FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget 12.04.2011"

Transkript

1 Fremtidig struktur for innovasjonsselskapene ID NRU Versjon 1.00 Gyldig fra Forfatter Ola Torstensen Verifisert Fylkestinget Godkjent <ikke styrt> Side 1 av9 FYLKESTINGSSAK Journalpost.: 10/36460 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 053/11 Fylkestinget Arbeid med fremtidig struktur for innovasjonsselskapene i Nordland Sammendrag Nordland fylkeskommune gjennomførte i 2009 og 2010 en evaluering av innovasjonsselskapene i fylket. Hovedkonklusjonen i evalueringen viser at selskapene står overfor økonomiske, kompetansemessige og resultatmessige utfordringer. Videre viser evalueringen tydelig at det er behov for mer robuste selskaper. Nordland fylkeskommune har i løpet av 2010 i samarbeid med SIVA startet prosessen med å strukturere innovasjonssystemet i fylket. Utgangspunktet har vært større integrerte regionale selskaper med flere funksjoner innebygd. Nordland fylkeskommune har i løpet av 2010 hatt en gjennomgang med alle innovasjonsselskapene i fylket for å følge opp evalueringens anbefalinger. Prosessene har imidlertid tatt lengre tid enn ønsket. Dette har vært en nødvendighet for å sikre gode prosesser og best mulig resultat. Nordland fylkeskommune viderefører igangsatte prosesser sammen med SIVA og innovasjonsselskapene, og har samtidig pekt ut noen satsingsområder for Disse satsingsområdene er etablering av Nordland Marin, Norges beste inkubatornett, et sterkt innovasjonsselskap i Salten og videreutvikling av InnovasjonsForum Nordland. Bakgrunn Fylkestinget ga i sak 46/2010 fylkesrådet i oppdrag å arbeide videre med en omstrukturering av innovasjonssystemet i Nordland i tråd med fylkesrådets anbefalinger. Vedtak i sak 46/2010: 1. Fylkestinget tar evalueringen til orientering og ber Fylkesrådet iverksette en prosess sammen med SIVA og det enkelte selskap for å finne fram til en framtidig struktur for innovasjonsnettverket i Nordland. 2. Fylkestinget ber om at forslag til en framtidig modell for Innovasjonsforum Nordland og innovasjonsnettverket legges fram i løpet av I løpet av høsten 2010 har det vært gjennomført møter med styrene i alle innovasjonsselskapene, flere møter med ledelsen i SIVA og fellesmøter med styreleder og daglig leder i selskapene i Vesterålen, Salten og Helgeland. I tillegg drøftinger av nye modeller på to samlinger i InnovasjonsForum Nordland og en egen strategisamling for lederne i innovasjonsselskapene. Det har kommet gode innspill og initiativ fra innovasjonsselskapene, og NFK har fremmet ulike modeller for en ny struktur, med hensikt å samle flere enheter til større integrerte selskaper for å oppnå større slagkraft, mer stabil økonomi og bedre utviklingsevne. 1

2 Oxford Research er tydelig i sin anbefaling om reduksjon av antall selskap i Nordland. Det er stort behov for en tettere samarbeidsstruktur som kan skape mer rom for utvikling, større utviklingsmiljøer og et økt fokus på vekst i de bedriftene som er lokalisert i innovasjonsselskapene. I 2010 brukte Nordland fylkeskommune ca 8 millioner i utviklingstilskudd til driften av enkeltaktører i innovasjonsnettverket, enkelttiltak for å styrke kompetanseutviklingen i nettverket samt drift av Innovasjonsforum Nordland. Evalueringen av innovasjonsselskapene, jfr. fylkestingssak 46/2010, viser tydelig at det er behov for mer robuste selskaper dersom fylkeskommunens målsetninger skal nås. Fylkesrådets prinsipale utgangspunkt har derfor vært ønsket om større integrerte regionale selskaper som kan tilby alle funksjoner: En inkubatorfunksjon som er del av et nasjonalt program En næringshagefunksjon som er et verksted for nyetablerte bedrifter og del av et nasjonalt program, og En kompetansefunksjon som arbeider med kompetanseheving i bedriftene primært regionalt, men også i hele fylket uavhengig av hvor innovasjonsselskapet er lokalisert Begrunnelsen for en slik modell som vil ha aktiviteter på flere steder i sin region, er at det vil skape et utviklingsmiljø med så stor tyngde at det vil ha selvstendig utviklingskraft. Det vil også kunne gi betydelige synergieffekter og kompetanseflyt mellom de ulike funksjonsområdene uten hensyn til administrative barrierer. I tillegg vil det redusere kostnadene og tid benyttet til administrasjon, og innovasjonsselskapenes ansatte kan primært bruke tiden på utviklingsarbeid. Innovasjonsselskapene er i seg selv et middel for å nå et større mål for hele Nordland. Nordland fylkeskommune og SIVA har samarbeidet tett om å skape god infrastruktur for nyskaping og innovasjon i fylket. Dette er forankret i partnerskapsavtalen mellom SIVA og fylkeskommunen. Etablering av næringshager og inkubatorer er basert på tre- eller femårige utviklingsavtaler, der både SIVA og Nordland fylkeskommune er inne med utviklingstilskudd. Næringshageprogrammet skulle erstattes av nytt næringshageprogram , men vil på grunn av nasjonale politiske forsinkelser løpe til Fylkeskommunene er tiltenkt en mer sentral rolle i det nye næringshageprogrammet, og vil blant annet kunne avgjøre hvilke næringshager som taes opp i programmet. Nåværende inkubatorprogram løper ut To viktige premisser i arbeidet med å strukturere innovasjonssystemet er at dette gjøres i full forståelse med SIVA. SIVA er operatør for 4 statlige innovasjonsprogrammer, og deltakelse i disse programmene er en forutsetnings for deltakelse i Nordland fylkeskommune sin satsing på innovasjonsselskaper. Opprinnelig målsetning for deltakelse i SIVA sine programmer var blant annet å gjøre innovasjonsselskapene økonomisk uavhengig. Dette har ansvarlige departement, SIVA og fylkeskommune erkjent ikke er mulig, og nye program er tuftet på en offentlig grunnfinansiering. De fire statlige innovasjonsprogrammene er: Næringshageprogrammet (løper ut juni 2011) FoU-inkubatorprogrammet (løper ut 2011) Industriinkubatorprogrammet (løper ut 2011) Matinkubatorprogrammet (løpet ut 2011) 2

3 Næringshageprogrammet er forlenget ut juni 2011, og det er foreløpig ikke klart hva som blir resultatet av statsbudsjettet når det gjelder omfanget av programmet fra denne dato. Det nye programmet legger opp til at alle eksisterende, og eventuelt nye, næringshager må søke om opptak. Innovasjonsselskapene vil konkurrere for å bli kvalifisert ut fra gitte kriterier, blant annet samlokalisering og antall bedrifter med vekstpotensial. Fylkeskommunene vil være sentrale i behandlingen av opptak til det nye næringshageprogrammet. Det er usikkert om eksisterende næringshager i Nordland får opptak i det nye programmet. Alle næringshager er informert om dette både fra SIVA og fra Nordland fylkeskommune. Det kommer nytt inkubatorprogram fra Dette programmet legger opp til en sammenslåing av de tre nåværende inkubatorprogrammene. Det arbeides nå i blant annet i SIVA, NHD og KRD med å legge økonomiske og organisatoriske rammer for det kommende programmet. Finansiering av inkubatorene i Nordland går ut 2011, med unntak av Pelagisk inkubator som er sikret finansiering ut Deltakelse i et av SIVA sine programmer har vært, og vil være, en forutsetning for tilsagn og utviklingstilskudd fra Nordland fylkeskommune. Med basis i evalueringen står innovasjonsselskapene i Nordland overfor følgende faglige og strukturelle utfordringer: Hvordan skape utviklingsdyktige, innovative og robuste miljøer? Sikre at innovasjonsselskapenes forretningsmodeller er i tråd med og rendyrket mot prinsippene i SIVA sine programmer og NFK sin politikk Hvordan videreutvikle kompetansen i det enkelte selskap og nettverk? Hvordan styrke mulighetene for å sikre en langsiktig finansiell modell (programdeltakelse)? Problemstilling Innovasjon handler om å gjøre noe nytt for å skape verdier. Å legge til rette for innovasjon er noe som må skje på mange fronter. Innovasjonspolitikk favner bredt, og den totale innovasjonsstrukturen er kompleks. For å lykkes i en stadig hardere internasjonal konkurranse trenger Nordland nyskapende bedrifter og næringsmiljøer i hele fylket. Næringslivet har selv ansvaret for å utnytte mulighetene i markedet, og mange bedrifter viser allerede i dag gode skaperevner. Fylkeskommunens oppgave er, sammen med andre offentlige aktører, å legge rammene som gir bedriftene enda større mulighet til innovasjon, omstilling og velfungerende finansielle og organisatoriske virkemidler. Dette gjøres blant annet gjennom velfungerende, robuste og kompetente innovasjonsselskaper i fylket. 3

4 Figur 1. Livsfaser, kilde: SIVA Forskning gir nye ideer og løsninger som igjen kan bidra til økt innovasjon. Forskningsinnsatsen ved bedrifter, universiteter og høgskoler og institusjoner bidrar til at dagens bedrifter er bedre rustet for fremtiden. Dersom ny kunnskap skal føre til innovasjon må den tas i bruk. Dette krever et godt samarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøer. Innovasjonsselskapene i fylket har her en viktig rolle, og skal bidra til at avstanden mellom næringsliv og forskningsmiljøer blir mindre. Nasjonalt ble innovasjonsselskaper opprettet for å dekke en markedssvikt de steder der næringslivet selv ikke hadde ressurser, kompetanse, finanser eller mulighet til å ta risiko for å utvikle nye produkter eller tjenester. Dette er fortsatt innovasjonsselskapenes hovedoppgave selskapene er i seg selv et virkemiddel for på sikt å nå en viktig nasjonal og regional målsetning. Det er derfor naturlig at innovasjonsselskapene struktureres på den måten som gir størst mulig utnyttelse av ressursene som er tilgjengelige. Inkubatorene skal bidra til en innovasjonsprosess som gir ideer mulighet til å utvikles til en ny bedrift og/eller videreutvikling av etablerte bedrifter ved å tilføre definerte tjenester. Fokuset er primært på etablering vekstkraftige nye bedrifter. For å illustrere skal en inkubator tilby tjenester fra ide til og med etablering av bedrift jfr. figur 1: livsfaser. I noen tilfeller bistår også inkubatorene drift og vekstfasen hos bedrifter i en tidsavgrenset periode. En næringshage er en samlokalisering av etablerte bedrifter som driver innen kunnskapsintensive næringer. En samlokalisering danner grunnlag for samarbeid og et faglig og sosialt miljø, samtidig som at administrative kostnader kan reduseres jfr. blant annet felles sekretærtjenester, renhold og kontorutstyr. I figur 1: livsfaser tilbys næringshagens tjenester i fasene bedrift og vekst. Alle land i OECD-området har etablert ulike strukturer eller virkemidler som skal være instrumenter i å skape nyetableringer og vekstbedrifter. Innovasjon foregår i bedrifter hverdag for å gjøre ting bedre, bli mer effektiv, oppnå høyere kvalitet og lønnsomhet, finne nye produktområder og utvikle sin konkurranseevne. Markedene blir stadig mer internasjonal, og det er viktig at Nordlands bedrifter har best mulig forutsetninger for å konkurrere på det internasjonale markedet. Det en rekke aktører, som sammen, skal bidra til at næringslivet i Nordland blir best mulig. Innovasjonsselskapene er bare en del av det samlede innovasjonssystemet som inkluderer utdannings- og forskningsinstitusjoner, kommunene, næringslivet, interesseorganisasjoner, fagbevegelser osv. 4

5 Nordland fylkeskommune ønsker også å se på om det er andre virkemidler som er hensiktsmessig å bygge opp, i denne sammenhengen ønsker en særlig å utrede behovet for tidlig kapital til nyetablerte bedrifter. Nordland fylkeskommunes økonomiske støtte til innovasjonsselskapene kommer under bestemmelsene om statsstøtte i EØS-avtalen. Dette innebærer at all offentlig støtte som begunstiger enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer, og som vrir eller truer med å vri konkurransen, i utgangspunktet er uforenelig med EØS-avtalen i den grad handelen mellom EØS-landene påvirkes. I arbeidet med større integrerte innovasjonsselskaper i Nordland vil offentlig støtte måtte begrenses med bakgrunn i bestemmelsene om statsstøtte i EØS-avtalen. Dette er mulig å løse gjennom en notifisering av fylkeskommunens ordninger. Det er per i dag ingen fylkeskommuner som har notifisert sine støtte ordninger. SIVA sine ordninger er notifiserte som FoUi-tilskudd (Forskning, Utvikling og Innovasjon) og NFK har sammen med KS sett på muligheten med å samarbeide med SIVA for å komme inn under notifiseringsordningen. Dersom fylkeskommunen gir støtte til innovasjonsselskap skal den gis som bagatellmessig støtte under forutsetning av at den over et tidsrom på tre regnskapsår ikke overstiger Euro ( kr med en kurs på 8). Bagatellmessig støtte er støtte av et omfang som ikke anses å påvirke konkurransen eller handelen mellom EØS-landene. Den relevante perioden på tre år er flytende, slik at det for hver ny tildeling av bagatellmessig støtte er nødvendig å fastsette samlet bagatellmessig støtte tildelt i det aktuelle regnskapsåret, samt i de to foregående regnskapsårene. Støtten skal anses for å være ytet på det tidspunktet hvor selskapet har fått tilsagn om støtte. Utbetalingstidspunktet har ikke noen påvirkning her. Bagatellmessig støtte er knyttet til selskap (juridisk enhet) og ikke til prosjekt. Figur 2: Faser i inkubasjonssatsingen, kilde: SIVA Nyetablerte bedrifter har behov for ulike former for kapital, og i ulike faser av sitt virke. Det er særlig i tidligfase, fasen før kommersialisering jfr. figur 2, der behovet for kapital er størst. Dette er en risikopreget fase, og i alle vestlige land er det offentlige inne med en betydelig andel av risikoen som tas i denne delen av en bedrifts liv. I denne fasen har ikke bedriften etablert omsetning av betydning, eller omsetning i det hele tatt. Tilgjengelig kapital i denne fasen vil bidra til å gjøre vekstkraftige bedrifter mer levedyktige. Behovet for denne typen kapital er stort nasjonalt, også i Nordland. 5

6 Vurderinger Nordland fylkeskommune er sammen med SIVA og lokalt næringsliv eier i Kunnskapsparken Bodø AS, Kunnskapsparken Helgeland AS og Forskningsparken Narvik AS. Næringshagene er eiet av SIVA og næringslivet, mens industriinkubatorene er eiet av SIVA og en eller to moderbedrifter. SIVA er i alle disse tilfellene minoritetseier. Endringer i organisering kan vanskelig utøves av NFK gjennom eierskap, og en vellykket organisering av innovasjonsstrukturen krever samhandling mellom NFK, SIVA, lokalt næringsliv, innovasjonsselskapene og andre sentrale aktører i innovasjonssystemet. Disse prosessene har på grunn av et stort antall involverte aktører dessverre tatt lengre tid enn planlagt, samtidig er det viktigste å samhandle slik at en får gode prosesser og dermed et best mulig resultat. Nordland fylkeskommune ser på innovasjonsselskapene i fylket som viktig i utviklingen av et fremtidig velfungerende næringsliv i Nordland. Hovedkonklusjonen i evalueringen viser at innovasjonsselskapene i Nordland står overfor økonomiske, kompetansemessige og resultatmessige utfordringer, og at det er mulig å oppnå større kraft gjennom en omstrukturering av selskapene. Det er behov for mer robuste selskaper dersom innovasjonssystemet skal fungere på best mulig måte. I den forbindelse er det nødvendig at Nordland fylkeskommune er tydelig i sine målsetninger. Nordland fylkeskommunes overordnede målsetning med innovasjonsselskapene er: Styrking av entreprenørskap og innovasjon i Nordland Etablering av flere kunnskapsbaserte bedrifter Skape et innovasjonssystem som fremmer vekst Skape innovasjonsmiljø med forankring i sentrale vekstmiljø i regionene Skape innovasjonsselskaper som har spiss- og breddekompetanse med fokus på bedriftsutvikling Bedre samarbeid mellom aktørene i innovasjonssystemet blant annet med sikte på kompetanseutvikling (NFK, NFR, IN, SIVA og innovasjonsselskapene) Disse målsetningene kan nåes gjennom ulike tiltak, der omstrukturering og styrking av innovasjonsselskapene er noen av disse. I løpet av 2011 skal Nordland fylkeskommune bidra til de overordnede målsetningene gjennom å blant annet bidra til gjennomføring av følgende aktiviteter: Styrking av inkubasjonssystemet - Norges beste inkubatornett: Inkubasjon er et verktøy for å fremme vekst og oppstart av nye bedrifter, og derigjennom bidra til økt verdiskaping. En robust regional inkubatortjeneste skal tilhøre et regionalt inkubatornettverk, for idefangst. verifisering, gruppering og plassering av ideer. Industrivekst Mosjøen AS, industriinkubator i Mosjøen, legger ned fra Det er naturlig at aktiviteter de gjennomfører også integreres i et regionalt inkubatornett slik at hele fylket tar del i et velfungerende system. Nordland fylkeskommune ønsker å bidra til at Nordland får Norges beste inkubasjonssystem - et robust og meget kompetent regionalt inkubatornettverk for alle i fylket. Bransjekompetanse og kapital blir svært viktige komponenter i tillegg til tjenestene en inkubator normalt tilbyr. Behovet for tidlig kapital: Pollenkapital og Såkornkapital er betegnelse på det helt tidlige kapitalbehovet i en bedrifts liv. Før det er etablert omsetning av betydning eller en omsetning i det hele tatt. Dette er en svært risikopreget fase, og i alle vestlige land er det offentlige inne med en betydelig andel av risikoen som taes i denne delen av en bedrifts liv. Behovet for tidlig kapital er stort, og organisasjonen Norsk Venture hevder at etterspørselen er langt større enn tilbudet. Etter tilbakemeldinger og samtaler med gründere, innovasjonsselskaper og SIVA er det behov for en styrking av tilgangen på tidlig kapital. Nordland fylkeskommune ønsker derfor å sette i gang et arbeid med å bygge opp økonomiske virkemidler av denne typen. 6

7 Ett utviklingskraftig innovasjonsselskap i Salten: I Salten har Kunnskapsparken Bodø AS og Saltin AS satt i gang prosessen med å se på muligheten om en felles forretningsmodell der Saltin AS integreres i Kunnskapsparken Bodø på en eller annen måte. Nordland fylkeskommune har bistått økonomisk i denne prosessen. En sammenslåing må ikke føre til økonomiske merbelastninger for det overtakende selskap. Det sentrale er at kompetanse kan videreutvikles og at det drives en økonomisk forsvarlig aktivitet, samt at Indre Salten knyttes tettere til Bodø. Fusjonering av selskap i Vesterålen etablering av Nordland Marin: Nordland har rike naturressurser og høy kompetanse innenfor mange næringsområder. Å utnytte disse fortrinnene er avgjørende for vår fremtidige vekst og velferd. Nordland har et fortrinn innenfor de marine næringene, og er blant annet største fylket innenfor havbruk av laks. Innovasjonsselskapene Vesterålen Fiskeripark AS og Pelagisk Inkubator AS fusjonerer i løpet av 2011, og arbeider for et regionalt marint selskap. Nordland fylkeskommune er svært positive til initiativet om et større regionalt selskap som kan ivareta og videreføre den viktige marine næringen i Nordland og vil arbeide for at dette blir en realitet. InnovasjonsForum Nordland: InnovasjonsForum Nordland (IFN) ble etablert i 2004 som en arena for erfaringsutveksling og læring for de innovasjonsselskapene i fylket som er den del av samarbeidsstrukturen mellom SIVA og Nordland fylkeskommune. IFN sitt overordnede mål er å bidra til et innovativt og verdiskapende næringsliv gjennom kompetanse og nettverksbygging mellom aktørene. Hovedkonklusjonen fra evalueringen er at IFN fungerer bra og bør videreføres i en eller annen form. IFN har de siste 5 årene blitt driftet av Kunnskapsparken Bodø. Sekretariatsfunksjonen er fra 2011 overført til avdeling for næring og regional utvikling i Nordland fylkeskommune primært for å sikre forumets legitimitet.. Forumet vil fra 2011 ha et annet innhold, med særlig fokus på kompetanseheving i innovasjonsselskapene og koblingen mot næringsliv, kapital og FoU. Andre initiativ og igangsatte prosesser i hele fylket følges følgelig opp i tett samarbeid med SIVA og innovasjonsselskapene. Konsekvenser Saken har ingen økonomiske konsekvenser i inneværende budsjettår. Konsekvenser av mulige endringer innarbeides i budsjett fra og med Tiltaket har ingen miljømessige, likestillingsmessige eller administrative konsekvenser for Nordland fylkeskommune. 7

8 Fylkesrådets innstilling til vedtak 1. Fylkestinget er tilfreds med prosessen som er satt i gang med utvikling av innovasjonsselskapene i Nordland, og slutter seg til arbeidet som er gjort. 2. Fylkestinget ber Fylkesrådet viderefører igangsatte prosesser sammen med SIVA og de enkelte innovasjonsselskaper. 3. Fylkestinget ber Fylkesrådet om å arbeide videre med etablering av en forsterket inkubatorsatsing i Nordland inkludert utredning av nye økonomiske virkemidler. 4. Fylkestinget slutter seg til arbeidet med å bygge opp et marint utviklingsselskap for hele Nordland. Bodø den Odd Eriksen fylkesrådsleder sign Arve Knutsen fylkesråd for næring sign Fylkestinget FT-053/11 Innstillinga fra komite for næring ble lagt fram av komiteleder Bent Eriksen, Høyre: 1. Fylkestinget er tilfreds med prosessen som er satt i gang med utvikling av innovasjonsselskapene i Nordland, og slutter seg til arbeidet som er gjort. 2. Fylkestinget ber Fylkesrådet viderefører igangsatte prosesser sammen med SIVA og de enkelte innovasjonsselskaper. 3. Fylkestinget ber Fylkesrådet om å arbeide videre med etablering av en forsterket inkubatorsatsing i Nordland inkludert utredning av nye økonomiske virkemidler. 4. Fylkestinget slutter seg til arbeidet med å bygge opp et marint utviklingsselskap for hele Nordland. Ketil Rønning, DnA og Beate Bø Nilsen, Høyre, fratrådte som inhabil ved behandling av saken. Votering: Komitéinnstillinga enstemmig vedtatt. 8

9 Vedtak: 1. Fylkestinget er tilfreds med prosessen som er satt i gang med utvikling av innovasjonsselskapene i Nordland, og slutter seg til arbeidet som er gjort. 2. Fylkestinget ber Fylkesrådet viderefører igangsatte prosesser sammen med SIVA og de enkelte innovasjonsselskaper. 3. Fylkestinget ber Fylkesrådet om å arbeide videre med etablering av en forsterket inkubatorsatsing i Nordland inkludert utredning av nye økonomiske virkemidler. 4. Fylkestinget slutter seg til arbeidet med å bygge opp et marint utviklingsselskap for hele Nordland. Interne referanser Eksterne referanser 9

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING tuzla NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING 2012-2022 Programbeskrivelse Tittel oslo kristiansand 24.10.13 24.10.13 BAKGRUNN Næringslivet vi skal leve av etter oljen må skapes nå. Nordic Entrepreneurship Monitor

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Innovasjonsselskaper i Norge

Innovasjonsselskaper i Norge UTKAST 16.12.10 Innovasjonsselskaper i Norge Kartlegging av aktivitet forslag til forbedringer FINs Årskonferanse 2012 Styreleder Terje Handeland og rådgiver Bjørn Løvlie www.fin.no Innhold 1. Status for

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN Sluttseminar for Kompetanseoffensiven Sarpsborg 27. november 2015 André Flatnes Vår inngripen med Kompetanseoffensiven Engasjert av Østfold fylkeskommune for å evaluere

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Journalpost.: 10/39224 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 038/11 Fylkesrådet 15.02.2011 Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Sammendrag Formålet med denne saken er å

Detaljer

Forretningsplan IndPro AS

Forretningsplan IndPro AS Forretningsplan IndPro AS Plan for videreføring av nyskapings- og utviklingsprogrammet 2002-2007 Orientering til Innherred samkommunestyre 26. oktober 2006 Innhold Bakgrunn Forretningsidé, visjon og mål

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Vedlegg 4b Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Statistikkdelen Statistikkdelen er en standard rapport til departementet. Det skal rapporteres på bruk av midlene på geografi

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk

Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Virkemidler for økt entreprenørskap blant akademikere et kritisk blikk Akademikernes frokostseminar om oppstart av kunnskapsbedrifter, 7. mai 2013 Daniel Ras-Vidal seniorrådgiver innovasjonspolitikk, Abelia

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004

Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Finnmarkskonferansen 2004 Alta 8.-9. september 2004 Vi tar tak;-) Nye regionale virkemidler for vekst og innovasjon Harald Karlstrøm, daglig leder Origo Nord AS Origo Kapital AS Origo Såkorn AS Fra statlige

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008

MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 Saknr. 3100/08 Løpenr.10097/08 Ark.nr. 223 U01. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Eierskifte. Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet

Eierskifte. Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet Eierskifte Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet Bodø, 13. februar 2007 1 Regjeringens eierskapsmelding Regjeringens næringspolitikk Eierskap offentlig og privat Hvorfor er regjeringen

Detaljer

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Saknr. 15/1634-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «HKP Startup» er forenlig

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Rammeavtale med Levanger kommune Årsrapport 2013 - presentasjon til formannskapet 12. februar 2014 Anne Segtnan og Knut Baglo Rammeavtalen med levanger

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Verktøy for vekst om Innovasjon Norge og Siva SF

Verktøy for vekst om Innovasjon Norge og Siva SF om Innovasjon Norge og Siva SF Bakgrunn: Aktiv næringspolitikk Mål for næringspolitikken: Arbeid til alle og størst mulig verdiskaping Næringsutvikling i hele landet Gode generelle rammebetingelser Aktiv

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Tromsø 28. juni 2005

Tromsø 28. juni 2005 Tromsø 28. juni 2005 Agenda Velkommen Presentasjon av deltakere Presentasjon av ideen om gründersenter i nord Spørsmål/diskusjon Oppsummering Interimstyret Torbjørn Evanger, KS Troms Ann-Kristin Edvardsen,

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon

Agenda. Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon 1 Agenda Litt om NTNU og NTNUs strategi «Arbeidsmetodikk» Stab Nyskaping Innovasjonsøkosystemet Eksempel prosjekter Refleksjon, videre diskusjon www.ntnu.no April 2011 2 NTNU: 50/50 harde og myke vitenskaper

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09. Horten kommune Vår ref. 13/37970 13/4230-2 / FA-U00 Saksbehandler: Karl Jørgen Tofte Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Saksframlegg Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 Saksbehandler: Dag Høiholt-Vågsnes GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015

NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 NORINNOVA STRATEGI DOKUMENT 2012-2015 Norinnova Technology Transfer AS Pb.6413- Forskningsparken 9294 Tromsø 77 67 97 60 post@norinnova.no www.norinnova.no Innovasjon i Nord Visjon Innovasjon i Nord Misjon

Detaljer

Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet

Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet Komite for næring Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting er tilfreds med at det legges fram en plan for utbygging av Aasta Hansteen (PL218

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 21.01.2016 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Klyngeprogrammets formål og tilbud 3. Utlysningen for 2016: Krav og kriterier 4.

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Saknr. 2061/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Årsrapport 551.60 og 551.61- midler for 2012 fra Østfold fylkeskommune Innledning

Årsrapport 551.60 og 551.61- midler for 2012 fra Østfold fylkeskommune Innledning Årsrapport 551.60 og 551.61- midler for 2012 fra Østfold fylkeskommune Innledning De statlige midlene kap. 551.60 har Østfold fylkeskommune fordelt på følgende prosjekter i 2011: Interreg IVA 9 350 000

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv

Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Visjon: Motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Mål: 1000 studenter i 2017-500 heltid og 500 deltid Styrket FoU-miljø,

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune, Norges forskningsråd DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN Dok.nr. 2 7 HOV 2008 T ArklvnrSb 6.Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200806720-/TMA

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Historikk og bemanning Kom i stand etter signaler fra KRD NFK fikk tilført statlige midler til satsing Fylkestinget valgte i 2002

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim

Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Forskerkompetanse med lokal forankring: hva kan det bety? Roger Sørheim Dagens innlegg - Koblingen mellom forskning og industri - Hvorfor? Hvor ligger utfordringene? - Raufoss som eksempel - Etablering

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker

Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker Næringskomiteen Oslo 05.11.2013 Stortinget 0026 Oslo Att: Komitésekretær Marit Halleraker FINs høringsbrev til Næringskomiteen - statsbudsjettet for 2014 Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN)

Detaljer

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Knut Senneseth Utvärderingsnätverket Stockholm 27 mai 2015 Formål: Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Bidrar til vekst. Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse 2014 - Førundersøkelsen

Bidrar til vekst. Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse 2014 - Førundersøkelsen Bidrar til vekst Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse 2014 - Førundersøkelsen Bidrar til vekst Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse 2014 - Førundersøkelsen Desember 2015 Oppdragsgiver Innovasjon

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune. Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1

Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune. Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1 Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1 Mat i systemet/system for maten? 2 Fylkeskommunens oppgaver: Næringsutvikling. Rekruttering.

Detaljer

God forvaltning av landbruket

God forvaltning av landbruket God forvaltning av landbruket Næringsråd Arve Knutsen (KrF) 2. Mars 2011 Litt om meg selv Godt gift har 4 voksne barn Senja- gutt Jobbet 34 år, hvor 10 år som daglig leder i et rørleggerfirma i Bodø (

Detaljer

Tilskudd til fremtidens løsninger

Tilskudd til fremtidens løsninger Tilskudd til fremtidens løsninger VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Gode innovasjonsprosjekt i næringslivet Vi går i dialog og utfordrer bedriftene Våger du å tenke innovativt? Har du internasjonale

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/10 Fylkestinget 15.02.2010

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/10 Fylkestinget 15.02.2010 Journalpost.: 10/88 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/10 Fylkestinget 15.02.2010 Melding om oppstart - Regional plan for Vefsna Sammendrag Med bakgrunn i St.prp. nr. 53 (2008-2009)

Detaljer

Store programmer nytt klimaprogram. NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari

Store programmer nytt klimaprogram. NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari Store programmer nytt klimaprogram NRØA, 9. januar 2013, Jon Holm og Eivind Hoff-Elimari 1. Kort om Store program i Forskningsrådet 2. Anbefalinger fra internasjonal evaluering av norsk klimaforskning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi?

Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning. - hvor står vi og hvor går vi? Verdiskaping og kommersialisering fra offentlig finansiert forskning - hvor står vi og hvor går vi? FORNY-forum, Trondheim 6.mai 2015 Anne Kjersti Fahlvik Bursdagsfeiring for vital 20-åring - erfaren,

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 074/12 Fylkestinget 11.06.2012

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 074/12 Fylkestinget 11.06.2012 Journalpost.: 12/3336 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 074/12 Fylkestinget 11.06.2012 Status for bredbåndsutbyggingen i Nordland Sammendrag Arbeidet med å få på plass en organisering

Detaljer