KURSKATALOGEN 2014 INTERNOPPLÆRING FOR ALLE TILSETTE. Askvoll kommune Rådhuset Boks Askvoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSKATALOGEN 2014 INTERNOPPLÆRING FOR ALLE TILSETTE. Askvoll kommune Rådhuset Boks 174 6988 Askvoll"

Transkript

1 KURSKATALOGEN 2014 INTERNOPPLÆRING FOR ALLE TILSETTE Askvoll kommune Rådhuset Boks Askvoll Sist oppdatert 20. mars

2 I tråd med målsettinga i «Kommuneplan for Askvoll Samfunnsdelen» skal kommunen inneha fagleg god standard og legge til rette for kompetanseheving i organisasjonen. Våre medarbeidarar sin kompetanse er særs viktig med tanke på at vi både skal vere ein attraktiv og spanande arbeidsplass, men og for å kunne yte best mogeleg service til våre brukarar. Kursa er utan kostnad for tilsette og vert heller ikkje belasta einingane utanom det som måtte oppstå i samband reise til og frå kursstaden. Det er viktig at alle leiarane syt for at dei tilsette får kjennskap til internopplæringstilbodet og at dei tilsette får høve til å delta på flest mogeleg av arrangementa. Det er likevel klart at det ikkje vil vere mogeleg at alle deltek på ein gong, men at ein fordelar deltakinga rettvist. Nokre kurs er opne for alle, nokre har spesifikke målgrupper. Dette vil gå fram av innleiinga. Ein del av kursa er lagt opp som e-læringstilbod, nokre av desse har ein eigenandel for deltaking. Legg merke til dei obligatoriske kursa samt frist for gjennomføring av desse. Denne kurskatalogen vil verte oppdatert minimum 2 gongar kvart år. Eg vonar at det vi har å tilby av kurs i år vil vere både interessant, lærerikt og tek imot tilbakemeldingar årets tilbod og forslag til nye kurs for 2015 med takk. Tova Kjæmpenes Personalsjef 2

3 1. Kommunikasjon og samhandling Korleis har vi det når vi har det som best på arbeidsplassen? Målet med denne kursdagen er at kvar einskild i etterkant av kurset skal kunne sjå mogelegheiter til å vere med å påverke både eigen arbeidskvardag og arbeidsmiljøet som heilskap. Godt arbeidsmiljø er avhengig av at alle bidreg og gjer sitt beste. For å kunne gjere ditt beste som kollega og tenesteytar er det viktig å kjenne til både korleis du påverkar omgjevnadane dine og korleis omgjevnadane påverkar deg. Kva styrker har du? Og korleis kan du bruke desse til å bidra til å skape den arbeidsplassen du ønskjer deg? Dato: Tysdag 25. mars 2014 Tid: Kl til Askvoll Fjordhotell Kurshaldar: Malin Pedersen, spesialrådgjevar KLP Målgruppe: Alle Påmeldingsfrist: 20. mars 2014 Dagen vert ein kombinasjon av førelesing, dialog og gruppearbeid. 3

4 2. HMT-satsinga i Askvoll kommune Kick-off for verneombod, tillitsvalde og leiarar I denne kick-off-en tek vi føre oss følgjande tema: Dato: Fredag 28. mars 2014 Tid: Kl til Storstova, Askvollheimen Kurshaldar: Guri Handeland, FTHVO Helse Førde HF Målgruppe: Obligatorisk for hovudverneombod, verneombod, varaverneombod og alle leiarane Påmeldingsfrist: 20. mars 2014 Dei ulike rollene i HMT-arbeidet Verneombodet sine oppgåver Verneombod vs tillitsvald Samhandling med leiar Korleis ein kan bygge kompetanse innan HMT-arbeid Kva type saker VO skal/bør melde som sak til AMU og litt om funksjonen til AMU på generell basis Inhabilitet som verneombod Litt om dei ulike forskriftene og lovverket som VO må forhalde seg til Informasjon om det systematiske arbeidet verneomboda i Helse Vest har gjort og korleis vernetenesta der er bygd opp Det vil vere mogeleg å stille spørsmål undervegs. Målsettinga med dette kurset er at vi skal få i gang eit godt samarbeid med fokus på vernetenesta si oppgåve i organisasjonen i samarbeid med tillitsvaldapparatet og leiarane, med fokus på eit trygt og godt arbeidsmiljø for alle partar. 4

5 3. Konflikthandtering Kva gjer vi når ei konflikt har oppstått? Konflikttrappa: Dei fem tydelegaste trinna i ei konflikt Dato: Torsdag 3. april 2014 Tid: Kl til Storstova, Askvollheimen Kurshaldar: Terje Svalheim og Kåre Gimmestad, NAV arbeidslivssenter Målgruppe: Alle. Obligatorisk for hovudverneombod, verneombod, varaverneombod og alle leiarane. Påmeldingsfrist: 25. mars 2014 Innhald Kva er ein konflikt? Korleis handterer vi konflikten som konflikt? Kva gjer vi når konflikten har ført til brot på Arbeidsmiljølova? Ei innføring i «Det gjenopprettande perspektivet» Kurset tek føre seg konflikt i ulike former. Kva er ei konflikt og korleis handterer vi den? Det vert skilt mellom konflikten som eit naturleg fenomen i arbeidsmiljøet, og konflikten som rota til brot på Arbeidsmiljølova. Vidare vert det skilt mellom kva vi gjer ved konflikt, og kva vi gjer når konflikten har ført til eit lovbrot. Kurset vil gje deg eit grunnlag for å utvikle eigne rutinar for konflikthandtering i verksemda. Mål Å gje deltakarane ei innføring i konflikthandtering Det er mogeleg å stille spørsmål undervegs. 5

6 4. Service i kommunane - Organisering og haldning for å verte best Målsettinga med kurset er at du skal verte medviten om kva som skal til for å yte framifrå service. Du får kunnskap om kva som er god service og mogelegheiter til å omsette dette til din eigen kvardag. Kurset har og som mål at du skal verte meir kjent med din eigen og dine kundar sin personlegdom, for å kunne utvikle deg sjølv som servicemedarbeidar. Dato: Torsdag 8. mai 2014 Tid: Kl til Kurshaldar: Målgruppe: Askvoll Fjordhotell Jan Gimse Arfeldt, psykolog, Fagakademiet Alle. Påmeldingsfrist: 29. april 2014 Servering av kaffi/te og frukt. Felles lunsj kl til OBS: Ver venleg å melde i frå om du har matallergiar som vi må ta omsyn til ved val av lunsj. Tema for dagen: Framifrå service Organisering av servicetilbodet og personleg service. Kva gjer dei beste annleis? Preventive forholdsreglar for å skape gode kunderelasjonar og unngå vanskelege situasjonar. Forståing for sinne og aggresjon, handtering Telefonkommunikasjon Korleis gje avslag/seie «nei» på ein positiv måte Kva skal ein tolerere? Praktiske øvingar Eigen personlegdom i høve kundar og kollegaer Vegen vidare: Metodikk for løpande serviceutvikling: «Anerkjennande intervju» som metode for å vidare-utvikle god service. 6

7 4. IA-avtalen Tilsette og arbeidsgjevar sin medverknadsplikt i sjukefråværsarbeidet IA-avtalen sitt overordna mål er å førebygge og redusere sjukefråvær, styrke jobbnærværet og betre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøyting og fråfall frå arbeidslivet. Frå 2014 skal det inngåast ei ny avtale for neste periode. Dato: 28. mai 2014 Tid: Kl til Storstova, Askvollheimen Kurshaldar: Terje Svalheim, NAV arbeidslivssenter Målgruppe: Alle I dette kurset vil du som medarbeidar og leiar få informasjon om rettar og pliktar for begge partar i samband med sjukefråvær. Det er mogeleg å stille spørsmål undervegs. Påmeldingsfrist: 21. mai

8 5. Pensjon Kva er nytt og kva bør du vite som arbeidstakar på ulike stadium i arbeidslivet Pensjon kva er nytt og kva bør du vite som arbeidstakar på ulike stadium i arbeidslivet. Dette kurset er både ei kort innføring i pensjonsordninga og ei mogelegheit til å få ein ein-til-ein-samtale med pensjonsrådgjevar frå KLP. Dei som kjem med ferje kan ha samtala i oppsett kurstid. Alle som har meldt seg på 1-til- 1 samtalar med KLP for rådgjeving knytt til eigen pensjon vil få tilsendt tidspunkt når påmeldingsfristen er gått ut. Dato: 28. august 2014 Tid: Kl til Kurshaldar: Målgruppe: Storstova, Askvollheimen Anders Austrheim, KLP Pensjon og Runar Hellem, KLP Forsikring Alle Alle er hjarteleg velkommen til å høyre på innleiingsføredraget. Dei som ønskjer samtale med KLP-rådgjevar må hugse å notere dette i påmeldinga. Påmeldingsfrist: Onsdag 20. august

9 6. Grunnkurs HMT og leiarkurs HMT 40 timars kurs i arbeidsmiljø og HMT-opplæring for leiarar i høve arbeidsmiljøloven 3-5 HMS grunnkurs, 23. og 24. september, oppfyller arbeidsmiljøloven sitt kravet om 40 timar dokumentert HMT-opplæring av verneombod, fyrstelineleiarar og medlemmar av AMU. Kurset gjev ei innføring i kva helse-, miljø- og tryggleiksarbeid HMT inneber for verksemda og den einskilde arbeidstakaren. Det vert gjennomført som to dagar i klasserom kl , og e-læring, som vert gjennomført på dei ulike arbeidsplassane. Dato: 23. til 25. sept Tid: Kurshaldar: Målgruppe: Felles lunsj kl til Kl til kvar dag Askvoll Fjordhotell BHT Stamina Helse Obligatorisk for: verneombod (inkl. HVO og vara), alle leiarane og medlemmar av AMU Påmeldingsfrist: 17. september 2014 OBS: Ver venleg å melde i frå om du har matallergiar som vi må ta omsyn til ved val av lunsj. HMT-opplæring for leiarane, 25. september, oppfyller det obligatoriske kravet i AML 3-5. For å kunne ta dei rette avgjerdene i høve arbeidsmiljøet, skal arbeidsgjevar inneha kunnskap om kva krav som gjeld i samband med det systematiske helse-, miljø- og tryggleiksarbeidet i organisasjonen. Dette er eit 1-dags kurs i etterkant av grunnkurset. Mellom anna vert følgjande tema omtala: Arbeidsmiljøloven med føreskrifter Arbeidsmiljøutvalet AMU IA-avtala Avvikshandtering melding av uønska hendingar Nytteeffektar av HMT-arbeidet Rolle og ansvar i HMT-arbeidet Krav til internkontroll Verkemiddel i HMT-arbeidet Verneombod og arbeidsmiljøutvalet Krav til arbeidsmiljøet Det psykososiale arbeidsmiljøet 9

10 7. På saklista! Nynorsk språk- og dokumentlære for lokalforvaltninga Program for første dag: - Status mål motivasjon for kurset - Offentleg skriftspråk privat skriftspråk, - kven skriv vi for? - Mållova - målbruksplanar - Offentlege brev (malar, teikn og skrivereglar) - Ulike dokument (referat, protokoll, notat, rapport, melding, avtale/kontrakt m.m.) - E-post, SMS, heimeside m.m. Ulike øvingsoppgåver undervegs. Dato: 1. og 2. oktober 2014 Tid: Kurshaldar: Målgruppe: Felles lunsj kl til Kl til kvar dag Askvoll Fjordhotell Jostein Mo, Ørsta kommune i regi av Høgskulen i Sogn og Fjordane Obligatorisk for: verneombod (inkl. HVO og vara), alle leiarane og medlemmar av AMU Påmeldingsfrist: 22. september 2014 Program for andre dag: - Sakshandsamar-rolla - Å skrive ei god saksutgreiing (utgreiing, konklusjon) - Pressemelding, informasjonsarbeid - Faguttrykk, forkortingar - Ordval (kva med an-be-het-else?) - Teknisk rettskriving (komma, punktum, eitt eller to ord o.s.v.) - Ordlista som hjelpemiddel - Den gode nynorsken - Kva har vi lært? - Kursevaluering Ulike øvingsoppgåver undervegs. Arbeidsform: Førelesing, drøftingar, eigne røynsler og konkrete døme, øvingsopppgåver Kursbok: Fretland: På saklista (Oslo, 2006). Kursboka vert delt ut gratis til deltakarane på kurset. OBS: Ver venleg å melde i frå om du har matallergiar som vi må ta omsyn til ved val av lunsj. 10

11 8. Psykososialt arbeidsmiljø Det psykososiale arbeidsmiljøet er den einskilde si oppleving av dei sosiale og psykologiske tilhøva på arbeidsplassen, både i positiv og negativ forstand. Dette er introduksjonen til arbeidsmiljøkartlegginga som skal finne stad i Askvoll kommune i Psykososialt arbeidsmiljø omhandlar organisatoriske tilhøve i arbeidslivet og dei psykiske og sosiale påverknadane mennesket vert utsett for der. Dei psykiske og fysiske reaksjonane på desse påverknadane og dei sosiale relasjonane i miljøet er ein naturlig del av dette. Sentrale problemstillingar er: tilhøvet mellom dei einskilde menneska tilhøvet mellom mennesket og teknologien tilhøvet mellom mennesket og organisasjonen Dato: Nov./Des (dato kjem) Tid: Kl til Kjem Kurshaldar: BHT Stamina Helse Målgruppe: Alle Spesielt viktig for verneombod (inkl. HVO og vara), alle leiarane og medlemmar av AMU Påmeldingsfrist: Dato kjem Vi ønskjer å kartlegge, analysere og påverke dei psykososiale faktorane slik at jobbtilfredsheit, trivsel, motivering, god helse, nærvær og produktivitet aukar, medan risikofaktorar som medfører stress, fråvær, sjukdom, skader og ulykker vert redusert. Dette kurset startar med ein introduksjon til kva dette er og korleis det vert handsama før ein set i gong med sjølve kartlegginga. 11

12 9. E-Læringskurs E-læringskursa innan brannvern, informasjonstryggleik og teieplikt er obligatorisk for alle (markert med *). Merk at nokre av kursa er tilpassa spesifikke yrkesgrupper og vil såleis berre vere obligatorisk for desse. Det vil komme meir informasjon om påmelding, målgrupper og innhald i kursa. 1. Brannvern i omsorgsinstitusjonar* 2. Brannvern i heimetenesta* 3. Brannvern i oppvekstsektoren * (barnehage/skule) 4. Brannvern- generelt * (administrasjonsmedarbeidarar) 5. Informasjonstryggleik * 6. Informasjonstryggleik på legekontoret* (Modul 1 for legar/leiar og modul 2 for medarbeidarar) 7. Teieplikt* - generell 8. Helsepersonells taushetsplikt* - Vern av pasientens integritet i helsepersonells samtaler med pasienten 9. Ergonomi pleie og omsorg/sakshandsamarar (evt. kurs med instruktør) 10. Etiske dilemma det å ta viktige avgjerder som får store konsekvensar for andre menneske sitt liv. 11. Opplæringsprogrammet pårørande for tilsette og leiarar i kommunale og spesialiserte tenester (psykisk helse, rus, somatikk). Programmet skal stimulere til refleksjon rundt eigen praksis og til å utvikle gode rutinar i møte med barn og vaksne pårørande. Kurs med eigenandel (må avtalast med leiar) 12. Legemiddel-/medikamentrekning for sjukepleiarar (kr. 100,-) 13. Basiskurs i smittevern og hygiene for personell i helsetenesta (kr. 565,-) 14. Grunnkurs i epilepsi for helsepersonell (kr. 300,-) 15. Epilepsi, utviklingshemming og sjeldne epilepsirelaterte syndrom (kr. 300,-) 16. Grunnkurs legemiddelhandtering (kr 1050,-) for personell i helsetenesta tilpassa helsefagarbeidarar og assistentar. MERK: Kurs med eigenandel kan verte gratis til hausten, det kan difor løne seg å avvente dette. 12

13 10. Komande kurs Det er planlagt ein del kurs til hausten, der ein framleis ikkje har oversyn over tidspunkt og dato. Desse kursa er nemnde nedanfor. Det vil evt. og komme fleire kurs basert på etterspurnad og behov utover hausten. Så snart dato/tidspunkt er avklara vil denne kurskatalogen verte oppdatert. 1. Generelt førstehjelpskurs for alle tilsette, 3 timar 2. Ergonomiopplæring a) Forflyttningsteknikk (pleie og omsorg), 3 timar b) For personar med stillesitjande arbeid, 1,5 timar 13

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05.

Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124. Vedtakssaker. 8/15 14/01734-9 Godkjenning av innkalling og sakliste 29.05. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalet Dato: 29.05.2015 kl. 8:30 Sted: Høgskulebygget, Veten 3085 Arkivsak: 14/00822 Arkivkode: Forfall meldast til Liv Synnøve Bøyum liv.boyum@hisf.no tlf 57676124 SAKSKART

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen L41 Masteroppgåve i Verdibasert leiing Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen Ein studie i to distriktskommunar med utgangspunkt i det nasjonale prosjektet «Samarbeid

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 2014

Invitasjon til kurs og haustsamling 2014 Invitasjon til kurs og haustsamling 2014 Det er også i år to samlingar som vert haldne slik: 21., 22. og 23. oktober Quality Airport Hotel Gardermoen. Påmeldingsfrist 2. oktober. Sogn og Fjordane, Hordaland,

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

1. Rådmannen sin innleiing

1. Rådmannen sin innleiing Årsmelding og rekneskap 213 Innhold 1. Rådmannen sin innleiing... 3 2. Innsatsområda... 4 2.1. Å bu i Hjartdal... 4 2.1.1. Folketalsutvikling... 4 2.1.2. Demografi... 5 2.1.3. Levekår... 7 2.1.4. Bustad...

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 nynorsk RETTLEIAR 11 Inn på tunet Innleiing Systemet for tryggleik og kvalitet i Inn på tunet-verksemder består av to delar: I Rettleiar og sjekkliste eigenrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane.

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Prosjektgruppe for utarbeiding av planutkast for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Revidert utgåve pr 10.januar 2013.. Mr.Priklopil is coming v/ Frøydis Aarseth,

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 Vedteken i kommunestyret 19.03.2015 Innhald: 0 SAMANDRAG... 3 1. BAKGRUNN... 5 2 UTFORDRINGAR... 6 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA I ALDERSGRUPPENE

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Høyringsutkast Høyringsfrist: 20.08.2015 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Forord Helse og omsorgsplanen er saman med kommuneplanen det viktigaste dokumentet for helse og omsorgstenestene si

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING

VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING VERKSEMDSPLAN FOR GOL VAKSENOPPLÆRING Arkivkode: 445 Vår ref.: 08620-1- HALI Dato: 03.03.08 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 2 av 59 Gol vaksenopplæring Verksemdsplan 13.08.2008 Side 3

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer