Innhold. VEDLEGG 26 1) ORGANISASJONSKART 26 2) PUBLIKASJONER Bøker: 27 Artikler: 27 Abstrakt-og-foredrag-ortopeder 27

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. VEDLEGG 26 1) ORGANISASJONSKART 26 2) PUBLIKASJONER 2013 27 Bøker: 27 Artikler: 27 Abstrakt-og-foredrag-ortopeder 27"

Transkript

1

2 Innhold GENERELL ORIENTERING 5 Hospitalets hovedoppgaver, visjon og verdigrunnlag 6 Sykehusområder 6 Styret 7 PERSONELL 8 Administrasjon 8 Leger 8 ortopedisk avdeling 8 Leger - revmatologisk avdeling 8 Leger anestesiavdelingen 8 Helsefaglig personell 8 Sykepleietjenesten 8 Røntgenavdelingen 9 Laboratoriet 9 Fysioterapiavdelingen 9 Ergoterapiavdelingen 9 Medisinsk kontortjeneste 9 Service avdelinger 9 Sosionomavdelingen 9 Teknisk avdeling 9 Husøkonom avdeling 9 STILLINGER OG SYKEFRAVÆR 10 BOLIGER OG BARNEHAGE 10 Personalbarnehagen 10 HOSPITALETS OM- OG UTBYGGING 10 DIVERSE DRIFTSFORHOLD 12 Senger 12 Diverse utvalg og tjenester 12 Arbeidsmiljøutvalget 12 HMS-arbeidet 12 Internopplæring 12 Kvalitets- og brukerutvalget består av 9 personer og 12 Bedriftshelsetjenesten 12 Tilsynsfarmasøyten 12 Forskningsrådet 13 UNIVERSITETSFUNKSJON OG UNDERVISNING 13 FORSKNINGSPROSJEKTER 13 FAGLIG BERETNING 16 Behandlede pasienter 16 Aldersfordeling 16 Liggedøgn 16 Rehabilitering 17 Operasjoner 17 Anestesier 17 Postoperativ avdeling 18 Poliklinikken 18 DRG-poeng 19 Relativ kostnadseffektivitet 19 Plantall 20 Produksjonsøkning 20 Røntgenavdelingen 21 Laboratoriet 21 Dagkirurgi 21 Sengepostene 21 Fysikalsk avdeling 21 Ergoterapiavdelingen 21 Medisinsk kontortjeneste 22 Serviceavdelinger 22 Sosionomavdelingen 22 Teknisk avdeling 22 Husøkonomavdelingen 22 IKT- funksjonen 22 Ventelister 22 KVALITET 23 Kvalitetsforbedringer 23 Kvalitetsparametere 23 ØKONOMI 23 LANGSIKTIGE MÅL 24 Utvidelse av hospitalet 24 VEDLEGG 26 1) ORGANISASJONSKART 26 2) PUBLIKASJONER Bøker: 27 Artikler: 27 Abstrakt-og-foredrag-ortopeder 27 3) FAGLIG OG VITENSKAPELIG ENGASJEMENT 32 4) STILLINGER OG SYKEFRAVÆR 34 5) OPERASJONSOVERSIKT DAGKIRURGISKE OPERASJONER: 36 6) PRODUKSJONSRAPPORT PER 31. DESEMBER ) REGNSKAP 38 Mars 2014, MHH Grafisk design og layout: Lauveng Design Fasadefoto av hospitalet: Kenneth Lauveng Andre foto: Martina Hansens Hospital 2 3

3 Generell orientering Martina Hansens Hospital er eid av Stiftelsen Martina Hansens Hospital og er et spesialsykehus for ortopedisk kirurgi, revma-kirurgi og revmatologi. Hospitalet hadde pr , 340 (330) ansatte fordelt på 265,5 (257) stillinger. Personalbarnehagen hadde 10 (10) ansatte. Tallene i parentes angir fjorårets tall. Martina Hansens Hospital inngår i det offentlige helsevesen og har primært behandlingsansvar for pasienter fra hele Akershus fylke. Hospitalet har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er de siste årene blitt mer spesialisert og er et av de to sykehusene i Norge som setter inn flest leddproteser. Innenfor elektiv ortopedisk kirurgi er Martina Hansens Hospital det største enkeltsykehus i Helse Sør-Øst, og utførte i 2012, 10,3% (10,4%) av den elektive ortopedien i regionen (se figur). Sykehuset Innlandet HF, Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF hadde høyere aktivitet, men disse omfatter flere sykehus som alle har elektiv ortopedisk virksomhet. Martina Hansens Hospital har også den eneste avdelingen i Akershus fylke for revmatologi og revmakirurgi. Hospitalet hadde en økning av behandlede pasienter på ca. 3% i 2013, og antall DRG-poeng var 2,6% over fjoråret og 2,3 % over plantall. Det er avlagt et årsregnskap med driftsinntekter på 317,3 (300,6) mill. kroner, driftskostnader på 316,5 (300,0) mill. kroner og et samlet årsresultat på 1,9 (2,3) mill. kroner.(se side 21). Hospitalet har ikke vesentlige forpliktelser pr ut over det som fremgår av årsoppgjøret. Arbeidsmiljøet ved hospitalet er godt med relativt lav utskiftning av personell. Sykefraværet var 6,2% i 2013, mot 6,6% året før. Det er meldt om 14 (16) små yrkesrettede personalskader i 2013, 9 (9) av disse var skjær-/ stikkskader. Virksomheten ved hospitalet er ikke påvirket av det ytre miljø og det kan heller ikke sees at det ytre miljø blir påvirket av sykehus-driften. 4 5

4 Elektiv ortopedisk kirurgi i Helse Sør-Øst 2012 Fordelt prosentvis både enkelte helseforetak/sykehus DRG-poeng for elektiv ortopedi Helse Sør-Øst 2012 n= Akershus Universitetssykehus Vestre Viken HF Sykehuset Innlandet HF Oslo Universitetssykehus HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset i Telemark HF Lovisenberg Diakonale sykehus AS Diakonhjemmet sykehus AS Martina Hansens Hospital Betanien Hospital 0,6% 3,8% 5,9% 5,5% 6,5% 7,7% 9,7% 9,9% 10,3% 12% 12,9% 15% Hospitalets hovedoppgaver, visjon og verdigrunnlag Hospitalets hovedoppgaver er, i henhold til avtale inngått med Helse Sør-Øst å levere spesialisthelsetjenester innenfor: 1. Pasientbehandling 2. Utdanning av helsepersonell 3. Forskning 4. Opplæring av pasienter og pårørende Hospitalet utarbeider årlige handlingsplaner, og 2013 utgjorde 5. året av Strategiplanen for 5-årsperioden Strategiplanens visjon sier at Martina Hansens Hospital skal være førstevalg innenfor ortopedisk kirurgi, revmatologi og revmakirurgi, mens verdigrunnlaget er at Martina Hansens Hospital skal sikre pasientene en helhetlig kunnskapsbasert behandling tuftet på kvalitet og service med fokus på kontinuerlig forbedring. Pasientenes medbestemmelse for egen helse skal sikres, og behandlingen skal gis i samsvar med gjeldende lover og rettigheter. Behandlingsmetodene skal være forskningsbaserte, og hospitalet skal være rask med å ta i bruk medisinske nyvinninger når disse er kvalitetssikret. Det skal også legges stor vekt på å behandle og pleie pasientene med respekt, medmenneskelighet og innlevelse, og det skal ytes god service. Personalet er vår viktigste ressurs og forholdene skal legges til rette for et godt arbeidsmiljø. Sykehusområder Helse Sør-Øst ble i 2009 delt inn i 7 sykehusområder. Martina Hansens Hospital ligger i sykehusområdet Vestre Viken som omfatter Asker, Bærum og Buskerud, Akershus sykehusområde omfatter resten av Akershus fylke samt noen bydeler i Oslo nordøst. Martina Hansens Hospital har siden 1970 hatt de aller fleste av sine pasienter fra Akershus fylke som nå er delt i 2 sykehusområder. I 2013 kom våre pasienter fra: HELDØGNPASIENTER DAGPASIENTER OG POLIKLINIKKER Styret Styreleder: Advokat Andreas Mellbye Hospitalstyret har bestått av advokat Andreas Mellbye, overlege dr. med. Lars B. Skogland og konserndirektør Eilif Bjerke som representanter for eierne. Marianne Hagen har tidligere representert Akershus fylkeskommune, men er nå aksjonæroppnevnt styrerepresentant. I 2013 gikk Arne Ekeland, tidligere administrerende direktør ved MHH, inn i styret for Lars B. Skogland. Hilde Vik Matre gikk inn for Eilif Bjerke. Representanter for de ansatte har vært intensivsykepleier Merete S. Birkelund, overradiograf Ellen Lindstad og seksjonsoverlege Pål O. Borgen. Adm. direktør og sjeflege Pål Jeroen Husby, sjefsykepleier/ personaldirektør Ingvard Helland, økonomidirektør Halfdan Brandtzæg, legerådsformann/seksjonsoverlege Nikolaos Ikonomou, samt leder av sykepleierrådet/ass. sjefsykepleier Kate Skavhaug har deltatt på møtene. OMRÅDE Ortopedi Revma Dagkirurgi Ortopedisk poliklinikk Rev. Pol. og dagbehandling Asker og Bærum 26% (27%) 28% (24%) 31% (33%) 36% (36%) 35% (34%) Buskerud 12% (14%) 5% (5%) 10% (12%) 12% (12%) 3% (3%) Akershus øst 32% (32%) 55% (61%) 33% (32%) 32% (31%) 56% (57%) Oslo 10% (7%) 4% (4%) 13% (12%) 10% (9%) 3% (3%) Resten av HSØ 15% (7%) 6% (5%) 11% (11%) 8% (10%) 2% (2%) Andre helsereg. 5% (3%) 1% (1%) 1,5% (1%) 1% (1%) 0,2% (0,2%) 6 7

5 Personell Administrasjon Adm. direktør Pål Jeroen Husby Martina Hansens Hospital er et spesialsykehus med 262,6 (258) stillinger og 100 normerte senger. Administrasjonen er liten, og legene som inngår i denne deltar også i det kliniske arbeidet. Sentraladministrasjonen besto i 2013 av adm. direktør/ sjeflege Pål Jeroen Husby, sjefsykepleier/-personaldirektør Ingvard Helland og økonomidirektør Halfdan Brandtzæg. (Det vises ellers til org.kart s. 22) Leger ortopedisk avdeling Avd. overlege Kjetil Nerhus Avdelingen har 14 (12) overlege- og 10 (9) assistentlegestillinger. Ortopedisk avdeling har seksjoner for ryggkirurgi og barneortopedi (post 2), hoftekirurgi (post 3), kne- og skulderkirurgi (post 3), revmakirurgi med fot- og ankelkirurgi (post 4) og dagkirurgi med håndkirurgi. Kveldspoliklinikk en dag pr. uke inngår i tjenesteplanen for overlegene, mens flere assistentleger deltar i kveldspoliklinikk på frivillig basis. I tillegg til det kliniske arbeidet har avdelingens leger deltatt på en rekke kurs og kongresser som ledd i videreutdanning. De har også vært aktivt engasjert i vitenskapelig arbeid med egne artikler og foredrag, samt undervist på postgraduate kurs. 4 av legene ved ortopedisk avdelig har doktorgrad, og 4 er opptatt i doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet, UiO. (vedlegg 2 og 3). I 2013 ble 2 assistentleger med gruppe I-tjeneste fra MHH godkjente spesialister i ortopedisk kirurgi, og i løpet av de siste årene har ca. 20% av legene som får sin spesialistgodkjennelse i ortopedisk kirurgi etter norske spesialistregler fått sin gruppe I tjeneste fra Martina Hansens Hospital. Publikasjoner: 1 (1) bok, 5(9) artikler og 56 (64) abstracts og foredrag. Leger - revmatologisk avdeling Avd. overlege Olav Bjørneboe Avdelingen har 6 (6) overlege- og 3 (3) assistentlegehjemler. Foruten behandling av innlagte pasienter med revmatiske lidelser driver avdelingen utstrakt poliklinisk virksomhet. Mange av pasientene blir behandlet av tverrfaglige team. Avdelingen har benscanner for måling av bentetthet. Mange har osteoporose, og denne pasientgruppen er sterkt økende ved avdelingen. Kveldspoliklinikk en dag pr. uke inngår i tjenesteplanen for overlegene, men flere overleger og assistentleger driver kveldspoliklinikk utover dette på frivillig basis. Avdelingens leger har drevet vitenskapelig arbeid med flere foredrag samt undervist på postgraduate kurs, (se bilag 2 og 3). Publikasjoner: 14 (12) abstracts og foredrag. Leger anestesiavdelingen Kst. avd. overlege Odd Wathne fra 16/10-12 Anestesiavdelingen har 5 (4) overlegehjemler. Det har de siste årene vært et økende antall operasjoner ved hospitalet, og derav større behov for anestesiservice. Anestesilegene behandler også pasienter med kroniske smerter og deltar i sykehusets kvalitetsarbeid. Helsefaglig personell Sykepleietjenesten Sjefsykepleier Ingvard Helland Martina Hansens Hospital har 118 (115) sykepleiere og 11 (12) hjelpe-pleierstillinger. Sykepleietjenesten, radiografer og bioingeniører er organisert i linje under sjef-sykepleier. Det samme gjelder tøysentral og husøkonom avdeling med 25 (25) ansatte, (se bilag 1). Sjefsykepleiers kontor er også tillagt personalfunksjoner m/personalarkiv samt boligforvaltning. Hospitalet har 3 sengeposter 2 ortopediske sengeposter, en post på 19 senger (post 2), og en på 28 senger (post 3) samt en kombinert revmakirurgisk/revmatologisk post på 28 senger (post 4). Fire av sengene på post 4 er organisert til dagbehandling av revmatikere som trenger infusjonsbehandling av biologiske medikamenter. Hospitalet har egen postoperativ avdeling med 12 tekniske senger. Operasjons- og anestesiavdelingen bemanner 7 operasjonsstuer, herav 2 på dag-kirurgisk seksjon. Bemanningen er 20,3 (20) operasjonssykepleiere og 13,6 (13,4) anestesisykepleiere. På dagkirurgisk seksjon er det 5 observasjonssenger og 3 liggestoler. Poliklinikken har 2 operasjonsstuer for mindre inngrep og 13 konsultasjonsrom. Hygienesykepleier registrerer postoperative infeksjoner og gir råd og veiledning om tiltak i smittevernarbeidet har vært et aktivt år for sykepleietjenesten, og det har vært lagt vekt på videreutdanning av personalet med deltagelse i eksterne kurs samt internundervisning. En oversykepleier deltar i forskning og er medlem av forskningsrådet, og en har ledet et kurs i Livsstyrketrening. Avdelingssykepleier Elisabeth Raanaa har vært koordinator for ca. 40 hofteskolekurs. Publikasjoner: 3 (7) foredrag og postere. Røntgenavdelingen Overradiograf Ellen Lindstad Røntgenavdelingen har 5,8 (6,2) stillinger. Avdelingen har 2 laboratorier for skjelettrøntgen og et for lav Tesla MR. MR-bilder og polikliniske røntgenbilder fra revmatologer og ortopediske assistentleger beskrives av 2 radiologer på konsulentbasis. Øvrige bilder beskrives av ortopediske overleger. Røngenavdelingen yter service til sykehusets innlagte pasienter og poliklinikk, men MR-undersøkelser utføres også på pasienter som henvises eksternt. Avdelingen fikk oppgradert en ny røntgenlab vinteren Avdelingen er praksisplass for studenter fra Høgskolen i Oslo. Røngenavdelingen er også involvert i flere forskningsprosjekter. Laboratoriet Overbioingeniør Ragnhild Mørch Moen Laboratoriet har 4,9 (4,7) stillinger fordelt på 6 (6) bioingeniører. Laboratoriet har stor analyse-aktivitet. Fysioterapiavdelingen Sjeffysioterapeut Unni Seljom Fysioterapiavdelingen har 12 (12,2) stillinger. Avdelingen har 2 turnus-kandidater pr. år, en hvert halvår. Avdelingen er videre praksisplass for Mensendieck-utdanningen, Høgskolen i Oslo. I løpet av året er det også arrangert etterutdanningskurs for 137 fysio-terapeuter fra østlandsområdet. Tre fysioterapeuter har mastergrad, 1 er opptatt i doktorgradprogrammet, UiO og 3 har videreutdanning i Livsstyrketrening/rehabilitering av pasienter med kroniske og sammensatte plager. Fysioterapiavdelingen er involvert i flere forskningsprosjekter, og det er publisert en artikkel og holdt flere eksterne foredrag). Ergoterapiavdelingen Avd. leder Liv Hæhre Avdelingen har 2,4 (2,4) stillinger for ergoterapeuter fordelt på 3 personer. Ergoterapeutenes virksomhet er omtrent likt fordelt mellom ortopedisk og revmatologisk avdeling. En ergoterapeut har ledet et kurs i Livsstyrketrening og avdelingen er engasjert i undervisning og forskning. I 2013 er et nytt forskningsprosjekt om behandling av håndartrose ferdigstilt. Publikasjoner: 5 abstract og foredrag Medisinsk kontortjeneste Kontorleder: Cathinka Astrup Gjersøe Kontortjenesten har 29 (28,2) stillinger. Tjenesten er delt i et ortopedisk og et revmatologisk sekretariat og har i tillegg ansvar for ekspedisjonstjenesten, poliklinisk timebestilling og andre sekretærfunksjoner. Åpningstiden for ekspedisjonen har i flere år vært utvidet til kl mandag til torsdag for å gi bedre service for polikliniske pasienter som møter til kveldspoliklinikk og røntgen samt besøkende til inneliggende pasienter. Service-avdelinger Sosionomavdelingen Avd. leder Ann Elise Wiegels Sosionomavdelingen har 1,5 (2) stillinger. Avdelingen yter service både til ortopedisk og revmatologisk avdeling samt poliklinikken. Sosionomene har også deltatt i det tverrfaglige rehabiliteringstilbudet til innlagte pasienter, samt deltatt i ulike pasientskoler. Avdelingen har også vært engasjert i forskning. Teknisk avdeling Avd. leder Vidar Johansen Teknisk avdeling har 4,5 (4,5) stillinger som står for den tekniske drift, og vedlikehold av hospitalets bygninger og utearealer. Husøkonom avdeling Husøkonom Kjellfrid Larsen Avdelingen har 24,6 (25) stillinger. I tillegg til renhold og tøyfunksjon har avdelingen også ansvar for drift av personalkantine. 8 9

6 Stillinger og sykefravær Hospitalet hadde 262,6 (258) stillinger ved utgangen av Sykefraværet for hospitalet har vært 6,2% (6,2%). Av dette var 2,4% (2,2%) korttidsfravær og 3,8% (4,0%) langtidsfravær. Egen-melding/sykmelding (1-16 dager) utgjorde 1.537,5 (1.980) dager. Fravær utover 16 dager utgjorde 2373,9 dager. Fravær pga. syke barn utgjorde 232 (272) dager. Sykefraværet i hele Helse Sør-Øst var på 7,5% (7,6%). Hospitalet har drevet holdningsarbeid for å få ned sykefraværet. I vinterhalvåret får personalet gratis appelsiner. Det er tilbud om veiledet gymnastikk i bassenget. De ansatte har også tilgang til massasjestol og solarium. BOLIGER OG BARNEHAGE Hospitalets boligmasse består av 1 enebolig, en tomannsbolig og eiendommen Lille-Martina med 30 hybelleiligheter og 6 treromsleiligheter. Det er økende behov for rehabilitering av disse og det avsettes investeringsmidler fortløpende til dette formål. Fire av boenhetene på Lille-Martina blir benyttet til pårørende/foreldre, kontor for organisasjonene/-tillitsvalgte. Hospitalet disponerte 4 (3) leiligheter i Emma Hjorth Hjems boligselskap. Personalbarnehagen Styrer Liselotte Karlsson Barnehagen har 4 avdelinger og en kapasitet på 52 plasser. Hospitalet driver selv 3 avdelinger med til sammen 39 plasser med en bemanning på 10,4 (10,4) stillinger. Den 4. avdelingen er utleid til Tommeliten barnehage. HOSPITALETS OM- OG UTBYGGING Det er et økende behov for ortopediske og revmatologiske tjenester. Ventelistene ved hospitalet er lange selv om aktiviteten er økt med ca. 20% i løpet av siste 5-års periode. Samtidig er det behov for en tverrfaglig poliklinikk for rehabilitering av pasienter med rygg- og skulderlidelser. Det er derfor planlagt en utvidelse av sykehuset med en fløy vestover på 5 etasjer. Den nye fløyen inkludert tekniske rom, parkeringskjeller og lager blir på ca m2. Dette vil dekke dagens underkapasitet og ta høyde for økende behov fram mot år Utvidelsen er planlagt finansiert i det private marked. For å dekke de mest akutte behov for økt bygningsareal ble det oppført en paviljong i tilslutning til poliklinikken sommeren Her har mottagelsesavdelingen, poliklinisk timebestilling og benscanner fått plass i tillegg til 3 kontorer. Ny reguleringsplan som omfatter planlagt utvidelse av hospitalet ble enstemmig godkjent av Bærum kommunestyre 28. mars Gjennom 2013 har arbeidet med utbyggingsprosjektet stått i fokus. Samtlige avdelinger ved Hospitalet har deltatt i planleggingsarbeidet, det er opprettet en styringsgruppe og ulike arbeidsgrupper. Skissesøknad og anbudsrunde for prosjektet planlegges ferdigstilt i løpet av første halvår i

7 Diverse driftsforhold SENGER Hospitalet har hatt 75 (75) døgnsenger i aktivt bruk i 2013, men kunne disponere ytterligere 6 senger. I tillegg er det 12 senger i postoperativ avdeling og 5 observasjonssenger og 3 liggestoler i dagkirurgisk seksjon. DIVERSE UTVALG OG TJENESTER Arbeidsmiljøutvalget er i 2013 blitt ledet av hovedverneombud Tone Nicolaysen. Det har hatt 10 (9) møter og behandlet 64 (63) saker. Utvalget har i 2013 hatt fokus på sykefraværet som har gått ned til 6,2%, og ulik HMS oppfølging. Bedriftshelsetjenesten Stamina Helse har deltatt på 2 av møtene. AMU hadde en ekskursjon til Ringerike sykehus i oktober med den hensikt å få innspill til utbyggingsprosjektet ved Martina Hansens Hospital. HMS-arbeidet koordineres av HMS-rådgiver Kirsti Magni Johannessen i deler av sin stilling, med deltagelse av hovedverneombud Tone Nicolaysen. HMS-arbeidet er prioritert hele året og det jobbes med å sikre at alle medarbeidere blir ivaretatt med oppdaterte prosedyrer. Det utarbeides årlig detaljert handlingsplan for HMS-tiltak ved sykehuset. HMS- avvik/anmerkninger blir tatt opp i AMU 2 ganger årlig. Internopplæring koordineres av Kirsti Magni Johannessen i deler av sin stilling. Det blir gjennomført lovpålagt opplæring i brannvern (teoretisk og praktisk øvelse), hjerte-/lungeredning, kjemikaliehåndtering, ergonomi, avvikshåndtering, biologiske faktorer og medisinskteknisk utstyr ved alle enheter. Det er introduksjonsdag for nyansatte og det avholdes internundervisning på en rekke fagområder. Kvalitets- og brukerutvalget består av 9 personer og ledes av seksjonsoverlege Nikolaos Ikonomou. Sykepleier Monica Skrondal er kvalitetsrådgiver i 85% stilling. Brukerrepresentanter er Steinar Andersen og Kari Stensås Sletner. Det er avholdt 5 (6) møter. Kvalitetsutvalget har behandlet 55 (72) skade-/avviksmeldinger. Av disse ble 42 (54) uønskede hendelser meldt til Helsetilsynet/ Kunnskapssenteret. Alle komplikasjoner registreres, også påregnelige komplikasjoner som avvik, noe som ikke ble gjort tidligere. Alle reoperasjoner og alvorlige komplikasjoner enten de er påregnelige eller ikke rapporteres til Kunnskapssenteret. Meldte avvik gjennomgås i kvalitetsutvalget, på legenes morgenmøte og de enkelte avdelinger. Det er foretatt 7 (8) interne revisjoner, 2 (4) eksterne revisjoner og 7 (2) interne tilsyn av sykehusfarmasøyten. Dype sårinfeksjoner etter protesekirurgi ble registrert av hygienesykepleier Kate Skavhaug. Frekvensen av dyp sårinfeksjon etter protesekirurgi var 0,7 % i Et eget komplikasjonsregister ble opprettet i 2013 for postoperativ oppfølgning etter knekirurgi. Registeret skal etter hvert inkludere flere fagområder. ANTALL HVA SKADENE OMHANDLET 2 (6) 6 (6) 15 (20) 2 (2) 4 (2) 1 (0) 1 (0) 5 (19) 42 (54) Lungeemboli postoperativt Utvikling av blødning/hematom postoperativt Dyp infeksjon etter kirurgi Nerveskader Proteseluksasjon etter operasjon Dyp venetrombose Brudd etter hofteoperasjon/fallskader Diverse andre skader TOTALT Bedriftshelsetjenesten utføres av Stamina HOT. Bedriftssykepleier har deltatt på AMU-møter og møter med verneombud og deltatt i oppfølgingssamtaler og dialogmøter om sykefravær. Det er utført dataplassvurderinger, funksjonsvurderinger av arbeidsplass samt individuelle tilpasninger ved de ulike enheter. Tilsynsfarmasøyten i 20% stilling har utført revisjon angående oppbevaring av legemidler på postene samt epikrisekvalitet m.h.t. samstemning av legemiddellister. Det ble registrert få avvik og noen anmerkninger som er lukket. Tilsynsfarmasøyten utarbeider også legemiddelstatistikk for de enkelte poster. Det tertialvise narkotikaoppgjøret er ryddig for alle seksjoner. I tillegg er det gitt undervisning om hypertensjon på postene. Forskningsrådet ledes av seksjonsoverlege Stig Heir. Fysioterapeut Elisabeth Thornes er sekretær. Rådet har avholdt 8 (10) møter og vurdert 7 (6) forskningsprosjekter. Man har i 2013 fått etablert egen forskningsserver for MHH. Rådet har hatt møte med Personvernombudet og Forskningsenheten i Helse Sør-Øst, og det er signert avtale med Heidi Torstensen, Oslo Universitetssykehus som personvernombud for forskning ved hospitalet. UNIVERSITETSFUNKSJON OG UNDERVISNING Martina Hansens Hospital har fra 1998 undervist medisinske studenter fra Universitetet i Oslo. Studentene er i 4. semester og får smågruppeundervisning i undersøkelse av ortopediske og revmatiske pasienter. Studentene har gitt hospitalet god evaluering, og fra april 2000 er antallet studentgrupper økt fra 1 til 2. Fra 2004 har studentene også avlagt eksamen ved hospitalet. I 2013 hadde Martina Hansens Hospital ingen undervisning for medisinske studenter, imidlertid vil man igjen fra 2014 oppta samarbeidet med UiO. Martina Hansens Hospital gir praktisk undervisning til sykepleierstudenter fra Høgskolen Diakonova og Lovisenberg Diakonale Høgskole, fysioterapi-, ergoterapi-, sosionom-, radiograf- og bioingeniørstudenter fra Høgskolen i Oslo, samt til hjelpepleiere og sekretærer under utdannelse. I tillegg drives omfattende intern undervisning. Sykehuset utdanner spesialister i ortopedisk kirurgi og i revmatologi. Ca. 20% av ortopeder som godkjennes etter norske spesialistregler har de siste årene fått sin sluttutdannelse ved Martina Hansens Hospital. Ortopedisk avdeling har 4 leger med doktorgrad og er gruppe I avdeling i spesialistutdannelsen mens revmatologisk avdeling har en lege med doktorgrad og er gruppe II avdeling. Martina Hansens Hospital driver også forskning, og fagfolk fra hospitalet er mye benyttet i ekstern postgraduate undervisning, (se bilag 2 og 3). Publikasjoner: 1(1) bok, 5 (12) artikler og 72 (96) abstract og foredrag. FORSKNINGSPROSJEKTER Ortopedisk avdeling har 4 godkjente doktorgradsprosjekter, et om tromboseprofylakse (seksjonsoverlege Pål Borgen), et om kneproteser og osteotomier under kneet (avdelingsoverlege Tor Kjetil Nerhus), et om meniskskader (assistentlege i fordypning Nina Kise), og et om fremre korsbåndskonstruksjon (assistentlege Cathrine Aga). For øvrig er det pågående prosjekter om skulderskader, hofteproteser, osteotomier og skiskader. Revmatologisk avdeling og poliklinikken har prosjekter om akutt artritt, reumatoid artritt, axialspondylartritt (Bechterew), håndartrose og rehabilitering samt medikamentutprøving. Flere av disse prosjektene er samarbeidsprosjekter med andre avdelinger. Avdelingen har ett pågående doktorgradsprosjekt i samarbeid med Diakonhjemmet Sykehus. Anestesi og postoperativ avdeling har prosjekter om smertebehandling. Avdelingen deltar også i en internasjonal multisenter observasjonsstudie om ventilatorbehandling og lungekomplikasjoner. Fysioterapi- og ergoterapiavdelingen er engasjert i flere av de nevnte studiene. I tillegg utfører fysioterapiavdelingen opp-følgingsstudier av konservativ behandling av skulderlidelser, kartlegging av rehabilitet og validitet av en standardisert test for skulder- og nakkepasienter og andre studier. Fysioterapeut Elisabeth Thornes har et godkjent doktorgradsprosjekt om effekt av trening på spinalstenose. Ergoterapiavdelingen har et prosjekt om håndartrose

8 14 15

9 Faglig beretning Behandlede pasienter Ort. avd. Rev.avd. Samlet Utskrevne pasienter (1.813) (1.038) (2.851) Dagkir/Revma pasienter (2.517) (1.674) (4.191) Til sammen (4.330) (2.712) (7.042) Samlet er antallet behandlede pasienter 4% (1%) høyere enn i Fordelt på de to avdelingene er det en økning ved ortopedisk avdeling på 4% (-1%) mens det ved revmatologisk avdeling er en økning på 3% (4%) fra året Aldersfordeling Ort. avd. Rev. avd. <20 3% (4%) 1% (1%) år 3% (4%) 6% (4%) år 5% ( 5%) 8% (11%) år 11% (10%) 14% (16%) år 19% (16%) 20% (17%) år 27% (27%) 24% (25%) år 24% (24%) 20% (19%) >80 8% (8%) 7% (7%) Mer enn halvparten av pasientene var over 60 år. 0 Liggedøgn Antall liggedøgn var (14.490). Liggedøgn fordelte seg slik: før. 59% (60%) av pasientene fikk sin behandling som dagbehandling. Revmatologisk dagbehandling er registert som poliklinikk. Ort.avd. Rev.avd Akershus (65%) (66%) (70%) (73%) Andre fylker ( 35%) (34%) (30%) (27%) Andelen liggedøgn for pasienter fra andre fylker enn Akershus har vist en svak økning de siste 4 årene. Før fritt sykehusvalg ble innført 1. januar 2001 utgjorde Akershuspasienter mer enn 95% av antall liggedøgn. Beleggsprosent 63,1% (63,8%) Øyeblikkelig hjelp 2,8% (2,5%) Liggetid 4,9 (4,9) dager < Gjennomsnittlig liggetid for sykehusene i Helse Sør- Øst var 4,1 (4,1) dager. Fordelt på de 2 avdelingene var beleggsprosent, liggetid og øyeblikkelig hjelp: >80 Beleggspr. Liggetid ØH Ort. avd. 60,6% (66,9%) 5,4 (5,4) dager 2,4% (3,2%) Rev. avd. 48,1% (55,8%) 5 (4,0) dager 2,2% (2,2%) Rehabilitering 365 (278) pasienter, dvs. 12% (10%) ble utskrevet til rehabiliteringsinstitusjoner. Av disse ble 195 (164) pasienter utskrevet til videre opptrening ved Godthaab Helse og Rehabilitering, 61 (38) til Fram Helse-rehabilitering, 28 (29) til NIMI Ringerike, 13 (16) til Jeløy Kurbad, 20 (14) til Hokksund rehabiliterings-senter og 10 til Vikersund Kurbad. Operasjoner År Antall opr. pas. Det har vært utført operasjoner og anestesier på (2.078) innlagte pasienter og (2.596) dag-kirurgiske pasienter. (vedl.5). Antallet opererte pasienter økte med 0,4% (3%) i forhold til Dagkirurgi utgjorde 55% (56%) av totalt antall opererte pasienter. Totalt ble det innsatt/revidert 1021 (973) leddproteser. Disse fordelte seg slik: Tot. Antall pas. (innlagte og dagkirurgi) Hofteledd Kneledd Skulderledd Albueledd 1 0 Håndledd 0 0 Fingerledd 6 0 Stortåledd 0 0 % opr Dette er 48 flere proteseoperasjoner enn i Av de 543 (517) innsatte primærprotesene i hofter var 65 (12%) usementerte, og 144 (26%) var hybridproteser der en av komponentene var sementert og den andre usementert. 10% (14%) av proteseoperasjonene var utskiftningsoperasjoner, vesentlig pga. løse proteser. På 26 (26) av disse ble det benyttet ben fra sykehusets benbank. Ifølge tall fra Nasjonalt register for ledd-proteser var reoperasjonsfrekvensen for hofteproteser for hele landet i % (15%). Martina Hansens Hospital reopererer også flere pasienter der protesene er innsatt på andre sykehus. Tall fra leddregisteret viser at hospitalet har en 15 års «overlevelse» av sementerte hofteproteser på 88%. Dette er på linje med landsgjennomsnittet. For usementerte proteser er 15 års overlevelse bare 70%, lik som landsgjennomsnittet. De usementerte protesene er benyttet på de yngste pasientene, der protese-overlevelsen generelt er kortere. Når det gjelder kne-proteser er 14 års overlevelse 94%, signifikant over landsgjennomsnittet som ligger på 89%. I 2012 ble 6,7% (6,7%) av landets hofteproteser og 7,4% (7,8%) av kneprotesene satt inn på Martina Hansens Hospital. Det er videre foretatt 514 (514) revmakirurgiske inngrep, 410 (448) ryggoperasjoner og 126 (75) og rekonstruksjoner av fremre korsbånd i kneet. Strykninger på operasjonsprogrammet for innlagte pasienter var 3,8% (3,3%). Av dagkirurgi var det mest kne 655 (862), hånd 818 (708) og ankel/fot operasjoner 840 (751) som ble utført (vedl. 5). Strykninger på operasjonsprogrammet for dagkirurgiske pasienter var 5,9% (5,1%). Anestesier Det ble gitt (6.692) anestesier til (4.540) pasienter. En pasient kan ha flere anestesiformer for samme inngrep. Anestesitypene fordeler seg slik: TIVA 34% 23% Sedasjon 21% Spinalanestesier 15% 12% Epidural og kombinasjon spinal og epidural 0,8% 0,5% Plexus- og andre ledningsanestesier 19% 16% Narkose 0,3% 0,3% Lokal- og infiltrasjonsanestesi 31% 21% 16 17

10 Aldersgruppering av opererte pasienter: år 0,1% 0,1% år 2% 2% år 10% 11% år 39% 36% år 44% 45% år 5% 5% >90 år 0,3% 0,3% ASA-score for (4.540) pasienter: Frisk pasient 30% 26 % 2. Moderat org. lidelse 64% 67 % 3. Alvorlig org. sykdom 5% 6% 4. Livstruende org. sykdom 0,02% 0.02% 5. Ikke oppgitt ASA-score 0,1% 0,3% 94% (94%) av pasientene hadde ASA score 1 og 2, mens 6% (5%) hadde ledsagende alvorlige sykdommer (ASA score 3). Poliklinikken (25.048) pasienter er behandlet ved hospitalets poliklinikk, en økning på 3% (9% ) fra året før. Gjennomsnittlig vurderingstid for henvisninger var 4,3 dager mot 5,3 dager for hele Helse Sør-Øst. I desember fikk 44% direkte time på poliklinikken etter mottatt henvisning. Fordeling av polikliniske pasienter på de to avdelingene Ortopedisk avdeling - herav anestesilege og sykepl. Revmatologisk avd. - herav revmakir. Antall pas ) 164 (171) (10.491) 131 (268) Herav sykepleierkons (865) 487 (293 For ortopedisk avdeling er det en økning av konsultasjonene på 3% (2%), og på revmatologisk avdeling en økning på 4% (3%). Kveldspoliklinikk utgjorde 31% (30%) av legekonsultasjonene på ortopedisk avdeling og 7% (6%) på revmatologisk avdeling. DRG-poeng DRG står for diagnoserelaterte grupper og er et aktivitetsklassifiseringssystem benyttet i finansieringen av sykehus. Antall korrigerte DRG-poeng opptjent i 2013 var (8.347). Dette er en økning på 2,5% (4%) fra året før, enda DRG-vektene for Martina Hansens Hospital sine pasienttyper ble redusert med 1,5% fra 2011 til DRG-poeng for polikliniske pasienter inklusiv revma dagpasienter som har fått behandling med biologiske medikamenter var (1.343). Innlagte pas. Revmakir. og ortopedi post 4 Dagkirurgi Poliklinikk inkl. revma pas. til biologisk behandling Ort. avd (4.502) 941 (989) (968) 372 (372) I perioden ble DRG-vektene for vår pasientsammensetning satt ned med ca. 12%. DRG-poeng fra andre regioner enn Helse Sør-Øst var 195 (2,3%) i Gjestepasientene fordelte seg med 1,3% (1,5%) fra Helse Nord, 0,3% (0,2%) fra Helse Midt-Norge og 0,7% (0,5%) fra Helse Vest. Fordelt på de 2 avdelingene var korrigerte DRG-poeng: Rev.avd. 350 ( (971) (6.831) (1.314) Frisk pasient Moderat org. lidelse Alvorlig org. sykdom Livstruende org. sykdom 6% 0,02% 26% 67% Det er utført 996 (1.031) DEXA målinger av benmasse og 502 (514) ultralydundersøkelser av barnehofter. Bruk av skiftestuer: Ortopedi, gipsing mm.- herav små opr (1.957) 106 (62) Økning -5% (0,5%) Relativ kostnadseffektivitet Martina Hansens Hospital ligger i sykehusområdet Vestre Viken (Asker, Bærum og Buskerud). Kostnadseffektiviteten til landets sykehus blir hvert år beregnet av SINTEF og publisert i Samdata. Tallene for Martina Hansens Hospital, de 4 sykehusene som inngår i Vestre Viken HF samt de private ideelle sykehusene Lovisenberg diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus var i 2012 (som er siste tilgjengelige rapport): Postoperativ avdeling (2.003) pasienter ble overvåket på postoperativ avdeling noen timer etter operasjonen. Av disse fikk 6 (3) tilbake eget blod ved autotransfusjon. 358 (394) pasienter fikk PCA eller nevrale blokader som smertebehandling. 7 (1) pasient ble overflyttet til intensiv/-hjerteovervåkning, Bærum sykehus, Ahus eller OUS. 17 (47) pasienter ble overflyttet fra sengeposter til PO for overvåkning pga. smertebehandling eller observasjoner, eks. hjertearytmier. Revmatologi, injeksjoner mm (2.090) 11% (32%) Poliklinisk indeks er et aktivitetstall som fremkommer ved at antall polikliniske behandlinger divideres med antall utskrevne pasienter. I denne sammenheng regnes dagkirurgi sammen med de polikliniske pasientene. For 2012 var poliklinisk indeks: = : = 9,6 (9,7). Dette viser at hospitalet har en forholdsvis høy poliklinisk og dagkirurgisk aktivitet i forhold til innlagte pasienter. Vedlegg 6, s. 34 gir en kortfattet samlet oversikt over behandlede pasienter i Martina Hansens Hospital Vestre Viken HF Lovisenberg diakonale sykehus Diakonhjemmet sykehus Landsgjennomsnitt Driftskostnader pr. DRG-poeng Nivå % endring ,5-1,5-1,0 3,8-0,1 Rel.kostn. nivå 0,68 0,90 0,85 0,97 1,00 Nivå Kilde: Aktivitet og kostnader i somatiske spesialisthelsetjeneste, Samdata, 2012 Tabell 7.1 s Driftskostnader pr. DRG-poeng (inkl. avskrivning) % endring ,7-1,9-1,6 3,7-0,4 Rel.kostn. nivå 0,66 0,88 0,85 0,98 1,

11 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 DRG-kostnad i forhold til landsgjennomsnittet I 2006 og 2009 var Martina Hansens Hospital landets mest kostnadseffektive sykehus målt som kostad pr DRG-poeng i forhold til landsgjennomsnittet, og fra 2007 til 2011 var det på samme nivå etter Betanien sykehus i Skien. I 2012 var Martina Hansens Hospital igjen det mest kostnadseffektive sykehus i landet. Relativt kostnadsnivå pr. DRG-poeng for MHH i forhold til landsgjennomsnittet Prosentvis økning Martina Hansens Hospital Landsgjennomsnittet Plantall Plantallet for produksjon av DRG-poeng er fastsatt av Helse Sør-Øst. De øvrige har hospitalet selv fastsatt. Martina Hansens Hospital hadde i 2013 følgende plantall: Produksjonsøkning I løpet av 6-årsperioden har det vært en betydelig økning av behandlede pasienter ved Martina Hansens Hospital. Poliklinikk Økning : 30% Dagpasienter Økning : 63% Innlagte pasienter Reduksjon : 18% Opererte pasienter Økning : 16% DRG-poeng Økning : 27% Økningen i behandlede pasienter i 6-års perioden har vært mest uttalt for dagpasienter med en økning på 63% mens antallet innlagte pasienter er redusert med 18%. Dette viser at sykehuset har klart å gjennomføre Helse Sør-Øst sin strategi med å overføre pasienter fra seng til stol. Antallet opererte pasienter er økt med 16% mens antall DRG-poeng er økt med 27% tydende på at stadig flere større og tyngre operasjoner blir utført på de innlagte pasientene. Dette gjelder særlig økning i proteseoperasjoner og ryggoperasjoner i perioden. I samme periode har antall ansatte bare steget med 1,2%. Dette er forklaringen på sykehusets høye produktivitet og kostnadseffektive drift med relativt lav kostnad pr. DRG-poeng. DRG-poeng, prosentvis økning Røntgenavdelingen Røntgenundersøkelser Inneliggende pas Polikliniske pas Til sammen Radiologiske undersøkelser av polikliniske pasienter utgjorde 72% (71%) og av innlagte 28% (29%) av avdelingens virksomhet. Arbeidet med fornying av røntgenlaboratorium i årets siste måneder påvirket kapasiteten betydelig. Likevel ser man en samlet økning i antall undersøkelser sammenlignet med Type undersøkelse Vanlig røntgen MR (4.825) tilsendte bilder er lagt inn i røntgenavdelingens PACS. Laboratoriet Totalt antall utførte analyser var ( ). Dette er en reduksjon på 1,7% (3%) fra Av analysene var 55% (58%) på polikliniske og 45% (42%) på innlagte pasienter. Antallet transfunderte blodposer var 253 (314), en reduksjon på 19% (28%) fra året før. 0,7% (0,8%) av de dagkirurgiske pasientene. 140 (156) pasienter ble strøket av operasjonsprogrammet, men 16 (31) av disse møtte ikke opp (0,6%). Til sammen utgjør dette en strykningsprosent på 5,1% (5,8%). Disse tallene må sees i sammenheng med at 22% (21%) av pasientene til dagkirurgisk behandling ble tatt rett inn til dagkirurgi på henvisning fra egen lege. Dette gir kort ventetid (ca. 2-4 uker) da de slipper å vente på poliklinisk vurdering. Strykningsprosenten for disse var 6,2% (7,4%), mens den var 4,8% (5,4%) for de som først var vurdert på poliklinikken. Alle dagkirurgiske pasienter blir ringt opp første virkedag etter operasjonen og de blir i tillegg ringt opp før de møter på sykehuset. I 2012 er det utført en pasienttilfredshetsundersøkelse på 100 pasienter med gode tilbakemeldinger. Sengepostene Post 2 har hatt 876 (809) innlagte pasienter, beleggsprosent på 77,9% (77,4%) og gjennomsnittlig liggetid på 5,3 (5,5) dager. Pleiefaktoren var 0,89 (0,86). 0 (2) rygg-grupper har vært innlagt til konservativ behandling. Post 3 har tatt imot (1.001) pasienter. De fleste pasientene har hatt hofte-, kne- eller skulderlidelser. Beleggsprosenten har vært 58,3% (56,7%), gjennomsnittlig liggetid 5,1 (5,2) dager og pleiefaktor 0,83 (0,82). Post 4 har behandlet (1.241) pasienter i Av disse var 514 (481) revmakirurgiske/ortopediske pasienter. Beleggsprosenten var 56,8% (61,3%) og gjennomsnittlig liggetid 4,1 (3,9) dager. Pleiefaktoren var 0,80 (0,77). Det er gitt (1.674) behandlinger med biologiske preparater, og det har vært innlagt 0 (4) Bekterevgrupper, 0 (4) RA-rehabgrupper og 0 (4) RA-skoler. De innlagte gruppene ble i 2012 avviklet, og disse pasientene blir nå behandlet individuelt, dels som innlagte og dels poliklinisk. Fysikalsk avdeling Sykehusopphold/ utskrivninger DRGpoeng Dagkirurgi Plantall Prod. tall Alle parametere ligger godt over plantall bortsett fra dagkirurgi. Polikliniske konsultasjoner Utskrivninger er økt med 3,4 %, DRG-poeng med 2,5 %, polikliniske konsultasjoner med 5,2 % over plantall mens dagkirurgi lå 0,7% under plantall. Samlet for Helse Sør-Øst økte DRG-poeng med 2,5 % over plantall. Prosentvis økning Økningen av DRG-poeng i 6-årsperioden var 14% for landets sykehus mot 55% for Martina Hansens Hospital. I denne perioden ble DRG-systemet bare benyttet for innlagte pasienter og dagkirurgi, mens det nå også benyttes for polikliniske pasienter. MHH Norge totalt Laboratoriet deltar i ekstern kvalitetskontroll utsendt av Norsk Labquality og i Norsk klinisk-kjemisk kvalitetskontroll, samt i Nasjonal kvalitetskontroll av immunhematologiske prosedyrer utsendt av Ullevål universitetssykehus. Overlege Abid Llohn ved blodbanken, Akershus universitetssykehus har tilsynsansvar for laboratoriets transfusjonsenhet, og transfusjonsvirksomheten ble høsten 2010 godkjent av Helsedirektoratet som en transfusjonsenhet under blodbanken AHUS. Tilsynsansvaret fra AHUS ble kontraktfestet i en avtale mellom MHH og AHUS i april Dagkirurgi Dagkirurgisk seksjon har hatt (2.517) pasienter til dagkirurgisk behandling. Dette er 3% (-4%) flere enn i (21) pasienter ble innlagt postoperativt. Dette utgjør Det er totalt behandlet (4.876) pasienter, en økning på 0,3% (6%) i forhold til Fysioterapi Inneliggende pasienter - ort. avd. - rev. avd. Polikliniske pasienter Antallet enkeltbehandlinger for inneliggende pasienter var (7.414), for polikliniske (2.389) og basseng (15.882). Ergoterapiavdelingen Det har vært kontakt med (1.501) pasienter, en reduksjon på 3,1% (5%) fra året før. Av pasientene var 51% (53%) revmatologiske og 49% (47%) ortopediske. 50% (55%) av pasientene var polikliniske. Mange av konsultasjonene/- behandlingene var tidkrevende. Se tabell neste side (2.311) (1.692) 707 (619) (1.440) 20 21

12 Ergoterapi Inneliggende pas. - Ort. avd. - Rev. avd. Polikliniske pas. - Ort. avd. - Rev. avd. SUM Sosionomavdelingen Innelig. pas. Poliklin pas. Totalt Rev. avd. 110 (176) 92 (153) 202 (329) Ort. avd. 114 (105) 30 (48) 144 (153) Økning 8,30 % 5,70 % -3,20 % -18,20 % -3,10 % Det har vært 346 (482) pasientsaker i 2013 og 370 (574) behandlingsmøter. Dette er en reduksjon av pasientsaker på 28% (-16%) fra året før. Av pasientene var 58% (68%) revmatiske og 42% (32%) ortopediske. 35% (42%) av pasientkontaktene var polikliniske pasienter. Sosionomene har vært engasjert i det tverrfaglige rehabiliteringstilbudet til Bekhterev-, RA- og ryggpasienter. Det har vært behov for individuell plan for 24 (22) pasienter. Sakene fordeler seg som følger (fjoråret i parentes) Totalt 224 (281) 122 (201) 346 (482) Teknisk avdeling Teknisk avdeling har tatt seg av nødvendig vedlikehold og drift. Elektronisk registrering av arbeidsoppgaver letter gjennomføring av forebyggende vedlikehold. Sommeren 2012 ble det bygget en «bunkers» på 140 m2 som skal Ventelister Medisinsk kontortjeneste SERVICEAVDELINGER Kontortjenesten har vært sterkt involvert i å omdanne Martina Hansens Hospital til et papirløst sykehus etter at DIPS ble innført i Flere sekretærer er utdannet som superbrukere, og gir også service til andre avdelinger på sykehuset. Alle henvisninger blir nå scannet inn og videre vurdering skjer elektronisk. Gamle journaler skannes fortløpende for pasienter som kommer til poliklinikken eller blir innlagt i sykehuset. Epikriser blir i tillegg sendt elektronisk til primærleger som er tilkoblet Norsk Helsenett, og vi kan også motta elektroniske henvisninger. romme ny elektrisk hovedtavle under gårdsplassen foran sykehuset. Det er også fokusert på brannvern, og det er gjennomført bygningsmessige tilpasninger for å øke brannsikkerheten ytterligere. Husøkonomavdelingen Hospitalet vasket (52.609) kg tøy eksternt, mens (68.700) kg er vasket i eget vaskeri. IKT- funksjonen Martina Hansens Hospital har avtale med Sykehuspartner som ansvarlig for drift av IKT-tjenesten ved sykehuset. Sykehuspartner er eid av Helse Sør-Øst og drifter også IKT-tjenesten for alle de statlige sykehusene i Helse Sør-Øst systemet. Martina Hansens Hospital var tidligere misfornøyd med den tjenesten som ble levert. Mange oppdrag/bestillinger tok lang tid og lovede oppgraderinger ble utsatt flere ganger. Betydelig arbeid og kostnader ble lagt ned i oppgradering til Helse Sør-Øst IKT-plattform i august Systemet er nå mer stabilt og skal være enklere å yte service på fra Sykehuspartner sin side. Pr var totalt antall nyhenviste pasienter til hospitalet (2.247). Det er en reduksjon på 4,1 % (-27 %) fra fjoråret. Pasientene fordelte seg slik på de 2 avdelingene: Kvalitetsparametere Martina Hansens Hospital hadde ikke korridorpasienter i Sykehuset hadde 0,7 dype sårinfeksjoner etter protesekirurgi. Prevalensen av sykehusinfeksjoner var 2,9 % (2,9%) mot 4,6% for gjennomsnittet av sykehusene i Helse Sør-Øst. Ved utgangen av året hadde pasienter på venteliste ventet 62,3 (67) dager i gjennomsnitt, mens gjennomsnittet for Helse Sør-Øst var 70 (70) dager. I 2013 mottok Norsk Pasientskadeerstatning 24 (38) klagesaker fra Martina Hansens Hospital. Det er gjennomført 4 (4) eksterne revisjoner, branntilsyn i januar, internkontroll for resertifisering ISO og miljøsertifisering i april samt revisjon av Statens Helsetilsyn ved transfusjonsenheten i juni. Det er i tillegg gjennomført interne revisjoner innen (i kronologisk rekkefølge) avfallssortering, Epikrisetid <7 dager - 1. tertial - 2. tertial - 3. tertial Strykninger på operasjonsprogrammet - herav innlagte - herav dagkirurgi Dagkirurgi (andel av opr. pasienter) KVALITET Kvalitetsforbedringer Sykehuset ble ISO-sertifisert i mars 2010 med oppfølgingsrevisjoner i mars 2011, 2012 og Den elektroniske pasientjournalen DIPS, en digitalisert røntgenavdeling og mottak av elektroniske henvisninger og utsending av elektroniske epikriser, samt innføring av nytt arkivsystem, Public 360, har medført at sykehuset er på god vei til å få et helt papirløst journal- og dokumentasjonssystem. oppfølgningsrevisjon av benvevsbank, Pasientsikkerhetskampanjen med GTT og samstemming av legemidler, ventelister og fristbrudd, infeksjonsforebyggende tiltak og kontroll, avviksbehandling ved to sengeposter og poliklinikken samt legemiddelhåndtering gjennom 6 tilsyn med tilsynsfarmasøyt. Ledelsens gjennomgang av kvalitetsarbeidet ble foretatt i 18. februar og 18. desember Man har gjennomgått handlingsplan og måloppnåelse og bl.a. behandlet interne kvalitetsparametere når det gjelder strykninger på operasjonsprogrammet, ventetid, sykehusinfeksjoner, epikrisetid, pasientbehandling, brukerundersøkelser, kompetanse, forskning, opplæring av studenter, pasienter og pårørende, pasientklager, meldte avvik og sykefravær. Det utarbeides driftsrapporter til alle ledere hver måned der driftsdata er relatert til måltall og fjorårets produksjon på tilsvarende tid. Disse samt noe mer omfattende kvartalsrapporter behandles også av styret. MHH 83,9% (76%) 81% (78%) 83,3% (82%) 5,2% (4,3%) 3,8% (3,3%) 5,9% (5,1%) 56% (56%) Måltall Helse Sør-Øst 100 % 100 % 100 % <5% Sykehuset har stort fokus på strykningsfrekvensen på operasjonsprogrammet. I 2013 har strykningene gått ned mot 5% som er måltallet, noe som relateres til bedre preoperative journalopptak, anestesipoliklinikk, samt preoperativ telefonkontakt med pasienter som skal til dagkirurgi eller innlegges til operasjon. 60 % , ,247 Antall på venteliste , ,957 Omsorgsnivå Ortopedisk avdeling Dagkirurgi Ortopedisk poliklinikk Revmatologisk avdeling Revmatologisk poliklinikk Gjennomsnittlig ventetid 45,7 (42) dager 31,8 (27) dager 65,3 (75) dager 27,3 (30) dager 81,7 (76) dager Fristbrudd 5 (0) 3 (0) 25 (10) 5 (5) 43 (1) Den gjennomsnittlige ventetiden ved årets slutt var 62,3 (67) dager. Ventetiden var lengst 81,7 (76) dager på revmatologisk poliklinikk. Gjennomsnittlig ventetid i Helse Sør-Øst var 70 (70) dager. Det var 12 (11) fristbrudd i desember, dvs. 1,6% (1,3%), mens gjennomsnittet fristbrudd for hele 2013 var 1,3 (3,2%). Økonomidirektør Halfdan Brandtzæg ØKONOMI Driftsinntektene var på 317,3 (301) mill. kroner, en økning på 5,5% (7%) i forhold til året før. Driftskostnadene var på 316,5 (300) mill. kroner, 5,6% (5,6%) høyere enn i Årsresultatet ble et overskudd på 1,9 mill. kroner. Lønnskostnadene utgjorde 69% (69%) og medisinske forbruksvarer utgjorde 15% (13%) av de totale kostnadene. (Se regnskap, vedlegg 7, s.38) 22 23

13 Langsiktige mål Utvidelse av hospitalet Det er planlagt utvidelse av hospitalet vestover på ca m2 i form av en ny fløy på 5 etasjer. Det er behov for etablering av en tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk for pasienter med rygg- og skulderlidelser og pasienter med kroniske smerter i bevegelsesapparatet. Det er også behov for økt poliklinisk kapasitet, flere operasjonsstuer med etablering av en ny dagkirurgisk seksjon og flytting av post 3 til nybygget. I tillegg er det stor mangel på kontorer og lagerplass. En ny vestfløy på sykehuset er innpasset i ny reguleringsplan som ble enstemmig godkjent av Bærum kommunestyre 28. mars Gjennom 2013 er arbeidet med utbyggingen intensivert. Bred deltagelse blant alle profesjoner ved Hospitalet har resultert i en revidert skisse over arealene som i løpet av 2014 utformes til en skissesøknad med den hensikt å få prosjektet på anbud. Bærum, 25. mars 2014 Pål Jeroen Husby Administrerende direktør / Sjeflege 24 25

14 Vedlegg 1 - Organisasjonskart Vedlegg 2 - Publikasjoner 2013 Adm. sekretær Kvalitetsrådgiver/ sjefsykepleier Hygienesykepleier HMS/undervisning Ortopedisk avd. Revmatologisk avd. Anestesi avd. leger Stedfortreder Postoperativ avdeling Operasjonsavdeling Anestestiavd. spl. Dagkirurgisk avd. HOSPITALSTYRET ADM. DIREKTØR/ SJEFLEGE Post 2 Post 3 Post 4 Poliklinikken Personaldirektør Økonomidirektør Lønningskontor Inntakskontoret Laboratoriet Personal. barnehage Radiologisk avdeling Medisinsk kontortjen. Fysioterapi avdeling Ergoterapi avdeling Pers. sekretær Ort. og revm. sekreteriat Sosionom avdeling Teknisk avdeling Husøkonom avdeling BØKER: 1. Gerty Lund, Unni Sire Seljom, Stefan Moosmayer, Benjamin Haldorsen, Ida Svege. Skulderfysioterapi - teori og praksis. Legeforlaget, ARTIKLER: 1. Ekeland Arne, Rødven Anders. Alpine skiing, telemarking, snowboarding, and skiboarding injuries related to gender and ability. Skiing Trauma and Safety, 19th Volume, ASTM STP 1553 (Eds. Johnson RJ, Shealy JE, Greenwald R & Scher J), ASTM International, West Conchohocken, PA, 2012, pp (Utkom i 2013). 2. Borgen Pål, Ola E. Dahl and Olav Reikeras. Biomarkers of coagulation and fibrinolysis during cemented total hip arthroplasty with pre- versus postoperative start of thromboprophylaxis. Thrombosis. Volume 2013, Article ID , 6 pages org/ /2013/ Heiberg Kristi E, Ekeland Arne, Brun Olsen Vigdis, Mengshoel Anne M. Recovery and prediction of physical functioning outcomes during the first year after total hip arthroplasty:. Arch Phys Med Rehabil, 2013, 94(7): Heiberg Kristi E, Ekeland Arne, Mengshoel Anne M. Functional improvements desired by patients before and in the first year after total hip arthroplasty:. BMC Musculoskelet Disord, 2013, 14(1): Moosmayer Stefan, Rana Tariq, Morten Stiris, Hans Jørgen Smith. The natural history of asymptomatic rotator cuff tears: a three-year follow-up of fifty cases. J Bone Joint Surg Am Jul 17; 9 (14): ABSTRAKT-OG-FOREDRAG-ORTOPEDER 1. Aga Cathrine; Rasmussen, Matt; Smith, Sean David; Jansson, Kyle S; LaPrade, Robert F.; Engebretsen, Lars; Wijdicks, Coen A. ISAKOS Congress 2013; Biomechanical Comparison of Interference Screws and Combination Screw and Sheath Devices for Soft Tissue Anterior Cruciate Ligament Reconstruction on the Tibial Side 4. Borgen Pål. No difference in blood loss between pre/ postoperative start of thromboprophylaxis THA; ACE report ACE id Ekeland Arne. Artrofibrose. Kurs , Leddskader og arthroscopisk kirurgi. Bløtdelsskader, Legers videre- og etterutdanning, UiO, Hafjell, 28. januar 1. februar Artikkel i kursmanualen. (Invitert foredrag) 6. Ekeland Arne, Engebretsen Lars, Heir Stig. Sekundær ACL rekonstruksjon hos fotball- og håndballspillere og alpine skiløpere. Årsmøte, Norsk Ortopedisk Forening, Oslo oktober Abstract i Høstmøteboken 2013 (Red. Vestad T), p. 110, Norsk Ortopedisk Forening, Ekeland Arne, Nerhus Tor K, Dimmen Sigbjørn, Heir Stig. Comparison of results after correction of the weight bearing axis of knees with lateral, respectively medial osteoarthritis. A prospective study with 6 years follow- up. 9th Biennal ISAKOS ( International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and, Orthopaedic Sports Medicine) Congress, Toronto Canada, mai Abstract online: www. isakos.com/2013congress 8. Ekeland Arne, Nerhus Tor K, Dimmen Sigbjørn, Heir Stig. Distal femoral osteotomy for knees with lateral osteoarthritis. A prospective study with 6 years follow-up. 14th EFORT (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) Congress, Istanbul Tyrkia, 5-8 juni Abstract online: efortnet 9. Ekeland Arne, Nerhus Tor K, Dimmen Sigbjørn, Heir Stig. Tibial osteotomy for knees with medial osteoarthritis. A prospective study with 6 years follow-up. 14th EFORT (European Federation of National Associations of Orthopaedicsand Traumatology) Congress, Istanbul Tyrkia, 5 8. juni Abstract online: 10. Ekeland Arne, Nerhus Tor K, Dimmen Sigbjørn, Heir Stig. Opening wedge osteotomi over og under kneet. En prospektiv studie med 5-12 års oppfølging. Årsmøte, Norsk Ortopedisk Forening, Oslo oktober Abstract i Høstmøteboken 2013 (Red. Vestad T), p. 78, Norsk Ortopedisk Forening, 2013 Dagkirurgisk seksjon Hofteseksjon Rygg- og barneortopedi Kne-og skulder Revmakir. avd Sengepost Poliklinikk 2. Borgen Pål. Posterior approach with the Exeter hip. Advances in Technologies and Techniques: Hips Education: Electric Learning 1st and 2nd November 2013, Oxford UK 3. Borgen Pål. Norwegian experience with the Exeter hip. Advances in Technologies and Techniques: Hips Education: Electric Learning 1st and 2nd November 2013, Oxford UK 11. Ekeland Arne. Nerhus Tor K, Dimmen Sigbjørn, Heir Stig. Valgiserende tibia osteotomi for medial kneartrose i knær med rumpert og intakt fremre korsbånd. En prospektiv studie med 5-10 års oppfølging. Årsmøte, Norsk Ortopedisk Forening, Oslo oktober Abstract i Høstmøteboken 2013 (Red. Vestad T), p. 208, Norsk Ortopedisk Forening,

15 Vedlegg 2 - Publikasjoner 2013 Vedlegg 2 - Publikasjoner Ekeland Arne, Rødven Andreas. Comparison of alpine skiing and snowboarding injuries the winter season 2010/ th Congress of the International Society for Skiing Safety, Bariloche, Argentina, August Abstract i Book of Abstracts, p Ekeland Arne, Rødven Andreas. Helmet use related to prevalence of head injuries in Norwegian ski resorts. 20th Congress of the International Society for Skiing Safety, Bariloche, Argentina, August Abstract i Book of Abstracts, p Kise Nina, Drogset Jo, Ekeland Arne 1, Heir Stig: Martina Hansens Hospital 1, St. Olavs Hospital 2 «Meniskreparasjon med Biofix meniskpiler versus FasT- Fix sutur: En prospektiv randomisert blindet studie med to års oppfølgning». Årsmøte, Norsk Ortopedisk Forening, Høstmøte i Oslo, 25. oktober Kise Nina, Arne Ekeland, Einar Andreas Sivertsen, Stig Heir. Meniskreparasjon med Biofix meniskpiler versus Fast-fix sutur: En prospektiv randomisert blindet studie med to års oppfølgning. Torgeir (Red.Vestad T), Høstmøteboken, p. 206, Oslo, Oct Norsk ortopedisk forening, 2013, 16. Kise, Nina, Jon Olav Drogset2, Arne Ekeland1, Einar Andreas Sivertsen1, Stig Heir Martina Hansens Hospital, St Olavs Hospital. Meniskreparasjon med Biofix meniskpiler versus FasT-Fix suturer. En prospektiv randomisert blindet studie med to års oppfølgning. Abstract til foredrag ved Norsk Idrettsmedisinsk Høstkongress i Sandefjord, 9. November Moosmayer Stefan. Rotatorcuffruptur: Senesutur versus fysioterapi - 5 års resultat. Idrettsmedisinsk høstkongress, Sandefjord , Abstract i kursboken side Moosmayer Stefan. Skulder - Hva bør henvises til spesialist. Seminar lidelser i muskel- og skjelettapparatet, Legers videre- og etterutdannelse, UiO, MHH, Foredrag i kursmanualen 23. Moosmayer Stefan. Treatment of rotator cuff tears. Tendon repair versus Physiotherapy - 5 year results. Artroskopiforeningens vintermøte, Hafjell, Moosmayer Stefan. Treatment of rotator cuff tears. Tendon repair versus Physiotherapy - 5 year results, Seminar for skulderforskning, Hemsedal, Moosmayer Stefan. Rotatorcuffruptur: Operere eller trene? Et ortopedisk perspektiv. Fysikalsk medisinsk høstmøte, Tromsø, november Nerhus Tor Kjetil, Heir S, Madsen JE, Ekeland A: Radiologiske resultater etter closing wedge (CW) vs opening (OW) proksimale valgiserende tibiaosteotomier. En prospektiv randomisert studie. Årsmøte, Norsk Ortopedisk Forening, Oslo, oktober Abstract i Høstmøteboken 2013,(Red. Vestad T), p Nerhus Tor Kjetil, Heir S, Madsen JE, Ekeland A: Bruk av elektronisk verktøy for planlegging og evaluering av proksimale tibiaosteotomier. Reliabilitetstesting av metode. Årsmøte, Norsk Ortopedisk Forening, Oslo, oktober Abstract i Høstmøteboken 2013, (Red. Vestad T) p. 80. Oslo, oktober Abstract i Høstmøteboken 2013, s Norsk Idrettsmedisinsk Høstkongress, Sandefjord november Abstract i Norsk Idrettsmedisin nr. 3, Tandberg A., Ekeland Arne, Engebretsen Lars, Heir Stig. ACL-reconstructed knees derived from crosscountry skiing had higher amounts of additional ligament injuries than those from other sport. 20th Congress of the International Society for Skiing Safety, Bariloche, Argentina, August Abstract i Book of Abstracts, p Ulstein S., Årøen A., Røtterud JH, Løken S., Engebretsen L., Heir S. (presenter): Microfracture technique vs Mosaic plasty: No difference in knee scores at 5-11 years follow-up in a prospective randomized clinical trial. 9th Biennial ISAKOS Congress, Toronto Can., mai Abstract i Abstract book ISAKOS Inviterte foredrag ved kurs / kongresser / møter e.l 33. Aga Cathrine. Single bundle versus double bundle Anterior cruciate ligament reconstuction Oslo Sports Trauma Research Center Researchseminar 2013; Aga Cathrine. Single bundle versus double bundle Anterior cruciate ligament reconstruction Martina-Seminar for fysioterapeuter, Bærum sykehus, Aga Cathrine. Anatomic Double bundle anterior cruciate ligament reconstruction of the knee. Oslo university Hospital Research Seminar, Kleivstua, Heir Stig. Kne Patellofemorale smerter. Kurs O-27188, Leddskader og arthroscopisk kirurgi. Bløtdelsskader, Legers spesialist-utdanning, UiO, Hafjell, 28. januar - 1. februar Artikkel i kursmanualen. 41. Heir Stig. Skulder Anatomi og biomekanikk. Kurs O-27188, Leddskader og arthroscopisk kirurgi. Bløtdelsskader, Legers spesialist-utdanning, UiO, Hafjell, 28. januar - 1. februar Artikkel i kursmanualen. 42.Heir Stig: ACL and cartilage injuries. Arthrex Symposium, Bergen 5-6 sept Heir Stig: Idrettsskulder Traumatologi. Idrettsmedisin for leger og fysioterapeuter Trinn 1, NIMI, Oslo sept Heir Stig: Artroseutvikling etter bruskskade. Artroskopiforeningens høstmøtesymposium NOF Høstmøte okt Heir Stig: NIMF Høstkongress, Sandefjord 8-10 nov. 2013: Medforfatter frie foredrag x 3 (presentasjon x 1) 46. Heir Stig: OrtoMedic Brukermøte Kne, Tønsberg nov Heir Stig: Hva er artrose? Update seminar om degenerative knelidelser. Gnist Trening og Helse, 22. nov Heir Stig: Kirurgisk behandling av bruskskader. Update seminar om degenerative knelidelser, GNIST 22. nov Moosmayer Stefan. Tendon repair versus physiotherapy in the treatment of rotator cuff tears - a randomized controlled study in 103 cases with a five year follow-up. 6th Scandinavian Conference on Surgery of the Shoulder and Elbow, Malmø, , Abstract i kursbok s Moosmayer Stefan. Tendon repair versus physiotherapy in the treatment of rotator cuff tears - a randomized controlled study in 103 cases with a five year follow-up. 6th Scandinavian Conference on Surgery of the Shoulder and Elbow, Malmø, , Abstract i kursbok s Moosmayer Stefan. Tendon repair versus Physiotherapy - 5 year results. Årsmøte, Norsk Ortopedisk Forening, Oslo, , Abstract i høstmøteboken side Per-Henrik Randsborg, Hendrik Fuglesang, Jan Harald Røtterud, Einar Andreas Sivertsen. Selvrapporterte resultater 4, 7 år etter kravebeinsbrudd hos pasienter i alderen år. Torgeir Vestad, redaktør, Høstmøteboken, wolumen 6, strona 190, Oslo, Oct Norsk ortopedisk forening, 29. Solberg Geir, Einar Andreas Sivertsen, Nina Kise, Tor Kjetil Nerhus, Stig Heir. all inside meniskreparasjon hos pasienter over 40 år: En retrospektiv studie av reoperasjonsrate og pasienttilfredshet hos pasienter operert med Fast-fix sutur. Torgeir Vestad, redaktør, Høstmøteboken, wolumen 6, strona 207, Oslo, Oct Norsk ortopedisk forening, 30. Solberg Geir, Sivertsen EA, Kise N, Nerhus TK, Heir S: «All inside» meniskreparasjon hos pasienter over 40 år: En retrospektiv studie av reoperasjonsrate og pasienttilfredshet. Årsmøte, Norsk Ortopedisk Forening, 36. Borgen Pål. Posterior approach with the Exeter hip. Advances in Technologies and Techniques: Hips Education: Electric Learning 1st and 2nd of November 2013, Oxford UK 37. Borgen Pål. Norwegian experience with the Exeter hip. Advances in Technologies and Techniques: Hips Education: Electric Learning 1st and 2nd November 2013, Oxford UK 38. Heir Stig. Fremre knesmerter. Diagnostikk og henvisningspraksis. Kurs Lidelser i muskel- og skjelettapparatet, Legers videre- og etterutdanning, UiO, MHH, januar Foredrag i kursmanualen. 39. Heir Stig. Kne Undersøkelsesteknikk. Kurs O-27188, Leddskader og arthroscopisk kirurgi. Bløtdelsskader, Legers spesialist-utdanning, UiO, Hafjell, 28. januar - 1. februar Artikkel i kursmanualen. 49. Heir Stig: Kirurgisk behandling av kneleddsartrose. Update seminar om degenerative knelidelser, GNIST 22. nov Kise Nina: Meniskskader; skal alle opereres? Diagnostikk og henvisningspraksis. Foredrag ved Lidelser i muskel- og skjelettapparatet, kurs for almenpraktiserende leger ved Martina Hansens Hospital 17. og 18. januar Kise Nina: The function of the menisc Foredrag ved Norsk Artroskopiforenings. Vintermøte på Kvitfjell 1-3 februar Kise Nina: Degenerative meniskrupturer. Artroskopisk meniskreseksjon eller treningsterapi. Foredrag ved Fysioterapiavdelingens kurs for eksterne fysioterapeuter, Martina Hansens Hospital 18. juni

16 Vedlegg 2 - Publikasjoner 2013 Vedlegg 2 - Publikasjoner Kise Nina: Degenerative meniscus tears: Arthroscopic partial meniscal resection or exercise therapy. The OMEX Study. Foredrag ved Research Seminar ved Radisson Park Inn Oslo Airport Hotel 19. og 20. sep Osteoarthritis Research Group. 54. Kise Nina: Degenerative meniskskader. Kirurgi versus Trening. Foredrag på Gnist Trening og Helse Update seminar om degenerative knelidelser, 22. nov Nerhus Tor Kjetil. Muskel- og senerupturer i underekstremiteten. Legeforeningens kursnr.: O For leger i spesialisering i ortopedisk kirurgi. Leddskader og arthroscopisk kirurgi. Bløtdelsskader. 28. januar -1. februar Nerhus Tor Kjetil. Functional results following LCS knee arthroplasty Ortomedic knee user meeting. Quality Hotel Oseberg, Tønsberg november ABSTRACT OG FOREDRAG REVMATOLOGER 57. Bjørneboe Olav. Nytt om osteoporosebehandling O Lidelser i muskel-/skjelettapparatet UiO Kurs for Allmennpraktiserende leger, MHH 17. januar Bjørneboe Olav. Biologiske legemidler Norsk Apotekerforening, Gardermoen 7. mars Bjørneboe Olav. Artrose Sørum Revmatikerforening, Lørenfallet 7. mai Bjørneboe Olav. Osteoporose Runde Bords Konferanse, Gardermoen 5. september Bjørneboe Olav. Leddgikt/Bekhterev Løken i Aurskog- Høland Revmatikerforening, 16. september Norli Ellen Sauar, Gina Hetland Brinkmann, Maria Dahl Mjaavatten, Olav Bjørneboe, Anne Julsrud Haugen, Halvor Nygaard, Tore Kristian Kvien, Elisabeth Lie: Joint distribution and outcome in 331 patients with monoarthritis of less than 16 weeks duration: A longitudinal multicenter cohort study in eastern Norway. Ann Rheum Dis 2013;72(Suppl3): Norli Ellen Sauar, Elisabeth Lie, Gina Hetland Brinkmann, Olav Bjørneboe, Halvor Nygaard, Anne Julsrud Haugen, Patrik Stolt, Cathrine Thunem, Tore Kristian Kvien, Maria Dahl Mjaavatten: Spontaneous Remission In Patients Fulfilling The 2010 Classification Criteria For Rheumatoid Arthritis: The Impact Of Duration Of Joint Swelling. Arthritis Rheum 2013; 65(Suppl10): Gina Hetland Brinkmann, Ellen Sauar Norli, Elisabeth Lie, Anne Julsrud Haugen, Lars Grøvle, Halvor Nygaard, Olav Bjørneboe, Tore Kristian Kvien, Maria Dahl Mjaavatten: Disease characteristics and predictors of development of RA: A 2-year follow-up study of 658 patients with undifferentiated arthritis of less than 16 weeks duration. Ann Rheum Dis 2013;72(Suppl3): Norli Ellen Sauar. Raynauds fenomen. Emnekurs for allmennpraktikere, MHH Hennig Toril, Hæhre Liv, Hornburg Vivian Tryving, Petter Mowinckel, Norli Ellen Sauar, Ingvild Kjeken: Hand Exercises Significantly Improved Activity Performance, Grip Strength and Pain in Women with Hand Osteoarthritis - Results from a Randomised Controlled Trial Arthritis Rheum 2013; 65(Suppl10): Prøven Anne. Revmaserologi-diagnostisk nytteverdi. Kurs O Lidelser i muskel-/skjelettapparatet, Legers videre- og etterutdannelse, UiO, MHH, 17. januar Prøven Anne. (osteoporosekongress) i Lisboa i mai Generalized Long Term Bone Loss in Early Rheumatoid Arthritis in the Biologic Treatment Era A 10 Year prospective Observational Study, Proven et al. ECTS poster Prøven Anne. K.H. Berg, et al. THU0573-HPR EULAR (Europeisk kongress i revmatologi) i juni Association between sosiodemographic data and perceived health status on sexual activity in patients with axial spondyloarthritis 70. Prøven Anne. Prevalence and severity of interstitial lung disease in mixed connective tissue disease (MCTD). a nationwide, cross-sectional study. Ragnar Gunnarsson et al. Rheumatology, July ABSTRACT OG FOREDRAG - ERGOTERAPEUTER 71. Hornburg V.T. «Håndtrening bedrer håndfunksjon og aktivitetsutførelse hos kvinner med artrose i hendene». Resultater fra en randomisert kontrollert studie. Nettverkskonferanse i revmatologisk rehabilitering, Tromsø Hennig T. «Informasjon om artroseprosjektet». Kurs for allmennleger, MHH, Hennig T. «Effekt av håndtrening for personer med artrose i hendene». Seminar for fysioterapeuter, MHH, Hennig T. «Håndtrening bedrer håndfunksjon og aktivitetsutførelse hos kvinner med artrose i hendene». Resultater fra en randomisert kontrollert studie. Fagkongress for ergoterapeuter, Oslo, Posterpresentasjon. 75. Hennig T, Hæhre L. «Hand Exercises in Women with Hand Osteoarthritis. Results from randomized controlled trial. ACR American College of Rheumatology, San Diego, ABSTRACT - OG FOREDRAG - SYKEPLEIERE 76. Ingvard Helland, Foredrag Lommedalen seniorsenter, tema «Martina Hansens Hospital og Appelsin Herman» Skrondal M. Trygg kirurgi, uttrekk av data Helse Sør- Øst i forbindelse med EU- prosjektet: Joint Action Patient Safety and Quality of Care, 16. oktober Skrondal M. Kvalitetsforbedring med ISO sertifisering som metode og Trygg kirurgi som eksempel Læringsnettverk pasientsikkerhet Helse Sør Øst, 17. oktober Safe Surgery - Implementation of Safe Surgery Checklist at Martina Hansens Hospital, as part of the Norwegian patient safety campaign from , London april International Forum on Quality and Safety in Healthcare, arrangert av BMJ

17 Vedlegg 3: FAGLIG OG VITENSKAPELIG ENGASJEMENT ORTOPEDER: Aaser, Peter Styremedlem i Norsk Mensendieck-skoles Fond. Skulderproteser: Revers protese, TESS system. Operasjonstekniske detaljer. Martina-Seminar for Fysioterapeuter. Martina Hansens Hospital, 18. juni Borgen, Pål Doktorgradsstudent, Universitetet i Oslo. Medlem i Exeter Fellows Committee. Ekeland, Arne Referee, Brit J Sports Med. Styremedlem, International Society for Skiing Safety. Møteleder, 20th Congress of the International Society for Skiing Safety. Bariloche, Argentina, 4-10 August Medlem av styringsgruppen, Norsk Korsbåndsregister. Veileder/biveileder for 5 doktorgradsstudenter. Hagen, Øyvind Mastergradsstudium i Helseadministrasjon. Heir, Stig Biveileder for PhD-student. Biveileder for Mastergradsstudent Medlem av Autorisasjonskomiteen, Norsk Idrettsmedisinsk Forening. Medlem, kurskomiteen for kurs Lidelser i muskel og skjelettapparatet, Legers videre- og etterutdannelse, UiO, MHH, januar Medlem, kurskomiteen for Kurs Leddskader og artroskopisk kirurgi. Bløtdelsskader, UiO. 28. januar 1. februar Fagansvarlig og møteleder OrtoMedics Brukermøte Kne, Tønsberg, nov Sensor PhD mellomeksamen NIH, 6.des Moosmayer, Stefan Referee, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Biveileder for 2 PhD Studenter (MHH, OUS) Referee for British Journal of Sports Medicine Nerhus, Kjetil Doktorgradsstudent, Universitetet i Oslo. Medlem, redaksjonskomitéen for bok om artroskopi. Redaktør og teknisk ansvarlig, Teknisk ansvarlig, Teknisk ansvarlig, Sivertsen, Einar A. Biveileder for 2 doktorgradsstudenter. Torjussen, Jørn Leder, kurskomiteen for Kurs , Lidelser i muskelog skjelettapparatet, Legers videre- og etterutdanning, UiO, MHH, januar Lege for landslaget i Snowboard. REVMATOLOGER: Shagaye Nabizadeh Medlem, Interessegruppe for ultralyd i revmatologi. Ellen Sauar Nordli Stipendiat (50%) i Regionalt forskningsnettverk i revmatologi, Diakonhjemmet. Medlem, kurskomiteen for Kurs , Lidelser i muskel- og skjelettapparatet, Legers videre- og etterutdanning, UiO, MHH, januar Anne Prøven Medlem, kurskomiteen for Kurs Lidelser i muskel- og skjelettapparatet, Legers videre- og etterutdanning, UiO, MHH, januar Olav Bjørneboe Revma Review, Roche Paneldeltager, Gardermoen, 11. januar ANESTESIOLOGER: Jørgen Nordentoft Styreleder, Norsk Forum for Dagkirurgi (NORDAF). Programansvarlig og møteleder, Årsmøte, Norsk Dagkirurgisk Forum (NORDAF), Gardermoen, januar FYSIOTERAPEUTER: Benjamin Haldorsen Sensor. Bachelorstudiet i fysioterapi, Høgskolen i Oslo. Birgitte Olsen Sentralstyremedlem. Norsk Fysioterapeut Forbund. Anne Løtveit Sensor. Bachelorstudiet i fysioterapi, Høgskolen i Oslo. Ergonomi for kulturskolelærere, Asker Kulturskole, 13. september Elisabeth Thornes Styremedlem. Fond for Etter- og videreutdanning, Norsk Fysioterapeut Forbund. Styremedlem, Alumnus helselag. Sensor. Ortopediingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo. Doktorgradsstudent, Universitetet i Oslo SYKEPLEIERE: Kirsti Magni Johannessen Medlem av kompetanseprogram for informasjonssikkerhet, Helse Sør-Øst. Alle HF i Norge Medlem i miljø- og klimaforum i spesialisthelsetjenesten. Medlem i forum for bedre koordinering av praksisplasser på bachelornivå, Helse Sør-Øst. Medlem av Samarbeidsorganet for høgskolene og helseforetakene, Helse Sør-Øst. Monica Skrondal Medlem av arbeidsgrupper for avvikshåndtering, interne revisjoner og dokumentstyring, Helse Sør-Øst. Lokal kampanjeleder, Pasientsikkerhetskampanjen. Sykehusets kontaktperson i PasOp. undersøkelsen 2011/2012/2013. Med i nasjonalt læringsnettverk for ledelse av pasientsikkerhet. Merete S. Birkelund Medlem i komiteen for Fag og Forskningsdager for sykepleiere i Helse Sør-Øst. 1) Systemisk lupus- hvordan kommunisere med helsepersonell. Lupusgruppen i Oslo Akershus 3. september ) Fatigue og revmatisk sykdom. Østfold revmatikerforening, oktober

18 Vedlegg 4: STILLINGER OG SYKEFRAVÆR Vedlegg 5: OPERASJONSOVERSIKT 2013 OVERSIKT OVER HOSPITALETS STILLINGER Leger Sykepleiere , ,9 Hjelpepleiere 12,4 12,5 12,3 11 Bioingeniører 4,8 4,8 4,7 4,9 Radiografer 6,2 6,2 6,8 5,8 Administrasjon ,2 Data/kvalitets-/HMS rådgiver/undervisn. 3,8 3,8 2,8 2,8 Kontortjeneste 32 28,8 28,2 29 Fysikalsk avd. 12,7 12,6 12,2 12 Sosionomer ,5 Ergoterapiavd. 2,3 2,3 2,4 2,4 Teknisk avd. 4,5 4,5 4,5 4,5 Husøk.avd./ass. ved helseinstitusjon 23, ,8 24,6 Sum ,5 265,5 Barnehagen 10,3 10,2 10,4 10,4 OPERASJONER PÅ INNLAGTE PASIENTER: (Tallene for 2012 i parentes) RYGG: HOFTER: - Prolaps - herav micro - Spinalstenoser/dekompresjon -Ryggfiksasjoner - herav Pangea - Annet - Exeter proteser - Hybrid prot., Triology kopp/exeter stem - Avantage kopp/exeter stem - Avantage / corail - Exeter kopp og Corail stem - Triology kopp og Corail stem - Andre kombinasjoner - Birmingham - Skiftinger/revisjoner - Hofteskopi - Div. andre inngrep KNÆR: - LCS prot. - Oxford UNI protese - Revisjoner SYKEFRAVÆR Pleiepersonale 7,6 7,6 7,7 4,46 Fysioterapeut/ergoterapeut/sosionomer/basseng 6,6 4,4 4,3 2,7 Leger 3,5 5,7 2,8 3,8 3,4 Administrasjon/kontorpersonale/IKT/mottagelse 7,0 6,3 5,4 6,4 Husøkonomavd./ass. 4.etg. 9,2 9,2 11,1 14,75 14,5 Teknisk avd. 9,2 19,1 20,9 5,8 Barnehagen 12,5 12,1 9,7 9,7 9,7 Sum 7,9 7,3 6,5 6,2 6,2 ANKEL/FOT: SKULDER: - Korsbåndsrekonstruksjon - herav hamstringstransplantat 40% - Andre inngrep - Trippel/ankelartrodese - Ankelplastikk - Ankelscopi - Div. andre inngrep - Skulderprotese - Stabiliserende skulderopr./labrum kirurgi - Bicepskirurgi - Skopisk acromionres - Rotatorcuffsutur - Div. andre inngrep Egenmelding/sykemelding (1-16 dager) Sykemeldinger ref. fra trygdekontorene Syke barn ALBUE/HÅNDLEDD: - Albueprotese - Albueskopi - Håndleddsprotese - Håndleddsartrodese - Håndsleddskopi/synovektomi - Div. andre inngrep DIVERSE ANDRE OPERASJONER: - Closing wedge osteotomi tibia - Opening wedge osteotomi tibia - Opening wedge osteotomi femur - Andre osteotomier - Andre operasjoner TOTAL ANTALL OPERASJONER: 2,134 (2.078) - herav revmakirurgi 514 (514) - herav barneortopedi 13 (14) 34 35

19 Vedlegg 5: OPERASJONSOVERSIKT 2013 Vedlegg 6: PRODUKSJONSRAPPORT DAGKIRURGISKE OPERASJONER HOFTER: KNÆR: ANKEL/FOT: SKULDER: ALBUE: HÅND/FINGRE: Andre operasjoner: TOTAL ANTALL DAGKIRURGISKE OPERASJONER: - Herav revmakirurgi Operasjoner - innlagte pasienter Dagkirurgiske operasjoner TOTAL ANTALL OPERERTE PASIENTER: Antall dagkirurgi av totalantallet operasjoner: - Blokkering av hofteledd m/lokalanestesi og gjennomlysning - Artroskopiske inngrep - Andre inngrep - Ankelskopi - Ankelligament/Achilles - Hallux valgus - Artrodese MTP I - Cheilectomi - Mortons metatarsalgi - Hammertå - Andre - Acromionres./skopi - Åpen skulderop - Andre - Scopi - Epicondylitt - Ulnarisnevritt - Andre - Håndleddsskopi - Dupytren - Weilby - Canalis tunnel syndrom - Triggerfinger - Andre , ,134 2,56 4, % (2.598) -67 (2.078) (2.596) (4.674) -56 % Produksjonstallene per er som angitt. Tallene for tilsvarende periode i 2012 er satt i parentes. Polikliniske konsultasjoner (inkl. revmadag kur) (26.038) Økning 1 % Dagkirurgi (2.596) Reduksjon 1,4% Operasjoner innlagte pasienter (2.078) Økning 2,7% Totale DRG-poeng (innlagte, dagkirurgi og poliklinikk) 8.623,3 (8.325) Økning 2,57% Plantall (HSØ) per : 8.398,9 DRG 2,34% foran plantall Radiologiske undersøkelser Hittil i år: (14.280) Økning 4,3 % Utskrivninger Hittil i år orto og revma: (2.978) Økning 3,4% Fristbrudd Antall fristbrudd i desember var 12 som tilsvarer 1,6 %, disse var fordelt med 1 på ortopedisk avdeling og 11 på revmatologisk avdeling. Beleggsprosent Hittil i år orto og revma: 56,4% Revma: 48,1% Orto: 60,6% Kommentarer Antall strykninger på hovedoperasjon i november var 2,5%, på dagkirurgen 4,5% hvorav de fleste ble begrunnet i «endret indikasjon». Vi ser her en igjen en liten nedgang fra oktober og november. Samlet lå vi godt an i forhold til planlagt aktivitet i Dagkirurgitall blir noe påvirket av at det opereres inneliggende sammedagskirurgiske pasienter på dagkirurgisk avdeling. Samtidig opereres dagkirurgiske pasienter ved skiftestuen på poliklinikken. Disse endringene blir tatt høyde for. I romjulen er det bygget om i Paviljongen og vi har fått to ekstra polikliniske konsultasjonsrom. Planer for ytterligere arealendringer ferdigstilles i disse dager. Jeg takker samtlige ved Hospitalet for en enestående innsats i 2013 og for det gode samarbeidet i året som gikk byr på store muligheter for oss og jeg ser frem til alle de oppgaver og utfordringer som venter Med vennlig hilsen Pål Jeroén Husby Administrerende direktør/sjeflege 36 37

20 Vedlegg 7: REGNSKAP Vedlegg 7: REGNSKAP Resultatregnskap (Alle tall i NOK 1000) Eiendeler per (Alle tall i NOK 1000) DRIFTSINNTEKTER Note ANLEGGSMIDLER Note Ordinære driftsinntekter Salg av varer og tjenester Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varige driftsmidler Bygn.messige tilpasninger Annen fast eiendom Utstyr, inventar, transp.midler, programvare Sum varige driftsmidler DRIFTSKOSTNADER Forbruk av medikamenter og medisinske forbruksvarer Lønnskostnader og andre personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler DRIFTSRESULTAT OMLØPSMIDLER FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Materialbeholdninger Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer ÅRSRESULTAT Opplysninger om disponeringer til: Overført til annen egenkapital Sum disponert Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Årsrapport 2009 for Ergoterapitjenesten ved Revmatologisk avdeling

Årsrapport 2009 for Ergoterapitjenesten ved Revmatologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Ergoterapiavdelingen Årsrapport 2009 for Ergoterapitjenesten ved Revmatologisk avdeling 1. Viktige begivenheter Ergoterapitjenesten ved Revmatologisk avdeling har dette året

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

Hoftesmerter-hofteproteser

Hoftesmerter-hofteproteser Hoftesmerter-hofteproteser Informasjon og samhandlingsmøte Sykehuset Namsos Primærhelsetjenesten 6.november 2014 Viktig informasjon fra fastlegen Konservativ behandling med fysioterapi kan ved moderate

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt.

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. En liten disposisjon Om prosjektet. Fra en brukers og pasients ståsted Fra en kommunens ståsted Fakta om prosjektet Deltakere: Namsos

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Trude Strand prosjektleder

Trude Strand prosjektleder Trude Strand prosjektleder Trondheim 17. januar 2013 Vi må gjøre en del drastiske endringer for å sikre et godt framtidig helsetilbud. Noe annet ville være ren feighet! Styreleder HMN Kolbjørn Almlid Tema

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

Rehabilitering av skulderplager

Rehabilitering av skulderplager Rehabilitering av skulderplager Fredrik Granviken Tverrfaglig Poliklinikk rygg-nakke-skulder Avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering St Olavs Hospital Skulderplager er en av de mest vanlige muskelskjelettplagene

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Smerte og verstefallstenkning ved kneprotesekirurgi

Smerte og verstefallstenkning ved kneprotesekirurgi Smerte og verstefallstenkning ved kneprotesekirurgi Lise Husby Høvik Anestesisykepleier, MSc Anestesiavdelingen, St. Olavs Hospital HF Fast-track seminar 11.sept. 2014 1 Hypotese Kneproteseopererte med

Detaljer

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH 10/9-2013 Lars R. Vasli Klinikksjef Kirurgisk Klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Klinikk for kirurgi - LDS Særlige

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram kull 14

Utviklingsprosjekt. Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram kull 14 Utviklingsprosjekt Implementering av Modernisering av kirurgiske pasientforløp i Nordlandssykehuset Nasjonalt topplederprogram kull 14 Randi Marie Larsen Bodø mars 2013 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG DRG og utvikling innen dagkirurgi Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG Agenda Kort historikk Utvikling i perioden 1999-2009 Vektreduksjon for dagkirurgi i 2010 DRG i fremtiden 2 Kort historikk om aktivitetsbasert

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Operasjonsprosjektene i Arendal

Operasjonsprosjektene i Arendal Operasjonsprosjektene i Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen 13.10.2016 To overlappende prosjekter ved SSA 2015/2016 1. Operasjonspasientprosjekt 2. Logistikk og samhandling -

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF

Svar på brev om oppfølging av tilsynssak angående Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Til Statens helsetilsyn Postboks 8128 Dep NO-0032 Oslo postmottak@helsetilsynet.no Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Deres referanse 29.04.11 Harald Noddeland 97402040 10/01634 2010/128

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Årsrapport Nevrokirurgisk avdeling 2007

Årsrapport Nevrokirurgisk avdeling 2007 Årsrapport Nevrokirurgisk avdeling 2007 1 Nevrokirurgisk avdeling Ullevål universitetssykehus Nevrokirurgisk avdeling behandler pasienter med sykdommer, skader og medfødte misdannelser i centralnervesystemet

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud

Klinikk direktør Jan Harald Røtterud Strategi dokument for forskning ved ortopedisk klinikk ved Akershus Universitetssykehus 2011-2016 Introduksjon Klinikkens forskningstrategi skal vise kortsiktig og langsiktig mål for at forskning som drives

Detaljer

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011 Risikovurdering LGG. tertial 011 Konsekvens 1 3 4 Brudd på arbeidstidbestemmelsene 4 innen TSB Ventetid/ kapasitet Sannsynlighet 3 innen Pasientadministrative rutiner 1 Risikovurdering LGG 1. tertial 011

Detaljer

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Helse Midt Norge RHF Oppfølging av Styringsdokumentet for 2015 I foretaksmøte som ble holdt den 12.2.2015 ble St. Olavs Hospital bedt om å legge fram planer for å redusere ventetider, implementere standardiserte

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019

Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 Formål Regional plan for revmatologi i Helse

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

og Akershus sykehusområder

og Akershus sykehusområder Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Riktig behandlingskapasitet i Oslo

Detaljer

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 HVORFOR? - Poenget er ikke sertifiseringen som sådan, men å få på plass et dynamisk kvalitetssystem

Detaljer

Beslutningsstøtte for alle nivåer i sykehuset. Andy Hyde Kvalitetssjef / Fagansvarlig for Virksomhetsstyring

Beslutningsstøtte for alle nivåer i sykehuset. Andy Hyde Kvalitetssjef / Fagansvarlig for Virksomhetsstyring Beslutningsstøtte for alle nivåer i sykehuset. Andy Hyde Kvalitetssjef / Fagansvarlig for Virksomhetsstyring Innhold Om Diakonhjemmet Sykehus Om sykehus som organisasjon Behovene for et beslutningsstøtte

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Fast-track revisjonskirurgi i hofte- og kneledd; Resultater fra Kvalitetsregisteret

Fast-track revisjonskirurgi i hofte- og kneledd; Resultater fra Kvalitetsregisteret Fast-track revisjonskirurgi i hofte- og kneledd; Resultater fra Kvalitetsregisteret Otto Schnell Husby, Dr. med., Seksjonsoverlege Proteseseksjonen, St.Olavs Hospital 1 Fast-track bygger på Lean Principles

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Anne Marie Fenstad Statistiker Oversikt Om kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret spesielt Deskriptiv statistikk og analyser til årsrapport

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Prioriteringsveileder ortopedi

Prioriteringsveileder ortopedi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder ortopedi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011

Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Tiltaksplan etter Ledelsens gjennomgåelse 3. tertial 2011 Risikoområder Status Trend Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering neste tertial Kondemnabel bygningsmasse Har fått klarsignal fra HSØ om å iverksette

Detaljer

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Til Dekan og prodekan for undervisning ved Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Innledning Smerte er en av de hyppigste årsakene til at pasienter kontakter helsetjenesten. Epidemiologiske studier

Detaljer

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester:

Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: VEDLEGG Vedlegg til kapittel 4: Private spesialisthelsetjenester: Utvikling og geografiske forskjeller Tabell v4.1 Oversikt over godkjente private kommersielle sykehus som leverte data til NPR i 26. Private

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Hvordan kan vi arbeide for å måle kvalitet i sykepleien?

Hvordan kan vi arbeide for å måle kvalitet i sykepleien? Hvordan kan vi arbeide for å måle kvalitet i sykepleien? Fagdag 19. november 2010 Ragnhild Brå Vardehaug, Helsefaglig rådgiver Fagavdelingen Standarder i klinisk sykepleie - et bidrag i kvalitetsutviklingen?

Detaljer

Velkommen til DMS Stjørdal

Velkommen til DMS Stjørdal Velkommen til DMS Stjørdal Vi vil med denne brosjyren ønske deg velkommen til sykehuspraksis ved DMS Stjørdal. Vi vil gi deg et lite innblikk i hvem vi er, hva vi kan tilby av læresituasjoner, oversikt

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012

Offentlig j ournal. Periode: 23022012-23022012. Helse Sør-Øst RHF 24022012 Offentlig j ournal Periode: 23022012-23022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 24022012 08/00097-205 U Mottaker: HealthConnect International

Detaljer

Orientering om Operasjon med Kneprotese

Orientering om Operasjon med Kneprotese Orientering om Operasjon med Kneprotese Kneprotese er ett behandlingsalternativ ved artrose i kneet( se eget informasjonskriv ). Artrose-hva er det? Se illustrasjoner nedenfor! Artrose fører til 2 problemer:

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

Vestre Viken HF. Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis. Rapport 15/2011_24112011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11

Vestre Viken HF. Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis. Rapport 15/2011_24112011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11 Vestre Viken HF Rapport nr 15/2011 Faktaundersøkelse melding om kodepraksis Rapport 15/2011_24112011 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 1 av 11 Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppsummering av fakta...

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2010 Norsk Dagkirurgisk Forum 8. januar 2010 Kvalitet, medvirkning, prioritering Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Bård

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

NOIS-data som grunnlag for infeksjonsforebyggende tiltak ved keisersnitt. Sykehuset Telemark

NOIS-data som grunnlag for infeksjonsforebyggende tiltak ved keisersnitt. Sykehuset Telemark NOIS-data som grunnlag for infeksjonsforebyggende tiltak ved keisersnitt. Sykehuset Telemark Overvåkingsdagen 6.september 2011 Hygienesykepleier Kristin Broch Dahl Postoperative sårinfeksjoner etter keisersnitt,

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Forskning på effekter av rehabilitering, vanskelig men ikke umulig?

Forskning på effekter av rehabilitering, vanskelig men ikke umulig? Forskning på effekter av rehabilitering, vanskelig men ikke umulig? Kåre Birger Hagen Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Diakonjemmet Sykehus k.b.hagen@medisin.uio.no Om

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 13022012-13022012. Helse Sør-Øst RHF 14022012

Offentlig journal. Periode: 13022012-13022012. Helse Sør-Øst RHF 14022012 Offentlig journal Periode: 13022012-13022012 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja 08/00310-77 1 Dok.dato: 11022012 Jour.dato: 13022012 Avsender: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Hva er et kvalitetsregister?

Hva er et kvalitetsregister? Nasjonale medisinske kvalitetsregistre som kilder til helsetjenesteforskning Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning Ahus18. mars 2015 Trine Magnus Leder av SKDE Hva er et kvalitetsregister? En prospektiv

Detaljer

Offentlig vs. Privat?

Offentlig vs. Privat? Offentlig vs. Privat? - Rettigheter, muligheter og utfordringer i det offentlige og private helsevesen Dr. Grethe Aasved Administrerende direktør Aleris Helse Frokostmøte Bergen Næringsråd Torsdag 31.

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer