Forfall: Linda Røed, Aina Sørlie Grimnes, Terje Enger Gulbrandsen, Sigve Gjermundbo, Sverre Følstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall: Linda Røed, Aina Sørlie Grimnes, Terje Enger Gulbrandsen, Sigve Gjermundbo, Sverre Følstad"

Transkript

1 MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag kl Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Eirik Roness (leder), Stine Buxrud (nestleder), Lena Grøtterud, Bente Holm (fra og med sak 2014/24 M i tillegg til sak 2014/20 M), Ola Ingvoldstad, Oskar Fidjestøl, Nina Hagen, Torill Korsvik og sokneprest Geir E. Holberg. Kommunens representant i fellesrådet: Marianne Kaldestad Forfall: Linda Røed, Aina Sørlie Grimnes, Terje Enger Gulbrandsen, Sigve Gjermundbo, Sverre Følstad Andre møtende: Kirkeverge Nina Brokhaug Røvang (referent) Åpning: ved sokneprest Geir E. Holberg Godkjenning av referat REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, Referat fra Referatet fra godkjennes. Andre referater Referat fra møte i Heggen kirkeutvalg (glemt tidligere) Referat fra møte i fagutvalget for misjon, Referat fra styremøte i stiftelsen Vikersund Menighetssenter, Referat fra møte i Snarum kirkeutvalg, Referat fra møte i fagutvalget for musikk og kultur, Referat fra møte i fagutvalget for misjon, Referat fra møte i Heggen kirkeutvalg Protokoll fra styremøte stiftelsen Vikersund Menighetssenter, Det bes spesielt legge merke til referatet fra fagutvalget for musikk og kultur, siden dette er første møte i utvalget. E-post: Nettsted:

2 Sak 2014/18 M MENIGHETSRÅD Orienteringer Orientering fra soknepresten: Vigsling av Per Arne Dahl som ny biskop i Tunsberg i Tønsberg domkirke. Geir E. Holberg (hovedverneombud), Anne-Kjersti Holberg (vigslet kateket), Eirik Roness (menighetsrådsleder) og Nina Brokhaug Røvang (styret i kirkevergelaget) deltar herfra. Konfirmantprosent. SMU(Søndre Modum Ungdomsskole): 97,8% av alle døpte. En spesiell takk til kapellan Runar J. Liodden for den tjenesten han har gjort i søndre gjennom mange år og det han har bygget opp der. NMU(Nordre Modum Ungdomsskole): 82,8% av alle døpte. Skolegudstjenester. Det er kommet mail fra Vikersund barneskole til kateketen om at de ikke ønsker skolegudstjeneste i år. Kateketen har hatt samtale med avdelingsleder i etterkant. Dette følges opp videre på stabsmøte i morgen og følges videre og av soknepresten. Det er meldt inn av foreldre og kommer opp som FAU sak på neste møte der. Det er viktig å kunne fortsette det gode samarbeidet og dialogen som har vært mellom kirken og skolen videre. Fagutvalg for Delta tverrkirkelig forum i Modum. Normisjon og pinsemenigheten har meldt at de ikke stiller med nye representanter til utvalget. Det går mot at fagutvalget legges ned. Viktig å få med det økumeniske arbeidet videre i LTP for menigheten. Sak 2014/19 M Økonomi Regnskap per juli 2014, Annen kirkelig virksomhet, avd 4 Regnskap per juli 2014, TOL, avd. 5 Saken tas til orientering Sak 2014/20 M Disponering av midlene fra salget av Vaaraan Jfr sak 2014/16 M Samlet sum: ,- pluss forsikringsutbetaling samt avregning av regnskapet for Noe av intensjonen med stedet var å kunne utvikle barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Det er ønske om at midlene blir brukt i trå med intensjonen. Midlene settes på fond med tanke på fremtidige behov og ønsker i forhold til menighetsbyggende arbeid. Det kan eksempelvis være en prosjektstilling eller konkrete tiltak. Midlene går fort i det det er snakk om ansettelser, spesielt om det er nye faste stillinger. I trosopplæringsplanen er det mange store tiltak som skal implementeres. Det er viktig å se dette arbeidet i sammenheng med eventuelle nye forslag. Hva med å forespørre de ulike delene av menigheten for å styrke arbeidet? Overskuddet etter salget av Vaaraan settes på et eget bundet driftsfond som disponeres av Menighetsrådet.

3 Sak 2014/21 M Innføring av ny salmebok Jfr. Sak 2014/17 M Salmeboken på NRK, minutt for minutt En oppdatering om hvordan innføringen av ny salmebok går, datoer for salmekvelder (30.09 i Åmot og i Heggen) og finansiering (jfr. sak 2014/16 F). Gaver per august: 8.295,-. Svar fra kommunen på sak 2014/16 F kommer i forbindelse med tertialrapporten (13.10 i formannskapet og i kommunestyret) eller budsjett Er det mulig å selge salmebøker på salmekveldene? Fagutvalget tar saken videre. SAK 2014/22 M Søknad om støtte fra fagutvalget for misjon Søknad om støtte fra fagutvalget for misjon, reise til Nepal Momenter fra samtalen: Menighetsrådet er positive til å kunne støtte en reise til misjonsprosjektet. Før en kan ta stilling til en eventuell søknad på konkret beløp, har menighetsrådet behov for svar på en del spørsmål. Hva tenker en at ungdommene skal bidra med etterpå? Er det behov for en voksen som har ansvar for ungdommene? Hvilken alder er det tenkt på ungdommene? Hva slags målgruppe er turen for, blant annet i alder? Er det aktuelt å tenke en konfirmantgruppe om noen år? Finnes det andre turer som arrangeres og som er tilrettelagt for ungdom? Er det aktuelt å tenke at en kan støtte flere voksenpersoner med et mindre beløp sånn at de kan bidra inn i menigheten? Hvordan markedsføres prosjektet ut i bygda? Er det en ide å invitere lærere (undervisning), Midt-nett(vannkraft) og Modum bad (psykisk helse) på det som skjer. Hvordan bruke menighetens egne kanaler som menighetsbladet og hjemmesidene. Menighetsrådet drøftet saken og spørsmålene fra drøftingene tas med tilbake til fagutvalget for misjon. SAK 2014/23 M Søknad om støtte til studietur Søknad om støtte til studietur Runar J. Liodden innvilges 7.500,- til støtte til studietur til Israel i henhold til vedlagte søknad. Det er et ønske at han tar ansvar for en temakveld som nevnt i søknaden.

4 Sak 2014/24 M Ungdomsarbeid i Modum menighet Ungdomsarbeid i Modum menighet noen innspill Momenter fra samtalen: Hvordan invitere og markedsføre tiltakene som menigheten har til ungdom? Hvordan fange opp konfirmantene etter konfirmanttiden? Rekrutteringen til gospelen og KRIK er nedadgående. Hvordan få de fra søndre til å velge å bli med i Heggen gospel? Og de som går på skole et annet sted. Fritt skolevalg har gjort at en del ungdommer har valgt å gå på skole andre steder. For mange er det tøft å være tenåring. Også i forhold til stoffproblematikk. Det er mange ungdommer som trenger noen å snakke med. I forhold til deltakelse på tiltak i kirken er det foreldrene som det kommer ann på i stor grad opp til en viss alder. Det er mange gode ungdommer som vil mye. Eksempelvis lederhelg som Anne-Marthe Eilertsen arrangerte for Heggen gospel lederne. Hvis det er ungdommer som ønsker å delta på leirer er det flott å kunne støtte de. Hva er gjort tidligere når det har gått opp og ned i arbeidet og hva kan læres av det? Viktig å invitere til aktiviteter. Vær synlig der folk er! Hvordan markedsføre KRIK og Heggen gospel på skolene? Hvem kan vi samarbeide med? Viktig å holde på vår integritet. Kan kirken som samfunnsaktør invitere potensielle samarbeidspartnere (eks MOT, Lions, politi, skole, helse & sosial) eller hvordan jobbe for å bli invitert med? Hvordan være synlige i bygda på for eksempel Vikersund dagene? Det er mye bra som skjer i bygda vår og det er en positiv holdning til kirken; det må vi ikke glemme! Kirken står sterkt i bygda vår. Et godt utgangspunkt for at enda flere skal kunne få oppleve alt noe av det flotte som skjer. Saken drøftet og tas opp igjen til videre drøfting. Sak 2014/25 M Takkoffer Offerfordeling i Modum sokn Nytt forslag til offerfordeling i Modum sokn Notat om arbeidsmetode Det fremlagte forslaget til offerfordeling vedtas. Sak 2014/19 F FELLESRÅD Orienteringer Mer himmel på jord Orientering fra kirkevergen Kirketjener: Gunnar Stenbro ble pensjonist Ole Reidar Nærland har startet som ny kirketjener. Deltidskirketjener/klokker: Ledig stilling som kirketjener i Rud og klokker i Snarum/Vestre Spone. Navnet minnelund: sak 2014/17 F, behandles i kommunestyret System for HMS: Stamina.

5 QuestBack: menigheten har lisens på dette, og det er gode erfaringer fra bruk av dette blant annet i konfirmantarbeidet. «Mer himmel på jord», nytt visjonsdokument for Den norske kirke. Prostisamling, ny biskop, i Vestfossen kirke. Saken tas til orientering Sak 2014/20 F Økonomi Regnskap per juli, avd 1 og 2. Investeringer per juli 2014 Investeringer og beregninger til økonomisjefen Budsjett 2015, budsjettnotat Det vedlagte budsjettnotatet for 2015 med tilføyelse av tall for forventet lønnsøkning og pensjon oversendes kommunen. Sak 2014/21 F Rehabilitering av Heggen kirke Saken tas til orientering Sak 2014/22 F Taket i Åmot kirke Sak 2014/23 F Evaluering av avtalen med regnskapskontoret Jfr. Sak 2014/15 F Nytt prisestimat Fellesrådet fortsetter avtalen om regnskapstjenester med NØS utfra premissene i vedlagte prisestimat datert Det er en forutsetning at tjenesten blir levert som avtalt i samarbeidsmøter og at kostnadene holdes på estimert nivå. Kirkevergen holder fellesrådet løpende orientert om eventuelle avvik fra avtalen. Sak 2014/24 F NOU: Lik og likskap. Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav Avtale mellom Modum kommune og Modum kirkelige fellesråd om kirkegårdsdrift Høringsuttalelse fra Modum kommune Fellesrådet kommer med egen høringsuttalelse til NOU 2014:2 når det gjelder punktene som ble drøftet på møtet. Denne oversendes fellesrådsleder for godkjenning før den sendes inn.

6 Sak 2014/25 F Staten og Den norsk kirke et tydelig skille Staten og Den norske kirke; sammendrag av høringsnotatet Hele høringsnotatet finnes på: Høringsfrist Fellesrådet ber kirkevergen utarbeide et forslag til høringsnotat til møtet Rådets medlemmer bes komme med innspill til kirkevergen innen Sak 2014/26 F Lønnsoppgjør for 2014 Referat fra forhandlingsmøte Resultatet fra forhandlingsmøte godkjennes. Sak 2014/27 F Endringer i organist stillingen Endringer i organist stillingen Utlysning av stilling organist/menighetsmusiker 2010 Organist/menighetsmusiker Hanna Louise Husøien tilbys en økning i sin faste stilling fra 60% til 100% når organist Knut J. Johnsen fratrer sin stilling som 100% organist. Knut J. Johnsen tilbys et 20% vikariat på kontorsiden. Forslag til fremdriftsplan for ansettelse av ny organist tas opp som sak på neste møte. Vedtatt mot en stemme. Eirik Roness (sign) Menighetsrådsleder Nina Brokhaug Røvang Kirkeverge

7 Møter fremover: Møte med Erik Haualand, prosten, Valg 2015 Budsjett Menighetsbladet Bedriftshelsetjenesten Vaaraan og midlene fra salget Ungdomsprest? Heggen gospel videre Vandelsattest Menighetsbladet og provisjonssalg, jfr. sak 2012/03 M Inntjening, jfr. sak 2011/35 M Møte med den nye prosten, kirketjener, merkantil ansatte, redaktør i menighetsbladet og seniorprest. Møte med de ulike kirkeutvalgene og Vikersund menighetssenter. Fagutvalg for informasjon og PR, jfr 2013/21 M

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig.

Åpning: Marianne Kaldestad; med fokus på det 3. bud og det å holde hviledagen hellig. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 21.01.14 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 21.01.14 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, kirkerommet Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen

Detaljer

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10.

Forfall: Torill Korsvik, Lena Grøtterud, Sigve Gjermundbo og Aina Sørlie. REFERATER Godkjenning av referat fra foregående møte, 17.10. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 15.11.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: torsdag 21.11.13 kl. 19.00-21.45. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Forfall: Stine Buxrud, Berger Johan Hareide, Linda Røed, Sverre Følstad, Sigve Gjermundbo, Aina Sørlie Grimnes.

Forfall: Stine Buxrud, Berger Johan Hareide, Linda Røed, Sverre Følstad, Sigve Gjermundbo, Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.09.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: torsdag 19.09.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Til: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi.

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi. Protokoll fra MR 17.1.2014 Tilstede: Rune Mørland, Ole Andreas Haanes, Ragnhild Haanes, Inger Johanne Strømme, Olav Trømborg, Odd Byremo, Gunbjørg Bakke, Per Moseid og undertegnede Tone Schalla. Forfall:

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 3 August 2011 e. Kr. Årgang 80 HAN gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir HAN stor styrke.

odum Menighetsblad Nr. 3 August 2011 e. Kr. Årgang 80 HAN gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir HAN stor styrke. Nr. 3 August 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad HAN gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir HAN stor styrke. Jesaja 29 Jesaja 29 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn.

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 2 Mai 2011 e. Kr. Årgang 80. Gode råd om gravstell. Se alle kandidatene til valget av nytt menighetsråd side 12

Menighetsblad. odum. Nr. 2 Mai 2011 e. Kr. Årgang 80. Gode råd om gravstell. Se alle kandidatene til valget av nytt menighetsråd side 12 Nr. 2 Mai 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Gode råd om gravstell side10 Se alle kandidatene til valget av nytt menighetsråd side 12 Opplevelser og felleskap for alle side 14 Modum menighetsblad

Detaljer

NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så?

NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så? Modum menighetsblad NR. 1/2004 ÅRGANG 73 Liv på Mars? Hva så? Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340 Åmot Kontortid 9-14 Tlf. 32 78 32 30, fax 32 78 40 24 E-post: kirkekontor@modumkirke.no

Detaljer

Menighetsblad. odum. Det er godt å takke Herren og lovsynge ditt navn, du Høyeste, å forkynne din godhet om morgenen, din trofasthet om nettene,

Menighetsblad. odum. Det er godt å takke Herren og lovsynge ditt navn, du Høyeste, å forkynne din godhet om morgenen, din trofasthet om nettene, Nr. 3 August 2014 e. Kr. Årgang 83 odum Menighetsblad Sommervikar side 7 Skaperverkets dag side 10 Kirken og kapellangården side 12 Det er godt å takke Herren og lovsynge ditt navn, du Høyeste, å forkynne

Detaljer

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014

Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 Skårer menighet Årsmelding og regnskap 2014 I overensstemmelse med lov om Den norske kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, legges årsmelding og regnskap fram for årsmøtet i Skårer menighet søndag

Detaljer

Møtereferat fra Feda menighetsråd

Møtereferat fra Feda menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Feda Menighetsråd Vesterdalsvn. 5 4480 Kvinesdal Tlf: 38 35 41 90 Kvinesdal, 04.06.14 Møtereferat fra Feda menighetsråd Møtebok Møtedato: 04.06.14 Møtetid: kl. 18.00- Møtested: HUSET Tilstede:

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 24. april 2013 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 252 - Barbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 10/2013 MØTEPROTOKOLL

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Horten kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Horten kirkelige fellesråd Horten 20.02.2012 Vår saksbehandler: Carfur Vår ref.: 12/00018-002 Arkivkode: 133 Årsrapport Horten kirkelige fellesråd 2011 Åsgårdstrand kirke s årsrapport 2011 har ansvar for 6 kirkebygg, et gravkapell,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet

DEN NORSKE KIRKE Kvinesdal menighet Møtereferat for sråd Møtedato: 08.10.2014 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Menighetssenteret Tilstede: Leiv Gunnar Skiftun, Odd Terje Breimoen, Sigfrid Nordhelle, Espen Isaksen Berg, Preben Grøtteland Jakobsen,

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant

Forfall: Tore Ramfjord og Camilla M. Vågan. Kristin Simble (for Tore Ramfjord) Reidun Gutvik Korssjøen, kirkeverge Eldrid Ramstad, ansatterepresentant Tilstede på møtet NÆRØY KIRKELIGE Styre, Råd, utvalg mv. Nærøy kirkelige fellesråd Møtested Kolvereid Møtedato 19.06.13 Fra kl. 10.00 Til kl. 14.00 Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Einar Eidshaug,

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni.

Tilstandsrapporter,Elvetunskole,sendesbaredefastemedlemmeneav utvalget.dennetasvare påog medbringestil kommunestyremøtet25. juni. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested:, Kommunehuset Dato: 29.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

Protokoll. DFEF s Landsmøte 2012. Tirsdag 3. juli; ca. 150 personer/delegater, onsdag 4. juli; ca. 140 personer/delegater.

Protokoll. DFEF s Landsmøte 2012. Tirsdag 3. juli; ca. 150 personer/delegater, onsdag 4. juli; ca. 140 personer/delegater. Protokoll DFEF s Landsmøte 2012 Dato: 3. og 4. juli 2012 Sted: Til stede: Ordstyrere: Referenter: Solstrand Camping, møtesalen Tirsdag 3. juli; ca. 150 personer/delegater, onsdag 4. juli; ca. 140 personer/delegater.

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003

Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Møtets varighet: kl. 19.00 21.55 Møtebok for menighetsrådsmøte 2. oktober 2003 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Harda Frøshaug, Trond Christensen, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 14 Å komme i gang Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen 1 Ei stjerne å styre etter - VISJON Det er den draumen... - Vi har fått tildelt

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen!

Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Samarbeidet mellom skole og næringsliv PTF-faget kan forsterke bruforbindelsen! Rapport fra samarbeidsprosjekt i Nord-Østerdal høsten 2010 Forord På bakgrunn av inntrykk vi sitter inne med fra skoleåret

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer