Årsrapporten er utarbeidet av:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapporten er utarbeidet av:"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR HAMARTILTAKENE 2012

2 Forord Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende, ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling. Hamartiltakene er en virksomhet knyttet til Kirkens Sosialtjeneste, Seksjon oppfølging. Et stort antall frivillige utgjør en særdeles viktig ressurs for Hamartiltakene, og de utgjør hver især en forskjell for våre brukere. De frivilliges arbeidsinnsats i Hamartiltakene tilsvarer ca. 14 årsverk og til sammen en økonomisk verdi på i underkant av 7 millioner kroner. Hamartiltakene får en god del støtte fra privatpersoner, lag og foreninger, og vi vil på denne måten takke alle bidragsytere, både private og offentlige, som muliggjør vårt arbeid. Det er vanskelig å trekke frem noen ekstra når man skal takke, men i år ønsker vi å rette en ekstra takk til Civitan, Sanitetsforeningen og Hamar frimurerloger. Civitan har trofast gitt oss penger gjennom mange år, og det er også blitt en tradisjon at de ordner i stand julebord for brukerne av Værestedet før jul. Sanitetsforeningen er en av våre trofaste hjelpere med økonomisk drahjelp til flere av våre prosjekter. Hamar frimurerloge har spesielt bidratt økonomisk med betydelige beløp, dette også gjennom flere år. Deres støtte betyr mye for oss, og vi vil på denne måten takke for at dere er med og gjør en forskjell for andre. Vi ønsker også å takke alle andre bidragsytere, både private og offentlige, for deres støtte og hjelp til våre tiltak, noe som er med og muliggjør vårt arbeid. Vi håper at våre offentlige bidragsytere i 2013 vil sørge for enda større forutsigbarhet og trygghet for vår økonomiske situasjon i årene fremmover. Det er verdt å merke seg at vi i løpet av året har fått en bekreftelse på vårt arbeid. Hamar kommune har gitt IRIS i oppdrag å evaluere rusarbeidet i kommunen. Arbeidet med evalueringen er foretatt sommer/høst Formålet med evalueringen er å gi en statusbeskrivelse i forbindelse med ny helse- og omsorgsplan i kommunen. Tiltak drevet av Kirkens Sosialtjeneste inngår i evalueringen. Samlende for oppdraget er å undersøke helheten i tilbudet til voksne rusavhengige i Hamar, hvorvidt det er en tiltakskjede med sømløse overganger mellom de ulike leddene og hvordan aktørene samarbeider. Det ble derfor gjennomført kvalitative intervjuer med sentrale aktører for å besvare problemstillingene i evalueringen høsten Konklusjonen var meget positiv, og der står blant annet følgende: «og om kommunen skulle overtatt tjenestene som Arbeideren og Barmsenteret representerer, ville dette medført økte kostnader. Disse tiltakene utløser ressurser som frivillige, som utgjør flere årsverk, og 2

3 inntekter fra andre steder, herunder gaver, som kommunen i mindre grad ville ha kunnet utløse selv. Vi mener at kommunens støtte til Hamartiltakene er vel anvendte midler, og bidrar til å gi den positive vurderingen av rusarbeidet i Hamar som synes å være en gjennomgangsmelodi i evalueringen.» Årsrapporten er utarbeidet av: Frode Stensrud (tiltaksleder på Barm), Roy Arne Engebakken (tiltaksleder i Boligtiltaket Folkestadsgate), Rita Merete Nygårdsmoen (tiltaksleder på Værested Arbeideren) og Anne Berit Nomerstad (virksomhetsleder). Eventuelle spørsmål knyttet til rapporten kan rettes til Anne Berit Nomerstad, Grønnegata 51, 2302 Hamar, tlf: Hamar, februar 2013 Anne Berit Nomerstad virksomhetsleder Hamartiltakene 3

4 Takk for støtten i 2012 Justisdepartementet Hamar kommune Stange kommune Fylkeskommunen Helsedirektoratet Civitan Hamar frimurerloger Lionsklubbene i dristriktet Sanitetsforeningen KA Rasmussen Hamar menighet Hamar frikirke Fattigmann Bakers Bama Tine Stabburet Ingvoldstad gård Mjøsgrønt Furnes allmenning Montèr Kiwi Gravdahl Privatpersoner Og andre vi eventuell kan ha glemt 4

5 Innholdsfortegnelse: Forord Innholdsfortegnelse.. Bakgrunn og utvikling 1 Felles målsettinger og prioriterte oppgaver for Hamartiltakene Forutsigbar økonomi Sikre Hamartiltakene en forutsigbar og langsiktig finansiering for å skape trygghet for brukere og ansatte. Forutsigbar økonomi Sikre god profilering og godt omdømme av Hamartiltakene Sikre en god forvaltning og drift av lokalene vi eier og leier 1.2 Diakonalt samfunnsengasjement Utvikle det diakonale arbeidet i Hamartiltakene Styrke det diakonale arbeidet sammen med andre samarbeidspartnere 1.3 Organisasjon og samarbeid Hamartiltakene skal utvikle sin helhetlige modell og samarbeidet med andre skal styrkes Videreutvikle og styrke brukermedvirkning i Hamarmodellen Styrke og utvikle samarbeidet med Høyskolen på Lillehammer Styrke HMS arbeidet på alle tiltakene, og i samarbeid med Stamina HOT og IA videreutvikle dagens handlingsplaner Utvikle og styrke det frivillige arbeidet i Hamartiltakene 1.4 Ledelse og personalutvikling Hamartiltakene skal arbeide for å beholde visjonære, kreative og målrettede ledere og medarbeidere Utvikle gode lederverktøy og faglige metoder for arbeidet 2 Resultater og evaluering av måloppnåelse for de enkelte tiltak Værested Arbeideren 2.2 Oppsummering 2.3 Evaluering av måloppnåelse 5

6 2.4 Barm 2.5 Oppsummering 2.6 Evaluering av måloppnåelse 2.7 Folkestadsgate 2.8 Oppsummering 2.9 Evaluering av måloppnåelse 3 Drift og organisering 3.1 Driftsstyret 3.2 HMS/ IA arbeid 3.3 Helhetlig oppfølging og metodikk 3.4 Diakonal- og faglig oppfølging 3.5 Kompetanse 3.6 Ansatte 3.7 Frivillighet 2.8 Deltagere 3.9 Brukermedvirkning 3.10 Kriminalomsorg / fengselsarbeid 3.11 Samarbeid 3.12 Møter og aktiviteter 4 Oppsummering og utfordringer 4.1 Økonomi 4.2 Faglighet og kompetanse 4.3 Tiltaksplasser i nav 4.4 Bemanning 5 Kort om budsjett og regnskap Vedlegg: Organisasjonskart Fakta og tall Budsjett og regnskap 6

7 Bakgrunn og utvikling Kirkens Sosialtjeneste, Hamartiltakene er et unikt samarbeid mellom en ideell stiftelse og kommunen om helhetlig oppfølging av mennesker med bakgrunn i rusavhengighet og kriminalitet. Som det fremgår av innledningen, består Hamartiltakene av tre virksomheter. Sammen arbeider virksomhetene for å gi omsorg og utfordringer til dem som sliter med rus. Våre tiltak: Barmsenteret ble etablert i 1996 som et 3-årig prosjekt med betydelig økonomisk støtte fra lokalmiljøet. Senteret ligger i 2. etasje i en bygård i Hamar sentrum. Her har vi gode lokaler med stue, kjøkken, to kontorer, møterom, datarom, stille rom og toalett. Målsettingen er å tilby ettervern til løslatte etter soning, de som har vært i behandling i institusjon og hjelp til de som ønsker å bryte med sitt rusmisbruk. Senteret jobber langsiktig med deltakerens hele livssituasjon -herunder bolig, helse, arbeid/utdannelse og nettverk. Tiltaket er basert på veiledning, medvandring og felleskap. Barmsenteret har fast åpningstid mandag fredag, og har i dag mellom 8-15 personer på besøk hver dag. Barmsenteret drifter egen gjenbruksbutikk i første etasje i tilknytning til senteret. Værestedet ble etablert i Villa Hasselbakken 25. oktober Januar 2007 kjøpte Kirkens Sosialtjeneste bygården Arbeideren i Hamar sentrum. Værestedet fikk tilhold i første etasje, med innflytting i nye flotte lokaler 4.juni Værestedet er et lavterskel tilbud til aktive rusavhengige i Hamar og omegn. Det skal være et godt sted med åpen dør hvor det er helsetilbud og hjelp til å komme i kontakt med ulike hjelpeinstanser. Værestedet har som mål å heve livskvaliteten for brukerne og redusere de helsemessige skadene av rusmiddelbruk. Værestedet har hatt fast åpningstid mandag fredag, og har i dag mellom personer på besøk hver dag. Boligtiltaket Folkestadsgate ble etablert 31. mars 2005, og er et samarbeid mellom Hamar kommune og Kirkens Sosialtjeneste. Folkestadsgate er et botilbud med oppfølging av hver enkelt leietaker. Målsettingen er å bidra til at den enkelte leietaker skal bli mest mulig selvhjulpen med rusfrihet som optimalt mål. Boligtiltaket ligger sentrumsnært i Hamar, og består av 5 leiligheter foruten en personalbase. Leieavtaler skrives i utgangspunktet for ett år med mulighet for forlengelse. Utover vanlige forpliktelser i forbindelse med leieforhold, forplikter leietakerne seg til individuelle oppfølgingsavtaler der vi jobber langsiktig med leietakernes livssituasjon som beskjeftigelse (skole/arbeid), økonomi, helse, nettverk og fritid. Ellers gjelder husleielovens Se for øvrig uttalelse i rapporten fra IRIS, neste side. 7

8 Uttalt av IRIS 2012: Samlet sett utgjør Hamartiltakene et tilbud på ulike nivåer fra lavterskel dagsenter, rusfritt senter for psykososial rehabilitering og rusfritt boligtiltak. Alle tiltakene representerer også tilbud for personer med samtidige rus og psykiske lidelser. Etter vår vurdering gjør de ulike Hamartiltakene en god innsats under ulike forutsetninger. Arbeideren med sitt lavterskeltiltak gir et forsvarlig tilbud til brukere som lett faller utenfor vanlige tiltak, men unntak av LAR-pasienter. Tiltaket er et tilbud til mange av de svakeste i rusmiljøet. Barmsenteret representerer et viktig rehabiliteringstiltak, og det er vesentlig at tiltaket klarer å opprettholde en profil som rusfritt. Folkestadsgate kan sammenlignes med en bemannet omsorgsbolig for aktiv rehabilitering.» 8

9 1 Felles målsettinger og prioriterte områder for Hamartiltakene Målene er fastsatt på bakgrunn av Hamartiltakenes felles virksomhetsplan. Virksomhetsplanen bygger på Kirkens Sosialtjenestes visjon, det finnes alltid muligheter og de fire kjerneverdiene: respekt, kompetanse, dristighet og håp Forutsigbar økonomi Sikre Hamartiltakene en forutsigbar og langsiktig finansiering for å skape trygghet for brukere og ansatte forutsigbar økonomi. Driftsavtalen med Hamar kommune utgår i Samarbeidet og dialogen er startet når det gjelder videreføring og videreutvikling av denne avtalen. Vi har tett dialog med Hamar kommune, og også med nabokommunen Stange som bidrar med midler, mens Ringsaker har valgt å bygge opp sitt eget tiltak og derfor benytter midlene selv. Det har vært brukt tid på å utarbeide gode prosjektsøknader innenfor dagens drift for å styrke og sikre tiltakenes fremtidige finansiering, noe som blant annet har resultert i to prosjekter med midler til styrking av kommunalt rusarbeid. Det har også vært gjennomført møter med kommunens politikere og administrasjon. Arbeidet med å lage ressurs- og nettverkskart av viktige personer i næringslivet som eventuelt kan bidra med ekstern finansiering, har ikke vært påbegynt, men det antas at dette vil starte i Det er i samarbeid med driftsstyret laget en plan for økt inntjening Sikre god profilering og godt omdømme av Hamartiltakene. Vi har i løpet av året videreutviklet vår felles informasjonsbrosjyre for Hamartiltakene. Vi har i tillegg hatt som målsetting å lage en presentasjonsfilm om tiltakene, dette har ikke blitt prioritert. Hamartiltakene har hatt positiv omtale i de lokale mediene i året som har gått. Det har også vært flere oppslag om tiltakene i = innlandet som er et lokalt gatemagasin. Gatemagasinets redaksjon vant også Hamar kommunes mangfoldspris i 2012, noe som ble lagt merke til. Det ble laget en CD av Hamartiltakene med positiv omtale i riksdekkende medier som P2 og Hamar Arbeiderblad. Vi er stolte av å ha levert et meget godt produkt der 15 brukere medvirket. Hamar kommune har gitt IRIS i oppdrag å evaluere rusarbeidet i kommunen. Arbeidet med evalueringen ble, som tidligere nevnt, foretatt høst Formålet med evalueringen var å gi en statusbeskrivelse i forbindelse med ny helse- og omsorgsplan i kommunen. Tiltak 9

10 drevet av Kirkens Sosialtjeneste, Hamartiltakene inngikk i evalueringen. Konklusjonen er samlet sett at: Tilbudet til de rusavhengige i Hamar er bra, kan stå som en oppsummering av vår gjennomgang. Ja, nesten for bra, det trekker til seg brukere fra omlandet. Vår hovedkonklusjon er følgelig at Hamar er godt forspent når det gjelder tiltak overfor rusavhengige. Man har et bredt spekter som dekker ulike behov. Og i det store og hele så oppleves tilbudet som helhetlig.» Sikre en god forvaltning og drift av lokalene vi eier og leier. Det er blitt gjennomført en gjennomgang av lokalene og de behov som Hamartiltakene har. Vi har i løpet av året pusset opp Folkestadsgates utvendig fasade. Det ble satt i gang oppussing av taket på Arbeideren høsten Det er ikke arbeidet mer med utleie av 2.etg i Arbeideren, men en ser at lokalene blir benyttet av brukere på en god måte, uten at dette medfører økte inntekter. Når det gjelder Barm, er lokalene egnet for dagens drift, og man ser at samordningen av Føniks og Barm gir en økt synergi som er positivt, selv om det hadde vært fristende å eie eget lokale, der også. 1.2 Diakonalt samfunnsengasjement Utvikle det diakonale arbeid i Hamartiltakene Det har vært gjennomført to interne fagdager i Hamartiltakene der holdninger, verdier og etikk har vært en del av innholdet. Dette har også resultert i en gjennomgang av vårt fagdokument der dette har vært en del av dokumentet. Vi har hatt en bevisst bruk og gjennomgang av våre stillerom, symboler og utsmykning internt på alle tiltakene som en del av arbeidet med dette. Det diakonale arbeidet er videreutviklet gjennom faste møter i diakoniutvalget i Hamartiltakene -med møteplan og årsplan for dette arbeidet. Det er utarbeidet en diakonal plattform og et årshjul for diakonalt arbeid. Dette er spennende, tidkrevende og et langsiktig arbeid. Diakoniutvalget har i løpet av året gjennomført faste møter og arrangert en konsert i Hamar domkirke. Hamartiltakene har fått midler til eget CD prosjekt, her medvirket 15 brukere og saken ble omtalt i lokale medier på en positiv måte. Vi har arbeidet bevisst med å bli bedre på dokumentasjon av arbeidet, og målsettingen er tydeligere målingsverktøy, kartleggingsverktøy slik at vi blir bedre på å dokumentere våre resultater, også på dette området Styrke det diakonale arbeidet i sammen med andre samarbeidspartnere. Vi har i flere år hatt som en tradisjon å arrangere en konsert med et diakonalt tema siste helga i oktober. I år hadde vi tema menneskeverd. Dette var en konsert gjennomført i Hamar domkirke og som virkelig var et løft og en positiv opplevelse for alle. Det var mange 10

11 medvirkende, deltagere og betalende som var fornøyde med arrangementet. Det mest positive var den store brukermedvirkningen før og under selve arrangementet. Brukere og ansatte har medvirket på gudstjeneste med påfølgende kirkekaffe på Barm. Vi har i løpet av året laget en ny adventsstall med støtte fra Furnes allmenning. Stallen sto oppe en uke i begynnelsen av desember. Dette er et tradisjonelt samarbeid med Hamar menighet, der målsettingen har vært å Være et nærvær, og en oase i travelheten. Vi ønsker å formidle julebudskapet på en enkel og grei måte til de som går forbi. Vi mener dette arrangementet med adventsstallene er viktig fordi vi her kan minne folk på julens budskap og også presentere vårt arbeid. Stallen skal være et pusterom i en travel førjulstid. Vi har i løpet av året styrket og videreutviklet samarbeidet med Hamar menighet ved besøk til ulike menighetsråd, møter/treff og diakoniutvalg. Det har også vært deltagelse på ulike treff i kirkene rundt om i menighetene. Det har vært gjennomført flere faste samarbeidsmøter i forum for frivillige organisasjoner, der Hamartiltakenes rolle er sentral ved innkalling til møter og skriving av referat. 1.3 Organisasjon og samarbeid Hamartiltakene skal utvikle sin helhetlige modell og samarbeidet med andre skal styrkes Det har vært gjennomført faste møter i ressursgruppa der ulike temaer innenfor vårt arbeidsfelt har vært saker. Vi har startet arbeidet med å gjennomføre faste møter i ledergruppa med fokus på modellen i sin helhet. Hamartiltakene har i sammen med Hamar kommune sitt rusarbeid, vært eksternt vurdert. Der fikk vi bekreftet positivt hva vårt arbeid betyr og også fått befestet vår kvalitet og kompetanse på området. Vi viser til sitat fra IRIS: Vår gjennomgang har også vist at punktene kompetanse og brukerperspektiv er rimelig godt dekket i Hamar. Kompetansen blant de som jobber med rusarbeid i Hamar er god, og det jobbes tverrfaglig, blant annet i Rusteamet, det akutte ambulante teamet ved DPS og ved Hamartiltakene.» Vi har ikke ønsket å starte opp med kursing av kvalitetssystemet Equass, men vil avvente føringer fra hovedkontoret på tilsvarende tiltak i seksjon oppfølging. Vi har i løpet av året gjennomført møter med Gatejuristen, og det ble før jul ansatt en person i stillingen med kontortilhørighet i Arbeideren. Denne stillingen vil styrke samarbeidet med andre aktører. 11

12 1.3.2 Videreutvikle og styrke brukermedvirkning i Hamarmodellen. Det har vært arbeidet bevisst for å få et helhetlig system for brukermedvirkning i Hamartiltakene. Vi fikk på plass et brukerråd for Hamartiltakene som gjennomførte flere møter, men det er ikke noen brukerorganisasjoner /personer som per i dag tar ansvaret for dette arbeidet. Vi har etablert brukerstyrte aktiviteter i tett samarbeid med brukerorganisasjonene. Det er videre gjennomført faste møter med brukerorganisasjonene, og det er gjennomført brukeropplæring og kursing av enkeltpersoner og grupper. Sitat fra IRIS: Generelt mener vi at brukermedvirkning er godt ivaretatt i Hamar, både på system- og individnivå, mens pårørendes medvirkning kan styrkes selv om de til en viss grad er inkludert. IRIS legger også merke til og kommenterer at det er gjennomført ulike kartlegginger -spesielt av Hamartiltakene, og i noen grad av andre tiltak, hvor brukernes syn på tjenestene kommer frem. I hvilken grad dette har ført til forbedringstiltak, er uklart, men Kirkens Sosialtjeneste har med sin aktive brukermedvirkning gode muligheter for å gjennomføre forbedringer. Det er i løpet av året gjennomført egne brukerundersøkelser på alle tiltakene -med god deltagelse. Resultatene av undersøkelsene vil danne grunnlaget for tiltak i det videre arbeidet med kvalitet og målrettet arbeid på området Styrke og utvikle samarbeidet med Høyskolen på Lillehammer (HIL) Det er startet et arbeid inn mot Høyskolen på Lillehammar på hvilke fokusområder vi ønsker en evaluering av vår faglighet. Samarbeidet med HIL fortsetter, både i forhold til ordinære studenter og de som skriver bachelor eller masteroppgave. Det er hittil skrevet en bacheloroppgave om Værestedet som et resultat av dette arbeidet. Det er også gjennomført samarbeidsmøter rundt avsluttet prosjekt i 2011 som har dannet grunnlaget for arbeidet i Tiltakslederne og virksomhetsleder har vært med i undervisningen for sosionomstudentene på HIL der frivillig sektor var tema. Det er i løpet av året avholdt faste samarbeidsmøter med HIL, og det vil i løpet av neste år legges en plan for det videre samarbeidet Styrke HMS arbeidet på alle tiltakene, og i samarbeid med Hjelp 24 og IA videreutvikle dagens handlingsplaner Det er gjennomført faste møter med IA og Hjelp 24, nå skiftet navn til Stamina HOT, og det er laget egne handlingsplaner for dette arbeidet. Målsettingen er å styrke fokuset på sykefravær, oppfølging og tilrettelegging for den enkelte ansatt for å forebygge sykefravær. Folkestadsgate hadde tilsynsbesøk av Arbeidstilsynet i 2012, og dette gav oss en bekreftelse på at våre planer i Hamartiltakene og 12

13 dokumentasjonen i virksomheten på dette området er godkjent. Vi har også hatt en gjennomgang av alle virksomhetens HMS planer som en del av dette arbeidet Utvikle og styrke det frivillige arbeidet i Hamartiltakene Vi har som en del av arbeidet med frivillige gjennom året, utviklet en egen håndbok og ressursperm for det frivillige arbeidet i Hamartiltakene. Vi har gjennom året også hatt egne fagdager der de frivillige har deltatt. Det har vært gjennomført veiledning, møter og kurs. Det har også vært gjennomført sosiale sammenkomster for alle ansatte og frivillige på tvers av de ulike tiltakene. Vi har hatt en meget stabil kjerne av frivillige som har utført en enestående jobb. De frivillige har mange individuelle ressurser og ulik kompetanse, noe som har gjort det mulig for den enkelte å ha ansvaret for egne oppgaver og arbeidsområder. Den måten vi har klart å verve flere frivillige på, har vært via en plakat plassert ute i gata der det står at vi trenger hjelp! Dette har vært en stor suksess og har bidratt til flere nye frivillige. Når det gjelder kartlegging av behov for frivillige på tiltakene, er dette forskjellig. Det vil alltid være en balansegang med bruk av frivillige, der det ikke er et ønske at de tar over for brukerne og deres arbeidsoppgaver i det daglige. Dette gjelder spesielt på Barmsenteret. Vi ønsker i utgangspunktet ikke flere frivillige der, men heller styrke brukermedvirkningen, delaktigheten og ansvaret for den enkelte bruker i den daglige driften av Barm og Føniks. Vi tror at brukerstyring og medansvar vil styrke vårt arbeid framover. 1.4 Ledelse og personalutvikling Hamartiltakene skal arbeide for å beholde visjonære, kreative og målrettede ledere og medarbeidere Hamartiltakene har dette året deltatt på følgende kurs, seminarer og faglige styrkingstiltak: Ledersamlinger og virksomhetsledersamlinger i Kirkens Sosialtjeneste Boligsamlinger og Bo for livet samlinger i Kirkens Sosialtjeneste Diakonisamling Deltagelse på rusforum og andre fagseminarer Førstehjelpskurs, HMS opplæring og brannopplæring Internopplæring med fokus på fagdokumentet Kursing i Motiverende intervju/samtale LAR konferanse Regelmessig veiledning for ledergruppa Ansatte med studenter følger veiledning i praksis for studenter Tiltaksleder på Værestedet går for tiden på etterutdanning i psykisk helsearbeid 13

14 Virksomhetsleder etterutdanner seg på masterstudiet i velferdsforvaltning I samarbeid med brukerorganisasjonene og brukerstyrt senter er det gjennomført kurs i prosesslederarbeid for deltagere, ansatte og frivillige Hamartiltakene har selv arrangert en diakonikonferanse med tema menneskeverd og egen konsert i Hamar domkirke med samme tema Det har vært lagt opp til egne arrangement med samarbeidspartnere der aktuelle temaer har vært tatt opp, for eksempel rolleavklaringer i arbeidet med løslatelse Værestedet har hatt egen veiledning med Stamina HOT der temaene har vært: Hvem er rusmisbrukeren? og Hvordan stå i vanskelige situasjoner? Utvikle gode lederverktøy og faglige metoder for arbeidet Det er initiert et arbeid med å utvikle og dokumentere Hamartiltakenes faglige metoder. Dette arbeidet er påbegynt ved å lage et fagdokument for Hamartiltakene. Arbeidet vil fortsette i 2013 for å få dokumentet og teoriene inn under huden. Kursing innen metoden motiverende intervju er påbegynt og vil bli fulgt opp i tiden fremmover. Arbeidet med å utvikle systemer for å dokumentere aktivitet, effekt av tiltak og resultater internt i Hamartiltakene ut i fra organisasjonens behov for helhetstenkning er et langsiktig arbeid og er så vidt påbegynt. Dette arbeidet vil bli videreført i Ledergruppa ser at fast veiledning bidrar til mer overordnet helhetstankegang mellom tiltakene og styrker åpenheten. 14

15 2 Resultater og evalueringer av måloppnåelse for de enkelte tiltak Disse målene er fastsatt på bakgrunn av virksomhetenes egne virksomhetsplaner. 2.1 Værested Arbeideren Værestedet Arbeideren har som mål å heve livskvaliteten for den enkelte og redusere de helsemessige skadene av rusmiddelbruk. Satsingsområder for Værested Arbeideren i 2012: 1. Ernæring og helse 2. Fremstå med en diakonal profil 3. Brukermedvirkning 4. Samarbeidspartnere 2.2 Oppsummering 2012 har vært et spennende og utfordrende år. Vi har fått midler til et prosjekt knyttet til kosthold, og vår totale bemanning har dermed bestått av tre stillinger. Uten dette prosjektet ville tilbudet vært betraktelig dårligere. Vi ser at det er helt avgjørende at vi er tre personer i den daglige driften for å kunne gi et tilbud som i dag. Året har vært preget av stabil drift av ansatte og brukere hvor trivselsfaktoren er høy, noe som kan måles i lavt sykefravær. Det er viktig å nevne at arbeidsmiljøet er godt, de ansatte og frivillige føler seg trygge selv om besøket av brukere ligger på ca per dag. Det blir gitt gode tilbakemeldinger på Værestedets forbyggende arbeid fra blant annet handelsstanden i Hamar. Sitat fra IRIS: «Værestedet Arbeideren ivaretar mange oppgaver som kommunen etter lov og forskrift har ansvar for. Værestedet gir et tilbud til brukere med størst funksjonsvansker sett på bakgrunn av mental helse og rusmiddelavhengighet.» 2.3 Evaluering av måloppnåelse 1 Ernæring og helse Delmål 1.1 Fokus på ernæring og helse skal styrkes i det daglige arbeidet Vi har gjennom fylkesmannen fått midler til et prosjekt som heter Uten mat og drikke. Vi har tilsatt en prosjektmedarbeider i 100% stilling som har fokus på kosthold og ernæring på det som serveres på Værestedet. Som en del av prosjektet blir enkelte brukere fulgt tettere opp 15

16 med mat, tannlege osv. Det vi allerede ser, er at dette prosjektet bidrar til å endre spisevaner, og at med dette fokuset blir vi mer bevisste på matens betydning for velvære. Værestedet serverer et variert lunsj- og middagstilbud med fokus på sunn og ernæringsrik mat. Prosjektet har også resultert i mer servering av varm mat og ikke lenger bare vafler. Vi har fått ny sykepleier og arbeider bevisst med å følge brukeren tett opp i det videre behandlingsapparatet. Gjennom prosjektet har vi også fokus på tannhelse, og vi har gjennom dette fått styrket samarbeidet med Storhamar tannklinikk. Brukerne sier selv at de får dekket mange av de grunnleggende behovene ved å benytte Arbeideren, dette gjelder også sosiale aktiviteter og nettverk. Mange brukere forteller om ensomhet og mangel på sosialt nettverk. Vi har i løpet av året styrket samarbeidet med matutdelingen med daglig kontakt og treffpunkter. Dette tiltaket gjør også at Værestedet får store deler av sin mat gratis fra matutdelingen, noe som igjen bidrar til at det kan serveres sunn og god mat hver dag uten store kostnader. IRIS uttaler følgende: «Stedet bidrar til å avverge uheldige situasjoner som kunne skjedd på gata og kan avverge akuttinnleggelser. Det er et sted for sosialt samvær og bidrar til å styrke den enkeltes livskvalitet med helsetilbud, god ernæring og aktiviteter. Værestedet er et skadereduserende tiltak, og som sådan et viktig tiltak i ruspolitikken.» 2 Fremstå med en diakonal profil Delmål 2.1 Styrke fokus på våre kjerneverdier; respekt, kompetanse, dristighet og håp Vi har deltatt og vært medvirkende i gjennomføringer av samlinger med ansatte og frivillige der tema er verdier og holdninger. Vi har i samarbeid med Stamina HOT gjennomført kurs og kompetanseheving for ansatte og frivillige på holdninger, der fokus er hvordan brukerne skal bli sett og møtt på en inkluderende og varm måte. Vi har gjennom året innredet stillerommet på nytt og vært bevisst på utsmykking og bruk av symboler. Sitat fra IRIS: Kirkens Sosialtjeneste er en aktør som har kompetanse og erfaring til å drive et sted som dette og som med sin diakonale bakgrunn utøver god omsorg for svake grupper i samfunnet. Stedet kan tjene som modell for løsning av tjenester til alvorlig rusmiddelavhengige som i stor grad faller utenfor arbeidstiltak i NAV og behandling i spesialisthelsetjenesten. 16

17 3 Brukermedvirkning Delmål 3.1 Øke og styrke brukermedvirkningen på Værestedet Arbeideren Vi har gjennom året gjennomført faste fellesmøter med brukerne ca. annenhver måned og ellers etter behov. Vi har fortsett arbeidet med å motivere for deltagelse i brukerråd for Hamartiltakene, men ser at dette er vanskelig og sårbart. Vi har faste brukere som utfører arbeid på huset, og som bistår med henting av mat hver dag. De utfører også oppdrag for andre. Vi har også en fast bruker som har ansvaret for det daglige renholdet på Arbeideren. Vi serverer frokost for disse arbeiderne hver dag sammen med ansatte og frivillige. Tiltaksleder bistår etter ønske på ansvarsgruppemøter. Når brukerne ønsker hjelp til oppgaver og forskjellige praktiske gjøremål, bistår de ansatte med hjelp. Dette kan for eksempel være hjelp til flytting, hjelp til å rydde osv. Værestedet har arrangert sosiale kvelder med Quiss, fotball, pizza og busstur til Sverige med 38 brukere. Det har vært gjennomført faste strikkekvelder hver torsdag gjennom hele året med ansatte, frivillige og brukere. Før jul var det julebord for alle -med stort fremmøte, ca. 60 brukere. Det er også etablert en egen hobbygruppe drevet av brukerne selv. Denne gruppen har faste aktivitetsdager og kvelder. De hadde også utsalg og loddsalg på Værestedets åpne dag før jul. Delmål 3.2. Styrke den individuell oppfølging av brukerne Vi arbeider med rutiner for å bedre formalisering av samarbeidet med Barm, og for å gjøre overangen for den enkelte best mulig. Dette arbeidet vil bli videreført i Tiltaksleder har registrert den enkeltes behov, helse, bolig og følgetjenester slik at vi kan gi riktig hjelp til den enkelte. Tiltaksleder bistår også brukere med økonomisk rådgivning og hjelp til disponering av egen økonomi. Det er gjennomført oppfølgingssamtaler med den enkelte bruker ut i fra ønske og behov. Den individuelle oppfølgingen handler om mye, det kan være deltagelse i ansvarsgrupper, praktisk hjelp osv. Vi serverer frokost til arbeidsgruppa som henter mat, vasker klær, hårklipp, kjører flytting, følger til lege, tannlege, leverer mat osv. Mye av dette arbeidet blir registrert. Det er tett oppfølging av brukerne når det gjelder matvaner, spesielt gjennom vårt prosjekt knyttet til kosthold. Dette betyr blant annet at det er flere som får individuelt opplegg med tilpasset mat. Det er også tett oppfølging når det gjelder tannhelse og følging til tannlege, noe vi ser er avgjørende for at brukeren skal klare å møte opp til timen. Værestedet har regelmessig kontakt med Barm for videre samarbeid med brukerne. 17

18 4 Samarbeidspartnere Delmål 4.1. Utvikle gode samarbeidsrutiner med andre Det er etablert faste møterutiner og uformelle treffpunkter med rusteamene i Hamar, Stange og Ringsaker. Det er gjennomført møter med med Rus poliklinikken her, inkludert LAR. Vi fortsetter å videreutvikle gode samarbeidsformer med de andre i Hamarmodellen, herunder ha faste trefftider, samtale om alle tiltakene, hva vi har behov for, hvordan utfylle hverandre, støtte hverandre og være gode samarbeidspartnere overfor alle. Delmål 4.2. Sikre god markedsføring av Værested Arbeideren Værestedet har gjennom året bidratt til god markedsføring av tilbudet i media. Kvalitetsutviklingen har også ligget i at det har vært avholdt regelmessige møter med samarbeidspartnere, der rutiner har blitt vurdert og tatt opp. Ved å ha disse møtene mener vi at fokuset på hvordan vi skal utføre våre mål blir synlig for alle på en best mulig måte, både faglig og praktisk. Værestedet har vært positive når det gjelder å ta i mot besøk og også markedsføre tilbudet utad på stand og foredrag. Det har vært gjennomført åpen dag i oktober med over 80 besøkende, noe som var informativt og nyttig. Værestedet har vært omtalt i media flere ganger når det gjelder drift og innhold, dette har vært positive oppslag med god markedsverdi. Tiltaksleder har også vært profilert flere ganger i portrett intervju. 2.4 Barm oppfølgingssenter Barm senteret skal i samarbeid med deltager og hans / hennes nærmeste støttepersoner hjelpe deltageren til å: 1. - hindre tilbakefall til rus og / eller kriminalitet og 2. - etablere et godt, rusfritt liv basert på brukerens behov, verdier og interesser Satsingsområder for BARM oppfølgingssenter i Sikre god og faglig basert individuell oppfølging av deltagerne 2. Styrke deltagernes medansvar for miljøet og aktivitetene ved senteret 3. Sikre og utvikle bruktbutikken Føniks 2.5 Oppsummering 2012 har vært et spennende og utfordrende år. Vår totale bemanning har vært på 1,8 stillinger fram til 1. august, noe som har skapt noen begrensninger. Prosjekt Bakgården med 18

19 en stilling som arbeidsleder fra 1. august har kommet hele BARM senteret til gode. Tilbudet om arbeidstrening i butikken og i bakgården blir satt pris på av alle medarbeiderne som arbeider der og deres saksbehandlere i samarbeidskommunene. Barmsenteret har gjennomført en brukerundersøkelse i løpet av året, resultatene av denne vil det bli arbeidet videre med i løpet av Sitat fra IRIS: «Både Barmsenteret og Folkestadsgate er tiltak med høy kompetanse blant ansatte og drives etter god faglig standard.» 2.6 Evaluering av måloppnåelse 1 Sikre god og faglig basert individuell oppfølging av deltagerne Delmål 1.1 Gjennomføre regelmessige individuelle samtaler med deltagerne Det er gjennomført grundige førstegangssamtaler, noe som fortsatt danner grunnlaget for samarbeidet med nye deltagere. Vi har hatt flere nye deltagere som har startet på senteret i Det er gjennomført faste registrerte samtaler, i tillegg til alle spontane samtaler på tomannshånd på bakgrunn av ønsker og behov. Vi ser at styrken i tilbudet er å følge deltagerne over tid, og at dette er forutsigbart for den enkelte. Delmål 1.2 Bidra til godt samarbeid med støtteapparat rundt den enkelte deltager Vi har deltatt i ansvarsgrupper til flere av våre deltagere, dette verktøyet er det viktigste samarbeidsfora. Mange av ansvarsgruppemøtene blir avholdt på Barmsenteret. På bakgrunn av samtykke fra mange av våre deltagere, har vi hatt hyppig kontakt med mange av personene i støtteapparatet. Dette har bidratt til tettere oppfølging av den enkelte og en god dialog i møtene. Delmål 1.3 Bidra til god overgang fra soning og behandling til egen bolig Tiden før og etter innleggelse eller soning er en spesielt sårbar fase for våre deltagere. Vi ønsker å være gode på tett kontakt og oppfølging i denne fasen fordi vi ser at dette er avgjørende for en forutsigbar overgang. Det har vært få henvisninger fra Hedmark fengsel med ønske om oppfølging i forhold til løslatelse. Enkelte personer har benyttet seg av BARM senteret etter ferdig soning med samfunnstraff, og noen er blitt fulgt tett i forkant av innleggelse for psykisk sykdom og / eller rusproblemer, og vi har hatt kontakt med disse underveis. Tema overganger og ettervern har vært i fokus på ressursgruppemøter, det har også gjengangerproblematikken vært. Barmsenteret har arrangert egne møter med samarbeidspartner der roller i tilbakeføringsarbeidet har vært tema. På slike samlinger har innspill fra Barmsenterets deltagere vært meget nyttige. 19

20 Delmål 1.4 Utvikle møteplasser og former for kunnskaps- og erfaringsdeling Vi har gjennomført flere samlinger/temamøter i løpet av året med ulike temaer, blant annet førstehjelp v/ Hjelp24, kosthold v/ tiltaksleder, møte med Gatejuristen, åpent møte om samarbeidet mellom kriminalomsorgen og NAV, og tannpleie v/ tannpleiestudenter. Flere besøk legges til lunsjen vår, noe som har medført hyggelige samtaler og ny kunnskap for mange deltagere. Noen av våre gjester har vært: fengselspresten, leder av menighetsrådet, regionsleder i region øst i Kriminalomsorgen, leder på Montèr Hamar (takkebesøk for parkett vi hadde fått) -i tillegg til besøk av deltagernes saksbehandlere og terapeuter. Det er også gjennomført temasamlinger med samarbeidspartnere der stua på Barm har vært fylt opp av ulike aktører fra behandlingsapparatet der aktuelle temaer har vært tatt opp. Brukernes tilstedeværelse her har vært en flott medvirkning og en styrke i gjennomføringen. 2 Styrke deltagernes medansvar for miljøet og aktivitetene ved senteret Delmål 2.1 Oppmuntre til utvikling fra bruker- identitet til deltager-identitet Dette har vært tema på flere fellesmøter i løpet av året. Vi har sett en utvikling der flere tar naturlig ansvar for daglige gjøremål og for hvordan senteret ser ut og fungerer. Nye deltagere har tilbudt seg å hjelpe til etter bare å ha observert andre deltagere, og på denne måten får lyst til å hjelpe til. Det er arbeidet med hvordan man møter nye og hvordan man oppfører seg mot hverandre. Mange deltagere er gjerne med på å lage til lunsj sammen med frivillige eller alene. Det er mange som er glad i å hjelpe til, og en ser en positiv utvikling i at Føniks sitt arbeidstilbud sprer seg til resten av miljøet der arbeidsgleden vokser ved å gjøre noe nyttig. Flere hjelper hverandre også på fritiden med praktiske gjøremål. Delmål 2.2. Oppmuntre til større grad av deltagerstyrte aktiviteter Mange av våre aktiviteter og arrangementer har i stor grad vært drevet av deltagere. Etter søknad til Hamar kommune (frie midler) om penger til brukerstyrte fritidsaktiviteter, fikk vi midler til dette. Mange deltagere var aktive med å fremme ønsker, og det ble kjøpt sesongkort til Storhamars hjemmekamper (ishockey) administrert av deltagere. Vi har vært til stede på 2 revy-forestillinger, og det ble arrangert familietur til dyrepark utenfor Hamar. Noen jenter fikk til en fire dagers tur til Riga. Mange tirsdagskvelder har vi hatt tilbud om fellesskap og mat, og aktiviteter som bowling, kino, gokart og annet. En deltager har hatt hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre dette sammen med en frivillig. Deltagere har ellers vært aktive i planlegging og gjennomføring av: akedager, slalomtur til Trysil, tur til Tusenfryd, Idrett Mot Rus, tur til 20

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig

Porsgrunn, den 9. februar 2009. Ingrid Kåss /s/ Prosjektansvarlig Forord Porsgrunn kommunes innsats overfor mennesker med rusrelaterte problemer har økt betydelig de seneste årene. Innsatsen har sin bakgrunn i ulike planer, herunder: Rusplan for Porsgrunn kommune (gyldig

Detaljer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2013 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2013 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Overgangen fra soning til det ordinære livet En kvalitativ studie Geir Hyrve Forord Denne evalueringen av prosjektet Erobring Ny start etter soning

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING 012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet 2010 013/10 Referatsaker

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

I velferdsstatens randsone

I velferdsstatens randsone HiT notat nr 3/2008 I velferdsstatens randsone Evaluering av Boteam, Porsgrunn Heidi Haukelien På oppdrag fra Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2008 HiT notat nr 3/2008 ISSN 1501-8520

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2012 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2012 1 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2012 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK

EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK EVALUERING AV NETTVERKSGUIDE TELEMARK Av Solveig Flermoen og Mari Torvik Heian Arbeidsrapport nr 6 2008 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 6 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 180

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet

VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet VIRKSOMHETSBOK Arbeid og Aktivitet Innhold 1. Innledning... 3 2. Presentasjon av Arbeid og Aktivitet... 4 2.1 HISTORIKK...4 2.2 ORGANISASJON...5 KONTAKTINFORMASJON...6 2.3 TILTAK OG TILBUD...7 2.4 MÅLGRUPPER...11

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune

PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune PLAN FOR PSYKISK HELSE 2007 2010 Askim Kommune 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn og hensikt... 2 1.2. Sammendrag... 4 1.3. Kommunens ansvar og lovhjemling... 5 1.4. Spesialisthelsetjenestens ansvar og lovhjemling...

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel?

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet På vei til egen bolig Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Rapport fra kollegavurderingen i Trondheim i 2006 Forord Siden 2001

Detaljer

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post:

Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: Årsrapport for 2014 Henvendelser vedrørende denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web: www.gatejuristen.no FORORD

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Rapport. Bruker Spør Bruker (BSB) Ålesund Kommune.

Rapport. Bruker Spør Bruker (BSB) Ålesund Kommune. Rapport Bruker Spør Bruker (BSB) Ålesund Kommune. Bruker Spør Bruker Ålesund Kommune, 2010. Heidi Westerlund Dagfinn Bjørgen KBT Midt Norge, 2010 2 Bakgrunn Bruker Spør Bruker Ålesund... 3 Tjenestebeskrivelse

Detaljer