Kontantstrømoppstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontantstrømoppstilling"

Transkript

1 GIR ENERGI

2 Årsberetning Hovedtall Nøkkeltall Produksjon Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning

3 Årsberetning 2014 Nordkraft AS Nordkraft har i 2014 drevet aktiv omstilling og parallelt jobbet med å etablere en helt ny og langsiktig forretningsplan. Nordkraft har historisk vært aktiv eier i flere selskape r utenfor kraftsektoren. Nye Nordkraft fremstår som et klassisk vertikalintegrert konsern med fokus på utbygging, produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft. I 2014 er det foretatt grep for å styrke kjernevirksomheten til nye Nordkraft. Kraftmarkedet er utfordrende med økning i produksjonskapasiteten og liten endring i etterspørselen. Elsertifikatsystemet incentiverer til ny produksjon, og siden 2012 er det satt i drift i overkant av 11 TWh ny elsertifikatberettiget produksjon. Kraftprisen har falt fra 2013, med NO4 pris på 26,28 øre/kwh i 2014 mot 30,07 øre/kwh i Dagens forwardpriser indikerer at kraftprisen e de nærmeste årene ser ut til å holde seg på et lavt nivå, cirka 25 øre/kwh. Dette er utfordrende for Nordkraft, både med hensyn til å skape lønnsom drift og med hensyn til at vi står overfor betydelige investeringer i årene fremover. Nordkraft satte i gang krevende reorganiseringe r i 2013, som ble videreført inn i Nordkraft har redusert sine driftskostnader med omtrent 50 millioner kroner fra 2013 til 2014, som følge av nedbemanninge r og andre kostnadsreduserende tiltak. Til tross for betydelige kostnadsreduksjoner er det i dagens utfordrende marked fortsatt behov for ytterligere forbedring, samt styring. Nordkraft har gjennomført tiltak for å styrke kostnadskontroll og -styring, herunder gjenno m tilpasninger av, og etablering av rapporteringslinjer basert på, operativ struktur. I desember 2013 ble hoveddelen av Nordkrafts portefølje av fallrettigheter (107 prosjekter) skilt ut i et eget under - konser n for salg. Det nye underkonsernet viderefører Fjellkraft-navnet. Resterende del av det opprinnelig e Fjellkraft-konsernet videreføres under Nordkraft-navnet. Det lyktes ikke Nordkraft å selge selskape t med ansatte. Det ble derfor i mars 2014 vedtatt å avvikle driften i Fjellkraft, inkludert de 14 ansatte. Etter avviklingen overtok Clemens Kraft selskapet med virkning fra 28. mai Nordkraft tegnet 1. desember en toårig låneavtale med et felleskap av DNB og Sparebanken Narvik. Finansieringen sikrer både god driftslikviditet og gjør det samtidig mulig å utvikle nye og lønnsomme prosjekter. Selv om den operative "krisen" kan sies å være over er gjeldssituasjonen fortsatt en stor utfordring. ««Linjestrekking på Seines en iskald novemberdag. Forsidefoto: Nedbygging av mastearrangement i Vassdalen. Økonomiske resultater Konsernets driftsinntekter for 2014 var på 448,1 millioner kroner. Dette er 9 millioner kroner lavere enn i Hoved årsaken til reduksjonen i driftsinntektene er fall i kraftpris fra 30,07 øre/kwh i 2013 til 26,28 øre/kwh i Driftsresultatet på 35,8 millioner kroner er en forbedring på 133,7 millioner kroner. Årsaken er i hovedsak at 2013 var belastet med ekstraordinære nedskrivninger på 108,3 millioner kroner mens det i 2014 er foretatt nedskrivninge r på 23,2 millioner kroner. Kostnadsreduserende tiltak, herunder nedbemanning, har redusert kostnadene med omtrent 50 millioner. Netto finanskostnader utgjorde 62,0 millioner kroner, 19,8 millioner kroner høyere enn i Avkastning på aksje r i form av salgsgevinst, aksjeutbytte og verdiendring utgjorde i ,4 millioner kroner mot 19,2 millioner kroner i Nordkraft refinansierte sin låneportefølje høsten 2014, da 88 % av langsiktige lån forfalt 1. desember Finansiell betjeningsevne er blitt svakere de tre siste årene, med den konsekvens at lånemarginene økte ved refinansieringen. Nøkkeltallet netto gjeld/ebitda var 22 i 2013, noe som er langt over bransjens snitt på under 5. Som en effekt av konsernets iverksatte kostnadsreduserende tiltak oppnådde Nordkraf t en forbedring i finansiell betjeningsevne og nøkkeltallet ble redusert til 14 i Resultat etter skatt for Nordkraft-konsernet ble -19,6 millioner kroner, en forbedring på 88,2 millioner kroner fra Resultatforbedringen reflekterer effekt fra operative driftsforbedringer samt iverksatte kostnadskutt. Resultatet påvirkes også i 2014 av nedskrivninger på 23,2 millioner kroner. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt på dette grunnlag. Kontantstrøm og kapitalforhold Konsernets bokførte totalkapital per 31. desember 2014 var 2.899,9 millioner kroner (2.956,2 millioner kroner), en reduksjon på 56,3 millioner kroner fra Bokført egenkapital var 769,0 millioner kroner (801,4 millioner kroner) og utgjorde 26,5 % (27,1 %) av bokført totalkapital. 3 Årsberetning 2014

4 4 Årsberetning 2014 Ledergruppa i Nordkraft: Jon Ingebrigtsen (prosjekt og ingeniørstøtte), Torkjell Lund (entreprenør), Anett Kristensen (økonomi), Marius Larsen (produksjon), Eirik Frantzen (adm. dir.), Sverre Mogstad (stab og eiendom) og Tage Karlsen (nett). Konsernets kontantstrøm fra driften før arbeidskapitalendring ble 59,9 millioner kroner (51,3 millioner kroner). Arbeidskapitalen var 120,4 millioner kroner (96,1 millioner kroner) ved utgangen av Økningen i arbeidskapitalen skyldes at det ikke er avsatt utbytte for Netto kontantstrøm fra driften ble på 33,8 millioner kroner (77,0 millioner kroner). Driftsresultatet før av- og nedskrivninger på 130,7 millioner kroner er 70,8 millioner kroner høyere enn netto kontantstrøm fra driften før arbeidskapitalendringer, og består av betaling av renter og skatt, samt salg av aksjer. Samlede drifts- og ekspansjonsinvesteringer i 2014 var 148,4 millioner kroner (241,5 millioner kroner), hvorav 93,2 millioner kroner relatert til utbygging av kraftverk og 28,1 millioner kroner i nettvirksomheten. Det ble tatt opp ny langsiktig gjeld med 50,0 millioner kroner (175,0 millioner kroner), mens avdrag på langsiktig gjeld utgjorde 24,7 millioner kroner (48,9 millioner kroner). Virksomhetsområdene Nordkraft er et vertikalintegrert kraftkonsern med hovedvekt på utbygging, produksjon, omsetning og distribusjon av energi. Nordkraft ble etablert 21. desember 1913, under navnet Narvik Kommunale Elektrisitetsverk, med formål å dekke befolkningen i Narvik sitt behov for energi ved egen utbygging, produksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Konsernets kjernevirksomhet består av fire virksomhetsområder:» Produksjon» Prosjekt» Nett» Entreprenør Konsernets virksomhet er hovedsakelig i Nord-Norge, men konsernet eier også kraftverk i Trøndelag og på Vestlandet. Selskapets hovedkontor ligger i Narvik. Nordkraf t AS eies av Narvik kommune (50,01 %), Troms Kraftforsyning og Energi AS (33,33 %) og Hålogaland Kraft AS (16,66 %). Produksjon Virksomhetsområdet Produksjon har ansvaret for drift og vedlikehold av konsernets kraftverk, samt omsetning i de ulike kraftmarkedene. Nordkraft eier og driver 7 magasinkraftverk, 1 vindkraftverk og 13 småkraftverk, samt har medeiendomsrett i Kobbelv kraftverk og konsesjonskraftrettigheter i Narvik kommune. Nordkraft avgir konsesjonskraft til Tysfjord kommune. Total produksjon i 2014 er 1034,1 GWh, mens det i 2013 ble levert 939,9 GWh. Det ble magasinert noe vann i magasinene ved at inngangsfylling var 340 GWh, og utgangs fylling var 350 GWh. Tilsiget til magasinverkene var omtrent normalt. Litt over normalt kom som snø, mens

5 det kom litt mindre sommer- og høstregn enn hva man kan forvente. Virksomhetsområdet er organisert med 7 stasjonsledere, som hver er operativt og økonomisk ansvarlig for sine kraftverk. I tillegg organiserer området teknisk og merkantil støtte til disse. Ut over dette baseres drift, vedlikehold og prosjektgjennomføring på innleie fra konsernet s entreprenør og prosjektavdeling. Året er gjennomført uten større driftsforstyrrelser i magasinkraftverkene. Den store moderniseringen av Sørfjor d kraftverk er fullført. Av andre større prosjekter er det bygget ny dam ved Nedstevann (Håkvik), det er fjellsikret i adkomsttunnel Sildvik, og rørtunnel på Nygård, og det er lagt fiber (sjøkabel) fra Kjøpsvik til Sørfjor d kraftverk. Forneselva kraftverk i Tromsø kommune ble satt i drift sommeren 2014, og er overtatt av seksjonen. Småkraftverken e er fortsatt tidlig i driftsfase, men man begynner nå å se mer stabil drift, og færre drifts - forstyrrelser var en tørr og varm sommer i nord. Dette gav rask snøsmelting, relativt store flomtap, og lite tilsig utover sommeren. Dette har preget produksjonen i året. Totalt har småkraftverkene produsert 78,2 GWh. Nygårdsfjellet vindkraftverk har levert sitt beste produksjons år etter utbyggingen i Mye vind tidlig på året ga god produksjon, mens det var en mer vindstille sommer og høst enn hva man kan forvente. Totalt ble det produsert 97,1 GWh i vindparken. Det ble byttet gearboks på en av turbinene i Prosjekter Nordkraft eier fallrettigheter og opsjoner til å utvikle og bygge småkraftverk som ikke er underlagt krav om offentli g eierskap. Samlet portefølje ved årsskiftet er 32 prosjekter. To småkraftverk, Fjelna og Hesjeberg er under bygging. Fjelna (17,3 GWh) er planlagt ferdigstilt i mars 2015, mens Hesjeberg (14,8 GWh) forventes ferdigstilt og satt i drift i 1. kvartal Forneselva ble ferdigstilt og satt i drift i juli Nordkraft mottok i 2013 endelig konsesjon for Ånstadblåhei a vindpark, og forprosjektering er fullført. Med dagens forwardpriser har Ånstadblåheia vindpark lønnsomhet lavere enn Nordkraft sitt avkastningskrav, samt at det er utfordringer med finansiering av utbygging. Videre utbygging vil vurderes når finansieringsmulighetene foreligger. Nordkraft fokuserer på tiltak for å øke lønnsomheten, både knyttet til utbyggingskost og strømlinjeforming av fremtidig drift. Nordkraft har mottatt konsesjon fra NVE for Sørfjord vindkraftverk, ca. 300 GWh, i fjellområdene over Sørfjord Kraftverk i Tysfjord kommune. Konsesjonen er til behandlin g i OED. Nett Virksomhetsområdet Nett består av monopol - virksomheten knyttet til drift og forvaltning av energinettet. Nordkraft har i sitt konsesjonsområde omtrent målepunkter mot sluttbrukerkunder, og driver både regional- og distribusjonsnett. Monopol - virksomheten er juridisk plassert i Nordkraft Nett AS. Det er et samfunnsansvar å sikre at produsert energi kommer fram til bedrifter og husholdninger uten vesentlig e avbrudd, med lavt energitap og til lavest mulig samfunnsøkonomisk kostnad. Nettvirksomheten har hatt flere avbrudd i nettet i 2014 enn i de siste årene. KILEkostnaden for 2014 ble omtrent 4 millioner kroner, hvorav et voldsomt tordenvær 5. august forårsaket 1 million kroner. Nettapet i 2014 ble 27,3 GWh, 6,7 % av total innmating, og er en økning på 1,7 GWh fra Nordkraft har høyt fokus på tiltak for å snu utviklingen, herunder gjennom organisatoriske tilpasninger og drifts - forbedringer. Selskapets lønnsomhet er lavere enn styrets ambisjon. Kostnadsreduserende tiltak som nedbemanning og driftseffektiviserin g er iverksatt, og vil også i 2015 få høy fokus. Nettvirksomheten står ovenfor betydelige re- og nyinvesteringer, hvor installering av AMS-målere (automatisk e strømmålere) hos alle nettkunder blir den største enkeltinvesteringen. Forskrift om måling, avregnin g og fakturering stiller krav om at alle strømkunde r skal ha tatt i bruk AMS innen 1. januar AMS registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere innhenting av målerverdier og bedre informasjo n for kunden. Det er i tiden fremover ventet flere regulatoriske endringe r i rammevilkårene fra NVE. Krav til gjennom - fakturering og endring i tariffering vil kreve omlegging av rutiner og systemer. Endring i modell for fastsetting av kostnadsnorm kan få konsekvenser for inntektsrammen. Nordkraft arbeider kontinuerlig med å tilpasse virksomhete n til endrede krav. Entreprenør I 2013 ble det vedtatt å slå sammen alle utførende enheter i Nordkraft-konsernet til en samlet enhet. Entreprenø r ble dannet med fagkompetanse fra magasinverk, vindkraft-, småkraftverk og nett virksomhet. Enheten er den avdelingen som teller flest ansatte i konserne t og teller i dag drøyt 40 medarbeidere. Entreprenørvirksomheten ivaretar drift og vedlikehold på Nordkrafts egne anlegg både innenfor kraftproduksjon, nettvirksomhet og byggvedlikehold. De to største faggruppen e er energimontører og energioperatører, men avdelingen har også andre fagarbeidere og en 5 Årsberetning 2014

6 6 Årsberetning 2014 ingeniør/planleggingsstab på ca 10 medarbeidere. Entreprenør avdelingen har også ansvaret for deler av konsernets eksterne virksomhet. Herunder ligger drift av gatelysnettet i Narvik, samt all ekstern fiberaktivitet. Hovedfokus i tiden fremover er å videreutvikle en profesjonel l entreprenørenhet med fokus på kvalitet og effektivitet. Det betyr at kompetanseutvikling og rekruttering er viktig for oss. Entreprenøravdelingen har derfor tett samarbeid med regionens utdanningsmiljøer og har som mål å hele tiden bidra til å ivareta de yrkesfagene som er viktig for konsernet. Entreprenøravdelingen hadde ved årsskiftet 5 lærlinger innenfor montør- og operatørfaget. Risikostyring og intern kontroll Nordkrafts virksomhet er, i tillegg til operasjonell risiko eksponert for risiko av regulatorisk, juridisk, konsesjonsmessige, finansielle, politiske og markedsmessig art. Risikovurderingen er en integrert del av konsernets forretnings virksomhet. Ansvaret for risikostyringen ligger hos det enkelte virksomhetsområde og er en integrer t del av forretningsaktivitetene. Markedspriser på kraft er en av flere viktige verdidrivere for konsernets resultat. Nordkraft håndterer markedsrisikoen ved å handle finansielle instrumenter. Det er etablert fullmakter og rammer for sikringsstrategien, som rapporteres løpende til ledelsen. Innen kraftsalg er konsernet eksponert for valutarisiko, som følge av at alt kjøp og salg på kraftbørsen foregår i euro. Netto, daglige kontantstrømmer i euro veksles fortløpend e til norske kroner. Konsernet har for 2014 ingen sikring av valutarisiko knyttet til salg som foretas i henhold til sikringsstrategien, men oppgjøret foretas via egen bankkonto i euro. I 2015 har konsernet etablert rutiner for valutasikring, herunder etablert fullmakter og rammer for sikringshandelen. Nordkraft er eksponert for renterisiko gjennom rente - endringer på de rentebærende lånene, i tillegg til at swaprenten med kredittpåslag inngår i inntektsrammefastsettelsen for nettvirksomheten. I tillegg er risiko knyttet til virksomhetens rammebetingelser og effekten av politiske beslutninger vesentlig, spesielt knyttet til nettvirksomheten og i forhold til elsertifikat markedet. Nordkraft tegnet 1. desember 2014 en toårig låneavtale med et felleskap av DNB og Sparebanken Narvik. Alle langsiktige lån forfaller i 2016, hvorav 88 % forfaller 1. desember Det er satt i gang arbeid med å kartlegge det langsiktige finansieringsbehovet med utgangspunkt i konsernets strategi. Arbeidsmiljø og personale Ansatte, organisering m.m. Som i 2013 har 2014 vært et omstillingsår, der nedbemannin g har stått sentralt. Ved inngangen til året var det 155 medarbeidere, og ved utgangen 128 medarbeidere, fordelt på 127,8 årsverk. Herav 5 lærlinger. I løpet av 2013 og 2014 har Nordkraft nedbemannet med i alt 62 årsverk. Det utgjør omtrent 1/3 av antall ansatte. 22 % av konsernets medarbeidere er kvinner. Nordkraft AS arbeider for en jevnere fordeling av kvinner og menn innenfor alle forretningsområdene, og har fokus på like muligheter ved ansettelse, kompetanseutvikling, avansemen t og øvrige arbeidsvilkår uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, livssyn og andre faktorer som kan virke diskriminerende. Konsernledelsen besto av 2 kvinner og 6 menn. Styret i Nordkraft AS består av 8 representanter, hvorav 2 er kvinner og 6 menn. Nordkrafts kompensasjonspolitikk er fra og med 2014 nedfelt i en såkalt kompensasjonspolicy. Den omfatter lønn, kollektive goder (pensjon, forsikring m m) og insentiver. Lønnsfastsettelsen er individuell og basert på kjente kriterier. Konsernet følger opp at lønnsforskjeller ikke er basert på diskriminerende grunnlag. Konsernet har i 2014 fortsatt arbeidet med reorganisering som en viktig del av omstillingen. Dette har resultert i endret konsernstruktur, endring i arbeidsoppgaver for mange medarbeidere, i tillegg til en reduksjon i antall medarbeidere. For å redusere ulempene i så stor grad som mulig, har det vært fokus på gode og forutsigbare prosesser. Dette er søkt løst ved å følge lover og regelverk, informasjon, inkludering og ikke minst tett samarbeid med konsernets tillitsvalgte og vernetjeneste. Både i 2013 og 2014 har Nordkraft derfor hatt særlig fokus på tiltak for ivaretakelse av ansattes trivsel, helse, arbeidsmiljø og medvirkning. I dette arbeidet vektlegges etablering av egnede strukturer i arbeidsmiljøutvalg, vernetjeneste, interne rutiner samt sikre leveranser av tjenester fra eksterne samarbeidsparter, som blant annet bedriftshelsetjeneste. Som eksempel på et tiltak, har det på initiativ fra ansatte, blitt laget et eget treningssted Nordkraft Gym med frivillig innsats utenom arbeidstiden. Ett annet eksempel er at det på slutten av 2014 ble laget en egen «sosial kalender» for 2014 og 2015, som en del av arbeidet for økt trivsel og felles kultur. Det er utarbeidet en konsernstrategi. Med utgangspunkt i verdiene åpen, initiativrik, klok i lag, jobber vi kontinuerlig med en felles og positiv kultur. Riktig kompetanse vil alltid være en viktig faktor for fremtiden. Nordkraft følger derfor utviklings- og endringsbehove t framover.

7 7 Merking av master ved fjordspenn i Tysfjord. Sykefravær I 2014 var sykefraværet 8 %. Dette er en økning fra foregående år (5,6 %). Langtidsfraværet over 16 dager utgjorde 5,8 %, mens fravær inntil 16 dager utgjorde 2,2 %. Økningen i det totale fraværet for 2014 skyldes både økning i langtids- og korttidsfravær. Nærmere analyse er utført. Vi ser at størstedelen av fraværet er av en slik karakter at arbeidsgiver ikke direkte kan påvirke utviklingen. Nordkrafts mål er at sykefraværet ikke skal overstige 5 %. Alle selskapene i konsernet arbeider i henhold til avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) med tett oppfølging av medarbeiderne under sykefravær og ved forebyggende tiltak. Dette vil fortsatt ha fokus. Nordkraft er tilknyttet bedriftshelsetjeneste (Stamina helse) og har helseforsikring for samtlige fast ansatte. I tillegg har konsernet, gjennom forskjellige tiltak, fokus på god helse og tilrettelegging for økt fysisk aktivitet. Konsernet har en web-basert HMS-portal for kommunikasjon av internkontrollsystem for arbeidsmiljø, brannvern, sikkerhet og forsyningsberedskap. HMS-systemet er under revidering, dette ble igangsatt høsten 2014, hvor målsettingen er å forenkle og forbedre tilgjengeligheten for brukerne. I løpet av 2015 vil det bli utarbeidet en HMS-policy som en del av virksomhetsstyringen. Nordkraft har fokus på innrapportering av uønskede hendelser, og får på denne måten et bedre grunnlag for skadeforebyggende arbeid har passert uten alvorlige ulykker eller varige mén på ansatte. Seks personskader er registrert, herav to strømrelaterte, to fallskader og to klemskader, ingen av disse var alvorlige. I avvikssystemet har 23 meldinger blitt behandlet i Avvikssystem for konsernet er implementert og ansvarlige på området er opplært. HMS-ansvaret i Nordkraft er plassert i linjen, understøttet av stab, som har system-ansvaret. Årsberetning 2014 HMS Nordkraft arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å sikre en helsefremmende arbeidsplass for alle ansatte. Ansvarlighet har høy prioritet, og Nordkraft har en 0-visjon med hensyn til skader eller tap på mennesker, miljø og anlegg. Samfunnsansvar Nordkraft har som mål å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte. Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, det ytre miljø og anti-korrupsjon er viktig og det er fokus på å sikre at prosjekter har sunne og gode rutiner, at det stilles etiske og miljømessige krav til både leverandører og egen virksomhet.

8 8 Årsberetning 2014 Nordkraft har en lang og god tradisjon som samfunns - aktør, og jobber hardt med å forvalte mandatet på en ansvarli g og bærekraftig måte. Ytre miljø Å ivareta det ytre miljøet er en naturlig del av Nordkraft sitt samfunnsansvar, og er et viktig middel for å sikre effekti v ressursutnyttelse og god drift. Kraftverkene og vindparkene produserer miljøvennlig og fornybar kraft, og det er i alles interesse at ressursene blir utnyttet på en best mulig måte. Nordkraft påvirker det ytre miljø i hovedsa k gjennom aktiviteter i forbindelse med utbygging, drift og vedlikehold. Det er fokus på rutiner for å hindre og minimalisere direkte miljøskader. Ved planlegging av nye anlegg blir det i størst mulig utstreknin g tatt hensyn til natur og miljø. Styrets arbeid Styret i Nordkraft arbeider i henhold til vedtatt styre - instruk s. Gjeldende styreinstruks er endret som en del av prosessen med å forbedre virksomhetsstyringen, og ny instruks ble vedtatt i januar Styret gjennomfører årlig evaluering av arbeidsform, kompetanse og samarbeid mellom styret og ledelsen. Styrets tilsynsansvar ivaretas gjennom rapportering av økonomisk utvikling og status, samt styringsparametre knyttet til driften. På ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 og ekstraordinær generalforsamling 2. september 2013 ble henholdsvis styreleder Kristin Melsnes og styremedlem Hugo Storø valgt med funksjonstid fram til ordinær generalforsamling i Styret består av åtte personer, hvorav to personer er kvinner. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft AS: Overført til annen egenkapital kr Sum årsresultat kr Fremtidig utvikling Nordkraft sine økonomiske resultater påvirkes av strategiske, markedsmessige, regulatoriske, finansielle og operasjonelle forhold. Inntjeningen til produksjons - virksomheten er direkte påvirket av kraftprisutviklingen, mens inntjeningen innen nettvirksomheten i stor grad påvirkes av endringer i offentlige reguleringer. Konsernets fremtidige investeringsbehov vil preges av utbyggings takten innen småkraft, samt lovpålagte investeringer i AMS frem mot Kraftprisene preges til enhver tid av den hydrologiske situasjonen, tilbud og etterspørsel etter kraft. De nærmeste årene forventes å preges av et kraftoverskudd i Norden, og de nordiske kraftprisene forventes å ligge på i underkant av 25 øre/kwh. Ordningen med elsertifikater har som mål å sikre utbygging av ny fornybar energi i Norge og Sverige med 26,4 TWh. Sertifikatprisen i markedet de nærmeste fem årene er for tiden i underkant av 15 øre/kwh. Dagens kraftmarked er preget av økt produksjon og liten endring i etterspørselen. Mer kraft inn i et marked med overskudd vil føre til ytterligere press på kraftprisene som allerede er på et lavt nivå. Det utfordrende markedet krever at Nordkraft har fokus på effektivitet og kostnadsreduserende tiltak for å danne grunnlaget for lønnsom drift. Videre krever gjeldsbyrden at Nordkraft iverksetter tiltak for en riktig kapitalstruktur. Narvik, 19. mars 2015 Kristin Melsnes Semming Semmingsen Rolf Inge Roth Anders Ericsson Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Kirsti Hienn Hugo Storø Ove Jøran Fossheim Tommy F. Hanssen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Eirik Frantzen Adm. direktør

9 Magasinet Jernvann sett fra toppen av turbin 3 i Nygårdsfjellet vindpark. 9

10 Hovedtall Økonomiske nøkkeltall siste fem år for Tall i mnok Resultater Driftsinntekter 448,1 457,1 406,4 508,9 553,5 Avskrivninger 71,7 73,1 67,8 57,0 53,3 Nedskrivninger 23,2 108,3 260,2 - - ADK ex avskr 317,4 373,7 281,5 271,5 269,6 Driftsresultat 35,8-97,9-203,1 180,4 230,6 Finansposter -62,0-42,2-48,9-43,6 198,5 Resultat før skatt -26,3-140,1-252,0 136,8 429,1 Resultat etter skatt -19,6-107,8-225,8 94,4 374,2 Majoritetens andel -16,1-110,6-226,7 90,9 367,1 Minoritetens andel -3,5 2,8 0,8 3,5 7,1 10 Hovedtall Balanse pr Anleggsmidler 2 681, , , , ,9 Omløpsmidler 218,1 258,1 382,0 435,7 538,7 Egenkapital 768,7 801,4 971, , ,4 Langsiktig gjeld 2 033, , , , ,4 Kortsiktig gjeld 97,7 162,1 198,2 223,0 337,8 Totalkapital 2 899, , , , ,6 Økonomiske nøkkeltall EBITDA 130,7 83,5 124,9 237,4 283,9 NIBD 1 854, , , ,6 847,4 NIBD/EBITDA 14,2 21,4 16,0 5,3 3,0 Egenkapitalandel % 26,5 % 27,1 % 32,4 % 43,1 % 45,0 % Likviditetsgrad 2,23 1,59 1,93 1,95 1,59 Totalavkastning 1,2 % -2,9 % -6,6 % 6,5 % 17,3 % Arbeidskapital 120,4 96,1 183,8 212,7 200,9 Sentrale rammebetingelser Kraftpriser øre/kwh, ref. Nord-Pool (Tromsø) 26,28 30,07 23,33 37,06 46,00 Årsproduksjon GWh 1 034,1 939, ,1 957,4 866,5 Andre forhold Investeringer i driftsmidler 148,4 241,5 310,2 298,3 115,2 Investeringer i aksjer - - 1,0 7,1 0,1 Antall ansatte pr Ordinært utbytte - 40,0 75,0 72,5 70,0 EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt. Egenkapitalandel: Egenkapital x 100 Totalkapital Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Totalavkastning: (Driftsresultat + Finansinntekter) x 100 Gjennomsnittlig totalkapital Arbeidskapital: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld 31.12

11 Nøkkeltall Produksjon Utvikling siste 10 år År Beholdning Beholdning Kraftproduksjon Konsesjonskraft- Sum produksjon pr i GWh pr i % i GWh uttak i GWh i GWh ,9 51 % 939,7 94, , ,1 50 % 899,4 94,4 993, ,6 37 % 915,7 94, , ,0 50 % 861,6 94,4 956, ,4 30 % 800,5 94,4 894, ,3 37 % 768,1 94,4 862, ,7 30 % 788,2 94,4 882, ,2 51 % 823,4 94,4 917, ,7 35 % 822,0 94,4 916, ,9 43 % 962,9 94, ,3 11 Produksjon siste 10 år Tall i MWh Regulert produksjon År Sildvik S ørfjord 1 Kobbelv Nygård Håkvik Taraldsvik Sirkelvann Sørfjord 2 SUM Installert effekt i MW 63,0 67,0 61,0 24,0 12,0 1,5 0,7 4,0 Nøkkeltall Produksjon Snitt siste 10 år Høyeste år siste 30 år Laveste år siste 30 år »

12 12 Nøkkeltall Produksjon Støping av dam til Fjelna småkraftverk i Hemne kommune, Sør-Trøndelag. Nøkkeltall produksjon forts. Tall i MWh SMÅKRAFT, KONSERN År Nygårds- Virak- Lappvik- Storå** Røstad** Mortens- Ellen- Ditti** Krogstad** Saltdal- Bergs- Torsnes** Fornes** SUM* fjellet** elva** elva** dalelva** elva** elva** elva** Installert effekt i MW 32,2 5,2 2,7 1,9 2,7 2,1 4,8 5,3 4,7 5,0 4,8 5,1 5, Snitt siste 10 år * Nordkraft Småkraft AS disponerer i tillegg konsesjonskraftrettigheter tilsvarende MWh. ** Beregnet normalproduksjon er benyttet.

13 Resultatregnskap Tall i NOK Nordkraft AS Note Driftsinntekter - - Kraftsalg Nettinntekter Gevinst salg anleggsmidler Annen driftsinntekt 2, Sum driftsinntekter Driftskostnader - - Kraftkjøp Sentralnettskostnader Lønnskostnad 3, Avskrivninger 8, Nedskrivninger Tap salg anleggsmidler Annen driftskostnad 2, 3, 5, 21, 22, Andel resultat i tilknyttede selskap Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6, Verdiendring aksjer Finanskostnader 6, 18, Netto finansposter Resultatregnskap ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Minoritetens andel Majoritetens andel

14 Balanse Tall i NOK Nordkraft AS Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler - - Konsesjonskraftrettigheter m.m Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Balanse Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 8, Nettanlegg Prosjekter under utvikling Produksjonsanlegg Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l 8, Driftslager Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap 10, Investering i aksjer og andeler 10, Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer 7, Fordringer selskap i samme konsern Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

15 Balanse Tall i NOK Nordkraft AS Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 15, Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Balanse Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 18, 19, Langsiktig gjeld til konsern Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld 2, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Garantiforpliktelser Narvik, 19. mars 2015 Kristin Melsnes Semming Semmingsen Rolf Inge Roth Anders Ericsson Kirsti Hienn Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Hugo Storø Ove Jøran Fossheim Tommy F. Hanssen Eirik Frantzen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør

16 Kontantstrømoppstilling Tall i NOK Nordkraft AS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Tap (+) / gevinst (-) ved salg av anleggsmidler Betalbar skatt Av- og nedskrivninger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Salg Fjellkraft Salg av varige driftsmidler (salgssum) Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld Konsernbidrag mottatt (+) / avgitt (-) Mottatt utbytte Utbetalt utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per Sørfjord.»»

17 Note 1 Regnskapsprinsipper Note 2 Monopolvirksomheten Note 3 Lønns- og personalkostnader Note 4 Pensjonskostnader Note 5 Konsesjonsavgifter og årlige erstatninger Note 6 Spesifikasjon av finansposter Note 7 Skatt Note 8 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, mor Note 9 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, konsern Note 10 Aksjer, mor Note 11 Aksjer, konsern Note 12 Fordringer, tap på krav Note 13 Andre kortsiktige fordringer Note 14 Betalingsmidler Note 15 Aksjekapital, aksjonærinformasjon, mor Note 16 Egenkapital Note 17 Annen kortsiktig gjeld Note 18 Eksterne lån, mor Note 19 Eksterne lån, konsern Note 20 Sikkerhetsstillelser og forpliktelser Note 21 Konserntransaksjoner/ -mellomværende, mor Note 22 Andre driftskostnader Note 23 Usikre forpliktelser Note 24 Selskaper som inngår i konsolideringen

18 Note 1» Regnskapsprinsipper Generelt Nordkraft AS med datterselskaper (heretter kalt Nordkraft ) er et energikonsern i Nord-Norge. Nordkraft har sin kjernevirksomhet innen utvikling, utbygging og produksjon av fornybar energi, samt innen nett - virksomhet, kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Hovedkontoret ligger i Narvik. Selskapet har kun offentlig eide selskaper som eiere. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre den 19. mars overført til konsernet og blir utelatt fra konsolidering når kontroll opphører. Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler, balanseføres som goodwill. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskaps prinsipper som morselskapet. Konserninterne transaksjoner, mellomværender, inntekter og kostnader elimineres. Gevinst- og tapselement i en balanseført eiendel oppstått som følge av en konsernintern transaksjo n elimineres også. 18 Endring av regnskapsprinsipp Nordkraft har fra 1. januar 2014 endret prinsipp for regnskaps føring av investeringer i tilknyttede selskaper. Investeringer i tilknyttede selskaper vurderes i henhold til egenkapitalmetoden, mens konsernet for tidligere år har vurdert disse i henhold til kostmetoden. Endringen av regnskapsprinsipp medførte en endring i inngående balanse for investeringen og konsernets egenkapital på -10,7 millioner kroner. Effekten av prinsippendringen fremgår av note 11 Aksjer og note 16 Egenkapital. Tabellen nedenfor viser effekten på resultat og balanse for regnskapsåre t 2013: Tall i NOK 2013 Omarbeidet Resultat Andel resultat tilknyttede selskap Endring ordinært resultat før skatt Økt skattekostnad - Endring resultat etter skatt Balanse Reduksjon i investering i tilknyttede selskap (10 662) Endring i eiendeler (10 662) Redusert egenkapital (10 662) Endring i egenkapital og gjeld (10 662) Tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet Tilknyttede selskaper er enheter hvor Nordkraft har betydeli g innflytelse, men ikke kontroll (normalt definert som stemmeberettiget eierandel på mellom 20 og 50 prosent). Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Investeringen regnskapsføres på kjøpstidspunktet til anskaffelseskost, og konsernets andel av årsresultatet i etterfølgende perioder inntektsføre s eller kostnadsføres. Balanseført beløp inkludere r eventuell imlisitt goodwill identifisert på kjøpstidspunkte t. Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringen. Konsernet resultatfører ikke andel av underskudd hvor dette medfører at balanseført beløp av investeringen blir negativt, med mindre konsernet har pådratt seg forpliktelser eller foretatt betalinger på vegne av det tilknyttede selskapet. Dersom det oppstår gevinst eller tap på transaksjoner mellom konsernet og dets tilknyttede selskaper, regnskaps føres kun den forholdsmessige andelen som knytter seg til aksjonærene utenfor konsernet. Urealiserte tap elimineres med mindre det foreligger et nedskrivningsbehov på eiendelen som var gjenstand for transaksjonen. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultate t og den samlede økonomiske stillingen for morselskapet Nordkraft AS og datterselskaper. Datterselskaper Et datterselskap er et selskap der Nordkraft har makt til å styre finansiell og operasjonell strategi, normalt gjennom eie av mer enn 50 % av aksjene i selskapet. Datter - selskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er Aksjer i datterselskap, tilknyttede og felleskontrollerte selskaper Investeringer i datterselskap, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet til Nordkraft AS. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansielle inntekter. Overstiger utbyttet andel av tilbakehold t resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og

19 utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivnin g ikke lenger er til stede. Valuta Konsernregnskapet presenteres i norske kroner (NOK) som både er den funksjonelle valutaen til alle konsoliderte selskaper og presentasjonsvalutaen til konsernet. Transaksjone r i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved bruk av transaksjonskursen. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner til balansedagens kurs. Immatrielle eiendeler Vannfallsrettigheter Vannfallsrettigheter er oppstått i forbindelse med virksomhetskjøp, og er balanseført til historisk anskaffelseskos t. Konsernet har både evigvarende og tidsbegrensede fallrettigheter. Evigvarende eiendeler avskrive s ikke, mens tidsbegrensede fallrettigheter avskrive s over år. Konsesjonskraftrettighet Nordkraft har avtaler om levering av konsesjonskraft til Narvik kommune og Tysfjord kommune til myndighetsbestemte priser. Konsesjonskraft skal i utgangspunktet sikre kommunene elektrisk kraft til en rimelig pris. Nordkraf t har rettighetene til Narvik kommunes konsesjons kraftrettigheter (128 GWh/år) frem til Regnskapsmessig avskrives rettighetene med basis i beregnet kontantstrøm i leieperioden. driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Balanseført beløp knyttet til utskiftede deler resultatføres. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader resultatføres løpende under driftskostnader. Tomter avskrives ikke. Andre driftsmidler avskrives lineært, slik at driftmidlenes anskaffelseskost avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid. Varelager og vannmagasinbeholdning Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO-metoden (først inn først ut). Netto realisasjonsverd i er estimert salgspris fratrukket variable kostnader for ferdigstillelse og salg. Magasinbeholdninger og endringer av denne er ikke balanse- og resultatført i konsernregnskapet. Vannbeholdnin g ved årets slutt vil ha betydning for fremtidig inntekt og produksjon. Det vises til kapittelet hovedtall for presentasjon av magasinutvikling. Elsertifikater Elsertifikater er et instrument for å øke investeringene i fornybar kraftproduksjon. Elsertifikater er en eiendel som kraftprodusenter med kvalifisert produksjon opptjener som ledd i sin kraftproduksjon. Kraftomsetnings - selskapene er forpliktet til å kjøpe et antall elsertifikater, tilsvarende en myndighetsbestemt andel av beregningsrelevant volum. Elsertifikater omsettes foreløpig bilateralt ved inngåelse av avtaler mellom aktørene. Elsertifikatbeholdningen er vurdert til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. 19 Goodwill Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved virksom hetskjøp og virkelig verdi av konsernets andel av netto identifiserbare eiendeler i den oppkjøpte virksomheten på oppkjøpstidspunktet. Goodwill avskrives over forventet levetid. Forskning og utvikling Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel, og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Varige driftsmidler Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskostnad, med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet, herunder direkte henførbare lånekostnader. Påkostninger tillegges Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til eventuelle forvented e tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell e vurderinger av de enkelte fordringene. Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter og lignende består av kontanter, bankinnskudd, samt andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både perioden s betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Skattekostnaden beregnes i samsvar med de skattesatser, -lover og -regler som er vedtatt på balansedagen. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskaps messige og skattemessige verdier, samt

20 20 lignings messig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidig e forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt til foreligge, og at de skattereduserende midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Beskatning av kraftproduksjonsvirksomheten Kraftproduksjonsvirksomheten er underlagt de særskilte reglene for beskatning av kraftforetak. Utover alminnelig inntektsskatt belastes kraftproduksjonsvirksomheten med grunnrenteskatt, naturressursskatt og eiendomsskatt. Grunnrenteskatten utgjør 31 prosent av kraftstasjonenes normerte resultat utover beregnet friinntekt. Negativ grunnrenteinntekt i ett kraftverk kan utlignes mot positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk, samt at negativ grunnrenteinntekt kan fremføres mot senere positiv grunnrenteinntekt inkludert rente. Utsatt skatt beregnes for kraftverk som har netto skatteøkende forskjeller. Netto utsatt skattefordel knyttet til fremførbar negativ grunnrenteinntekt er ikke balanseført. Naturressursskatt er en overskuddsuavhengig skatt som beregnes på grunnlag av det enkelte kraftverkets gjennom snittlige kraftproduksjon de siste syv årene. Skattesatsen utgjør 1,3 øre/kwh. Naturressursskatten kan utlignes mot alminnelig inntektsskatt, og ikke utlignet naturressursskatt tillagt renter kan fremføres. Eiendomsskatt utgjør inntil 0,7 prosent av beregnet takstverdi. Alminnelig inntektsskatt og grunnrenteskatt resultatføres som ordinære skatter. Eiendomsskatt resultatføre s som en driftskostnad. Pensjoner Konsernselskapene dekker i hovedsak sine pensjons - forpliktelser via kollektive pensjonsordninger i livsforsikringsselskape r. Konsernet har for tiden en innskuddsordning, samt en ytelsesordning lukket per 1. juni Ytelsesplan En ytelsesplan er en pensjonsordning som definerer den pensjonsutbetalingen en ansatt vil motta ved pensjonering, og som er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskapet. Pensjonsutbetalingen er avhengig av flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte pensjonsforpliktelsen er vurdert til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balansedagen med fradrag for virkelig verdi av pensjonsmidlene. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra Folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i ordningens ytelser (planendringer) resultatføres umiddelbart. Endringe r i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimat endringer) føres mot egenkapitalen. Innskuddsplan En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Konserne t har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Innskuddene regnskaps føres som lønnskostnad når de forfaller. Inntekter Inntektsføring generelt Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer og rabatter. Andelen av salgs - inntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Salg av kraft Konsernet produserer og selger energi til den nordiske kraftbørsen. Salget resultatføres når energien er levert til kraftbørsen. Salget regnskapsføres basert på oppnådde priser som enten er kontrakts- eller spot priser, men som også kan være prissikret for leveranseperioden. Nettleie Nettvirksomheten er underlagt inntektsrammeregulering fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Tillatt inntekt består av inntektsramme fastsatt av regulator (NVE) tillagt overføringskostnader, påslag Enova og eiendoms skatt, samt fratrukket avbruddskostnader. Avvik mellom tillatt inntekt og periodens leverte volum og fastbeløp avregnet til fastsatt pristariff benevnes mer- /mindreinntekt. Merinntekt oppstår dersom inntektsført nettleie er høyere enn tillatt nettleie, og tilbakeføres til kundene gjennom reduksjon i fremtidige nettariffer. Dersom den faktiske inntekten er lavere enn inntektsrammene (mindreinntekt), kan denne mindreinntekten kreves innbetalt fra kundene gjennom økning av de fremtidige overføringstariffene. Mindreinntekten presenteres som omløpsmiddel, mens merinntekten presenteres under kortsiktig gjeld i balansen. Leieavtaler Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifisere s som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler kostnadsføres lineært over leieperioden. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjektet er gått over på leietaker, klassifiseres avtalen som finansiell. Konsernet har ingen finansielle leieavtaler.

Årsberetning 2014 Nordkraft AS

Årsberetning 2014 Nordkraft AS Nordkraft AS Nordkraft har i 2014 drevet aktiv omstilling og parallelt jobbet med å etablere en helt ny og langsiktig forretningsplan. Nordkraft har historisk vært aktiv eier i flere selskape r utenfor

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer