Caritas Norges handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Caritas Norges handlingsplan 2008-2012"

Transkript

1 Caritas Norges handlingsplan

2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Hvem er vi? Formål...1 Kapittel 2: Hva vil vi? Visjon Misjon...2 Kapittel 3: Hva tror vi på?...3 Kapittel 4: Hva konsentrerer vi oss om? Demokrati og menneskerettigheter Likestilling mellom kvinner og menn Miljø og bærekraftig utvikling Fred og forsoning Hiv og aids Temaår Partnerskapsseminarer...9 Kapittel 5: Hvordan jobber vi i utlandet? Langsiktig utviklingssamarbeid Nødhjelp Fredsarbeid Samarbeidspartnere i utenlandsarbeidet...12 Kapittel 6: Hva gjør vi sammen med menighetene? Satsingsområder...14 Kapittel 7: Hvordan kommuniserer vi? Talsmannsarbeid Informasjonsarbeid Innsamlingsarbeid...17 Kapittel 8: Hvordan organiserer vi oss internt? Norsk Katolsk Bisperåd Rådsmøtet Styret Sekretariat...18 Kapittel 9: Hvordan finansierer vi virksomheten?...20 ii

3 Vedlegg Vedlegg 1: Caritas Norges statutter Vedlegg 2: Caritaspartnerskap Vedlegg 3: Strategier a) Strategi for langsiktig utviklingssamarbeid b) Strategi for å koble nødhjelp til langsiktig utvikling c) Strategi for informasjonsarbeid d) Strategi for karitativt arbeid i Norge Vedlegg 4: Temastrategier a) Temastrategi for demokrati og menneskerettigheter b) Temastrategi for likestilling mellom kvinner og menn c) Temastrategi for miljø og bærekraftig utvikling d) Temastrategi for fred og forsoning e) Temastrategi for hiv og aids iii

4 Handlingsplan for Caritas Norge Caritas Norge er Den katolske kirkes sosiale arm i Norge, og bygger sin virksomhet på Kirkens sosiallære. Siden 1952 har vi drevet sosialt arbeid i forhold til nødlidende i Norge og verden for øvrig. Caritas Norges arbeid kan deles inn i tre områder: utenlandsarbeidet, kommunikasjonsarbeidet, og det karitative arbeidet i Norge. Tematisk vil vi i handlingsplanperioden 2008 til 2012 konsentrere oss om fem tema. Disse er: demokrati og menneskerettigheter, likestilling, miljø og bærekraftig utvikling, fred og forsoning, og hiv og aids. Temaene vil være gjennomgående både i utenlandsarbeidet, kommunikasjonsarbeidet og det karitative arbeidet i Norge. Handlingsplanen bygger på styringsdokumenter, herunder oppdaterte og vedtatte strategier og temastrategier, som alle følger som vedlegg til handlingsplanen. God lesning! iv

5 Handlingsplan for Caritas Norge Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Mika 6, 8 Kapittel 1. Hvem er vi? Caritas Norge Caritas Norge ble etablert i 1952 under navnet Norsk Katolsk Flyktninghjelp. I 1964 ble Caritas Norge opprettet som selvstendig organisasjon, først under Oslo Katolske Bispedømme, senere under Norsk Katolsk Bisperåd (som omfatter landets 3 katolske bispedømmer; Oslo, Trondheim og Tromsø). Representanter fra de katolske menighetene i Norge utgjør Rådsmøtet. Rådsmøtet kommer sammen én gang i året. De velger styre, og de kan endre statuttene Formål 1 Caritas Norges formål er i følge statuttene: 1. Caritas Norge er Den katolske kirke i Norges organisasjon for velferdsarbeid blant innvandrere og de svakest stilte i landet samt bistandsarbeid i fattige land. a) Bidra til at katolske menigheter og enkeltpersoner engasjerer seg i arbeidet for å bedre de svakest stiltes livssituasjon. b) Hjelpe innvandrere til rette i katolske menigheter og det norske samfunn, samt arbeide for å dekke andre spesielle behov hos innvandrere og asylsøkere. c) Gjennom informasjon vekke interesse for situasjonen i verdens fattige land, og støtte bistandsarbeid i disse landene. d) Gjennom utviklings- og nødhjelpsprosjekter støtte nasjonale lokale organisasjoners arbeid for å bedre de fattiges levekår og flyktningers situasjon. e) Arbeide for å finansiere de ovennevnte oppgaver i samarbeid med de katolske menigheter, Norsk Katolsk Bisperåd og norske myndigheter. 2. Caritas Norge er i sitt sosiale virke ikke begrenset av konfesjonelle hensyn. Stiftelsen skal på beste måte søke å samarbeide med andre organisasjoner på det sosiale felt. 3. Caritas Norge er tilsluttet Caritas Internationalis, Roma, med de rettigheter og forpliktelser dette medfører. 1 Se forøvrig vedlegg 1 - Caritas Norges statutter. 1

6 Handlingsplan for Caritas Norge Fred vil blomstre når kjærlighet og rettferdighet gjennomsyrer verden Erkebiskop Oscar Romero Kapittel 2. Hva vil vi? Visjon og misjon 2.1. Visjon Caritas Norges visjon samsvarer med visjonen til Caritas Internationalis. Vår visjon er en kjærlighetens sivilisasjon som innebærer en verden som gjenspeiler Guds rike, der rettferdighet, fred, sannhet, frihet og solidaritet råder der den overordnede verdi er menneskets verdighet, fordi mennesket er skapt i Guds bilde der ekskludering, diskriminering, vold, intoleranse og nedverdigende fattigdom ikke lenger finnes der jordens goder deles av alle der hele skaperverket tas vare på til beste for kommende generasjoner der alle har mulighet til å realisere sitt menneskelige potensiale som aktive deltakere i et globalt fellesskap 2.2. Misjon Caritas Norge vil bidra til å forandre verden gjennom å legge til rette for karitativt arbeid i menigheter i Norge, arbeide blant fattige i Sør, og drive talsmanns- og informasjonsarbeid. Vi vil nå vår visjon ved: å være en solidaritetsorganisasjon som ved hjelp av Den katolske kirkes sosiallære og de universelle menneskerettighetene skal påvirke samfunnsutviklingen ute og hjemme å inspirere katolske menigheter og organisasjoner til sosialt arbeid i Norge å være et profesjonelt redskap som fremmer Kirkens sosiale ansvar i Nord og Sør å samarbeide i partnerskap for å lindre nød, bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling og fremme fred og rettferdighet å tilrettelegge for at fattige kvinner og menn skal ha en stemme i beslutningsprosesser som angår deres framtid å fremme forebygging av hiv og hindre utvikling av aids å kjempe for at mennesker som rammes av hiv og aids skal få et liv i verdighet å kjempe for likeverd og likestilling mellom kvinner og menn å kjempe for frihet fra vold og undertrykkelse å støtte Den katolske kirkes innsats for fredsbygging og forsoning i konfliktherjede samfunn å støtte kampen for å ivareta det lokale og globale miljøet å forebygge naturkatastrofer og konflikter å fremme kunnskap og vilje til endring av urettferdige strukturer både i og mellom Nord og Sør 2

7 Handlingsplan for Caritas Norge Jeg tror på alle mennesker som mennesker, på at en urettferdig orden er uorden I Ditt nærvær, St. Olav Forlag, Kapittel 3. Hva tror vi på? Verdier og prinsipper 2 Caritas verdier og prinsipper bygger på Caritaspartnerskapet som handler om hvordan forskjellige aktører sammen kan gjennomføre Kirkens sosiallære i praksis med henblikk på å lindre nød og å skape rettferdighet. Caritaspartnerskap er en allianse mellom medlemmer i Caritas-nettverket og likesinnede organisasjoner som uttrykker solidaritet blant mennesker i Sør og Nord. Vi anerkjenner alle kvinner og menn som del av et globalt samfunn bygget på gjensidig avhengighet og demonstrerer et dypt engasjement for sosial rettferdighet og forrang for de fattige. Partnerskap er mer enn en arbeidsform for Caritas Norge. Det dreier seg om identitet, forståelsen av roller og relasjoner og ikke minst solidaritet i praksis. Caritaspartnerskap uttrykker en gjensidighet i samarbeidet mellom Nord og Sør i vårt katolske nettverk. Vi i Nord er avhengige av Sør for å kunne bidra til utvikling og samfunnsendring. Sør er likedan avhengig av Nord for å kunne gjennomføre en slik samfunnsendring. I Caritaspartnerskapet stadfestes at vi jobber for samme mål; å fremme Guds rike på jord ; som er å jobbe for mer rettferdige og menneskeverdige samfunn i Nord og i Sør, med fokus der urettferdigheten er størst. Caritas-nettverket er i seg selv en av Caritaspartnerskapets styrker. Nettverket består av 162 nasjonale selvstendige medlemsorganisasjoner som er tilstede i mer enn 200 land og territorier. Gjennom nettverkets om lag bispedømmer og rundt sogn kan Caritas Norge nå ut til lokalsamfunn verden over. Caritaspartnerskap bygger på Den katolske kirkes sosiallære som igjen er et uttrykk for det kristne kall til tjeneste, omsorg og fellesskap for sin neste slik det fremkommer i Bibelen. De grunnleggende verdiene kjennetegner Caritas visjon og danner fundamentet for ethvert partnerskap. Disse er: Menneskets verdighet Mennesket er fundamentet, årsaken og målet i hver sosial institusjon. En av Kirkens viktigste oppgaver er å forkynne og verne om menneskets verdighet, siden mennesket er skapt i Guds bilde. Alle forhold som hindrer mennesker deres grunnleggende rettigheter og goder krenker menneskeverdet, og det er derfor Kirkens og de kristnes oppgave å motarbeide slike forhold. Forrang for de fattige Caritas forplikter seg til å bekjempe den umenneskelige fattigdommen som fratar folk verdighet og menneskelighet. Ledet av Evangeliet arbeider vi for frigjøringen av de 2 Se forøvrig vedlegg 2 om Caritaspartnerskap. 3

8 Handlingsplan for Caritas Norge undertrykte og rettferdig fordeling av jordas gaver, og vi støtter de marginaliserte i deres arbeid for frigjøring og utvikling. Likeverd mellom kjønnene Likeverd mellom kjønnene innebærer et rettferdig og verdig balanseforhold mellom kvinner og menn. Det fordrer fordeling av makt, gjensidig respekt og samarbeid. Sosial rettferdighet Guds rike er bygd på rettferdighet og omsorg. Vi arbeider for å endre de urettferdige strukturene som forårsaker fattigdom, sult, undertrykkelse og brudd på menneskerettighetene. Vi vil fremme de fattiges deltakelse, og ønsker å forandre samfunnet til en kjærlighetens sivilisasjon. Kirkens sosiallære maner oss til å være pådrivere og tilretteleggere for solidaritet, fred og sosial rettferdighet. Solidaritet Solidaritet er verdien som binder oss sammen i en felles visjon om å etablere en verden der alle mennesker mottar det som med rette tilhører dem som Guds sønner og døtre. Solidaritet er også en verdi som gjør Caritas i stand til å være inkluderende og arbeide for og med alle mennesker uavhengig av deres religiøse tro, etniske bakgrunn, politiske overbevisning eller seksuelle legning. Forvaltning av skaperverket til det felles gode Jordens ressurser er gitt av Gud til hele menneskeheten. Kirken utfordrer sterkt de rike nasjoner til å se nærmere på sin ressursbruk. Det er uakseptabelt å opprettholde et system hvor en liten del av menneskeheten forbruker jordens ressurser på bekostning av resten; dette kaller Kirken strukturell synd. Det er helt nødvendig med en lokal og global forvaltning av ressurser og beskyttelse av miljø som sikrer eksistensgrunnlaget også for framtidige generasjoner. Subsidiaritet Subsidiaritetsprinsippet i katolsk sosiallære innebærer at avgjørelser skal tas på det nivå som ligger nærmest mulig de personer avgjørelsen berører. Prinsippet skal sikre den enkeltes også de fattiges rett og mulighet til å påvirke betingelsene for sin tilværelse. 4

9 Handlingsplan for Caritas Norge Hvis økonomiske aktiviteter skal ha moralsk karakter, må de gavne alle mennesker. Den katolske kirkes sosiallærekompendium Kapittel 4. Hva konsentrerer vi oss om? Tematiske satsingsområder Caritas Norge vil fokusere på fem tematiske satsingsområder i handlingsplanperioden 2008 til Disse er: demokrati og menneskerettigheter, likestilling, miljø og bærekraftig utvikling, fred og forsoning, og hiv og aids. Organisasjonen vil fokusere på disse temaene i kommunikasjonsarbeidet, det karitative arbeidet i Norge og utenlandsarbeidet Demokrati og menneskerettigheter 3 Vern av menneskets verdighet er det sentrale i Kirkens sosiallære. I kampen for menneskeverdige leveforhold, spesielt for de svakeste og mest utsatte grupper, er fred og rettferdighet ufravikelige forutsetninger. Kirken ser på demokrati og menneskerettigheter som viktige instrumenter for å verne om livet og menneskeverdet. Millioner av mennesker opplever daglig at deres sosiale, økonomiske eller politiske rettigheter ikke blir respektert og ivaretatt, og de føler avmakt i forhold til politiske prosesser og beslutninger som blir tatt over hodene på dem. Demokrati er altså langt fra oppnådd, og fremdeles gjenstår det å få bukt med de mange hindringer på veien, blant annet fattigdom, urettferdig fordeling, systematiske menneskerettighetsbrudd og autoritære styresett. Caritas Norge har som mål å fremme demokrati bygget på sosial rettferdighet. Dette vil vi oppnå gjennom å gjenvinne folks tro på egen innflytelse, gi støtte til bred deltakelse i beslutningsprosesser, fremme sosial mobilisering og grasrotorganisering og arbeide for å sikre overholdelse av de politiske og sivile så vel som de sosiale, kulturelle og økonomiske menneskerettighetene. Prinsippene om forrang for de fattige og subsidiaritet innebærer at fattigdomsbekjempelse er en innebygd målsetning i kampen for demokrati og forståelsen av et demokratisk samfunn. Arbeidet for demokrati forutsetter dermed endringer i maktforhold til beste for de fattige. Subsidiaritetsprinsippet legger videre føringer for hvordan vi ser på demokrati som noe som må utvikles nedenfra og opp og som tar utgangspunkt i grasrota og lokalsamfunnene. Dette bygger på en anerkjennelse av at samfunnet selv skal være drivkraft i sin egen utvikling. I første omgang vil målet for organisering av grasrota og lokalsamfunn ofte være å få mer kontroll over sin egen hverdag; gjennom selvhjelpsgrupper, kooperativer eller andre felles foretak. Gjennom tiltak for lokalutvikling får deltakerne praktisk trening i organisasjonsliv, samarbeid, problemløsning og utveksling av kunnskap og erfaring. På sikt vil dette igjen føre til at de fattige får økt innflytelse på samfunnet rundt seg. Demokrati finner ikke sted i et nasjonalt vakuum, men er i høy grad avhengig av globale strukturer, internasjonale føringer og utenlandske aktører. Caritas Norge søker 3 Se forøvrig vedlegg 4a temastrategi for demokrati og menneskerettigheter. 5

10 Handlingsplan for Caritas Norge å utfordre de strukturene som i dag truer reelle demokratier og respekt for menneskerettighetene. Caritas Norge vil: styrke sivilsamfunnets bevissthet og kunnskap om demokrati og menneskerettigheter og deres tro på egen mulighet for innflytelse i samfunnet styrke organiseringen av det sivile samfunn styrke marginaliserte gruppers kapasitet til deltakelse, organisering og innflytelse i samfunnet fremme talsmannsarbeid i Sør og i Nord styrke mekanismer for sivilsamfunnets innflytelse og rolle som vaktbikkje fremme bred sosial dialog for en demokratisk utvikling 4.2. Likestilling mellom kvinner og menn 4 Likeverd mellom kjønnene er en grunnleggende verdi for Caritas Norges, og et av våre viktige mål er å jobbe for full likestilling mellom kvinner og menn. Flertallet av verdens kvinner lever i undertrykkelse og fattigdom. De har hovedansvar for familie og de bærer store arbeidsbyrder, også økonomisk, men har samtidig svært begrenset beslutningsmyndighet. Likestilling mellom kjønnene er nødvendig for oppnå Caritas visjon. Kvinners ressurser, erfaringer, prioriteringer og preferanser må legges til grunn på lik linje med menns når samfunn skal bygges og utvikles. Uten at kvinner deltar aktivt på sine egne premisser i samfunnsutviklingen, vil aldri verden kunne realisere sitt samlede utviklingspotensial. Likestilling er en søken etter et rettferdig og verdig balanseforhold mellom kvinner og menn. Det fordrer fordeling av makt, gjensidig respekt og samarbeid. Likestilling kan oppnås dersom både kvinner og menn kjemper sammen for at nedarvede og gjeldende maktstrukturer og kjønnsroller skal endres til det beste for samfunnet som helhet. Caritas Norge vil fremme tiltak overfor både kvinner og menn som gjør det attraktivt og mulig for kvinner å delta aktivt både i utviklingsprogrammer og i samfunnsutviklingen for øvrig. Kvinner og jenter utsettes i stor grad for vold og overgrep både i og utenfor hjemmet. Voldsbruk er ofte forankret i tradisjon og kultur og akseptert som en del av hverdagen både av kvinner og menn. For å få bukt med eksisterende voldskulturer må søkelyset rettes mot både kvinner og menns holdninger til vold. I kampen mot vold er det viktig med informasjons- og holdningskampanjer som har bred deltakelse fra lokalbefolkningen. Samtidig må det arbeides for at retten til frihet fra vold og undertrykking innarbeides i nasjonal lovgivning og respekteres. Caritas Norge vil også sette likestilling i Kirken på dagsorden, både mellom kvinner og menn, og mellom lekfolk og geistlige. Caritas Norge vil: fremme forståelse for likestilling mellom kvinner og menn i våre partnerskap sikre kvinners deltakelse og innflytelse i alle tiltak fremme kvinners innflytelse på samfunnsutviklingen 4 Se forøvrig vedlegg 4b temastrategi for likestilling mellom kvinner og menn. 6

11 Handlingsplan for Caritas Norge bidra til å stoppe vold mot kvinner bedre kvinners og lekfolks stilling i Den katolske kirke hjemme og ute 4.3. Miljø og bærekraftig utvikling 5 Menneskene er satt til å forvalte verdens naturressurser utifra verdiene om rettferdighet, likhet og kjærlighet. Miljøet har ikke en egen stemme. Det har heller ikke de framtidige generasjoner. Det er derfor vårt ansvar som forvaltere å være talsmann for en bærekraftig forvaltning av naturressursene og å sikre beskyttelse av jordas sårbare økosystemer. Det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom målene for fattigdomsreduksjon og en bærekraftig utvikling. Fattigdommen blir ytterligere forverret av forurensningen av luft og vann, rovdriften på naturressurser som skog og ferskvann og de globale klimaendringene som har økt faren for naturkatastrofer betraktelig. Hvis dagens trender fortsetter vil det bli enda vanskeligere for fattige land å komme ut av fattigdomsspiralen. På grunn av de rike lands historiske utslipp av klimagasser og deres kapasitet til handling, bærer disse landene nå et særskilt ansvar for å ta miljøproblemene på alvor og sette nødvendige reformer ut i livet. Det er uakseptabelt at noen land skal fortsette å ha en materiell levestandard som jordens ressurser ikke vil kunne tåle for hele verdens befolkning. Caritas Norge vil fremme en bærekraftig utvikling ved å sette fokus på vår rett og plikt til forsvarlig forvaltning av skaperverket og hensynet til framtidens generasjoner samt oppfordre til lokal, nasjonal og global handling for en rettferdig fordeling og forvaltning av verdens naturressurser. Caritas Norge vil: fremme bærekraftig utvikling og sørge for at miljøhensyn ivaretas gjennom iverksetting av positive miljøtiltak og forebygging av miljøforringelse fremme bevisstgjøringstiltak og talsmannsarbeid for miljø og bærekraftig utvikling fremme lokalt tilpassede og bærekraftige løsninger og produksjonsmodeller basert på lokal kunnskap gi støtte til lokal organisering og nettverksbygging fremme urfolks og kvinners rettigheter til bruk, forvaltning og kontroll over naturressursene støtte opp om forebyggende tiltak mot naturkatastrofer og fremme lokalbefolknings tilpasningsevne til klimaendringene støtte opp om klimagassreduserende tiltak gjennom investering i fornybare energikilder, energisparing og tiltak som kan binde CO2-utslipp 4.4. Fred og forsoning 6 Fred er en forutsetning for en rettferdig utvikling. Den katolske kirke kan spille en unik rolle i fredsbygging og forsoning ved å skape forståelse og dialog og bygge ned fiendebilder. Caritas Norge engasjerer seg i arbeidet for fred og forsoning gjennom direkte programvirksomhet og gjennom talsmannsarbeid for fred både i og utenfor våre programland. 5 Se forøvrig vedlegg 4c temastrategi for miljø og bærekraftig utvikling. 6 Se forøvrig vedlegg 4d temastrategi for fred og forsoning. 7

12 Handlingsplan for Caritas Norge Caritas Norge vil: støtte fredsprosesser der forholdende ligger til rette for at lokal partner kan spille en avgjørende rolle som fredsbygger støtte partnere i å innrette sine freds- og forsoningsprogram slik at disse blir mest mulig effektive støtte opp om og fremme kvinners deltakelse i fredsbyggingsprosesser drive kommunikasjonsarbeid om konflikter, konflikters årsaker og fredsbyggingsprosesser støtte menigheter og katolske partnere i Norge systematisk heve egen kapasitet innen fredsbygging og forsoningsarbeid 4.5. Hiv og aids 7 Bekjempelse av hiv og aids dreier seg både om forebyggende tiltak for å redusere antall nye tilfeller av hiv og å håndtere de mellommenneskelige, sosiale, helsemessige og økonomiske konsekvensene av aids. I lys av de aktuelle globale behovene og de ressursene vi og vårt nettverk rår over, vil vi fortsette å prioritere forebyggende innsats. Vi støtter tiltak for oppfølging av konsekvensene av aids, blant annet behovet for omsorgstjenester for syke, oppfølging av foreldreløse barn, i samarbeid med offentlige myndigheter og gjennom internasjonal samhandling. Forebygging av hiv krever en endring i kjønnsrollemønsteret, særlig menns holdninger til seksualitet og kvinners rettigheter. Kvinners rett til å bestemme over eget seksualliv er mange steder ingen selvfølgelighet. Å endre kvinner og menns holdninger og adferd er viktig for å bedre kvinners situasjon og redusere spredningen av hiv. I kampen for å innføre en allmenn tilgang til medisinsk behandling for de som trenger det, må man unngå å betrakte hiv og aids som utelukkende et medisinsk problem. Retten til et liv i verdighet, fri for ydmykende fattigdom, må inngå som en integrert del av dette arbeidet, samtidig som det er viktig å motvirke at enkelte grupper diskrimineres og ikke får tilgang på medikamenter. Caritas Norge vil: vurdere behovet for spesifikke hiv og aids-komponenter skal vurderes i alle nye programmer fremme opplæring med særlig vekt på kjønnsrollemønsterets betydning på seksuell adferd i alle programmer med spesifikke hiv- og aidskomponenter gjennomføre talsmannsarbeid i alle programmer med spesifikke hiv og aidskomponenter 4.6. Temaår I handlingsplansperioden vil vi fokusere på et prioritert tema hvert år etter følgende plan: Likestilling: 2008 Miljø: 2009 Fred: 2010 Hiv og aids: 2011 Demokrati: Se forøvrig vedlegg 4e temastrategi for hiv og aids. 8

13 Handlingsplan for Caritas Norge Det årlige temaet vil bli vektlagt i vår interne kompetanseheving, kommunikasjonsarbeid, innsamlingsarbeid, det karitative arbeidet og i dialogen med våre partnere Partnerskapsseminarer Partnerskapsseminar er et arrangement der representanter for alle våre hovedsamarbeidspartnere, stab og styre kommer sammen for å knytte bånd, utveksle erfaring, fordype oss i felles tematiske emner og delta på felles opplæringstiltak. Partnerskapsseminarer gir unike muligheter for organisatorisk læring for Caritas Norge som ved å møte representanter for alle våre partnere blir i stand til å forstå fokus og innretting av samarbeidet i det enkelte land. Vi legger opp til bred utveksling av erfaringer blant våre partnere. I handlingsplanperioden vil vi fokusere på utveksling av pedagogisk materiell innenfor våre fem tematiske satsingsområdene. Likeledes vil vi fokusere på utveksling av systemer og metoder for monitorering og evaluering, resultatmåling, konfliktsensitivitet, forebygging av katastrofer samt kobling av nødhjelp til langsiktig utvikling. Vi legger opp til å arrangere to partnerskapsseminarer i løpet av perioden. 9

14 Handlingsplan for Caritas Norge Storverk har han gjort med sin arm, spredt de hovmodige for alle vinder. De mektige har han støtt ned fra tronen, og opphøyet de ringe. De sultne har han mettet med goder, og sendt tomhendt fra seg de rike. Marias høysang Kapittel 5. Hvordan jobber vi i utlandet? Utenlandsarbeid Utenlandsarbeidet kan deles inn i tre hovedområder; langsiktig bistand, nødhjelp og fredsarbeid. Caritas Norge er ikke selv en gjennomførende organisasjon, men jobber gjennom partnere. Caritaspartnerskapets prinsipper og verdier ligger til grunn for alt vårt utenlandsarbeid Langsiktig utviklingssamarbeid 8 Kirken understreker enkeltindividets ukrenkelige verdighet. Likevel krenkes dette menneskeverdet daglig verden over. Urettferdigheten er satt i system gjennom generasjoner. Disse syndige strukturer opprettholder et mindretalls høye levestandard på bekostning av de mange. At folk i Nord i sin uvitenhet og likegyldighet krenker folks verdighet i Sør, krenker også deres egen verdighet. Det langsiktige utviklingssamarbeidet bygger på en rettighetsbasert tilnærming til utvikling. Langsiktig bistand gjennomføres i partnerskap i våre hovedsamarbeidsland. I perioden fortsetter Vietnam, Uganda, Zambia og Honduras å være våre hovedsamarbeidsland sammen med et nytt land i Afrika. Disse fem landene, og nettverksarbeid i regionene, vil utgjøre grunnlaget for samarbeidsavtalen med Norad. I tillegg vil vi i perioden fortsette med egenfinansierte aktiviteter i land der vi har utviklet partnerskap og geografisk kompetanse. Målsetting for perioden: Caritas Norge vil bidra til å endre urettferdige strukturer ved å støtte rettighetsbasert arbeid i langsiktige partnerskap Vi vil oppnå dette ved å: Utvikle Caritaspartnerskap med nasjonale partnere med potensial til å være endringsagenter på nasjonalt og lokalt nivå i utvalgte hovedsamarbeidsland. Bidra til at deltakerne i utviklingstiltak blir i stand til å hevde sine sivile, politiske, sosiale, kulturelle og økonomiske rettigheter. La deltakerne i tiltakene ha reell innflytelse på planlegging og gjennomføring av disse. Styrke grasrotas bevissthet og kunnskap om demokrati og deres evne til mobilisering og organisering for å påvirke sin egen framtid, sitt nærmiljø og landets utvikling. Fremme forståelse for likestilling mellom kvinner og menn, sikre likeverdig deltakelse og innflytelse for kvinner og menn på alle nivåer i alle tiltak. 8 Se forøvrig vedlegg 3a strategi for langsiktig utviklingssamarbeid. 10

15 Handlingsplan for Caritas Norge Vurdere behovet for spesifikke hiv- og aids-komponenter i alle tiltak, fremme forebyggende bevisstgjøring, motvirke stigma og diskriminering, og arbeide for aids-sykes tilgang til medisiner. Fremme en bærekraftig utvikling ved å sette fokus på vår rettighet og plikt til forsvarlig forvaltning av skaperverket og hensynet til framtidens generasjoner, samt oppfordre til lokal, nasjonal og global handling for en rettferdig fordeling og forvaltning av verdens naturressurser. Utvise konfliktsensitivitet i alle tiltak og støtte fredsprosesser der forholdende ligger til rette for at vår partner kan spille en rolle som fredsbygger. I vårt langsiktige utviklingsarbeid bidra til å styrke lokalsamfunnenes motstandsdyktighet mot katastrofer og partneres kapasitet til å forebygge og å håndtere krisesituasjoner. Fremme bruk av deltakende evalueringer for å øke lokale kunnskaper om og eierskap til tiltakene Legge grunnlag for bærekraftige endringer og lokal foranking ved å planlegge en forsvarlig utfasing fra tiltaket starter. Drive aktivt talsmannsarbeid direkte og gjennom Caritas Internationalis og norske nettverk for å påvirke beslutningstakere og myndigheter til å rette opp urettferdige internasjonale strukturer og sikre mer og bedre bistand. Stadig evaluere og forbedre interne forvaltningsrutiner og øke den faglige kunnskapen i stab gjennom kontinuerlig oppdatering, opplæring og erfaringsutveksling. Fremme åpenhet og etterrettelighet i egen organisasjon og hos våre partnere Sikre langsiktig finansiering 5.2. Nødhjelp 9 Caritas Norge responderer på større katastrofer enten som følge av nødhjelpsappell sendt via Caritas Internationalis eller en søknad mottatt direkte fra en lokal Caritasorganisasjon. Caritas-nettverket er avgjørende for vår innsats når det oppstår en humanitær krise. Gjennom de tilstedeværende lokale Caritas kan Caritas Norge nå ut til mennesker i nød verden over. Fordi lokal Caritas er til stede før, under og etter katastrofen har Caritas Norge store muligheter til å styrke lokalsamfunnsdeltakelse og -innflytelse i utforming, gjennomføring og monitorering av nødhjelpsoperasjoner og jobbe for at nødhjelpsoperasjoner kobles til langsiktig utvikling. Alle nødhjelpsoperasjoner bør sikre kvinners deltakelse og beskyttelse av kvinner i henhold til Sikkerhetsrådets resolusjon Målsettingen for perioden: Nødhjelpsprosjekter skal lindre nød og redde liv hos særlig utsatte grupper ved å svare på umiddelbare behov i en krisesituasjon samtidig som Caritas Norge bidrar til å styrke lokalsamfunnenes langsiktige kapasitet og motstandskraft for å unngå krisesituasjoner i framtiden. Dette skal vi oppnå ved at: Partnere kan planlegge og gjennomføre nødhjelpsoperasjoner raskt og effektivt Nødhjelpsoperasjoner koordineres med andre aktører, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lokalbefolkningen skal involveres så tidlig så mulig i nødhjelpsoperasjoner 9 Se forøvrig vedlegg 3b strategi for å koble nødhjelp til langsiktig utvikling. 11

16 Handlingsplan for Caritas Norge Kvinners behov, ønsker og rettigheter er ivaretatt og styrket i nødhjelpsoperasjoner Bærekraftig utvikling fremmes, herunder matsikkerhet, på lang sikt Nødhjelpsoperasjoner innrettes på en konfliktsensitiv måte Forebyggende virksomhet integreres i nødhjelpstiltak Forebyggende hiv-arbeid inngår i nødhjelp Nødhjelpsoperasjoner er miljøsensitive Talsmannsarbeid utføres for å redusere sårbarhet Evaluering og kompetansebygging fremmes 5.3. Fredsarbeid 10 Fredsbygging er et vidt begrep som omfatter alle aktiviteter og tiltak som har som formål å redusere en voldelig konflikt, skape fred og å forhindre at en voldelig konflikt oppstår eller gjenoppstår. Nødhjelpsarbeid og langsiktige utviklingstiltak for å oppnå rettferdighet, sosial velferd og økonomisk sikkerhet er viktige ledd i fredsbygging, og således kan alt arbeid Caritas støtter betegnes som potensielt fredsbyggende innsats. I tillegg støtter vi egne programmer som spesifikt retter seg mot løsning av en pågående eller gryende voldelig konflikt. Egne fredstiltak vil gjennomføres i områder hvor lokal Caritas og/eller Den katolske kirken har en spesiell rolle. Vi vil systematisk utveksle erfaringer mellom våre forskjellige fredstiltak. Caritas Norge vil: støtte fredsprosesser der forholdene ligger til rette for at lokal partner kan spille en avgjørende rolle som fredsbygger støtte partnere i å innrette sine freds- og forsoningsprogram slik at disse blir mest mulig effektive støtte opp om og fremme kvinners deltakelse i fredsbyggingsprosesser drive kommunikasjonsarbeid om konflikter, konflikters årsaker og fredsbyggingsprosesser støtte menigheter og katolske partnere i Norge systematisk heve egen kapasitet innen fredsbygging og forsoningsarbeid 5.4. Samarbeidspartnere i utenlandsarbeidet Foruten våre Caritaspartnere i Sør, har vi følgende partnere i utenlandsarbeidet: Norad er en viktig partner for Caritas Norge innen den langsiktige bistanden., og vi søker å fornye vår samarbeidsavtale med dem for hele handlingsplansperioden. Vi vil i perioden jobbe for en tettere dialog med Norads fagrådgivere om våre tematiske satsingsområder. Utenriksdepartementet er en viktig finansieringspartner for Caritas Norge innen nødhjelp og fredstiltak. Vi vil i perioden opprettholde en løpende dialog med Utenriksdepartementets tematiske og geografiske saksbehandlere og beslutningstakere. Vi vil jobbe for at administrasjonstøtten øker for at vi skal kunne få rom til inngående dialog med gjennomførende partner i nødhjelpsoperasjoner, ivareta vår rolle som kvalitetssikrer og forvalter av nødhjelpsmidler. Vi vil fortsette å jobbe for at Utenriksdepartementet ser verdien av å støtte katastrofeforebyggende tiltak og lokalsamfunnsbasert katastrofeberedskap. 10 Se forøvrig vedlegg 4d temastrategi for fred og forsoning. 12

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste

MENIGHETENS CARITAS. Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste MENIGHETENS CARITAS Organisert diakoni i menigheten Alle er kalt til tjeneste Innholdsfortegnelse 1. Om diakoni og nestekjærlighet 2. Kort om sosiallæren 3. Caritas i menigheten - Menighetens Caritas 4.

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE Dette heftet er et sammendrag av Compendium of the Social Doctrine of the Church utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Den katolske kirkes sosiallære Dette

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Skaperverket tilhører alle

Skaperverket tilhører alle Skaperverket tilhører alle Den katolske kirkes sosiallære om Nord-sør-forholdene Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene Mars 2012 Caritas Norge Innholdsfortegnelse Introduksjon

Detaljer

Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005

Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005 Nr. 3 juni 2006 Avskaff fattigdommen! Caritas Norges årsberetning 2005 Leder K j æ r e l e s e r! Når vi i Caritas snakker om at vi vil forandre verden, mener vi at hver og en av oss har en utfordring

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008)

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innst. S. nr. 233 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innstilling fra utenrikskomiteen om På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Røde Kors-prinsippene

Røde Kors-prinsippene Dette er Røde Kors Røde Kors-prinsippene Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

#tiltjeneste. Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme

#tiltjeneste. Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme #tiltjeneste Ungdommens kirkemøte 2012 28.09-02.10. Hald pensjonat og konferansesenter Agder og Telemark bispedømme 1 UKM 2012 Innledning UKM 01/12 Konstituering og forretningsorden UKM 02/12 Orienteringssaker

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp

Innhold Forsidefoto: Foto: laurie MacGregor/Kirkens nødhjelp ÅRSMELDING 2012 Innhold Styreleders forord 3 Styrets oppsummerende vurderinger I Fem strategiske prioriteringer 4 II Forhold til oppdragsgivere og politiske myndigheter 10 III Interne forhold i Kirkens

Detaljer

Håkon Lorentzen Visjoner og virkelighet Røde Kors: Samfunnsanalyse 2007

Håkon Lorentzen Visjoner og virkelighet Røde Kors: Samfunnsanalyse 2007 Håkon Lorentzen Visjoner og virkelighet Røde Kors: Samfunnsanalyse 2007 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:6 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

Gammelt budskap på nye føtter. DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere.

Gammelt budskap på nye føtter. DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere. Gammelt budskap på nye føtter DFEFs Misjonsstrategi og håndbok for misjonsarbeidere. KRISTI SENDEBUD I VÅR TID 2005-2009 2009-2013 1 Forord: DFEFs misjonsstrategidokument i sin nåværende form ble lagt

Detaljer

Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling

Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling Kjærlighet i Sannhet Om helhetlig, menneskelig utvikling Caritas in Veritate - et sammendrag av sentrale temaer i Pave Benedikts sosialencyklika Innhold Caritas Norge - forord Introduksjon Kap. 1 Budskapet

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer