Ørlandet en studie av natur, næring og lokalsamfunn Ørlandet a stydy of environment, livelihood and people ACTA GEOGRAPHICA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ørlandet en studie av natur, næring og lokalsamfunn Ørlandet a stydy of environment, livelihood and people ACTA GEOGRAPHICA"

Transkript

1 ACTA GEOGRAPHICA Trondheim Serie D, Nr. 10 Series D, No. 10 Feltkursrapporter Field course reports Ørlandet en studie av natur, næring og lokalsamfunn Ørlandet a stydy of environment, livelihood and people Feltkursrapport Geografi mellomfag 2003 Report from Field Course in Geography M.Phil. in Social Change Redigert av Ingebjørg Neeraas Vihovde ISSN Trondheim 2003

2 ACTA GEOGRAPHICA TRONDHEIM Series D, No. 10 ØRLANDET - EN STUDIE AV NATUR, NÆRING OG LOKALSAMFUNN ØRLANDET A STUDY OF ENVIRONMENT, LIVELIHOOD AND PEOPLE Feltkursrapport Geografi mellomfag 2003 Report from Field Course in Geography M.Phil.in Social Change 2003 Redigert av Ingebjørg Neeraas Vihovde

3

4 Forord Denne rapporten er et resultat av et felles feltkurs for mellomfagsstudenter og M.Phil-studenter innen Masterprogrammet M.Phil in Social Change ved Geografisk institutt, NTNU. Formålet med slike årlige og obligatoriske feltkurs er å gi studentene innsikt og trening i praktisk forskningsarbeid. Studentene skal delta aktivt i hele forskningsprosessen knyttet til avgrensning av tema, formulering av problemstilling, planlegging og gjennomføring av datainnsamling, samt analyse av data og utarbeidelse av rapport. Studentene arbeider i grupper som leverer hver sin rapport. For M.Phil studentene, som i hovedsak kommer fra Afrika og Asia, er feltkurset også en nærmere introduksjon til ulike aspekter ved natur, kultur og samfunn i en norsk kommune. Årets mellomfagskull besto av 28 norske studenter. Disse ble fordelt på 6 grupper som studerte ulike tema. Dertil arbeidet en student individuelt på et eget tema. I tillegg deltok 14 M.Philstudenter (finansiert av NORAD og NTNU) som fordelte seg på 3 grupper og tema. Til sammen deltok 42studenter fra ulike nasjoner med variert kulturell bakgrunn. Samarbeidet og gjensidig utveksling av erfaringer studentene imellom fungerte på en utmerket måte. Kurset ble utbytterikt og sosialt integrerende både for norske og utenlandske studenter. Feltkurset ble gjennomført i Ørland kommune, som også var vertskommune for tilsvarende feltkurs våren Kommunen (med nabokommune) har en variert bakgrunn både med hensyn til natur og landskapsformer, næringsliv, sosialt liv og ulike typer samfunnsproblematikk. Ut fra gode feltkurserfaringer forrige år og muligheter for å studere nye tema innen kommunen, ble det rettet en henvendelse til kommunen på nytt. Da kommunen og deres representanter igjen var imøtekommende og velvillige til å ta imot en ny kontingent studenter, ble feltkurset lagt til samme sted. Dette lettet den administrative planleggingen av kurset. Feltkurset ble gjennomført i perioden april Som for forrige år ble kurset begunstiget med utmerket vårvær, som bl.a. bidro til at de utendørs feltaktivitetene ble ekstra givende. Som for forrige år viste kommunen meget stor hjelpsomhet og interesse for våre aktiviteter. Vi vil igjen rette en varm takk til Knut Berg, varaordfører Hans K. Norseth og mange ansatte i kommunen som bisto oss i feltarbeidet. Dette gjelder også representanter for Forsvaret samt mange representanter for lokalbefolkningen som velvillig stilte opp for intervju og samtaler. Hovedansvarlige for opplegg og gjennomføring av feltkurset har for mellomfag-studentene vært førsteamanuensis Stig Jørgensen med meget god assistanse av de vitenskapelig assistentene Marie Opheim og Sveinung Eiksund, samt stipendiat Elin Silnes som bisto i deler av naturgeografi-virksomheten. Hovedansvarlig for mastergradsstudentenes planlegging og gjennomføring har vært Ragnhild Lund med meget god bistand fra førstekonsulent på M.Philstudiet Jorunn Reitan og stipendiat Chamila Attanapola. Grupperapportene ble utarbeidet i de påfølgende ukene. De foreligger samlet både for mellomfagstudenten og M.Philstudentene som kapitler i denne rapporten. Student Ingebjørg Neeraas Vihovde har stått for redigeringsarbeidet og endelig ferdigstilling av rapporten. Både studenter og ansatte håper rapporten vil ha nytteverdi for kommunen og dens innbyggere. Trondheim Stig Jørgensen

5 Innholdsliste: 1 Havbeitelandskapet Studie av næringslivet på Storfosna og Kråkvåg 29 3 Forsvarets internasjonale engasjement 59 4 Miljø og forurensning: Vindmøller Stedsidentitet Strandvoller på Ørlandet Marine avsettinger i Bjugn Drug issue in Ørland Public transportation in Ørlandet Tourism in Ørlandet

6 1 HAVBEITELANDSKAPET EN ALLMENNING I ENDRING Arne Eriksen

7 Ørlandet - en studie av natur, næring og lokalsamfunn. Innholdsfortegnelse: 1.1 Innledning Problemstilling Havbeite Landskapsbegrepet Landskapsendring Metode / datainnsamling Analyse Oppsummering Litteratur Vedlegg

8 Havbeitelandskapet en allmenning i endring 1.1 Innledning Landscape change is seldom a planned process. Instead, it is a mixture of autonomous actions and actions planned by people. Accordingly, the landscape changes chaotically, while at certain times man tries to steer and redirect the evolution by planned actions (Palang et al. 2000). Carl Sauer skriver et sted at geografen må trene sitt morfologiske øye (Sauer). Jeg velger å fortolke dette til å gjelde geografens evne til å observere i felt; ikke bare naturgeografiske fenomener, men landskapets totalitet. Dette understreker at geografi ikke er skrivebordsarbeid og at observasjon, datainnsamling, systematisering og analyse er ferdigheter som må øves opp og utvikles. Dette gjør geografi til et attraktivt fag. Høsten 2002 fulgte jeg kurset Historisk geografi / landskapsgeografi ved Geografisk Institutt, NTNU, og ble ytterligere fascinert av landskap som begrep og studieobjekt. I denne oppgaven gjør jeg et forsøk på å etterleve Sauers råd gjennom å ta utgangspunkt i hvordan en ny produksjonsmåte eller innovasjon nedfeller seg eller materialiserer seg i et spesifikt landskap. Opprinnelig hadde jeg tenkt å bruke mellomfagsfeltkurset i geografi til å sette meg inn i kystsoneplanlegging, men gode råd satte meg på andre tanker 1. Utnyttelse og planlegging av kystsonen ligger likevel som en ramme om det som ble tema: Havbeite. 1.2 Problemstilling Våre nære sjøområder har alltid vært mulighetenes landskap. Steinaldermennesket utnyttet ressursene på kysten. Fiskeri har vært og er viktig for bosetning og sysselsetting. På tallet fant vi olje i Nordsjøen. De siste 30 årene har også havbruk spesielt lakseoppdrett fått en viktig betydning, og oppdretts- og produksjonsanlegg er blitt nye innslag i kystlandskapet. Havbruksinnovasjonen ved inngangen til et nytt årtusen er havbeite utsetting og gjenfangst av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder til næringsformål. Havbeite foregår på havbunnen og mange vil i utgangspunktet tenke at slik aktivitet ikke har landskapsmessige konsekvenser. Men er dette riktig? Er ikke en slik konklusjon bare en konsekvens av at vi ofte tenker på landskap som jord og fjell, og at vi ikke trekker inn kulturelle, sosiale, økonomiske og psykologiske elementer i landskapsbegrepet? Å se på sjøområder som landskap som påvirkes av kulturelle (menneskelige) aktiviteter kan altså virke som en uventet innfallsvinkel. Havflate, sjø og vann inngår som delmengder i et helhetlig landskapsbilde, men vi tenker sjelden på landskap med utgangspunkt i sjøområdene. Dette reflekteres også i plansammenheng der vi har lang tradisjon og mange modeller for planlegging på landjorda, mens vi bare er i starten når det gjelder planlegging i sjø (Hordaland fylkeskommune 2001). Sjøområdenes romlige karakter åpner imidlertid for spennende problemstillinger og utfordringer både i forhold til forskning, forvaltning og bruk/vern. 1 Diskusjon med kystsoneplanlegger og geograf Inge Døskeland, Hordaland fylkeskommune 7. mars

9 Ørlandet - en studie av natur, næring og lokalsamfunn. Sjøområdene er tredimensjonale. De består av havoverflate, vannmasser og havbunn. Sjøområdenes grenser er bokstavelig talt flytende. Dette gjelder både territorielle avgrensinger mellom administrative områder som kommuner og fylker og grenser mellom sjø og land. Sjøområdene er del av en kontekst de må sees i sammenheng med de landskapstypene som omgir dem for eksempel kyst- og fjordlandskap. Sjøområdene er en del av vår identitet. Kystkultur og fiske er forankret i menneskene som bebor vår lange kyststrekning. Havbeite åpner altså nye muligheter for å utnytte sjøens ressurser, og innovasjoner i form av ny næringsvirksomhet kan innebære endringer i (kultur)landskapet eller utforming av nytt kulturlandskap. Spørsmålet er: Kan slike landskapsendringer forutsies og planlegges eller skjer utvikling relativt kaotisk slik som innledningssitatet indikerer? I denne oppgaven vil jeg forsøke å belyse mulige landskapsmessige konsekvenser av havbeite som næringsvirksomhet gjennom følgende problemstilling: Kan ny næring endre kulturlandskapet? Landskapsmessige konsekvenser av havbeite / kamskjellproduksjon. 1.3 Havbeite Havbeitevirksomhet er utsetting og gjenfangst av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder til næringsformål. Virksomheten omfatter ikke utsett av fisk eller andre marine organismer enn de ovennevnte, men er en alternativ produksjonsform for et begrenset utvalg av stasjonære organismer som lever på havbunnen. I første omgang er havbeite mest aktuelt for hummer og kamskjell. (Fiskeridepartementet 2002). Norge har naturgitte forutsetninger for kamskjellproduksjon. Stort kamskjell (Pecten Maximus) finnes i store mengder i vill tilstand, og det høstes årlig rundt 1500 tonn ville skjell. De største kjente forekomstene finnes på Trøndelagskysten. I øyriket Froan vest for Fosen høstes det årlig 500 tonn ville kamskjell innenfor et område på 500 km² (Strohmeier et al. 2002). Havforskningsinstituttet i Bergen har estimert arealbehovet for produksjon av kamskjell i havbeite til fra 100 til 500 mål for å oppnå et produksjonsvolum på mellom 25 og 250 tonn til en omsetningsverdi mellom 0,5 til 5,0 millioner kroner. Det er store usikkerhetsmomenter her, og variasjonene er spesielt knyttet til produksjonstid, lokalitetenes egnethet, tetthet av skjell og predatorkontroll. Men hvis 3 % av de nevnte sjøområdene i Froan kan brukes til havbeite etter kamskjell kan det gi en årlig produksjon på om lag tonn ved en produksjonstid på to år i havbeite. Verdien av en slik produksjon vil være 150 millioner kr. pr. år. I følge Bergens Tidende (Oppegård 2003) har Havforskningsinstituttet i Bergen / Universitetet i Bergen hatt flere prosjekt knyttet til utvikling av havbeite. Dette har også ført til kommersiell aktivitet. Scalpro AS på Sotra vest for Bergen er i dag det eneste klekkeriet som leverer skjell til havbeite i Norge. I 1999 leverte Scalpro to millioner yngel til dyrkere. Det finnes videre 12 dyrkere som er aktive i kamskjellnettverket FRESA. 10

10 Havbeitelandskapet en allmenning i endring Kort sagt foregår i dag kamskjellproduksjon i havbeite slik (Oppegård 2003): Stamskjell samles inn. Stamskjell utsettes for temperatursjokk for å få dem til å gyte. Eggene klekkes til en frittsvømmende larve som trenger tre-fire uker før den forvandles til et bunnlevende minikamskjell. Når skjellene er 15 millimeter høye kan de plasseres ut på havbunnen, men de er da svært utsatt for å bli spist av krabbe og sjøstjerne. Mellomkultur er derfor å anbefale inntil skjellene er 50 millimeter. Helland skjell AS på Radøy har nå testet gjerder på havbunnen som beskyttelse mot krabbe. Dette har vist seg svært effektivt, og dette innebærer at skjellene kan settes tidligere ut. Kamskjell høstes ved dykking. Produksjonen av kamskjell i havbeite er enda minimal. Dette reflekteres også gjennom lovgivningen. Lov om havbeite trådde i kraft 1. januar Loven er en fullmaktslov, og ingen har foreløpig fått konsesjon for havbeite med hjemmel i loven (Leikvoll 2003). Dette skyldes blant annet at Fiskeridepartementet nå har ute på høring et forslag til midlertidig forskrift om tildeling, etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved havbeitevirksomhet. Viktige elementer i denne forskriften er (Leikvoll 2003): - Havbeite omfatter både fritt utsett av skjell og skjell i anlegg på sjøbunnen - Det kan gis tillatelse til foring - Antallet konsesjoner skal begrenses i startfasen for å sikre en forsiktig utvikling i forhold til o miljø o utøving av allemannsretten o andre næringsinteresser - Konsesjoner skal spres geografisk og på ulike aktører Forskriften stiller noen ufravikelige krav til konsesjonstildeling som er tuftet på Havforskningsinstituttets anbefalinger (Fiskeridepartementet 2002, Leikvoll 2003, Strohmeier et. al. 2002): - Det skal ikke gis konsesjon dersom det kan være fare for skadelige virkninger på miljøet. Med dette menes spesielt skader på det biologiske mangfoldet, økologisk ubalanse eller spredning av sykdommer - Det kan bare gis konsesjon for anlegg som driver på stedegne stammer. Dette betyr at Hordalandsskjell ikke kan settes ut i Trøndelag og omvendt. Det er altså behov for klekkerier flere steder i landet eller klekkerier som kan håndtere stammer fra flere steder samtidig - Søkeren må kunne dokumentere miljøtilstanden på den aktuelle lokaliteten En av de mest kontroversielle delene av forskriften og dermed også knyttet til havbeite som næring er at konsesjonshaver får en eksklusiv rett til gjenfangst av både de utsatte og de ville organismene av samme art i den tildelte lokaliteten (Fiskeridepartementet 2002). Dette innebærer noe prinsipielt nytt i norsk fiskerirett (Leikvoll 2003) der allemannsretten har vært et grunnleggende prinsipp. Fiskeridepartementet sier likevel i høringsbrevet: I forhold til allemannsretten skal det ved avgjørelse om tillatelse skal tildeles tas vesentlig hensyn til eventuelle begrensninger i utøvelsen av allemannsretten som en konsekvens av virksomheten. Det må imidlertid fremheves at det antas at havbeite bare i liten grad vil ha betydning for utøvelse av allemannsretten. Tradisjonelt fiske vil i stor grad kunne fortsette som før, men med visse begrensninger i redskapsbruk i lokalitet og buffersone til et 11

11 Ørlandet - en studie av natur, næring og lokalsamfunn. havbeiteområde Ferdsel og friluftsliv vil i liten grad bli berørt. (Fiskeridepartementet 2002 s.2). Forskriften spesialiserer relativt detaljert hvilke redskaper som ikke kan benyttes av andre i et havbeiteområde. Dette gjelder for eksempel trål, line og bunnredskaper som garn og teine. Når en gjennomgår forskningsrapporter, offentlige dokumenter og avisartikler om havbeite får en et bilde av en næring som absolutt må sies å være i støpeskjeen. Noen få produsenter er kommet i gang med forsøksproduksjon. Det jobbes med å få fram gode data knyttet til stamskjell, bonitet i ulike områder og oversikt over lokaliteter som kan tenkes brukt til havbeite. Offentlige myndigheter er forsiktige regelverket er nytt og helt uprøvd. Dette innebærer stor grad av usikkerhet også i forhold til hvordan havbeitelandskapet vil se ut. Skjellmarkedet særlig i Europa er imidlertid svært lovende. I følge næringen er vekstpotensialet for havbeite nærmest astronomisk (Oppegård 2003). Vest-Europa importerer tonn skjell årlig og har behov for mye mer. Likevel er det vanskelig å få finansiert oppstart av havbeite etter kamskjell (Furnes 2003). Det er viktig å understreke at vi snakker om et kresent skjellmarked som vil ha ferskvare. Fra høsting til levering snakker vi om et tidsrom på omkring 48 timer. Dette gir selvfølgelig betydelig utfordringer knyttet til infrastruktur og logistikk. Oppsummert kan vi altså si at havbeite som innovasjon er i sin spede begynnelse og karakteriseres av - produksjonsmessige utfordringer - forvaltnings- og planrelaterte utfordringer - markedsmessige utfordringer Figur 1: Fosenfjellet. Kalkholdig konglomerat. Devon. 12

12 Havbeitelandskapet en allmenning i endring 1.4 Innovasjon og landskapsendring noen teoretiske betraktninger Jørgen Amdam (2000) har pekt på at nyskaping og omstillingsevne i næringslivet i en region er avhengig av forhold i det sivile samfunnet, i offentlig virksomhet og i næringslivet. En regions evne til å møte nye utfordringer er særlig knyttet til hvordan disse aktørene i fellesskap klarer å produsere og nyttiggjøre seg konkurransedyktig kunnskap. Havbruk i Norge har vært en næring preget av endring og ekspansjon de siste 30 år. To spesielle innovasjoner ved tiårsskiftet 1960/70 la grunnlaget for den suksessen som havbruksnæringen har hatt (Berge 2000): - overgang fra produksjon i landbaserte damanlegg til sjøbaserte merdbruk - oppdrett av laks Disse innovasjonene var lokalt basert med utgangspunkt i tradisjonell fiskeriteknologi og erfaringsbasert kunnskap. Innovasjonene kom også på et tidspunkt da kyst- og fiskerinæringen hadde tilgjengelig kapital for omstrukturering. Mange lokale småforetak gikk i gang med oppdrett, og de lærte av hverandre gjennom lokale nettverk. Havbruksinnovasjonene vokste med andre ord ut av lokalsamfunnet langs kysten og var frontet av noen meget synlige pionerer for eksempel på Hitra (Berge 2000). Som vi har sett i kap. 3 er havbeite ennå i støpeskjeen. Havbeite er en nyskapning. Suksessen vil avhenge av i hvilken grad havbeite blir en del av kystlandskapet og kystkulturen. Eller sagt på en annen måte: Når vi kan snakke om havbeitelandskap og havbeitekultur er innovasjonen integrert. Det er langt fram dit Landskapsbegrepet Formålet i denne oppgaven er som nevnt innledningsvis å se nærmere på om landskapsmessige konsekvenser av innovasjoner kan forutsis og planlegges. Det krever en drøfting av hva landskap er. I denne oppgaven vil landskap bli forstått som kulturlandskap dvs landskap som er påvirket av menneskelig aktivitet, men jeg ønsker en bred forståelse av kulturlandskapet. Følgende definisjon utformet av Michael Jones (1988) fanger mange av de elementer jeg er ute etter når innovasjoner skal leses inn i landskapet: Med begrepet kulturlandskap forstår jeg det fysiske miljøet som det er påvirket og omformet av menneskelig aktivitet. Som sådant er kulturlandskapet et resultat av eller et visuelt uttrykk for endringsprosesser i samfunnet gjennom tidene. Men kulturlandskapet er også noe mer: Det er en ressurs i seg selv, noe som oppfyller ulike behov hos mennesker. Kulturlandskapet er videre ikke bare en økonomisk ressurs.men det betyr også noe for mennesker i andre sammenhenger: Det kan være en økologisk ressurs, en estetisk og rekreasjonsmessig ressurs, en vitenskapelig og pedagogisk ressurs eller en identitetsmessig ressurs. 13

13 Ørlandet - en studie av natur, næring og lokalsamfunn. Denne typen helhetlige tilnærminger til landskapet får konsekvenser også for hvordan vi analyserer og planlegger endringer i landskapet. Vi kan ikke bare ta hensyn til de visuelle og topografiske formene. Vi må også være opptatt av hvordan landskapet oppleves av den enkelte, hvordan landskapet brukes og hvilke rammebetingelser endringer skjer under Landskapsendring Michael Jones har utviklet en modell (figur2) som fanger opp ulike tilnærminger til landskapsendringer (Jones 1998). Jones sitt poeng er at forklaring på landskapsendringer må søkes på ulike nivå: Intensjonelle forklaringer (motiv) som vektlegger hvordan landskapet er et resultat av individuelle behov, ideer, motiv og handlinger. Funksjonelle forklaringer (mekanisme) som vektlegger hvordan landskapet endres som et resultat av både interaksjonen mennesker seg i mellom og deres interaksjon med sitt fysiske miljø i utførelsen av bestemte funksjoner. Form blir her sett på som et utslag av funksjon (Jones 1998). Strukturelle forklaringer (kontekst) som vektlegger landskapsendring som en konsekvens av økonomiske forhold, makt og politikk. Figur 2: Ulike måter å forklare oppkomsten og endringer i landskapsformer. Kilde: Jones Modellen viser også at det er en sammenheng mellom de ulike nivåene. Litt fortettet kan vi si at individuelle aktører produserer / handler med bakgrunn i sine omgivelser og innenfor en samfunnsmessig ramme som i sin tur er viktig for individets dannelse og verdigrunnlag. I en gjennomgang av nyere kulturlandskapsforskning hevder Lønning (2001) at den dominerende måte å tilnærme seg dynamikken i kulturlandskapet har vært tuftet på svært enkle begrep om naturlige effekter versus menneskelige effekter. Han mener at det må reises krav om holistiske perspektiv og modeller, som kan bygge inn kulturelle / menneskelige dimensjoner og behov på en bedre måte. 14

14 Havbeitelandskapet en allmenning i endring Lønning (2001) har demonstrert hvordan disse perspektivene kan integreres i en modell eller sjekkliste (figur 3) som får fram elementer som bør vektlegges av et forvaltningsregime som har som formål å fremme helheten i landskapet. Modellen kan også brukes for å presisere hva som bør vektlegges når vi søker etter mulige landskapsmessige konsekvenser av havbeite som ny næringsvirksomhet. Utgangspunktet for modellen er at landskapet er i bruk. Vi vil videre være opptatt av landskapskvaliteter på tre nivå: det fysiske, det sosiale og det kulturelle. I tabellen inngår noen kvalitetsvariabler for hvert nivå. Kvalitet på det fysiske og Kvalitet på det sosiale miljø Kvalitet på det kulturelle biologiske miljø miljø Abiotisk miljø Økologi Økonomi Sosiologi Psykologi Landskapsgeografi Rent miljø Artsmangfold Godt havbeite Trivsel og Respekt for Mangfold og Regional burde lønne optimisme land-skapets sammen-heng bærekraft Husdyr- seg lokalt naturgitte i forhold til Produk- sjon hold tilpasset Kunnskap om karakter / ulike bygd på landskapet og havbeite omsorgs-full landskapstradisjon dyrenes behov God kommunikasjon pleie av landskapet Opp-levelse element Historisk sammenheng, mellom produ-senter av landskapet som historisk, kontinui-tet i og samfunnet helhetlig og bruken av naturlig landskapet Til-gjengelig kulturlandskap Figur 3: Krav til et helhetlig kulturlandskap. Tilpasset etter Lønning Jones og Lønning gir oss altså følgende innspill til å vurdere mulige landskapsmessige konsekvenser av havbeite som næring: Forklaringene kan være av både intensjonell, funksjonell og strukturell karakter. Vi bør undersøke hva endringene vil ha å si for kvaliteten på det fysiske, sosiale og kulturelle miljø. En slik helhetlig landskapsanalyse forutsetter at informasjon hentes fra ulike kilder perspektivet må være tverrfaglig og reflektere ulike typer kunnskap. Både forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap vil være relevant. Og siden vår opplevelse av landskapet i stor grad er tuftet på subjektive og individuelle verdier og holdninger blir også det personlige viktig. Sagt på en annen måte: Hadde vi vært i en planleggingssituasjon burde det være et krav at det skulle være bred deltagelse i planprosessen. I dette feltarbeidet blir derimot samtale og kommunikasjon med noen nøkkelinformanter viktig i tillegg til litteraturgjennomgang og egen observasjon. 15

15 Ørlandet - en studie av natur, næring og lokalsamfunn. 1.5 Metode / datainnsamling Mellomfagsfeltkurset 2003 hadde Ørland kommune i Sør-Trøndelag som geografisk ramme. Havbruk har tradisjon i dette området. Og som nevnt i kap. 3 er denne delen av Trøndelagskysten en av de beste forekomstene for ville kamskjell i Norge. Her er også en betydelig fangst av kamskjell. Min intensjon ble derfor å se på om det var mulig å finne spor av havbeiteaktivitet i Ørland kommune og deretter vurdere de lokale landskapsmessige konsekvensene av slik aktivitet. Siden jeg er fjernstudent ved Geografisk institutt har jeg fått anledning til å arbeide med denne oppgaven uten å være del av en gruppe. Dette forhold og tiden til disposisjon - betyr at jeg har måttet gjøre avgrensninger i datainnsamlingen. Jeg har valgt en kvalitativ innfallsvinkel med vekt på det deskriptive og i beskjeden grad det eksplorative. Det finnes flere kilder til kvalitativ forskning (Lægran 2002): Observasjon som egner seg best når en er opptatt av hva folk faktisk gjør. Intervju når en er opptatt av forståelse. Bilde, tekst, registreringer i landskapet når en ønsker å vise hvordan noe kommer til uttrykk. Jeg har valgt å hente inn data på tre ulike måter: 1. Dokumentanalyse. a. Fakta om havbeite og konsekvenser av havbeite på det fysiske og biologiske miljø. b. Teori omkring landskapsendring 2. Landskapsmessig SWOT-analyse. En SWOT-analyse går ut på å få sentrale informanter til å vurdere styrker og svakheter / muligheter og trusler knyttet til en gitt problemstilling. Hvem som er sentrale informanter må avgjøres / avgrenses i forhold til det aktuelle tema. Utfordringen er om lag den samme som når en skal velge ut deltagere til kvalitative intervju. The aim,, in recruiting informants for interview is not to choose a representative sample, rather to select an illustrative one. Choosing who to interview is therefore often a theoretically motivated decision. (Valentine 1997). 16

16 Havbeitelandskapet en allmenning i endring Positiv Nå Styrke (Strength) Framtid Muligheter (Opportunities) Negativ Svakheter (Weakness) Trusler (Threats) Figur 4: SWOT-analyse (Amdam & Amdam 1990). Ideelt gjennomføres en SWOT-analyse som en idédugnad hvor informantene samles og gir sine bidrag i en prosess der det i tillegg til å komme med innspill også er mulighet for dialog mellom informantene. Prosessen kan være helt åpen eller mer eller mindre styrt. Styringen er avhengig av hvor detaljert problemstillingen er utformet. Innspillene grupperes i en firefeltstabell som figur 4. I denne oppgaven har jeg forsøkt å strukturere informantenes synspunkt i tråd med SWOTmodellen, Det vil si at jeg har vært opptatt av å få tak i styrker/svakheter og muligheter/trusler knyttet til havbeite som innovasjon. Jeg har delvis gjennomført egne intervju, og delvis deltatt i en annen gruppes feltarbeid. For å få fram synspunkt fra offentlige myndigheter og aktuelle næringsorganisasjoner på regionalt nivå intervjuet jeg to sentrale medarbeidere i HASUT i Trondheim. HASUT (Havbruk, Areal, Samordning og Utvikling i Trøndelag) er et regionalt samarbeidsprosjekt med ansvar for utvikling av havbruk i Trøndelag. Lokalt i Ørland kommune pekte øyene Kråkvåg og Storfosna seg ut som feltarbeidsområde jfr. figur 5. I følge fjorårets feltkursrapport (Bjørke 2002) var det her både innovative miljø og havbruk. I tillegg kunne jeg delta i deler av feltarbeidet til en annen studentgruppe. Utvalget av informanter ble slik sett styrt av andre, men representerte både genuin lokal kunnskap om disse øysamfunnene og kunnskap knyttet til lokal næring og næringsutvikling. 17

17 Ørlandet - en studie av natur, næring og lokalsamfunn. Kråkvåg Garten Figur 5. Feltkursområdet. Kartkilde: HASUT. 2 I tillegg fikk jeg anledning til å delta i M-phil-studentenes besøk på øya Tarva i Bjugn kommune. Dette ble en referanse i forhold til Kråkvåg / Storfosna. 2 Kartet er et eksempel på hvordan HASUT tar i bruk kart og geografiske informasjonssystemer for å presentere viktige plandata innen havbruksnæringen. 18

18 Havbeitelandskapet en allmenning i endring Landskapsobservasjon Storfosna / Kråkvåg Figur 6. Utsikt fra Fosenfjellet 158 moh. I forgrunnen Storfosna og bak sees Kråkvåg. Vi ser også det pågående arbeidet med broforbindelsen mellom øyene. Første dag på Kråkvåg (7. april 2003) ble vi tatt med på båttur på Kråkvågsvaet for å se på byggeprosjektet som skal sørge for broforbindelse mellom Kråkvåg og Storfosna. For å få et oversyn over øysamfunnene gikk jeg dagen etter (8. april 2003) til topps på Fosenfjellet på Storfosna. Under hele feltarbeidet ble fotoapparatet flittig brukt som dokumentasjon. Datainnsamlingen i denne oppgaven kan særlig kritiseres ut fra to forhold: For det første er antallet informanter lite og noe tilfeldig valgt. Arbeidet mitt avslørte imidlertid raskt at det ikke finnes havbeiteprosjekter i Trøndelag. Jeg ble derfor mer opptatt av om mulige forutsetninger for å adaptere innovasjoner som havbeite var til stede. For det andre har jeg ikke hatt mulighetene til å samle informantene for å prioritere hva som bør synliggjøres gjennom SWOT-analysen. Det har altså vært min oppgave å trekke ut de temaene som jeg mener best kan illustrere et framtidig havbeitelandskap. Den endelige SWOT-analysen er altså et produkt av mine vurderinger med utgangspunkt i informantenes innspill. 1.6 Analyse La meg slå det fast med en gang. Ingen driver med havbeite i Trøndelag pr. april Selv om noen presseoppslag i Bergens Tidende og Dagens Næringsliv indikerer at vi har med en næring å gjøre med finansieringsproblemer er sannheten at vi foreløpig bare ser noen svake konturer omkring et potensielt nytt område for norske kystsamfunn. Dette betyr at de 19

19 Ørlandet - en studie av natur, næring og lokalsamfunn. landskapsmessige konsekvensene av havbeite også blir utydelige, men vi kan gjøre noen resonnementer om hva som kan komme. Dagens landskap på Kråkvåg / Storfosna domineres av mennesker som trives i sitt lokalmiljø, som føler at de har lykkes og har noe å vise fram. Her er gjennomgangstonen at ingenting er umulig. Et eksempel på dette er at lokale krefter slo seg sammen, dannet ferjeselskap og overtok konsesjonen da Fosen Trafikklag ville redusere rutetilbudet. Et annet eksempel er broen over Kråkvågsvaet hvor det kan stilles spørsmål både ved de samfunnsøkonomiske vurderingene, og det prinsipielle ved å tillate et slikt prosjekt i et fuglefredningsområde. Ramsarsekretariatet i Sveits advarte mot byggingen, lokalbefolkningen ønsker broen, og ser det som en bragd at den nå kommer på plass. Det understrekes i samtaler at det egentlig er naturstridig at disse øyene er slike levende lokalsamfunn. Enkeltpersoner evne til nyskaping holdes fram som en viktig verdi. Figur 7. Dike og nydyrking på gammel strandflate. Kråkvåg. I bakgrunnen sildefabrikken til Bjørntvedt Pelagic. Kråkvåg og Storfosna består geologisk av et kalkrikt konglomerat fra Devon jfr. figur 1. Dette gir gode vilkår for landbruk, og gårdsbrukene er store. Det har også blitt drevet nybrottsarbeid ved bygging av diker og oppdyrking av strandflater. Det produseres fôr som nyttes i kjøtt- og melkeproduksjon. Øyene er mer oppdyrket og utnyttet enn en skulle forvente. Landskapet preges også av fiskeindustri. På Kråkvåg finnes en sildefabrikk. Det drives rederi med drift av brønnbåter som frakter levende fisk for oppdrettsnæringen. Forekomstene av kamskjell og krabbe er store og det gjøres gode fangster. Her er imidlertid ikke lokalbefolkningen involvert. Det finnes flere lakseoppdrett på øyene, og det jobbes med nye produkter. Ved besøket på Tarva kunne jeg observere den første merden i området som skal nyttes til torsk. Første leveranse av småfisk kommer i juni

20 Havbeitelandskapet en allmenning i endring Figur 8. Opptak av skjellsand nord for Garten. Sjøområdene rundt øyene er gode lokaliteter for skjellsand, og jeg observerte opptak av skjellsand på ferjeturen Garten Storfosna. På Kråkvåg har forsvaret bygget et fort for om lag 15 år siden. Aktiviteten ble nedlagt på nittitallet og interessenter på Kråkvåg er nå i dialog med forsvaret om overtakelse av anlegget. En ser for seg at fasilitetene kan utnyttes til turistformål. Hva kan så informantene bidra med når det gjelder å sette navn på hva som kunne stimulere til utvikling av havbeite i dette området. Jeg har forsøkt å oppsummere de viktigste innspillene i figur 9. 21

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Utsikten fra Ny-Ålesund

Utsikten fra Ny-Ålesund ACTA GEOGRAPHICA Trondheim Serie D, Nr. 4 Series D, No. 4 Feltkursrapporter Field course reports Utsikten fra Ny-Ålesund Rapport fra hovedfagsfeltkurs i geografi 2001 Redigert av Hans Martin Seip ISSN

Detaljer

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby FoU-rapport nr. 2/2001 Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby James Karlsen og Anne Kirsti Ryntveit Tittel Forfattere

Detaljer

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz

Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E. Barbro S. R. Naustvik, Marit Leines og Tonje Prytz Motivasjonsfaktorer blant kvinnelige entreprenører: Hva er de viktigste motivasjonsfaktorene blant kvinnelige entreprenører ved oppstart av egen bedrift? Entreprenørskap og Småbedriftsledelse EK 206E Barbro

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommu unikasjon i byggep prosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Rapport 25/2011 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver

Detaljer

Norske fiskerier mot 2020 Verdier og strategier

Norske fiskerier mot 2020 Verdier og strategier Norske fiskerier mot 2020 Verdier og strategier Endelig sluttrapport for prosjektene En verdivurdering av norske fiskerier mot 2020 og Verdier og strategier for norske fiskerier Skrevet av Ellen-Marie

Detaljer

Hva skal du bli når du blir stor, da?

Hva skal du bli når du blir stor, da? Martin F. Svarva Hva skal du bli når du blir stor, da? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom sosial bakgrunn, fremtidskonstruksjoner og utdannings- og yrkesvalg blant ungdom Masteroppgave i sosiologi

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

STYRING, KONTROLL OG TILSYN VED ANBUD

STYRING, KONTROLL OG TILSYN VED ANBUD Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelse Mæhlum, Nina H. og Norberg, Inger Johanne STYRING, KONTROLL OG TILSYN VED ANBUD fra politisk vedtak til profesjonelt mudder Årsstudium deltid, Organisasjon og

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR HAVBEITE MED KAMSKJELL I NORGE

STRATEGIPLAN FOR HAVBEITE MED KAMSKJELL I NORGE STRATEGIPLAN FOR HAVBEITE MED KAMSKJELL I NORGE BRANSJENOTAT Hanne Skjæggestad og Thorolf Magnesen 2006 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for biologi Innhold 0 Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter

Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter NORDLANDSFORSKNING NF-arbeidsnotat nr. 1008/2005 Har du en god idé? Idéskaping i ungdomsbedrifter N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no

Detaljer

Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen

Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen Entreprenørskap og sted av Brynjar Ellingsen Masteroppgave i Marin Bedriftsledelse (30 stp) Institutt for samfunns- og markedsfag Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø Mai 2007 Forord Studietiden

Detaljer

En analyse av effektene av. Innovasjon Norges etablerertilskudd

En analyse av effektene av. Innovasjon Norges etablerertilskudd En analyse av effektene av Innovasjon Norges etablerertilskudd FORSKNING VERDI- SKAPNING GRÜNDERE INNOVASJON NORGE SYED FAHER ABBAS MASTEROPPGAVE I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON UNIVERSITETET I STAVANGER DET

Detaljer

Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa?

Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa? Hvordan opplever skoleledere sammenhengen i grunnopplæringa? - en fenomenologisk studie basert på samtaler med tre rektorer i videregående skole og tre i grunnskolen Masteroppgave Ronny Engan SKOLE 6113

Detaljer

Kongekrabbenæringen i Varanger, et bidrag til lokal vekst?

Kongekrabbenæringen i Varanger, et bidrag til lokal vekst? Kongekrabbenæringen i Varanger, et bidrag til lokal vekst? Marita Monsen Høsten 2004 Masteroppgave i samfunnsgeografi Institutt for Geografi Universitetet i Bergen 2 Innholdsfortegnelse Figurliste... 6

Detaljer

Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge

Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge Norut Alta-Áltá Rapport 2013:7 Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge Elisabeth Angell, Marit Aure, Ivar Lie, Vigdis Nygaard og Toril Ringholm Sónia Arrepia Photography Visitnorway.com

Detaljer

i Stor-Elvdal kommune

i Stor-Elvdal kommune Evaluering av «Prosjekt rovdyrkunnskap» i Stor-Elvdal kommune METTE SVENNINGSEN KETIL SKOGEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport nr. 9/2003 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Godt fungerende bevaringsområder

Godt fungerende bevaringsområder Godt fungerende bevaringsområder Torill Nyseth Johanne Sognnæs Nyseth, Torill; Sognnæs, Johanne. 2009. Godt fungerende bevaringsområder. NIKU Rapport 34. 124 sider. Oslo, 1. september 2009 NIKU Rapport

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt

Menneske og dyr En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt Arbeidsrapport nr, 6-1998 Maria A. Guzmán og Unni Kjærnes En kvalitativ studie av holdninger til kjøtt SIFO 1998 Arbeidsrapport nr. 6 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg

INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER. Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg INNOVASJONSPOLITISKE VIRKEMIDLER Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen av Jan Fagerberg Innovasjonspolitiske virkemidler En utredning for Kunnskapsdugnaden av Jan Fagerberg Oslo 2009 Innhold 1.

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold

Et kunnskapsbasert Østfold MENON Business Economics Forfatter(e): Rapportnr.: Steinar Normann (Østfoldforskning), Anne Espelien (Menon), Erik W. Jakobsen (Menon), Synnøve Rubach (Østfoldforskning), Frode Ramstad Johansen (Østfoldforskning),

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner

Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner fire casestudier Hans Christian Sandlie, Åsmund Langsether, Jardar Sørvoll, Anna Skårberg & Thorbjørn Hansen Rapport nr 5/11 NOva Norsk

Detaljer