FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011"

Transkript

1 Fremtidig struktur for innovasjonsselskapene ID NRU Versjon 1.00 Gyldig fra Forfatter Ola Torstensen Verifisert Fylkestinget Godkjent <ikke styrt> Side 1 av9 FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget Arbeid med fremtidig struktur for innovasjonsselskapene i Nordland Sammendrag Nordland fylkeskommune gjennomførte i 2009 og 2010 en evaluering av innovasjonsselskapene i fylket. Hovedkonklusjonen i evalueringen viser at selskapene står overfor økonomiske, kompetansemessige og resultatmessige utfordringer. Videre viser evalueringen tydelig at det er behov for mer robuste selskaper. Nordland fylkeskommune har i løpet av 2010 i samarbeid med SIVA startet prosessen med å strukturere innovasjonssystemet i fylket. Utgangspunktet har vært større integrerte regionale selskaper med flere funksjoner innebygd. Nordland fylkeskommune har i løpet av 2010 hatt en gjennomgang med alle innovasjonsselskapene i fylket for å følge opp evalueringens anbefalinger. Prosessene har imidlertid tatt lengre tid enn ønsket. Dette har vært en nødvendighet for å sikre gode prosesser og best mulig resultat. Nordland fylkeskommune viderefører igangsatte prosesser sammen med SIVA og innovasjonsselskapene, og har samtidig pekt ut noen satsingsområder for Disse satsingsområdene er etablering av Nordland Marin, Norges beste inkubatornett, et sterkt innovasjonsselskap i Salten og videreutvikling av InnovasjonsForum Nordland. Bakgrunn Fylkestinget ga i sak 46/2010 fylkesrådet i oppdrag å arbeide videre med en omstrukturering av innovasjonssystemet i Nordland i tråd med fylkesrådets anbefalinger. Vedtak i sak 46/2010: 1. Fylkestinget tar evalueringen til orientering og ber Fylkesrådet iverksette en prosess sammen med SIVA og det enkelte selskap for å finne fram til en framtidig struktur for innovasjonsnettverket i Nordland. 2. Fylkestinget ber om at forslag til en framtidig modell for Innovasjonsforum Nordland og innovasjonsnettverket legges fram i løpet av I løpet av høsten 2010 har det vært gjennomført møter med styrene i alle innovasjonsselskapene, flere møter med ledelsen i SIVA og fellesmøter med styreleder og daglig leder i selskapene i Vesterålen, Salten og Helgeland. I tillegg drøftinger av nye modeller på to samlinger i InnovasjonsForum Nordland og en egen strategisamling for lederne i innovasjonsselskapene. Det har kommet gode innspill og initiativ fra innovasjonsselskapene, og NFK har fremmet ulike modeller for en ny struktur, med hensikt å samle flere enheter til større integrerte selskaper for å oppnå større slagkraft, mer stabil økonomi og bedre utviklingsevne. 1

2 Oxford Research er tydelig i sin anbefaling om reduksjon av antall selskap i Nordland. Det er stort behov for en tettere samarbeidsstruktur som kan skape mer rom for utvikling, større utviklingsmiljøer og et økt fokus på vekst i de bedriftene som er lokalisert i innovasjonsselskapene. I 2010 brukte Nordland fylkeskommune ca 8 millioner i utviklingstilskudd til driften av enkeltaktører i innovasjonsnettverket, enkelttiltak for å styrke kompetanseutviklingen i nettverket samt drift av Innovasjonsforum Nordland. Evalueringen av innovasjonsselskapene, jfr. fylkestingssak 46/2010, viser tydelig at det er behov for mer robuste selskaper dersom fylkeskommunens målsetninger skal nås. Fylkesrådets prinsipale utgangspunkt har derfor vært ønsket om større integrerte regionale selskaper som kan tilby alle funksjoner: En inkubatorfunksjon som er del av et nasjonalt program En næringshagefunksjon som er et verksted for nyetablerte bedrifter og del av et nasjonalt program, og En kompetansefunksjon som arbeider med kompetanseheving i bedriftene primært regionalt, men også i hele fylket uavhengig av hvor innovasjonsselskapet er lokalisert Begrunnelsen for en slik modell som vil ha aktiviteter på flere steder i sin region, er at det vil skape et utviklingsmiljø med så stor tyngde at det vil ha selvstendig utviklingskraft. Det vil også kunne gi betydelige synergieffekter og kompetanseflyt mellom de ulike funksjonsområdene uten hensyn til administrative barrierer. I tillegg vil det redusere kostnadene og tid benyttet til administrasjon, og innovasjonsselskapenes ansatte kan primært bruke tiden på utviklingsarbeid. Innovasjonsselskapene er i seg selv et middel for å nå et større mål for hele Nordland. Nordland fylkeskommune og SIVA har samarbeidet tett om å skape god infrastruktur for nyskaping og innovasjon i fylket. Dette er forankret i partnerskapsavtalen mellom SIVA og fylkeskommunen. Etablering av næringshager og inkubatorer er basert på tre- eller femårige utviklingsavtaler, der både SIVA og Nordland fylkeskommune er inne med utviklingstilskudd. Næringshageprogrammet skulle erstattes av nytt næringshageprogram , men vil på grunn av nasjonale politiske forsinkelser løpe til Fylkeskommunene er tiltenkt en mer sentral rolle i det nye næringshageprogrammet, og vil blant annet kunne avgjøre hvilke næringshager som taes opp i programmet. Nåværende inkubatorprogram løper ut To viktige premisser i arbeidet med å strukturere innovasjonssystemet er at dette gjøres i full forståelse med SIVA. SIVA er operatør for 4 statlige innovasjonsprogrammer, og deltakelse i disse programmene er en forutsetnings for deltakelse i Nordland fylkeskommune sin satsing på innovasjonsselskaper. Opprinnelig målsetning for deltakelse i SIVA sine programmer var blant annet å gjøre innovasjonsselskapene økonomisk uavhengig. Dette har ansvarlige departement, SIVA og fylkeskommune erkjent ikke er mulig, og nye program er tuftet på en offentlig grunnfinansiering. De fire statlige innovasjonsprogrammene er: Næringshageprogrammet (løper ut juni 2011) FoU-inkubatorprogrammet (løper ut 2011) Industriinkubatorprogrammet (løper ut 2011) Matinkubatorprogrammet (løpet ut 2011) 2

3 Næringshageprogrammet er forlenget ut juni 2011, og det er foreløpig ikke klart hva som blir resultatet av statsbudsjettet når det gjelder omfanget av programmet fra denne dato. Det nye programmet legger opp til at alle eksisterende, og eventuelt nye, næringshager må søke om opptak. Innovasjonsselskapene vil konkurrere for å bli kvalifisert ut fra gitte kriterier, blant annet samlokalisering og antall bedrifter med vekstpotensial. Fylkeskommunene vil være sentrale i behandlingen av opptak til det nye næringshageprogrammet. Det er usikkert om eksisterende næringshager i Nordland får opptak i det nye programmet. Alle næringshager er informert om dette både fra SIVA og fra Nordland fylkeskommune. Det kommer nytt inkubatorprogram fra Dette programmet legger opp til en sammenslåing av de tre nåværende inkubatorprogrammene. Det arbeides nå i blant annet i SIVA, NHD og KRD med å legge økonomiske og organisatoriske rammer for det kommende programmet. Finansiering av inkubatorene i Nordland går ut 2011, med unntak av Pelagisk inkubator som er sikret finansiering ut Deltakelse i et av SIVA sine programmer har vært, og vil være, en forutsetning for tilsagn og utviklingstilskudd fra Nordland fylkeskommune. Med basis i evalueringen står innovasjonsselskapene i Nordland overfor følgende faglige og strukturelle utfordringer: Hvordan skape utviklingsdyktige, innovative og robuste miljøer? Sikre at innovasjonsselskapenes forretningsmodeller er i tråd med og rendyrket mot prinsippene i SIVA sine programmer og NFK sin politikk Hvordan videreutvikle kompetansen i det enkelte selskap og nettverk? Hvordan styrke mulighetene for å sikre en langsiktig finansiell modell (programdeltakelse)? Problemstilling Innovasjon handler om å gjøre noe nytt for å skape verdier. Å legge til rette for innovasjon er noe som må skje på mange fronter. Innovasjonspolitikk favner bredt, og den totale innovasjonsstrukturen er kompleks. For å lykkes i en stadig hardere internasjonal konkurranse trenger Nordland nyskapende bedrifter og næringsmiljøer i hele fylket. Næringslivet har selv ansvaret for å utnytte mulighetene i markedet, og mange bedrifter viser allerede i dag gode skaperevner. Fylkeskommunens oppgave er, sammen med andre offentlige aktører, å legge rammene som gir bedriftene enda større mulighet til innovasjon, omstilling og velfungerende finansielle og organisatoriske virkemidler. Dette gjøres blant annet gjennom velfungerende, robuste og kompetente innovasjonsselskaper i fylket. 3

4 Figur 1. Livsfaser, kilde: SIVA Forskning gir nye ideer og løsninger som igjen kan bidra til økt innovasjon. Forskningsinnsatsen ved bedrifter, universiteter og høgskoler og institusjoner bidrar til at dagens bedrifter er bedre rustet for fremtiden. Dersom ny kunnskap skal føre til innovasjon må den tas i bruk. Dette krever et godt samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøer. Innovasjonsselskapene i fylket har her en viktig rolle, og skal bidra til at avstanden mellom næringsliv og forskningsmiljøer blir mindre. Nasjonalt ble innovasjonsselskaper opprettet for å dekke en markedssvikt de steder der næringslivet selv ikke hadde ressurser, kompetanse, finanser eller mulighet til å ta risiko for å utvikle nye produkter eller tjenester. Dette er fortsatt innovasjonsselskapenes hovedoppgave selskapene er i seg selv et virkemiddel for på sikt å nå en viktig nasjonal og regional målsetning. Det er derfor naturlig at innovasjonsselskapene struktureres på den måten som gir størst mulig utnyttelse av ressursene som er tilgjengelige. Inkubatorene skal bidra til en innovasjonsprosess som gir ideer mulighet til å utvikles til en ny bedrift og/eller videreutvikling av etablerte bedrifter ved å tilføre definerte tjenester. Fokuset er primært på etablering vekstkraftige nye bedrifter. For å illustrere skal en inkubator tilby tjenester fra ide til og med etablering av bedrift jfr. figur 1: livsfaser. I noen tilfeller bistår også inkubatorene drift og vekstfasen hos bedrifter i en tidsavgrenset periode. En næringshage er en samlokalisering av etablerte bedrifter som driver innen kunnskapsintensive næringer. En samlokalisering danner grunnlag for samarbeid og et faglig og sosialt miljø, samtidig som at administrative kostnader kan reduseres jfr. blant annet felles sekretærtjenester, renhold og kontorutstyr. I figur 1: livsfaser tilbys næringshagens tjenester i fasene bedrift og vekst. Alle land i OECD-området har etablert ulike strukturer eller virkemidler som skal være instrumenter i å skape nyetableringer og vekstbedrifter. Innovasjon foregår i bedrifter hverdag for å gjøre ting bedre, bli mer effektiv, oppnå høyere kvalitet og lønnsomhet, finne nye produktområder og utvikle sin konkurranseevne. Markedene blir stadig mer internasjonal, og det er viktig at Nordlands bedrifter har best mulig forutsetninger for å konkurrere på det internasjonale markedet. Det en rekke aktører, som sammen, skal bidra til at næringslivet i Nordland blir best mulig. Innovasjonsselskapene er bare en del av det samlede innovasjonssystemet som inkluderer utdannings- og forskningsinstitusjoner, kommunene, næringslivet, interesseorganisasjoner, fagbevegelser osv. 4

5 Nordland fylkeskommune ønsker også å se på om det er andre virkemidler som er hensiktsmessig å bygge opp, i denne sammenhengen ønsker en særlig å utrede behovet for tidlig kapital til nyetablerte bedrifter. Nordland fylkeskommunes økonomiske støtte til innovasjonsselskapene kommer under bestemmelsene om statsstøtte i EØS-avtalen. Dette innebærer at all offentlig støtte som begunstiger enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer, og som vrir eller truer med å vri konkurransen, i utgangspunktet er uforenelig med EØS-avtalen i den grad handelen mellom EØS-landene påvirkes. I arbeidet med større integrerte innovasjonsselskaper i Nordland vil offentlig støtte måtte begrenses med bakgrunn i bestemmelsene om statsstøtte i EØS-avtalen. Dette er mulig å løse gjennom en notifisering av fylkeskommunens ordninger. Det er per i dag ingen fylkeskommuner som har notifisert sine støtte ordninger. SIVA sine ordninger er notifiserte som FoUi-tilskudd (Forskning, Utvikling og Innovasjon) og NFK har sammen med KS sett på muligheten med å samarbeide med SIVA for å komme inn under notifiseringsordningen. Dersom fylkeskommunen gir støtte til innovasjonsselskap skal den gis som bagatellmessig støtte under forutsetning av at den over et tidsrom på tre regnskapsår ikke overstiger Euro ( kr med en kurs på 8). Bagatellmessig støtte er støtte av et omfang som ikke anses å påvirke konkurransen eller handelen mellom EØS-landene. Den relevante perioden på tre år er flytende, slik at det for hver ny tildeling av bagatellmessig støtte er nødvendig å fastsette samlet bagatellmessig støtte tildelt i det aktuelle regnskapsåret, samt i de to foregående regnskapsårene. Støtten skal anses for å være ytet på det tidspunktet hvor selskapet har fått tilsagn om støtte. Utbetalingstidspunktet har ikke noen påvirkning her. Bagatellmessig støtte er knyttet til selskap (juridisk enhet) og ikke til prosjekt. Figur 2: Faser i inkubasjonssatsingen, kilde: SIVA Nyetablerte bedrifter har behov for ulike former for kapital, og i ulike faser av sitt virke. Det er særlig i tidligfase, fasen før kommersialisering jfr. figur 2, der behovet for kapital er størst. Dette er en risikopreget fase, og i alle vestlige land er det offentlige inne med en betydelig andel av risikoen som tas i denne delen av en bedrifts liv. I denne fasen har ikke bedriften etablert omsetning av betydning, eller omsetning i det hele tatt. Tilgjengelig kapital i denne fasen vil bidra til å gjøre vekstkraftige bedrifter mer levedyktige. Behovet for denne typen kapital er stort nasjonalt, også i Nordland. 5

6 Vurderinger Nordland fylkeskommune er sammen med SIVA og lokalt næringsliv eier i Kunnskapsparken Bodø AS, Kunnskapsparken Helgeland AS og Forskningsparken Narvik AS. Næringshagene er eiet av SIVA og næringslivet, mens industriinkubatorene er eiet av SIVA og en eller to moderbedrifter. SIVA er i alle disse tilfellene minoritetseier. Endringer i organisering kan vanskelig utøves av NFK gjennom eierskap, og en vellykket organisering av innovasjonsstrukturen krever samhandling mellom NFK, SIVA, lokalt næringsliv, innovasjonsselskapene og andre sentrale aktører i innovasjonssystemet. Disse prosessene har på grunn av et stort antall involverte aktører dessverre tatt lengre tid enn planlagt, samtidig er det viktigste å samhandle slik at en får gode prosesser og dermed et best mulig resultat. Nordland fylkeskommune ser på innovasjonsselskapene i fylket som viktig i utviklingen av et fremtidig velfungerende næringsliv i Nordland. Hovedkonklusjonen i evalueringen viser at innovasjonsselskapene i Nordland står overfor økonomiske, kompetansemessige og resultatmessige utfordringer, og at det er mulig å oppnå større kraft gjennom en omstrukturering av selskapene. Det er behov for mer robuste selskaper dersom innovasjonssystemet skal fungere på best mulig måte. I den forbindelse er det nødvendig at Nordland fylkeskommune er tydelig i sine målsetninger. Nordland fylkeskommunes overordnede målsetning med innovasjonsselskapene er: Styrking av entreprenørskap og innovasjon i Nordland Etablering av flere kunnskapsbaserte bedrifter Skape et innovasjonssystem som fremmer vekst Skape innovasjonsmiljø med forankring i sentrale vekstmiljø i regionene Skape innovasjonsselskaper som har spiss- og breddekompetanse med fokus på bedriftsutvikling Bedre samarbeid mellom aktørene i innovasjonssystemet blant annet med sikte på kompetanseutvikling (NFK, NFR, IN, SIVA og innovasjonsselskapene) Disse målsetningene kan nåes gjennom ulike tiltak, der omstrukturering og styrking av innovasjonsselskapene er noen av disse. I løpet av 2011 skal Nordland fylkeskommune bidra til de overordnede målsetningene gjennom å blant annet bidra til gjennomføring av følgende aktiviteter: Styrking av inkubasjonssystemet - Norges beste inkubatornett: Inkubasjon er et verktøy for å fremme vekst og oppstart av nye bedrifter, og derigjennom bidra til økt verdiskaping. En robust regional inkubatortjeneste skal tilhøre et regionalt inkubatornettverk, for idefangst. verifisering, gruppering og plassering av ideer. Industrivekst Mosjøen AS, industriinkubator i Mosjøen, legger ned fra Det er naturlig at aktiviteter de gjennomfører også integreres i et regionalt inkubatornett slik at hele fylket tar del i et velfungerende system. Nordland fylkeskommune ønsker å bidra til at Nordland får Norges beste inkubasjonssystem - et robust og meget kompetent regionalt inkubatornettverk for alle i fylket. Bransjekompetanse og kapital blir svært viktige komponenter i tillegg til tjenestene en inkubator normalt tilbyr. Behovet for tidlig kapital: Pollenkapital og Såkornkapital er betegnelse på det helt tidlige kapitalbehovet i en bedrifts liv. Før det er etablert omsetning av betydning eller en omsetning i det hele tatt. Dette er en svært risikopreget fase, og i alle vestlige land er det offentlige inne med en betydelig andel av risikoen som taes i denne delen av en bedrifts liv. Behovet for tidlig kapital er stort, og organisasjonen Norsk Venture hevder at etterspørselen er langt større enn tilbudet. Etter tilbakemeldinger og samtaler med gründere, innovasjonsselskaper og SIVA er det behov for en styrking av tilgangen på tidlig kapital. Nordland fylkeskommune ønsker derfor å sette i gang et arbeid med å bygge opp økonomiske virkemidler av denne typen. 6

7 Ett utviklingskraftig innovasjonsselskap i Salten: I Salten har Kunnskapsparken Bodø AS og Saltin AS satt i gang prosessen med å se på muligheten om en felles forretningsmodell der Saltin AS integreres i Kunnskapsparken Bodø på en eller annen måte. Nordland fylkeskommune har bistått økonomisk i denne prosessen. En sammenslåing må ikke føre til økonomiske merbelastninger for det overtakende selskap. Det sentrale er at kompetanse kan videreutvikles og at det drives en økonomisk forsvarlig aktivitet, samt at Indre Salten knyttes tettere til Bodø. Fusjonering av selskap i Vesterålen etablering av Nordland Marin: Nordland har rike naturressurser og høy kompetanse innenfor mange næringsområder. Å utnytte disse fortrinnene er avgjørende for vår fremtidige vekst og velferd. Nordland har et fortrinn innenfor de marine næringene, og er blant annet største fylket innenfor havbruk av laks. Innovasjonsselskapene Vesterålen Fiskeripark AS og Pelagisk Inkubator AS fusjonerer i løpet av 2011, og arbeider for et regionalt marint selskap. Nordland fylkeskommune er svært positive til initiativet om et større regionalt selskap som kan ivareta og videreføre den viktige marine næringen i Nordland og vil arbeide for at dette blir en realitet. InnovasjonsForum Nordland: InnovasjonsForum Nordland (IFN) ble etablert i 2004 som en arena for erfaringsutveksling og læring for de innovasjonsselskapene i fylket som er den del av samarbeidsstrukturen mellom SIVA og Nordland fylkeskommune. IFN sitt overordnede mål er å bidra til et innovativt og verdiskapende næringsliv gjennom kompetanse og nettverksbygging mellom aktørene. Hovedkonklusjonen fra evalueringen er at IFN fungerer bra og bør videreføres i en eller annen form. IFN har de siste 5 årene blitt driftet av Kunnskapsparken Bodø. Sekretariatsfunksjonen er fra 2011 overført til avdeling for næring og regional utvikling i Nordland fylkeskommune primært for å sikre forumets legitimitet.. Forumet vil fra 2011 ha et annet innhold, med særlig fokus på kompetanseheving i innovasjonsselskapene og koblingen mot næringsliv, kapital og FoU. Andre initiativ og igangsatte prosesser i hele fylket følges følgelig opp i tett samarbeid med SIVA og innovasjonsselskapene. Konsekvenser Saken har ingen økonomiske konsekvenser i inneværende budsjettår. Konsekvenser av mulige endringer innarbeides i budsjett fra og med Tiltaket har ingen miljømessige, likestillingsmessige eller administrative konsekvenser for Nordland fylkeskommune. 7

8 Fylkesrådets innstilling til vedtak 1. Fylkestinget er tilfreds med prosessen som er satt i gang med utvikling av innovasjonsselskapene i Nordland, og slutter seg til arbeidet som er gjort. 2. Fylkestinget ber Fylkesrådet viderefører igangsatte prosesser sammen med SIVA og de enkelte innovasjonsselskaper. 3. Fylkestinget ber Fylkesrådet om å arbeide videre med etablering av en forsterket inkubatorsatsing i Nordland inkludert utredning av nye økonomiske virkemidler. 4. Fylkestinget slutter seg til arbeidet med å bygge opp et marint utviklingsselskap for hele Nordland. Bodø den Odd Eriksen fylkesrådsleder sign Arve Knutsen fylkesråd for næring sign Fylkestinget FT-053/11 Innstillinga fra komite for næring ble lagt fram av komiteleder Bent Eriksen, Høyre: 1. Fylkestinget er tilfreds med prosessen som er satt i gang med utvikling av innovasjonsselskapene i Nordland, og slutter seg til arbeidet som er gjort. 2. Fylkestinget ber Fylkesrådet viderefører igangsatte prosesser sammen med SIVA og de enkelte innovasjonsselskaper. 3. Fylkestinget ber Fylkesrådet om å arbeide videre med etablering av en forsterket inkubatorsatsing i Nordland inkludert utredning av nye økonomiske virkemidler. 4. Fylkestinget slutter seg til arbeidet med å bygge opp et marint utviklingsselskap for hele Nordland. Ketil Rønning, DnA og Beate Bø Nilsen, Høyre, fratrådte som inhabil ved behandling av saken. Votering: Komitéinnstillinga enstemmig vedtatt. 8

9 Vedtak: 1. Fylkestinget er tilfreds med prosessen som er satt i gang med utvikling av innovasjonsselskapene i Nordland, og slutter seg til arbeidet som er gjort. 2. Fylkestinget ber Fylkesrådet viderefører igangsatte prosesser sammen med SIVA og de enkelte innovasjonsselskaper. 3. Fylkestinget ber Fylkesrådet om å arbeide videre med etablering av en forsterket inkubatorsatsing i Nordland inkludert utredning av nye økonomiske virkemidler. 4. Fylkestinget slutter seg til arbeidet med å bygge opp et marint utviklingsselskap for hele Nordland. Interne referanser Eksterne referanser 9

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING tuzla NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING 2012-2022 Programbeskrivelse Tittel oslo kristiansand 24.10.13 24.10.13 BAKGRUNN Næringslivet vi skal leve av etter oljen må skapes nå. Nordic Entrepreneurship Monitor

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring

Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring NF-notat nr. 1009/2013 Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring Tommy Clausen Evgueni Vinogradov Ragnhild Holmen Waldahl 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 2000 Redaktører for seriene: Editors for the series: )LQQÃVWDYLNÃÃ 3HÃ0Ã.RFKÃÃ Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møtested Hvam vgs., Hvamsalléen 30, 2165 Hvam Møtedato 09.09.2014 Tid 15:00 Program på Hvam vgs 11:30-12:00 lunsj og

Detaljer

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK

KARTLEGGI G AV E TREPRE ØRSKAPSTILTAK -849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 28 ISS -nr.:84-873 Antall sider: 66 Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging entreprenørskapstiltak

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud

Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Infrastruktur for vekst Evaluering av innovasjonssystemet i Buskerud Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer