Lokal energiutredning Vestre Slidre kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal energiutredning Vestre Slidre kommune"

Transkript

1 Lokal energiutredning Vestre Slidre kommune

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål lokal energiutredning 2. Aktører og roller 3. Ulike energiløsninger, overføring og bruk 4. Status og prognoser for energiproduksjon, energioverføring og energibruk 5. Fremtidig energibehov, utfordringer og tiltak 6. Kilder Side 2 av 17

3 1. Formål lokal energiutredning Formålet med lokal energiutreding er å legge til rette for bruk av miljøvennlige energiløsninger som gir samfunnsøkonomiske resultater på kort og lang sikt. I lokal energiutredning skal det blant annet tas hensyn til muligheter for bruk av fjernvarme, energifleksible løsninger, varmegjenvinning, innenlands bruk av gass, tiltak for energiøkonomisering ved nybygg og rehabiliteringer, effekten av å ta i bruk energistyringssystemer på forbrukersiden mv. Energiloven, lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m., trådte i kraft 1. januar 1991 og la grunnlaget for en markedsbasert produksjon og omsetning av kraft. I tillegg til nye kraftverker og utvidelser i distribusjonsnettet for elektrisk kraft kan det bygges ut alternative energiproduksjonsanlegg og nytt distribusjonsnett for disse(vannbåren varme, olje eller gass) hvis disse gir langsiktig kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger. Valdres Energiverk AS er områdekonsesjonær i Vestre Slidre kommune, og er tildelt områdekonsesjon og har monopol på å bygge og drive anlegg for fordeling av elektrisk energi innenfor Vestre Slidre kommune. I tillegg forsynes et område ved Gomobu i Nord Aurdal kommune, og et område i Raudalen i Vang kommune. Energiverket har plikt til å levere elektrisk energi innenfor Vestre Slidre kommune. I følge energilovens 5 B - 1 plikter konsesjonærer å delta i energiplanlegging. Følgende har vært involvert i utforming og gjennomføring av utredningen. Valdres Energiverk AS Odd Strømsæther Per Norli Tlf Vestre Slidre Kommune Tor Jordet Ivar Aaker Tlf Ivar kommune.no Offisielt møte ble avholdt 11. mai Side 3 av 17

4 2. Aktører og roller Valdres Energiverk AS er ifølge energiloven ansvarlig for gjennomføring av den lokale energiutredningen. Selskapets virksomhetsområder er utbygging og drift av elfordelingsnett (monopol) og salg av elkraft (forretning). Antall ansatte i selskapet er 60, og omsetningen var i 2009 kr. 140,3 millioner. Valdres Energiverk AS har ved rådgivende ingeniør Odd Strømsæther, samt ingeniør Per Norli, ledet arbeidet med utredningen. I tillegg har Tor Jordet besørget oppdatering av statistikk og grafikk. Arbeidet med utredningen medfører også et ansvar for: Innkalling og koordinering mellom aktørene. Koordinering og overlevering av rapport til kraftsystemansvarlig i regionen Eidsiva Energi AS. Overlevering av rapport til NVE Offentliggjøre referater. Dette gjøres via hjemmeside på internett Vestre Slidre kommune skal ifølge energiloven bidra til at det bygges samfunnsriktige energiløsninger i kommunen. Vestre Slidre grenser til kommunene Nord Aurdal, Hemsedal, Vang, og Øystre Slidre. Jordbruk, skogbruk og reiselivsvirksomhet er hovednæringsvirksomheter i kommunen. Kommunen har 171 ansatte, og hadde i 2009 en omsetning på 90 mill. kroner. Valdres er et av Norges største hytteområder hvor det er ca hytter, hvorav pr var 2423 i kommunen. Det bor 2225 i kommunen. I de siste årene har det vært en liten nedgang i befolkningen i kommunen, og prognoser tyder på at dette vil fortsette. Side 4 av 17

5 Som grunnlag for utarbeidelse av befolkningsutvikling er kommunefordelte data fra SSB. Antall innbyggere BEFOLKNINGSUTVIKLING Folketall Vestre Slidre(0543) Prognose Vestre Slidre(0543) Årstall 3. Ulike energiløsninger, overføring og bruk DEL 1 Ulike energiløsninger: Energi produseres og brukes. Det ideelle er at dette gjøres på samme sted, men i mange tilfeller er det stor avstand mellom produksjon og utnyttelse, og energien må derfor overføres gjennom en energiinfrastruktur. Dette medfører at investeringene i mange tilfeller blir for høye, og energiløsningen er uaktuell å innføre. Når det gjelder elektrisitet er det utbygget en infrastruktur som kan utnyttes ved videre utbygginger, mens ved andre løsninger som fjernvarme er det i store deler av landet ikke bygget ut et slikt nett Elektrisk energi - vann Elektrisk energi er omdannet energi fra kilder som vann, kjernekraft, varme og gass. I Norge er det vann som anvendes gjennom vannkraftverk. Den elektriske energien overføres til forbruker via et elektrisk fordelingsnett. Side 5 av 17

6 3.2. Bioenergi Energien produseres ved forbrenning av biomasse som for eksempel organisk avfall, ved, skogsflis, bark, treavfall, husdyrgjødsel, halm, biogass fra kloakkrenseanlegg og deponigass fra avfallsdeponier. Foredlet biobrensel er typisk pellets og briketter, og mer energieffektiv enn tradisjonell ved eller flis. Energien overføres via et rørnett fra produksjonssted til forbrukssted. 3.3 Varmepumpe En varmepumpe utnytter lavtemperatur varmeenergi i sjøvann, elvevann, berggrunn, jordsmonn eller luft. Varmekilden bør ha stabil temperatur, men ikke for lav (sjø er optimal). Varmepumpen må tilføres elektrisitet, men kan gi ut 2-4 ganger så mye energi. Pumpen installeres som oftest hos forbruker, og kan også overføre varmen til vannbåren installasjon, gjerne gjennom et sentralt anlegg i en større installasjon eller små mindre lokale anlegg Petroleumsprodukter Denne energien produseres ved forbrenning av fyringsolje (lett/tung), parafin, og varmen kan distribueres gjennom luft eller et vannbårent anlegg via et sentralt eller lokalt rørnett Spillvarme Under produksjonen til industribedrifter blir det ofte sluppet ut spillvarme til luft eller vann uten at det utnyttes til andre formål. Denne varmen kan utnyttes til oppvarming av bygninger eller optimalisering av industriprosessen via gjenvinningsanlegg Solenergi Sola er en fornybar energikilde som gir tilstrekkelig varme til at menneskene kan leve på jorden. Men å bygge en kostnadseffektiv omforming av solenergi til spesielt elektrisitet i storskala har en ennå ikke lykkes med Naturgass Gass er en ikke fornybar energikilde som hentes opp fra grunnen og overføres via gassrør til deponier via ilandføringssteder. Gassen kan fordeles til forbruker via en utbygd infrastruktur eller via tankbil. Gassen forbrennes på Side 6 av 17

7 stedet og produserer varme, eller varme kan distribueres via et vannbåret distribusjonssystem. Gass kan også selvfølgelig være kilden til elektrisitetsproduksjon eller kombinasjoner av varme og elektrisitet Vindkraft Vind er en energikilde som fortrinnsvis produserer elektrisitet. Vindkraftverk må plasseres på steder som gir stabil energi, og hvor det ligger til rette for å koble seg til annen elektrisitetsoverføring. DEL 2 Ulike tiltak for å effektivvisere og redusere energibruk Når energien er overført til en forbruker er det viktig for samfunnet at den forbrukes på en effektiv måte, samtidig som den skåner miljøet Endring av holdninger Historisk sett har energi i Norge vært synonymt med elektrisitet. I forhold til andre land har denne energien vært billig, og ikke betraktet av bruker som en knapphetsfaktor. Ved å forbedre holdningen til bruk av elektrisitet kan dette totalt representere en solid reduksjon av energiforbruk. Dette gjelder også ved oppføring av nye bygninger Dette er tiltak som for eksempel: Reduksjon av innetemperatur i bygninger. Bygge nye bygninger etter energieffektive løsninger. Bygge om bygninger etter energieffektive løsninger. Reduksjon av temperatur på varmtvann. Bruk av lavenergipærer. Slå av belysning i rom som ikke er i bruk. Etc Bruk av tekniske styringer. Bruk av tekniske styringer regulerer energiforbruket i bygninger. Systemene skal resultere i tilsvarende eller bedre komfort, men ved mindre bruk av elektrisitet. Side 7 av 17

8 3.11. Bruk av alternativ energi For Vestre Slidre kommune vil bruken av alternative energikilder som nevnt i del 1 i dette kapitlet reduserer bruken av elektrisitet. Bioenergi (ved, flis, pellets) Varmepumpe Petroleumsprodukter Naturgass Enkeltpersoner og byggherrer trenger ved nybygging og rehabiliteringer faglige råd og oppfordring til å velge andre alternative energiløsninger en elektrisitet Prisutvikling på elektrisk energi inkl. overføring fra Valdres Energiverk AS. I 1995 innførte NVE nytt inntektsregime for overføring og omsetning av elektrisk energi. Overføring er monopolisert, og omsetning ble konkurranseutsatt. Prisutviklingen for elektrisk energi inkl. overføring fra Valdres Energiverk AS viser at prisen holdt seg noenlunde konstant frem til 2001, deretter gjorde et stort hopp i 2003 på ca 16 øre/kwh, og iflg. tilgjengelige prognoser kan det forventes en jevn stigning i årene fremover til Nedenstående diagram viser prisutviklingen fra 1991 til 2006, og forventet prisutvikling frem til Side 8 av 17

9 Prisutvikling for elektrisk energi/overføring, Elektrisk energi (samlet pris) Overføring SUM Status og prognoser for energiproduksjon, energioverføring og energibruk i Vestre Slidre kommune Status for energiproduksjon Elektrisitet Vannkraftverkene eies av Eidsiva Produksjon AS. Produksjon i vannkraftverk Lomen Kraftverk - Gj.snitt. årsprod. 150 GWh Fossheimfoss Kraftverk - Gj.snitt årsprod. 11,5 GWh Sum energiproduksjon - Gj.snitt årsprod.161,5 GWh Vestre Slidre kommune eier ingen kraftverk, men har konsesjons- og rettighetskraft fra Lomen kraftverk og andre kraftverker i Østlandsområdet, til sammen 25 GWh. Annen energiproduksjon Det er bygget et pelletsanlegg for energiproduksjon for kommunens kulturhus. Side 9 av 17

10 Status for energioverføring Energioverføring for elektrisitet Regionalnettet 132 kv eiet av Eidsiva Energi Nett AS har ingen flaskehalser for levering av elektrisk energi i kommunen. Forsyningssituasjonen for 22 kv fordelingsnettet er for Røn og Vaset/Fjellet belastet mot grenselast. Det er igangsatt arbeid med utredninger for ny transformatorstasjon i Skrautvål, alternativt Røn, for å klare framtidig belastningsøkning i Røn og Vaset/Fjellet. Energioverføring for andre energikilder Det er ikke utbygget overføringsnett for andre energikilder Status for energibruk Som grunnlag for utarbeidelse av status for energibruk er kommunefordelte data fra SSB Av tabell og stolpediagram går det frem at elektrisitet har den største andelen av energiforbruket i kommunen. De øvrige energikildene representerer en mindre andel av energiforbruket i kommunen Elektrisitet 36 37,9 41,6 43,4 44,2 46,8 Kull, kullkoks, petrolkoks Ved, treavfall, avlut. 10,1 10,1 8,8 8,1 8,3 0 Gass 1 1,1 1,1 1,1 0,9 0 Bensin, parafin 0,3 10,8 10,3 9,7 9,1 0 Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat ,8 28,3 27,9 0 Tungolje, spillolje 0,2 0,1 0, Avfall Sum 49, ,7 90,6 90,4 46,8 Side 10 av 17

11 Prognoser for energiproduksjon Elektrisitet Det foreligger ingen planer for bygging av nye kraftverk i kommunen. NVE utførte i 2004 en kartlegging av mindre elver og bekker hvor det kan være økonomisk å bygge småkraftverk. Ved senere års oppdatering av lokal energiutreding blir bygging av småkraftverk og andre energiproduksjonsanlegg tatt inn i energiutredingen når disse blir konkrete og er vedtatt bygget. Annen energi Det ble i 2005 igangsatt utredingsarbeider for bygging av biobrenselanlegg ved renovasjonsanlegget i Rebneskogen, alternativt for annen lokalisering. Renovasjonsanlegget har et søppelmottak på omkring 7000 tonn årlig. Side 11 av 17

12 Prognoser for energioverføring Elektrisitet Store deler av 22 kv nettet i kommunen er de senere år opprustet og har god teknisk tilstand. For Røn og Vaset/Fjellet vil ikke nettet klare prognosert økning i energioverføring. Det er avtalt med Vang Energiverk 22 kv energiforsyning til 5 transformatorkretser ved Nordre Syndin i Vang kommune. I løpet av omkring 5 år skal Vang Energiverk selv bygge 22 KV nett fra Grindaheim og opp i fjellområdet og overta forsyningen til Nordre Syndin. Dette nye 22 kv nettet vil når det er idriftsatt bli en gjensidig reserveforsyning til fjellområdene mellom Knippeset i Vestre Slidre og Nordre Syndin i Vang. Andre energikilder Olje/parafin og lignende transporteres ut til brukerne av lokale forhandlere med tankbiler. Gass hentes av brukerne hos forhandlere. Det er ingen planer for bygging av overføringssystem for andre energikilder Prognoser for energibruk Som grunnlag for utarbeidelse av prognose for energibruk er kommunefordelte data fra SSB med årlig økning fastsatt etter lokalt skjønn. Forbruk av elektrisitet er prognosert med en årlig økning på 1 %, og forbruk av alternative energiformer er prognosert med mindre økninger. Det foreligger ingen sikre prognoser for endringer i forbruk av de forskjellige energiformene. Endringer i forbruk av de forskjellige energiformene kan forventes vil endre seg i forhold til pris og tilgjengelighet. Side 12 av 17

13 Sum forbruk (GWh) Årlig økning Elektrisitet 1 % 47,3 47,7 48,2 48,7 49,2 49,7 50,2 50,7 51,2 51,7 Kull, kullkoks, petrolkoks 0 % Ved, treavfall, avlut. -9 % 7,55 6,87 6,25 5,69 5,18 4,71 4,29 3,90 3,55 3,23 Gass 4 % 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 Bensin, parafin 7 % 9,7 10,4 11,1 11,9 12,8 13,7 14,6 15,6 16,7 17,9 Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spesialdestillat 2 % 28,5 29,0 29,6 30,2 30,8 31,4 32,0 32,7 33,3 34 Tungolje, spillolje 0 % Avfall 0 % Fremtidig energibehov, utfordringer og tiltak I energiverkets lokale kraftsystemplan er det utarbeidet prognose 10 år fremmover for uttak og overføring av elektrisk kraft. Prognosert økning er ca. 2 % økning pr. år. Kraftsystemutredningen blir oppdatert annen hvert år, siste gang 2005 I lokal energiutredning er det utarbeidet prognose 10 år fremover for uttak av alle tilgjengelige energiformer i kommunen. Energiutredingen blir oppdatert annen hvert år. I. Kapasitet i overføring av effekt (kw) i 22 kv nettet I lokal kraftsystemutredning blir det avdekket energi- og effektflaskehalser i 22 kv nettet. Dette blir samordnet i energiverkets lokale kraftsystemplan annen hvert år. Mål: Tiltak: Valdres Energiverk AS skal i samarbeid med energiaktører sikre at kommunen over tid ikke har energi og effektflaskehalser i 22 kv nettet, Valdres Energiverk AS og Eidsiva Nett AS har fått konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat for å bygge ny transformatorstasjon på Beitostølen. Denne nye stasjonen er planlagt bygget i 2011, og vil medvirke til å øke sikkerheten for overføring av elektrisk energi i Vester Slidre kommune Side 13 av 17

14 II. Reduksjon av energiforbruk I lokal energiutreding blir forbruket av alle tilgjengelige energiformer registrert, og dette gir mulighet for å vurdere og igangsette mulige energireduserende tiltak. Mål: Tiltak: Vestre Slidre kommune skal i samarbeid med energiaktører sikre at forbruket av energi ikke skal øke over dagens nivå pr. energibruker. Endring av holdning i bruk av energi. Det skal utarbeides holdningskapende tiltak for kommunens egne ansatte og innen kommunen generelt sett som for eksempel informasjon til skolene, huseiere osv. Tiltakene bør være klare innen utgangen av Bruk av tekniske styringer. Kommunens større bygninger som rådhus, skoleanlegg, aldersheim, skal i første omgang gjennomgåes og vurderes i henhold til samfunnsøkonomiske kriterier med hensyn på ombygging til mer tekniske kostnadseffektive løsninger. Denne utredningen bør være utført innen Eiere av større bygninger som hoteller, industri- og verkstedbygg, forretnings- og lagerbygg m.fl. bør oppfordres til det samme for sin bygningsmasse. Byggherrer ved nyutbygninger som er initiert av kommunale planer skal presenteres for mulige tekniske løsninger, inkludert alternative energiløsninger, som eksisterer pr. i dag. III. Erstatting av elektrisitet med alternative energi. Dette blir den største og vanskeligste utfordringen, pris har vært og blir en avgjørende faktor for om det skal lykkes å erstatte elektrisitet med alternativ energi. Mål: Vestre Slidre kommune skal i samarbeid med energiaktører bidra til at bruk av alternativ energi som en erstatning for elektrisk energi skal være et likeverdig alternativ. Tilgangen på energiressurser skal gi verdiskapning i kommunen, og danne grunnlag for næringsvirksomhet, og ny kompetanse. Side 14 av 17

15 Tiltak: Overgang til alternative energikilder. Kommunen vil oppmuntre til dette i egne bygg og tilrettelegge for enøk satsing. Kommunen vil starte med montering av varmepumper (luft/luft) i flere kommunale bygg i Eiere av større bygninger som hoteller, industri- og verkstedbygg, forretnings- og lagerbygg m.fl. skal oppfordres til det samme for sin bygningsmasse. Samtlige byggherrer ved nyutbygninger som er initiert av kommunale planer skal presenteres for alternative tekniske løsninger og energiformer. Ved renovasjonsanlegget i Rebneskogen vurderes det å gjennomrøre et forprosjekt for bygging av en biobrenselsentral og varmerør til anlegget, alternativt biobrenselsentral til elproduksjon. IV. Samhandling mellom kommunen og energiaktører Det har hittil i svært liten grad vært organisert noen samhandling mellom kommune og energiaktører. Høsten 2008 ble det igangsatt et fellesprosjekt Energi- og klimaplan for kommunene i Valdres og Hallingdal. Renovasjonsselskapene og energiverkene i begge dalførene deltar i prosjektet. Mål: Det skal etableres et godt samspill mellom de ulike energiaktører ved etablering og ajourføring av kommuneplaner, arealplaner og reguleringsplaner med fokus på samfunnsriktige energiløsninger og bruk. En effektiv planlegging forutsetter en tidlig kontakt og et godt samspill både med private lokale interesser og med statlige og fylkeskommunale organer under utarbeidingen av planene. Tiltak: Samhandling mellom de ulike instanser skal fortrinnsvis skje gjennom en årlige lokale energiutredningsmøtet, og resultatene skal gi en naturlig knytning til mer detaljerte energiplaner hos kommunene og andre energiaktører. Side 15 av 17

16 Resultatene skal evalueres, og vurderes med hensyn på allerede planlagte tiltak. Det skal også være en årlig revidering på underlagsdata som energistatistikkdata. Bruk av det statlige selskapet ENOVA skal søkes å være et virkemiddel for å nå de ønskede mål. Side 16 av 17

17 Tilskudd: Det statlige selskapet ENOVA, forvalter støttemidler til energieffektivisering og alternativ energi. Informasjon finnes på deres nettsider 6. Kilder: 1. Varmestudien 2003, ENOVA 2. Statistisk Sentralbyrå sine databaser. (http://www.ssb.no/) 3. Veileder for lokale energiutredninger, NVE 4. REN kraftsystemutredning 5. Innlegg ENOVA konferansen, Eli Arnstad 6. Plan og bygningsloven 7. Plan og bygningsloven, utkast og høring. 8. Varmepumper for oppvarming og klimaavkjøing av bygninger, Sintef, Stene Temahefte - Varmekilder for varmepumper, Sintef, Stene Stortingsmelding 37, 2001, Om kraftbalansen og tørrår 11. Nye fornybare energikilder, Norsk forskningsråd, NVE Veiledning i samfunnsøkonomiske analyser, Finansdepartementet Energi i kommunene, NVE Planbok, Sintef Side 17 av 17

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2. AKTØRER OG ROLLER... 5 2.1. Rollefordeling aktører... 7 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 9

Detaljer

Energiutredning. Lurøy kommune

Energiutredning. Lurøy kommune Energiutredning Lurøy kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Energiutredning. Rødøy Kommune

Energiutredning. Rødøy Kommune Energiutredning Rødøy Kommune 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 4 2. AKTØRER OG ROLLER... 6 2.1. Rollefordeling aktører... 8 3. ULIKE ENERGILØSNINGER, OVERFØRING OG BRUK... 10

Detaljer

Lokal Energiutredning 2013

Lokal Energiutredning 2013 Lokal Energiutredning 2013 Forord Olje og energidepartementet har gjennom NVE laget en forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003. Forskriften omhandler to deler, en regional og en lokal

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

Energiutredning. for. Hadsel kommune

Energiutredning. for. Hadsel kommune Energiutredning for Hadsel kommune Forord Trollfjord Kraft AS har som områdekonsesjonær ansvaret for at det i 2007 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Hadsel kommune er et konsesjonsområdet

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING FOR RINGSAKER KOMMUNE 2012. Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS

LOKAL ENERGIUTREDNING FOR RINGSAKER KOMMUNE 2012. Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS LOKAL ENERGIUTREDNING FOR RINGSAKER KOMMUNE 2012 Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS Sist oppdatert: 21.02.2012 Innholdsfortegnelse: 1 Formål lokal energiutredning og beskrivelse av utredningsprosessen...

Detaljer

Lokal energiutredning for Løten kommune 2012

Lokal energiutredning for Løten kommune 2012 Lokal energiutredning for Løten kommune 2012 Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS Sist oppdatert: 14.05.2012 Definisjoner og begrepsforklaringer Effekt måles i (k)w og angir øyeblikksverdi for

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR STORDAL KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE

LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE LOKAL ENERGIUTREDNING 2009 FOR ØRSKOG KOMMUNE Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og slik bidra til en samfunnsmessig

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune

Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune Lokal energiutredning 2008 for Øksnes kommune Lokal energiutredning Øksnes kommune 2008 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 3 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 3 1.2 MÅLSETTING

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Aure kommune

Lokal energiutredning 2011 Aure kommune Lokal energiutredning 2011 Aure kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Aure kommune Bilde: StatoilHydro Tjeldbergodden, Ole Didriksen. http://www.mediabasen.no/v/kommunene_001/aure/naringsliv/tjelbergodden.jpg.html

Detaljer

Lokal energiutredning Porsanger kommune

Lokal energiutredning Porsanger kommune Porsanger kommune Lokal energiutredning Porsanger kommune 28.mai 214 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN 3 3 INFORMASJON OM KOMMUNEN 4 3.1 FOLKETALL 5 3.2 FRAMSKRIVING

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune

Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Lokal energiutredning 2011 Kristiansund kommune Bilde: Kristiansund sentrum. www.kristiansund.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert mai 2010 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og

Detaljer

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune

Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Lokal energiutredning for Stor-Elvdal kommune Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS Sist oppdatert: 27.06.2013 Side 1 av 42 Innledning for LEU 2012, mangelfull oppdatering Når det gjelder denne versjonene

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune

Lokal energiutredning 2012. Verran kommune Lokal energiutredning 2012 Verran kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 VERRAN 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.2

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Meråker kommune

Lokal energiutredning 2012. Meråker kommune Lokal energiutredning 2012 Meråker kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 MERÅKER 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET... 5

Detaljer

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931)

Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Lokal Energiutredning for Lenvik kommune (1931) Sist oppdatert februar 2010 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS Utførende: FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG ORGANISERING... 3 2.1 MÅLET MED... 3 2.2 ORGANISERING... 3 3 INMASJON OM BINDAL KOMMUNE... 4 4 UTSETNINGER...

Detaljer

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune

Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Lokal energiutredning for Trøgstad kommune Versjonsdato: 2012-03-01 1. INNLEDNING... 2 2. MÅLET MED UTREDNINGEN 2 2.1 Nasjonale mål... 2 2.2. Kommunale mål... 3 3. INFORMASJON OM KOMMUNEN.. 3 3.1 Kort

Detaljer

Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922)

Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922) Lokal Energiutredning for Bardu kommune (1922) Sist oppdatert april 2014 Utredningsansvarlig: Troms Kraft Nett AS FORORD Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Lokal energiutredning. Gjemnes Kommune

Lokal energiutredning. Gjemnes Kommune Lokal energiutredning Gjemnes Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune

Lokal energiutredning 2012. Levanger kommune Lokal energiutredning 2012 Levanger kommune Januar 2013 Lokal energiutredning 2012 LEVANGER 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN OG HENSIKT MED UTREDNINGSARBEIDET...

Detaljer

Lokal energiutredning. Aukra Kommune

Lokal energiutredning. Aukra Kommune Lokal energiutredning Aukra Kommune 2013 Sammendrag Verden står over store klimautfordringer og forandring må skje på lokalt plan. Norge importerer kullkraft fra Europa og en omlegging av forbruket vårt

Detaljer