Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utskrift fra kvalitetssikringssystem"

Transkript

1 Utskrift fra kvalitetssikringssystem HMS systemet ved Kristiansund vidergeånde skole. Politikk og mål. Versjon : 5 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: :52:00 Datakvalitet AS

2 HMS systemet ved Kristiansund vidergeånde skole. Politikk og mål. INNHOLDSFORTEGNELSE Politikk og mål med handlingsplaner Møre og Romsdal fylkeskommune. Visjon, verdier og overordnet mål Kvalitetspolitikk og mål Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Tiltaksplan for KVS 2013/2014 og 2014/ HMS mål skoleåret 2013/ Mål for kvalitetssikringsarbeidet skoleåret 2013/ Resultatmål 2014 utarbeidet av Møre og Romsdal fylkeskommune Mål og tiltaksplan for IA arbeidet. Gjelder frem til

3 HMS systemet ved Kristiansund vidergeånde skole. Politikk og mål. Endringer i denne utgave: Lagt til INFO Møre og Romsdal fylkeskommune. Visjon, verdier og overordnet mål Rev./Ver Lagt til SH Kvalitetspolitikk og mål Lagt til STD Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Lagt til STD Tiltaksplan for KVS 2013/2014 og 2014/ Lagt til INFO HMS mål skoleåret 2013/ Lagt til INFO Mål for kvalitetssikringsarbeidet skoleåret 2013/ Lagt til STD Resultatmål 2014 utarbeidet av Møre og Romsdal fylkeskommune Lagt til STD Mål og tiltaksplan for IA arbeidet. Gjelder frem til

4 Kristiansund videregående skole Møre og Romsdal fylkeskommune. Visjon, verdier og overordnet mål: Visjon, verdiar og overordna mål Ein tydeleg medspelar vår felles visjon Møre og Romsdal fylkeskommune sin visjon er: Ein tydeleg medspelar. Gjennom arbeidsgivarpolitikk for framtida vil vi vere tydelege medspelarar på vegne av fellesskapet i regionen, profesjonelle i alt vi gjer, fagretta, utviklingsorienterte og med tydeleg respekt for samfunnsoppdraget vi er gitt. Vi ønskjer å utvikle ein felles overordna identitet gjennom felles visjon og veridar. Dette vil binde saman alle sektorar, fagområde og oppgåver under ein paraply. Arbeidsgivarpolitikk for framtida legg føringar på felles identitet for å bli tydelegare internt og for omverda. Vårt felles verdigrunnlag Møre og Romsdal fylkeskommune som arbeidsgivar og tydeleg medspelar til samfunnsutviklinga, legg vekt på at dei demokratiske verdiane skal vere grunnlag for korleis alle tilsette tek hand om oppgåvene sine. Våre samfunnsoppdrag byggjer på verdiane: respekt likeverd medråderett fellesskapsansvar open organisasjon. Ein medviten og høg etisk standard skal ligge i botn for vår oppgåveløysing. Vår felles visjon og verdiane vil vere grunnlaget for samhandling og dialog internt i organisasjonen og med brukarane våre; elevar, foreldre, pasientar, og våre samarbeidspartnarar, kommunar, næringsliv og organisasjonar. Vi skal byggje identitet på visjonen vår og med det demokratiske verdigrunnlaget som felles referanseramme. Overordna mål for arbeidsgivarpolitikken Vi vil utvikle kulturar for læring og utvikling, der medarbeidarane opplever seg frie til samarbeid og utvikling for best mogleg kvalitet på tenestene. I møte med brukarar, innbyggjarar og samarbeidspartnarar skal Møre og Romsdal fylkeskommune framstå med vilje til utvikling.

5 Møre og Romsdal fylkeskommune. Visjon, verdier og overordnet mål Dok.id.: Side : 2 av 2 Retningsmål for HMS-arbeidet Generelt vil hovudmålsettinga for kvalitetssystemet for HMS kunne uttrykkast slik: Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom eit integrert kvalitetssystem søkje å førebyggje mot personulykker, helseskadar, materiellskadar og driftsavbrott. Møre og Romsdal fylkeskommune skal gjennom medveten miljøleiing leggje omsynet til ytre og indre miljø til grunn for all si verkemd. Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom å halde ein god standard for helse, miljø og sikkerheit, leggje til rette for ei styrking av kvaliteten på produksjonen av Møre og Romsdal fylkeskommune sine tenester. Resultatmål fra Møre og Romsdal fylkeskommune: Utarbeidelse: HSAMU fastsetter sentrale driftsmål for det enkelte kalenderår. Sentrale resultatmål for heile verksemda på HMS-området. Resultatmåla uttrykkjer det ein vil prioritere, dei gir signal om kva som er viktig å arbeide med og dei gir føringar for HMS-arbeidet på alle nivå i organisasjonen Implementering og oppfølging ved skolen: Ledelse, AMU og miljøfyrtårnsgruppe

6 Kristiansund videregående skole Dok.id.: Kvalitetspolitikk og mål Kvalitetshåndbok Kristiansund videregående skole har som sitt overordnede mål å utvikle en organisasjon der elever, studenter, kursdeltakere og tilsatte i fellesskap skaper et levende og trygt lærings- og arbeidsmiljø, slik at alle kan få utviklet sine evner og realisert seg selv i et fruktbart samarbeid. Alle ansatte plikter å følge aktuelle styringsdokumenter innenfor sitt område og gjøre sitt ytterste for systematisk forbedring på alle plan. HMS og kvalitetssikring skal være en naturlig del av alt lederskap og alt daglig arbeid for alle ansatte, og ansatte plikter å jobbe for å nå de mål som skolens setter. Skolen skal jobbe aktivt for en bærekraftig utvikling, og systematisk arbeide for å ivareta det ytre miljøet på en best mulig måte. I denne prosessen vil vi alle bestrebe oss på at kvaliteten på det arbeidet vi gjør, hver på vårt plan, skal bli best mulig. Aktuelle styringsdokumenter: Med begrepet «aktuelle styringsdokumenter» menes her lover, forskrifter, standarder og prosedyrer innenfor fagområdet. Synlighet: Skolens ledelse skal gjøre skolens kvalitetspolitikk synlig og forstått i organisasjonen. Kvalitetsmål: Kvalitetspolitikken skal fungere som et rammeverk for etablering av kvalitetsmål for å sikre kontinuerlig forbedring. Kvalitetsmål skal fra skoleåret 2014/2015 bygges opp etter SMART-prinsippet: S Specific Målene skal være spesifikke M Measurable Målene skal være målbar/etterprøvbar. Indikator for fremgang skal fastsettes A Attainable Målene skal være oppnåelige R Realistic Målene skal være realistiske T Timely Målene skal være tidsavgrenset Iverksettelse ved Kristiansund videregående skole: Skolen utarbeider konkrete og målbare tiltak for det enkelte skoleår innenfor følgende områder: Informasjon Ansvar for utarbeidelse Hyppighet Implementering og oppfølging: Utgave: Opprettet : Skrevet av: Bjørn Johannessen Gjelder fra: Godkjent av: Bjørn Johannessen Sidenr: 1 av 3

7 Kvalitetspolitikk og mål Dok.id.: Side : 2 av 3 HMS mål HMS mål bygger på fylkeskommunens retningsmål for HMS arbeidet. Det utarbeides resultatmål innenfor følgende områder: Fysisk arbeidsmiljø Helse og sikkerhet Organisatoriske faktorer Psykososialt arbeidsmiljø Ergonomi Brann Innkjøp Energieffektivisering Samferdsel Avfall/forurensning AMU og miljøfyrtårnsgruppe Hvert skoleår HMS mål er tema ved ledelsens gjennomgang, i AMU, skolens miljøfyrtårnsgruppe, revisjonsgruppe, fellesmøter og avdelingsmøter. Mål for kvalitetssikringsarbeidet Kvalitetsmål skal være skolens konkrete mål for å sørge for at det elektroniske kvalitetssikringssystemet er tilstrekkelig, hensiktsmessig og oppdatert. Kvalitetsmål utarbeides av skolens revisjonsgruppe. Hvert skoleår Kvalitetsmål er tema ved ledelsens gjennomgang, i skolens revisjonsgruppe, fellesmøter og avdelingsmøter. Mål og tiltaksplan for IA arbeidet Undervisning: Tiltaksplan Kvalitative og kvantitative indikatorer for fagskolen Sykefravær Rekruttering av personer med redusert funksjonsevne Avgangsalder Utarbeides med utgangspunkt i fylkets kvalitetsplan Det skal fastsettes kvalitetsmål for skoleåret for følgende emner: Samarbeid med næringslivet Markedsføring av skolens tilbud Eksamenssamarbeid mellom skolene Kompetanseheving av ansatte Gjennomstrømning Eksamensresultat Studenter i relevant arbeid etter utdanning Ledelse/AMU Hvert år Fellesmøter Avdelingsmøter Ped.seksjon Kvantitative indikatorer utarbeides av skolens ledelse Revideres årlig med utgangspunkt i 4-årig kvalitetsplan Hvert skoleår Fellesmøter Avdelingsmøter Kvantitative indikatorer er tema ved ledelsens gjennomgang, i skolens revisjonsgruppe, fellesmøter og avdelingsmøter.

8 Kvalitetspolitikk og mål Dok.id.: Side : 3 av 3 Når planlagt mål ikke oppnås, skal saken overføres til avviksliste. Årsak for manglende oppnåelse konkretiseres. Korrigerende tiltak skal settes inn der dette er naturlig. Eksterne referanser: NS-EN ISO 9001: 2008: 4.2.1, 5.3, 8.2.3

9

10 Tiltak: Tiltaksplan og ,evalueres ved skoleslutt: (med utgangspunkt i Kvalitetsplan ). SKOLE:Kristiansund videregående skole Yrkesrettingstiltak- Fyr (FYR-prosjektet har som formål å skape mer relevans og yrkesretting av fellesfagene innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. FYR står for fellesfag, yrkesretting og relevans. Prosjektet inngår i Ny GIV og er ett av flere tiltak for å øke gjennomføringen) Styringsområde 1: Tilpasset opplæring som grunnlag for mestring Gjennomføring (hvordan/tidsplan) Knytte læreplanmål i språkfag opp mot programfag Bedriftsbesøk Hospitering pedagogisk personell, inklusivt yrkesretting av matematikk og kropsøving Kursing av fellesfaglærere i Ny Giv-metodikk Deltagelse i Hospiteringsprosjektet del 2 Hospitering på tvers av yrkesfag og fellesfag Skape en læringskultur der fellesfagene og yrkesfagene spiller hverandre gode Gjennomføre spesialundervisning for alle som ikke har tilfredsstillende utbytte av ord.opplæringstilbud Gjennomføre tester i lesing, engelsk og regning for Vg1 elever ved skolestart. Videreutvikle arbeidet i lærerteam; innhold/struktur/referater med vekt på pedagogiske utviklingsstrategier. Ha et system som tidlig fanger opp elever som har behov for spesialundervisning (lærerteam, elevsamtaler, ulike vurderingsmåter). Tilpasse opplæringoppgaver og tempo til den enkelte elev Lærerne skal benytte ulike vurderingsmåter. Lærerne skal benytte både digitale og trykte læremidler. Gjennomføre elevsamtaler hvor læringsoppgaver og tempo skal diskuteres med enkelteleven. Tydliggjøre struktur og innhold i IOP Vurdering for læring Utarbeide planer for elevenes underveisvurdering og egenvurdering som systematiseres, struktureres og praksisrettes Ny Giv Videreutvikle undervisningsmetodikken i Ny Giv. Inkludere nye elever og lærere i opplegg og planer for gjennomføring av Ny Giv. Implementere Ny Giv-metodikk for elever som skårer svakt på kartleggingsprøvene i regning,lesing og engelsk. Tilby kursing for lærere i Ny Giv-metodikk. 1

11 Tiltak: Planlegge og gjennomføre undervisningen på en slik måte at elevene sikres innflytelse og kan delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Styringsområde 2: Inkludering og medvirkning Gjennomføring (hvordan/tidsplan) Gjennomføre elevsamtaler og basisgruppemøter etter oppsatt plan. Både for elevsamtalene og basisgruppemøtene må det utarbeides en mer konkret momentliste i forhold til struktur og innhold. Gjennomføring:Ved skolestart. I lærerteam får lærerne tid til samarbeid, refleksjon og drøfting av hvordan elevene skal kunne trekkes med i dette arbeidet. Gjennomføre økt elevdeltakelse i vurdering av elevens eget arbeid. Vidreføre bruken av Skolearena Gjennomføre et best mulig samarbeid med foreldre/foresatte. Det skal være lav terskel for å kontakte foresatte. Det innkalles til møter med foreldre/foresatte både til Vg1 og Vg2-elever. Styrke arbeidet mot frafall og sikre høyere grad av gjennomføring av videregående opplæring. Det etableres veiledning overfor håndtering av antisosial atferd. Det tilstrebes et tettere samarbeid med foreldrene. Krav og grenser tydeliggjøres med forutsigbare konsekvenser. Skolens rusplan sluttføres og praktiseres. Ny Giv-elevene følges opp gjennom intensivgrupper i matematikk og norsk. Tilsvarende metodikk skal nyttes overfor elever som skårer lavt på kartleggingsprøvene i regning. Økt ressurs for helsesøstertjenesten og skolepsykologtjenesten Ny praksis rundt «Avklaringsmøter» gjennomføres. Sikre elevene deltagelse i demokratisk valgte organ Legge tilrette for at ulike elever skal kunne delta i dette arbeidet uten at det går utover deres undervisning og opplæringskvalitet. Legge tilrette for skolering av elever som er valgt inn i ulike utvalg og organer for elevene. Sørge for at valgte elever får den nødvendige legitimitet som trengs til de forskjellige vervene. Elevundersøkelsen Skolens mål er at 85% av elevene deltar i undersøkelsen, oppfølgingsrutiner utarbeides Prosjekt psykisk helse Tiltak retta både mot hele skolemiljøet, direkte mot elever risikosonen og mot elever som har psykiske lidelser. Støtte til lærerteam som jobber med elevgrupper der det er særlig stort frafall og/ eller manglende vurdering Ved programområdet DH videreføres oppfølgingen. Ved HO startes proskjektet og ved SS, EL,BA,TP,MK,RM og SF vil det forberedes for oppstart av prosjektet.. Elevtjenesten Elevtjenesten omorganiseres i forhold til både struktur og innhold. 2

12 Tiltak: Styringsområde 3: Samarbeid og sammenheng i den 13-årige grunnopplæringen Gjennomføring (hvordan/tidsplan) Videre implementering av Ny Giv Utvide elevdeltagelse i Ny Giv ved at flere kommuner nå deltar i prosjektet. Utvikle samarbeidet med u- skolene med tanke på å kunne tilby et ennå bedre skoletilbud til de aktuelle elevene. Legge grunnlaget for et godt samarbeid med foreldrene til elever under 18 år Gjøre foreldrene kjent med skolens organer, innholdet i opplæringen og elevenes faglige og sosiale utvikling. Dette skjer ved direkte kontakt fra kontaktlærer, møte med foreldrene og via digitale informasjonskanaler. Legge tilrette for et samarbeid mellom OT og KVS. OT knyttes nærmere skolen i organisasjonsplanen. Avd.leder for Elevtjenesten har koordineringsansvar for samarbeidet mellom OT og KVS. Avklaringsmøter og oppfølgingsplan tas i bruk for elever som står i fare for å slutte skolen. Delta aktivt i Karriereveiledningsprosjektet Samarbeide tett med avgiverskoler (u-skoler) Samarbeide tett med fagopplæringskontor og lokalt næringsliv i forhold til elever som skal ut i lærekontrakter/ opplæringskontrakter. Forberede elever på læretiden, bla ved at de deltar på lærlingekonferanse og informasjonsmøter i løpet av skoleåret. Praksisrette PTF på en slik måte at elever får kunnskap om og holdninger om lokalt næringsliv. Fortsette deltagelsen i ungt entrepenørskap. Implementere nye prosedyrer for elever med fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram,jmf nye inntaksforskrifter Minoritetsspråklige elever Minoritetsspråklige elever skal gis et undervisningstilbud som gjør at flere fullfører og består. Norskundervisningen styrkes og yrkesrettes 3

13 Tiltak: Styringsområde 4: Ledelse og kompetanseutvikling Gjennomføring (hvordan/tidsplan) OU-tiltak Søke ekstern støtte og oppfølging Gjennomgang av skolens organisasjonsplan-tid til ledelse Medarbeidersamtaler Utvilke innholdet med tanke på skolens måloppnåelse og medarbeidernes utvikling Skolevandring Benytte denne tilnærmingen ved KVS, standard for gjennomføring av undervisningsøkter utarbeides Måling av resultater og oppfølging av resultater som framkommer i målinger Benytte PULS- statistikk over karakterer, frafall og årsaker på en så god måte som mulig. Påse at så korrekt info som mulig blir sendt til PULS.Gjennomføre kursing i bruk og analyse av data som framkommer i Puls Velferdstiltak for personalet Sommeravslutning Bedriftsavtale med Actic Langtrampen Avtale med Fosnafrisk Legge til rette for at fysisk trening kan gjennomføres i løpet av arbeidstiden, inntil 1 t/u. Følge opp kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet ved KVS Evaluere, revidere og følge opp videre tiltak for å forbedre skolens psykososiale arbeidsmiljø. Gjennomføre MTM-undersøkelse, mål at over 85% av ansatte skal svare. Utarbeide forpliktende oppfølgingsplaner Sikre årsplanene for skolens HMS-arbeid blir fulgt opp Gjennomføre informasjon/ opplæring av ansatte etter vedtatt plan. Styrke skolens vernearbeid. Alle verneombudene ved skolen får en fast tidsressurs, og et tettere samarbeid med skoleledelsen videreføres. Saksbehandlingen rundt avvik gjennomgås med sikte på forenkling av vedlikeholdsplanlegging. Legge tilrette for og følge opp at arbeidstakere har den nødvendige kompetanse Følge opp kompetanseplaner for alle skolens ansatte. Kompetanse skal være et tema i medarbeidersamtalene. Kompetanseplanene revideres, avdelingsvise og individuelle. Vidreføre arbeidet med lærernes arbeidsplaner Implementere arbeidsplanene i arbeidshverdagen, sørge for at alle endringer som krever varsling på 14 dager gjøres i arbeidsplanene. Sikre at KVS har et system for elektronisk arkivering/ lagring av arbeidsplaner. Lærerne deltar selv i utarbeiding av egen arbeidsplan Marit Bj. 4

14 Kristiansund videregående skole Dok.id.: HMS mål skoleåret 2013/2014 Informasjon Fastsatt iht krav i Internkontrollforskriften 5,pkt 4. Skolens HMS -mål er underlagt de mål som Møre og Romsdal fylkeskommune setter. HMS -nivå 1. Møre og Romsdal fylkeskommune: Møre og Romsdal Fylkeskommune. Systemhåndbok 1.2. Retningsmål for HMT arbeidet: Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom eit integrert kvalitetssystem søkje å førebyggje mot personulykker, helseskadar, materiellskadar og driftsavbrott Møre og Romsdal fylkeskommune skal gjennom medveten miljøleiing leggje omsynet til ytre og indre miljø til grunn for all si verkemd. Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom å halde ein god standard for helse, miljø og sikkerheit, leggje til rette for ei styrking av kvaliteten på produksjonen av Møre og Romsdal fylkeskommune sine tenester Resultatmål for HMT -arbeidet HMS -nivå 2. Kristiansund videregående skole. Skolen vil gjennom et systematisk interkontrollarbeid søke å skape et godt læringsmiljø og trygge og trivelige arbeidsforhold. Vi vil derfor prioritere HMS -arbeidet bl.a ved å gi alle medarbeidere informasjon om og opplæring i HMS og legge forholdene til rette for aktiv medvirkning både fra elever/studenter og ansatte. Resultatmål: Fysisk arbeidsmiljø Oppgradere skolens bygningsmasse slik at de tilfredsstiller alle gjeldene lover og forskrifter og kan oppfylle alle måle- og normverdier som er anbefalt. Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Sykefravær: 5% Resultat 2.kv 2013: 3,9% 2012: 8% Ledelsen. Tiltak: Se IA avtale. Skolens tiltaksplan Tilrettelegge for funksjonshemmede iht universell utforming. Tilrettelegge for funksjonshemmede iht universell utforming. Utgave: 0.23 Opprettet : Skrevet av: Kjersti S Lyngvær Gjelder fra: Godkjent av: <ikke styrt> Oppnådd Påbygg B10 BYVE Iht byggeplan x Inngangsparti Braatthallen Braatthallen AS 1.halvår 2014 Under arbeid Montere sparedusj Frisør Vaktmester Ved utskifting. Besluttet ikke gjennomført pga dårlig vann trykk Innkjøp av støvmasker Design og Rolf Sogge Aug 2013 x trearbeid Montere punktavsug, Design og Rolf Sogge Aug 2013 x B3-102 trearbeid Måle støy og vibrasjoner Bedriftshelsetjenesten Sept/okt 2013 X Sidenr: 1 av 7

15 HMS mål skoleåret 2013/2014 Dok.id.: Side : 2 av 7 etter nyanskaffelse av maskiner og utstyr, B3-102 Inneklimakartlegginger Tiltak og oppfølging i Fasilitt Inneklimakartlegginger Tiltak og oppfølging i Facilitt Bygg 3:Montere døråpnere for dører som går ut fra heis. B2, B3 og B7 KS-leder Ledelse Vaktmester Renholder B1, B9 KS-leder Ledelse Vaktmester Renholder Okt, nov x Februar 2014 X- feb 2014 X- januar 2014 Helse og sikkerhet Skolen vil systematisk arbeide for å forebygge personskade på arbeidsplassen. Skolen skal arbeide aktivt for å gi alle ansatte kompetanse til å utføre sitt arbeid på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Opplæring i nye HMS Avdelingsledere Bedriftshelsetjenesten 3.sept 2013 x forskrifter AMU Opplæring i byggherreforskriften KS-gruppen AMU Bedriftshelsetjenesten Våren 2014 Melding fra BHT : De kan ikke arrangere kurset. AMU : rektor finner annen arrangør Ikke utført. Ny arrangør funnet. Overføres til 1.halvår neste skoleår. AKAN opplæring Alle ansatte x Fokus på bransjekrav for Miljøfyrtårn for implementering i undervisning Faglærere Avdelingsleder Planleggingsdager aug 2013 x Organisatoriske faktorer Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Utarbeide beredskapsplaner etter fylkets retningslinjer Samarbeid med politiet Rektor I løpet av skoleåret Er i kontakt med politi Psykososialt arbeidsmiljø Fremme trivsel og samarbeid bl.a ved å involvere alle i HMS -arbeidet gjennom informasjon og opplæring. Utvikle rutiner som bidrar til at arbeidsdagen blir enklere for den enkelte.

16 HMS mål skoleåret 2013/2014 Dok.id.: Side : 3 av 7 Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Kurs i relasjonell ledelse Avdelingsledere Ledelsen 2014 Avtalt 2012/2013 : Avlyst pga økonomi Settes på planen på nytt. Personalseminar Alle Ledelsen Avlyst pga økonomi Seniorpolitiske tiltak Seniorer Ledelsen Se IA plan Velferdstiltak Under planlegging. Til sommer Avdeling v/b2 Utført Ergonomi Etablere trivelige og ergonomiske tilpassede arbeidsplasser til samtlige ansatte Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Kurs i ergonomi DH/SF/MK HMS -ansvarlig MB/ BH: Stamina Hot Ergonomisk vurdering av DH/SF/MK BH: Stamina Hot dataarbeidsplasser Tilpasse arbeidsplasser til den enkelte arbeidstaker Alle ansatte Den enkelte melder behov til HMS- ansvarlig Nils Søderlund Kontinuerlig Brann Vi vil forebygge brann ved øvelser, opplæring og kontroll av brannutstyr, elektriske anlegg og en forsvarlig bruk av kjemikalier. Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Brannalarm B1 + B6 Nils Søderlund 2013/2014 x Opplæring: Brann og sikkerhet ved sikkerhetssenter HOBØL Ass rektor Gjennomført Innkjøp Anskaffelse i offentlig sektor bør skje med et minimum av miljøbelastning og med respekt for grunnleggende arbeider rettigheter og menneskerettigheter. Miljø- og etiske/sosiale hensyn i offentlige anskaffelser skal være et redskap som bidrar til en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv.

17 HMS mål skoleåret 2013/2014 Dok.id.: Side : 4 av 7 Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Skolekjøkkenet skal anvende minst 5 økologiske matvarer. Resultat 2013: 0 Fagkoordinator RM Ledelsen: Rigmor 2013 Ikke oppnådd Overført til avviksliste Resultat pr Mål miljømerkede produkter til eget bruk: 34 produkter. Innmeldt resultat 2013: 31 Kantine: 2 produkter for videresalg Resultat 2013: : Renhold: ca 80% Kontor rekvisita: 31 produkt-typer Produkter for videresalg, kantine: 2 Renhold: 80% Andre avd: 50% Avdelingsleder merkantilt/økonomi : 3 Oppnådd-2013 Melding fra innkjøpsavdeling : Vi hadde 36 miljømerkede produkter nov Miljøsertifiserte leverandører: Skaffe en oversikt over miljøsertifiserte leverandører Mål miljøsertifiserte leverandører 2012: : Mål: 4. Resultat: 10 Redusere forbruket av papir fra 0,96 mill ark i 2012 til 0,95 mill ark i løpet av Resultat: kg ( mill ark) Merknad: Møre og Romsdal fylkeskommune angir 7722 kg ( 2011: 1,7 mill ark) Renhold: ca 80% Andre: 50% Avdelingsleder Aug 2013 x Avdelingsleder Oppnådd-2013 merkantilt/økonomi. Marie Røsand lager oversikt i samråd med avdelingslederne Johan Vullum Des 2013 Oppnådd-2013 Energieffektivisering Møre og Romsdal fylke vil arbeide for at bruken av elektrisitet til oppvarming og belysning i alle offentlige sektorer og private bygg i tjenesteytende sektor skal reduseres med 20% innen 2020 ( 200 GWh), i forhold til energibruken i Iht Regional energi og klimaplan, pkt 4.2:

18 HMS mål skoleåret 2013/2014 Dok.id.: Side : 5 av 7 Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Skolens kjøretøy skal parkeres innendørs. Hall ved Bygg 10 Biler yrkessjåfør Iht byggeplan x Vurdere tilkobling til fjernvarme Mål i forhold til energieffektivisering - kwh pr m 2 : reduseres med 20% i hvert bygg som har vært til renovering. Hele skolen BYVE Rør er lagt til B1,B2,B3 og B10. B10 Nils Søderlund Må avvente statistikk Foreslått fjernet Mål i forhold til energieffektivisering - kwh per elev Foreslått fjernet Vi må ha sammenlikningsgrunnlag fra tidligere år for å kunne sette realistiske mål Samferdsel Utslipp av klimagasser fra samferdselssektoren i Møre og Romsdal skal reduseres med 10% ( ca tonn CO 2 ekvivalenter) innen 2020, i forhold til utslippene i Iht Regional energi og klimaplan, pkt 4.3: Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Vurdere innkjøp av elbil Utsatt pga økonomi Montere ladestasjon til elbil. Johan V tar kontakt med fylket Ikke utført. Inngår i utviklingsplan for skolen. Gjennomføre minst 2 videokonferanser Resultat 2013: 3 Tilrettelegging av sykkelparkering prosjekteres inn i skolens uteområde Mål total mengde drivstoff: liter inkl yrkessjåfør. liter Resultat 2013: : HMS ansvarlig fysisk arbeidsmiljø HMS ansvarlig fysisk arbeidsmiljø/byve Dieselforbruket kan vanskelig reduseres når skolen tilbyr opplæring på kjøretøy. Des 2013 Iht byggeplan Oppnådd Oppnådd- 2013

19 HMS mål skoleåret 2013/2014 Dok.id.: Ca liter inkl yrkessjåfør Antatt: 50 l til tjenestereiser Side : 6 av 7 Avfall/Forurensning Vi vil forebygge forurensning av miljøet rundt oss. Videreføre arbeidet med bedre avfallshåndtering Tiltak/Mål Målgruppe Ansvar Tid/Frist Utført Avfallsdunk for Frisør Lab.ing Torsten Conrads X (sept 2013) kamrens Fase ut bruk av Frisør Siw Rødahl Under arbeid toulene 2,5diaminsulfat ved hårfarging Avfallsdunker for Frisør Vaktmester Juni Utført plastflasker 2014 Avfallsdunker for Frisør Vaktmester Juni Utført sprayflasker 2014 Avfallsdunker for Rengjøringsprodukter Vaktmester Juni Utført plastflasker 2014 Redusere bruken av engangsartikler til et minimum. Kjøpe flerbrukskopper og oppvaskmaskin B9. Elevtjenesten HMS ansvarlig fysisk arbeidsmiljø Flerbrukskopper: Innkjøpt ( lukket 28.10) Oppvaskmaskin: Benytter maskin i 2.etg. B : Vaktmester kjøper inn og monterer oppvaskmaskin i bygg 10. Mulig det må legges opp en ny kurs Mål kildesortering: Innføre kildesortering med dunker for papir/papp, restavfall, plast, glass, makulering B10 HMS ansvarlig fysisk arbeidsmiljø På plass pr : Tømmedunk for papir/plast Restavfall Makuleringsmaskin Tømmedunk for farlig avfall Nils Søderlund kontakter Norsk gjenvinning for tømmesystem for plast og glass. Møte

20 HMS mål skoleåret 2013/2014 Dok.id.: Side : 7 av 7 Mål restavfall 2013: kg Resultat 2013: : kg Øke kildesorteringsgraden fra 46,4% i 2012 til 50% i løpet av Resultat 49,8% Des Ikke oppnådd Byggeprosessen har ført til høye avfallskategorier innenfor flere varegrupper. Oppnådd-2013 Kjemikalieskap B10 I byggeprosjekt x Mål klima (i tonn CO 2 ) i 2013: 980 tonn Resultat 2013: 800,85 tonn 2012: ca 946,42 tonnco 2 Januar 2014 Oppnådd-2013

21 Kristiansund videregående skole Dok.id.: Mål for kvalitetssikringsarbeidet skoleåret 2013/2014 Informasjon Mål Tiltak: Indikator for måloppnåelse Miljøsertifisering- miljøfyrtårn Spesifikke mål: Godkjent/ikke godkjent Se HMS mål skoleåret ved sertifisering 2013/2014. HMS mål skoleåret 2013/2014 Sjøfartsdirektoratets godkjenning av maritim utdanning i videregående skole Sjøfartsdirektoratets godkjenning av maritim utdanning v/fagskolen NOKUT godkjenning av fagskolen Implementering av nye retningslinjer fra NOKUT for fagskolen Tilpasse opplæring og skolens kvalitetssikringssystem for maritim utdanning iht standard Maritim Training providers Tilpasse opplæring og skolens kvalitetssikringssystem for maritim utdanning iht standard Maritim Training providers Tilpasse opplæring og skolens kvalitetssikringssystem iht NOKUT krav. Tema på avdelingsmøte utover skoleåret. KS-leders logg for implementering av KS og HMS Godkjent/ikke godkjent ved sertifisering Godkjent/ikke godkjent ved sertifisering Godkjent/ikke godkjent ved sertifisering Verifisering av gjennomgåtte tema i oversikt over Implementering av KS Ansvar Frist Utført Arbeidsgruppe Avdelingslederne 16.sept HMS mål er tema i AMU( jan og juni) kontrollere måloppnåelse Aage Mokkelbost 31.mars Skolen er klar for tilsyn. Sjøfartsdirektoratet fastsetter tilsynsdato. Rune Dyrstad Rune Dyrstad Rune Dyrstad Kjersti Lyngvær Fagskolestyret søker om godkjenning i løpet av april Kontinuerlig i perioden til Tilsyn 16.sept 2013 Godkjenning utstedt Målet overføres til skoleåret 2014/2015. Utdanning: Godkjent Referanse: 2013/ Skolen er ført opp over godkjente fagskoler pr Sjøfartsdirektoratet ønsker kopi av sertifisering fra DNV GL. Skolen avventer tilbakemelding fra NOKUT Utført Utgave: 0.10 Opprettet : Skrevet av: [] Gjelder fra: Godkjent av: <ikke styrt> Sidenr: 1 av 3

22 Mål for kvalitetssikringsarbeidet skoleåret 2013/2014 Dok.id.: Side : 2 av 3 Sertifisering fra DNV GL for maritim opplæring iht ISO 9001: 2008 og Maritime Training Providers Implementering av ny fagskoletilsynsforskrift Nytt elektronisk avvikssystem- RiskManager. RiskManager omfatter kun klassifisering HMS og informasjonssikkerhet pr sept Skolen har behov for flere klassifiseringer. Systemet kan kun benyttes av ansatte. Elever og studenter må benytte annet system. Skolen skal i løpet av skoleåret gjennom flere sertifiseringsprosesser med ulike tilsynsmyndigheter. Skolen v/rektor har bedt Møre og Romsdal fylkeskommune om utsettelse av implementering grunnet: ønske om flere klassifiseringer ønske å benytte kun ett avvikssystem i sertifiseringsarbeidet systemet fra høsten 2011 Tilpasse opplæring og kvalitetssikringssystem iht ISO 9001: 2008 samt maritim training providers for: Maritim fagskoleutdanning Maritim utdanning i videregående skole Maritim kursvirksomhet Opplæring for ledelse og hvo Opplæring for ledelse og hvo Melding til Møre og Romsdal fylkeskommune om krav før systemet kan tas i bruk. og HMS systemet. Godkjent/ikke godkjent ved sertifisering Godkjent/ikke godkjent ved sertifisering Gjennomført/ ikke gjennomført Gjennomført/ ikke gjennomført Alle Dato for hovedrevisjon utsatt til pga høy aktivitet hos skolen og DNV GL. Rune Dyrstad Kjersti Lyngvær Møre og Romsdal fylkeskommune Møre og Romsdal fylkeskommune Kontinuerlig fra sept Målet overføres til skoleåret 2014/2015. Utført Opplæring: X Utsatt grunnet manglende tilpassing til ISO 9001 og maritim training providers Det er nå opp til Møre og Romsdal fylkeskommune å kreve at systemet dekker kravene ovenfor. Målet overføres til skoleåret 2014/2015.

23 Mål for kvalitetssikringsarbeidet skoleåret 2013/2014 Dok.id.: Side : 3 av 3 Kryssreferanser HMS mål skoleåret 2013/ Godkjenning som maritim utdanningsinstituasjon-oktober KS-leders logg for implementering av KS og HMS systemet fra høsten 2011 Eksterne referanser NS-EN ISO 9001: 2008: 5.4.1

24 Kristiansund videregående skole Dok.id.: Resultatmål 2014 utarbeidet av Møre og Romsdal fylkeskommune Standard Utgave: 0.01 Opprettet : Skrevet av: [] Gjelder fra: Godkjent av: <ikke styrt> Sidenr: 1 av 3

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Studenthåndbok for fagskolen. Informasjon om HMS og kvalitetssikringsarbeidet Versjon : [] Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 03.04.2013 12:01:00

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Studenthåndbok for fagskolen. Informasjon om HMS og kvalitetssikringsarbeidet Versjon : 6 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 27.06.2014 11:32:00

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerleg utvikling og refleksjon over eigen

Detaljer

PEDAGOGISK HANDBOK 2013-2014

PEDAGOGISK HANDBOK 2013-2014 PEDAGOGISK HANDBOK 2013-2014 Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerleg utvikling og refleksjon over eigen

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

PEDAGOGISK HANDBOK 2015-2016

PEDAGOGISK HANDBOK 2015-2016 PEDAGOGISK HANDBOK 2015-2016 «Vi skal utvikle kulturar for læring og utvikling som er kunnskapsbaserte. Møre og Romsdal fylkeskommune vil utvikle sin praksis på bakgrunn av «praksisnær» forsking og ved

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem HMS systemet ved Kristiansund videregående skole. Revisjon Versjon : 5 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut:.06.20 14:40:00 Kristiansund videregående

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

den romslige kommunen

den romslige kommunen Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen 2009 2014 Foto: Ellen S. Karset/www.sxc.hu Innhold: 1. Visjoner og mål side 3 2. Innledning og mandat side 3 3. Lovgrunnlag og forskrifter side 4 Opplæringsloven

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem HMS systemet ved Kristiansund videregående skole. Revisjon Versjon : 4 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 18.06.2014 14:16:00 Datakvalitet AS HMS

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

www.austagderfk.no Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal www.austagderfk.no Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 3000.30.39001 Org.nr.: 943 039 046 E-post:

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer