Overgangsfôring fra beite til innefôring Anne Karin Botnan, Oppdal landbruksrådgivning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overgangsfôring fra beite til innefôring Anne Karin Botnan, Oppdal landbruksrådgivning anne.karin.botnan@lr.no"

Transkript

1 3 NR Innhold: Overgangsfôring fra beite til innefôring Lagring av fôr Hygiene på fôringsplassen Overgangsfôring fra beite til innefôring Anne Karin Botnan, Oppdal landbruksrådgivning Beitesesongen er snart over, og det er på tide å begynne å fokusere på overgangsfôring fra beite til innefôring. Hesten har en svært ømfintlig fordøyelse, og brå fôrskifter kan få alvorlige konsekvenser. Overgangsfôringen ifra beite til full innefôring, bør ta minimum tre uker. Dette for at hestens fordøyelse, dvs tarmbakteriene skal få tid til å tilpasse seg en annen type fôrslag (grovfôr og kraftfôr). Er overgangen for rask, kan dette resultere i at hesten får diaré, kolikk eller blir forfangen (Les mer om dette i Hesteposten nr : Overgangsfôring). Hvordan få det til i praksis? Kraftfôr Dersom hesten skal ha kraftfôr som en del av dietten, bør dette introduseres gradvis. Begynn med en liten mengde kraftfôr ca gram, vent noen dager før mengden kraftfôr igjen økes, og slik fortsetter man til man er oppe i den mengden hesten skal ha. Bruke tre til fire uker på denne opptrappingen. På denne måten rekker bakteriene å tilpasse seg fôret gradvis. Grovfôr Å få til en god overgangsfôring fra beitegras til høy eller høyensilasje, kan ofte være en utfordring ettersom hestene går ute på beite dag og natt. Sett hesten inn på stallen om kvelden. Gi hesten litt høy om kvelden, og igjen om morgenen før den slippes ut på beite. Da er hesten «mett» når den kommer inn om kvelden, men vil etter hvert begynne å spise grovfôr. Om morgenen er den sulten, så da er det greit at hesten får en smak av grovfôret, før den slippes ut på beite for spise gras igjen. Etter hvert som kvaliteten på beitet blir dårligere (dårligere grasvekst utover høsten, og et lavere næringsinnhold i beiteplantene), vil det bli nødvendig med tilleggsfôring av høy/høyensilasje også ute på beite. Nyheter om hest fra

2 Følg med på hestens hold og helse, det er den som fasiten for hvor godt du lykkes i overgangsfôringen. Lagring av grovfôr Anne Karin Botnan, Oppdal Landbruksrådgivning Vekstsesong er på hell, og det aller meste av årets hestefôr har nå blitt til høy eller høyensilasje. Det er mye bra grovfôr til hest som i disse dager er i handel, og det er fult fokus på kvalitet, men hva med lagringa? Mye bra grovfôr har blitt ødelagt som følge av elendige lagringsforhold, så hva bør man tenke på? Her er noen enkle råd: Lagring av høy Lagringsstabilt høy har en tørrstoffprosent på over 80% tørrstoff. Selv om høyet er tørt, så ånder det og det påvirkes av omgivelsene rundt. Er det fuktig klima der høyet lagres, vil det tiltrekke seg deler av denne fuktigheten, og så ledes få en lavere tørrstoffprosent og problemer med mugg kan oppstå. Høyere luftfuktighet på grunn av væromslag ifra kaldt vintervær til mildvær, kan være nok til at det dannes muggsporer i høyet. Kondens i/fra husdyrrom er et annet eksempel. Dette betyr at høy ikke skal lagres i husdyrrom, ettersom vi her kan ha store temperatursvingninger som skaper kondens. Lagres høyet i rom med tilknytning til husdyrrom: ved siden av i eget lager, på loftet over etc, så skal alle dører, luker etc alltid være lukket, slik at temperturen i høyrommet forblir mest mulig stabil. Videre bør høyet lagres på rister, paller eller lignende, slik at det er beskytt mot fuktighet fra bakken, gulv, vegg, luft etc. Vær spesielt oppmerksom på ytterkantene av høyet. Høy må lagres tørt og luftig! Lagring av høyensilasje Høyensilasje har ca 50-80% tørrstoff, og er et mer levende grovfôr enn høy, og forekommer både som rundballer og i store firkantballer. Det er viktig å beskytte ballene mot skader i plasten som kan oppstå ved transport, lagring, fugl, mus, beiteskader av hjort/elg, solskinn etc. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig antall lag plast på ballene dvs minimum 12 lag, slik at de tåler disse påkjenningene bedre. Rundballene bør lagres med den flate siden ned (enden) om mulig, ettersom det er disse sidene som har flest lag plast. Det er også her ballene tåler mest press, så skal ballene stables, så bør de ligge på enden. Firkantballer kan stables. For å unngå skade på ballene bør disse lagres på en egnet plass dvs på oppgruset sted (pga smågnagere), mest mulig skjermet for sola (pga kvalitet) osv. Er det problemer med fugl, så kan ballene dekkes til med nett, presenning etc. Ved utfôring, bør høyensilasjen brukes opp raskest mulig ettersom den hygieniske kvaliteten på fôret blir dårligere etter ett par dager (avhengig av vær og temperatur), og således blir uegnet til hestfôr.

3 Dårlige lagringsforhold og økonomiske tap Dessverre er det mange tilfeller hvert år av dårlige lagerforhold, som har gitt dårlig grovfôr. Godt grovfôret har blitt lagret under dårlige forhold, og det har utviklet seg muggsporer i høyet, feilgjæring i høyensilasjen eller utvikling av uønskete bakterier i grovfôret. Dette betyr økonomisk tap for hesteeier og i verste fall syke hester. Alt for ofte er det grovfôrprodusenten som for skylda for å ha solgt dårlig grovfôr, uten at lagringsforholdene er undersøkt. Hygiene på fôringsplassen Sigurd Eggen, NLR Østafjells Forskrift om velferd for hest 21. Fôr og vann. Hester skal ha fôr som i mengde og kvalitet dekker næringsbehovet, og som er av god hygienisk kvalitet. Ved løsdrift skal alle hester kunne ete samtidig dersom de ikke har fri tilgang på fôr eller det fôres individuelt. Det skal være mulighet for individuell fôring. Alle hester skal ha tilgang på tilstrekkelig grovfôr. Alle hester skal ha tilgang på tilstrekkelige mengder drikkevann av akseptabel bakteriologisk og kjemisk kvalitet. Automatiske innretninger for tildeling av fôr og vann skal kontrolleres daglig. Eg er viss på at alle strekkjer seg mot å servera dyra sine mat av god kvalitet. I store besetningar og flokkar med stor døgngjennomstrøyming av fôr og lettstelte fôringssystem, er dette ei overkommeleg oppgåve. Utfordringane blir større når fôringsplassen er improvisert og dyretalet lite. Frå naturen si side er hesten skapt til å ta opp mykje av fôret og vatnet frå bakkenivå. Slik sett er fôring på golv/bakke rett. Men det er vanskeleg å unngå jord, gjødsel og strø når ein fôrar på denne måten. Det ser ikkje ut til å vera noko ulempe at fôret blir lagt ut på eit høgare nivå. Blir det for høgt, kan ryggmusklaturen bli svekka over tid. Uansett metode, er det aller viktigaste hygiene. Ein fôringsplass må stellast og reingjerast. Dette gjeld både grovfôr og vatn. I stall er krybbe og drikkekar utanfor boksen det beste hygieniske opplegget. Lett og fôre, lett å halde reint. Da er utfordringane større på utegang. I forskrift om velferd for hest, står det i 25. (utdrag): «For å sikre god helse godt renhold skal grunnen under fôringsplasser og andre belastede områder være hardgjort og drenert. Fôringsplassen skal holdes fri for gjødsel. Utendørs fôringsplass bør være overbygget med tak hvis fôret blir liggende ut over et døgn.» Rundball er eit mykje brukt fôr på utegang. Fôrhekk er i så fall eit «must». Gjerne opphøgd cm over bakken og med botn. Det lettar reinhaldet. Plasser hekken på opplendt jord eller grus opp fôringsplassen med veggrus. Dersom tal hestar er slik at rundballen varer fleire dagar, bør hekken ha tak, slik forskrifta anbefaler. Tak over rundballen gjer at fôret ikkje forringast like fort som om den ligg eksponert for regn og snø. Kvar gong ny rundball blir utplassert, fjern gamle fôrrestar i hekken og rundt. Ein bør og fjerne gjødsel på fôringsplassen. Det er viktig å ta innover seg at i ensilert fôr startar ein forringingsprosess så snart tildekkinga er fjerna. Denne prosessen går fortare dess høgre lufttemperaturen er. Det er absolutt å anbefale at ein følgjer med og fjernar forringa fôr umiddelbart. Det kan ikkje understrekast nok kor viktig det er med gode rutinar for reinhald og kontroll på fôringsplassane. Ikkje gløym vasstilgangen i denne kontrollen. Uansett vasskjelde, skal reinhaldet vera i orden og hugs ein hest er eit fluktdyr og drikk fort. Det er difor viktig å ha ei vasskjelde som tilfredsstiller dette. Eit drikkekar skal tildømes gje bortimot 10 l/min. Om mogleg, skal vatnet vera temperert.

4 Magesekken til hesten er tilpassa kontinuerleg beiting. Hestar på utegang beiter gjennomsnittleg 16 timar i døgnet. Fri tilgang på grovfôr er difor det beste for hesten, men vanskeleg i praksis ved innefôring. Her tilbyr vi hesten ei fôringsrutine som ikkje er naturleg. Ei god metode kan vera hovedmåltid morgon og kveld med, eitt eller to mellommåltider. Kraftfôr skal alltid tildelast etter grovfôr. Alle dyr tilpassar seg fort rutinar, så også hest. Etterstreb faste tider for tildeling av fôr. Du blir fort straffa for å vera upresis både i stall og fjøs, med urolege dyr som følgje. Konklusjon: Lag gode rutinar på reinhald og fôring. Det gjev trivelege dyr!

5 NLR Hest- Rådgivere 2014 Nord- Norge Wolfgang Dohrn Norsk Landbruksrådgiving Helgeland Solfjellsjøen, 8820 Dønna Mobil: Trøndelag Anne Karin E. Botnan Oppdal Landbruksrådgivning Dovrevn. 13, 7340 Oppdal Mobil: Rita Blix Mevik Norsk Landbruksrådgiving Salten Postboks 494, 8001 Bodø Mobil: Elin Torbjørnsen Norsk Landbruksrådgiving Sør- Trøndelag c/o Skjetlein Grønt kompetansesenter, 7083 Leinstrand Mobil: Østlandet Kari Bysveen Norsk Landbruksrådgiving Viken Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke Mobil: Østlandet Stein Jørgensen Hedmark Landbruksrådgiving Høyvangvegen 40, Blæstad, 2322 Ridabu Mobil: Sigurd Eggen Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdalen Skjåkvegen 8, 2890 Skjåk Mobil: Maren Pindsle Holthe Romerike Landbruksrådgiving Hvamsvegen 696, 2165 Hvam Mobil: Rune Granås Norsk Landbruksrådgiving Nord- Østerdal Landbrukets Hus, Tynset Mobil: Mari Hage Landsverk Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Kommunehuset, 3626 Rollag Mobil: Kari Jackobsen Sør-Odal Landbruksrågiving Lystadvegen 113, 2216 Roverud Mobil: Anders Gjerlaug Norsk Landbruksrådgiving SørØst Sandtangen 200,1712 Grålum Mobil: Steinar Velten Sør-Odal Landbruksrågiving Lystadvegen 113, 2216 Roverud Mobil: Sør- og Sørvestlandet Josefa A. Torp Norsk Landbruksrådgiving Agder Sogndalsvegen 837, 4646 Finsland Mobil:

Mosjonsløsninger for mjølkeku

Mosjonsløsninger for mjølkeku Mosjonsløsninger for mjølkeku Om mosjonskravet Fokuset på dyrevelferd og hvordan dyr kan holdes, er økende. En konsekvens av dette er at regelverket for hold av dyr ikke bare skal beskytte dyr mot vanskjøtsel,

Detaljer

Veileder for velferdsprotokollen ANIPLAN-kalv

Veileder for velferdsprotokollen ANIPLAN-kalv Veileder for velferdsprotokollen ANIPLAN-kalv Velferdsprotokollen ANIPLAN-kalv er en samling av sjekkpunkter for en systematisk gjennomgang av kalvers velferd (helse inkludert) på besetningsnivå. Protokollen

Detaljer

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15

Landbruksrådgiving. Optimal fôrberging og rask fortørking. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mai 2015 - Årgang 15 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mai 205 - Årgang 5 Innhald Ensilering....s.3 Mjøldoggresistens.i.engrapp... s.4 Optimal.eller.praktisk.bruk.av. husdyrgjødsel... s.5 Ugras.i.gjenlegg,.eng.og.beite...

Detaljer

FOKUS. Økologisk produksjon av egg. kort innføring

FOKUS. Økologisk produksjon av egg. kort innføring www.bioforsk.no FOKUS Bioforsk I Vol. 6 I Nr. 11 I 2011 Økologisk produksjon av egg kort innføring Torger Gjefsen, Bioforsk Vest, Turid, Strøm, Bioforsk Økologisk Thorbjørn Refsum og Tone Beate Hansen,

Detaljer

Hestens evne til egen termoregulering

Hestens evne til egen termoregulering NR 01-2015 Innhold: Hestens evne til egen termoregulering Luserne i enga Hestens evne til egen termoregulering Av Liv Jorunn Hind, Bioforsk LivJorunn.Hind@bioforsk.no I løpet av vinteren lurer mange hesteeiere

Detaljer

NORSØK. Småskrift Nr. 3/2004. Økologisk landbruk. Eggproduksjon. Norsk senter for økologisk landbruk

NORSØK. Småskrift Nr. 3/2004. Økologisk landbruk. Eggproduksjon. Norsk senter for økologisk landbruk Økologisk landbruk NORSØK Småskrift Nr. 3/2004 Eggproduksjon Norsk senter for økologisk landbruk Tittel: Økologisk landbruk - Eggproduksjon Forfatter: Lise Grøva, NORSØK, Torbjørn Refsum og Bruce David,

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Mosjon 2013 hva nå? Lars Erik Ruud Tine Høgskolen i Hedmark

Mosjon 2013 hva nå? Lars Erik Ruud Tine Høgskolen i Hedmark Mosjon 2013 hva nå? Lars Erik Ruud Tine Høgskolen i Hedmark Foto: Anders Bergum Tilgang til uteliv er positivt for velferd, trivsel, klauvhelse, generell helse (immunforsvar), fordøyelse, mindre spenetråkk,

Detaljer

Vinterforing av rådyr

Vinterforing av rådyr Vinterforing av rådyr Innledning Rådyret (Capreolus capreolus) er dårlig tilpasset perioder med snø. Selv under middels snørike vintre kan dødeligheten være høy, spesielt blant unge og gamle rådyr. Under

Detaljer

Økologisk sauehald. kort innføring. Martha Ebbesvik, Lise Grøva og Turid Strøm Bioforsk Økologisk. www.bioforsk.no

Økologisk sauehald. kort innføring. Martha Ebbesvik, Lise Grøva og Turid Strøm Bioforsk Økologisk. www.bioforsk.no www.bioforsk.no FOKUSBioforsk I Vol. 7 I Nr. 7 I 2012 Økologisk sauehald kort innføring Martha Ebbesvik, Lise Grøva og Turid Strøm Bioforsk Økologisk Økologisk sauehald kort innføring Martha Ebbesvik,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER

RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER Pr. november 2007 RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER Innhold: BAKGRUNN...3 GRUNNLEGGENDE STANDARDER FOR HOLD AV TREKKHUNDER...4 HUNDEGÅRD

Detaljer

Veiledning om hold av KANIN

Veiledning om hold av KANIN Veiledning om hold av KANIN Til deg som har eller vurderer å skaffe deg kjæledyr Å ha kjæledyr medfører et stort ansvar. Et dyr er ikke en bruk og kast -vare, men et levende og følende individ. Dyr skal

Detaljer

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12

Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg.

Detaljer

MOHAIRGEITA INFORMASJONSHEFTE. Mohairgeita er et flokk-dyr, med sterke familiære bånd og det er viktig at dette blir tatt. VERSJON NR 1 / oktober 2009

MOHAIRGEITA INFORMASJONSHEFTE. Mohairgeita er et flokk-dyr, med sterke familiære bånd og det er viktig at dette blir tatt. VERSJON NR 1 / oktober 2009 MOHAIRGEITA INFORMASJONSHEFTE VERSJON NR 1 / oktober 2009 På årsmøtet 2008 ble det foreslått å lage et kompendium om mohairgeita til veiledning og hjelp for mohairgeit-holdere. Kompendium høres veldig

Detaljer

Veiledning om hold av MARSVIN

Veiledning om hold av MARSVIN Veiledning om hold av MARSVIN Til deg som har eller vurderer å skaffe deg kjæledyr Å ha kjæledyr medfører et stort ansvar. Et dyr er ikke en bruk og kast -vare, men et levende og følende individ. Dyr skal

Detaljer

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier Av A. Kristian Stigen Disse sammenligningsforsøkene ble utført i tidsrommet fra 1974 til 1984 med tre forskjellige biraser; brune bier,

Detaljer

SJEKKLISTE MED VEILEDNING

SJEKKLISTE MED VEILEDNING KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE MED VEILEDNING 12 Hest i næring Innledning KSL-standard 12 Hest i næring er et kvalitetssystem som er utviklet av hestenæringen i samarbeid med Matmerk.

Detaljer

Veiledning om hold av degus

Veiledning om hold av degus Bates Basic 12/04 Foto: Kai Myhre hold av degus Denne brosjyren er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med Norges Zoohandleres Bransjeforening www.mattilsynet.no Norges Zoohandleres Bransjeforening:

Detaljer

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd.

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd. Valpebiting Tekst: Arne Aarrestad Valpebiting er like naturlig for valper som lek er for våre barn, men den kan skape problemer både for eier(e) og for valpen selv. Eier klarer ofte ikke å kontrollere

Detaljer

Utforming av utearealer for økologisk fjørfe

Utforming av utearealer for økologisk fjørfe Utforming av utearealer for økologisk fjørfe Ansvarlig utgiver: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Utgivelsesår 2012 Bidrag tekst: Hans Gaffke og Animalia v/torbjørn Refsund Foto: Fylkesmannen

Detaljer

Veiledning om hold av PAPEGØYE

Veiledning om hold av PAPEGØYE Veiledning om hold av PAPEGØYE Til deg som har eller vurderer å skaffe deg kjæledyr Å ha kjæledyr medfører et stort ansvar. Et dyr er ikke en bruk og kast -vare, men et levende og følende individ. Dyr

Detaljer

dyrevelferd Tema: Hest i flokk Fra gård til gourmet Avl for gladere laks utfordrende velferd lykkelige kalver selger Nr. 04 2011 Årg.

dyrevelferd Tema: Hest i flokk Fra gård til gourmet Avl for gladere laks utfordrende velferd lykkelige kalver selger Nr. 04 2011 Årg. Nr. 04 2011 Årg. 02 Aktuelt fra Veterinærinstituttet Hest i flokk utfordrende velferd Fra gård til gourmet lykkelige kalver selger Avl for gladere laks Tema: dyrevelferd Aktuelt fra Veterinærinstituttet

Detaljer

DeLaval Katalogen om godt kalvestell

DeLaval Katalogen om godt kalvestell DeLaval Katalogen om godt kalvestell Godt kalvestell 1 Godt kalvestell Kalveoppdrett er en viktig del av gårdens virksomhet. Hvis du gjør det riktig øker både produktivitet og lønnsomhet. Lykkes du ikke

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Kompetanse for framtida. Kalender. Optimalisert bruk av husdyrgjødsel

Rådgivingsmelding. Innhald. Kompetanse for framtida. Kalender. Optimalisert bruk av husdyrgjødsel Sjusetevegen 27, 5610 Øystese Tlf: 98 24 58 38 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lr.no hordaland@lr.no Rådgivingsmelding Innhald Optimalisert bruk av husdyrgjødsel Vurder

Detaljer

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Miljøplan på nettsida til landbruksrådgivinga

Rådgivingsmelding. Innhald. Vår kunnskap - din styrke. Kalender. Miljøplan på nettsida til landbruksrådgivinga Fanav. 245, 5244 Fana Tlf: 98 24 58 30 Faks: 55 91 88 89 Bankgiro: 3411 23 62632 Org.nr.: NO 882 348 792 MVA http://hordaland.lr.no hordaland@lr.no Rådgivingsmelding Nummer 5-19. april 2012 Innhald Miljøplan

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Veiledning om hold av ilder

Veiledning om hold av ilder Bates Basic 12/04 Foto: Kai Myhre hold av ilder Denne brosjyren er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med Norsk ilderforening www.mattilsynet.no Norsk ilderforening: www.ilder.no Til dyreeiere og de

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 1 - februar 2010 - Årgang 10 Innhald Landbruksrådgivingen i en brytningstid... s 1 Innkalling til årsmøte Øko-Gudbrand, Lesja og Dovre, Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

Plaget av veps - Hva kan gjøres?

Plaget av veps - Hva kan gjøres? Plaget av veps - Hva kan gjøres? Fagsjef Johan Mattsson Mycoteam AS Veps er vanlig å finne utendørs, både i luften og på forskjellige planter (foto 1). Der er de til lite bry og vi trenger heller ikke

Detaljer