Bedriftshelsetjenesten på fastlegekontoret?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftshelsetjenesten på fastlegekontoret?"

Transkript

1 Bedriftshelsetjenesten på fastlegekontoret? Fastlegens rolle? Hvilke prinsipper bør være tilstede for god bedriftshelsetjeneste? Kan bedriftshelsetjeneste drives forsvarlig på fastlegekontoret? Arve Lie, Fagsekretariatet for BHT, STAMI, nov 2012

2 Det er oktober og tid for Samvirkelaget (1985)

3 BHT i Norge Hvordan den har blitt som den har blitt

4 Hvordan ser BHT i Norge ut i dag? 281 BHT med ca. 400 enheter 231 Full ut godkjente 50 med godkjent plan Overgangsperioden går ut 31/ /3 er egenordninger Pris om lag kr per år/ansatt Variasjonsbredde per år/ansatt virksomheter 1.3 mill arbeidstakere

5 Hvem jobber i BHT? Dvs. hvert legeårsverk dekker 4600 ansatte

6 Historikk 1600-tallet: Legevirksomhet ved sølvgruvene på Kongsberg 1917: Carl Schiøtz og Freia helsekontroll + forebygging. Ikke behandling. 1943: Bedriftslegeutvalget til sammen 40 bedr. med ansatte 1946: LO/NAF/Dnlf: Bedriftslegerådet samarbeid om frivillig utbygging av BHT utbyggingen skyter fart

7 Historikk 1976:NOU 1976:48: Bedriftshelsetjenesten 1977: Arbeidsmiljøloven 30: skal det være VHP i bedriften.. 80-årene: BHT skal Uklare ansvarsforhold 90-årene: Internkontroll Arbeidsgiver skal påse at BHT 2005:Ny arbeidsmiljølov Bedriftene må selv vurdere om de trenger BHT : Nye forskrifter vedr. BHT Bedriftene skal bruke BHT til bestemte oppgaver og BHT skal skaffe seg godkjenning Ny utvidet bransjeforskrift om obligatorisk BHT

8 Mål: Forebygge sykdom og skade og fremme helse gjennom: En doktor (ekspert) Som kontrollerte helsen din Behandling ikke tillatt Hygieneinspeksjoner TBC-overvåking var modellen Tro på screening som metode Føransettelsesundersøkelser var vanlig 1950-årenes praksis Legen som ekspert

9 BHT i Norge Fra samvirkelagsmodell til butikk 1980-tallet: Fellesordningenes fremvekst Samvirketenkning. Bedriftseid, hodepris, BHT-oppgaver og ressurser anbefalt fra Arbeidstilsynet, og BHT var på mange måter Arbeidstilsynets forlengede arm. Inspektørrollen Ca. 90% non-profit 2000-tallet: A/S-dannelser. Outsourcing. Fremvekst av kjeder STAMINA HOT, Medi3, HMS-sentrene, div. nettverksdannelser Konsulentrollen Økt kundefokus Differensierte priser, fleksible kontrakter, timetelling, økt konkurranse Ca. 50% non-profit

10 Liv og helse i Norge Noen tall : Man gifter seg 8-9 år seinere, får færre barn og skiller seg 3 ganger så ofte Fødselsraten gått ned fra 2,7 til 1,9 Førstegangsfødendes alder er økt fra 23 til 28 år Biltettheten er 3 doblet og vinforbruket er 6 doblet Andelen daglig røykere er gått ned fra ca 45% til ca 20% fra 55% menn og 35% kvinner til 20% for begge Andel 40-åringer med BMI > 30 er økt 4% - 17 % menn, 11 % - 15% kvinner Fysisk aktivitet økt med ca 10% TV-seing er doblet. Rekruttene veier 5 kg mer Fysisk aktivitet er om lag den samme, på tross av at vi har mye mer fritid, men fokus på fysisk aktivitet er økt Levealder er økt med 5 år(!)

11 Samfunnsutvikling Fra fellesskapsverdier til individualisme Analyse av språk i Aftenposten Jeg 44 % Valgfrihet 131 % Rettighet 31 % Bruker 43 % Samhørighet -68 % Samhold -36 % Solidaritet -60 % Velferdssamfunn -60 % Felles -30 % Plikt -30 % Likhet -27 % NAFSTAD HE, BLAKAR RM, CARLQUIST E, PHELPS JM, RAND-HENDRIKSEN K. Ideology and power: The influence of current neo-liberalism in society. Journal of community & applied social psychology 2007;17(4):

12 Men hva i alle verden skal vi gjøre i BHT? Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og godkjenning av bedriftshelsetjenesten

13 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Virkeområde Forskriften gjelder de oppgaver arbeidsgiver skal få bistand til fra bedriftshelsetjenesten i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Forskriften stiller krav om at bedriftshelsetjenesten må være godkjent av Arbeidstilsynet. Trer i kraft 1 jan Definisjon Med bedriftshelsetjeneste menes personell som er organisert i en tjeneste som skal bistå arbeidsgiver som angitt i arbeidsmiljøloven 3-3 andre ledd og denne forskriften. Trer i kraft 1 jan Hvem forskriften retter seg mot Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i kapittel II i denne forskrift blir gjennomført. Bedriftshelsetjenesten skal sørge for å innhente Arbeidstilsynets godkjenning etter bestemmelsene i kapittel III.

14 Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten a) bistår med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten, herunder etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser b) bistår med utarbeidelse og endring av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner og utstyr og øvrige arbeidsprosesser c) bistår med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser av arbeidsplassene og arbeidsprosessene og vurderer risiko for helsefare d) fremmer forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeider med tiltak som reduserer risikoen for helseskade e) bistår i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølging f) bistår ved individuell tilrettelegging, herunder deltakelse i dialogmøter og utarbeidelse av oppfølgingsplan i henhold til arbeidsmiljøloven 4-6 g) bistår med informasjon og opplæring om relevant helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak h) bistår ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

15 Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 5. Planer, årsrapporter og meldinger Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide følgende dokumentasjon som skal inngå i virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid a) planer og årsrapporter for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten b) periodevise meldinger og resultater av kartlegginger, risikovurderinger, målinger o.l. som beskriver helsefarlige arbeidsforhold, forslag til forebyggende tiltak og resultater c) rutiner for utarbeidelse av oppfølgingsplaner og tilretteleggingstiltak.

16 Kapittel III. Godkjenningskrav til bedriftshelsetjenesten 6. Plikt til å søke om godkjenning Bedriftshelsetjeneste som skal bistå arbeidsgiver i henhold til kapittel II må innhente godkjenning av Arbeidstilsynet. 7. Vilkår for å bli godkjent For å bli godkjent må bedriftshelsetjenesten a) samlet sett være i stand til å gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, jf. arbeidsmiljøloven 3-3 og denne forskriftens kapittel II b) ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsgiver som beskrevet i 4 og 5 på tilfredsstillende måte, og sikrer kompetanseutvikling for bedriftshelsetjenestens personale c) ha en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen følgende kompetanseområder: arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, og systematisk HMS-arbeid d) ha et faglig personale som dekker minimum tre årsverk. De enkelte fagområder (arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi og psykososialt - organisatorisk) må være dekket med minimum 30 prosent av et årsverk. e) I særlige tilfeller kan en bedriftshelsetjeneste hvor det faglige personale dekker to årsverk, likevel bli godkjent hvis det kan dokumenteres at bedriftshelsetjenesten har et samarbeid med ett eller flere relevante kompetansemiljøer som dekker manglende fagområder.

17 Kapittel IV. Administrative bestemmelser, straff og ikrafttredelse 8. Varighet av godkjenning mv. Når vilkårene er tilstede, gir Arbeidstilsynet godkjenning for en periode på fem år. Arbeidstilsynet kan trekke godkjenningen tilbake dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt, eller hvis de ikke oppfylles innen en fastsatt frist. Arbeidstilsynet kan stille de vilkår som anses nødvendig i forbindelse med vedtak om godkjenning, jf. arbeidsmiljøloven 18-6 sjette ledd. 9. Klage Direktoratet for arbeidstilsynet er klageorgan for enkeltvedtak om godkjenning og andre enkeltvedtak etter denne forskrift, jf. arbeidsmiljøloven 18-6 sjuende ledd. 10. Straff Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av denne, eller medvirkning til dette, er straffbart i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel Overgangsordninger Bedriftshelsetjeneste som ikke oppfyller kravene i 7 kan, i stedet for søknad om godkjenning etter 6, søke om å få godkjent en plan for hvordan de skal oppfylle vilkårene innen 3 år etter ikrafttredelse. 12. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 21. april 1994 nr. 333 om verne- og helsepersonale.

18 Kompetanseområdet arbeidsmedisin/arbeidshelse Kompetanseområdet arbeidsmedisin/arbeidshelse tar for seg samspillet mellom mennesket og påvirkningene fra arbeidslivets systemer og enkeltfaktorene og hvordan dette virker inn på menneskets helse. Kompetanseområdet arbeidsmedisin/arbeidshelse bidrar til å utvikle, utforme og evaluere forholdene for å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader, fremme helse i arbeidslivet og yte bistand ved rehabilitering og ved oppstått arbeidsrelatert helseskade. Kompetanseområdet arbeidsmedisin/arbeidshelse krever og innebærer spesielt kunnskap om: Hvordan fysiske, kjemiske, biologiske, psykiske og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet virker inn på individets helse Toksikologi Epidemiologi Forebygging - metoder for kartlegging, evaluering og intervenering mot uheldige arbeidsmiljøforhold Hvordan utrede, undersøke og rådgi arbeidstakere med arbeidsrelaterte sykdommer

19 Arbeidstilsynets dobbeltrolle mht BHT Godkjenningsenheten i Skien Godkjenner på grunnlag av søknader fra BHT Følger opp med egne tilsyn av BHT Arbeidstilsynets inspektører Forsterket tilsyn med virksomhetenes bruk av BHT

20 Ny bransjeforskrift for pliktig BHT fra 2010

21 Om de eksisterende bransjer med BHT-pålegg De bransjene som i dag er underlagt bransjeforskriften, har fortsatt et stort risikopotensial og er fortsatt overrepresentert når det gjelder skader og ulykker. Dette tilsier at oppfølging og vedlikehold fortsatt er nødvendig. I tillegg skårer de også høyt på nye risikokriterier som sykefravær og utstøting. Dette tilsier at oppfølging av bransjene fortsatt er nødvendig. Derfor mister ingen bransjer BHT-pålegget.

22 Den gamle bransjeforskriften om pliktig BHT Skogbruk Bergverk Industrivirksomhet Verksteder Bygg og anlegg Transportbransjen Post Hotell og restaurant Renholdsbransjen Politi Brannvesen Omfatter om lag arbeidstakere

23 Utvidet bransjeforskrift fastsatt Bransjeforskriften utvidet med 8 nye bransjer med ansatte fra Helse- og sosialsektoren, bl.a. fastlegekontorene(!) Undervisningsbransjen Fiskeoppdrett og klekkerier Gjenvinning Vakttjenesten Frisørbransjen Kraft- og vannforsyning Tekoindustrien Dette er risikoutsatte bransjer med store arbeidsmiljøutfordringer og belastninger, og som i stor grad preges av tidlig utstøting gjennom sykefravær og uførepensjonering.

24 Hva er god kvalitet i BHT? Godkjenning sikrer kun et minimumsnivå Men man plikter å ha et kvalitetssystem Andre kvalitetsverktøy God BHT Arbeidsmedisinske veiledninger (NEL)

25 Sammendrag av us. om kvalitet i BHT (2011) Vi spurte alle landets bedriftshelsetjenester (BHT) om erfaringer med godkjenningsordningen, God BHT-verktøyet og de arbeidsmedisinske veiledningene.(svarprosent 75) Godkjenningsordningen Halvparten av BHT måtte gjøre ulike tilpasninger for å kunne søke godkjenning. De vanligste tilpasningene var forbedring av kvalitetssystem, lage kompetanseutviklingsplan og øke bemanningen på det yrkeshygieniske og arbeidsmedisinske området. Over halvparten av BHT mente at godkjenningsordningen hadde ført til bedre kvalitet. Evalueringsverktøyet God BHT er godt kjent av de fleste BHT. 7 av 10 har brukt det, og 87 % mener at bruken var nyttig. God BHT bør fortsatt være en del av grunnopplæringen for bedriftshelsetjenestepersonell. De arbeidsmedisinske veiledningene brukes av 77 % av BHT. 98 % av brukerne mener at kvaliteten på dem er bra. De er en del av NEL. Arbeidet med å forbedre og videreutvikle dem har derfor sin plass.

26 Hva er God BHT? Lie,A: STAMI/ nov 2012

27 1 Kompetanse og tverrfaglighet 2 Kvalitetssystem 3 Etikk 4.Virksomhetsplanlegging i BHT 5 Kunderelasjon 6 Informasjon og markedsføring 7 HMS - planlegging 8 Kartlegging og risikovurdering 9 Tiltak 10 Undervisning og rådgiving 11 Helsefremmende arbeidsplasser 12 Målrettet helseovervåkning 13 Arbeidsmedisinsk poliklinikk 14 Inkluderende arbeidsliv 15 Rusmidler og spilleavhengighet

28 Fire nivåer for BHT Nivå 4 : Fullt oppnådd 3: Betydelig fremgang 2: Noe fremgang Nivåbeskrivelse for BHT. BHT holder en høy faglig standard 1, og klarer å forholde seg til de ulike roller den skal ha overfor virksomheten. BHT samarbeider aktivt med virksomheten og bidrar til medvirkning og egenaktivitet fra ledelse og ansatte 2. BHT bruker anerkjente metoder, arbeider tverrfaglig og bidrar både til gode tiltak, god dokumentasjon, regelmessig evaluering og kontinuerlig forbedring. BHT inviterer til en løpende dialog om hvilke tjenester det er behov for. BHT arbeider som eksperter, gjør kartlegginger, gir råd og skriver rapporter, men forankringen i virksomheten må bli bedre for å få til aktiv medvirkning og egenaktivitet fra ledelse og ansatte. BHT arbeider lite planmessig og systematisk og dokumentasjon er mangelfull. Kompetanse og tverrfaglighet er mangelfullt utviklet. Samarbeidet mellom virksomheten og BHT er svært mangelfullt. 1: Ikke startet BHT mangler kompetanse, plan og strategi og aktiviteten preges av tilfeldigheter. Fokus er på individer og enkelthendelser. Rene personallegeordninger kan være eksempler på dette.

29 og fire nivåer for virksomheten Nivå 4 : Fullt oppnådd 3: Betydelig fremgang 2: Noe fremgang Nivåbeskrivelse for virksomhet Virksomheten holder en høy standard i HMS arbeidet og etterspør et tilsvarende høyt faglig nivå på BHT. Virksomheten ser behovet for involvering av ledere og ansatte i HMS-arbeidet og måler ledelsens innsats. Virksomheten ønsker BHT som en pådriver i HMS-arbeidet og legger forholdene til rette for dette. Virksomheten stiller krav til BHT og etterspør BHTs bidrag til dokumentasjon, evaluering og kontinuerlig forbedring. Virksomheten inviterer til en løpende dialog om hvilke tjenester det er behov for. Virksomheten holder god standard i HMS-arbeidet, men er ikke like opptatt av å involvere ledere og ansatte i HMSarbeidet som på nivå 4. Mer overlates til BHTs egne vurderinger og prioriteringer og vektleggingen av dokumentasjon, evaluering og forbedringsarbeid er ikke like stor som på nivå 4. Virksomheten holder en under middels standard på HMS-arbeidet og overlater mye av vurderingene til BHT selv. BHT som ressurs i HMS-arbeidet etterspørres i mindre grad. 1: Ikke startet Virksomheten er lite opptatt av HMS og har først og fremst en avtale med BHT fordi den er forpliktet til dette. Overlater det meste til BHTs egne vurderinger.

30 Elementenes oppbygning et eksempel

31 Om Kunnskapsbasert bedriftshelsetjeneste (BHT)

32 3 spørsmål som bør stilles oftere 1. Virker det? 2. Hvordan vet du det? 3. Er det effektivt?

33 Hvorfor Kunnskapsbasert BHT? Det stilles kritiske spørsmål om nytteverdien av BHT fra både myndigheter, virksomheter og andre fagmiljøer Det finnes (dessverre) eksempler på BHTintervensjoner som kanskje er faglig tvilsomme Internett har gjort kunnskap lett tilgjengelig Fremveksten av Cochranesamarbeidet har vist at mange sannheter ikke er varige Lærebøker går fort ut på dato Etiske forhold Osv.

34 Min definisjon Kunnskapsbasert BHT er basert på en samlet vurdering av Den beste forskningsbaserte kunnskap BHTs faglige erfaringsgrunnlag Kundens verdier, ønsker og forventninger Kilde: Straus SE, et al. Evidence-Based Medicine. How to Practice and Teach EBM. 3 ed. Elsevier Churchill Livingstone; 2005.

35 Så hva da med bedriftshelsetjenesten på fastlegekontoret? Fastlegens rolle? Hvilke prinsipper bør være tilstede for god bedriftshelsetjeneste? Kan bedriftshelsetjeneste drives forsvarlig på fastlegekontoret?

36 Fastlegens rolle i BHT Godkjenningsordningen begrenser mulighetene for å drive BHT fra fastlegekontoret Man må ha kompetanse i arbeidsmedisin, yrkeshygiene, psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi Man må kunne rådgi bedriftene på systematisk HMS-arbeid Fastlegen kan gå inn og dekke legefunksjonen i en BHT som mangler lege Forutsetter at han/hun skaffer seg kunnskap i arbeidsmedisin, om regelverk, hva som er God BHT og har en kunnskapsbasert tilnærming til BHT Du trenger ikke godkjenning for å levere BHT til virksomheter uten BHT-plikt Fastlegen har fått BHT-plikt

37 Hvilke prinsipper bør være tilstede for god bedriftshelsetjeneste? God BHT Kunnskapsbasert BHT Arbeidsmedisinske veiledninger Grunnkurs for bedriftshelsepersonell NHO: Bransjespesifikke krav til BHT Regelverk særlig Arbeidstilsynets forskrifter

38 Reklame

39 Slutt

VERKTØY FOR EVALUERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN

VERKTØY FOR EVALUERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN VERKTØY FOR EVALUERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN Revidert utgave 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Målgruppe... 3 Erfaringer til nå... 3 Behov for revisjon... 4 Hva er

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Høring Forslag om utvidelse / endring av bedriftshelsetjenesten

Høring Forslag om utvidelse / endring av bedriftshelsetjenesten Høring Forslag om utvidelse / endring av bedriftshelsetjenesten 1 1 Bakgrunn... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende rett... 3 1.3 Forslag og vurderinger fra Arbeidslivslovutvalget og Stortinget... 5 2.

Detaljer

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Arve Lie Odd Bjørnstad Kirsti Jacobsen Statens arbeidsmiljøinstitutt Innhold God BHT sluttrapport...5 Innledning...5 Prosjektgruppen og referansegruppen...5

Detaljer

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Arbeidshelse Quality Hotel Augustin 19. Mai 2010 Ingun Elisabeth Rosenberg, seniorinspektør Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent

Detaljer

Fremtidens bedriftshelsetjeneste

Fremtidens bedriftshelsetjeneste Rapport fra Landskonferanse for bedriftshelsepersonell i Bergen 18.-20.9.2013 Fremtidens bedriftshelsetjeneste Utarbeidet av konferansedeltagerne Redaksjon: Lise Sørbø, Lise-Mette Bekkengen, Liv Unni Gandrudbakken,

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud Rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud ECON-rapport nr. 2007-094, Prosjekt nr. 53620 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-926-5 TTH/pil, LRE, 18. september 2007 Offentlig Erfaringer

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2010 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Felles innsats delt glede

Felles innsats delt glede Sluttrapport 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø Felles innsats delt glede EdLE Utaaker og Bjørg Hegdal, Arbeidstilsynet Innholdsfortegnelse 3 Forord Prosjektet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131

Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Arbeidstilsynet Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren fagrapport NP1131 Tittel: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 29.05.2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer