FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011"

Transkript

1 Fremtidig struktur for innovasjonsselskapene ID NRU Versjon 1.00 Gyldig fra Forfatter Ola Torstensen Verifisert Fylkestinget Godkjent <ikke styrt> Side 1 av9 FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget Arbeid med fremtidig struktur for innovasjonsselskapene i Nordland Sammendrag Nordland fylkeskommune gjennomførte i 2009 og 2010 en evaluering av innovasjonsselskapene i fylket. Hovedkonklusjonen i evalueringen viser at selskapene står overfor økonomiske, kompetansemessige og resultatmessige utfordringer. Videre viser evalueringen tydelig at det er behov for mer robuste selskaper. Nordland fylkeskommune har i løpet av 2010 i samarbeid med SIVA startet prosessen med å strukturere innovasjonssystemet i fylket. Utgangspunktet har vært større integrerte regionale selskaper med flere funksjoner innebygd. Nordland fylkeskommune har i løpet av 2010 hatt en gjennomgang med alle innovasjonsselskapene i fylket for å følge opp evalueringens anbefalinger. Prosessene har imidlertid tatt lengre tid enn ønsket. Dette har vært en nødvendighet for å sikre gode prosesser og best mulig resultat. Nordland fylkeskommune viderefører igangsatte prosesser sammen med SIVA og innovasjonsselskapene, og har samtidig pekt ut noen satsingsområder for Disse satsingsområdene er etablering av Nordland Marin, Norges beste inkubatornett, et sterkt innovasjonsselskap i Salten og videreutvikling av InnovasjonsForum Nordland. Bakgrunn Fylkestinget ga i sak 46/2010 fylkesrådet i oppdrag å arbeide videre med en omstrukturering av innovasjonssystemet i Nordland i tråd med fylkesrådets anbefalinger. Vedtak i sak 46/2010: 1. Fylkestinget tar evalueringen til orientering og ber Fylkesrådet iverksette en prosess sammen med SIVA og det enkelte selskap for å finne fram til en framtidig struktur for innovasjonsnettverket i Nordland. 2. Fylkestinget ber om at forslag til en framtidig modell for Innovasjonsforum Nordland og innovasjonsnettverket legges fram i løpet av I løpet av høsten 2010 har det vært gjennomført møter med styrene i alle innovasjonsselskapene, flere møter med ledelsen i SIVA og fellesmøter med styreleder og daglig leder i selskapene i Vesterålen, Salten og Helgeland. I tillegg drøftinger av nye modeller på to samlinger i InnovasjonsForum Nordland og en egen strategisamling for lederne i innovasjonsselskapene. Det har kommet gode innspill og initiativ fra innovasjonsselskapene, og NFK har fremmet ulike modeller for en ny struktur, med hensikt å samle flere enheter til større integrerte selskaper for å oppnå større slagkraft, mer stabil økonomi og bedre utviklingsevne. 1

2 Oxford Research er tydelig i sin anbefaling om reduksjon av antall selskap i Nordland. Det er stort behov for en tettere samarbeidsstruktur som kan skape mer rom for utvikling, større utviklingsmiljøer og et økt fokus på vekst i de bedriftene som er lokalisert i innovasjonsselskapene. I 2010 brukte Nordland fylkeskommune ca 8 millioner i utviklingstilskudd til driften av enkeltaktører i innovasjonsnettverket, enkelttiltak for å styrke kompetanseutviklingen i nettverket samt drift av Innovasjonsforum Nordland. Evalueringen av innovasjonsselskapene, jfr. fylkestingssak 46/2010, viser tydelig at det er behov for mer robuste selskaper dersom fylkeskommunens målsetninger skal nås. Fylkesrådets prinsipale utgangspunkt har derfor vært ønsket om større integrerte regionale selskaper som kan tilby alle funksjoner: En inkubatorfunksjon som er del av et nasjonalt program En næringshagefunksjon som er et verksted for nyetablerte bedrifter og del av et nasjonalt program, og En kompetansefunksjon som arbeider med kompetanseheving i bedriftene primært regionalt, men også i hele fylket uavhengig av hvor innovasjonsselskapet er lokalisert Begrunnelsen for en slik modell som vil ha aktiviteter på flere steder i sin region, er at det vil skape et utviklingsmiljø med så stor tyngde at det vil ha selvstendig utviklingskraft. Det vil også kunne gi betydelige synergieffekter og kompetanseflyt mellom de ulike funksjonsområdene uten hensyn til administrative barrierer. I tillegg vil det redusere kostnadene og tid benyttet til administrasjon, og innovasjonsselskapenes ansatte kan primært bruke tiden på utviklingsarbeid. Innovasjonsselskapene er i seg selv et middel for å nå et større mål for hele Nordland. Nordland fylkeskommune og SIVA har samarbeidet tett om å skape god infrastruktur for nyskaping og innovasjon i fylket. Dette er forankret i partnerskapsavtalen mellom SIVA og fylkeskommunen. Etablering av næringshager og inkubatorer er basert på tre- eller femårige utviklingsavtaler, der både SIVA og Nordland fylkeskommune er inne med utviklingstilskudd. Næringshageprogrammet skulle erstattes av nytt næringshageprogram , men vil på grunn av nasjonale politiske forsinkelser løpe til Fylkeskommunene er tiltenkt en mer sentral rolle i det nye næringshageprogrammet, og vil blant annet kunne avgjøre hvilke næringshager som taes opp i programmet. Nåværende inkubatorprogram løper ut To viktige premisser i arbeidet med å strukturere innovasjonssystemet er at dette gjøres i full forståelse med SIVA. SIVA er operatør for 4 statlige innovasjonsprogrammer, og deltakelse i disse programmene er en forutsetnings for deltakelse i Nordland fylkeskommune sin satsing på innovasjonsselskaper. Opprinnelig målsetning for deltakelse i SIVA sine programmer var blant annet å gjøre innovasjonsselskapene økonomisk uavhengig. Dette har ansvarlige departement, SIVA og fylkeskommune erkjent ikke er mulig, og nye program er tuftet på en offentlig grunnfinansiering. De fire statlige innovasjonsprogrammene er: Næringshageprogrammet (løper ut juni 2011) FoU-inkubatorprogrammet (løper ut 2011) Industriinkubatorprogrammet (løper ut 2011) Matinkubatorprogrammet (løpet ut 2011) 2

3 Næringshageprogrammet er forlenget ut juni 2011, og det er foreløpig ikke klart hva som blir resultatet av statsbudsjettet når det gjelder omfanget av programmet fra denne dato. Det nye programmet legger opp til at alle eksisterende, og eventuelt nye, næringshager må søke om opptak. Innovasjonsselskapene vil konkurrere for å bli kvalifisert ut fra gitte kriterier, blant annet samlokalisering og antall bedrifter med vekstpotensial. Fylkeskommunene vil være sentrale i behandlingen av opptak til det nye næringshageprogrammet. Det er usikkert om eksisterende næringshager i Nordland får opptak i det nye programmet. Alle næringshager er informert om dette både fra SIVA og fra Nordland fylkeskommune. Det kommer nytt inkubatorprogram fra Dette programmet legger opp til en sammenslåing av de tre nåværende inkubatorprogrammene. Det arbeides nå i blant annet i SIVA, NHD og KRD med å legge økonomiske og organisatoriske rammer for det kommende programmet. Finansiering av inkubatorene i Nordland går ut 2011, med unntak av Pelagisk inkubator som er sikret finansiering ut Deltakelse i et av SIVA sine programmer har vært, og vil være, en forutsetning for tilsagn og utviklingstilskudd fra Nordland fylkeskommune. Med basis i evalueringen står innovasjonsselskapene i Nordland overfor følgende faglige og strukturelle utfordringer: Hvordan skape utviklingsdyktige, innovative og robuste miljøer? Sikre at innovasjonsselskapenes forretningsmodeller er i tråd med og rendyrket mot prinsippene i SIVA sine programmer og NFK sin politikk Hvordan videreutvikle kompetansen i det enkelte selskap og nettverk? Hvordan styrke mulighetene for å sikre en langsiktig finansiell modell (programdeltakelse)? Problemstilling Innovasjon handler om å gjøre noe nytt for å skape verdier. Å legge til rette for innovasjon er noe som må skje på mange fronter. Innovasjonspolitikk favner bredt, og den totale innovasjonsstrukturen er kompleks. For å lykkes i en stadig hardere internasjonal konkurranse trenger Nordland nyskapende bedrifter og næringsmiljøer i hele fylket. Næringslivet har selv ansvaret for å utnytte mulighetene i markedet, og mange bedrifter viser allerede i dag gode skaperevner. Fylkeskommunens oppgave er, sammen med andre offentlige aktører, å legge rammene som gir bedriftene enda større mulighet til innovasjon, omstilling og velfungerende finansielle og organisatoriske virkemidler. Dette gjøres blant annet gjennom velfungerende, robuste og kompetente innovasjonsselskaper i fylket. 3

4 Figur 1. Livsfaser, kilde: SIVA Forskning gir nye ideer og løsninger som igjen kan bidra til økt innovasjon. Forskningsinnsatsen ved bedrifter, universiteter og høgskoler og institusjoner bidrar til at dagens bedrifter er bedre rustet for fremtiden. Dersom ny kunnskap skal føre til innovasjon må den tas i bruk. Dette krever et godt samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøer. Innovasjonsselskapene i fylket har her en viktig rolle, og skal bidra til at avstanden mellom næringsliv og forskningsmiljøer blir mindre. Nasjonalt ble innovasjonsselskaper opprettet for å dekke en markedssvikt de steder der næringslivet selv ikke hadde ressurser, kompetanse, finanser eller mulighet til å ta risiko for å utvikle nye produkter eller tjenester. Dette er fortsatt innovasjonsselskapenes hovedoppgave selskapene er i seg selv et virkemiddel for på sikt å nå en viktig nasjonal og regional målsetning. Det er derfor naturlig at innovasjonsselskapene struktureres på den måten som gir størst mulig utnyttelse av ressursene som er tilgjengelige. Inkubatorene skal bidra til en innovasjonsprosess som gir ideer mulighet til å utvikles til en ny bedrift og/eller videreutvikling av etablerte bedrifter ved å tilføre definerte tjenester. Fokuset er primært på etablering vekstkraftige nye bedrifter. For å illustrere skal en inkubator tilby tjenester fra ide til og med etablering av bedrift jfr. figur 1: livsfaser. I noen tilfeller bistår også inkubatorene drift og vekstfasen hos bedrifter i en tidsavgrenset periode. En næringshage er en samlokalisering av etablerte bedrifter som driver innen kunnskapsintensive næringer. En samlokalisering danner grunnlag for samarbeid og et faglig og sosialt miljø, samtidig som at administrative kostnader kan reduseres jfr. blant annet felles sekretærtjenester, renhold og kontorutstyr. I figur 1: livsfaser tilbys næringshagens tjenester i fasene bedrift og vekst. Alle land i OECD-området har etablert ulike strukturer eller virkemidler som skal være instrumenter i å skape nyetableringer og vekstbedrifter. Innovasjon foregår i bedrifter hverdag for å gjøre ting bedre, bli mer effektiv, oppnå høyere kvalitet og lønnsomhet, finne nye produktområder og utvikle sin konkurranseevne. Markedene blir stadig mer internasjonal, og det er viktig at Nordlands bedrifter har best mulig forutsetninger for å konkurrere på det internasjonale markedet. Det en rekke aktører, som sammen, skal bidra til at næringslivet i Nordland blir best mulig. Innovasjonsselskapene er bare en del av det samlede innovasjonssystemet som inkluderer utdannings- og forskningsinstitusjoner, kommunene, næringslivet, interesseorganisasjoner, fagbevegelser osv. 4

5 Nordland fylkeskommune ønsker også å se på om det er andre virkemidler som er hensiktsmessig å bygge opp, i denne sammenhengen ønsker en særlig å utrede behovet for tidlig kapital til nyetablerte bedrifter. Nordland fylkeskommunes økonomiske støtte til innovasjonsselskapene kommer under bestemmelsene om statsstøtte i EØS-avtalen. Dette innebærer at all offentlig støtte som begunstiger enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer, og som vrir eller truer med å vri konkurransen, i utgangspunktet er uforenelig med EØS-avtalen i den grad handelen mellom EØS-landene påvirkes. I arbeidet med større integrerte innovasjonsselskaper i Nordland vil offentlig støtte måtte begrenses med bakgrunn i bestemmelsene om statsstøtte i EØS-avtalen. Dette er mulig å løse gjennom en notifisering av fylkeskommunens ordninger. Det er per i dag ingen fylkeskommuner som har notifisert sine støtte ordninger. SIVA sine ordninger er notifiserte som FoUi-tilskudd (Forskning, Utvikling og Innovasjon) og NFK har sammen med KS sett på muligheten med å samarbeide med SIVA for å komme inn under notifiseringsordningen. Dersom fylkeskommunen gir støtte til innovasjonsselskap skal den gis som bagatellmessig støtte under forutsetning av at den over et tidsrom på tre regnskapsår ikke overstiger Euro ( kr med en kurs på 8). Bagatellmessig støtte er støtte av et omfang som ikke anses å påvirke konkurransen eller handelen mellom EØS-landene. Den relevante perioden på tre år er flytende, slik at det for hver ny tildeling av bagatellmessig støtte er nødvendig å fastsette samlet bagatellmessig støtte tildelt i det aktuelle regnskapsåret, samt i de to foregående regnskapsårene. Støtten skal anses for å være ytet på det tidspunktet hvor selskapet har fått tilsagn om støtte. Utbetalingstidspunktet har ikke noen påvirkning her. Bagatellmessig støtte er knyttet til selskap (juridisk enhet) og ikke til prosjekt. Figur 2: Faser i inkubasjonssatsingen, kilde: SIVA Nyetablerte bedrifter har behov for ulike former for kapital, og i ulike faser av sitt virke. Det er særlig i tidligfase, fasen før kommersialisering jfr. figur 2, der behovet for kapital er størst. Dette er en risikopreget fase, og i alle vestlige land er det offentlige inne med en betydelig andel av risikoen som tas i denne delen av en bedrifts liv. I denne fasen har ikke bedriften etablert omsetning av betydning, eller omsetning i det hele tatt. Tilgjengelig kapital i denne fasen vil bidra til å gjøre vekstkraftige bedrifter mer levedyktige. Behovet for denne typen kapital er stort nasjonalt, også i Nordland. 5

6 Vurderinger Nordland fylkeskommune er sammen med SIVA og lokalt næringsliv eier i Kunnskapsparken Bodø AS, Kunnskapsparken Helgeland AS og Forskningsparken Narvik AS. Næringshagene er eiet av SIVA og næringslivet, mens industriinkubatorene er eiet av SIVA og en eller to moderbedrifter. SIVA er i alle disse tilfellene minoritetseier. Endringer i organisering kan vanskelig utøves av NFK gjennom eierskap, og en vellykket organisering av innovasjonsstrukturen krever samhandling mellom NFK, SIVA, lokalt næringsliv, innovasjonsselskapene og andre sentrale aktører i innovasjonssystemet. Disse prosessene har på grunn av et stort antall involverte aktører dessverre tatt lengre tid enn planlagt, samtidig er det viktigste å samhandle slik at en får gode prosesser og dermed et best mulig resultat. Nordland fylkeskommune ser på innovasjonsselskapene i fylket som viktig i utviklingen av et fremtidig velfungerende næringsliv i Nordland. Hovedkonklusjonen i evalueringen viser at innovasjonsselskapene i Nordland står overfor økonomiske, kompetansemessige og resultatmessige utfordringer, og at det er mulig å oppnå større kraft gjennom en omstrukturering av selskapene. Det er behov for mer robuste selskaper dersom innovasjonssystemet skal fungere på best mulig måte. I den forbindelse er det nødvendig at Nordland fylkeskommune er tydelig i sine målsetninger. Nordland fylkeskommunes overordnede målsetning med innovasjonsselskapene er: Styrking av entreprenørskap og innovasjon i Nordland Etablering av flere kunnskapsbaserte bedrifter Skape et innovasjonssystem som fremmer vekst Skape innovasjonsmiljø med forankring i sentrale vekstmiljø i regionene Skape innovasjonsselskaper som har spiss- og breddekompetanse med fokus på bedriftsutvikling Bedre samarbeid mellom aktørene i innovasjonssystemet blant annet med sikte på kompetanseutvikling (NFK, NFR, IN, SIVA og innovasjonsselskapene) Disse målsetningene kan nåes gjennom ulike tiltak, der omstrukturering og styrking av innovasjonsselskapene er noen av disse. I løpet av 2011 skal Nordland fylkeskommune bidra til de overordnede målsetningene gjennom å blant annet bidra til gjennomføring av følgende aktiviteter: Styrking av inkubasjonssystemet - Norges beste inkubatornett: Inkubasjon er et verktøy for å fremme vekst og oppstart av nye bedrifter, og derigjennom bidra til økt verdiskaping. En robust regional inkubatortjeneste skal tilhøre et regionalt inkubatornettverk, for idefangst. verifisering, gruppering og plassering av ideer. Industrivekst Mosjøen AS, industriinkubator i Mosjøen, legger ned fra Det er naturlig at aktiviteter de gjennomfører også integreres i et regionalt inkubatornett slik at hele fylket tar del i et velfungerende system. Nordland fylkeskommune ønsker å bidra til at Nordland får Norges beste inkubasjonssystem - et robust og meget kompetent regionalt inkubatornettverk for alle i fylket. Bransjekompetanse og kapital blir svært viktige komponenter i tillegg til tjenestene en inkubator normalt tilbyr. Behovet for tidlig kapital: Pollenkapital og Såkornkapital er betegnelse på det helt tidlige kapitalbehovet i en bedrifts liv. Før det er etablert omsetning av betydning eller en omsetning i det hele tatt. Dette er en svært risikopreget fase, og i alle vestlige land er det offentlige inne med en betydelig andel av risikoen som taes i denne delen av en bedrifts liv. Behovet for tidlig kapital er stort, og organisasjonen Norsk Venture hevder at etterspørselen er langt større enn tilbudet. Etter tilbakemeldinger og samtaler med gründere, innovasjonsselskaper og SIVA er det behov for en styrking av tilgangen på tidlig kapital. Nordland fylkeskommune ønsker derfor å sette i gang et arbeid med å bygge opp økonomiske virkemidler av denne typen. 6

7 Ett utviklingskraftig innovasjonsselskap i Salten: I Salten har Kunnskapsparken Bodø AS og Saltin AS satt i gang prosessen med å se på muligheten om en felles forretningsmodell der Saltin AS integreres i Kunnskapsparken Bodø på en eller annen måte. Nordland fylkeskommune har bistått økonomisk i denne prosessen. En sammenslåing må ikke føre til økonomiske merbelastninger for det overtakende selskap. Det sentrale er at kompetanse kan videreutvikles og at det drives en økonomisk forsvarlig aktivitet, samt at Indre Salten knyttes tettere til Bodø. Fusjonering av selskap i Vesterålen etablering av Nordland Marin: Nordland har rike naturressurser og høy kompetanse innenfor mange næringsområder. Å utnytte disse fortrinnene er avgjørende for vår fremtidige vekst og velferd. Nordland har et fortrinn innenfor de marine næringene, og er blant annet største fylket innenfor havbruk av laks. Innovasjonsselskapene Vesterålen Fiskeripark AS og Pelagisk Inkubator AS fusjonerer i løpet av 2011, og arbeider for et regionalt marint selskap. Nordland fylkeskommune er svært positive til initiativet om et større regionalt selskap som kan ivareta og videreføre den viktige marine næringen i Nordland og vil arbeide for at dette blir en realitet. InnovasjonsForum Nordland: InnovasjonsForum Nordland (IFN) ble etablert i 2004 som en arena for erfaringsutveksling og læring for de innovasjonsselskapene i fylket som er den del av samarbeidsstrukturen mellom SIVA og Nordland fylkeskommune. IFN sitt overordnede mål er å bidra til et innovativt og verdiskapende næringsliv gjennom kompetanse og nettverksbygging mellom aktørene. Hovedkonklusjonen fra evalueringen er at IFN fungerer bra og bør videreføres i en eller annen form. IFN har de siste 5 årene blitt driftet av Kunnskapsparken Bodø. Sekretariatsfunksjonen er fra 2011 overført til avdeling for næring og regional utvikling i Nordland fylkeskommune primært for å sikre forumets legitimitet.. Forumet vil fra 2011 ha et annet innhold, med særlig fokus på kompetanseheving i innovasjonsselskapene og koblingen mot næringsliv, kapital og FoU. Andre initiativ og igangsatte prosesser i hele fylket følges følgelig opp i tett samarbeid med SIVA og innovasjonsselskapene. Konsekvenser Saken har ingen økonomiske konsekvenser i inneværende budsjettår. Konsekvenser av mulige endringer innarbeides i budsjett fra og med Tiltaket har ingen miljømessige, likestillingsmessige eller administrative konsekvenser for Nordland fylkeskommune. 7

8 Fylkesrådets innstilling til vedtak 1. Fylkestinget er tilfreds med prosessen som er satt i gang med utvikling av innovasjonsselskapene i Nordland, og slutter seg til arbeidet som er gjort. 2. Fylkestinget ber Fylkesrådet viderefører igangsatte prosesser sammen med SIVA og de enkelte innovasjonsselskaper. 3. Fylkestinget ber Fylkesrådet om å arbeide videre med etablering av en forsterket inkubatorsatsing i Nordland inkludert utredning av nye økonomiske virkemidler. 4. Fylkestinget slutter seg til arbeidet med å bygge opp et marint utviklingsselskap for hele Nordland. Bodø den Odd Eriksen fylkesrådsleder sign Arve Knutsen fylkesråd for næring sign Fylkestinget FT-053/11 Innstillinga fra komite for næring ble lagt fram av komiteleder Bent Eriksen, Høyre: 1. Fylkestinget er tilfreds med prosessen som er satt i gang med utvikling av innovasjonsselskapene i Nordland, og slutter seg til arbeidet som er gjort. 2. Fylkestinget ber Fylkesrådet viderefører igangsatte prosesser sammen med SIVA og de enkelte innovasjonsselskaper. 3. Fylkestinget ber Fylkesrådet om å arbeide videre med etablering av en forsterket inkubatorsatsing i Nordland inkludert utredning av nye økonomiske virkemidler. 4. Fylkestinget slutter seg til arbeidet med å bygge opp et marint utviklingsselskap for hele Nordland. Ketil Rønning, DnA og Beate Bø Nilsen, Høyre, fratrådte som inhabil ved behandling av saken. Votering: Komitéinnstillinga enstemmig vedtatt. 8

9 Vedtak: 1. Fylkestinget er tilfreds med prosessen som er satt i gang med utvikling av innovasjonsselskapene i Nordland, og slutter seg til arbeidet som er gjort. 2. Fylkestinget ber Fylkesrådet viderefører igangsatte prosesser sammen med SIVA og de enkelte innovasjonsselskaper. 3. Fylkestinget ber Fylkesrådet om å arbeide videre med etablering av en forsterket inkubatorsatsing i Nordland inkludert utredning av nye økonomiske virkemidler. 4. Fylkestinget slutter seg til arbeidet med å bygge opp et marint utviklingsselskap for hele Nordland. Interne referanser Eksterne referanser 9

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar,

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar, Saknr. 3888/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn TILSKUDD TIL DISTRIBUERT INKUBATOR- KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING tuzla NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING 2012-2022 Programbeskrivelse Tittel oslo kristiansand 24.10.13 24.10.13 BAKGRUNN Næringslivet vi skal leve av etter oljen må skapes nå. Nordic Entrepreneurship Monitor

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/30719 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget 11.06.2012 Handlingsplan DA Utviklingsprogram Bodø 2012-2013 Sammendrag Forutsatt at Stortinget den

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Innovasjonsselskaper i Norge

Innovasjonsselskaper i Norge UTKAST 16.12.10 Innovasjonsselskaper i Norge Kartlegging av aktivitet forslag til forbedringer FINs Årskonferanse 2012 Styreleder Terje Handeland og rådgiver Bjørn Løvlie www.fin.no Innhold 1. Status for

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget Journalpost.: 12/3109 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget 20.02.2012 Endret strategi for DA Uviklingsprogram Bodø Sammendrag basevalg for nye kampfly. I tillegg

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN Sluttseminar for Kompetanseoffensiven Sarpsborg 27. november 2015 André Flatnes Vår inngripen med Kompetanseoffensiven Engasjert av Østfold fylkeskommune for å evaluere

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Vedlegg 4b Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Statistikkdelen Statistikkdelen er en standard rapport til departementet. Det skal rapporteres på bruk av midlene på geografi

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Akademikernes frokostseminar om oppstart av kunnskapsbedrifter, 7. mai 2013 Daniel Ras-Vidal seniorrådgiver innovasjonspolitikk, Abelia

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill

Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Statsbudsjettet 2014 FINs høringsinnspill Ved styreleder i FIN, Bjørn Horten FIN Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge - et bransjefora i Abelia, NHO Foreningen for innovasjonsselskaper FIN har 26

Detaljer

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring Journalpost:16/49907 Saksnummer Utvalg/komite Dato 233/2016 Fylkesrådet 21.06.2016 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland 2017-2025 - Offentlig ettersyn og høring Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR FOR 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR FOR 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2005/1249-4054/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS

Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Målbedrift i Ryfylke Næringshage AS Synleg og stolt! AS og Siva sitt næringshageprogram Bedriftsrådgiver Næringshagene er et utviklingsmiljø der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Verdal Kommune 26.september 2016

Verdal Kommune 26.september 2016 Verdal Kommune 26.september 2016 Eierstruktur Eiere Antall aksjer Eierandel Verdal Kommune 7500 45,3% COOP Midt Norge 7500 45,3% SIVA 750 4,5% Sparebank 1 Midt-Norge 600 3,7% Gjensidige Forsikring 200

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Vi tar tak;-) Nye regionale virkemidler for vekst og innovasjon Harald Karlstrøm, daglig leder Origo Nord AS Origo Kapital AS Origo Såkorn AS Fra statlige

Detaljer

Tildeling Innovasjon Norge 2015

Tildeling Innovasjon Norge 2015 Journalpost:15/5065 Saksnummer Utvalg/komite Dato 048/2015 Fylkesrådet 03.03.2015 Tildeling Innovasjon Norge 2015 Innledning I denne sak avklares overordnede føringer for bevilgning fra Nordland fylkeskommune

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på møte med Saltdal Næringsforening Rognan, 20.november MULIGHETER I NORDLAND - OG I SALTDAL Bilde 1

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på møte med Saltdal Næringsforening Rognan, 20.november MULIGHETER I NORDLAND - OG I SALTDAL Bilde 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på møte med Saltdal Næringsforening Rognan, 20.november 2013 MULIGHETER I NORDLAND - OG I SALTDAL Bilde 1 Tusen takk for invitasjonen til dette møtet! Jeg er bedt

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 16/1839-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 30

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl SAKSLISTE

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl SAKSLISTE Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.02.2013 kl. 08.00 SAKSLISTE HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 25.02.2013 SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 50/13 12/9939 Forespørsel

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Nettbasert opplæring i norsk for voksne innvandrere

Nettbasert opplæring i norsk for voksne innvandrere Journalpost:15/20843 Saksnummer Utvalg/komite Dato 185/2015 Fylkesrådet 23.06.2015 Nettbasert opplæring i norsk for voksne innvandrere Sammendrag Utdanningsavdelingen ved Nordland fylkeskommune søker om

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Rammeavtale med Levanger kommune Årsrapport 2013 - presentasjon til formannskapet 12. februar 2014 Anne Segtnan og Knut Baglo Rammeavtalen med levanger

Detaljer

Regional planstrategi for Hedmark

Regional planstrategi for Hedmark Saknr. 16/369-32 Saksbehandler: Tove Krattebøl Lisa Moan Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

Eierskifte. Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet

Eierskifte. Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet Eierskifte Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet Bodø, 13. februar 2007 1 Regjeringens eierskapsmelding Regjeringens næringspolitikk Eierskap offentlig og privat Hvorfor er regjeringen

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

Miljøteknologi og IFU

Miljøteknologi og IFU Miljøteknologi og IFU Støtte til utvikling og demonstrasjon av miljøteknologi VEKST I BEDRIFTER Innovasjon Norge realiserer verdiskapende næringsutvikling i hele landet ca. 6 000 000 000 kroner årlig Flere

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Saknr. 4755/09. Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM STØTTE FOR Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 4755/09. Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM STØTTE FOR Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 4755/09 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM STØTTE FOR 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM UTVIKLINGSTØTTE 2008

MAGNOR NÆRINGSHAGE AS - SØKNAD OM UTVIKLINGSTØTTE 2008 Saknr. 3941/08 Løpenr.10737/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Magnor Næringshage

Detaljer

Verktøy for vekst om Innovasjon Norge og Siva SF

Verktøy for vekst om Innovasjon Norge og Siva SF om Innovasjon Norge og Siva SF Bakgrunn: Aktiv næringspolitikk Mål for næringspolitikken: Arbeid til alle og størst mulig verdiskaping Næringsutvikling i hele landet Gode generelle rammebetingelser Aktiv

Detaljer

Fra FoU til industriell virksomhet

Fra FoU til industriell virksomhet Fra FoU til industriell virksomhet Åge Holmestad Direktør innovasjon VERDIKJEDEN - FRA SKOG TIL MARKED Moelvens organisasjon Innovasjon i Moelven Strategi: - Skal foregå i de enkelte virksomhetsområder/

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008

MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 Saknr. 3100/08 Løpenr.10097/08 Ark.nr. 223 U01. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING AV MAT&NATURINKUBATOR/ LANDBRUKSINKUBATOR

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING AV MAT&NATURINKUBATOR/ LANDBRUKSINKUBATOR Saknr. 2061/08 Løpenr.9610/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING AV MAT&NATURINKUBATOR/ LANDBRUKSINKUBATOR Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Saksframlegg Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 Saksbehandler: Dag Høiholt-Vågsnes GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Saknr. 15/1634-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «HKP Startup» er forenlig

Detaljer

Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst

Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Formidling av forskning hvem har ansvaret? Hvilke planer har FHF i forhold til å gjøre resultater fra prosjektene tilgjengelige for

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09. Horten kommune Vår ref. 13/37970 13/4230-2 / FA-U00 Saksbehandler: Karl Jørgen Tofte Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Saknr. 5523/08. Ark.nr Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim OMSTILLINGSTILSKUDD, FJELLREGIONEN NÆRINGSHAGE AS

Saknr. 5523/08. Ark.nr Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim OMSTILLINGSTILSKUDD, FJELLREGIONEN NÆRINGSHAGE AS Saknr. 5523/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at søknad om omstillingstilskudd

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

SJØMATSEMINAR 6.SEPTEMBER 2016

SJØMATSEMINAR 6.SEPTEMBER 2016 SJØMATSEMINAR 6.SEPTEMBER 2016 Hvem møter vi på speeddatingen: - Nofi - Arnøy Laks - Marine Harvest - Lerøy Aurora - Virkemiddelapparatet Regional leverandørutvikling Havbruk Forsvar Mål med prosjektet

Detaljer

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 PROTOMORE Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 Agenda 1. ProtoMore 2. Nytt Næringsliv Hoppid.no Inkubator 3. Etablert Næringsliv LeanForum Nordvest ikuben Innovasjonslab Etter- og videreutdanningstilbud

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Næringshagen lokalutvikling med høy samfunnsverdi. Næringshagenes rolle i «mulighetenes tidsvindu» i nord?

Næringshagen lokalutvikling med høy samfunnsverdi. Næringshagenes rolle i «mulighetenes tidsvindu» i nord? Næringshagen lokalutvikling med høy samfunnsverdi Næringshagenes rolle i «mulighetenes tidsvindu» i nord? Rammer og prinsipper for næringshagen LOKALER DRIFT Fysisk samlokalisering Teknisk tjenesteplattform

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 21.01.2016 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Klyngeprogrammets formål og tilbud 3. Utlysningen for 2016: Krav og kriterier 4.

Detaljer

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 Norinnova Technology Transfer AS Pb.6413- Forskningsparken 9294 Tromsø 77 67 97 60 post@norinnova.no www.norinnova.no Innovasjon i Nord Visjon Innovasjon i Nord Misjon

Detaljer

Plan for by- og regionsenterpolitikk

Plan for by- og regionsenterpolitikk Plan for by- og regionsenterpolitikk Terje Gustavsen 14. april 2016 Vekstkraft (i byene) skape vekst i eksisterende næringsliv og skape nye arbeidsplasser Nasjonal politikk å satse på byene Konsentrasjonen

Detaljer