God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 Jubileumsberetning

2 Innholdsfortegnelse Adm.dir. 3 Om Prima, Visjon og hovedmål, Verdier 4 Hilsen fra Trondheim kommune 5 Hilsen fra Trondheim Røde Kors 6 Hilsen fra NAV 7 Etableringen av Prima 8 Historien frem til i dag 9 Prosjekt 12 Utviklingen i tall 12 Oversikt praksisområder 14 Oversikt tiltak 16 Fremtiden for Prima/bransjen 19 God attføring åpner næringslivets dører Ved etablering og registrering av Prima den 12. mars 1992 var det ikke mange, selv ikke blant de mest optimistiske, som kunne forutsi selskapets utvikling fra oppstarten og frem til dette jubileet som vi nå står overfor. Den oppmerksomme leser, mest sannsynlig en av våre kontinuitetsbærere, som også var ansatt for 10 år siden, ser at denne innledning skrev jeg også i jubileumsberetningen for 10 år siden. Denne påstanden er like korrekt i dag etter nye 10 år og for dagens 20-års jubileum i Vi har imidlertid nok engang mer enn doblet aktiviteten og omsetning de siste 10 årene i selskapet. For mange med uførepensjon vil det fortsatt være et stort behov for tilrettelagte faste arbeidsplasser i Prima. Her skal vi videreutvikle og tilpasse vår produksjon slik at arbeidsforholdene oppfattes som meningsfylte, samt bidrar til inkludering av den enkelte. Adm.dir.., Atle Magnar Angvik Enhver av oss vet noe om betydningen av å bli verdsatt i jobb samt muligheten for medbestemmelse. Å ha status som arbeidstaker i vår virksomhet endrer ikke behovet, snarere er betydningen ofte mye sterkere for nettopp denne gruppen. Mestring handler om det å tro på seg selv, og i vårt arbeide handler det da også om at vi tror på dem og deres muligheter. Når jeg kjører bil er det viktigste å se gjennom frontruta, med andre ord fremover, og ikke i bakspeilet. Denne jubileumsberetningen viser at vi har dannet oss et godt grunnlag som attføringsdrift i tiden fremover. Som attføringsbedrift må vi selge inn troen på nytteverdien av vårt arbeide ovenfor næringslivet. Herunder er det viktig, som i ethvert salg, at vi har et godt omdømme. Primas visjoner, verdier og strategier er i denne sammenhengen et viktig grunnlag og fundament. Omgivelsenes erfaringer med våre tjenester og produkter sier mye om vår profesjonalitet. Vårt innsalg til næringslivet skal være å tilrettelegge med vår kompetanse til at flest mulig videreføres til ordinært arbeid. Gjennom vårt nettverksarbeid overfor næringslivet skal vi gjennom god kommunikasjon fremheve felles nytteverdi for alle parter. Arbeidsgivere, deltakere og samfunnet blir alle vinnere når mennesker inkluderes i arbeidslivet. Det norske samfunn mangler arbeidskraft. Med god attføring er jeg overbevist om at vi kan bidra til å redusere dette behovet, og samtidig bedre livskvaliteten til mange. Prima skal fortsatt bidra til at enkeltmennesker gis jobbtilbud og lykkes i arbeidslivet. Vår kjernekompetanse er styrket de senere årene og jeg er mektig imponert over de ansattes evne til å påvirke enkeltmennesker i retning jobb. I disse fasene er vi ledende, men vi har et stykke vei å gå for å bli bedre i den avgjørende sluttfasen mot jobb. Her kreves det arbeidsgivernettverk og selgere som forstår seg på attføring, men også hva næringslivet krever. Det er her de neste skrittene må tas de nærmeste årene. Det er viktig å merke seg følgende: En såkalt arbeidsufør kan være fullt ut arbeidsfør dersom man finner jobben som matcher vedkommendes evner og forutsetninger. En alt for stor andel mottar i dag trygd fordi denne koblingen ikke er gjort. Prima står godt rustet med riktig kompetanse for å ta denne utfordringen overfor næringslivet. Etter disse betraktninger vil jeg aller mest ønske alle i Prima til lykke med jubileet og takker for den entusiasme, vilje og innsats hver og en legger ned i hverdagen. Godt jubileumsår! Atle Magnar Angvik Adm.dir år 20 år 3

3 OM PRIMA Personlig vekst og nye muligheter. Prima er en av Midt-Norges største attføringsbedrifter, og har et bredt tilbud gjennom mange tiltak. Hos Prima er mennesket i sentrum. Ved å øke bevisstheten om styrker og kvalifikasjoner, ønsker man å skape en endringsprosess hos den enkelte. Det er et mangfoldig av tilbud, og felles for alle er individuell tilpasning. Formidling til arbeid er en rød tråd i all virksomhet. VISJON OG HOVEDMÅL Visjon Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Hovedmål Styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet, både gjennom teoretisk og praktisk opplæring. VERDIER Ansatte i Prima har deltatt i en verdiprosess hvor det er tydeliggjort hva bedriften vektlegger, og hva som skal til for å lykkes. For å forankre visjon og hovedmål skal det være fokus på de fire kjerneverdiene: Respekt Prima vektlegger toleranse og likeverd, man skal være ydmyk og ta folk på alvor Arbeidsglede Prima er opptatt av at den enkelte skal oppleve arbeidsglede gjennom mestring av arbeid, et godt og trygt arbeidsmiljø og gode menneskelige relasjoner Kompetanse Prima skal være faglig kompetent og oppdatert for å oppnå høy kvalitet Utvikling Prima skal være utviklende for deltakere og ansatte, og være omstillingsdyktig i forhold til stadig nye krav fra omgivelser og kunder RESPEKT ARBEIDSGLEDE KOMPETANSE UTVIKLING 4 20 år 20 år 5

4 6 20 år 20 år 7

5 ETABLERINGEN AV PRIMA AS Primas forhistorie strekker seg så langt tilbake som 1917 da Klæbu off. Pleiehjem ble etablert. Fylkeskommunen tok over ansvaret for driften i 1971, og navnet ble deretter byttet til Hallsetheimen i Hallsetheimen ble gradvis bygget ut som en sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede i Sør- og Nord-Trøndelag, og Møre og Romsdal. En liten gruppe ble skilt ut fra Hallsetheimen i 1968 og etablerte seg i Møllerbakken. To år senere flyttet denne virksomheten til et bedre egnet lokale på Lade. Bedriften fikk navnet VKO (Vi Kan Også). Virksomheten ble senere til Vernet Verksted Lade. I 1973 flyttet Hallsetheimen ut nok en gruppe på 24 personer (inklusive ansatte) til leide lokaler hos Mørreaunet Snekkerfabrikk på Heimdal - på samme sted som Prima AS holder til i dag. Denne enheten ble kalt Vernet Verksted Heimdal. På 1980-tallet etablerte Trondheim kommune en organisatorisk enhet for funksjonshemmede. Etter hvert ble OAS (Opplæring- Arbeid-Sysselsetting) ett av de tilbudene som ble opprettet, og som ved inngangen til 1990-tallet fikk status som ASVO-bedrift (ArbeidsSamVirke i Offentlig virksomhet). Begrepet ASVO er i dag erstattet av VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid). Tidlig på nittitallet kom reformen for psykisk utviklingshemmede (HVPU) der det sentralt ble avklart at kommunene skulle ha hovedansvaret for etablering av arbeidsaktiviteter til denne målgruppen. Hallsetheimen ble nedlagt i 1990/91 som en følge av HVPU reformen. For å styrke satsningen videre gjorde formannskapet og bystyret i 1992 et vedtak om at det skulle etableres et aksjeselskap. Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde Kors (40 %) skulle være eiere. Det nye selskapet skulle være tuftet på OAS, Vernet Verksted Heimdal og Vernet Verksted Lade. Etter en navnekonkurranse falt valget på Prima, som står for Produksjon, Industri, MontAsje. Prima AS ble etablert 12. mars HISTORIEN FREM TIL I DAG Ved 10-års jubileet i 2002 ble det utarbeidet en beretning som omhandlet de mest sentrale hendelser de 10 første årene. Vi vil her forsøke å oppsummere i grove trekk det vi mener er det mest sentrale i Primas historie Idrettsveien2 Da vi feiret 10-års jubileum i 2002 var huset vårt i Idrettsveien kun en grunnmur etter en omfattende brann i 2001, men planleggingen av ett nytt og større bygg var allerede i gang. I juni 2003 sto nybygget endelig klart med 3 etasjer og et areal på 3500 kvm. Flere avdelinger som tidligere var spredt kunne nå samles under samme tak. Dette ga rasjonelle gevinster, og ikke minst muligheten for et tettere samarbeid og felles tilhørighet. Tiltakene, bransjen og Equass I jubileumsberetningen fra 10-års jubileumet i 2002 står det: I dag har våre tiltak målgrupper som omfatter alle typer yrkeshemninger, og har en klar målsetning om kvalifisering til det ordinære arbeidsmarkedet Det samme målet gjelder fortsatt, men i dag inkluderer det alle personer som trenger bistand for å komme seg inn på det ordinære arbeidsmarkedet. Prima har også gjennom et samarbeidsprosjekt med Trondheim kommune bidratt til at flere deltakere innen tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid har fått lønnet arbeid i ordinære virksomheter. Den største endringen de siste 10 årene i attføringsbransjen er at NAV har valgt å anbudsutsette flere nye tiltak, og dette har hatt innvirkning på satsningsområder innen Prima. Det er flere sentrale prosesser som har skjedd det siste 10-året som har bidratt til en økt bevisstgjøring på hva som er kjernevirksomheten i Prima. Alle ansatte i selskapet har derfor fokus på at deltakere i tiltak har en klar målsetting. Arbeid i ordinær virksomhet er i utgangspunktet målet for alle deltakere. NAV Sør-Trøndelag har gjennomført en godkjenningsprosess av Prima som tiltaksarrangør i Denne gjelder for 6 år Ett av kravene i godkjenningen er at man skal ha et kvalitetssystem for attføringstjenestene. Prima valgte derfor i 2008 å sertifisere seg i henhold til kvalitetssystemet Equass, og etter en lærerik prosess ble bedriften sertifisert oktober Prima ble også resertifisert høsten I tillegg så er det besluttet å sertifisere barnehagedriften i henhold til Equass. Dette er et samarbeidsprosjekt med attføringsbarnehagene I 2008 ble det gjennomført en verdiprosess hvor samtlige ansatte deltok. Hensikten var å skriftliggjøre Primas verdier, og disse ble etter mye arbeid presentert i mai Det ble også besluttet å kåre en verdihelt blant ansatte annenhver måned. Kandidater blir nominert av medarbeidere i Prima I dag er det langt større fokus på den samlede kompetansen og kompetanse er også en av Primas verdier. Økt kompetanse og tilførsel av annen kompetanse gjennom nyansettelser har ført til styrkede muligheter innen anbudskonkurranser, samt bidratt til å videreutvikle selskapet Antallet faste tiltaksplasser for de skjermede tiltakene har vært stabil siden 2002, men det har under årene vært betydelig variasjon når det gjelder midlertidige plasser. Noe som har hatt betydning for selskapets utvikling, da dette har krevd omstillingsevne og fleksibilitet for å kunne ta imot økt oppdragsmengde, alt etter hva hovedoppdragsgiver NAV har etterspurt. I 2005 fikk Prima tildelt plasser innen Arbeidspraksis og Arbeid med Bistand i tiltaket Vilje Viser Vei som er en del av statens storbysatsning for mennesker med psykiske lidelser. Dette er et prosjekt som blir avviklet ved utgangen av Etter å ha levert inn anbud utlyst av NAV, fikk Prima tilslag i 2008 og ble leverandør av tiltaket Individuell Oppfølging, som dessverre ble avsluttet i 2008, men erstattet av tiltaket Oppfølging, hvor bedriften fortsatt er leverandør. I 2009 ble det en hektisk høst da Prima vant anbudene Arbeidstrettet Rehabilitering og Avklaring som til sammen var planlagt å skulle gi tilbud til 280 deltakerne fordelt på Trondheim, Melhus og Malvik. Disse tilbudene ble gitt i samarbeid med henholdsvis Fretex AS og KI Kompetanse AS. Dette med å samarbeide med andre bedrifter om et tiltak var nytt og ble en spennende, lærerik og positiv utvikling. Uheldigvis valgte oppdragsgiver NAV å avslutte disse oppdragene, for å legge dem ut på anbud igjen i Prima vant da igjen anbudet på Avklaring i samarbeid med KI kompetanse, og det løper fortsatt år 20 år 9

6 Øvrige praksisområder Pakke og monteringsavdelingen har eksistert før etableringen av Prima og er fortsatt en viktig avdeling. Det utføres ulike oppdrag innen pakking og montering. Autronica har vært én av hovedoppdragsgiverene siden før etableringen av Prima, og er fortsatt en stor kunde. I jubileumsberetningen ved 10-årsjubileet ble det skrevet at avdelingen Transport og service er et satsningsområde, og de driver i dag dekkhotell, samt påtar seg ulike oppdrag innen bilpleie og utfører mindre servicer. Det er i dag 12 biler som benyttes til ulike kjøreoppdrag internt i bedriften, og eksterne oppdrag for kunder. Avdelingen har også tidligere hatt større oppdrag innen vedlikehold av busskur og bysykler, men dette ble avsluttet i I 2003 kjøpte Prima bedriften Norsat AS på Røros og ble med det Norges eneste parabolprodusent. Dette er produksjon som fortsatt utføres ved Mekanisk avdeling. Snekkerverkstedet har vært med nesten helt siden etableringen av Prima, og i 2005 ble det utviklet en ny produktserie innen hyttemøbler og hyttekjøkken, og disse ble godt mottatt i markedet. Pga. høye produksjonskostnader ble Primas snekkerverksted avviklet i I stedet ble det i mars 2011 startet en butikk på Heimdal som fortsatt selger hyttekjøkken og møbler, samt kjøkken- og baderomsinnredninger for danske Aubo. I 2006 startet Prima Trøndelags første, og så langt eneste, attføringsbarnehage. Kongsvegen barnehage er lokalisert på Heimdal, og har kapasitet for 54 barn med fokus på idrett og uteaktiviteter. Barnehagen har blitt et populært praksisområde for deltakere, men har også lyktes i å gjøre barnehagen attraktiv for foreldre i Trondheim. Barnehagen har derfor god innsøking. Praksisområdene Som de fleste andre arbeidsmarkedsbedrifter har Prima drevet med mange ulike oppdrag. Det er en stadig utfordring å skulle tilpasse praksisområder etter hva markedet etterspør av arbeidskraft, og at deltakere får en best mulig tilpasset arbeidsutprøving og avklaring. Bedriften har også en stor gruppe innen tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid, og det tilstrebes til enhver tid å tilby en meningsfylt arbeidsdag. På produksjonssiden har det i løpet av de siste 10 år skjedd en endring på fokus. Før var selve produksjonen viktigst, men nå er det attføring som er hovedmålet. Produksjonen har blitt en del av en større verktøykasse for å kunne få deltakere videre. I løpet av det siste 10-året har Prima utviklet seg fra å være en bedrift med størst fokus på produksjon til å bli en kvalifiseringsbedrift med hovedfokus på deltakere og hva de skal oppnå ut av et opphold hos Prima. Frukt og mat Her har det vært en betydelig vekst siden 1992, og navnet har vært det samme hele tiden Prima frukt og mat. Det er også en egen logo for denne virksomheten. Det driftes i dag flere kantiner, samt et eget cateringkjøkken som har fått et meget godt renome blant Trondheims befolkning. Dette er også en fagretning hvor flere deltakere har tatt fagbrev, samt at det er et tilbud for ordinære lærlinger. Det tilbys i dag Arbeidspraksis og Avklaring innen områdene: kontorfag, resepsjon, renhold og vaktmestertjenester. Prima er godkjent lærebedrift innen ulike fag og kan derfor tilby deltakere å ta fagbrev. Det foreligger p.t. godkjennelse som lærebedrift innen hele 12 fagretninger. Flere har tatt sitt fagbrev i Prima, både deltakere i tilrettelagt lærlingeløp og ordinære lærlinger. Logo og markedsføring Selskapet logobruk har vært oppdatert flere ganger siden oppstarten, og Primas første logo var robust og synlig, og hadde underteksten Trondheim. Den ble etter hvert vurdert som litt kjedelig, og i 1998 ble det i tillegg laget noen maskotter i logoen. Etter en intern navnekonkurranse fikk disse navnene Vera og Vegard, og det ble ansett som en god ide som var tidsriktig i forhold til øvrige trender. I 2002 ble derimot maskottene fjernet, og det ble samtidig en modernisering av fonter, samt underteksten Nærhet og mangfold ble tatt i bruk. Det ble også laget tre nye logoer for områdene: Prima Frukt og mat, Prima Produksjon og Prima kvalifisering. Hensikten med dette var å bli mer tydelig i forhold til markedsføringen. I 2008 ble undertekst i hovedlogo endret til Kvalifisering. Dette pga. at man ville signalisere langt tydeligere at kjernevirksomheten var kvalifisering. Det ble besluttet å beholde logo for Prima frukt og mat, da denne var blitt benyttet mye i markedsføring og derfor godt innarbeidet. I 2011 ble det publisert nye og tidsriktige hjemmesider for Prima: Prima har nå valgt å fremstå med ny logo, som er enklere og mer tidsriktig, til 20-årsjubileet. Den nye logoen betår kun av navnet PRIMA, og et grafisk symbol. Det grafiske symbolet er tenkt å kunne assosieres med f.eks: øre, munn, øye, hjerte, blad med mer. Dette er i overført betydning verdier som sammenfaller med Primas verdier og virke. Prima har tidligere også driftet flere kantiner og kaféer i en gitt periode i løpet av sine 20 år. Fruktavdeling tilbyr fruktabonnement til bedrifter i Trondheim, og leverer i dag 700 kurver ukentlig, mot 200 kurver i Prima har i mange år hatt et godt samarbeid med Rosenborg Ballklub, og siden 2010 hatt ansvaret for matserveringen på to av Rosenborg Ballklub sine VIP-arenaer. Dette innebærer servering av opptil 600 personer på hver hjemmekamp på Lerkendal Stadion. Siste tilskuddet til Prima frukt og mat er drift av Bymarkas storstue Skistua. Driften ble overtatt i desember 2009, og i dag tilbys det: kafé, dagpakker for kurs og møter, samt selskaper. Skistua benyttes naturligvis også som en praksisplass for tiltak, og med Skistuas unike beliggenhet brukes gjerne Bymarka i forbindelse med tiltak, når det er hensiktsmessig. Når Primas ansatte skal treffes for vårfest og julebord, er Skistua stedet. Kompetanse Attføringsbransjen har de siste 20 år vært i stor utvikling og dette har ført til endrede krav når det gjelder kompetanse. I 2003 gjennomførte bedriften et felles løft for hele selskapet ved at samtlige ansatte gjennomførte opplæring innen attføringsfaglig arbeid gjennom Kallerud Kompetanse. Det har også blitt innvilget støtte for videreutdanning til ansatte, samt ved nye ansettelser vært en bevisstgjøring på å ansette søkere med en annen type kompetanse enn de kriterier som ble vektlagt ved selskapets oppstart. Dette har ført til at Prima i dag har bred kompetanse innen fagene: sosiologi, pedagogikk, veiledning, rådgivning, spesialpedagogikk og psykiatri. Det er også gjennomført flere bransjerelaterte kurs innen: skrive- og leseopplæring, rådgivning, funksjonsvurdering og karriereveiledning. Bedriftens medarbeidere innen praksisområdene har høy kompetanse og bred erfaring innen sine fagområder, og de aller fleste har fagbrev, mesterbrev eller høgskoleutdanning år 20 år 11

7 PROSJEKT NY Jobb! Mars 2009 ble prosjektet NY Jobb! startet i samarbeid med Trondheim kommune. Prosjektet har som mål å gi deltakere i tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid i Prima, Stavne KF og dagsentrene i Trondheim kommune muligheten til å komme ut i jobb i ordinære bedrifter. Ved utgangen av 2011 er det hele 53 personer som har fått tilbud om jobb i ordinære bedrifter. RBK ung i jobb September 2011 ble samarbeidsprosjektet RBK ung i jobb startet sammen med Stavne KF, Rosenborg Ballklub og NAV. Dette er et tilbud til ungdom i alderen år som står utenfor skole eller arbeidsmarkedet. Prosjektet gir muligheter for opplæring og arbeidspraksis i Rosenborg Ballklub og hos deres samarbeidspartnere i næringslivet, med mål om å komme i jobb. Prosjekter er nå i starten av 2012 godt i gang og flere av deltakerne har allerede kommet i arbeid eller andre aktive tiltak. Prima har også i perioden deltatt i et finansieringsprosjekt vedr. tiltaket Arbeid med Bistand. Utviklingen i tall Siden 1992 har det vært en betydelig vekst i omsetning, antall ansatte og antall deltakere Total omsetning 10 mill 23,2 mill 41,7 mill 70 mill 89,7 mill Antall ansatte Antall deltakere Antall deltakere i Varig Tilrettelagt Arbeid har vært stabil på 105 deltakere siden 1993, men det har vært en økning av deltakere i tiltak av kortere varighet. I 2011 er det 64 deltakere i tiltak vunnet gjennom anbud. Ett av kravene i samarbeidsavtalen med NAV er formidlingstall, og disse har under tiden variert noe, men Prima har hele tiden vært på gjennomsnittet for attføringsbedrifter i landet for øvrig. I 2011 er formidlingsresultatet i tiltakene Arbeid med Bistand, Oppfølging og Kvalifisering på 35 %. SamarbeidspartnerE år 20 år 13

8 PRAKSIS Catering Kjøkken og møbler Dekk og service Bedriftens avdelinger er virkemiddel for at våre deltakere skal nå sine attføringsmessige mål. Dette betyr at Prima er en dynamisk bedrift hvor vår produksjon stadig er i endring for å møte arbeidslivets krav og behov. Ledelsen evaluerer kontinuerlig om bedriftens avdelinger er gode og nyttige praksisplasser for våre deltakere, samt om arbeidsoppgavene er relevante i forhold til dagens arbeidsmarked. Dette er også alltid hovedfokus når vi vurderer oppstart av nye avdelinger og/eller andre arbeidsoppgaver. Som en av Trondheims største innen catering så kan Prima levere det aller meste innen mat. Vi leverer både til bedrifter og private. Kantinedrift Prima drifter flere kantiner i Trondheim. Spør oss gjerne om tilbud for kantinedrift. Besøk vår butikk i Ringvålveien 8 på Heimdal. Prima leverer kvalitetsmøbler i heltre for fritidsbolig og hjem. Vi er også forhandler av danske Aubo sine innredninger for kjøkken, bad og garderober. Ta kontakt for et tilbud. Dekk og service er en komplett tjeneste for lagring, vedlikehold og montering av hjul til personbiler og varebiler under 3,5 tonn. Vi leverer dekk og felger fra de fleste aner kjente produsenter. Vi har også en egen transportavdeling. Deltakere fra alle tiltak vi forvalter er integrert i bedriftens ulike avdelinger. Ved hver enkelt produksjonsavdeling er det ansatt en avdelingsleder/arbeidsleder som har ansvaret for den daglige driften av avdelingen. Disse innehar spisskompetanse i forhold til fagområdet ved avdelingen og følger opp deltakere i arbeidshverdagen, samt gir opplæring i de ulike fagområdene. I tillegg er det til hver enkelt avdeling tilknyttet en fast veileder. Veilederne har helse- og/eller pedagogisk bakgrunn eller lignende, og har det attføringsfaglige ansvaret ved hver enkelt avdeling. Dette vil i praksis si at alle våre deltakere til en hver tid følges opp av en veileder gjennom hele tiltaksperioden, samt en arbeidsleder/operatør ved avdelingen. Sammen har disse ansvaret for å tilrettelegge arbeidshverdagen for den enkelte deltaker. Prima er godkjent lærebedrift innen fagene: Møbelsnekkerfaget Logistikkfaget Platearbeiderfaget Sveisefaget Møbeltapetsererfaget Institusjonskokkefaget Barne- og ungdomsarbeiderfaget Kontor- og administrasjonsfaget. CNC-maskineringsfaget Aktivitørfaget Renholdsfaget Hjulutrustningsfaget Dette innebærer at deltakere tilknyttet oss har muligheten til å få tilpasset fagopplæring og fagbrev innen nevnte områder. Skistua Med idyllisk beliggenhet i Bymarka ca 15 min fra Trondheim sentrum så er Skistua et spennende valg for deres arrangement. Glimrende utsikt og særegne lokaler skaper spesielle rammer som vil gi en positiv opplevelse. Prøv Skistua på kurs, møter eller selskap. Frukt Skap trivsel og glede på arbeidsplassen. Alle vet det er sunt med frukt, og det kan også bidra til mindre sykefravær. Inngå en avtale med Prima om et fast abonnement på levering av frukt på deres arbeidsplass. Vi leveres fruktkurver på 4 eller 6 kg. Hver kurv består av 7-9 forskjellige typer som varierer etter sesong. Kongsvegen barnehage Kongsvegen Barnehage er en privat barnehage, eid av Prima med fokus på idrett og uteaktiviteter. Det er plasser for barn mellom 0 og 6 år. Barna er fordelt på 3 avdelinger i 3 ulike aldersgrupper. Mekanisk Prima er Norges eneste produsent av paraboler, samt at vi produserer festemateriell for paraboler. Vi har en velutstyrt maskinpark som gir oss muligheten til å påta oss mange ulike oppdrag. Pakk og mont Vår pakke & monteringsavdeling tar gjerne oppdrag innen: pakk ing, montering, plastkrymping, prising av varer, bretting, liming, sortering, kabelproduksjon, spiling av plakater/kalendere med mer. Spør oss om tilbud. Møbelomtrekking Vi stopper opp på tradisjonelt vis med fjærbinding og bruker naturmaterialer som jute, alfagress og krøllhår. Vi gjør også tilskjæring av puter i skumplast etter mål. Vi trekker om alle slags møbler, både til private og kontormøbler til bedrifter. Vi kan også ta reparasjoner, samt sy puter og løse trekk år 20 år 15

9 TILTAK Avklaring Arbeid med Bistand Arbeidspraksis Prima har lang erfaring med å jobbe med mennesker som har behov for ekstra bistand for å lykkes i tilbakeføring mot jobb. Vi tilbyr mange ulike tiltakstjenester og vi bistår en bred målgruppe med varierende grad av behov for hjelp på veien mot jobb. Det er NAV som formidler personer til de ulike tiltak vi forvalter. Vi er godt kjent blant alle lokale NAV- kontor i Trondheim og de uttrykker at de er godt fornøyd med den jobben vi gjør. Gjennom våre tjenester foretar vi en helhetlig tilnærming til hver enkelt person og individuell oppfølging er vårt fokus. Avklaring er individuelle tiltak for deg som trenger å kartlegge dine ressurser og videre muligheter i arbeidslivet. Vi har to tilbud innen Avklaring. Både til de som trenger kartlegging og veiledning, og de som trenger å kombinere dette med arbeidspraksis. Arbeid med Bistand (AB) skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på å integrere personer med behov for tilrettelegging for å få eller beholde arbeid. Gjennom Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet (APS) får du muligheten til å prøve deg i arbeid ved én eller flere av våre avdelinger. Tiltaket er for personer som trenger tett og bred oppfølg ing over en lengre periode for å finne en realistisk vei videre ut i arbeidslivet. Vi tilbyr blant annet kompetansekartlegging, karriereveiledning, avklaring, fagopplæring, kurs, arbeidspraksis og jobbformidling. Vi har høy kompetanse innen helsefag, kvalifisering, formidling og oppfølging, og verktøykassen består også av et stort nettverk mot næringslivet i Trondheim. En periode i Prima kan inkludere hjelp til å finne et egnet arbeid basert på egen kompetanse, ressurser og interesser gjennom avklaring, motivasjonsarbeid og arbeidstrening internt i Prima eller på en ekstern bedrift i tett samarbeid med oss. Målet er ordinær jobb for de aller fleste. Vilje Viser Vei For personer med psykiske lidelser kan vi tilby et litt annerledes opplegg mens en gjennomfører arbeidspraksis hos oss. Deltaker arbeider ved en avdeling, og samtidig gis det tilbud om dager med annet innhold, som turer, bedriftsbesøk, ulike tema som det diskuteres eller undervises i. Varig Tilrettelagt Arbeid Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) i arbeidsmarkedsbedrift retter seg mot personer som har fått sin arbeidsevne varig og vesentlig nedsatt og som anses å ha behov for spesiell tilrette legging og tett oppfølging. Oppfølging Oppfølging er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger personlig bistand til å få eller beholde et arbeid som passer for deg. Oppfølging er et tilbud til deg som har behov for mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det NAV kan tilby. Tiltaket tilpasses ditt individuelle behov. Gjennom vår bredde i tiltak og kompetanse har vi mulighet til å hjelpe både de som bare trenger kort og konkret bistand for å komme i jobb, og de som trenger litt lengre tid på denne prosessen. En viktig suksessfaktor i formidlingsjobben er at vi både er en støttespiller for arbeidssøker og arbeidsgiver. Vår mål er at både arbeidssøker og arbeidsgiver er fornøyd når vi avslutter vårt samarbeid med dem. Gjennom vårt medlemskap i Læringsnettverket, en del av vår bransjeorganisasjon, kan vi tilby kartlegging og opplæring innen blant annet lese- og skrivevansker, og tallbehandlingsvansker. Vi har også over tid hatt et samarbeid med NKI hvor vi tilbyr kurs /utdanning med spesialiserte opplegg for den enkelte. Kvalifisering Kvalifisering i Prima skal gi personer med nedsatt arbeidsevne høyere kompe tanse. Tiltaket gjennomføres i reelle bedriftsmiljøer. Som deltaker i Kvalifisering er du midlertidig ansatt i bedriften med arbeidskontrakt. Målet for tiltaket er at det skal lede til ordinært arbeid eller til videre utdannelse. Tilrettelagt Arbeid Deltakere i Tilrettelagt Arbeid i arbeidsmarkedsbedrift er fast ansatt i bedriften. Ansatte i arbeidsmarkedsbedrifter har de samme rettigheter og plikter som arbeidstakere i det ordinære arbeidslivet. Fagopplæring Prima har et samarbeid med opplæringskontoret i Sør-Trøndelag og vi er en godkjent lærebedrift innen hele 13 områder. Dette tilbudet gjelder også ordinære lærlinger år 20 år 17

10 FREMTIDEN Fredrik Langfeldt Fremtiden vil nok by på endring i rammebetingelser for attføringsbedrifter, og dette vil igjen kreve at Prima som organisasjon er fleksibel og omstillingsdyktig, samt at ansatte har høy kompetanse innen de områder som etterspørres. Målet for deltakere er å komme ut i ordinært lønnet arbeid så fremt de er i stand til dette, og bruken av eksterne treningsarenaer må derfor øke i omfang. Over tid har vi opparbeidet et stort og bredt nettverkssamarbeid med næringslivet. Vårt innsalg til dem skal fortsatt være å legge til rette, samt bistå med vår kompetanse til at flest mulig kan videreføres til ordinært arbeid. Ifølge NHO trenger næringslivet arbeidskraft, og vil gjerne bidra til det som gir samfunnsmessige gevinster ved at vi får flere ut i jobb og færre på uførepensjon. Det kreves stadig forandring av interne treningsarenaer og evnen til å tenke nytt, noe Prima mener blir godt ivaretatt i bedriften. Vi har erfart at i denne tilpasning er det ingen ulempe å være stor, allsidig samt kunne betjene mange praksisområder. De neste 10 årene vil nok innebære store endringer for hvordan en må organisere dette, men det antas at det fortsatt vil være et stort behov for også de skjermede praksisområder. Det er jo et spenningsmoment hva som eventuelt vil skje med disse tiltakene, men uansett politiske føringer tror vi som attføringsvirksomhet at en må tilpasse seg de krav som markedet til enhver tid etterspør. Det er også en erfaring at nye NAV-tiltak i vår virksomhet har bidratt til en positiv utvikling, da dette har tilført ny kompetanse som også deltakerne i de skjermede tiltakene nyter godt av. Årets deltagere i TV-serien Ingen grenser på NRK, viste oss hvordan 11 sterkt funksjonshemmede besteg toppen av Snøhetta. Disse utførte, gjennomlevde, trosset og til slutt oppnådde det mål de hadde satt seg. Deltagerne viste oss at uavhengig av type funksjonshemming og utfordringer, er det ofte i hodet at problemene sitter sterkest og at det videre er i hodet løsningene ligger. De har bevist at en funksjonshemning ikke behøver å være til hinder for å nå de mål en setter seg. Gjennom gjensidig forståelse, holdninger og samarbeide - er det meste mulig. I vår sammenheng handler det ofte om det samme nemlig mestring. Herunder at det også legges til rette muligheter på arbeidsmarkedet i langt større grad enn i dag. Det å ha tro på seg selv, og at så vel samfunnet samt vi som i vårt arbeid skal bistå - har tro på dem, og deres muligheter i arbeidslivet. I likhet med TV-serien, handler det også om å synliggjøre de gode historier om alle de som lykkes - som vi etter hvert har mange av. I en felles samhandling med næringslivet hvor vi bygger på en del av disse prinsipper, har vi tro på at flere etter hvert vil bidra til at stadig flere gis mulighet for ordinært lønnet arbeid. I Prima skal vi fortsatt være opptatt av at dette må bevisstgjøres og praktiseres helhetlig. For NAV er det viktig hele tiden å kunne justere sin kurs etter behovet i arbeidsmarkedet. Prima har som mål å tilpasse seg dette, samt ivareta våre deltakere, ansatte og sikre videre vekst for selskapet med de verdier som er bygd opp gjennom 20 år år 20 år 19

11 Prima AS Idrettsveien Heimdal

Et tilbakeblikk med vekt på de siste 10 år FØRT I PENN AV ARNE KRISTIAN SIVERTSEN

Et tilbakeblikk med vekt på de siste 10 år FØRT I PENN AV ARNE KRISTIAN SIVERTSEN Et tilbakeblikk med vekt på de siste 10 år FØRT I PENN AV ARNE KRISTIAN SIVERTSEN FORORD Innholdsfortegnelse Arne Kristian Sivertsen Prima har ved 20-årsjubileet laget en kort beretning om hvor bedriften

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept

Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Fagkonsept Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Attføringsbedriftenes fagkonsept Revidert utgave 13. april 2010 Innhold I. Innledning:... 3 I. Målsetting... 4 II. Verdigrunnlag... 4 1. Holdninger og menneskesyn...

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT ASPERGERE FANGET I HJELPE- APPARATET LÆREKANDIDATORDNIN- GEN PÅ VIUNO MARENSROPROSJEKTET SIDE 5 SIDE 26 SIDE 14

LANDSRÅD-NYTT ASPERGERE FANGET I HJELPE- APPARATET LÆREKANDIDATORDNIN- GEN PÅ VIUNO MARENSROPROSJEKTET SIDE 5 SIDE 26 SIDE 14 LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2012 WWW.LAFY.NO LÆREKANDIDATORDNIN- GEN PÅ VIUNO SIDE 5 ASPERGERE FANGET I HJELPE- APPARATET SIDE 14 MARENSROPROSJEKTET SIDE 26 STYRELEDERS SPALTE. Våren er igjen kommet

Detaljer

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013 for ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen AS Stasjonsveien 27 1940 Bjørkelangen 63 85 38 00 post@asvobjl.no 28.02. Side 2 av 28 1. FORORD ASVO Bjørkelangen har gjennom 2012- forberedt «nye» ASVO Bjørkelangen

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes

BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE KOMPETANSE SERVICE beredt Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT AS 1969 Beredt Gruppen ble grunnlagt i 1969 02 VI BIDRAR TIL AT ANDRE

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

Tilbake i jobb med OrbitArena

Tilbake i jobb med OrbitArena INFORMASJONSAVIS 2015 Tilbake i jobb med OrbitArena OrbitArenas viktigste oppgave er å hjelpe mennesker tilbake i arbeid. Les historien om Per Holm på side 2 og 3. Les også: OrbitArena driver Ankertunet

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede feiret sitt 30-års jubileum i 2010 og vårt medlemsblad har holdt koken nesten like lenge. Etter en pause kom bladet

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet

GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet GOD ATTFØRING Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet 2012 God attføring åpner næringslivets dører TEMA: På direkten TEMA: INNHOLD 5 spørsmål til direktør Johan-Martin Leikvoll i bransjeforeningen

Detaljer

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: 201400301-1 Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 18.02.2014 Bystyret 12.03.2014 Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted

Detaljer

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2012 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Keops skal være ledende i å skape og levere tjenester som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle Keops er navnet på den største

Detaljer

Med trua på folk. Metaprint METAPRINT. en halsbrekkende øvelse i samarbeid. Evaluering ved Geir Hyrve og Tora Landrø, HiST

Med trua på folk. Metaprint METAPRINT. en halsbrekkende øvelse i samarbeid. Evaluering ved Geir Hyrve og Tora Landrø, HiST Metaprint Med trua på folk METAPRINT en halsbrekkende øvelse i samarbeid Evaluering ved Geir Hyrve og Tora Landrø, HiST Forord Denne evalueringen av utrednings- og arbeidstreningstiltaket Metaprint er

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer