Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning, ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), våren 2009.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning, ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), våren 2009."

Transkript

1 1 Forord Forord Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning, ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), våren Oppgaven er skrevet med bakgrunn i studiet økonomi og ressursforvaltning og tar for seg hemmende og fremmende faktorer for utvikling av grønt reiseliv på Romerike. Gjennom studiet ved UMB har jeg blant annet tatt fag knytta til naturbasert reiseliv, næringsutvikling og entreprenørskap, og landbrukspolitikk. Disse fagene har vært nyttige i forbindelse med arbeidet med oppgaven, men jeg har også lært mye og fått god kjennskap til næringa i regionen. Jeg ønsker å takke veilederne mine, Anders Lunnan (IØR) og Birger Vennesland (Norsk institutt for skog og landskap), for veiledning i forbindelse med oppgaven. Jeg vil også takke Liv Marit Strupstad og Kjersti Grøndahl ved AgroUtvikling, for støtte og kontorplass under arbeidet med oppgaven. I tillegg ønsker jeg å takke alle informantene til oppgaven, uten dere hadde det ikke blitt noen oppgave. Hvam, mai 2009 Gry-Heidi Ruud

2 2 Sammendrag Sammendrag Landbruket i Norge sliter med lav lønnsomhet og myndighetene har lenge prøvd å øke lønnsomheten. Et av hovedsatsningsområdene er utvikling av grønt reiseliv, som er reiseliv basert på bygdas og gårdens ressurser og som tilbyr ekte natur- og kulturopplevelser. Romerike er en region som i liten grad omtales som reiselivsregion og kjennetegnes av en del faktorer som er utfordrende i forhold til utvikling av reiseliv. Masteroppgaven tar for seg følgende hovedproblemstilling: Hvilke faktorer fremmer og hvilke faktorer hemmer utvikling av grønt reiseliv på Romerike? Med utvikling menes endringer i inntekt, vekst, sysselsetting og etablering. Under arbeidet med oppgaven ble det funnet at en hensiktsmessig inndeling av faktorene kunne være: landbruksspesifikke faktorer, individuelle faktorer, produktspesifikke faktorer, faktorer ved bedriftens valg, markedsspesifikke faktorer og faktorer ved rammebetingelser og støtteapparat. Til hver av disse seks gruppene ble det utforma tilhørende delproblemstillinger med ordlyden Hvilke faktorer har betydning for utvikling av grønt reiseliv for Romerike? Oppgaven er en kvalitativ studie i form av intervjuer med 12 tilbydere av grønt reiseliv, deltakelse på en temakveld for grønt reiseliv og et intervju med Mette Biering fra Akershus Reiselivsråd. Drøfting av resultater fra disse undersøkelsene og teori resulterte i følgende hovedkonklusjoner: Landbruksspesifikke faktorer som ble undersøkt i oppgaven er levekår i landbruket, hvor det ble sett på en del tradisjonelle problemer tilknytta dårlig økonomi, ensomhet, arbeidsulykker og mangel på ferie og fritid. Oppstart av reiseliv løser en del av disse problemene, men ikke problemer med mangel på ferie og fritid. I tillegg ble generasjonsaspektet i landbruket undersøkt. Mangel på ferie og fritid synes å være en viktig faktor for om barna ønsker å overta og en eventuell overdragelse synes å ha stor betydning for utvikling av reiselivet, da mange ser for seg at tilbudet kommer til å endre seg når barna tar over. Individuelle faktorer som ble undersøkt i oppgaven er motivasjon og målsetting ved oppstart og drift av grønt reiseliv, tilbydernes kompetanse, vertskapsrollen og sosial kapital og nettverk. Felles er at det er mange ulike motivasjonsfaktorer og målsettinger for oppstart, og det er ulike motivasjonsfaktorer og målsettinger for oppstart av selskapet, videre drift og tanken på framtidige generasjoner. Motivasjonsfaktorene synes å være fremmende for utvikling, mens det også er fremmende å ha klare målsettinger. Tilbyderne har bakgrunn fra

3 3 Sammendrag vertskapsrollen/kontakt med mennesker eller økonomi/praktisk bedrift, det er ingen som har formell reiselivskompetanse. Begge gruppene mener at det er den kompetansen de har bakgrunn fra som er viktigst ved utvikling av reiselivet. Det er vanskelig å få tak i egnet ekstern kompetanse, særlig på matsiden, men også når det gjelder aktiviteter. Dette kan være hemmende for utvikling i den perioden det gjelder. Vertskapsrollen er viktig for utvikling, den kan være personavhengig eller utvikles gjennom praktisk erfaring. Sosial kapital og nettverk er de faktorene som klarest trer fram som fremmende for utvikling på bedriftsnivå. Derimot er det lite samarbeid mellom reiselivsaktørene, noe som kan være hemmende for utvikling på sikt. Lokal tilknytning til Romerike som region er så å si ikke til stede, de fleste relaterer seg mer lokalt. I tillegg ble det funnet at næringa er veldig personavhengig og at mangel på tid og fritid er en hemmende faktor, det siste er antakelig den faktoren som er mest hemmende for utvikling på sikt. Produktspesifikke faktorer var ei delproblemstilling som ga få resultater, antakelig fordi respondentene har liten formell, teoretisk reiselivskompetanse. Reiselivsproduktet på Romerike kan sies å være komplett, men det eksisterer et forholdsvis lite tilbud til privatmarkedet. Et helhetlig reiselivsprodukt kan være med å skape synergieffekter, og dermed positiv utvikling. Reiselivets paradoks synes kun å gjelde privatmarkedet, noe som kan være hemmende for utvikling av denne typen tilbud. Det er en tredeling blant respondentene i forhold til forretningsplaner: 1) har ingen forretningsplan, 2) har en forretningsplan som ikke er oppdatert og 3) har en oppdatert forretningsplan. Den viktigste forretningsplanen er for alle gruppene den de har i hodet, allikevel omtales det å ha vært igjennom prosessen med en forretningsplan som en fremmende faktor fordi man får et annet synspunkt på hvordan man legger planene framover. Mange har mangel på kunnskap om økonomiske begreper, men det er ikke nødvendigvis hemmende for utvikling så lenge de allikevel har strategiske planer. Markedsføring er vanskelig, og mangel på markedsføringskompetanse kan være hemmende. Det er også vanskelig å måle effekten av ulike markedsføringsaktiviteter, noe som for øvrig krever videre forskning. Trendene i reiselivet er positive for utvikling av grønt reiseliv, men det fins rom for å spille på trendene i større grad. Det er lite synlig hva som er autentisk for regionen, og Romerike kunne ha behov for en merkevarebygging for å øke både den lokale identiteten og som markedsføring utad. Det største markedet i regionen er bedriftsmarkedet. Finanskrisa vil i en periode være en utfordring, både når det gjelder bedriftsmarkedet og privatmarkedet.

4 4 Sammendrag Alternativ ressursbruk synes ikke å være noe alternativ for de fleste av respondentene, men vil antagelig ha betydning for de som ikke etablerer seg. Mangel på reiselivskompetanse i store deler av støtteapparatet er en hemmende faktor, det er vanskelig å få tak i den rette kompetansen til stillinger samtidig som stillingene ikke eksisterer på grunn av ressursmangel. Det er store forskjeller på hvordan respondentene har blitt behandla både i samme kommune, og mellom ulike kommuner. Dette er ikke positivt. Reguleringsplaner og tillatelser til arealdisponering er utfordrende, men veldig greit å ha på plass når det først er godkjent. Kommunenes myndighet til å gi slike tillatelser strider i mot teori om positive rammevilkår for entreprenørskap. Positive rammevilkår som er til stede er stabil lovgivning og sterk eiendomsrett til profitt og ressurser. Det viste seg også at det i det siste har vært vanskelig å få tak i finansiell kapital til videreutvikling, noe som vil være en hemmende faktor i den perioden det varer. Det er usikkert om bygdedyret i det hele tatt eksisterer på Romerike, men i den grad det eksisterer er det en positiv drivkraft.

5 5 Abstract Abstract Norwegian farmers have long struggled with declining incomes, and the government is trying to increase the incomes by making farmers redefining their resources. One of the main prioritized areas is green tourism, which is tourism based on rural and farm resources which offer nature and cultural experiences. Romerike is a region in Norway that s not often characterized as a tourism region, and there seems to be some factors that are challenging combined with development of green tourism. This master thesis is written to approach the following problem: Which factors encourages and which factors hamper development of green tourism in Romerike? Development is understood as changes in income, growth, establishment and employment. During the thesis work it was found that a suitable classification of the factors was: agricultural-specific factors, individual factors, product-specific factors, factors in proportion to the enterprise s choice, market-specific factors and factors in proportion to political framework conditions and the support net. The main problem was split in six partial problems according to each of the groups wording: Which factors in proportion to will be significant for development of green tourism in Romerike? The thesis is a qualitative exploration based on personal interviews of 12 suppliers of green tourism, a thematic meeting for green tourism and a personal interview of Mette Biering from Akershus Reiselivsråd (which is the county s travel organization). These collections, analysis and discussion of theory and data led to the following main results: Agricultural-specific factors which were examined in the thesis were agricultural standards of living, where specific themes were traditional problems related to low incomes, working accidents and lack of holidays and leisure time. Start-up of green travel solves some of these problems, but not problems related to lack of holidays and leisure time. The generation aspect in the Norwegian agriculture was also examined. Lack of holidays and leisure time seems to be significant to if children wishes to acquire the farm and prospective acquirement seem to be significant for development because the parents think the enterprise will change when this happens. Individual factors which were examined were motivation and goals, the manager s competence, the hospitality role and social capital and networks. There are many factors

6 6 Abstract influencing motivation and goals at start-up, operation of the enterprise and with regard to the future. The motivation factors seems to be encouraging development of green travel, and clear goals is also encouraging development. The managers competences are split in two: 1) hospitality role/contact with people and 2) business/practical business. Both groups think that this expertise is the most important when developing the business. None have formal travel competence. It is difficult to obtain proper external competence, especially when it comes to food, but also on activities, which may be a hampering factor during this lasting. The hospitality role is important for development; it can be person depending or learned by doing. Social capital and networks are those factors that seem to be most significant for development on business level. On the other hand, there is little cooperation between the players in the green tourism, which may be hampering development in the long term. Local connection to Romerike as a region is virtually not present, the majority relates more locally. In addition, it was found that the industry is very dependent on individuals and that lack of time and leisure time is a hampering factor, this is not just a problem related to agriculture. The latter is probably the factor that most hamper development in the long term. Product-specific factors were a part problem that gave few results, probably because the respondents have little formal, theoretical travel competence. The regional tourism product is more or less complete, but there is a relatively small offering to the private market. A comprehensive tourism product may create synergies, and thus positive development. The fact that tourists often pay least for those parts of the journey that is most worth seems only to apply to the private market, which may be hampering development of this type of offer. The respondents are split in relation to business plans: 1) has no business plan, 2) have a business that is not updated and 3) have an updated business plan. The principal business plan is for all the groups the one they have in their mind, however, having been through the process of a business plan is an encouraging factor because you get a different perspective on strategic planning. Many have a lack of knowledge of economic concepts, but it is not necessarily hampering development so long as they still have strategic plans. Marketing is difficult, and lack of marketing expertise may be a hampering factor. It is also difficult to measure the effects of various marketing activities, which in general requires further research. The trends in tourism are positive for the development of green tourism, but there is room for in greater degree using the trends when marketing the green tourism. It is not very visible what is authentic for the region, and Romerike might need branding to increase both the local identity and marketing outreach. The largest market in the region is the business segment. The

7 7 Abstract financial crises will in a period be a challenge, both in terms of business and private markets. Alternative use of resources does not appear to be any alternative for the majority of respondents, but it will probably be significant for those who are not established. The lack of travel expertise in large parts of the support net is a hampering factor, it is difficult to obtain the proper expertise to positions, but the positions also don t exist because of lack of resources. There are major differences in how respondents have been treated, both in the same municipality, and between different municipalities. This is not good for development. Municipal planning and permits to land use is challenging, but very convenient to have in place when it has been approved. Municipal authorities to grant such licenses are in opposition to theory and positive framework conditions for entrepreneurship. Positive constraints that are present are stable laws and strong property rights to profits and resources. It appears also that in the past it has been difficult to obtain financial capital for further development, which will be a hampering factor in the period it lasts. The rural beast is a social construct which describes certain positive and negative living conditions in the Norwegian rural areas, and the theory is divided in whether it exists. It is uncertain whether the rural beast at all exists in Romerike, but to the extent it exists, it is an encouraging factor.

8 8 <Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord... 1 Sammendrag... 2 Abstract... 5 Innholdsfortegnelse... 8 Figur- og tabelliste Innledning og problemstilling Innledning Grønt reiseliv Områdeavgrensning Romerike Landbruket på Romerike Reiseliv på Romerike Dagens situasjon Aktører Dagens politiske mål og strategier Problemstilling Teori og tidligere forskning Entreprenørskap Den entreprenørielle prosessen Landbruksspesifikke faktorer Levekår i landbruket Individuelle faktorer Motivasjon og målsetting Kompetanse Vertskapsrollen Sosial kapital og nettverk Produktspesifikke faktorer Reiselivsproduktet Den gode opplevelsen Reiselivets paradoks Faktorer ved bedriftens valg Forretningsplan, strategi, visjon og forretningsidé Markedsføring Markedsspesifikke faktorer... 31

9 9 <Innholdsfortegnelse Kunde Statistikk om reiseliv Reiselivstrender Alternativ ressursbruk Rammebetingelser og støtteapparat Rammevilkår Politiske virkemidler Kommunenes rolle Finansiell kapital Veiledning og kompetansebygging Bygdedyret Problemspesifisering Problemspesifisering Delproblemstilling Delproblemstilling Delproblemstilling Delproblemstilling Delproblemstilling Delproblemstilling Forskningsmodell Metode Kvalitativ metode Innsamling av data Primærdata og sekundærdata Deduksjon og induksjon Utvalg av informanter Gjennomføring av datainnsamling Databearbeiding Funn og analyse Delproblemstilling 1.1: Hvilke landbruksspesifikke faktorer har betydning for utvikling av grønt reiseliv på Romerike? Levekår i landbruket Sammenfatning delproblemstilling Delproblemstilling 1.2: Hvilke individuelle faktorer har betydning for utvikling av grønt reiseliv på Romerike? Motivasjon og målsetting... 52

10 10 <Innholdsfortegnelse Personavhengig næring og tidsklemma Kompetanse Vertskapsrollen Sosial kapital og nettverk Sammenfatning delproblemstilling Delproblemstilling 1.3: Hvilke produktspesifikke faktorer har betydning for utvikling av grønt reiseliv på Romerike? Reiselivsproduktet Den gode opplevelsen Reiselivets paradoks Sammenfatning delproblemstilling Delproblemstilling 1.4: Hvilke faktorer ved bedriftens valg har betydning for utvikling av grønt reiseliv på Romerike? Forretningsplan, strategi, visjon og forretningsidé Markedsføring Sammenfatning delproblemstilling Delproblemstilling 1.5: Hvilke markedsspesifikke faktorer har betydning for utvikling av grønt reiseliv på Romerike? Markedet for grønt reiseliv på Romerike Finanskrisa Alternativ ressursbruk Sammenfatning delproblemstilling Delproblemstilling 1.6: Hvilke faktorer ved rammebetingelser og støtteapparat har betydning for utvikling av grønt reiseliv på Romerike? Kommunenes rolle Akershus reiselivsråd og VisitRomerike Andre deler av støtteapparatet Finansiell kapital Veiledning og kompetansebygging Bygdedyret Sammenfatning delproblemstilling Refleksjoner Refleksjoner i forhold til problemstillinga I hvilken grad oppnås myndighetenes målsettinger? Utelatte faktorer Overførbarhet til andre regioner... 84

11 11 <Innholdsfortegnelse 7 Konklusjon Hovedproblemstilling: Hvilke faktorer fremmer og hvilke faktorer hemmer utvikling av grønt reiseliv på Romerike? Konklusjonsmodell Videre forskning Vedlegg 1: Antall driftsenheter og areal i drift i landbruket etter mottatt produksjonstilskudd februar Vedlegg 2: Hotellovernattinger Vedlegg 3: Følgebrev Vedlegg 4: Intervjuguide Vedlegg 5: Program temamøte Referanser... 98

12 12 Figur- og tabelliste Figur- og tabelliste Kart 1: Romerike, kommuner, regioner og lokalisering i forhold til Oslo Tabell 1: Aktører i det grønne reiselivet på Romerike Figur 1: Den entreprenørielle prosessen (Shane 2003) Figur 2: Mål i landbruket (Nordli 2008) Tabell 2: Ulike former for påvirkning(mehmetoglu 2007) Figur 3: Forholdet mellom teori, tidligere forskning og problemstillinger Tabell 3: Kjennetegn ved tilbydere i utvalget Tabell 4: Metode og tidspunkt for gjennomføring Figur 4: Mål for oppstart og drift av grønt reiseliv Figur 5: Ytre motivasjonsfaktorer hos tilbyderne Figur 6: Indre motivasjonsfaktorer hos tilbyderne Figur 7: Målsettinger ved oppstart og drift i forhold til Maslows behovspyramide Figur 8: Pushfaktorer for oppstart og drift av grønt reiseliv Figur 9: Pullfaktorer for oppstart og drift av grønt reiseliv Figur 10: Instrumentelle, indre, sosiale og personlige mål for reiselivstilbyderne Figur 11: Kategorisering av mål for oppstart og drift av grønt reiseliv Figur 12: Forhold til forretningsplaner Tabell 5: Promoteringsaktiviteter, kostnader og erfaringer Figur 13: Konklusjonsmodell Tabell 6: Driftsenheter og areal (Statens landbruksforvaltning 2009) Tabell 7: Hotellmarked (Dybedal 2009, pers. medd.) Tabell 8: Hotellmarked, landet og Romerike (Statistikknett.com 2009) Tabell 9; Hotellovernattinger etter formål (Statistikknett.com 2009)... 91

13 13 Innledning og problemstilling 1 Innledning og problemstilling 1.1 Innledning Landbruket i Norge er i endring, med stadig lavere lønnsomhet og fraflytting fra bygdene. Myndighetene har lenge prøvd å gjøre en innsats for å øke lønnsomheten i landbruket. I st.meld. nr. 19 ( ) er det uttalt at landbruket skal produsere andre varer og tjenester med utgangspunkt i næringens samlede ressurser. I 2007 ble det utgitt en egen strategi for landbruksrelatert næringsutvikling: Ta landet i bruk! Hovedformålet for landbruksrelatert næringsutvikling er her å videreutvikle eksisterende og skape ny næringsvirksomhet med økt lønnsomhet, ved å ta i bruk mangfoldet av landbrukets menneskelige og materielle ressurser (Landbruks- og matdepartementet 2007). Reiseliv fremgår i denne strategien som et eget hovedsatsningsområde, hvor hovedmålet er økt verdiskapning og bedriftsøkonomisk lønnsomhet basert på mat, kultur, natur og aktivitetsbaserte opplevelser. Innovasjon Norge har et eget utviklingsprogram for dette, og kaller det for grønt reiseliv Grønt reiseliv Reiseliv er en av verdens største næringer, og den som vokser raskest (Kamfjord 2001). På norsk brukes to ord for denne typen tilbud, reiseliv og turisme. Turisme har utgangspunkt i ordet tur og forbindes ofte med fritidsreiser. Reiseliv er ofte et videre begrep og inkluderer også turisme. Internasjonalt brukes tourism eller travel. Reiseliv er det livet man lever midlertidig på et annet sted enn på hjemstedet når formålet med oppholdet ikke er fast arbeid. Det er ikke et nødvendig krav at den som reiser skal overnatte borte fra hjemstedet. Reiseliv er en fellesbetegnelse på et konglomerat av en rekke næringer, sektorer og bransjer. Kravet for å bli regnet som aktør i reiselivsnæringa er at man leverer tjenester til noen som er midlertidig hjemmefra for nærmere bestemte formål (Kamfjord 2001). Det helhetlige reiselivsproduktet er et samla tilbud av varer, tjenester og frie goder som tilfredsstiller den reisendes behov i forbindelse med midlertidige opphold utenfor hjemstedet (Kamfjord 2001). Som del av produktet regnes også stedet eller området hvor forbruket skjer. Kjernenæringene i reiselivet omfatter overnatting, servering, transport, attraksjoner, reisebransjen og reiselivsorganisasjoner på stedet. Primærprodusentene i reiselivet er tilbydere av attraksjoner, servering, overnatting og transport. Det helhetlige reiselivsproduktet består alltid av flere delprodukter levert av ulike produsenter.

14 14 Innledning og problemstilling Det finnes en mengde ulike begreper som i større eller mindre grad beskriver underkategorier av reiselivet. De ulike begrepene vil skape ulike assosiasjoner hos forskjellige mennesker. Begreper som brukes ofte er naturbasert reiseliv, bygdeturisme, gårdsturisme, grønt reiseliv, geoturisme og økoturisme. Andre begreper er bærekraftig og ansvarlig reiseliv, men alle disse kan være mer eller mindre bærekraftige og/eller ansvarlige. Det er kun økoturisme og geoturisme som har større krav om at de skal være det. Videre i oppgaven vil grønt reiseliv defineres i tråd med Innovasjon Norge (2009) sin definisjon: grønt reiseliv tilbyr ekte natur- og kulturopplevelser med basis i bygdas og gårdens ressurser. Ressursene kan være innmark og utmark, bygninger, maskiner, kultur, tradisjoner, kulturarv m.m. Innovasjon Norge slår på denne måten sammen bygdeturisme og gårdsturisme, hvor bygdeturisme er basert på bygdas ressurser og gårdsturisme på gårdens ressurser. De inkluderer også naturbasert reiseliv som har utgangspunkt i naturen, men hvor også kultur, tradisjon, historie og annet næringsliv med røtter i naturen er viktig (Tangeland 2007). Natur og kultur kan enten være en råvare, eller natur og kultur kan være bearbeida og tilrettelagt for besøk, bruk og læring. Det grønne reiselivet handler ikke bare om den spesielle attraksjonen og de spesielle opplevelsene man vil tilby de besøkende. Det handler også om hvordan den besøkende kan få tak i overnatting og mat. Maten kan i seg selv være en opplevelse. Et annet viktig element er hvordan de besøkende kommer seg til stedet. I tillegg er andre opplevelsestilbud i nærheten viktig. Det handler om komplementære tilbud og ressurser som tilbys på stedet og i regionen som tilbudet ligger. (Rusten & Pettersen 2006). 1.2 Områdeavgrensning Romerike Oppgaven vil avgrenses geografisk til Romerike. Romerike er den delen av Akershus som ligger nord og øst for Oslo. Regionen kan deles inn i Øvre Romerike og Nedre Romerike, hvor Øvre Romerike består av kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Ullensaker og Nes. Nedre Romerike består av kommunene Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Fet, Sørum og Aurskog-Høland. Kartet under viser regionens lokalisering i forhold til Oslo. Respondentene til oppgaven er henta fra åtte av kommunene i regionen.

15 15 Innledning og problemstilling Kart 1: Romerike, kommuner, regioner og lokalisering i forhold til Oslo Store deler av Romerike er prega av nærhet til Oslo og regionen har en meget godt utbygd infrastruktur. Hovedflyplassen Gardermoen ligger i Ullensaker kommune. E6 og RV2 går gjennom Romerike, hvor hele E6 og deler av RV2 er i ferd med å bli bygd ut til firefelts motorveg. I tillegg går det flere jernbanestrekninger gjennom regionen. Befolkningstallet i regionen var 1. januar 2009 beregna til å være ca personer (Statistisk Sentralbyrå 2009a). Alle kommunene, med unntak av Hurdal, har de siste årene hatt sterk befolkningsvekst (Vareide 2008). Befolkningen er derfor i stor grad innflyttere, noe som gir grunn til å tro at den lokale tilknytningen og stedsidentiteten til regionen er lav, i alle fall i den yngre delen av befolkningen.

16 16 Innledning og problemstilling Forbord og Stræte (2008) definerer bygd som områder hvor bosettingen er mindre tett enn i byene, og hvor det er mindre konsentrasjon av folk enn det en finner i byene. Dette innebærer at en i noen kommuner finner både bygd og by, mens en i andre kommuner finner en av delene. Romerike har både bygd og by ut i fra denne definisjonen, selv om det kun er Lillestrøm som har offisiell bystatus Landbruket på Romerike Landbruk er næringsmessig bruk av en landbrukseiendoms ressurser, hovedsakelig innmark, utmark, maskiner og bygninger. Tradisjonelt har landbruket produsert mat og tømmer, men i nyere tid har man økt fokuset på alternativ bruk av ressursene. Videre i denne oppgaven vil næringsutvikling i landbruket forstås som det å tilby differensierte produkter til mange kunder, i stedet for å levere råvarer til næringsmiddelindustrien. Landbruket på Romerike har en del særtrekk som skiller seg fra andre regioner. Næringa spiller en begrensa rolle for bosettingsmønsteret og alle sysselsatte i landbruket kan antas å ha attraktive alternative sysselsettingsmuligheter (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2004). Det er korte kommunikasjonsveger til tettsteder og urbane strøk, samtidig som landbruksarealene er lett tilgjengelige. Landbruksbefolkninga er i sterkt mindretall i forhold til resten av befolkninga i regionen. Samtidig har landbruksbefolkninga bred kompetanse, sammenligna med andre regioner. Antall jordbruksbedrifter på Romerike som mottok produksjonstilskudd i februar 2008 etter søknad pr var stk (Statens landbruksforvaltning 2009). Man kan anta at de fleste bruksenhetene søkte om produksjonstilskudd, med unntak av de aller minste. Det totale jordbruksarealet var samtidig nesten daa (Statens landbruksforvaltning 2009). Antall bruk og dekar i drift er noe høyere på Øvre Romerike enn på Nedre Romerike (se vedlegg 1 for nærmere detaljer). Både antall bruk og dekar i drift er synkende. Dette både fordi det blir større og færre enheter, og fordi det omdisponeres store arealer av dyrka og dyrkbar mark til andre formål fordi jorda har en høy alternativ verdi. En stor andel av landets kornproduksjon blir produsert i området (ca 20 % i Oslo og Akershus), mens husdyrtallet er lavt i forhold til resten av landet. På omtrent halvparten av gårdsbrukene drives det en eller annen form for tilleggsnæring. Fylkesmannen legger vekt på tre særtrekk for regionen: kamp om ressursene, nærhet til markedet og konkurransedyktig tradisjonelt landbruk (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2004)

17 17 Innledning og problemstilling Reiseliv på Romerike Reiselivet er ei næring som er prega av stor konkurranse, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Man tenker normalt ikke på Romerike som et stort reisemål for ferie- og fritidsmarkedet. Ofte er det en region turistene reiser gjennom. Dette på grunn av sentral infrastruktur som nevnt tidligere. Blant de 50 best besøkte attraksjonene i Norge i 2007 var det ingen attraksjoner fra Romerike (Innovasjon Norge 2007b). Den mest profilerte attraksjonen på Romerike er Eidsvoll 1814, mens andre attraksjoner som Skibladner, Smaragdgruvene, Fetsund Lenser, Forsvarets flysamling på Gardermoen og Gamle Hvam museum er mindre kjent. Det er heller ingen større byer i regionen som gjør den til et naturlig reisemål. Landskapet består i hovedsak av skog og kulturlandskap, og ikke fjell og fjord som mange utenlandske turister tiltrekkes av. 1.3 Dagens situasjon Aktører Aktørene kan deles inn i offentlig forvaltning, medlemsorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, veilednings- og konsulenttjenester og markedet. Det er våren 2009 omtrent 45 tilbydere av grønt reiseliv på Romerike (Grøndahl 2009). Tabell 1: Aktører i det grønne reiselivet på Romerike Offentlig forvaltning Medlemsorganisasjoner Utdanningsinstitusjoner Veilednings- og konsulenttjenester Marked Innovasjon Norge Akershus Bondelag UMB Regnskapskontor Tilbydere av grønt reiseliv Fylkeskommunen Fylkesmannen Norsk bygdeturisme og gardsmat Akershus reiselivsråd / VisitRomerike Hvam videregående skole Natur videregående skole Kommuner NHO Reiseliv Andre som tilbyr aktuell kompetanse LMD Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold AgroUtvikling Kommuner Innovasjon Norge Det kgl. selskap for Norges vel Kunder: private, offentlige, bedrifter, organisasjoner, lag og foreninger Komplementære tilbud Det er som man kan se av tabellen en rekke aktører som har med det grønne reiselivet å gjøre, noe som antyder at veiledningstilbudet er fragmentert og vanskelig å få oversikt over.

18 18 Innledning og problemstilling Samtidig er det grønne reiselivet lite synlig, forfatteren er selv oppvokst i regionen og hadde liten kjennskap til mange av tilbyderne før arbeidet med oppgaven startet. Det er også vanskelig å finne en god oversikt over tilbudene på internett Dagens politiske mål og strategier Offentlige mål for reiseliv og opplevelsesproduksjon er økt verdiskapning og lønnsomhet basert på mat, kultur, natur og aktivitetsbaserte opplevelser (Landbruks- og matdepartementet 2007). Landbruks- og matdepartementet (LMD) mener at det er et stort potensial knytta til mat, opplevelser, utmark og verneområder. LMD vektlegger videre fem strategier for reiseliv for å nå målsettinga: Utvikling, bevaring og utnytting av landbrukets komparative fortrinn i reiselivsmarkedet, og bevisstgjøring om disse. Produktutvikling og produktpakking. Kvalitetsforbedring og kompetanseutvikling. Profilering, markedsføring og salg. Alliansebygging, samarbeid og nettverk. Hovedmålet for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus er å øke lønnsom verdiskapning basert på bærekraftig og miljøvennlig forvaltning av landbrukets ressurser (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2004). Virkemiddelbruken for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus skal stimulere til etablering av produksjonsklynger og samarbeid i regionen (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2004). Mål for reiselivet på fylkesnivå er å stimulere til utvikling av markedstilpassede tilbud og god lønnsomhet, og et økt tilbud til dagsturmarkedet. Samarbeidstiltak og prosjekter som dekker deler av eller hele verdikjeden med spesiell vekt på det bynære markedet vil bli prioritert. (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2004). 1.4 Problemstilling Myndighetene satser som vist stort på utvikling av grønt reiseliv. Samtidig kan det synes som om det er en del faktorer som påvirker næringa negativt i regionen. Dette gir grunnlag for hovedproblemstillinga for oppgaven: Hvilke faktorer fremmer og hvilke faktorer hemmer utvikling av grønt reiseliv på Romerike? Med utvikling menes endringer i inntekt, vekst, etablering og sysselsetting.

19 19 Teori og tidligere forskning 2 Teori og tidligere forskning Under arbeidet med oppgaven har det blitt funnet at en hensiktsmessig inndeling av faktorer som kan har betydning for utvikling av grønt reiseliv på Romerike kan være landbruksspesifikke faktorer, individuelle faktorer, produktspesifikke faktorer, faktorer ved bedriftens valg, markedsspesifikke faktorer og faktorer ved rammebetingelser og støtteapparat. Teorikapitlet følger denne inndelinga. I tillegg kommer det første underkapitlet som omhandler entreprenørskap, dette er ment som et teoretisk utgangspunkt for hele oppgaven. 2.1 Entreprenørskap Ideen om at entreprenøren har en viktig rolle i økonomien har blitt utvikla av forskere utenfor hovedretningen innen økonomi. Det fins en rekke ulike forskere med ulike syn på entreprenøren. Den kanskje viktigste, i alle fall den mest utbredte teorien, er Schumpeters teori hvor entreprenøren bryter med eksisterende likevektstilstander i økonomien ved å introdusere nye kombinasjoner, eller entreprenørielle innovasjoner (Spilling et al. 2002). Nye kombinasjoner innebærer ikke bare nye produkter eller tjenester, det innebærer også ny eller annerledes organisering av virksomheten og at man går inn i nye markeder. Et sentralt forhold ved entreprenørskap er her kommersialisering av ideer og innovasjoner gjennom forretningsmessig praksis. Kirzner er en annen sentral person i entreprenørskapsforskningen, i følge Kirzner utnytter entreprenøren ulikevekt i markedet, og informasjon er den viktigste faktoren for utnytting av mulighetene (Deakins & Freel 2006). Videre eksisterer det en rekke ulike definisjoner på entreprenørskap, hvorav de som blir benytta som teoretisk utgangspunkt for oppgaven gjengis her. I tillegg vil entreprenørskap defineres noe vidt i oppgaven, da det ikke er alle respondentene som er like entreprenørielle. Entreprenørskap er en måte å tenke, resonere og handle på som har fokus på muligheter (Timmons & Spinelli 2009). Videre hevder Timmons & Spinelli (2009) at entreprenørskap resulterer i økt verdiskapning for eiere, deltakere og andre involverte, men dette er ikke alltid tilfellet. Entreprenørskap er en prosess som involverer oppdagelse, vurdering og nyttiggjøring av muligheter til å introdusere nye varer og tjenester, organisasjonsmetoder, markeder, prosesser eller råmaterialer gjennom å organisere innsatsfaktorer på en ny måte. (Shane 2003)

20 20 Teori og tidligere forskning Entreprenørskap er altså avhengig av en viss grad av innovasjon. Dette er ikke nødvendigvis radikale innovasjoner novasjoner som for eksempel helt nye produkter, men entreprenørskap kan ikke inkludere perfekte imitasjoner fordi definisjonen forutsetter omorganisering av ressurser. Entreprenørskap kan på en side ses på som noe entreprenøren gjør og som et resultat av individuelle forhold, på den andre siden kan det ses på som et dynamisk økonomisk og sosialt fenomen. Man kan også se på entreprenørskap som en kombinasjon av disse (Lundström & Stevenson 2005). Det siste vil være utgangspunktet videre i oppgaven. Entreprenører er personer som ser muligheter i innovasjoner og ressursbruk i et marked som andre ikke gjør (Shane 2003). Entreprenørskap kan oppstå i alle typer bedrifter, om de er gamle eller nye, store eller små. Entreprenøren kan være en enkeltperson, eller den kan bestå av et team. Viktige forutsetninger for entreprenørskap er at det eksisterer muligheter og at folk tror de kan nyttiggjøre seg disse mulighetene (Shane 2003). Det kreves at mennesker er villige til å handle og ta risiko. Entreprenørskap er avhengig av at det fins forskjeller mellom mennesker, dersom alle mennesker var like ville alle kunne se de samme mulighetene. Dermed ville de som eier ressursene ikke være villige til å selge de til andre fordi de så de samme mulighetene selv Den entreprenørielle prosessen Eksisterende mulighet Oppdagelse av mulighet Beslutning om å nyttiggjøre muligheten Tilegning av ressurser Entreprenøriell strategi Organiseringsprosess Prestasjon Figur 1: Den entreprenørielle prosessen (Shane 2003) Lundström & Stevenson (2005) definerer den entreprenørielle prosessen som en prosess hvor individer blir oppmerksomme på bedriftseierskap som en mulighet eller et lønnsomt alternativ, utvikler bedriftsideer, lærer prosesser for å bli entreprenører og tar initiativet til å starte og utvikle en bedrift. Kjernen i den entreprenørielle prosessen er i følge Timmons & Spinelli (2009) muligheten. En god idé er ikke nødvendigvis en god mulighet. En viktig evne hos entreprenøren er derfor å kunne vurdere hvilket potensial som eksisterer. Kjennetegn ved

Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune?

Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune? NOTAT 2013 7 Kan gårdsbasert entreprenørskap bidra til reiselivsutvikling og et livskraftig lokalsamfunn i Balsfjord kommune? BENTE SØRENSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar

Detaljer

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz Motivasjonsfaktorer blant kvinnelige entreprenører: Hva er de viktigste motivasjonsfaktorene blant kvinnelige entreprenører ved oppstart av egen bedrift? Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E Barbro

Detaljer

«TA STEGET» - En studie av kvinner og deres vei til egen bedrift. BE307E Entreprenørskap og innovasjonsledelse. Vår 2015

«TA STEGET» - En studie av kvinner og deres vei til egen bedrift. BE307E Entreprenørskap og innovasjonsledelse. Vår 2015 «TA STEGET» - En studie av kvinner og deres vei til egen bedrift. BE307E Entreprenørskap og innovasjonsledelse Ann-Kristin Pedersen Ronny Pedersen Vår 2015 Abstract I Abstract The main purpose of this

Detaljer

Hvilke faktorer bidrar til innovasjon i opplevelsesbasert reiseliv?

Hvilke faktorer bidrar til innovasjon i opplevelsesbasert reiseliv? Hvilke faktorer bidrar til innovasjon i opplevelsesbasert reiseliv? -En studie om innovasjon og utvikling i opplevelsesbaserte reiselivsbedrifter i Lofoten BE 307E Entreprenørskap og Innovasjonsledelse

Detaljer

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen Forord Denne masteroppgaven utgjør den avsluttende delen av min mastergrad i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim. Omfanget av oppgaven utgjør 30 studiepoeng og er skrevet innenfor

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

KUNNSKAPSFLYT OG NETTVERKSBYGGING PÅ TVERS AV REISELIVSBEDRIFTER

KUNNSKAPSFLYT OG NETTVERKSBYGGING PÅ TVERS AV REISELIVSBEDRIFTER Annika Honggard KUNNSKAPSFLYT OG NETTVERKSBYGGING PÅ TVERS AV REISELIVSBEDRIFTER på indre Helgeland Masteroppgave i Entreprenørskap, innovasjon & samfunn Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU)

Detaljer

Eva-Cathrine Bugten Sara Kristin Hansen. 20.mai 2015 Bachelor innen EK205E Ledelse og Markedsføring i service- og opplevelsesøkonomi

Eva-Cathrine Bugten Sara Kristin Hansen. 20.mai 2015 Bachelor innen EK205E Ledelse og Markedsføring i service- og opplevelsesøkonomi Business to Business relasjoner ved innovasjon og produksjon i opplevelsesbasert reiseliv: Case Widerøe Fly & Bike og Hurtigrutens landbaserte opplevelser Eva-Cathrine Bugten Sara Kristin Hansen 20.mai

Detaljer

Design av opplevelser: Faktorer som innvirker på opplevelsesskaping ved Skagen Hotell.

Design av opplevelser: Faktorer som innvirker på opplevelsesskaping ved Skagen Hotell. Design av opplevelser: Faktorer som innvirker på opplevelsesskaping ved Skagen Hotell. Emnekode: EK205E Dato: 19.05.14 Kandidatnr.: 14 Totalt antall sider: 77 Abstract This is the final assignment in my

Detaljer

Master i organisasjon og ledelse spesialisering i relasjonsledelse

Master i organisasjon og ledelse spesialisering i relasjonsledelse Hvordan ansatte innenfor tekniske tjenester i kommunen oppfatter organisasjonsendringen Knut Solberg Master i organisasjon og ledelse spesialisering i relasjonsledelse Vår 2012 Sammendrag Problemstillingen

Detaljer

Forord. June Kristiansen, 13.05.15

Forord. June Kristiansen, 13.05.15 Forord Denne masteroppgaven markerer min avslutning på masterstudiet i Entreprenørskap og Innovasjon ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet. Arbeidet med masteroppgaven har vært en spennende,

Detaljer

Opplevelsesdesign og verdiskaping

Opplevelsesdesign og verdiskaping Opplevelsesdesign og verdiskaping Med fokus på kundens perspektiv BE320E Gøril Helene Christoffersen Desember 2013 Innholdsfortegnelse Abstract... ii Forord... iv Sammendrag... v 1.0 Innledning. 1 1.1

Detaljer

Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse

Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse Oppdragsrapport nr. 3-2010 Gunnar Vittersø og Alexander Schjøll Gårdshandel som innkjøpsaktivitet og fritidsopplevelse SIFO 2010 Oppdragsrapport nr. 3 2010 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Tlf: 73 59 17 29 Fax: 73 59 12 75 post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Egil Petter Stræte Egil Petter Stræte Rådgiving

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Innlandsfisketurismen på Østlandet - muligheter og utfordringer

Innlandsfisketurismen på Østlandet - muligheter og utfordringer 651 Innlandsfisketurismen på Østlandet - muligheter og utfordringer En studie av 8 fisketurismebedrifter og kundene Hogne Øian Børre K. Dervo Oddgeir Andersen Torvald Tangeland Stein Erik Hagen NINAs publikasjoner

Detaljer

Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder?

Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder? Hvordan maksimere vekst i nye kompetanseområder? En casestudie gjort på Eiendomsmegler 1 Oslo AS Næringseiendom av Joacim Bråthen kandidatnummer 34 How to maximize firm growth when going in new areas of

Detaljer

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen

Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen FoU-rapport nr. 10/2002 Følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment Utkantsatsingen James Karlsen, Hans Kjetil Lysgård, Anne Kirsti Ryntveit og Oluf Langhelle Tittel Forfattere Følgeevaluering

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

En studie av fem supervekstledere

En studie av fem supervekstledere BE 307E 003 Entreprenørskap og innovasjonsledelse Hvordan påvirker ledere supervekst i virksomheter? En studie av fem supervekstledere En oppgave av Marius Hansen Monica Marie Jakobsen Handelshøgskolen

Detaljer

Små ildsjeler, store nettverk -Hvordan levebrødsbedrifter bruker sitt nettverk

Små ildsjeler, store nettverk -Hvordan levebrødsbedrifter bruker sitt nettverk Små ildsjeler, store nettverk -Hvordan levebrødsbedrifter bruker sitt nettverk Bacheloroppgave innen entreprenørskap og småbedriftsledelse EK206E Siv Indianna Krüger Kandidatnr.: 7 22.05.2014 Bodø Totalt

Detaljer

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS?

Iren Groendahl Vibeke Sardo. Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Iren Groendahl Vibeke Sardo Ledelse ved omorganiseringsprosesser -Hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

NILF utgir en rekke publikasjoner

NILF utgir en rekke publikasjoner NOTAT 2011 6 En kvalitativ studie av muligheter, motiver og ressurser for entreprenørskap i landbruket ASBJØRN VEIDAL NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk»

Detaljer

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren

Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Suksessfulle bedriftsetableringer - Et studie av hvilke relasjoner som har betydning for gründeren Bacheloroppgave EK235E Relasjonsmarkedsføring og ledelse Handelshøgskolen i Bodø, ved Universitetet i

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Entreprenørielt samarbeid mellom ekstern idéhaver og studentteam

Entreprenørielt samarbeid mellom ekstern idéhaver og studentteam Entreprenørielt samarbeid mellom ekstern idéhaver og studentteam Et rammeverk for å analysere og beskrive samarbeidet Håvard Haraldsen Ole Andreas Lo Halvor Wold NTNUs Entreprenørskole Innlevert: juni

Detaljer

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere En kvantitativ studie om kvinnelig entreprenørskap EK206E 000 Bachelor i entreprenørskap og småbedriftsledelse, Handelshøgskolen i Bodø Silje Pettersen Bodø,

Detaljer

Norske ergoterapeuter som aktører på helsefremmende arbeid og helsefremmende arbeidsplasser en kvalitativ studie

Norske ergoterapeuter som aktører på helsefremmende arbeid og helsefremmende arbeidsplasser en kvalitativ studie Norske ergoterapeuter som aktører på helsefremmende arbeid og helsefremmende arbeidsplasser en kvalitativ studie Vigdis Holmberg Master of Public Health MPH 2010:6 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

BE334E International business. Tyske turisters valg av ikke-tradisjonelle, voksende destinasjoner som reisemål. Skrevet av: Maria Kaldhussæter Svensli

BE334E International business. Tyske turisters valg av ikke-tradisjonelle, voksende destinasjoner som reisemål. Skrevet av: Maria Kaldhussæter Svensli BE334E International business Tyske turisters valg av ikke-tradisjonelle, voksende destinasjoner som reisemål Skrevet av: Maria Kaldhussæter Svensli Våren 2014 Abstract The tourist industry is in continous

Detaljer