DETALJREGULERING FOR MONTESSORRISKOLE - DEL AV HEDMARKTOPPEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR MONTESSORRISKOLE - DEL AV HEDMARKTOPPEN"

Transkript

1 DETALJREGULERING FOR MONTESSORRISKOLE - DEL AV HEDMARKTOPPEN PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS PLAN ID Dato Rev 1

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse INNLEDNING BAKGRUNN Hvem fremmer planforslaget Hvorfor fremmes planforslaget FAKTA/STATUS FOR PLANOMRÅDET Lokalisering GRUNNEIERE, BERØRTE PARTER Grunneiere Naboer/gjenboere Offentlige instanser Merknader til oppstartsvarsel PLANSTATUS, KONSEKVENSUTREDNING Kommuneplan Områdeplan/Reguleringsplan Vurdering av forhold til KU PLANFORSLAGET Prosess (jfr pbl) Planen Nær, fjernvirkning, estetikk Universell utforming, barn og unge KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Områdets bebyggelse og struktur Naturgrunnlag Landskap, nær-, fjernvirkning Verneinteresser Miljøfaglige forhold Veg og trafikk Infrastruktur Risiko og sårbarhet

3 1 INNLEDNING Kart dagens situasjon 3

4 Planområde Illustrasjon utomhusplan 4

5 2 BAKGRUNN 2.1 Hvem fremmer planforslaget Tiltakshaver: Hedmarktoppen Forslagstiller: Sweco Norge AS 2.2 Hvorfor fremmes planforslaget Det er inngått avtale med Hamar Montessoriskole om bygging av skole for deres bruk. Skolen skal bygges av Hedmarktoppen og leies ut til Hamar Montessoriskole. Det skal også innordnes noe sambruk med Hedmarktoppen Folkehøyskole i leieavtalen. 3 FAKTA/STATUS FOR PLANOMRÅDET 3.1 Lokalisering Skolen skal bygges nord-øst på Hedmarktoppen ned mot Jessnesvegen. Tomtearealet er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse. Hele arealet som i dag er regulert til boligbebyggelse foreslås derfor omregulert til undervisning, barnehage. Barnehageformålet medtas i planen da det foreligger planer om mulig bygging av barnehage. Planområde sett fra vest 5

6 3.2 Grunneiere, berørte parter Grunneiere og berørte parter varsles ifm oppstartsvarsel og høringer/off ettersyn Grunneiere Planforslaget omfatter 1 grunneier og gnr./bnr. 238/63 og 238/57 Det kan kreves innsyn i opplysninger om hjemmelshaver og matrikkelinformasjon, jfr. kapittel 6 i matrikkelloven. Krav om innsyn rettes til kommunen Naboer/gjenboere Planforslaget berører 8 naboer/gjenboere. Det kan kreves innsyn i opplysninger om hjemmelshaver og matrikkel-informasjon, jfr. kapittel 6 i matrikkelloven. Krav og innsyn rettes til kommunen Offentlige instanser Fylkesmannen i Hedmark Kommunalavdelingen Statens Hus Parkgata 36, Hamar telf Statens vegvesen region øst Industrigt 17 Lillehammer telf Postboks 4034, N-2306 Hamar epost: Postboks 1010, 2605 Lillehammer epost: Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Samferdsel,plan, Hedmark fylkeshus epost: Parkgata 64, Hamar telf Telenor Servicesenter for nettutbygging Postboks 7150, 5020 Bergen Hias IKS Vangsvegen 143, Hamar telf Postboks 4065, 2306 Hamar epost: Hedmarken brannvesen Åkersvikavegen 3, 2321 Hamar Telf epost: Eidsiva Bioenergi AS Vangsvegen 73, Hamar Telf Eidsiva Nett AS Vangsvegen 73, Hamar Telf Postboks 4100, 2307 Hamar epost: Postboks 4100, 2307 Hamar epost: 6

7 3.2.4 Merknader til oppstartsvarsel Merknader oppsummert Tiltakshavers kommentar Naboer Ingen merknader Eidsiva Nett AS Generell info om nett-tilgang i området. Hensyntas ved detaljprosjekteringen. Hedmarken Brannvesen Påpeker dårlig vannforsyning i området. Hedmark fylkeskommune Kommenterer at friarealet bør være tilgjengelig av almennheten. Det er ikke fredede kulturminner. Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen har diverse planfaglige kommentarer til reguleringsarbeidet. Må avklares ved detaljprosjekteringen Dette er inntatt i reguleringsbestemmelsene. Forbehold om dette påtreffes er inntatt i reguleringsbestemmelsene. Disse er hensyntatt i plan og bestemmelser. Hedmark vegkontor Det er fremkommet diverse råd i forbindelse med regulering av adkomst, gangveg, kryss etc. Hedmark vegkontor har deltatt på samordningsmøte der diverse tiltak ble diskutert og senere inntatt i planen. 3.3 Planstatus, konsekvensutredning Kommuneplan Planområdet er avgrenset som det ligger i kommuneplanen der det er avsatt til fremtidig boligområde og friareal Områdeplan/Reguleringsplan Det foreligger en gammel plan der området er regulert til landbruk/akebakke. Kommuneplanen er nyere og overstyrer denne Vurdering av forhold til KU (jfr pbl og forskrift om KU 4.2) Det er vurdert at KU ikke er nødvendig all den tid området allerede er godkjent for utbygging i kommuneplanen og utbyggingen ikke berører offentlige eller private interesser. 7

8 4 PLANFORSLAGET 4.1 Prosess (jfr pbl) Kfr. pkt Det er ikke mottatt negative tilbakemeldinger fra lokalmiljøet eller offentlige instanser. 4.2 Planen Planen er utarbeidet for å etterkomme et skoletilbud fra Hamar Montessoriskole samt et arealbehov for Hedmarktoppen Folkehøyskole utenom ordinær skoletid. Planen er utarbeidet med god kontakt til planavdelingen i Hamar kommune og Hedmark vegkontor. Planområdet reguleres utifra kommuneplanens arealgrenser slik at friarealet er i henhold til kommuneplanen, og arealet avsatt til boligbygging endres ved reguleringen til areal for BAT (annen offentlig eller privat tjenesteyting). Dette dekker både skolebehovet til Hamar Montessoriskole, en videre utvikling av Hedmarktoppen Folkehøyskole og bygging av barnehage dersom det skulle bli aktuelt. Kommuneplanenes bestemmelser og retningslinjer pkt legges til grunn. Utifra en arealanalyse settes utnyttelsesgraden til BYA = 40%. Dette vil gi mulighet for en forsvarlig utbygging med gode utomhusarealer. Det bemerkes også at tomten grenser til et stort friareal som virksomhetene på tomten kan benytte til friluftsaktiviteter. AREALBRUK I SKOLEBYGGETS UMIDDELBARE NÆRHET Arealene skal dekke behov for friminuttlek for elevgruppene (inntil 3 elevgrupper med inntil 35 elever pr gruppe når skolen når 105 elever). Elevgruppene vil ha noe ulike pausetider i løpet av dagen, slik at bruken av arealene differensieres og fordeles tilpasset de ulike alderstrinnene i gruppene (1-4 årstrinn, årstrinn, 8-10 årstrinn.) Etter skoletid og fram til senest vil arealene kunne disponeres av elever i SFO. På fremside av bygg (mot vei) og mot/på oversiden av rundkjøring brukes planerte arealer som skoleplass for frilek, overflater i kombinasjon med gress, grus og asfalt. Lekeapparater og arealer tilpasses og legge inn i arealene på byggets fremside. På bakside av bygg er det tenkt opparbeidet et nærmiljøanlegg med ballbinge,lekeapparater og hinderløype, som skolens elever benytter. Plassering og utforming avklares/avtales med Hedmarktoppen, med tanke på flerbruk og fritidsbruk for allmennheten. Velforening i området sammen med FAU ved Hamar Montessoriskole går sammen om prosjektet knyttet opp mot tippemidler. Øvrige aktiviteter knyttet til kroppsøving og spesifikke, organiserte uteaktiviteter er planlagt til Hedmarkstoppens idrettstilbud og Furubergets/Frøbersbergets uteområder. ANKOMST TIL OG BRUK AV AKTIVITETSAREALER VED HEDMARKTOPPEN Skolebygget vil være forbundet utendørs mellom nedre og øvre plan med asfaltert gangsti, med forbindelse ut til Limhusvegen som også er asfaltert. Dette gjør det mulig for elevene å bevege seg/ledsages fra skolebygg til Hedmarktoppens aktivitetsarealer. Veien opp til Hedmarktoppen er gangbar til fots, med rullestol og/eller med bil og buss. 8

9 Sti over terreng opp til Hedmarktoppen vil også være åpen for ferdsel i snøfrie deler av året. Hedmarktoppens aktivitetsarealer og fasiliteter er i seg selv ikke utformet slik at det er til hinder for elever med bevegelses- orienterings- og miljøhemming, slik at bruken av disse egner seg godt for alle elevgrupper. Arealer tidligere brukt som parkeringsplass for campingvogner. Området som skolen vil komme på har tidligere bare blitt brukt som parkeringsplass under pinsevennenes sommerstevne i juli. Lengre opp (mot sør) har det vært plassert noen campingvogner i den samme uken i juli, i tillegg til flere parkeringsplasser. Arealet utenfor skolen (mot sør) vil fortsatt bli brukt til dette formålet etter at skolen er etablert, men bare under sommerstevnet. Andre uker er ikke Hedmarktoppens behov for campingplasser eller parkering så stort at det er nødvendig å bruke dette området. Arealet mot sør Det er per i dag ingen planer om å bygge noe på tomten sør for Montessoriskolen. Om noen år kan det bli aktuelt å bygge et nytt internat helt øverst (lengst mot sør), lik det internatet som står ved siden av tomten i dag. Bygget vil bli tilpasset terreng og omkringliggende bygg, og hensynta eksisterende terrengformasjon og elementer som for eks steingjerde. Videreføring av tursti forbi Hedmarktoppen Veiene forbi Hedmarktoppen videre til Furubergskogen har lite trafikk og er godt egnet for fotgjengere. De eneste gangene det er mye trafikk på veiene rundt Hedmarktoppen er under sommerstevnet og andre store arrangementer utenom skoletid. Da blir trafikken manuelt dirigert. Veganlegg Det er regulert enveiskjørt adkomstveg dimensjonert for buss. Fra denne er det også adkomst til parkeringsplass for skolen og renovasjonsanlegg. Gangveg fra av- og påstigningsområdet for buss/bil til skolen sikrer sikker adkomst for elevene. Det samme gjør planlagt gang-sykkelveg forbi området. Renovasjon Det er avsatt et område for renovasjon i R1 der det planlegges kildesortering i et Mo-lokk system. Området er lett tilgjengelig for skolens brukere og renovasjonsbil. Friområder GF2 er et område med vegetasjon som skal ivaretas. Området skal kunne benyttes som park og til rekreasjon. GF1 er et stort område som i dag benyttes til idrettsaktiviteter, ski etc. av Hedmarktoppen folkehøgskole. Dette området skal benyttes i sambruk med Montessoriskolen og kan således regnes inn i skolens uteområde for gym- og "frikvarter"-aktiviteter. Områdene er lett tilgjengelig for allmennheten som kan benytte området utenom de idrettslige skoleaktivitetene. 9

10 Bebyggelsen Det er laget forprosjekt for Montessoriskolen. Forprosjektets situasjonsplan og terrengsnitt er vist tidligere i beskrivelsen og vedlegges som illustrasjon til planarbeidet. Arkitekturen i forprosjektet skal være retningsgivende for den videre utviklingen i planområdet slik at området ferdig utbygd fremstår med en ensartet bebyggelse som "terrasserer" seg oppover den skrånende tomten. 4.3 Nær, fjernvirkning, estetikk Tiltaket vil ikke ha noen negativ innvirkning på nær- eller fjernmiljø. Estetikk ivaretas gjennom detaljprosjektering av skolen og fremtidige bygninger med tidsriktig arkitektur og miljøvennlige materialvalg. Det skal legges stor vekt på utforming av utearealene av hensyn til skolens bruk og områdets estetiske uttrykk. Den skrånende tomten gir både utfordringer og muligheter ved at byggene prosjekteres med sokkeletasjer og legges inn i terrenget og blir en del av tilretteleggingen for og utformingen av utearelene. Illustrasjonssnitt 4.4 Universell utforming, barn og unge (lovgrunnlaget) Bygninger og utemiljø vil gis universell utforming i henhold til Pbl. Barn og unge ivaretas gjennom planarbeidet ved beskrevet friareal og detaljprosjektering av utearealene til skolen. Gjennom utomhusplanen som skal utarbeides i forbindelse med søknad om tiltak skal det tilrettelegges for at stigning på utvendige gangarealer og gangveger ikke overstiger 1:20. Hovedinnganger skal markeres tydelig gjennom arkitektur og fargevalg og gjøres lett tilgjengelig. 10

11 Gjennom sambruksavtalen mellom Hedmarktoppen folkehøgskole og Hamar Montessoriskole gjøres også idrettshallen tilgjengelig for skolens elever. Denne sambruksavtalen gir også elever fra Montessoriskolen tilgang til alle de uteområdene og aktivitetsområdene som er utviklet og forefinnes på Hedmarktoppen og som benyttes av Hedmarktoppen folkehøyskole. 5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 5.1 Områdets bebyggelse og struktur Området er ubebygd og brukes til oppstilling av campingvogner i forbindelse med sommerstevner på Hedmarktoppen. Det er noe spredt omkringliggende bebyggelse i tradisjonell trehusstil. Området ligger avgrenset fra bebyggelsen på Hedmarktoppen og området kan således bebygges i sin egen stil, tilpasset nåtidens arkitektur og materialvalg. En eventuell utvidelse av bygningsmassen på Hedmarktoppen skal tilpasses eksisterende arkitektur og terreng. 5.2 Naturgrunnlag Reguleringen berører ikke landbruk. Fritidsinteresser ivaretas ved regulering av friarealet. Det er foretatt grunnundersøkelser. Disse viser at det er løse masser over flisfjell. Dybden til fjell er fra 1,5 til 2,0 m. Byggene vil således bli godt fundamentert på avplanert og drenert sprengsteinfylling over fjell. 5.3 Landskap, nær- og fjernvirkning Området er skrånende mot nord-øst, men ligger godt til rette for godt solinnfall på uteområdene som planlegges mellom Jessnesvegen og skolen og på sørsiden av skolen. En videre utbygging av tomten mot sør vil ikke gi skyggevirkning på uteområdene. Bygg som planlegges på tomten legges inn i terrenget med sokkeletasje slik at byggene er med og tar opp høydeforskjell i tomten og eksisterende terreng blir ivaretatt. Det blir dermed tilrettelagt for gode uteområder. Ved å legge byggene inn i terrenget glir disse naturlig inn i landskapet. Utbyggingen vil ha en positiv virkning på eksisterende forhold ved at gangvegen forlenges. 11

12 5.4 Verneinteresser Fylket har frigitt området uten videre undersøkelser, men det er inntatt i reguleringsbestemmelsene at eventuelle funn skal varsles. 5.5 Miljøfaglige forhold (jfr lov om naturmangfold 7, 8-12) Prioritert og kartlagt naturtype langs Limhusvegen reguleres til bevaring H560 i felt GF2. Utover dette er det ikke biologiske interesser i området. 5.6 Veg og trafikk (vegloven, jernbaneloven, t-1422 om støy i planlegg) Bestående vegnett har kapasitet til denne trafikkøkningen. Jessnesvegen har følgende ÅDT: 2300 Trafikksikkerheten opprettholdes ved at gangvegsystemet videreføres langs Jessnesvegen. Limhusvegen og Vestre Aluveg samordnes til en avkjøring fra Jessnesvegen. Rutebusstilbud mellom Hamar og Jessnes går forbi tomten og har holdeplass "Hedmarktoppen". 5.7 Infrastruktur Tekniske anlegg tilknyttes eksisterende infrastruktur. Vann Tilsvaret fra brannvesenet forutsetter at det sikres brannvanntilførsel. Data fra Hamar kommune angir at vannledningen er 150 mm. Det er tilstrekkelig kapasitet og trykk for brannvann. Spillvann Offentlig nett med 200 mm spillvannsledning har god kapasitet for planlagt utbygging. 12

13 Overvann Offentlig nett med 200 mm overvannsledning tilsier at det må tilstrebes intern overvannshåndtering med avløp til fordrøyningsbasseng og overløp til kommunalt nett. Varme Fjernvarme skal tilknyttes. Nettet er allerede ført frem til tomten. Elektrisitet Eidsiva nett har flere nettstasjoner i området. Det kan tilknyttes 230 V fra en av disse eller 400 V ved ombygging av en av disse. 5.8 Risiko og sårbarhet ROS-analysen vedlegges. Vedlegg i planbeskrivelsen Illustrasjonsplan Illustrasjonssnitt ROS-analyse Innspill til varsel om oppstart 13

14 avfallstasjon gang/ sykkelsti Tegningsnr.: A10-1 Revisjon nr.: Type tegning: Utomhusplan NB! Terreng er arrondert i forhold til kotekart. gjerde gjerde rogn rogn BOD Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. Lokalisering: N gjerde gjerde Prosjekteringsgruppen: ARK : RIB : RIE : Rådg. ing. Bygg Rådg. ing. Elektro FURNESVEGEN HAMAR MOB: E-POST: Stedet Tlf Fax veien Stedet Tlf Fax gjerde RIV : Rådg. ing. Vent....veien Stedet Tlf Fax gjerde Fase: Anbudstegning Tittel: Godkjent: Hamar Montessoriskole Granvegen Ridabu Kontroll prosjekt Sign.: JR Filnavn: pln Dato: Målestokk: 1:500 Kontroll utførende Sign.: Kontroll: Kontroll: Prosjektnr.: Tegningsnr.: A10-1 Prosjektnr. for prosjekterende/lev BIM modell ArchiCAD 14 NOR Filplassering: /Users/JGR/LMAD /008-Prosjekter/ Hamar Montessoriskole/01 Tegninger/03 Skisseprosjekt/ pln Type tegning: Utomhusplan

15 Tegningsnr.: A30-2 Revisjon nr.: Type tegning: Tverrsnitt Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. Lokalisering: N EKSISTERENDE TERRENG PARKERING Prosjekteringsgruppen: ARK : RIB : RIE : Rådg. ing. Bygg GANG/ SYKKEL Rådg. ing. VEI Elektro BILVEI FURNESVEGEN HAMAR MOB: E-POST: Stedet Tlf Fax veien Stedet Tlf Fax RIV : Rådg. ing. Vent....veien Stedet Tlf Fax Fase: Anbudstegning Tittel: Godkjent: Hamar Montessoriskole Granvegen Ridabu Kontroll prosjekt Sign.: JR Filnavn: pln Dato: Målestokk: 1:400 Kontroll utførende Sign.: Kontroll: Kontroll: BIM modell ArchiCAD 14 NOR Filplassering: /Users/JGR/LMAD /008-Prosjekter/ Hamar Montessoriskole/01 Tegninger/03 Skisseprosjekt/ pln Prosjektnr.: Type tegning: Tverrsnitt Tegningsnr.: A30-2 Prosjektnr. for prosjekterende/lev

16 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende areal-, regulerings- eller bebyggelsesplan: DEL AV HEDMARKSTOPPEN Natur- og miljøforhold Forhold/ uønsket hendelse ja / nei Vurderinger Jord- / leire-/ løsmasseskred Nei Ingen fare med rådende Kvikkleire, ustødige grunnforhold Nei grunnforhold, grunnen består Steinras, steinsprang Nei av stabile masser Is-, snøskred Nei «Kjente historiske skred, utbredelse Nei Ikke aktuelt Flomfare Nei Ikke aktuelt Flomsonekart, historiske flomnivå Nei Ikke aktuelt Vind- / ekstremnedbør Nei Ikke aktuelt Radon Ja Tiltak iht. TEK, men ikke i faresone Skog- og lyngbrann Nei Ikke aktuelt Annet Drikkevann o.a. biologiske ressurser Forhold/ uønsket hendelse ja / nei Vurderinger Utbyggingsplaner ( boliger, Nei Utbyggingen berører ingen fritidsbebyggelse, næring/industri, følsomme områder. infrastruktur etc.) i nærheten av: Område regulert for - drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann bevaring skal ikke berøres. - landbruksareal - vurdere nødvendige tiltak, båndlegging etc.

17 Virksomhetsbasert sårbarhet Forhold/ uønsket hendelse ja / nei Vurderinger Brann / eksplosjon ved Nei Ikke aktuelt industrianlegg Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Nei Ikke aktuelt Lagringsplass for farlige stoffer f.eks Nei Ikke aktuelt industrianlegg, bensinstasjoner, radioaktiv lagring Høyspentledninger Nei Ikke aktuelt Anlegg for deponering og Nei Ikke aktuelt destruksjon av farlig avfall Strålingsfare fra div. installasjoner Nei Ikke aktuelt Gamle fyllplasser Nei Ikke aktuelt Forurenset grunn, endret bruk av Nei Ikke aktuelt gamle industritomter Militære og sivile skytefelt Nei Ikke aktuelt Dumpeområder i vann Nei Ikke aktuelt Infrastruktur Forhold/ uønsket hendelse ja / nei Vurderinger Vil utilsiktede / ukontrollerte Nei Arbeider langs Fv skal hendelser som kan inntreffe på skiltes og utføres etter nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? gjeldende regler. - hendelser på veg - hendelser på jernbane - hendelser på vann - hendelser i luften Veger med transport av farlig gods Nei Ikke aktuelt Ulykkesbelastede veger Nei Ikke spesielt utsatt. Støysoner ved infrastruktur Ja Hensyntas ved detaljprosjekteringen Utrykningstid nødetater Nei Normal utrykningstid Vanntrykksoner / slukkevannskapasitet Ja Kommunalt nett med brannvann, må muligens forsterkes.

18 Strategiske / sårbare objekter Forhold/ uønsket hendelse ja / nei Vurderinger Sykehus/ helseinstitusjon Nei Tiltaket vil ikke hindre Sykehjem / omsorgsinstitusjon Nei fremkommelighet. Omkjøring Skole / barnehage Nei sikres ved graving i veg Flyplass Nei Ikke aktuelt Viktig veg / jernbane Nei Ikke aktuelt Jernbanestasjon / bussterminal Nei Ikke aktuelt Vannverk / kraftverk Nei Ikke aktuelt Undervannsledninger / kabler Nei Ikke føringer i byggeområdet. Broer, tunneler Nei Ikke aktuelt Informasjons- og kommunikasjonsinstallasjoner Nei Ikke aktuelt Viktige offentlige bygninger Nei Ikke aktuelt El-forsyning Nei El.forsyning er sikret for eksisterende og ny bebyggelse.

19

20

21

22

23

24

25

26

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan Idrettshall og skoleformål i Ottestad.

Planbeskrivelse Reguleringsplan Idrettshall og skoleformål i Ottestad. Planbeskrivelse Reguleringsplan Idrettshall og skoleformål i Ottestad. Planen er datert: 05.04.2011 Reguleringsbestemmelser er datert 05.04.2011 Bilde 1: Rød stiplet linje for avgresning av planområdet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN Planbeskrivelse Utarbeidet av Løten kommune 16.03.2015 Planområdets størrelse og beliggenhet Planområdet omfatter et areal på ca. 2,3 daa, derav

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ROS-analyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE OVERSIDEN AV UTSIKTSVEGEN HOLTBERGVEGEN

Detaljer

VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN. Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119. Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13

VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN. Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119. Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13 VEFSN KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING HALSØYTOPPEN Gbnr 105/29 m.fl. Planid: 20141119 Detaljregulering Planbeskrivelse 08.12.13 Navn på plan: Detaljregulering for Halsøytoppen Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Planbeskrivelse

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Planbeskrivelse Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Planbeskrivelse Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945 Postboks

Detaljer

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Planbeskrivelse

Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7. Planbeskrivelse Reguleringsplan EINBAKKEN BOLIGFELT del av gnr 188 bnr 7 Stjørdal kommune Planident 2 059 Planbeskrivelse Planforslag Revidert 03.02.15 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal E-post: geotydal@tydalsnett.no

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Plan og kart etter plan- og bygningsloven T 1412- Digitale planer Kongsvinger kommune 2226 Kongsvinger Sør-Odal kommune Postboks

Detaljer

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Innledning...2 1. Generelle vurderinger...3 2. Flom...4 Flom knyttet til Mjøsa...4 Flom knyttet til mindre vassdrag...5

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Gamle Follum skole Plan ID: 0605_359 Datert: 29.03.12 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS 1 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SANDNESSJØEN BAD OG KULTURHUS

OMRÅDEREGULERING FOR SANDNESSJØEN BAD OG KULTURHUS Alstahaug kommune PLANBESKRIVELSE OMRÅDEREGULERING FOR SANDNESSJØEN BAD OG KULTURHUS Nasjonal planid: 182020090011 Arkivsak 09/1281 Forslag datert 26.03.12 JMA Skisse: L2 Arkitekter AS Innhold 1 INNLEDENDE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2

DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 12.03.2015 DETALJREGULERING MARITIMT INDUSTRIOMRÅDE - MIO-NORD, gnr/bnr 125/2 Tromsø kommune Adresse, gnr. 125, bnr. 2 og 657., plan 1815 Innhold

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune.

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET. PLANID - Eigersund kommune. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for GNR 45 BNR 271 MFL. DEL AV SLETTEBØ BAKKEBØ OMRÅDET PLANID - Eigersund kommune Side 1 av 31 19.01.2015 Planforslag RKT Rev. Dato: Beskrivelse Utarb. Kontroll Side 2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011 Løkkebakken Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING 18. oktober 2011 ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF. 35 98 33 00 FAX. 35 98 29 80 post@arkitekthuset-kragerø.no http:www.arkitekthuset-kragero.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljplan for Baksalen Skole og idrettsanlegg. Planens ID Saksnummer E- phorte 2. gangs behandling MU Vedtatt

PLANBESKRIVELSE. Detaljplan for Baksalen Skole og idrettsanlegg. Planens ID Saksnummer E- phorte 2. gangs behandling MU Vedtatt PLANBESKRIVELSE Planens navn Planens ID Saksnummer E- phorte 2. gangs behandling MU Vedtatt Detaljplan for Baksalen Skole og idrettsanlegg Forslag ved X Offentlig ettersyn Sluttbehandling, utkast pr Fig.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer