Årsrapporten er utarbeidet av:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapporten er utarbeidet av:"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR HAMARTILTAKENE 2012

2 Forord Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende, ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling. Hamartiltakene er en virksomhet knyttet til Kirkens Sosialtjeneste, Seksjon oppfølging. Et stort antall frivillige utgjør en særdeles viktig ressurs for Hamartiltakene, og de utgjør hver især en forskjell for våre brukere. De frivilliges arbeidsinnsats i Hamartiltakene tilsvarer ca. 14 årsverk og til sammen en økonomisk verdi på i underkant av 7 millioner kroner. Hamartiltakene får en god del støtte fra privatpersoner, lag og foreninger, og vi vil på denne måten takke alle bidragsytere, både private og offentlige, som muliggjør vårt arbeid. Det er vanskelig å trekke frem noen ekstra når man skal takke, men i år ønsker vi å rette en ekstra takk til Civitan, Sanitetsforeningen og Hamar frimurerloger. Civitan har trofast gitt oss penger gjennom mange år, og det er også blitt en tradisjon at de ordner i stand julebord for brukerne av Værestedet før jul. Sanitetsforeningen er en av våre trofaste hjelpere med økonomisk drahjelp til flere av våre prosjekter. Hamar frimurerloge har spesielt bidratt økonomisk med betydelige beløp, dette også gjennom flere år. Deres støtte betyr mye for oss, og vi vil på denne måten takke for at dere er med og gjør en forskjell for andre. Vi ønsker også å takke alle andre bidragsytere, både private og offentlige, for deres støtte og hjelp til våre tiltak, noe som er med og muliggjør vårt arbeid. Vi håper at våre offentlige bidragsytere i 2013 vil sørge for enda større forutsigbarhet og trygghet for vår økonomiske situasjon i årene fremmover. Det er verdt å merke seg at vi i løpet av året har fått en bekreftelse på vårt arbeid. Hamar kommune har gitt IRIS i oppdrag å evaluere rusarbeidet i kommunen. Arbeidet med evalueringen er foretatt sommer/høst Formålet med evalueringen er å gi en statusbeskrivelse i forbindelse med ny helse- og omsorgsplan i kommunen. Tiltak drevet av Kirkens Sosialtjeneste inngår i evalueringen. Samlende for oppdraget er å undersøke helheten i tilbudet til voksne rusavhengige i Hamar, hvorvidt det er en tiltakskjede med sømløse overganger mellom de ulike leddene og hvordan aktørene samarbeider. Det ble derfor gjennomført kvalitative intervjuer med sentrale aktører for å besvare problemstillingene i evalueringen høsten Konklusjonen var meget positiv, og der står blant annet følgende: «og om kommunen skulle overtatt tjenestene som Arbeideren og Barmsenteret representerer, ville dette medført økte kostnader. Disse tiltakene utløser ressurser som frivillige, som utgjør flere årsverk, og 2

3 inntekter fra andre steder, herunder gaver, som kommunen i mindre grad ville ha kunnet utløse selv. Vi mener at kommunens støtte til Hamartiltakene er vel anvendte midler, og bidrar til å gi den positive vurderingen av rusarbeidet i Hamar som synes å være en gjennomgangsmelodi i evalueringen.» Årsrapporten er utarbeidet av: Frode Stensrud (tiltaksleder på Barm), Roy Arne Engebakken (tiltaksleder i Boligtiltaket Folkestadsgate), Rita Merete Nygårdsmoen (tiltaksleder på Værested Arbeideren) og Anne Berit Nomerstad (virksomhetsleder). Eventuelle spørsmål knyttet til rapporten kan rettes til Anne Berit Nomerstad, Grønnegata 51, 2302 Hamar, tlf: Hamar, februar 2013 Anne Berit Nomerstad virksomhetsleder Hamartiltakene 3

4 Takk for støtten i 2012 Justisdepartementet Hamar kommune Stange kommune Fylkeskommunen Helsedirektoratet Civitan Hamar frimurerloger Lionsklubbene i dristriktet Sanitetsforeningen KA Rasmussen Hamar menighet Hamar frikirke Fattigmann Bakers Bama Tine Stabburet Ingvoldstad gård Mjøsgrønt Furnes allmenning Montèr Kiwi Gravdahl Privatpersoner Og andre vi eventuell kan ha glemt 4

5 Innholdsfortegnelse: Forord Innholdsfortegnelse.. Bakgrunn og utvikling 1 Felles målsettinger og prioriterte oppgaver for Hamartiltakene Forutsigbar økonomi Sikre Hamartiltakene en forutsigbar og langsiktig finansiering for å skape trygghet for brukere og ansatte. Forutsigbar økonomi Sikre god profilering og godt omdømme av Hamartiltakene Sikre en god forvaltning og drift av lokalene vi eier og leier 1.2 Diakonalt samfunnsengasjement Utvikle det diakonale arbeidet i Hamartiltakene Styrke det diakonale arbeidet sammen med andre samarbeidspartnere 1.3 Organisasjon og samarbeid Hamartiltakene skal utvikle sin helhetlige modell og samarbeidet med andre skal styrkes Videreutvikle og styrke brukermedvirkning i Hamarmodellen Styrke og utvikle samarbeidet med Høyskolen på Lillehammer Styrke HMS arbeidet på alle tiltakene, og i samarbeid med Stamina HOT og IA videreutvikle dagens handlingsplaner Utvikle og styrke det frivillige arbeidet i Hamartiltakene 1.4 Ledelse og personalutvikling Hamartiltakene skal arbeide for å beholde visjonære, kreative og målrettede ledere og medarbeidere Utvikle gode lederverktøy og faglige metoder for arbeidet 2 Resultater og evaluering av måloppnåelse for de enkelte tiltak Værested Arbeideren 2.2 Oppsummering 2.3 Evaluering av måloppnåelse 5

6 2.4 Barm 2.5 Oppsummering 2.6 Evaluering av måloppnåelse 2.7 Folkestadsgate 2.8 Oppsummering 2.9 Evaluering av måloppnåelse 3 Drift og organisering 3.1 Driftsstyret 3.2 HMS/ IA arbeid 3.3 Helhetlig oppfølging og metodikk 3.4 Diakonal- og faglig oppfølging 3.5 Kompetanse 3.6 Ansatte 3.7 Frivillighet 2.8 Deltagere 3.9 Brukermedvirkning 3.10 Kriminalomsorg / fengselsarbeid 3.11 Samarbeid 3.12 Møter og aktiviteter 4 Oppsummering og utfordringer 4.1 Økonomi 4.2 Faglighet og kompetanse 4.3 Tiltaksplasser i nav 4.4 Bemanning 5 Kort om budsjett og regnskap Vedlegg: Organisasjonskart Fakta og tall Budsjett og regnskap 6

7 Bakgrunn og utvikling Kirkens Sosialtjeneste, Hamartiltakene er et unikt samarbeid mellom en ideell stiftelse og kommunen om helhetlig oppfølging av mennesker med bakgrunn i rusavhengighet og kriminalitet. Som det fremgår av innledningen, består Hamartiltakene av tre virksomheter. Sammen arbeider virksomhetene for å gi omsorg og utfordringer til dem som sliter med rus. Våre tiltak: Barmsenteret ble etablert i 1996 som et 3-årig prosjekt med betydelig økonomisk støtte fra lokalmiljøet. Senteret ligger i 2. etasje i en bygård i Hamar sentrum. Her har vi gode lokaler med stue, kjøkken, to kontorer, møterom, datarom, stille rom og toalett. Målsettingen er å tilby ettervern til løslatte etter soning, de som har vært i behandling i institusjon og hjelp til de som ønsker å bryte med sitt rusmisbruk. Senteret jobber langsiktig med deltakerens hele livssituasjon -herunder bolig, helse, arbeid/utdannelse og nettverk. Tiltaket er basert på veiledning, medvandring og felleskap. Barmsenteret har fast åpningstid mandag fredag, og har i dag mellom 8-15 personer på besøk hver dag. Barmsenteret drifter egen gjenbruksbutikk i første etasje i tilknytning til senteret. Værestedet ble etablert i Villa Hasselbakken 25. oktober Januar 2007 kjøpte Kirkens Sosialtjeneste bygården Arbeideren i Hamar sentrum. Værestedet fikk tilhold i første etasje, med innflytting i nye flotte lokaler 4.juni Værestedet er et lavterskel tilbud til aktive rusavhengige i Hamar og omegn. Det skal være et godt sted med åpen dør hvor det er helsetilbud og hjelp til å komme i kontakt med ulike hjelpeinstanser. Værestedet har som mål å heve livskvaliteten for brukerne og redusere de helsemessige skadene av rusmiddelbruk. Værestedet har hatt fast åpningstid mandag fredag, og har i dag mellom personer på besøk hver dag. Boligtiltaket Folkestadsgate ble etablert 31. mars 2005, og er et samarbeid mellom Hamar kommune og Kirkens Sosialtjeneste. Folkestadsgate er et botilbud med oppfølging av hver enkelt leietaker. Målsettingen er å bidra til at den enkelte leietaker skal bli mest mulig selvhjulpen med rusfrihet som optimalt mål. Boligtiltaket ligger sentrumsnært i Hamar, og består av 5 leiligheter foruten en personalbase. Leieavtaler skrives i utgangspunktet for ett år med mulighet for forlengelse. Utover vanlige forpliktelser i forbindelse med leieforhold, forplikter leietakerne seg til individuelle oppfølgingsavtaler der vi jobber langsiktig med leietakernes livssituasjon som beskjeftigelse (skole/arbeid), økonomi, helse, nettverk og fritid. Ellers gjelder husleielovens Se for øvrig uttalelse i rapporten fra IRIS, neste side. 7

8 Uttalt av IRIS 2012: Samlet sett utgjør Hamartiltakene et tilbud på ulike nivåer fra lavterskel dagsenter, rusfritt senter for psykososial rehabilitering og rusfritt boligtiltak. Alle tiltakene representerer også tilbud for personer med samtidige rus og psykiske lidelser. Etter vår vurdering gjør de ulike Hamartiltakene en god innsats under ulike forutsetninger. Arbeideren med sitt lavterskeltiltak gir et forsvarlig tilbud til brukere som lett faller utenfor vanlige tiltak, men unntak av LAR-pasienter. Tiltaket er et tilbud til mange av de svakeste i rusmiljøet. Barmsenteret representerer et viktig rehabiliteringstiltak, og det er vesentlig at tiltaket klarer å opprettholde en profil som rusfritt. Folkestadsgate kan sammenlignes med en bemannet omsorgsbolig for aktiv rehabilitering.» 8

9 1 Felles målsettinger og prioriterte områder for Hamartiltakene Målene er fastsatt på bakgrunn av Hamartiltakenes felles virksomhetsplan. Virksomhetsplanen bygger på Kirkens Sosialtjenestes visjon, det finnes alltid muligheter og de fire kjerneverdiene: respekt, kompetanse, dristighet og håp Forutsigbar økonomi Sikre Hamartiltakene en forutsigbar og langsiktig finansiering for å skape trygghet for brukere og ansatte forutsigbar økonomi. Driftsavtalen med Hamar kommune utgår i Samarbeidet og dialogen er startet når det gjelder videreføring og videreutvikling av denne avtalen. Vi har tett dialog med Hamar kommune, og også med nabokommunen Stange som bidrar med midler, mens Ringsaker har valgt å bygge opp sitt eget tiltak og derfor benytter midlene selv. Det har vært brukt tid på å utarbeide gode prosjektsøknader innenfor dagens drift for å styrke og sikre tiltakenes fremtidige finansiering, noe som blant annet har resultert i to prosjekter med midler til styrking av kommunalt rusarbeid. Det har også vært gjennomført møter med kommunens politikere og administrasjon. Arbeidet med å lage ressurs- og nettverkskart av viktige personer i næringslivet som eventuelt kan bidra med ekstern finansiering, har ikke vært påbegynt, men det antas at dette vil starte i Det er i samarbeid med driftsstyret laget en plan for økt inntjening Sikre god profilering og godt omdømme av Hamartiltakene. Vi har i løpet av året videreutviklet vår felles informasjonsbrosjyre for Hamartiltakene. Vi har i tillegg hatt som målsetting å lage en presentasjonsfilm om tiltakene, dette har ikke blitt prioritert. Hamartiltakene har hatt positiv omtale i de lokale mediene i året som har gått. Det har også vært flere oppslag om tiltakene i = innlandet som er et lokalt gatemagasin. Gatemagasinets redaksjon vant også Hamar kommunes mangfoldspris i 2012, noe som ble lagt merke til. Det ble laget en CD av Hamartiltakene med positiv omtale i riksdekkende medier som P2 og Hamar Arbeiderblad. Vi er stolte av å ha levert et meget godt produkt der 15 brukere medvirket. Hamar kommune har gitt IRIS i oppdrag å evaluere rusarbeidet i kommunen. Arbeidet med evalueringen ble, som tidligere nevnt, foretatt høst Formålet med evalueringen var å gi en statusbeskrivelse i forbindelse med ny helse- og omsorgsplan i kommunen. Tiltak 9

10 drevet av Kirkens Sosialtjeneste, Hamartiltakene inngikk i evalueringen. Konklusjonen er samlet sett at: Tilbudet til de rusavhengige i Hamar er bra, kan stå som en oppsummering av vår gjennomgang. Ja, nesten for bra, det trekker til seg brukere fra omlandet. Vår hovedkonklusjon er følgelig at Hamar er godt forspent når det gjelder tiltak overfor rusavhengige. Man har et bredt spekter som dekker ulike behov. Og i det store og hele så oppleves tilbudet som helhetlig.» Sikre en god forvaltning og drift av lokalene vi eier og leier. Det er blitt gjennomført en gjennomgang av lokalene og de behov som Hamartiltakene har. Vi har i løpet av året pusset opp Folkestadsgates utvendig fasade. Det ble satt i gang oppussing av taket på Arbeideren høsten Det er ikke arbeidet mer med utleie av 2.etg i Arbeideren, men en ser at lokalene blir benyttet av brukere på en god måte, uten at dette medfører økte inntekter. Når det gjelder Barm, er lokalene egnet for dagens drift, og man ser at samordningen av Føniks og Barm gir en økt synergi som er positivt, selv om det hadde vært fristende å eie eget lokale, der også. 1.2 Diakonalt samfunnsengasjement Utvikle det diakonale arbeid i Hamartiltakene Det har vært gjennomført to interne fagdager i Hamartiltakene der holdninger, verdier og etikk har vært en del av innholdet. Dette har også resultert i en gjennomgang av vårt fagdokument der dette har vært en del av dokumentet. Vi har hatt en bevisst bruk og gjennomgang av våre stillerom, symboler og utsmykning internt på alle tiltakene som en del av arbeidet med dette. Det diakonale arbeidet er videreutviklet gjennom faste møter i diakoniutvalget i Hamartiltakene -med møteplan og årsplan for dette arbeidet. Det er utarbeidet en diakonal plattform og et årshjul for diakonalt arbeid. Dette er spennende, tidkrevende og et langsiktig arbeid. Diakoniutvalget har i løpet av året gjennomført faste møter og arrangert en konsert i Hamar domkirke. Hamartiltakene har fått midler til eget CD prosjekt, her medvirket 15 brukere og saken ble omtalt i lokale medier på en positiv måte. Vi har arbeidet bevisst med å bli bedre på dokumentasjon av arbeidet, og målsettingen er tydeligere målingsverktøy, kartleggingsverktøy slik at vi blir bedre på å dokumentere våre resultater, også på dette området Styrke det diakonale arbeidet i sammen med andre samarbeidspartnere. Vi har i flere år hatt som en tradisjon å arrangere en konsert med et diakonalt tema siste helga i oktober. I år hadde vi tema menneskeverd. Dette var en konsert gjennomført i Hamar domkirke og som virkelig var et løft og en positiv opplevelse for alle. Det var mange 10

11 medvirkende, deltagere og betalende som var fornøyde med arrangementet. Det mest positive var den store brukermedvirkningen før og under selve arrangementet. Brukere og ansatte har medvirket på gudstjeneste med påfølgende kirkekaffe på Barm. Vi har i løpet av året laget en ny adventsstall med støtte fra Furnes allmenning. Stallen sto oppe en uke i begynnelsen av desember. Dette er et tradisjonelt samarbeid med Hamar menighet, der målsettingen har vært å Være et nærvær, og en oase i travelheten. Vi ønsker å formidle julebudskapet på en enkel og grei måte til de som går forbi. Vi mener dette arrangementet med adventsstallene er viktig fordi vi her kan minne folk på julens budskap og også presentere vårt arbeid. Stallen skal være et pusterom i en travel førjulstid. Vi har i løpet av året styrket og videreutviklet samarbeidet med Hamar menighet ved besøk til ulike menighetsråd, møter/treff og diakoniutvalg. Det har også vært deltagelse på ulike treff i kirkene rundt om i menighetene. Det har vært gjennomført flere faste samarbeidsmøter i forum for frivillige organisasjoner, der Hamartiltakenes rolle er sentral ved innkalling til møter og skriving av referat. 1.3 Organisasjon og samarbeid Hamartiltakene skal utvikle sin helhetlige modell og samarbeidet med andre skal styrkes Det har vært gjennomført faste møter i ressursgruppa der ulike temaer innenfor vårt arbeidsfelt har vært saker. Vi har startet arbeidet med å gjennomføre faste møter i ledergruppa med fokus på modellen i sin helhet. Hamartiltakene har i sammen med Hamar kommune sitt rusarbeid, vært eksternt vurdert. Der fikk vi bekreftet positivt hva vårt arbeid betyr og også fått befestet vår kvalitet og kompetanse på området. Vi viser til sitat fra IRIS: Vår gjennomgang har også vist at punktene kompetanse og brukerperspektiv er rimelig godt dekket i Hamar. Kompetansen blant de som jobber med rusarbeid i Hamar er god, og det jobbes tverrfaglig, blant annet i Rusteamet, det akutte ambulante teamet ved DPS og ved Hamartiltakene.» Vi har ikke ønsket å starte opp med kursing av kvalitetssystemet Equass, men vil avvente føringer fra hovedkontoret på tilsvarende tiltak i seksjon oppfølging. Vi har i løpet av året gjennomført møter med Gatejuristen, og det ble før jul ansatt en person i stillingen med kontortilhørighet i Arbeideren. Denne stillingen vil styrke samarbeidet med andre aktører. 11

12 1.3.2 Videreutvikle og styrke brukermedvirkning i Hamarmodellen. Det har vært arbeidet bevisst for å få et helhetlig system for brukermedvirkning i Hamartiltakene. Vi fikk på plass et brukerråd for Hamartiltakene som gjennomførte flere møter, men det er ikke noen brukerorganisasjoner /personer som per i dag tar ansvaret for dette arbeidet. Vi har etablert brukerstyrte aktiviteter i tett samarbeid med brukerorganisasjonene. Det er videre gjennomført faste møter med brukerorganisasjonene, og det er gjennomført brukeropplæring og kursing av enkeltpersoner og grupper. Sitat fra IRIS: Generelt mener vi at brukermedvirkning er godt ivaretatt i Hamar, både på system- og individnivå, mens pårørendes medvirkning kan styrkes selv om de til en viss grad er inkludert. IRIS legger også merke til og kommenterer at det er gjennomført ulike kartlegginger -spesielt av Hamartiltakene, og i noen grad av andre tiltak, hvor brukernes syn på tjenestene kommer frem. I hvilken grad dette har ført til forbedringstiltak, er uklart, men Kirkens Sosialtjeneste har med sin aktive brukermedvirkning gode muligheter for å gjennomføre forbedringer. Det er i løpet av året gjennomført egne brukerundersøkelser på alle tiltakene -med god deltagelse. Resultatene av undersøkelsene vil danne grunnlaget for tiltak i det videre arbeidet med kvalitet og målrettet arbeid på området Styrke og utvikle samarbeidet med Høyskolen på Lillehammer (HIL) Det er startet et arbeid inn mot Høyskolen på Lillehammar på hvilke fokusområder vi ønsker en evaluering av vår faglighet. Samarbeidet med HIL fortsetter, både i forhold til ordinære studenter og de som skriver bachelor eller masteroppgave. Det er hittil skrevet en bacheloroppgave om Værestedet som et resultat av dette arbeidet. Det er også gjennomført samarbeidsmøter rundt avsluttet prosjekt i 2011 som har dannet grunnlaget for arbeidet i Tiltakslederne og virksomhetsleder har vært med i undervisningen for sosionomstudentene på HIL der frivillig sektor var tema. Det er i løpet av året avholdt faste samarbeidsmøter med HIL, og det vil i løpet av neste år legges en plan for det videre samarbeidet Styrke HMS arbeidet på alle tiltakene, og i samarbeid med Hjelp 24 og IA videreutvikle dagens handlingsplaner Det er gjennomført faste møter med IA og Hjelp 24, nå skiftet navn til Stamina HOT, og det er laget egne handlingsplaner for dette arbeidet. Målsettingen er å styrke fokuset på sykefravær, oppfølging og tilrettelegging for den enkelte ansatt for å forebygge sykefravær. Folkestadsgate hadde tilsynsbesøk av Arbeidstilsynet i 2012, og dette gav oss en bekreftelse på at våre planer i Hamartiltakene og 12

13 dokumentasjonen i virksomheten på dette området er godkjent. Vi har også hatt en gjennomgang av alle virksomhetens HMS planer som en del av dette arbeidet Utvikle og styrke det frivillige arbeidet i Hamartiltakene Vi har som en del av arbeidet med frivillige gjennom året, utviklet en egen håndbok og ressursperm for det frivillige arbeidet i Hamartiltakene. Vi har gjennom året også hatt egne fagdager der de frivillige har deltatt. Det har vært gjennomført veiledning, møter og kurs. Det har også vært gjennomført sosiale sammenkomster for alle ansatte og frivillige på tvers av de ulike tiltakene. Vi har hatt en meget stabil kjerne av frivillige som har utført en enestående jobb. De frivillige har mange individuelle ressurser og ulik kompetanse, noe som har gjort det mulig for den enkelte å ha ansvaret for egne oppgaver og arbeidsområder. Den måten vi har klart å verve flere frivillige på, har vært via en plakat plassert ute i gata der det står at vi trenger hjelp! Dette har vært en stor suksess og har bidratt til flere nye frivillige. Når det gjelder kartlegging av behov for frivillige på tiltakene, er dette forskjellig. Det vil alltid være en balansegang med bruk av frivillige, der det ikke er et ønske at de tar over for brukerne og deres arbeidsoppgaver i det daglige. Dette gjelder spesielt på Barmsenteret. Vi ønsker i utgangspunktet ikke flere frivillige der, men heller styrke brukermedvirkningen, delaktigheten og ansvaret for den enkelte bruker i den daglige driften av Barm og Føniks. Vi tror at brukerstyring og medansvar vil styrke vårt arbeid framover. 1.4 Ledelse og personalutvikling Hamartiltakene skal arbeide for å beholde visjonære, kreative og målrettede ledere og medarbeidere Hamartiltakene har dette året deltatt på følgende kurs, seminarer og faglige styrkingstiltak: Ledersamlinger og virksomhetsledersamlinger i Kirkens Sosialtjeneste Boligsamlinger og Bo for livet samlinger i Kirkens Sosialtjeneste Diakonisamling Deltagelse på rusforum og andre fagseminarer Førstehjelpskurs, HMS opplæring og brannopplæring Internopplæring med fokus på fagdokumentet Kursing i Motiverende intervju/samtale LAR konferanse Regelmessig veiledning for ledergruppa Ansatte med studenter følger veiledning i praksis for studenter Tiltaksleder på Værestedet går for tiden på etterutdanning i psykisk helsearbeid 13

14 Virksomhetsleder etterutdanner seg på masterstudiet i velferdsforvaltning I samarbeid med brukerorganisasjonene og brukerstyrt senter er det gjennomført kurs i prosesslederarbeid for deltagere, ansatte og frivillige Hamartiltakene har selv arrangert en diakonikonferanse med tema menneskeverd og egen konsert i Hamar domkirke med samme tema Det har vært lagt opp til egne arrangement med samarbeidspartnere der aktuelle temaer har vært tatt opp, for eksempel rolleavklaringer i arbeidet med løslatelse Værestedet har hatt egen veiledning med Stamina HOT der temaene har vært: Hvem er rusmisbrukeren? og Hvordan stå i vanskelige situasjoner? Utvikle gode lederverktøy og faglige metoder for arbeidet Det er initiert et arbeid med å utvikle og dokumentere Hamartiltakenes faglige metoder. Dette arbeidet er påbegynt ved å lage et fagdokument for Hamartiltakene. Arbeidet vil fortsette i 2013 for å få dokumentet og teoriene inn under huden. Kursing innen metoden motiverende intervju er påbegynt og vil bli fulgt opp i tiden fremmover. Arbeidet med å utvikle systemer for å dokumentere aktivitet, effekt av tiltak og resultater internt i Hamartiltakene ut i fra organisasjonens behov for helhetstenkning er et langsiktig arbeid og er så vidt påbegynt. Dette arbeidet vil bli videreført i Ledergruppa ser at fast veiledning bidrar til mer overordnet helhetstankegang mellom tiltakene og styrker åpenheten. 14

15 2 Resultater og evalueringer av måloppnåelse for de enkelte tiltak Disse målene er fastsatt på bakgrunn av virksomhetenes egne virksomhetsplaner. 2.1 Værested Arbeideren Værestedet Arbeideren har som mål å heve livskvaliteten for den enkelte og redusere de helsemessige skadene av rusmiddelbruk. Satsingsområder for Værested Arbeideren i 2012: 1. Ernæring og helse 2. Fremstå med en diakonal profil 3. Brukermedvirkning 4. Samarbeidspartnere 2.2 Oppsummering 2012 har vært et spennende og utfordrende år. Vi har fått midler til et prosjekt knyttet til kosthold, og vår totale bemanning har dermed bestått av tre stillinger. Uten dette prosjektet ville tilbudet vært betraktelig dårligere. Vi ser at det er helt avgjørende at vi er tre personer i den daglige driften for å kunne gi et tilbud som i dag. Året har vært preget av stabil drift av ansatte og brukere hvor trivselsfaktoren er høy, noe som kan måles i lavt sykefravær. Det er viktig å nevne at arbeidsmiljøet er godt, de ansatte og frivillige føler seg trygge selv om besøket av brukere ligger på ca per dag. Det blir gitt gode tilbakemeldinger på Værestedets forbyggende arbeid fra blant annet handelsstanden i Hamar. Sitat fra IRIS: «Værestedet Arbeideren ivaretar mange oppgaver som kommunen etter lov og forskrift har ansvar for. Værestedet gir et tilbud til brukere med størst funksjonsvansker sett på bakgrunn av mental helse og rusmiddelavhengighet.» 2.3 Evaluering av måloppnåelse 1 Ernæring og helse Delmål 1.1 Fokus på ernæring og helse skal styrkes i det daglige arbeidet Vi har gjennom fylkesmannen fått midler til et prosjekt som heter Uten mat og drikke. Vi har tilsatt en prosjektmedarbeider i 100% stilling som har fokus på kosthold og ernæring på det som serveres på Værestedet. Som en del av prosjektet blir enkelte brukere fulgt tettere opp 15

16 med mat, tannlege osv. Det vi allerede ser, er at dette prosjektet bidrar til å endre spisevaner, og at med dette fokuset blir vi mer bevisste på matens betydning for velvære. Værestedet serverer et variert lunsj- og middagstilbud med fokus på sunn og ernæringsrik mat. Prosjektet har også resultert i mer servering av varm mat og ikke lenger bare vafler. Vi har fått ny sykepleier og arbeider bevisst med å følge brukeren tett opp i det videre behandlingsapparatet. Gjennom prosjektet har vi også fokus på tannhelse, og vi har gjennom dette fått styrket samarbeidet med Storhamar tannklinikk. Brukerne sier selv at de får dekket mange av de grunnleggende behovene ved å benytte Arbeideren, dette gjelder også sosiale aktiviteter og nettverk. Mange brukere forteller om ensomhet og mangel på sosialt nettverk. Vi har i løpet av året styrket samarbeidet med matutdelingen med daglig kontakt og treffpunkter. Dette tiltaket gjør også at Værestedet får store deler av sin mat gratis fra matutdelingen, noe som igjen bidrar til at det kan serveres sunn og god mat hver dag uten store kostnader. IRIS uttaler følgende: «Stedet bidrar til å avverge uheldige situasjoner som kunne skjedd på gata og kan avverge akuttinnleggelser. Det er et sted for sosialt samvær og bidrar til å styrke den enkeltes livskvalitet med helsetilbud, god ernæring og aktiviteter. Værestedet er et skadereduserende tiltak, og som sådan et viktig tiltak i ruspolitikken.» 2 Fremstå med en diakonal profil Delmål 2.1 Styrke fokus på våre kjerneverdier; respekt, kompetanse, dristighet og håp Vi har deltatt og vært medvirkende i gjennomføringer av samlinger med ansatte og frivillige der tema er verdier og holdninger. Vi har i samarbeid med Stamina HOT gjennomført kurs og kompetanseheving for ansatte og frivillige på holdninger, der fokus er hvordan brukerne skal bli sett og møtt på en inkluderende og varm måte. Vi har gjennom året innredet stillerommet på nytt og vært bevisst på utsmykking og bruk av symboler. Sitat fra IRIS: Kirkens Sosialtjeneste er en aktør som har kompetanse og erfaring til å drive et sted som dette og som med sin diakonale bakgrunn utøver god omsorg for svake grupper i samfunnet. Stedet kan tjene som modell for løsning av tjenester til alvorlig rusmiddelavhengige som i stor grad faller utenfor arbeidstiltak i NAV og behandling i spesialisthelsetjenesten. 16

17 3 Brukermedvirkning Delmål 3.1 Øke og styrke brukermedvirkningen på Værestedet Arbeideren Vi har gjennom året gjennomført faste fellesmøter med brukerne ca. annenhver måned og ellers etter behov. Vi har fortsett arbeidet med å motivere for deltagelse i brukerråd for Hamartiltakene, men ser at dette er vanskelig og sårbart. Vi har faste brukere som utfører arbeid på huset, og som bistår med henting av mat hver dag. De utfører også oppdrag for andre. Vi har også en fast bruker som har ansvaret for det daglige renholdet på Arbeideren. Vi serverer frokost for disse arbeiderne hver dag sammen med ansatte og frivillige. Tiltaksleder bistår etter ønske på ansvarsgruppemøter. Når brukerne ønsker hjelp til oppgaver og forskjellige praktiske gjøremål, bistår de ansatte med hjelp. Dette kan for eksempel være hjelp til flytting, hjelp til å rydde osv. Værestedet har arrangert sosiale kvelder med Quiss, fotball, pizza og busstur til Sverige med 38 brukere. Det har vært gjennomført faste strikkekvelder hver torsdag gjennom hele året med ansatte, frivillige og brukere. Før jul var det julebord for alle -med stort fremmøte, ca. 60 brukere. Det er også etablert en egen hobbygruppe drevet av brukerne selv. Denne gruppen har faste aktivitetsdager og kvelder. De hadde også utsalg og loddsalg på Værestedets åpne dag før jul. Delmål 3.2. Styrke den individuell oppfølging av brukerne Vi arbeider med rutiner for å bedre formalisering av samarbeidet med Barm, og for å gjøre overangen for den enkelte best mulig. Dette arbeidet vil bli videreført i Tiltaksleder har registrert den enkeltes behov, helse, bolig og følgetjenester slik at vi kan gi riktig hjelp til den enkelte. Tiltaksleder bistår også brukere med økonomisk rådgivning og hjelp til disponering av egen økonomi. Det er gjennomført oppfølgingssamtaler med den enkelte bruker ut i fra ønske og behov. Den individuelle oppfølgingen handler om mye, det kan være deltagelse i ansvarsgrupper, praktisk hjelp osv. Vi serverer frokost til arbeidsgruppa som henter mat, vasker klær, hårklipp, kjører flytting, følger til lege, tannlege, leverer mat osv. Mye av dette arbeidet blir registrert. Det er tett oppfølging av brukerne når det gjelder matvaner, spesielt gjennom vårt prosjekt knyttet til kosthold. Dette betyr blant annet at det er flere som får individuelt opplegg med tilpasset mat. Det er også tett oppfølging når det gjelder tannhelse og følging til tannlege, noe vi ser er avgjørende for at brukeren skal klare å møte opp til timen. Værestedet har regelmessig kontakt med Barm for videre samarbeid med brukerne. 17

18 4 Samarbeidspartnere Delmål 4.1. Utvikle gode samarbeidsrutiner med andre Det er etablert faste møterutiner og uformelle treffpunkter med rusteamene i Hamar, Stange og Ringsaker. Det er gjennomført møter med med Rus poliklinikken her, inkludert LAR. Vi fortsetter å videreutvikle gode samarbeidsformer med de andre i Hamarmodellen, herunder ha faste trefftider, samtale om alle tiltakene, hva vi har behov for, hvordan utfylle hverandre, støtte hverandre og være gode samarbeidspartnere overfor alle. Delmål 4.2. Sikre god markedsføring av Værested Arbeideren Værestedet har gjennom året bidratt til god markedsføring av tilbudet i media. Kvalitetsutviklingen har også ligget i at det har vært avholdt regelmessige møter med samarbeidspartnere, der rutiner har blitt vurdert og tatt opp. Ved å ha disse møtene mener vi at fokuset på hvordan vi skal utføre våre mål blir synlig for alle på en best mulig måte, både faglig og praktisk. Værestedet har vært positive når det gjelder å ta i mot besøk og også markedsføre tilbudet utad på stand og foredrag. Det har vært gjennomført åpen dag i oktober med over 80 besøkende, noe som var informativt og nyttig. Værestedet har vært omtalt i media flere ganger når det gjelder drift og innhold, dette har vært positive oppslag med god markedsverdi. Tiltaksleder har også vært profilert flere ganger i portrett intervju. 2.4 Barm oppfølgingssenter Barm senteret skal i samarbeid med deltager og hans / hennes nærmeste støttepersoner hjelpe deltageren til å: 1. - hindre tilbakefall til rus og / eller kriminalitet og 2. - etablere et godt, rusfritt liv basert på brukerens behov, verdier og interesser Satsingsområder for BARM oppfølgingssenter i Sikre god og faglig basert individuell oppfølging av deltagerne 2. Styrke deltagernes medansvar for miljøet og aktivitetene ved senteret 3. Sikre og utvikle bruktbutikken Føniks 2.5 Oppsummering 2012 har vært et spennende og utfordrende år. Vår totale bemanning har vært på 1,8 stillinger fram til 1. august, noe som har skapt noen begrensninger. Prosjekt Bakgården med 18

19 en stilling som arbeidsleder fra 1. august har kommet hele BARM senteret til gode. Tilbudet om arbeidstrening i butikken og i bakgården blir satt pris på av alle medarbeiderne som arbeider der og deres saksbehandlere i samarbeidskommunene. Barmsenteret har gjennomført en brukerundersøkelse i løpet av året, resultatene av denne vil det bli arbeidet videre med i løpet av Sitat fra IRIS: «Både Barmsenteret og Folkestadsgate er tiltak med høy kompetanse blant ansatte og drives etter god faglig standard.» 2.6 Evaluering av måloppnåelse 1 Sikre god og faglig basert individuell oppfølging av deltagerne Delmål 1.1 Gjennomføre regelmessige individuelle samtaler med deltagerne Det er gjennomført grundige førstegangssamtaler, noe som fortsatt danner grunnlaget for samarbeidet med nye deltagere. Vi har hatt flere nye deltagere som har startet på senteret i Det er gjennomført faste registrerte samtaler, i tillegg til alle spontane samtaler på tomannshånd på bakgrunn av ønsker og behov. Vi ser at styrken i tilbudet er å følge deltagerne over tid, og at dette er forutsigbart for den enkelte. Delmål 1.2 Bidra til godt samarbeid med støtteapparat rundt den enkelte deltager Vi har deltatt i ansvarsgrupper til flere av våre deltagere, dette verktøyet er det viktigste samarbeidsfora. Mange av ansvarsgruppemøtene blir avholdt på Barmsenteret. På bakgrunn av samtykke fra mange av våre deltagere, har vi hatt hyppig kontakt med mange av personene i støtteapparatet. Dette har bidratt til tettere oppfølging av den enkelte og en god dialog i møtene. Delmål 1.3 Bidra til god overgang fra soning og behandling til egen bolig Tiden før og etter innleggelse eller soning er en spesielt sårbar fase for våre deltagere. Vi ønsker å være gode på tett kontakt og oppfølging i denne fasen fordi vi ser at dette er avgjørende for en forutsigbar overgang. Det har vært få henvisninger fra Hedmark fengsel med ønske om oppfølging i forhold til løslatelse. Enkelte personer har benyttet seg av BARM senteret etter ferdig soning med samfunnstraff, og noen er blitt fulgt tett i forkant av innleggelse for psykisk sykdom og / eller rusproblemer, og vi har hatt kontakt med disse underveis. Tema overganger og ettervern har vært i fokus på ressursgruppemøter, det har også gjengangerproblematikken vært. Barmsenteret har arrangert egne møter med samarbeidspartner der roller i tilbakeføringsarbeidet har vært tema. På slike samlinger har innspill fra Barmsenterets deltagere vært meget nyttige. 19

20 Delmål 1.4 Utvikle møteplasser og former for kunnskaps- og erfaringsdeling Vi har gjennomført flere samlinger/temamøter i løpet av året med ulike temaer, blant annet førstehjelp v/ Hjelp24, kosthold v/ tiltaksleder, møte med Gatejuristen, åpent møte om samarbeidet mellom kriminalomsorgen og NAV, og tannpleie v/ tannpleiestudenter. Flere besøk legges til lunsjen vår, noe som har medført hyggelige samtaler og ny kunnskap for mange deltagere. Noen av våre gjester har vært: fengselspresten, leder av menighetsrådet, regionsleder i region øst i Kriminalomsorgen, leder på Montèr Hamar (takkebesøk for parkett vi hadde fått) -i tillegg til besøk av deltagernes saksbehandlere og terapeuter. Det er også gjennomført temasamlinger med samarbeidspartnere der stua på Barm har vært fylt opp av ulike aktører fra behandlingsapparatet der aktuelle temaer har vært tatt opp. Brukernes tilstedeværelse her har vært en flott medvirkning og en styrke i gjennomføringen. 2 Styrke deltagernes medansvar for miljøet og aktivitetene ved senteret Delmål 2.1 Oppmuntre til utvikling fra bruker- identitet til deltager-identitet Dette har vært tema på flere fellesmøter i løpet av året. Vi har sett en utvikling der flere tar naturlig ansvar for daglige gjøremål og for hvordan senteret ser ut og fungerer. Nye deltagere har tilbudt seg å hjelpe til etter bare å ha observert andre deltagere, og på denne måten får lyst til å hjelpe til. Det er arbeidet med hvordan man møter nye og hvordan man oppfører seg mot hverandre. Mange deltagere er gjerne med på å lage til lunsj sammen med frivillige eller alene. Det er mange som er glad i å hjelpe til, og en ser en positiv utvikling i at Føniks sitt arbeidstilbud sprer seg til resten av miljøet der arbeidsgleden vokser ved å gjøre noe nyttig. Flere hjelper hverandre også på fritiden med praktiske gjøremål. Delmål 2.2. Oppmuntre til større grad av deltagerstyrte aktiviteter Mange av våre aktiviteter og arrangementer har i stor grad vært drevet av deltagere. Etter søknad til Hamar kommune (frie midler) om penger til brukerstyrte fritidsaktiviteter, fikk vi midler til dette. Mange deltagere var aktive med å fremme ønsker, og det ble kjøpt sesongkort til Storhamars hjemmekamper (ishockey) administrert av deltagere. Vi har vært til stede på 2 revy-forestillinger, og det ble arrangert familietur til dyrepark utenfor Hamar. Noen jenter fikk til en fire dagers tur til Riga. Mange tirsdagskvelder har vi hatt tilbud om fellesskap og mat, og aktiviteter som bowling, kino, gokart og annet. En deltager har hatt hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre dette sammen med en frivillig. Deltagere har ellers vært aktive i planlegging og gjennomføring av: akedager, slalomtur til Trysil, tur til Tusenfryd, Idrett Mot Rus, tur til 20

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

Bedre livskvalitet for mennesker som trenger det. Kirkens Sosialtjeneste Det finnes alltid muligheter

Bedre livskvalitet for mennesker som trenger det. Kirkens Sosialtjeneste Det finnes alltid muligheter Bedre livskvalitet for mennesker som trenger det Kirkens Sosialtjeneste Det finnes alltid muligheter Gjennom høy faglig kompetanse, samarbeid, tålmodighet og realistiske forventninger kan endring skje.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Sluttrapport. Min egen bolig- retten til et sted jeg kan kalle mitt hjem. Prosjektdata. Prosjektreferanse: Oppdragsgiver: Husbanken.

Sluttrapport. Min egen bolig- retten til et sted jeg kan kalle mitt hjem. Prosjektdata. Prosjektreferanse: Oppdragsgiver: Husbanken. Prosjektdata Prosjektreferanse: Oppdragsgiver: Husbanken Sluttrapport Min egen bolig- retten til et sted jeg kan kalle mitt hjem Sted og dato Anne Berit Nomerstad, virksomhetsleder, Hamartiltakene Bjørn

Detaljer

Korrektur: V. Hårvik, W. Årst og Y. Olsen. MARBORG Søknadsforfattere: Vidar Hårvik, Wibecke Årst, Stein Feragen

Korrektur: V. Hårvik, W. Årst og Y. Olsen. MARBORG Søknadsforfattere: Vidar Hårvik, Wibecke Årst, Stein Feragen Prosjektskisse 2009 MARBORG Søknadsforfattere: Vidar Hårvik, Wibecke Årst, Stein Feragen Korrektur: V. Hårvik, W. Årst og Y. Olsen [PROSJEKTSKISSE FOR BRUKERBASEN ] Søknad fra MARBORG gjennom RIO (Rusmisbrukerne

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 Hmmm! Hvem er MARBORG for. Organisasjon for tidligere rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR),

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Aktivitetshuset Blåmandag Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Hva er Blåmandag? Blåmandag ble dannet som et enmannsforetak i 2008 og er i dag en frivillig

Detaljer

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste

Torridalsveien Aktivitetshus. Kirkens Sosialtjeneste Torridalsveien Aktivitetshus Kirkens Sosialtjeneste 4 Torridalsveien Aktivitetshus Tilpasset støtte Kompetanse Vårt særpreg Brukermedvirkning Søknad om plass 7 Dagsenteret Tilbud Matlaging Fysisk trening

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE

TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE TANNHELSETILBUD TIL RUSMISBRUKERE Samarbeid mellom tannhelsetjenesten off/privat og kommunene Erfaringer fra Hedmark Rådgiver Arnhild Sunde Seim, Tannhelsetjenesten i Hedmark FUTT-prosjektet 2001-2003

Detaljer

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag BRUKERMEDVIRKNING Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående

Detaljer

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Informasjon til brukere www.marborg.no Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon for deg som er, eller har vært rusavhengig, særlig

Detaljer

rusfeltet Samarbeider og samhandler med andre organisasjoner og offentlige etater og tjenester Underviser påp

rusfeltet Samarbeider og samhandler med andre organisasjoner og offentlige etater og tjenester Underviser påp Lynkurs i RIO.. HISTORIKK Brukerorganisasjon Stiftet i 1996 Initiativtakere, tidligere rusmisbrukere Drevet av kun tidligere rusmisbrukere Partipolitisk og religiøst uavhengig Landsdekkende organisasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Gode overganger fra Spesialisthelsetjenesten 4l kommunene.

Gode overganger fra Spesialisthelsetjenesten 4l kommunene. Gode overganger fra Spesialisthelsetjenesten 4l kommunene. Hvordan skape mestring og mening i 4lværelsen? Hva er fellestrekkene med de som lykkes i å skape gode ak4vitets4lbud? Edel Hoelstad Enhetsleder

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016

Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016 Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016 Elisabeth Franzen, Geiranger Housing First «Det handler om å snu det vi vanligvis gjør på hode» Marcus Knutagård Et sted å bo er en menneskerett

Detaljer

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt Nordlandsklinikken Organisasjon Nordlandsklinikken er en seksjon under Avdeling for Rusbehandling, som er en del av Psykisk helse-og rusklinikken

Detaljer

Seksjon oppfølging. Tiltak for personer med bakgrunn i rusavhengighet og kriminalitet. Kirkens Sosialtjeneste

Seksjon oppfølging. Tiltak for personer med bakgrunn i rusavhengighet og kriminalitet. Kirkens Sosialtjeneste Seksjon oppfølging Tiltak for personer med bakgrunn i rusavhengighet og kriminalitet 1 Kirkens Sosialtjeneste Innhold 5 Om Kirkens Sosialtjeneste Verdigrunnlag Økonomi 6 Seksjon oppfølging Fagforståelse

Detaljer

Etablering av Samhandlingsteam

Etablering av Samhandlingsteam 1 / 8 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE KOMITE FOR MENNESKER OG LIVSKVALITET 15.02.12 Georg Sørmo, Vibeke Veie-Rosvoll 1 SAMMENHENGENDE TILTAKSKJEDER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 ORGANISERING -

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

BRUKERPERSPEKTIVET. Siv-Elin Reitan- Rio Esben Haldorsen- Marborg

BRUKERPERSPEKTIVET. Siv-Elin Reitan- Rio Esben Haldorsen- Marborg BRUKERPERSPEKTIVET Siv-Elin Reitan- Rio Esben Haldorsen- Marborg Hvem er vi? 2 Rusmisbrukerens interesseorganisasjon består av tidligere rusmisbrukere som på forskjellig måte har kommet ut av avhengigheten

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet

Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet Fra opprør til samhandling - Presentasjon av K8-samarbeidet Kårhild Husom Løken, Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune/leder for styringsgruppa i K8 Gardermoen 12.09.12 Effektiviseringsnettverkene

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Rapport TTV 2011 Videreutvikling av TTV tilbudet. 2009-2011

Rapport TTV 2011 Videreutvikling av TTV tilbudet. 2009-2011 i perioden 2009 til mars 2012 har 50 tidligere rusavhengige vært i arbeidstrening ved Kafé X. 15 personer har gjennomført samfunnsstraff og 8 studenter har hatt sin praksis ved kafeen. Det er klart at

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt Løslatelse til en plass å bo

Sluttrapport Prosjekt Løslatelse til en plass å bo Sluttrapport Prosjekt Løslatelse til en plass å bo Ide Ideen kom etter oppstarten av prosjektet Restorative justice i Verdal fengsel. Prosjektet handler om samhandling, konfliktløsning og inkludering knyttet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Videreutvikling av Tilbake til verden TTV

Prosjektbeskrivelse. Videreutvikling av Tilbake til verden TTV Prosjektbeskrivelse Videreutvikling av Tilbake til verden TTV Vi vil i denne prosjektbeskrivelsen prøve å fortelle noe av forhistorien til denne søknaden, vi vil komme med sitater fra tidligere rapporteringer

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Informasjon til fagpersonell www.marborg.no Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon innen rusfeltet, med særlig fokus på opiatavhengige

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet!

Serviceerklæring. Albatrossen Ettervernsenter. Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! Serviceerklæring Albatrossen Ettervernsenter Vår visjon: Aktivt ettervern for bedret livskvalitet! 10 år med ettervern 2003 2013 Serviceerklæring f o r Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter Aktivt ettervern

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Årsrapport Kafé X 2013

Årsrapport Kafé X 2013 Årsrapport Kafé X 2013 «Kafé X ble i 2012 gitt mye oppmerksomhet for sitt gode arbeid, dette blant annet ved at kafeen ble løftet frem som eksempel på godt rusfaglig arbeid i stortingsmelding 30, 2011-2012

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Brukerstillinger ved Kafé X

Prosjektbeskrivelse. Brukerstillinger ved Kafé X Tromsø kommune Prosjektbeskrivelse Brukerstillinger ved Kafé X Ustabile eller manglende sosiale nettverk og fritidsproblemer representerer noen av de største problemene med å bli (re)habilitert. Kafé X

Detaljer

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI NKF 4.2.2015 BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI Bo- og tjenesteavtaler I hvilken grad er kommunene bundet av husleielovens ufravikelige regler? Ved Per Bonesmo NÆRMERE PRESENTASJON

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre OVERFØRING AV RUSTJENESTEN VED NAV STEINKJER TIL ARBEIDSSENTRALEN Arkivsaksnr: 2014/7659 Klassering: F63 Saksbehandlere:

Detaljer

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 1. INNLEDNING Kirkens Sosialtjeneste skrev i 2008 under på en nasjonal samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2011) om at organisasjonen

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

REHABILITERINGSSEKSJONEN

REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONENS AVDELINGER OG TILTAK Helseavdeling- LARIS og Helsestasjon LAR avd. LAR-koordinatortjenesten HUSET Miljøarbeidertjeneste -avd M98 LØA Sysselsetting Lagård

Detaljer

Elisabeth Franzen Trondheim 20.11.14

Elisabeth Franzen Trondheim 20.11.14 De Elisabeth Franzen Trondheim 20.11.14 Et sted å bo er en menneskerett også for mennesker med utfordringer i forhold til rus og psykiske helseplager Erfaringer fra etablering og drift av Housing first

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Politisk ledermøte Kristiansand 17. oktober 2008 Trond Karlsen. TV-aksjonen Blå Kors

Politisk ledermøte Kristiansand 17. oktober 2008 Trond Karlsen. TV-aksjonen Blå Kors Politisk ledermøte Kristiansand 17. oktober 2008 Trond Karlsen TV-aksjonen Blå Kors Hva er TV-aksjonen? Nasjonal dugnad Verdens største innsamlingsaksjon på TV Informasjons- og holdningskampanje NRK eier

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2010

RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2010 30.11.2010 RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2010 Kort rapport for de sosiale gruppetilbudene Vidar Hårvik post@marborg.no www.marborg.no Side 1 av 9 post@marborg.no www.marborg.no Side 2 av

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Kirkens Sosialtjeneste. Kirkens Sosialtjeneste

Kirkens Sosialtjeneste. Kirkens Sosialtjeneste Kirkens Sosialtjeneste Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Om Kirkens Sosialtjeneste Ansatte og frivillige Verdigrunnlag Historikk Samarbeid Økonomi 7 Barnevern Høy faglig kompetanse Oppdragsgivere 8 Rusbehandling

Detaljer

Prosjektplan for Vadsø kommune, Forsøk med bruk av tillitspersoner for mennesker med rusrelaterte problemer.

Prosjektplan for Vadsø kommune, Forsøk med bruk av tillitspersoner for mennesker med rusrelaterte problemer. INNLEDNING: Prosjektplan for Vadsø kommune, Forsøk med bruk av tillitspersoner for mennesker med rusrelaterte problemer. Historikk: Vadsø kommune har i en del år hatt et prosjekt kalt Arbeid for bedre

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

FORPROSJEKT. Utarbeidelse av en helhetlig tiltakskjede for rusomsorgen i Levanger kommune og Verdal kommune. Revidering av ruspolitisk handlingsplan

FORPROSJEKT. Utarbeidelse av en helhetlig tiltakskjede for rusomsorgen i Levanger kommune og Verdal kommune. Revidering av ruspolitisk handlingsplan PROSJEKTPLAN TEMA: FORPROSJEKT Utarbeidelse av en helhetlig tiltakskjede for rusomsorgen i Levanger kommune og Verdal kommune Revidering av ruspolitisk handlingsplan Prosjektet i PLP-sammenheng Linje -

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR

ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR ÅRSRAPPORT HOME START FAMILIEKONTAKTEN AVD. HAMAR 2009 ÅRSRAPPORT 2009 Home Start Familiekontakten avd. Hamar HAMAR er den største byen i Hedmark, og det største tettstedet i regionen Innlandet med 28.024

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr x 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Tro kan flytte fjell.

Tro kan flytte fjell. TYRILISTIFTELSEN Tyrilistiftelsen er en ideell stiftelse og en av landets største aktører innen rusbehandling. Tyrili er mulighetenes sted, og vi lever av å skape endring. Her får mennesker med rusavhengighet

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT)

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) OPPFØLGING KRAGLUND BOTILTAK (8+4 beboere) AMBULENT BO- SAMHANDLINGS- TEAMET AMBULENT BOOPPFØLGING > Målgruppen er rusmisbrukere (og DD), med

Detaljer

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon avrusning og motivasjon starten på et bedre liv Vår drøm er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sin egen drøm Jeg har drømmejobben! Hver dag får jeg jobbe med et engasjert,

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Phoenix. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Stiftelsen Phoenix og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: x Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

I? le^ll "I" "" I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende. ved N.K.S. Nord-Trøndelag fylke (her kalt N.K.

I? le^ll I  I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende. ved N.K.S. Nord-Trøndelag fylke (her kalt N.K. Norske Kvinners Sanitetsforening L.. MOTTATI 1 2 2010.e..^.. o 0 **9 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE STJØRDAL KOMMUNE I? le^ll "I" "" I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer