Bedrifter i Nettverk (BiN)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedrifter i Nettverk (BiN)"

Transkript

1 Fra innovasjon til bedriftsetablering - Hindringer og suksessfaktorer for nyetablering fra FoU-avdelingen ved Hydro Aluminium Sunndal Malene Aaram Bedrifter i Nettverk (BiN) Rapport fra kjerneaktivitet Bedrift og region

2 FRA INNOVASJON TIL BEDRIFTSETABLERING HINDRINGER OG SUKSESSFAKTORER FOR NYETABLERING FRA FOU-AVDELINGEN VED HYDRO ALUMINIUM SUNNDAL MALENE AARAM HOVEDFAGSOPPGAVE I GEOGRAFI NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET GEOGRAFISK INSTITUTT AUGUST 2001 i

3 ii

4 Abstract The aim of the thesis was to study the process of industrial establishment in an environment of research and development. The thesis is founded on two cases, who both are located at Sunndalsøra in Møre and Romsdal county. The object base used in these cases is the Department of R&D at Hydro Aluminium Sunndal. Both of the cases takes place from the nineteen eighties to the mid-nineties, and the story is about two different product developments. The first is about the development of a product that became a huge success, and the second is about the development of a product that failed. The development with success became an establishment, while the other product never became one. The thesis tries to explore the reasons why one case is a success, and the other not. The goal is to reveal the obvious obstacles, and the factors of success, concerning these two cases. The theoretical background for this thesis is different forms of innovations. These theories are founded both in the fordistic era, and the postfordistic era. The main concern of these theories is the organisation of economic activity. The first of these, the fordistic, has its base in the early century with mass production in large quantities and low cost as the most important issue. This way of thinking was strongly criticised by the neofordistic concept, which has its base on flexible organisation of the economy. This theory focuses on specialisation, disintegration and flexibility in production. This way of thinking has been brought forward by the new differential demand from the customers. The paper has its focus on the establishment of companies that has its origin in an R&D intense environment. In my case this environment is The Department of R&D at Hydro Aluminium Sunndal. The main concern of my thesis is innovation on the regional level. The two cases takes place in a community where one company dominates the regional development. Despite the dominating role that Hydro Aluminium Sunndal plays, there are other establishments in the community. One new company is Hycast, and this particular establishment has its origin from The Department of R&D at Hydro Aluminium Sunndal. This thesis will try to reveal how it is possible or impossible to establish a new company from these conditions. How is it possible to establish a small firm, founded on a big firm culture? iii

5 iv

6 Forord Endelig ferdig! Det har vært en lang ferd til målet, med svangerskapspermisjon, og deretter kombinasjon av skriving og en vilter krabat som krever mye oppmerksomhet. Jeg har jobbet med oppgaven hjemme på Sunndalsøra, med jevnlige turer til Trondheim for veiledning. Jeg må først og fremst frembringe en stor takk til min veileder, professor Britt Dale, for inspirerende og god veiledning. Uansett hvor travelt det har vært for henne, så har hun alltid vært like blid. Jeg har møtt forståelse for min egen situasjon, der en syk guttunge til tider har forsinket fremgangen. Du har fått meg til å føle at jeg gjør en bra jobb, og det har inspirert meg til å fortsette. Jeg vil også takke for en enorm innsats under innspurten av oppgaven. Takk! Ellers så må jeg si takk til informantene, for at de villige og åpne stilte opp til intervju. Jeg fikk mye nyttig informasjon fra dere. Jeg takker derfor Aksel Aarflot, Erling Myrbostad, Ove Folland, Per Gunnar Strand og Lars Auran. Håper dere finner lesningen interessant. Jeg vil også sende en takk til min far, Sigurd Aaram, som har hjulpet meg gjennom hele oppgaven. Han har gitt meg mange nyttige synspunkter, og han har hjulpet meg med å få tak i materiale til oppgaven. Takk for at du har hjulpet meg videre når jeg har stått bom fast. Jeg vil takke hele familien som har hjulpet meg med alt fra barnepass til matlaging når tiden ikke har strukket til. Takk til mamma, Linda og Odd Ivar. En spesiell takk til Linda for stor hjelp i innspurten. FaBiN, Faggruppa for Bedrift i Nettverk, har gitt meg hjelp til å komme meg videre. Dere skulle visst hvor godt det har vært å få treffe dere etter lange perioder alene på Sunndalsøra. Tilslutt, vil jeg takke min samboer Robert Furunes, som har holdt ut med en til tider meget travel og sliten samboer. Til min sønn Magnus; du er mitt gull! Sunndalsøra, 15. august Malene Aaram v

7 vi

8 2

9 Innholdsfortegnelse Abstract...iii Forord... v Innholdsfortegnelse... 3 Figurliste... 7 Kapittel 1: Innledning Bakgrunn og valg av oppgave Oppgavens formål og problemstilling Disposisjon over oppgaven Kapittel 2: Historikk Historien omkring Sunndalssamfunnet Samfunnet før industriutbyggingen Sunndal Verks historie Kamp om kraft Utbyggingen begynner for alvor Fremstilling av aluminium ÅSV, Hydro Hva var ÅSV? ÅSV skifter over til Hydro Hydro Aluminium Sunndal i dag Metallurgisk forskningssenter, F-Su Historikk Nålstøp -historikk Hycast sin historie Historikk Eierforhold Kapittel 3: Metode Kvalitativ metode Innledning Valg av metode Forskningsdesign Innledning

10 3.2.3 Forskning i eget miljø Case studie Valg av informanter Datainnsamlingen Primærdata Intervjusituasjonen Sekundærdata Databehandling og analyse Bearbeidelse av materialet, og analyse Metode evaluering Reliabilitet Validitet Kapittel 4: Teori Mot en ny type økonomi Fordismen versus fleksibel spesialisering Ny tid, fleksibel spesialisering Nettverk, samarbeid mellom bedrifter Outsourcing, ny trend? Innovasjoner Innledning Produktinnovasjon og prosessinnovasjon Radikale og inkrementelle innovasjoner Omkringliggende faktorer for innovasjon FoU- en innovativ funksjon To innovasjonsmodeller Den lineære innovasjonsmodellen Den interaktive innovasjonsmodellen Regionale innovasjonssystemer Hva er et innovasjonssystem? De regionale innovasjonssystemer Regionale og lokale ressurser Tre ulike regionale innovasjonssystemer Kunnskap, kompetanse og læring Kunnskap og kompetanse

11 4.5.2 Formell og uformell kunnskap Interaktiv læring Lokalisering på steder dominert av store bedrifter Ensidige industristeder Lokalisering omkring et storkonsern Entreprenørskap og intraprenørskap Schumpeter og entreprenørskap Entreprenøren Intraprenørskap Suksessfaktorer og hindringer ved innovativ aktivitet Oppsummering Kapittel 5: Analyse Prosjektet ved F-Su som aldri ble noe mer Nålstøpen i oppstart, hvem var med? ÅSV blir Hydro, kjerneaktiviteten forsterkes Samarbeidspartnere forsvinner Manglende interesse fra ledelsen og ellers Markedet, eller mangel på sådant Tidsaspektet Egen bedrift? Økonomiens påvirkning Holdninger og kultur Politiske faktorer Innovasjonssystem Konklusjon Hycast, teknologien fra F-Su som ble en bedrift Oppstart og etablering av Hycast FoU-miljø, kompetanse og interaktiv læring Marked, nettverk og tillit De som deltok holdninger og innstillinger Økonomi Organisasjon Kultur på flere nivå Hvorfor Sunndalsøra?

12 5.2.9 Samarbeidet med F-Su Innovasjonens betydning Hydro kjøper opp Hycast Hycast i dag En teoretisk drøfting av casene Med utgangspunkt i to innovasjonsmodeller Innovasjoner på et regionalt nivå Sammensetningen av ulike typer kunnskap og kompetanse Ensidige industristeder og lokalisering Entreprenørskap versus intraprenørskap Suksessfaktorene og hindringene Kapittel 6: Konklusjon Konklusjon Avsluttende kommentar Litteratur Andre kilder: Nøkkelinformanter: Vedlegg

13 Figurliste Figur 2.1: Sunndalsøra på europakartet.. 15 Figur 2.2 Strandstedet Sunndalsøra i Figur 2.3: Utbyggingen endrer samfunnet..17 Figur 2.4: Flytdiagram Hydro Aluminium Sunndal Figur 2.5: Bemanning i Hydro Sunndal..22 Figur 2.6: Bostedskommuner for Hydro-ansatte.23 Figur 2.7: Sunndalsamfunnet i dag..24 Figur 2.8: Hycast og Sunndal Verk..27 Figur 2.9: Rensefilter fra Hycast..28 Figur 2.10: Antall ansatte ved RDM-Sunndal og Hycast Figur 3.1. Ulike type intervju avhengig av strukturering.38 Figur 4.1: Fordisme versus fleksibel spesialisering.52 Figur 4.2: Forandring i teknologi.58 Figur 4.3: Den lineære innovasjonsmodellen...61 Figur 4.4: Grunnmodellen etter Schumpeter 62 Figur 4.5: Enkel modell av aktørene i den interaktive innovasjonsmodellen...64 Figur 4.6 Modell for regionalt innovasjonssystem...66 Figur 4.7: Ulike typer kunnskap...72 Figur 4.8: Lokaliseringsfaktorene i nærheten av et storkonsern...77 Figur 4.9: Entreprenørskap etter Schumpeters definisjoner. 78 Figur 4.10: Utvikling av ny forretningsmessig virksomhet til etablert virksomhet. 79 Figur 4.11: Klassifisering av ulike former for ny forretningsmessig virksomhet 80 Figur 4.12: Suksessfaktorene og hindringene vedrørende innovativ aktivitet.82 Figur 5.1: Hycast i et interaktivt innovasjonssystem..122 Figur 5.2: En oppsummering av suksessfaktorer og hindringer i to casene Figur 5.3: Hycast- og nålstøp-prosjektets bakgrunn

14 8

15 KAPITTEL 1: INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og valg av oppgave Oppgaven faller inn under fagfeltet økonomisk geografi, men det ville være feil av meg å si at dette feltet har interessert meg siden jeg begynte å studere geografi. Jeg begynte nemlig på geografi på grunn av at jeg var spesielt interessert i stein, vær-fenomener og aktivitet på jorda i forbindelse med jordskjelv og vulkaner. Det var først når jeg hørte forelesninger med Britt Dale, at jeg begynte å fatte interesse for økonomisk geografi. Jeg syntes det var mest interessant med økonomisk aktivitet på det regionale plan. Da jeg selv er fra et ensidig industristed, fant jeg mange likhetstrekk mellom teorien og det som skjer på plassen jeg er fra. Det endte med at jeg tok alle de kurs jeg kunne relatere til økonomisk geografi. Interessen bare økte jo flere kurs jeg tok. Jeg skjønte tidlig at overgangen fra fordismens masseproduksjon, til neo-fordismens fleksibilitet måtte danne bakgrunn for oppgaven. Fordismens ideologi kunne relateres til de store konsernenes økonomiske organisering, og den neo-fordistiske ideologien kunne settes i sammenheng med de små og mellomstore bedriftenes økonomiske organisering. Dette setter det hele litt på spissen, og jeg fant fort ut at det ikke gikk an å tenke kun i slike båser. Det finnes nyanser av det meste, og dette ble også veldig interessant. Jeg jobbet flere somre som murerassistent ved en nyetablert bedrift, Hycast på Sunndalsøra, og det var her jeg fikk ideen til oppgaven. Jeg fikk innblikk i de store forskjellene som fantes mellom et stort konsern og en liten bedrift, og etter diskusjoner med flere, så jeg muligheten for å skrive en oppgave om nettopp denne bedriften. Det som var det spesielle med denne bedriftsetableringen, var at den skjedde med utgangspunkt i et stort konsern, nærmere bestemt ble den skilt ut fra forskningsavdelingen ved Sunndal Verk. På denne måten ble FoU relatert virksomhet et viktig tema for oppgaven, og innovasjonersprosessen på et regionalt nivå ble tilsvarende viktig. Det er de ulike innovasjonsmodeller som interesserer meg mest, og da med tanke på de små og mellomstore bedriftene. Nyskapning er et annet aktuelt tema for meg. Da mener jeg alt nyskapning omhandler; innovasjoner, læring, entreprenører, outsourcing og kultur, dette bare for å nevne noe. 9

16 Siden Sunndalsøra er et ensidig industristed, har jeg også lest mye om kultur på denne typen steder og om de store konsernenes kultur. Jeg startet tidlig å se disse tema i sammenheng med hjemplassen min. Jeg var interessert i å finne ut av om noe kunne gjøres for å endre den kulturen som regjerer på et ensidig industristed. Hvordan var det med nyetableringer på et slikt sted? Aktiviteten på stedet kretser omkring hjørnestensbedriften, og det virker som om mye av utviklingen som skjer kan settes i sammenheng med denne bedriften. Nettverket til bedriften er av spesiell interesse, og måten nyetableringene skjer på. I dag snakker en om outsourcing, og dette var noe jeg var nysgjerrig på. Outsourcing skjer ofte i større konsern, og da gjerne i hjørnestensbedrifter. På den måten er samfunnet i endring, og nye etableringer er derfor ikke noe som kun er forbeholdt regioner med en etablererkultur. Det at det etableres mindre bedrifter også på et ensidig industristed gir bakgrunn for mange innfallsvinkler for en oppgave. Forskjellen mellom småbedrifts-kulturen og stordrifts-kulturen er store, og dette medfører for mange, konflikter. Jeg ville se på denne forskjellen, og tenkte derfor at jeg kunne skrive en hovedfagsoppgave omkring dette tema, som var om en bedriftsetablering litt utenom det vanlige. Bakgrunnen til oppgaven min fant jeg altså i den økonomiske geografien, og den konkrete ideen til oppgave fikk jeg når jeg jobbet som ferievikar ved den nyetablerte bedriften. Som om det ikke var nok, prøvde jeg meg også som ferievikar ved Hydro Aluminium Sunndal en sommer. Der jobbet jeg som operatør i aluminiumsproduksjon. På denne måten fikk jeg et innblikk i begge kulturene som eksisterte ved de ulike foretakene, og dette bidro til at jeg ble enda mer interessert i nettopp forskjellen som foreligger mellom disse ulike typene bedrifter. Det kan derfor være riktig å si at jeg oppdaget den økonomiske geografien både gjennom forelesninger i geografi grunnfag, og gjennom mine sommerjobber. For meg ble kombinasjonen av teori og virkelighet en slags on the job training, der jeg lærte stadig nye ting underveis, og dette ble en viktig bakgrunn for oppgaven min. Dette har bidratt til å øke min interesse for feltet, pluss at det også har hjulpet meg med å formulere en problemstilling for oppgaven. 10

17 1.2 Oppgavens formål og problemstilling Oppgavens formål er å avdekke hvordan en bedriftetablering skjer, når den har sitt utgangspunkt i en større bedrift. Mer spesifikt omhandler hovedfagsoppgaven utvikling av et produkt hvor det er mulighet for en bedriftsetablering. Dette tema har bakgrunn i et større konserns FoU-virksomhet. Jeg har tatt utgangspunkt i forskningsavdelingen ved Hydro Aluminium Sunndal. Her har jeg gått inn og forsøkt å se på hvordan ideer utvikles, og videre hvordan disse kan bli grunnlag for en bedrift. Jeg vil, innenfor dette temaet, ta for meg suksessfaktorene for en etablering på den ene siden, og årsakene til at en eventuell etablering mislykkes på den andre siden. Videre vil jeg se på relasjonene som har oppstått mellom den nystartede bedriften og moderselskapet. Konkret tar jeg for meg to ulike case som begge hadde sitt utgangspunkt i forskningsavdelingen ved Hydro Aluminium Sunndal i den samme tidsperioden: Bedrift som har blitt etablert, og som har lykkes som bedrift. Her vil jeg bruke Hycast som eksempel. Prosjekt som etter mange års utvikling ble avviklet før det ble en bedrift. Dette prosjektet går under betegnelsen nålstøp 1 -prosjektet. Hensikten med å ta for meg to vidt forskjellige case er å få belyst ulikhetene mellom dem, slik at jeg vil kunne klargjøre de ulike faktorene for suksess og fiasko. Problemstillingen i oppgaven blir som følger: Hvorfor og hvordan skjer det nye bedriftsetableringer med utgangspunkt i FoU avdelingen for en bedrift? - hvordan foregår en idéskapning? - hvilken rolle spiller innovasjoner? - hvor viktig er kulturen i selskapet? - hvilken betydning har nettverk? - hvilken type etablering er det snakk om; entreprenørskap, outsourcing eller noe annet? Hvilke suksessfaktorer og hindringer er avgjørende for at en slik etablering lykkes eller ei? - ulike innovasjonsmodeller? - kompetanse og kunnskap? 1 En metode å støpe ut aluminium som gjør at det størkner raskere, og at det får en annen kvalitet enn hva det ville fått med en annen metode. 11

18 - kulturen i selskapet og kulturen ved forskningsavdelingen? - ensidige industristeder og kulturen som gjerne følger et slikt sted? - lokalisering; regionale og lokale ressurser? - type menneske; hvordan er etablereren? - økonomiske eller politiske forhold? - kunder og marked? Hvorfor lyktes det ene av de undersøkte casene og ikke det andre? - rett tid og riktig sted? - forskjellig utviklingsmiljø? - riktig type personer i det ene fremfor det andre? - heldige omstendigheter; var dette et tilfeldig resultat? Hovedoppgaven omfatter altså ulike tema som kan bidra til å belyse disse problemstillingene; forskning og utvikling, innovasjoner og innovative systemer, kompetanse og læring, nettverk og samarbeid, ensidige industristeder, deres kultur med blant annet stordrifts- versus småbedriftskultur, politikk, økonomi og entreprenørskap. 12

19 1.3 Disposisjon over oppgaven Oppgaven starter med en innledning, hvor jeg gjør rede for bakgrunn og problemstillinger omkring oppgaven. Kapittel 2 i oppgaven omhandler historikk. Her kommer jeg inn på historien til Sunndalssamfunnet og Sunndal Verk, helt fra starten da det ble kjempet for å få bygget et kraftverk på Sunndalsøra. Sunndal Verks historie strekker seg fra starten av 1900-tallet frem til i dag. Jeg gjør kort rede for hvordan aluminium fremstilles. Jeg gir også en presentasjon av ÅSV og Hydro, som begge henholdsvis, har vært, og er, eier av Sunndal Verk. Eierforholdene omkring Sunndal Verk vil bli vektlagt her. Deretter redegjør jeg for historien til Metallurgisk forskningssenter, hvor jeg kommer inn på historien om nålstøp-prosjektet, ett av casene i oppgaven. Jeg kommer til slutt inn på historien omkring Hycast. Dette kapittelet dreier seg hovedsaklig om konkrete faktaopplysninger som er hentet fra litteratur og diverse dokumenter. I kapittel 3 gjør jeg rede for hvilke metoder som er brukt gjennom oppgaven. Forsknings designet er gjort rede for, gjennom blant annet en beskrivelse av fremgangsmåten for å samle informasjon. Følgende spørsmål vil blant annet bli gjort rede for i denne delen av oppgaven; Hvorfor valgte jeg metoden, og hvordan er det å forske i eget miljø? Hva er et case? Hvorfor brukte jeg denne fremgangsmåten i min oppgave? Senere kommer jeg inn på hvordan datainnsamlingen ble gjort, og deretter hvordan materialet ble tolket gjennom analysen. Til slutt følger en evaluering av metode, med en kritisk gjennomgang av materiale og metoder i henhold til reliabilitet og validitet. Kapittel 4 er viet teorien. Dette kapittelet omfatter teorier jeg mener har relevans for problemstillingen på ulike måter. Ulike teorier omkring innovasjoner og innovasjonsmodeller ble det viktigste i oppgaven, og dette kommer klart frem av teorikapittelet. Jeg gjør rede for innovasjon på det mer generelle plan, før jeg tar for meg bestemte innovasjonssystemer, og ulike innovasjons typer på det regionale planet. Det er først og fremst regionen som er vektlagt, da dette er viktig i problemstillingen. Ulike former for kunnskap og kompetanse er vektlagt i teorikapittelet, og dette omfatter flere nivåer, slik som formell (høyere eller lavere 13

20 utdanning) og uformell kunnskap (erfaringsbasert kunnskap). Den regionale faktoren blir viktig også her. Jeg gjør rede for de ensidige industristedene, da casene i oppgaven finner sted på et tilsvarende sted. Etableringer er et viktig aspekt i problemstillingen, og jeg går derfor inn på entreprenørskap, og de ulike typer i forbindelse med dette. Forskjellen mellom entreprenørskap og intraprenørskap blir viktig. Til slutt har jeg tatt for meg suksessfaktorene og hindringene som kan oppstå i forbindelse med en bedriftsetablering, og dette har jeg gjort ved å ta utgangspunkt i REGINN-rapportens kapittel 12, som er skrevet av blant andre Arne Isaksen (1999). Dette har jeg gjort ved å sette de ulike faktorene inn i en tabell. Kapittelet avsluttes med en oppsummering av teorien. Analysen utgjør kapittel 5. Her starter jeg med en analyse av nålstøp-prosjektet, for deretter å gjøre rede for prosjektet omkring etableringen av Hycast. Den første delen av analysen styres av historien til prosjektene, hvor jeg underveis kommer med teorier hvor dette er relevant, og egne synspunkter. Deretter følger en analysedel der begge mine case vurderes sammen. Også i dette kapittelet tar jeg for meg teorier som viste seg å være relevante for analysen. Forskjellen mellom denne drøftingen og drøftingen av de ulike casene separat, er at jeg lar denne analysedelen styres av teorien. I dette avsnittet drøfter jeg de to ulike case i forhold til hverandre, med et riktig og et galt resultatet i forhold til teorien. Det blir forsøkt gjort rede for hvorfor det ene caset fremfor det andre caset lykkes. Gjennom denne drøftingen har jeg klarlagt forskjellene ved casene, og dette gjøres ved en kartlegging av de ulike suksessfaktorer og hindringer for de to casene. Forskjellene kommer klart frem i den oppsummerende drøftingen helt til slutt i kapittelet. Tlslutt i dette kapittelet følger en avsluttende kommentar, hvor jeg kommer inn på hvordan det står til med de to casene i dag, og hvordan fremtiden ser ut for hver av disse casene. Til slutt, som del VI, kommer en konklusjon av resultatene som følge av analysen. 14

21 KAPITTEL 2: HISTORIKK 2.1 Historien omkring Sunndalssamfunnet Som kilde til historie-kapitlene har jeg brukt Innvik og Kamsvåg (1993) sin bok om Verket. Figur 2.1: Sunndalsøra på europakartet (Kilde: Internett; Hydro Aluminium Metal Products (HAMP)) Sunndalsøra er plassert midt i Norge mellom Trondheim og Molde. Stedet ligger innerst inne i en fjord med god isfri havn om vinteren. Stedet er omkranset med høye fjell, noe som resulterer i høyt vannfall og derfor gode muligheter for kraftutbygging. En god havn og tilgang på store mengder kraft ble viktig for etableringen av aluminiumsverket på Sunndalsøra. Denne historien vil jeg komme nærmere inn på i dette kapittelet Samfunnet før industriutbyggingen Om en går så langt tilbake som til cirka 1950, eksisterte det allerede da et lite samfunn på Sunndalsøra. 15

22 Figur 2.2 Strandstedet Sunndalsøra i ET GAMMELT BILDE AV SUNNDALEN. (Kilde: Miljøredegjørelse 1998 Hydro Aluminium Sunndal 1998.) Det bodde om lag 155 mennesker på det lille strandstedet Sunndalsøra, der de fleste levde av fiske og gårdsdrift. Det var mange husmenn uten jord som livnærte seg på fjordfiske og betalt gårdsarbeid, mens noen tjente til livets opphold som håndverkere eller handelsmenn. De viktigste sosiale treffstedene for Sunndalsbefolkningen var landhandleriet og gjestgiveriet. 2.2 Sunndal Verks historie Kamp om kraft For å forstå historien til Sunndal Verk må en gå helt tilbake til 1906, da Ragnvald Blakstad kjøpte fallrettighetene til Aura i Eikesdalen. Dette ble starten til industrieventyret som senere utviklet seg på Sunndalsøra. I 1910 ble A/S Aura stiftet. Målet til A/S Aura var å utnytte kraftressursene i Sunndal og Nesset til industriutbygging. I 1913 fikk A/S Aura konsesjon til å bygge ut kw, og det fantes nå konkrete planer om å bygge en stor fabrikk på Sunndalsøra. Det forelå også planer om å anlegge en by i forbindelse med byggeprosjektet. Anleggsarbeidene kom i gang, men ble raskt holdt tilbake igjen på grunn av første verdenskrig. Arbeidet fortsatte, men i et mye roligere tempo. 16

23 I mellomkrigstiden ble det gjort en rekke forsøk på å ta opp igjen arbeidet, men også nå stoppet det opp. Men i 1935 begynte det å skje saker og ting igjen, mest på grunn av at Arbeiderpartiet ble ledende i norsk politikk. Det ble nå valgt et Aura-utvalg som skulle jobbe med saken, og i 1937 kom utvalgets første henstilling til Arbeidsdepartementet om at staten skulle realisere de utarbeidede planene for A/S Aura. Det ble nå lagt press på myndighetene om at staten skulle overta rettighetene til A/S Aura, om det skulle bli utbygging. Under den andre verdenskrig fattet tyskerne stor interesse for dette arbeidet, da de ville lage en fabrikk for å sikre tilgang på lettmetall til egen flyindustri. Anleggsarbeidet fortsatte derfor under den andre verdenskrig, ledet av tyskerne. Det ble gjort en del fremskritt i arbeidet, men for tyskerne ble dette prosjektet en totalfiasko. Krigen sluttet før de kom i gang med fabrikkbygging Utbyggingen begynner for alvor Etter krigen ble alle verdiene til tyskerne, inkludert A/S Aura, beslaglagt av staten. Nå var det staten som satt med alle rettigheter, og muligheten for å få realisert utbygging var større enn tidligere. Arbeiderpartiets industripolitikk anno 1945 ble også viktig for den videre utbyggingen. Nå var det Bygg landet som var det viktigste. Resultatene ble også derfor som følger, 8 juli 1946: Stortinget gikk enstemmig inn for at Aura skulle overføres til staten og forvaltes av Vassdragsvesenet. Den 1 oktober 1947 gikk Stortinget enstemmig inn for å bygge ut Aura, og nå gikk flaggene til topps, og snøballen begynte å rulle. Dette omhandlet første byggetrinn, og den 4 juli 1949 ble det i Stortinget vedtatt en videre utbygging av Aura. Nå var et aluminiumsverk under oppseiling. Med Årdal Verk som støttespillere ble det vinteren 1950 levert en endelig utredning angående byggeplanene til det nye aluminiumsverket på Sunndalsøra. Som finansiell hjelp fikk de blant annet Marshall hjelp fra USA, gjennom gunstige lån. Det bør også nevnes at det en stund forelå planer om å legge aluminiumsverket til Eidsvåg i Nesset kommune, men dette ble raskt avslått. I mai/juni 1951 var stortingsmeldingen fra Industridepartementet angående bygging av aluminiumsverket på Sunndalsøra ferdig. Den 4. juni 1951, etter en lang debatt i Stortinget, ble det vedtatt utbygging på Sunndalsøra med 82 mot 49 stemmer. 17

24 Figur 2.3: Utbyggingen endrer samfunnet. BILDE. (Kilde: Innvik og Kamsvåg 1993.) Etter en lang, arbeidskrevende og innholdsrik ferd mot målet, ble Sunndal Verk åpnet 2. april Det første aluminiumet ble tappet, og fremtiden som industristed var lagt. Men utviklingen ved Sunndal Verk fortsatte, og i 1959 stod en ny hall for produksjon av aluminium ferdig. Hallene ble kalt Sunndal I og Sunndal II. I 1965 vedtok Stortinget nye og økte kraftleveranser for økt produksjon, og i 1968/69 stod enda en hall ferdig (Sunndal III). I 1968 ble det bygd en egen fabrikk for produksjon av forbakte anoder (et innsatsprodukt i forbindelse med produksjon av aluminium). Senere fortsatte utviklingen med blant annet utvidelse av Sunndal III Fremstilling av aluminium I 1886 ble grunnlaget for den industrielle fremstillingen lagt, da to menn ved navn Paul Heroult og Charles M. Hall uavhengig av hverandre oppfant en prosess for elektrolyse av aluminium oppløst i smeltet kryolitt. Aluminiumsproduksjon krever rikelig tilgang på bauxitt og elektrisk kraft. Bauxitt forekommer naturlig på jordoverflaten som en rød-brun sand, og finnes blant annet i Jamaica, Australia og Guiana (Brev 1: Stenstadvold 1989). Bauxitten inneholder 50% aluminiusmsoksid som igjen blir benyttet under fremstilling av aluminium. 18

25 En trenger fire kilo bauxitt for å produsere to kilo aluminiumsoksid, og to kilo alminiumsoksid for å produsere en kilo aluminium. I 1955 ble det presentert noe sensasjonelt nytt på verdensutstillingen i Paris. Der ble det vist frem en kompakt blokk av aluminium, noe som ble referert til som sølv av leire. Det er tre hovedråstoffer som inngår i produksjonen av aluminium; aluminiumsoksid, karbon og elektrisk kraft. Prosessen med fremstilling av aluminium illustreres i figur 2.2. Figur 2.4: Flytdiagram Hydro Aluminium Sunndal. BILDE AV PROSESSEN. (Kilde: Miljøredegjørelse 1998 HA Sunndal) Figur 2.4 viser et flytdiagram for produksjonen ved Sunndal Verk. Bek og petrolkoks går til massefabrikken for bearbeiding til Søderberg-masse og prebake-anoder for bruk i 19

26 elektolysecellene. Hovedråstoffet aluminiumsoksid kommer med skip. For å lage et kilo aluminium brukes et halvt kilo anode og to kilo aluminiumsoksid pluss omkring 15kWh elektrisk energi. Flytende aluminium går til støperiet for rensing, legering og utstøping til pressbolt. Deretter homogeniseres, sages og pakkes pressbolten, før transport til kunder. 2.3 ÅSV, Hydro Hva var ÅSV? Sunndal Verk og dets muligheter ble i starten utredet av A/S Årdal Verk, som fikk i oppdrag å planlegge et verk med kapasitet på tonn aluminium i året. De skulle også sørge for et grunnlag til å beregne anleggskostnader. Årdal Verk var involverte i planleggingen av Sunndal Verk allerede i I slutten av 1950 ble de endelige utredningene levert, og i 1951 gikk regjeringen inn for at staten gjennom Industridepartementet skulle inngå en avtale med A/S Årdal Verk om å bygge et nytt aluminiumsverk på Sunndalsøra. Sunndal Verk åpnes 2. april 1954 under navnet A/S Årdal og Sunndal Verk (ÅSV). ÅSV var et statseid selskap frem til 13. desember I et hemmelig møte hadde Stortinget godkjent en omfattende samarbeidsavtale mellom Den norske stat, det kanadiske selskapet Alcan Aluminium Limited og A/S Årdal og Sunndal Verk. Denne avtalen innebar at Alcan overtok 50% av aksjene i ÅSV mot at ÅSV fikk Alcan aksjer pluss en sum penger. Årsaken til dette samarbeidet var at markedet gikk gjennom radikale forandringer fra midten av 50- tallet. Flere produsenter kom på markedet, og produksjonen ble større enn etterspørselen. Det som ble det viktigste argumentet var at vertikale integrasjon grep om seg i aluminiumsindustrien. Jo større jo bedre. De mistet viktige kunder og trengte med bakgrunn i dette en samarbeidspartner. Den 27. september 1974, tok utviklingen en annen vending. Da ble det ved et oppslag i stemplingshallen på Sunndal Verk redegjort for at Bratteli-regjeringen ville kjøpe hjem halvparten av Alcan aksjene, slik at regjeringen eide 75% og Alcan 25%. Alcan solgte 25% av sin aksjepost til en stiv pris og harde vilkår. På grunn av endrede forhold på markedet gikk regjeringen med på dette. Dette var startet på hjemhentingen av ÅSV, for i 1979 kjøpte staten tilbake det som da sto igjen av Alcans aksjer i ÅSV. ÅSV var igjen 100% statseid. Men dette skulle ikke vare så lenge, for det gikk ikke lenge før nye samarbeidsavtaler tok form. 20

OMSTILLING VED AKER VERDAL; FRA EN STOR TIL MANGE SMÅ.

OMSTILLING VED AKER VERDAL; FRA EN STOR TIL MANGE SMÅ. P2005 info: www.p2005.ntnu.no Anja Kvarsvik: Omstilling ved Aker Verdal; Fra en stor til mange små. -Med fokus på Vitec AS Anja Kvarsvik Omstilling ved Aker Verdal; Fra en stor til mange små En studie

Detaljer

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Bacheloroppgave EK235E Relasjonsmarkedsføring og ledelse Handelshøgskolen i Bodø, ved Universitetet i

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag Rena Kristine Korsmo Berg Bacheloroppgave En mellomleders hverdag The everyday life of a middle manager Bachelor i økonomi og administrasjon 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til

Detaljer

Hvilke egenskaper kreves av en god leder?

Hvilke egenskaper kreves av en god leder? 982420 982288 982491 Bacheloroppgave BCR3100 Hvilke egenskaper kreves av en god leder? Problemstilling: Hva anser ledere som gode lederegenskaper ved oppstart og videreutvikling av en gründerbedrift? (careerrocketeer)

Detaljer

Forbruk av banktjenester

Forbruk av banktjenester FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Forbruk av banktjenester Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg

Detaljer

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz Motivasjonsfaktorer blant kvinnelige entreprenører: Hva er de viktigste motivasjonsfaktorene blant kvinnelige entreprenører ved oppstart av egen bedrift? Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E Barbro

Detaljer

Innovasjon og tradisjon i fiskeindustrien. Fiskerikandidatoppgave (60 stp) Odd-Eilert Ingilæ

Innovasjon og tradisjon i fiskeindustrien. Fiskerikandidatoppgave (60 stp) Odd-Eilert Ingilæ Innovasjon og tradisjon i fiskeindustrien. Fiskerikandidatoppgave (60 stp) Odd-Eilert Ingilæ Institutt for samfunnsfag og markedsføring Studieretning Innovasjon organisasjon og ledelse Norges fiskerihøgskole/universitetet

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen

Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen Masteroppgave i Marin Bedriftsledelse (30 stp) Institutt for samfunns- og markedsfag Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2007 Forord Studietiden

Detaljer

Andrea Alexandra Fauli. Hvordan blir strategier til? En studie av strategiske prosesser i Bufetat

Andrea Alexandra Fauli. Hvordan blir strategier til? En studie av strategiske prosesser i Bufetat Andrea Alexandra Fauli Hvordan blir strategier til? En studie av strategiske prosesser i Bufetat Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2013 Forord

Detaljer

Utsikten fra Ny-Ålesund

Utsikten fra Ny-Ålesund ACTA GEOGRAPHICA Trondheim Serie D, Nr. 4 Series D, No. 4 Feltkursrapporter Field course reports Utsikten fra Ny-Ålesund Rapport fra hovedfagsfeltkurs i geografi 2001 Redigert av Hans Martin Seip ISSN

Detaljer

EN EMPIRISK STUDIE AV KRITISKE FAKTORER FOR NYSTARTEDE BEDRIFTER

EN EMPIRISK STUDIE AV KRITISKE FAKTORER FOR NYSTARTEDE BEDRIFTER BACHELOROPPGAVE: EN EMPIRISK STUDIE AV KRITISKE FAKTORER FOR NYSTARTEDE BEDRIFTER FORFATTERE/ STUDENTNUMMER: Atle Grov 110695 Willy Brodin Gabrielsen 110713 Einar Bernhard Tveit 110804 Dato:19.05.2014

Detaljer

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess

Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess Oppkjøp som vekststrategi Et spørsmål om integrasjonsprosess En studie av Sparebank 1 Regnskapshuset SMN BE 333E Innovasjon og Entreprenørskap Av Christina Tro Christina Tro Oppkjøp som vekststrategi En

Detaljer

BCR3100 Bacheloroppgave

BCR3100 Bacheloroppgave 982243 982286 BCR3100 Bacheloroppgave E-handel i Bogstadveien 23.05.2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder?

Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder? Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder? En casestudie gjort på Eiendomsmegler 1 Oslo AS Næringseiendom av Joacim Bråthen kandidatnummer 34 How to maximize firm growth when going in new areas of

Detaljer

Handelshøgskolen i Bodø - HHB Masteroppgave i Økologisk økonomi BE306E

Handelshøgskolen i Bodø - HHB Masteroppgave i Økologisk økonomi BE306E Handelshøgskolen i Bodø - HHB Masteroppgave i Økologisk økonomi BE306E «Kan bruk av elbil bidra til en bærekraftig løsning for hjemmetjenesten i Bodø kommune?» Julie Negård Angell 10 juni 2014 1 Abstract

Detaljer

Ledelse av intellektuell kapital

Ledelse av intellektuell kapital Ledelse av intellektuell kapital av Bjørn Christian Pedersen & Bjørnar Øye Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 studiepoeng) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden?

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Mastergradsavhandling i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, 2014 Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Høgskolen i Telemark

Detaljer

Forord. June Kristiansen, 13.05.15

Forord. June Kristiansen, 13.05.15 Forord Denne masteroppgaven markerer min avslutning på masterstudiet i Entreprenørskap og Innovasjon ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet. Arbeidet med masteroppgaven har vært en spennende,

Detaljer

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i

Detaljer

Små ildsjeler, store nettverk -Hvordan levebrødsbedrifter bruker sitt nettverk

Små ildsjeler, store nettverk -Hvordan levebrødsbedrifter bruker sitt nettverk Små ildsjeler, store nettverk -Hvordan levebrødsbedrifter bruker sitt nettverk Bacheloroppgave innen entreprenørskap og småbedriftsledelse EK206E Siv Indianna Krüger Kandidatnr.: 7 22.05.2014 Bodø Totalt

Detaljer

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Nathalie Foti Bachke Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Masteroppgave i sosiologi Trondheim

Detaljer

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen 2010 Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen Opplevelser knyttet til hvordan coachingsamtaler påvirker motivasjon for å fullføre

Detaljer

Ressursakkvisisjon i akademisk entreprenørskap

Ressursakkvisisjon i akademisk entreprenørskap Handelshøgskolen Ressursakkvisisjon i akademisk entreprenørskap En casestudie av en universitetsbedrift i oppstartsfasen Linn Hammervold Masteroppgave i ledelse, innovasjon og marked Mai 2014 FORORD Denne

Detaljer

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten

Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Vår2015 Direktevarsling En kvalitativ studie av to norske brannstasjoners oppfatning av tilleggstjenesten Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Siren Gaden, Dmitry Kuklin, Paul Anders Næss og Andreas

Detaljer

Forord. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, mai 2014.

Forord. Innholdet i denne oppgaven står for forfatternes regning. Trondheim, mai 2014. Forord Denne masteroppgaven er vårt avsluttende arbeid på et toårig masterstudium innen økonomistyring ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling Handelshøyskolen i Trondheim. Oppgaven er skrevet våren 2014

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer