SAKSLISTE. Berg kommune. Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 14/330. Skaland,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE. Berg kommune. Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 14/330. Skaland, 11 06."

Transkript

1 Q Berg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr Arkivsaksnr. Tittel 14/330 BUDSJETTREGULERING JUNI 2014 Skaland, Guttorm Nergård ordfører

2 Sak FSKSak BUDSJETTREGULERING JUNI 2014 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/330 Heidi Jacobsen Arkiv: 212 Saksnr.: Utvalg 31/14 Formannskapet 29/14 Kommunestyret Møtedato Innstilling: Driftsbudsjettet reguleres med en endring på kr ,. Herav bruk av disposisjonsfond på til sammen kr , Skaland, Bjørn Fredriksen rådmann Side 2 av 7

3 Sak31/14 Vedlegg: Oppstilling over budsjettregulerte poster på drift. Saksopplysninger: Kommunelovens 45 pkt.2 sier at det er kommunestyret selv som skal vedta budsjettreguleringer. Myndigheten kan ikke delegeres til andre. Budsjettregulering investering skal vedtas på artsnivå, mens budsjettregulering drift skal vedtas på ramme. Oversikt over budsjettregulering drift er likevel satt opp på artsnivå for oversiktens skyld. Denne reguleringen gjelder bare drift. Vurdering: Driftsbudsjettet: Ansvar 121 Økonomiavdelingen Økonomiavdelingen blir tillagt nye oppgaver i forbindelse med regnskapet for Berg fellesråd og driften av kommunale boliger. Avdelingen trenger dermed å styrke bemanningen, og det budsjetteres med enten en 25% stilling eller kjøp av tjenester fra Utgift i 2014 ca. kr ,. Finansieres med bruk av disposisjonsfond. Ansvar 180 Felles, IKT Kommunen trenger ny grafisk profil, og har innhentet tilbud på utvikling fra ID Design v/christel Nyheim. Se vedlagte tilbud med beskrivelse av oppdrag. Finansieres med bruk av disposisjonsfond. Ansvar 354 Økonomisk sosialhjelp Se egen saksutredning fra Navleder. Ansvaret tilføres kr som finansieres med bruk av disposisjonsfond. Ramme 6 teknisk Notat i forbindelse med budsjettregulering juni 2014 teknisk avdeling Bemanning: Bemanninga på teknisk avdeling er nede på et kritisk nivå med tanke på nødvendig kapasitet og kompetanse i forhold til arbeidsmengde og kompleksitet. Det er etterslep på flere områder på administrative oppgaver og det er etterslep på vedlikehold på de fleste felt. Fra l. juni 2014 har kommunen dessuten overtatt alle boligene fra Berg Boligselskap. Også her er det dokumentert etterslep på vedlikehold. I tillegg vil dette medføre økt mengde merkantilt arbeid i administrasjonen for å ivareta kommunens ansvar som utleier. Side 3 av 7

4 Sak31/14 Med bakgrunn i dette anslås at det vil være behov for å øke bemanningen på vedlikehold, spesielt med tanke på type vaktmesteroppgaver ute i virksomhetene og øvrig kommunal bygningsmasse samt de tett på 30 kommunale boligene. Det må vurderes i prosess med budsjett 2015 å legge inn inntil l 00 % stilling som vaktmester/vedlikeholdsarbeider. Eventuelt kan denne stillingen kombineres med ca 50% ressurs for å ivareta de merkantile oppgavene tilknyttet boligselskapet. Sommervedlikehold Sommeren er en gunstig tid for å gjennomføre forebyggende vedlikehold på bygg og anlegg. På grunn av ferieavvikling er det liten kapasitet til å følge dette opp. De fast ansatte har også ansvar for å følge opp ungdom i sommerjobb. Det er et ønske å i større grad kunne kjøpe tjenester til å gjennomføre en del av de oppgavene som best løses i sommerhalvåret. Også dette bør hensyntas i budsjettprosess for Kommunale bygg Rapport 2013 legges til grunn. Her vises til teoretisk etterslep på vedlikehold på 14 millioner kroner. Rapporten må følges opp. Det foreslås at dette skjer i ordinær budsjettprosess for Lav bemanning på "uteavdelingen" gir utfordringer med tanke på utføring av vaktmestertjenester ute i virksomhetene. Behov meldes i dag inn til administrasjonen/uteavdelingen, men det tar uforholdsmessig lang tid før oppgaver blir løst. En del oppgaver blir dessverre ikke løst innenfor gitte rammer. Etterslepet på vedlikehold vokser. For å bedre denne situasjonen på kort sikt foreslås følgende: Budsjett for vedlikehold av kommunale bygg tilføres virksomhetene slik at virksomhetsledeme selv kan forestå kjøp av varer og tjenester der det er nødvendig. Side 4 av 7

5 Sak31114 Kirkegårder/kirkebygg: Berg kommune får en mengde henvendelser vedrørende manglende vedlikehold på kirkegårdene. Den gjennomgående tonen er at en synes det er uverdig at det ser ut som det gjør. Det er et etterslep på vedlikehold som i stor grad skyldes manglende kapasitet til å gjennomføre planlagt vedlikehold og i noen grad skyldes manglende budsjettdekning. Kirkegårdene bør se bra ut, og være en verdig ramme rundt begravelser og pårørendes besøk. Disse bør prioriteres og gis et løft i Tjenesteyteravtalen mellom Berg menighetsråd og Berg kommune gjennomgås juni Kirkegårdene gir generelt et dårlig inntrykk med ødelagte gjerder som trenger opprustning og reparasjon, mangelfull oppfølging etter vinterbegravelser med påføring av masser og tilsåing, tilvoksing av skog og bygninger som trenger et strøk maling. Flere av kirkebyggene trenger mindre vedlikehold og et strøk maling. Noe kan gjøres på dugnad, men det må påregnes en del arbeid og økonomiske ressurser fra kommunens side, som innkjøp av materialer og tjenester samt oppfølging av prosjektene. Kr l satt av som investering i budsjett 2013 foreslås brukt til formålet i Det fremmes egen sak på dette. I tillegg bør tilføres kr for å gi kirkegårder og kirkebygg et nødvendig løft i Kommunale veger: Berg kommune får en mengde henvendelser vedrørende manglende vedlikehold på kommunale veger. Det ble ikke utført vedlikehold på kommunale veger i 2013, så her er det et etterslep. De kommunale vegene bør gis et løft. Der det er nødvendig bør det fylles på med grus. Det bør kjøpes tjenester til dette. Også dette er et område som, når det neglisjeres, gir kommunen et dårlig omdømme. I forbindelse med budsjettregulering 2014 bør det tilføres kr l til asfaltering/grusing og kr l til spyling av stikkrenner med påfølgende vurdering av kapasitet og eventuelle behov for utskifting. Renovasjon: Det kommer utallige henvendelser til kommunen angående renovasjon. Henvendelsene gjelder fulle søppelcontainere som ikke tømmes ofte nok, eller ikke tømmes på grunn av dårlig brøyting/strøing, behov for containere der det ikke er stasjonert fra før, hensetting av grovavfall utenom åpningstid rundt stasjoner hvor dette skal leveres, osv. Utfordringene løses på best mulig måte innenfor budsjett Ordning med renovasjon, spesielt til fritidsboliger, gjennomgås høst Eventuelle behov tas opp i ordinær budsjettprosess. MidtTroms Museum har bedt om at grovavfallscontainere og andre renovasjonscontainere som i dag er stasjonert ved det gamle rådhuset på Skaland flyttes høsten Det bes om kr til grunnerverv og opparbeidelse av areal i forbindelse med flytting av grovavfallsstasjon på Skaland høst Side 5 av 7

6 Sak31114 Større prosjekt: l. Fullføring av del3 Skaland vannverk omprosjektering av sjøledning. Reduksjonsventil på fergeleiet. Inkluderer tiltak på Skaland vannverk for å bedre trykk og stabilitet i vannleveranse til Steinj}ord. Prosjektering Finansiering og gjennomføring Etablere bypass forbindelse fra hovedvannledningen Akvafarm til renseanlegg. Akvafarm finansierer prosjektet. Berg kommune sørger for nødvendige utredninger og tillatelser. Gjennomføring Større prosjekt for utvikling av Senjahopen fiskerihavn: 3.1. Sikre vanntilførsel barriere 2, ny vannledning fra Kvalvika til Senjahopen 3.2. Løsning på kloakk fra Grashopen 3.3. Ny innfartsveg over Grashopen 3.4. Tilrettelegging for boligbygging på Grashopen Ras sikring 3.6. Tilrettelegge nye industriarealer Mudring av havn og innseiling Prosjektering 2014 Gjennomføring Løsning på kloakk fra Grashopen gjennomføres Burstindprosjektet Ferdigstilles Tilrettelegging for boligbygging med infrastruktur på Kjerregårdsneset Skaland Reguleringsplan Finansiering og gjennomføring Kloakkanlegg på Korsnes Ferdig prosjektert 2013 må ev. oppdateres og finansieres. Foreslås gjennomført Fjerne provisorisk opplegg med pumpe og slanger i Kvalvikvannet Prosjektering og gjennomføring Forlengelse av pumpeledning i Mefjordvær forbi molospissen utredes 9. Omlegging av vannledning langs veg og koble bort ventilhus i Steinfjord utredes l O. Prosjektere vann til Finnsæter Senja rorbuer og private utredes Til disse større infrastrukturprosjektene kan det søkes ekstern finansiering av RUPmidlene til kommunal infrastruktur. Midlene kan søkes til prosjektering og gjennomføring av prosjekt. Side 6 av 7

7 Sak31/14 Nytt ansvar 673 Drift utleieboliger Kommunestyret vedtok den i sak at kommunen skal overta alle boligene og driften av disse fra Berg Boligselskap AS. I første omgang finansieres kjøp av boligene ved at det foretas debitorskifte på selskapets lån dvs at kommunen overtar lånene. Betingelsene fra lånegiverne er at man i denne prosessen betaler alle forfalte renter og avdrag, slik at lånene blir å jour. Det foreslås at kr. 2 mill av mindreforbruk i 2013 avsettes til drift av boligene i 2014, herunder nevnte betaling av forfalte renter og avdrag. Det beregnes også renter og avdrag for resten av året på de aktuelle lånene, selv om det vil bli søkt om refinansiering så snart som mulig. Man håper med dette å oppnå bedre rentebetingelser på låneporteføljen. Det legges også inn anslåtte kommunale avgifter, forsikringer og strøm for resten av Fra og med blir husleie fakturert fra berg kommune. Anslått leieinntekt for 7 måneder (junidesember) er på kr ut fra dagens leieavtaler. Beløp som da budsjetteres til vedlikehold i 2014 blir på kr Eventuell "gevinst" på renter ved refinansiering brukes til å øke posten for vedlikehold på samme ansvar. Skaland, Heidi Jacobsen økonomisjef Side 7 av 7

8 Budsjettendringer ansvar 121 økonomiavdelingen UTGIFTER UTGIFTER INNTEKTER INNTEKTER KONTO NED OPP NED OPP TEKST 1 o Ressurs økonomiavd Bruk av disp. fond Sum Endring utgift Endring inntekt

9 Budsjettendringer IKT UTGIFTER UTGIFTER INNTEKTER INNTEKTER KONTO NED OPP NED OPP TEKST Grafisk profil Bruk av disp.fond Sum Endring utgift Endring inntekt

10 Side l av 2 Heidi Jacobsen Fra: Wenche Pedersen Sendt: 11. juni :58 Til: Heidi Jacobsen Emne: VS: Prisforespørsel grafisk profil Se under til info. Har lagt inn kr i forbindelse med budsjettregulering. Med vennlig hilsen Berg kommune Wenche Pedersen Leder plan, utvikling og drift Tlf.: {+47) /Mobil/SMS: {+47) Epost: berg. kommune. no Fra: Christel Nyheim Sendt: 11. juni :43 Til: Wenche Pedersen Emne: Re: Prisforespørsel grafisk profil Hei hei, Kostandene med å utvikle en grafisk profil vil kunne variere stort i forhold til hvor omfattende man går til verks. Den grafisk kan bestå av grunnleggende ting som renteging av kommunelogoen, typografi, farger, grafiske elementer, annonsemaler o l., samlet og presentert i ei lita profilhåndbok, til å omfatte langt flere kommunikasjonsområder for både kommunens og dens undervirksomheter, fra brosjyrer og pubikasjoner, innvending og utvendig skilting, profilartikler, digitale maler... ja for ikke å snakke om utvikling av pictogrammer/figurer eller andre grafiske kjennemerker for kommunen.. og mye mer. Grovt estimert for en liten kommune fra eks mva, helt avhengig av omfanget (nesten så det ikke er poeng i å sette øvre prisklasse her, for den grafiske profilen kan utvikles til å omfavne veldig veldig mye, i alle fall for kommuner). Men jeg tror jeg vil anbefale å forsøke å få satt av i budsjettsammenheng, både for at man skal få et produkt ut av arbeidet som kommunen skal kunne nytte seg av i mange år fremover i sitt kommunikasjonsarbeid, og for å ta høyde for behov som dukker opp underveis i prosessen for det gjør det ALLTID:) Håper det var litt hjelp i alle fall :) Med vennlig hilsen, ID Design AS Christel Nyheim Grafisk/web designer Autorisert Medlem Grafitt Telefon Smørhusbakken 1, kontor 17 Pb 160, 9305 Finnsnes Fra: Wenche Pedersen Dato: Tuesday 10 June :50 Til: Christel Nyheim Emne: Prisforespørsel grafisk profil Hei. Berg kommune vurderer å få laget en grafisk profil. Kan du gi et grovt anslag på pris for dette? Det haster litt for å få det med i budsjettsammenheng dersom vi skal kunne gjennomføre i år. Med vennlig hilsen

11 Side 2 av 2 Berg kommune Wenche Pedersen Leder plan, utvikling og drift Tlf.: (+47} / Mobil/SMS: (+47} Epost:

12 Budsjettendringer ansvar 354 Økonomisk sosialhjelp KONTO UTGIFTER NED UTGIFTER OPP INNTEKTER INNTEKTER NED OPP TEKST Bruk av disp. fond Sum Endring utgift Endring inntekt

13 Sak til kommunestyret 17. juni 2014: Budsjettregulering Økonomisk sosialhjelp Art 354 Saksopplysninger: NAV leder har gått gjennom regnskapet, som viser at vi pr. 31. mai 2014 allerede har brukt ca kroner i økonomisk sosialhjelp av årsbudsjettet på kroner på denne posten. l sak 13/14 har NAV leder redegjort nærmere for budsjettsituasjonen på området Økonomisk sosialhjelp. Det forventes her at NAV Berg vil få en utgift på kroner i 2014 på denne posten, etter at vi har innført innsparende tiltak (reduksjon av korttidssatser). Hele årsbudsjettet er på kroner. Vi har derfor behov for en budsjettøkning på kroner. Som nevnt i saksfremlegget til sak 13/14 skyldes den sterke økningen i stor grad økt antall flyktninger som er ferdige med introduksjonsprogrammet, som ikke har klart å skaffe seg arbeid og derfor har behov for økonomisk sosialhjelp. Forsinket oppstart av grunnskole for flyktninger til høsten 2014 har bidradd til den vanskelige situasjonen. Grunnskoledeltakerne vil da ha rett til stipend og lån fra lånekassen, og dette vil minske behovet for sosialhjelp for disse flyktningene. Bildet er likevel slik at vi må forvente at forbruket på sosialbudsjettet kan komme opp i totalt kroner i Rådmannens forslag til vedtak: Art 354 Økonomisk sosialhjelp styrkes med kroner i NAV Berg sitt sosialbudsjett for Skaland, den 10. juni 2014 Einar Isaksen NAV leder

14 Budsjettendringer UTGIFTER UTGIFTER NNTEKTE INNTEKTER KONTO NED OPP NED OPP TEKST Prosess kommuneplan og SNP Opprustning kirkegårder Xtraordinært vedlikehold av veger (asfalt/grus) xtraordinært vedlikehold av veger spyling av stikkrenner rensking av grøfter Flytting grovavfallscontain masser og maskinarb Skaland vannverk del 3 prosjektering Senjahopen vannverk Burstindprosjektet konsulenttjenester Kloakk Grashopen prosjektering Skaland vannverk bypass Bergsbotn konsulenttjenester Senjahopen Fiskerihavn større infrastrukturprosjekt forprosjekt Parkering Senjatrollet strøm Forsikring flytekaier GPS innmåling komm. ledningsnett kjøp av tjenester May Einarsen Lekkasje BMS Sjøledning Kvalvika Grashopen prosjektering Bruk av disp.fond Sum Endring utgift Endring inntekt

15 Budsjettendringer ansvar 673 drift utleieboliger UTGIFTER UTGIFTER INNTEKTER INNTEKTER KONTO NED OPP NED OPP TEKST Husleieinntekter 7 mnd Komm.a'{9: 2. halvår Forsikring 2. halvår Strøm tomme boliger Renter lån Avdrag lån Vedlikehold boliger Fra resultat 2013 Sum Endring utgift Endring inntekt

SAKSLISTE SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING. BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER 2014

SAKSLISTE SØKNAD OM DIS PENSAS JON FRA AREA LPLA NEN KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER MERKNA DS BEHANDLING. BUDS JETTREGULERING -S EPTEMBER 2014 I Berg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtes ted: Kommunestyresalen Møted ato: 16.09.2014 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arki

Detaljer

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid.

Vedlikehold bo liger Bur stinden Sj øledning Tr ådløst nett - Senjahopen havn For handlinger Bjorvika- klo akk Div. saker under ar beid. I Berg kommune Utvalg: KOMMUNE STYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2014 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referatsaker:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/08 08/630 BUDSJETTREGULERING 2008 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.05.2008 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

SAKSLISTE. kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00

SAKSLISTE. kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Berg Q kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering v/jorid

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 10.06.2014 kl. 08.30 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Oppdatert program for 10. og 11. juni er lagt på hjemmesida sammen med sakslista. Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte)

B-saker behandles for lukkede dører: (Deles ut i møte) Skjervøy kommune Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.11.2007 Tidspunkt: 09.30 Økonomiopplæring fra kl. 09.30 12.30 Saksnr Innhold PS 48/07 Ordføreren

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.02.2010 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 04.06.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer