Rapport. -Utmarksprodukter i Agder og Telemark på nett og mobil. mobil. Monica Sølyst. -vi jobber med natur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. -Utmarksprodukter i Agder og Telemark på nett og mobil. mobil. Monica Sølyst. -vi jobber med natur"

Transkript

1 Faun rapport, Oppdragsgiver: AT Skog Rapport -Utmarksprodukter i Agder og Telemark på nett og mobil Monica Sølyst mobil -vi jobber med natur

2 Forord Prosjektet Utmarksprodukter i Agder og Telemark på nett og mobil er en videreføring av forprosjektet Markedsføring av innlandsfiske på Agder på nett som ble gjennomført i 2012 etter felles initiativ fra Fylkesmannens landbruksavdeling i Aust-Agder, AT Skog og Faun Naturforvaltning. Forprosjektet foreslo et videre arbeid med spesielt fokus på østre deler av Aust-Agder og Vest-Telemark. AT Skog tok initiativ til videreføringen og prosjektet er finansiert av AT Skog, Fylkesmannen i Telemark og Fylkesmannen i Aust-Agder. Nettportalene Inatur og Din Tur har vært aktive samarbeidspartnere i arbeidet som er blitt ledet av Faun. Takk til alle som har deltatt i prosjektarbeidet og bidratt med kunnskap og engasjement! Fyresdal den Monica Sølyst Forsidefoto: Rune Søderholm, Inatur Faun Naturforvaltning AS 1

3 Faun rapport : Tittel: Forfatter: Tilgjengelighet: Åpen Oppdragsgiver: AT Skog Prosjektleder: Monica Sølyst Prosjektstart: Prosjektslutt: Utmarksprodukter på nett i Agder og Telemark på nett og mobil Monica Sølyst Emneord: Utmarksprodukter, fiske, nettsalg, pakking, overnatting Sammendrag: Norsk Dato: Antall sider: Kontaktopplysninger Faun Naturforvaltning AS: Post: Fyresdal Næringshage 3870 FYRESDAL Internet: Epost: Telefon: Telefax: Kontaktopplysninger forfatter: Navn: Monica Sølyst Epost: Telefon: Telefax: Faun Naturforvaltning AS 2

4 Innhold Sammendrag Nettportalene Gjennomføring Forberedende tiltak Aktiv tilnærming Resultater Konklusjoner Referanser & kilder Faun Naturforvaltning AS 3

5 Sammendrag Bakgrunn Faun Naturforvaltning gjennomførte i 2012 et forprosjekt med støtte fra Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Telemark der målet var å identifisere mulige strategier for å videreutvikle utmarksprodukter innen jakt, fiske og hytteliv på Agder. I løpet av prosjektet ble hovedfokuset å få flere produkter tilgjengelige til salgs på nett og mobil. Gjennom prosjektperioden lyktes det å opprette flere salgssider på Inatur fra ulike fiskekortsalg i Agder. Jo flere tilbud i en region som kan kjøpes på nett, jo flere vil få informasjon om fiskemulighetene i denne regionen. Agder og Telemark har mindre utmarksprodukter til salgs på nett gjennom etablerte salgsportaler enn mange andre fylker. Inatur og Din Tur er to nasjonale portaler som allerede arbeider for å få flere produkter fra våre fylker til salgs på sine sider. Arbeidet er tidkrevende, og siden både forvaltning, grunneierorganisasjonen og portalene selv så dette som en god utvikling ble det besluttet å bruke ekstern prosjektledelse for å bidra til prosjektoppnåelse. En av grunnene til at arbeidet med tilbyderne er tidkrevende, er manglende nett og data kunnskaper. Det er et faktum at europeere og nordmenn handler mer på nett og mobil, tilbyderne må derfor hjelpes til å selge der det handles. Sammendrag Arbeidet har foregått både i Aust-Agder og Telemark med ulike samlinger, grunneiermøter, telefoner og e-post kontakt. Arbeidet har hatt størst effekt i Telemark, noe som kan forklares med at initiativet overfor Telemarkingene var nytt. Målet om å få til sammen 14 nye tilbydere tilgjengelige på Inatur er nådd. Aust-Agder har 3 nye fisketilbydere, samt til sammen 7 ulike overnattingstilbydere og 3 tilbydere av storviltjakt. Telemark har fått 3 nye tilbydere av storviltjakt, 3 nye overnattingstilbydere og 16 nye innlandsfisketilbydere i løpet av prosjektperioden. Vi har ikke lykkes i å skaffe produkter fra noen av fylkene til Din Tur. Faun Naturforvaltning AS 4

6 1 Nettportalene Inatur Inatur er en nettportal som selger det enkle hyttelivet, fiskekort og jaktkort. Tilbudene på Inatur dekker i dag ¾ av det jakt- og fiskbare arealet i Norge. Portalen eies av Statskog, Norges Fjellstyresamband, Norges Jeger- og Fiskeforbund, Norges Skogeierforbund og Norske Lakseelver. Salgssystemet til Inatur tilbyr enkle salgs og kjøpsløsninger, noe som er viktig for både tilbydere og kunder som har liten erfaring med nettbruk. Inatur er Norges best etablerte portal for salg av enkeltprodukter innen utmark. I februar i år ble en ny nettside lansert og hadde i løpet av 2013 over 1 million besøk. Facebooksiden har følgere. Din Tur Din Tur tilbyr feriepakker til forskjell fra Inaturs enkeltprodukter. Ferier med sjøfiske, innlandsfiske, kajakkpadling, jakt, vandring og fuglekikking er eksempler på tilbud som finnes på Din Tur. Tilbudene på Din Tur har høy standard og krav til kvalitet. Det kreves en del av både tilbyder og produkt for å kunne bli en del av Din Turs portefølje. Din Tur er en stor operatør med millioner i årlig omsetning og rundt kunder. 90% av kundene er utlendinger og rundt 50% av disse igjen er tyskere. Din Tur har rundt 220 produktleverandører. Nyttig samarbeid Det var naturlig for prosjektet å samarbeide med Inatur og Din Tur. Begge portaler er den største i sitt slag i Norge. Portalene utfyller hverandre i forhold til type produkt og type tilbydere. De skiller seg og fra hverandre i forhold til at hos Inatur er kundene selv ansvarlige for hva de legger ut, men i Din Tur tar operatøren ansvar for at kvaliteten er tilfredsstillende. Inatur har bidratt inn i prosjektet med Marianne Tveito. Bjørn Knutslid har hatt ansvaret fra Din Tur sin side. Begge portalene har brukt mye tid inn i prosjektet, men Inatur har hatt den største egeninnsatsen. Faun Naturforvaltning AS 5

7 2 Gjennomføring 2.1 Forberedende tiltak HA 1-3, i følge prosjektplanen har dreid seg om forberedende tiltak. Startfasen ble brukt til formalisering av samarbeidet med nettportalen, fordele roller og legge til rette for at både prosjektledelsen, nettportalene og finansieringskildene var klar over forventet innsats. Mye av dette arbeidet ble gjort gjennom planleggingsmøter, men og via e-post og telefoner. Prosjektleder har hatt ansvar for å få prosessen fremover, skaffe til veie opplysninger om mulige tilbydere, holde kontakt med forvaltningsleddet, samt bistå i praktisk kontaktarbeid. Både Fylkesmannen i Telemark og Fylkesmannen i Aust-Agder har bidratt aktivt inn i prosjektet ved å rette oss inn mot potensielle tilbydere. Prosjektet har hatt god nytte av denne lokalkunnskapen. Nettportalene har selv i stor grad hatt ansvar for å følge opp potensielle tilbydere og til slutt publisere deres tilbud. Som tidligere nevnt tilbyr Inatur og Din Tur helt forskjellige konsepter og fremgangsmåten overfor potensielle tilbydere er derfor også ulik. For Inatur er det en fordel å gå ut bredt og gjerne henvende seg til hele områder. Produkter som fiskekort eller jaktkort fordrer gjerne et grunneiersamarbeid og det er viktig å få med hele lag og organisasjoner. Løsningen er enkel og de ulike lagene eller enkelttilbyderne kan selv publisere sine tilbud på Inatur. Når det gjelder Din Tur blir fremgangsmåten en annen. Din Tur er ute etter den enkelttilbyderen som holder rett standard og kvalitet og som er dedikert og villig til å legge ned en innsats over lengre tid for å tilpasse seg porteføljen til Din Tur. 2.2 Aktiv tilnærming I dette prosjektet har vi i hovedsak kontaktet tilbydere som har vist aktiv interesse. Interessen kan ha blitt ytret til forvaltningsledd eller andre kontakter. Vi har arrangert 3 åpne møter; et i Bygland, et i Fyresdal og et i Attrå. Begge nettportalene var med på de to første, mens Inatur var med på det siste. Oppmøtet har vært varierende, men heller svakt. Prosjektgruppa har konkludert at åpne kveldsmøter ikke er den mest effektive fremgangsmåten for å opplyse om nettsalg. En mer effektiv metode har vært å ta direkte kontakt med tilbydere på telefon, e-post eller personlig oppmøte. Vi er blitt gjort oppmerksomme på tilbydere enten gjennom deltagerne i prosjektet, kontakt med kommuner, eller de har tatt kontakt selv fordi de har hørt om prosjektet. Nyheter fra prosjektet har blitt publisert jevnlig på Faun og på AT Skog sine nettsider. Prosjektet har og hatt oppslag, samt annonser i Vest-Telemark Blad og i Setesdølen. Faun Naturforvaltning AS 6

8 3 Resultater Fig 1: Tilbud på Inatur i Telemark og Aust-Agder pr januar 2014 Faun Naturforvaltning AS 7

9 I løpet av prosjektperioden har det blitt jobbet intensivt med å etablere kontakt med tilbydere i Aust-Agder og Telemark som kan ha nytte av å publisere sine tilbud på Inatur. Etter forprosjektet i 2011 var det 10 innlandsfisketilbydere i Aust-Agder. I dag er det 13, og hver tilbyder har flere enn ett produkt til salgs på sin side, for eksempel ulike typer fiskekort. Videre finner man i dag 7 ulike overnattingstilbydere og 3 tilbydere av storviltjakt. I følge Faun Rapport hadde Telemark i tilbydere av storviltjakt på Inatur. I dag er tallet 11. Videre sier rapporten at man i 2012 fant 7 overnattingstilbud og 19 innlandsfisketilbydere i Telemark på Inatur. I dag er tallene henholdsvis 10 og 35. Innsalget og muligheten for å gi informasjon har vært lettere i Telemark enn i Aust-Agder. Det har vært noe høyere deltagelse på informasjonsmøtene i Telemark enn i Aust-Agder. Årsaken til dette er ukjent. I forprosjektet, som ble gjennomført i Agderfylkene, uttrykte tilbyderne i flere informasjonsmøter skepsis til nettsalg grunnet dårlige erfaringer fra tidligere. Dette kan være med å forklare den noe lavere deltagelsen. På informasjonsmøtene og ved kontakt har Telemarkingene virket klare for nettsalg, særlig av fiskekort. For å ha et tilfredsstillende produkt å selge, har noen fiskelag også omstrukturert fiskekortområdet sitt. Antall tilbydere i Telemark er forventet å stige også i den nærmeste tiden, delvis grunnet konsentrert innsats i prosjektet. Det har ikke lykkes prosjektet å etablere Din Tur tilbud i verken Aust-Agder eller Telemark. Det er flere grunner til dette. Å bli en Din Tur tilbyder krever mye mer enn for eksempel å publisere et tilbud på Inatur. Som Din Tur tilbyder må produktet tilpasses kriteriene som Din Tur stiller, kvalitetskrav og vertskapsrolle må være på plass og tilbyder må være beredt på å selge produktet i samarbeid med Din Tur, gjerne i tilknytning til andre produkter i nærområdet. På oppdrag fra AT Skog gjorde Faun i 2012 en undersøkelse av utmarksnæring og naturbasert reiseliv i Telemark. I rapporten pekes det på at mange av utmarksproduktene som selges i Telemark er såkalte low-hanging fruits, produkter som kan selges uten særlig innsats fra selgeren. Undersøkelsen etterlyser mer profesjonelle tilbydere i Telemark som er villige til og har kompetanse til å utnytte potensialet som ligger i den naturbaserte næringen i Telemark. Rapporten peker og på det som nevnes som det manglende leddet i verdikjeden. Med dette menes en koblingsaktør som kan være et ledd mellom grunneiere og markedet og som kan ta seg av kunnskapsbehov, opplevelsesutvikling, markedskontakt og så videre. Med et større apparat i en overgangsperiode kan kanskje Din Tur fylle en slik rolle. (Faun Rapport ) Til sist kan nevnes at Din Tur har en annen måte å jobbe på enn Inatur. Inatur arbeider mye direkte mot nye kunder. Din Tur jobber mye mot utlandet og har mye gjensalg. Det har derfor ikke vært like enkelt å finne en arbeidsform som har gjort at prosjektledelsen kan komplettere arbeidet til Din Tur i forhold til å skaffe nye tilbydere. I et eventuelt senere samarbeid må arbeidsformen diskuteres og avklares bedre på forhånd. Faun Naturforvaltning AS 8

10 4 Konklusjoner Hvor utmarksprodukter skal selges er grunneiers valg. Det er enklere for en grunneier som er alene om eierskapet til produktet, som for eksempel ved hytteutleie. Noen eier også større områder og har råderett over egne vann eller egne jaktområder. Når flere går sammen, får man ofte bedre produkter, større areal, flere fasiliteter, men da kommer også kravet til samarbeid, og det kan i noen tilfeller være litt komplisert. For tilbydere som samarbeider om et produkt, enten det er fiskekort eller jaktutleie, er man avhengige av en samarbeidsstruktur som fungerer. Man er og avhengige av at alle er enige om salgsløsninger, såfremt man ikke har avgjort i laget at noen har beslutningsrett for slike områder. I dette prosjektet har vi møtt både enkelt tilbydere og grunneier-/fiskelag. Det viser seg at lag som samarbeider godt og som har en ordnet struktur er mer beslutningsdyktige enn uorganiserte lag. Lag og tilbydere som i utgangspunktet har et bra salg virker også mer interessert i utvikling enn lag som ikke tjener så mye i utgangspunktet. I prosjektet har vi og sett en tendens til at alder hos beslutningstagerne har en betydning, de yngre er mer velvillig innstilt til nettsalg enn de eldre. Det kan synes som om tilbydere både i Telemark og Aust-Agder har nytte av ekstern hjelp for å ta steget helt til nettpublisering. Som selger har man veldig mange valgmuligheter og det er viktig med informasjon. De involverte tilbyderne i prosjektet har uttrykt at de har vært tilfredse med anbefalinger av Inatur og Din Tur på faglig grunnlag. Prosjektledelsen og styringsgruppa har kunnet bidra med lokalkunnskap for å finne frem til de mest aktuelle tilbyderne. Av utmarksprodukter som har hatt suksess med nettsalg kan nevnes laksefiske. I lakseelvene AS har 8 fiske- og elveeierlag gått sammen om et selskap. Lakseelvene bruker salgsløsningen til tidligere Scanatura, som nå er en del av Inatur. Noe som igjen gjør Inatur aktuell som portal både for innlandsfiske og for laksefiske. Det er særdeles viktig at utmarksproduktene også selges der folk handler. Nettsalg er en trend som med sikkerhet vil øke jevnt. Å finne rett portefølje for sitt produkt for å sikre salg blir derfor viktig. Blant tilbydere av utmarksprodukt er det fremdeles mange som selger sine tilbud gjennom små og lokale destinasjonsselskap eller turistkontor. Dette er særlig utbredt for fiskekortsalg, der kortene selges gjennom blokker. Tiden er imidlertid inne for effektivisering av mange turistkontor og destinasjoner, og slike tjenester kan bortfalle dersom ressursene forsvinner. Det er derfor viktig å være i forkant og bidra til at disse utmarksproduktene finner sine optimale salgsløsninger, utenom de lokale kontorene. Prosjektet anbefaler derfor å fortsette informasjonsarbeidet og rådgivningen om salg av utmarksprodukt på nett, helst i samarbeid med Inatur. Faun Naturforvaltning AS 9

11 Det er ønskelig å få frem de gode og unike tilbudene fra Telemark og Agder, som kan passe inn i porteføljen til Din Tur. Prosjektet har imidlertid vist at vi må jobbe på en annen måte for å nå dette målet. Et prosjekt initiert av Din Tur, og lagt opp etter deres arbeidsmønster, kan være en løsning. Det kunne være et løft for opplevelsesnæringen i Telemark og Agder dersom man lykkes godt med Din Tur produkter i regionen. 5 Referanser & kilder Kartlegging av utmarksnæring og naturbasert reiseliv i Telemark, Faun Rapport (Austjord, Sølyst, 2012) Markedsføring av innlandsfiske på nett, Faun Rapport (Austjord, Sølyst, 2012) Faun Naturforvaltning AS 10

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas

Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring. Marte Qvenild Øystein Aas 256 Evaluering av prosjektet Utmarksbasert reiselivsnæring Marte Qvenild Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige Selskap

Detaljer

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 ipax as Pb. 8034 4068 Stavanger, Norge Tel: +47 51 87 40 00 E-post: post@ipax.no www.ipax.no Org.nr.

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken Notat 2008 5 Ole Kristian Stornes Tittel Forfatter Prosjekt Utgiver Utgiversted Utgivelsesår 2008 Antall sider 25 ISBN 978-82-7077-704-4 Ole Kristian Stornes Evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

Detaljer

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Merete K. Fabritius, Ingebjørg Vestrum og Tone Magnussen NF rapport nr.: 7/2014 ISBN

Detaljer

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen. En mulighetsstudie. AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010

Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen. En mulighetsstudie. AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010 < Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen En mulighetsstudie AILIN AASTVEDT OG BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 272 2010 TF-rapport Tittel: Interkommunalt barnevern i Kongsbergregionen en mulighetsstudie

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner

75 millioner 195 millioner 560 millioner. 260 millioner 635 millioner. 400 millioner 945 millioner Sammendrag Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som ble nedsatt på møte i Kontaktutvalget for landbruk og reiseliv den 5. november 2003. Deltakere i gruppen har vært Reiselivsbedriftenes Landsforening

Detaljer

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfatter : STEINKJERPROGRAM FOR INNOVASJON Resultater

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer