DETALJREGULERING FOR MONTESSORRISKOLE - DEL AV HEDMARKTOPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING FOR MONTESSORRISKOLE - DEL AV HEDMARKTOPPEN"

Transkript

1 DETALJREGULERING FOR MONTESSORRISKOLE - DEL AV HEDMARKTOPPEN PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS PLAN ID Dato Rev 1

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse INNLEDNING BAKGRUNN Hvem fremmer planforslaget Hvorfor fremmes planforslaget FAKTA/STATUS FOR PLANOMRÅDET Lokalisering GRUNNEIERE, BERØRTE PARTER Grunneiere Naboer/gjenboere Offentlige instanser Merknader til oppstartsvarsel PLANSTATUS, KONSEKVENSUTREDNING Kommuneplan Områdeplan/Reguleringsplan Vurdering av forhold til KU PLANFORSLAGET Prosess (jfr pbl) Planen Nær, fjernvirkning, estetikk Universell utforming, barn og unge KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Områdets bebyggelse og struktur Naturgrunnlag Landskap, nær-, fjernvirkning Verneinteresser Miljøfaglige forhold Veg og trafikk Infrastruktur Risiko og sårbarhet

3 1 INNLEDNING Kart dagens situasjon 3

4 Planområde Illustrasjon utomhusplan 4

5 2 BAKGRUNN 2.1 Hvem fremmer planforslaget Tiltakshaver: Hedmarktoppen Forslagstiller: Sweco Norge AS 2.2 Hvorfor fremmes planforslaget Det er inngått avtale med Hamar Montessoriskole om bygging av skole for deres bruk. Skolen skal bygges av Hedmarktoppen og leies ut til Hamar Montessoriskole. Det skal også innordnes noe sambruk med Hedmarktoppen Folkehøyskole i leieavtalen. 3 FAKTA/STATUS FOR PLANOMRÅDET 3.1 Lokalisering Skolen skal bygges nord-øst på Hedmarktoppen ned mot Jessnesvegen. Tomtearealet er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse. Hele arealet som i dag er regulert til boligbebyggelse foreslås derfor omregulert til undervisning, barnehage. Barnehageformålet medtas i planen da det foreligger planer om mulig bygging av barnehage. Planområde sett fra vest 5

6 3.2 Grunneiere, berørte parter Grunneiere og berørte parter varsles ifm oppstartsvarsel og høringer/off ettersyn Grunneiere Planforslaget omfatter 1 grunneier og gnr./bnr. 238/63 og 238/57 Det kan kreves innsyn i opplysninger om hjemmelshaver og matrikkelinformasjon, jfr. kapittel 6 i matrikkelloven. Krav om innsyn rettes til kommunen Naboer/gjenboere Planforslaget berører 8 naboer/gjenboere. Det kan kreves innsyn i opplysninger om hjemmelshaver og matrikkel-informasjon, jfr. kapittel 6 i matrikkelloven. Krav og innsyn rettes til kommunen Offentlige instanser Fylkesmannen i Hedmark Kommunalavdelingen Statens Hus Parkgata 36, Hamar telf Statens vegvesen region øst Industrigt 17 Lillehammer telf Postboks 4034, N-2306 Hamar epost: Postboks 1010, 2605 Lillehammer epost: Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Samferdsel,plan, Hedmark fylkeshus epost: Parkgata 64, Hamar telf Telenor Servicesenter for nettutbygging Postboks 7150, 5020 Bergen Hias IKS Vangsvegen 143, Hamar telf Postboks 4065, 2306 Hamar epost: Hedmarken brannvesen Åkersvikavegen 3, 2321 Hamar Telf epost: Eidsiva Bioenergi AS Vangsvegen 73, Hamar Telf Eidsiva Nett AS Vangsvegen 73, Hamar Telf Postboks 4100, 2307 Hamar epost: Postboks 4100, 2307 Hamar epost: 6

7 3.2.4 Merknader til oppstartsvarsel Merknader oppsummert Tiltakshavers kommentar Naboer Ingen merknader Eidsiva Nett AS Generell info om nett-tilgang i området. Hensyntas ved detaljprosjekteringen. Hedmarken Brannvesen Påpeker dårlig vannforsyning i området. Hedmark fylkeskommune Kommenterer at friarealet bør være tilgjengelig av almennheten. Det er ikke fredede kulturminner. Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen har diverse planfaglige kommentarer til reguleringsarbeidet. Må avklares ved detaljprosjekteringen Dette er inntatt i reguleringsbestemmelsene. Forbehold om dette påtreffes er inntatt i reguleringsbestemmelsene. Disse er hensyntatt i plan og bestemmelser. Hedmark vegkontor Det er fremkommet diverse råd i forbindelse med regulering av adkomst, gangveg, kryss etc. Hedmark vegkontor har deltatt på samordningsmøte der diverse tiltak ble diskutert og senere inntatt i planen. 3.3 Planstatus, konsekvensutredning Kommuneplan Planområdet er avgrenset som det ligger i kommuneplanen der det er avsatt til fremtidig boligområde og friareal Områdeplan/Reguleringsplan Det foreligger en gammel plan der området er regulert til landbruk/akebakke. Kommuneplanen er nyere og overstyrer denne Vurdering av forhold til KU (jfr pbl og forskrift om KU 4.2) Det er vurdert at KU ikke er nødvendig all den tid området allerede er godkjent for utbygging i kommuneplanen og utbyggingen ikke berører offentlige eller private interesser. 7

8 4 PLANFORSLAGET 4.1 Prosess (jfr pbl) Kfr. pkt Det er ikke mottatt negative tilbakemeldinger fra lokalmiljøet eller offentlige instanser. 4.2 Planen Planen er utarbeidet for å etterkomme et skoletilbud fra Hamar Montessoriskole samt et arealbehov for Hedmarktoppen Folkehøyskole utenom ordinær skoletid. Planen er utarbeidet med god kontakt til planavdelingen i Hamar kommune og Hedmark vegkontor. Planområdet reguleres utifra kommuneplanens arealgrenser slik at friarealet er i henhold til kommuneplanen, og arealet avsatt til boligbygging endres ved reguleringen til areal for BAT (annen offentlig eller privat tjenesteyting). Dette dekker både skolebehovet til Hamar Montessoriskole, en videre utvikling av Hedmarktoppen Folkehøyskole og bygging av barnehage dersom det skulle bli aktuelt. Kommuneplanenes bestemmelser og retningslinjer pkt legges til grunn. Utifra en arealanalyse settes utnyttelsesgraden til BYA = 40%. Dette vil gi mulighet for en forsvarlig utbygging med gode utomhusarealer. Det bemerkes også at tomten grenser til et stort friareal som virksomhetene på tomten kan benytte til friluftsaktiviteter. AREALBRUK I SKOLEBYGGETS UMIDDELBARE NÆRHET Arealene skal dekke behov for friminuttlek for elevgruppene (inntil 3 elevgrupper med inntil 35 elever pr gruppe når skolen når 105 elever). Elevgruppene vil ha noe ulike pausetider i løpet av dagen, slik at bruken av arealene differensieres og fordeles tilpasset de ulike alderstrinnene i gruppene (1-4 årstrinn, årstrinn, 8-10 årstrinn.) Etter skoletid og fram til senest vil arealene kunne disponeres av elever i SFO. På fremside av bygg (mot vei) og mot/på oversiden av rundkjøring brukes planerte arealer som skoleplass for frilek, overflater i kombinasjon med gress, grus og asfalt. Lekeapparater og arealer tilpasses og legge inn i arealene på byggets fremside. På bakside av bygg er det tenkt opparbeidet et nærmiljøanlegg med ballbinge,lekeapparater og hinderløype, som skolens elever benytter. Plassering og utforming avklares/avtales med Hedmarktoppen, med tanke på flerbruk og fritidsbruk for allmennheten. Velforening i området sammen med FAU ved Hamar Montessoriskole går sammen om prosjektet knyttet opp mot tippemidler. Øvrige aktiviteter knyttet til kroppsøving og spesifikke, organiserte uteaktiviteter er planlagt til Hedmarkstoppens idrettstilbud og Furubergets/Frøbersbergets uteområder. ANKOMST TIL OG BRUK AV AKTIVITETSAREALER VED HEDMARKTOPPEN Skolebygget vil være forbundet utendørs mellom nedre og øvre plan med asfaltert gangsti, med forbindelse ut til Limhusvegen som også er asfaltert. Dette gjør det mulig for elevene å bevege seg/ledsages fra skolebygg til Hedmarktoppens aktivitetsarealer. Veien opp til Hedmarktoppen er gangbar til fots, med rullestol og/eller med bil og buss. 8

9 Sti over terreng opp til Hedmarktoppen vil også være åpen for ferdsel i snøfrie deler av året. Hedmarktoppens aktivitetsarealer og fasiliteter er i seg selv ikke utformet slik at det er til hinder for elever med bevegelses- orienterings- og miljøhemming, slik at bruken av disse egner seg godt for alle elevgrupper. Arealer tidligere brukt som parkeringsplass for campingvogner. Området som skolen vil komme på har tidligere bare blitt brukt som parkeringsplass under pinsevennenes sommerstevne i juli. Lengre opp (mot sør) har det vært plassert noen campingvogner i den samme uken i juli, i tillegg til flere parkeringsplasser. Arealet utenfor skolen (mot sør) vil fortsatt bli brukt til dette formålet etter at skolen er etablert, men bare under sommerstevnet. Andre uker er ikke Hedmarktoppens behov for campingplasser eller parkering så stort at det er nødvendig å bruke dette området. Arealet mot sør Det er per i dag ingen planer om å bygge noe på tomten sør for Montessoriskolen. Om noen år kan det bli aktuelt å bygge et nytt internat helt øverst (lengst mot sør), lik det internatet som står ved siden av tomten i dag. Bygget vil bli tilpasset terreng og omkringliggende bygg, og hensynta eksisterende terrengformasjon og elementer som for eks steingjerde. Videreføring av tursti forbi Hedmarktoppen Veiene forbi Hedmarktoppen videre til Furubergskogen har lite trafikk og er godt egnet for fotgjengere. De eneste gangene det er mye trafikk på veiene rundt Hedmarktoppen er under sommerstevnet og andre store arrangementer utenom skoletid. Da blir trafikken manuelt dirigert. Veganlegg Det er regulert enveiskjørt adkomstveg dimensjonert for buss. Fra denne er det også adkomst til parkeringsplass for skolen og renovasjonsanlegg. Gangveg fra av- og påstigningsområdet for buss/bil til skolen sikrer sikker adkomst for elevene. Det samme gjør planlagt gang-sykkelveg forbi området. Renovasjon Det er avsatt et område for renovasjon i R1 der det planlegges kildesortering i et Mo-lokk system. Området er lett tilgjengelig for skolens brukere og renovasjonsbil. Friområder GF2 er et område med vegetasjon som skal ivaretas. Området skal kunne benyttes som park og til rekreasjon. GF1 er et stort område som i dag benyttes til idrettsaktiviteter, ski etc. av Hedmarktoppen folkehøgskole. Dette området skal benyttes i sambruk med Montessoriskolen og kan således regnes inn i skolens uteområde for gym- og "frikvarter"-aktiviteter. Områdene er lett tilgjengelig for allmennheten som kan benytte området utenom de idrettslige skoleaktivitetene. 9

10 Bebyggelsen Det er laget forprosjekt for Montessoriskolen. Forprosjektets situasjonsplan og terrengsnitt er vist tidligere i beskrivelsen og vedlegges som illustrasjon til planarbeidet. Arkitekturen i forprosjektet skal være retningsgivende for den videre utviklingen i planområdet slik at området ferdig utbygd fremstår med en ensartet bebyggelse som "terrasserer" seg oppover den skrånende tomten. 4.3 Nær, fjernvirkning, estetikk Tiltaket vil ikke ha noen negativ innvirkning på nær- eller fjernmiljø. Estetikk ivaretas gjennom detaljprosjektering av skolen og fremtidige bygninger med tidsriktig arkitektur og miljøvennlige materialvalg. Det skal legges stor vekt på utforming av utearealene av hensyn til skolens bruk og områdets estetiske uttrykk. Den skrånende tomten gir både utfordringer og muligheter ved at byggene prosjekteres med sokkeletasjer og legges inn i terrenget og blir en del av tilretteleggingen for og utformingen av utearelene. Illustrasjonssnitt 4.4 Universell utforming, barn og unge (lovgrunnlaget) Bygninger og utemiljø vil gis universell utforming i henhold til Pbl. Barn og unge ivaretas gjennom planarbeidet ved beskrevet friareal og detaljprosjektering av utearealene til skolen. Gjennom utomhusplanen som skal utarbeides i forbindelse med søknad om tiltak skal det tilrettelegges for at stigning på utvendige gangarealer og gangveger ikke overstiger 1:20. Hovedinnganger skal markeres tydelig gjennom arkitektur og fargevalg og gjøres lett tilgjengelig. 10

11 Gjennom sambruksavtalen mellom Hedmarktoppen folkehøgskole og Hamar Montessoriskole gjøres også idrettshallen tilgjengelig for skolens elever. Denne sambruksavtalen gir også elever fra Montessoriskolen tilgang til alle de uteområdene og aktivitetsområdene som er utviklet og forefinnes på Hedmarktoppen og som benyttes av Hedmarktoppen folkehøyskole. 5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 5.1 Områdets bebyggelse og struktur Området er ubebygd og brukes til oppstilling av campingvogner i forbindelse med sommerstevner på Hedmarktoppen. Det er noe spredt omkringliggende bebyggelse i tradisjonell trehusstil. Området ligger avgrenset fra bebyggelsen på Hedmarktoppen og området kan således bebygges i sin egen stil, tilpasset nåtidens arkitektur og materialvalg. En eventuell utvidelse av bygningsmassen på Hedmarktoppen skal tilpasses eksisterende arkitektur og terreng. 5.2 Naturgrunnlag Reguleringen berører ikke landbruk. Fritidsinteresser ivaretas ved regulering av friarealet. Det er foretatt grunnundersøkelser. Disse viser at det er løse masser over flisfjell. Dybden til fjell er fra 1,5 til 2,0 m. Byggene vil således bli godt fundamentert på avplanert og drenert sprengsteinfylling over fjell. 5.3 Landskap, nær- og fjernvirkning Området er skrånende mot nord-øst, men ligger godt til rette for godt solinnfall på uteområdene som planlegges mellom Jessnesvegen og skolen og på sørsiden av skolen. En videre utbygging av tomten mot sør vil ikke gi skyggevirkning på uteområdene. Bygg som planlegges på tomten legges inn i terrenget med sokkeletasje slik at byggene er med og tar opp høydeforskjell i tomten og eksisterende terreng blir ivaretatt. Det blir dermed tilrettelagt for gode uteområder. Ved å legge byggene inn i terrenget glir disse naturlig inn i landskapet. Utbyggingen vil ha en positiv virkning på eksisterende forhold ved at gangvegen forlenges. 11

12 5.4 Verneinteresser Fylket har frigitt området uten videre undersøkelser, men det er inntatt i reguleringsbestemmelsene at eventuelle funn skal varsles. 5.5 Miljøfaglige forhold (jfr lov om naturmangfold 7, 8-12) Prioritert og kartlagt naturtype langs Limhusvegen reguleres til bevaring H560 i felt GF2. Utover dette er det ikke biologiske interesser i området. 5.6 Veg og trafikk (vegloven, jernbaneloven, t-1422 om støy i planlegg) Bestående vegnett har kapasitet til denne trafikkøkningen. Jessnesvegen har følgende ÅDT: 2300 Trafikksikkerheten opprettholdes ved at gangvegsystemet videreføres langs Jessnesvegen. Limhusvegen og Vestre Aluveg samordnes til en avkjøring fra Jessnesvegen. Rutebusstilbud mellom Hamar og Jessnes går forbi tomten og har holdeplass "Hedmarktoppen". 5.7 Infrastruktur Tekniske anlegg tilknyttes eksisterende infrastruktur. Vann Tilsvaret fra brannvesenet forutsetter at det sikres brannvanntilførsel. Data fra Hamar kommune angir at vannledningen er 150 mm. Det er tilstrekkelig kapasitet og trykk for brannvann. Spillvann Offentlig nett med 200 mm spillvannsledning har god kapasitet for planlagt utbygging. 12

13 Overvann Offentlig nett med 200 mm overvannsledning tilsier at det må tilstrebes intern overvannshåndtering med avløp til fordrøyningsbasseng og overløp til kommunalt nett. Varme Fjernvarme skal tilknyttes. Nettet er allerede ført frem til tomten. Elektrisitet Eidsiva nett har flere nettstasjoner i området. Det kan tilknyttes 230 V fra en av disse eller 400 V ved ombygging av en av disse. 5.8 Risiko og sårbarhet ROS-analysen vedlegges. Vedlegg i planbeskrivelsen Illustrasjonsplan Illustrasjonssnitt ROS-analyse Innspill til varsel om oppstart 13

14 avfallstasjon gang/ sykkelsti Tegningsnr.: A10-1 Revisjon nr.: Type tegning: Utomhusplan NB! Terreng er arrondert i forhold til kotekart. gjerde gjerde rogn rogn BOD Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. Lokalisering: N gjerde gjerde Prosjekteringsgruppen: ARK : RIB : RIE : Rådg. ing. Bygg Rådg. ing. Elektro FURNESVEGEN HAMAR MOB: E-POST: Stedet Tlf Fax veien Stedet Tlf Fax gjerde RIV : Rådg. ing. Vent....veien Stedet Tlf Fax gjerde Fase: Anbudstegning Tittel: Godkjent: Hamar Montessoriskole Granvegen Ridabu Kontroll prosjekt Sign.: JR Filnavn: pln Dato: Målestokk: 1:500 Kontroll utførende Sign.: Kontroll: Kontroll: Prosjektnr.: Tegningsnr.: A10-1 Prosjektnr. for prosjekterende/lev BIM modell ArchiCAD 14 NOR Filplassering: /Users/JGR/LMAD /008-Prosjekter/ Hamar Montessoriskole/01 Tegninger/03 Skisseprosjekt/ pln Type tegning: Utomhusplan

15 Tegningsnr.: A30-2 Revisjon nr.: Type tegning: Tverrsnitt Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. Lokalisering: N EKSISTERENDE TERRENG PARKERING Prosjekteringsgruppen: ARK : RIB : RIE : Rådg. ing. Bygg GANG/ SYKKEL Rådg. ing. VEI Elektro BILVEI FURNESVEGEN HAMAR MOB: E-POST: Stedet Tlf Fax veien Stedet Tlf Fax RIV : Rådg. ing. Vent....veien Stedet Tlf Fax Fase: Anbudstegning Tittel: Godkjent: Hamar Montessoriskole Granvegen Ridabu Kontroll prosjekt Sign.: JR Filnavn: pln Dato: Målestokk: 1:400 Kontroll utførende Sign.: Kontroll: Kontroll: BIM modell ArchiCAD 14 NOR Filplassering: /Users/JGR/LMAD /008-Prosjekter/ Hamar Montessoriskole/01 Tegninger/03 Skisseprosjekt/ pln Prosjektnr.: Type tegning: Tverrsnitt Tegningsnr.: A30-2 Prosjektnr. for prosjekterende/lev

16 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende areal-, regulerings- eller bebyggelsesplan: DEL AV HEDMARKSTOPPEN Natur- og miljøforhold Forhold/ uønsket hendelse ja / nei Vurderinger Jord- / leire-/ løsmasseskred Nei Ingen fare med rådende Kvikkleire, ustødige grunnforhold Nei grunnforhold, grunnen består Steinras, steinsprang Nei av stabile masser Is-, snøskred Nei «Kjente historiske skred, utbredelse Nei Ikke aktuelt Flomfare Nei Ikke aktuelt Flomsonekart, historiske flomnivå Nei Ikke aktuelt Vind- / ekstremnedbør Nei Ikke aktuelt Radon Ja Tiltak iht. TEK, men ikke i faresone Skog- og lyngbrann Nei Ikke aktuelt Annet Drikkevann o.a. biologiske ressurser Forhold/ uønsket hendelse ja / nei Vurderinger Utbyggingsplaner ( boliger, Nei Utbyggingen berører ingen fritidsbebyggelse, næring/industri, følsomme områder. infrastruktur etc.) i nærheten av: Område regulert for - drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann bevaring skal ikke berøres. - landbruksareal - vurdere nødvendige tiltak, båndlegging etc.

17 Virksomhetsbasert sårbarhet Forhold/ uønsket hendelse ja / nei Vurderinger Brann / eksplosjon ved Nei Ikke aktuelt industrianlegg Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Nei Ikke aktuelt Lagringsplass for farlige stoffer f.eks Nei Ikke aktuelt industrianlegg, bensinstasjoner, radioaktiv lagring Høyspentledninger Nei Ikke aktuelt Anlegg for deponering og Nei Ikke aktuelt destruksjon av farlig avfall Strålingsfare fra div. installasjoner Nei Ikke aktuelt Gamle fyllplasser Nei Ikke aktuelt Forurenset grunn, endret bruk av Nei Ikke aktuelt gamle industritomter Militære og sivile skytefelt Nei Ikke aktuelt Dumpeområder i vann Nei Ikke aktuelt Infrastruktur Forhold/ uønsket hendelse ja / nei Vurderinger Vil utilsiktede / ukontrollerte Nei Arbeider langs Fv skal hendelser som kan inntreffe på skiltes og utføres etter nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? gjeldende regler. - hendelser på veg - hendelser på jernbane - hendelser på vann - hendelser i luften Veger med transport av farlig gods Nei Ikke aktuelt Ulykkesbelastede veger Nei Ikke spesielt utsatt. Støysoner ved infrastruktur Ja Hensyntas ved detaljprosjekteringen Utrykningstid nødetater Nei Normal utrykningstid Vanntrykksoner / slukkevannskapasitet Ja Kommunalt nett med brannvann, må muligens forsterkes.

18 Strategiske / sårbare objekter Forhold/ uønsket hendelse ja / nei Vurderinger Sykehus/ helseinstitusjon Nei Tiltaket vil ikke hindre Sykehjem / omsorgsinstitusjon Nei fremkommelighet. Omkjøring Skole / barnehage Nei sikres ved graving i veg Flyplass Nei Ikke aktuelt Viktig veg / jernbane Nei Ikke aktuelt Jernbanestasjon / bussterminal Nei Ikke aktuelt Vannverk / kraftverk Nei Ikke aktuelt Undervannsledninger / kabler Nei Ikke føringer i byggeområdet. Broer, tunneler Nei Ikke aktuelt Informasjons- og kommunikasjonsinstallasjoner Nei Ikke aktuelt Viktige offentlige bygninger Nei Ikke aktuelt El-forsyning Nei El.forsyning er sikret for eksisterende og ny bebyggelse.

19

20

21

22

23

24

25

26

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/558-22 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERING FOR MONTESSORISKOLE - DEL AV HEDMARKSTOPPEN - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ingvill Sveen Arkiv: PLN 073000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 112/14 FORMANNSKAPET

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ROS-analyse for området; oversiden av Utsiktsvegen Holtbergvegen Mai 2009 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NYTT UTBYGGINGSOMRÅDE OVERSIDEN AV UTSIKTSVEGEN HOLTBERGVEGEN

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID

Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID Sjekkliste for kommunale areal-, reguleringsog bebyggelsesplaner Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende reguleringsplan: FLØYTBRÅTEN GRUSTAK PLAN ID 20160002 - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn som har redusert

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 Planens formål Planen skal legge til rette for opprusting av Stortorget, med fokus på å byliv i møtet mellom kultur, handel og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE 08/4929 Planens formål Planen skal legge til rette for opprusting av Stortorget, med fokus på å byliv i møtet mellom kultur, handel og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN Planbeskrivelse Utarbeidet av Løten kommune 16.03.2015 Planområdets størrelse og beliggenhet Planområdet omfatter et areal på ca. 2,3 daa, derav

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 6 SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred Kvikkleire, ustadige grunnforhold Steinras,

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. ADRESSELISTE: FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 7 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET. Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgen de arealplan: :29:00 Side 1 av 5 SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET

RISIKO OG SÅRBARHET. Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgen de arealplan: :29:00 Side 1 av 5 SJEKKLISTE RISIKO OG SÅRBARHET Sjekkliste areal-, regulerings-, for kommunale og bebyggelsesplaner. RISIKO OG SÅRBARHET (ROS) Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgen de arealplan: Detaljreguleringsplan for Øvre Kirkeby i

Detaljer

. STANGE KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN ID 0417281. REGULERINGSPLAN FOR BRYNSÅSEN BOLIGFELT GNR/BNR 318/72 og 318/34,

. STANGE KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN ID 0417281. REGULERINGSPLAN FOR BRYNSÅSEN BOLIGFELT GNR/BNR 318/72 og 318/34, . STANGE KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN ID 0417281 REGULERINGSPLAN FOR BRYNSÅSEN BOLIGFELT GNR/BNR 318/72 og 318/34, Dato 11.03.2013 Rev 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 INNLEDNING opplistingen

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 5 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 8 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 14 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 8 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, Gnr./bnr. 32/93, 138, 82, 157 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING DAMVOKTERBOLIGEN Dato 24.03.14 Side 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende forhold... 3 2.1 Planområdet... 3 2.1 Eksisterende bygningsmasse... 3 3. Planstatus og eierforhold...

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR SELJESTADVEGEN 69 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Mars 2014 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan Idrettshall og skoleformål i Ottestad.

Planbeskrivelse Reguleringsplan Idrettshall og skoleformål i Ottestad. Planbeskrivelse Reguleringsplan Idrettshall og skoleformål i Ottestad. Planen er datert: 05.04.2011 Reguleringsbestemmelser er datert 05.04.2011 Bilde 1: Rød stiplet linje for avgresning av planområdet

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMAE I ORDLAD Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 ROS-ANALYSE DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD GNR. 144 BNR. 1 VUKU, VERDAL KOMMUNE Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN ROS-ANALYSE DETALJREGULERING BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103,90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: 17.10.2012 Natur- og miljøforhold

Detaljer

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Rådyrvegen studentboliger Ros-vurderingen i kommuneplanen tar tak i uønskede hendelser, innenfor et planområde og vurdere heten for at de

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 14 Sjekkliste for kommunale areal, regulerings, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse av

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen

Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen Planen er datert: 13.8.2010 Reguleringsbestemmelser er datert 13.8.2010 Bilde 1: Rød strek viser gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

ALVDAL SKURLAG MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN

ALVDAL SKURLAG MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Oppdragsgiver Alvdal kommune Rapporttype Planbeskrivelse 03-0-3 ALVDAL SKURLAG MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN (4) ALVDAL SKURLAG MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Oppdragsnr.:

Detaljer

GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2

GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2 Vedlegg 18 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GRESSHOLMAN, GNR.37, BNR. 1 OG 2 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

Vedlegg 8. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR AUDUN RAUDES GATE 37 HARSTAD KOMMUNE

Vedlegg 8. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR AUDUN RAUDES GATE 37 HARSTAD KOMMUNE Vedlegg 8 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR AUDUN RAUDES GATE 37 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as oktober 2013 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 11 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Reguleringsforslag for Spikkestad terrasse Røyken kommune

Reguleringsforslag for Spikkestad terrasse Røyken kommune Sjekkliste for risiko og sårbarhet. Denne sjekklisten er basert på følgende: Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB 1994) Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker

Detaljer

1. Innledning. 2. Sannsynlighet. 3. Konsekvens

1. Innledning. 2. Sannsynlighet. 3. Konsekvens 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Ut fra en totalvurdering har vi i analysen plukket ut de hendelsene som det

Detaljer

ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune

ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune ROS-analyse Reguleringsplan Storåsen Leirfjord kommune Arealplanid: 201601 Dato: 24.08.2015 VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA

ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA ROS-ANALYSE DETALJPLANSPLAN BOLIGER SOLTRØA Gnr./bnr. 90/112 og 90/104 Melhus kommune Oppdragsgiver: Rono Holding AS Søberg 7224 Melhus Utarbeidet av: Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN GNR./BNR. 23/1, /14, /17, /21, /23, /45, /48, /55 Levanger Kommune Oppdragsgiver Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse UKAS WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Natur- og miljøforhold Jord-/leire-/løsmasseskred Området består delvis av tynn og

Detaljer

Vedlegg 20. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE

Vedlegg 20. ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE Vedlegg 20 ROS-analyse REGULERINGSPLAN FOR GULLHAUGEN BARNEHAGE HARSTAD KOMMUNE 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

ROS - AN ALYSE. Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt. Rissa kommune Mars 2016

ROS - AN ALYSE. Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt. Rissa kommune Mars 2016 ROS - AN ALYSE Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt Rissa kommune Mars 2016 Tiltakshaver: Arne Olav Hårberg Hasselvikveien 1351 7112 HASSELVIKA 1 Innledning Denne ROS-analysen bygger på "Veiledning

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal -, regulerings - og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal -, regulerings - og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal -, regulerings - og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnet sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VEDLEGG 13 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Denne sjekklista er et hjelpemiddel i den kommunale planprosessen vedrørende risiko- og sårbarhetsforhold ved utarbeidelse

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina

Kommunedelplan Østgreina Samarbeid skaper utvikling og trivsel HURDAL KOMMUNE Kommunedelplan Østgreina ROS - analyse WWW.HURDAL.KOMMUNE.NO Det gjøres en overordnet vurdering av de enkelte tema satt opp i en matrise. Det angis

Detaljer

Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste.

Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste. Ros-analyser: Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste. En enkel ROS- analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og en vurdering av hvor

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse Endring del av Berg Vestre Planbeskrivelse 16.04.2012 Innledning Vi viser til plan- og bygningslovens 4-2, med krav om planbeskrivelse for alle forslag til planer etter loven. Reguleringsplanen fremmes

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANER FOR KONGSSENTERET VEST- 0801 KONGSSENTERET ØST - 0802 Illustrasjon 1. Forslag til utvikling av Kongssenteret Forslagstiller: Sektor Kongssenteret Eiendom

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen

Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen PlanID: 073000 Arkivsak: 13/558 Arkivkode: L12 Bestemmelsene er datert 19.12.2013 revidert 13.5.2014 Plankart er datert: 19.12.2013

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

Detaljregulering for Bekkeberget Hage Risiko- og sårbarhetsanalyse Dato :

Detaljregulering for Bekkeberget Hage Risiko- og sårbarhetsanalyse Dato : IG. QUAMME AS ARKIT EK T- O G IG E IØR TJEESTER GÅRDSVEIE 18 O 3230 SADEFJORD TELEFO : 33 48 98 15 E-POST : quamme@kvalitetshus.no WEB : www.quamme.no ORG. R. : 916 825 390 BAK : 1280.28.46647 Dato : 21.06.2017

Detaljer

B-Consult Prosjekt AS

B-Consult Prosjekt AS VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNEMYRVEIEN 35, NESODDEN KOMMUNE: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Forslagsstiller: B-Consult Prosjekt AS Tiltakshaver: VY Eiendom AS Dato: 7.05.14 Vurdering

Detaljer

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2014-05 - 2 1 R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E BREKSTAD VESTRE 2 (10) ROS-ANALYSE BREKSTAD VESTRE Oppdragsnr.: 1350003150 Oppdragsnavn: Brekstad

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR OKSHOLMEN HYTTEFELT - PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR OKSHOLMEN HYTTEFELT - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR OKSHOLMEN HYTTEFELT - PLANBESKRIVELSE Oksholmen Oksholmen hyttefelt ligger på Nordskott under Skottstidene ut mot skipsleia. Utbyggingsområdet ligger på strandflaten opp til ca 17 meter

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

TIL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

TIL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TIL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Illustrasjon over mulig utvikling av område Maxi

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. 20 -????, Gamleveien 3C Gårds- / bruksnummer 103/24 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, innenfor et område

Detaljer

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERING BOTNGÅRD ØST

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERING BOTNGÅRD ØST Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2014-04-04 ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERING BOTNGÅRD ØST OMRÅDEREGULERING BOTNGÅRD ØST 2 (12) ROS-ANALYSE OMRÅDEREGULERING BOTNGÅRD ØST Oppdragsnr.: 1350000733

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Aksla Hyttefelt

Detaljreguleringsplan for Aksla Hyttefelt Planbestemmelser Utarbeidet av: Arkitekt: Sara Ezeta Vedtatt av Steigen kommunestyre: 11.12.2012 29.10.2012 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING AV AKSLA HYTTEFELT Plan id: 18482010003 Forslagstiller:

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

REGULERINGSPLAN ÅTOLLEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN ÅTOLLEN HYTTEFELT 1 REGULERINGSPLAN ÅTOLLEN HYTTEFELT Del av gnr 78 bnr 3Selbu kommune Planident: 166420130005 PLANBESKRIVELSE 2 1 BAKGRUNN... 3 2 PLANPROSESS, KUNNGJØRING, INNSPILL... 3 3 PLANOMRÅDET OG LOKALISERING...

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE

PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE PLANBESKRIVELSE RYTTERSPRANGET TERRASSE Oppdragsgiver: Gautefalltomter AS Oppdrag: Rytterspranget Terrasse, felt H5 planid: 20160002 Skrevet av: Henning Borgeraas Kvalitetskontroll Peder Vidnes Innholdsfortegnelse

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer