Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010"

Transkript

1 Morgenrapport, mandag, 4. oktober 2010 Spekulasjoner om nye kvantitative lettelser fører til dollarsvekkelse Nye tall for arbeidsledigheten svakere enn ventet, men i tråd med Norges Banks syn Internasjonalt Brasils finansminister advarte forrige uke om at det pågikk en internasjonal valutakrig. Advarselen kom etter at Japan og flere andre asiatiske land har intervenert i valutamarkedene de siste ukene for å svekke sine valutaer og bedre konkurranseevnen til landets bedrifter. Faren er at valutaintervensjonene vil bli møtt med økt proteksjonisme. Nye handelsrestriksjoner kan føre til et fall i verdenshandelen som i verste fall vil kunne true den skjøre oppgangen i verdensøkonomien. IMFs leder Dominique Strauss-Kahn uttalte fredag at han var bekymret for at viljen til internasjonalt samarbeid og koordinering var svekket og at dette var en alvorlig trussel mot den globale gjeninnhentingen. Samtidig har den amerikanske sentralbanken åpnet for økte kvantitative lettelser. Hensikten med de kvantitative lettelsene er ikke primært å svekke dollaren, men å presse lange renter nedover og slik stimulere til økt aktivitet blant bedrifter og husholdninger. En sannsynlig konsekvens av lavere renter vil være en svekkelse av dollaren. Det så vi tydelig i forrige uke da svake tall for amerikansk økonomi førte til økte spekulasjoner om kvantitative lettelser, og dollaren svekket seg på bred basis. Mot euro var dollar på fredag på sitt svakeste på seks måneder. Mot japanske yen var dollaren nær nivået som utløste intervensjonen for drøyt to uker siden. I morgentimene mandag styrket dollaren seg noe. I Kina viste innkjøpssjefsindeksen for industrien (PMI) en større økning en ventet i september. Indeksen tyder på at det fremdeles er god vekst i kinesisk industriproduksjon. Forrige ukes tall for amerikansk økonomi var blandete. På den ene siden falt forbrukertilliten mer enn ventet, og fallet i boligprisene i juli bekreftet inntrykket av et fortsatt svakt boligmarked. På den andre siden ble veksten i privat konsum og BNP-veksten i andre kvartal oppjustert, og det var færre nye søknader om arbeidsledighetstrygd enn ventet. Fredag fikk vi tall for konsumdeflatoren (PCE) som er sentralbankens foretrukne mål på inflasjonen. Kjerneindeksen viste en økning på 1,4 prosent i august sammenlignet med samme måned i fjor. Inflasjonen har ligget flatt på dette nivået de siste tre månedene. Den pengepolitiske komiteen i den amerikanske sentralbanken (FOMC) uttalte etter møtet i september at underliggende inflasjon var lavere enn det komiteen anså som forenelig med full sysselsetting og prisstabilitet. Tall for privat konsum viste en vekst på 0,4 prosent i august. Dette var noe bedre enn ventet. Ettersom privat konsum utgjør om lag 70 prosent av amerikansk BNP, er fortsatt vekst i forbruket svært viktig for å hindre at økonomien skal falle tilbake i resesjon. Det tallet som imidlertid fikk mest oppmerksomhet på fredag var innkjøpssjefsindeksen for industrien (ISM). Hovedindeksen viste et fall fra 56,3 i august til 54,4 i september, om lag som ventet. Dette er et tegn på fortsatt positiv, men lavere vekst i industriproduksjonen fremover. Delindeksen for nye ordre, som regnes som å være en god ledende indikator, falt for fjerde måned på rad. William Dudley, presidenten i Federal Reserve Bank of New York og som har permanent stemmerett i FOMC uttalte fredag at nye ekspansive tiltak ville være nødvendige dersom ikke utsiktene for sysselsettingen og inflasjonen bedret seg. Vi tolker denne uttalelsen og de siste ukenes tall for amerikansk økonomi som at det er økt sannsynlighet for at sentralbanken vil iverksette nye pengepolitiske lettelser senere i høst. Amerikanske aksjeindekser økte svakt fredag. De europeiske finansmarkedene var i forrige uke preget av ny uro rundt de irske statsfinansene. Myndighetene i Irland annonserte torsdag en ny redningspakke for den kriserammede banken Anglo Irish Bank. Redningspakken vil føre til at underskuddet på statsbudsjettet øker til 32 prosent av BNP. Irske myndigheter hevder imidlertid at de ikke vil trenge hjelp fra IMF eller den europeiske sentralbanken (ESB) for å finansiere underskuddet. Etter å ha nådd rekordhøye nivåer tidligere i uken, falt differansen mellom irske og tyske tiårs statspapirer litt tilbake på fredag. Nye nøkkeltall for eurosonen viste et blandet bilde. Tidlig i uken overrasket tall for forbrukertilliten i Tyskland positivt. Fredagens tall for detaljomsetningen viste derimot et uventet fall fra juli til august. Stemningsindikatoren for industrien (PMI) for eurosonen viste som ventet et lite fall i september, mens arbeidsledigheten i eurosonen i august var 10,1 prosent, uendret fra juli. Fredagens For fullstendig ansvarsberetning henvises det til siste side

2 tall bekrefter inntrykket av en avmatning i veksten i eurosonen i tredje kvartal. Vi tror også at veksten neste år blir lav etter hvert som effekten av de finanspolitiske innstrammingene slår inn for fullt. I følge nye beregninger publisert i IMFs World Economic Outlook vil en reduksjon i budsjettunderskuddet på 1 prosent av BNP i gjennomsnitt føre til et fall i produksjonen på ½ prosent i løpet av to år. Økonomene peker imidlertid på flere forhold som taler for en finanspolitisk innstramming i dagens situasjon vil virke mer kontraktivt enn normalt. For det første er rentenivået i mange land allerede nær null slik at budsjettinnstrammingen ikke kan motvirkes av en rentenedgang. Når mange land strammer inn på budsjettene samtidig vil det også være mindre rom for en svekkelse av valutaen og en økning i nettoeksporten. På den annen side vil de negative effektene bli mindre dersom innstrammingene fører til at risikopremiene på landets statsgjeld faller. På lang sikt tyder IMFs beregninger på at en reduksjon i budsjettunderskuddet bidrar til å øke verdiskapningen. I morgen tidlig får vi rentebeslutning fra den japanske sentralbanken. Det er ventet at styringsrenten vil bli holdt uendret på 0,1 prosent, men at sentralbanken kan komme til å utvide sitt program for billige lån eller øke kjøpet av statspapirer med kort løpetid i et forsøk på få ned pengemarkedsrentene. Eventuelle pengepolitiske lettelser vil komme som svar på at eksportveksten har avtatt de siste månedene og japanske bedrifter har blitt mer pessimistiske. Senere denne uken er det rentemøter i Bank of England og i ESB. Vi får også viktige amerikanske sysselsettingstall for september. I dag venter vi tall for nye fabrikkordre og avtalte boligsalg i USA. Norge Fallet i amerikanske dollar mot norske kroner vedvarte på fredag i forrige uke. Forventninger om nye kvantitative lettelser er fremdeles hovedårsaken til at den amerikanske valutaen faller i verdi. Den amerikanske dollaren er nå på sitt svakeste nivå mot både euro og norske kroner siden midten av mars. Oppgang på Oslo Børs fredag og ytterligere økning i oljeprisen ser ikke ut til å hjelpe den norske kronen nevneverdig mot euroen. Kronen svekket seg mot euroen samtlige dager i forrige uke og ble på det svakeste notert til Denne uken er det begrenset med nøkkeltall her hjemme som vil kunne endre sentimentet for norske kroner mot euro. Vi er av den oppfatning at kronekursen fremdeles vil være påvirket av den generelle eurostyrkingen som har pågått de siste tre ukene. I løpet av denne perioden har euroen styrket seg med seks prosent mot en bredt basert indeks. I løpet av denne uken utelukker vi ikke en test av 8.10 mot euroen, samtidig som vi ser for oss solid støtte ned mot Fredag fikk vi flere viktige nøkkeltall for norsk økonomi. I følge NAV var tallet på helt ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak i september korrigert for sesongmønster. Dette var en større økning enn både vi og markedet hadde ventet på forhånd. Den ujusterte arbeidsledighetsraten falt fra 2,9 prosent i august til 2,8 prosent i september. Sammenlignet med for ett år siden er det størst økning i ledigheten i offentlig sektor. NAV melder også at det har vært en kraftig økning i personer som har vært arbeidsledige i mer enn ett år. For fullstendig ansvarsberetning henvises det til siste side

3 De siste månedenes tall for arbeidsmarkedet har overrasket positivt og kunne tyde på at arbeidsledigheten hadde nådd toppen i denne lavkonjunkturen. Sysselsettingen har også vokst raskere enn ventet. Fredagens tall synes derimot å være mer i tråd med Norges Banks prognoser om en svak økning i arbeidsledigheten gjennom høsten. Innkjøpssjefsindeksen for norsk industri (PMI) økte fra 49,2 til 52,8 i september. Dette var noe bedre enn ventet. Det var særlig indeksen som måler dagens produksjon som trakk opp, men også de andre underkomponentene viste en bedring fra forrige måned. Vi merker oss spesielt at sysselsettingskomponenten er over 50 for første gang siden august PMI-indeksen tyder på at oppgangen i industrien vil fortsette i månedene fremover. Etter å ha økt kraftig i juli falt antall igangsatte boliger i august tilbake til nivået fra juni. Dette tilsvarer en årlig rate på om lag boliger og var noe svakere enn vi hadde anslått. Vi venter likevel at bedringen i ordresituasjonen for boligbygg i andre kvartal og høye boligpriser vil bidra til at igangsettingen av boliger tar seg opp fremover. Norges Bank anslo for øvrig i forrige pengepolitiske rapport at månedstallene for igangsettingen ville komme opp i ved utgangen av året. I følge tall fra eiendomsmeglerbransjen økte boligprisene med 1,6 prosent i september korrigert for sesongmønster. Alt i alt var forrige ukes tall litt på den svake siden. Fallet i detaljomsetningen kan tyde på at veksten i privat konsum i år blir noe lavere enn Norges Bank har sett for seg. De siste månedenes overraskende sterke tall for arbeidsmarkedet har vært et argument for en høyere rentebane, men fredagens tall for registrert ledighet svekker dette argumentet. Samtidig har inflasjonen de siste månedene vært lavere enn Norges Banks anslag, og de forventede fremtidige styringsrentene internasjonalt er lavere enn da forrige pengepolitiske rapport ble lagt fram i juni. Husholdningenes gjeldsvekst er stabil, og selv om boligprisene steg mer enn ventet i september tror vi ikke at boligprisveksten vil tilta fremover. Samlet taler disse faktorene for en viss nedjustering av rentebanen i oktober. Vi har foreløpig lagt til grunn at den neste renteøkningen ville komme i januar. Vi vurderer nå om vi skal revidere denne prognosen. Neste ukes tall for inflasjonen i september og informasjon fra Norges Banks regionale nettverk blir viktige i så måte. I morgen legger regjeringen fram statsbudsjettet for Senere i uken får vi tall for industriproduksjonen i august. Det er også sannsynlig at Norges Bank vil legge frem forslag til endringer i bankenes innskudds- og utlånsordninger i sentralbanken. Analytikere Knut Anton Mork, , Shakeb Syed, , Ida Wolden Bache, , Nils Kristian Knudsen, , Indeks Børsindekser Dow Jones (v.s.) Oslo børs (h.s.) Nikkei (v.s.) mar apr mai jun jul aug sep okt 2010 Source: Reuters EcoWin Indeks Prosent Avkastningskurver statsobligasjoner Sverige Eurosonen Norge USA 1år 2 år 5 år 7 år 10år Source: Reuters EcoWin 4. oktober

4 Indikative Nibor-renter Indikative valutakurser 1 UKE 1 MND 3 MND 6 MND 12 MND EUR/NOK EUR/USD USD/NOK USD/JPY SEK/NOK EUR/JPY Indikative swap-renter DKK/NOK EUR/GBP ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR GBP/NOK GBP/USD CHF/NOK EUR/CHF JPY/NOK EUR/SEK Våre prognoser < 3MND < 6MND < 12MND AUD/NOK EUR/DKK Foliorente SGD/NOK USD/KRW EUR/NOK CAD/NOK USD/RUB Fredagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk -- USA Bilsalg September Mill 5, :00 Norge PMI, industri September Indeks 49,2 51,0 52,8 09:00 Norge Registrerte ledige September Tusen :58 Eurosonen PMI, industri, endelig September Indeks 55,1 53,6 53,7 10:00 Norge Igangsetting av boliger August Tusen :00 Eurosonen Ledighet August August 10,1 10,0 10,1 11:00 Norge Boligpriser September Prosent, m/m 0,4 -- 1,6 14:30 USA Privat konsum August Prosent, m/m 0,4 0,3 0,4 14:30 USA Kjernekonsumdeflator August Prosent, m/m 0,1 0,1 0,1 15:55 USA Univ.of Michigan, endelig September Indeks 66,6 67,0 68,2 16:00 USA ISM, industri September Indeks 56,3 54,5 54,4 Dagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Vår forv. 11:00 Eurosonen PPI August Prosent, m/m 0,2 0, :00 USA Fabrikkordre August Prosent, m/m 0,1-0, :00 USA Avtalte boligsalg August Prosent, m/m 5,2 3, oktober

5 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB does not represent that such information is true, accurate or complete and it should not be relied upon as such. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. No independent verification exercise has been undertaken in respect of this information. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or investment advice. Reliance should not be placed on reviews or opinions expressed when taking investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB an d/or its affilia tes p rovide in vestment b anking a nd no n-investment b anking financial se rvices, in cluding co rporate b anking s ervices; and, secur ities adv ice to i ssuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be r estricted by law and p ersons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request. In the United Kingdom, the research reports are directed only at Professional clients and Eligible counterparties (as defined in the rules of the FSA) and the investments or services to which they relate are available only to such persons. The research reports must not be relied upon or acted on by private customers. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This does not exclude or restrict any duty or liability that SHB has to its customers under the regulatory system in the United Kingdom. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner In the United Kingdom SHB is regulated by the FSA but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme not the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to the FINRA s research analyst conflict rules. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any fixed-income product discussed within the research reports should call or write SHB. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ). Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Ba nk s Ethi cal G uidelines for the H andelsbanken Gr oup, th e b oard an d al l e mployees o f the Ba nk must obs erve hi gh stan dards of ethics in carry ing out thei r responsibilities at the Bank, as well as oth er assignments. The Bank has also ado pted guidelines to ensure the integrity and in dependence of research analysts and th e research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( ethical walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be pai d out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to h andle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the B ank s ethical guidelines and g uidelines on con flicts of interests relating to anal ysts, please see the B ank s website the ba nk/ir/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research.

6 Contact information Capital Markets Per Beckman Head Per Elcar Global co-head of Equities Björn Linden Global co-head of Equities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Magnus Fageräng Head of Structured Products Dan Lindwall Head of Corporate Capital Markets Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Syndicated Loans Anders Holmlund Head of Structured Finance and Advisory Kenneth Holmström Head of Origination Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities John Arne Saetre Head of Fixed Income, Currencies and Commodities Warwick Salvage Head of Fixed Income Håkan Larsson Head of Currencies Torbjörn Iwarson Head of Commodities Carl Cederschiöld Head of Regions & business development Patrik Meijer Head of Flow Rates Patrik Castman-Langlet Head of Derivative Sales Lars Henriksson Head of F/X Sales Trading Strategy Claes Måhlén Chief Strategist FICC Martin Enlund Senior FX Strategist Henrik Erikson Senior Fixed Income Strategist Jenny Mannent Senior FX Strategist Johan Sahlström Senior Credit Strategist Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anna Råman Eurozone Economy Stefan Hörnell Swedish Economy Eva Dorenius Web Editor Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Shakeb Syed Norwegian economy Ida Wolden Bache Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Petter Holm Helsinki Mika Rämänen Linköping Yngve Welander London Gunnel Welford Luleå Ove Larsson Luxembourg Christiane Junio Malmö Per-Johan Prabert Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Umeå Kenneth Båtsman Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Rådhusgaten 27, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London Trinity Tower, 9 Thomas More Street London GB-E1W 1GE Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities inc. 875 Third Avenue, 4 th floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Morgenrapport, tirsdag, 24. august 2010

Morgenrapport, tirsdag, 24. august 2010 Morgenrapport, tirsdag, 24. august 2010 Fortsatt frykt i markedet Internasjonalt I mangel av særlig tunge makrotall var markedsfokuset rettet mot den økte fusjons- og oppkjøpsaktiviteten (M&A) som pågår

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Norges Banks regionale nettverk indikerer relativt sterkt tredje kvartal Nytt dollarfall Internasjonalt Det meldtes i går om at Fed skal ha kjørt en simulering

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Markedsnervøsiteten stiger videre, av flere grunner Internasjonalt Til tross gode sentimenttall fra eurosonen (for service, industri, konsument og økonomi generelt)

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Norske boligpriser stiger videre har det bygget seg opp en ny boble? Amerikansk og europeisk innkjøpssjefsindeks stiger videre Internasjonalt Den amerikanske innkjøpssjefsindeksen

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010

Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Morgenrapport, mandag, 20. desember 2010 Stabil norsk ledighet Amerikansk ledighet er neppe strukturell Markedene ser mot jul og årsslutt Internasjonalt Det skjedde ikke de store forandringene foregående

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Finansreguleringer i fokus, både i USA og i G20 Internasjonalt I mai i år ble et finansreguleringsforslag stemt igjennom i det amerikanske Senatet. Dette skulle så

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Eurosonens PMI viser veksttakter Amerikansk bruktboligomsetning tar seg opp Betydelig dollarfall, særlig mot norske kroner Internasjonalt Lynestimatene for PMI i

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Norges Bank overrasker ved å heve renten med 25bp til 1,75% Vi tror ikke lenger på heving i februar. Øvrig renteprognose uendret. Som ventet uendret Fed-rente.

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011

Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Morgenrapport, onsdag, 21. september 2011 Kinesiske banker stanser valutahandler med flere europeiske banker Ingen avklaring i den greske tragedien før tidligst neste uke Tysk økonomisk sentiment faller

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Oljeprisen faller i Asia Goldman saksøkt for bedrageri Hellas søker nærmere konsultasjoner med EU og IMF DnB NOR hever sin boliglånsrente og demper dermed presset

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Store svingninger i svenske og norske kroner kan henge sammen med Baltikum Norsk ledighet stiger mindre enn ventet GMs vei mot konkurs gjort lettere etter ny avtale

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009

Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009 Morgenrapport, Fredag, 8. mai 2009 Stresstestresultanene: 10 av de 19 finansinstitusjonen trenger $74,6mrd i kapital hvor ille er det? ESB kutter renten til 1,0% og varsler kvantitative lettelser Bank

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Gjedrem retter en formanende pekefinger til bankene boligfinansiering pekefingeren er berettiget, men neppe hele løsningen Obamas State of the Union-tale satte fokus

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 ADP-tall viser god trend i amerikansk sysselsetting Industrisentimentet i USA tyder på fortsatt god vekst i industrien ESBs utlånsundersøkelse for 4.kv viser til

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Nye tiltak annonseres ute og hjemme etter en redselsuke i markedene Internasjonalt Vi er neppe de eneste som sitter igjen med en følelse av nummenhet etter den siste

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Den japanske sentralbanken med nye pengepolitiske tiltak New York stengt for andre dag på rad, pga storm Overraskende sterk vekst i svensk detaljvarehandel i september

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Europeiske politikere enige om budsjettraktat og fremskynding av ESM Europeisk økonomisk sentiment svakt opp i januar fra nedreviderte desembertall Spansk økonomi

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt. fredag, 4. april 2014

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt. fredag, 4. april 2014 fredag, 4. april 2014 Macro Research Morgenrapport Ingen endring fra ESB konsensus om kvantitative lettelser dersom inflasjonen blir svakere enn ventet Endelig PMI for eurosonen antyder vekst på linje

Detaljer

Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder

Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder onsdag, 4. februar 2015 Morgenrapport Macro Research Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder I dag får vi endelige PMI-tall for eurosonen; ventet å

Detaljer

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal torsdag, 27. november 2014 Morgenrapport Macro Research I USA falt industriordre utenom transport overraskende i oktober....og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde

Detaljer

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår tirsdag, 10. mars 2015 Morgenrapport Macro Research Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår Tysk eksport og import svakere enn ventet per januar Småbedriftsoptimismen

Detaljer

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og

Detaljer

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import onsdag, 18. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import Nytt kraftig fall i kinesiske boligpriser i februar,

Detaljer

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll onsdag, 26. august 2015 Morgenrapport Macro Research Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll Amerikansk konsumenttillit bedre enn ventet i august

Detaljer