ENEBAKK KOMMUNE. Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENEBAKK KOMMUNE. Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel"

Transkript

1 ENEBAKK KOMMUNE Egnethets- og konfliktsanalyse Forslag til utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel UTKAST pr

2 1 Innhold METODE Analyse av utbyggingsområder til kommuneplanens arealdel... 3 FLATEBY... 8 Siljebøl (gnr/bnr 3/7)... 8 BF14/Sørli (gnr/bnr 3/4) Elverhøi (gnr/bnr 7/7) Ruud (gnr/bnr 7/8 eller 7/9) Sundby (del av gnr/bnr 8/1) NF2 (gnr/bnr 2/4, 2/14 m.fl.) NF5 (framtidig del) (deler av gnr/bnr 5/140 og 5/375) NF3/Børgen (del av gnr/bnr 1/8, 1/91 m.fl.) Modellen/Øyerenveien (del av gnr/bnr 7/6, 10, 11) Sandberg/Kåterudveien (gnr/bnr 17/14, 17/26 og 17/27) KIRKEBYGDA Kirkeby/Prestegårdsveien 2 (gnr/bnr 115/311) Prestegårdsbakken (gnr/bnr 115/318) Nesset/Ekebergveien (gnr/bnr 115/62) Nordre Ødegården/Klokkerudåsen (gnr/bnr 115/7 m.fl.) Rakkestad/Fugliveien (del av gnr/bnr 118/1) BK8/Øvre Linshus (deler av gnr/bnr 115/4 og 118/1 m.fl.) Østenbøl (del av gnr/bnr 104/1) Støttumåsen (del av gnr/bnr 105/1) Barbøl/Thorudveien (del av gnr/bnr 107/1) NK2/Gjølstad (gnr/bnr 107/15 og 107/18) HAMMEREN Søndre Nes (del av gnr/bnr 41/1) BURSTAD BB3/Solheim/Burstad (gnr/bnr 52/6, 53/3 og del av 52/3) Heier pukkverk (del av gnr/bnr 52/1 og 53/1) DALEFJERDINGEN Nabben/Årsrudveien (del av gnr/bnr 66/4) YTRE ENEBAKK Kopås/Kopaas og Engen (del av gnr/bnr 103/3 og 103/14)

3 2 Hansebråthagan seniortun (del av gnr/bnr 95/3) OY13 og NY16 (framtidig del)/bjerke (del av gnr/bnr 95/1, del av 95/18 m.fl.) Vesthagan/Bjerke (del av gnr/bnr 95/1) BY7/Korsveien (deler av gnr/bnr 93/57 og 93/9 og 93/80 )... Feil! Bokmerke er ikke definert. Haugskogen (gnr/bnr 93/9) BY16/Vågås (gnr/bnr 90/89) Kvernstua (gnr/bnr 91/6, del av 91/1 m.fl.) BY18/Vik (del av gnr/bnr 91/28) BY19/Fjeldstad (del av gnr/bnr 91/14) GRAN Setra (del av gnr/bnr 91/8) Gran N6 (del av gnr/bnr 91/1 m.fl.)

4 3 METODE Analyse av utbyggingsområder til kommuneplanens arealdel Veilederen «Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen» (revidert jan 2010) 1 fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er benyttet som grunnlag for tema og utforming av analysene. Denne veilederen er utarbeidet for områder som naturfarer og menneske- og virksomhetsbaserte farer og tekst under «Sannsynlighet» og «Konsekvenser» under er derfor ikke helt tilpasset andre punkter i vår analyse. I disse tilfellene er det i våre analyser vurdert hvilken og hvor stor konsekvens det har for utbyggingsområdet at forholdet eksisterer innenfor området. Konsekvens: Sannsynlighet: 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Sannsynlighet: Svært sannsynlig (4) kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede Sannsynlig (3) kan skje av og til, periodisk hendelse Mindre sannsynlig (2) kan skje (ikke usannsynlig) Lite sannsynlig (1) hendelse er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse Konsekvenser: Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser deles inn i: 1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader, systembrudd er uvesentlig 2. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader, system kan føre til skade dersom reservesystem ikke finnes 3. Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader, system settes ut av drift over lengre tid 4. Svært alvorlig: Personskade som medfører dør eller varig mén, mange skadde, langvarige miljøskader, system settes varig ut av drift. Egnethet/konflikt: - Hendelser i rødt: Tiltak nødvendig for om mulig redusere til gul eller grønn - Hendelser i gult: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte - Hendelser i grønt: Akseptabelt, mindre tiltak kan gjennomføres Listen i analysen inneholder hendelser og forhold som er uønsket eller kan påvirke kommuneplanens innhold, planområdets funksjon, utforming eller omgivelser negativt. Punktene er vurdert ut fra teoretisk grunnlag med tilgjengelig informasjon og/eller med faglig kunnskap/lokalkunnskap. Ved utarbeidelse av reguleringsplan vil det bli stilt krav til en mer detaljert konsekvensutredning med ROS-analyse for planområdene. 1 3

5 4 Risikomatrisen vil på oversiktsnivå være beheftet med betydelig usikkerhet. Det faktiske risikonivå kan være både større eller mindre. Det kan derfor være fornuftig å legge en konservativ «føre var holdning» til grunn når hendelser i gule ruter vurderes, dersom usikkerheten er knyttet til om hendelsen burde være plassert i rød eller gul rute. «Veileder Konsekvensutredning Kommuneplanens arealdel» 2 er benyttet for oppsett og innhold i Egnethets- og konfliktsanalysen samt noe fra andre kommuner. Kilder: Informasjon er hentet fra eksisterende kart- og databaser, rapporter, planer og planforslag og fag- og lokalkunnskap. Tema Kilde Tema viser Tema viser ikke Grunnforurensning Miljødirektoratet Områder med Klimapåvirkning registrert håndteres under Støy Landbruk/jordvern Naturmangfold/vassdrag Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Maksimal avstand til Skole (nærmeste barneskole) Statens vegvesen; utredning ifm regulering Kvernstua Skog og landskap; fagog lokalkunnskap Enebakk kommune (NAB) Miljødirektoratet; rapport Biofokus; fagog lokalkunnskap Enebakk kommune (NAB) Riksantikvaren; SEFRAK-registreringer; utredning Kulturlandskap i Follo; Fag- og lokalkunnskap Enebakk kommune (KOS) Follokart; kommuneplan; reguleringsplaner Follokart grunnforurensning Støysoner kartlagt langs fylkesveiene; støy fra skytebane v/ Durud i forhold til Kvernstua Kartlag benyttet er jordkvalitet i tillegg til kommentarer fra fagansvarlige. Jordkvalitet viser til potensiell kvalitet. Rødlistearter, Lokaliteter og viktighet i Biofokusrapport Kulturminner (inkl. automatisk fredete), SEFRAK-bygg, områder registrert innenfor Kulturlandskap i Follo Stier (gange, ski, sykkel) og adgang til Marka og større grøntstrukturer for nye og eksisterende utbyggingsområder Maksimal avstand målt m = grønt m = gult punkt om avstander Vises ikke for områder som ikke er kartlagt Kartlag viser ikke faktisk kvalitet eller lønnsomhet. Fag- og lokalkunnskap benyttet for dette. I enkelte områder kan registrering være mangelfull Viser ikke avstand til andre skoler enn den nærmeste 2 4

6 5 Sentrum Matbutikk Off. komm. Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet Fag- og lokalkunnskap Enebakk kommune (EKT) - vann Fag- og lokalkunnskap vannverkene - avløp Fag- og lokalkunnskap Enebakk kommune (EKT) - overvann Fag- og lokalkunnskap Enebakk kommune (EKT) Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov NGU (radon, grunnforhold); NVE (flom, ras); DSB (samfunnssikkerhet inkl. kraftlinjer) Planprogram til kommuneplan (kap ); Forslag til ny samfunnsdel (kap. 7); Overordnede føringer (nasjonale, regionale) 1001m og oppover = rødt Dette forteller noe om muligheter for gange og sykkel eller om et område vil bli bilbasert. Klimapåvirkning ved lang avstand. Ved avstand over 4 km til grunnskole ( kl.) utløser dette krav om skoleskyss. Krav om skoleskyss ved avstand over 2 km for 1. kl. er ikke vektlagt. Stigning, muligheter for utbedring, farlig atkomst, fortau/gangog sykkelvei osv Mulighet for framføring, kostnad ift antall boliger ved framføring/utbedring Mulighet for framføring, kostnad ift antall boliger ved utbedring/framføring Mulighet for god håndtering av overvann Grunnforhold: Marine havavsetninger vil kreve grunnundersøkelser. NVE: kvikkleiresoner, rasområder DSB: kraftlinjer, transport farlig gods Områder vurdert mot plassering/avstand i forhold til tettsteder og behov for boliger i tettstedet barneskole. Viktigheten av de forskjellige punktene kan variere. For eksempel kan rødt på jordvern eller naturmangfold gi negativ konklusjon selv om alt annet er grønt, mens rødt på for eksempel støy ikke trenger å gi negativ konklusjon. 5

7 6 Forklaring til informasjon for innspillene: Navn på innspill (gnr/bnr) (fra matrikkel, kommuneplan, forslagsstiller) Gjeldende formål: fra kommuneplan og evt. reguleringsplan Gjeldende forhold: hva foreslått område blir benyttet til i dag Foreslått formål: Forslagsstillers ønskede formål for området Arealstørrelse: Størrelse på foreslått område Boligpotensiale: Overslag på antall boliger som kan bygges i området (fra forslagsstiller og/eller rådmann). Usikkerhet i forhold til boligtype. Beregnet ut fra foreslått areal Forslagsstiller: Hvem har sendt inn innspillet Grunneiere: Hvem er eier av foreslått område Forslagsstillers begrunnelse: Forslagsstillers begrunnelse for forslaget 6

8 7 7

9 8 FLATEBY Siljebøl (gnr/bnr 3/7) Gjeldende formål: Landbruk, natur og friluftsliv Gjeldende forhold: Skog Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: ca 73 daa Boligpotensiale: ca 85 (rådmann) Forslagsstiller: Knut Erik Gjestang Grunneiere: Knut Erik Gjestang Forslagsstillers begrunnelse: Utsikt over Øyeren, ligger inntil framtidige utbyggingsområder Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 3 1 Deler av arealet innenfor gul støysone mot fv120. Landbruk/jordvern 2 2 Tilliggende jordbruksareal må hensyntas ved utbygging Naturmangfold/vassdrag 2 2 Kulturminner og kulturmiljø 2 2 Potensiale for kulturminner i området og områdene rundt Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Max avstand til - Skole 1100m (nærmeste) - butikk 1100m - sentrum 2000m - off. komm. 740m Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet 3 2 Nærturområde. Stinett bør hensyntas. Atkomst kan også gå via BF13 8

10 9 - vann Noen tiltak kan være nødvendige, ses i sammenheng med øvrige utbyggingsområder i området - avløp Dårlig kapasitet på eksisterende nett ved Løkkafeltet. Må oppgraderes for videreføring - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 1 1 Grunnforhold: Ikke marine havavsetninger (tykk og tynn morene) Radon: moderat Ingen andre kjente risikomomenter Ikke behov for nye boligområder her i denne kommuneplanperioden. Samlet vurdering: Området ligger i tilknytning til eksisterende tettsted, men ligger i ytterkant av uutbygde områder som allerede ligger inne i kommuneplanen. Deler av området ligger også utenfor tettstedsavgrensningen i gjeldende kommuneplan. Maksimal gangavstand er relativt lang til nærmeste skole, sentrum og butikk. Flateby har overskudd på boligområder for perioden det planlegges for (2026) og det anses derfor ikke som nødvendig å ta inn dette forslaget. Området kan være aktuelt for framtidig utbygging på lengre sikt eller utbyggingsreserve, og kan markeres som aktuelt område for dette i ny kommuneplan. Alternative utbyggingsområder: BF13, BF15, Kjensli, Høgåsen og innspillene tilknyttet Høgåsen. Konklusjon: Del av området som ligger innenfor tettstedsavgrensning foreslås som utbyggingsreserve i ny kommuneplan 9

11 10 BF14/Sørli (gnr/bnr 3/4) Gjeldende formål: Framtidig boligområde (i kommuneplan fra 1999) Gjeldende forhold: Jordbrukseiendom/skog Foreslått formål: Landbruk, natur og friluftsliv Arealstørrelse: ca 32 daa Boligpotensiale: 35 (rådmann) Forslagsstiller: Rådmannen Grunneiere: Torgeir Sundby Forslagsstillers begrunnelse: Området er en landbrukseiendom i ytterkanten av dagens tettsted Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 1 1 Landbruk/jordvern 4 4 Dyrka mark på store deler av arealet av svært god og god kvalitet Naturmangfold/vassdrag 2 1 Kulturminner og kulturmiljø 2 2 Potensiale for funne av kulturminner i området. Nærmiljø, grønnstruktur 1 1 og friluftsliv Max avstand til - Skole Ca 1050m (nærmeste) - butikk Ca 1100m - sentrum Ca 2100m - off. komm. Ca 400m Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet - vann - avløp Må dimensjoneres opp i sammenheng med øvrige utbyggingsområder. Kostnad ift antall boliger må vurderes 10

12 11 - overvann Overvann må håndteres utenom Løkkafeltet Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet (radon, flom, ras) Forhold til arealstrategi og boligbehov 1 1 Grunnforhold: Ikke marine havavsetninger (tykk og tynn morene). Radon: moderat Ingen andre kjente risikomomenter I hovedsak dyrka mark. Lang avstand til sentrum, men ligger inntil boligområde. Samlet vurdering: Området består i hovedsak av dyrka mark av svært god og god kvalitet. Området ligger i relativt lang avstand til sentrum, men har god avstand til bussholdeplass. Det finnes bedre egnete utbyggingsområder på Flateby. Eventuelt kan deler av området som er skog utbygges og resten tilbakeføres til LNF. Alternative utbyggingsområder: BF13, BF15, Høgåsen, Kjensli og innspillene knyttet til Høgåsen Konklusjon: Området foreslås tatt ut og tilbakeført til LNF-område i ny kommuneplan. Der eiendomsgrenser til eksisterende boligfelt går inn i BF14 vil disse justeres til nåværende boligformål. 11

13 12 Elverhøi (gnr/bnr 7/7) Gjeldende formål: Landbruk, natur og friluftsliv Gjeldende forhold: Skog Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: ca 73 daa Boligpotensiale: ca 130 (rådmann) Forslagsstiller: Sweco Grunneiere: Arina E. Gulbrandsen og Cathrine E. Arnesen Forslagsstillers begrunnelse: Naturlig utvidelse av utbygging på Høgåsen. Atkomstvei til Høgåsen vil gå gjennom området Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 2 2 Evt. støy fra atkomstvei til Høgåsen må hensyntas Landbruk/jordvern 1 1 Naturmangfold/vassdrag 2 1 Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Max avstand til - Skole 2 1 Deler registrert som lokalt viktig kulturlandskap Ca 800m Turstier gjennom området bør hensyntas Avhenger av framtidige gangstier (nærmeste) - butikk Ca 900m Avhenger av framtidige gangstier - sentrum Ca 1100m Avhenger av framtidige gangstier - off. komm. Framtidig hovedvei gjennom området skal tilrettelegges for buss Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet Hovedvei løses gjennom områdeplan for Høgåsen. Inkluderer trafikksikkerhetstiltak 12

14 13 - vann Helhetlig løsning må ses på sammen med Høgåsen - avløp Felles løsning med Høgåsen - overvann Overvann må løses i sammenheng med Høgåsen Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 1 1 Grunnforhold: Ikke marine havavsetninger (tynn morene) Radon moderat Ingen andre kjente risikomomenter Ligger inntil nåværende og framtidige utbyggingsområder. Boligbehov allerede dekket. Samlet vurdering: Området ligger plassert inntil nåværende boligområder og områder under regulering til boligformål. Hovedvei til Høgåsen er planlagt gjennom del av denne eiendommen. Området er godt egnet i forhold til gangavstand, men det er noe lengre avstander lengst vest i området. Boligbehovet på Flateby er dekket for lang tid gjennom planlagt utvikling av Kjensli, Høgåsen og Flateby sentrum. Det anses derfor ikke nødvendig å ta med hele området Elverhøi i denne kommuneplanen. Østlig del av området, som ligger mest sentralt i forhold til sentrum, foreslås tatt inn. Dette arealet bør dekke behovet for vei til Høgåsen samt boligbygging, og avgrenses i forhold til terreng. Selv om boligbehovet på Flateby er lite anses det som fornuftig å utnytte det arealet som blir liggende inntil hovedveien til Høgåsen til boligbygging. Vestlig del kan markeres for «framtidig utbygging» i kommuneplanen for å markere at utbygging på lengre sikt kan være aktuelt på dette arealet. Alternative utbyggingsområder: BF13, BF15, Høgåsen, Kjensli og Flateby sentrum Konklusjon: Området foreslås delvis tatt med i ny kommuneplan. Avgrensning kommer fram av forslag til ny arealdel. 13

15 14 Ruud (gnr/bnr 7/8 eller 7/9) Gjeldende formål: Landbruk, natur og friluftsliv Gjeldende forhold: Skog Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: ca 135 daa Boligpotensiale: ca 250 (rådmann) Forslagsstiller: Odd Ruud Grunneiere: Odd Ruud Forslagsstillers begrunnelse: Naturlig utvidelse av områdene nær Høgåsen og tettstedet Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 2 2 Evt. støy fra atkomstvei til Høgåsen må hensyntas Landbruk/jordvern 1 1 Naturmangfold/vassdrag 2 1 Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Max avstand til - Skole 3 2 Automatisk fredet kulturminne innenfor området frigis ifm vei til Høgåsen. Ligger delvis innenfor kulturlandskap med lokal verdi 3 2 Turstier i området bør hensyntas, spesielt sti langs sørenden av området. 14 Ca 850m (nærmeste) - butikk Ca 1100m - sentrum Ca 1100m - off. komm. Ca m Planlegges buss langs framtidig vei gjennom Høgåsen Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet Hovedvei til Høgåsen gjennom området. Inkluderer

16 15 trafikksikkerhetstiltak - vann Planlegges i sammenheng med Høgåsen - avløp Planlegges i sammenheng med Høgåsen - overvann Må planlegges i sammenheng med Høgåsen Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 2 2 Grunnforhold: Ikke marine havavsetninger Radon: moderat Kraftlinjer: Trafostasjon regulert inntil østlig del av område. Stråling må henyntas Ingen andre kjente risikomomenter Ligger nær nåværende og framtidige boligområder. Østlig del av området sentralt ift framtidig sentrum. Del av området ligger utenfor framtidig tettstedsavgrensning Samlet vurdering: Området ligger inntil områder som er foreslått til framtidige utbyggingsområder og ligger inntill tettstedet. Boligbehovet på Flateby er dekket for lang tid gjennom planlagt utvikling av Kjensli, Høgåsen og Flateby sentrum. Det anses derfor ikke nødvendig å ta med hele området Ruud i denne kommuneplanen. Østlig del av området, som ligger mest sentralt i forhold til sentrum, foreslås tatt inn. Dette arealet bør dekke behovet for vei til Høgåsen samt boligbygging, og avgrenses i forhold til terreng. Selv om boligbehovet på Flateby er lite anses det som fornuftig å utnytte det arealet som blir liggende inntil hovedveien til Høgåsen til boligbygging. Vestlig del kan markeres for «framtidig utbygging» i kommuneplanen for å markere at utbygging på lengre sikt kan være aktuelt på dette arealet. Alternative utbyggingsområder: BF13, BF15, Høgåsen, Kjensli og Flateby sentrum Konklusjon: Området foreslås delvis tatt med i ny kommuneplan. Del av eiendommen som ligger utenfor tettstedsavgrensning er ikke aktuell. Avgrensning kommer fram av forslag til ny arealdel. 15

17 16 Sundby (del av gnr/bnr 8/1) Gjeldende formål: Landbruk, natur og friluftsliv Gjeldende forhold: Skog Foreslått formål: Bolig/friområde/tursti Arealstørrelse: ca 25 daa Boligpotensiale: ca 10 (rådmann) Forslagsstiller: Martin By Grunneiere: Martin By Forslagsstillers begrunnelse: Naturlig utvidelse av tettstedet. Tilrettelegge for ridesti Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 3 2 Boligareal vil kunne få støy fra atkomstvei til Høgåsen. Landbruk/jordvern 3 2 Området langs bekken er registrert som dyrkbar jord Naturmangfold/vassdrag 3 3 Bekk gjennom området, med lokalt viktig skog. Tilstrekkelig hensynssone må innarbeides Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Max avstand til - Skole (nærmeste) 2 1 Ligger innenfor område registrert som lokalt viktig kulturlandskap 2 1 Turstier i området hensyntas og oppgraderes i foreslått formål Ca 1300m - butikk Ca 450m Framtidig Flateby 16

18 17 sentrum - sentrum Ca 450m - off. komm. Ca 100/450m Planlegges buss langs vei til Høgåsen, evt. Flateby sentrum Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet - vann - avløp - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 3 2 Grunnforhold: Marine havavsetninger må hensyntas (tykke og strandavsetninger). Radon: moderat Kraftlinje: Regulert tomt til trafostasjon inntil. Elektromagnetisk stråling må hensyntas. Ingen andre kjente risikomomenter Sentralt plassert i tettstedet. Samlet vurdering: Området er sentralt plassert inntil tettstedet med gode avstander til offentlig kommunikasjon og sentrumsfunksjoner. Bekk med tilhørende skog må hensyntas i tilstrekkelig grad i forhold til naturmangfold og overvannshåndtering. I tillegg må planlagt ridesti/tursti gis tilstrekkelig areal og skjerming fra boligområde. Areal som foreslås avsatt til boligformål vil derfor bli begrenset til vestlig del av området nærmest planlagt atkomstvei til Høgåsen. Grunnforholdene i området må undersøkes før utbygging. Alternative utbyggingsområder: BF13, BF15, Kjensli, Flateby sentrum, Høgåsen og de andre innspillene knyttet til Høgåsen Konklusjon: Området foreslås lagt inn i ny kommuneplan, men med justeringer på størrelse av boligareal i forhold til grøntareal/ridesti. Avgrensning kommer fram av forslag til ny arealdel. 17

19 18 NF2 (gnr/bnr 2/4, 2/14 m.fl.) Gjeldende formål: Kommuneplan: Framtidig næringsområde (i kommuneplan fra senest 1988); Reguleringsplan: deler er regulert til næring (REG312 Øvre Rud) Gjeldende forhold: Jordbrukseiendom, skog, næringseiendom Foreslått formål: Landbruk, natur og friluftsliv/nåværende næringsområde/framtidig næringsområde Arealstørrelse: ca 100 daa Forslagsstiller: Rådmannen Grunneiere: Turid Flateby og Per Flateby (2/4), John Bergskaug (2/14), Gaivile Bertasauskiene og Giedrius Bertasauskas (2/20), Tone Merete Flateby og Espen Flateby (2/158), Enebakk byggtjeneste og vedlikehold (2/154), Kjetil Dahl Solberg (2/144), US car eiendom AS (2/155), Bjørnhild Hellstrøm (2/25, 2/55), Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen (127/31) Forslagsstillers begrunnelse: Området berøres i stor grad av landbrukseiendom og bekk/ravine Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 3 2 Hus i nærområdet må hensyntas ved støyskapende næring Landbruk/jordvern 4 3 Stor del av areal består av svært god dyrka mark og noe dyrkbart. Naturmangfold/vassdrag 3 3 Litt under halvparten av arealet omfattes av ravinelandskap med bekk Kulturminner og kulturmiljø 2 2 Flere SEFRAKregistrerte bygg innenfor området Nærmiljø, grønnstruktur 1 1 og friluftsliv Max avstand til - Skole Ikke viktig (nærmeste) - butikk Ikke viktig - sentrum 950m - off. komm. 390m Teknisk infrastruktur 18

20 19 - vei og trafikksikkerhet - vann - avløp - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 3 2 Grunnforhold: Marine havavsetninger (tykke og tynne) må hensyntas. Radon: moderat. Kraftlinje som må hensyntas Ingen andre kjente risikomomenter Området er greit plassert i tettstedet for næring som ikke er særlig støyende Samlet vurdering: I forhold til plassering er området godt egnet for næring som ikke skaper særlig støy for omgivelsene. Men området omfatter både svært god dyrka mark (inkludert gårdsbruk) og ravinelandskap med et bekkedrag. Samtidig har det ikke vært særlig press på videre utvikling av de ledige arealene innenfor NF1 og behovet for planlegging av framtidig næring på dyrka mark/kulturlandskap virker derfor ikke å være tilstede. Dette er også et næringsområde med lav utnyttelsesgrad. Det anbefales derfor at NF1 i framtiden omreguleres for å tillate økt utnyttelse, samtidig som de arealene av NF2 som allerede er omfattet av reguleringsplan 312 Øvre Rud tas inn som del av nåværende næringsområde NF1. Skogsarealet innenfor NF2 foreslås beholdt som framtidig næringsområde, men da med atkomst via NF1. Alternative utbyggingsområder: Økt utnyttelse og realisering av NF1 i tillegg til at enkelte typer næring kan plasseres innenfor Flateby sentrum. Konklusjon: Området foreslås delvis tatt ut av ny kommuneplan, mens utbygget del av området endres til «nåværende utbyggingsområde.» Ny avgrensning for framtidig næringsområde kommer fram av forslag til ny arealdel. Det signaliseres en positiv holdning til en ny reguleringsplan med økt grad av utnytting for restareal av dette området og NF1. 19

21 20 NF5 (framtidig del) (deler av gnr/bnr 5/140 og 5/375) Gjeldende formål: Kommuneplan: Framtidig næring; Reguleringsplan: Regulert til forretning og bussholdeplass (REG322 - Flateby III) Gjeldende forhold: Skog, vei, gangvei Foreslått formål: Sentrumsformål Arealstørrelse: ca 3,2 daa Forslagsstiller: Rådmannen Grunneiere: Øivind Sørlie (5/140, Enebakk kommune (5/375) Forslagsstillers begrunnelse: Området ligger sentralt i tettstedet og kan være aktuelt for flere formål Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 2 2 Noe støy fra forretning og omkringliggende veier kan forventes. Landbruk/jordvern 1 1 Naturmangfold/vassdrag 1 1 Kulturminner og 1 1 SEFRAK-registrert bygg kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Max avstand til - Skole (nærmeste) på naboeiendom 2 2 Mister en liten grøntlunge i boligområdet. 230m - butikk 50m - sentrum 1100m - off. komm. 80m Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet - vann - avløp - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet 1 1 Grunnforhold: Tynn og tykk morene Radon: moderat Ingen andre kjente 20

22 21 Forhold til arealstrategi og boligbehov risikomomenter Området ligger sentralt i tettstedet og kan være godt egnet for flere formål. Samlet vurdering: Området ligger sentralt i tettstedet med kort vei til daglige gjøremål. Området er derfor godt egnet til flere typer formål enn bare næring/forretning. Det foreslås derfor en endring av formålet slik at det kan tillates både offentlig utbygging (f.eks. barnehage), boliger eller ulike typer næringsvirksomhet som er egnet i tettstedet. Alternative utbyggingsområder: Flateby sentrum Konklusjon: Området foreslås endret til sentrumsformål. 21

23 22 NF3/Børgen (del av gnr/bnr 1/8, 1/91 m.fl.) Gjeldende formål: Næring i kommuneplan, regulert til forretning/offentlig, industri/lager, offentlig friområde og boligbebyggelse i reguleringsplanene 356 for Bakkehagan og 300 for del av Flateby. Gjeldende forhold: Forretninger, boliger, næring, skog Foreslått formål: Sentrumsformål eller kombinasjon av bolig/næring. Arealstørrelse: ca 49 daa Boligpotensiale: 600 (hele områderegulering Flateby sentrum) Forslagsstiller: Rådmannen Grunneiere: Marianne Bakken Tollefsen og Espen Berglund (1/8 m.fl.), Kjell Brendjord (1/94), Henning Rune Premer og Teodora Borisova Premer (1/89), Johnny Thowsen (1/90), Anne Katrine Hagelin og Freddy Albert Kristiansen (1/41), Flateby eiendom AS (1/25), Hilde Nordli og Atle Gulbrandsen (1/32), Alf Harder Tollefsen og Berit Bakken Tollefsen (1/49), Bent Utsigt (1/26), Akershus fylkeskommune/statens vegvesen (127/29 og 127/30). I tillegg festere på mange gnr/bnr. Forslagsstillers begrunnelse: Området er under regulering og foreslås endret for å tilpasse ønsket formål i ny plan Tema Sannsynlighet Konsekvens Risiko Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 3 2 Støy fra fylkesvei 120 må hensyntas Landbruk/jordvern 1 1 Naturmangfold/vassdrag 1 1 Kulturminner og 1 1 kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Max avstand til - Skole 2 2 Stier/gjennomgang gjennom dagens skog til sentrum bør henyntas 1100m (nærmeste) - butikk 300m - sentrum 300m - off. komm. 400m 22

24 23 Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet - vann - avløp - overvann Overvannshåndtering må vurderes. Føre under fv i retning renseanlegget? Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov Grunnforhold: tynn morene og noe tykk havavsetning (må hensyntas). Radon: moderat Ingen andre kjente risikomomenter Ligger sentralt i tettstedet. Under regulering. Samlet vurdering: Området ligger sentralt i tettstedet og ved hovedvei og er godt egnet som sentrumsområde med boliger, forretninger og lignende. Området er under regulering og kommuneplanen foreslås derfor endret i samsvar med denne. Alternative utbyggingsområder: Boliger kan bygges innenfor andre områder i tettstedet, men ingen andre egnete områder for sentrumsutvikling på Flateby. Konklusjon: Området endres til kombinert bygg- og anleggsformål og sentrumsformål. Avgrensning av formålene kommer fram av forslag til ny arealdel. 23

25 24 Modellen/Øyerenveien (del av gnr/bnr 7/6, 10, 11) Gjeldende formål: Landbruk, natur og friluftsliv Gjeldende forhold: Jordbrukeiendom, beiteområde Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: ca 7,3 daa Boligpotensiale: ca (rådmann) Forslagsstiller: Martin By Grunneiere: Martin By Forslagsstillers begrunnelse: Utvide og utnytte infrastruktur (ny vei, vann og avløp) Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 1 1 Landbruk/jordvern 4 3 Hele området er dyrka mark av svært god kvalitet Naturmangfold/vassdrag 4 4 Området ligger nære vassdrag (bekk og Øyeren) og har fungert som beiteområde. Kulturminner og kulturmiljø 2 1 Del av område registrert som lokalt viktig kulturlandskap Nærmiljø, grønnstruktur 1 1 og friluftsliv Max avstand til - Skole (nærmeste) Ca 800m - butikk Ca 1400m - sentrum Ca 1400m - off. komm. Ca 900m Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet - vann Stranden skole Øyerenveien skal utbedres men fortsatt strekninger med smal vei. Ikke fortau. 24

26 25 - avløp Ikke offenlig avløpsnett. Kostnad ift antall boliger - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 3 3 Grunnforhold: Marine havavsetninger (tykke) må hensyntas. Påvist dårlige grunnforhold på område med hellende terreng. Radon: moderat Ingen andre kjente risikomomenter Ligger på dyrka mark og utenfor tettstedsavgrensning med nærhet til vassdrag. Utenfor etablerte boligområder Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Området ligger på dyrka mark (tidligere benyttet til beite) av svært god kvalitet. I tillegg ligger området ned mot Øyeren utenfor avgrenset tettsted. Det er heller ikke offentlig avløp ned til området. I forbindelse med utbedring av Øyerenveien er det påvist dårlige grunnforhold i området. Området har også relativt lang avstand til sentrum. Alternative utbyggingsområder: Utbyggingsområder som ligger inntil tettstedet og eventuelt tillatt spredt bebyggelse. Konklusjon: Området foreslås ikke tatt inn i ny kommuneplan. 25

27 26 Sandberg/Kåterudveien (gnr/bnr 17/14, 17/26 og 17/27) Gjeldende formål: Landbruk, natur og friluftsliv Gjeldende bruk: Fritidseiendommer, skog Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: ca 20 daa Boligpotensiale: ca 10 (rådmann) Forslagsstiller: Jon Degrum Grunneiere: Jon Degrum Forslagsstillers begrunnelse: Gi området et løft. Ligger fint og solfylt til. Gang- og sykkelvei til Flateby, nærhet til buss Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 2 1 Utenfor støysone for fv120 Landbruk/jordvern 3 2 Kan påvirkes av (støv, støy, lukt) og påvirke omkringliggende jordbruksareal Naturmangfold/vassdrag 2 1 Kulturminner og kulturmiljø 2 1 Registrert under kulturlandskap med lokal verdi Nærmiljø, grønnstruktur 1 1 og friluftsliv Max avstand til - Skole Ca 3500m Stranden skole. (nærmeste) - butikk Ca 4000m - sentrum Ca 4000m - off. komm. Ca 650m idag, men ved evt. utbygging ny 26

28 27 Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet buss-stopp naturlig. Foreslått atkomst via Kåterudveien ikke trafikksikker (sving). Atkomst lengre sør mulig. Gang-/sykkelvei til Flateby under opparbeiding. - vann Ny vannledning sammen med gang- /sykkelvei - avløp Offentlig avløpsnett stopper ved Stranden skole. - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 3 2 Grunnforhold: Marine havavsetninger (tynne) må hensyntas. Radon: ikke kartlagt Ingen andre kjente risikomomenter Utenfor tettsted. Lange avstander. Samlet vurdering: Området ligger midt mellom Flateby og Kirkebygda langs fylkesvei 120. Området har ikke offentlig avløpsnett og ligger langt fra tilkoblingsmuligheter. Selv om det opparbeides gang- og sykkelvei til Flateby er avstandene lange. Foreslått atkomst via Kåterudveien er ikke trafikksikker, men atkomst kan løses lengre sør. Alternative utbyggingsområder: Utbyggingsområder som ligger inntil tettstedet og eventuelt tillatt spredt bebyggelse. Konklusjon: Området foreslås ikke tatt inn i ny kommuneplan. 27

29 28 KIRKEBYGDA Kirkeby/Prestegårdsveien 2 (gnr/bnr 115/311) Gjeldende formål: Offentlig formål Gjeldende forhold: Restaurant, bolig Foreslått formål: Bolig/næring Arealstørrelse: ca 1,6 daa Boligpotensiale: 4 (forslagsstiller) Forslagsstiller: Ole-Jacob Solberg Grunneiere: Ole-Jacob Solberg Forslagsstillers begrunnelse: Ønsker endret formål tilpasset eksisterende bruk og ønske om å sette opp flere boliger Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 3 2 Støy fra fylkesvei 120 må hensyntas Landbruk/jordvern 1 1 Naturmangfold/vassdrag 1 1 Kulturminner og kulturmiljø 2 2 Eksisterende bygg omtalt i forslag til kulturminneplan. Eiendom ligger under området registrert som kulturlandskap av nasjonal verdi og område med arkeologiske funn Nærmiljø, grønnstruktur 1 1 og friluftsliv Max avstand til - Skole Ca 400m (nærmeste) - butikk Ca 60m - sentrum 0m - off. komm. Ca. 120m 28

30 29 Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet - vann - avløp - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 3 2 Grunnforhold: Marine havavsetninger (tykke) må hensyntas. Ligger innenfor kvikkleiresone med faregrad lav, risiko 3. Eksisterende bebyggelse. Ingen andre kjente risikomomenter Sentralt plassert, men plass til få boligenheter. Samlet vurdering: Det ønskes endret arealformål for å bygge flere boligenheter på eiendommen som ligger sentralt plassert i Kirkebygda med korte avstander til daglige gjøremål. Det er eksisterende bygg på eiendommen i dag. Rådmannen vil foreslå at formålet endres til sentrumsformål hvor både bolig og næring inngår. Området ligger i sone for kvikkleire og grunnundersøkelser må utføres ved ny utbygging. Støy fra fylkesvei 120 må hensyntas. Det bør ses på muligheter for høy utnyttelse av gjenværende tomteareal. Alternative utbyggingsområder: Nesset/Ekebergveien, Prestegårdslåven, BK2 Konklusjon: Det foreslås å endre formål for eiendommen til «sentrumsformål» i ny kommuneplan da dette legger til rette for grunneiers ønskede formål og flere eventuelle andre formål i framtiden. 29

31 30 Prestegårdsbakken (gnr/bnr 115/318) Gjeldende formål: Kommuneplan: Båndlagt etter lov om kulturminner; Reguleringsplan: Regulert til landbruk (REG316 - Kirkebygden sentrum) Gjeldende forhold: Jordbrukseiendom Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: ca 12 daa Boligpotensiale: ca 20 (rådmann) Forslagsstiller: Østenbøl gård ANS v/ Vilde Bjerknes Grunneiere: Østenbøl gård ANS Forslagsstillers begrunnelse: Sentral beliggenhet, leiligheter for seniorer Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 2 1 Ligger inntil fylkesvei 328. Lite støy. Landbruk/jordvern 4 3 Nesten hele området er dyrka mark av god kvalitet, samt noe dyrkbar jord. Naturmangfold/vassdrag 4 3 Mye av området ligger innenfor hensynssone til vassdrag registrert som svært viktig for biologisk mangfold. Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv 4 3 I dag innenfor område båndlagt etter lov om kulturminner (Prestegården). Ligger innenfor område registrert som nasjonalt viktig kulturlandskapsområde og område med arkeologiske funn. 2 2 Gangvei gjennom området kan måtte 30

32 31 Max avstand til - Skole Ca 750m (nærmeste) - butikk Ca 290m - sentrum Ca 250m - off. komm. Ca 350m Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet - vann - avløp - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov flyttes. 3 3 Grunnforhold: Marine havavsetninger (tykke) må hensyntas. Ligger innenfor kvikkleiresone med faregrad lav og risiko 3. Helning på området. Flomområde langs bekk og elv. Radon: delt moderat og høy. Sentralt plassert i tettstedet. Samlet vurdering: Området ligger i sentrum av Kirkebygda men har store konflikter på flere områder. Området er dyrka mark og ligger innenfor område båndlagt etter lov om kulturminner i gjeldende kommuneplan. I tillegg ligger mye av området innenfor hensynssone for vassdrag svært viktig for biologisk mangfold. Området er også innenfor kvikkleiresone med faregrad 2 og risikograd 3, hvor grunnundersøkelser og eventuelle sikringstiltak må utføres før utbygging. Utbygging på dette området vil være utfordrende på flere områder og området anses derfor som lite egnet. Området illustrerer problemene med å finne egnete utbyggingsområder i Kirkebygda, hvor det er mange konflikter knyttet til utbygging i de mest sentrale områdene. Alternative utbyggingsområder: Prestegårdslåven, Kirkeby, BK2, fortetting og realisering av regulerte områder. Konklusjon: Området foreslås ikke tatt inn i ny kommuneplan. 31

33 32 Nesset/Ekebergveien (gnr/bnr 115/62) Gjeldende formål: Offentlig formål Gjeldende forhold: Brannstasjon Foreslått formål: Sentrumsformål, evt. bolig/næring Arealstørrelse: ca 2,5 daa Boligpotensiale: ca 4-10 (rådmann) Forslagsstiller: Rådmannen Grunneiere: Enebakk kommune Forslagsstillers begrunnelse: Brannstasjon skal flyttes og det ønskes å tilrettelegge for framtidig bruk Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 2 1 Støy 2 1 Lite støy fra fylkesvei Landbruk/jordvern 1 1 Naturmangfold/vassdrag 4 1 Ligger innenfor hensynssone til vassdrag svært viktig for biologisk mangfold, men eiendommen er allerede bebygget og i bruk. Kulturminner og kulturmiljø 2 1 Ligger innenfor områder registrert som nasjonalt viktig kulturlandskap og område med arkeologiske funn. Allerede bebygget eiendom Nærmiljø, grønnstruktur 1 1 og friluftsliv Max avstand til - Skole Ca 850m (nærmeste) - butikk Ca 480m - sentrum Ca 450m - off. komm. Ca 500m 32

34 33 Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet - vann - avløp - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov Strekning på 100 m før man kan komme inn på gangvei 3 2 Grunnforhold: Elve- og bekkeavsetninger og marine havavsetninger (tykke) må hensyntas. Radon: høy Ingen andre kjente risikomomenter Området ligger sentralt i tettstedet Samlet vurdering: Området ligger sentralt i Kirkebygda med relativt korte gangavstander. Området ligger innenfor hensynssone for svært viktig vassdrag for biologisk mangfold men eiendommen er allerede bebygget og ligger i et boligområde. Konsekvensene av å endre formål her anses derfor som små for naturmangfoldet. Ved evt. næringsformål kan ikke virksomhet som kan forringe kvaliteten på vassdraget tillates. Ved utbygging må det forventes grunnundersøkelser og eventuelle tiltak må gjennomføres. Alternative utbyggingsområder: Prestegårdslåven, BK2, fortetting og realisering av regulerte områder Konklusjon: Det foreslås å endre formål for eiendommen til «sentrumsformål» i ny kommuneplan. 33

35 34 Nordre Ødegården/Klokkerudåsen (gnr/bnr 115/7 m.fl.) Gjeldende formål: Landbruk, natur og friluftsliv Gjeldende forhold: Boliger, fritidsboliger Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: ca 4 daa (privat forslag), ca 19 daa (rådmannens forslag) Boligpotensiale: 2 (forslagsstiller), ca (rådmann) Forslagsstiller: Bengt Lorang Andersen/Tove Andersen (rødt areal), Rådmannen (blått areal i tillegg) Grunneiere: Bengt Lorang Andersen (115/7), Rigmor Dagmar Bergravf (115/140, 115/52), Kristine Wangen (115/85, 115/8), Bjørg Irene Larsen (115/67, 115/166, 115/141), Dødsbo etter Trygve Frithjof Larsen (115/141, 115/142), Gunder Gundersen v/ Mary Gundersen (115/142), John Waaler og Anne Britt Waaler (115/44), Ragnhild Augestad (115/9) Forslagsstillers begrunnelse: Området ligger nær boligfelt, gode solforhold. Rådmannen foreslo eget utvidet innspill for å få et større, potensielt boligområde Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 1 1 Landbruk/jordvern 2 1 Ligger omkranset av dyrka mark Naturmangfold/vassdrag 2 1 Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Max avstand til - Skole (nærmeste) 3 2 Flere SEFRAK-bygg i området. Flere kulturminner i nærliggende områder. Ligger i område registrert som kulturlandskap med arkeologiske funn. 1 1 Ca 1650m 34

36 35 - butikk Ca 1250m - sentrum Ca 1200m - off. komm. Ca 1300m Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet Behov for noe utvidelse av atkomstvei, noen trange partier. - vann - avløp Offentlig avløpsnett må forlenges. Kostnad ift antall boliger - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 3 2 Grunnforhold: Marine havavsetninger (tynne) må hensyntas. Radon: moderat Ingen andre kjente risikomomenter Forlengelse av etablert boligområde. Relativt sentralt i Kirkebygda, men noe lange avstander Samlet vurdering: Området ligger som en forlengelse av boligområdet Klokkerudåsen. Noe lange avstander men blant de mest sentrale alternativene i Kirkebygda, og en relativt liten størrelse på området vil gi få boliger og dermed liten negativ påvirkning på klimaet. Rådmannen foreslår en utvidelse av privat forslag for å få med et større areal i forlengelsen av Klokkerudåsen. Området er ikke i konflikt med dyrka mark, men det er flere SEFRAK-registrerte bygg innenfor området. Offentlig avløpsnett må forlenges og kostnad knyttet til dette må vurderes i forhold til antall boliger. Dette er også en bakgrunn for utvidet forslag. Privat atkomstvei kan ha behov for utvidelse/oppgradering. Alternative utbyggingsområder: Nesset/Ekebergveien, BK2, Prestegårdslåven, fortetting og realisering av regulerte områder og eventuell tillatt spredt bebyggelse Konklusjon: Området foreslås lagt som utbyggingsreserve i ny kommuneplan. 35

37 36 Rakkestad/Fugliveien (del av gnr/bnr 118/1) Gjeldende formål: Landbruk, natur og friluftsliv Gjeldende forhold: Skog Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: ca 38 daa Boligpotensiale: ca (rådmann) Forslagsstiller: Ragnhild Augestad Grunneiere: Ragnhild Augestad Forslagsstillers begrunnelse: Ligger inntil allerede bebyggete områder eller avsatte utbyggingsområder Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 1 1 Landbruk/jordvern 1 1 Naturmangfold/vassdrag 2 1 Kulturminner og kulturmiljø 3 2 Ligger i område registrert som kulturlandskap med nasjonal verdi og med arkeologiske funn. Flere kulturminner i omkringliggende områder. Nærmiljø, grønnstruktur 2 1 og friluftsliv Max avstand til - Skole Ca 3150m (nærmeste) - butikk Ca 2800m - sentrum Ca 2750m - off. komm. Ca 2900m Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet 36 Atkomstvei utfordrende pga bratt terreng

38 37 - vann Tilfredsstillende vanntilførsel ikke mulig pga terreng og sett ift antall boliger/arealets størrelse - avløp Avløp vanskelig pga terreng - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 3 3 Grunnforhold: Ikke marine havavsetninger Radon: moderat Slukkevann ved brann kan være utfordring. Ingen andre kjente risikomomenter Lange avstander. Ligger ved etablert boligområde Samlet vurdering: Området ligger i et etablert boligområde i Ekebergdalen, men har lang avstand til daglige gjøremål. Samtidig ligger området i bratt terreng og det er ikke mulig å få til gode løsninger vann og avløp og atkomstvei inn på området. I samme område ligger Haukås (under regulering), Sletta (regulert) og Røikås (regulert) som ved realisering vil gi flere boliger i Ekebergdalen. Alternative utbyggingsområder: Haukås, BK2, Røikås, Sletta og eventuelt tillatt spredt bebyggelse Konklusjon: Området foreslås ikke tatt inn i ny kommuneplan. 37

39 38 BK8/Øvre Linshus (deler av gnr/bnr 115/4 og 118/1 m.fl.) Gjeldende formål: Framtidig boligområde (i kommuneplan fra senest 1988) Gjeldende forhold: Skog, fritidsboliger, bolig Foreslått formål: Framtidig boligområde Arealstørrelse: ca 74 daa Boligpotensiale: ca 80 boliger (rådmann) Forslagsstiller: Rådmannen Grunneiere: Dødsbo etter Knut Bøgseth samt Evelyn Holtan og Liv Bøgseth (115/4), Ragnhild Augestad (118/1, 118/67), Celia Reed (115/108), Svein Johansen Duvier (115/109) Forslagsstillers begrunnelse: Området vurderes på nytt i henhold til regionale retningslinjer Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 1 1 Landbruk/jordvern 1 1 Naturmangfold/vassdrag 2 1 Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Max avstand til - Skole 3 2 Automatisk fredet kulturminne innenfor området må hensyntas. Ligger innenfor område registrert som kulturlandskap med lokal verdi, nasjonal verdi og med arkeologiske funn. 2 2 Turveier og stier i området bør hensyntas 2400m (nærmeste) - butikk 2100m - sentrum 2000m - off. komm. 2200m 38

40 39 Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet - vann Problemer i deler av området pga høyde - avløp Avløp må pumpes - overvann Ved mange boliger kan det bli problem med mer overvann bekk ved Klokkerudåsen/fv 328 Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 3 2 Grunnforhold: Bart fjell og noe tynn og tykk havavsetning som må hensyntas. Radon: moderat Ingen andre kjente risikomomenter Relativt lange avstander, men området ligger inntil etablerte boligområder. Samlet vurdering: Området har ligget inne i flere kommuneplanperioder uten å ha blitt realisert. Området ligger med relativt lang avstand til daglige gjøremål men ligger inntil eksisterende boligområder. Ved framtidig utbygging her anbefales det en relativt lav utnyttelse som hensyntar avstandene og utfordringer i forhold til terreng for deler av området. Alternative utbyggingsområder: Sletta, Røikås, Haukås og eventuelt tillatt spredt bebyggelse Konklusjon: Området foreslås i ny kommuneplan som utbyggingsreserve. Ved senere utbygging her anbefales det utbygging av relativt få boliger i forhold til arealets størrelse på grunn av avstander og terreng. 39

41 40 Østenbøl (del av gnr/bnr 104/1) Gjeldende formål: Landbruk, natur, friluftsliv Gjeldende forhold: Avvirket/nyplantet skog Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: ca 11 daa Boligpotensiale: 10 (forslagsstiller) Forslagsstiller: Østenbøl gård ANS v/ Vilde Bjerknes Grunneiere: Østenbøl gård ANS Forslagsstillers begrunnelse: Landlig beliggenhet, nærhet til buss Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 1 1 Landbruk/jordvern 3 3 Areal registrert som dyrkbar jord Naturmangfold/vassdrag 2 1 Kulturminner og kulturmiljø 3 2 Ligger under område registrert som kulturlandskap med nasjonal verdi og område med arkeologiske funn Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Max avstand til - Skole Ca 1550m (nærmeste) - butikk Ca 1300m - sentrum Ca 1300m - off. komm. Ca 750m Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet 2 1 Tursti bør hensyntas 40 Vei må oppgraderes. - vann - avløp Ikke offentlig avløp, belastning på nett ved Kronafeltet. Kostnad ift antall boliger - overvann

42 41 Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 3 2 Grunnforhold: Marine havavsetninger (tykk og tynn) må hensyntas. Radon: moderat Ingen andre kjente risikomomenter Noe lange avstander, utenfor etablerte boligområder. Få boliger vil gi begrenset biltransport. Samlet vurdering: Området har noe lange gangavstander til daglige gjøremål, men området er lite og klimapåvirkningen vil derfor være begrenset. Området ligger utenfor etablerte boligområder og kostnaden ved å føre fram offentlig avløp kan være høy i forhold til antall boliger. Økt belastning på eksisterende avløpsnett ved Kronafeltet er heller ikke gunstig. Av andre mindre foreslåtte boligområder som foreslått i Kirkebygda er det flere som synes å være bedre egnet. Alternative utbyggingsområder: BK2, Nesset/Ekebergveien, Sletta, Røikås, Haukås og eventuelt tillatt spredt bebyggelse Konklusjon: Området foreslås ikke tatt inn i ny kommuneplan. 41

43 42 Støttumåsen (del av gnr/bnr 105/1) Gjeldende formål: Landbruk, natur og friluftsliv Gjeldende forhold: Skog Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: ca 492 daa Boligpotensiale: ca 500 (rådmann) Forslagsstiller: Morten Tjerviken Grunneiere: Morten Tjerviken Forslagsstillers begrunnelse: Utnytte ny infrastruktur i området (regulert gang- og sykkelvei, nytt renseanlegg) Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 2 2 Noe støy fra næringsområde Landbruk/jordvern 3 2 Atkomstvei til området mest aktuelt over dyrka mark Naturmangfold/vassdrag 3 2 Rødlisteart registrert ved Støttumtjern. Trekkvei for vilt i området. Må hensyntas Kulturminner og kulturmiljø 2 2 Tidligere husmannsplass i området. Ikke registrert Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Max avstand til - Skole Ca 2350m (nærmeste) - butikk Ca 2100m - sentrum Ca 2100m - off. komm. Ca 800m 2 2 Turstier i området, men benyttes lite. 42

44 43 Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet Noen partier med stigning, men stort område hvor god atkomstløsning kan planlegges. Gang- /sykkelvei regulert langs fylkesveien. - vann Ok, kan bli utfordrende på det høyeste, men kan løses med høydebasseng hvis aktuelt. - avløp Offentlig avløp bør pga kapasitet knyttes ved gjenbruksstasjonen og ikke ved Kronafeltet. Dermed mest aktuelt med utbygging bak Gjølstad. - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 1 1 Grunnforhold: Ikke marine havavsetninger (bart fjell) Radon: moderat Ingen andre kjente risikomomenter Noe lange avstander og utenfor etablerte boligområder. Vil kunne forsyne Kirkebygda med boliger i lang tid. Samlet vurdering: Området er foreslått endret til boligformål men ikke nødvendigvis hele arealet. Maksimale avstander blir noe kortere ved en mindre avgrensning av området. I forhold til kapasitet på offentlig avløpsnett er det anbefalt å bygge i området over gjenbruksstasjonen og ikke mot Kronafeltet. Området er stort og vil kunne forsyne Kirkebygda med boliger i lang tid, men vil sannsynligvis bli bilbasert i forhold til daglige gjøremål. Atkomstvei vil kunne gi konflikt med dyrka mark, men ellers lite konflikter. Området ligger utenfor tettstedsavgrensningen for Kirkebygda i nåværende kommuneplan og utenfor etablerte boligområder. Alternative utbyggingsområder: Ingen alternativer på samme størrelse i Kirkebygda. Store byggefelt i Ytre Enebakk og på Flateby er BY20/21, Kvernstua, Høgåsen (med tilknyttede innspill) og Flateby sentrum. 43

45 44 Konklusjon: Området foreslås ikke tatt inn i ny kommuneplan. 44

46 45 Barbøl/Thorudveien (del av gnr/bnr 107/1) Gjeldende formål: Landbruk, natur og friluftsliv Gjeldende forhold: Skog Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: ca 10 daa Boligpotensiale: 9 (forslagsstiller) Forslagsstiller: Sweco Grunneiere: Magne Barbøl Forslagsstillers begrunnelse: Tidligere foreslått regulert. Forbedret infrastruktur i området nå Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 2 2 Kan bli tungtransport i området til deponi og næringsområde Landbruk/jordvern 3 2 Området vil påvirkes av (støy, støv, lukt) og påvirke omkringliggende jordbruk. Naturmangfold 1 1 Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Max avstand til - Skole 3 2 Ligger i område registrert som kulturlandskap med nasjonal verdi m (nærmeste) - butikk 1900m - sentrum 1900m - off. komm. 450m Regulert ny bussholdeplass Teknisk infrastruktur

47 46 - vei og trafikksikkerhet - vann - avløp - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet (radon, flom, ras) Forhold til arealstrategi og boligbehov Regulert gangvei fram til sentrum/skoler langs fv120. Kryss mot fv120 oppgraderes. Trafikk til næringsområde og deponi må hensyntas 3 2 Grunnforhold: Marine havavsetninger (tynne) må hensyntas Radon: moderat Ingen andre kjente risikomomenter Noe lange avstander, men få boliger. Utenfor etablerte boligområder. Samlet vurdering og eventuelle alternativer: Området har tilgang til god teknisk infrastruktur og får nytt kryss mot fylkesvei 120 og gangvei til Kirkebygda. Det ligger både et næringsområde og et planlagt deponi i Thorudveien og trafikksikkerhet er derfor et viktig hensyn i vurdering av dette området. Det er noe lange gangavstander til sentrum og skole og boligområdet vil ligge for seg selv i et område med dyrka mark rundt. Området i seg selv er ikke i konflikt med dyrka mark men et senere ønske om mer bebyggelse her vil legge press på områder med dyrka mark. Konsekvensene av å ta inn områder som dette i kommuneplanen er liten (f.eks i forhold til klima) isolert sett, men det vil kunne sette en presedens hvor flere grunneiere på samme måte vil ønske mindre områder rundt om i kommunen tatt inn i kommuneplanen. Dette vil på sikt kunne føre til mer spredt bebyggelse utenfor tettstedene. Alternative utbyggingsområder: Nesset/Ekebergveien, Prestegårdslåven, fortetting og realisering av regulerte områder og eventuelt tillatt spredt bebyggelse. Konklusjon: Området foreslås ikke tatt inn i ny kommuneplan. 46

48 47 NK2/Gjølstad (gnr/bnr 107/15 og 107/18) Gjeldende formål: Framtidig næringsområde (i kommuneplan fra senest 1995) Gjeldende forhold: Næring, skog, jordbrukseiendom Foreslått formål: Næringsområde, framtidig næringsområde og landbruk, natur og friluftsliv Arealstørrelse: ca 30 daa Forslagsstiller: Rådmannen Grunneiere: Magne Barbøl (107/15) og Enebakk produkter AS (107/18) Forslagsstillers begrunnelse: Området vurderes på nytt på bakgrunn av regionale retningslinjer Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 2 2 Området omfattes av støysone for fv120, men liten konsekvens som næringsområde. Landbruk/jordvern 3 2 Gjenstående areal for NK2 består av dyrka jord registrert med god kvalitet og skogsareal registrert som dyrkbar jord. Fagkunnskap tilsier liten jordvernverdi på arealet. Naturmangfold/vassdrag 1 1 Kulturminner og 1 1 kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur 1 1 og friluftsliv Max avstand til - Skole Ikke relevant (nærmeste) - butikk 1900m - sentrum 1900m - off. komm. 280m Teknisk infrastruktur - vei og Ved videre utvikling 47

49 48 trafikksikkerhet må avkjørsel fra fv120 avklares med Statens vegvesen - vann - avløp - overvann Må tilrettelegges for håndtering av overvann fra framtidig Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov utbyggingsområde 3 2 Grunnforhold: Marine havavsetninger må hensyntas (tykke og tynne). Radon: moderat Håndtering av farlig avfall på gjenbruksstasjon må hensyntas. Ingen andre kjente risikomomenter Området ligger inntil eksisterende næringsområde. Samlet vurdering: Arealet som er utviklet i dag endres til nåværende næringsområde. Resterende areal beholdes som framtidig næringsområde da fag- og lokalkunnskap tilsier at dyrka mark i området har liten jordvernverdi. Alternative utbyggingsområder: Framtidig del av NK6 eller næringsområder i andre deler av kommunen. Konklusjon: Området foreslås beholdt som framtidig næringsområde i ny kommuneplan. 48

50 49 HAMMEREN Søndre Nes (del av gnr/bnr 41/1) Gjeldende formål: Landbruk, natur og friluftsliv Gjeldende forhold: Skog, jordbrukseiendom Foreslått formål: Fritids- og turistformål (utleiehytter) Arealstørrelse: ca. 15 daa (Alt. 1, rødt), ca 3,5 daa (Alt. 2, blått) Antall fritidsboliger: 3-5 (forslagsstiller) Forslagsstiller: Anita Slette Grunneiere: Erik Slette Forslagsstillers begrunnelse: Ønske om å drive landbruksbasert reiseliv som tilleggsnæring Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 1 1 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt. Alt. 1 Alt. 2 2 Landbruk/jordvern Alt. 2 har noe dyrka mark innenfor. Tilleggsnæring kan være positivt for videre jordbruksdrift. Naturmangfold/vassdrag (Alt. 1/Alt. 2) Kulturminner og kulturmiljø Registrert yngleområde for mange fuglearter i vika nedenfor/innenfor.alt. 1 ligger innenfor hensynssone til verna vassdrag. Alt. 2 ligger inntil ravine med bekk og registrert viktig skog og nær truet rødlisteart 2 2 Ligger under område registrert som lokalt viktig kulturlandskap 49

51 50 Nærmiljø, grønnstruktur 1 1 og friluftsliv Max avstand til - Skole Ikke relevant (nærmeste) - butikk Ikke viktig - sentrum Ikke viktig - off. komm. Ikke viktig Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet Veistandard til gården er ok for 3-5 til utleiehytter, men atkomst går gjennom nabos gårdstun - vann - avløp Ikke behov for offentlig nett - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet (Alt. 1/Alt. 2) Forhold til arealstrategi og boligbehov Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt Radon: ikke registrert Alt. 1: tynn havavsetninger Alt. 2: tykk havavsetning og bratt terreng/ravine. Ikke registrert kvikkleiresone, men soner i nærområdet tilsier at dette er et område som må undersøkes ift kvikkleire. Særlig terreng i alternativ 2 tilsier at sikringstiltak kan være nødvendig Ikke viktig Samlet vurdering: Det er lite turistalternativer i Enebakk og forslaget ligger i et flott naturområde ned mot Øyeren. Både alternativ 1 og 2 har flere konflikter knyttet opp mot naturmangfold/hensynssone vassdrag og grunnforhold som må avklares eller sikres. Alternativ 1 synes å være det beste, men det er ikke ønskelig å tillate oppføring av nye fritidsboliger eller utleiehytter inntil vannkanten. Alt. 2 ligger tett på en ravine og med bratt terreng ned mot Øyeren. Hvis alternativ 2 flyttes lengre opp vil det påvirke dyrka mark i større grad. Alt. 1 ligger innenfor 100-meterssonen til verna vassdrag. På grunn av flere store konflikter anses ikke området som egnet for foreslått formål. 50

52 51 Alternative utbyggingsområder: Nosa/Lyserbråten ved Lyseren. Konklusjon: Området foreslås ikke tatt inn i ny kommuneplan. 51

53 52 BURSTAD BB3/Solheim/Burstad (gnr/bnr 52/6, 53/3 og del av 52/3) Gjeldende formål: Kommuneplan: Framtidig boligområde (i kommuneplan fra senest 1988); Reguleringsplan: Regulert til landbruk (REG328 - Burstad Vestre) Gjeldende forhold: Jordbrukseiendom, bolig Foreslått formål: Landbruk, natur og friluftsliv, nåværende boligområde Arealstørrelse: ca 16,5 daa Boligpotensiale: 7-8 (rådmann) Forslagsstiller: Rådmannen Grunneiere: Klaus-Olaf Heier (52/6), Enebakk kommune (53/3), Henning Hansen og Wenche Solstad (52/37), Akershus fylkeskommune/statens vegvesen (127/66, 127/50) Forslagsstillers begrunnelse: Området ligger i hovedsak på landbrukseiendom og er regulert til landbruk. Vurderes på nytt på bakgrunn av regionale retningslinjer og lite press på utbygging i området Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 2 1 En liten del av området blir påvirket av støy fra fylkesvei. Landbruk/jordvern 4 3 Arealet består hovedsakelig av dyrka mark med svært god og god kvalitet. Naturmangfold/vassdrag 1 1 Kulturminner og kulturmiljø 2 2 Registrert under kulturlandskap med lokal verdi Nærmiljø, grønnstruktur 1 1 og friluftsliv Max avstand til - Skole (nærmeste) Ca 5600m - butikk Ca 5400m - sentrum Ca 5400m - off. komm. Ca 2300m Teknisk infrastruktur 52 Krav om skoleskyss

54 53 - vei og trafikksikkerhet Atkomst ok. Lang vei til daglige gjøremål, ingen gangvei. - vann - avløp Ikke offentlig avløp. Kostnadsoverslag på framføring på ca 10,5 mill. - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 3 2 Grunnforhold: Marine havavsetninger (tynne) må hensyntas. Radon: moderat Ingen andre kjente risikomomenter Store avstander til daglige gjøremål. Samlet vurdering: Området ligger i lang avstand fra daglige gjøremål og offentlig transport. Området ligger hovedsakelig på dyrka mark, bortsett fra eksisterende boliger. Det er ikke offentlig avløp til Burstad og kostnadsoverslag for dette ligger på ca. 10,5 millioner. Burstad regnes ikke som et tettsted hvor det er nødvendig å avsette dyrka mark til bolig- eller sentrumsformål. I tillegg er området regulert til landbruk. Alternative utbyggingsområder: Andre utbyggingsområder i Burstad, områder i Kirkebygda og eventuelt tillatt spredt bebyggelse Konklusjon: Området foreslås tatt ut av ny kommuneplan. Boligeiendom legges til nåværende boligområde. 53

55 54 Heier pukkverk (del av gnr/bnr 52/1 og 53/1) Gjeldende formål: Masseuttak/landbruk, natur og friluftsliv Gjeldende forhold: Skog Foreslått formål: Område for råstoffutvinning (masseuttak) Arealstørrelse: ca 175 daa (utvidelse) Forslagsstiller: Grindaker AS Landskapsarkitekter Grunneiere: Peder Kristian Sethern (52/1), Henning Ruud (53/1) Forslagsstillers begrunnelse: Ønsker å sikre og regulere framtidig uttak Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning/støv 3 2 Tiltak mot støv og kontroll på avrenning Støy 3 2 Støyskjerm mot bebyggelse på Burstad aktuelt Landbruk/jordvern 2 1 Naturmangfold/vassdrag 3 2 Stort skogsområde blir borte, men kan tilbakeføres på lang sikt ved bruk som deponi etter uttak Kulturminner og 2 1 kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur 2 1 og friluftsliv Max avstand til - Skole Ikke relevant (nærmeste) - butikk Ikke viktig - sentrum Ikke viktig - off. komm. Ikke viktig Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet Ved vesentlig trafikkøkning til uttaket må utbedring av fylkesvei 326 og 54

56 55 kryss mot fylkesvei 120 vurderes. - vann Muligheter for påkobling - avløp Ikke nødvendig med offentlig avløp - overvann Se første punkt. Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov Grunnforhold: Ikke marine havavsetninger (bart fjell) Radon: moderat Ved sprengning må sikkerhet ivaretas. Evt. skrenter/stup må sikres. Ingen andre kjente risikomomenter Type næring som ikke ønskes plassert i nærheten av tettbebyggelse. Samlet vurdering: Området er egnet for masseuttak ettersom det ligger et stykke fra tettbebyggelse, ingen kjente konflikter med dyrka mark, naturmangfold eller kulturminner. Sikringstiltak må utføres, men dette er tiltak som følger av planlagt virksomhet. Området kan eventuelt benyttes som deponi etter uttaksperioden og tilbakeføres til skog eller annet ønsket formål. Alternative utbyggingsområder: Forslaget er en utvidelse av eksisterende masseuttak, og det finnes derfor ikke andre, gode alternativer. Konklusjon: Området foreslås tatt inn i ny kommuneplan. 55

57 56 DALEFJERDINGEN Nabben/Årsrudveien (del av gnr/bnr 66/4) Gjeldende formål: Landbruk, natur og friluftsliv Gjeldende forhold: Skog Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: ca 2-3 daa Boligpotensiale: 1-2 (forslagsstiller) Forslagsstiller: Tore Sætra Grunneiere: Tore Sætra og Torunn E. Raanæs Sætra Forslagsstillers begrunnelse: Ønsker å tilrettelegge for boliger for familie Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 1 1 Landbruk/jordvern 1 1 Naturmangfold/vassdrag 1 1 Kulturminner og 1 1 kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur 1 1 og friluftsliv Max avstand til - Skole Ca 10700m Krav om skoleskyss (nærmeste) - butikk Ca 10500m - sentrum Ca 10500m - off. komm. Ca 7000m Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet - vann Offentlig vann i nærhet, kostnad ift 56

58 57 antall boliger - avløp Ikke offentlig avløp - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 2 1 Grunnforhold: Ikke marine havavsetninger (bart fjell) Radon: ikke registrert Ingen andre kjente risikomomenter Lange avstander, utenfor etablerte boligområder Samlet vurdering: Lange avstander til daglige gjøremål, ikke offentlig vann og avløp. Ellers lite konflikter og lite område med få boliger som vil gi begrenset negativ konsekvens i seg selv, men kan sette presedens hvor flere grunneiere vil framsette samme ønske. Alternative utbyggingsområder: Utbyggingsområder i Kirkebygda og eventuelt tillatt spredt bebyggelse Konklusjon: Området foreslås ikke tatt inn i ny kommuneplan 57

59 58 YTRE ENEBAKK Kopås/Kopaas og Engen (del av gnr/bnr 103/3 og 103/14) Gjeldende formål: Landbruk, natur og friluftsliv Gjeldende forhold: Skog, sykehjem Foreslått formål: Offentlig formål Arealstørrelse: ca 39 daa Forslagsstiller: Rådmannen Grunneiere: Enebakk kommune Forslagsstillers begrunnelse: Området er i dag avsatt til LNF-område selv om det er offentlig virksomhet på området. Området foreslås utvidet for å legge til rette for mulig utvidelse i framtiden Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 3 2 Støy fra fv120 må hensyntas Landbruk/jordvern 2 2 Tilliggende jordbruksareal må hensyntas Naturmangfold/vassdrag 2 1 Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Max avstand til - Skole 2 1 SEFRAK-bygg og automatisk fredet kulturminne som er fjernet 1 1 Regulert gang- og sykkelvei gjennom området 58 Ikke relevant (nærmeste) - butikk 3100m Ikke relevant? - sentrum 3100m Ikke relevant? - off. komm. 400m Teknisk infrastruktur

60 59 - vei og trafikksikkerhet - vann - avløp - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov Atkomst via eksisterende innkjøring må vurderes Grunnforhold: Bart fjell Radon: moderat Ingen andre kjente risikomomenter Ikke relevant Samlet vurdering: Området foreslås endret til offentlig formål ettersom det på området i dag ligger et sykehjem og et avlastningssenter. For å legge til rette for en mulig framtidig utvidelse av egnet offentlig virksomhet her så foreslås et større areal endret til offentlig formål. I forhold til stor avstand fra tettstedene bør egnethet vurderes før det plasseres ny offentlig virksomhet her. Alternative utbyggingsområder: Offentlig virksomhet bør i hovedsak legges nærmere tettstedene. Konklusjon: Området foreslås endret fra LNF til offentlig formål og utvidet i ny kommuneplan. Avgrensning kommer fram av forslag til ny arealdel. 59

61 60 Hansebråthagan seniortun (del av gnr/bnr 95/3) Gjeldende formål: Landbruk, natur og friluftsliv Gjeldende forhold: Skog Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: ca 5 daa Boligpotensiale: 5 (forslagsstiller) Forslagsstiller: Nils A. Butenschøn Grunneiere: Nils A. Butenschøn Forslagsstillers begrunnelse: Ønsker å etablere seniortun, nærhet til tettstedet Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 1 1 Landbruk/jordvern 2 2 Ligger inntil jordbruksareal Naturmangfold/vassdrag 2 1 Kulturminner og kulturmiljø 2 2 Ligger delvis i område registrert som kulturlandskap med lokal verdi Nærmiljø, grønnstruktur 2 1 og friluftsliv Max avstand til - Skole Ca 1100m (nærmeste) - butikk Ca 930m - sentrum Ca 930m - off. komm. Ca 400m Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet 60 Privat atkomstvei gjennom gårdstun. Annen atkomst må finnes hvis det ønskes økt utbygging her senere. - vann - avløp - overvann Samfunnssikkerhet og 3 2 Grunnforhold: Marine

62 61 beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov havavsetninger må hensyntas (tykke) Radon: moderat Ingen andre kjente risikomomenter Området ligger relativt sentralt i forhold til avstander, men med dårlig egnet atkomst og utenfor etablerte boligområder Samlet vurdering: Området ligger med relativt god avstand til daglige gjøremål, men ligger med planlagt atkomst via privat gårdstun. For planlagte seniorleiligheter er kanskje ikke beliggenheten heller sentral nok i forhold til gangavstander. Et senere ønske om økt utbygging i området vil gjøre det nødvendig med en bedre atkomstløsning og vil kunne legge press på omkringliggende dyrka mark. For nåværende forslag anses atkomstløsning som grei. Det er fra politisk hold ytret ønske om flere leiligheter tilpasset seniorer i kommunen, men dette anses ikke som et godt egnet område for formålet. Alternative utbyggingsområder: I3/H10 (Østmarkskollen), Våg Konklusjon: Området foreslås ikke tatt inn i ny kommuneplan. 61

63 62 OY13 og NY16 (framtidig del)/bjerke (del av gnr/bnr 95/1, del av 95/18 m.fl.) Gjeldende formål: Framtidig offentlig formål (OY13) og framtidig næring (del av NY16) (i kommuneplan delvis fra 1995, hele området fra 2007) Gjeldende forhold: Jordbrukseiendom, bekk, parkering, fylkesvei Foreslått formål: Landbruk, natur og friluftsliv. Områder som i dag er fylkesvei eller parkering ved Mjær gis formål etter eksisterende bruk. Arealstørrelse: ca 17 daa (offentlig) og ca 6,5 daa (næring) Forslagsstiller: Rådmannen Grunneiere: Hans Barthold Butenschøn og Hans Bror B. Butenschøn (95/1), Enebakk trelast AS (95/18), Enebakk kommune (93/311), Mabel Butenschøn (93/15), Akershus fylkeskommune/statens vegvesen (127/6) Forslagsstillers begrunnelse: Området vurderes på nytt på bakgrunn av regionale retningslinjer Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 3 2 Støy fra fv120 Landbruk/jordvern 3 3 Området har en stor del dyrka mark med svært god kvalitet og i tillegg noe dyrkbart areal Naturmangfold/vassdrag 4 3 Området ligger på bekkeutløp mot Mjær og innenfor 100- meterssonen mot verna vassdrag. Kulturminner og 1 1 kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur 1 1 og friluftsliv Max avstand til - Skole Ikke relevant (nærmeste) - butikk 550m - sentrum 550m - off. komm. 535m 62

64 63 Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet - vann - avløp - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 3 2 Grunnforhold: Marine havavsetninger (tynne) må hensyntas Radon: moderat og noe høyt. Området er flomutsatt ved høy vannstand i Mjær. Ingen andre kjente risikomomenter Området ligger sentralt i tettstedet Samlet vurdering: Området er i dag dyrka mark og en del av området er også bekk og bekkeutløp mot Mjær. I utgangspunktet er dette et viktig område å ta vare på med tilstrekkelig hensynssone mot vassdraget. Området ligger sentralt men kombinasjonen av jordvern- og vassdragshensyn gjør at området ikke er egnet som utbyggingsområde. Delene av de avsatte arealene som inkluderer eksisterende forhold som parkering og fylkesvei og den delen av framtidig næringsområde som er del av Enebakk trelast sin eiendom (95/18) endres til eksisterende formål. Alternative utbyggingsområder: Andre områder avsatt til offentlig- eller sentrumsformål i Ytre Enebakk. Konklusjon: Området foreslås tatt ut av ny kommuneplan og tilbakeført til LNF-område. 63

65 64 Vesthagan/Bjerke (del av gnr/bnr 95/1) Gjeldende formål: Landbruk, natur og friluftsliv Gjeldende forhold: Skog Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: ca 70 daa Boligpotensiale: Ca. 50 (alt. 1) eller 6 (alt. 2) (forslagsstiller) Forslagsstiller: Bjerke bruk DA v/ Hans B. Butenschøn d.e. og Hans B. Bror Butenschøn Grunneiere: Hans Barthold Butenschøn og Hans Bror B. Butenschøn Forslagsstillers begrunnelse: Skape boligfelt med godt bomiljø og byggeskikk tilpasset områdets naturlige kvaliteter Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 1 1 Landbruk/jordvern 3 2 Vei brukes til transport av landbruksmaskiner. Kan bli konflikt ift støy, støv og lukt fra landbruket Naturmangfold/vassdrag 2 2 Rødlistearter registrert i nærområdet Kulturminner og kulturmiljø 2 2 Kulturminner registrert i nærområdet. Ligger innenfor område registrert som kulturlandskap med lokal verdi Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Max avstand til - Skole 2100m (nærmeste) - butikk 1900m - sentrum 1900m - off. komm. 1900m Teknisk infrastruktur - vei og 64 Turvei bør hensyntas

66 65 trafikksikkerhet - vann Vanntilførsel må hentes over lengre avstand. Kostnad ift antall boliger - avløp Ikke offentlig avløp i nærheten. Kostnad ift antall boliger - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov Grunnforhold: Tynt humus- og torvdekke og tynne havavsetninger. Marine avsetninger må hensyntas. Radon: moderat Ingen andre kjente risikomomenter Området ligger i hovedsak utenfor eksisterende tettstedsavgrensning og utenfor etablerte boligområder Samlet vurdering: Området ligger utenfor etablerte boligområder og også i hovedsak utenfor eksisterende tettstedsavgrensning for Ytre Enebakk. Det er relativt lange avstander til daglige gjøremål. Utover dette må landbruket nord for området hensyntas. Utbyggingsområder som ligger inntil eksisterende boligområder bør prioriteres. Alternative utbyggingsområder: BY20/21, Kvernstua Konklusjon: Området foreslås ikke tatt inn i ny kommuneplan. 65

67 66 Haugskogen (gnr/bnr 93/9) Gjeldende formål: Landbruk, natur og friluftsliv Gjeldende forhold: Skog Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: ca 22 daa Boligpotensiale: ca 30 (rådmann) Forslagsstiller: Rådmannen Grunneiere: Enebakk kommune Forslagsstillers begrunnelse: Området ligger sentralt i tettstedet som forlengelse av eksisterende bebyggelse Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 1 1 Landbruk/jordvern 1 1 Naturmangfold/vassdrag 2 1 Kulturminner og kulturmiljø 3 2 Flere funn av kulturminner i nærliggende områder. Sannsynlighet for det samme i dette området. Nærmiljø, grønnstruktur 1 1 og friluftsliv Max avstand til - Skole Ca 990m (nærmeste) - butikk Ca 550m - sentrum Ca 500m - off. komm. Ca 580m Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet Bratt stigning Sagstuveien, smalt og uoversiktlig. Vanskelig å utvide vei eller 66

68 67 begrense stigning. Strekning med fortau opparbeidet. - vann Ny ledning som kan forsyne bl.a. dette området vil opparbeides - avløp - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 1 1 Grunnforhold: Ikke marine havavsetninger (bart fjell) Radon: moderat Ingen andre kjente risikomomenter Området ligger sentralt i tettstedet Samlet vurdering: Området ligger sentralt i tettstedet med gode avstander til daglige gjøremål. Problemet til området er at Sagstuveien har for bratt stigning og at veien tidligere er utvidet så godt det lar seg gjøre uten at dette er tilfredsstillende standard. Det er opparbeidet fortau langs deler av veien, men veien er fortsatt relativt uoversiktlig. Alternative utbyggingsområder: Kvernstua, BY20/21, I3/H10 (Østmarkskollen) Konklusjon: Området foreslås ikke tatt inn i ny kommuneplan 67

69 68 BY16/Vågås (gnr/bnr 90/89) Gjeldende formål: Nåværende boligområde (i kommuneplan fra 1999) Gjeldende forhold: Bolig, skog, jordbruksareal Foreslått formål: Nåværende og framtidig boligområde Arealstørrelse: ca 9,3 daa Boligpotensiale: ca 2-3 (rådmann) Forslagsstiller: Rådmannen Grunneiere: Edith Ungersness Forslagsstillers begrunnelse: Området ligger sentralt i tettstedet, men er avsatt til nåværende boligområde. Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 3 2 Støy fra fylkesvei 155 må hensyntas. Landbruk/jordvern 3 2 Noe dyrka mark innenfor eiendommen. Ligger inntil dyrkbar jord (golfbane) Naturmangfold/vassdrag 3 3 Rundt halvparten av eiendommen ligger innenfor hensynssone til verna vassdrag (100m) Kulturminner og kulturmiljø 3 2 Ligger innenfor område registrert som kulturlandskap med nasjonal verdi Nærmiljø, grønnstruktur 2 1 og friluftsliv Max avstand til - Skole Ca 1100m (nærmeste) - butikk Ca 780m 68

70 69 - sentrum Ca 720m - off. komm. Ca 260m Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet Atkomst ok i forhold til områdets størrelse. - vann Vannforsyning ok til ca 5 hus. Utover dette må rør dimensjoneres opp. - avløp Må tilknyttes til offentlig avløp - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 3 2 Grunnforhold: Tynne havavsetninger og bart fjell. Marine havavsetninger må hensyntas. Radon: moderat Kraftlinje i nord må hensyntas Ingen andre kjente risikomomenter Området ligger sentralt i tettstedet Samlet vurdering: Halvparten av området ligger innenfor hensynssone for verna vassdrag (100m) og det vil derfor ligge begrensninger på området. Området ligger i grei avstand til daglige gjøremål og sentralt i tettstedet. Området er lite og det er ikke mulighet til utvidelse av området uten konflikt med vassdrag og dyrka/dyrkbar mark. Alternative utbyggingsområder: Våg, I3/H10 (Østmarkskollen) Konklusjon: Området foreslås delt inn i nåværende og framtidig utbyggingsområde. Areal med dyrka mark tas ut. Nye avgrensninger framkommer av forslag til ny arealdel. 69

71 70 Kvernstua (gnr/bnr 91/6, del av 91/1 m.fl.) Gjeldende formål: Offentlig formål (gnr/bnr 91/6), båndlagt etter lov om kulturminner (gnr/bnr 91/6), nåværende bolig (gnr/bnr 91/638) og landbruk, natur og friluftsliv (gnr/bnr 91/1, 91/405) Gjeldende forhold: Skog, husmannsplass, fritidseiendom, bolig Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: ca 200 daa Boligpotensiale: minimum 100 (forslagsstiller), ca 235 (rådmann) Forslagsstiller: Rambøll Grunneiere: Block Watne AS (91/6), Enebakk kommune (91/1), Bekkevold eiendomsselskap AS (91/405), Turid Bøhler (91/638) Forslagsstillers begrunnelse: Ligger i tettstedet og er definert som framtidig utbyggingsområde. Kan benytte eksisterende infrastruktur. Regulering påbegynt i henhold til utbyggingsavtale Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 3 2 Støy fra skytebane og framtidig næringsområde NY5 nord for området må hensyntas. Noe støy fra fylkesvei 155 syd i området. Landbruk/jordvern 3 2 Deler av området (syd) innehar svært god og god dyrka mark. Driftes ikke og ligger inneklemt. Ved utbygging bør matjord flyttes til andre områder. Naturmangfold/vassdrag 3 3 Bekk øst for området må hensyntas. Dam med salamandere vest for området må 70

72 71 Kulturminner og kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Max avstand til - Skole henyntas. Nordlige deler av området benyttes som trekkvei for vilt. Registrert rødlistearter (sårbar og nær truet) i området. 4 2 Husmannsplass må hensyntas. SEFRAKbygg. Ligger under kulturlandskap med nasjonal verdi. Historisk veifar (Bjerklandsveien) må hensyntas 3 2 Tur- og friluftslivsmuligheter i området og gjennomgang til Marka må ivaretas. 71 Ca 3800m (nærmeste) - butikk Ca 3400m - sentrum Ca 3300m - off. komm. Ca 950m Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet - vann - avløp - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov Kryss mot fv155 må oppgraderes ved utbygging 3 2 Grunnforhold: Tynn havavsetning og noe bart fjell. Marine havavsetninger må hensyntas Radon: moderat Ingen andre kjente risikomomenter Lange avstander til daglige gjøremål, men fortetting av tettstedet. Samlet vurdering: Lange avstander til daglige gjøremål, men området vil ligge som en fortetting av eksisterende tettsted mellom Tåje og Sløssåsveien/Nylende. Området som settes av til boligformål foreslås i hovedsak begrenset til areal i dag avsatt til offentlig formål og arealer rundt husmannsplassen som etter utredninger i reguleringsplan evt. kan avses. Arealer nord for dette anbefales ikke avsatt til bolig på grunn av økte avstander til daglige gjøremål, hensyn til naturmangfold/trekkveier for vilt og støyproblematikk mot skytebane ved Durud og muligens mot næringsområde NY5. Dyrka mark i syd

73 72 ligger inneklemt og driftes ikke i dag. Ved utbygging bør matjord søkes flyttet til annet, egnet område. En boligutbygging i sydlige deler av foreslått område rundt Kvernstua synes å være en bedre løsning enn flere andre potensielle utbyggingsområder i Ytre Enebakk. Alternative utbyggingsområder: BY20/21 Konklusjon: Området foreslås delvis tatt inn i ny kommuneplan. Avgrensning kommer fram av forslag til ny arealdel. 72

74 73 BY18/Vik (del av gnr/bnr 91/28) Gjeldende formål: Framtidig boligområde (i kommuneplan fra 2007) Gjeldende forhold: Skog, hytter (m/ bruksendringsmulighet) Foreslått formål: Framtidig bolig, deler av området (10 boliger og barnehage) flyttes fram i utbyggingsrekkefølge Arealstørrelse: ca 106 daa (totalt) Boligpotensiale: ca 50 (rådmann) Forslagsstiller: Vik gård v/ Bjørn-Kristian B. Kjus og Ottar K. Kjus Grunneiere: Bjørn-Kristian B. Kjus Forslagsstillers begrunnelse: Ønsker ti boliger og barnehage flyttet fram i utbyggingsrekkefølge. Viser til avtale om makeskifte Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 1 1 Landbruk/jordvern 1 1 Naturmangfold/vassdrag 2 2 Kulturminner og kulturmiljø 3 2 Kulturminnestatus må avklares på funnsted innenfor området Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Max avstand til - Skole ca 4400m (nærmeste) - butikk Ca 4000m - sentrum Ca 3900m - off. komm. Ca 650m Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet 2 2 Turstier i området bør hensyntas Krav om skoleskyss Atkomst ok, skal opprustes. 73

75 74 - vann 10 boliger ok, ved flere boliger må kapasitet økes - avløp - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 3 2 Grunnforhold: tynn havavsetning og bart fjell. Marine havavsetninger må hensyntas Radon: moderat Kraftlinje gjennom området må hensyntas Ingen andre kjente risikomomenter Lange avstander, ligger ved etablert boligområde. Samlet vurdering: Området har lange avstander til daglige gjøremål. Grei avstand til bussholdeplass. Sammenhengende gang- og sykkelvei til sentrum sikres gjennom opprusting av Tangenveien. Positivt at det ønskes avsatt plass til barnehage. Men området vil bidra til økt bebyggelse i tettstedets ytterkant, i motsetning til fortetting innenfra. 10 boliger vil gi begrenset negativ konsekvens. Områdets avstand til grunnskolene tilsier krav om skoleskyss i dette området. Alternative utbyggingsområder: Kvernstua, BY20/21 og eventuelt tillatt spredt bebyggelse Konklusjon: Området foreslås delvis tatt ut av ny kommuneplan. Areal til 10 boliger beholdes. Forslag til endring av utbyggingsrekkefølge vurderes ikke her. Avgrensning kommer fram av forslag til ny arealdel. 74

76 75 BY19/Fjeldstad (del av gnr/bnr 91/14) Gjeldende formål: Framtidig boligområde (i kommuneplan fra 2007) Gjeldende forhold: Skog Foreslått formål: Landbruk, natur og friluftsliv Arealstørrelse: ca 9 daa Boligpotensiale: 8 (rådmann) Forslagsstiller: Rådmannen Grunneiere: Per-Erik Østlie Forslagsstillers begrunnelse: Området vurderes på nytt på bakgrunn av regionale retningslinjer Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 1 1 Landbruk/jordvern 2 2 Ligger omkranset av dyrka mark Naturmangfold/vassdrag 2 1 Kulturminner og kulturmiljø 2 2 Ligger delvis under kulturlandskap med nasjonal verdi Nærmiljø, grønnstruktur 1 1 og friluftsliv Max avstand til - Skole (nærmeste) Ca 4200m - butikk Ca 3800m - sentrum Ca 3700m - off. komm. Ca 990m Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet 75 Krav om skoleskyss Farlig kryss mot fylkesvei 154, begrensede muligheter for utvidelse av atkomstvei. - vann - avløp Avløp ikke mulig, vil innebære høy kostand

77 76 - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov ift antall boliger 1 1 Grunnforhold: Ikke marine havavsetninger (bart fjell) Radon: moderat Ingen andre kjente risikomomenter Utenfor etablerte boligområder, i tettstedets ytterkant, lange avstander. Samlet vurdering: Området ble i utgangspunktet foreslått som del av større utbyggingsområde med innkjøring via Tangenveien ved forrige kommuneplanrullering. Dette hadde innebært tap av mye dyrka mark og forslaget ble redusert til kun skogsarealet. Dette betyr at atkomstvei nå måtte ha blitt via Fjeldstadveien som har en farlig utkjøring mot fylkesvei 154, samtidig som Fjeldstadveien har begrensede muligheter for utvidelse. Området ligger for seg selv, omkranset av dyrka mark og senere utvidelse av området vil ikke være ønskelig på grunn av jordvernet. Det er ikke offentlig avløp i området og framføring av dette vil ha høy kostnad sett i forhold til arealets begrensede størrelse. Det er lange avstander til daglige gjøremål og avstand tilsier også krav om skoleskyss til grunnskolene. Alternative utbyggingsområder: BY18 og eventuelt tillatt spredt bebyggelse Konklusjon: Området foreslås tatt ut av ny kommuneplan og tilbakeført til LNF-område. 76

78 77 GRAN Setra (del av gnr/bnr 91/8) Gjeldende formål: Landbruk, natur og friluftsliv Gjeldende forhold: Skog Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse: ca 40 daa Boligpotensiale: ca 20 (rådmann) Forslagsstiller: Einar Olav Langskau Grunneiere: Einar Olav Langskau Forslagsstillers begrunnelse: Ligger inntil eksisterende bo-område (bruksendringsfelt) Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 1 1 Landbruk/jordvern 2 2 Atkomst kan potensielt gå over dyrka mark Naturmangfold/vassdrag 2 1 Kulturminner og 2 1 kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv 2 1 Turstier rundt området Max avstand til - Skole (nærmeste) Ca 6000m Krav om skoleskyss - butikk Ca 5550m - sentrum Ca5500m - off. komm. Ca 890m Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet - vann - avløp 77

79 78 - overvann Samfunnssikkerhet og beredskap, risiko og sårbarhet Forhold til arealstrategi og boligbehov 1 1 Grunnforhold: Ikke marine havavsetninger (bart fjell) Radon: moderat Ingen andre kjente risikomomenter Lange avstander til daglige gjøremål. Utenfor tettstedsavgrensning Samlet vurdering: Lang avstand til butikk, skole og sentrumsfunksjoner. Noe lang avstand også til bussholdeplass, avhengig av årstid og mulig bruk av snarveier. Avstand tilsier krav om skoleskyss til grunnskolene. Ligger utenfor tettstedsavgrensning, men inntil område avgrenset som bruksendringsområde fra fritidsbolig- til boligområde. Få konflikter utover avstand, men utbygging her vil bidra til enda større utspredning av bebyggelsen tilknyttet Ytre Enebakk. Alternative utbyggingsområder: BY18, Kvernstua og eventuelt tillatt spredt bebyggelse. Konklusjon: Området foreslås ikke tatt inn i ny kommuneplan. 78

80 79 Gran N6 (del av gnr/bnr 91/1 m.fl.) Gjeldende formål: Landbruk, natur og friluftsliv (boliger, skog) Foreslått formål: Næring Arealstørrelse: ca 100 daa Forslagsstiller: Grindaker AS Landskapsarkitekter Grunneiere: Enebakk kommune (91/1), Eias eiendom AS (91/454), Øistein Olsen og Monika Vullum (91/230), Hilde Antonsen Hänsch (91/389), Laila Michelsen (91/390, 91/664), Akershus fylkeskommune/statens vegvesen (127/39) Forslagsstillers begrunnelse: Ligger i etablert næringsområde. Regulering under arbeid Tema Sannsynlighet Konsekvens Egnethet/konflikt Beskrivelse/kommentar Grunnforurensning 1 1 Støy 2 2 Avhengig av type støy vil det kunne innebære støy, men området er etablert næringsområde. Landbruk/jordvern 1 1 Naturmangfold/vassdrag 2 1 Kulturminner og 2 1 Historisk veifar innom kulturmiljø Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv Max avstand til - Skole helt i syd 3 2 Turvei for sykkel bør hensyntas 79 Ikke relevant (nærmeste) - butikk Ikke viktig - sentrum Ca 6500m - off. komm. Ca 300m Teknisk infrastruktur - vei og trafikksikkerhet Nytt kryss mot fylkesvei 155

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

1. KONSEKVENSUTREDNING

1. KONSEKVENSUTREDNING 1. KONSEKVENSUTREDNING 1.1 74 Frydenbergveien 39 Gnr/bnr: 58/6 og 7 Arealstørrelse: 29 daa. Forslagsstiller: JM på vegne av grunneiere Eiendommen består av et fraflyttet gårdstun på ca. 3,0 daa, ca. 8

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 SAMFUNN Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen

Detaljer

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.

Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03. Vedlegg 6 FOLLO TOMTER AS Vestveien 44 1400 Ski Org. nr.: 998 012 325 Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikjolveien 9, Ski kommune Dato 30.01.2013. Revidert 01.03.2013 Innledning. Samfunnet

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN Harakollen Boligutvikling As vil på veien av grunneier Nils Petter Hobbelstad og Per Hobbelstad komme med innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse ÅS KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Utarbeidet av: Magnus Ohren, Rådgiver, Ås kommune 07.09.2015 1 Innledning 1.1 Om ROS-analyser Risiko og sårbarhetsanalyser

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage,

Risiko- og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage, - og sårbarhetsanalyse til reguleringsplan for Eikeliveien barnehage, Ski kommune Dato 1382012 Revidert 912013 Innledning Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan. Sommer- og vinterløype Rognmoskaret. (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001

ROS-analyse for reguleringsplan. Sommer- og vinterløype Rognmoskaret. (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001 ROS-analyse for reguleringsplan Sommer- og vinterløype Rognmoskaret (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001 1. Bakgrunn: I henhold til PBL 4-3 utføres det ROS-analyse for Reguleringsplan sommer- og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 35 dekar og ligger ca 0,5 km øst for Litjvatnet i Vassbygda.

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3

Stokke kommune. Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Stokke kommune Landbruksfaglig vurdering av innspill til kommuneplanens arealdel del 3 Landbrukskontoret for Stokke og Andebu 28.05.2015 Innhold Journr 13/2131-74 Døvlerønningen ----------------------------------------------------------------

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00. Navn Funksjon Representerer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommuneplanutvalget. Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00. Navn Funksjon Representerer 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Enebakk Dato: 22.06.2009 Tid: 16:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Dag Bjerke Ordfører

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029

Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029 Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029 Innhold Om kartutsnittene... 1 Golfbaneområde G5 Slettmoen tilbakeføring til LNF... 2 Næringsområde

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/658-18 Arkiv: 0314 R1102 Dato: 03.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING MED OPPSTART AV ARBEID MED UTBYGGINGSAVTALE - PANORAMAVEGEN, GJØVIK KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer 20. februar 2014 Vår saksbehandler: Magnus B Sveum Vår ref. p.12134 Deres ref.: VARSEL OM

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Forhold til føringer i planprogram Utredningsbehov

Forhold til føringer i planprogram Utredningsbehov Vedlegg 1 Kommuneplanrullering 2009-2017 Siling av innspill til arealendringer ift føringer i planprogrammet Orientering for formannskapet 14.juni 2006 med rettinger pr. 15.juni 2006 BOLIGER Føringer i

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER.

SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER. Revidert dato: 27.10.14 Utarbeidet av: EGS Dato: 28.10.11 Side 1 av 8 SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER. Til bruk ved utarbeidelse og kontroll av planforslag før framlegging til offentlig behandling. Lista

Detaljer

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Plan- og bygningsloven og landbruk pluss Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Tema Kommunens rolle Samfunnshensyn, nasjonale og regionale føringer?

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE)

A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) REGULERINGSPLAN SOLHEIMSBEITET A. PLANENS MATERIALE B. PLANBESKRIVELSE C. PLANKART (MÅLESTOKK 1:3500 A1) D. REGULERINGSBESTEMMELSER E. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET (SJEKKLISTE) KOPI AV: VARSLING NABOLISTER

Detaljer

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 NEDRE EIKER KOMMUNE Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Nedre Eiker kommune la ut forslag til ny kommuneplans arealdel til høring og offentlig ettersyn i perioden 8.desember 2014

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4

ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4 ROS-ANALYSE for Amsrudvegen 2-4 Dato: 11.09.2014 Vedlegg til Reguleringsplan for Amsrudvegen 2-4 Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: 0502 Gjøvik kommune Navn på planen: Reguleringsplan

Detaljer

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Planarbeid for Markveien Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Agenda Bakgrunn for arbeidet Planprosessen Rammer og føringer Overordnede myndigheter Aktuelle temaer i planarbeidet Opplysninger Spørsmål og synspunkter

Detaljer