Innholdsfortegnelse. Forord 1. Våre medmennesker 4. Vårt samfunnsengasjement 9. Våre medarbeider 12. Noen ord til slutt 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Forord 1. Våre medmennesker 4. Vårt samfunnsengasjement 9. Våre medarbeider 12. Noen ord til slutt 19"

Transkript

1 Frelsesarmeens barnehager ÅRSMELDING

2 Forord 2

3 Innholdsfortegnelse Forord 1 Våre medmennesker 4 Hva vi tilbyr 4 Etterspørsel 4 Hva vi har oppnådd i Felleskor på Østlandet 8 Statistikk 8 Vårt samfunnsengasjement 9 Samarbeidspartnere 9 Samfunnsengasjement i praksis 9 Menn i barnehagen - MIB 10 Julegrytas barnehagedag 10 Aktuelle miljøtiltak 11 Økonomi: 11 Planer for fremtiden 11 Våre medarbeider 12 Personale 12 Personalpolitikk 12 Kompetanseheving 13 Sykefravær, kort og lang tid, total 13 Planer for fremtiden 14 Måloppnåelse ift virksomhetsplan 15 Organisasjonskart 15 Styret 15 Økonomi 16 Organisasjonsutvikling 16 Seksjonssamlinger: 16 Annet: 16 Profilering/ synliggjøring 16 Kompetanse-, forsknings og utviklingsarbeid 17 Noen ord til slutt 19 3

4 Våre medmennesker I barnehagesammenheng er våre medmennesker barn, foreldre og samarbeidspartnere som vi møter gjennom vårt arbeid i barnehagen. Vi inkluderer også litt om det pedagogiske arbeidet i barnehagene i dette avsnittet. Hva vi tilbyr Våre barnehager er åpne for alle og vi har en vid opptakskrets. I Frelsesarmeens barnehager er visjonen Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ, det ønsker vi skal gjennomsyre barnehagehverdagen. Vi er en barnehage som vektlegger det kristne i formålsparagrafen, og ønsker å møte barna og familiene med kristne verdier. Vi er også opptatt av at formidling av Bibelfortellinger har sin naturlige plass i hverdagen. En av Frelsesarmeens barnehager har uteavdeling, og uteliv er satsingsområde i flere av barnehagene. Etterspørsel Det nærmer seg full barnehagedekning i Norge. Unntakene er de store byene, særlig Oslo og Bergen. Utfordringene i disse byene er å finne egnede tomter med utelekeareal. I noen av våre barnehager har det begynt å bli litt mer utfordrende å få fylt opp barnehageplassene. Barnehagene må være fleksible og ha fokus på å finne løsninger på gruppesammensetningen ut fra ulik søkermasse. 4

5 Hva vi har oppnådd i 2014 I 2014 har refleksjon og pedagogisk dokumentasjon hatt stort fokus. I periodeplan er refleksjon et viktig utgangspunkt for videre planer. Alle avdelinger lager i fellesskap sin periodeplan. Denne sendes inn til fagkonsulenten som gir tilbakemeldinger, og deler erfaringer og ideer fra de andre avdelingene. Nettverk for pedagogiske ledere og pedagoger har også hatt refleksjon og pedagogisk dokumentasjon som hovedfokus. I tillegg har den enkelte egne mål som man jobber med. Medvirkning for foreldre og hvordan vi jobber med dette har vært tema i den enkelte barnehage. I tillegg bestemte vi oss for å prøve ut kommunikasjonsverktøyet Vigilo barnehage fra høsten Det var litt oppstartsproblemer på grunn av tekniske utfordringer, men i løpet av høsten har de fleste kommet godt i gang. Noen har kommet godt inn i verktøyet, og synes det fungerer veldig bra, mens andre synes det er mer utfordrende. Vi har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra foreldrene. I august var personalet i alle barnehagene samlet til felles planleggingsdag på Gardermoen. Cathrine Fragell Darre var foreleser med tema Kreativ bruk av digitale verktøy. Hun inspirerte og viste frem mange ulike måter å bruke digitale verktøy på. På slutten av dagen var personalet delt i ulike grupper som reflekterte og delte tips og erfaringer i forhold til det å være Ipad ansvarlig, bruk av Ipad i barnegruppa og Vigilo. I tillegg hadde nyansatte en kort innføring i Pedagogisk plattform og hva det vil si å jobbe i Frelsesarmeens barnehager. Arbeidet med Ipad og Vigilo er fulgt videre opp i den enkelte barnehage. I løpet av 2014 har en gruppe bestående av en representant fra hver barnehage utarbeidet Kompetanseplan for Frelsesarmeens barnehager i tillegg til en spesifisering for

6 Auglendsdalen Fokus i forhold til implementering: Våren 2014 hadde vi fortsatt fokus på lek og Bibelfortellinger. Høsten 2014 hadde vi fokus på utelek og Bibelfortellinger. Vi brukte bl.a. et personalmøte hvor hver avdeling presenterte en Bibelfortelling for oss andre. Årstema: Du er verdifull Grønt flagg: Vi har arbeidet etter felles plan for Frelsesarmeens barnehager, men vi ser at hovedfokuset vårt fortsatt er på kildesortering. Tilsyn: Vi har i 2014 hatt tilsyn i forhold til Miljørettet Helsevern. Her var det ingen kommentarer. Vi har i tillegg årlig tilsyn i forhold til Brann, og i 2014 hadde vi også el-tilsyn. Begge disse to gikk greit. Som vanlig har vi elektronisktilsyn, og her er fortsatt alt i orden. Vi skulle høsten 2014 hatt utvidet tilsyn, men det er utsatt til våren Brukerundersøkelse: Vi deltok i Stavanger kommunes brukerundersøkelse. I 2014 ble brukerundersøkelsen for første gang gjennomført elektronisk. Vi ser at det førte til en lavere svarprosent enn tidligere, 65 % (44 av 68), mot i fjor hvor vi hadde en svarprosent på 85,7. Kommunen har et krav på 80 på en skala fra Vi opplevde at vi hadde en dårligere score i år enn det vi har hatt tidligere. På spørsmål om hvor helhetlig fornøyde foreldre er med barnehagen, scorer vi 82. Høyeste score hos oss, hvordan barnet ditt trives i barnehagen, er på 84, mens det laveste, informasjonskanaler, er på 70. Resultatet er jobbet med i personalgruppa, og det er også tatt opp avdelingsvis på foreldremøte høsten Trollstua Fokus i fht implementering: Voksenrollen i utelek. Få de voksne til å delta aktivt i uteleken. Årstema: «Utelek» Grønt flagg: Vi bruker Frelsesarmeens barnehagers progresjonsplan for miljøarbeid og følger de forslag som ligger der. I høst laget førskolegruppa ripssaft. De fikk plukke rips i hagen til en av de ansatte, og senere kokte de ripsen i saftkokeren. Det ble den deiligste saft. Tilsyn: Vi har ikke hatt kommunalt tilsyn. Også i år har bare brannvesenet hatt sitt årlige tilsyn. Alt var ok. Brukerundersøkelse: Deltatt i kommunen sin i november/desember svar (68 barn) Høyeste score var 6, og Trollstua fikk totalt 5,53 på brukertilfredshet. Lavest på fysisk miljø ute/inne 4,77/4,63 og inneklima 4,38. Dette er sletts ikke dårlig, men de som hadde lavest score. Dette følges opp i 2015, med dugnadsarbeid i forhold til aktiviteter på utelekeplassen, oppussing og evt omorganisering av rom inne. Foreldre er flinke til å bidra på dugnader, så vi vil få god hjelp. 6

7 Regnbuen Fokus i forhold til implementering: Vi har laget en periodeplan for personalgruppa, hvor målet er at «Hele personalgruppa er involvert i pedagogisk dokumentasjon og refleksjon». At hver enkelt voksen er reflekterte over egen praksis i forhold til pedagogisk plattform, mener vi er en viktig nøkkel i det videre implementeringsarbeidet. Hver avdeling har egne periodeplaner med prosessmål som er i tråd med plattformen, og på hvert avdelingsmøte har en ansvar for å ta med seg en praksisfortelling. En av disse fortellingene reflekterer man over i dybden, og refleksjonen danner grunnlag for ny periodeplan. Årstema: Sosial kompetanse, Grønt flagg, språk, flerkulturelt arbeid og hverdagssituasjoner. Grønt Flagg: Søknaden om resertifisering er nettopp sendt inn, og vi venter på svar. Vi har investert i en port til et område som vi har tilrettelagt for så-prosjekt. Vi bruker progresjonsplanen aktivt til å minne oss om det grunnleggende, og strekke oss etter nye områder i miljøarbeidet. Tilsyn: Vi har hatt tilsyn av brann- og redningsetaten i 2014, og ble pålagt å bytte 5 dører til branndører. Dette er gjort, og vi har fått godkjennelse. Brukerundersøkelse: Det ble gjennomført en brukerundersøkelse av kommunen, og resultatene er presentert på personalmøte. Vi hadde gruppearbeid, med fokus på barnehagens bidrag til motorisk og fysisk utvikling, hvor vi skåret noe dårlig. Vi tok også en kommentar om kjefting, og jobbet med hvordan vi i større grad kan være en barnehage hvor barna «opplever tydelige voksne som setter grenser i respekt for barn» (Pedagogisk plattform, s. 7) Solgården Fokus i forhold til implementering: Vi har arbeidet med temaet tid i personalgruppen. Gjennom personalmøter har vi diskutert, reflektert, og blitt enig om hva vi ønsker å bruke mer tid på i vårt arbeid sammen med barna. Vi arbeider og med samspillsmetoden Dialog. Denne metoden har til hensikt å sensitivisere og bevisstgjøre mennesker for de sidene ved samspillet med andre som er særlig viktige for å fremme utvikling. Årstema: «Språk og kommunikasjon» Grønt Flagg: Vi utfører enda kildesortering i barnehage, og prøver å begrense bruk av plastposer, og andre ting som kan føre til unødvendig mye avfall. Vi forholder oss i tillegg til felles progresjonsplan som er utarbeidet i Frelsesarmeens barnehager. Tilsyn: Det har vært gjennomført elektronisk tilsyn i 2014 ingen anmerkninger. Brukerundersøkelse: Det har ikke vært gjennomført noe brukerundersøkelse i 2014 Solgry Fokus i fht implementering: Vi har startet et arbeid med å ha fokus på hvordan vi skal jobbe med å gi anerkjennelse til hvert enkelt barn, og hvordan vi takler det. Når er anerkjennelse lett og når er det vanskelig. Vi har også hatt fokus på tilknytning og hvordan vi skal trygge barn i barnehagen. Årstema: Friluft og uteliv. 7

8 I forbindelse med satsningsområdet har vi jobbet med personalets holdninger i forhold til uteliv. Dette har vi innarbeidet i ett eget dokument til bruk som diskusjonsgrunnlag og egenutvikling i personalgruppa. Vi har vært mye ute, og gjennomført friluftsuker. Grønt flagg: Hver gang vi har hatt Miljø-samlinger (Grønt Flagg) har vi minnet hverandre om miljøregler, og vi har lagt til rette for at barna selv skal skylle yoghurtbeger. Som utgangspunkt for naturvern har vi hatt fokus på trær. Vi har sett på treet som et godt symbol for kraft og vitalitet. Begrep som «livets tre» har også vært god innfallsvinkel for hvor viktig trær er for mennesker, dyr, fugler og innsekter. Ut i fra dette utgangspunktet har barnas interesse for ulike livsformer og prosesser oppstått. Førskolebarna har hatt om Svanhild reise og det avsluttet de med å arrangerer en miljøkonferanse med foreldre. Konferansen kom i lokal avisen Tilsyn: Vi har hatt tilsyn Dette var et stedlig tilsyn, hvor også barn var med. Det var ingen merknader eller lovbrudd. Bare positive tilbakemeldinger. Bruker undersøkelsen: Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i regi av kommunen i desember, som hadde lav svarprosent. (12 stykker svarte.) Det ble tatt opp på su i januar, og de mente tidspunktet var dårlig fordi det er så mye som skjer i desember. Det var positive tilbakemeldinger, men dårlig på fysisk innemiljø. Dette kom frem på kommentarer. Felleskor på Østlandet I år var det tredje året på rad at barnehagene på Østlandet samarbeidet om en felles førskolekonsert. Den ble holdt i Frelsesarmeen, Templet korps. Foreldre og andre ble invitert. Det var en flott opplevelse for de tilstedeværende barnehagene sang både hver for seg og sammen. På slutten av konserten mottok alle barna hver sin rose som takk for konserten. Statistikk Frelsesarmeens barnehager er én virksomhet. I tillegg til administrasjonen, som består av virksomhetsleder og fagkonsulent, består Frelsesarmeens barnehager av 5 barnehager i 5 forskjellige kommuner: Frelsesarmeens barnehager, Solgården Bergen, 2 avdelinger Frelsesarmeens barnehager, Trollstua Asker, 5 avdelinger inkludert uteavdeling Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Oslo (bydel Alna), 5 avdelinger Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen Stavanger, 4 avdelinger Frelsesarmeens barnehager, Solgry Drøbak (Frogn kommune), 3 avdelinger Pr 15/12 gikk 295 barn i våre barnehager. Av disse var 109 under 3 år. Barnehagene er åpne for alle barn, og opptaket skjer via samordnet opptak i hver kommune eller bydel. Det er vedtektene til barnehagene som definerer opptakskrets (område) og opptakskriterier (prioritering av søkere). Frelsesarmeens barnehager er bundet av Lov om barnehager med forskrifter, blant annet Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på lik linje med alle godkjente barnehager i Norge. På hjemmesiden finner du mer informasjon om hele virksomheten og hver barnehage, blant annet link til Pedagogisk plattform og barnehagenes Årsplaner. 8

9 Vårt samfunnsengasjement Samarbeidspartnere Barnehagenes interne samarbeidspartnere: - Andre Frelsesarmé-enheter eller korps, for eksempel gjennomføring av gudstjenester på korpset, korpsleder som har samlinger i barnehagen m.m. - 4 av 5 barnehager har en kapellan, og har kommet godt i gang med samarbeidet. - Deltar i Frelsesarmé-nettverk der det finnes - Fretex avtaler om praksisplasser, Kantina i Oslo - Jobben Barnehagenes eksterne samarbeidspartnere: - Barnehagefaglig ansvarlig i den enkelte kommune/bydel hvor styrerne deltar på fagmøter, planlegging og gjennomføring av felles opplæring, samt samordnet opptak - Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) - Skole - Barnevern - NAV - Helsestasjon, fysioterapeut, rehabiliteringssentra m.m. - Nettverk for private styrere, samt bydels- eller kommunenettverk - PIA private barnehager i Asker. Foreningen jobber politisk overfor politikere og administrasjon i kommunen. - Stamina Helse bedriftshelsetjeneste - TFS (Tverrfaglig samarbeid) Administrasjonens interne samarbeidspartnere: - Virksomhetsleder er en del av lederteamet i sosialtjenesten. Dette er et viktig nettverk for diskusjon, ledelse og utvikling av hele sosialtjenesten. - Andre interne samarbeidspartnere er seksjon for misjon og bistand, Frelsesarmeens barn og unge, Frelsesarmeens eiendommer AS, seksjon for regnskap, seksjon for IT, seksjon for musikk og avdeling for kommunikasjon. Administrasjonens eksterne samarbeidspartnere: - Også virksomhetsleder samarbeider med barnehageadministrasjonene i kommunene/bydel i enkeltsaker, for eksempel inngåelse av samarbeidsavtaler, tilskudd, godkjenninger etc. - I løpet av 2014 ble Frelsesarmeen medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Abelia. Et gryende samarbeid er i gang. - Barnehageforum gjennom IKO er fortsatt en viktig samarbeidspartner. I 2014 gikk mye av tiden til å planlegge styrerkonferanse i januar Tema her er Våge å se og bli sett. I Barnehageforum deles også mange erfaringer og tanker om det å drive barnehage med vekt på det kristne i formålsparagrafen. Samfunnsengasjement i praksis I Frelsesarmeens barnehager ønsker vi å være tydelige på hva det betyr at vi er en del av Frelsesarmeen. Barnehagene benytter prosjektet «Ikathe hona» bistandsprosjekt for Frelsesarmeens barnehager, og deltar på ulike måter i forhold til julegryta. 9

10 Vi har fortsatt fokus på fattigdom og hvordan vi kan jobbe for å gjøre hverdagen enklere for de som har økonomiske utfordringer. Dette gjør vi blant annet gjennom «Bytte-hylle» hvor klær som er for små/utstyr som ikke brukes kan legges, og andre kan forsyne seg uten at det blir mye oppmerksomhet rundt det. Hvordan vi forholder oss i den daglige dialogen, måten vi formulerer oss på rundt spørsmål/informasjon til foreldrene, har vi også reflektert mye rundt. Vi prøver også å hjelpe enkelte familier med store utfordringer ved å sette de i kontakt med andre deler av Frelsesarmeen som kan hjelpe. Det samarbeides med Fretex, NAV og andre aktuelle aktører om praksisplasser. Menn i barnehagen - MIB En viktig oppgave for barnehagene er å jobbe systematisk for å få en bedre kjønnsfordeling blant de ansatte. Alle barn trenger både kvinnelige og mannlige rollemodeller. I 2014 ble det kun gjennomført 1 samling for de mannlige ansatte: Besøk i Fortet naturbarnehage. Høsten 2014 var det dessverre så få menn igjen i våre barnehager, at vi ikke gjennomførte samling. Vi jobber videre med rekruttering av menn i Julegrytas barnehagedag Barnehagedag på Universitetsplassen har blitt erstattet av arrangement på Frelsesarmeen. Dette ser vi på som ett av våre bidrag til det viktige arbeidet Frelsesarmeen gjør for å hjelpe barn som lever under vanskelige økonomiske kår i Norge. I 2013 var første året vi samarbeidet med Templet korps og inviterte barnehagebarna inn i Templet etter at de hadde levert gaver og penger til julegryta. I 2014 gjentok vi suksessen. Det var litt færre barnehager, men fortsatt et godt besøkt arrangement. Samtidig som barna spiste matpakken på gulvet i Templet, ble de underholdt av barna fra Frelsesarmeens barnehager på Østlandet med dramatisering og sang. På denne måten ble juleevangeliet presentert. 10

11 Aktuelle miljøtiltak Alle Frelsesarmeens barnehager er Grønt Flagg-barnehager. Dette krever resertifisering årlig, og alle jobber etter felles progresjonsplan i miljøarbeidet. Økonomi: En stor utfordring vi har opplevd i Frogn og Asker er at kommunene har brukt premiefondet til å dekke pensjonsutgifter. Det har blitt gjennomført klager på dette, og vi avventer en avklaring. Fra skal det være en ny måte å beregne tilskudd på. I stedet for å ta utgangspunkt i kommunens budsjett, skal man nå ta utgangspunkt i regnskapet to år tilbake, og legge til deflator (prisvekst) for to år. Det vil gi en større forutsigbarhet. Planer for fremtiden Vigilo: Våren 2015 skal vi bestemme oss for om vi skal fortsette med Vigilo. Foreldre og personal skal være med i prosessen, for å se om dette er noe vi ønsker å prioritere videre. Etablering: Frelsesarmeens barnehager ønsker å drive flere barnehager. Høsten 2014 kjøpte Frelsesarmeen Teisenveien 5. Her er det blant annet en gammel skole som er verneverdig. I denne skolen ønsker Frelsesarmeen å starte barnehage. Bestillerenheten for barnehager har gitt tilbakemelding på at det er et stort behov for barnehageplasser i dette området, og at behovet er økende. Prosessen med arkitekt og andre samarbeidspartnere har kommet i gang, og vil ha stort fokus i Aktive deltagere på sosiale medier: Gjennom sosiale medier deles mye informasjon og synspunkter. Frelsesarmeens barnehager skal jobbe for å bruke sosiale medier mer aktivt. 11

12 Våre medarbeider Personale Det er 96 ansatte fordelt på 79,51 årsverk i Frelsesarmeens barnehager (inkludert renholdere og vaktmestre). I tillegg hadde administrasjonen 1,6 årsverk i gjennomsnitt fordelt på virksomhetsleder og fagkonsulent. Virksomhetsleder var også i 2014 prosjektleder for Frelsesarmeens prosjekt som omhandler tjenestepensjoner i Frelsesarmeen i 40 % frem til 1/ Annette Gilbrant var vikar i stillingen. 1/10-14 sluttet Anne-Dorthe Nodland Aasen som virksomhetsleder, og Annette Gilbrant overtok stillingen. 8 av de ansatte er menn, hvorav 4 jobber direkte med barna. Det er ulik praksis i kommunene i fht ekstrapersonale for barn som har tiltak. Noen steder lønnes de over eget budsjett og utgiftene refunderes av kommunen. Andre får tildelt personale som er lønnet av kommunen. Vi har hatt flere personer på tiltak fra Fretex, NAV eller andre aktører. Solgry og Trollstua har begge lærling i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. I tillegg tar barnehagene i mot elever fra ungdomsskoler på OD-dag og i skolenes arbeidsuke. Av årsverkene i barnehagene er det 31,5 stillinger som krever førskolelærerutdanning. Av disse er 5,9 årsverk på dispensasjon. Av de som er på dispensasjon, er det 1 med annen pedagogisk utdannelse. Av de 48 årsverkene hvor det ikke er krav til utdanning, har 1 person en annen pedagogisk utdanning og 3 personer fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Førskolelærere På disp Ufaglærte Barne- og ungdomsarbeidere Annen pedagogisk utdannelse Personalpolitikk Samarbeidet med de tillitsvalgte fungerer godt. Det gjennomføres medbestemmelsesmøter i den enkelte barnehage og alle plasstillitsvalgte er invitert til medbestemmelsesmøter på virksomhetsnivå. I 2014 ble det gjennomført ett møte i tillegg til drøftelsesmøte i forbindelse med lokaleforhandlinger. I 2014 startet vi opp et lønnsutviklingsprosjekt i samarbeid med tillitsvalgte. Målet for prosjektet er å finne fram til en god strategi for å rekruttere og beholde dyktige folk. Vi ønsker at 12

13 lønnen skal være konkurransedyktig, men vi trenger å finne en strategi for å gradvis komme dit vi vil. Vi må identifisere hvor det er størst behov på kort og lang sikt. Vi har kartlagt hvilke utfordringer vi står ovenfor i de ulike kommunene, og noe av det vi fant ut ble hensyntatt i lokale forhandlinger. Dette arbeidet arbeides videre med i AMU har gjennomført to møter i 2014, og arbeidet fungerer godt med gode rutiner. Handlingsplan for HMS arbeidet er utarbeidet, og samarbeidet med Stamina Helse fungerer bra. Det utarbeides egen årsrapport for AMU s arbeid. Det gjennomføres medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøundersøkelser i den enkelte barnehage årlig. Vi opplever at arbeidet med pedagogisk plattform er med på å bidra til at vi jobber mer profesjonelt også innenfor disse områdene. Det settes også av tid til sosiale tiltak. Det å dele et godt måltid og gjøre hyggelige ting sammen er viktig for arbeidsmiljøet. Kompetanseheving Det meste av arbeidet med kompetanseheving har også i 2014 foregått i den enkelte barnehage. Nettverk for Pedagogiske ledere, pedagoger og menn er det som har vært arrangert sentralt i tillegg til felles planleggingsdag på Gardermoen i august, med tema Kreativ bruk av digitale verktøy. Sykefravær, kort og lang tid, total Det totale sykefraværet i 2014 var 11,0 %, som er en liten nedgang fra Vi fortsetter med nærværsarbeidet i Sykefravær i % Total 7,79 14,05 10,88 14,4 12,3 11,4 11 Langtid 4,09 10,16 7,58 11,1 8,1 7 8,1 13

14 Planer for fremtiden Rekruttering av menn MIB-arbeidet (menn i barnehagen) var veldig godt i gang, men fordi det høsten 2014 var få menn igjen, har arbeidet stoppet litt opp. Dette må gjøres noe med i Kompetanseheving Plan for kompetanseheving skal følges opp i den enkelte barnehage og sentralt. I forhold til kompetanseheving er det Anerkjenne! som har fokus i Anerkjennende kommunikasjon, veiledning/refleksjon og foreldremedvirkning er underpunkter til dette fokusområdet. Sigrid Hviding fra SHK-kommunikasjon skal ha kurs om Anerkjennende kommunikasjon for personalet. Vi vil også jobbe videre med implementering av Bibelformidlingspakken og bruken av digitale verktøy. Lederopplæring 2 styrere deltar på Frelsesarmeens lederutviklingsprogram (LUP) på Frelsesarmeens medarbeiderskole. Når dette programmet er gjennomført, har alle styrerne vært igjennom. En styrer går på Styrerutdanningen på BI. Bedriftshelsetjeneste Samarbeidet med Stamina Helse fungerer godt og det er utarbeidet handlingsplan for arbeidet med arbeidsmiljøet. Medbestemmelsesmøter Medbestemmelsesmøter er satt på møteplanen både sentralt og lokalt. Det er utarbeidet en årsplan for temaer som skal tas opp på møtene lokalt. Sentralt blir det viktig å følge opp arbeidet i forhold til ny tariffavtale etter overgangen til Abelia. Det er også viktig å følge opp arbeidet som er startet med å se på lønnsutfordringene i Frelsesarmeens barnehager. 14

15 Vår organisasjon Måloppnåelse ift virksomhetsplan Organisasjonskart FRELSESARMEENS SOSIALSTYRE FRELSESARMEENS BARNEHAGERS STYRE VIRKSOMHETSLEDER FAGKONSULENT AUGLENDSDALEN REGNBUEN SOLGRY SOLGÅRDEN TROLLSTUA FRELSESARMEENS RESSURSER: IT - kommunikasjon - eiendom - økonomi - personal - ++ Styret Styret for Frelsesarmeens barnehager har i perioden bestått av: Lindis Evja- styreleder, Frelsesarmeens sosialsjef, barnevernspedagog Tom Kristiansen nestleder, offiser i Frelsesarmeen, lærer Hege L. Brynildsen FA-representant, lærer Kjersti Risan FAbU-representant, sykepleier og offiser i Frelsesarmeen (t.o.m juni 2014) Reidunn M. Alvsåker FA-representant, førskolelærer og offiser i Frelsesarmeen Hanne Langødegård ansattes representant, pedagogisk leder Virksomhetsleder Anne Dorthe Nodland Aasen (t.o.m september 2014)/Annette Gilbrant (f.o.m oktober 2014)er styrets sekretær. Fagkonsulent deltar etter behov. Det har vært avholdt 4 ordinære styremøter og 2 ekstra telefonmøter i forbindelse med ansettelser. 15

16 Økonomi Fra og med trådte endringer i offentlig tilskudd i kraft. Barnehagene er nå finansiert gjennom kommunalt rammetilskudd og foreldrebetaling. Det knytter seg fremdeles usikkerhet til det kommunale tilskuddet, og vi ser at tilskuddet pr barn er veldig forskjellig i de 5 kommunene vi driver barnehager i. Dette gjenspeiler seg til dels i økonomien til den enkelte barnehage. Den desidert største utgiftsposten er lønnskostnadene. Budsjettstyringen har også i år vært god, men det er utfordrende når det skjer store endringer i beregning av tilskudd helt på slutten av året og pensjonskostnaden ble også større enn ventet. Kommunene skal i følge forskriften vedta kommunalt tilskudd innen 1. februar. Ikke alle samarbeidskommunene overholdt denne fristen, og administrasjonen purret dette opp flere ganger. Det siste vedtaket ble ikke mottatt før sommeren Stort sett opplever vi godt samarbeid rundt arbeidet med tilskudd, men vi opplever fortsatt at kommunene både har ulik kultur og kompetanse på arbeidet med tilskudd til private barnehager. Fra skal tilskuddet ta utgangspunkt i kommunens regnskap for to år tilbake + deflator (prisvekst) for 2 år. Organisasjonsutvikling Mye av det vi har hatt fokus på i 2014 har bidratt til utvikling av organisasjonen. Dette er beskrevet tidligere: - Arbeid i forhold til Pedagogisk plattform - Nettverksgrupper for pedagogiske ledere og førskolelærere - AMU og medbestemmelsesmøter sentralt - Deltagelse på Frelsesarmeens lederutviklingsprogram - Samarbeidet innenfor Frelsesarmeen generelt, og sosialavdelingen spesielt. Seksjonssamlinger: Ca 4 ganger pr år samles styrerne, fagkonsulent og virksomhetsleder til seksjonssamling over 2 dager. Dette er viktige samlinger for utvikling av organisasjonen. Vi samkjører oss på mange områder, drøfter aktuelle temaer, jobber med videreutvikling av Kvalitetssystemet, veiledning og har fokus på ledelse. Disse samlingene er uvurderlige for Frelsesarmeens barnehager. Annet: Det gjennomføres medarbeidersamtaler i alle barnehagene Alle barnehagene har jevnlig personalmøter, ledermøter og avdelingsmøter. Disse jobber vi også med å utvikle slik at de henger mer sammen og brukes mer målrettet. Barnehagene har startet et arbeid med periodeplan for personalet, som skal være et verktøy for å tenke helhet i barnehagens pedagogiske arbeid. Den inneholder refleksjon, mål for personalets arbeid, og en konkret liste på hvordan dette skal løses. Det har også vært gjennomført brukerundersøkelser fra kommunen, og Frelsesarmeens barnehager kommer godt ut. Kommunene skal gjennomføre elektronisk eller fysisk tilsyn i barnehagene årlig. Profilering/ synliggjøring I Personalpolitisk plan har vi nedfelt at alle skal få et plagg ved ansettelse og deretter ett i året. Dette skal følges mer opp i Bruk av profiltøy har følgende effekt; 16

17 Øke fellesskapsfølelsen for de ansatte i forhold til at vi er én virksomhet Knytte barnehagene tettere til moderorganisasjonen Profilere Frelsesarmeens barnehager utad Personalet blir lett identifiserbare for foreldrene Kommunikasjonsplattformen brukes i forhold til dokumenter og presentasjoner som Frelsesarmeens barnehager bruker. Vi har for eksempel fått gode tilbakemeldinger på våre årsmeldinger fra kommuneadministrasjoner. Det har vært jobbet mindre med hjemmesidene våre dette året. Det må vi øke fokus på i året som kommer. Vi ser at det er veldig viktig i fht rekruttering av barn og medarbeidere at sidene er oppdaterte og gode. Samarbeidet med Fretex er med på å synliggjøre barnehagenes samfunnsengasjement på attføringsområdet. Annet: Det arrangeres Frelsesarmé-uke i barnehagene Den kristne profilen synliggjøres ved spesiell vektlegging på det kristne budskapet i forbindelse med høytider, men også i samlingsstunder og hverdagslivet for øvrig gjennom bruk av sanger, bibelfortellinger og ikke minst verdier og holdninger Barnehagene samarbeider med nærliggende korps om for eksempel gudstjenester for barnehagebarna, besøk i samlingsstund etc. 4 av barnehagene har kapellan Lokalpressen og Krigsropet/Perleportalen kontaktes ved arrangement i barnehagen Kompetanse-, forsknings og utviklingsarbeid Vi har kommet langt i arbeidet med implementering av Pedagogisk plattform. Vi ser at det er en utfordring å jobbe for at nyansatte skal få det samme eierforholdet til plattformen, men også det at vi hele tiden møter nye mennesker/situasjoner/krav i en travel hverdag gjør at Pedagogisk plattform må jobbes med jevnt og trutt. Nettverk Vi har videreført nettverk for pedagogiske ledere som ble startet våren I disse nettverkene har vi fokus på «meg som leder». Alle har satt seg et mål i forhold til dette tema, vi reflekterer og veileder hverandre i gruppe, før vi setter nytt mål for videre arbeid. I 2014 har vi også hatt fokus på refleksjon og Pedagogisk dokumentasjon. Høsten 2014 ble veiledningsverktøyet Dialogspillet presentert og prøvd ut. Alle som er ansatt som pedagog uten lederansvar møtes også i nettverk. De setter seg mål for sitt arbeid, reflekterer over sin rolle og veileder hverandre. Nettverkene oppleves som lærerike og inspirerende, noe pedagogiske lederne og barnehagelærerne gir mange tilbakemeldinger på. Dette har også mye overføringsverdi til barneveilederne gjennom bedre ledelse på avdelingene. Periodeplan I tillegg til kompetanseheving i den enkelte barnehage og i nettverkene, har mye av fokuset også i 2014 vært på arbeidet med periodeplan. 17

18 Alle avdelingene i alle barnehagene utarbeider nå periodeplaner, men det varierer hvor godt det følges opp i hverdagen, og hvor ofte det utarbeides ny plan. Periodeplanen skal utarbeides på avdelingsmøter, slik at alle har en felles forståelse og et eierforhold til planen. Gjennom refleksjon over arbeidet fører dette til utvikling av den enkelte avdeling, og av den enkelte medarbeider. Det er derfor viktig at det ikke blir for lenge mellom hver gang, for da mister man noe av kontinuiteten og utviklingen. Fagkonsulenten har vært med på avdelingsmøter på alle avdelingene i vår og i høst. Periodeplan og refleksjon har vært tema. Refleksjonen har blitt enda dypere og den fører oss oftere frem til prosessmål for neste periode. Det er flere som føler at de har fått mer taket på verktøyet, og at det fungerer som et godt verktøy. Gjennom å innføre Periodeplan for personalet skal styrerne bli mer kjent med verktøyet, selv om det fungerer litt annerledes. Periodeplan for personalet tar utgangspunkt i et mål for personalet som settes av styrer sammen med lederteamet. Personalgruppa finner sammen ut hvordan de skal nå dette målet, og hvem som har ansvar for hva. Bibelfortellinger til bruk i FAs barnehager I februar 2014 ble Bibelformidlingspakken ferdigstilt. Den inneholder en perm med forslag til sanger, aktiviteter, formidlingsmåter osv til 13 bibelfortellinger. I tillegg fikk barnehagene flanellograf, rekvisitter til utkledning, barnebibler og konkreter. I løpet av året har Elisabet Bratlie og Annette Gilbrant vært på personalmøter og presentert Bibelformidlingspakken Det er et ønske at denne skal bli mye brukt, både i hverdagssituasjoner og i samlingsstunder. Virksomhetsplan I løpet av høsten 2014 ble det utarbeidet en ny Virksomhetsplan som gjelder for Som satsningsområder for denne perioden har vi valgt Implementering av nye verktøy (Bibelpakka og digitale verktøy), Kommunikasjon, Etablering og Sikre kvalitet og utvikling. 18

19 Noen ord til slutt Vi har mye positivt og spennende i vente for Det innføres ny tilskuddsordning som vil gjøre økonomien mer forutsigbar. Etter mange år med uforutsigbar økonomi, hvor man for eksempel helt på slutten av året plutselig må betale tilbake store beløp, blir det godt å vite hva vi kan styre etter. I noen av våre vertskommuner er det nå et overskudd av barnehageplasser. Vi jobber for å være fleksible, tilpasningsdyktige og løsningsorienterte for å tilpasse oss dette. Det er mye spennende arbeid som skal gjøres i forhold til etablering av ny barnehage på Teisen. Mange nye samarbeidspartnere, mange avgjørelser som skal tas og mange prosesser som skal startes. Frelsesarmeens barnehager ønsker å være på utkikk etter muligheter for å etablere flere barnehager. Vi mener det er positivt for barna og deres familie med en barnehage som har tydelig forankring i kristne verdier, og som er opptatt av barnets verdi i det barnet ER. Frelsesarmeens barnehager er velsignet med dyktige, reflekterte ansatte som er tilstede for barna, en engasjert foreldregruppe som bryr seg og bidrar, og trygge, fornøyde og nysgjerrige barn. Dette gjør at vi, med Guds hjelp, ser frem til et spennende nytt år, med mange nye muligheter og utfordringer. Annette Gilbrant seksjonsleder 19

20 Frelsesarmeens barnehager Pb 6866 St. Olavs plass, 0130 Oslo frelsesarmeen.no/barnehager 20

Forord. God lesning! Vennlig hilsen Annette Gilbrant

Forord. God lesning! Vennlig hilsen Annette Gilbrant Frelsesarmeens barnehager ÅRSMELDING 2015 1 Forord Barnehager er en sektor i vekst og utvikling, på alle plan. Krav, forventninger og rammevilkår er i kontinuerlig endring. 1.1.15 var en ny finansieringsordning

Detaljer

Virksomhetsplan, Frelsesarmeens barnehager 2011-2014

Virksomhetsplan, Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 1 Virksomhetsplan, Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager er organisert som én virksomhet bestående av flere enheter. Eiers oppgaver ivaretas av et felles

Detaljer

Virksomhetsplan. Frelsesarmeens barnehager

Virksomhetsplan. Frelsesarmeens barnehager Virksomhetsplan 2015-2018 2 Forord Frelsesarmeens slumsøstre startet den første barnekrybben i 1894. Utgangspunktet den gangen var nøden og behovet for omsorg og tilsyn. Etter krigen ble mange barnekrybber

Detaljer

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager 2015 ANERKJENNE! "Det er en kunst å lytte så barn snakker, og snakke så barn lytter" Innledning: I barnehager kreves det kompetanseutvikling innenfor mange

Detaljer

2015-2018. Plan for Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager

2015-2018. Plan for Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager 2015-2018 Plan for Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager Hovedmål: I Frelsesarmeens barnehager møter familiene kompetente og kreative voksne som viser omsorg for hele mennesket i tråd med kristne

Detaljer

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager 2016 HANDLE! «Min viten må skape handling, ikke bare spre kunnskapen» Innledning: I barnehager kreves det kompetanseutvikling innenfor mange ulike områder.

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 2016 Vedtatt i Kommunestyret 16.6.2011, Ks-39/11 INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan er et plan- og styringsverktøy for de kommunale barnehagene i Lillehammer. Her

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE Til: Svein Johny Forren Kopi til: 13/1716-4 053 &14 HK/VBHG/EBO 29.08.2013 TJENESTERAPPORT 2012 - VINJE BARNEHAGE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE VINJE BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen

Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen 2015 og 2016 Frelsesarmeens, Regnbuen Forord Denne årsplanen er for 2015 og 2016. Grunnen til at vi har valgt å beholde den samme planen over to år, er at vi ønsker å jobbe med de valgte satsningsområdene

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Foto: Leon 3,7 år Foto: Eirik, 5,9 år Foto: Olav 3,8 år Foto: Aksel 3,9 år ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten

Detaljer

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 ARENDAL KOMMUNE Oppvekst Vedtatt i Arendal bystyre 20. juni 2013 Arendalsbarnehagene sammen om kvalitet Vår visjon: Blikk for den enkelte og rom

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR BRAGERNES BARNEHAGEOMRÅDE. Anne Gjemmestad Nilsen Virksomhetsleder

PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR BRAGERNES BARNEHAGEOMRÅDE. Anne Gjemmestad Nilsen Virksomhetsleder PROGRAMOMRÅDE 01 VIRKSOMHETSPLAN FOR BRAGERNES BARNEHAGEOMRÅDE 2012 Anne Gjemmestad Nilsen Virksomhetsleder Virksomhetsleder har ansvar for virksomhetsplanen og gjennomføring av denne. rategier i kommune-

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN

ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN Sykehusbarnehagen Anders Sandvigsgt 13 2609 Lillehammer Tlf 61 27 25 74 ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN 2011 2012 Fastsatt av SU 10.10.2011 BARNEHAGEN HAR FOKUS PÅ LEDELSE - LEK OG LÆRING - VURDERING HOVEDMÅL:

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen

Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen Årsplan 2012 Forord 2 Årsplan 2012 - Frelsesarmeens barnehager Innhold Forord 2 Innhold 3 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager 4 Praktisering av formålsparagrafen 4 Frelsesarmeens barnehager: Vennskap

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål for Fet kommune... 2 2 Overordnede kommunale mål for Fet kommune enhetenes tiltak om ambisjonsnivå...

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing... INNLEDNING... 3 HOVEDMÅL... 4 DEFINISJON PÅ MOBBING... 4 FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

Ståstedsanalyse. Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017

Ståstedsanalyse. Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017 Ståstedsanalyse Cecilie Intelhus & Monica Andersen 07. desember 2017 Ståstedsanalyse Ett verktøy for kvalitetsvurdering for å finne frem til mål og tiltak som skal prioriteres i det videre pedagogiske

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Skårsetlia Naturbarnehage, Blesterveien 3, 2618 Lillehammer. Tlf : 61260483 Årsplan er et pedagogisk arbeidsverktøy for personalet i barnehagen der vi synliggjør

Detaljer

Øke personalets bevissthet og kunnskap rundt samspill og tilknytning.

Øke personalets bevissthet og kunnskap rundt samspill og tilknytning. PEDAGOGISK RELASJONSKOMPETANSE I GYLDENPRIS BARNEHAGE 2012 Bakgrunn Gyldenpris har alltid hatt et stort fokus på omsorg og nære relasjoner i barnehagen. Personalet har vært bevisst sin rolle i forhold

Detaljer

Strategiplan FOR KOMMUNALE. Barnehager

Strategiplan FOR KOMMUNALE. Barnehager Strategiplan FOR KOMMUNALE Barnehager 2011-2016 INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Barnehageloven 8 øverste myndighet og eier av de kommunale barnehagene, og derved ansvarlig for at kravene i Barnehageloven

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN

RAPPORT ETTER TILSYN Paradiset barnehage RAPPORT ETTER TILSYN Tilsyn med barnehagen påser at barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager av 2016, og at kommunen fører tilsyn med virksomheten etter denne lov. Tidspunkt

Detaljer

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/SBHG/IHA TJENESTERAPPORT SVANEM BARNEHAGE

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/SBHG/IHA TJENESTERAPPORT SVANEM BARNEHAGE Til: Svein Johny Forren Kopi til: 13/1716-6 053 &14 HK/SBHG/IHA 30.08.2013 TJENESTERAPPORT 2012 - SVANEM BARNEHAGE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM BARNEHAGE Interne prosesser Data fra

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Årsplan 2016. Lyngtua. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Lyngtua. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Lyngtua Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 2 VÅRT SYN PÅ BARN S. 2 LEK OG LÆRING S. 3 FORELDRESAMARBEID S. 4 PERSONALSAMARBEID S. 4

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 2 VÅRT SYN PÅ BARN S. 2 LEK OG LÆRING S. 3 FORELDRESAMARBEID S. 4 PERSONALSAMARBEID S. 4 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 2 VÅRT SYN PÅ BARN S. 2 LEK OG LÆRING S. 3 FORELDRESAMARBEID S. 4 PERSONALSAMARBEID S. 4 EVALUERING AV DET PEDAGOGISKE ARBEIDET S. 5 FAGGRUPPER S. 5 DELTAGELSE I NETTVERK

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE TILSTANDSRAPPORT 2013 FOR SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE 1 Innholdsfortegnelse Barnehagens visjon... 3 De kommunale barnehagene i Ås har en felles pedagogisk plattform:... 3 Konklusjon... 5 De viktigste tiltakene

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011

Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Oppsummering fra gruppearbeidene FUBs foreldrekonferansen 25. 26. november 2011 Til gruppediskusjonene: Jf. kunnskapsministerens innlegg tidligere i dag, skal det legges fram en Stortingsmelding om framtidens

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I EIGERSUND KOMMUNES BARNEHAGER 2012 2016 Vedtatt plan pr 23.11.2012 ved Irene Skadberg, Margrethe Seim og Steinar Støle INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... side 3 STATUS I EIGERSUND

Detaljer

Årsplan for Tislegård barnehage 2015 2016

Årsplan for Tislegård barnehage 2015 2016 Årsplan for Tislegård barnehage 2015 2016 1 Styrers forord Styrers forord Alle barnehager skal lage sin egen årsplan. Årsplanen har ulike funksjoner, forankret i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Detaljer

Årsplan Tislegård barnehage

Årsplan Tislegård barnehage Årsplan 2014-2015 Forord Vi har lagt bak oss et barnehageår med mange gode og faglige prosesser som vil følge oss inn i det nye barnehageåret. Dere vil derfor kjenne igjen mål og arbeidsmetoder fra forrige

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE GRØTNES BARNEHAGE 2013 Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Faglig og personlig

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 - Lokal kvalitetsplan... 5 - Lek og vennskap... 6 - Barns medvirkning... 7 -

Detaljer

ÅRSMELDING FOR MELØYBARNEHAGENE BARNEHAGE: Reipå barnehage

ÅRSMELDING FOR MELØYBARNEHAGENE BARNEHAGE: Reipå barnehage ÅRSMELDING FOR MELØYBARNEHAGENE 2015 BARNEHAGE: Reipå barnehage 1 SATSINGSOMRÅDER 1.1 Satsningsområder barnehage: jfr. føringer i strategiplan: Satsningsområder: Implementering: Videre arbeid, oppfølging

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER

BARNEHAGENS SATSNINGSOMRÅDER GUNNERSBRÅTAN BARNEHAGE Årsplan 2010-2014 Gunnersbråtan barnehage er en privat andelsbarnehage på Tranby. Barnehagen åpnet høsten 1994 i naturskjønne omgivelser på en gammel husmannsplass. Barnehagen har

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE

Kompetanseplan for barnehagene i Rana FREMTIDENS BARNEHAGE Kompetanseplan for barnehagene i Rana 2014 2020 FREMTIDENS BARNEHAGE 1 1.0 Innledning Denne kompetanseplanen er et resultat av et samarbeid mellom barnehageeierne, både kommunale og private i Rana. Gjennom

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 Sist redigert oktober 2016 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing...1 INNLEDNING...3 HOVEDMÅL...4 DEFINISJON PÅ MOBBING...4 FOREBYGGING AV DIGITAL

Detaljer

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner

Bakkebygrenda barnehage. Årsplan for Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner Bakkebygrenda barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Mestring og trygghet gjennom gode relasjoner 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår i Bakkebygrenda barnehage! Dere vil i dette dokumentet bli

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Byrådsavdeling for utdanning: Kari Henriksen, Kommunaldirektør Inger Johansen, Barnehagefaglig rådgiver Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Barnehagesektoren

Detaljer

Foreldreundersøkelsen i barnehagene Evenes kommune 2016

Foreldreundersøkelsen i barnehagene Evenes kommune 2016 Foreldreundersøkelsen i barnehagene Evenes kommune 2016 Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført for første gang høsten 2016, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi skal se på hvilke resultater

Detaljer

Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0

Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 04.06.2013 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Årsplan 2016/2017. Fra Jeg til Vi Med fellesskapet i fokus. Solemskogen Naturbarnehage

Årsplan 2016/2017. Fra Jeg til Vi Med fellesskapet i fokus. Solemskogen Naturbarnehage Årsplan 2016/2017 Fra Jeg til Vi Med fellesskapet i fokus Solemskogen Naturbarnehage Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Om barnehagen 3 Syn på barn 3 Fra Jeg til VI Med fellesskapet

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

Årsplan del II Frogner barnehage UTVIKLINGSPLAN. Godkjent av SU

Årsplan del II Frogner barnehage UTVIKLINGSPLAN. Godkjent av SU Årsplan del II 2013 UTVIKLINGSPLAN Frogner barnehage Godkjent av SU 5.2.2013 FORORD Frogner barnehages utviklingsplan skal være et mål for det pedagogiske arbeidet i 2013. SWOT- analysen ble foretatt på

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016

ÅRSMELDING 2015/2016 4. 7. 2016 HAGA BARNEHAGE ÅRSMELDING 2015/2016 SKOLEGATA 7, 3070 Sande 33 78 79 00 Årsmelding 2015/2016 Haga barnehage Haga barnehage har det siste barnehageåret hatt 94 barnfordelt på seks avdelinger.

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen

Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Forord Dere sitter nå med Årsplan 2013 og 2014 i hånden. Vi håper at dere vil lese den med stor interesse, både nå og gjennom hele perioden den

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Linnea 2,2 år, Mikkel Johan2,2 år og Victoria 3 år

Linnea 2,2 år, Mikkel Johan2,2 år og Victoria 3 år Linnea 2,2 år, Mikkel Johan2,2 år og Victoria 3 år Mille Sofie 2,6 år, Victoria 3 år, Mohammed Ali 2,11 år og Rehan 2,9 år BILDENE ER EN TRENINGSOPPGAVE PÅ SAMARBEID OG TURTAKING FRA AVDELING SPONITUS

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Togrenda BARNEHAGE Kan, vil og våger

TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Togrenda BARNEHAGE Kan, vil og våger TILSTANDSRAPPORT 2014 FOR Togrenda BARNEHAGE Kan, vil og våger 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1.1 Barnehagens visjon 1.2 Konklusjon... 1.3 De viktigste tiltakene i 2015 for å bedre kvaliteten

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017

ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017 000000000000000 ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017 Dynamitten barnehage Dynamitveien 18, 1400 Ski Direkte tlf: 482 21 409 http://www.ski.kommune.no/barnehager/dynamitten/knallperla/ HOS OSS SKAL ALLE FÅ

Detaljer