Årsmelding og rekneskap 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og rekneskap 2013"

Transkript

1 Årsmelding og rekneskap 2013

2 Viktige årstal for Stranda Energi AS 1916 Oppstart av straumproduksjon på Stranda Fausa kraftstasjon (Fausa 1) vart bygd ved Fausasjøen. Inntaksdam på Brune på kote 242 m. 6,6 kv høgspenningslinje vart bygd til Stranda Ny kraftstasjon ved Fausasjøen med auka kapasitet Ny og mykje større kraftstasjon ved Fausasjøen (Fausa 2) Samankopling med regionalnettet med høgspenningslinje mellom Fausa kraftstasjon og Haugset i Sykkylven Rørgata vart forlenga til Nysætervatnet på kote 333,8 m. Dermed vart trykket større og stasjonen vart utbygd for større effekt. Gamle Fausa 1 vart stoppa og nedlagt Sunnylven kraftlag vart saman slått med Stranda kommunale elektrisitetsverk Liabygda kraftlag vart saman slått med Stranda kommunale elektrisitetsverk Geiranger kraftlag vart saman slått med Stranda kommunale elektrisitetsverk Ny rørgate vart lagt på deler av fallet til Fausa 1. Stasjonen vart sett i ny drift Nytt administrasjonsbygg på Ødegård vart teke i bruk kv-linje mellom Sykkylven og Stranda vart sett i drift. Vi var ikkje lenger avhengige av at Fausa kraftstasjon var i drift for å ha nok forsyning til Stranda Ny energilov som vart vedteke i 1990 vart gjort gjeldande. Marknadskreftene skulle frå no av danne prisane på straum Stranda kommunale elektrisitetsverk byrjar å selje straum utanfor sitt eige nettområde Stranda kommunale elektrisitetsverk hadde 80-års-jubileum. I den samanheng vart det gitt ut bok om e-verket Selskapet vart omdanna til aksjeselskap med namneendring til Stranda Energiverk AS Stadheim kraftverk (eigar: Tafjord Kraft AS) vart kopla til vårt nett på Stadheim Juvfossen kraftverk (eigar: Tafjord Kraft AS) vart kopla til vårt nett på Helstad Furset kraftverk og Engeset kraftverk (privat) vart sett i drift og kopla på nett Ringdal Kraftverk (privat) og Tryggestad Kraftverk (privat) vart sett i drift og kopla på nett Embla Kraft (privat) vart satt i drift og kopla på nett Stranda Energiverk AS endra namn til Stranda Energi AS. Morgenlys Storfjorden. Foto: Gro Inga J. Aashammer 2 stranda energi årsmelding og rekneskap 2013

3 Dagleg leiar sin kommentar 2013 har vore eit utfordrande og aktivt år for Stranda Energi AS. Året starta med kulde og lite nedbør og vi låg lenge ann til å få ein rekord låg kraft produksjon. På slutten av året kom det nedbør i form av regn, og produksjonen tok seg noko opp. Produksjonen for 2013 enda på 82 % av eit normalår. Stranda Energi er mellom dei rimelegaste på nettleige i Møre og Romsdal. Kvart år får vi tildelt ei nettramme frå NVE. I denne nettramma bestemmer NVE kor mykje vi har lov å ta inn i nettleige av kundane våre. Nettramma blir fastsett av NVE gjennom ein svært komplisert utrekningsmodell, basert på nøkkeltall frå nettavdelinga og referanseselskap. Nettleiga kan derfor være noko uforutsigbar frå år til år. Stranda Energi har dei siste åra fått tildelt ei låg nettramme, noko som gjer at vi har store utfordringar med omsyn til kostnader og effektivitet på nettet. For året 2014 gikk nettleiga til dømes ned med om lag 2,6 million kroner i forhold til år Til tross for at vi har hatt produksjon under normalen og forholdsvis liten nettramme, har vi for året 2013 levert det beste resultatet sidan Stranda Energi vart omdanna til AS i Med dagens produksjonspris på straum og utsiktene til fortsatt låg nettramme for Stranda Energi AS, kan vi ikkje rekne med like godt resultat dei kommande 2 3 år. Styret vedtok i 2012 og 2013 ein investeringsplan for nett, produksjon og fiberutbygging. Vi har eit forholdsvis gamalt linjenett som må skiftast ut og forsterkast, og vi står difor framfor store opp graderingar og forsterkningar av linje og kabel nettet i forsyningsområdet dei kommande åra. Det skal byggast ny 22 KV linje i Sunnylvsbygda, frå Korsmyra til Grande, frå Union hotell til Opplendskedalen, samt andre omleggingar og forsterkningar av nettet. Når vi er ferdig med opp graderingane av straumnettet, vil vi få eit moderne nett som vil krevje mindre vedlikehald og vere meir robust mot ekstremver. På produksjons avdelinga har det vore eit aktivt år med mykje arbeid. Vi har skifta den nedre delen av rørgata til Fausa 3. Detta var ei særs utfordrande arbeidsoppgåve, då den ligg i eit bratt og vanskeleg terreng. Arbeidet vart gjort med eigne mannskap og innleige frå lokalt firma. Vi er samstundes i gang med bygging av Rødset Kraftverk, som skal vere i drift frå januar Vi bygg fibernettverk i dei områda som har tettast busetnad, og dermed er rimelegast å bygge ut. Når det gjeld fibernettverk har vi inngått eit samarbeid med Tafjord Marked, som leiger fiberen av oss og levere innhaldstenester, som internett, TV, telefon m.m. Samarbeidet med Tafjord Marked er ein strategisk og langsiktig samarbeids-avtale, som er inngått for å redusere den økonomiske risikoen vår. Til tross for at vi i 2013 hadde unormal låg kraftproduksjon og låg nettramme, er vi særs godt fornøgd med årets resultat. Vi har hatt stor fokus på effektivitet og kostnader dei siste åra, og dette byrjar vi nå å sjå resultata av. Eg vil gi ros til dei tilsette som har hatt eit hektisk år, der det har vore stor fokus på å spare kostnader og drive effektivt. Vi har ein erfaren og stabil arbeidsstokk som kjenner arbeidsoppgåvene godt, er kreative, løysningsorienterte og gjer arbeidet sitt på ein utmerka måte. Stranda Energi AS har fokus på å bruke miljøvennlege materialar med formål å ha eit trygt og sikkert arbeidsmiljø. Alle tilsette ved Stranda Energi AS er medlemmer i Stamina Helse og har i 2013 gjennomført helsekontroll. Stranda Energi AS har eit lågt sjukefråvær. Sjukefråværet i 2013 var på 4,4 %. Dersom ein tek bort legemeldt langtidsfåvær, har vi eit sjukefråvær på 1,1 %, som er lågt samanlikna med det generelle sjukefråværet i arbeidslivet. Stranda Energi er ein god og aktiv medspelar i lokalsamfunnet. Der det lar seg gjere brukar vi lokale bedrifter til innkjøp samt lokale entreprenørar. På denne måten tilfører vi betydelege summar til lokalt næringsliv kvart år. Vi støttar barne- og ungdoms aktivitetar, lag og organisasjonar i Stranda kommune med store summar kvart år. I tillegg bidreg vi med betydelege inntekter til eigaren vår i form av fallrettsleige frå Fausa Kraftverk, skatteinntekter og utbytte. Eg vil takke alle medarbeidarar og styret for god innsats i året som har gått. Ola Raknes Adm. Dir. I samarbeid med grunneigarar har vi sendt inn 7 konsesjonssøknader til NVE. Vi har fått melding frå NVE, om at dei vil starte konsesjonshandsaminga av søknadane våre i stranda energi årsmelding og rekneskap

4 Årsmelding for 2013 Stranda Energi AS sine forretningsområde Kraftomsetnad Kraftproduksjon Nettdrift Fiber Stranda Energi AS driv si verksemd frå eigne anlegg i Stranda. Visjon Stranda Energi skal vere ein stabil og velrenommert leverandør av energitenester og fornybar energiproduksjon på Indre Sunnmøre. Formål og forretningside Stranda Energi skal vere områdekonsesjonær og drive ein stabil, sikker og effektiv elektrisitetsdistribusjon til kundar i konsesjonsområdet. Selskapet skal utvikle og drive fornybar kraftproduksjon samt tilby strøm og relaterte produkt og tenester primært til kundar i eige nettområde. KILE KILE, kvalitetsjustert inntektsramme for ikkje levert energi, er ei ordning som NVE har innført for å sørgje for at nettselskapa skal vedlikehalde nettet sitt tilfredsstillande. Ved dårleg vedlikehald vil feilfrekvensen auke, og det betyr dårlegare kvalitet på energileveringa. Alle utkoplingar skal omreknast til kroner, som blir trekt frå inntektsramma NVE har gitt nettselskapet. Dvs. at dess meir utkopling som er i nettet, dess mindre blir inntektsramma (den totale summen som nettselskapet får lov å ta i nettleige frå kundane). I 2013 kom Stranda Energi nett sine KILE-kostnader på kr. Dette er ein god del under det som har vore normalt. Dei fleste utkoplingane for våre kundar har dette året hatt årsak i overliggande nett. Fordelingstransformatorane Vi har i alt 224 små og store fordelingstransformatorar med ei samla yting på kva. Året 2013 Fordelingsnettet Leveransane i nettet 2013 vart 131,3 GWh. Dette er ein marginal nedgang i høve til året før. Ved utgangen av 2013 hadde Stranda Energi dette fordelingsnettet (i parentes : 2012) 111,0 km høgspennings luftleidning (114,3 km ) 197 km lågspennings luftleidning (197,0 km ) 69,0 km høgspenningskabel (67,0) 169,0 km lågspenningskabel (164,0 km ) Forholdstalet ILE / levert energi (ILE = ikkje levert energi) År ILE/levert energi (ILE= ikkje levert energi) ,080 % ,036 % ,036 % ,100 % ,030 % ,047 % ,034 % ,017 % ,033 % ,016 % ,0 15 % ,012 % ,005 % ,007 % ,063 % ,007 % ,003% Kraftproduksjonen Fausa kraftverk. Fausa kraftverk har tre aggregat med ei samla yting på 7,7 MW. I Fausa kraftverk vart det i 2013 produsert 35,2 GWh. Dette er 5,5 GWh mindre enn middelproduksjonen som for åra var 40,70 GWh. Magasin per var 9,7 GWh eller 89,1 % fyllingsgrad Furset kraftverk. Kraftverket vart satt i drift 1. mai 2007, og har ein installert effekt på 4,8 MW. Dei første driftsåra har vore tilfredstillande utan dei store driftsforstyrringane. Kraftproduksjonen for Furset kraftverk var i 2013 på 11,10 GWh. Dette er 3,7 GWh mindre enn middelproduksjonen som for åra var 14,80 GWh. Kraftomsetnaden Tilbyr kraftleveransar til private og bedrifter. Hovudtyngda av kundar er i Møre og Romsdal. I tillegg handterer vi omsetnad av produksjon og finansiell sikring av produksjons pris for 8 småkraftverk. 4 stranda energi årsmelding og rekneskap 2013

5 FINANSIELL RISIKO Finansiell verksemd Nesten all handel av straum vert gjort på straumbørsen Nasdaq OMX. Dette er finansielle transaksjonar som inneber risiko for tap. Stranda Energi har utvikla ei risikohandbok som sett rammer for risikoen vi kan utsetje firmaet for. Valutarisiko Alle kontraktar på Nasdaq OMX blir oppgjort i euro. Vi valutasikrar derfor våre finansielle sikringskontraktar. Valutaterminkontraktar blir nytta som sikringsinstrument. Renterisiko Stranda Energi har sikra store delar av gjelda med fast rente. Dette gjer at vi ikkje er så sårbare for renteendringar. Kredittrisiko Risiko for at kundar ikkje greier å gjere opp for seg. Historisk sett har vi hatt lite tap på fordringar, og ser ikkje på denne risikoen som stor. Vi har gode interne rutinar for oppfølging av kundar. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er i hovudsak knytt til sluttkundesal av straum og nettleie. Vi fakturerer etterskotsvis, noko som gjer at det spesielt i periodar med høge prisar kan tære på likviditeten. Innvilga kredittrammer minskar risikoen. ENØK Enova Staten oppretta i 2001 Enova som skal gjere følgjande, sitat: Enova skal styrke arbeidet med ein miljøvenleg omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge gjennom finansiering og rådgiving. Vi samarbeider tett med marknadsaktørar i privat næringsliv og offentleg verksemd for å redusere bruken av energi og auke produksjonen frå fornybare energikjelder. Vi støtter også miljøvenleg energitiltak i hus holdningane. Enovas verksemd finansierast gjennom eit energifond. Enovas energifond finansierast med påslag på nett tariffen, i år 2013 var påslaget 1,0 øre/kwh. Nettselskapa i Norge er dermed pålagt å krevje inn pengar for Enova. Sjå DLE, det lokale eltilsyn Elsikkerhet Møre AS vart stifta i Selskapet førar vidare det samarbeidet som vi tidligare tok initiativet til å danne. Samarbeidet mellom 6 nettselskap gjeldande tilsynsverksemda har synt seg å fungere godt. Med frå starten var Ørskog Energi AS, Sandøy Energi AS, Sykkylven Energi AS, Norddal Elverk AS og Stranda Energi AS. Frå kom Nordvestnett AS også med, frå 2009 også Tussa og Tafjord. Det enkelte nettselskap har framleis ansvaret for det lokale eltilsynet DLE, men arbeidet blir utført av det felles eigde selskapet. Kvart nettselskap skal framleis ha eigen tilsynsplan per år, godkjent av DSB, Direktoratet for Samfunnssikkerheit og Beredskap. Det er også kvart einskild nettselskap som har mynde til å pålegge utbetringar av feil og manglar. Vår tilsynsplan for 2013 blei godkjent av DSB. Arbeid mellom barn og unge Vi ser det som viktig at barn og unge tidleg får eit godt forhold til Stranda Energi, for på denne måten lettare kunne fange opp positiv informasjon som har betying for el-tryggleik og sikker bruk av straum. Vi støttar lag og organisasjonar for å vere med å bygge kulturaktivitet i Stranda kommune. Vi investerer i kultur og kontakt med målgrupper, noko som vi ser nødvendig for å medverke til auka kunnskap om el-tryggleik, men og for å skape gode kunderelasjonar. I 2011 oppretta Stranda Energi i samarbeid med Stranda Kommune eit utøvarstipend på kr ,- som vert gitt til ungdom som utmerkar seg med eit spesielt talent eller viser spesiell dugleik. Styret, dagleg leiar og revisor Styreleiar er Terje Langlo. Med seg i styret har han Hallvar Fjørstad som nestleiar, Per Kristian Gjerde, Torill Ansnes, Jostein Hole, Fredmøy Wollen og Hildegunn Astad (repr. for tilsette). 1. vara medlem Jostein Myrvang 2. vara medlem Nils Einar Ringstad 3. vara medlem Oddveig Oksvik Vararepr. for tilsette er: 1. Hege Katrin Viddal 2. Terje Årdal Ola Raknes var administrerande direktør i 2013 Revisor har vore statsautorisert revisor Jens Arne Hagen. HMS Vi har eit HMS-system som tilfredsstiller HMS - forskrifta. Vi nyttar systemet vårt til internkontroll og kvalitetssikring av andre vesentlege gjeremål og oppgåver. Datasystemet ELA blir brukt som oppfølgingssystem. Stamina nyttast som samarbeidspartnar innan bedriftshelsetenesta. stranda energi årsmelding og rekneskap

6 Nøkkeltal - HMS-tilstanden Arbeidsulykker Fråvær som følgje av arbeidsulykker Sjukefråvær (%) 5,20 4,10 15,30 8,00 3,60 6,60 5,10 6,80 4,60 4,40 Selskapet legg vekt på å ikkje forureine det ytre miljøet Vi har ei grunnhaldning som gjer at vi i alt vi gjer skal velje den løysinga som er mest tenleg med omsyn til økonomi og miljø. Der det er teknisk og økonomisk forsvarleg vel vi løysingar som eksempelvis jordkabel. Eitt av hovudmåla våre seier: Vi skal til ei kvar tid ha ei miljøvenleg utforming på nye anlegg. Situasjonen for likestilling i verksemda Faktisk tilstand er: Eigarvalte representantar består av 4 menn og 2 kvinner. I 2013 var det 19 tilsette (17,8 årsverk) av desse er 5 kvinner. Stilling Kvinne Mann Dagleg leiar 1 Leiar økonomi/rekneskap 1 Økonomi medarbeidar 1 Leiar nettavdeling 1 Leiar avdeling for kraftomsetning 1 Tilsette i produksjonsavdeling 2 Avd. ing. Målar og tilsyn 1 Sekretærstillingar 1 Kart/oppmåling 1 Konsulentstillingar 1 1 Energimontørar ol. 1 4 Planleggar 1 Lærling 1 Det er lik lønn og like arbeidsvilkår for likt arbeid. Ved tilsettingar blir den som totalt sett har beste kvalifikasjonar og føresetnader valt. Ved like kvalifikasjonar og føresetnader vil vi velje det kjønnet som er underrepresentert på avdelinga/stillingskategori. Utvikling Stranda Energi leverer eit godt resultat for år Grunna forventa lave kraftprisar på kraftproduksjon og lågare inntektsramme for nettdrifta, kan ein ikkje forvente like bra resultat i åra som kjem. Inntektsramma for nettdrifta gjekk ned med omlag 2,6 mill. frå 2013 til Kraftprisen er forventa å ligge rundt 25 øre/kwh i dei komande åra, i 2013 var den vel 30 øre. Det er planlagt store investeringar på nett og i ny kraftproduksjon. Stranda Energi har saman med grunneigarar sendt inn 7 konsesjonssøknader på ny produksjon. Konsesjonsbehandling er forventa i Fortsatt drift Styret vurderer føresetnadane for fortsatt drift som positive, og har lagt dette til grunn for årsrekneskapen. Styret vurderer marknads- og driftsutsiktene framover som tilfredsstillande. Det økonomiske resultatet og disponering av overskot/ fri eigenkapital Årsoverskot før skatt er kr Skatt er kr Årsoverskot etter skatt er kr Styret tilrår følgjande disponering av årsoverskotet for 2013: Utbytte til eigaren, Stranda kommune: kr Overført til anna eigenkapital: kr Sum anna eigenkapital: kr Styret meiner at den framlagte resultatrekneskapen og balanse med notar gjev rett informasjon om drifta i 2013 og selskapet si stilling ved årsskifte. Så langt styret kjenner til har det ikkje kome fram forhold etter avslutning av rekneskapen som har betyding for bedømminga av rekneskapen. Styret takkar alle tilsette for god innsats i året. Stranda, den Terje Langlo Hallvar Fjørstad Fredmøy Wollen Torill Ansnes Styreleiar nestleiar styremedlem styremedlem Per Kristian Gjerde Jostein Hole Hildegunn Astad ola Raknes styremedlem styremedlem repr. for tilsette adm. dir. 6 stranda energi årsmelding og rekneskap 2013

7 Resultatrekneskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1, Annen driftsinntekt 1, Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad 3, Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Sum driftsinntekter og driftskostnader FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ( ) ( ) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat 1, ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Avsatt til ordinært utbytte Overføringer annen egenkapital ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER stranda energi årsmelding og rekneskap

8 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Fossen i Flydal. Foto: Ole Steinar Flydal 8 stranda energi årsmelding og rekneskap 2013

9 Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 12, Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelsar m.v. (note 12) , Stranda, 31.desember 2013 / 5 juni 2014 i styret for Stranda Energi AS Terje Langlo Hallvar Fjørstad Fredmøy Wollen Torill Ansnes Styreleiar nestleiar styremedlem styremedlem Per Kristian Gjerde Jostein Hole Hildegunn Astad ola Raknes styremedlem styremedlem repr. for tilsette adm. dir. stranda energi årsmelding og rekneskap

10 Kontantstraumanalyse aksjeselskap Kontantstraumar frå operasjonelle aktivitetar Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger /- Endring i varelager ( ) ( ) +/- Endring i kundefordringer ( ) /- Endring i leverandørgjeld ( ) /- Endringer i pensjonsavsetninger /- Endring i andre tidsavgrensningsposter ( ) = Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler/ innbet.ved salg Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer ( ) = Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter +Innbetaling ved opptak av ny gjeld Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld/opptak av ny gjeld /- Netto endring i kassekreditt ( ) Utbetalinger av utbytte = Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) = Netto endring i kontanter mv ( ) + Beholdning av kontanter Sum kontantstrømsanalyse aksjeselskaper Kontantbeholdning mv framkommer slik: Kontanter og bankinnskudd pr Skattetrekkinnskudd o.l. pr = Beholdning av kontanter mv stranda energi årsmelding og rekneskap 2013

11 Rekneskapsprinsipp Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Driftsinntekter/Driftskostnader Inntektsføring ved salg av varer og tenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert. Kostnader vert medteke i rekneskapet i den perioden dei påløper. Finansielle kjøps og salskontrakter Selskapet inngår finansielle kjøps- og salskontrakter mellom anna for å prissikre kraftproduksjonen og prissikre kraftkjøp som skal seljast videre til sluttbrukarar. Tap og gevinst på sikringskontrakter vert resultatført ved realisering. I tillegg har vi eiga portefølje med finansielle sals-og kjøpskontrakter som er trading. Både realiserte og urealiserte tap og gevinster knytt til tradingporteføljen vert resultatført i inntektsåret. Det er utarbeidd eit eige dokument som set rammer for den finansielle handelen og risikoeksponeringa. Inntektsføring av Nettinntekter Nettverksemda vert regulert av styresmaktene, ved at Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) fastset årlege inntektsrammer for alle selskap. Inntektsramma skal gi dekning for netteigar sine faktiske kostnader, og gi grunnlag for ei rimelig avkastning på investert kapital. Kvart år vert avviket mellom faktiske tariffinntekter og godkjent inntekt, utrekna i form av meir-/mindreinntekt. Akkumulert meir-mindreinntekt (saldo) vert rekneskapsført som anten gjeld eller fordring på nettkundane. Av akkumulert meir-/ mindreinntekt vert det rekna rente, basert på rentesats fastsett av NVE. Varer Varelageret består av vedlikehaldsmaterial og driftsrekvisita og er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp). Pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordning som gjev dei ansatte rett til avtalte framtidige pensjonsytelser. Pensjonsforpliktelse beregnes etter liniær opptening på basis av forutsetninger som antall oppteningsår, diskonteringsrente, framtidig avkastning på pensjonsmidler, framtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser frå folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fråtrekt virkelig verdi av pensjonsmidler. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten.finansielle anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikkje lenger er til stede. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er vurdert tilsvarende. Renteinstrument Rentebytteavtaler er inngått for å tilpasse løpetid og rentesensivitet i låneportefølja. Avtalane blir inngått innanfor gjeldande rentesikringsstrategi. Rentebyteavtaler blir bokført som sikring, der gevinst og tap blir ført over leveringsperioden. stranda energi årsmelding og rekneskap

12 Valuta instrument Pengeposter i utanlandsk valuta blir vurdert etter kursen på balansedagen. Med bakgrunn i at den nordiske kraftbørsen, Nordpool nytter Euro som oppgjersvaluta, er vi eksponert for valutarisiko. Vi har vedteke ein valutastrategi i tråd med prissikringsstrategien. Valutasikring blir difor gjennomført med den intensjon å prissikre kraftproduksjonen, og kjøpe inn kraft til sluttbrukar for fastprisproduktet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt (28%) som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen pr (27%) og beregnes på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Det skal dessuten for kraftverket betalast ein særskilt naturressursskatt. Naturressursskatten vert rekna ut frå produksjonen for det enkelte kraftverk og utgjer 1,3 øre pr kwh rekna ut frå årleg gjennomsnittsproduksjon for dei siste 7 åra. Naturressursskatten vert motrekna mot fellesskatten av ordinær inntektsskatt. Grunnrenteskatten er ein kraftverksskatt som vert berekna for kvart kraftverk med merkeytelse på over 5500 kva. Grunnrenteskatten har som formål å skattlegge den avkastninga ein vasskraftprodusent har utover normalavkastning som følge av at produsenten utnyttar ein naturressurs. Eigedomsskatt. Stranda kommune har innført eigedomsskatt. Denne er kostnadsført som annen driftskostnad med utgangspunkt i fastsett takst av Stranda kommune og vedteken sats av Stranda kommune. Kontantstrømanalyse Kontantstrømanalyse er utarbeidet etter den indirekte metoden. Notar 2013 Note 1 - Salgsinntekt Kraftsal og nettleige Selskapet sine hovedverksemder er krafthandel,kraftproduksjon og distribusjon av kraft. (nettdrift) i det norske markedet. Salsinntekter inneheld inntekt frå kraftsal,(både innkjøpt og eigenprodusert kraft) samt inntekter frå nettdrifta. Fordi marknaden har stort innslag av vasskraft, og der tilgang på vatn kan variere mykje frå år til år, vil priser og produksjonsevne variere mykje. Dette kan gje store utslag på resultatet. I tillegg til dette har selskapet ein risikostrategi i høve til marknadsitusjonen, der vi skal prøve og oppnå høgast mogeleg inntening for produksjonen sett i høve til selskapet sine risikorammer. Fordi det knytter seg store usikkerheiter til kraftsalinntektene nyttar ein finansielle sals- og kjøpskontrakter i terminmarknaden (NordPool) mellom anna for å prissikre produksjonsvolum og prissikre kraftkjøp som ein skal selje vidare til sluttbrukarar. Tap-gevinst ved sikring av sals-kontrakter er resultatført ved realisering og er medteke under salsinntekter. Tap-gevinst ved sikring av kjøpskontrakter er resultatført ved realisering og er ført under varekjøp. Pr var urealisert tap periodisert inn i balansen med kr ,-. Virksomhetsområder Beløp i 1000 kr. Felles Energisal/ Nett Anna Interne Totalt verksemd Produksjon/Fiber verksemd postar Salgsinntekter Nettintekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Kraftkjøp/varekjøp Kjøp av overføringstenester Varekostnader Lønnskostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Felleskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat stranda energi årsmelding og rekneskap 2013

13 Segmentinformasjon Regional nett Distrib.nett Sum Resultat Driftsinntekter i Driftskostnader etter fordeling av felleskostnader Driftsresultat Meir/mindreinntekt (frå note 5,1 i e-rapp) Årlig inntektsramme fordelt på nettnivå Ordinær KILE Faktisk inntekt Kostnader i overliggande nett Eigedomsskatt 243 Sum avvik avskrivn.og avk på avvik avkastningsgrl. (NVE note 5) Meir/-mindreinntekt pr Årets avsetning renter på meirinntekt 163 Årets avsetning rentesrente på meirinntekt Påløpne renter pr Balanse - Avkastningsgrunnlag (frå Oversikt selskapsdata i e-rapp) Sum drifsmidler etter fordeling 1/ Sum drifsmidler etter fordeling 31/ Gjennomsnittlige driftsmidler % påslag for netto arbeidskapital Avkastningsgrunnlag Avkastning (driftsresultat i % av avkast.grunnlag) 7,89% 9,14% 9,1% Note 2 - Annen driftsinntekt Andre driftsinntekter inneheld inntekter som kjem frå øvrig verksemd som veglys, installasjon, arbeid for andre og andre leigeinntekter. Videre inneheld posten eit overskot stort kr frå den finansielle handelen med kraftkontrakter som ikke er klassifisert som prissikring. Note 3 - Varekostnad Dette gjeld kjøp av kraft, nettleige til overliggande nett og varekjøp til annen virksomhet. Note 4 - Lønnskostnad/godtgjeringar Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret er 20 personer, 17,8 årsverk Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Endring pensjonsforpliktelse Andre lønnsrelaterte ytelser Aktiverte egne arbeid Totalt Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder: Lønn Andre ytelser Sum Styremedlemmer Honorar for lovpliktig revisjon herav for attestasjonstenester Daglig leder er med i den tariffesta pensjonsordningen som bedrifta har for alle ansatte. Det er ingen avtaler om ekstra ytelser til ledande personer i bedrifta. stranda energi årsmelding og rekneskap

14 Pensjonskostnader og -forpliktelse Foretaket er pliktig til å ha tenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tenestepensjon. Foretaket har en tenestepensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven. Stranda Energi AS si pensjonsordning omfattar 20 personer. Ordninga er tariffesta i hovudtariffavtalen mellom KS som arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonane, og inneheld både tenestepensjon og avtalefesta pensjon. Pensjonsordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er både avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivået når den enkelte når pensjonsalderen, og størrelsen på de framtidige ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er forsikret gjennom et forsikringsselskap. Forutsetninger av aktuarmessig art bygger på vanlig benyttede forutsetninger innen denne type forsikring, og foreløpig Norsk Regnskaps Standard om pensjonskostnader. I år i fjor Antall ansatte som omfattes av pensjonsordningen Diskonteringsrente lagt til grunn i beregning av pensjonsforpliktelser 4,00 % 4,20 % Årlig lønnsvekst 3,75 % 3,25 % Årlig regulering av pensjonen (*) 2,75 % 2,25 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,40 % 3,60 % Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av forpliktelsen Avkastning av pensjonsmidler(fratr. adm kostn) Resultatført planendringseffekt/overgang til innskudd etc Arbeidsgiveravgift Adm. Kostnader 0 0 =Netto pensjonskostnader = Påløpne pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler pr (markedsverdi)inkl. aga /- Estimatavvik (ikke resultatført) =Netto pensjonsmidler pr inkl. AGA (*) inkl. lønnsregulering, pensjonsøkning og regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Note 5 - Avskrivning på varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eigedom Tomter/ Kraftstasjoner Adm.bygg Fordelings- Veglys Sum adkomstanlegg (90% nett) nett Ansk.k. 1/ Tilgang Avgang Ansk.k. 31/ Akk av-/nedsk 1/ Ordinære avskr Tilbakeført avskr Akk.av/nedskr. 31/ Bokf.verdi 31/ Prosent for ord.avsk 0,0 1,5-5 2, ,0 14 stranda energi årsmelding og rekneskap 2013

15 Driftsløsøre, inventar, verktøy,kontormask og transportmidler Fjernstyring/ Biler/båt/ Inventar/ Fiber/ Sum måleutstyr transp.midl verktøy aggregat øvrig (nett) nett (felles) virk. Ansk.k. 1/ Tilgang Avgang Ansk.k. 31/ Akk av-/nedsk 1/ Ordinære avskr Tilbakeført avskr Akk.av/nedskr. 31/ Bokf.verdi 31/ Prosent for ord.avsk 6,7 12, Anleggsbidrag kr ,70 er ført til frådrag i årets investeringer Eige arbeid på nyanlegg er aktivert med kr ,69. Anlegg under urførelse er aktivert med kr ,-. Note 6 - Annen driftskostnad Posten Annen driftskostnad I posten er ført selskapet si leigekontrakt for kontorutstyr, leasing av biler og selskapet si leigeavtale for fallretter ved Fausa og Furset Kraftverk. Leigekontrakta for fallrett på Fausa er inngått i 1998, justert i 2004 og på nytt i Leigekontrakt for fallrett på Fausa er 20 år med rett til fornying. Leigekontrakt er inngått med eneaksjonær Stranda kommune. Leigekontrakt for fallrett Furset er på 40 år med start dato I år I fjor Leige EDB / kontor utstyr Leasing transportmidler Leige fallrett Fausa Leige fallretter/grunn Furset Note 7 - Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader Permanente og andre forskjeller Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt før anvendelse av framført underskudd = Inntekt før fradrag for evt. konsernbidrag = Inntekt (RF1151, post 26) Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av alminnelig inntekt Endring utsatt skatt (bokført) Kraftverksskatter = Ordinær skattekostnad ifølge resultatrekneskapen Skattesats Betalbar skatt 28 %, utsatt skatt 27%, grunnrenteskatt 30%. Årets betalbare skatt Skatt av alminnelig inntekt Beregnet Naturressursskatt Avregnet mot fellesskatten Beregnet skatt av Grunnrenteinntekt = Sum betalbar skatt ifølge balanserekneskapen stranda energi årsmelding og rekneskap

16 Utsatt skatt/utsatt skattefordel Driftsmidler inkl. goodwill Utestående fordringer Gevinst- og tapskonto Regnskapsmessige avsetninger for forpliktelser Pensjonspremie/- forpliktelse Andre forskjeller Årets korreksjonsinntekt + Neg. midl. forskj. som ikke skal utlignes = Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt Negativt grunnlag utsatt skatt Skattem. fremf. underskudd som ikke utlignes Neg. midl. forskj. som ikke skal utlignes 0 0 = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt Endring + Driftsmidler inkl. Goodwill Utestående fordringer Gevinst- og tapskonto Regnskaopsmwessige avsetninger for forpliktelser Pensjonspremie/- forpliktelse Overtatte forpl. ved kjøp av vi Andre forskjeller Sum Oppskrivning av anleggsmidler i året 0 Diff. skattem.inng.verdi og virkelig verdi (eiendel) 0 Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt Note 8 - Investeringer i aksjer og andeler Selskapet bruker anskaffelseskost ved vurderinger av finanisielle investeringer i andre selskaper, som er anleggsmidler. Andre aksjer med eigarandel under 10% I år I fjor Balanseført verdi pr Anskaffelseskost pr Note 9 - Kundefordringer/andre fordringar Kundefordringar og andre fordringar er ført opp til pålydande med fradrag for forventa tap. Det er i år avsett til forventa tap på kundefordringer kr same avsetninga som i fjor. Konstanterte tap i år er kr ,- som er kostnadsført under andre driftskostnader. Ingen fordringer forfell seinare enn 1 år. Andre fordringer/annen finansinntekt Under andre kortsiktige fordringer er ført krav vedrørande forundersøkelser mv. for nye kraftverk. Det er foretatt tapsavsetning med kr ,- for desse fordringane. Under andre langsiktige fordringar er ført overfinansiering av pensjon, forskuddsbetaling av leasing biler og finansieringsordning ved sal av varmepumper. 16 stranda energi årsmelding og rekneskap 2013

17 Note 10 - Bankinnskot, kontanter o.l Bundne bankinnskot for skattetrekk utgjer i år kr og utgjorde ifjor kr Dette tilsvarer trekkansvar pr Note 11 - Egenkapital Selskapet har 34 aksjer hver pålydende kr samlet aksjekapital utgjør kr Selskapet har eit overkursfond på kr Selskapet har kun en aksjeklasse og lik stemmerett for alle aksjer. Aksjonærens navn Antall aksjer Stranda kommune 34 Styret består av 7 representanter, 6 av desse er valgt av aksjonær. Kommunestyret i Stranda er selskapet si generalforsamling. Aksjekapital Overkurs Annen EK/ Sum fond udekka tap Pr Tilført frå årets resultat Avsatt utbytte Pr Note 12 - Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr i år kr og pr i fjor kr Pantsettelser I år I fjor Gjeld sikret med pant Kassakreditt EUR og byggelån trukket Sum Garantiansvar Garanti overfor Nasdaq OMX Stockhom AB og overfor Nord-Pool Spot AS er sikret ved pant Euro Euro Overfor Statnett SF stillt sikkerheit for handel på regulærmarknaden kr på egen depotkonto. Overfor Nord-Pool Spot AS er stilt sikkerheit for krafthandel med kr ,- på egen depotkonto. Kausjoner 0 0 Sum 0 0 Bokført verdi av pantsatte eiendeler: Tomter, bygninger og annen fast eigedom Driftslausøre, inventar, verktøy, kontormask Kundefordringar Anlegg under utførelse Sum pantsatte eiendeler Selskapet har pr innvilga kassakreditt med kr. 10 mill. Selskapet har pr tilgode Kr ,- på driftskreditt i NOK. stranda energi årsmelding og rekneskap

18 Note 13 - Finansiell og marknadsmessig risiko Renterisiko Selskapet er risikoutsett for svingninger i så vel rentemarkedet som i kraftmarkedet. Selskapet har en lånegjeld til Nordea på 60,08 mill. Renter på lån er 3mnd. Nibor + tillegg (margin). Det er inngått følgende rentebytteavtaler: Rentebytteavtaler Beløp Start Slutt Sev mottek SEV betaler flytande rente fastrente Swap 1 40 mil. des.2010 des.2020 x 4,35 % Swap 2 20 mill. juni 2010 juni 2015 x 3,47 % Prissvingninger i kraftmarkedet og variasjon i produksjonsevnen basert på nedbørssituasjonen vil kunne gi betydleg inntektssvikt. Selskapet har vedtatt ramme som definerer risikoeksponeringen i kraftmarkedet. Valutarisiko Selskapet kjøper og sel straum i utenlandsk valuta, og er såleis eksponert for valutasvingningar. Selskapet benyttar terminkontrakter for å redusere risikoen. Foto: Per Ødegård 18 stranda energi årsmelding og rekneskap 2013

19 Organisasjonen Generalforsamling Kommunestyret Styret Adm. direktør DLE - Det Lokale Eltilsyn Medeigar i Elsikkerhet Møre AS Økonomiavdeling Nettavdeling Energiproduksjon Marknadsavdeling Fiber Styret Terje Langlo, leiar Vara medlemmer: Hallvar Fjørstad, nestleiar 1. Jostein Myrvang Jostein Hole, styremedlem 2. Nils Einar Ringstad Fredmøy Wollen, styremedlem 3. Oddveig Oksvik Per Kristian Gjerde, styremedlem Varamedlem frå tilsette: Torill Ansnes, styremedlem 1. Hege Katrine Viddal Hildegunn Astad, styremedlem, repr. for tilsette 2. Terje Årdal stranda energi årsmelding og rekneskap

20 20 stranda energi årsmelding og rekneskap 2013

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen Foto: Kjell Hansen s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Organisasjonen Dagleg leiar sine kommentarar Generalforsamling Kommunestyret Vi kan sjå attende på nok eit

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår Foto: Droneservice AS Årsmelding 212 92. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse,

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

ÅRSMELDING. For året 2010 32. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - ÅRSMELDING For året 2010 32. driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - Styret Frå venstre: Gunnar Dalen, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Lars E. Lundal, Kåre L. Berge (styreleiar), Paul

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 2 Innhald Regn, flaum og snø... 4 Kraftåret 2014... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12 Kontantstraumanalyse...

Detaljer

årsmelding og rekneskap 2012

årsmelding og rekneskap 2012 årsmelding og rekneskap 2012 Innhald Lokal verdiskaping er viktig... 4 Nøkkelen til eit bærekraftig samfunn? 4 Kraftåret 2012... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar...

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 2 Innhald Utfordringar med store framtidige investeringar i infrastruktur... 4 Kraftåret 2013... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

Styret i Fitjar Kraftlag

Styret i Fitjar Kraftlag Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Agnar Aarskog Monika Hatlevik Trond Gerhardsen Ranveig Flatråker Ottestad nestleiar 2 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å

Detaljer

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Året 2013 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,81 % i 2013. Dette

Detaljer

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT NOKRE ORD OM 2014 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Tussa er godt posisjonert for å møte både ei omstilling til ei elektrisk framtid og ein IT-revolusjon. Resultatet

Detaljer

Årsmelding. Sykkylven Energi AS

Årsmelding. Sykkylven Energi AS Årsmelding Sykkylven Energi AS 2007 Årsmelding for Sykkylven Energi AS 2007 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2 2007 Årsrapport 70 år i 2007 «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting»

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 4. Styrets beretning for 2011... 5. Resultatregnskap 2011... 9. Balanse pr. 31.12.11... 10. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2011 INNHOLD Direktøren... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Resultatregnskap 2011... 9 Balanse pr. 31.12.11... 10 Regnskapsprinsipper... 12 Noter... 14 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2011 Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon var tilbake i full drift den 6. september etter generatorhavari

Detaljer

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Årsmelding 201 0 Suldal Elverk KF Postadresse : Postboks 134 4231 Sand Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Telefon : 52 79 26 00 Telefaks : 52 79 26 01 Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer