Videreutvikling av jernbanen mellom Steinkjer og Trondheim Passasjergrunnlag og økonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videreutvikling av jernbanen mellom Steinkjer og Trondheim Passasjergrunnlag og økonomi"

Transkript

1 Videreutvikling av jernbanen mellom Steinkjer og Trondheim Passasjergrunnlag og økonomi Joar Nordtug Roald Sand Lise Andersen Tor Nicolaisen NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2001

2 Tittel Forfattere NTF-notat : 2001:5 Prosjektnummer : 1418 ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder : VIDEREUTVIKLING AV JERNBANEN MELLOM STEINKJER OG TRONDHEIM Passasjergrunnlag og økonomi : Joar Nordtug Roald Sand Lise Andersen (Sparebank 1 Midt-Norge) Tor Nicolaisen (Asplan Viak Trondheim AS) : Steinkjer Trondheim 1 time videreføring : Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune : Joar Nordtug Layout/redigering : Anders Sønstebø Referat Emneord Dato : Mai 2001 Antall sider : 78 Pris : 100, Utgiver : Prosjektet omfatter en vurdering av mulige reisetider og tilknyttede kostnader for en modernisering av banestrekningen Steinkjer Trondheim. Dette arbeidet danner grunnlag for utarbeidelse av passasjerprognoser og inntektsgrunnlag ved en modernisert bane. I tillegg inngår vurderinger av utradisjonelle finansieringsformer og aktuelle gjennomføringsstrategier. : Jernbane, Regional utvikling, Trøndelag : Nord-Trøndelagsforskning Serviceboks 2533, 7729 STEINKJER telefon telefaks

3 FORORD For å videreføre arbeidet med regional utvikling av muligheter ved forbedringer av jernbanetilbudet på strekningen Steinkjer Trondheim, tok Nord- Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner initiativ til gjennomføringen av prosjektet "Steinkjer Trondheim 1 time videreføring". Dette notatet er sluttrapport fra dette prosjektarbeidet, som har vært ledet av en styringsgruppe med følgende sammensetning: i Susanne Bratli Asbjørn Norberg Merethe Storødegård Knut Rygh Arnt Frøseth Gunn Inger Løvseth Anne Kathrine Slungård Per Sverre Rannem Jernbaneforum Midt-Norge Sparebank 1 Midt-Norge Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Trondheim kommune Steinkjer kommune Arbeidet er utført i et samarbeid mellom Nord-Trøndelagsforskning (NTF), Asplan Viak Trondheim as (AV) og Sparebank 1 Midt-Norge (SMN). Tor Nicolaisen og Bjørn Egil Male i AV har skrevet kap. 3, Lise Andersen i SMN kap. 4.2, og Roald Sand og Joar Nordtug hos NTF har skrevet kap. 1, 2, 4.1 og 5. Delbidragene er samlet i dette notatet av Nord-Trøndelagsforskning, og Joar Nordtug (NTF) har vært prosjektleder. Vi vil takke alle bidragsytere for en velvillig og positiv innstilling til gjennomføringen av arbeidet. Steinkjer, mai 2001 Joar Nordtug prosjektleder

4

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD FIGURLISTE TABELLER SAMMENDRAG i iii v vi vii 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1 2. REISETID OG KOSTNADER Reisetid Investeringskostnader 9 3. PASSASJERER OG INNTEKTER Passasjergrunnlag Metodevalg Datagrunnlag Vurderingsalternativer Framstilling av nivåer for etterspørsel Samlet vurdering av passasjergrunnlag Inntektsanslag Takstsystem og takstnivå Inntektsvurderinger GJENNOMFØRINGSSTRATEGIER Realisering Offentlig privat samarbeid (OPS) Offentlig og privat samarbeid partnerskap Prosjektfinansiering vurdering av investeringers lønnsomhet Private långiveres krav Finansieringsmuligheter Teoretisk bakgrunn Effektivitet i offentlig sektor 53

6 iv 5. OPPSUMMERING OG VIDERE ARBEID 55 LITTERATUR 57 Vedlegg 1: Vedlegg 2: Beskrivelse av databehov vs. NSB persontrafikk Figurer fra tilgjengelighetsanalyse

7 v FIGURLISTE Figur side 1.1: Illustrasjon av nødvendige tiltak for å oppnå redusert reisetid med jernbane på strekningen Steinkjer Trondheim 2 2.1: Skissemessig framstilling av redusert reisetid i forhold til i dag på 1 time og 5 minutter fordelt med forholdsvise andeler på redusert kjørelengde, nytt stoppmønster og økt kjørehastighet 7 2.2: Skjematisk framstilling av sammenhengen mellom kostnad pr. tidsenhet og økende reduksjon av kjøretid i forhold til utgangspunktet : Prinsippskisse for håndtering av konkurranse mellom bil og tog : Innbyggere og arbeidsplasser i stasjonenes nedslagsfelt. Enkelte store bedrifter/arbeidsplasser har her ikke kommet med, som for eksempel Værnes lufthavn og Norske Skog på Skogn. Videre er nedslagsfeltene overlappende for de strekningene der stasjonene ligger tett (mindre enn 6 km mellom) : Togreise-genereringsfaktorer for innbyggerne i utvalgte stasjonskommuner. Kilder: Nasjonal RVU 1997/98 og stasjonsspesifikke undersøkelser : Reisetider med tilbudte transportmidler i korridoren Steinkjer Trondheim : Infrastruktur og kummulativ vekst (Bråthen 2001) : Vanlige spørsmål tilknyttet finansieringsstruktur 52

8 vi TABELLER Tabell side 2.1: Nødvendige investeringer for å oppnå en reisetid på en time mellom Steinkjer og Trondheim (Nordtug og Sand 2000) 9 2.2: Reviderte kostnader ved indeksjustering av opprinnelige tall og tillegg for økt kapasitet ved modernisering av jernbanestrekningen mellom Steinkjer og Trondheim : Markedssituasjoner og metodevalg : Følsomhet for endringer i transportstandardvariable : Beregning med overført logit-modell : Befolkningsvekst i SSBs prognoser, aksen Trondheim Steinkjer : Sammenligning av befolkningsvekst i Trøndelag og landet for øvrig : Vekstgrunnlag for strekningen Trondheim Steinkjer i de ulike befolkningsprognosene : Sammenhengen mellom metode og etterspørselsvurdering : Beregningsalternativer i analysen : Trønderbanen anslag priskategorisering fordelt på billettyper : Inntektsanslag for framtidsalternativene (basert på 2000-kr og 2015-trafikk) : Mulig lånefinansiering. Kr 50

9 SAMMENDRAG Dette notatet utgjør en sluttrapport fra prosjektet "Steinkjer Trondheim 1 time videreføring". Som tittelen på prosjektet sier, er dette en videreføring av et tidligere prosjekt: "Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanetilbud" som arbeidet for at reisetiden med tog mellom Steinkjer og Trondheim skal være 1 time i år Nordtug og Sand (2000) beskriver her nærmere om bakgrunn og resultater fra det tidligere prosjektets arbeid med å utrede nødvendige tiltak, kartlegge muligheter og analysere effekter av en slik jernbanesatsing. I videreføringen av prosjektet, er det fokusert på å oppdatere vurderingene av mulige reisetider og tilknyttede investeringskostnader for jernbanesatsingen. En vil også utarbeide passasjerprognoser og inntektsgrunnlag ved en modernisert jernbane, samt å vurdere utradisjonelle finansieringsformer og aktuelle gjennomføringsstrategier for hvordan en skal realisere en omfattende modernisering av jernbanen mellom Steinkjer og Trondheim. Bakgrunn Et effektivt transportsystem er viktig for å nå politiske mål om økt regional verdiskaping, sysselsetting, velferd og bosetting (regional utvikling). Et forbedret transportsystem øker enkeltpersoners muligheter til valg av bo- og arbeidssted samt deltakelse i fritidsaktiviteter. En satsing på jernbane i Midt- Norge vil øke fleksibiliteten i arbeidsmarkedet. Positive virkninger for næringslivet fra jernbanesatsingen kan komme av økt mulighet for å tiltrekke seg kompetente ansatte, reduserte transportkostnader, større mulighet til utvikle de ansattes kompetanse gjennom faglige nettverk og etterutdanning. Disse virkningene vil berøre forutsetninger for lokalisering av virksomhet i regionen, ved at det relativt sett blir mer attraktivt å etablere seg i nærheten av togstasjoner i regionale sentra på den aktuelle strekningen. Således er den tenkte jernbanesatsingen i samsvar med den nye stortingsmeldingen om regionalpolitikken, hvor en argumenterer for en slik satsing på regionale sentra. Reisetid og kostnader I fase 1 av arbeidet ble det anslått at nødvendige investeringer for å kunne oppnå en reisetid på 1 time med tog mellom Steinkjer og Trondheim, ligger på omlag 3,3 mrd. kr i 1999-priser. I disse vurderingene ble trolig kostnadene forbundet med nødvendig kapasitetsøkning (kryssingsspor) på strekningen mellom Stjørdal og Steinkjer undervurdert. Dette er nå innarbeidet i kostnadsoverslaget som nå viser at en fullt ut modernisert jernbanetrase mellom Steinkjer og Trondheim vil koste omlag 4 mrd. kr i 2001-priser. Rapporten påpeker samtidig behovet for å betrakte investeringskostnader, reisetid og stoppmønster samlet. vii

10 viii Passasjer- og inntektsgrunnlag Det er klare utfordringer forbundet med etterspørselsvurderinger når endringene i en viktig transportstandardvariabel er så stor som i dette tilfellet. Blant annet vil gyldighetsområdet for kontinuerlig konkurransebasert beregningsmetodikk (f.eks. logit-modeller) bli for snevert. På denne bakgrunn er det gjennomført en to-delt betraktning med et nedre nivå for etterspørsel basert på kontinuerlig beregningsmetodikk (logit-modellen) og et øvre område der etterspørselen er antatt å komme betydelig nærmere det nivå vi kan observere i andre, og trolig sammenlignbare, områder i Norge. For tre av de mest sentrale relasjonene gir logit-modellen en % økning i etterspørselen ved 91 minutters kjøretid med tog, % økning i etterspørselen ved 76 minutters kjøretid med tog og % økning i etterspørselen ved 60 minutters kjøretid med tog. Disse anslagene representerer som nevnt et nedre område. Trønderbanen har i dag 20 stopp mellom Trondheim og Steinkjer og hadde det siste året omlag 1 mill. passasjerer eller omlag 0,015 reise pr. person pr. dag for befolkningen som bor i det aktuelle området. I rapporten viser vi at reiseaktiviteten med tog er betydelig høyere for en del andre områder i Norge, selv om disse områdene langt fra har noe jernbanetilbud som er modernisert i tråd med det som skal til for å senke reisetiden mellom Steinkjer og Trondheim til 1 time. Bosteder og næringsvirksomhet er imidlertid ikke lokalisert eller av samme art som i kommunene med høyest reiseaktivitet med tog. Dagens lokalisering gjør at det trolig er sterkt begrenset hvor mye det er å tjene på å legge ned stasjoner, med det frafall av passasjergrunnlag dette kan medføre, i forhold til den økte reiseaktivitet en får blant den delen av befolkningen som får nyte godt av lavere reisetid. Disse forholdene gjør at vi har valgt å basere oss på 13 stopp og en kjøretid på hele strekningen på omlag 76 minutter i de videre anslagene for passasjer- og inntektsgrunnlag. Med de ovenstående forutsetningene og en bedre areal- og transportplanlegging i forhold til lokalisering av bosteder og næringsvirksomhet, mener vi det er et realistisk anslag at en kan få en økning av reiseaktiviteten på omlag 175 % relativt raskt etter at det moderniserte jernbanetilbudet er i drift. Dette betyr at vi antar at togreiseaktiviteten kommer opp på 50 % av nivået til Råde og Hå kommuner og om lag 30 % av aktiviteten for kommuner som Ski, Ås og Oppegård. Med større endringer i lokalisering av bosteder og næringsvirksomhet, er det selvfølgelig mulig å øke reiseaktiviteten med tog betydelig utover dette.

11 ix En økning i reiseaktiviteten på 175 % betyr, med dagens billettpriser og gjennomsnittlige reiselengde og inntekt pr. trønderbanetrafikant, en økning i trafikkinntektene fra omlag 50 mill. til 138 mill. kr på strekningen Steinkjer Trondheim. Da holder vi utviklingen i offentlige kjøp/tilskudd utenom. Disse offentlige inntektene utgjør for tiden ca. 44 mill. kr pr. år for den aktuelle delen av Trønderbanen vi fokuserer på her. Det må poengteres at de ovenstående vurderingene ikke gjelder tilleggseffekter som f.eks. sannsynlige økninger i reiselengden og inntekt pr. reise, positive virkninger for reisetid og inntektsgrunnlaget for fjerntog, positive virkninger for Trondheim Lufthavn, Værnes, og sannsynlig økt aktivitet og utvidelser der, samt besparelser i forhold til vegutbygging på den aktuelle strekningen. Slike tilleggseffekter vil trolig øke trafikkgrunnlaget for både lokal- og fjerntog, samtidig som de kan føre til besparelser i andre sektorer. I så måte mener vi at anslagene på inntektsgrunnlag for en modernisert Trønderbane er forsiktige. Gjennomføringsstrategier og finansieringsformer I utgangspunktet vil en modernisering av banestrekningen fra Steinkjer til Trondheim bli finansiert over offentlige budsjetter. Dette innebærer en konkurransesituasjon i forhold til andre tilsvarende prosjekter i Norge, og det er behov for å dokumentere og klargjøre behovet overfor sentrale myndigheter i lys av dette. Et viktig moment her er at det må etableres et felles fundament i regionen, som gir grunnlag for en enhetlig framstilling og prioritering av en valgt løsning. Dette er trolig av avgjørende betydning siden det i utgangspunktet er planlagt å bruke lite statlige midler til omfattende infrastrukturtiltak for jernbane utenfor det sentrale østlandsområdet på kort- og mellomlang sikt. Faren for mangel på statlige investeringsmidler gjør at det er aktuelt å vurdere alternative finansieringsformer, slik at en kan komme raskere i gang med de aktuelle moderniseringstiltakene. Her går vi gjennom ulike måter for offentlig og privat samarbeid (OPS) ved utforming og finansiering av offentlige investeringer. Teoretisk bakgrunn og erfaringer ved ulike former for OPS og en mer effektiv ressursbruk i offentlig sektor gås gjennom. Et sentralt resultat er at OPS kan gi en betydelig effektivitetsgevinst. Dette betyr at OPS kan gi en raskere realisering av de foreslåtte moderniseringstiltak, en tilhørende raskere realisering av nytteøkning for trafikantene, men også muligheter for innsparing i forhold til offentlige budsjetter sett over et lengre tidsperspektiv. Den mer teoretiske gjennomgangen av OPS knyttes videre til de anslag vi har kommet fram til når det gjelder kostnads- og inntektsoverslag for en modernisert Trønderbane.

12 x Konklusjon og avsluttende kommentarer Neste trinn i arbeidet med å realisere et modernisert jernbanetilbud mellom Trondheim og Steinkjer, bør være å foreta en fullverdig nytte-/kostnadsanalyse i forhold til den samfunnsøkonomisk lønnsomheten av de ulike tiltakene som skal til for å bringe reisetiden med tog ned mot en time på den aktuelle strekningen. Her må det blant annet vurderes hvordan inntektsgrunnlaget endres med endret stoppmønster og kjøretid, og om det kan være grunnlag for å etablere et busstilbud som fanger opp de passasjerene som kan få lengre reise til sin nærmeste togstopp på strekningen. Det må også arbeides med det regionale grunnlaget for gjennomføring av moderniseringstiltakene. Med hensyn på inntjening og utnyttelse av den skisserte satsingen på jernbane, er det nødvendig at de regionale myndighetene setter av ressurser til å se på hvordan bo- og næringsarealer i større grad kan tilrettelegges i forhold en satsing på jernbane, samtidig som det må arbeides for et mer utfyllende busstilbud enn i dag. I dette ligger at det må vurderes hvordan et godt utbygd busstilbud kan bidra til å opprettholde kollektivtilbudet for de av dagens passasjerer som får lengre reise til nærmeste togstopp og at en må vurdere en rekke utfordringer i forhold til transport til og fra jernbanestasjoner.

13 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN Prosjektet "Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanenett" ble gjennomført med en målsetting om at reisetiden med tog mellom Steinkjer og Trondheim skal være 1 time i Følgende mandat ble lagt til grunn for gjennomføringen av arbeidet: "I henhold til uttalt målsetting framskaffe investeringsbehov, samt påvise og dokumentere effekter av disse for beslutningstagere" I rapporten "Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanenett" (Nordtug og Sand 2000) fra prosjektarbeidet, er det foretatt en konkretisering av nødvendige tiltak for å oppnå en reisetid på 1 time på strekningen Trondheim Steinkjer. For å nå den ambisiøse målsettingen, må kjørelengden reduseres og gjennomsnittshastigheten økes til omlag 115 km/t. Strategien som er lagt til grunn består i å etablere en høgstandard bane ved utbygging av dobbelspor på strekningen Trondheim Værnes, utbygging av en ny bane på strekningen Værnes Skogn, samt modernisering og fjerning av tvangspunkter på resterende banestrekning. I tillegg er det forutsatt elektrifisering av hele banestrekningen samt anvendelse av moderne materiell kombinert med nytt stoppmønster. Tiltakene som er skissert er presentert i figur 1.1 nedenfor: 1

14 2 # Steinkjer STEINKJER VERRAN INDERØY # # Mære Sparbu # Røra MOSVIK # Levanger Verdal # # Bergsgrav VERDAL # Skogn # Ronglan LEKSVIK LEVANGER FROSTA # Åsen Nordlandsba nen Trondheim # TRONDHEIM Vikhammer # # Skatval # # # # Hell Muruvik # Hommelvik MALVIK Stjørdal Værnes TEGNFORKLARING: STJØRDAL MERÅKER : HØGSTANDARD, DOBBELSPOR : HØGSTANDARD, NY BANE : HØGSTANDARD, MODERNISERT # Melhus KLÆBU : TVANGSPUNKT / TILTAK Figur 1.1: Illustrasjon av nødvendige tiltak for å oppnå redusert reisetid med jernbane på strekningen Steinkjer Trondheim Samlet er investeringene i kjøreveg beregnet til mill. kr. Tiltakene er primært begrunnet med krav knyttet til reisetid, men det er også tatt hensyn til krav som følger av godstransporter på strekningen.

15 3 Satsingen på jernbane i Midt-Norge er begrunnet med realistiske, om enn usikre, anslag på framtidige behov. Til tross for lav framføringshastighet og et til dels lite utviklet jernbanetilbud, har det i løpet av 90-tallet vært en stor økning i antall reisende på Trønderbanen. Mobiliteten i regionen øker, og det er registrert endringer som tyder på at eksisterende inndeling i pendlingsområder er i ferd med å bli visket ut. Det er også pekt på flere mulige investeringer og andre forhold som tilsier økt reisevirksomhet langs aksen i framtida. I dette notatet foretas en videreføring basert på prosjektet "Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanenett" (Nordtug og Sand 2000). Hovedfokus er innrettet på å oppdatere vurderingene av mulige reisetider og tilknyttede investeringskostnader for jernbanesatsingen, samt å utarbeide passasjerprognoser og inntektsgrunnlag for en modernisert jernbane. I tillegg foretas en vurdering av utradisjonelle finansieringsformer og aktuelle gjennomføringsstrategier for en omfattende modernisering av jernbanen mellom Steinkjer og Trondheim

16

17 2. REISETID OG KOSTNADER Hovedinnsatsen i fase 1 av prosjektet besto i påvisning av muligheter og aktuelle tiltak med fokus på regional utvikling, samt hvilke effekter en jernbanesatsning ville innebære. Verken NSB eller Jernbaneverket var formelt tilknyttet denne delen av arbeidet, og det er derfor behov for å foreta en mer formell gjennomarbeiding av foreslåtte tiltak før disse legges til grunn for videre arbeid. I tillegg inneholder vedtaket ved behandlingen av videre prosjektarbeid i Hovedutvalg for regional utvikling i Nord-Trøndelag momenter vedrørende stoppmønster og "jernbanens samfunnsoppgave". Det er derfor også nødvendig å inkludere disse forhold i større grad enn tidligere. I dette kapittelet foretas en gjennomgang av tiltakene som ble foreslått i fase 1 (Nordtug og Sand 2000) for å kvalitetssikre og eventuelt bearbeide eksisterende forslag. Denne delen av arbeidet vil derfor verifisere utgiftsdelen av moderniseringen, og det betraktes som svært viktig at det er knyttet tillit til denne delen av beslutningsgrunnlaget. Tilliten må være basert både på at de tiltak som foreslås gir forventede effekter, og at tiltakene utgjør den mest hensiktsmessige kombinasjonen av aktuelle muligheter Reisetid I fase 1 av arbeidet ble det fastlagt svært ambisiøse målsettinger med en reisetid mellom Steinkjer og Trondheim på 1 time. Dette valget dannet grunnlag for vurdering av kostnader og tiltak som var nødvendige for å oppnå målsettingen. Med utgangspunkt i eksisterende jernbanetrasé på strekningen ble følgende muligheter påpekt for å oppnå redusert reisetid: tiltak på kjørevegen nytt togmateriell nytt ruteopplegg Hovedvekt ble lagt på kjørevegen, men det ble også knyttet forutsetninger til stoppmønster og bruk av nytt togmateriell. Reisetiden på strekningen er i dag på 2 timer og 5 minutter for alle tog, og det er først og fremst avviklingen av togtrafikken som er bestemmende for mulighetene. Beregninger har vist at kjøretidstapet som følge av kapasitetsproblemer er på om lag 24 minutter på strekningen Steinkjer Trondheim, sammenlignet med andre jernbanestrekninger uten tilsvarende kapasitetsproblemer. Dette betyr i prinsippet at strekningen i dag kan kjøres på om lag 1 time og 30 minutter, og at ytterligere reduksjoner kan oppnås med bruk av krengetogsmateriell. Denne kjøretiden

18 6 forutsetter imidlertid tilstrekkelig kapasitet, og i dagens situasjon er trengselen som følge av intens utnyttelse av sporet begrensende. Dagens kjøretid på 2 timer og 5 minutter utgjør derfor en optimalisering gitt antall togavganger. For å kunne utnytte den beregnede kjøretiden på strekningen Steinkjer Trondheim er det derfor nødvendig å investere i økt kapasitet (kryssingsspor/dobbelspor). Dette forhold ble også påpekt i forbindelse med fase 1, men er ikke viet tilstrekkelig oppmerksomhet med unntak av strekningen Trondheim Hell der det er foreslått dobbeltspor. Forutsatt tilstrekkelig kapasitet er stoppmønsteret avgjørende for kjøretiden. NSB Persontrafikk har foreslått betydelige endringer av stoppmønsteret, og disse forslagene har møtt motstand både hos kundegrupper og ved uttalelser fra offentlige myndigheter. Det er samtidig nødvendig å erkjenne at det innebærer svært store kostnader hvis en både skal prioritere redusert kjøretid og dagens tette stoppmønster. Figur 2.1 nedenfor illustrerer den betydning stoppmønsteret har for kjøretiden ved en sammenstilling av redusert framføringstid som resultat av redusert banelengde, nytt stoppmønster og økt kjørehastighet som følge av investeringer i kjøreveg og/eller materiell:

19 7 : TRONDHEIM- STJØRDAL : LEVANGER- VERDAL : STJØRDAL- LEVANGER : VERDAL- STEINKJER Figur 2.1: Skissemessig framstilling av redusert reisetid i forhold til i dag på 1 time og 5 minutter fordelt med forholdsvise andeler på redusert kjørelengde, nytt stoppmønster og økt kjørehastighet 1 I dette perspektivet er det derfor svært viktig å inkludere stoppmønsteret i de vurderingene som foretas. I fase 1 av arbeidet ble det tatt utgangspunkt i betjening av følgende stasjoner i tillegg til Steinkjer og Trondheim: Værnes Stjørdal Levanger Verdal Dett betraktes som et minimum og framkommer som et resultat av sterk vektlegging av redusert kjøretid. I tillegg ble forholdet vedrørende endret stoppmønster kommentert på følgende måte: Det er derfor ikke tatt stilling til avgangsfrekvens, eller hvilke stasjoner som skal betjenes, og om enkelte tog skal har flere stoppesteder enn det som er skissert. For hovedalternativet er det imidlertid forutsatt en 1 Bredden på det skraverte området representerer en kjøretidsreduksjon på 1 time og 5 minutter. Redusert kjørelengde og nytt stoppmønster er skilt ut og framstilt for hele strekningen, men økt kjørehastighet er fordelt på delstrekninger. I prinsippet vil alle tidsbesparelser kunne fordeles på delstrekninger, men en slik framstilling vil være avhengig av hvilket stoppmønster som velges.

20 8 arbeidsdeling mellom busstilbud og tog som muliggjør vesentlig færre stoppesteder enn for dagens togtilbud. (Nordtug og Sand 2000:30) I videreføringen av arbeidet er det behov for en konkret vurdering og gjennomgang både av optimalt stoppmønster i forhold til kundegrunnlag og kjøretid, kombinert med omlegging av bussrutetilbudet slik at dette er koordinert med togtilbudet. På denne måten kan eventuelle konsekvenser av en reduksjon i antall stoppesteder minimaliseres. Et annet moment i denne vurderingen er avveiningen mellom antall passasjerer og redusert reisetid. I dagens situasjon viser flere undersøkelser at en betydelig andel av passasjerene på Trønderbanen har relativt korte reisestrekninger (NSB pers. med.). Om lag halvparten av respondentene som deltok i en undersøkelse på Trønderbanen hadde en reisetid på mindre enn 45 minutter (Luktvasslimo et al. 2000). På slike korte reiser aksepteres ikke mye tilbringertid før andre løsninger velges, og et redusert stoppmønster vil med stor sannsynlighet føre til et redusert trafikkomfang blant denne kundegruppen. Det er også rimelig å anta at denne gruppen av passasjerer vektlegger tilgjengelighet framfor kort reisetid, og det er i første rekke på de lengre reisene at målsettingen om kortere reisetid vil gi positive utslag i form av økt antall reiser. Erfaringene med de endringene som er foretatt av stoppmønsteret den senere tiden vil være svært viktig informasjon for å kunne vurdere hvilke sammenhenger som foreligger mellom tilgjengelighet og antall reiser (eks. Mære/Sparbu). I dagens situasjon tyder foreliggende undersøkelser på at mer enn 50 % av togpassasjerene har en avstand som er mindre enn 2,6 km fra utgangspunkt for reisen til jernbanestasjonen, og at mer enn 50 % syklet/gikk til denne holdeplassen (Luktvasslimo et al. 2000). I samme undersøkelse oppga vel 30 % at de benyttet bil (fører/passasjer) som tilbringertransport til jernbanestasjonen, og at mindre enn 10 % benyttet buss til samme formål. Ved vurdering av disse opplysningene er det imidlertid viktig å være oppmerksom på at disse opplysningene representerer dagens passasjerer, og at disse derfor reflekterer dagens tilbud i stor grad. Det største potensialet for å øke antall reiser med Trønderbanen er knyttet til konkurransen med andre transportmidler. Det foreligger usikre anslag på kollektivandelen på strekningen mellom Steinkjer og Trondheim, men det er presentert anslag på % (ibid.). Sammenligningen av Trønderbanen og Jærbanen i fase 1 av arbeidet gir også grunnlag til å anta at det foreligger et betydelig potensiale for å øke antall reiser med Trønderbanen (Nordtug og Sand 2000). Utfordringen består derfor i å foreta en optimalisering der redusert kjøretid veies opp mot tilgjengelighet, og i denne tilpasningen er stoppmønsteret en viktig variabel.

21 2.2 Investeringskostnader I det utførte arbeidet er det lagt vekt på strekningsvise vurderinger av investeringsbehovet relatert til en overordnet strategi for jernbanestrekningen mellom Steinkjer og Trondheim. Det ble forutsatt elektrifisering og at Gjevingåsen tunnel var vedtatt bygd. Tabell 2.1 nedenfor viser en oversikt over øvrige investeringer som ble antatt nødvendige for å oppnå reisetidsmålet: 9 Tabell 2.1: Nødvendige investeringer for å oppnå en reisetid på en time mellom Steinkjer og Trondheim (Nordtug og Sand 2000) Strekning Km Kostnad kjøreveg (mill kr) Trondheim Hell Hell Stjørdal Stjørdal Skogn Skogn Steinkjer Trondheim Steinkjer Kostnadene ved elektrifisering av banestrekningen er anslått til 550 mill. kr, og kostnaden ved Gjevingåsen tunnel ble på det tidspunkt arbeidet ble utført stipulert til om lag 350 mill. kr. Samlet omfatter investeringene ved moderniseringen av kjørevegen på strekningen mellom Steinkjer og Trondheim mill. kr. Det er registrert flere kommentarer til at dette beløpet heller er for lavt enn at det er for høyt anslag. Kostnadsanslaget for Gjevingåsen tunnel økte for eksempel betydelig i forbindelse med innarbeidingen av denne i Nasjonal Transportplan. Det er foretatt en ny vurdering av kostnadene, men etter kontakt med Jernbaneverket foreligger ikke grunnlag for å foreta helt nye beregninger. For at disse skal kunne tillegges vesentlig mer sikkerhet, må det foretas beregninger for enkelttiltak på detaljnivå, noe som er et svært omfattende og innebærer et betydelig arbeid. Dessuten vil det fortsatt foreligge usikkerhet ved de beregninger som gjennomføres. Ved vurdering av kostnadene er det imidlertid viktig å være oppmerksom på sammenhengen mellom redusert kjøretid og investeringer, ved at kostnadene ved reduksjonen øker etter hvert som en fjerner seg fra utgangssituasjonen. Figur 2.2 nedenfor viser en skjematisk illustrasjon av dette forholdet:

22 10 KR/TIDSENHET KJØRETIDS- REDUKSJON Figur 2.2: Skjematisk framstilling av sammenhengen mellom kostnad pr. tidsenhet og økende reduksjon av kjøretid i forhold til utgangspunktet Dette innebærer også at etter hvert som kjøretiden reduseres blir endring av stoppmønsteret en mer kostnadseffektiv måte for å redusere kjøretiden, fordi alternative måter å oppnå denne reduksjonen på blir mer kostnadskrevende. I hovedsak er det foretatt et valg ved å opprettholde de anslag som er lagt fram med basis i en kombinasjon av dagsaktuelle erfaringstall fra Østlandsområdet og tidligere beregninger for den aktuelle banestrekningen. Kostnadene er imidlertid indeksjustert, i tillegg til at kapasitet er tillagt spesiell betydning ved vurdering av anslagene. Dette har ført til at det er foretatt en begrenset oppjustering av kostnadsanslaget for strekningen Stjørdal Skogn ved en økning på 5 % i forhold til de opprinnelige anslagene. I tillegg har vi gjort en betydelig økning av kostnadene for strekningen Skogn Steinkjer med samme begrunnelse. På sistnevnte strekning ble kostnadsanslaget opprinnelig knyttet til enkelttiltak, og det er behov for å supplere disse med nye tiltak som øker kapasiteten. Det er ikke gjort konkrete vurderinger av enkelttiltak, men for å visualisere dette behovet er det foretatt et påslag på 50 % i forhold til de opprinnelige anslagene. Disse endringene fører til følgende reviderte kostnadsoppsett:

23 11 Tabell 2.2: Reviderte kostnader ved indeksjustering av opprinnelige tall og tillegg for økt kapasitet ved modernisering av jernbanestrekningen mellom Steinkjer og Trondheim Strekning Km Tillegg pga. økt kapasitet (mill. kr) Kostnad kjøreveg (mill kr) Trondheim Hell Hell Stjørdal Stjørdal Skogn Skogn Steinkjer Trondheim Steinkjer I tillegg vil en indeksjustering av kostnadene ved elektrifisering innebære at disse øker til om lag 580 mill. kr for hele strekningen. Ved å inkludere kostnadene ved Gjevingåsen tunnel vil derfor moderniseringen samlet sett omfatte investeringer i overkant av 4 milliarder kr. Synspunktene som har vært knyttet til de opprinnelige tallene har som nevnt fokusert på at anslagene synes å være lave, og det synes fortsatt fornuftig å betrakte de kostnadene som er presentert i tabell 2.2 ovenfor som lave. Dette begrunnes både med bakgrunn i de vurderinger som er presentert som reaksjon ved presentasjon av fase 1, og med grunnlag i behovet for økt vektlegging av kapasitetsbehovet til en modernisert bane. Samtidig foreligger ikke opplysninger eller framlagte fakta som tilsier endringer av de enhetskostnadene som er benyttet ved utviklingen av kostnadsanslagene. Framlagte kostnadsanslag, inkludert de justeringer som er foretatt ovenfor, betraktes etter dette som tilstrekkelige som grunnlag for det videre arbeid og vurderinger av en eventuell modernisering av banestrekningen mellom Steinkjer og Trondheim.

Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanenett Steinkjer Trondheim på 1 time

Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanenett Steinkjer Trondheim på 1 time Regional utvikling ved hjelp av bedret jernbanenett Steinkjer Trondheim på 1 time Joar Nordtug Roald Sand NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel : REGIONAL UTVIKLING VED HJELP AV BEDRET JERNBANENETT

Detaljer

Infrastruktur i Steinkjer En analyse av fysisk og kunnskapsmessig infrastruktur i og rundt Steinkjer

Infrastruktur i Steinkjer En analyse av fysisk og kunnskapsmessig infrastruktur i og rundt Steinkjer Infrastruktur i Steinkjer En analyse av fysisk og kunnskapsmessig infrastruktur i og rundt Steinkjer Roald Sand Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2002 Tittel Forfattere : INFRASTRUKTUR

Detaljer

Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark Desember 2011

Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark Desember 2011 Mulighetsstudie framtidig togtilbud i Telemark Desember 2011 19. Desember 2011 Vi bidrar til bærekraftige baneløsninger Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 1. Bakgrunn og

Detaljer

Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen

Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen

Detaljer

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Rapport Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk Forord På oppdrag fra Statens Vegvesen region Nord har

Detaljer

Innlandet 2030: Infrastruktur

Innlandet 2030: Infrastruktur ØF-notat nr. 9/2007 Innlandet 2030: Infrastruktur av Kristian Lein Notat nr 4 til Innlandet 2030 ØF-notat nr. 9/2007 Innlandet 2030: Infrastruktur av Kristian Lein Notat nr 4 til Innlandet 2030 Tittel:

Detaljer

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rapport 07 2008 Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rushtidsavgift i Kristiansand? En utredning om effekter på bil- og kollektivtrafikken og konsekvenser for ulike grupper Forord På oppdrag fra ATP-sekretariatet

Detaljer

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34

4.6.1 KOMMUNENS RETNINGSLINJER 34 2.2.1 DAGENS SITUASJON 8 2.2.2 BESKRIVELSE AV TILTAKETS EFFEKT/PÅVIRKNING 8 2.2.3 VURDERING AV TILTAKETS KONSEKVENSER 9 2.2.4 RANGERING AV HOVEDKORRIDOR-ALTERNATIVENE 10 2.2.5 NÆRMERE OM TRAFIKKGRUNNLAG

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud

Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud Foto: Oddmund Wold, Asplan Viak Bjørn T. Grøttheim Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2013 Tittel : Forfatter : Arbeidsnotat : 2013:10 Prosjektnummer

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Utført for RIPYN Utarbeidet av Jostein Brå Vardehaug, RIPYN i samarbeid med Per Arne Sørli, Namdalshagen

Detaljer

Ruters samfunnsregnskap 2012

Ruters samfunnsregnskap 2012 Ruterrapport 2010:8 2014:6 Versjon Utarbeidet 0.9av COWI AS på oppdrag for Ruter 22.4.2010 Juni 2014 Ruters samfunnsregnskap 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning

Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Rapport nr. 10/2003 Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Av Rolf Gillebo og Kristian Lein 2 Rapport nr. 10/2003 Utvikling av Rørosbanen - rammebetingelser og betydning Av Rolf Gillebo

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling i Ullensaker Asplan Viak og Opinion - juli 7 BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? ULLENSAKER

Detaljer

Kraftforsyningens eierskap og betydning for regional næringsutvikling. Roald Sand Even Bjørnstad

Kraftforsyningens eierskap og betydning for regional næringsutvikling. Roald Sand Even Bjørnstad Kraftforsyningens eierskap og betydning for regional næringsutvikling Roald Sand Even Bjørnstad NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel : KRAFTFORSYNINGENS EIERSKAP OG BETYDNING FOR REGIONAL NÆRINGSUTVIKLING

Detaljer

KYSTNÆR HØYHASTIGHETSBANE REGIONALE RINGVIRKNINGER

KYSTNÆR HØYHASTIGHETSBANE REGIONALE RINGVIRKNINGER Oppdragsgiver Fylkeskommunene i Aust -, Vest Agder og Rogaland Rapporttype Mulighetsstudie KYSTNÆR HØYHASTIGHETSBANE REGIONALE RINGVIRKNINGER STREKNINGEN BROKELANDSHEIA - EGERSUND Foto: Norsk Bane 2 (57)

Detaljer

RAPPORT 184 METODE FOR Å EVALUERE EFFEKTER AV FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN. www.prosam.org

RAPPORT 184 METODE FOR Å EVALUERE EFFEKTER AV FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN. www.prosam.org RAPPORT 184 METODE FOR Å EVALUERE EFFEKTER AV FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN www.prosam.org Fakta om PROSAM 1. Deltagere i PROSAM PROSAM er et samarbeid mellom følgende offentlige etater

Detaljer

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING KORRIGERT VERSJON Østfoldpakke fase 2 i Fredrikstad - finansiering April 2007 Korrigert versjon 2 Sammendrag Investeringskostnader Investeringskostnadene

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Transportøkonomisk institutt. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1)

Transportøkonomisk institutt. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) Dovre International AS Dovre International AS Transportøkonomisk institutt Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) Unntatt offentlighet,

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Odd I Larsen Tom Normann Hamre Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler.

Detaljer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Jørgen Aarhaug Wiljar Hansen Øystein Engebretsen Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer Jørgen Aarhaug

Detaljer

Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu

Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu Ruterrapport 2011:5 Versjon 1.0 13.4.2011 Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu Sluttrapport trasé- og konsekvensutredning Forord Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ga i mai 2008 Ruter As i oppdrag

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer