millioner kroner. Effekten av prinsippendringen fremgår av note 11 Aksjer og note 16 Egenkapital. Tabellen nedenfor viser effekten på resultat og balanse for regnskapsåre t 2013: Tall i NOK 2013 Omarbeidet Resultat Andel resultat tilknyttede selskap Endring ordinært resultat før skatt Økt skattekostnad - Endring resultat etter skatt Balanse Reduksjon i investering i tilknyttede selskap (10 662) Endring i eiendeler (10 662) Redusert egenkapital (10 662) Endring i egenkapital og gjeld (10 662) Tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet Tilknyttede selskaper er enheter hvor Nordkraft har betydeli g innflytelse, men ikke kontroll (normalt definert som stemmeberettiget eierandel på mellom 20 og 50 prosent). Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Investeringen regnskapsføres på kjøpstidspunktet til anskaffelseskost, og konsernets andel av årsresultatet i etterfølgende perioder inntektsføre s eller kostnadsføres. Balanseført beløp inkludere r eventuell imlisitt goodwill identifisert på kjøpstidspunkte t. Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringen. Konsernet resultatfører ikke andel av underskudd hvor dette medfører at balanseført beløp av investeringen blir negativt, med mindre konsernet har pådratt seg forpliktelser eller foretatt betalinger på vegne av det tilknyttede selskapet. Dersom det oppstår gevinst eller tap på transaksjoner mellom konsernet og dets tilknyttede selskaper, regnskaps føres kun den forholdsmessige andelen som knytter seg til aksjonærene utenfor konsernet. Urealiserte tap elimineres med mindre det foreligger et nedskrivningsbehov på eiendelen som var gjenstand for transaksjonen. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultate t og den samlede økonomiske stillingen for morselskapet Nordkraft AS og datterselskaper. Datterselskaper Et datterselskap er et selskap der Nordkraft har makt til å styre finansiell og operasjonell strategi, normalt gjennom eie av mer enn 50 % av aksjene i selskapet. Datter - selskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er Aksjer i datterselskap, tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Investeringer i datterselskap, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet til Nordkraft AS. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansielle inntekter. Overstiger utbyttet andel av tilbakehold t resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og

19 utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivnin g ikke lenger er til stede. Valuta Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som både er den funksjonelle valutaen til alle konsoliderte selskaper og presentasjonsvalutaen til konsernet. Transaksjone r i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved bruk av transaksjonskursen. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner til balansedagens kurs. Immatrielle eiendeler Vannfallsrettigheter Vannfallsrettigheter er oppstått i forbindelse med virksomhetskjøp, og er balanseført til historisk anskaffelseskos t. Konsernet har både evigvarende og tidsbegrensede fallrettigheter. Evigvarende eiendeler avskrive s ikke, mens tidsbegrensede fallrettigheter avskrive s over år. Konsesjonskraftrettighet Nordkraft har avtaler om levering av konsesjonskraft til Narvik kommune og Tysfjord kommune til myndighetsbestemte priser. Konsesjonskraft skal i utgangspunktet sikre kommunene elektrisk kraft til en rimelig pris. Nordkraf t har rettighetene til Narvik kommunes konsesjons kraftrettigheter (128 GWh/år) frem til Regnskapsmessig avskrives rettighetene med basis i beregnet kontantstrøm i leieperioden. driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Balanseført beløp knyttet til utskiftede deler resultatføres. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader resultatføres løpende under driftskostnader. Tomter avskrives ikke. Andre driftsmidler avskrives lineært, slik at driftmidlenes anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid. Varelager og vannmagasinbeholdning Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO-metoden (først inn først ut). Netto realisasjonsverd i er estimert salgspris fratrukket variable kostnader for ferdigstillelse og salg. Magasinbeholdninger og endringer av denne er ikke balanse- og resultatført i konsernregnskapet. Vannbeholdnin g ved årets slutt vil ha betydning for fremtidig inntekt og produksjon. Det vises til kapittelet hovedtall for presentasjon av magasinutvikling. Elsertifikater Elsertifikater er et instrument for å øke investeringene i fornybar kraftproduksjon. Elsertifikater er en eiendel som kraftprodusenter med kvalifisert produksjon opptjener som ledd i sin kraftproduksjon. Kraftomsetnings - selskapene er forpliktet til å kjøpe et antall elsertifikater, tilsvarende en myndighetsbestemt andel av beregningsrelevant volum. Elsertifikater omsettes foreløpig bilateralt ved inngåelse av avtaler mellom aktørene. Elsertifikatbeholdningen er vurdert til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. 19 Goodwill Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved virksom hetskjøp og virkelig verdi av konsernets andel av netto identifiserbare eiendeler i den oppkjøpte virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill avskrives over forventet levetid. Forskning og utvikling Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel, og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Varige driftsmidler Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskostnad, med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet, herunder direkte henførbare lånekostnader. Påkostninger tillegges Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til eventuelle forvented e tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell e vurderinger av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende består av kontanter, bankinnskudd, samt andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både perioden s betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Skattekostnaden beregnes i samsvar med de skattesatser, -lover og -regler som er vedtatt på balansedagen. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskaps messige og skattemessige verdier, samt

20 20 lignings messig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidig e forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt til foreligge, og at de skattereduserende midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Beskatning av kraftproduksjonsvirksomheten Kraftproduksjonsvirksomheten er underlagt de særskilte reglene for beskatning av kraftforetak. Utover alminnelig inntektsskatt belastes kraftproduksjonsvirksomheten med grunnrenteskatt, naturressursskatt og eiendomsskatt. Grunnrenteskatten utgjør 31 prosent av kraftstasjonenes normerte resultat utover beregnet friinntekt. Negativ grunnrenteinntekt i ett kraftverk kan utlignes mot positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk, samt at negativ grunnrenteinntekt kan fremføres mot senere positiv grunnrenteinntekt inkludert rente. Utsatt skatt beregnes for kraftverk som har netto skatteøkende forskjeller. Netto utsatt skattefordel knyttet til fremførbar negativ grunnrenteinntekt er ikke balanseført. Naturressursskatt er en overskuddsuavhengig skatt som beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverkets gjennom snittlige kraftproduksjon de siste syv årene. Skattesatsen utgjør 1,3 øre/kwh. Naturressursskatten kan utlignes mot alminnelig inntektsskatt, og ikke utlignet naturressursskatt tillagt renter kan fremføres. Eiendomsskatt utgjør inntil 0,7 prosent av beregnet takstverdi. Alminnelig inntektsskatt og grunnrenteskatt resultatføres som ordinære skatter. Eiendomsskatt resultatføre s som en driftskostnad. Pensjoner Konsernselskapene dekker i hovedsak sine pensjons - forpliktelser via kollektive pensjonsordninger i livsforsikringsselskape r. Konsernet har for tiden en innskuddsordning, samt en ytelsesordning lukket per 1. juni Ytelsesplan En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetalingen en ansatt vil motta ved pensjonering, og som er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskapet. Pensjonsutbetalingen er avhengig av flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte pensjonsforpliktelsen er vurdert til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balansedagen med fradrag for virkelig verdi av pensjonsmidlene. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra Folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i ordningens ytelser (planendringer) resultatføres umiddelbart. Endringe r i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimat endringer) føres mot egenkapitalen. Innskuddsplan En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Konserne t har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Innskuddene regnskaps føres som lønnskostnad når de forfaller. Inntekter Inntektsføring generelt Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer og rabatter. Andelen av salgs - inntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Salg av kraft Konsernet produserer og selger energi til den nordiske kraftbørsen. Salget resultatføres når energien er levert til kraftbørsen. Salget regnskapsføres basert på oppnådde priser som enten er kontrakts- eller spot priser, men som også kan være prissikret for leveranseperioden. Nettleie Nettvirksomheten er underlagt inntektsrammeregulering fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Tillatt inntekt består av inntektsramme fastsatt av regulator (NVE) tillagt overføringskostnader, påslag Enova og eiendoms skatt, samt fratrukket avbruddskostnader. Avvik mellom tillatt inntekt og periodens leverte volum og fastbeløp avregnet til fastsatt pristariff benevnes mer- /mindreinntekt. Merinntekt oppstår dersom inntektsført nettleie er høyere enn tillatt nettleie, og tilbakeføres til kundene gjennom reduksjon i fremtidige nettariffer. Dersom den faktiske inntekten er lavere enn inntektsrammene (mindreinntekt), kan denne mindreinntekten kreves innbetalt fra kundene gjennom økning av de fremtidige overføringstariffene. Mindreinntekten presenteres som omløpsmiddel, mens merinntekten presenteres under kortsiktig gjeld i balansen. Leieavtaler Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifisere s som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler kostnadsføres lineært over leieperioden. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjektet er gått over på leietaker, klassifiseres avtalen som finansiell. Konsernet har ingen finansielle leieavtaler.

Årsberetning 2014 Nordkraft AS

Årsberetning 2014 Nordkraft AS Nordkraft AS Nordkraft har i 2014 drevet aktiv omstilling og parallelt jobbet med å etablere en helt ny og langsiktig forretningsplan. Nordkraft har historisk vært aktiv eier i flere selskape r utenfor

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap Nordkraft AS Note Driftsinntekter Driftskostnader Finansinntekter og finanskostnader

Resultatregnskap Nordkraft AS Note Driftsinntekter Driftskostnader Finansinntekter og finanskostnader Resultatregnskap Nordkraft AS Tall i 1 000 NOK Note 2015 2014 Driftsinntekter Annen driftsinntekt 12 55 169 53 856 Sum driftsinntekter 55 169 53 856 Driftskostnader Lønnskostnad 2, 3 28 164 22 654 Avskrivninger

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter til regnskapet Org.nr.: 989 480 731 Resultatregnskap Finnmarkseiendommen Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer