Energi Norge v/stig J. Børresen. Kluge Advokatfirma DA v/frode Støle og Arne Moland \ \v1\ \armo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi Norge v/stig J. Børresen. Kluge Advokatfirma DA v/frode Støle og Arne Moland. 313694-001\1006618\v1\1006618\armo"

Transkript

1 NOTAT Til: Fra: Ansvarlig advokat: Vår ref.: Energi Norge v/stig J. Børresen Kluge Advokatfirma DA v/frode Støle og Arne Moland Frode Støle \ \v1\ \armo Dato: Oslo, 14. januar 2012 SAKEN GJELDER: Fellesføringsavtalen enkelte tolkningsspørsmål 1 INNLEDNING 1.1 Oppdraget Advokatfirmaet Kluge er av Energi Norge bedt om å vurdere enkelte tolkningsspørsmål i tilknytning til den såkalte fellesføringsavtalen ( Avtale mellom (Nettselskapet) og (Aktør) om fellesføring av lavspenningsanlegg og svakstrømsanlegg på samme masterekke eid av Nettselskapet ). Vi har vurdert følgende problemstillinger: (i) Kan Nettselskapet kreve vederlag fra Aktør når det henges opp flere ledninger i en stolperekke hvor Aktør har ledninger fra før? a. Er det i denne situasjonen hjemmel for å kreve ny etableringsavgift? b. Er det alternativt hjemmel for å kreve dekket faktiske kostnader som Nettselskapet får som følge av at det henges opp flere ledninger? (ii) Kan Telenor kreve at ulike datterselskaper i konsernet (som Telenor Norge AS og Canal Digital AS) behandles som én Aktør etter fellesføringsavtalen? Dette vil ha konsekvenser for hvor mange årsavgifter og etableringsavgifter Nettselskapet kan kreve inn. Våre konklusjoner er oppsummert i pkt 2 nedenfor. 1.2 Vurderingsgrunnlaget Fellesføringsavtalen består av et tosiders avtaleformular ( Avtalen ), et sett med standardvilkår ( Standardvilkårene ), et vedlegg om priser/avgifter ( Prisbilaget ) og et bilag hvor sentrale begreper er definert ( Definisjonsbilaget ). Videre omfatter avtalepakken et standard søknadsskjema for fellesføring. Den någjeldende generasjonen fellesføringsavtale er et resultat av mangeårige forhandlinger mellom KS Bedrift, EBL og Telenor, som ble avsluttet 17. desember 2008.

2 Vi har også gjennomgått en tidligere versjon av fellesføringsavtalen ( Overenskomst mellom Norges Energiverkforbund og Teledirektoratet Fellesføring av lavspenningsanlegg og svakstrømsanlegg på samme masterekke. Publikasjon nr.: ). Det ble i juni 2011 avholdt et møte mellom BKK, KS Bedrift, Energi Norge og Telenor, der tolkningsspørsmål som er tema i dette notatet ble drøftet. I etterkant av møtet har Telenor sendt en skriftlig tilbakemelding til øvrige møtedeltagere, der det redegjøres for Telenors syn på avtaletolkningen. 2 KONKLUSJONER - Nettselskapet kan etter vår oppfatning ikke kreve etableringsavgift når en Aktør utvider en eksisterende fellesføring ved å henge opp flere ledninger i master hvor aktøren har ledninger fra før. Denne tolkningen har sterk forankring i avtalens ordlyd, og vi har ikke funnet relevante tolkningsfaktorer/-momenter som kan tilsi at avtalen tolkes på en annen måte enn ordlyden tilsier. Dette er drøftet i pkt 3.1 nedenfor. - Etter vår vurdering taler de beste grunner for at Nettselskapet med hjemmel i Standardvilkårenes punkt 4 annet avsnitt kan kreve dekket faktiske og nødvendige kostnader til søknadshåndtering, belastningsberegning mv som følge av utvidelse av fellesføring. Det vises til redegjørelsen i pkt 3.2 nedenfor. - Etter vår oppfatning er det ikke rettslig grunnlag for at Telenor-konsernet kan kreve å bli behandlet som én Aktør i fellesføringssammenheng. Nettselskapene bør ikke akseptere dette, både fordi det medfører bortfall av inntekter som nettselskapene har krav på, og fordi det etter vårt skjønn vil innebære at nettselskapene bryter nøytralitetsplikten i Standardvilkårenes pkt 1.2. Spørsmålet er drøftet i pkt 3.3 nedenfor. 3 TOLKNINGSSPØRSMÅLENE 3.1 Ny etableringsavgift når en Aktør henger opp nye/flere ledninger? Selve Avtalen inneholder ikke regulering av vederlagsspørsmålet. Dette er regulert i Standardvilkårenes pkt 5 Vederlag for leie av plass på nettselskapenes master. Hovedreglene følger av pkt 5.1 første avsnitt, som lyder slik: For retten til leie av plass på Nettselskapets master (fellesføring) betaler Aktør i svakstrømssonen etableringsavgift og årsavgift i henhold til prisbilag vedlegg 2. Bestemmelsen har lite selvstendig innhold utover å fastslå at betaling skjer i form av to typer avgifter, og at dette er nærmere regulert i Prisbilaget. I Prisbilaget heter det: Dagens prisstruktur videreføres i form av en etableringsavgift og en årsavgift. Følgende priser gjelder som vederlag for leie av plass på nettselskapenes master for 2009: Etableringsavgift: kr 2495 per ny fellesføringsetablering i 2009 Årsavgift: kr 52 per etablert fellesføringsmast (vår understrekning) Det som utløser etableringsavgift er med andre ord en ny fellesføringsetablering og det avgjørende tolkningsspørsmålet er da hva slags situasjon dette er. Har vi å gjøre med en ny fellesføringsetablering i avtalens forstand når en Aktør henger opp flere/nye ledninger i master hvor Aktøren har ledninger fra før? Vår ref.: \ \v1\ \armo Side 2

3 Verken Standardvilkårenes pkt 5 eller Prisbilaget definerer hva en ny fellesføringsetablering er. Det er imidlertid flere andre bestemmelser i avtaleverket som kaster lys over uttrykkets innhold, som vi skal gå gjennom i det følgende. Et naturlig sted å starte er Definisjonsbilaget. Her er uttrykket Fellesføring/Fellesføringsanlegg definert slik: Med fellesføringsanlegg i denne sammenheng forstås arrangement av en eller flere master påmontert lavspenningsanlegg tilhørende Nettselskapet og svakstrømsanlegg tilhørende Aktør(er). Definisjonen gir neppe noe klart svar på tolkningsspørsmålet. Det følger imidlertid av definisjonen at et fellesføringsanlegg oppstår ved at en eller flere master påmonteres to typer anlegg; nemlig lavspenningsanlegg og svakstrømsanlegg. Definisjonen taler derfor for at det er dette som medfører etablering av fellesføringsanlegg mens senere oppheng av flere ledninger av den ene eller den andre typen kun endrer noe som allerede etter definisjonen er et fellesføringsanlegg. Klarere tolkningshjelp får vi i Avtalen pkt 5. Bestemmelsen handler om oppsigelse av fellesføringsavtalen, og reguleringen av hva som er virkningen av oppsigelse lyder slik: Når Avtalen er oppsagt mister Aktør retten til å få nye fellesføringer inkludert nye midlertidige fellesføringer. Med nye fellesføringer menes etablering av fellesføring på master hvor Aktør ikke har fellesføring ved oppsigelsen. Etablerte fellesføringer fortsetter etter utløp av oppsigelsen med bibehold av avtalte vilkår, herunder betalingsplikt. Retten til videre drift av etablerte fellesføringer omfatter ikke rett til utvidelse av fellesføringen, som innebærer flere eller tyngre ledninger. (våre understrekninger). Her opererer avtalen altså med et helt tydelig skille mellom ny fellesføring og utvidelse av fellesføring. Nye/flere ledninger i master hvor Aktør har ledninger fra før er her klart betegnet som utvidelse av (en eksisterende) fellesføring. Det er da ikke en ny fellesføringsetablering, jf Prisbilagets formulering av hva som utløser etableringsavgift. Vi viser også til Standardvilkårenes pkt 2, som omhandler Etablering av fellesføringsanlegg. Her er det flere formuleringer som er relevante for tolkningen, uten å være avgjørende hver for seg. Størst interesse har pkt 2.2 siste avsnitt: Det kreves ikke ny søknad når ledninger/kabler i etablerte fellesføringsanlegg skal skiftes ut. Dersom fellesføringen skal utvides med flere ledninger eller kabler, må ny søknad sendes angående dette. Eventuelt avslag skal ha saklig grunn. (vår understrekning) Leser man dette i sammenheng med Avtalens pkt 5, ser vi at avtaleverket som helhet opererer med en tredeling av tiltak : - Utskiftning av ledninger i eksisterende fellesføringsanlegg (som ikke krever ny søknad) - Utvidelse av eksisterende fellesføring (som krever ny søknad iht pkt 2.2 siste avsnitt) - Etablering av ny fellesføring (som krever søknad iht pkt 2.1 og utløser etableringsavgift iht Prisbilaget) Denne forståelsen harmonerer med definisjonen av fellesføringsanlegg i Definisjonsbilaget. Vår konklusjon blir etter dette at det ikke kan faktureres ny etableringsavgift når en Aktør henger opp nye ledninger på en masterekke hvor samme Aktør har ledninger fra før. Vår ref.: \ \v1\ \armo Side 3

4 Denne tolkningen har sterk forankring i avtalens ordlyd, og vi er ikke kjent med relevante tolkningsfaktorer/- momenter som kan tilsi at avtalen på dette punktet skal tolkes på en annen måte enn ordlyden tilsier. 3.2 Inndekning av faktiske kostnader når Aktør henger opp nye/flere ledninger? All den tid det ikke er anledning til å kreve inn ny etableringsavgift ved utvidelse av fellesføringer, blir neste spørsmål om fellesføringsavtalen gir rettslig grunnlag for at nettselskapene i stedet krever dekket de faktiske kostnader som påløper ved utvidelse av fellesføringer. Som nevnt ovenfor, medfører utvidelse av fellesføringer administrative oppgaver for nettselskapene i form av søknadshåndtering, belastningsberegning mv. I en del tilfeller antar vi at dette også krever befaring på stedet. Etter det vi har fått opplyst, har det vært en grunnleggende premiss siden konseptet fellesføring ble oppfunnet for mange tiår siden, at fellesføring ikke skal påføre stolpeeier ekstra kostnader. Dette kommer til uttrykk i flere av bestemmelsene i dagens avtale, særlig tydelig i Standardvilkårene pkt 4, 6 og 7. Det er også et naturlig prinsipp ut fra avtaleforholdets egenart: Utgangspunktet er at nettselskapet har etablert og bekostet en infrastruktur for fremføring av strøm. Det er samfunnsmessig rasjonelt å benytte samme infrastruktur også til andre aktørers fremføringsformål, og det er bedriftsøkonomisk rasjonelt for disse andre aktørene. For nettselskapet er det i utgangspunktet ikke bedriftsøkonomisk rasjonelt med mindre man får dekket utgiftene selskapet blir påført. Det gjør man neppe i dag, men det må i alle fall være en rimelig klar forutsetning at man ikke skal ha direkte tap som følge av fellesføringen. Fellesføringen skjer i Aktørenes (og samfunnets) interesse ikke i Nettselskapets interesse. Standardvilkårenes pkt 4 regulerer Endring og/eller flytting av anlegg. Punkt 4 første avsnitt gjelder endringer som følge av Nettselskapets drift, vedlikehold, forsterkning og/eller ombygging av egne anleggsdeler. Dersom slike endringer utløser behov for at Aktør endrer sitt anlegg, skal Aktør dekke kostnadene med endring av eget anlegg. Nettselskapet kan om nødvendig utføre arbeidet for Aktørs regning. Dette er et klart utslag av prinsippet om at stolpeeier ikke skal påføres ekstra kostnader som følge av fellesføringen, og viser at Aktørs rettigheter til fellesføringen er subsidiære i den forstand at de må vike hvis det er nødvendig av hensyn til kraftdistribusjonen. Punkt 4 tredje avsnitt gjelder flytting/endring som følge av offentlige pålegg o.l. da dekker hver av partene kostnadene ved flytting/endring av egne anleggsdeler. I mellom disse to finner vi andre avsnitt, som lyder slik: Dersom Aktør ønsker å flytte eller endre eksisterende anlegg med fellesføring, skal kostnadene forbundet med dette i sin helhet bæres av Aktør. Dette dekker flere ulike typetilfeller. Et ytterpunkt kan være at Aktør som følge av sine egne behov ønsker å flytte traseen eller endre mastetype. Da skal alle kostnader forbundet med dette herunder kostnadene med endring av Nettselskapets lavspenningsanlegg og andre aktørers svakstrømsanlegg dekkes av Aktør. Det motsatte ytterpunkt er at Aktør ønsker å gjøre endringer som kun berører egne anlegg. Da sier ikke bestemmelsen noe mer enn at Aktør selv må bære egne kostnader med dette. Et annet tilfelle som etter vår oppfatning er dekket av denne ordlyden, er at Aktør utvider sin fellesføring med en eller flere nye ledninger. Dette er en endring av eksisterende anlegg med fellesføring. Direkte arbeids- og materiellkostnader påløper hos Aktør og blir hos Aktør. I tillegg kommer imidlertid kostnader hos Nettselskapet ved håndtering av søknad om utvidelse, belastningsberegning, eventuell befaring mv. Slike kostnader må Nettselskapet i prinsippet kunne kreve dekket av Aktør med hjemmel i Standardvilkårenes pkt 4 annet ledd. Vår ref.: \ \v1\ \armo Side 4

5 Etter det vi har fått opplyst, er det ingenting i kostnadsgrunnlaget for verken etablerings- eller årsavgiften som tilsier at administrative kostnader av denne karakter kan sies å være dekket av de faste avgiftene etter pkt 5.1 og Prisbilaget. Kostnadsmodellene inneholder ikke administrative kostnader, kun direkte anleggsrelaterte kostnader til bygging/etablering, drift og vedlikehold. Det er derfor vår oppfatning at nettselskapene kan krevet dekket faktiske, nødvendige kostnader forbundet med utvidelse av fellesføringer. Dette har støtte i avtalens ordlyd og i den grunnleggende forutsetningen om at stolpeeier ikke skal påføres ekstra kostnader ved fellesføring. Nettselskapene må være i stand til å underbygge de konkrete tallstørrelser som blir presentert i forbindelse med at det gjøres krav på å få dekket slike faktiske kostnader. Vi nevner i denne forbindelse at det neppe er tilrådelig at nettselskapene unnlater å foreta belastningsberegninger. Nettselskapenes ansvar for forsyningssikkerheten medfører at det er nødvendig å ta oppgaven med belastningsberegning på alvor. Herunder må det tas høyde for at alder og kvalitet på stolpene varierer fra sted til sted, hvilke vær- og klimapåkjenninger stolpene må tåle osv. Hvilken belastning som er akseptabel må derfor vurderes konkret. På sikt vil vi tro at både nettselskapene og Aktør/Telenor er tjent med at man kommer til enighet om et fast gjennomsnittsbasert gebyr for kostnader ved endringer i fellesføringer i stedet for at man i det enkelte tilfelle beregner og dokumenterer konkrete kostnader. Dette bør antagelig være tema ved den reforhandling av Prisbilaget som skal skje inn mot Aktørbegrepet I Telenors skriftlige tilbakemelding etter møtet mellom BKK, KS Bedrift, Energi Norge og Telenor i juni 2011 heter det: Avtale om fellesføring er inngått mellom det enkelte Nettselskap og Telenor som Aktør. Slik vi oppfatter dette, så betyr Telenor konsernselskapet Telenor med tilhørende datter- og søsterselskaper. Telenor har gjort koordinerende tiltak internt, slik at søknader om fellesføringer blir håndtert av en og samme enhet overfor Nettselskapene. Dermed fremstår Telenor som en Aktør. Canal Digital Kabel TV inngår nå i organisasjonen Telenor Norge. [ ] Telenor hevder med andre ord at konsernets ulike datterselskaper i fellesføringsavtalens forstand er én Aktør. Dette betyr i så fall at på fellesføringsanlegg hvor både Telenor Norge AS og Canal Digital AS er etablert med hver sine ledningsanlegg, skal Nettselskapet kun fakturere én årsavgift som de to selskapene skal dekke på deling. Og ved etableringen skal det kun faktureres én etableringsavgift. Etter vår oppfatning er Telenors tilnærming for det første klart i strid med avtaleverkets ordlyd. Betalingsplikt etter Standardvilkårene pkt 5.1 påhviler hver enkelt Aktør, og Aktør er definert slik i Definisjonsbilaget: Juridisk person som leier plass på Nettselskapets lavspenningsmaster til fremføring av egne ledningsanlegg. Telenor-konsernet består av en rekke ulike juridiske personer. Selv om Telenor Norge AS og Canal Digital AS organisatorisk er slått sammen eller underlagt felles drift, er det fremdeles to ulike juridiske personer. Dette endres heller ikke ved at Telenor har gjort koordinerende tiltak internt, slik at søknader om fellesføringer blir håndtert av en og samme enhet. Spørsmålet er om de aktuelle ledningsanleggene eies av enheter med forskjellig organisasjonsnummer i Enhetsregisteret da er det tale om forskjellige juridiske personer. Etter vår oppfatning er Telenors tilnærming også i strid med nøytralitetsprinsippet i Standardvilkårenes pkt 1.2: Vår ref.: \ \v1\ \armo Side 5

6 Nettselskapet opptrer nøytralt og likebehandler alle aktører, dersom det på visse punkter i disse vilkårene ikke spesielt er beskrevet noe annet. Bestemmelsen innebærer at Nettselskapet som forvalter av felles infrastruktur har påtatt seg å bidra til like konkurransevilkår mellom de ulike aktørene som ønsker å etablere seg i svakstrømssonen. Disse aktørene er konkurrenter innenfor ett eller flere tjenestesegmenter for elektronisk kommunikasjon (telefoni, fjernsyn, bredbånd osv). Telenor-konsernet konkurrerer mot eksempelvis GET og Altibox-selskapene, både ved de tjenester som tilbys gjennom Canal Digital AS og de tjenester som tilbys gjennom Telenor Norge AS. Dersom disse to Telenor-selskapene i praksis får halv pris på fellesføring, får de et urimelig konkurransefortrinn fremfor de andre aktørene. Dette er i strid med de intensjoner som ligger til grunn for avtalen, og som er kommet til uttrykk i Standardvilkårene pkt 1.2. Effektiv konkurranse i markedene for elektronisk kommunikasjon er også en viktig næringspolitisk målsetning, og en av de sentrale målsetninger som ligger til grunn for lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven). Et grunnleggende prinsipp i ekomlovgivningen er at en tilbyder med sterk markedsstilling skal håndtere henvendelser om tilgang til infrastruktur på ikke-diskriminerende vis.stolpeeier har sterk markedsstilling i forhold til egne stolper/føringsveier/infrastruktur. Etter vår oppfatning bør nettselskapene derfor ikke akseptere at ulike selskaper, selv om disse inngår i samme konsern, opptrer som én aktør i fellesføringssammenheng. Det vil redusere nettselskapenes inntekter på en måte som det ikke er rettslig grunnlag for, og det vil etter vårt skjønn også innebære at nettselskapene bryter nøytralitetsplikten i Standardvilkårenes pkt 1.2. Brudd på nøytralitetsplikten vil i prinsippet være mislighold av avtalen overfor de andre aktørene som bruddet går ut over. * * * Vår ref.: \ \v1\ \armo Side 6

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013)

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013) Innst. 266 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 65 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Høringsdokument 19. februar 2007 Norges vassdrags- og energidirektorat 2007

Detaljer

Høring om konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler. Arbeidsdepartementet 18. juni 2010

Høring om konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler. Arbeidsdepartementet 18. juni 2010 Høring om konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler Arbeidsdepartementet 18. juni 2010 1 1 Innledning... 4 2 1.1 Høringens hovedinnhold... 4 1.2 Bakgrunn... 5 2 Generelle hensyn... 6 3 Konkurranseklausuler...

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Dokument nr. 8:72. (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen

Dokument nr. 8:72. (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen Dokument nr. 8:72 (2002-2003) Privat forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om øyeblikkelig å sikre Teletopia AS tilgang til Telenor Mobil AS' nett,

Detaljer

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere 14. desember 2009 1. Innledning Bransjenormen er utviklet av Forbrukerombudet i samarbeid med sentrale tilbydere i bransjen,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER LOV OM EIERSKAP I MEDIER Retningslinjer gjeldende fra 1.juli 2006 1 Innledning 2 2 Lovens anvendelsesområde 3 2.1 Lovens formål 3 2.2 Lovens saklige virkeområde

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen Karin Ask-Henriksen

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen Karin Ask-Henriksen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 20. november 2014 Saksnr.: 29/2014 Lnr.: 48/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Randi Johanne Løvland Kjell Bjørndalen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland Dato 1. april 2008 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen TVANGSMESSIG STENGING

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Vår uttalelse bygger på Norsk Vanns hørings uttalelse og der dette er gjort i samråd med Norsk Vann.

Vår uttalelse bygger på Norsk Vanns hørings uttalelse og der dette er gjort i samråd med Norsk Vann. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Pb. 8142, Dep. 0033 OSLO Avfall Norge Nedre Vollgt. 3 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven

A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven A1998-05 17.04.98 Konkurranseklausuler på fast eiendom og forholdet til konkurranseloven Sammendrag: Avgjørelsen inneholder en prinsipiell tolkning av konkurranselovens markedsdelingsforbud. Saken gjaldt

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19.

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap hindre Utredning til Nærings- og handelsdepartementet 19. september 201 3 Punkt Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 1.1 Oppdraget 3 1.2 Ansatte

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Veileder: Røkke, Hild Sande Kandidatnr: 145958 Til sammen 13 343 ord 02.06.2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokatfirmaet Selmer DA v/ advokat Marit Aaberg Postboks 1324 Vika 0112 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/230 06.03.2012 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

KOMMUNAL PENSJON OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

KOMMUNAL PENSJON OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Til: Fra: Foreningen Pensjonskontoret v/anne Karin Andreassen Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Ingrid Lund og Espen Bakken Oslo, 9. januar 2015 Ansvarlig advokat: Espen Bakken E-post: eib@adeb.no Vår

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS Wiersholm, Mellbye & Bech v/adv. Wilhelm Matheson Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato WM-63500 200602587-/NIG 18.07.07 Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24

Detaljer

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt Fredensborg Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jeanette Berg Sak nr: 14/1136-3 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm 30.10.2014 Dir.tlf: 93 08 10 40 Vedrørende vilkår

Detaljer

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle

OSLO TINGRETT 0 9 JAN2015. Avsagt: 07.01.2015 i Oslo tingrett. Saksnr.: 14-091446TVI-OTIR/05. Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle 0 9 JAN2015 J.nr: 2C14-048-0075 OSLO TINGRETT II Avsagt: Saksnr.: 07.01.2015 i Oslo tingrett. 14-091446TVI-OTIR/05 Dommer: Tingrettsdommer Frode Støle Saken gjelder: Konsesjon for erverv av landbrukseiendom

Detaljer