Caritas Norges handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Caritas Norges handlingsplan 2008-2012"

Transkript

1 Caritas Norges handlingsplan

2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Hvem er vi? Formål...1 Kapittel 2: Hva vil vi? Visjon Misjon...2 Kapittel 3: Hva tror vi på?...3 Kapittel 4: Hva konsentrerer vi oss om? Demokrati og menneskerettigheter Likestilling mellom kvinner og menn Miljø og bærekraftig utvikling Fred og forsoning Hiv og aids Temaår Partnerskapsseminarer...9 Kapittel 5: Hvordan jobber vi i utlandet? Langsiktig utviklingssamarbeid Nødhjelp Fredsarbeid Samarbeidspartnere i utenlandsarbeidet...12 Kapittel 6: Hva gjør vi sammen med menighetene? Satsingsområder...14 Kapittel 7: Hvordan kommuniserer vi? Talsmannsarbeid Informasjonsarbeid Innsamlingsarbeid...17 Kapittel 8: Hvordan organiserer vi oss internt? Norsk Katolsk Bisperåd Rådsmøtet Styret Sekretariat...18 Kapittel 9: Hvordan finansierer vi virksomheten?...20 ii

3 Vedlegg Vedlegg 1: Caritas Norges statutter Vedlegg 2: Caritaspartnerskap Vedlegg 3: Strategier a) Strategi for langsiktig utviklingssamarbeid b) Strategi for å koble nødhjelp til langsiktig utvikling c) Strategi for informasjonsarbeid d) Strategi for karitativt arbeid i Norge Vedlegg 4: Temastrategier a) Temastrategi for demokrati og menneskerettigheter b) Temastrategi for likestilling mellom kvinner og menn c) Temastrategi for miljø og bærekraftig utvikling d) Temastrategi for fred og forsoning e) Temastrategi for hiv og aids iii

4 Handlingsplan for Caritas Norge Caritas Norge er Den katolske kirkes sosiale arm i Norge, og bygger sin virksomhet på Kirkens sosiallære. Siden 1952 har vi drevet sosialt arbeid i forhold til nødlidende i Norge og verden for øvrig. Caritas Norges arbeid kan deles inn i tre områder: utenlandsarbeidet, kommunikasjonsarbeidet, og det karitative arbeidet i Norge. Tematisk vil vi i handlingsplanperioden 2008 til 2012 konsentrere oss om fem tema. Disse er: demokrati og menneskerettigheter, likestilling, miljø og bærekraftig utvikling, fred og forsoning, og hiv og aids. Temaene vil være gjennomgående både i utenlandsarbeidet, kommunikasjonsarbeidet og det karitative arbeidet i Norge. Handlingsplanen bygger på styringsdokumenter, herunder oppdaterte og vedtatte strategier og temastrategier, som alle følger som vedlegg til handlingsplanen. God lesning! iv

5 Handlingsplan for Caritas Norge Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Mika 6, 8 Kapittel 1. Hvem er vi? Caritas Norge Caritas Norge ble etablert i 1952 under navnet Norsk Katolsk Flyktninghjelp. I 1964 ble Caritas Norge opprettet som selvstendig organisasjon, først under Oslo Katolske Bispedømme, senere under Norsk Katolsk Bisperåd (som omfatter landets 3 katolske bispedømmer; Oslo, Trondheim og Tromsø). Representanter fra de katolske menighetene i Norge utgjør Rådsmøtet. Rådsmøtet kommer sammen én gang i året. De velger styre, og de kan endre statuttene Formål 1 Caritas Norges formål er i følge statuttene: 1. Caritas Norge er Den katolske kirke i Norges organisasjon for velferdsarbeid blant innvandrere og de svakest stilte i landet samt bistandsarbeid i fattige land. a) Bidra til at katolske menigheter og enkeltpersoner engasjerer seg i arbeidet for å bedre de svakest stiltes livssituasjon. b) Hjelpe innvandrere til rette i katolske menigheter og det norske samfunn, samt arbeide for å dekke andre spesielle behov hos innvandrere og asylsøkere. c) Gjennom informasjon vekke interesse for situasjonen i verdens fattige land, og støtte bistandsarbeid i disse landene. d) Gjennom utviklings- og nødhjelpsprosjekter støtte nasjonale lokale organisasjoners arbeid for å bedre de fattiges levekår og flyktningers situasjon. e) Arbeide for å finansiere de ovennevnte oppgaver i samarbeid med de katolske menigheter, Norsk Katolsk Bisperåd og norske myndigheter. 2. Caritas Norge er i sitt sosiale virke ikke begrenset av konfesjonelle hensyn. Stiftelsen skal på beste måte søke å samarbeide med andre organisasjoner på det sosiale felt. 3. Caritas Norge er tilsluttet Caritas Internationalis, Roma, med de rettigheter og forpliktelser dette medfører. 1 Se forøvrig vedlegg 1 - Caritas Norges statutter. 1

6 Handlingsplan for Caritas Norge Fred vil blomstre når kjærlighet og rettferdighet gjennomsyrer verden Erkebiskop Oscar Romero Kapittel 2. Hva vil vi? Visjon og misjon 2.1. Visjon Caritas Norges visjon samsvarer med visjonen til Caritas Internationalis. Vår visjon er en kjærlighetens sivilisasjon som innebærer en verden som gjenspeiler Guds rike, der rettferdighet, fred, sannhet, frihet og solidaritet råder der den overordnede verdi er menneskets verdighet, fordi mennesket er skapt i Guds bilde der ekskludering, diskriminering, vold, intoleranse og nedverdigende fattigdom ikke lenger finnes der jordens goder deles av alle der hele skaperverket tas vare på til beste for kommende generasjoner der alle har mulighet til å realisere sitt menneskelige potensiale som aktive deltakere i et globalt fellesskap 2.2. Misjon Caritas Norge vil bidra til å forandre verden gjennom å legge til rette for karitativt arbeid i menigheter i Norge, arbeide blant fattige i Sør, og drive talsmanns- og informasjonsarbeid. Vi vil nå vår visjon ved: å være en solidaritetsorganisasjon som ved hjelp av Den katolske kirkes sosiallære og de universelle menneskerettighetene skal påvirke samfunnsutviklingen ute og hjemme å inspirere katolske menigheter og organisasjoner til sosialt arbeid i Norge å være et profesjonelt redskap som fremmer Kirkens sosiale ansvar i Nord og Sør å samarbeide i partnerskap for å lindre nød, bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling og fremme fred og rettferdighet å tilrettelegge for at fattige kvinner og menn skal ha en stemme i beslutningsprosesser som angår deres framtid å fremme forebygging av hiv og hindre utvikling av aids å kjempe for at mennesker som rammes av hiv og aids skal få et liv i verdighet å kjempe for likeverd og likestilling mellom kvinner og menn å kjempe for frihet fra vold og undertrykkelse å støtte Den katolske kirkes innsats for fredsbygging og forsoning i konfliktherjede samfunn å støtte kampen for å ivareta det lokale og globale miljøet å forebygge naturkatastrofer og konflikter å fremme kunnskap og vilje til endring av urettferdige strukturer både i og mellom Nord og Sør 2

7 Handlingsplan for Caritas Norge Jeg tror på alle mennesker som mennesker, på at en urettferdig orden er uorden I Ditt nærvær, St. Olav Forlag, Kapittel 3. Hva tror vi på? Verdier og prinsipper 2 Caritas verdier og prinsipper bygger på Caritaspartnerskapet som handler om hvordan forskjellige aktører sammen kan gjennomføre Kirkens sosiallære i praksis med henblikk på å lindre nød og å skape rettferdighet. Caritaspartnerskap er en allianse mellom medlemmer i Caritas-nettverket og likesinnede organisasjoner som uttrykker solidaritet blant mennesker i Sør og Nord. Vi anerkjenner alle kvinner og menn som del av et globalt samfunn bygget på gjensidig avhengighet og demonstrerer et dypt engasjement for sosial rettferdighet og forrang for de fattige. Partnerskap er mer enn en arbeidsform for Caritas Norge. Det dreier seg om identitet, forståelsen av roller og relasjoner og ikke minst solidaritet i praksis. Caritaspartnerskap uttrykker en gjensidighet i samarbeidet mellom Nord og Sør i vårt katolske nettverk. Vi i Nord er avhengige av Sør for å kunne bidra til utvikling og samfunnsendring. Sør er likedan avhengig av Nord for å kunne gjennomføre en slik samfunnsendring. I Caritaspartnerskapet stadfestes at vi jobber for samme mål; å fremme Guds rike på jord ; som er å jobbe for mer rettferdige og menneskeverdige samfunn i Nord og i Sør, med fokus der urettferdigheten er størst. Caritas-nettverket er i seg selv en av Caritaspartnerskapets styrker. Nettverket består av 162 nasjonale selvstendige medlemsorganisasjoner som er tilstede i mer enn 200 land og territorier. Gjennom nettverkets om lag bispedømmer og rundt sogn kan Caritas Norge nå ut til lokalsamfunn verden over. Caritaspartnerskap bygger på Den katolske kirkes sosiallære som igjen er et uttrykk for det kristne kall til tjeneste, omsorg og fellesskap for sin neste slik det fremkommer i Bibelen. De grunnleggende verdiene kjennetegner Caritas visjon og danner fundamentet for ethvert partnerskap. Disse er: Menneskets verdighet Mennesket er fundamentet, årsaken og målet i hver sosial institusjon. En av Kirkens viktigste oppgaver er å forkynne og verne om menneskets verdighet, siden mennesket er skapt i Guds bilde. Alle forhold som hindrer mennesker deres grunnleggende rettigheter og goder krenker menneskeverdet, og det er derfor Kirkens og de kristnes oppgave å motarbeide slike forhold. Forrang for de fattige Caritas forplikter seg til å bekjempe den umenneskelige fattigdommen som fratar folk verdighet og menneskelighet. Ledet av Evangeliet arbeider vi for frigjøringen av de 2 Se forøvrig vedlegg 2 om Caritaspartnerskap. 3

8 Handlingsplan for Caritas Norge undertrykte og rettferdig fordeling av jordas gaver, og vi støtter de marginaliserte i deres arbeid for frigjøring og utvikling. Likeverd mellom kjønnene Likeverd mellom kjønnene innebærer et rettferdig og verdig balanseforhold mellom kvinner og menn. Det fordrer fordeling av makt, gjensidig respekt og samarbeid. Sosial rettferdighet Guds rike er bygd på rettferdighet og omsorg. Vi arbeider for å endre de urettferdige strukturene som forårsaker fattigdom, sult, undertrykkelse og brudd på menneskerettighetene. Vi vil fremme de fattiges deltakelse, og ønsker å forandre samfunnet til en kjærlighetens sivilisasjon. Kirkens sosiallære maner oss til å være pådrivere og tilretteleggere for solidaritet, fred og sosial rettferdighet. Solidaritet Solidaritet er verdien som binder oss sammen i en felles visjon om å etablere en verden der alle mennesker mottar det som med rette tilhører dem som Guds sønner og døtre. Solidaritet er også en verdi som gjør Caritas i stand til å være inkluderende og arbeide for og med alle mennesker uavhengig av deres religiøse tro, etniske bakgrunn, politiske overbevisning eller seksuelle legning. Forvaltning av skaperverket til det felles gode Jordens ressurser er gitt av Gud til hele menneskeheten. Kirken utfordrer sterkt de rike nasjoner til å se nærmere på sin ressursbruk. Det er uakseptabelt å opprettholde et system hvor en liten del av menneskeheten forbruker jordens ressurser på bekostning av resten; dette kaller Kirken strukturell synd. Det er helt nødvendig med en lokal og global forvaltning av ressurser og beskyttelse av miljø som sikrer eksistensgrunnlaget også for framtidige generasjoner. Subsidiaritet Subsidiaritetsprinsippet i katolsk sosiallære innebærer at avgjørelser skal tas på det nivå som ligger nærmest mulig de personer avgjørelsen berører. Prinsippet skal sikre den enkeltes også de fattiges rett og mulighet til å påvirke betingelsene for sin tilværelse. 4

9 Handlingsplan for Caritas Norge Hvis økonomiske aktiviteter skal ha moralsk karakter, må de gavne alle mennesker. Den katolske kirkes sosiallærekompendium Kapittel 4. Hva konsentrerer vi oss om? Tematiske satsingsområder Caritas Norge vil fokusere på fem tematiske satsingsområder i handlingsplanperioden 2008 til Disse er: demokrati og menneskerettigheter, likestilling, miljø og bærekraftig utvikling, fred og forsoning, og hiv og aids. Organisasjonen vil fokusere på disse temaene i kommunikasjonsarbeidet, det karitative arbeidet i Norge og utenlandsarbeidet Demokrati og menneskerettigheter 3 Vern av menneskets verdighet er det sentrale i Kirkens sosiallære. I kampen for menneskeverdige leveforhold, spesielt for de svakeste og mest utsatte grupper, er fred og rettferdighet ufravikelige forutsetninger. Kirken ser på demokrati og menneskerettigheter som viktige instrumenter for å verne om livet og menneskeverdet. Millioner av mennesker opplever daglig at deres sosiale, økonomiske eller politiske rettigheter ikke blir respektert og ivaretatt, og de føler avmakt i forhold til politiske prosesser og beslutninger som blir tatt over hodene på dem. Demokrati er altså langt fra oppnådd, og fremdeles gjenstår det å få bukt med de mange hindringer på veien, blant annet fattigdom, urettferdig fordeling, systematiske menneskerettighetsbrudd og autoritære styresett. Caritas Norge har som mål å fremme demokrati bygget på sosial rettferdighet. Dette vil vi oppnå gjennom å gjenvinne folks tro på egen innflytelse, gi støtte til bred deltakelse i beslutningsprosesser, fremme sosial mobilisering og grasrotorganisering og arbeide for å sikre overholdelse av de politiske og sivile så vel som de sosiale, kulturelle og økonomiske menneskerettighetene. Prinsippene om forrang for de fattige og subsidiaritet innebærer at fattigdomsbekjempelse er en innebygd målsetning i kampen for demokrati og forståelsen av et demokratisk samfunn. Arbeidet for demokrati forutsetter dermed endringer i maktforhold til beste for de fattige. Subsidiaritetsprinsippet legger videre føringer for hvordan vi ser på demokrati som noe som må utvikles nedenfra og opp og som tar utgangspunkt i grasrota og lokalsamfunnene. Dette bygger på en anerkjennelse av at samfunnet selv skal være drivkraft i sin egen utvikling. I første omgang vil målet for organisering av grasrota og lokalsamfunn ofte være å få mer kontroll over sin egen hverdag; gjennom selvhjelpsgrupper, kooperativer eller andre felles foretak. Gjennom tiltak for lokalutvikling får deltakerne praktisk trening i organisasjonsliv, samarbeid, problemløsning og utveksling av kunnskap og erfaring. På sikt vil dette igjen føre til at de fattige får økt innflytelse på samfunnet rundt seg. Demokrati finner ikke sted i et nasjonalt vakuum, men er i høy grad avhengig av globale strukturer, internasjonale føringer og utenlandske aktører. Caritas Norge søker 3 Se forøvrig vedlegg 4a temastrategi for demokrati og menneskerettigheter. 5

10 Handlingsplan for Caritas Norge å utfordre de strukturene som i dag truer reelle demokratier og respekt for menneskerettighetene. Caritas Norge vil: styrke sivilsamfunnets bevissthet og kunnskap om demokrati og menneskerettigheter og deres tro på egen mulighet for innflytelse i samfunnet styrke organiseringen av det sivile samfunn styrke marginaliserte gruppers kapasitet til deltakelse, organisering og innflytelse i samfunnet fremme talsmannsarbeid i Sør og i Nord styrke mekanismer for sivilsamfunnets innflytelse og rolle som vaktbikkje fremme bred sosial dialog for en demokratisk utvikling 4.2. Likestilling mellom kvinner og menn 4 Likeverd mellom kjønnene er en grunnleggende verdi for Caritas Norges, og et av våre viktige mål er å jobbe for full likestilling mellom kvinner og menn. Flertallet av verdens kvinner lever i undertrykkelse og fattigdom. De har hovedansvar for familie og de bærer store arbeidsbyrder, også økonomisk, men har samtidig svært begrenset beslutningsmyndighet. Likestilling mellom kjønnene er nødvendig for oppnå Caritas visjon. Kvinners ressurser, erfaringer, prioriteringer og preferanser må legges til grunn på lik linje med menns når samfunn skal bygges og utvikles. Uten at kvinner deltar aktivt på sine egne premisser i samfunnsutviklingen, vil aldri verden kunne realisere sitt samlede utviklingspotensial. Likestilling er en søken etter et rettferdig og verdig balanseforhold mellom kvinner og menn. Det fordrer fordeling av makt, gjensidig respekt og samarbeid. Likestilling kan oppnås dersom både kvinner og menn kjemper sammen for at nedarvede og gjeldende maktstrukturer og kjønnsroller skal endres til det beste for samfunnet som helhet. Caritas Norge vil fremme tiltak overfor både kvinner og menn som gjør det attraktivt og mulig for kvinner å delta aktivt både i utviklingsprogrammer og i samfunnsutviklingen for øvrig. Kvinner og jenter utsettes i stor grad for vold og overgrep både i og utenfor hjemmet. Voldsbruk er ofte forankret i tradisjon og kultur og akseptert som en del av hverdagen både av kvinner og menn. For å få bukt med eksisterende voldskulturer må søkelyset rettes mot både kvinner og menns holdninger til vold. I kampen mot vold er det viktig med informasjons- og holdningskampanjer som har bred deltakelse fra lokalbefolkningen. Samtidig må det arbeides for at retten til frihet fra vold og undertrykking innarbeides i nasjonal lovgivning og respekteres. Caritas Norge vil også sette likestilling i Kirken på dagsorden, både mellom kvinner og menn, og mellom lekfolk og geistlige. Caritas Norge vil: fremme forståelse for likestilling mellom kvinner og menn i våre partnerskap sikre kvinners deltakelse og innflytelse i alle tiltak fremme kvinners innflytelse på samfunnsutviklingen 4 Se forøvrig vedlegg 4b temastrategi for likestilling mellom kvinner og menn. 6

11 Handlingsplan for Caritas Norge bidra til å stoppe vold mot kvinner bedre kvinners og lekfolks stilling i Den katolske kirke hjemme og ute 4.3. Miljø og bærekraftig utvikling 5 Menneskene er satt til å forvalte verdens naturressurser utifra verdiene om rettferdighet, likhet og kjærlighet. Miljøet har ikke en egen stemme. Det har heller ikke de framtidige generasjoner. Det er derfor vårt ansvar som forvaltere å være talsmann for en bærekraftig forvaltning av naturressursene og å sikre beskyttelse av jordas sårbare økosystemer. Det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom målene for fattigdomsreduksjon og en bærekraftig utvikling. Fattigdommen blir ytterligere forverret av forurensningen av luft og vann, rovdriften på naturressurser som skog og ferskvann og de globale klimaendringene som har økt faren for naturkatastrofer betraktelig. Hvis dagens trender fortsetter vil det bli enda vanskeligere for fattige land å komme ut av fattigdomsspiralen. På grunn av de rike lands historiske utslipp av klimagasser og deres kapasitet til handling, bærer disse landene nå et særskilt ansvar for å ta miljøproblemene på alvor og sette nødvendige reformer ut i livet. Det er uakseptabelt at noen land skal fortsette å ha en materiell levestandard som jordens ressurser ikke vil kunne tåle for hele verdens befolkning. Caritas Norge vil fremme en bærekraftig utvikling ved å sette fokus på vår rett og plikt til forsvarlig forvaltning av skaperverket og hensynet til framtidens generasjoner samt oppfordre til lokal, nasjonal og global handling for en rettferdig fordeling og forvaltning av verdens naturressurser. Caritas Norge vil: fremme bærekraftig utvikling og sørge for at miljøhensyn ivaretas gjennom iverksetting av positive miljøtiltak og forebygging av miljøforringelse fremme bevisstgjøringstiltak og talsmannsarbeid for miljø og bærekraftig utvikling fremme lokalt tilpassede og bærekraftige løsninger og produksjonsmodeller basert på lokal kunnskap gi støtte til lokal organisering og nettverksbygging fremme urfolks og kvinners rettigheter til bruk, forvaltning og kontroll over naturressursene støtte opp om forebyggende tiltak mot naturkatastrofer og fremme lokalbefolknings tilpasningsevne til klimaendringene støtte opp om klimagassreduserende tiltak gjennom investering i fornybare energikilder, energisparing og tiltak som kan binde CO2-utslipp 4.4. Fred og forsoning 6 Fred er en forutsetning for en rettferdig utvikling. Den katolske kirke kan spille en unik rolle i fredsbygging og forsoning ved å skape forståelse og dialog og bygge ned fiendebilder. Caritas Norge engasjerer seg i arbeidet for fred og forsoning gjennom direkte programvirksomhet og gjennom talsmannsarbeid for fred både i og utenfor våre programland. 5 Se forøvrig vedlegg 4c temastrategi for miljø og bærekraftig utvikling. 6 Se forøvrig vedlegg 4d temastrategi for fred og forsoning. 7

12 Handlingsplan for Caritas Norge Caritas Norge vil: støtte fredsprosesser der forholdende ligger til rette for at lokal partner kan spille en avgjørende rolle som fredsbygger støtte partnere i å innrette sine freds- og forsoningsprogram slik at disse blir mest mulig effektive støtte opp om og fremme kvinners deltakelse i fredsbyggingsprosesser drive kommunikasjonsarbeid om konflikter, konflikters årsaker og fredsbyggingsprosesser støtte menigheter og katolske partnere i Norge systematisk heve egen kapasitet innen fredsbygging og forsoningsarbeid 4.5. Hiv og aids 7 Bekjempelse av hiv og aids dreier seg både om forebyggende tiltak for å redusere antall nye tilfeller av hiv og å håndtere de mellommenneskelige, sosiale, helsemessige og økonomiske konsekvensene av aids. I lys av de aktuelle globale behovene og de ressursene vi og vårt nettverk rår over, vil vi fortsette å prioritere forebyggende innsats. Vi støtter tiltak for oppfølging av konsekvensene av aids, blant annet behovet for omsorgstjenester for syke, oppfølging av foreldreløse barn, i samarbeid med offentlige myndigheter og gjennom internasjonal samhandling. Forebygging av hiv krever en endring i kjønnsrollemønsteret, særlig menns holdninger til seksualitet og kvinners rettigheter. Kvinners rett til å bestemme over eget seksualliv er mange steder ingen selvfølgelighet. Å endre kvinner og menns holdninger og adferd er viktig for å bedre kvinners situasjon og redusere spredningen av hiv. I kampen for å innføre en allmenn tilgang til medisinsk behandling for de som trenger det, må man unngå å betrakte hiv og aids som utelukkende et medisinsk problem. Retten til et liv i verdighet, fri for ydmykende fattigdom, må inngå som en integrert del av dette arbeidet, samtidig som det er viktig å motvirke at enkelte grupper diskrimineres og ikke får tilgang på medikamenter. Caritas Norge vil: vurdere behovet for spesifikke hiv og aids-komponenter skal vurderes i alle nye programmer fremme opplæring med særlig vekt på kjønnsrollemønsterets betydning på seksuell adferd i alle programmer med spesifikke hiv- og aidskomponenter gjennomføre talsmannsarbeid i alle programmer med spesifikke hiv og aidskomponenter 4.6. Temaår I handlingsplansperioden vil vi fokusere på et prioritert tema hvert år etter følgende plan: Likestilling: 2008 Miljø: 2009 Fred: 2010 Hiv og aids: 2011 Demokrati: Se forøvrig vedlegg 4e temastrategi for hiv og aids. 8

13 Handlingsplan for Caritas Norge Det årlige temaet vil bli vektlagt i vår interne kompetanseheving, kommunikasjonsarbeid, innsamlingsarbeid, det karitative arbeidet og i dialogen med våre partnere Partnerskapsseminarer Partnerskapsseminar er et arrangement der representanter for alle våre hovedsamarbeidspartnere, stab og styre kommer sammen for å knytte bånd, utveksle erfaring, fordype oss i felles tematiske emner og delta på felles opplæringstiltak. Partnerskapsseminarer gir unike muligheter for organisatorisk læring for Caritas Norge som ved å møte representanter for alle våre partnere blir i stand til å forstå fokus og innretting av samarbeidet i det enkelte land. Vi legger opp til bred utveksling av erfaringer blant våre partnere. I handlingsplanperioden vil vi fokusere på utveksling av pedagogisk materiell innenfor våre fem tematiske satsingsområdene. Likeledes vil vi fokusere på utveksling av systemer og metoder for monitorering og evaluering, resultatmåling, konfliktsensitivitet, forebygging av katastrofer samt kobling av nødhjelp til langsiktig utvikling. Vi legger opp til å arrangere to partnerskapsseminarer i løpet av perioden. 9

14 Handlingsplan for Caritas Norge Storverk har han gjort med sin arm, spredt de hovmodige for alle vinder. De mektige har han støtt ned fra tronen, og opphøyet de ringe. De sultne har han mettet med goder, og sendt tomhendt fra seg de rike. Marias høysang Kapittel 5. Hvordan jobber vi i utlandet? Utenlandsarbeid Utenlandsarbeidet kan deles inn i tre hovedområder; langsiktig bistand, nødhjelp og fredsarbeid. Caritas Norge er ikke selv en gjennomførende organisasjon, men jobber gjennom partnere. Caritaspartnerskapets prinsipper og verdier ligger til grunn for alt vårt utenlandsarbeid Langsiktig utviklingssamarbeid 8 Kirken understreker enkeltindividets ukrenkelige verdighet. Likevel krenkes dette menneskeverdet daglig verden over. Urettferdigheten er satt i system gjennom generasjoner. Disse syndige strukturer opprettholder et mindretalls høye levestandard på bekostning av de mange. At folk i Nord i sin uvitenhet og likegyldighet krenker folks verdighet i Sør, krenker også deres egen verdighet. Det langsiktige utviklingssamarbeidet bygger på en rettighetsbasert tilnærming til utvikling. Langsiktig bistand gjennomføres i partnerskap i våre hovedsamarbeidsland. I perioden fortsetter Vietnam, Uganda, Zambia og Honduras å være våre hovedsamarbeidsland sammen med et nytt land i Afrika. Disse fem landene, og nettverksarbeid i regionene, vil utgjøre grunnlaget for samarbeidsavtalen med Norad. I tillegg vil vi i perioden fortsette med egenfinansierte aktiviteter i land der vi har utviklet partnerskap og geografisk kompetanse. Målsetting for perioden: Caritas Norge vil bidra til å endre urettferdige strukturer ved å støtte rettighetsbasert arbeid i langsiktige partnerskap Vi vil oppnå dette ved å: Utvikle Caritaspartnerskap med nasjonale partnere med potensial til å være endringsagenter på nasjonalt og lokalt nivå i utvalgte hovedsamarbeidsland. Bidra til at deltakerne i utviklingstiltak blir i stand til å hevde sine sivile, politiske, sosiale, kulturelle og økonomiske rettigheter. La deltakerne i tiltakene ha reell innflytelse på planlegging og gjennomføring av disse. Styrke grasrotas bevissthet og kunnskap om demokrati og deres evne til mobilisering og organisering for å påvirke sin egen framtid, sitt nærmiljø og landets utvikling. Fremme forståelse for likestilling mellom kvinner og menn, sikre likeverdig deltakelse og innflytelse for kvinner og menn på alle nivåer i alle tiltak. 8 Se forøvrig vedlegg 3a strategi for langsiktig utviklingssamarbeid. 10

15 Handlingsplan for Caritas Norge Vurdere behovet for spesifikke hiv- og aids-komponenter i alle tiltak, fremme forebyggende bevisstgjøring, motvirke stigma og diskriminering, og arbeide for aids-sykes tilgang til medisiner. Fremme en bærekraftig utvikling ved å sette fokus på vår rettighet og plikt til forsvarlig forvaltning av skaperverket og hensynet til framtidens generasjoner, samt oppfordre til lokal, nasjonal og global handling for en rettferdig fordeling og forvaltning av verdens naturressurser. Utvise konfliktsensitivitet i alle tiltak og støtte fredsprosesser der forholdende ligger til rette for at vår partner kan spille en rolle som fredsbygger. I vårt langsiktige utviklingsarbeid bidra til å styrke lokalsamfunnenes motstandsdyktighet mot katastrofer og partneres kapasitet til å forebygge og å håndtere krisesituasjoner. Fremme bruk av deltakende evalueringer for å øke lokale kunnskaper om og eierskap til tiltakene Legge grunnlag for bærekraftige endringer og lokal foranking ved å planlegge en forsvarlig utfasing fra tiltaket starter. Drive aktivt talsmannsarbeid direkte og gjennom Caritas Internationalis og norske nettverk for å påvirke beslutningstakere og myndigheter til å rette opp urettferdige internasjonale strukturer og sikre mer og bedre bistand. Stadig evaluere og forbedre interne forvaltningsrutiner og øke den faglige kunnskapen i stab gjennom kontinuerlig oppdatering, opplæring og erfaringsutveksling. Fremme åpenhet og etterrettelighet i egen organisasjon og hos våre partnere Sikre langsiktig finansiering 5.2. Nødhjelp 9 Caritas Norge responderer på større katastrofer enten som følge av nødhjelpsappell sendt via Caritas Internationalis eller en søknad mottatt direkte fra en lokal Caritasorganisasjon. Caritas-nettverket er avgjørende for vår innsats når det oppstår en humanitær krise. Gjennom de tilstedeværende lokale Caritas kan Caritas Norge nå ut til mennesker i nød verden over. Fordi lokal Caritas er til stede før, under og etter katastrofen har Caritas Norge store muligheter til å styrke lokalsamfunnsdeltakelse og -innflytelse i utforming, gjennomføring og monitorering av nødhjelpsoperasjoner og jobbe for at nødhjelpsoperasjoner kobles til langsiktig utvikling. Alle nødhjelpsoperasjoner bør sikre kvinners deltakelse og beskyttelse av kvinner i henhold til Sikkerhetsrådets resolusjon Målsettingen for perioden: Nødhjelpsprosjekter skal lindre nød og redde liv hos særlig utsatte grupper ved å svare på umiddelbare behov i en krisesituasjon samtidig som Caritas Norge bidrar til å styrke lokalsamfunnenes langsiktige kapasitet og motstandskraft for å unngå krisesituasjoner i framtiden. Dette skal vi oppnå ved at: Partnere kan planlegge og gjennomføre nødhjelpsoperasjoner raskt og effektivt Nødhjelpsoperasjoner koordineres med andre aktører, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lokalbefolkningen skal involveres så tidlig så mulig i nødhjelpsoperasjoner 9 Se forøvrig vedlegg 3b strategi for å koble nødhjelp til langsiktig utvikling. 11

16 Handlingsplan for Caritas Norge Kvinners behov, ønsker og rettigheter er ivaretatt og styrket i nødhjelpsoperasjoner Bærekraftig utvikling fremmes, herunder matsikkerhet, på lang sikt Nødhjelpsoperasjoner innrettes på en konfliktsensitiv måte Forebyggende virksomhet integreres i nødhjelpstiltak Forebyggende hiv-arbeid inngår i nødhjelp Nødhjelpsoperasjoner er miljøsensitive Talsmannsarbeid utføres for å redusere sårbarhet Evaluering og kompetansebygging fremmes 5.3. Fredsarbeid 10 Fredsbygging er et vidt begrep som omfatter alle aktiviteter og tiltak som har som formål å redusere en voldelig konflikt, skape fred og å forhindre at en voldelig konflikt oppstår eller gjenoppstår. Nødhjelpsarbeid og langsiktige utviklingstiltak for å oppnå rettferdighet, sosial velferd og økonomisk sikkerhet er viktige ledd i fredsbygging, og således kan alt arbeid Caritas støtter betegnes som potensielt fredsbyggende innsats. I tillegg støtter vi egne programmer som spesifikt retter seg mot løsning av en pågående eller gryende voldelig konflikt. Egne fredstiltak vil gjennomføres i områder hvor lokal Caritas og/eller Den katolske kirken har en spesiell rolle. Vi vil systematisk utveksle erfaringer mellom våre forskjellige fredstiltak. Caritas Norge vil: støtte fredsprosesser der forholdene ligger til rette for at lokal partner kan spille en avgjørende rolle som fredsbygger støtte partnere i å innrette sine freds- og forsoningsprogram slik at disse blir mest mulig effektive støtte opp om og fremme kvinners deltakelse i fredsbyggingsprosesser drive kommunikasjonsarbeid om konflikter, konflikters årsaker og fredsbyggingsprosesser støtte menigheter og katolske partnere i Norge systematisk heve egen kapasitet innen fredsbygging og forsoningsarbeid 5.4. Samarbeidspartnere i utenlandsarbeidet Foruten våre Caritaspartnere i Sør, har vi følgende partnere i utenlandsarbeidet: Norad er en viktig partner for Caritas Norge innen den langsiktige bistanden., og vi søker å fornye vår samarbeidsavtale med dem for hele handlingsplansperioden. Vi vil i perioden jobbe for en tettere dialog med Norads fagrådgivere om våre tematiske satsingsområder. Utenriksdepartementet er en viktig finansieringspartner for Caritas Norge innen nødhjelp og fredstiltak. Vi vil i perioden opprettholde en løpende dialog med Utenriksdepartementets tematiske og geografiske saksbehandlere og beslutningstakere. Vi vil jobbe for at administrasjonstøtten øker for at vi skal kunne få rom til inngående dialog med gjennomførende partner i nødhjelpsoperasjoner, ivareta vår rolle som kvalitetssikrer og forvalter av nødhjelpsmidler. Vi vil fortsette å jobbe for at Utenriksdepartementet ser verdien av å støtte katastrofeforebyggende tiltak og lokalsamfunnsbasert katastrofeberedskap. 10 Se forøvrig vedlegg 4d temastrategi for fred og forsoning. 12

17 Handlingsplan for Caritas Norge Private støttespillere, både enkeltpersoner, menigheter og organisasjoner, er ryggraden i Caritas Norges virksomhet. De gir oss mulighet til å få midler fra de statlige bistandsaktørene samt fullfinansierer en rekke tiltak. Caritas Norge vil i perioden søke å videreutvikle samarbeidet med slike aktører. Kirkelig Fredsplattform er en viktig økumenisk partner i forhold til gjennomføring av vårt fredstiltak på Filippinene. Samarbeid med Fredsplattformen vil videreutvikles i handlingsplansperioden. Vestlige, katolske bistandsorganisasjoner er ofte naturlige samarbeidspartnere, spesielt hvor lokal organisasjon ikke har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre tiltakene alene. I slike sammenhenger vil Caritas Norge søke å velge partnere som jobber i henhold til idealene i Caritaspartnerskap og som har sterkt fokus på å bygge kapasitet hos lokale aktører. 13

18 Handlingsplan for Caritas Norge Alt hva dere har gjort mot selv den ringeste av mine brødre, det har dere gjort mot meg. Matt 25, 40. Kapittel 6. Hva gjør vi sammen med menighetene? Karitativt arbeid i Norge 11 Ordet karitativt kommer fra det latinske ordet caritas som betyr nestekjærlighet. Vi bruker karitativt som beskrivelse på det sosiale og pastorale arbeidet i menighetene. Gjennom dette arbeidet vil Caritas Norge bidra til at katolske menigheter og enkeltpersoner engasjerer seg i arbeidet for å bedre de svakest stiltes livssituasjon. Likeså skal Caritas Norge bidra til at innvandrere finner seg til rette i det norske samfunn, og arbeide for å dekke andre spesielle behov hos innvandrere og asylsøkere. Kirkens virke hviler på tre søyler: på liturgien, katekesen og det karitative arbeidet. For at Kirken skal framstå helhetlig og virkelig leve etter evangeliet, må de tre søylene være like sterke. Mens Den katolske kirke i Norge lenge har vektlagt liturgien og katekesen, har det karitative arbeidets rolle ikke vært like framtredende Satsingsområder Caritas Norge har følgende mål for sitt karitative arbeid: Å bidra til at det karitative arbeidet som Kirkens tredje søyle skal være like sterk som de andre to søylene - liturgien og katekesen. Dette skal nås ved å fokusere på følgende satsingsområder: Menighetsarbeid: Caritas Norge skal støtte lokale menigheter i å opprette nye Caritas-grupper, henholdsvis vedlikeholde etablerte, og prøve å oppnå økt engasjement hos prestene. Enhver menighet står imidlertid fritt til å bruke andre betegnelser på sine karitative grupper hvis det alt finnes en etablert gruppe, eller hvis det skal grunnlegges en ny gruppe. Vedlikehold av Caritas-nettverket: Minst to ganger i perioden skal Caritas-nettverket i Norge samles til seminarer for å ivareta deltagernes faglige behov og ønsker. Katolske arbeidsinnvandrere: I samarbeid med biskopene, presterådet og pastoralrådet skal det utarbeides et opplegg med tanke på integrering av nyankomne katolikker. Integrering og nettverksskaping: En del innvandrere sliter, også etter flere år i Norge, med manglende nettverk og klarer ikke å komme inn i det norske samfunnet. Også her vil menighetslivet være en naturlig arena å ta utgangspunkt i. Spesielt sårbare grupper: Det skal utarbeides en veiledende oversikt som skal hjelpe med å videresende spesielt trengende til riktig sted. Ofre for menneskehandel, ureturnerbare eller såkalte illegale innvandrere, eller personer som har kommet i personlig eller økonomisk uføre, tilhører sårbare grupper med et spesielt oppfølgingsbehov. Skolearbeid: De katolske skolene skal fortsette å være sentrale i formidlingen av Nord/Sør-relaterte temaer og Kirkens sosiallære. Blant annet skal dette gjøres ved å støtte de katolske skolenes solidaritetsarbeid gjennom et årlig skoleseminar der 11 Se forøvrig vedlegg 3d strategi for karitativt arbeid i Norge. 14

19 Handlingsplan for Caritas Norge lærerne skal få anledning til å utveksle sine erfaringer og videreutvikle sine ideer når det gjelder arbeidet med Nord/Sør-spørsmål. Katekese: Gjennom handlingsplansperioden skal Caritas Norge også bidra i menighets-katekesen ved enten å tilby undervisningstimer i Kirkens sosiallære, eller hjelpe til med å lage et spesielt undervisningsopplegg. Ungdomsarbeid: Norges Unge Katolikker skal fortsette å være en viktig aktør i formidlingen av Kirkens sosiallære til ungdommen. De er samarbeidspartner i den årlige Adventsaksjonen der det behandles et spesielt tema og så samles inn penger til ett eller flere utvalgte prosjekter. Sammen med NUK man også bevisst rette oppmerksomheten mot menighetsungdommen for å oppnå økt ungdomsdeltagelse i menighetenes karitative arbeid. Besøkstjenester: Caritas Norge skal i samarbeid med lokale Caritas-grupper og Fransiskushjelpen forsøke å etablere en tjeneste der man gjennom besøk skal vise omsorg for ensomme, syke og eldre. Likestilling: Caritas Norge skal arbeide for at menn og kvinner skal kunne delta og ha lik innflytelse i samfunnet og i menighetslivet. Samtidig skal Caritas Norge ha en bevisst holdning til at legfolket skal kunne delta i Kirkens beslutninger. Hiv og aids: Caritas Norge vil arbeide for høy bevissthet om hiv og aids i Den katolske kirken i Norge. Fred og forsoning: Caritas Norge skal ha en bevisst holdning til potensielle konflikter og ved behov bistå menighetene og andre partnere, blant annet ved spesiell kursing av prester og frivillige arbeidere i Caritas-grupper. Demokrati og menneskerettigheter: Det karitative arbeidet skal preges av demokratiske prinsipper der den enkeltes stemme skal bli lyttet til. Dette innebærer at flest mulig mennesker skal ha anledning til å bli hørt før en beslutning blir tatt, og er kanskje spesielt viktig i arbeidet for og med sårbare og svakt stilte grupper. Miljø: Miljø inngår som et gjennomgående satsingsfelt i det karitative arbeidet gjennom kapasitetsbygging og bevisstgjøring overfor Kirken og andre samarbeidspartnere. 15

20 Handlingsplan for Caritas Norge Når jeg gir mat til de fattige, kaller de meg en helgen. Når jeg spør hvorfor de fattige ikke har mat, kaller de meg en kommunist. Dom Helder Camera Kapittel 7. Hvordan kommuniserer vi? Kommunikasjon 12 Vi opplever at vår visjon om en rettferdig verden ikke er realisert i dag. Tvert imot er det slik at verden er grunnleggende og strukturelt urettferdig. Caritas Norge ønsker derfor å forandre verden i Nord og Sør. Kommunikasjon er et redskap for å forandre verden, i denne sammenhengen spesielt i Nord. Caritas Norge mener at vår del av verden, og Nords relasjon til Sør må forandres for at vår visjon skal kunne realiseres. Kommunikasjon i denne sammenhengen handler om å skape og å påvirke holdninger og handlinger hos mennesker som bor i vår del av verden, og først og fremst katolikkene i Norge. Å skape og styrke en forståelse av nødvendigheten av global solidaritet er helt sentralt. I kommunikasjonsarbeidet er følgende tre aspekter vesentlig: Talsmannsarbeid, som i denne sammenhengen handler om å opplyse for å påvirke og skape forandring. Informasjonsarbeid, som i denne sammenhengen handler om å dokumentere det arbeidet som foregår i regi av Caritas-nettverket og Caritas Norge. Innsamlingsarbeid, som i denne sammenhengen handler om å gi våre støttespillere en konkret mulighet til praktisk solidarisk handling utover det lokale karitative arbeidet de er med på i menigheten og lokalsamfunnet. De ulike aspektene ved kommunikasjonsarbeidet kan ikke skilles med vanntette skott, men fletter seg inn i hverandre på mange områder. Kommunikasjonsarbeidet henger også nært sammen med det karitative arbeidet i Norge Talsmannsarbeid Vårt talsmannsarbeid tar sikte på å bidra til både atferdsendring og endring av urettferdige strukturer gjennom å påvirke både enkeltmennesker, politisk ledelse og andre samfunnsaktører. I dag er Sør-perspektivene underrepresentert i det offentlige rom i Norge. Vår oppgave er derfor å formidle disse perspektivene. Det er viktig å vise det mangfoldet som finnes i Sør for å unngå å bidra til å skape eller vedlikeholde stereotype forestillinger, men tvert i mot videreformidle et bilde av en sammensatt og komplisert virkelighet. Caritas Norge ønsker både å være talerør for og gi stemme til våre partnere i Sør. Dette innebærer at vi i tillegg til å formidle synspunkter og perspektiver, også må bestrebe oss på å legge til rette for at våre partnere i Sør selv kan komme til orde i den norske samfunnsdebatten. 12 Se forøvrig vedlegg 3c strategi for informasjonsarbeid. 16

Caritas Norges Handlingsplan

Caritas Norges Handlingsplan Caritas Norges Handlingsplan 2008-2012 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Hvem er vi? 1.1: Formål Kapittel 2: Hva vil vi? 2.1: Visjon 2.2: Misjon Kapittel 3: Hva tror vi på? Kapittel 4: Hva konsentrerer vi

Detaljer

Caritas Norges strategi 2013 2017

Caritas Norges strategi 2013 2017 Caritas Norges strategi 2013 2017 Del I. Caritas Norges identitet og verdier 1) Vår identitet Caritas Norge er katolikkenes hjelpeorganisasjon og har arbeidet i Norge i 60 år. Vi ønsker at alle mennesker

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

VEDTEKTER FOR STRØMMESTIFTELSEN

VEDTEKTER FOR STRØMMESTIFTELSEN 1 VEDTEKTER FOR STRØMMESTIFTELSEN 1. Stiftelsens navn og hovedkontor. Stiftelsens navn er Strømmestiftelsen., på engelsk Stromme Foundation, på spansk Fundación Stromme og på fransk Fondation Stromme.

Detaljer

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter

Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter Vedtekter for menigheten Oslo Kristne Senter 1. Menighetens navn er Oslo Kristne Senter. 2. Oslo Kristne Senter er en frittstående, lokal menighet organisert som en forening - som driver menighetsbyggende

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND

V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND NORGES SKOGEIERFORBUND V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND Stiftet 2. mai 1913. Vedtektene er senest revidert på Skogeierforbundets årsmøte 26. mai 2015. Innholdsfortegnelse 1 2 2 Formål 2 3 Medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste

En tjenende kirke. Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste En tjenende kirke Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste Diakonien er et hovedaspekt ved kirkens oppdrag

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Vedtekter. (vedtatt 26. mai 2011)

Vedtekter. (vedtatt 26. mai 2011) Vedtekter (vedtatt 26. mai 2011) 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap. Foreningen skal bidra til kompetanseheving for aktørene

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER I NORGE. 1. Navn. Bevegelsens navn er De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge (DFEF) 2.

VEDTEKTER FOR DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER I NORGE. 1. Navn. Bevegelsens navn er De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge (DFEF) 2. VEDTEKTER FOR DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER I NORGE 1. Navn Bevegelsens navn er De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge (DFEF) 2. Formål De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) er en sammenslutning

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER I NORGE. 1. Navn. 2. Formål

VEDTEKTER FOR DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER I NORGE. 1. Navn. 2. Formål VEDTEKTER FOR DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER I NORGE 1. Navn Bevegelsens navn er De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge (DFEF) 2. Formål De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) er en sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI STRATEGI 2007-2012 Vedtatt på REPRESENTANTSKAPSMØTET 9. JUNI 2007 Innhold: 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Overordnet mål 4 4. FOKUS formål 4 5. Mål for strategiperioden 4 6. Prioriteringer i virksomheten

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet

Kommunikasjonsplattform. for Den norske kirke. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet Kommunikasjonsplattform for Den norske kirke ISBN 13: 978-82-7545-066-9 Flere eksemplar kan bestilles fra: Kirkerådet Postboks 799

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid NFUs internasjonale solidaritetsarbeid Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter.

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening

Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Vedtekter for Norsk Kommunalteknisk Forening Visjon NKF - Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. 2 Formål NKF skal være den ledende og samlende forening for alle som arbeider innen kommunaltekniske fag.

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

En invitasjon til fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring

En invitasjon til fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring En invitasjon til fredens og rettferdighetens pilegrimsvandring NORWAY-WCC BOOKLET 2016.indd 1 08.11.16 14:41 NORWAY-WCC BOOKLET 2016.indd 2 08.11.16 14:41 En invitasjon til fredens og rettferdighetens

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN Det Norske Baptistsamfunn ved konstituert generalsekretær Arild Harvik Micheletsvei 62c 1367 Stabekk Oslo, 10.06.2010 SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN The Gospel for All Nations (GFAN)

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE

GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE 2015 GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE Vedtatt på representantskapsmøtet 28.05.2015 ( Tidligere endringer vedtatt: 28.05. 1998, 06.11.1998,

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER

NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER NSF-LKSs VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER Innholdsfortegnelse 1 Navn 2 2 Medlemskap og medlemsrettigheter 2 3 Formål 2 4 Årsmøtet 2 5 Lokalstyret 4 6 Nominasjonskomiteen 5 7 Kontingent 5 8 Innmelding og utmelding

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

UKM 04/13 Kirkens engasjement for menneskerettighetene

UKM 04/13 Kirkens engasjement for menneskerettighetene UKM 04/13 Kirkens engasjement for menneskerettighetene Verdenserklæringen om menneskerettigheter ble vedtatt av FNs generalforsamling 10. desember 1948. Erklæringen var statenes svar på ødeleggelsene i

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge 1 ICOMOS Norge ICOMOS Norge tilsvarer The Norwegian National comittee of ICOMOS, og utgjør den norske gren av ICOMOS. ICOMOS Norge er en ideell

Detaljer

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET

ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET ANBEFALTE VEDTEKTER FOR MENIGHETER I MISJONSFORBUNDET (Vedtatt på Misjonsforbundets generalforsamling 20.-23. mai 2004. Med endringer: Generalforsamlingen 13.-16. mai 2010) Vedtektene har status som generalforsamlingens

Detaljer