Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utskrift fra kvalitetssikringssystem"

Transkript

1 Utskrift fra kvalitetssikringssystem HMS systemet ved Kristiansund vidergeånde skole. Politikk og mål. Versjon : 5 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: :52:00 Datakvalitet AS

2 HMS systemet ved Kristiansund vidergeånde skole. Politikk og mål. INNHOLDSFORTEGNELSE Politikk og mål med handlingsplaner Møre og Romsdal fylkeskommune. Visjon, verdier og overordnet mål Kvalitetspolitikk og mål Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Tiltaksplan for KVS 2013/2014 og 2014/ HMS mål skoleåret 2013/ Mål for kvalitetssikringsarbeidet skoleåret 2013/ Resultatmål 2014 utarbeidet av Møre og Romsdal fylkeskommune Mål og tiltaksplan for IA arbeidet. Gjelder frem til

3 HMS systemet ved Kristiansund vidergeånde skole. Politikk og mål. Endringer i denne utgave: Lagt til INFO Møre og Romsdal fylkeskommune. Visjon, verdier og overordnet mål Rev./Ver Lagt til SH Kvalitetspolitikk og mål Lagt til STD Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Lagt til STD Tiltaksplan for KVS 2013/2014 og 2014/ Lagt til INFO HMS mål skoleåret 2013/ Lagt til INFO Mål for kvalitetssikringsarbeidet skoleåret 2013/ Lagt til STD Resultatmål 2014 utarbeidet av Møre og Romsdal fylkeskommune Lagt til STD Mål og tiltaksplan for IA arbeidet. Gjelder frem til

4 Kristiansund videregående skole Møre og Romsdal fylkeskommune. Visjon, verdier og overordnet mål: Visjon, verdiar og overordna mål Ein tydeleg medspelar vår felles visjon Møre og Romsdal fylkeskommune sin visjon er: Ein tydeleg medspelar. Gjennom arbeidsgivarpolitikk for framtida vil vi vere tydelege medspelarar på vegne av fellesskapet i regionen, profesjonelle i alt vi gjer, fagretta, utviklingsorienterte og med tydeleg respekt for samfunnsoppdraget vi er gitt. Vi ønskjer å utvikle ein felles overordna identitet gjennom felles visjon og veridar. Dette vil binde saman alle sektorar, fagområde og oppgåver under ein paraply. Arbeidsgivarpolitikk for framtida legg føringar på felles identitet for å bli tydelegare internt og for omverda. Vårt felles verdigrunnlag Møre og Romsdal fylkeskommune som arbeidsgivar og tydeleg medspelar til samfunnsutviklinga, legg vekt på at dei demokratiske verdiane skal vere grunnlag for korleis alle tilsette tek hand om oppgåvene sine. Våre samfunnsoppdrag byggjer på verdiane: respekt likeverd medråderett fellesskapsansvar open organisasjon. Ein medviten og høg etisk standard skal ligge i botn for vår oppgåveløysing. Vår felles visjon og verdiane vil vere grunnlaget for samhandling og dialog internt i organisasjonen og med brukarane våre; elevar, foreldre, pasientar, og våre samarbeidspartnarar, kommunar, næringsliv og organisasjonar. Vi skal byggje identitet på visjonen vår og med det demokratiske verdigrunnlaget som felles referanseramme. Overordna mål for arbeidsgivarpolitikken Vi vil utvikle kulturar for læring og utvikling, der medarbeidarane opplever seg frie til samarbeid og utvikling for best mogleg kvalitet på tenestene. I møte med brukarar, innbyggjarar og samarbeidspartnarar skal Møre og Romsdal fylkeskommune framstå med vilje til utvikling.

5 Møre og Romsdal fylkeskommune. Visjon, verdier og overordnet mål Dok.id.: Side : 2 av 2 Retningsmål for HMS-arbeidet Generelt vil hovudmålsettinga for kvalitetssystemet for HMS kunne uttrykkast slik: Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom eit integrert kvalitetssystem søkje å førebyggje mot personulykker, helseskadar, materiellskadar og driftsavbrott. Møre og Romsdal fylkeskommune skal gjennom medveten miljøleiing leggje omsynet til ytre og indre miljø til grunn for all si verkemd. Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom å halde ein god standard for helse, miljø og sikkerheit, leggje til rette for ei styrking av kvaliteten på produksjonen av Møre og Romsdal fylkeskommune sine tenester. Resultatmål fra Møre og Romsdal fylkeskommune: Utarbeidelse: HSAMU fastsetter sentrale driftsmål for det enkelte kalenderår. Sentrale resultatmål for heile verksemda på HMS-området. Resultatmåla uttrykkjer det ein vil prioritere, dei gir signal om kva som er viktig å arbeide med og dei gir føringar for HMS-arbeidet på alle nivå i organisasjonen Implementering og oppfølging ved skolen: Ledelse, AMU og miljøfyrtårnsgruppe

6 Kristiansund videregående skole Dok.id.: Kvalitetspolitikk og mål Kvalitetshåndbok Kristiansund videregående skole har som sitt overordnede mål å utvikle en organisasjon der elever, studenter, kursdeltakere og tilsatte i fellesskap skaper et levende og trygt lærings- og arbeidsmiljø, slik at alle kan få utviklet sine evner og realisert seg selv i et fruktbart samarbeid. Alle ansatte plikter å følge aktuelle styringsdokumenter innenfor sitt område og gjøre sitt ytterste for systematisk forbedring på alle plan. HMS og kvalitetssikring skal være en naturlig del av alt lederskap og alt daglig arbeid for alle ansatte, og ansatte plikter å jobbe for å nå de mål som skolens setter. Skolen skal jobbe aktivt for en bærekraftig utvikling, og systematisk arbeide for å ivareta det ytre miljøet på en best mulig måte. I denne prosessen vil vi alle bestrebe oss på at kvaliteten på det arbeidet vi gjør, hver på vårt plan, skal bli best mulig. Aktuelle styringsdokumenter: Med begrepet «aktuelle styringsdokumenter» menes her lover, forskrifter, standarder og prosedyrer innenfor fagområdet. Synlighet: Skolens ledelse skal gjøre skolens kvalitetspolitikk synlig og forstått i organisasjonen. Kvalitetsmål: Kvalitetspolitikken skal fungere som et rammeverk for etablering av kvalitetsmål for å sikre kontinuerlig forbedring. Kvalitetsmål skal fra skoleåret 2014/2015 bygges opp etter SMART-prinsippet: S Specific Målene skal være spesifikke M Measurable Målene skal være målbar/etterprøvbar. Indikator for fremgang skal fastsettes A Attainable Målene skal være oppnåelige R Realistic Målene skal være realistiske T Timely Målene skal være tidsavgrenset Iverksettelse ved Kristiansund videregående skole: Skolen utarbeider konkrete og målbare tiltak for det enkelte skoleår innenfor følgende områder: Informasjon Ansvar for utarbeidelse Hyppighet Implementering og oppfølging: Utgave: Opprettet : Skrevet av: Bjørn Johannessen Gjelder fra: Godkjent av: Bjørn Johannessen Sidenr: 1 av 3

7 Kvalitetspolitikk og mål Dok.id.: Side : 2 av 3 HMS mål HMS mål bygger på fylkeskommunens retningsmål for HMS arbeidet. Det utarbeides resultatmål innenfor følgende områder: Fysisk arbeidsmiljø Helse og sikkerhet Organisatoriske faktorer Psykososialt arbeidsmiljø Ergonomi Brann Innkjøp Energieffektivisering Samferdsel Avfall/forurensning AMU og miljøfyrtårnsgruppe Hvert skoleår HMS mål er tema ved ledelsens gjennomgang, i AMU, skolens miljøfyrtårnsgruppe, revisjonsgruppe, fellesmøter og avdelingsmøter. Mål for kvalitetssikringsarbeidet Kvalitetsmål skal være skolens konkrete mål for å sørge for at det elektroniske kvalitetssikringssystemet er tilstrekkelig, hensiktsmessig og oppdatert. Kvalitetsmål utarbeides av skolens revisjonsgruppe. Hvert skoleår Kvalitetsmål er tema ved ledelsens gjennomgang, i skolens revisjonsgruppe, fellesmøter og avdelingsmøter. Mål og tiltaksplan for IA arbeidet Undervisning: Tiltaksplan Kvalitative og kvantitative indikatorer for fagskolen Sykefravær Rekruttering av personer med redusert funksjonsevne Avgangsalder Utarbeides med utgangspunkt i fylkets kvalitetsplan Det skal fastsettes kvalitetsmål for skoleåret for følgende emner: Samarbeid med næringslivet Markedsføring av skolens tilbud Eksamenssamarbeid mellom skolene Kompetanseheving av ansatte Gjennomstrømning Eksamensresultat Studenter i relevant arbeid etter utdanning Ledelse/AMU Hvert år Fellesmøter Avdelingsmøter Ped.seksjon Kvantitative indikatorer utarbeides av skolens ledelse Revideres årlig med utgangspunkt i 4-årig kvalitetsplan Hvert skoleår Fellesmøter Avdelingsmøter Kvantitative indikatorer er tema ved ledelsens gjennomgang, i skolens revisjonsgruppe, fellesmøter og avdelingsmøter.

8 Kvalitetspolitikk og mål Dok.id.: Side : 3 av 3 Når planlagt mål ikke oppnås, skal saken overføres til avviksliste. Årsak for manglende oppnåelse konkretiseres. Korrigerende tiltak skal settes inn der dette er naturlig. Eksterne referanser: NS-EN ISO 9001: 2008: 4.2.1, 5.3, 8.2.3

9

10 Tiltak: Tiltaksplan og ,evalueres ved skoleslutt: (med utgangspunkt i Kvalitetsplan ). SKOLE:Kristiansund videregående skole Yrkesrettingstiltak- Fyr (FYR-prosjektet har som formål å skape mer relevans og yrkesretting av fellesfagene innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. FYR står for fellesfag, yrkesretting og relevans. Prosjektet inngår i Ny GIV og er ett av flere tiltak for å øke gjennomføringen) Styringsområde 1: Tilpasset opplæring som grunnlag for mestring Gjennomføring (hvordan/tidsplan) Knytte læreplanmål i språkfag opp mot programfag Bedriftsbesøk Hospitering pedagogisk personell, inklusivt yrkesretting av matematikk og kropsøving Kursing av fellesfaglærere i Ny Giv-metodikk Deltagelse i Hospiteringsprosjektet del 2 Hospitering på tvers av yrkesfag og fellesfag Skape en læringskultur der fellesfagene og yrkesfagene spiller hverandre gode Gjennomføre spesialundervisning for alle som ikke har tilfredsstillende utbytte av ord.opplæringstilbud Gjennomføre tester i lesing, engelsk og regning for Vg1 elever ved skolestart. Videreutvikle arbeidet i lærerteam; innhold/struktur/referater med vekt på pedagogiske utviklingsstrategier. Ha et system som tidlig fanger opp elever som har behov for spesialundervisning (lærerteam, elevsamtaler, ulike vurderingsmåter). Tilpasse opplæringoppgaver og tempo til den enkelte elev Lærerne skal benytte ulike vurderingsmåter. Lærerne skal benytte både digitale og trykte læremidler. Gjennomføre elevsamtaler hvor læringsoppgaver og tempo skal diskuteres med enkelteleven. Tydliggjøre struktur og innhold i IOP Vurdering for læring Utarbeide planer for elevenes underveisvurdering og egenvurdering som systematiseres, struktureres og praksisrettes Ny Giv Videreutvikle undervisningsmetodikken i Ny Giv. Inkludere nye elever og lærere i opplegg og planer for gjennomføring av Ny Giv. Implementere Ny Giv-metodikk for elever som skårer svakt på kartleggingsprøvene i regning,lesing og engelsk. Tilby kursing for lærere i Ny Giv-metodikk. 1

11 Tiltak: Planlegge og gjennomføre undervisningen på en slik måte at elevene sikres innflytelse og kan delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Styringsområde 2: Inkludering og medvirkning Gjennomføring (hvordan/tidsplan) Gjennomføre elevsamtaler og basisgruppemøter etter oppsatt plan. Både for elevsamtalene og basisgruppemøtene må det utarbeides en mer konkret momentliste i forhold til struktur og innhold. Gjennomføring:Ved skolestart. I lærerteam får lærerne tid til samarbeid, refleksjon og drøfting av hvordan elevene skal kunne trekkes med i dette arbeidet. Gjennomføre økt elevdeltakelse i vurdering av elevens eget arbeid. Vidreføre bruken av Skolearena Gjennomføre et best mulig samarbeid med foreldre/foresatte. Det skal være lav terskel for å kontakte foresatte. Det innkalles til møter med foreldre/foresatte både til Vg1 og Vg2-elever. Styrke arbeidet mot frafall og sikre høyere grad av gjennomføring av videregående opplæring. Det etableres veiledning overfor håndtering av antisosial atferd. Det tilstrebes et tettere samarbeid med foreldrene. Krav og grenser tydeliggjøres med forutsigbare konsekvenser. Skolens rusplan sluttføres og praktiseres. Ny Giv-elevene følges opp gjennom intensivgrupper i matematikk og norsk. Tilsvarende metodikk skal nyttes overfor elever som skårer lavt på kartleggingsprøvene i regning. Økt ressurs for helsesøstertjenesten og skolepsykologtjenesten Ny praksis rundt «Avklaringsmøter» gjennomføres. Sikre elevene deltagelse i demokratisk valgte organ Legge tilrette for at ulike elever skal kunne delta i dette arbeidet uten at det går utover deres undervisning og opplæringskvalitet. Legge tilrette for skolering av elever som er valgt inn i ulike utvalg og organer for elevene. Sørge for at valgte elever får den nødvendige legitimitet som trengs til de forskjellige vervene. Elevundersøkelsen Skolens mål er at 85% av elevene deltar i undersøkelsen, oppfølgingsrutiner utarbeides Prosjekt psykisk helse Tiltak retta både mot hele skolemiljøet, direkte mot elever risikosonen og mot elever som har psykiske lidelser. Støtte til lærerteam som jobber med elevgrupper der det er særlig stort frafall og/ eller manglende vurdering Ved programområdet DH videreføres oppfølgingen. Ved HO startes proskjektet og ved SS, EL,BA,TP,MK,RM og SF vil det forberedes for oppstart av prosjektet.. Elevtjenesten Elevtjenesten omorganiseres i forhold til både struktur og innhold. 2

12 Tiltak: Styringsområde 3: Samarbeid og sammenheng i den 13-årige grunnopplæringen Gjennomføring (hvordan/tidsplan) Videre implementering av Ny Giv Utvide elevdeltagelse i Ny Giv ved at flere kommuner nå deltar i prosjektet. Utvikle samarbeidet med u- skolene med tanke på å kunne tilby et ennå bedre skoletilbud til de aktuelle elevene. Legge grunnlaget for et godt samarbeid med foreldrene til elever under 18 år Gjøre foreldrene kjent med skolens organer, innholdet i opplæringen og elevenes faglige og sosiale utvikling. Dette skjer ved direkte kontakt fra kontaktlærer, møte med foreldrene og via digitale informasjonskanaler. Legge tilrette for et samarbeid mellom OT og KVS. OT knyttes nærmere skolen i organisasjonsplanen. Avd.leder for Elevtjenesten har koordineringsansvar for samarbeidet mellom OT og KVS. Avklaringsmøter og oppfølgingsplan tas i bruk for elever som står i fare for å slutte skolen. Delta aktivt i Karriereveiledningsprosjektet Samarbeide tett med avgiverskoler (u-skoler) Samarbeide tett med fagopplæringskontor og lokalt næringsliv i forhold til elever som skal ut i lærekontrakter/ opplæringskontrakter. Forberede elever på læretiden, bla ved at de deltar på lærlingekonferanse og informasjonsmøter i løpet av skoleåret. Praksisrette PTF på en slik måte at elever får kunnskap om og holdninger om lokalt næringsliv. Fortsette deltagelsen i ungt entrepenørskap. Implementere nye prosedyrer for elever med fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram,jmf nye inntaksforskrifter Minoritetsspråklige elever Minoritetsspråklige elever skal gis et undervisningstilbud som gjør at flere fullfører og består. Norskundervisningen styrkes og yrkesrettes 3

13 Tiltak: Styringsområde 4: Ledelse og kompetanseutvikling Gjennomføring (hvordan/tidsplan) OU-tiltak Søke ekstern støtte og oppfølging Gjennomgang av skolens organisasjonsplan-tid til ledelse Medarbeidersamtaler Utvilke innholdet med tanke på skolens måloppnåelse og medarbeidernes utvikling Skolevandring Benytte denne tilnærmingen ved KVS, standard for gjennomføring av undervisningsøkter utarbeides Måling av resultater og oppfølging av resultater som framkommer i målinger Benytte PULS- statistikk over karakterer, frafall og årsaker på en så god måte som mulig. Påse at så korrekt info som mulig blir sendt til PULS.Gjennomføre kursing i bruk og analyse av data som framkommer i Puls Velferdstiltak for personalet Sommeravslutning Bedriftsavtale med Actic Langtrampen Avtale med Fosnafrisk Legge til rette for at fysisk trening kan gjennomføres i løpet av arbeidstiden, inntil 1 t/u. Følge opp kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet ved KVS Evaluere, revidere og følge opp videre tiltak for å forbedre skolens psykososiale arbeidsmiljø. Gjennomføre MTM-undersøkelse, mål at over 85% av ansatte skal svare. Utarbeide forpliktende oppfølgingsplaner Sikre årsplanene for skolens HMS-arbeid blir fulgt opp Gjennomføre informasjon/ opplæring av ansatte etter vedtatt plan. Styrke skolens vernearbeid. Alle verneombudene ved skolen får en fast tidsressurs, og et tettere samarbeid med skoleledelsen videreføres. Saksbehandlingen rundt avvik gjennomgås med sikte på forenkling av vedlikeholdsplanlegging. Legge tilrette for og følge opp at arbeidstakere har den nødvendige kompetanse Følge opp kompetanseplaner for alle skolens ansatte. Kompetanse skal være et tema i medarbeidersamtalene. Kompetanseplanene revideres, avdelingsvise og individuelle. Vidreføre arbeidet med lærernes arbeidsplaner Implementere arbeidsplanene i arbeidshverdagen, sørge for at alle endringer som krever varsling på 14 dager gjøres i arbeidsplanene. Sikre at KVS har et system for elektronisk arkivering/ lagring av arbeidsplaner. Lærerne deltar selv i utarbeiding av egen arbeidsplan Marit Bj. 4

14 Kristiansund videregående skole Dok.id.: HMS mål skoleåret 2013/2014 Informasjon Fastsatt iht krav i Internkontrollforskriften 5,pkt 4. Skolens HMS -mål er underlagt de mål som Møre og Romsdal fylkeskommune setter. HMS -nivå 1. Møre og Romsdal fylkeskommune: Møre og Romsdal Fylkeskommune. Systemhåndbok 1.2. Retningsmål for HMT arbeidet: Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom eit integrert kvalitetssystem søkje å førebyggje mot personulykker, helseskadar, materiellskadar og driftsavbrott Møre og Romsdal fylkeskommune skal gjennom medveten miljøleiing leggje omsynet til ytre og indre miljø til grunn for all si verkemd. Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom å halde ein god standard for helse, miljø og sikkerheit, leggje til rette for ei styrking av kvaliteten på produksjonen av Møre og Romsdal fylkeskommune sine tenester Resultatmål for HMT -arbeidet HMS -nivå 2. Kristiansund videregående skole. Skolen vil gjennom et systematisk interkontrollarbeid søke å skape et godt læringsmiljø og trygge og trivelige arbeidsforhold. Vi vil derfor prioritere HMS -arbeidet bl.a ved å gi alle medarbeidere informasjon om og opplæring i HMS og legge forholdene til rette for aktiv medvirkning både fra elever/studenter og ansatte. Resultatmål: Fysisk arbeidsmiljø Oppgradere skolens bygningsmasse slik at de tilfredsstiller alle gjeldene lover og forskrifter og kan oppfylle alle måle- og normverdier som er anbefalt. Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Sykefravær: 5% Resultat 2.kv 2013: 3,9% 2012: 8% Ledelsen. Tiltak: Se IA avtale. Skolens tiltaksplan Tilrettelegge for funksjonshemmede iht universell utforming. Tilrettelegge for funksjonshemmede iht universell utforming. Utgave: 0.23 Opprettet : Skrevet av: Kjersti S Lyngvær Gjelder fra: Godkjent av: <ikke styrt> Oppnådd Påbygg B10 BYVE Iht byggeplan x Inngangsparti Braatthallen Braatthallen AS 1.halvår 2014 Under arbeid Montere sparedusj Frisør Vaktmester Ved utskifting. Besluttet ikke gjennomført pga dårlig vann trykk Innkjøp av støvmasker Design og Rolf Sogge Aug 2013 x trearbeid Montere punktavsug, Design og Rolf Sogge Aug 2013 x B3-102 trearbeid Måle støy og vibrasjoner Bedriftshelsetjenesten Sept/okt 2013 X Sidenr: 1 av 7

15 HMS mål skoleåret 2013/2014 Dok.id.: Side : 2 av 7 etter nyanskaffelse av maskiner og utstyr, B3-102 Inneklimakartlegginger Tiltak og oppfølging i Fasilitt Inneklimakartlegginger Tiltak og oppfølging i Facilitt Bygg 3:Montere døråpnere for dører som går ut fra heis. B2, B3 og B7 KS-leder Ledelse Vaktmester Renholder B1, B9 KS-leder Ledelse Vaktmester Renholder Okt, nov x Februar 2014 X- feb 2014 X- januar 2014 Helse og sikkerhet Skolen vil systematisk arbeide for å forebygge personskade på arbeidsplassen. Skolen skal arbeide aktivt for å gi alle ansatte kompetanse til å utføre sitt arbeid på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Opplæring i nye HMS Avdelingsledere Bedriftshelsetjenesten 3.sept 2013 x forskrifter AMU Opplæring i byggherreforskriften KS-gruppen AMU Bedriftshelsetjenesten Våren 2014 Melding fra BHT : De kan ikke arrangere kurset. AMU : rektor finner annen arrangør Ikke utført. Ny arrangør funnet. Overføres til 1.halvår neste skoleår. AKAN opplæring Alle ansatte x Fokus på bransjekrav for Miljøfyrtårn for implementering i undervisning Faglærere Avdelingsleder Planleggingsdager aug 2013 x Organisatoriske faktorer Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Utarbeide beredskapsplaner etter fylkets retningslinjer Samarbeid med politiet Rektor I løpet av skoleåret Er i kontakt med politi Psykososialt arbeidsmiljø Fremme trivsel og samarbeid bl.a ved å involvere alle i HMS -arbeidet gjennom informasjon og opplæring. Utvikle rutiner som bidrar til at arbeidsdagen blir enklere for den enkelte.

16 HMS mål skoleåret 2013/2014 Dok.id.: Side : 3 av 7 Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Kurs i relasjonell ledelse Avdelingsledere Ledelsen 2014 Avtalt 2012/2013 : Avlyst pga økonomi Settes på planen på nytt. Personalseminar Alle Ledelsen Avlyst pga økonomi Seniorpolitiske tiltak Seniorer Ledelsen Se IA plan Velferdstiltak Under planlegging. Til sommer Avdeling v/b2 Utført Ergonomi Etablere trivelige og ergonomiske tilpassede arbeidsplasser til samtlige ansatte Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Kurs i ergonomi DH/SF/MK HMS -ansvarlig MB/ BH: Stamina Hot Ergonomisk vurdering av DH/SF/MK BH: Stamina Hot dataarbeidsplasser Tilpasse arbeidsplasser til den enkelte arbeidstaker Alle ansatte Den enkelte melder behov til HMS- ansvarlig Nils Søderlund Kontinuerlig Brann Vi vil forebygge brann ved øvelser, opplæring og kontroll av brannutstyr, elektriske anlegg og en forsvarlig bruk av kjemikalier. Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Brannalarm B1 + B6 Nils Søderlund 2013/2014 x Opplæring: Brann og sikkerhet ved sikkerhetssenter HOBØL Ass rektor Gjennomført Innkjøp Anskaffelse i offentlig sektor bør skje med et minimum av miljøbelastning og med respekt for grunnleggende arbeider rettigheter og menneskerettigheter. Miljø- og etiske/sosiale hensyn i offentlige anskaffelser skal være et redskap som bidrar til en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv.

17 HMS mål skoleåret 2013/2014 Dok.id.: Side : 4 av 7 Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Skolekjøkkenet skal anvende minst 5 økologiske matvarer. Resultat 2013: 0 Fagkoordinator RM Ledelsen: Rigmor 2013 Ikke oppnådd Overført til avviksliste Resultat pr Mål miljømerkede produkter til eget bruk: 34 produkter. Innmeldt resultat 2013: 31 Kantine: 2 produkter for videresalg Resultat 2013: : Renhold: ca 80% Kontor rekvisita: 31 produkt-typer Produkter for videresalg, kantine: 2 Renhold: 80% Andre avd: 50% Avdelingsleder merkantilt/økonomi : 3 Oppnådd-2013 Melding fra innkjøpsavdeling : Vi hadde 36 miljømerkede produkter nov Miljøsertifiserte leverandører: Skaffe en oversikt over miljøsertifiserte leverandører Mål miljøsertifiserte leverandører 2012: : Mål: 4. Resultat: 10 Redusere forbruket av papir fra 0,96 mill ark i 2012 til 0,95 mill ark i løpet av Resultat: kg ( mill ark) Merknad: Møre og Romsdal fylkeskommune angir 7722 kg ( 2011: 1,7 mill ark) Renhold: ca 80% Andre: 50% Avdelingsleder Aug 2013 x Avdelingsleder Oppnådd-2013 merkantilt/økonomi. Marie Røsand lager oversikt i samråd med avdelingslederne Johan Vullum Des 2013 Oppnådd-2013 Energieffektivisering Møre og Romsdal fylke vil arbeide for at bruken av elektrisitet til oppvarming og belysning i alle offentlige sektorer og private bygg i tjenesteytende sektor skal reduseres med 20% innen 2020 ( 200 GWh), i forhold til energibruken i Iht Regional energi og klimaplan, pkt 4.2:

18 HMS mål skoleåret 2013/2014 Dok.id.: Side : 5 av 7 Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Skolens kjøretøy skal parkeres innendørs. Hall ved Bygg 10 Biler yrkessjåfør Iht byggeplan x Vurdere tilkobling til fjernvarme Mål i forhold til energieffektivisering - kwh pr m 2 : reduseres med 20% i hvert bygg som har vært til renovering. Hele skolen BYVE Rør er lagt til B1,B2,B3 og B10. B10 Nils Søderlund Må avvente statistikk Foreslått fjernet Mål i forhold til energieffektivisering - kwh per elev Foreslått fjernet Vi må ha sammenlikningsgrunnlag fra tidligere år for å kunne sette realistiske mål Samferdsel Utslipp av klimagasser fra samferdselssektoren i Møre og Romsdal skal reduseres med 10% ( ca tonn CO 2 ekvivalenter) innen 2020, i forhold til utslippene i Iht Regional energi og klimaplan, pkt 4.3: Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Vurdere innkjøp av elbil Utsatt pga økonomi Montere ladestasjon til elbil. Johan V tar kontakt med fylket Ikke utført. Inngår i utviklingsplan for skolen. Gjennomføre minst 2 videokonferanser Resultat 2013: 3 Tilrettelegging av sykkelparkering prosjekteres inn i skolens uteområde Mål total mengde drivstoff: liter inkl yrkessjåfør. liter Resultat 2013: : HMS ansvarlig fysisk arbeidsmiljø HMS ansvarlig fysisk arbeidsmiljø/byve Dieselforbruket kan vanskelig reduseres når skolen tilbyr opplæring på kjøretøy. Des 2013 Iht byggeplan Oppnådd Oppnådd- 2013

19 HMS mål skoleåret 2013/2014 Dok.id.: Ca liter inkl yrkessjåfør Antatt: 50 l til tjenestereiser Side : 6 av 7 Avfall/Forurensning Vi vil forebygge forurensning av miljøet rundt oss. Videreføre arbeidet med bedre avfallshåndtering Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Avfallsdunk for Frisør Lab.ing Torsten Conrads X (sept 2013) kamrens Fase ut bruk av Frisør Siw Rødahl Under arbeid toulene 2,5diaminsulfat ved hårfarging Avfallsdunker for Frisør Vaktmester Juni Utført plastflasker 2014 Avfallsdunker for Frisør Vaktmester Juni Utført sprayflasker 2014 Avfallsdunker for Rengjøringsprodukter Vaktmester Juni Utført plastflasker 2014 Redusere bruken av engangsartikler til et minimum. Kjøpe flerbrukskopper og oppvaskmaskin B9. Elevtjenesten HMS ansvarlig fysisk arbeidsmiljø Flerbrukskopper: Innkjøpt ( lukket 28.10) Oppvaskmaskin: Benytter maskin i 2.etg. B : Vaktmester kjøper inn og monterer oppvaskmaskin i bygg 10. Mulig det må legges opp en ny kurs Mål kildesortering: Innføre kildesortering med dunker for papir/papp, restavfall, plast, glass, makulering B10 HMS ansvarlig fysisk arbeidsmiljø På plass pr : Tømmedunk for papir/plast Restavfall Makuleringsmaskin Tømmedunk for farlig avfall Nils Søderlund kontakter Norsk gjenvinning for tømmesystem for plast og glass. Møte

20 HMS mål skoleåret 2013/2014 Dok.id.: Side : 7 av 7 Mål restavfall 2013: kg Resultat 2013: : kg Øke kildesorteringsgraden fra 46,4% i 2012 til 50% i løpet av Resultat 49,8% Des Ikke oppnådd Byggeprosessen har ført til høye avfallskategorier innenfor flere varegrupper. Oppnådd-2013 Kjemikalieskap B10 I byggeprosjekt x Mål klima (i tonn CO 2 ) i 2013: 980 tonn Resultat 2013: 800,85 tonn 2012: ca 946,42 tonnco 2 Januar 2014 Oppnådd-2013

21 Kristiansund videregående skole Dok.id.: Mål for kvalitetssikringsarbeidet skoleåret 2013/2014 Informasjon Mål Tiltak: Indikator for måloppnåelse Miljøsertifisering- miljøfyrtårn Spesifikke mål: Godkjent/ikke godkjent Se HMS mål skoleåret ved sertifisering 2013/2014. HMS mål skoleåret 2013/2014 Sjøfartsdirektoratets godkjenning av maritim utdanning i videregående skole Sjøfartsdirektoratets godkjenning av maritim utdanning v/fagskolen NOKUT godkjenning av fagskolen Implementering av nye retningslinjer fra NOKUT for fagskolen Tilpasse opplæring og skolens kvalitetssikringssystem for maritim utdanning iht standard Maritim Training providers Tilpasse opplæring og skolens kvalitetssikringssystem for maritim utdanning iht standard Maritim Training providers Tilpasse opplæring og skolens kvalitetssikringssystem iht NOKUT krav. Tema på avdelingsmøte utover skoleåret. KS-leders logg for implementering av KS og HMS Godkjent/ikke godkjent ved sertifisering Godkjent/ikke godkjent ved sertifisering Godkjent/ikke godkjent ved sertifisering Verifisering av gjennomgåtte tema i oversikt over Implementering av KS Ansvar Frist Utført Arbeidsgruppe Avdelingslederne 16.sept HMS mål er tema i AMU( jan og juni) kontrollere måloppnåelse Aage Mokkelbost 31.mars Skolen er klar for tilsyn. Sjøfartsdirektoratet fastsetter tilsynsdato. Rune Dyrstad Rune Dyrstad Rune Dyrstad Kjersti Lyngvær Fagskolestyret søker om godkjenning i løpet av april Kontinuerlig i perioden til Tilsyn 16.sept 2013 Godkjenning utstedt Målet overføres til skoleåret 2014/2015. Utdanning: Godkjent Referanse: 2013/ Skolen er ført opp over godkjente fagskoler pr Sjøfartsdirektoratet ønsker kopi av sertifisering fra DNV GL. Skolen avventer tilbakemelding fra NOKUT Utført Utgave: 0.10 Opprettet : Skrevet av: [] Gjelder fra: Godkjent av: <ikke styrt> Sidenr: 1 av 3

22 Mål for kvalitetssikringsarbeidet skoleåret 2013/2014 Dok.id.: Side : 2 av 3 Sertifisering fra DNV GL for maritim opplæring iht ISO 9001: 2008 og Maritime Training Providers Implementering av ny fagskoletilsynsforskrift Nytt elektronisk avvikssystem- RiskManager. RiskManager omfatter kun klassifisering HMS og informasjonssikkerhet pr sept Skolen har behov for flere klassifiseringer. Systemet kan kun benyttes av ansatte. Elever og studenter må benytte annet system. Skolen skal i løpet av skoleåret gjennom flere sertifiseringsprosesser med ulike tilsynsmyndigheter. Skolen v/rektor har bedt Møre og Romsdal fylkeskommune om utsettelse av implementering grunnet: ønske om flere klassifiseringer ønske å benytte kun ett avvikssystem i sertifiseringsarbeidet systemet fra høsten 2011 Tilpasse opplæring og kvalitetssikringssystem iht ISO 9001: 2008 samt maritim training providers for: Maritim fagskoleutdanning Maritim utdanning i videregående skole Maritim kursvirksomhet Opplæring for ledelse og hvo Opplæring for ledelse og hvo Melding til Møre og Romsdal fylkeskommune om krav før systemet kan tas i bruk. og HMS systemet. Godkjent/ikke godkjent ved sertifisering Godkjent/ikke godkjent ved sertifisering Gjennomført/ ikke gjennomført Gjennomført/ ikke gjennomført Alle Dato for hovedrevisjon utsatt til pga høy aktivitet hos skolen og DNV GL. Rune Dyrstad Kjersti Lyngvær Møre og Romsdal fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune Kontinuerlig fra sept Målet overføres til skoleåret 2014/2015. Utført Opplæring: X Utsatt grunnet manglende tilpassing til ISO 9001 og maritim training providers Det er nå opp til Møre og Romsdal fylkeskommune å kreve at systemet dekker kravene ovenfor. Målet overføres til skoleåret 2014/2015.

23 Mål for kvalitetssikringsarbeidet skoleåret 2013/2014 Dok.id.: Side : 3 av 3 Kryssreferanser HMS mål skoleåret 2013/ Godkjenning som maritim utdanningsinstituasjon-oktober KS-leders logg for implementering av KS og HMS systemet fra høsten 2011 Eksterne referanser NS-EN ISO 9001: 2008: 5.4.1

24 Kristiansund videregående skole Dok.id.: Resultatmål 2014 utarbeidet av Møre og Romsdal fylkeskommune Standard Utgave: 0.01 Opprettet : Skrevet av: [] Gjelder fra: Godkjent av: <ikke styrt> Sidenr: 1 av 3

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i Sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i Sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i Sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Med ønske om å skape eit arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide, er det

Detaljer

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Mål og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune og tiltak for eit meir inkluderande arbeidsliv i sentraladministrasjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Med ønske om å skape eit arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide, er det mellom

Detaljer

HMS mål skoleåret 2015/2016. Fysisk arbeidsmiljø

HMS mål skoleåret 2015/2016. Fysisk arbeidsmiljø Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund HMS mål skoleåret 2015/2016 Mål Gjennomføre radonmålinger Inneklimakartlegging Bygg 2 Inneklimakartlegging Bygg 7 Inneklimakartlegging Bygg 9

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID:

HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: HANDLINGSPLAN FOR FRÆNA VGS SITT IA ARBEID: Skolen skal på grunnlag av dei tre delmåla i IA-avtalen fastsette eigne mål for IAarbeidet tilpassa skolen sine utfordringar. Dei ulike delmåla må sjåast i samanheng

Detaljer

HMS mål skoleåret 2015/2016. Fysisk arbeidsmiljø

HMS mål skoleåret 2015/2016. Fysisk arbeidsmiljø Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund HMS mål skoleåret 2015/2016 Mål Gjennomføre radonmålinger Inneklimakartlegging Bygg 2 Inneklimakartlegging Bygg 7 Inneklimakartlegging Bygg 9

Detaljer

HMS mål skoleåret 2016/2017. Fysisk arbeidsmiljø

HMS mål skoleåret 2016/2017. Fysisk arbeidsmiljø Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund HMS mål skoleåret 2016/2017 Mål Gjennomføre og følge opp radonmålinger Kvalitativ indikator Fysisk arbeidsmiljø Tiltak/ Bygg med kontinuerlig

Detaljer

Handlingsplan Kristiansund videregående skole

Handlingsplan Kristiansund videregående skole Plan for arbeid med kvalitet i videregående opplæring i Møre og Romsdal. Ved Kristiansund videregående skole vil vi skoleåret 2017-18 og skoleåret 2018-19 arbeide med følgende overordnede og prioriterte

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

TANNHELSESEKTORENS SAMARBEIDSAVTALE MED NAV ARBEIDSLIVSSENTER OM EIT MEIR INKLUDERANDE ARBEIDSLIV

TANNHELSESEKTORENS SAMARBEIDSAVTALE MED NAV ARBEIDSLIVSSENTER OM EIT MEIR INKLUDERANDE ARBEIDSLIV SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.6.2011 Morten Larsen Saksnr Utval Møtedato 10/11 Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet i tannhelsesektoren 30.6.2011 TANNHELSESEKTORENS SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Avvikssystemet Risk Manager. Erfaringer fra Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund

Avvikssystemet Risk Manager. Erfaringer fra Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Avvikssystemet Risk Manager Erfaringer fra Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Vårt skoletilbud Kristiansund videregående skole: Videregående skole med et bredt utdanningstilbud

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

HMS mål skoleåret 2016/2017. Fysisk arbeidsmiljø

HMS mål skoleåret 2016/2017. Fysisk arbeidsmiljø Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Mål Gjennomføre og følge opp radonmålinger Kvalitativ indikator HMS mål skoleåret 2016/2017 Tiltak/ Bygg med kontinuerlig ventilasjon, B9: Ny

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Dok.id.: 3.2.3. Informasjon. Fysisk arbeidsmiljø

Dok.id.: 3.2.3. Informasjon. Fysisk arbeidsmiljø Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund HMS-mål skoleåret 2014/2015 Dok.id.: 3.2.3 Informasjon Mål Sikre trygt miljø for transport. Forebygge trafikkulykker Kvalitativ indikator Fysisk

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Miljørapport - Kristiansund vgs

Miljørapport - Kristiansund vgs Miljørapport - Kristiansund vgs Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2013 03.04.2013 2010 2011 NB! Omsetning var registrert inkludert mva. t.o.m. 2009-rapporten Arbeidsmiljø

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE IA DOKUMENTET 2014 2018 MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av formannskapet 17.11.15, sak 48/15 Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 60/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 1 1.1 INTENSJONSAVTALEN OM ET MER INKLUDERENDE

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund

Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Dok.id.: 5.1.1.2 Plan for internrevisjon skoleåret 2015/2016 Standard Internrevisjon foretas i første rekke ved behov for endringer. x- planlagt,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG NY IA-AVTALE OPPFØLGING I TANNHELSESEKTOREN Vedlegg:

SAKSFRAMLEGG NY IA-AVTALE OPPFØLGING I TANNHELSESEKTOREN Vedlegg: SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.4.2011 x/2010 Morten Larsen Saksnr Utval Møtedato 6/11 Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet i tannhelsesektoren 14.4.2011 NY IA-AVTALE OPPFØLGING I TANNHELSESEKTOREN

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg /14 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og omsorg Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-0305-201200435-74 Hva saken gjelder: Regjeringen

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19

Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16. E-phorte: Sak 2015/580-19 Mål og handlingsplan for inkluderande arbeidsliv i Aukra kommune 2015-2018 Vedteke i administrasjonsutvalet sak 6/16 E-phorte: Sak 2015/580-19 1 1. Innleiing Samarbeidsavtalen om eit inkluderande arbeidsliv.

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013

Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013 Inkluderende arbeidsliv i staten 2011 til 2013 Nav Arbeidslivssenter Hordaland Nav Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Tirsdag 1. februar 2011 NAV Arbeidslivssenter Hordaland Ressurs- og kompetansesenter

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013

MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013 MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013 Vedtatt i føretaksleiinga 15.11.11, drøftingsmøte 5.12.11, AMU møte 14.12.11 sak 97/11 Bakgrunn Helse Fonna resignerte IA-avtalen

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem HMS systemet ved Kristiansund videregående skole. Revisjon Versjon : 4 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 18.06.2014 14:16:00 Datakvalitet AS HMS

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

Kristiansund videregående skole

Kristiansund videregående skole Kristiansund videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Dette er ein yrkesfagleg vidaregåande skole og skal sertifiserast etter bransjekrav til skole og vgs i

Detaljer

Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv

Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv Leiarsamling i tannhelsetenesta - dag 2 HMS, bedriftshelseteneste og inkluderande arbeidsliv Rica Seilet Hotel, Molde 28. og 29. april 2011 Leiarsamling i tannhelsetenesta dag 2 Kva handlar HMS-arbeidet

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

TILTAKSPLAN 2011-2012

TILTAKSPLAN 2011-2012 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2011-2012 Svart uthevet skrift - overordnede målsettinger Rød skrift - hovedmålsettinger Blå skrift - ønskelige målsettinger Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap,

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Kristiansund videregående skole Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter

Detaljer

Miljøfyrtårnrapportering 2015

Miljøfyrtårnrapportering 2015 Miljøfyrtårnrapportering 215 Skole/ tannhelsedistrikt Kontaktperson Epostadresse til den som er ansvarleg for skjemaet Kristiansund videregående skole Kjersti S Lyngvær kjersti.lyngvar@mrfylke.no ARBEIDSMILJØ

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter /15 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter BBS ESARK-038-201300766-20 Hva saken gjelder: Den 22.10.2014 inngikk Bergen kommune

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

Partssamarbeid i en IAvirksomhet. Opplæringsskisse, Unio høst 2010

Partssamarbeid i en IAvirksomhet. Opplæringsskisse, Unio høst 2010 Partssamarbeid i en IAvirksomhet Opplæringsskisse, Unio høst 2010 Er du halt kan du rida, er du handlaus kan du gjeta og er du døv kan du duga i strid. Frå Håvamål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Revisjon. Informasjon til fylkets HMS side våren 2015 Versjon : 1 Håndbok-: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 13.02.2015 10:13:00 Kristiansund videregående skole og

Detaljer

Ørsta vidaregåande skule

Ørsta vidaregåande skule 14.3.217, 19.14 Ørsta vidaregåande skule Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Fannefjord videregående skole

Fannefjord videregående skole 17.3.217, 11.5 Fannefjord videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund

Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Eksterne tilsyn Dok.id.: 5.1.2.1 Informasjon Sjøfartsdirektoratet: Fagskole STCW tabell A-II/I og A-II/2 STCW tabell AIII/I og A-II/2 Videregående

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Utfordring For å kunne finansiere alderspensjon, helsetjenester og eldreomsorg,

Detaljer

Hovedkontormodell og HMS

Hovedkontormodell og HMS Hovedkontormodell og HMS Forskriftene Kvifor eit godt HMS-system? Miljøkrava i HMS-systemet Forbetrings- og avvikssystem Synlighet og tilgjengelighet Stoffkartotek Arbeidsmiljøloven 3-1.Krav til systematisk

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole 14.3.217, 19.27 Atlanten videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

MÅL- OG TILTAKSPLAN

MÅL- OG TILTAKSPLAN MÅL- OG TILTAKSPLAN 2008-2012 Tiltak 2008-2009 Elevdeltagelse sikre elevenes deltagelse i: - eget læringsarbeid. - planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa. - eget og gruppas arbeids- og læringsmiljø

Detaljer

Organet ber om at arbeidet med forebygging av sykefravær og økt nærvær forsterkes.

Organet ber om at arbeidet med forebygging av sykefravær og økt nærvær forsterkes. Arkivsaksnr.: 14/998 Lnr.: 5649/16 Ark.: B34 Saksbehandler: Rådgiver Ole Øystein Larsen SYKEFRAVÆRSUTVIKLINGEN HOS LUNNER KOMMUNE INFORMASJONS OG DRØFTINGSSAK RELATERT TIL REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN gjeldende fra 1.1.2017 31.12.2019 ROGALAND FYLKESKOMMUNES OVERORDNEDE MÅL FOR ARBEIDET: Videreutvikle organisasjonskulturen med vekt på nærvær, integrering og kvalitet.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund

Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund Eksterne tilsyn Dok.id.: 5.1.2.1 Informasjon Sjøfartsdirektoratet: Fagskole STCW tabell A-II/I og A-II/2 STCW tabell AIII/I og A-II/2 Videregående

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule Miljørapport - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Møre og Romsdal fylke som regional utviklingsaktør - "Arbeidsgivarpolitikk for framtida"

Møre og Romsdal fylke som regional utviklingsaktør - Arbeidsgivarpolitikk for framtida saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.03.2009 MR 8051/2009 Marianne Hojem Bye Saksnr Utval Møtedato U-43/09 Fylkesutvalet 27.03.2009 T-07/09 Fylkestinget 21.04.2009 Møre og Romsdal fylke

Detaljer

Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy

Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy 14.3.217, 18.47 Herøy vidaregåande skule, avd. Herøy Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem HMS systemet ved Kristiansund videregående skole. Revisjon Versjon : 5 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut:.06.20 14:40:00 Kristiansund videregående

Detaljer

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet Virksomhetens navn: Nidaros Bispedømme IA kontaktperson virksomhet: Bente Husom Tillitsvalgt/ ansatterepresentant: Tom Elvebakk Per H. Andersen E-post virksomhet: Nidaros.bdr@kirken.no E-post kontaktperson:

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 AGP strategisk grep Kvalitet og profesjonalisering Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom systematisk arbeid sikre og utvikle

Detaljer