Søknad om tillatelse til å bygge Hovda kraftverk i Åmot og Stor-Elvdal kommuner, Hedmark fylke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om tillatelse til å bygge Hovda kraftverk i Åmot og Stor-Elvdal kommuner, Hedmark fylke"

Transkript

1 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE KSK-notat 9/ Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Blåfall AS/Hovda kraftverk Fylke/kommune: Hedmark/Amot o Stor-Elvdal Ansvarlig: Ø stein Grundt Sign.: Saksbehandler: Kirsten Marthinsen Sign.: Dato: 07 MAR2012 Vår ref.: Sendes til: Søker o alle som har uttalt se til saken Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: internett: Org. nr.: NO MVA Bankkonto: Søknad om tillatelse til å bygge Hovda kraftverk i Åmot og Stor-Elvdal kommuner, Hedmark fylke Innhold Sammendrag 1 Søknad 3 Høring og distriktsbehandling 4 Søkers kommentar til høringsuttalelsene 21 Tilleggsopplysninger og kommentarer til disse 25 Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) merknader 29 NVEs vurdering 34 NVEs konklusjon 42 Sammendrag Blåfall AS søker om konsesjon til å utnytte deler av fallet i elva Hovda i Amot og Stor-Elvdal kommuner i Hedmark. Kraftverket vil få en maksimal installert effekt på 5,4 MW og en årlig produksjon på ca. 20,5 GWh. Inntaket er planlagt etablert i elveløpet på kote 382, og herfra er det planlagt nedgravd rørgate til kraftstasjon på kote 249. Rørgata er planlagt på sørsida av elva ut fra inntaksdammen, og vil krysse elva i en betongkulvert om lag på kote 315. Kraftstasjonen vi I ligge på nordsida av elva. Det er skogsbilveier på begge sider av elva, men det vil måtte bygges om lag 700 meter vei til inntaket og meter vei til kraftstasjonen. Kommunene er positive til tiltaket, mens de andre høringspartene er enten nøytrale eller negative i spørsmålet om det bør gis konsesjon. Fylkesmannen i Hedmark (FM), Naturvernforbundet i Hedmark og Forum for Natur og Friluftsliv i Hedmark går imot en konsesjon på grunn av tiltakets konsekvenser for de biologiske verdiene i bekkekløftsystemet i Hovda, et område som er gitt nasjonal verdi. FM og Naturvernforbundet mener også at kunnskapsgrunnlaget for fisk er for dårlig. Hedmark fylkeskommune mener undersøkelsesplikten etter kulturminneloven er oppfylt, men slutter seg, slik vi

2 Side 2 forstår det, til FM sin tilleggsuttalelse om at kunnskapsgrunnlaget for fisk er for dårlig. Norsk Ornitologisk Forening avd. 1ledmark er bekymret for tiltakets påvirkning på klippehekkende rovfugl. Eidsiva Nett AS uttaler at det er utfordringer knyttet til spenningskvaliteten i distribusjonsnettet på grunn av produksjonsoverskudd i lavlastperioder. Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten og Statens vegvesen Region øst har ingen merknader til tiltaket. Lokale privatpersoner som har engasjert seg er negative til tiltaket. De peker på områdets kvaliteter for friluftsliv og rekreasjon, fiske og turisme, samt den samlede belastningen på naturarealene i kommunen og fylket. NVE mener de negative konsekvensene i hovedsak er knyttet til vassdragets verdi for biologisk mangfold. Kløftemiljøet i Hovda er ansett som nasjonalt viktig og er ett av fem områder i fylket som er registrert med denne verdien. Utbyggingen vil berøre en svært viktig bekkekløftlokalitet med en fuktighetskrevende rødlisteart (trådragg, VU), samt deler av en større bekkekløftlokalitet som også er gitt verdien svært viktig. Kløftelandskapet og naturtypene i Hovda er særpregede i regional sammenheng. Søker foreslår å slippe minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring hele året. NVE legger vekt på kløftemiljøet som helhet og de verdiene og det potensialet som finnes der, samt de direkte konsekvensene for en svært viktig naturtype og en sårbar art. En utbygging vil etter NVEs syn påvirke disse verdiene sterkt negativt. Det er usikkert om ørret og harr fra Glomma har gyte- og oppvekstområder i elva. I så fall er tilgjengelig strekning svært lang. Vi har ikke vurdert nærmere om en utbygging av Hovda vil påvirke fiskeverdiene negativt, fordi vurderingene knyttet til naturtypen bekkekløft og rødlistearter uansett er avgjørende for vedtaket. Vi viser til OEDs retningslinjer for små kraftverk (juni 2007) hvor det går fram at inngrep som kommer i konflikt med biologisk mangfold av stor eller middels verdi må påregne pålegg om avbøtende tiltak som reduserer konflikten. Det står også at tiltak som kommer i konflikt med naturtyper Norge har et internasjonalt ansvar for ikke kan påregne å få konsesjon. Bekkekløfter er ifølge de samme retningslinjene en naturtype Norge har et internasjonalt ansvar for. NVE legger vekt på at bekkekløftområdet i Hovda er nasjonalt viktig og har regionalt sjeldne kvaliteter. Vi legger også vekt på at det er funnet truede, fuktighetskrevende arter i området og at potensialet for funn av flere sjeldne, fuktighetskrevende arter er vurdert som stort. Vi kan ikke se at de foreslåtte avbøtende tiltakene i tilstrekkelig grad og med stor nok sikkerhet vil ivareta de biologiske verdiene. Vi mener derfor tiltaket er i strid med retningslinjene. Selv om tiltaket vil gi positive virkninger gjennom noe økt kraftproduksjon og lokal verdiskapning, mener NVE at disse fordelene ikke oppveier de nevnte ulempene. NVE mener at konsekvensene ved bygging av kraftverket vil være store for biologisk mangfold og viktige naturtyper. Etter en helhetsvurdering av planene og de foreliggende uttalelsene mener NVE at fordelene ved tiltaket ikke overstiger ulempene for allmenne og private interesser. Ulempene står etter vårt syn ikke i forhold til kraftproduksjonen på ca. 20 GWh/år som kraftverket vil gi etter foreliggende planer, eller øvrige positive effekter av en utbygging. Kravet i vannressursloven 25 er dermed ikke oppfylt og konsesjon til Hovda kraftverk kan ikke gis.

3 Side 3 Søknad NVE har mottatt følgende søknad fra Blåfall AS, datert : "Fallrettseierne langs Hovda onsker å utnytte vannfallet i Hovda mellom kote 382 og kote 249 i Åmot og Stor-Elvdal kommuner i Hedmark fidke. Fallrettseierne har gjennom avtale gitt Blåfall AS disposisjonsrett over fallrettene med det formål å søke konsesjon for bygging av Hovda kraftverk. Fallrettseierne og Blafall AS vil stifie et eget selskap, "Hovda kraftverk AS". Blafall AS søker herved om følgende tillatelser: 1. Etter vannressursloven, jf 8, om tillatelse til: å bygge Hovda kraftverk inkludert overforing av Bjørnemyrbekken og Mørkesmyrbekken, i samsvar med planene beskrevet i vedlagte saksdokumenter 2. Etter energiloven om tillatelse til: bygging og drift av Hovda kraftverk, med tilhørende koplingsanlegg som beskrevet i søknaden." og kraftlinjer TILSIG Hovda kraftverk, hoveddata Hovedalternativ Nedbørfelt km2 160 Årlig tilsig til inntaket mill.m3 140 Spesifikk avrenning 1/s/km2 27,7 Middelvannføring m3/s 4,43 Alminnelig lavvannføring Ils persentil sommer (1/5-30/9) l/s persentil vinter (1/10-30/4) 1/s 224 KRAFTVERK Inntak moh. 382 Avløp moh. 249 Lengde på berørt elvestrekning km 4,7 Brutto fallhøyde m 133 Midlere energiekvivalent kwh/m3 0,292 Slukeevne, maks m3/s 5,5 Slukeevne, min m3/s 0,69 Tilløpsrør, diameter mm 1500 Tilløpsrør/tunnel, lengde m 4200 Installert effekt, maks MW 5,4 Brukstid timer 3800 MAGASIN Magasinvolum HRV LRV mill. m3 moh. moh. PRODUKSJON Produksjon, vinter (1/10-30/4) GWh 7,3 Produksjon, sommer (1/5-30/9) GWh 15,2 Produksjon, årlig middel GWh 20,5 ØKONOMI

4 Side 4 Utbyggingskostnad mill.kr 99,2 Utb in spris kr/kwh 4,84 Hovda kraftverk, elektriske anle GENERATOR Ytelse MVA 5,4 Spenning kv 6,6 TRANSFORMATOR Ytelse MVA 5,4 Omsetning kv/kv 6,6/22 NETTILKNYTNING (kraftlinbr/kabler Lengde km 0,4 Nominell spenning kv 22 Luftlinje el. brdkabel luftline Høring og distriktsbehandling NVE har mottatt følgende høringsuttalelser til søknaden: Åmot kommune har i kommunestyremøte den vedtatt følgende: "Utbygging av Hemla/Hovda-vassdraget mulige utbyggingsprosjekter i Åmot. er omtalt i samlet plan for vassdrag som et av flere Åmot kommunestyre har tidligere gått mot dette prosjektet hvor regulering av Storhovden og kanalisering av Svartbekken inngår i prosjektet. Det nå framlagte forslaget til utbygging av Hovda ligger nedenfor prosjektet som ble tatt inn i samlet plan og er et mindre og vesentlig mer skånsomt utbyggingsalternativ enn det som Åmot kommune tok stilling til i 1984 og Det utbyggingsalternativet som nå er fremmet er også utenfor nasjonalt villreinområde og dessuten i sin helhet utenfor Hemmeldalen Naturreservat. Naturverninteressene i området er ivaretatt gjennom etableringen av naturreservatet. Gjennom vernet av Åsta-vassdraget har Åtnot kommune et sammenhengende vernet vassdragssystem med en rekke av de samme kvalitetene som Hovda- Hemla- vassdraget. Åsta hadde et potensial for produksjon av 300 GWh vannkrafi. Kommunen har dermed bidratt vesentlig til å ivareta behovet for vassdragsvern. Ny fornybar energiproduksjon iform av mindre vannkrajtanlegg vil gi viktige bidrag til regjeringens klimapolitikk ved produksjon av ren energi. Dette kommer til uttrykk blant annet i avtalen om grønne sertifikater mellom Norge og Sverige. Både Hedmark fidke og ifinot kommune har som målsetting i sine plandokumenter å øke produksjonen av fornybar energi fra skog og vann. Det foreslåtte prosjektet framstår som positivt iforhold til den energipolitikken som nå føres nasjonalt, regionalt og lokalt. Åmot kommunestyre er derfor positiv til den foreslåtte utbyggingen av Hovda vassdrag. Kommunestyret kan ikke se at den foreslåtte utbyggingen medfører vesentlige negative konsekvenser for landskap, miljø, natur eller friluftsliv under forutsetning av at det gjennomføres avbøtende tiltak som foreslått i konsekvensutredningen."

5 Side 5 Fra saksutredningen refererer vi følgende: "Hovda er et vestlig sidevassdrag til Glomma. Nedbørfeltet på 195 km2har stor verdi i naturvernsammenheng. Feltet er meget viltrikt og er i vår- og sommerhalvåret et kjerneområde for villreinstammen i Rondane sør. Fiskeressursene består i hovedsak av ørret. Fossestryk i Hovdas øvre del hindrer oppvandringfra Glomma. Noe harr og ørekyteforekommer i tillegg i nedre del av Hovda. Hemmeldalen naturreservat utgjør vesentlige deler av nedbørfeltet som representerer et av defå gjenværende sammenhengende naturområdene i iimot somfortsatt er helt eller delvis inngrepsfrie. De store naturverdiene i dette nedbørfeltet var også grunnen til at både Stor- Elvdal og Åmot kommuner i 1985 gikk imot kraftutbygging i Hovda-Hemmelvassdraget iforbindelse med sine uttalelser til Samlet Planfor kraftutbygging. Kommunestyret i Åtnot gikk så langt som å vedta at "Hemmel/Hovda-vassdraget bør varig vernes ",jf KS 30. august 1984, sak 159. Iforbindelse med vedtak om ny kommuneplan i 1987 fulgte kommunestyret opp med å gå innfor varig vern. Samlet Plan- status i dag er at vassdragetfra Statens side er satt på venteposisjon i kategori I henhold til gjeldende kommuneplan er byggetiltak og vesentlige terrenginngrep innenfor 100- meterbeltet langs Hovda ikke tillatt. Hovda- Hemmelvassdragetforvaltes i kommuneplansammenheng på linje med Åstavassdraget og LNF- områder i kommunen som har særskilte natur-, kultur- ogfriluftsinteresser. Naturverninteressene knyttet til Hovda er nærmere definert i en bekkekløftregistreringfra Rapportenfølger konsesjonssøknaden som vedlegg. Her beskrives et bekkekloftsystem bestående av 4 lokaliteter som harfått en verdi på 5, dvs, at den har nasjonal verdi, der størrelse, variasjon, produktivitet og kløftas intaktepreg er tillagt stor vekt. I tillegg beskrives naturtypelokaliteten benevnt Syljubekkoia S som også harfått A-verdi (dvs, svært viktig naturtype) i henhold til det offisielle klassifiseringssystemetfor naturtyper i Norge. Nedre deler av den avgrensede bekkekløftlokaliteten i nærheten av inntaket samt hele den østre lokaliteten Syljubekkoia S vil altså bli direkte berørt av det planlagte tiltaket. Det er videreforetatt en særskilt kulturminneregistrering som er vedlagt konsesjonssøknaden. Automatisk fredede kulturminner som blir direkte berørt av det planlagte tiltaket er ikke påvist. På bakgrunn av at Stortinget i 2005 vedtok at vannkraftprosjekter med planlagt installasjon opp til 10 MW eller med en årsproduksjon opp til 50 GWh, erfritatt for behandling i Samlet Plan, fremmes det her en konsesjonssøknad direkte med hjemmel i Vannressurslovens kapittel 3. Hovedbegrunnelsenfor tiltaket er at det vil tilfore krafisystemet ca. 20,5 miljøvennlige GWh i gjennomsnitt pr år, som er nok til å dekke kraftbehovet til over 1000 husstander. Utbyggingen har en økonomisk ramme på over 100 mill. kroner med beregnet utbyggingspris på kr 4,84 pr. kwh. I anleggsfasen vil tiltaket kunne generere noe lokal sysselsetting og omsetning. I driftsperioden vilfalleier få økte inntekter, og skatteinntektene i Åmot kommune vil øke marginalt ifølge hva som opplyses i konsesjonssøknaden. Åmot kommune har vært i kontakt med LVK,for å be om en konkret beregning av eiendomsskattepotensialet for det planlagte prosjektet i Hovda, samt hvilkenfordeling som er aktuell mellom Åmot og Stor Elvdal kommuner. Svaret på denne henvendelsen var ikke kommet da denne saken ble sendt til trykking, men vil leggesfram, som vedlegg til saken, så snart svaret foreligger.

6 Side 6 Det planlagte kraftprosjektet er i sin helhet beliggende utenfor grensene for Hemmeldalen naturreservat og definert leveområde for villreinen. I konsekvensvurderingen som følger konsesjonssøknaden er selvfølgelig dette lagt til grunn, men rådmannen savner en sterkere vektlegging av at det omsøkte inngrepsområdet er del av en større helhet. Planlagt minstevannføring på den berørte elvestrekningen er 288 l/s hele året, så lenge tilsiget er tilstrekkelig. Planlagt rørgate er på ca meter, elvestrekning med redusert vannføring blir noe lengre. En minstevannføring på 288 l/s blir av søker ansett som negativ for elvemiljøet, men anses likevel tilstrekkelig for at de biologiske forekomstene i all hovedsak skal være sikret. Elveløpet vil i ca meter nedstrøms krafistasjonen fram til utløpet i Glomma ha upåvirket vannføring. I påvirket område ovenfor fra kraftstasjonen til inntaket for rørgata vil det være minstevannfaring det meste av året, dvs. ca 1:10 vannføringen som er vist på foto av Hovda på figur 29 s. 30 i rapporten for konsesjonssøknaden. Det er riktig som det står i rapporten at vannføringen vinterstid normalt er lav, men da er også naturen i elvemiljøet tilpasset dette. Det er derfor vanskelig å forstå det som står på s. 28 under pkt. 4 om avbøtende tiltak i konsesjonssøknadsrapporten, at minstevannføringen og uendret vannføring store deler av vinteren i stor grad vil sikre det biologiske mangfoldet i og langs elva. Dette fordi vannføringen vår, sommer og høst vil bli sterkt redusert, nettopp da den biologiske aktiviteten er størst. I konsesjonssøknaden er de sårbare bekkekløftene vurdert hver for seg som enkeltlokaliteter. Det er etter rådmannens syn ikke tilfredsstillende. Her er det tale om verneverdier av nasjonal betydning og hele bekkekløftområdet, herunder også naturtypelokaliteten Syljubekkoia S, må sees under ett som et forvaltningsområde. I vedlagte notat er Biofokus bedt om å kommentere saken på bakgrunn av at de har gjennomført bekkekløftkartlegginger i store deler av Sør-Norge, og således har høy kompetanse på feltet. De har i tillegg gjennomfort naturtypekartlegginger iflere kommuner i Hedmark de siste årene bl.a. Elverum, Våler, Grue, Åsnes osv., og kjenner derfor området godt med tanke på hva slags biologiske verdier som finnes/ikke finnes i regionen. Biofokus påpeker at Hovda- området er et av de områder med størst verdier iforhold til biologisk mangfold i Årnot kommune, og framhever at bekkekløftene i Hovda er en av få intakte i regionen og derfor har en særstilling i så måte. Foreliggende viltregistreringer er slik rådmannen ser det nedtonet i konsekvensutredningsrapporten. Det finnes for eksempelflere observasjoner av klippehekkende rovfugl og mange kjente hekkeplasser for fossekall og vintererle innenfor elvemiljøet, i tillegg til at det er et viktig leveområde for alle de fire rovdyrene og annet vilt. Oter bruker også vassdraget jevnlig. Slik rådmannen tolker de faglige vurderingene som er foretatt iforbindelse med bekkekløftregistreringene, er det klare negative effekter av å redusere vannstanden for arter i fossrøyksoner og langs kantene av elva. For å skåne de sårbare bekkekløftene foreslås det i konsesjonssøknaden å bygge terskler som avbøtende tiltak, uten at det er framlagt noen dokumentasjon på at dette vil ha tilstrekkelig effekt. Biofokus påpeker på sin side viktigheten av å opprettholde naturlig vannføring i elva for ivareta de registrerte naturverdiene, og understreker at redusert vannføring er meget risikofilt. Rådmannen mener det er lite tilfredsstillende å legge opp til eksperimentering med bruk av terskler som ledd i utbyggingen. I konsekvensvurderingen som følger konsesjonssøknaden beskrives landskapet som et landskapsrom med rolige og avflatede landformer og et som er preget av at elva har skåret seg dypt ned (bekkekløft). Videre at dette gir lite mangfold med begrenset opplevelsespotensiale.

7 Side7 Det trekkesfram at enkelte små fosser finnes, men at de store inntrykkene mangler. Etter rådmannens oppfatning er ikke denne beskrivelsen dekkende, og anser elvelandskapet her tvert om som spesiell både i lokal og regional sammenheng. Særlig de dype bekkekløftene med "canyon"-preg er uvanlig lokalt. Selv omfossene i Hovda er relativt små, er det ikke mye igjen av slik lokal vassdragsnatur med villmarkspreg, og det er ingen tvil om at de gir naturopplevelse. At dalføret i Hovda anses som spesielt kan illustreres ved at bekkekløftene i Hovda ble plukket ut som et avflere befaringsobjekter etter innspillfra lokalbefolkningen på et seminar om biologisk mangfoldfor noen år siden. Dette underbygges i sterk grad også av vedlagte høringsuttalelser. Høringsuttalelsene viser også tydelig at Hovdadalføret ikke bare er viktigfor lokalbefolkningen, men også at den har næringsmessig betydningfor naturbasert turisme/reiseliv. Detframgår videre av konsekvensvurderingen at deftsiske landskapsinngrepene under anleggsarbeidet må betraktes som betydelige: Etablering av vannveien, plass til anleggsmaskiner og rydding av skogvegetasjon i et nokså bredt belte langs vannveien. Skogen blir ikke reetablert i vannveien,fordi trerøtter kan skade rørene, og vil derfor utgjøre et permanent og nytt synlig inngrep, selv om den planlegges lagt i områder der det allerede er skogsbilveger. Effekten av redusert vannføring vil også medføre at landskapsbildet endres. Defleste delene er av den berørte elvestrekningen er riktignok lite synlig fra skogsbilvegene, menfor de som driverfriluftsliv vil landskapsinngrepene likevel ha klar negativ effekt. Konklusjon Åmot kommune er allerede en betydelig kraftutbyggingskommune, ogflere av de store vassdragene i kommunen er regulert. I tillegg harforsvarsetableringene de senere årene medført at en stor del av Åmotnaturen er beslaglagt av militære anlegg og øvingsområder. Gjenværende naturområder, og ikke minst uberørt vassdragsnatur, har derfor relativt stor verdi. Selv om vannkraft i utgangspunktet er et miljøvennlig alternativ, må nye vassdragsreguleringer vurderes strengt mot opp mot natur-, kultur- ogfriluftslivshensyn. Effektivisering og modernisering av eksisterende kraftverk og overføringslinjer samt tilretteleggingfor annen fornybar energi, ikke minst bioenergi her i skogkommunen Åmo, bor prioriteres. Detfølger av vannressurslovens 25 at konsesjon bare kan gis dersomfordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemperfor allmenne og private interesser. Før det tas endelig stilling til nye kraftutbyggingsprosjekter i Åmot bør detforeligge en samlet oversikt som viser aktuelle utbyggingsprosjekter med tilhørende konsekvensvurderinger i forhold til miljø og samfunn. Blant annet har det tidligere vært sett på muligheterfor kraftutbygging både i Julussa og Glomstadfoss i Glomma. Med bakgrunn i gieldende kommuneplan kan rådmannen utfra en samlet vurdering ikke anbefale konsesjonssøknaden for bygging av kraftverk i Hovda slik den nåforeligger. Kommunen kan utfra dettefremme innsigelse til konsesjonssøknaden med hjemmel av vannressurslovens 24,jf plan- og bygningslovens 5-4. Alternativt kan det anmodes omforlenget høringsfrist slik at det blir mulig åforeta befaringer i området og gjøre nærmere samfunnsmessige analyser av dette aktuelle prosjektet iforhold til andre aktuelle kraftutbyggingsprosjekter i kommunen."

8 Side 8 Stor-Elvdal kommune har i kommunestyremøte den vedtatt følgende: Stor-Elvdal kommune er som det fremgår av kommuneplanens arealdel og energi- og klimaplan positive til utbygging av mindre vannkraftanlegg i kommunen. Rådmannen kan ikke se at den aktuelle utbyggingen i Hovda medfører større negative konsekvenser for landskap, natur, miljø eller friluftsliv og er positive til utbyggingen under forutsetning at det bygges terskler som avbøtende tiltak som foreslått i den biologiske konsekvensutredningen." Fra saksutredningen refererer vi følgende: "All kraftutbygging vil ha negative konsekvenser for landskap, miljø og friluftsliv. Dette må alltid veies opp mot de positive samfunnsmessige sidene det er ved å bygge ut og produsere klimavennlig "ren" vannkraft. I kommuneplanens arealdel står det følgende om kraftutbygging: Pkt 4.3 Kraftutbygging: Lokal kraftproduksjon er viktig for kommunens egenoppdekking av kraft. I de siste årene har det blitt utviklet utstyr og kunnskap om kraftutbygging i mindre vassdrag. Kommunen vil derfor stille seg positiv til kraftproduksjon i mindre vassdrag så sant det ikke virker ødeleggende på kulturlandskap og/eller etableres ifiomutsatte vassdrag jfr. flomsonekart. Vassdrag som skal åpnes for småkraftverk er merket på kartet som båndlagte områder for kraftproduksjon. I pkt 5.1 i kommuneplanens arealdel står det følgende: Kommunen har markert flere vassdrag hvor det er muligheter for mindre krafiutbygging. Kommunen viser med dette en positiv holdning til slik utbygging. Hovda ligger ikke inne som område for kraftutbygging i kommuneplanens arealdel. Slik rådmannen vurderer det betyr ikke dette at kommunen er negativ til utbygging. Iht. planen er kommunen generelt positive til vannkraftutbygging også i vassdrag som ikke er avsatt til dette, forutsatt at det ikke medfører storre negative konsekvenser for samfunn, landskap og miljø. Stor-Elvdal kommune har gjennom sin klima og energiplan en målsetning om å bli en netto eksportør av miljøvennlig energi og å redusere utslipp av klimagasser. Dette skal skje gjennom ENØK-tiltak, ved å erstatte fossilt brennstoff som varmekilde med bioenergi, og ved utbygging av klimanøytral energiproduksjon som vind og vannkrafi. Rådgivende Biologer A/S har utarbeidet en rapport over biologiske verdier i det aktuelle utbyggingsområdet, og virkninger og konsekvenser av tiltaket på disse. Det er registrert en rødlisteart, laven trådragg, i området. Rapporten konkluderer med at ved å bygge terskler i det aktuelle området for denne arten vil påvirkningen bli liten, og artens leveområde vil opprettholdes. Tiltaket vil ikke ha andre negative konsekvenser av større betydning. Det aktuelle området for utbygging er et område med relativt små friluftinteresser, selv om det er et turområde for befolkningen i nærområdet. Med en anbefalt minstevannføring mener en likevel dette ikke vil få betydelige negative konsekvenser. Området er et vinterbeiteområde for elg, men en kan ikke se at en kraftutbygging vil få negative konsekvenser for elgens vinterbeite. Når det gjelder fisk i Hovda er det en bestand av harr, ørret, steinsmett og ørekyt, som i de fleste vassdrag i kommunen. Fiskeforvalter Tore Qvenild ved fidkesmannens miljøvernavdeling mener det er bare liten utveksling av fisk mellom Glomma og Hovda, og at Hovda dermed ikke er å anse som en viktig gyteelv for storørretbestanden i Glomma. Imidlertid vil det alltid være slik at redusert vannbestand vil virke negativt på fiskebestanden på den aktuelle strekningen.

9 Side 9 Konklusjon Stor-Elvdal kommune er som det fremgår av kommuneplanens arealdel og energi- og klimaplan positive til utbygging av mindre vannkraftanlegg i kommunen. Kommunen kan ikke se at det den aktuelle utbyggingen medfører større negative konsekvenserfor landskap, natur, miljø eller friluftsliv og er positive til utbyggingen underforutsetning at det bygges terskler som avbøtende tiltak somforeslått i den biologiske konsekvensutredningen." Fylkesmannen i Hedmark uttalte i brev av : "Fylkesmannen har merket seg at gjennomføring av det omsøkte tiltaket vil gi en gjennomsnittlig årlig produksjon på 20,5 GWh, som ifølge søknaden vil være tilstrekkelig til å forsyne husstander med elektrisk kraft. I utbyggingsperioden, som ifølge opplysningerfra søker under befaring 11. mai 2011 vil bli inntil 2 år, vil tiltaket gi noe lokal sysselsetting. I driftsfasen vil tiltaket medføre en marginal økning i skatteinntektene for kommunene, men nær ingen sysselsetting da anlegget er planlagt helautomatisert. På den aktuelle utbyggingsstrekningen renner Hovda i relativtjevne strykpartier uten storefossefall. I øvre del er det bratt terreng nordfor elva og noe slakere terreng på sørsida. I midtre del er terrenget relativ slakt på begge sider, mens elva i nedre del renner glennom en ca m lang bekkekløft. Berggrunnen i området består i hovedsak av næringsfattig sandstein, mens det i nedre del av tiltaksområdet er næringsrik kalkstein og skifer. Løsmassedekket er glennomgående relativt tykt. Vegetasjonen omkring elva domineres av blåbær- og småbregnegranskog med innslag av lågurt- og høystaudegranskog, særlig langs vannveiene hvor det ogsåforekommer gråorheggeskog. Stedvis er det innslag av lauvtrær, både gråor, bjørk og rogn. Tiltaket berører verken INON-områder, verneområder etter naturmangfoldloven eller sikrede friluftslivsområder. Konsekvensvurderingen somfølger søknaden er basert på évidagsbesøk i området. Når det gjelder vegetasjon ogjlora bygger den ellers på opplysningerfra den omfattende bekkekløftregistreringen som ble gjennomført for få år siden. Hovdas bekkekløft er én avfem kløfter i Hedmark som i denne registreringen harfått nest høyeste verdi (5)på en skala fra 6 til 0, ingen kløfter i Hedmark harfått verdien 6. De nederste ca. 900 m av denne ca. 7 km lange kløfta berøres av tiltaket. I tillegg berøres ei markert bekkekløft på ca meter som er adskiltfra hovedklofta med et ca. 2 km langt relativt slakt skogparti. I denne siste kløfta er det blant annet registrert den sårbare (VU) lavarten trådragg (Ramalina thrausta) på grankvister. I Hedmark vokser denne sjeldne laven vanligvis på bergvegger,forekomst på grankvister indikererjevn og hoy luftfuktighet. I konsekvensutredningen er dettefeilaktigframstilt motsatt. Ovenfor den planlagte inntaksdammen er det registrertfragmenter av boreal regnskog i fosserøyksoner med blant annetforekomst av den sværtfuktighetskrevende og sterkt truede (EN)fossefiltlaven (Fuscopannaria confusa). På grunn av vanskelig tilgjengelighet og begrensetfeltregistrering er tiltaksområdet ikkefillstendig kartlagt med hensyn på fuktighetsavhengige ktyptogamer. For sopp og insekterforeligger det knapt noen opplysninger i det hele tatt. Den kunnskapen somforeligger, viser imidlertid at bekkekløftkompleksetfra Nedre Hemmeldalen til Syljubekkoia er av nasjonal verdi og en avfå lokaliteter i Hedmark som har potensial som leveområdefor en lang rekke fuktighetsavhengige arter. Betydelig reduksjon av vannføringen på deler av elvestrekningen i vekstsesongen antas både å kunne redusere de eksisterendeforekomstene av rødlistede arter og å redusere potensialet for slike arter i framtida.

10 Side 10 I Norsk rødliste for naturtyper 2011 er kontinentale skogsbekkeklofter (NT) i blant annet Hedmark med følgende begrunnelse: oppført som nær truet "Kontinentale skogsbekkekløfter er vurdert som en regional underenhet av landskapsdel skogsbekkekløfter, som i seg selv ikke rødlistes. Mot økt grad av oseanitet vestover, der klimaet er årsak til at andel areal med bekkekløftøkologi blir større, vil denne naturtypen i økende grad bli mindre forskjellig fra det omkringliggende landskap. Motsatt vil bekkekløfter mot mer kontinentale strøk i økende grad framtre som stadig sjeldnere øyer i landskapet og dermed også relativt sett være mer utsatt med hensyn til feks. utbygging av småkraftverk. Det er også flere bl.a. lavarter som er spesielt knyttet til de mest kontinentale bekkekløftene." I naturmangfoldlovens bestemmelser om bærekraftig bruk slås det i 4fast at "Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig." Ifølge søknaden vil gjennomføring av tiltaket "i liten grad berøre oppgang av fisk fra Glomma". Med henvisning til en rapport fra Samlet Plan-prosjektet opplyses det at det på den berørte strekningen er "mest aure, noe harr og forekomster av ørekyte og steinsmett". Etter det Fylkesmannen kjenner til, ble det iforbindelse med Samlet Plan-prosjektet ikke utført feltregistreringer. Det synes heller ikke å være gjort iforbindelse med konsekvensutredningen for dette tiltaket. Så vidt Fylkesmannen kjenner til, viser en upublisert rapport fra Høgskolen i Hedmark i 2005 at fallet ved Torespronget (ca. 1 km nedenfor samløpet med Hemla, og ovenfor det planlagte inntaket) er vanskelig, men ikke umulig å forsere for ørret. Rapporten konkluderer med at "... det er rimelig å anta at spesielt Ilovda, med så lang tilgjengelig elvestrekning kan være en betydelig bidragsyter til Glommaorreten". Dersom vandrende fiskearter i Glomma (harr og ørret) benytter de nedre delene av Hovda, burde det vært utredet hvorvidt opp- og nedvandringer av fisk kan sikres på en tilfredsstillende måte ved den omsøkte utbyggingen. Andre ferskvannsorganismer enn fisk foreligger det ingen opplysninger om i konsekvensutredningen for dette tiltaket. I søknaden anføres det at det "er planlagt en minstevannføring på 288 l/s i elven, en vannføring som i all hovedsak vil sikre de biologiske forekomstene av fisk og andre ferskvannsorganismer i elven. Oppvandring av fisk vil til en viss grad bli mer knyttet til perioder med overløp fra dammen, og kan således bli noe forskjøvet i tid, men trolig ikke i omfang." En lavvannsføring på 288 l/s er lite vann i et bredt og grunt elveløp. Sommerstid vil temperaturen kunne bli høy slik at dødelige nivåer lett vil bli nådd. Vinterstid vil lav vannføring kunne føre til bunnfrysing og betydelige isgangsproblemer, jf vinteren Etablering av terskler og graving av høler og kulper vil kunne avhjelpe dette noe, men forholdene for fisk og andre akvatiske organismer må vurderes som utilfredsstillende med så liten vannføring. I søknaden opplyses det at kraftverket i store deler av året ikke vil være i drift på grunn av lavt tilsig. Om det stilles krav om at tilsiget i vinterperioden skal gå som normalt på den foreslått utbygde strekningen, vil dette kunne bedre situasjonen, men hvis det i perioder slippes bare minstevannføring som foreslått, vil dette ikke ha noen funksjon. Betydelig redusert vannføring på en m lang elvestrekning og på mer enn m av Bjønnmyrbekken, ei nedgravd rørgate på m, nye veier og ny kraftlinje vil være nye inngrep i en del av et skogbrukslandskap som har en del hogstflater, men ellers relativt beskjedent med tekniske inngrep. Med unntak av kraftlinja ligger imidlertid de planlagte inngrepene slik til i terrenget av den landskapsmessige virkningen vil bli relativt liten.

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak Finnmark Kraft AS Postboks 1500 9506 ALTA Vår dato: 09.06.2015 Vår ref.: 201203961-36 Arkiv: 312 Deres dato: 04.04.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Silset Berg Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse

Detaljer

Søknad om tillatelse til å bygge Hesjeberg kraftverk I og II i Gratangen kommune, Troms fylke

Søknad om tillatelse til å bygge Hesjeberg kraftverk I og II i Gratangen kommune, Troms fylke Norges vassdrags. og energidkektorat NVE KSK-notat nr. 29/2012 - Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Fellkraft AS/Hes'ebe kraftverk I o II Fylke/kommune: Troms/Gratan en Ansvarlig: Ø stein Grundt Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1003 Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1003 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning FORFATTERE:

Detaljer

Retningslinjer for små vannkraftverk

Retningslinjer for små vannkraftverk Retningslinjer Retningslinjer for små vannkraftverk - til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVE`s konsesjonsbehandling Innhold Innhold...2 1 Forord...3 2 Sammendrag...4 3 Bakgrunn...6 4 Avgrensing

Detaljer

ESPELANDSELVI KRAFTVERK GRANVIN KOMMUNE HORDALAND

ESPELANDSELVI KRAFTVERK GRANVIN KOMMUNE HORDALAND ESPELANDSELVI KRAFTVERK GRANVIN KOMMUNE HORDALAND REGINE enhet 051.3A4C Søknad om konsesjon Utarbeidet av: Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Småkraft AS Postboks 7050,

Detaljer

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Fylke/kommune: Nordland/Andøy kommuner Ansvarlig: Arne

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder R A P P O R Konsekvensvurdering T Rådgivende Biologer AS 2010 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

Detaljer

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke

Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke Øvre Forsland kraftverk Leirfjord kommune Nordland fylke RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 568221 12.06.2007 Oppdragsnavn: Øvre Forsland kraftverk konsekvenser for naturmiljø Kunde: HelgelandsKraft

Detaljer

KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING

KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING KONSESJONSSØKNAD OG KONSEKVENSUTREDNING JØLSTER OG FØRDE KOMMUNER, SOGN OG FJORDANE FYLKE NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 0301 Oslo Dato: 12.12.2013 Deres ref: NVE200904486-64 Søknad om konsesjon

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Rafoss kraftverk. Konsekvenser for biologisk mangfold ved bygging av Rafoss kraftverk, Kvinesdal kommune. Karttjenester as - 2010

Rafoss kraftverk. Konsekvenser for biologisk mangfold ved bygging av Rafoss kraftverk, Kvinesdal kommune. Karttjenester as - 2010 Rafoss kraftverk Konsekvenser for biologisk mangfold ved bygging av Rafoss kraftverk, Kvinesdal kommune. Karttjenester as - 2010 Dato: 13.01.2010 Forord På oppdrag fra Sira-Kvina kraftselskap som tiltakshaver

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk.

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk. Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Nord-Norsk vindkraft AS Fylke/kommune: Nordland/Træna Ansvarlig: Arne Olsen, KE Sign.: Saksbehandler: Gudmund Synnevåg Sydness, KE Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 200804920-42

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak.

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak. Norges vassdrags-og energidirektorat NVE Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Vesterålskraft Vind AS / Anstadblåheia vindkraftverk Fylke/kommune: Nordland / Sortland Ansvarlig: Arne Olsen Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Betraktninger og uttalelser til konsesjonssøknad for Buheii Vindkraftverk

Betraktninger og uttalelser til konsesjonssøknad for Buheii Vindkraftverk Helge Briseid Risnes Briseid Gård 4770 Høvåg Høvåg 14.01.2014 Norges- vassdrags og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Sendes som E-post til: NVE@NVE.NO Betraktninger og uttalelser til

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE FYLKE

LÆRDAL KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE FYLKE Mork kraftverk AS MORK KRAFTVERK I LÆRDAL KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE FYLKE Konsesjonssøknad og konsekvensutredning 27. juni 2008 2 3 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 9 1.1 HOVEDDATA FOR KRAFTVERKET...

Detaljer

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato:

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Bakgrunn for utredningsprogram Middelthuns gate 29 Selskaper/saker: Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Nordkraft Vind AS / Sørfjord vind ark Telefon: 22 95 95 95

Detaljer

Breim Kraft AS. Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Hydrologi. Utarbeidet av:

Breim Kraft AS. Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Hydrologi. Utarbeidet av: Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Utarbeidet av: Mars 2011 FORORD Utbygging av vannkraftverk med en årlig produksjon på over 40 GWh skal i henhold til planog bygningslovens kap. VII-a

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 September 2013 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 28 nye skogreservater i medhold

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring Norges Naturvernforbund Mariboesgt 8 0183 Oslo Oslo 19.september 2014 Klima og Miljødepartementet postmottak@kld.dep.no Deres Ref: 14/523 Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Detaljer

Norsk Hydro ASA Melding om Håskogheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Hydro ASA Melding om Håskogheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram. Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Norsk Hydro ASA/ Håskogheia vindpark Fylke/kommune: Vest-Agder/Flekkefjord Ansvarlig: Arne Olsen, KTE Sign.: Saksbehandler: Tanja Midtsian, KTE Sign.: Dato: 3.6.2005

Detaljer

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring

Vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Innspill fra E-CO Energi til 2. gangs høring Vannregion Vest-Viken v/buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen E-CO Energi AS Postboks 1050 Sentrum 0104 Oslo BjornOtto.Donnum@e-co.no Telefon: 24116922 Mobil: 95027637 Telefaks: Org. nr: NO

Detaljer

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen

Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata. Saksframlegg. Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram for arealdelen Sektor for samfunnsutvikling / Plan, byggesak og geodata Vår ref.: 2014/1389-3018/2015 Saksbehandler: Mari Solbrekken Arkiv: 141 Dato: 23.03.2015 Saksframlegg Kommuneplan 2030 - Sluttbehandling av planprogram

Detaljer

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006 Karmøy vindkraftverk Utgitt august 2006 Karmøy kommune, Rogaland Konsesjonssøknad og konsekvensutredning August 2006 2 Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Søknad om konsesjon for Karmøy vindkraftverk 3 1.2 Haugaland

Detaljer