Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen"

Transkript

1 OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 14 Å komme i gang Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen 1

2 Ei stjerne å styre etter - VISJON Det er den draumen... - Vi har fått tildelt trosopplæringspenger. Endelig! Kateket og ildsjel bringer nyheten videre til det lokale menighetssenteret. Gleden er stor. I løpet av tre år skal en systematisk og lokalt forankret trosopplæringsplan utarbeides og godkjennes. Men - hvordan griper vi det an? Hvor starter vi? Menigheten står i startgropa. Gleden over å ha fått tildelt trosopplæringsmidler, er stor. Men det er ikke vanskelig å tenke seg en helt motsatt reaksjon på en tildeling: - Enda en oppgave, sukk! Vi som har flere vakante stillinger? Hvordan i all verden skal vi klare dette uten å bukke under? Ulike menigheter har ulike forutsetninger. Det kan virke overveldende å skulle lage en helhetlig og gjennomtenkt plan for dette viktige arbeidet. Ofte med begrensede ressurser. I tillegg er det alle andre oppgavene som menigheten også skal ivareta. Men husk: en elefant eller et fjell, må spises i små biter. En vesentlig dimensjon i alt vi gjør i trosopplæringsarbeidet, er visjonen vår. Trosopplæringsreformen representerer i seg selv en grunnleggende ny visjon i kirka med sin intensjon om å nå alle døpte barn og unge mellom 0 og 18 år. Vi mener det er avgjørende at menigheten/trosopplærerne spør seg: Hvilken ledestjerne har vi, hva drømmer vi om, hva ønsker vi med trosopplæringen både nå og i framtida? Kan vi formulere ganske kort og presist det som er grunnen under og himmelen over trosopplæringsarbeidet? Hva er en visjon? En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en slags fremtidsdrøm. Den gir et fremtidshåp og er en drivkraft til å gjennomføre noe. Barn og unge skal møte et godt miljø hvor de trives og kan vokse i troen på Jesus Kristus (Gjerpen menighet) Foto: Camilla Orten

3 Analyse Ofte blir vi så opptatt av alle praktiske aktiviteter, arrangementer og tilbud at vi glemmer det overordnede perspektivet. Vi mener det er svært viktig at menigheten har en felles forståelse for dette perspektivet, og regelmessig setter av tid til å drøfte og reflektere. Følger vi fremtidsdrømmen? Vi har lett litt på nettet og funnet noen eksempler på det vi her tenker på med visjon: - Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne fellesskap og leve sine liv til Guds ære. (Utdrag av Frelsesarmeens formålsparagraf og visjon for sitt barne- og ungdomsarbeid) - I Gjerpen menighet skal barn og unge møte et godt miljø hvor de trives og kan vokse i troen på Jesus Kristus. (Utdrag fra Gjerpen menighets hovedmål for trosopplæringen) - Barna skal få en opplevelse av å bli sett og å høre til. Alle skal få opplevelsen av å bli sett og elsket av Gud (Utdrag fra Byåsen menighets hovedmål for trosopplæringen) For å komme i gang med å lage plan for trosopplæring, er det nyttig (og nødvendig) å kartlegge menigheten. Å gjøre en analyse av situasjonen i menigheten slik den er i dag. (Hvem er vi?) Vår overbevisning er at gode prosesser gir et bedre resultat, det er vel verdt å bruke tid på grunnarbeidet. Husk planen skal ikke være ferdig før om tre år. Og det er stor sannsynlighet for at menigheten allerede gjør mye godt trosopplæringsarbeid. (Hva er det vi allerede gjør?) Hvor mye av dette arbeidet er kartlagt og samlet? Dersom det ikke er gjort, anbefaler vi at dere starter med det. Dette er et naturlig og godt utgangspunkt for planen. Videre i prosessen er det naturlig å spørre seg om hva som skal videreføres og hva som kanskje skal avsluttes. Hva er menighetens sterke sider i trosopplæringsarbeidet, og hvilke er de svake? Gjennom disse formuleringene forstår vi hva som er menighetenes ønsker og drømmer for trosopplæringsarbeidet. Vårt råd er: Snakk sammen om og skap en felles forståelse for - det som er deres overordnede mål: Deres visjon for trosopplæringsarbeidet. Formuler dette med egne ord gjerne i en setning. 3

4 I analyseprosessen er det godt å ha gode og hensiktsmessige verktøy. Et verktøy som kan brukes, og som vi vil vise her, er MORmodellen. Dette er en modell som i utgangspunktet er utviklet for å gjøre virksomheter, i vårt tilfelle; menigheten, bevisste på hvem de er - hva som er virksomhetens forretningsidè. På bakgrunn av dette lages strategiplaner. Strategi er en overordnet plan for hvordan en organisasjon utvikler seg fra hvor den er i dag, til den posisjon den ønsker å innta i framtiden. Det kan oppleves som uvant å tenke på trosopplæring som en forretningsidè, men vi vil gjerne vise at MORmodellen, når den tilpasses vårt formål, kan være hensiktsmessig. Å lage en analyse er en spennende prosess og bør gjerne involvere flere enn de som skal utarbeide planen og ha ansvar for trosopplæringsarbeidet. Her er det viktig å tenke vidt og bredt. Helt naturlig og nødvendig vil det være å invitere representanter for de som planen skal handle om; barn, ungdom og foreldre/foresatte tidlig inn i denne fasen. Husk også å involvere representanter for de barna og ungdommene som har behov for spesiell tilrettelegging. (Se heftet OM Inkludering) I tillegg kan ressurspersoner og virksomheter vi tradisjonelt ikke tenker på i forbindelse med trosopplæringsarbeid, inviteres inn i analysearbeidet. Forhåpentlig vil nye tanker og perspektiver dukke opp. Vår tanke er at jo flere kloke og kreative hoder som bidrar, jo bedre er det. Hva er egentlig MOR, og hvordan kan vi bruke MOR i vår sammenheng? De tre bokstavene står for: Marked - Organisasjon - Ressurs Marked Her er barn/unge/foreldre, behov, tjenester, produkter, tjenesteutvikling, markedsføring, profilering, samarbeidspartnere, kvalitet, kompetanse stikkord til drøfting. Hvem er barna og de unge i vår menighet? Antall, alderssammensetning, spesielle interesser, deltakelse i organisasjoner og fritidsaktiviteter. Hvor mange har behov for spesiell tilrettelegging og hva slags? Hva med foreldrene, - hvordan er kontakten med disse, hvordan er tilknytningen til og engasjementet i menigheten? Hvordan inviterer vi til at foreldre kan bidra med sine ressurser? Ser vi spesielle behov i Solmodellen Solmodellen og Verdenskafé egner seg til å få frem flest mulige assosiasjoner og aspekter omkring et tema

5 vår menighet, f.eks for møteplasser, arbeid spesielt med tanke på småbarn, konfirmanter osv. Hvilke tjenester/produkter kan menigheten tilby? Dåp, konfirmasjon, samtalegrupper, babysang, speidergruppe og lignende. Hva slags tjenesteutvikling har vi hatt de senere årene, og hva ser vi det vil være behov for framover? Har vi startet med nye tiltak og hvordan fungerer de? Er noe av det vi tilbyr gått ut på dato? På hvilken måte framstår vi/markedsfører vi oss? Med en åpen dør, eller for spesielt interesserte? Hvordan når vi ut til de aktuelle målgruppene? Info via hjemmeside, sosiale medier, lokalpresse, jungeltelegrafen, menighetsblad etc.? Husk at språk og kommunikasjon er viktig! Bruker vi et enkelt språk som er lett å forstå for alle? Har vi vært/er vi bevisste i vår profilering? Har vi et felles visuelt uttrykk som logo? Hvilke samarbeidspartnere har vi i dag, og hvilke kan vi knytte til oss? Hvilke kvalitetskrav har vi til aktiviteter og tilbud vi gir, og i hvilken grad stemmer dette med hvordan barna, de unge og foreldrene opplever tilbudene? Hvilken kompetanse har vi allerede, og hva behøver vi mer av? Organisasjon Dette handler om hvordan vi organiserer vårt arbeid og hvordan vi samarbeider. Vi tenker her at det er nytting å se på lovverk, avtaler, ledelse, lederstil, organisasjonsstruktur, arbeidsoppgaver, arbeidsfordeling, personale, styringssystemer, HMS, samarbeid, rutiner, roller, bedriftskultur, kommunikasjon og informasjon. Det er svært viktig å sette seg grundig inn i Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER, så tidlig som mulig i prosessen. Dette dokumentet er selve mandatet vårt. Her er rammer, mål og visjoner beskrevet. Her er også mange konkrete forslag til hvordan menighetens planer kan utformes og inneholde. Sett gjerne av tid på stabsmøter og andre møter til å reflektere sammen. I planen finnes mange gode forslag til slike samtaler. (Let etter refleksjonsfirkantene i planen.) Hva er våre styrker og svakheter i arbeidsfellesskapet? Hva kjennetegner vår menighet? Hvem er vi og hvordan organiserer vi oss? Ønsker vi å spille hverandre gode? Utfyller vi hverandre? Hva med nådegavebaserte og/eller medfødte egenskaper? Hva preger lederstilen? Har vi behov for å tenke nytt på noen områder, er det åpenhet for det? Hvilke aktiviteteer kan vi med fordel kutte ut? Er det noe vi kan lære av andre menigheter, noen som ligger foran oss i prosessen. Hva er viktig å ta vare på av vår tradisjon og egenart? Foto: Ida Kristin Vollum - vestfoto.no Hvem er barna og de unge i vår meniget? 5

6 Er det rom for å prøve og feile, for kreativ utprøving? Og hvordan er arbeidsklimaet med hensyn til refleksjon og læring? Opplever vi at menigheten bærer dette viktige oppdraget i fellesskap. Setter vi mot i hverandre? Samarbeider vi på tvers av faglighet? Er fellesskapet vårt preget av VI-tanken? Eller er det kateketen og/eller den ansatte trosopplæringsmedarbeideren som bærer oppdraget alene? Hvilken ledestjerne styrer vi etter, har vi den overordnede visjonen klart for oss? Hvor bevisstgjorte er vi? Hvor gode er vi på å kommunisere med hverandre og på å spre informasjon videre? Finnes det lukkede systemer, klikker, hvor det bare er noen som vet, eller er fellesskapet vårt preget av stor åpenhet og bevissthet på dette området? Den sanne oppdagelsesreise består ikke i å finne nye landskaper, men å se med nye øyne. (Marcel Proust) Ressurs Hva har vi av ressurser som økonomi, kompetanse, lokaler/bygninger, utstyr, IKT, menneskelige ressurser- både frivillige og ansatte samt andre samarbeidspartnere i lokalmiljøet? Hva er de økonomiske rammene for vårt arbeid? På kort sikt, - på lengre sikt? Er det mulig å utvide disse, - på hvilken måte? Finnes det muligheter til å søke om støtte til prosjekter? Hvilken kompetanse sitter vi inne med? Kan vi skaffe oss kompetanse vi evtentuelt mangler? Hvor og hvordan? Tilgang til og egnethet med hensyn til lokaliteter. Hvilke muligheter og begrensninger har vi? Tilgang til utstyr vi har eller kommer til å få behov for. Hvordan kan vi evtentuelt skaffe oss det vi trenger til ulike aktiviteter? IKT - datautstyr hva har vi i dag, hva trenger vi? Hvor innhenter vi kompetanse på dette området? Hva har vi av den viktigste av alle ressurser: de menneskelige? Finnes det noen lokale fiskere, skogsglade mennesker, strikkedamer, mekkeklubber osv., og kan disse brukes inn i vår sammenheng? Hvilke interesser og fagområder finnes i samfunnet rundt oss? Hvem har disponibel tid? Hvilke samarbeidspartnere utover de vi vanligvis forbinder med trosopplæring, kan vi knytte kontakter med her? Hvem brenner for hva? Hvilke lokale knagger har vi: Hav, grotte, innsjø, bekk, skog, fjell etc. VERKTØYKASSA SMARTE MÅL S - M - målbare A - R - T - E - evaluerbare Foto: Tove Hammervik Flø Hvilke lokale knagger har vi?

7 Mål Etter at vi har drøftet, fått en felles forståelse for og formulert vår visjon for arbeidet, kan vi gå videre med å konkretisere og beskrive våre mål for arbeidet. Her får vi god hjelp i Plan for trosopplæring GUD GIR VI DELER. Noen ord om mål: Mål kan defineres som en ønsket tilstand på et fremtidig tidspunkt. Målene skal være noe som vi skal styre mot. De skal danne grunnlag for de beslutningene som blir tatt. Vi sier gjerne at målene har disse funksjonene: De tjener som anvisning for organisasjonens arbeid ved at de staker ut en retning og gir uttrykk for hva organisasjonen ønsker å oppnå. De rettferdiggjør det arbeidet organisasjonen driver med. De informerer omgivelsene. De skaper motivasjon blant de ansatte. De virker samlende på de ansatte og bidrar til en felles identitet og lagånd. De gir noe å måle resultatene mot. (Fra nettstedet MERKUR - Cappelen Damm) Et mål forstår vi som noe mer håndgripelig og konkret enn visjonen. Like viktig som det er for en fotballspiller eller skytter å treffe målet, er det for oss å treffe blinken med våre aktiviteter og opplegg. For å kunne vite om vi gjør nettopp dette, er det vesentlig at målet er mest mulig konkret og målbart. Hva vil vi med babysangen? Hva er det viktigste i konfirmantarbeidet? Etter hvert som vi kommer i gang med ulike aktiviteter skal vi også vurdere hvorvidt vi når målene, - hvorfor eller hvorfor ikke? Hva må vi eventuelt justere? Det kan være vi må bearbeide, justere og kanskje endre målene flere ganger. Da er det er en god investering å legge mye arbeid i målformuleringen fra starten. Jo mer gjennomtenkte og gjennomarbeidet målene er, jo lettere er det og eventuelt justere dem Godt grunnlagsarbeid er gull verdt! Så sett av tid OG bruk den - på dette viktige planarbeidet. (Det er verdt det.) Tid til samtale Tid til refleksjon Tid til bearbeidelse Tid til å lære Tid til å bli bedre kjent med hverandre. Tid til å sammenholde og koble nye planer med tidligere erfaringer. Ikke hast av sted. Dere har hele tre år på å utarbeide planen. Vi ønsker menigheten lykke til! Dette er et svært verdifult oppdrag, initiert av Mesteren selv. Alle verktøyene i heftet og flere andre verktøy - finner du på Tips: Se også Der finnes en egen fane med tips til selve planarbeidet. 7

8 OM - heftene er en del av prosjektet Verktøykassa for medarbeidere i trosopplæringen. Prosjektet støttes av Kirkerådet. Les mer på eller Andre hefter i serien: OM Barns religiøse utvikling OM Barn og kreativitet OM Å bevare sitt hjerte OM Barnet og Gud OM Barnet og det vonde - Kompass for trosformidling OM Voksenrollen OM Symboler OM Den kreative prossesen OM Filosofiske samtaler OM Det utsatte barnet OM Inkludering OM Diakoni OM Verdier OM Frivillige KPF Kristent Pedagogisk Forum

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten TEMA NR 6 Det utsatte barnet Av Inger Bakken 1 Innledning Den norske kirkes trosopplæring har som et av sine mål: - å formidle troen på den

Detaljer

Barns religiøse utvikling

Barns religiøse utvikling O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 8 Barns religiøse utvikling Av Odd Ketil Sæbø 1 5-åringen ligger våken utover kvelden. Han får ikke sove. Når jeg spør hva han tenker

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING?

AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Pål Ketil Botvar, Ånund Brottveit, Nina Hoel, Elisabet Haakedal, Ulla Schmidt AVSLUTTET REFORM ELLER FORTSATT LÆRING OG UTVIKLING? Trosopplæring som arbeidsform i menighetene KIFO Rapport 2015: 1 Pål

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

NÅR PORTEN GJØRES VID

NÅR PORTEN GJØRES VID Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN GJØRES VID Evaluering av trosopplæringens breddetiltak KIFO Rapport 2013:2 Pål Ketil Botvar, Elisabet Haakedal, Frode Kinserdal NÅR PORTEN

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID

STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID Ulla Schmidt STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID Om samarbeid og tverrfaglighet mellom stillingstyper og fagområder i trosopplæringsreformen. KIFO Rapport 2012: 2 Ulla Schmidt STILLINGER, KOMPETANSE, SAMARBEID

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer