God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 Jubileumsberetning

2 Innholdsfortegnelse Adm.dir. 3 Om Prima, Visjon og hovedmål, Verdier 4 Hilsen fra Trondheim kommune 5 Hilsen fra Trondheim Røde Kors 6 Hilsen fra NAV 7 Etableringen av Prima 8 Historien frem til i dag 9 Prosjekt 12 Utviklingen i tall 12 Oversikt praksisområder 14 Oversikt tiltak 16 Fremtiden for Prima/bransjen 19 God attføring åpner næringslivets dører Ved etablering og registrering av Prima den 12. mars 1992 var det ikke mange, selv ikke blant de mest optimistiske, som kunne forutsi selskapets utvikling fra oppstarten og frem til dette jubileet som vi nå står overfor. Den oppmerksomme leser, mest sannsynlig en av våre kontinuitetsbærere, som også var ansatt for 10 år siden, ser at denne innledning skrev jeg også i jubileumsberetningen for 10 år siden. Denne påstanden er like korrekt i dag etter nye 10 år og for dagens 20-års jubileum i Vi har imidlertid nok engang mer enn doblet aktiviteten og omsetning de siste 10 årene i selskapet. For mange med uførepensjon vil det fortsatt være et stort behov for tilrettelagte faste arbeidsplasser i Prima. Her skal vi videreutvikle og tilpasse vår produksjon slik at arbeidsforholdene oppfattes som meningsfylte, samt bidrar til inkludering av den enkelte. Adm.dir.., Atle Magnar Angvik Enhver av oss vet noe om betydningen av å bli verdsatt i jobb samt muligheten for medbestemmelse. Å ha status som arbeidstaker i vår virksomhet endrer ikke behovet, snarere er betydningen ofte mye sterkere for nettopp denne gruppen. Mestring handler om det å tro på seg selv, og i vårt arbeide handler det da også om at vi tror på dem og deres muligheter. Når jeg kjører bil er det viktigste å se gjennom frontruta, med andre ord fremover, og ikke i bakspeilet. Denne jubileumsberetningen viser at vi har dannet oss et godt grunnlag som attføringsdrift i tiden fremover. Som attføringsbedrift må vi selge inn troen på nytteverdien av vårt arbeide ovenfor næringslivet. Herunder er det viktig, som i ethvert salg, at vi har et godt omdømme. Primas visjoner, verdier og strategier er i denne sammenhengen et viktig grunnlag og fundament. Omgivelsenes erfaringer med våre tjenester og produkter sier mye om vår profesjonalitet. Vårt innsalg til næringslivet skal være å tilrettelegge med vår kompetanse til at flest mulig videreføres til ordinært arbeid. Gjennom vårt nettverksarbeid overfor næringslivet skal vi gjennom god kommunikasjon fremheve felles nytteverdi for alle parter. Arbeidsgivere, deltakere og samfunnet blir alle vinnere når mennesker inkluderes i arbeidslivet. Det norske samfunn mangler arbeidskraft. Med god attføring er jeg overbevist om at vi kan bidra til å redusere dette behovet, og samtidig bedre livskvaliteten til mange. Prima skal fortsatt bidra til at enkeltmennesker gis jobbtilbud og lykkes i arbeidslivet. Vår kjernekompetanse er styrket de senere årene og jeg er mektig imponert over de ansattes evne til å påvirke enkeltmennesker i retning jobb. I disse fasene er vi ledende, men vi har et stykke vei å gå for å bli bedre i den avgjørende sluttfasen mot jobb. Her kreves det arbeidsgivernettverk og selgere som forstår seg på attføring, men også hva næringslivet krever. Det er her de neste skrittene må tas de nærmeste årene. Det er viktig å merke seg følgende: En såkalt arbeidsufør kan være fullt ut arbeidsfør dersom man finner jobben som matcher vedkommendes evner og forutsetninger. En alt for stor andel mottar i dag trygd fordi denne koblingen ikke er gjort. Prima står godt rustet med riktig kompetanse for å ta denne utfordringen overfor næringslivet. Etter disse betraktninger vil jeg aller mest ønske alle i Prima til lykke med jubileet og takker for den entusiasme, vilje og innsats hver og en legger ned i hverdagen. Godt jubileumsår! Atle Magnar Angvik Adm.dir år 20 år 3

3 OM PRIMA Personlig vekst og nye muligheter. Prima er en av Midt-Norges største attføringsbedrifter, og har et bredt tilbud gjennom mange tiltak. Hos Prima er mennesket i sentrum. Ved å øke bevisstheten om styrker og kvalifikasjoner, ønsker man å skape en endringsprosess hos den enkelte. Det er et mangfoldig av tilbud, og felles for alle er individuell tilpasning. Formidling til arbeid er en rød tråd i all virksomhet. VISJON OG HOVEDMÅL Visjon Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Hovedmål Styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet, både gjennom teoretisk og praktisk opplæring. VERDIER Ansatte i Prima har deltatt i en verdiprosess hvor det er tydeliggjort hva bedriften vektlegger, og hva som skal til for å lykkes. For å forankre visjon og hovedmål skal det være fokus på de fire kjerneverdiene: Respekt Prima vektlegger toleranse og likeverd, man skal være ydmyk og ta folk på alvor Arbeidsglede Prima er opptatt av at den enkelte skal oppleve arbeidsglede gjennom mestring av arbeid, et godt og trygt arbeidsmiljø og gode menneskelige relasjoner Kompetanse Prima skal være faglig kompetent og oppdatert for å oppnå høy kvalitet Utvikling Prima skal være utviklende for deltakere og ansatte, og være omstillingsdyktig i forhold til stadig nye krav fra omgivelser og kunder RESPEKT ARBEIDSGLEDE KOMPETANSE UTVIKLING 4 20 år 20 år 5

4 6 20 år 20 år 7

5 ETABLERINGEN AV PRIMA AS Primas forhistorie strekker seg så langt tilbake som 1917 da Klæbu off. Pleiehjem ble etablert. Fylkeskommunen tok over ansvaret for driften i 1971, og navnet ble deretter byttet til Hallsetheimen i Hallsetheimen ble gradvis bygget ut som en sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede i Sør- og Nord-Trøndelag, og Møre og Romsdal. En liten gruppe ble skilt ut fra Hallsetheimen i 1968 og etablerte seg i Møllerbakken. To år senere flyttet denne virksomheten til et bedre egnet lokale på Lade. Bedriften fikk navnet VKO (Vi Kan Også). Virksomheten ble senere til Vernet Verksted Lade. I 1973 flyttet Hallsetheimen ut nok en gruppe på 24 personer (inklusive ansatte) til leide lokaler hos Mørreaunet Snekkerfabrikk på Heimdal - på samme sted som Prima AS holder til i dag. Denne enheten ble kalt Vernet Verksted Heimdal. På 1980-tallet etablerte Trondheim kommune en organisatorisk enhet for funksjonshemmede. Etter hvert ble OAS (Opplæring- Arbeid-Sysselsetting) ett av de tilbudene som ble opprettet, og som ved inngangen til 1990-tallet fikk status som ASVO-bedrift (ArbeidsSamVirke i Offentlig virksomhet). Begrepet ASVO er i dag erstattet av VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid). Tidlig på nittitallet kom reformen for psykisk utviklingshemmede (HVPU) der det sentralt ble avklart at kommunene skulle ha hovedansvaret for etablering av arbeidsaktiviteter til denne målgruppen. Hallsetheimen ble nedlagt i 1990/91 som en følge av HVPU reformen. For å styrke satsningen videre gjorde formannskapet og bystyret i 1992 et vedtak om at det skulle etableres et aksjeselskap. Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde Kors (40 %) skulle være eiere. Det nye selskapet skulle være tuftet på OAS, Vernet Verksted Heimdal og Vernet Verksted Lade. Etter en navnekonkurranse falt valget på Prima, som står for Produksjon, Industri, MontAsje. Prima AS ble etablert 12. mars HISTORIEN FREM TIL I DAG Ved 10-års jubileet i 2002 ble det utarbeidet en beretning som omhandlet de mest sentrale hendelser de 10 første årene. Vi vil her forsøke å oppsummere i grove trekk det vi mener er det mest sentrale i Primas historie Idrettsveien2 Da vi feiret 10-års jubileum i 2002 var huset vårt i Idrettsveien kun en grunnmur etter en omfattende brann i 2001, men planleggingen av ett nytt og større bygg var allerede i gang. I juni 2003 sto nybygget endelig klart med 3 etasjer og et areal på 3500 kvm. Flere avdelinger som tidligere var spredt kunne nå samles under samme tak. Dette ga rasjonelle gevinster, og ikke minst muligheten for et tettere samarbeid og felles tilhørighet. Tiltakene, bransjen og Equass I jubileumsberetningen fra 10-års jubileumet i 2002 står det: I dag har våre tiltak målgrupper som omfatter alle typer yrkeshemninger, og har en klar målsetning om kvalifisering til det ordinære arbeidsmarkedet Det samme målet gjelder fortsatt, men i dag inkluderer det alle personer som trenger bistand for å komme seg inn på det ordinære arbeidsmarkedet. Prima har også gjennom et samarbeidsprosjekt med Trondheim kommune bidratt til at flere deltakere innen tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid har fått lønnet arbeid i ordinære virksomheter. Den største endringen de siste 10 årene i attføringsbransjen er at NAV har valgt å anbudsutsette flere nye tiltak, og dette har hatt innvirkning på satsningsområder innen Prima. Det er flere sentrale prosesser som har skjedd det siste 10-året som har bidratt til en økt bevisstgjøring på hva som er kjernevirksomheten i Prima. Alle ansatte i selskapet har derfor fokus på at deltakere i tiltak har en klar målsetting. Arbeid i ordinær virksomhet er i utgangspunktet målet for alle deltakere. NAV Sør-Trøndelag har gjennomført en godkjenningsprosess av Prima som tiltaksarrangør i Denne gjelder for 6 år Ett av kravene i godkjenningen er at man skal ha et kvalitetssystem for attføringstjenestene. Prima valgte derfor i 2008 å sertifisere seg i henhold til kvalitetssystemet Equass, og etter en lærerik prosess ble bedriften sertifisert oktober Prima ble også resertifisert høsten I tillegg så er det besluttet å sertifisere barnehagedriften i henhold til Equass. Dette er et samarbeidsprosjekt med attføringsbarnehagene I 2008 ble det gjennomført en verdiprosess hvor samtlige ansatte deltok. Hensikten var å skriftliggjøre Primas verdier, og disse ble etter mye arbeid presentert i mai Det ble også besluttet å kåre en verdihelt blant ansatte annenhver måned. Kandidater blir nominert av medarbeidere i Prima I dag er det langt større fokus på den samlede kompetansen og kompetanse er også en av Primas verdier. Økt kompetanse og tilførsel av annen kompetanse gjennom nyansettelser har ført til styrkede muligheter innen anbudskonkurranser, samt bidratt til å videreutvikle selskapet Antallet faste tiltaksplasser for de skjermede tiltakene har vært stabil siden 2002, men det har under årene vært betydelig variasjon når det gjelder midlertidige plasser. Noe som har hatt betydning for selskapets utvikling, da dette har krevd omstillingsevne og fleksibilitet for å kunne ta imot økt oppdragsmengde, alt etter hva hovedoppdragsgiver NAV har etterspurt. I 2005 fikk Prima tildelt plasser innen Arbeidspraksis og Arbeid med Bistand i tiltaket Vilje Viser Vei som er en del av statens storbysatsning for mennesker med psykiske lidelser. Dette er et prosjekt som blir avviklet ved utgangen av Etter å ha levert inn anbud utlyst av NAV, fikk Prima tilslag i 2008 og ble leverandør av tiltaket Individuell Oppfølging, som dessverre ble avsluttet i 2008, men erstattet av tiltaket Oppfølging, hvor bedriften fortsatt er leverandør. I 2009 ble det en hektisk høst da Prima vant anbudene Arbeidstrettet Rehabilitering og Avklaring som til sammen var planlagt å skulle gi tilbud til 280 deltakerne fordelt på Trondheim, Melhus og Malvik. Disse tilbudene ble gitt i samarbeid med henholdsvis Fretex AS og KI Kompetanse AS. Dette med å samarbeide med andre bedrifter om et tiltak var nytt og ble en spennende, lærerik og positiv utvikling. Uheldigvis valgte oppdragsgiver NAV å avslutte disse oppdragene, for å legge dem ut på anbud igjen i Prima vant da igjen anbudet på Avklaring i samarbeid med KI kompetanse, og det løper fortsatt år 20 år 9

6 Øvrige praksisområder Pakke og monteringsavdelingen har eksistert før etableringen av Prima og er fortsatt en viktig avdeling. Det utføres ulike oppdrag innen pakking og montering. Autronica har vært én av hovedoppdragsgiverene siden før etableringen av Prima, og er fortsatt en stor kunde. I jubileumsberetningen ved 10-årsjubileet ble det skrevet at avdelingen Transport og service er et satsningsområde, og de driver i dag dekkhotell, samt påtar seg ulike oppdrag innen bilpleie og utfører mindre servicer. Det er i dag 12 biler som benyttes til ulike kjøreoppdrag internt i bedriften, og eksterne oppdrag for kunder. Avdelingen har også tidligere hatt større oppdrag innen vedlikehold av busskur og bysykler, men dette ble avsluttet i I 2003 kjøpte Prima bedriften Norsat AS på Røros og ble med det Norges eneste parabolprodusent. Dette er produksjon som fortsatt utføres ved Mekanisk avdeling. Snekkerverkstedet har vært med nesten helt siden etableringen av Prima, og i 2005 ble det utviklet en ny produktserie innen hyttemøbler og hyttekjøkken, og disse ble godt mottatt i markedet. Pga. høye produksjonskostnader ble Primas snekkerverksted avviklet i I stedet ble det i mars 2011 startet en butikk på Heimdal som fortsatt selger hyttekjøkken og møbler, samt kjøkken- og baderomsinnredninger for danske Aubo. I 2006 startet Prima Trøndelags første, og så langt eneste, attføringsbarnehage. Kongsvegen barnehage er lokalisert på Heimdal, og har kapasitet for 54 barn med fokus på idrett og uteaktiviteter. Barnehagen har blitt et populært praksisområde for deltakere, men har også lyktes i å gjøre barnehagen attraktiv for foreldre i Trondheim. Barnehagen har derfor god innsøking. Praksisområdene Som de fleste andre arbeidsmarkedsbedrifter har Prima drevet med mange ulike oppdrag. Det er en stadig utfordring å skulle tilpasse praksisområder etter hva markedet etterspør av arbeidskraft, og at deltakere får en best mulig tilpasset arbeidsutprøving og avklaring. Bedriften har også en stor gruppe innen tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid, og det tilstrebes til enhver tid å tilby en meningsfylt arbeidsdag. På produksjonssiden har det i løpet av de siste 10 år skjedd en endring på fokus. Før var selve produksjonen viktigst, men nå er det attføring som er hovedmålet. Produksjonen har blitt en del av en større verktøykasse for å kunne få deltakere videre. I løpet av det siste 10-året har Prima utviklet seg fra å være en bedrift med størst fokus på produksjon til å bli en kvalifiseringsbedrift med hovedfokus på deltakere og hva de skal oppnå ut av et opphold hos Prima. Frukt og mat Her har det vært en betydelig vekst siden 1992, og navnet har vært det samme hele tiden Prima frukt og mat. Det er også en egen logo for denne virksomheten. Det driftes i dag flere kantiner, samt et eget cateringkjøkken som har fått et meget godt renome blant Trondheims befolkning. Dette er også en fagretning hvor flere deltakere har tatt fagbrev, samt at det er et tilbud for ordinære lærlinger. Det tilbys i dag Arbeidspraksis og Avklaring innen områdene: kontorfag, resepsjon, renhold og vaktmestertjenester. Prima er godkjent lærebedrift innen ulike fag og kan derfor tilby deltakere å ta fagbrev. Det foreligger p.t. godkjennelse som lærebedrift innen hele 12 fagretninger. Flere har tatt sitt fagbrev i Prima, både deltakere i tilrettelagt lærlingeløp og ordinære lærlinger. Logo og markedsføring Selskapet logobruk har vært oppdatert flere ganger siden oppstarten, og Primas første logo var robust og synlig, og hadde underteksten Trondheim. Den ble etter hvert vurdert som litt kjedelig, og i 1998 ble det i tillegg laget noen maskotter i logoen. Etter en intern navnekonkurranse fikk disse navnene Vera og Vegard, og det ble ansett som en god ide som var tidsriktig i forhold til øvrige trender. I 2002 ble derimot maskottene fjernet, og det ble samtidig en modernisering av fonter, samt underteksten Nærhet og mangfold ble tatt i bruk. Det ble også laget tre nye logoer for områdene: Prima Frukt og mat, Prima Produksjon og Prima kvalifisering. Hensikten med dette var å bli mer tydelig i forhold til markedsføringen. I 2008 ble undertekst i hovedlogo endret til Kvalifisering. Dette pga. at man ville signalisere langt tydeligere at kjernevirksomheten var kvalifisering. Det ble besluttet å beholde logo for Prima frukt og mat, da denne var blitt benyttet mye i markedsføring og derfor godt innarbeidet. I 2011 ble det publisert nye og tidsriktige hjemmesider for Prima: Prima har nå valgt å fremstå med ny logo, som er enklere og mer tidsriktig, til 20-årsjubileet. Den nye logoen betår kun av navnet PRIMA, og et grafisk symbol. Det grafiske symbolet er tenkt å kunne assosieres med f.eks: øre, munn, øye, hjerte, blad med mer. Dette er i overført betydning verdier som sammenfaller med Primas verdier og virke. Prima har tidligere også driftet flere kantiner og kaféer i en gitt periode i løpet av sine 20 år. Fruktavdeling tilbyr fruktabonnement til bedrifter i Trondheim, og leverer i dag 700 kurver ukentlig, mot 200 kurver i Prima har i mange år hatt et godt samarbeid med Rosenborg Ballklub, og siden 2010 hatt ansvaret for matserveringen på to av Rosenborg Ballklub sine VIP-arenaer. Dette innebærer servering av opptil 600 personer på hver hjemmekamp på Lerkendal Stadion. Siste tilskuddet til Prima frukt og mat er drift av Bymarkas storstue Skistua. Driften ble overtatt i desember 2009, og i dag tilbys det: kafé, dagpakker for kurs og møter, samt selskaper. Skistua benyttes naturligvis også som en praksisplass for tiltak, og med Skistuas unike beliggenhet brukes gjerne Bymarka i forbindelse med tiltak, når det er hensiktsmessig. Når Primas ansatte skal treffes for vårfest og julebord, er Skistua stedet. Kompetanse Attføringsbransjen har de siste 20 år vært i stor utvikling og dette har ført til endrede krav når det gjelder kompetanse. I 2003 gjennomførte bedriften et felles løft for hele selskapet ved at samtlige ansatte gjennomførte opplæring innen attføringsfaglig arbeid gjennom Kallerud Kompetanse. Det har også blitt innvilget støtte for videreutdanning til ansatte, samt ved nye ansettelser vært en bevisstgjøring på å ansette søkere med en annen type kompetanse enn de kriterier som ble vektlagt ved selskapets oppstart. Dette har ført til at Prima i dag har bred kompetanse innen fagene: sosiologi, pedagogikk, veiledning, rådgivning, spesialpedagogikk og psykiatri. Det er også gjennomført flere bransjerelaterte kurs innen: skrive- og leseopplæring, rådgivning, funksjonsvurdering og karriereveiledning. Bedriftens medarbeidere innen praksisområdene har høy kompetanse og bred erfaring innen sine fagområder, og de aller fleste har fagbrev, mesterbrev eller høgskoleutdanning år 20 år 11

7 PROSJEKT NY Jobb! Mars 2009 ble prosjektet NY Jobb! startet i samarbeid med Trondheim kommune. Prosjektet har som mål å gi deltakere i tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid i Prima, Stavne KF og dagsentrene i Trondheim kommune muligheten til å komme ut i jobb i ordinære bedrifter. Ved utgangen av 2011 er det hele 53 personer som har fått tilbud om jobb i ordinære bedrifter. RBK ung i jobb September 2011 ble samarbeidsprosjektet RBK ung i jobb startet sammen med Stavne KF, Rosenborg Ballklub og NAV. Dette er et tilbud til ungdom i alderen år som står utenfor skole eller arbeidsmarkedet. Prosjektet gir muligheter for opplæring og arbeidspraksis i Rosenborg Ballklub og hos deres samarbeidspartnere i næringslivet, med mål om å komme i jobb. Prosjekter er nå i starten av 2012 godt i gang og flere av deltakerne har allerede kommet i arbeid eller andre aktive tiltak. Prima har også i perioden deltatt i et finansieringsprosjekt vedr. tiltaket Arbeid med Bistand. Utviklingen i tall Siden 1992 har det vært en betydelig vekst i omsetning, antall ansatte og antall deltakere Total omsetning 10 mill 23,2 mill 41,7 mill 70 mill 89,7 mill Antall ansatte Antall deltakere Antall deltakere i Varig Tilrettelagt Arbeid har vært stabil på 105 deltakere siden 1993, men det har vært en økning av deltakere i tiltak av kortere varighet. I 2011 er det 64 deltakere i tiltak vunnet gjennom anbud. Ett av kravene i samarbeidsavtalen med NAV er formidlingstall, og disse har under tiden variert noe, men Prima har hele tiden vært på gjennomsnittet for attføringsbedrifter i landet for øvrig. I 2011 er formidlingsresultatet i tiltakene Arbeid med Bistand, Oppfølging og Kvalifisering på 35 %. SamarbeidspartnerE år 20 år 13

8 PRAKSIS Catering Kjøkken og møbler Dekk og service Bedriftens avdelinger er virkemiddel for at våre deltakere skal nå sine attføringsmessige mål. Dette betyr at Prima er en dynamisk bedrift hvor vår produksjon stadig er i endring for å møte arbeidslivets krav og behov. Ledelsen evaluerer kontinuerlig om bedriftens avdelinger er gode og nyttige praksisplasser for våre deltakere, samt om arbeidsoppgavene er relevante i forhold til dagens arbeidsmarked. Dette er også alltid hovedfokus når vi vurderer oppstart av nye avdelinger og/eller andre arbeidsoppgaver. Som en av Trondheims største innen catering så kan Prima levere det aller meste innen mat. Vi leverer både til bedrifter og private. Kantinedrift Prima drifter flere kantiner i Trondheim. Spør oss gjerne om tilbud for kantinedrift. Besøk vår butikk i Ringvålveien 8 på Heimdal. Prima leverer kvalitetsmøbler i heltre for fritidsbolig og hjem. Vi er også forhandler av danske Aubo sine innredninger for kjøkken, bad og garderober. Ta kontakt for et tilbud. Dekk og service er en komplett tjeneste for lagring, vedlikehold og montering av hjul til personbiler og varebiler under 3,5 tonn. Vi leverer dekk og felger fra de fleste aner kjente produsenter. Vi har også en egen transportavdeling. Deltakere fra alle tiltak vi forvalter er integrert i bedriftens ulike avdelinger. Ved hver enkelt produksjonsavdeling er det ansatt en avdelingsleder/arbeidsleder som har ansvaret for den daglige driften av avdelingen. Disse innehar spisskompetanse i forhold til fagområdet ved avdelingen og følger opp deltakere i arbeidshverdagen, samt gir opplæring i de ulike fagområdene. I tillegg er det til hver enkelt avdeling tilknyttet en fast veileder. Veilederne har helse- og/eller pedagogisk bakgrunn eller lignende, og har det attføringsfaglige ansvaret ved hver enkelt avdeling. Dette vil i praksis si at alle våre deltakere til en hver tid følges opp av en veileder gjennom hele tiltaksperioden, samt en arbeidsleder/operatør ved avdelingen. Sammen har disse ansvaret for å tilrettelegge arbeidshverdagen for den enkelte deltaker. Prima er godkjent lærebedrift innen fagene: Møbelsnekkerfaget Logistikkfaget Platearbeiderfaget Sveisefaget Møbeltapetsererfaget Institusjonskokkefaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Kontor- og administrasjonsfaget. CNC-maskineringsfaget Aktivitørfaget Renholdsfaget Hjulutrustningsfaget Dette innebærer at deltakere tilknyttet oss har muligheten til å få tilpasset fagopplæring og fagbrev innen nevnte områder. Skistua Med idyllisk beliggenhet i Bymarka ca 15 min fra Trondheim sentrum så er Skistua et spennende valg for deres arrangement. Glimrende utsikt og særegne lokaler skaper spesielle rammer som vil gi en positiv opplevelse. Prøv Skistua på kurs, møter eller selskap. Frukt Skap trivsel og glede på arbeidsplassen. Alle vet det er sunt med frukt, og det kan også bidra til mindre sykefravær. Inngå en avtale med Prima om et fast abonnement på levering av frukt på deres arbeidsplass. Vi leveres fruktkurver på 4 eller 6 kg. Hver kurv består av 7-9 forskjellige typer som varierer etter sesong. Kongsvegen barnehage Kongsvegen Barnehage er en privat barnehage, eid av Prima med fokus på idrett og uteaktiviteter. Det er plasser for barn mellom 0 og 6 år. Barna er fordelt på 3 avdelinger i 3 ulike aldersgrupper. Mekanisk Prima er Norges eneste produsent av paraboler, samt at vi produserer festemateriell for paraboler. Vi har en velutstyrt maskinpark som gir oss muligheten til å påta oss mange ulike oppdrag. Pakk og mont Vår pakke & monteringsavdeling tar gjerne oppdrag innen: pakk ing, montering, plastkrymping, prising av varer, bretting, liming, sortering, kabelproduksjon, spiling av plakater/kalendere med mer. Spør oss om tilbud. Møbelomtrekking Vi stopper opp på tradisjonelt vis med fjærbinding og bruker naturmaterialer som jute, alfagress og krøllhår. Vi gjør også tilskjæring av puter i skumplast etter mål. Vi trekker om alle slags møbler, både til private og kontormøbler til bedrifter. Vi kan også ta reparasjoner, samt sy puter og løse trekk år 20 år 15

9 TILTAK Avklaring Arbeid med Bistand Arbeidspraksis Prima har lang erfaring med å jobbe med mennesker som har behov for ekstra bistand for å lykkes i tilbakeføring mot jobb. Vi tilbyr mange ulike tiltakstjenester og vi bistår en bred målgruppe med varierende grad av behov for hjelp på veien mot jobb. Det er NAV som formidler personer til de ulike tiltak vi forvalter. Vi er godt kjent blant alle lokale NAV- kontor i Trondheim og de uttrykker at de er godt fornøyd med den jobben vi gjør. Gjennom våre tjenester foretar vi en helhetlig tilnærming til hver enkelt person og individuell oppfølging er vårt fokus. Avklaring er individuelle tiltak for deg som trenger å kartlegge dine ressurser og videre muligheter i arbeidslivet. Vi har to tilbud innen Avklaring. Både til de som trenger kartlegging og veiledning, og de som trenger å kombinere dette med arbeidspraksis. Arbeid med Bistand (AB) skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på å integrere personer med behov for tilrettelegging for å få eller beholde arbeid. Gjennom Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet (APS) får du muligheten til å prøve deg i arbeid ved én eller flere av våre avdelinger. Tiltaket er for personer som trenger tett og bred oppfølg ing over en lengre periode for å finne en realistisk vei videre ut i arbeidslivet. Vi tilbyr blant annet kompetansekartlegging, karriereveiledning, avklaring, fagopplæring, kurs, arbeidspraksis og jobbformidling. Vi har høy kompetanse innen helsefag, kvalifisering, formidling og oppfølging, og verktøykassen består også av et stort nettverk mot næringslivet i Trondheim. En periode i Prima kan inkludere hjelp til å finne et egnet arbeid basert på egen kompetanse, ressurser og interesser gjennom avklaring, motivasjonsarbeid og arbeidstrening internt i Prima eller på en ekstern bedrift i tett samarbeid med oss. Målet er ordinær jobb for de aller fleste. Vilje Viser Vei For personer med psykiske lidelser kan vi tilby et litt annerledes opplegg mens en gjennomfører arbeidspraksis hos oss. Deltaker arbeider ved en avdeling, og samtidig gis det tilbud om dager med annet innhold, som turer, bedriftsbesøk, ulike tema som det diskuteres eller undervises i. Varig Tilrettelagt Arbeid Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) i arbeidsmarkedsbedrift retter seg mot personer som har fått sin arbeidsevne varig og vesentlig nedsatt og som anses å ha behov for spesiell tilrette legging og tett oppfølging. Oppfølging Oppfølging er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger personlig bistand til å få eller beholde et arbeid som passer for deg. Oppfølging er et tilbud til deg som har behov for mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det NAV kan tilby. Tiltaket tilpasses ditt individuelle behov. Gjennom vår bredde i tiltak og kompetanse har vi mulighet til å hjelpe både de som bare trenger kort og konkret bistand for å komme i jobb, og de som trenger litt lengre tid på denne prosessen. En viktig suksessfaktor i formidlingsjobben er at vi både er en støttespiller for arbeidssøker og arbeidsgiver. Vår mål er at både arbeidssøker og arbeidsgiver er fornøyd når vi avslutter vårt samarbeid med dem. Gjennom vårt medlemskap i Læringsnettverket, en del av vår bransjeorganisasjon, kan vi tilby kartlegging og opplæring innen blant annet lese- og skrivevansker, og tallbehandlingsvansker. Vi har også over tid hatt et samarbeid med NKI hvor vi tilbyr kurs /utdanning med spesialiserte opplegg for den enkelte. Kvalifisering Kvalifisering i Prima skal gi personer med nedsatt arbeidsevne høyere kompe tanse. Tiltaket gjennomføres i reelle bedriftsmiljøer. Som deltaker i Kvalifisering er du midlertidig ansatt i bedriften med arbeidskontrakt. Målet for tiltaket er at det skal lede til ordinært arbeid eller til videre utdannelse. Tilrettelagt Arbeid Deltakere i Tilrettelagt Arbeid i arbeidsmarkedsbedrift er fast ansatt i bedriften. Ansatte i arbeidsmarkedsbedrifter har de samme rettigheter og plikter som arbeidstakere i det ordinære arbeidslivet. Fagopplæring Prima har et samarbeid med opplæringskontoret i Sør-Trøndelag og vi er en godkjent lærebedrift innen hele 13 områder. Dette tilbudet gjelder også ordinære lærlinger år 20 år 17

10 FREMTIDEN Fredrik Langfeldt Fremtiden vil nok by på endring i rammebetingelser for attføringsbedrifter, og dette vil igjen kreve at Prima som organisasjon er fleksibel og omstillingsdyktig, samt at ansatte har høy kompetanse innen de områder som etterspørres. Målet for deltakere er å komme ut i ordinært lønnet arbeid så fremt de er i stand til dette, og bruken av eksterne treningsarenaer må derfor øke i omfang. Over tid har vi opparbeidet et stort og bredt nettverkssamarbeid med næringslivet. Vårt innsalg til dem skal fortsatt være å legge til rette, samt bistå med vår kompetanse til at flest mulig kan videreføres til ordinært arbeid. Ifølge NHO trenger næringslivet arbeidskraft, og vil gjerne bidra til det som gir samfunnsmessige gevinster ved at vi får flere ut i jobb og færre på uførepensjon. Det kreves stadig forandring av interne treningsarenaer og evnen til å tenke nytt, noe Prima mener blir godt ivaretatt i bedriften. Vi har erfart at i denne tilpasning er det ingen ulempe å være stor, allsidig samt kunne betjene mange praksisområder. De neste 10 årene vil nok innebære store endringer for hvordan en må organisere dette, men det antas at det fortsatt vil være et stort behov for også de skjermede praksisområder. Det er jo et spenningsmoment hva som eventuelt vil skje med disse tiltakene, men uansett politiske føringer tror vi som attføringsvirksomhet at en må tilpasse seg de krav som markedet til enhver tid etterspør. Det er også en erfaring at nye NAV-tiltak i vår virksomhet har bidratt til en positiv utvikling, da dette har tilført ny kompetanse som også deltakerne i de skjermede tiltakene nyter godt av. Årets deltagere i TV-serien Ingen grenser på NRK, viste oss hvordan 11 sterkt funksjonshemmede besteg toppen av Snøhetta. Disse utførte, gjennomlevde, trosset og til slutt oppnådde det mål de hadde satt seg. Deltagerne viste oss at uavhengig av type funksjonshemming og utfordringer, er det ofte i hodet at problemene sitter sterkest og at det videre er i hodet løsningene ligger. De har bevist at en funksjonshemning ikke behøver å være til hinder for å nå de mål en setter seg. Gjennom gjensidig forståelse, holdninger og samarbeide - er det meste mulig. I vår sammenheng handler det ofte om det samme nemlig mestring. Herunder at det også legges til rette muligheter på arbeidsmarkedet i langt større grad enn i dag. Det å ha tro på seg selv, og at så vel samfunnet samt vi som i vårt arbeid skal bistå - har tro på dem, og deres muligheter i arbeidslivet. I likhet med TV-serien, handler det også om å synliggjøre de gode historier om alle de som lykkes - som vi etter hvert har mange av. I en felles samhandling med næringslivet hvor vi bygger på en del av disse prinsipper, har vi tro på at flere etter hvert vil bidra til at stadig flere gis mulighet for ordinært lønnet arbeid. I Prima skal vi fortsatt være opptatt av at dette må bevisstgjøres og praktiseres helhetlig. For NAV er det viktig hele tiden å kunne justere sin kurs etter behovet i arbeidsmarkedet. Prima har som mål å tilpasse seg dette, samt ivareta våre deltakere, ansatte og sikre videre vekst for selskapet med de verdier som er bygd opp gjennom 20 år år 20 år 19

11 Prima AS Idrettsveien Heimdal

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET FOR OG MED MENNESKER Gjennom ENTUSIASME OG ARBEIDSGLEDE får vi ting til å gro ATTFØRING Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid

Detaljer

ASVO Bjørkelangen AS

ASVO Bjørkelangen AS Eiermøte i Aurskog-Høland kommunestyre 10. februar 2014 ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen Vår organisasjon 10 ordinært ansatte 25 personer sysselsatt i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 24 personer

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter?

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Bodil Løkken Bendiksen Adm direktør Hvem er vi? Norasonde AS etablert i 1960 Har i dag 105

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen?

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? IA-dag Modum kommune 20. februar 2015 Sverre Pedersen Daglig leder Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål en bro til arbeidslivet

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS PERSONLIG UTVIKLING OG ØKT LIVSKVALITET GJENNOM MENINGSFYLT ARBEID EN SAMARBEIDSPARTNER DU KAN STOLE PÅ Jæren Industripartner AS er eid av de tre Jær-kommunene

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Vi snur nedturer til oppturer

Vi snur nedturer til oppturer Vi snur nedturer til oppturer Visjonen: Vi skaper fremtiden Formål Enter Kompetanse AS har til formål å drive attføring, det vil si opplæring og læring av yrkesvalghemmede ved: fabrikasjon, omsetning og

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Økt etterspørsel etter arbeidskraft Antall registrerte ledige og tilgangen av ledige stillinger i media. Sesongjusterte tall.

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten:

Saksframlegg. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: Saksframlegg DAGTILBUD - MÅL OG INNHOLD Arkivsaksnr.: 10/2594 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende mål og innhold for dagtilbudstjenesten: 1. Dagtilbudstjenesten

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand (AB) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Arbeid med bistand" (AB) Trykk: Eikli as - grafisk ATTFØRINGSBEDRIFTENES BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET ARBEID MED BISTAND Innledning

Detaljer

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere.

Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. Vekst Din samarbeidspartner for varer, tjenester og motiverte medarbeidere. 22.05.2009 Vekst LePro AS Hva tilbyr Vekstbedriftene?... 2 Vi er 9500 mennesker i mer enn 220 bedrifter.... 3 Rekruttering....

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv

Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Nordisk sosialforsikringsmøte 9. juni Erfaringer fra forsøk med arbeidsmarkedstiltak i ordinært arbeidsliv Ane Stø, Tiltaksseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet Forsøk med bruk av ordinært arbeidsliv

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

SANDNES PRO-SERVICE UTVIKLER MENNESKER VISJON. Vi skaper muligheter!

SANDNES PRO-SERVICE UTVIKLER MENNESKER VISJON. Vi skaper muligheter! VISJON Vi skaper muligheter! Vi ønsker at vår virksomhet skal springe ut fra en tydelig visjon om å skape muligheter. Dette skal være selve nerven i vår tenking og vår selvforståelse. SANDNES PRO-SERVICE

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Intensjonsavtale mellom ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Innledning Formålet med denne intensjonsavtalen er å etablere et grunnlag for samarbeid mellom attføringsbedriftene i Vestfold.

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

D I N J O B B E R V Å R J O B B!

D I N J O B B E R V Å R J O B B! VEKST og UTVIKLING for enkeltpersoner og bedrifter Individuell veiledning/oppfølging Kurs /gruppeveiledning Trening m/veiledning individuelt eller i gruppe Inspirasjonsforedrag /prosessveiledning for grupper

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 7 21 Som et ledd i den nye månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum

IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE. Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum IPS INDIVIDUELL JOBBSTØTTE Erfaringer fra IPS-pilotene på Hadeland og Elverum Pilotprosjekter - seks utvalgte fylker NAV Hadeland i samarbeid med Sykehuset Innlandet/ Gjøvik DPS og Psykisk Helse i Gran-,

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle Strategi 2015-2017 ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) er arbeidsgiver-, interesse- og kompetanseorganisasjon for bedrifter som jobber med arbeidsinkludering gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. Visjon:

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester. Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev. ser nye muligheter

Arbeidsrettede tjenester. Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev. ser nye muligheter Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre .mestring og vekst! Eiere Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Ole Jørgen Olsen Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen.

Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Visjon Personalpartner skal legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Målsetting: Vi er en fleksibel kompetansebedrift innenfor

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

YTRE NAMDAL VEKST AS

YTRE NAMDAL VEKST AS VEKST Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre.....2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig leder i Ytre Namdal Vekst

Detaljer

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb!

Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! Bedriftsmarkedet Lønnstilskudd med oppfølging; Verdens beste jobb! AAP som lønnstilskudd: Formålet er å bidra til at flere mottakere av arbeidsavklaringspenger skal få arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.

Detaljer

Attføringsbransjens ulike faglige tilbud og hvordan dere kan bruke oss

Attføringsbransjens ulike faglige tilbud og hvordan dere kan bruke oss Attføringsbransjens ulike faglige tilbud og hvordan dere kan bruke oss Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbedriftene www.attforingsbedriftene.no Målet vårt: Attførings- og innovasjonsbedriftene

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad 7.6.2016 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid 14 1

Detaljer

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud»

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Stavanger 2. november 2015 Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Ulike tiltaksordninger for unge voksne Jan Erik Grundtjernlien Arbeids- og velferdsdirektoratet // Tiltaksseksjonen Ekspertgruppens anbefaling

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen 1 Kartlegg virksomhetens behov Når dere lyser ut en stilling bør dere ha en klar plan for hvilke arbeidsoppgaver

Detaljer

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen

Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen 1 Kartlegg virksomhetens behov Når dere lyser ut en stilling bør dere ha en klar plan for hvilke arbeidsoppgaver

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard Foto: ricardofoto.no Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard INNLEDNING Standarden angir medlemsbedriftenes basisnivå for tjenesten innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Standarden

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 6 21 Som et ledd i den nye månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med

Detaljer

Dagskonferanse 1 mars 2016

Dagskonferanse 1 mars 2016 Dagskonferanse 1 mars 2016 «NAV; situasjonsbilde og virkemidler» Grunde Grimsrud/ NAV-leder i Porsgrunn Det er opp til kommunene hvilke integreringstjenester de ønsker at NAV skal ha ansvar for i kommunen

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging

Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging Et arbeidsrettet tilbud til personer med psykiske helseplager Vilje viser vei Kurs i oppdatering og yrkesplanlegging ser nye muligheter Sliter du med psykiske helseplager og ønsker å komme ut i jobb? Vi

Detaljer