v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS. Merktiden! Innhold 07Ut3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS. Merktiden! Innhold 07Ut3"

Transkript

1 v GRUE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, styresalen Mandag Kl OBS. Merktiden! Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Informasjon: o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Saksnr. 068/ t3 07Ut t Innhold Ä sberetning og regnskap 2012 Tertialrapport Il20l3 Økonomiplan Avtale om interkommunal Frisklivssentral for Våler, Åsnes og Grue Administrativ organisering Investeringer i anleggsavdelingen til Givas IKS Nytt punkt i Aksjonæravtalen med Eidsiva Energi AS,Arsre gnskap o g årsberetning for Solørfonde t 2012 Kirkenær, Niels F. Rolsdorph Ordfører Turid Bjerkestrand Rådmann

2 v GRUE Årsberetning og regnskap 2012 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FE Kari Gunnarsrud 24.0s.2013 Utvalqssaksnr. Utvale Møtedato 068/l 3 Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling Grue s årsberetning og regnskap for 2012 godkjennes. Sakens dokumenter: Ä.rsberetning og regnskap 2012 Kontrollutvalgets møtereferat Herav som vedlegg: Årsberetning og regnskap 2012 Kontrollutval gets møtereferat Saksopplysninger: Årsberetning skal vedtas av styret etter innstilling fra formannskapet. Kontrollutvalget skal gi uttalelse til regnskapet. Dette i henhold til forskrift for årsregnskap og arsberetning fastsatt av KRD med hjemmel i lovens $ 48 nr. 6. Kommunestyret skal behandle regnskapet senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Driftsregnskapet: Netto driftsresultatfor 2012 viser 3,33 millioner kroner. Etter avsetninger/bruk ble det et regnskapsmessig resultat i balanse etter at gjeldende strykningsregler måtte gjøres. Dvs at budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond måtte reduseres med 1,4 millioner kroner. Viser for øvrig til dokumentet for mer detaljer rundt driftsregnskapet.

3 Investeringsregnskapet : Investeringsregnskapet er ettårig og ikke årsuavhengig. Et investeringsprosjekt som vil gå over flere budsjettår må tas inn i investeringsbudsjettet kun med delen av utgiften til prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettar, jfr. loven $ 45, $ 46 og $ 47. Samtidig skal finansiering av investeringene sees under ett og ikke pr. prosjekt. Budsjettert finansiering var større enn investeringsutgiftene og dermed ble alle investeringene i2012 hnansiert. Viser for øvrig til dokumentet for mer detaljer rundt investeringsregnskapet.

4 v GRUE Tertialrapport ll20l3 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FE-212 l 3/1 89 Kari Gunnarsrud 24.0s.2013 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling Tertialrapp ort med budsj ettendringer godkj ennes Sakens dokumenter: Herav som vedlegg: Tertialrapport ll20l3 Saksopplysninger: I følge årshjulet for Grue skal det utarbeides tre økonomirapporter til styret - I. og2. tertial samt årsregnskapet. Dette er første rapport for Vurdering: Det vises i sin helhet til vedlegget for presentasjon av saken.

5 GRUE Økonomiplan Arkiv: Arkivsaksmappe Saksbehandler: Dato: FE Kari Gunnarsrud Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato Innstilling: Rådmannen rår formannskapt til å fremme slik instilling Økonomiplan tas til orientering og legges ut til offentlig høring. Sakens dokumenter: Økonomiplan Herav som vedlegg: Økonomiplan Saksopplysninger: Krav om utarbeidelse av økonomiplan er hjemlet i lovens bestemmelser i kapittel 8 og spesielt $ 44. Økonomiplanen skal omhandle de fire neste budsjettår. Økonomiplanen vedtas 1. halvår i henhold til økonomireglementet, og danner dermed grunnlaget for budsjettet det første året i økonomiplanperioden. Kommunestyret vedtar i år økonomiplanen i sitt møte Budsjettet vedtas i november. Utkastet til økonomiplan20l baserer seg på: O a o a a Kommuneplanens samfunnsdel Rullert økonomiplan for perioden Kommunens faktiske økonomiske situasjon - konsekvensjustert budsjett - jfr. også behandlingen av tertialrapport for 1. tertial Kommuneøkonomiproposisjonen som er lagt fram Forslag og vurderinger gitt i felles dialogmøte med styret, tillitsvalgte, brukenåd og administrativ ledelse o Vurdering: Det vises til selve økonomiplandokumentet.

6 GRUE Arkiv: Arkivsaksmappe Saksbehandler: Dato: FA-G10, Tt-& Anne Berit Gullikstad Avtale om interkommunal Frisklivssentral for Våler, Åsnes og Grue Utvalsssaksnr. Utvals Møtedato 07U13 Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling Med forbehold om at innstilling vedrørende Frisklivssentralen i økonomiplanen vedtas, går Grue ut av samarbeidet om Frisklivssentral i Solør og inngår ikke vedlagte avtale. Sakens dokumenter: Avtale om interkommunal frisklivssentral for Våler, Ä,snes og Grue o Ä.rsrapport 2012 Handlingsplan Frisklivssentralen i Solør 2013 o Notat vedr. resultater første driftsår Herav som vedlegg: a Avtale om interkommunal frisklivssentral for Våler, Åsnes og Grue Saksopplysninger: Grue har deltatt Solørsamarbeidet om oppbygging og drift av Frisklivssentralen siden Äsnes har vertsasvar for driften, administrativt plassert i helseavdelingen. Styret for frisklivssentralen ønsker en mer varig avklaring på driften gjennom at ne inngår en samarbeidsavtale (vedlagt). Avtalen legger opp til at samarbeidetløper til det sies opp og da gjelder ett års varsel, gjeldene fra3ll2. Det ble utarbeidet en statusrapport ved Frisklivssentralen pr september 2012 som ble brukt i budsjettprosessen i den enkelte I2013 blir Frisklivssentralen i Solør driftet av nes ordinære midler fordelt etter folketall. Fylkesmannen bevilget i2012 kr i tilskuddsmidler for å sette i gang lavterskelgrupper i de tre ne. Dette kom i gang årsskiftet Hensikten med

7 tilbudet er at flere kan komme i gang med fysisk aktivitet. Lavterskel innebærer at det ikke er nødvendig med henvisning. Hvorfor Frisklivssentral Helsedirektoratet anbefaler etablering av frisklivssentraler i alle r, eventuelt i interkommunale samarbeid. Antallet frisklivssentraler i Norge har økt betydelig, og er nå oppe i ca. 150 totalt, og flere er under etablering. Frisklivssentraler er et viktig bidrag i arbeidet med å hindre at sykdom oppstår og utvikler seg. Samhandlingsreformen og Nasjonal helse- og omsorgsplan krever at det skal legges mer vekt på forebygging og tidlig innsats, og at ulike ledd i helsetjenesten skal jobbe bedre sammen. I Frisklivssentralen i Solør jobbes det tvenfaglig og en utnytter kompetanse og ressurser på tvers av ne. Helseutfordringene i Norge preges i stor grad av sykdom som kan relateres til den enkeltes helseatferd og det samfunnet vi lever i. Sykdomsbildet domineres av livsstilsrelaterte sykdommer som kreft, diabetes, muskel- og skjelettlidelser, kroniske luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer og psykiske lidelser. Dette er sykdommer som i stor grad kan forebygges ved hjelp av tiltak som fremmer sunn helseatferd og mestring av psykiske utfordringer. Samfunnsøkonomiske gevinsterl : Danske rapporter viser at dersom fysisk inaktive blir moderat fysisk aktive, vil det årlig kunne medføre: c 2,6 millioner færre henvendelser til allmennpraksis o Ca færre sykehusinnleggelser. 3,1 millioner færre fraværsdager fra arbeid o Ca færre tilfeller av førtidspensjon For en person som er fysisk inaktiv, røyker og er overvektig kan man forvente et tap pä leveår med god livskvalitet. Ved å fremme fysisk aktivitet og forebygge røyking og overvekt vil et økonomisk anslag på velferdsgevinsten være på 7,5-12,5 mill. kr for hver person som unngår dette. I tillegg kommer sparte kostnader for helsevesenet, produksjonsgevinster ved lavere sykefravær og ufløretrygd. Frisklivssentralen i Solør har primært satset på livsstilsendringskurs for overvektige og røykesluttkurs. Til sammen har 108 personer deltatt på livsstilskursene. 22hat deltatt på røykesluttkurs. Lar,terskeltilbud er et nytt tilbud der folk på eget initiativ kan delta på fysisk trening i egen. I alt har 46 personer kommet i gang med dette tilbudet. (Arsrapport og handlingsplan 2013) Vurdering: Med bakgrunn i de vurderinger som ligger til grunn for økonomiplanen mät ns deltakelse i Friskliwsentralen i Solør awikles og dermed faller grunnlaget vekk for å inngå vedlagte avtale. Dette er selvfølgelig uheldig, men med den økonomiske situasjonen Grue er i må alle tiltak vurderes opp i mot andre direkte helse- og omsorgstjenester.

8 GRUE Administrativ organisering 2013 Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FE Turid J. Bjerkestrand Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 0661t3 Formannskapet r 3.0s.20r Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling 1. Forslag til administrativ hovedstruktur fra flertallet i det partssammensatte utvalget vedtas. 2. Implementeringen av modellen skjer fra I Modellen evalueres tidligst høsten Behandling i AnurxrsrRASJoNSUrvALGEr Herdis Bragelien fremmet forslag om å utsette behandlingen av saken til økonomiplanen foreligger. Utsettelsesforslaget falt mot en stemme. Herdis Bragelien fremmet følgende forslag til organisering fra Grue AP som motforslag til arbeidsgruppas forslag : "Med tanke på ns økonomiske situasjon er det viktig å tenke økonomi r forbindelse med organisasjonsstruktur. Det ligger an til behov for store innsparinger. Med bakgrunn i dette må det tenkes reduksjon i hele organisasjonen, ikke bare i direkte tjenesteytende ledd. Det er viktig å opprettholde gode tjenestetilbud til de som har behov for dette. Grue Arbeiderparti foreslår derfor:. Toppledelse består av rådmann og en kommunalsjef (ass. Rådmann). De får ansvar for å koordinere og lede hvert sitt driftsområde (1 og2). o Stab 1 og stab 2 slås sammen under en leder, dvs næring, utvikling og folkehelse går sammen med økonomi osv. o Eiendom slås sammen med landbruk og teknikk under en enhetsleder. o Omsorgsboligene og tilrettelagte tjenester får en enhetsleder. 1 Fra Veileder for kommunale frisklivssentraler, Helsedirektoratet april 2013

9 Barnehagene styres av en enhetsleder i stedet for to som nå. Votering: Forslaget fra Herdis Bragelien ble votert mot arbeidsgruppas forslag. Forslaget fra Bragelien falt mot 1 stemme. Vedtak i Adm.utvalget: Arbeidsgruppas anbefaling tas til etterretning. Behandling i lnnnrlsmrt,jøurvat,cnr Tore Skarpnord fremsatte forslag om å utsette behandlingen av saken til økonomiplanen foreligger. Utsettelsesforslaget falt mot I stemme.' Tore Skarpnord fremmet forslag på vegne av Grue AP i samsvar med tilleggsforslag som fremgår under Administrasjonsutvalgets behandling. Arbeidsgruppas anbefaling ble tatt til etterretning Behandling i FonunNNSKApEr Herdis Bragelien fremmet forslag om å utsette behandlingen av saken til økonomiplanen foreligger. Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. Vedtak i: FS-066/13 Saken utsettes og behandles sammen med behandlingen av økonomiplanen. Sakens dokumenter: Det vises i tillegg til: FS sak I Nr T Dok.dato Avsender/lVlottaker Grue Barne- og ungdomsskole Grue kulturskole I FO Grue I Fysio - ergo I I næring og teknikk Enhet for landbruk NITO Tittel Svar på høring ved ny administrativ organisasjonsmodell Svar: Høring ny administrativ organisasj onsmodell. Kommentar til utkast til organisasj onskart Høringsuttalelse vedrørende administrativ organisering i Grue 2013 Organisasj onskart kommentarer fra fysio-ergo Synspunkter på hovedorganisering fra enhet for landbruk, næring og teknikk Uttalelse fll høring vedrørende

10 39 I Utdanningsforbundet Grue 40 I Norsk Sykepleierforbund Grue 4l I Terje Christiansen Enhetsleder helse og familie 37 I Servicetorget I Tillitsvalgt for legene I Ansatte hovedkjøkken/kantine Grue Arbeiderparti Fagforbundet avd 234 Grue 47 I Solør Barneverntjeneste administrativ omorganisering Ang høring vedr administrativ omorganisering i Grue 2013 Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund, Grue, vedrørende forslag til ny administrativ organisasjonsmodell Uttalelse til høringsdokument vedrørende administrativ organisasjon i Grue 2013 Innspill vedrørende høringsdokumentet om administrativ organisering i Grue 2013 Høringsuttalelse administrativ organisering Tilbakemelding høringsdokument Organisasjonen i Grue Høringsuttalelse fra Grue Arbeiderparti vedrørende administrativ organisering i Grue Høringsuttalelse fra Fagforbundet avd. 234 Grue, vedrørende administrativ organisering2013 Høringsuttalelse vedr administrativ organisering t0lt2 KS sak l2ll2 KS sak Rapport med høringsuttalelser fra det partssammensatte utvalget datert Herav som vedlegg: Rapport fra det partssammensatte utvalget datert Saksopplysninger: Formannskapet vedtok i sak 1I0ll2 den 19.1I.2012 følgende: Vedtak i: FS-110/12 l. Administrativ organisasjonsstruktur gjennomgås. 2. Det nedsettes en partssammensatt gruppe bestående av 2 politikere,2 fra administrasjon, og 2 tillitsvalgte. Som politiker fra Felleslista ble valgt Ivar Lingaas. Som politiker fra opposisjon blir representant innmeldt av Herdis Bragelien. 3. Arbeidsgruppen fremmer innen forslag til justert modell for høring og videre behandling. 4. Justert modell iverksettes tidligst fra Representant fra opposisjon har vært Tore Skarpnord. Det partssammensatte utvalget la ut på høring sitt forslag til organisering Høringsfristen var den Det kom inn 15

11 uttalelser. Etter dette har høringsuttalelsene vært behandlet i det partssammensatte utvalget i to møter hhv og Forslaget som nå fremmes til avgjørelse er justert med utgangspunkt i høringsuttalelsene. Et mindretall (1 representant) i det partssammensatte utvalget ønsker at saken skal utsettes på grunn av den økonomiske situasjonen Grue r er i. Resten av utvalget (5 representanter) stiller seg bak det forslaget som nå legges fram. Rapporten fra det partssammensatte utvalget med forslag til ny hovedstruktur er i hovedtrekk svært lik den modellen som ble vedtatt i styret Det er en flat struktur med kommunalsjefnivå som koordinerende ledd og stabs-/støttefunksjoner. På bakgrunn av høringsuttalelsene er det tatt hensyn til en rekke forhold som har blitt påpekt. Vurdering: Modellen som nå ligger til grunn for avgjørelse mener rådmannen vil være et godt verktøy i det videre arbeid med omstilling og utvikling som Grue står overfor. Modellen er på overordnet nivå. Organisering innen den enkelte enhet er delegert til den enkelte enhetsleder å ivareta - selvfølgelig innenfor tildelt økonomisk ramme. Det er pr. 31 J årsverk og ca. 450 ansatte i Grue. Denne modellen innebærer struktur som omhandler til sammen 19 ledere (herunder enhetsledere, stabsledere og kommunalsjefer). Det er viktig å presisere at samtlige på kommunalsjefnivå har todelt rolle i den forstand at de både er kommunalsjefer og enhetslederihar ansvar for en stab. En tydeliggjøång av kommunalsjefnivået i forhold til enhetsledernivået er omtalt i rapporten. Enhetslederne har fullt delegertfag, personal og økonomisk ansvar for sin enhet og innen gitte rammer. Det er noen utfordringer i modellen som må ivaretas fremover: - Utviklingen innen rus og psykiatrifeltet og eventuell endring av hnansieringsmodell: Rus og psykiatri er slått sammen med tilrettelagte tjenester. Dette kan bli en krevende rolle å ivareta, og særlig dersom ne får et større medhnansieringsansvar på linj e med somati sk sykdom (samhandlingsreformen). - Det er avgjørende med god ledelse særlig i perioder med omstilling og nedskjæring. Sammenslåing av enheter vil på kartet se "billigere" ut å drifte, men vil som regel innebære at det øker med fagledere ned i organisasjonen. Saken behandles i arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget 10. mai l3 Innstillingene fra utvalgene legges fram på formannskapets møte. Ny behandling av sak om administrativ organisering - formannskapet : Vurdering: Det er ingen tvil om at Grue stålr overfor store utfordringer for å tilpasse aktivitetsnivået til disponible rammer. Samtidig har n ingen reserver. Det er avgjørende at tiltak fremover bidrar til å balansere driften og bygge opp reserver for uforutsette utgifter, nedgang i folketallet, renteøkning med mer. Ledelse:

12 I Grue er det 364 ( ) årsverk fordelt päca.450 ansatte. I tillegg kommer en rekke vikarer. Den foreslåtte administrative organiseringen omhandler 19 av disse årsverkene direkte. Dette er ledere som har og vil få et stort ansvar for å bidra til å nå de omstillingstiltakene som blir vedtatt. De er allerede delegert ansvaret for personal, fag og økonomi for sin enhet. Det stilles betydelige krav til den enkelte enhetsleder hva gjelder oppfølging gjennom året; det er nok å nevne personelladministrasjon, sykefraværsoppfølging, økonomirapportering og det å holde seg faglig oppdatert. Det er en tendens til økende krav fra statlig nivå i forhold til tilsyn. Dette er et lederansvar ä sørge for blir ivaretatt. For eksempel er det iløpet av 2012 og20l3 vært til sammen ca. 15 tilsyn. Det er avdekket awik som igjen skal følges opp med kompetanseheving på alle ansatte, nye rutiner, nye dokumentasjonskrav. Dette er tidkrevende og kan ta åtr før awikene er lukket. Dette krever tydelig ledelse for at vi skal klare oppgaven. IKT-utviklingen er et annet vesentlig område som det forventes at lederne involverer seg aktivt i for å ta ut effekter. Tilknyning til Norsk Helsenett er et statlig krav og det krever betydelige ressurser i ren investering men ikke minst i organisasjonsmessige tilpasninger. Dette krever ledere som tar utfordringen og sørger for at de statlige kravene blir innfridd slik at vi ikke sakker akterut. Innenfor hver enhet er det arbeidslagsledere, pedagogiske ledere, styrerassistenter, trinnledere, avdelingsledere med mer som igjen sørger for daglig utøvelse av ulike roller selvfølgelig ulikt fra enhet til enhet. En viktig oppfølging av et vedtak om administrativ organisering er å jobbe fram effektiv organisering innen hver av enhetene selvfølgelig uten overbyråkratisering. Imidlertid er det viktig å presisere at disse lederne ikke kun jobber administratir,t, men at de for en stor del koordinerer oppgaver, skriver saker og er faglig "Íettet". Sammenslåing av enheter - staber mm: Det er foreslått en rekke sammenslåinger av enheter og stab I og2. Det kan på kartet se ut som om Grue har en topptung administrasjon, men så er ikke tilfelle. Hver av kommunalsjefene har også enhetslederansvar eller stabsansvar. I tillegg til omstillingsutfordringene kan ikke n legge utviklingsfokuset/samfunnsperspektivet helt bort. Dersom n slår sammen eiendom og landbruk og teknikk må det uansett være en eiendomsansvarlig. Hva betyr egentlig en sammenslåing da? For rådmannen er det avgjørende å ha tett kontakt med enhetsleder på eiendom i og med enheten forvalter en viktig oppgave overfor våre innbyggere. Det samme gjelder for så vidt hva gjelder barnehagene. Det er i forslaget lagt opp til en sammenslåing av enhet for rus og psykiatri og tilrettelagte tjenester. I seg selv krevende nok med de utfordringer disse enhetene står overfor. En ytterligere sammenslåing med omsorgsboligene på nåværende tidspunkt ser rådmannen det som uhensiktsmessig. Dette må i så fall tas senere. Når det gjelder stab I og stab 2 er detuheldig med en sammenslåing dersom n samtidig skal klare de økonomiske utfordringene. Stabsleder som også er økonomisjef bør ikke få flere oppgaver, men heller få frigiort tid til mer økonomioppfølging. Vedkommende er fra før såkalt bestiller i Hedmark IKT og er et kontaktledd i mye av lkt-utviklingen i n og i samarbeidet. Det er foreslått at rådmannen og assisterende rådmann koordinerer hvert sitt driftsområde. Dette omgjør rådmannen til en saksbehandler i enda større grad enn i dag. Til sammen det siste året har rådmannen selv skrevet og fremmet i overkant av 20 saker. Dette stjeler tid til annet omstillingsarbeid.

13 Staben kutter på årsbasis nã,6 arsverk i løpe av 2013 og Det er mål hele tiden å redusere administrasjon, men samtidig går det en smertegrense særlig i forhold til økonomioppfølging. Vurderinger undervegs : På bakgrunn av ovennevnte fremmer rådmannen samme innstilling som til formannskapet I tillegg fremmes ett nytt pkt 4: 4. Det þrutsettes at rådmannen har fokus på og vurderer sammenslåing av enheter ved ledighet i stillinger.

14 GRUE Arkiv: Arkivsaksmappe Saksbehandler: Dato: FA-Ql4 13/r6t Turid J. Bjerkestrand Investeringer i anleggsavdelingen til Givas IKS Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling 1. Givas IKS sin vurdering i styresak tas til etterretning. 2. Låneopptak pä 4,3 millioner kroner til Givas IKS sin anleggsavdeling godkjennes. Sakens dokumenter: Styremøtes ak vurdering investeringer anleggsavdeling. Budsjett 2013 Givas IKS KS Handlings- og økonomiplan Givas IKS Herav som vedlegg: Styremøtesak vurdering investeringer anleggsavdeling. Kopi av budsjettforslag anlegg fra Givas IKS. Saksopplysninger: I forbindelse med behandlingen av Givas's budsjett for 2013 ble styret i GIVAS av representantskapet bedt om å utarbeide en prinsippsak vedr. anleggsdrift og anleggsinvesteringer inkludert investeringsramme for Representantskapets vedtak var som fblger: '' REP RESENTANTSKAP SAK O 1 1 / ] 2 Styrets forslag til budsjett þr 2013 godkjennes, med det unntak at anleggsinvesteringer på 4,3 mill. lvoner og lånefinansiering av disse utgår. Dette påvirker ikke gebyrgrunnlaget. Samlet Iånerammefor GIVAS (Grue og Kongsvinger) i 2013 blir da 22,2 mill. lvoner.

15 Styret bes utarbeide en prinsippsakvedrørende anleggsdrift og anleggsinvesteringer inkludert investeringsrammeþr Representantskapet ber om at prinsippsaken sendes direkte til styrene i Grue og Kongsvinger. Vedtaket var enstemmig. " Vedlagt følger utredningen/styremøtesak fra II hvor følgende vedtak ble fattet av styret i Givas IKS: " I Styremøte GIVAS SGIV-028/12 VEDTAK: Styret ser det som optimalt, såvel drifts- og beredskapsmessig som økonomisk, å ha en anleggsvirlrsomhet med kombinasjon av egenregi og innleie med omtrent samme balanse som i dag. Styret vurderer at den av styret tidligere vedtatte investeringsbudsjett þr 2013 på 4,3 mill. til anleggsavdelingen, er viktigfor å ivareta den kompetanse, fremdrift og økonomi som skal til þr å silcre god gjennomføring av pågående og planlagte prosjeher i egenregi. Styret ber om at låneopptakfremlagt i budsjett 2013 pål. lçr. 4,3 mill. til GIVAS anleggsavdeling godhjennes av Grue og Kongsvinger styre i.h.t. styrets vedtak i sak 023/I 2. " Laneopptaket skal benyttes til å investere i en lastebil med krok til2 millioner kroner. En ny gravemaskin til 1,8 millioner kroner og diverse uspesifisert utstyr til 0,5 millioner kroner. Se vedlegg med kopi av budsjett. Vurdering: Det er en forutsetning at Givas sin anleggsavdeling kan levere konkurransedyktige priser på anleggsmaskiner. Ved oppbygging av anleggsavdeling i Givas må ressursene dimensjoneres med dette som formåi. Dersom Givas ikke er konkurransedyktig påvirker ikke dette bare anleggsdelen når det gjelder vegvedlikehold, men også gebyrutviklingen på vann- og avløpsområdet.

16 GRUE Arkiv: Arkivsaksmappe Saksbehandler: Dato: FE /1008 Torbjørn Øveråsen Nytt punkt i Aksjonæravtalen med Eidsiva Energi AS Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 0741t3 Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling: Grue godkjenner den foreslåtte endringen av punkt i Aksjonæravtalen med Eidsiva Energi AS. Sakens dokumenter: Nr T Dok.dato Avsender/lVlottaker 33 I Eidsiva Energi AS 36 I Eidsiva Energi AS Tittel Forslag om nytt punkt i Aksjonæravtalen. Utbetaling av utbytte for Herav som vedlegg: Addendum til aksjonæravtalen datert I Saksopplysninger: Eiermøtet i Eidsiva Energi AS anbefalte at administrasjonen tilskriver alle aksjonærene og ber de slutte seg til et forslag om endring av punkt i Aksjonæravtalen. Vedlagt følger "Addendum til aksjonæravtalen datert I ", hvor begrunnelsen for endringen framkommer. I korthet er begrunnelsen følgende: I nåværende tekst skal kjøp eller salg av aksjer, aktiva eller annet som er av vesentlig betydning for datterselskap i Eidsivakonsernet, alltid forelegges konsemets generalforsamling eller bedriftsforsamling. Bestemmelsen gjelder ikke bare for for de seks heleide datterselskapene av morselskapet Eidsiva Energi AS, men også deres datterselskaper (datterdatterselskap til morselskapet). Bestemmelsen kan innebære at salg av utstyr som er "av vesentlig betydning for datterselskapet" kan være det motsatte for konsernet. Verdien kan være lav, for eksempel mindre enn en million kroner, men allikevel av "vesentlig betydning" for et lite datterdatterselskap. Bestemmelsen i Aksjonæravtalen ble etablert i2004 og er ikke tilpasset den

17 utviklingen som har funnet sted. Med flere mindre datter-datterselskaper er dette nå neppe en hensiktsmessig bestemmelse. Forslaget til endring baserer seg nå på at salg og kjøp må være vesentlig for det virksomhetsområde selskapet eventuelt sorterer under. Det er altså dimensjonen for eventuelt ett av de seks aksjeselskapene som eies av morselskapet Eidsiva Energi AS, som transaksjoner skal måles mot. Forslag til pkt og nytt underpunkt a er som følger: Investeringer og salg i konsernet Følgende saker skal alltid forelegges Selskapets generalforsamling eller Selskapets bedriftsforsamling dersom denne etter aksjeloven eller Selskapets vedtekter skal treffe avgjørelse i saken. Slike saker krever tilslutning fra minst 213 av Aksjonærenes stemmer og kapital representert i generalforsamlingen: Vurdering: a) Kjøp eller salg (aksjer og innmat) av aktivalrettigheter/virksomhet som er av vesentlig betydning for Selskapet eller Eidsiva Anlegg AS, Eidsiva Bioenergi AS, Eidsiva Nett AS, Eidsiva Marked AS, Eidsiva Vannkraft AS eller Eidsiva Vekst AS. Dersom det skjer transaksjoner i datterselskaper direkte eller indirekte eid av disse, som ville vært â anse som vesentlig dersom de hadde vært foretatt i et av foran nevnte selskaper, skal samme saksbehndlingsprosedyre følges som nevnt i foregående avsnitt. Grue s eierandel i Eidsiva Energi AS er på beskjedne 0,026&, noe som betyr at n har minimal innfl else i slike saker. Selv om det foreslåtte endringen i Aksjonæravtalen skulle være kurant for Grue, er det allikevel nødvendig med en politisk behandling.

18 v GRUE Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: Årsregnskap og årsberetning for Solørfondet 2012 FE-026 r0/237 Torbjørn Øveråsen 27.0s.2013 Utvalsssaksnr. Utvals Møtedato Formannskapet Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik innstilling: Årsregnskap og årsberetning for Solørfondet2012 tas til orientering Sakens dokumenter: Ärsregnskap, årsberetning, revisors beretning, vedtekter og tilsagnsliste for Solørfondef Herav som vedlegg: Ä.rsregnskap, årsberetning, revisors beretning, vedtekter og tilsagnsliste for Solørfondet2012 Saksopplysninger: Solørfondet ble etablert som et regionalpolitisk samarbeid i h.t. lovens $ 27 mellom Grue, Åsnes og Våler i Fylkesn bevilger hvert ar midler til kommunale næringsfond over budsjettposten "Regionale utviklingstiltak". For 2012 ble posten som skal fordeles økt betraktelig, samtidig som fordelingsnøkkelen ble endret til fordel for bl.a. Solørne. Til sammen ble det fordelt kr til Solørfondet. Solørnes tilskuddsmidler blir gjennom dette samarbeidet slått sammen til ett fond, Solørfondet, og styrt av et felles styre (ordførerne), med felles sekretariat, regnskap, rapportering og revisjon. Fondet kan bl.a. benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter i Solør, samt til felles tiltak m.v. Solørfondet er også en naturlig arena for samarbeid utover disponering av næringsfondsmidlene, der ordførerne og saksbehandlerne tar opp andre samarbeidstiltak og næringsrelaterte saker av felles interesse. I vedtektene fra20l0 heter det at fondets styre skal legge fram regnskap og årsberetning for styrene innen de frister som gjelder for kommunale regnskap. Det vises til vedleggene.

19 Vurdering: fusoppgjøretfor 2012 inneholder ikke noen spesielle forhold og anbefales tatt til orientering. Da tilsagnet og overføring av tilskuddet skjer relativt langt ut på året, vil det normalt være ubrukte tilskuddsmidler, som overføres til neste år.

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav

Detaljer

v GRUE IJtvalg: Formannskapet Dato: Mandag 02.06.2014 kommune Møtebok Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-19.

v GRUE IJtvalg: Formannskapet Dato: Mandag 02.06.2014 kommune Møtebok Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-19. v GRUE kommune Møtebok IJtvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.06.2014 Tidspunkt: Kl. 17.00-19.10 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 23.08.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

v GRUE kommune Møtebok ljtvalg: Møtested: Dato: TÍdspunkt Formannskapet Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 19.05.2014 Kl. 17.00-19.

v GRUE kommune Møtebok ljtvalg: Møtested: Dato: TÍdspunkt Formannskapet Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 19.05.2014 Kl. 17.00-19. v GRUE kommune Møtebok ljtvalg: Møtested: Dato: TÍdspunkt Formannskapet Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 19.05.2014 Kl. 17.00-19.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Per Guttorm Haarstad

Detaljer

v GRUE Utvalg: Formannskapet Dato: Mandag 14.10.2013 kommune Møtebok Møtested: Gruerådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-21.

v GRUE Utvalg: Formannskapet Dato: Mandag 14.10.2013 kommune Møtebok Møtested: Gruerådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-21. v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Gruerådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.10.2013 Tidspunkt: Kl. 17.00-21.15 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 01.11.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

vsßhs o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

vsßhs o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: Innhold Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: vsßhs Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 13.04.2015 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 30.03.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

vßßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 17.11.2014 Kt. 16.30-19.30

vßßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 17.11.2014 Kt. 16.30-19.30 vßßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 17.11.2014 Kt. 16.30-19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Ivar Lingaas Per Guttorm Haarstad

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 20.06.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 22.08.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 22.08.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 22.08.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Skaslien Gjestgiveri OBS! Merk sted! Dato: Tirsdag 24.01.2012 Tidspunkt: Kl. 18.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 07.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 07.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 07.05.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 27.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 27.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 27.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

vgßh'*e Utvalg: Formannskapet I)ato: Mandag 16.09.2013 Møtebok Møtested: Gruerådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-20.20

vgßh'*e Utvalg: Formannskapet I)ato: Mandag 16.09.2013 Møtebok Møtested: Gruerådhus, formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 17.00-20.20 vgßh'*e Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Gruerådhus, formannskapssalen I)ato: Mandag 16.09.2013 Tidspunkt: Kl. 17.00-20.20 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph,A.se B. Lilleåsen Per Guttorm

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 10.02.2014 Kl. 17.00-18.

v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 10.02.2014 Kl. 17.00-18. v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 10.02.2014 Kl. 17.00-18.15 Følgende medlemmer møtte: Niels. F. Rolsdorph Gunn Elin Krav Bakke

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 08.06.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.20

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 08.06.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.20 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 08.06.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.20 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 22.03.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

VPßH*E. Saksnr. Innhold 0l4lI3 015/13 Handlingsplan - lviøteinnkalling. Kl. 18.00-20.30

VPßH*E. Saksnr. Innhold 0l4lI3 015/13 Handlingsplan - lviøteinnkalling. Kl. 18.00-20.30 VPßH*E lviøteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Komité for omsorg og miljø Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 10.06.2013 Kl. 17.00 Møteplan: Kl. 17.00-18.00 Kl. 18.00-20.30 Ordinært møte

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

GRUE. kommune. . Tilknytning til kommunalt ledningsnett - videre behandling av klagesaker. o Ordfører o Rådmann. Møteinnkalling.

GRUE. kommune. . Tilknytning til kommunalt ledningsnett - videre behandling av klagesaker. o Ordfører o Rådmann. Møteinnkalling. GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 13.05.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Torsdag 20.06.2013 Kl. 17.00-20.

v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Torsdag 20.06.2013 Kl. 17.00-20. v GRUE kommune Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Torsdag 20.06.2013 Kl. 17.00-20.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

GRUE. Utvalg: Formannskapet. I)ato: Mandag 10.03.2014. kommune. Møtebok. Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen. Tidspunkt Kl. 17.00-18.30.

GRUE. Utvalg: Formannskapet. I)ato: Mandag 10.03.2014. kommune. Møtebok. Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen. Tidspunkt Kl. 17.00-18.30. GRUE kommune Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen I)ato: Mandag 10.03.2014 Tidspunkt Kl. 17.00-18.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph.Ä.se B. Lilleåsen Per

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.06.2010 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.06.2010 Tidspunkt: Kl. 13.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.06.2010 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.40 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Kaja Sillerud Haugen Roman

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 73/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap

Detaljer

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 22.04.2013. Til stades:

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 22.04.2013. Til stades: Kragerø kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 22.04.2013 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Glasshuset Unni Wærstad Gotfred Nilsen Til stades: Nestleder Unni

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 23. september 2014, kl. 16.00 Sted Lørenskog rådhus, møterom 457 Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 10.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.30 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbell Odd Holen Roman

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 05.11.2012 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.00

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 05.11.2012 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.00 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 05.11.2012 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 26.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/16-020/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Moer sykehjem, 1. etg. 04.06.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Moer sykehjem, 1. etg. 04.06.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Moer sykehjem, 1. etg. 04.06.2009 FRA SAKSNR: 6/09 FRA KL: 16.00 TIL SAKSNR: 9/09 TIL KL: 18.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN

UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN Kommunestyret Møtedato: 17.12.2009 Saksbehandler: Lillian Krokum Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 56/09 Kommunestyret 17.12.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

Særutskrift 25.3.15 4/15 Samordning av statlig og kommunalt Kontrollutvalget slutter seg til det som er sagt i vedtakene til

Særutskrift 25.3.15 4/15 Samordning av statlig og kommunalt Kontrollutvalget slutter seg til det som er sagt i vedtakene til 28.1.15 1/15 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/15 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 3/15

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 11.10.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 10.09.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 10.09.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 10.09.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Siljan kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. 3/12 12/01004-8 Protokoll Formannskapet 06.11.2012 3

Siljan kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. 3/12 12/01004-8 Protokoll Formannskapet 06.11.2012 3 Siljan kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 04.12.2012 kl. 9:00 Sted: Møterommet, Kommunehuset. Arkivsak: 12/01004 Tilstede: Gunn Berit Rygg Holmelid (Ap), Jan Olav Hagen (Ap), Dag Jøran Myrvang (Ap),

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 07.05.2014 Møtetid: Kl. 13.00 16.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen Møteleder: Heider Sæther Saker: Sak 012-017 Av 3 medlemmer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR ADMINISTRATIV STRUKTUR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR ADMINISTRATIV STRUKTUR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 10/1511 Arkiv sakid.: 10/395 Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 006/10 ARBEIDSMILJØUTVALG Dato: 02.03.2010 011/10 PARTSAMMENSATT

Detaljer

v GRUE Utvalg: Kommunestyret Dato: Mandag 24.06.2013 l-rommune Møtebok Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: Kl. 10.00-18.

v GRUE Utvalg: Kommunestyret Dato: Mandag 24.06.2013 l-rommune Møtebok Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: Kl. 10.00-18. v GRUE l-rommune Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.06.2013 Tidspunkt: Kl. 10.00-18.45 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Ä.se B. Lilleåsen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer