Innholdsfortegnelse. Forord 1. Våre medmennesker 4. Vårt samfunnsengasjement 9. Våre medarbeider 12. Noen ord til slutt 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Forord 1. Våre medmennesker 4. Vårt samfunnsengasjement 9. Våre medarbeider 12. Noen ord til slutt 19"

Transkript

1 Frelsesarmeens barnehager ÅRSMELDING

2 Forord 2

3 Innholdsfortegnelse Forord 1 Våre medmennesker 4 Hva vi tilbyr 4 Etterspørsel 4 Hva vi har oppnådd i Felleskor på Østlandet 8 Statistikk 8 Vårt samfunnsengasjement 9 Samarbeidspartnere 9 Samfunnsengasjement i praksis 9 Menn i barnehagen - MIB 10 Julegrytas barnehagedag 10 Aktuelle miljøtiltak 11 Økonomi: 11 Planer for fremtiden 11 Våre medarbeider 12 Personale 12 Personalpolitikk 12 Kompetanseheving 13 Sykefravær, kort og lang tid, total 13 Planer for fremtiden 14 Måloppnåelse ift virksomhetsplan 15 Organisasjonskart 15 Styret 15 Økonomi 16 Organisasjonsutvikling 16 Seksjonssamlinger: 16 Annet: 16 Profilering/ synliggjøring 16 Kompetanse-, forsknings og utviklingsarbeid 17 Noen ord til slutt 19 3

4 Våre medmennesker I barnehagesammenheng er våre medmennesker barn, foreldre og samarbeidspartnere som vi møter gjennom vårt arbeid i barnehagen. Vi inkluderer også litt om det pedagogiske arbeidet i barnehagene i dette avsnittet. Hva vi tilbyr Våre barnehager er åpne for alle og vi har en vid opptakskrets. I Frelsesarmeens barnehager er visjonen Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ, det ønsker vi skal gjennomsyre barnehagehverdagen. Vi er en barnehage som vektlegger det kristne i formålsparagrafen, og ønsker å møte barna og familiene med kristne verdier. Vi er også opptatt av at formidling av Bibelfortellinger har sin naturlige plass i hverdagen. En av Frelsesarmeens barnehager har uteavdeling, og uteliv er satsingsområde i flere av barnehagene. Etterspørsel Det nærmer seg full barnehagedekning i Norge. Unntakene er de store byene, særlig Oslo og Bergen. Utfordringene i disse byene er å finne egnede tomter med utelekeareal. I noen av våre barnehager har det begynt å bli litt mer utfordrende å få fylt opp barnehageplassene. Barnehagene må være fleksible og ha fokus på å finne løsninger på gruppesammensetningen ut fra ulik søkermasse. 4

5 Hva vi har oppnådd i 2014 I 2014 har refleksjon og pedagogisk dokumentasjon hatt stort fokus. I periodeplan er refleksjon et viktig utgangspunkt for videre planer. Alle avdelinger lager i fellesskap sin periodeplan. Denne sendes inn til fagkonsulenten som gir tilbakemeldinger, og deler erfaringer og ideer fra de andre avdelingene. Nettverk for pedagogiske ledere og pedagoger har også hatt refleksjon og pedagogisk dokumentasjon som hovedfokus. I tillegg har den enkelte egne mål som man jobber med. Medvirkning for foreldre og hvordan vi jobber med dette har vært tema i den enkelte barnehage. I tillegg bestemte vi oss for å prøve ut kommunikasjonsverktøyet Vigilo barnehage fra høsten Det var litt oppstartsproblemer på grunn av tekniske utfordringer, men i løpet av høsten har de fleste kommet godt i gang. Noen har kommet godt inn i verktøyet, og synes det fungerer veldig bra, mens andre synes det er mer utfordrende. Vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra foreldrene. I august var personalet i alle barnehagene samlet til felles planleggingsdag på Gardermoen. Cathrine Fragell Darre var foreleser med tema Kreativ bruk av digitale verktøy. Hun inspirerte og viste frem mange ulike måter å bruke digitale verktøy på. På slutten av dagen var personalet delt i ulike grupper som reflekterte og delte tips og erfaringer i forhold til det å være Ipad ansvarlig, bruk av Ipad i barnegruppa og Vigilo. I tillegg hadde nyansatte en kort innføring i Pedagogisk plattform og hva det vil si å jobbe i Frelsesarmeens barnehager. Arbeidet med Ipad og Vigilo er fulgt videre opp i den enkelte barnehage. I løpet av 2014 har en gruppe bestående av en representant fra hver barnehage utarbeidet Kompetanseplan for Frelsesarmeens barnehager i tillegg til en spesifisering for

6 Auglendsdalen Fokus i forhold til implementering: Våren 2014 hadde vi fortsatt fokus på lek og Bibelfortellinger. Høsten 2014 hadde vi fokus på utelek og Bibelfortellinger. Vi brukte bl.a. et personalmøte hvor hver avdeling presenterte en Bibelfortelling for oss andre. Årstema: Du er verdifull Grønt flagg: Vi har arbeidet etter felles plan for Frelsesarmeens barnehager, men vi ser at hovedfokuset vårt fortsatt er på kildesortering. Tilsyn: Vi har i 2014 hatt tilsyn i forhold til Miljørettet Helsevern. Her var det ingen kommentarer. Vi har i tillegg årlig tilsyn i forhold til Brann, og i 2014 hadde vi også el-tilsyn. Begge disse to gikk greit. Som vanlig har vi elektronisktilsyn, og her er fortsatt alt i orden. Vi skulle høsten 2014 hatt utvidet tilsyn, men det er utsatt til våren Brukerundersøkelse: Vi deltok i Stavanger kommunes brukerundersøkelse. I 2014 ble brukerundersøkelsen for første gang gjennomført elektronisk. Vi ser at det førte til en lavere svarprosent enn tidligere, 65 % (44 av 68), mot i fjor hvor vi hadde en svarprosent på 85,7. Kommunen har et krav på 80 på en skala fra Vi opplevde at vi hadde en dårligere score i år enn det vi har hatt tidligere. På spørsmål om hvor helhetlig fornøyde foreldre er med barnehagen, scorer vi 82. Høyeste score hos oss, hvordan barnet ditt trives i barnehagen, er på 84, mens det laveste, informasjonskanaler, er på 70. Resultatet er jobbet med i personalgruppa, og det er også tatt opp avdelingsvis på foreldremøte høsten Trollstua Fokus i fht implementering: Voksenrollen i utelek. Få de voksne til å delta aktivt i uteleken. Årstema: «Utelek» Grønt flagg: Vi bruker Frelsesarmeens barnehagers progresjonsplan for miljøarbeid og følger de forslag som ligger der. I høst laget førskolegruppa ripssaft. De fikk plukke rips i hagen til en av de ansatte, og senere kokte de ripsen i saftkokeren. Det ble den deiligste saft. Tilsyn: Vi har ikke hatt kommunalt tilsyn. Også i år har bare brannvesenet hatt sitt årlige tilsyn. Alt var ok. Brukerundersøkelse: Deltatt i kommunen sin i november/desember svar (68 barn) Høyeste score var 6, og Trollstua fikk totalt 5,53 på brukertilfredshet. Lavest på fysisk miljø ute/inne 4,77/4,63 og inneklima 4,38. Dette er sletts ikke dårlig, men de som hadde lavest score. Dette følges opp i 2015, med dugnadsarbeid i forhold til aktiviteter på utelekeplassen, oppussing og evt omorganisering av rom inne. Foreldre er flinke til å bidra på dugnader, så vi vil få god hjelp. 6

7 Regnbuen Fokus i forhold til implementering: Vi har laget en periodeplan for personalgruppa, hvor målet er at «Hele personalgruppa er involvert i pedagogisk dokumentasjon og refleksjon». At hver enkelt voksen er reflekterte over egen praksis i forhold til pedagogisk plattform, mener vi er en viktig nøkkel i det videre implementeringsarbeidet. Hver avdeling har egne periodeplaner med prosessmål som er i tråd med plattformen, og på hvert avdelingsmøte har en ansvar for å ta med seg en praksisfortelling. En av disse fortellingene reflekterer man over i dybden, og refleksjonen danner grunnlag for ny periodeplan. Årstema: Sosial kompetanse, Grønt flagg, språk, flerkulturelt arbeid og hverdagssituasjoner. Grønt Flagg: Søknaden om resertifisering er nettopp sendt inn, og vi venter på svar. Vi har investert i en port til et område som vi har tilrettelagt for så-prosjekt. Vi bruker progresjonsplanen aktivt til å minne oss om det grunnleggende, og strekke oss etter nye områder i miljøarbeidet. Tilsyn: Vi har hatt tilsyn av brann- og redningsetaten i 2014, og ble pålagt å bytte 5 dører til branndører. Dette er gjort, og vi har fått godkjennelse. Brukerundersøkelse: Det ble gjennomført en brukerundersøkelse av kommunen, og resultatene er presentert på personalmøte. Vi hadde gruppearbeid, med fokus på barnehagens bidrag til motorisk og fysisk utvikling, hvor vi skåret noe dårlig. Vi tok også en kommentar om kjefting, og jobbet med hvordan vi i større grad kan være en barnehage hvor barna «opplever tydelige voksne som setter grenser i respekt for barn» (Pedagogisk plattform, s. 7) Solgården Fokus i forhold til implementering: Vi har arbeidet med temaet tid i personalgruppen. Gjennom personalmøter har vi diskutert, reflektert, og blitt enig om hva vi ønsker å bruke mer tid på i vårt arbeid sammen med barna. Vi arbeider og med samspillsmetoden Dialog. Denne metoden har til hensikt å sensitivisere og bevisstgjøre mennesker for de sidene ved samspillet med andre som er særlig viktige for å fremme utvikling. Årstema: «Språk og kommunikasjon» Grønt Flagg: Vi utfører enda kildesortering i barnehage, og prøver å begrense bruk av plastposer, og andre ting som kan føre til unødvendig mye avfall. Vi forholder oss i tillegg til felles progresjonsplan som er utarbeidet i Frelsesarmeens barnehager. Tilsyn: Det har vært gjennomført elektronisk tilsyn i 2014 ingen anmerkninger. Brukerundersøkelse: Det har ikke vært gjennomført noe brukerundersøkelse i 2014 Solgry Fokus i fht implementering: Vi har startet et arbeid med å ha fokus på hvordan vi skal jobbe med å gi anerkjennelse til hvert enkelt barn, og hvordan vi takler det. Når er anerkjennelse lett og når er det vanskelig. Vi har også hatt fokus på tilknytning og hvordan vi skal trygge barn i barnehagen. Årstema: Friluft og uteliv. 7

8 I forbindelse med satsningsområdet har vi jobbet med personalets holdninger i forhold til uteliv. Dette har vi innarbeidet i ett eget dokument til bruk som diskusjonsgrunnlag og egenutvikling i personalgruppa. Vi har vært mye ute, og gjennomført friluftsuker. Grønt flagg: Hver gang vi har hatt Miljø-samlinger (Grønt Flagg) har vi minnet hverandre om miljøregler, og vi har lagt til rette for at barna selv skal skylle yoghurtbeger. Som utgangspunkt for naturvern har vi hatt fokus på trær. Vi har sett på treet som et godt symbol for kraft og vitalitet. Begrep som «livets tre» har også vært god innfallsvinkel for hvor viktig trær er for mennesker, dyr, fugler og innsekter. Ut i fra dette utgangspunktet har barnas interesse for ulike livsformer og prosesser oppstått. Førskolebarna har hatt om Svanhild reise og det avsluttet de med å arrangerer en miljøkonferanse med foreldre. Konferansen kom i lokal avisen Tilsyn: Vi har hatt tilsyn Dette var et stedlig tilsyn, hvor også barn var med. Det var ingen merknader eller lovbrudd. Bare positive tilbakemeldinger. Bruker undersøkelsen: Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i regi av kommunen i desember, som hadde lav svarprosent. (12 stykker svarte.) Det ble tatt opp på su i januar, og de mente tidspunktet var dårlig fordi det er så mye som skjer i desember. Det var positive tilbakemeldinger, men dårlig på fysisk innemiljø. Dette kom frem på kommentarer. Felleskor på Østlandet I år var det tredje året på rad at barnehagene på Østlandet samarbeidet om en felles førskolekonsert. Den ble holdt i Frelsesarmeen, Templet korps. Foreldre og andre ble invitert. Det var en flott opplevelse for de tilstedeværende barnehagene sang både hver for seg og sammen. På slutten av konserten mottok alle barna hver sin rose som takk for konserten. Statistikk Frelsesarmeens barnehager er én virksomhet. I tillegg til administrasjonen, som består av virksomhetsleder og fagkonsulent, består Frelsesarmeens barnehager av 5 barnehager i 5 forskjellige kommuner: Frelsesarmeens barnehager, Solgården Bergen, 2 avdelinger Frelsesarmeens barnehager, Trollstua Asker, 5 avdelinger inkludert uteavdeling Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Oslo (bydel Alna), 5 avdelinger Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen Stavanger, 4 avdelinger Frelsesarmeens barnehager, Solgry Drøbak (Frogn kommune), 3 avdelinger Pr 15/12 gikk 295 barn i våre barnehager. Av disse var 109 under 3 år. Barnehagene er åpne for alle barn, og opptaket skjer via samordnet opptak i hver kommune eller bydel. Det er vedtektene til barnehagene som definerer opptakskrets (område) og opptakskriterier (prioritering av søkere). Frelsesarmeens barnehager er bundet av Lov om barnehager med forskrifter, blant annet Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på lik linje med alle godkjente barnehager i Norge. På hjemmesiden finner du mer informasjon om hele virksomheten og hver barnehage, blant annet link til Pedagogisk plattform og barnehagenes Årsplaner. 8

9 Vårt samfunnsengasjement Samarbeidspartnere Barnehagenes interne samarbeidspartnere: - Andre Frelsesarmé-enheter eller korps, for eksempel gjennomføring av gudstjenester på korpset, korpsleder som har samlinger i barnehagen m.m. - 4 av 5 barnehager har en kapellan, og har kommet godt i gang med samarbeidet. - Deltar i Frelsesarmé-nettverk der det finnes - Fretex avtaler om praksisplasser, Kantina i Oslo - Jobben Barnehagenes eksterne samarbeidspartnere: - Barnehagefaglig ansvarlig i den enkelte kommune/bydel hvor styrerne deltar på fagmøter, planlegging og gjennomføring av felles opplæring, samt samordnet opptak - Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) - Skole - Barnevern - NAV - Helsestasjon, fysioterapeut, rehabiliteringssentra m.m. - Nettverk for private styrere, samt bydels- eller kommunenettverk - PIA private barnehager i Asker. Foreningen jobber politisk overfor politikere og administrasjon i kommunen. - Stamina Helse bedriftshelsetjeneste - TFS (Tverrfaglig samarbeid) Administrasjonens interne samarbeidspartnere: - Virksomhetsleder er en del av lederteamet i sosialtjenesten. Dette er et viktig nettverk for diskusjon, ledelse og utvikling av hele sosialtjenesten. - Andre interne samarbeidspartnere er seksjon for misjon og bistand, Frelsesarmeens barn og unge, Frelsesarmeens eiendommer AS, seksjon for regnskap, seksjon for IT, seksjon for musikk og avdeling for kommunikasjon. Administrasjonens eksterne samarbeidspartnere: - Også virksomhetsleder samarbeider med barnehageadministrasjonene i kommunene/bydel i enkeltsaker, for eksempel inngåelse av samarbeidsavtaler, tilskudd, godkjenninger etc. - I løpet av 2014 ble Frelsesarmeen medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Abelia. Et gryende samarbeid er i gang. - Barnehageforum gjennom IKO er fortsatt en viktig samarbeidspartner. I 2014 gikk mye av tiden til å planlegge styrerkonferanse i januar Tema her er Våge å se og bli sett. I Barnehageforum deles også mange erfaringer og tanker om det å drive barnehage med vekt på det kristne i formålsparagrafen. Samfunnsengasjement i praksis I Frelsesarmeens barnehager ønsker vi å være tydelige på hva det betyr at vi er en del av Frelsesarmeen. Barnehagene benytter prosjektet «Ikathe hona» bistandsprosjekt for Frelsesarmeens barnehager, og deltar på ulike måter i forhold til julegryta. 9

10 Vi har fortsatt fokus på fattigdom og hvordan vi kan jobbe for å gjøre hverdagen enklere for de som har økonomiske utfordringer. Dette gjør vi blant annet gjennom «Bytte-hylle» hvor klær som er for små/utstyr som ikke brukes kan legges, og andre kan forsyne seg uten at det blir mye oppmerksomhet rundt det. Hvordan vi forholder oss i den daglige dialogen, måten vi formulerer oss på rundt spørsmål/informasjon til foreldrene, har vi også reflektert mye rundt. Vi prøver også å hjelpe enkelte familier med store utfordringer ved å sette de i kontakt med andre deler av Frelsesarmeen som kan hjelpe. Det samarbeides med Fretex, NAV og andre aktuelle aktører om praksisplasser. Menn i barnehagen - MIB En viktig oppgave for barnehagene er å jobbe systematisk for å få en bedre kjønnsfordeling blant de ansatte. Alle barn trenger både kvinnelige og mannlige rollemodeller. I 2014 ble det kun gjennomført 1 samling for de mannlige ansatte: Besøk i Fortet naturbarnehage. Høsten 2014 var det dessverre så få menn igjen i våre barnehager, at vi ikke gjennomførte samling. Vi jobber videre med rekruttering av menn i Julegrytas barnehagedag Barnehagedag på Universitetsplassen har blitt erstattet av arrangement på Frelsesarmeen. Dette ser vi på som ett av våre bidrag til det viktige arbeidet Frelsesarmeen gjør for å hjelpe barn som lever under vanskelige økonomiske kår i Norge. I 2013 var første året vi samarbeidet med Templet korps og inviterte barnehagebarna inn i Templet etter at de hadde levert gaver og penger til julegryta. I 2014 gjentok vi suksessen. Det var litt færre barnehager, men fortsatt et godt besøkt arrangement. Samtidig som barna spiste matpakken på gulvet i Templet, ble de underholdt av barna fra Frelsesarmeens barnehager på Østlandet med dramatisering og sang. På denne måten ble juleevangeliet presentert. 10

11 Aktuelle miljøtiltak Alle Frelsesarmeens barnehager er Grønt Flagg-barnehager. Dette krever resertifisering årlig, og alle jobber etter felles progresjonsplan i miljøarbeidet. Økonomi: En stor utfordring vi har opplevd i Frogn og Asker er at kommunene har brukt premiefondet til å dekke pensjonsutgifter. Det har blitt gjennomført klager på dette, og vi avventer en avklaring. Fra skal det være en ny måte å beregne tilskudd på. I stedet for å ta utgangspunkt i kommunens budsjett, skal man nå ta utgangspunkt i regnskapet to år tilbake, og legge til deflator (prisvekst) for to år. Det vil gi en større forutsigbarhet. Planer for fremtiden Vigilo: Våren 2015 skal vi bestemme oss for om vi skal fortsette med Vigilo. Foreldre og personal skal være med i prosessen, for å se om dette er noe vi ønsker å prioritere videre. Etablering: Frelsesarmeens barnehager ønsker å drive flere barnehager. Høsten 2014 kjøpte Frelsesarmeen Teisenveien 5. Her er det blant annet en gammel skole som er verneverdig. I denne skolen ønsker Frelsesarmeen å starte barnehage. Bestillerenheten for barnehager har gitt tilbakemelding på at det er et stort behov for barnehageplasser i dette området, og at behovet er økende. Prosessen med arkitekt og andre samarbeidspartnere har kommet i gang, og vil ha stort fokus i Aktive deltagere på sosiale medier: Gjennom sosiale medier deles mye informasjon og synspunkter. Frelsesarmeens barnehager skal jobbe for å bruke sosiale medier mer aktivt. 11

12 Våre medarbeider Personale Det er 96 ansatte fordelt på 79,51 årsverk i Frelsesarmeens barnehager (inkludert renholdere og vaktmestre). I tillegg hadde administrasjonen 1,6 årsverk i gjennomsnitt fordelt på virksomhetsleder og fagkonsulent. Virksomhetsleder var også i 2014 prosjektleder for Frelsesarmeens prosjekt som omhandler tjenestepensjoner i Frelsesarmeen i 40 % frem til 1/ Annette Gilbrant var vikar i stillingen. 1/10-14 sluttet Anne-Dorthe Nodland Aasen som virksomhetsleder, og Annette Gilbrant overtok stillingen. 8 av de ansatte er menn, hvorav 4 jobber direkte med barna. Det er ulik praksis i kommunene i fht ekstrapersonale for barn som har tiltak. Noen steder lønnes de over eget budsjett og utgiftene refunderes av kommunen. Andre får tildelt personale som er lønnet av kommunen. Vi har hatt flere personer på tiltak fra Fretex, NAV eller andre aktører. Solgry og Trollstua har begge lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. I tillegg tar barnehagene i mot elever fra ungdomsskoler på OD-dag og i skolenes arbeidsuke. Av årsverkene i barnehagene er det 31,5 stillinger som krever førskolelærerutdanning. Av disse er 5,9 årsverk på dispensasjon. Av de som er på dispensasjon, er det 1 med annen pedagogisk utdannelse. Av de 48 årsverkene hvor det ikke er krav til utdanning, har 1 person en annen pedagogisk utdanning og 3 personer fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Førskolelærere På disp Ufaglærte Barne- og ungdomsarbeidere Annen pedagogisk utdannelse Personalpolitikk Samarbeidet med de tillitsvalgte fungerer godt. Det gjennomføres medbestemmelsesmøter i den enkelte barnehage og alle plasstillitsvalgte er invitert til medbestemmelsesmøter på virksomhetsnivå. I 2014 ble det gjennomført ett møte i tillegg til drøftelsesmøte i forbindelse med lokaleforhandlinger. I 2014 startet vi opp et lønnsutviklingsprosjekt i samarbeid med tillitsvalgte. Målet for prosjektet er å finne fram til en god strategi for å rekruttere og beholde dyktige folk. Vi ønsker at 12

13 lønnen skal være konkurransedyktig, men vi trenger å finne en strategi for å gradvis komme dit vi vil. Vi må identifisere hvor det er størst behov på kort og lang sikt. Vi har kartlagt hvilke utfordringer vi står ovenfor i de ulike kommunene, og noe av det vi fant ut ble hensyntatt i lokale forhandlinger. Dette arbeidet arbeides videre med i AMU har gjennomført to møter i 2014, og arbeidet fungerer godt med gode rutiner. Handlingsplan for HMS arbeidet er utarbeidet, og samarbeidet med Stamina Helse fungerer bra. Det utarbeides egen årsrapport for AMU s arbeid. Det gjennomføres medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøundersøkelser i den enkelte barnehage årlig. Vi opplever at arbeidet med pedagogisk plattform er med på å bidra til at vi jobber mer profesjonelt også innenfor disse områdene. Det settes også av tid til sosiale tiltak. Det å dele et godt måltid og gjøre hyggelige ting sammen er viktig for arbeidsmiljøet. Kompetanseheving Det meste av arbeidet med kompetanseheving har også i 2014 foregått i den enkelte barnehage. Nettverk for Pedagogiske ledere, pedagoger og menn er det som har vært arrangert sentralt i tillegg til felles planleggingsdag på Gardermoen i august, med tema Kreativ bruk av digitale verktøy. Sykefravær, kort og lang tid, total Det totale sykefraværet i 2014 var 11,0 %, som er en liten nedgang fra Vi fortsetter med nærværsarbeidet i Sykefravær i % Total 7,79 14,05 10,88 14,4 12,3 11,4 11 Langtid 4,09 10,16 7,58 11,1 8,1 7 8,1 13

14 Planer for fremtiden Rekruttering av menn MIB-arbeidet (menn i barnehagen) var veldig godt i gang, men fordi det høsten 2014 var få menn igjen, har arbeidet stoppet litt opp. Dette må gjøres noe med i Kompetanseheving Plan for kompetanseheving skal følges opp i den enkelte barnehage og sentralt. I forhold til kompetanseheving er det Anerkjenne! som har fokus i Anerkjennende kommunikasjon, veiledning/refleksjon og foreldremedvirkning er underpunkter til dette fokusområdet. Sigrid Hviding fra SHK-kommunikasjon skal ha kurs om Anerkjennende kommunikasjon for personalet. Vi vil også jobbe videre med implementering av Bibelformidlingspakken og bruken av digitale verktøy. Lederopplæring 2 styrere deltar på Frelsesarmeens lederutviklingsprogram (LUP) på Frelsesarmeens medarbeiderskole. Når dette programmet er gjennomført, har alle styrerne vært igjennom. En styrer går på Styrerutdanningen på BI. Bedriftshelsetjeneste Samarbeidet med Stamina Helse fungerer godt og det er utarbeidet handlingsplan for arbeidet med arbeidsmiljøet. Medbestemmelsesmøter Medbestemmelsesmøter er satt på møteplanen både sentralt og lokalt. Det er utarbeidet en årsplan for temaer som skal tas opp på møtene lokalt. Sentralt blir det viktig å følge opp arbeidet i forhold til ny tariffavtale etter overgangen til Abelia. Det er også viktig å følge opp arbeidet som er startet med å se på lønnsutfordringene i Frelsesarmeens barnehager. 14

15 Vår organisasjon Måloppnåelse ift virksomhetsplan Organisasjonskart FRELSESARMEENS SOSIALSTYRE FRELSESARMEENS BARNEHAGERS STYRE VIRKSOMHETSLEDER FAGKONSULENT AUGLENDSDALEN REGNBUEN SOLGRY SOLGÅRDEN TROLLSTUA FRELSESARMEENS RESSURSER: IT - kommunikasjon - eiendom - økonomi - personal - ++ Styret Styret for Frelsesarmeens barnehager har i perioden bestått av: Lindis Evja- styreleder, Frelsesarmeens sosialsjef, barnevernspedagog Tom Kristiansen nestleder, offiser i Frelsesarmeen, lærer Hege L. Brynildsen FA-representant, lærer Kjersti Risan FAbU-representant, sykepleier og offiser i Frelsesarmeen (t.o.m juni 2014) Reidunn M. Alvsåker FA-representant, førskolelærer og offiser i Frelsesarmeen Hanne Langødegård ansattes representant, pedagogisk leder Virksomhetsleder Anne Dorthe Nodland Aasen (t.o.m september 2014)/Annette Gilbrant (f.o.m oktober 2014)er styrets sekretær. Fagkonsulent deltar etter behov. Det har vært avholdt 4 ordinære styremøter og 2 ekstra telefonmøter i forbindelse med ansettelser. 15

16 Økonomi Fra og med trådte endringer i offentlig tilskudd i kraft. Barnehagene er nå finansiert gjennom kommunalt rammetilskudd og foreldrebetaling. Det knytter seg fremdeles usikkerhet til det kommunale tilskuddet, og vi ser at tilskuddet pr barn er veldig forskjellig i de 5 kommunene vi driver barnehager i. Dette gjenspeiler seg til dels i økonomien til den enkelte barnehage. Den desidert største utgiftsposten er lønnskostnadene. Budsjettstyringen har også i år vært god, men det er utfordrende når det skjer store endringer i beregning av tilskudd helt på slutten av året og pensjonskostnaden ble også større enn ventet. Kommunene skal i følge forskriften vedta kommunalt tilskudd innen 1. februar. Ikke alle samarbeidskommunene overholdt denne fristen, og administrasjonen purret dette opp flere ganger. Det siste vedtaket ble ikke mottatt før sommeren Stort sett opplever vi godt samarbeid rundt arbeidet med tilskudd, men vi opplever fortsatt at kommunene både har ulik kultur og kompetanse på arbeidet med tilskudd til private barnehager. Fra skal tilskuddet ta utgangspunkt i kommunens regnskap for to år tilbake + deflator (prisvekst) for 2 år. Organisasjonsutvikling Mye av det vi har hatt fokus på i 2014 har bidratt til utvikling av organisasjonen. Dette er beskrevet tidligere: - Arbeid i forhold til Pedagogisk plattform - Nettverksgrupper for pedagogiske ledere og førskolelærere - AMU og medbestemmelsesmøter sentralt - Deltagelse på Frelsesarmeens lederutviklingsprogram - Samarbeidet innenfor Frelsesarmeen generelt, og sosialavdelingen spesielt. Seksjonssamlinger: Ca 4 ganger pr år samles styrerne, fagkonsulent og virksomhetsleder til seksjonssamling over 2 dager. Dette er viktige samlinger for utvikling av organisasjonen. Vi samkjører oss på mange områder, drøfter aktuelle temaer, jobber med videreutvikling av Kvalitetssystemet, veiledning og har fokus på ledelse. Disse samlingene er uvurderlige for Frelsesarmeens barnehager. Annet: Det gjennomføres medarbeidersamtaler i alle barnehagene Alle barnehagene har jevnlig personalmøter, ledermøter og avdelingsmøter. Disse jobber vi også med å utvikle slik at de henger mer sammen og brukes mer målrettet. Barnehagene har startet et arbeid med periodeplan for personalet, som skal være et verktøy for å tenke helhet i barnehagens pedagogiske arbeid. Den inneholder refleksjon, mål for personalets arbeid, og en konkret liste på hvordan dette skal løses. Det har også vært gjennomført brukerundersøkelser fra kommunen, og Frelsesarmeens barnehager kommer godt ut. Kommunene skal gjennomføre elektronisk eller fysisk tilsyn i barnehagene årlig. Profilering/ synliggjøring I Personalpolitisk plan har vi nedfelt at alle skal få et plagg ved ansettelse og deretter ett i året. Dette skal følges mer opp i Bruk av profiltøy har følgende effekt; 16

17 Øke fellesskapsfølelsen for de ansatte i forhold til at vi er én virksomhet Knytte barnehagene tettere til moderorganisasjonen Profilere Frelsesarmeens barnehager utad Personalet blir lett identifiserbare for foreldrene Kommunikasjonsplattformen brukes i forhold til dokumenter og presentasjoner som Frelsesarmeens barnehager bruker. Vi har for eksempel fått gode tilbakemeldinger på våre årsmeldinger fra kommuneadministrasjoner. Det har vært jobbet mindre med hjemmesidene våre dette året. Det må vi øke fokus på i året som kommer. Vi ser at det er veldig viktig i fht rekruttering av barn og medarbeidere at sidene er oppdaterte og gode. Samarbeidet med Fretex er med på å synliggjøre barnehagenes samfunnsengasjement på attføringsområdet. Annet: Det arrangeres Frelsesarmé-uke i barnehagene Den kristne profilen synliggjøres ved spesiell vektlegging på det kristne budskapet i forbindelse med høytider, men også i samlingsstunder og hverdagslivet for øvrig gjennom bruk av sanger, bibelfortellinger og ikke minst verdier og holdninger Barnehagene samarbeider med nærliggende korps om for eksempel gudstjenester for barnehagebarna, besøk i samlingsstund etc. 4 av barnehagene har kapellan Lokalpressen og Krigsropet/Perleportalen kontaktes ved arrangement i barnehagen Kompetanse-, forsknings og utviklingsarbeid Vi har kommet langt i arbeidet med implementering av Pedagogisk plattform. Vi ser at det er en utfordring å jobbe for at nyansatte skal få det samme eierforholdet til plattformen, men også det at vi hele tiden møter nye mennesker/situasjoner/krav i en travel hverdag gjør at Pedagogisk plattform må jobbes med jevnt og trutt. Nettverk Vi har videreført nettverk for pedagogiske ledere som ble startet våren I disse nettverkene har vi fokus på «meg som leder». Alle har satt seg et mål i forhold til dette tema, vi reflekterer og veileder hverandre i gruppe, før vi setter nytt mål for videre arbeid. I 2014 har vi også hatt fokus på refleksjon og Pedagogisk dokumentasjon. Høsten 2014 ble veiledningsverktøyet Dialogspillet presentert og prøvd ut. Alle som er ansatt som pedagog uten lederansvar møtes også i nettverk. De setter seg mål for sitt arbeid, reflekterer over sin rolle og veileder hverandre. Nettverkene oppleves som lærerike og inspirerende, noe pedagogiske lederne og barnehagelærerne gir mange tilbakemeldinger på. Dette har også mye overføringsverdi til barneveilederne gjennom bedre ledelse på avdelingene. Periodeplan I tillegg til kompetanseheving i den enkelte barnehage og i nettverkene, har mye av fokuset også i 2014 vært på arbeidet med periodeplan. 17

18 Alle avdelingene i alle barnehagene utarbeider nå periodeplaner, men det varierer hvor godt det følges opp i hverdagen, og hvor ofte det utarbeides ny plan. Periodeplanen skal utarbeides på avdelingsmøter, slik at alle har en felles forståelse og et eierforhold til planen. Gjennom refleksjon over arbeidet fører dette til utvikling av den enkelte avdeling, og av den enkelte medarbeider. Det er derfor viktig at det ikke blir for lenge mellom hver gang, for da mister man noe av kontinuiteten og utviklingen. Fagkonsulenten har vært med på avdelingsmøter på alle avdelingene i vår og i høst. Periodeplan og refleksjon har vært tema. Refleksjonen har blitt enda dypere og den fører oss oftere frem til prosessmål for neste periode. Det er flere som føler at de har fått mer taket på verktøyet, og at det fungerer som et godt verktøy. Gjennom å innføre Periodeplan for personalet skal styrerne bli mer kjent med verktøyet, selv om det fungerer litt annerledes. Periodeplan for personalet tar utgangspunkt i et mål for personalet som settes av styrer sammen med lederteamet. Personalgruppa finner sammen ut hvordan de skal nå dette målet, og hvem som har ansvar for hva. Bibelfortellinger til bruk i FAs barnehager I februar 2014 ble Bibelformidlingspakken ferdigstilt. Den inneholder en perm med forslag til sanger, aktiviteter, formidlingsmåter osv til 13 bibelfortellinger. I tillegg fikk barnehagene flanellograf, rekvisitter til utkledning, barnebibler og konkreter. I løpet av året har Elisabet Bratlie og Annette Gilbrant vært på personalmøter og presentert Bibelformidlingspakken Det er et ønske at denne skal bli mye brukt, både i hverdagssituasjoner og i samlingsstunder. Virksomhetsplan I løpet av høsten 2014 ble det utarbeidet en ny Virksomhetsplan som gjelder for Som satsningsområder for denne perioden har vi valgt Implementering av nye verktøy (Bibelpakka og digitale verktøy), Kommunikasjon, Etablering og Sikre kvalitet og utvikling. 18

19 Noen ord til slutt Vi har mye positivt og spennende i vente for Det innføres ny tilskuddsordning som vil gjøre økonomien mer forutsigbar. Etter mange år med uforutsigbar økonomi, hvor man for eksempel helt på slutten av året plutselig må betale tilbake store beløp, blir det godt å vite hva vi kan styre etter. I noen av våre vertskommuner er det nå et overskudd av barnehageplasser. Vi jobber for å være fleksible, tilpasningsdyktige og løsningsorienterte for å tilpasse oss dette. Det er mye spennende arbeid som skal gjøres i forhold til etablering av ny barnehage på Teisen. Mange nye samarbeidspartnere, mange avgjørelser som skal tas og mange prosesser som skal startes. Frelsesarmeens barnehager ønsker å være på utkikk etter muligheter for å etablere flere barnehager. Vi mener det er positivt for barna og deres familie med en barnehage som har tydelig forankring i kristne verdier, og som er opptatt av barnets verdi i det barnet ER. Frelsesarmeens barnehager er velsignet med dyktige, reflekterte ansatte som er tilstede for barna, en engasjert foreldregruppe som bryr seg og bidrar, og trygge, fornøyde og nysgjerrige barn. Dette gjør at vi, med Guds hjelp, ser frem til et spennende nytt år, med mange nye muligheter og utfordringer. Annette Gilbrant seksjonsleder 19

20 Frelsesarmeens barnehager Pb 6866 St. Olavs plass, 0130 Oslo frelsesarmeen.no/barnehager 20

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Kvalitet i relasjonsarbeid

Kvalitet i relasjonsarbeid Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen Av Lene Nyhus, Østlandsforskning og Inger Kolstad, Gjøvik Kommune Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

ÅRSPLAN. Auglend barnehage 2015-2020. Glede, trivsel, lekested det er Auglend barnehage det

ÅRSPLAN. Auglend barnehage 2015-2020. Glede, trivsel, lekested det er Auglend barnehage det ÅRSPLAN Auglend barnehage 2015-2020 Glede, trivsel, lekested det er Auglend barnehage det 2 Innholdsfortegnelse Forord s. 4 Presentasjon av Auglend barnehage. s. 5 Vurdering s. 6 Pedagogisk del 1.1 Auglend

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2015 / 2016 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 25.08.2015 0 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

Bjørketun Barnehage bra bagasje!

Bjørketun Barnehage bra bagasje! Virksomhetsplan/informasjonshefte Bjørketun Barnehage bra bagasje! Adresse: Vestheiveien 2, 4550 Farsund Tlf. 38390560/47413940 www.bjorketun.barnehageside.no e-post: bj-bhg@online.no Styrer Vigdis M.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Kvalitet i barnehagene

Kvalitet i barnehagene FORVALTNINGSREVISJON Kvalitet i barnehagene Melhus kommune August 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden februar -

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer