Á,r 2001, den 28. juni ble det holdt forhandlinger mellom Dnlf og NHO om revisjon av overenskomst n Bedriftsleger, for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Á,r 2001, den 28. juni ble det holdt forhandlinger mellom Dnlf og NHO om revisjon av overenskomst n 248 - Bedriftsleger, for perioden 2001-2004."

Transkript

1 rr Á,r 2001, den 28. juni ble det holdt forhandlinger mellom Dnlf og NHO om revisjon av overenskomst n Bedriftsleger, for perioden Tilstede: Dnlf: NHO: Bente A. Kvamme Helene Naper o0o Partene er enige om følgende endringer i overenskomsten: $ 6 Overskrifton endres til'de tillitsvalgtes arbeidsforhold" $ 6 Får et nytt første ledd med følgende ordlyd: "Tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utiøre sine oppgaver som tillitsvalgt i bedriften innenfor ordinær arbeidstid. Det forutsettes at det ytes vanlig lønn i denne tiden." Dagens L ledd beholdes uendret som 2. ledd. Dagens 2. ledd beholdes uendret som 3. ledd. $ l0 Får følgende ordlyd: "Denne overenskomst tre i kraft 1. mai 2001 og gielder til 30 april 2004 og videre I år om gangen dersom den ikke av en av padene blir sagt opp skriftlig med 3 måneders varsel." Partene vedtar forhandlingsresultatet. 1nl,^l'!*y Den norske lægeforening úr. *- Helene Naper NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON F:\FORHANDL\Helene\Protokol ler\lægeforening revi sjon.doc

2

3 { 2 sl VIRKSOMHET Denne overenskomst gjelder for leger i hoved- og deltidsstilling som bedriftsleger ved bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorgantsas. on Generelt $2 TILSETTING OG OPPSIGELSE Bedriftslege tilsettes av den enkelte bedrift, eventuelt flere bedrifter som har en samordnet bedriftshelsetjeneste. Det skal fremgå av kunngtøring og arbeidsavtale hvem som er bedriftslegens arbeidsgiver Spesialist i arbeidsmedisin Ved ansettelse som bedriftslege i stilling utover halv tid bør legen være spesialist i arbeidsmedisin. Dersom legen ikke har denne kompetanse, bør det legges opp til et utdanningsprogram i samsvar med $ 7. Ved ansettelse i underhalv stilling bør legen ha godkjent kurs i arbeidsmedisin, og fortrimsvis erfaring fra bedrift slegearbeid Oppsieelsesfrister Gjensidig frist for skriftlige oppsigelser er tre måneder, jfi. dog Arbeidsmiljølovens $ 58, nr, 3. $3 TJENESTEPLIKTER Tjenesteplikten forutsettes utført i henhold til Arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 med tilhø ende forsk ifter, og normalinstruks fo bedriftsleger utarbeidet av Næringslivets Hovedorganisasjon og Den norske lægeforening eller instruks utarbeidet av bedriften på bakgrunn av normalinstruksen. Med mindre spesielle forhold foreligger har bedriftslegen i full, eller tilnærmet full, stilling det administrative ansvar for bedriftshelsetjenesten. $4 ARBEIDSTID 4.1 Normer for lesearbeidstid Antall legetimer/legeårsverk fastsettes av bedriften etter at Arbeidsmiljøutvalget har

4 3 uttalt seg. Ved fastsettelsen skal det tas hensyn til bedriftens egenart, antall ansatte og onrfanget av arbeidsmiljøproblemer. I alminnelighet beregnes legearbeidstidentll2-4 timer pr. uke pr. 100 ansatte. 4.2 A beidstidiheltidsstillineer Arbeidstiden skal være som for bedriftens øvrige ledende funksjonærer Protokolltilførsel: Dersom legen er pålagt pliktig legevakttjeneste i kommunen, tas det hensyn til dette ved en eventuell fastlegging av kontofiden. 4.3 Arbeidstid i deltidsstillinger. Arbeidstiden fastsettes som et gjennomsnitt over året, fordelt ukentlig. Dst treffes lokal avtale om legens kontortid ved bedriften. $s LøNN Lønnen fastsettes av bedriften etter drøftelse mellom ledelsen og bedriftslegen. Lønnen skal vurderes ut fra bedriftslegens kompetanse, arbeidstid, ansvars- og arbeidsområde som tilligger stillingen og i forhold til lønnsnivået for bedriftens øvrige sammenligrrbare funksjonærer. Vurdering og regulering av lønnen foretas i samme tid som for bedriftens øvrige sammenlignbare funksjonærer, eller når andre forhold tilsier det. Bedriftsleger i heltidsstillinger kan, der forholdene gjør det nødvendig, pålegges generell beredskap utenom den ordinære arbeidstid og utenom den denesteplikt som normalt tilligger stillingen. Godtgjørelse for beredskap og utrykninger avtales lokalt overensstemmende med de regler som gjeider i bedriften for beredskapstjeneste. Kompetanse Arbeidet som bedriftslege krever særlig kompetanse for å kurute ivareta oppgavene i h.h.t' Arbeidsmiljøloven $$ ledd og 30. Utdanning i form av spesialisering i arbeidsmedisin gir særlig relevant kompetanse. Også leger med innføringskurs for bedriftsleger kombinert med erfaring som bedriftslege, eller med spesialisering innen allmennmedisin, samfi.rnnsmedisin eller psykiatri, har relevant kompetanse. Bedriftene forutsettes å vektlegge relevanseu av kompetansen i forbindelse med lønnsfastsettelsen ved tilsetting og senere vurderinger.

5 r 4 $6 DE TILLITSVALGTES ARBEIDSF''ORIIOLD Tillitsvalgte skal fä nødvendig tid til å utføre sine oppgaver som tillitsvalgt i bedriften innenfor ordinær arbeidstid. Det forutsettes at det ytes vanlig lønn i denne tiden. Medlemmer med tillitsverv i Den norske lægeforening, eller som utdannes til slike verv, skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefrihet når de bli innkalt til møter og forhandlinger av sin orgauisasjon, eller skal delta på tillitsvalgtkurs eller annen faglig opplysningsvirksomhet, herunder også faglige delegasjoner. Det forutsettes at deltidsansatte leger søker å fordele sitt tjenesteffavær forholdsmessig mellom forskjellige arbeidsgivere og eventuell egen praksis. $7 UTDANNELSESPERMISJON Bedriftslegene skal som hovedprinsipp gis de samme muligheter for å gieruromføre relevant videre- og etterutdannelse som bedriftens øvrige ledende funksjonærer, herunder mulighet til nødvendig videre- og tterutdanning for etablering og opprettholdelse av spesialiteten i arbeidsmedisin. Protokolltilførsel: Partene e in forstått med den oppbygging og utvikling av bedriftshelsetjenesten som finner sted, herunder etablering av spesialiteten arbeidsmedisin. Partene vil derfo henstille til bedriftene om å ta hensyn til dette ved søknad om permisjon fra bedriftslegene. NHO vise også til stipendmuligheter for bedriftsleger fra NHOs arbeidsmiljøfond. s8 PRIVATPRAKSIS Bedriftsleger kan etter ar,tale med bedriften og mot refusjon av utgifter fä anledning til å benytte bedriftens legekontor til legepraksis utenom den fastsatte arbeidstid for bedriftslegen. Det er et vilkår for slik ordning at virksomheten holdes strengt adskilt fra bedriftslegevirksomhet og at prinsippet om Ílitt legevalg ikke brytes. Slike ordninger må godkj ennes av tariffo artene. $e øvrjge VILKÅR Når det gjelder ferie, lønn under sykdom og svangerskap, tjenestepensjon, forsikringsordninger og eventuelle andre ytelser fra bedriften, skal bedriftslegen ha de samme vilkår som gjelder for øvrige funksjonærer i sammenlignbare stillinger.

6 5 sl0 VARIGHET OG REGULERINGSBESTEMMELSER Denne overenskomst trer i k aft l. mai 2001 og gielder til 30. april 2004 og videre ett år om gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med be måneders va sel. Oslo, september 2001 Næringslivets Gunnar Flaat

7 r Oktober 1993 Normallnslruks lor bedriltsleger l. Mâlsettlng t Offensive bedrifler skaper økte verdier bl.a. ved â videreutvikle sine menneskelige og materielle ressurser. Medansvar, kreativilet og samarbeid blir viktige virkemidler, der bedriflslegen har en senlral rolle. 2. Organlsaslonsmesslgplasserlng Bedriftshelsetjenesten bør adminlslratlvl være underlagt bedriflens ansvarlige leder, sâfremt ikke særlige grunner taler mot detle. Dersom bedriftslegen er ansan i heltidsstilling eller tilnærmet detle, har legen det administrative lederansvar for bedriftshelsetjenesten. 3. Oppgaver og ansvar Beddftslegen har del overordnede medisinske arìsvar for at helsetjeneslen i virltsomheten fungerer overenstemmende med gleldende lover og forskrifler. Bedriftslegen skalvære bedriftens râdgiver i helse- og sosialpolitiske spørsmâl I vlrksomheter der det sr ansatl llere bedriftsleger, skal en lege ha et overordnel, koordinerende ansvar. Den administralive leder skal pâse al det hvert âr utarbeides budsjetttorslag lor helse{enesten ved bedriften; I Beddftslegens medisinsk-faglige oppgaver skal i hovedsak være â forebygge, undsrsøke og behandle arbeidsrelatede sykdommer og skader i virksomheten. Bedriftslegen skal della ldet bedriftsinterne aüføringsarbeid, samt bistâ bedriften i rusmiddelforebyggønde tiltak. C:UMIDOI(IßEDFLEGE SAM

L E D E R A V T A L E N

L E D E R A V T A L E N Overenskomst nr 269 Utløp 30.11.2010 L E D E R A V T A L E N 2010 2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger og LEDERNE 2 Del I Hovedavtalen LEDERNE/NHO Del II Overenskomst

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlemsbedrifter

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016

HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER AKADEMIKERNE V/AKADEMIKERNE - HELSE 1.1.2013 31.12.2016 Hovedavtalen Spekter Fulltittel: Hovedavtalen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne Helse Tariffområde: Spekter Avtalemotpart: Spekter Avtaletype Hovedavtale Periode: 1.1.13 31.12.16 Nettversjon/oppdatert:

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

SÆRAVTALE OM. særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger. mellom. Den norske legeforening og Virke

SÆRAVTALE OM. særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger. mellom. Den norske legeforening og Virke SÆRAVTALE OM særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Den norske legeforening og Virke gjeldende for perioden 01.01.2013 31.12.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Virkeområde og partsforhold... 3 1.1

Detaljer

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 INNHOLD DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 DEL II OVERENSKOMST...2 1 Overenskomstens omfang...2 2 Ansettelsesforhold...2 3 Arbeidstid...3 4 Lønnsbestemmelser...4 5 A Permisjoner med lønn...5 6 B Permisjoner

Detaljer

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår.

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår. SFS 2305 for perioden 1.1.2014 31.12.2015 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Den norske legeforening overenskomstområde 10 Helseforetak 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a... 6 Inndeling i overenskomstområder... 6 Gjennomføring av de videre

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO Idrett. på den ene side

OVERENSKOMST. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO Idrett. på den ene side 452 Fotball- håndball- og ishockeyoverenskomsten Utløp 30.04. 2014 OVERENSKOMST mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO Idrett på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Oslo kommune KRAV NR. 3 28. april 2014 kl. 12.00 2 Dette kravet erstatter Akademikernes krav nr. 1 og 2 Innledning Regjeringen har fornyelse og effektivisering av offentlig

Detaljer

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015

Hovedavtale. mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 Hovedavtale mellom Spekter og LO v/lo Stat 2013-2015 HOVEDAVTALE MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN Spekter OG LO v/lo Stat 1.1.2013 31.12.2015 3 4 PROTOKOLL Partssammensatt utvalg Samarbeid, integrering og

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL A2

OVERENSKOMSTENS DEL A2 OVERENSKOMSTENS DEL A2 Forord Overenskomsten mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og inneholder konkrete bestemmelser for leger ansatt i helseforetak. Overenskomsten er forhandlet mellom partene med henblikk

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

HOVEDAVTALE PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V.

HOVEDAVTALE PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V. HOVEDAVTALE Kap. 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE M.V. 1 Innledning Hovedavtalen er inngått den 22. mars 2002 for organisasjonene tilsluttet henholdsvis Kommuneansattes Hovedsammenslutning, Utdanningsgruppenes

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR ANSATTE I AUF 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR ANSATTE I AUF 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen (HK-AAF)... 2 Del II Overenskomst... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Ansettelsesforhold... 2 3 Arbeidstid... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 A Permisjoner med lønn...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2010 Utløp: 30. november 2012 O V E R E N S K O M S T mellom SAMFO og dets medlemmer på den ene side og Landsorganisasjonen og Forbundet for Ledelse og Teknikk og dets

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR MEIERI-INDUSTRIEN HK/LA 2010-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR MEIERI-INDUSTRIEN HK/LA 2010-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR MEIERI-INDUSTRIEN HK/LA 2010-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Del I Hovedavtalen mellom NHO/LO, HK og FLT...3 Del II Overenskomstens bestemmelser...3 Kap. 1 Overenskomstens omfang

Detaljer

AVT. NR. 456 MEDIEOVERENSKOMSTEN

AVT. NR. 456 MEDIEOVERENSKOMSTEN AVT. NR. 456 MEDIEOVERENSKOMSTEN MELLOM NHO/MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE/ HANDEL OG KONTOR I NORGE OG DERES MEDLEMMER 2014-2016 AVT. NR. 456 MEDIEOVERENSKOMSTEN

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS FOR ANSATTE I NORGES FISKARLAG M/FL. 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS FOR ANSATTE I NORGES FISKARLAG M/FL. 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen mellom LO/HK/FLT og NHO... 3 Del II Omfang og varighet... 3 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Overenskomstens varighet... 3 Del III Arbeidstids- og lønnsbestemmelser...

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side

Overenskomst 2010-2012 Nr. 198. Overenskomst Mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side Overenskomst 2010-2012 Nr. 198 FLT- Overenskomst for tekniske funksjonærer Utløp 30.04.2012 Overenskomst Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Landsoverenskomst for studentsamskipnader

Landsoverenskomst for studentsamskipnader Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Tjenestemannslag, Parat, Utdanningsforbundet 2014-2016 Landsoverenskomst for studentsamskipnader LANDSOVERENSKOMST FOR STUDENTSAMSKIPNADER 2014 2016 mellom Hovedorganisasjonen

Detaljer

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom Den Elektrokjemiske Industri Nummer: 101 Overenskomst av 2012 Utløp: 31.05.2014 O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2010. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2010 Oslo kommune KRAV NR. 3 28. april 2010 - kl 10.00 Krav nr. 3 erstatter Akademikerne kommunes krav nr. 1 og 2. Innledning Likelønnskommisjonen konkluderte i sin NOU 2008:8

Detaljer

FORLAGSAVTALEN HK - VIRKE/HK 2014-2016. Innholdsfortegnelse

FORLAGSAVTALEN HK - VIRKE/HK 2014-2016. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Hovedavtalen med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Forlagsavtalen tilknyttet Landsoverenskomsten mellom Virke og LO/HK... 3 Bilag 1 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Arbeidstid...

Detaljer

STANDARDOVERENSKOMSTEN

STANDARDOVERENSKOMSTEN 68 2014/2016 STANDARDOVERENSKOMSTEN MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON MED TILSLUTTEDE LANDSFORENINGER OG DERES MEDLEMMER SOM OMFATTES AV OVERENSKOMSTEN OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE HANDEL OG KONTOR

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer