Nytt felles samhandlingskontor for kommuner på Nedre Romerike

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt felles samhandlingskontor for kommuner på Nedre Romerike"

Transkript

1 Informasjonsbrev for ansatte ved Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene og bydelene i opptaksområdet Sommerferien er over og det er hyggelig å kunne presentere et nytt informasjonsbrev med nyheter og arbeid som er viktig i samhandlingen mellom Akershus universitetssykehus og kommunene og bydelene i opptaksområdet. Anne Marie Lervik, samhandlingssjef ved Ahus INNHOLD Samhandlingskontor for kommuner Kommunal akutt døgnenhet (KAD) i Oslo Koordinator Utskrivningsklare pasienter uten eget tøy Ski sykehus og Ortopedisk klinikk Ny geriatrisk avdeling Gjensidig hospitering PLO-meldinger Doktorgradsarbeid om akutteam i psykisk helsevern Aktuelle møter og aktiviteter Nytt felles samhandlingskontor for kommuner på Nedre Romerike Det er nylig etablert et regionalt samhandlingskontor med to ansatt, på vegne av seks samarbeidende kommuner: Rælingen, Skedsmo, Nittedal, Lørenskog, Sørum og Fet. Kontoret skal blant annet bidra til å ivareta kommunenes ansvar for helsetjenestene til innbyggerne i samhandling med Akershus universitetssykehus. Rælingen kommune er vertskommune. Det er flere formål med opprettelsen av et regionalt samhandlingskontor for Nedre Romerike: Sørge for koordinering av kommunene når det gjelder behov, spørsmål, innspill og informasjonsflyt i samhandlingen med Ahus Representere regionen i forhandlinger og avtalerevideringer Ivareta kommunenes plikter vedrørende forskning og kompetanseutviklende tiltak. Kontoret vil ha ansvar for koordinering og framdrift rundt avtaleinngåelser; forberede revisjon av avtalearbeidet på vegne av kommunene, følge opp inngåtte avtale og håndtering av disse på overordnet nivå og bistå kommunene i eventuelle tvistesaker overfor Ahus Regionalt samhandlingskontor vil være kontaktpunkt for Ahus og utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer. Kontoret skal legge til rette for prosesser i kommunene som får fram problemstillinger som ønskes belyst. Kontoret skal også kartlegge felles kompetanseutfordringer i regionen og lage planer for felles kompetansehevende tiltak. Her vil kontoret samarbeide med Ahus og utdanningsinstitusjonene. Kontakt Regionalt samhandlingskontor Line Berger Husem, rådgiver, mobil: , e-post: Jon Fabritius, rådgiver, mobil: , e-post: Telefon (felles) Side 1 av 6

2 Nr. 2 / årgang 1 / 5. september 2013 Kommunal akutt døgnenhet (KAD) i Oslo Kommunal akutt døgnenhet åpnet i lokaler på gamle Aker sykehus 17. juni Enheten er etablert på bakgrunn av samhandlingsreformen som pålegger alle kommuner å etablere øyeblikkelig hjelp-senger innen KAD drives per i dag med 22 sengeplasser og utvides til 32 senger medio september Pasientene kan ligge i 72 timer på KAD for nødvendig behandling, og skal kunne behandles av allmennpraktiserende lege som er spesialist i allmennmedisin. KAD har tilgang til lege og sykepleiere 24/7 i avdelingen. Legetjenesten dekkes av KAD-overleger i turnus kl alle dager. Lege på Allmennseksjonen i Storgata 40 dekker natt kl Vakttelefonen er legebemannet 24/7. Aktuelle pasientgrupper for innleggelse på KAD er pasienter med: Muskel/skjelettskader som kun trenger smertebehandling og mobilisering Infeksjoner i luft- og urinveier, og i hud, samt mageinfeksjoner, for antibiotika og væskebehandling der vitale funksjoner ikke er truet. Forstoppelse og tarmtømning uten tegn til akutt tilstand i abdomen. Problemer med blærefunksjon og nødvendig kateteropplæring uten kompliserende sykdom. Kjent funksjonssvikt ved ovennevnte tilstander, og nyoppstått funksjonssvikt der årsaken er avklart og blant ovenstående kategorier. Avdelingen har godt egnede lokaler for driften, med mulighet for isolasjon av pasienter med smittefarlige infeksjonssykdommer. KAD har tilgang til røntgen, CT og laboratorietjenester etter nærmere avtale med OUS. Det er utarbeidet rutiner for rekvirering av prøver og undersøkelser til klinisk kjemisk lab, mikrobiologisk lab og radiologisk avdeling. Elektronisk prøvesvar mottas. Støttefunksjonene fra OUS er nødvendig for forsvarlig medisinsk undersøkelse og behandling. Det er etablert rutiner for elektronisk kommunikasjon mellom KAD, bydelene og fastlegene i Oslo. Epikriser sendes fastleger per e-link via Gerica og per post. Epikrise og medisinliste sendes også med pasienten ved utskrivning. I de første måneders drift har KAD hatt pasienter fra 20 til 104 år. Hovedandelen av pasientene er over 67 år. ¾ av pasientene ble innlagt fra fastlege eller legevakt, inkl. skadeavdeling og observasjonsposten i Storgata 40. Pasientgruppen med muskel- og skjelettilstander med immobilitet, innlagt for smertebehandling og mobilisering, samt gruppen funksjonssvikt kombinert med øvrige tilstander har dominert. De fleste pasientene er skrevet ut til hjemmet. En høy andel har tjenester fra bydel. Median liggetid 3 døgn. Rundt 20 % av pasientene ble overført til sykehus for videre utredning og behandling. Dette kan bekrefte at KAD tar i mot pasienter i målgruppen for å Side 2 av 6

3 bidra til å redusere antall ø-hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Tilbudet på KAD skal være minst like godt eller bedre enn pasienten ville ha fått ved innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Det er etablert en referansegruppe for drift av KAD. Det er planlagt evaluering av drift og måloppnåelse, og det er etablert kontakt med adekvat fagmiljø for evaluering og forskning. Viktig Informasjon om avdelingen finner du på: Her vises løpende oppdatert informasjon om ledige sengeplasser. Hvordan innlegge pasienter til KAD? Fastlege, ambulanse, legevakt, samt akuttmottak og poliklinikker på sykehus kan legge pasienter direkte inn på KAD etter å ha konferert med KAD-ansvarlig lege på telefon Vaktansvarlig sykepleier nås på telefon Nummer til vaktbasen / ekspedisjonen er Vi ber om at pårørende henvender seg til vaktbasen / ekspedisjonen. Prosedyre for koordinatorfunksjonen ved Ahus For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal kommunen og spesialisthelsetjenesten tilby koordinator uavhengig av om pasient/bruker ønsker individuell plan. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient, sikre samordning av tjenestetilbudet samt sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan. Koordinatorrollen erstatter ordningen med pasientansvarlig lege. Ahus har nylig vedtatt intern prosedyre (EQS 26251) for å sikre at pasienter får tilbud om koordinator når de blir innlagt på sykehuset. Planen videre er at Samhandlingsavdelingen ved Ahus, som også er sykehusets Koordinerende enhet, i samråd med involverte enheter i klinikken, skal lage en plan for opplæring og implementering. Det skal også utarbeides en overordnet funksjonsbeskrivelse for koordinatorfunksjonen. I tråd med dette er det tenkt at av ordningen vil kunne innføres i løpet av første kvartal Utskrivningsklare pasienter uten eget tøy For å sikre at pasienters som ikke har privat tøy tilgjengelig ved utskrivning, har passende påkledning, er det opprettet et eget tøylager som kan benyttes. Det er utarbeidet en intern prosedyre for dette (EQS 26103). Det å få tak i pasientens eget tøy kan ta tid. Det er verken ønskelig eller forsvarlig at utskrivningsklare pasienter forblir innlagt på grunn av manglende påkledning. Tøylageret, med joggedresser i ulike størrelser, er lokalisert i tilknytning til B402 Akutt 24 og driftes i samarbeid med Sentralvaskeriet produksjon. Bruk av tøylager ved Akutt 24: 1. Tøyet er forbeholdt pasienter som er utskrivningsklare, men som er forhindret fra å reise på grunn av manglende påkledning. 2. Det bør kunne redegjøres for at det er forsøkt å skaffe klær fra pasientens pårørende eller fra kommune/bydel, ev. om det er andre årsaker til at det ikke har latt seg gjøre å få tak i utreisetøy til pasienten. 3. For utlevering av tøy kontaktes servicemedarbeider i akuttmottaket på interntelefon: Side 3 av 6

4 Ski sykehus og Ortopedisk klinikk Sykehuset åpnet 8 nye senger 1. april, ytterligere 2 senger fra 26.august ved Ski sykehus. Avdelingen økes gradvis til 20 senger i løpet av november. Det vil gis tilbud til både kirurgiske og medisinske pasienter. I en overgangsperiode vil sengene i det vesentlige benyttes til avlastningspasienter, senere vil en øke den ortopedisk virksomhet og sengene vil benyttes til disse pasientene. Det skal opprettes en egen Ortopedisk klinikk. Ny klinikksjef får ansvaret for å utvikle det samlede ortopediske tilbudet ved Ahus. Klinikken vil få ansvaret for den stedlige ledelse ved Ski sykehus. Det er igangsatt arbeid for å utrede akuttenhet med observasjonspost på Ski sykehus. Det pågår også arbeid for å vurdere påbygging og åpning av kommunal akutt døgnenhet på Ski sykehus. Palliative senger, poliklinikk og kommunal legevakt på Ski sykehus videreføres. Vi opplever en svært god rekruttering til stillinger på Ski sykehus. Ombygging av Nye Nord (Ahus hotell) - Ny geriatrisk avdeling Fra 1. september 2013 endres dagens drift av pasienthotellet ved Ahus. Driften som pasienthotell opphører, men vi beholder barselhotellet. Utenom arealer til barselhotellet benyttes resten av arealene i 1. og 2. etasje til ordinær sykehusdrift. Det vil i 1. etg være noen fleksible rom som benyttes av Medisinsk divisjon og i 2. etasje noen fleksible rom som benyttes av Kirurgsk divisjon Ahus bygger om rom i 1. og 2. etasje i Nye Nord (NN) fra hotellstandard til "fullverdige" pasientrom. En viktig gevinst ved ombyggingen av rommene i NN er at sykehuset kan gi behandlingstilbud som ikke kan gis ved de rommene som har nåværende hotellstandard. Ombyggingen skjer i to etapper for å ta hensyn til den driften som allerede er der. Den 5.november er første fase av ombyggingen klar. Full effekt av ombyggingen vil derfor først sees våren 2014 når ombyggingen er avsluttet I planene inngår også en avdeling for geriatri og generell indremedisin med inntil 32 senger. Det er konstituert avdelingssjef for enheten, Bendik Hegna, og arbeidet med bemanning er godt i gang. Gjensidig Hospitering for ansatte innen psykisk helse og rusfeltet Ordningen har vært i drift siden våren 2010 og er et tiltak Akershus universitetssykehus og kommuner/bydeler i opptaksområdet har utviklet sammen, først og fremst for å fremme samhandlingskunnskap. Tiltaket har et spesielt fokus på likeverdighet, som betyr at det skal gå like mange hospitanter hver veg. Ordningen baserer seg på diverse hospiteringsprogram: fire på Ahus og ett i hver kommune/bydel. Hvert program varer i 5 arbeidsdager fordelt på to uker: mandag og tirsdag uke 1 og onsdag, torsdag og fredag uke 2. Hensikten er at hospitantene skal få møte sentrale samarbeidspartnere og få innblikk i forvaltningsmessige forhold, rammebetingelser og aktivitets- og behandlingstilbud for den aktuelle pasient-/brukergruppen. Side 4 av 6

5 Hospiteringsordningen er et tilbud til alle ansatte, også ledere og leger/psykologer og annet behandlingspersonell, ved enheter på sykehuset og kommuner/bydeler, som har inngått hospiteringsavtale. Kontakt lederen din for å høre om dette er aktuelt for deg å søke på. Hospiteringsperioder høsten 2013 For ansatte i kommuner og bydeler: uke eller Søknadsfrist: 26. august 2013 For ansatte på Ahus: uke Søknadsfrist: 7. oktober 2013 For mer informasjon se hospiteringsordningens websider på Ahus.no eller ta kontakt med Bjørn Hjalmar Nielsen, mobil: , e-post: Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) elektronisk Snart i mål!! I forrige Samhandlingsnytt ble det meldt at vi var godt i gang med arbeidet med å få PLO i drift i hele regionen. I henhold til de planene som foreligger, vil alle kommunene være opp på PLO elektronisk i løpet av uke 40. De kommunene som gjenstår er Enebakk, Rømskog samt alle kommunene på Øvre Romerike. Vi ser frem til å kunne avvikle papirrutiner og faks i kommunikasjonen mellom Ahus og kommuner /bydeler rundt pasienter som etter sykehusopphold er i behov av tjenester fra pleie- og omsorgstjenesten. Bruk av PLO-meldinger elektronisk, men også epikrise, gir oss nye utfordringer når det gjelder samarbeid i forhold til varsling av tekniske feil, nedetid, oppgraderinger o.l. Våren 2013 utarbeidet en arbeidsgruppe retningslinjer knyttet til dette som skal gjelde for vår region. Disse retningslinjene er hjemlet i delavtale for IKT-samarbeid, og er nå signert av Ahus og alle kommunene. Det er viktig at alle gjør seg kjent med retningslinjene og vedleggene, slik at vi sammen kan bidra til mest mulig driftsikker meldingsutveksling til pasientenes beste. Ahus ser frem til videre samarbeid vedrørende elektronisk meldingsutveksling, og ønsker tett dialog med kommuner/bydeler om både PLO-meldinger og øvrige elektroniske meldinger som kan benyttes i samhandlingen. I den forbindelse vil vi gjenta ønsket om samarbeid for å få testet elektronisk epikrise til helsestasjon. Dersom det er aktuelt, kan undertegnede kontaktes: Jeanette Wiger Maarud - Spesialkonsulent/IT-koordinator e-post: Telefon: Doktorgradsarbeid om akutteam i psykisk helsevern Psykolog og stipendiat Nina Hasselberg ved Akershus universitetssykehus, disputerte 13. juni over avhandlingen: The crisis resolution team model in Norway: Implementation, outcome of crisis and admissions (Begrenset implementering av ambulante akutteam i psykisk helsevern i Norge) En undersøkelse av innføringen av ambulante akutteam i psykisk helsevern viser rom for forbedringer, i følge doktorgradsavhandlingen. Illustrasjon: vorakorn, freedigitalphotos.net Inspirert av en engelsk modell for kriseteam har de fleste distriktspsykiatriske sentre i Norge opprettet ambulante akutteam. Slike tverrfaglige team skal gi korttids krisehjelp som alternativ til innleggelse ved akutte psykiske kriser. Side 5 av 6

6 Teamene skal være operative døgnet rundt 7 dager i uken og tilby rask og intensiv behandling, ofte i pasientens hjem. De skal ha en portvaktfunksjon ved at innleggelser i akuttavdelingene må gå gjennom teamene, og de skal også bidra til tidligere utskrivning ved å kunne gi tett oppfølging etterpå. Nina Hasselberg har analysert 680 pasientforløp ved de 8 første akutteamene i Norge i Arbeidet viser at de norske temaene ikke har portvaktfunksjon, ikke har døgnåpent (halvparten av teamene hadde bare åpent i kontortiden), og i begrenset grad gir rask og intensiv hjelp. Teamene i Norge behandler primært pasienter med depresjoner og suicidale kriser, men sjeldnere personer med psykotiske kriser. De pasientene som fikk et tilbud av akutteamene viste noe bedring. Men sammenlignet med akutteam i England gav norske akutteam mindre intensiv behandling. Sjansen for å bli innlagt var mindre om teamet hadde utvidet åpningstid på kveld og i helg, men større ved alvorlige psykotiske symptomer og suicidale tanker. Konklusjonen er at akutteamene i Norge bare delvis ble implementert i henhold til modellen for ambulante akutteam, og at de derfor heller ikke fullt ut har fylt den rollen de har vært tiltenkt i psykisk helsevern. Aktuelle møter og aktiviteter Konferanse 31/10 Fellesskap hjelper (eldre og psykisk helse) Fagdag 29/10 Å møte ungdom som har helseutfordringer Fagdag 10/9 om selvmordsforebygging Kurskvelder Å tas seg frem her i livet : o Stovner, Bydelssalen, 30. oktober, tema pårørende o Skedsmo, Rådhuset, 31. oktober, tema angst, 13. november, tema schizofreni, 20. november tema spiseforstyrrelser o Ski Rådhusteater, 22.oktober tema tvangslidelser, 29. oktober, tema personlighetsforstyrrelser, 5. november, tema ungdom og selvskading For mer informasjon og ev. andre kurs, se under aktiviteter på forsiden av Sykehusrevyen Skål og god vakt! spilles på Folkets hus i Strømmen, november. Kjøp billetter på Billettservice.no Kontakt redaksjonen! Redaksjonen består av Bjørn Hjalmar Nielsen, i Avdeling for samhandling ved Ahus. Ta kontakt på e-post: om du har tips eller forslag til tema, om du vil melde inn aktiviteter som foregår ved din arbeidsplass eller ønsker å publisere et innlegg. Frist for innlevering av stoff til neste nummer er 25. november 2013 Side 6 av 6

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Aker helsearena Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift Prosjekt «Samhandlingsarena Aker» ble gjennomført i samarbeid mellom Helse Sør-

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Dato dok.: 2.8.2011 Administrerende direktør. Møtedato: 30.08.2011 Vår ref.: 10/05909-41 Postadresse: 1478 Lørenskog

Dato dok.: 2.8.2011 Administrerende direktør. Møtedato: 30.08.2011 Vår ref.: 10/05909-41 Postadresse: 1478 Lørenskog Styresak Dato dok.: 2.8.2011 Administrerende direktør Møtedato: 30.08.2011 Vår ref.: 10/05909-41 Postadresse: 1478 Lørenskog Saksbehandler: Eva Moxness Telefon: +47 02900 Vedlegg: Telefaks: +47 67902140

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

Stab samhandling og internasjonalt samarbeid NYHETSBREV Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Nr 1 - Januar 2014 - Oslo universitetssykehus Nytt felles nyhetsbrev! Vi har gleden av å introdusere Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter Lunner kommune Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 5 2 Sammendrag... 5-6 3 Kostnader, bemanning

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER. MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Endelig samarbeidsavtale 17.12.2014 1. Parter SAMARBEIDSAVTALE MED TJENESTEAVTALER OG RUTINER MELLOM xx KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF,

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket

Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket Rapport fra høring og spørreundersøkelse 2015: Kvalitetsarbeid i akuttpsykiatriske tjenester i regi av Akuttnettverket akuttnettverket.no Nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i

Detaljer