grenseløse innhold På bakgrunn av forskningen leverer NILU integrerte tjenester og produkter innenfor analyse, overvåkning og rådgivning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "grenseløse innhold På bakgrunn av forskningen leverer NILU integrerte tjenester og produkter innenfor analyse, overvåkning og rådgivning."

Transkript

1 2008 Årsmagasin 1:

2 NILU Norsk institutt for luftforskning grenseløse innhold Forord 3 Mer klimagasser i atmosfæren 4 Kvikksølv i Antarktis første måledata klare 5 CO 2 -fangst og aminer: Fase I ferdig 7 Hvordan ta temp en på planeten? 8 Rødt i Ålesund rødt i Abu Dhabi 11 Jakter på nye miljøgifter 12 Sølv gammelt metall i ny innpakning 13 Sirkelen sluttes 14 Om NILU 16 Vitenskapelige artikler 18 nilus forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet og miljøgifter. På bakgrunn av forskningen leverer NILU integrerte tjenester og produkter innenfor analyse, overvåkning og rådgivning. NILU er opptatt av å opplyse og gi råd til samfunnet om klimaendringer og forurensning og konsekvensene av dette. Fotokreditering: Alle bilder er kreditert NILU, unntatt hvor annet er oppgitt. Forsidebilde 1, Harald Sodemann, NILU, fra ekspedisjonen på Grønland sommeren Forsidebilde 2 Øyvind Hagen, StatoilHydro. Velkommen til NILUs årsmagasin Vi har denne gangen valgt å rendyrke magasinformen, med hovedfokus på artikler og intervjuer om vår virksomhet gjennom Regnskap og styrets beretning kan lastes ned på Nytt av året er også at magasinet gis ut både på norsk og engelsk. Vil du ha magasinet på engelsk, er det bare å ta kontakt, eller du kan laste også det ned fra vår hjemmeside. God lesning! Anne Nyeggen Redaktør :2

3 utfordringer Det er noe forslitt over uttrykket at forurensning ikke kjenner noen grenser. Men det er mer aktuelt enn noensinne: Klimagassutslippene den største miljøutfordringen kjenner ingen landegrenser, og langtransportert forurensning er fortsatt et problem i flere deler av verden. Det synes heller ikke som om det er noen grense for utviklingen av nye stoffer, teknologier eller nye måter å bruke velkjente stoffer på med ukjente effekter for miljø og helse. Spredningen av miljøgifter vil dessuten trolig øke som en følge av klimaendringene. Det er derfor mange grunner til at miljøgiftene bør få oppmerksomhet og prioritet. NILUs basis på dette området er analyser av nye og potensielle miljøgifter i alle slags prøver og ved svært lave konsentrasjoner. Resultatene nyttiggjøres i vår forskning og i miljøovervåkning for myndighetene, og er dessuten viktig for næringslivet. En nylig gjennomført evaluering av norsk kjemiforskning plasserer NILU på toppen sammen med tre universitetsgrupper. Dette har vært en god bekreftelse på at våre investeringer i avansert analyseutstyr og kompetanse har gitt resultater. Et bredt spekter av miljøgifter, både organiske og uorganiske, inngår i NILUs arbeid. Et nytt aspekt er nanopartikler som er en lovende teknologisk nyvinning eller en helsetrussel, avhengig av hvem som uttaler seg. Helseeffekter - både fra miljøgifter og nanopartikler er et nytt tema som NILU nå beveger seg inn i ved hjelp av vårt nyetablerte effektlaboratorium. Her kan vi også arbeide med blandinger av miljøgifter. For én ting er å kontrollere utslipp og effekter av kjemikalier hver for seg, men hvordan virker summen av kjemikaliene? Er det kumulative effekter av den blandingen av miljøgifter vi daglig utsettes for? I dette årsmagasinet kan du lese mer om jakten på miljøgifter. Vi forteller også om forskning på klimagasser, om hvordan en måler temperaturen på jorda, og om arbeidet med å bedre luften vi puster inn om det er i Norge eller i Abu Dhabi. NILUs arbeid innen atmosfæreforskning spenner bredt, både temamessig og geografisk. Det er vi stolte av. 3:

4 NILU Norsk institutt for luftforskning Mer klimagasser i atmosfæren Målinger på Svalbard viser at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren fortsetter å øke. Mest oppsiktsvekkende er den sterke økningen i nivåene av metan. anne nyeggen Kommunikasjonsjef I samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT) overvåker NILU 23 klimagasser og ozonreduserende stoffer på Zeppelinfjellet i Ny-Ålesund på Svalbard. CO 2 måles av Stockholms universitet på klimagasser samme sted. i atmosfæren Mer Mer metan i atmosfæren Målinger Det økningen på Svalbard i metan i viser atmosfæren konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren fortsetter å øke. over Mest Svalbard oppsiktsvekkende som er det mest er oppsiktsvekkende i NILUs rapport fra 2008 den sterke økningen i nivåene av metan. (tall fra 2007). Metankonsentrasjonen I samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT) overvåker NILU 23 klimagasser og er den høyeste som hittil er målt over ozonreduserende Svalbard, med en stoffer økning på Zeppelinfjellet 0,6 prosent fra universitet Fra 2004 på er samme økningen sted. i Ny-Ålesund på Svalbard. CO 2 måles av Stockholms på rundt 1 prosent. Foreløpige tall for Mer 2008 metan viser at i trenden atmosfæren fortsetter. Det er Dette økningen er en i relativt metan stor i atmosfæren økning, NILUs over direktør Svalbard Gunnar som Jordfald er det viser mest tronfølgerne oppsiktsvekkende rundt på Zeppelinobservatoriet i i spesielt fordi metannivået har vært Ny-Ålesund i juni Fra venstre kronprins Frederik av Danmark, kronprinsesse NILUs tilnærmet rapport konstant for 2008 fra 1999 (tall til fra ). Victoria Metankonsentrasjonen av Sverige, og kronprins er Haakon den høyeste Magnus av som Norge hittil på Svalbard. er målt At endringen over Svalbard, er større med på Svalbard en økning enn på 0,6 prosent fra Fra 2004 er økningen på rundt 1 prosent. andre steder, Foreløpige kan være tall tegn for 2008 på at kilden er å finne på nordlige breddegra- Årsaken er foreløpig ikke klarlagt, og raturer og mindre dekke av snø og is, viser Følger at trenden utviklingen fortsetter. nøye sfæren som følge av stigende tempe- Dette der, sier er seniorforsker relativt stor Cathrine økning, Lund spesielt det er fordi tidlig metannivået å si om trenden har vært med tilnærmet forteller konstant Cathrine Lund fra Myhre. Myhre ved NILU, som er prosjekt-leder 1999 til At endringen er større på økende Svalbard konsentrasjoner enn andre av steder, metan kan vil være for programmet. fortsette. NILU følger utviklingen nøye Mindre tegn ozonskadelige på at kilden stoffer er å finne Andre på målestasjoner nordlige breddegrader, rundt om i sier seniorforsker Cathrine Lund Myhre sammen andre forskningsmiljøer. Det er ved en rekke NILU, gasser som som både er klimagasser og bryter ned ozonlaget. For er verden prosjektleder viser samme for programmet. tendens. Veksten En teori er at de store mengdene metan som naturlig er lagret både fra 2006 til 2007 er spesielt høy ved første gang viser de ozonnedbrytende stasjonene i Irland, Nord-Canada og i permafrostområdene i Russland og KFK-gassene (klorfluorkarboner) som Andre målestasjoner rundt om i verden viser samme tendens. Veksten fra 2006 til 2007 er spesielt Svalbard. høy ved stasjonene i Irland, Nord-Canada Nord-Amerika, og på Svalbard. bunnen i de arktiske havområdene, blir frigitt til atmo- ppb v Gjennomsnittlig utvikling av metan målt på Zeppelin, Svalbard Gjennomsnittlig utvikling av metan målt på Zeppelin, Svalbard :4 Følger utviklingen nøye måles på Svalbard en nedgang. Det ser derfor ut til at Montrealprotokollen om beskyttelse av ozonlaget har god effekt. Det er positivt at vi for første gang ser en nedgang i alle KFK-gassene vi måler. Dessverre ser vi samtidig en økning i erstatningsgassene, og da spesielt andregenerasjons erstatningsgasser. Foreløpig utgjør disse gassene en liten andel av det totale klimagassutslippet, men det er sterke klimagasser, så økninger er uansett uheldig, sier Cathrine Lund Myhre. Førstegenerasjons erstatningsgasser for KFK er hydroklorfluorkarboner

5 Kvikksølv i Antarktis første måledata klare Data fra de to første årene med kvikksølvmålinger ved Trollstasjonen er klare. Nivåene er 1/3 av det vi finner i Arktis, og er den lengste tidsserien for kvikksølv fra det antarktiske kontinent. Vi følger utviklingen av metankonsentrasjonene nøye, sier Cathrine Lund Myhre ved NILU. (HKFK), som stadig øker til tross for utfasing i industrialiserte land. Årsaken er trolig at HKFK-bruken i utviklingsland er sterkt økende. Det er vedtatt internasjonalt at forbruk og produksjon av HKFK i u-land skal fryses innen HFK er andregenerasjons erstatningsgasser for KFKene, og brukes blant annet i kjøleanlegg. Bruk og utslipp av HFK har økt betydelig, og konsentrasjonen i atmosfæren har vist en sterk vekst. Disse gassene vil på sikt kunne gi betydelige bidrag til drivhuseffekten, siden de er sterke drivhusgasser og har forholdsvis lang levetid i atmosfæren. Viktige målinger på Svalbard Målingene som NILU gjør i sam-arbeid med SFT på Zeppelinfjellet på Svalbard, har foregått siden De inngår i flere globale, regionale og nasjonale overvåkningsnettverk. Dataene er viktige i vurderingen av oppnåelsen av Montrealprotokollen om reduksjon av ozonreduserende stoffer, og framover til å vurdere oppnåelse av Kyotoprotokollen om reduksjoner av klimagasser. Målinger over tid er viktig for å se eventuelle endringer i konsentrasjoner av både klimagasser og ozonreduserende stoffer i atmosfæren. På Svalbard er det svært få lokale forurensningskilder. Det gjør Zeppelinstasjonen i Ny-Ålesund svært godt egnet til å overvåke globale nivåer og trender for klimagasser og ozonreduserende stoffer. Katrine Aspmo Pfaffhuber Forsker For å kunne utvide den globale kvikksølvdatabasen, har NILU etablert et langtids, helårs overvåkingsprogram for elementært kvikksølv i gassfase (GEM) ved den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis. Med oppstart i januar 2007, er tidsseriene fra de to første årene nå klare. Langtreisende kvikksølv Kvikksølv anses som et globalt miljøproblem på grunn av dets særegne oppførsel i miljøet, giftighet og uvanlige fysiske egenskaper. Atmosfærisk kvikksølv kan transporteres med luftstrømmer over store avstander til fjerntliggende områder som Arktis og Antarktis, langt fra utslippskildene. NILU er den eneste institusjonen med aktiviteter på begge poler når det gjelder kvikksølv (hovedsakelig elementært kvikksølv i gassfase (GEM)). Det finnes et svært begrenset sett med målinger fra den sørlige halvkule generelt, og spesielt fra Antarktis, så derfor er de to årenes kvikksølvdata som nå er klare fra Troll et verdifullt bidrag til den globale kvikksølvdatabasen. Kvikksølv slippes ut i atmosfæren fra mange naturlige kilder som vulkaner og skogbranner, og menneskeskapte kilder som for eksempel forbrenning av kull. Mens menneskeskapte utslipp av kvikksølv har sunket i Nord-Amerika og Europa i løpet av 1990-årene, har utslippene i Asia og Afrika økt kraftig, Luftprøvetaking ved hjelp av flytende nitrogen ved Troll-stasjonen. 5:

6 NILU Norsk institutt for luftforskning Sammenlikning mellom NILUs antarktiske og arktiske kvikksølvmålinger: Boksdiagrammet inneholder data fra årene 2007 og Fordelingen av konsentrasjonsverdier er relativ lik begge stedene, men dataene fra Troll er ca. 1/3 lavere sammenliknet med Zeppelin. Dette skyldes at de fleste kildene til kvikksølv finnes på den nordlige halvkule, at sterke vinder rundt ekvator forhindrer transport mellom nord og sør, og at kvikksølv har relativ kort levetid. Kvikksølv kan så avsettes på nytt i en mer mobil og antakelig mer giftig form. I polare strøk vil framtidig oppvarming kanskje tine permafrosten og remobilisere kvikksølv som er lagret i snø og jord, og således øke tilstrømmingen av kvikksølv til polhavene. En annen effekt av oppvarmingen kan være økt dannelse av metylkvikksølv (MeHg). Dette er den mest giftige formen for kvikksølv. Den oppkonsentreres både i det enkelte dyr og i næringskjeden. Enhver økning av metylkvikksølv i polhavene vil dermed forverre kvikksølvproblemet for sjøpattedyr. og Kina er nå det landet i verden med de klart høyeste kvikksølvutslippene. Siden de fleste menneskeskapte kildene til utslipp av kvikksølv i atmosfæren befinner seg på den nordlige halvkule, er det observert at kvikksølvkonsentrasjonene på den sørlige halvkule er ca. 1/3 lavere sammenliknet med den nordlige. Vårlig avsetning Kvikksølv oppkonsentreres i næringskjeden i ferskvannsøkosystemer og i marint dyreliv. De såkalte atmosfæriske fortynningsepisoder av kvikksølv (AMDE) kan understøtte bevis for dette. AMDE skyldes oksidasjonsreaksjoner fremkalt av sollys, hvor GEMkonsentrasjoner plutselig fortynnes og omdannes til kortlevde kvikksølvformer, som igjen avsettes på snø og is, og forårsaker et økt bidrag av kvikksølv til polare økosystemer. AMDE er et gjentakende vårfenomen som opptrer på et tidspunkt hvor økosystemene er i startfasen på sine årlige vekstsykluser. Kvikksølv og klima Effekten av klimaendringer på kvikksølvets kretsløp har fått liten oppmerksomhet til nå, men er et potensielt viktig tema. Som et resultat av økning i temperaturen, vil flyktigheten av kvikksølv øke. Kvikksølv som er lagret i hav og landmasser vil dermed lettere kunne overføres til andre økosystemer via atmosfærisk transport. Velutstyrt forskningstokt til Tromsø I april 2008 anløp R/V Knorr, et av verdens best utstyrte forskningsskip Tromsø havn. Forskere fra USA, Norge og Finland var da halvveis i et forskningstokt som startet i USA en måned tidligere. Målet med toktet var å undersøke isfrie deler av Arktis for kilder og transport av forurensning, aerosoler og gasser i og til Arktis, samt klimaets påvirkning på dis (haze) og ozon i Arktis. Norskehavet, Barentshavet og Grønlandshavet var valgt ut som feltområde. John Faulkner Burkhart, forsker ved NILU og Patricia Quinn fra NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), ledet toktet. Kampanjen var en del av Polarårsprosjektet POLARCAT som ledes av NILU, og har som oppgave å gjøre omfattende undersøkelser av luftforurensninger i den arktiske regionen. Dette gjelder spesielt langtransportert forurensning og kilder og effekter av dette. Det forskes også på hvilken innvirkning økt aktivitet i regionen har på atmosfæren i Arktis. R/V Knorr er eid av den amerikanske marinen, og drives av WHOI (Woods Hole Oceanographic Institution) for havforskningsmiljøet. Les mer om prosjektet på og R/V Knorr er et av verdens best utstyrte forskningsskip. Foto: John F. Burkhart. :6

7 CO2-fangst og aminer: Fase I ferdig NILU og partnere er først i verden med å studere mulige effekter fra utslipp av aminer til luft. Det er gjennomført innledende undersøkelser, som viser at det kan oppstå effekter av utslippet og at det ikke er irrelevant for miljøet hvilket amin som slippes ut. Scott Randall Forsker Våren 2008 fikk NILU i oppdrag å forske på hvilke konsekvenser etablering av ny teknologi med bruk av aminer for CO2-fangst kan ha. Resultatene vil være viktige både for framtidig utvikling og for utslippstillatelser. Forskningen utføres i samarbeid med NINA (Norsk institutt for naturforskning), Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo Kjemisk institutt og NIVA (Norsk institutt for vannforskning) på oppdrag fra et konsortium bestående av StatoilHydro, Gassnova og Shell Technologies Norway. Første fase har vist at det kan oppstå effekter av utslipp av aminer til luft. Studiene viser at det ikke er aminene som slippes ut som er problemet, men stoffene som dannes ved kjemiske reaksjoner etter at utslippet har forlatt skorsteinen. Dette er stoff som nitrosaminer, aminer og nitraminer. Teoretiske kjemiske betraktninger viser at disse stoffene kan dannes, men sier ikke noe om i hvilken grad de dannes. For å få svaret på dette er det nødvendig å foreta eksperimenter som viser reaksjonshastighetene. Dette arbeidet er planlagt for Fase II. Rensing med aminer I Norge står rensing av CO2 fra industrien høyt oppe på den politiske dagsordenen både hos politikerne, industrien og i miljøbevegelsen. CO2 fangst med aminer regnes som den mest lovende for å komme i gang med rensing Vi vet nå at det ikke er irrelevant for miljøet hvilket amin som slippes ut, sier prosjektleder Svein Knudsen, seniorforsker ved NILU. av CO2 raskt. Aminene inngår i prosessen med å trekke ut CO2 fra avgassene, og mens CO2 blir deponert, blir aminene resirkulert. Noe vil imidlertid slippe ut i atmosfæren. Aminutslippene vil bidra til økt nitrogenbelastning og potensielt til overgjødsling i utsatte økosystemer. Aminene vil også inngå i kompliserte reaksjoner i luften og danne andre stoffer. En teoretisk studie viser at noen av disse kan være giftige, uavhengig av hvilket amin som brukes, og i hvilken grad disse stoffene dannes. Forskingsarbeid Ved utbyggingen av gasskraftverket på Mongstad, skal det bygges et testsenter for CO2-fangst. Foto: Øyvind Hagen, StatoilHydro NILUs innledende forskning har fokusert på å øke kunnskapen om den atmosfæriske aminkjemien og undersøke om utslippene fra CO2-fangst med aminer faktisk skaper en helse- og miljørisiko. Det er behov for ytterligere in- 7:

8 NILU Norsk institutt for luftforskning formasjon og analyser av de kjemiske forbindelsene som blir skapt i atmosfæren fra utslippene av aminer. Dette gjelder særlig med hensyn til kjemiske reaksjoner, konsentrasjon, avsetning, og den relative kvantifiseringen av giftighet og andre mulige effekter. rapporter 10 rapporter fra Fase I prosjektet kan lastes ned fra følgende nettsted: CO 2 Skjematisk illustrasjon av prosessen. Hvordan ta temp en på planeten? Den globale temperaturen stiger på grunn av klimaendringer og global oppvarming, men hvordan kan vi vite dette? Når en person er syk kan vi bruke et termometer til å måle temperaturen, og vi kan gjøre dette med jevne mellomrom for å se om den går oppeller ned. Jordkloden er imidlertid stor og vi har ikke nok termometre til å måle temperaturen overalt. Så hvordan gjøres det? fred prata Seniorforsker I omtrent 150 år har meteorologer til faste tider målt temperaturen i lufta ca 1,5 meter over bakken, på mange forskjellige steder rundt omkring i verden. Før 1800 var det svært få direkte målinger av jordens temperatur, og vi har måttet stole på oppfinnsomme metoder basert på veksten av årringer, iskjerner, havsedimenter, lengden på isbreer eller korallvekst såkalte proksy-temperaturer for å fastslå temperaturer lenger tilbake. Ved hjelp av disse metodene kan vi følge jordens temperatur ca 1000 år tilbake i tid. En graf av dataene finnes i en rapport fra FNs klimapanel (IPCC) fra 2004, og har blitt kalt hockeykølle-kurven på grunn av dens likhet med profilen på en hockeykølle. Denne kurven har fått en nærmest ikonaktig status i debatten om hvorvidt jordens klima blir varmere. Troverdigheten til dataene og påliteligheten til metodene som er brukt for å lage denne fremstillingen har vært et hett tema både i vitenskapelig litteratur og i generell presse. Jordens temperatur er kanskje den mest selvfølgelige av alle indikatorer på hvordan og hvor mye klimaet endrer seg, så det er viktig hele tiden å oppdatere og forbedre metodene som brukes til å måle den. :8

9 smarte termometre Siden slutten på 1960-tallet har satellitter i bane kunnet overvåke enorme områder av jordens land- og havoverflate. Smarte termometre, kalt radiometre, som kan måle jordens temperatur ved å registrere varmen den avgir, er utviklet og plassert på satellitter for å kunne se ned på jorden. Tidlig på 90-tallet oppnådde disse radiometrene en nøyaktighet på mindre enn 0,3 grader Celsius, og de kan måle temperaturen på hele planeten på 1-2 dager. De mest presise av disse radiometrene er det såkalte Along-Track Scanning Radiometer (ATSR) og etterfølgerne ATSR-2 og Advanced ATSR, laget av et europeisk/australsk konsortium og benyttet på europeiske miljøsatellitter. Et tredjegenerasjons radiometer kalt Sea and Land Surface Temperature Radiometer (SLST-R) bygges nå til Europas framtidige miljøsatellittprogram, Sentinel-3. Når programmet starter i 2016, vil klimaforskere kunne studere og bruke et 25 år langt satellittbasert datasett med høy presisjon, i sine klimamodeller. Havmålinger blir mulig Ettersom dataene er samlet på kilometerskala over hele planeten, er det mulig å undersøke regionale endringer. Det vil også for første gang bli mulig å foreta nøyaktige målinger av havene som til sammen dekker 70% av jordens overflate. NILU har vært involvert i den vitenskapelige utviklingen av ATSR-radiometrene, og er medlem av forskningsteamet. I tillegg har Graf med temperaturmålinger som bl.a. er brukt i IPCC s klimarapport fra På grunn av sin form blir den kalt hockeykøllekurven. Kurven har fått en nærmest ikonisk status i klimadebatten. NILU mottatt bevilgninger for å utvikle nødvendige algoritmer som kan omdanne SLST-R-målingene til kalibrerte målinger av jordens overflatetemperaturer. Dette vil være til stor nytte for klimaforskere. I forberedelsene til Sentinel-3-oppdraget, har NILU gjort en ny analyse av de 18 år gamle dataene fra ATSR, ATSR-2 og (A)ATSRs målingene, til bruk i regionale studier. ASTR-2s månedlige middelverdier for overflatetemperaturer for Skandinavia kan brukes til å observere endringer i utvalgte områder, og til å isolere langvarige klimaendringer fra klimastøy. Dette er blant annet unormale værsystemer, eller menneskeskapte endringer av naturen, som påvirker overflatetemperaturen. For mer informasjon om ATSR, se: For mer informasjon om programmet Sentinel-3, se: NILU gjør nå oppdateringer og nye analyser av dataene fra de tre tidligere ATSR ene, og gjør dem tilgjengelig for regionale studier. 9:

10 NILU Norsk institutt for luftforskning Rødt i Ålesund... Foto: Ålesund kommune Abu Dhabi i De forente arabiske emirater og Ålesund på Vestlandet er to av mange byer i verden hvor NILU overvåker luftkvaliteten. I 2008 ble grenseverdiene kraftig overskredet begge steder. SUSANNE M. STEPHANSEN Journalist Vi tar de høye målingene meget alvorlig, sier Mirza Begic, Ålesund kommune. Til tross for Ålesunds vind-utsatte beligg-enhet ved kysten, hadde byen dårligst luftkvalitet i landet flere ganger i Dette viser online-målinger på www. lufkvalitet.info, som NILU har utviklet og drifter for Statens forurensningstilsyn og Statens vegvesen. Når mengden av for eksempel svevestøv eller nitrogenoksider overskrider grenseverdien, blir dette markert med et rødt punkt på det aktuelle stedet på norgeskartet, forklarer seniorforsker på NILU, Dag Tønnesen. Fargekoder markerer forurensningsnivået. Ålesund hadde 24 overskridelser vinteren Ålesund sett fra byfjellet Aksla. Foto: Frode Inge Helland. Rødt punkt sier at luftkvaliteten der du bor er svært dårlig, og at allergikere og folk med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser bør holde seg innendørs. Dette var tilfellet 24 ganger i Ålesund i fjor, forteller fagleder for vei og trafikk i Ålesund kommune, Mirza Begic. Det er målestasjonen i Posthuskrysset, som har målt til rødt disse gangene, sier han. Det er mye støv her, til tross for at det feies og vaskes med bil tre ganger i uken. Væravhengig Det er særlig på dager med kald luft og lite vind og nedbør at luftkvaliteten er dårlig i Ålesund. Hovedårsaken til den dårlige luften, med høye verdier av svevestøv (PM 10 ), er nok bruken av piggdekk, sier Tønnesen. Målinger utført av Statens vegvesen viser at hele 75 % av bilene i Ålesund fortsatt bruker piggdekk på vinterstid. I en by hvor det relativt sjelden er frost og snø! Til sammenligning var andelen 45 % i snørike Lillehammer i En bil med piggdekk gir opp til 100 ganger mer støv enn en tilsvarende bil med piggfrie dekk, på grunn av økt slitasje av veidekket, sier Dag Tønnesen. En reduksjon i bruken av piggdekk vil åpenbart bidra til å bedre luftkvaliteten. Tiltak i Ålesund Vi tar de høye målingene meget alvorlig, forsikrer Begic i Ålesund kommune. Men til tross for overskridelsene er vi enda langt under grensen for når vi plikter å iverksette tiltak ifølge EUs direktiv for luftkvalitet. Grensen går på 35 overskridelser per år, og vi hadde altså 24 i 2008, påpeker faglederen. Ålesunderne ønsker likevel å gjøre noe med saken. Målingene er drøftet politisk, og det er bestemt at vi skal sette i gang en utredning der ulike tiltak for bedret luftkvalitet, som for eksempel piggdekkavgift og redusert hastighetsgrense, skal vurderes. Arbeidet starter i nærmeste framtid, sier Begic. Hovedårsaken til den dårlige luften er nok bruken av piggdekk, sier Dag Tønnesen, NILU. :10

11 ... rødt i Abu Dhabi Fra svevestøv til ørkensand Det er betydelig flere enn 24 overskridelser i året i oljenasjonen Abu Dhabi, den største av de sju Forente arabiske emirater. Området, som ligger ved kysten mot Den persiske gulf, har et av de høyeste CO 2 -utslipp per person i verden, og sliter med støvnivåer som er langt høyere enn det som er helsemessig forsvarlig. Noen steder, særlig i byene og i områder knyttet til oljeindustrien, er luftforurensningen høy, sier Trond Bøhler, leder for NILUs avdelingskontor i Abu Dhabi. I byene knytter årsaken seg, som i Ålesund, til biltrafikken, men den høye andelen svevestøv har også naturlige årsaker, nemlig ørkensanden i området, for- Luftforurensningen kan være høy i Abu Dhabi, sier Trond Bøhler, leder for NILUs kontor i Abu Dhabi. klarer Bøhler. Forurensningen skyldes selvsagt også den enorme oljeindustrien i emiratet. En av oppgavene våre framover er å finne ut hvilke av de tre forurensningskildene som har skyld i hva, og i hvor stor grad. Et eget prosjekt er satt i gang på dette. Strategisk partner 1. januar 2008 tok NILUs Abu Dhabi-kontor over forvaltningen av luftkvaliteten og fikk i oppgave å etablere Abu Dhabi Air and Climate Institute (ADACI). Den nåværende kontrakten gjelder for fem år, og NILU, med Trond Bøhler i spissen, har nå holdt på i ett av dem. Det har vært et travelt år hvor vi har fått utrettet masse, sier Bøhler, som er eneste nordmann som oppholder seg fast ved kontoret. Med seg på laget i det rosa murhuset utenfor sentrum av Abu Dhabi by har han rundt 20 arabisktalende ansatte. Nettside om luftkvalitet Et av de mest synlige resultatene av NILUs arbeid i Abu Dhabi i 2008, er en webportal som presenterer informasjon om luftkvalitet for innbyggerne i Abu Dhabi. gir informasjon om luftforurensning generelt, om Abu Dhabis biltrafikk er en av tre forurensningskilder. helseeffekter og om lovverket knyttet til luftforurensning. Men den viktigste tjenesten vi tilbyr, er nok presentasjonen av online-målinger fra ulike målestasjoner rundt om i landet, sier Bøhler. Her markeres også luftkvaliteten med fargekoder, som i Norge. Standariserte målinger NILU og Abu Dhabi Air and Climate Institute har også etablert en standardiseringsenhet som skal evaluere alle nettverk for måling av utendørs luftkvalitet i Abu Dhabi. Enheten skal blant annet sørge for at instrumentene ved alle landets målestasjoner blir kalibrert i forhold til en nasjonal standard. Hvor ren er lufta du puster inn? Er det ren luft i byen din? NILU er involvert i en rekke prosjekter med overvåking, modellering, vurdering og varsling av luftkvalitet i norske byer, og luftkvaliteten er ikke alltid i overensstemmelse med nasjonale mål eller EU-forskrifter. Ingrid Sundvor Forsker et nettsted utviklet og driftet av NILU, tilbyr informasjon til allmennheten, myndigheter og beslutningstakere. Online overvåkingsdata for mange norske steder, sammen med generell informasjon om luftkvalitet, forskrifter, helseeffekter og tiltak for reduksjon av luftforurensning, er noe av den tilgjengelige informasjonen. I vintersesongen varsles luftkvaliteten for norske byer hver dag. Man kan motta varslene ved å registrere seg på www. luftkvalitet.info. Dersom det varsles røde forhold, bør man kanskje sette igjen bilen den dagen? Nitrogenoksider (NO 2 ) og svevestøv (PM) er de viktigste kildene til luftforurensning i byer og tettsteder. Modellstudier utført av NILU viser at i 2007 ble så mye som 35 % av befolkningen i Oslo eksponert for konsentrasjoner av PM 10 som var over nasjonale grenseverdier. Ved å modellere den relative betydningen av de forskjellige kildene i Oslo og Trondheim, ble det funnet at % av overskridelsene av PM 10 skyldes veitrafikk. Den nest største kilden til PM 10 -konsentrasjoner er vedfyring. Myndighetene har satt i gang flere miljøtiltak. I Oslo ser det blant annet ut til at redusert hastighet på noen av hovedveiene, piggdekkavgift og tilskuddsordning for å bytte ut gamle ovner og åpne ildsteder har gitt gode resultater. Sammenlikning av modellresultater for 2005 og 2007 viser at det er en reduksjon i antallet mennesker som eksponeres for høye konsentrasjoner av svevestøv, men vi har fremdeles ikke nådd målet. 11:

12 NILU Norsk institutt for luftforskning Jakter på nye miljøgifter Stadig nye kjemikalier tas i bruk for å gi forbrukerne smartere og bedre produkter. Men selv om formålet er godt, kan dette være framtidens miljøgifter. På NILUs high tech laboratorium på Kjeller finnes kompetansen og utstyret som er nødvendig for å kartlegge de nye truslene. SUSANNE M. STEPHANSEN Journalist Vi vil gjerne ha dem, de nye produktene som gjør underverker for helsen, huden, skigåingen og huset vårt. Tilsetting av nyutviklede kjemiske forbindelser har de senere årene gitt oss bedre kosmetikk, hudpleieprodukter, tekstiler, medisiner og byggvarer. Blant annet. Det er supert med treningstøy som puster og som hindrer svettelukt i å utvikle seg. Men må vi betale en pris som vi enda ikke kjenner? I prinsippet kan alle kjemikalier utgjøre en miljøtrussel, hvis de blir sluppet ut i tilstrekkelig store mengder, sier Ole-Anders Braathen, direktør for Miljøkjemi på NILU. Mange av de nye kjemikaliene som slippes ut i dag, har vi ikke miljø- data på i det hele tatt, andre vet vi lite om. Jobben vår er kontinuerlig å bidra til at dette endres. Internasjonalt bidrag NILU har vært sentral i jakten på nye miljøgifter de senere årene, og har i samarbeid med forskningsgrupper rundt i verden bidratt sterkt internasjonalt til å bygge opp kunnskap om flere slike nye gifter. Eksempler er bromerte flammehemmere, polyfluorerte organiske forbindelser, legemidler, triklosan og siloksan (se faktaboks). Et av de nyeste kjemikaliene vi har jobbet med, er sukralose, et kunstig søtningsstoff som er 600 ganger søtere enn sukker, og som finnes i en rekke light-produkter og andre produkter som reklamerer med at de har mindre sukker i seg, forteller Braathen. Forbindelsen slippes ut i store mengder i Ole-Anders Braathen, direktør for Miljøkjemi på NILU. Foto: Susanne Moen Stephansen. naturen i Norge i dag, og undersøkelser ved NILU har vist at det tar mellom 5 og 10 år før sukralose forsvinner fra vann og innsjøer. En annen forbindelse vi har under lupen som en mulig ny miljøgift, er sølv, som har økt kraftig med nanoteknologiens inntog, sier Braathen. Vi har tatt prøver i naturen, og ser sølv i dem. Hvordan vil dette påvirke naturen og dyrelivet? Det er blant spørsmålene vi må finne ut av, sier avdelingsdirektøren. trappetrinn mot nye metoder Faglaborant Iren E. Sturtzel jakter på nye miljøgifter. :12 Det er komplisert både å finne fram til og å analysere potensielt nye miljøgifter, forklarer Braathen. Først må forskersamfunnet stille spørsmål ved en forbindelse. Er det indikasjoner på at forbindelsen finnes i naturen, tar vi reelle prøver, sier han. Men for å kunne undersøke en ny forbindelse, må det vanligvis utvikles nye metoder. Alle kjemikalier oppfører seg ulikt, så det må hele tiden nye metoder til. Finner man forbindelsen i prøvene, må man utvikle en enda mer sofistikert metode for å bedre resultater. Slik går arbeidet framover trappetrinn for trappetrinn, forklarer Braathen.

Årsmagasin 2012. En giftfri fremtid også for fattige land side 14. Skjerpede EU-regler mot parabener på vei side 16

Årsmagasin 2012. En giftfri fremtid også for fattige land side 14. Skjerpede EU-regler mot parabener på vei side 16 Årsmagasin 2012 HøydepunktER FRA 2011 En giftfri fremtid også for fattige land side 14 Skjerpede EU-regler mot parabener på vei side 16 Innhold Klimaforskning er viktig overvåkning likeså...3 Ingen tegn

Detaljer

Årsberetning og -regnskap

Årsberetning og -regnskap 2011 Årsberetning og -regnskap 1 NILU Norsk institutt for luftforskning NILUs forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning,

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Prosjektrapport. Aerosoler, skyer og stråling i polhavområdet. Norsk institutt for luftforskning. 1 Innledning. 2 Mål

Prosjektrapport. Aerosoler, skyer og stråling i polhavområdet. Norsk institutt for luftforskning. 1 Innledning. 2 Mål Norsk institutt for luftforskning Prosjektrapport Dato: 2007-06-18 Ref.: Forfatter: Georg Hansen, NILU; Frode Flatøy, Bjerknessenteret Mottaker: NorACIA-sekretariatet, Norsk Polarinstitutt Aerosoler, skyer

Detaljer

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø CarboSchools-prosjekter; problemstillinger, utfordringer og metoder Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi

Detaljer

Klimakur. utfordrer Norge. Alle må på. Fredsprisvinner Rajendra Pachauri. Klimakvoter Side 6 7 Miljøtrusselen Side 13 Forhandleren Side 9

Klimakur. utfordrer Norge. Alle må på. Fredsprisvinner Rajendra Pachauri. Klimakvoter Side 6 7 Miljøtrusselen Side 13 Forhandleren Side 9 Alle må på Klimakur Fredsprisvinner Rajendra Pachauri utfordrer Norge Klimakvoter Side 6 7 Miljøtrusselen Side 13 Forhandleren Side 9 ET Bilag fra SFT, distribueres sammen med Dagens Næringsliv, juni 2009

Detaljer

Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013 2022. Rapport Divisjon for energi, ressurser og miljø

Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013 2022. Rapport Divisjon for energi, ressurser og miljø Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013 2022 Rapport Divisjon for energi, ressurser og miljø Norges forskningsinnsats i Antarktis 2013-2022 Rapport Divisjon for Energi, ressurser og miljø Norges forskningsråd

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern rapport 2009:7 Miljørettet helsevern kjemiske, fysiske og biologiske miljøforholds betydning for helse i vårt land og fordelingen av disse Redaktør Caroline Fleten Bidragsytere Per Nafstad Hein Stigum

Detaljer

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013 Norsk polarforskning Forskningsrådets policy for 2010 2013 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

James E. Hansen. Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009

James E. Hansen. Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009 James E. Hansen Storms of my Grandchildren Bloomsbury Publishing 2009 Sannheten om den kommende klimakatastrofen og vår siste sjanse til å redde menneskeheten Utvalgte kapitler oversatt av Sigbjørn Grønås

Detaljer

Ekstremvær verden over

Ekstremvær verden over NR. 5 2007 Ekstremvær verden over Verdens miljøverndag Klimautslipp fra vannkraft Vaskemaskin sprer tungmetaller Innhold Chartertur med tog Verdens miljøverndag 3 Ekstremvær verden over 4 Miljøstudier

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER

VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER Forord Dette notatet er utarbeidet av Ad hoc-gruppen for særskilt utlysning innen forurensningsforskning oppnevnt av Divisjon for store satsinger i Norges Forskningsråd.

Detaljer

Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn

Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn CI CIENS-rapport 1-2011 Foto: Crestock Tittel: Klimatilpasning i Norge - bakgrunn, årsakssammenhenger og forskningsfunn Forfattere:

Detaljer

Transport og luftutslipp

Transport og luftutslipp Bellona Rapport Nr.4: 21 Transport og luftutslipp Fakta, løsninger og strategi Sondre Grinna Alvhild Hedstein Bjørnar Kruse Thor Erik Musæus Utgitt av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Murmansk P. Boks 2141,

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet

UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet FORVALTNINGSPLAN FOR BARENTSHAVET UTREDNING AV KONSEKVENSER AV YTRE PÅVIRKNING Klimaendring, forurensning og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet Forslag til utredningsprogram

Detaljer

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for

Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for Olje- og energiministeren: Europa trenger Vestlandet Side 6 Verdensmester i vannkraft Side 8 Norges fremste energigründer Side 19 Vær klar for endring! Side 26 1 Klode på 04 tynn is Europa trenger 06 Vestlandet

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

MoBa magasin2014. s.6. s. 20. Folat kan redusere forekomst av autisme. Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger

MoBa magasin2014. s.6. s. 20. Folat kan redusere forekomst av autisme. Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger MoBa magasin2014 s.6 Folat kan redusere forekomst av autisme s. 20 Et økende antall helseproblemer kan knyttes til ulike miljøpåvirkninger Forskningsfunn fra Den norske mor og barn-undersøkelsen MOBA MILEPÆLER

Detaljer

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Utgitt juli 2007 TA-2251/2007 ISBN 978-82-7655-504-2 Forord Denne rapporten gir en oppdatering av kunnskapsstatus om skadelige helseeffekter

Detaljer

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 ISBN 87-7827-031-7

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring

FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring FNs klimapanels femte hovedrapport: Klima i endring 1 Hva er FNs klimapanel? FNs klimapanel (også kjent som IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.

Detaljer

3/04 Årgang 23 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Dyrt å være fuktig s. 2. På vei mot det gode samfunn? s. 6

3/04 Årgang 23 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Dyrt å være fuktig s. 2. På vei mot det gode samfunn? s. 6 Miljø & helse FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN F 3/04 Årgang 23 Dyrt å være fuktig s. 2 På vei mot det gode samfunn? s. 6 Oppvarmet støv kan gi økte helseplager s. 16 F O R U M F O R MILJØ OG

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Tittel: Luftkvaliteten i Oslo Årsrapport 2006 Rapport nr.: 200700290-1 Forfatter: Susanne Lützenkirchen susanne.lutzenkirchen@hev.oslo.kommune.no Stikkord: Luftkvalitet,

Detaljer

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt Innholdsfortegnelse 02 Forord 04 Klimakvote

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KVIKKSØLV. Bilde: Detalj fra kvikksølvfontenen av Alexander Calder i Miro-museet i Barcelona, Spania.

HANDLINGSPLAN FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KVIKKSØLV. Bilde: Detalj fra kvikksølvfontenen av Alexander Calder i Miro-museet i Barcelona, Spania. HANDLINGSPLAN FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KVIKKSØLV Bilde: Detalj fra kvikksølvfontenen av Alexander Calder i Miro-museet i Barcelona, Spania. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 1 2. INNSATS FOR Å REDUSERE

Detaljer

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen

ALT HENGER SAMMEN MED ALT. Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen ALT HENGER SAMMEN MED ALT Et arbeidshefte for skolen med informasjon, forslag til tiltak og oppgaver til undervisningen 2 Klimahefte: Alt henger sammen med alt 1: Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR.

DET GRØNNE SKIFTET TOGRADER.NO STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN NR. NR. TOGRADER.NO NY ENERGI STATUS FRA ENERGIOMSTILLINGEN TOGRADER.NO Alt innholdet du har lest i dette magasinet finner du også på nettet, på tograder.no. Magasinet kan lastes ned og leses i pdf-format

Detaljer

NO 2 beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum

NO 2 beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum OR 62/2011 NO 2 beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum Bidrag fra dieselbiler og mulige tiltak Ingrid Sundvor, Leonor Tarrasón, Sam Erik Walker og Dag Tønnesen Oppdragsrapport Forord Dette er avsluttende

Detaljer

Årsberetning og -regnskap

Årsberetning og -regnskap 2013 Årsberetning og -regnskap 1 NILU Norsk institutt for luftforskning NILUs forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning,

Detaljer