OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET"

Transkript

1 OLJE- OG GASSÅRET OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLF - Oljeindustriens Landsforening

2 2 OLJE- OG GASSÅRET 2011

3 OLJE- OG GASSÅRET INNHOLD Kort om OLF 5 Forord 6 Næringspolitikk og aktivitetsnivå 10 OLF i samfunnet 14 Intervju: Ola Borten Moe 16 HMS og drift 20 Macondo-ulykken: Godt rustet på norsk sokkel 22 Miljø 24 Arbeidsliv og kompetanse 28 Nøkkeltall 30

4 4 OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLF Oljeindustriens Landsforening HOVEDKONTOR OLF Oljeindustriens Landsforening Pb. 8065, 4068 Stavanger Besøksadresse: Vassbotnen Sandnes Telefon Telefaks KONTOR OSLO OLF Oljeindustriens Landsforening Pb. 5481, Majorstuen, 0305 Oslo Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27, 0303 Oslo Telefon Telefaks OLF er en landsforening i NHO

5 OLJE- OG GASSÅRET KORT OM OLF Gjennom 40 år har olje- og gassaktiviteten på sokkelen utviklet seg til å bli en bærebjelke i norsk økonomi og dannet grunnlaget for utviklingen av velferdsstaten. Fremdeles ligger 60 prosent av ressursene under havbunnen, en fjerdedel er ikke funnet ennå. Sammen med et potensial for økt utvinning fra eksisterende felt, gir dette enorme muligheter for det norske samfunnet. Det er lange tradisjoner for god ressursforvaltning på norsk sokkel og dersom forholdene legges til rette vil olje- og gassvirksomheten også i fremtiden kunne forbli et solid fundament i norsk økonomi og samfunnsliv. Oljeindustriens Landsforening (OLF) representerer per i dag 48 olje- og gasselskaper og 49 leverandørbedrifter. Til sammen sysselsetter medlemsbedriftene om lag arbeidstakere. OLF arbeider for å sikre industrien best mulig rammebetingelser og konkurransevilkår OLFs arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Respekt for mennesker, sikkerhet og miljø Betydningen av lønnsomhet i virksomheten Prinsippet om fri konkurranse Høy etisk standard og bevissthet om industriens sosiale ansvar OLF arbeider for å gjøre sokkelen mer attraktiv ved å: Sikre industrien best mulig rammebetingelser og konkurransevilkår Finne løsninger som bidrar til å øke effektiviteten og levetiden til felt og aktiviteter på sokkelen Påta seg oppgaver og fellesaktiviteter på vegne av medlemsselskapene

6 6 OLJE- OG GASSÅRET 2011 Nye og viktige milepæler har i løpet av året blitt ettertrykkelig fundamentert. Likevel står vi overfor en rekke utfordringer som må løses

7 OLJE- OG GASSÅRET MILEPÆLER For norsk olje- og gassindustri skulle 2011 vise seg å bli et langt mer innholdsrikt år enn de fleste kunne drømt om. Etter en årrekke med tidvis mager fangst, var det nok enkelte som hadde konkludert med at de store funnenes tidsalder var forbi. Det begynte å bli lenge siden 1997, året da det siste store funnet, Ormen Lange, ble gjort på norsk sokkel. Brått kom de gode nyhetene om Skrugard-funnet. Deretter ble det innertier på Norvarg. Johan Sverdrup skulle også vise seg å bli et av de største funnene som ble gjort i hele verden i Etter syv års venting ankom også den etterlengtede petroleumsmeldingen med den klingende tittelen En næring for framtida. Meldingen hadde langt mer enn en flott tittel. Den inneholdt også et forhøyet ambisjonsnivå for produksjon fra norsk sokkel og dermed et fornyet mandat til petroleumsnæringen. I løpet av over 40 års oljehistorie kan vi se tilbake på en rekke gode valg ved korsveiene og en serie viktige milepæler som har betydd en forskjell for hver enkelt nordmann. Så mye som ni av ti oljekroner ender faktisk i statskassen. Det vi fikk i hendene har vi forvaltet godt. I Olje- og gassåret 2011 oppsummerer vi 2011 sett fra den norske petroleumsindustriens ståsted. Nye og viktige milepæler har i løpet av året blitt ettertrykkelig fundamentert. Likevel står vi overfor en rekke utfordringer som må løses. Vel har vi gjort flere viktige funn og aktiviteten på sokkelen er høy. Samtidig ser vi at oljeproduksjonen har falt med over 40 prosent i løpet av ti år, og at regjeringens produksjonsmål avhenger av målrettet satsning på fortsatt leting i modne områder, økt utvinning fra eksisterende felt og ikke minst tilgang til nye letearealer. Petroleumsvirksomheten skal også foregå med et fortsatt kompromissløst fokus på sikkerhet og miljø, to områder som også i fremtiden vil kreve kontinuerlig innsats. Næringen trenger også nye og høyt kvalifiserte arbeidstakere i fremtiden, noe som står i kontrast til at få unge velger realfag. God ressursforvaltning blir ikke til ved tilfeldigheter eller ved å følge strømmen. God ressursforvaltning dreier seg om å ta krystallklare veivalg til rett tid, også når de krevende beslutningene må fattes. Videreføring av over 40 års vellykket ressursforvaltning avhenger av stor og ikke minst koordinert innsats fra myndighetene og olje- og gassnæringen. Vi har alle muligheter til å opprettholde våre gode forvaltningstradisjoner. Slik at vi fortsatt kan eksportere den renest produserte oljen og gassen til en verden som trenger energi. Slik at vi fortsatt kan bidra med sysselsetting og inntekter til fellesskapet. Slik at vi kan nå de politiske produksjonsmålene. Slik at våre etterkommere om 40 år kan gi oss den samme gode attest som vi har gitt dem som kom før oss: Det vi fikk i hendene har vi forvaltet godt. Spennende fortsettelse følger. Vi har alle muligheter til å opprettholde våre gode forvaltningstradisjoner Gro Brækken Administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforening

8 8 OLJE- OG GASSÅRET 2011

9 OLJE- OG GASSÅRET GOD RESSURSFORVALTNING DREIER SEG OM Å TA KRYSTALLKLARE VEIVALG TIL RETT TID, OGSÅ NÅR DE KREVENDE BESLUTNINGENE MÅ FATTES

10 10 OLJE- OG GASSÅRET 2011 Næringspolitikk og aktivitetsnivå: FORNUFT OG FØLELSER 2011 vil gå over i historien som et godt år for petroleumsnæringen. Et høyt aktivitetsnivå, fortsatt høye energipriser og nye betydelige funn gjør at næringen preges av stor fremtidsoptimisme. Fallende produksjon kombinert med få og små nye funn de siste årene, fikk varsellampene til å blinke. Parallelt med målrettede tiltak fra myndighetene har industrien økt innsatsen. Resultatene er gode. Gigantfunnet Johan Sverdrup (tidligere Avaldsnes/Aldous Major) har en gang for alle bevist at Nordsjøen fortsatt kan inneholde store forekomster av olje og gass. For første gang siden Ormen Lange ble oppdaget i 1997, ble det i 2011 funnet mer enn årsproduksjonen på sokkelen. Regjeringens ambisiøse produksjonsmål i petroleumsmeldingene tilsier at det må satses hardt på tre områder: stadig nye funn i modne områder økt utvinningsgrad fra eksisterende felt åpning av nye leteområder Dersom det siste utelates finnes det ikke en gang en teoretisk mulighet for å nå de politiske målene. Må planlegge for fremtiden Johan Sverdrup-funnet i Nordsjøen og de betydelige funnene Skrugard og Norvarg i Barentshavet, er alle viktige og sporer til ny innsats. De er imidlertid ikke store nok til å hindre at produksjonen faller etter Regjeringens forslag om å starte åpningsprosesser for Jan Mayen og Barentshavet Øst er positive signaler, men dessverre ikke nok. På veien nordover trenger næringen også tilgang til de forventede ressursene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Olje- og gassindustrien har lenge påpekt at det er grunnlag for å starte en konsekvensutredning av disse havområdene. Samtidig er strategien regjeringen valgte i april i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet Lofoten forståelig. Den påbegynte kunnskapsinnhentingen om virkningene av petroleumsvirksomhet i disse områdene vil gjøre Stortinget i stand til raskt å gjennomføre konsekvensutredning og eventuell åpning. Muligheten for å gjøre betydelige funn i disse områdene anses som stor. En åpning for petroleumsvirksomhet i disse områdene vil legge grunnlaget for økt industriell og økonomisk aktivitet i Nord-Norge, og samtidig styrke Norges rolle som stabil og pålitelig energileverandør til verdensmarkedet. En næring for framtida Næringen har ventet lenge nærmere bestemt i sju år på tydelige politiske signaler for videre virksomhet på norsk sokkel. Det er derfor gledelig at et samlet Storting har stilt seg bak hovedlinjene i stortingsmeldingen En næring for framtida om petroleumsvirksomheten. Meldingen, som kom rett før sommeren, ble godt mottatt. Den viser forståelse for næringens betydning for samfunnet og for næringens behov. Regjeringen slår i meldingen også fast det globale ansvaret Norge har som en av verdens reneste produsenter av olje og naturgass, og betydningen av naturgassen som erstatning for kull. Begge deler er viktig i et klimaperspektiv. Et annet viktig poeng i meldingen er at hovedlinjene i norsk petroleumspolitikk ligger fast. Dette er et tydelig signal om at den forutsigbarheten som har preget norsk petroleumspolitikk, skal videreføres. Økende interesse for modne omåder Leteaktiviteten på norsk sokkel har økt betydelig de siste årene. Fra et historisk lavnivå rundt midten av forrige tiår, nådde aktiviteten en topp på 72 ferdigstilte letebrønner i I 2010 ble 41 letebrønner ferdigstilt, mens leteaktiviteten i 2011 igjen tok seg opp med 54 ferdigstilte letebrønner. Interessen for tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO-ordningen) har vært økende over tid, og må særlig ses på som et godt tilbud til de mange nye og små selskapene med ønske om ny eller utvidet aktivitet på norsk sokkel. Til årets TFO-runde ble det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med totalt 62 blokker eller deler av blokker sammenliknet med området i TFO 2010.

11 OLJE- OG GASSÅRET Ekofisk økt utvinning i praksis Hvor mye olje og gass som er mulig å hente ut fra norsk sokkel avhenger av hvilken utvinningsgrad vi klarer å oppnå. Med dagens vedtatte planer er den gjennomsnittlige utvinningsgraden for olje 46 prosent, mens den for gass er på 70 prosent. Til sammenlikning er den globale utvinningsgraden for olje om lag 22 prosent. Det eldste feltet på norsk sokkel, Ekofisk, er et godt eksempel på potensialet for økt utvinning. Ved oppstart i 1971 var målet å hente ut 17 prosent av ressursene i feltet. I 2011 ble det levert investeringsplaner på hele 65 milliarder kroner for Ekofisk-området. Dette for å hente ut mer ressurser og blant annet øke utvinningsgraden på Ekofisk-feltet (fra 49,5 til 52 prosent). Utbyggingsplanene legger grunnlaget for nye 40 år med produksjon og stor verdiskapning fra dette viktige området. Dette er et av flere eksempler. Næringen gjør og har gjort mye for å få økt utvinning fra feltene, og vi vil gjøre mer. Dette vil kreve betydelig satsning fra industrien, men også fra norske myndigheter i form av for eksempel økt forskningsinnsats. Ringvirkninger i hele landet Petroleumsnæringen har gjennom over 40 års aktivitet på norsk sokkel vokst til å bli Norges viktigste næring. Direkte og indirekte sysselsetter virksomheten over mennesker i hele landet. Rundt petroleumsvirksomheten er det over mange år bygd opp en høykompetent og konkurransedyktig leverandørindustri som er Norges viktigste drivkraft for kompetanse- og teknologiutvikling, og Norges største eksportnæring etter olje og gass. Det er derfor viktig at både næringen og utdannings-norge har et høyt trykk på å utdanne kvalifisert arbeidskraft. Både petroleumsindustrien og andre næringer i Norge vil trenge enda flere fagarbeidere og ingeniører i årene som kommer. Optimisme i leverandørindustrien Høy oljepris over lang tid har skapt stor investeringsvilje, hvor både utbygging av nye felt og oppgradering av felt i produksjon planlegges gjennomført i stor skala. Oppgraderinger av sokkelens gamle storheter gjennomføres samtidig som nye funn blir bygd ut i høyt tempo. De samlede investeringene i olje- og gassvirksomheten i 2011 anslås til 152,6 milliarder kroner (SBBs investeringstelling for 4. kvartal). Dette er 19,6 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for Oljeselskapenes anslag for 2012 er løftet til rekordhøye 185 milliarder. Med internasjonale utsikter som blir stadig mørkere, er dette svært gode nyheter for norsk økonomi. VIKTIGE HENDELSER I juli 2011 Delelinjeavtalen Overenskomsten mellom Norge og Russland trer i kraft 1. april 2011 Skrugard ( millioner fat oljeekvivalenter) 8. august 2011 Norvarg (10-50 milliarder Sm 3 utvinnbar gass) 24. juni 2011 Petroleumsmeldingen En næring for framtida om petroleumsvirksomheten 11. mars 2011 Helhetlige forvaltningsplan for havområdene utenfor Barentshavet og Lofoten (HFB) 8. august 2011 Johan Sverdrup Offentliggjøring av Johan Sverdrup-funnet. ( millioner fat oljeekvivalenter)

12 12 OLJE- OG GASSÅRET 2011

13 OLJE- OG GASSÅRET En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten (Stortingsmelding 28 ( )) HOVEDMÅLET I PETROLEUMSPOLITIKKEN ER Å LEGGE TIL RETTE FOR LØNNSOM PRODUKSJON AV OLJE OG GASS I ET LANGSIKTIG PERSPEKTIV

14 14 OLJE- OG GASSÅRET 2011 Gro Brækken under OLFs årskonferanse som i 2011 hadde tittelen Verden trenger energi gi gass. Konferansen samler hvert år en rekke aktører fra næringsliv og politikk.

15 OLJE- OG GASSÅRET OLF I SAMFUNNET Olje- og gassindustrien er ledende i det norske samfunn når det kommer til å utvikle næringslivet og skape verdier til fellesskapet. Norsk petroleumsnæring tar også ansvar for å være en pådriver i ordskiftet om lokale og globale utfordringer i energi-, klima- og velferdsspørsmål. Dette gjør at OLF velger å ha en aktiv dialog med myndigheter, politikere, andre næringer, og kunnskaps- og utdanningsmiljøer i hele Norge. Denne kommunikasjonen gir et godt grunnlag for at alle deler av landet opplever positive virkninger av norsk olje- og gassindustri. Begivenhetsrikt år 2011 har vært et år med mange positive begivenheter for oljenæringen i Norge. Store funn i nord og sør har gitt grobunn til fornyet optimisme. Med Ola Borten Moe som ny olje- og energiminister så petroleumsmeldingen dagens lys. Denne ble sluttbehandlet i Stortinget med mange og gode ord om norsk petroleumsnæring, men også klare krav. Den nye grenselinjen mellom Norge og Russland i Barentshavet trådte i kraft sommeren Til sammen har disse elementene så stor tyngde at det går an å si at 2011 har vært et vendepunkt for ordskiftet om den norske olje- og gassvirksomheten. Fremtidstro Optimismen som næringen kjenner på har også smittet over til samfunnet. I OLFs profilundersøkelse 2011, gjennomført av Synovate, kommer det frem at 91 prosent av de spurte ser for seg «meget gode» eller «ganske gode» fremtidsutsikter for olje- og gassindustrien i Norge. En fremgang på 12 prosentpoeng fra 2010 til 2011, og er en bekreftelse på optimismen som rår. Det er ingen andre næringer i Norge folk har så store forventninger til. I tillegg svarer 90 prosent at de har et «meget godt» eller «ganske godt» hovedinntrykk av olje- og gassindustrien i Norge. Bør bli bedre til å informere På spørsmål om olje og gassindustrien informerer godt om sin virksomhet svarer 27 prosent at de er helt eller delvis uenig i en slik påstand. Dette er en påminnelse om at vi må bli enda flinkere i vår kontakt med samfunnet rundt oss har vært et vendepunkt for ordskiftet om den norske olje- og gassvirksomheten Blir viktig for Nord-Norge Olje- og gasseventyret har de siste par tiårene skrittvis og sakte beveget seg fra sør til nord. I de kommende årene vil det bli mer aktivitet i nord. Synovate-undersøkelsen forteller om store forventninger til næringen. Av de spurte mener 84 prosent at olje- og gassindustrienvil ha meget stor eller ganske stor betydning for samfunns- og næringsutviklingen i nord. Dette er et ansvar oljenæringen er beredt til å ta. Sammen med myndigheter og andre samfunnsaktører vil olje- og gassindustrien være med å bygge opp kompetanse, aktivitet og verdiskaping i nord.

16 16 OLJE- OG GASSÅRET 2011 Statsråd Ola Borten Moe tar oppstilling i døråpningen i Olje- og energidepartementets midlertidige lokaler, etter eksplosjonen i regjeringskvartalet, og sier: Velkommen til en ny oljealder. Bestefaren Per Borten var statsminister i Norge da Ekofisk ble funnet. Slik sett blir han å regne som et «barnebarn av oljealderen», og han har ingen problemer med den betegnelsen, og heller ikke med entusiasmen for en fortsatt oljealder. Spørsmålet stilles likevel: Er det lettere for regjeringen å lage petroleumsmelding enn klimamelding? Vi må gjøre begge deler. Det krever to tanker i hodet samtidig. Vi må leve med dilemmaer. Verden trenger sikre tilførsler av energi og et godt klima, sier Borten Moe. Solnedgangen er avlyst Statsråden sier at olje- og gassindustrien har sine utfordringer, ikke minst med hensyn til sitt image. Samtidig peker han på at olje- og gassindustrien det siste året har vært i endring, noe som ikke minst henger sammen med at det er gjort mange oppløftende funn på norsk sokkel. Tanken om solnedgangsindustri er slutt. Vi snakker ikke om en næring som skal vare i år, men i generasjoner, sier han. I forlengelsen av dette sier han at det er viktig å motivere og stimulere unge mennesker til å gå inn i denne industrien. Ingen skal ha grunn til å skamme seg over at de arbeider med olje og gass. Sist sommer kom omsider den rødgrønne regjeringen med sin første petroleumsmelding, som hadde væt etterlyst lenge. På OLFs årskonferanse like før jul uttalte Borten Moe: Jeg valgte å kalle stortingsmeldingen om petroleumsnæringen en næring for framtida. Dette illustrerer den troen jeg har på næringen. Jeg mener oppriktig at vi står på skuldrene til kjemper. Nå er det vår tur til å forvalte arven. I den nye oljealderen vil statsråden ha gamle navn på nye felt. Lundin kalte sin del av det nye storfunnet i Nordsjøen for Avaldsnes. Statoil kalte sin del Aldous Major South. Borten Moe har slått området sammen, og gitt det navn etter mannen som sa «all makt i denne sal», og ble far til parlamentarismen i 1884: Johan Sverdrup.

17 OLJE- OG GASSÅRET DØREN OPP FOR NY OLJEALDER Statsråden mener at norsk olje- og gassvirksomhet handler om «stolthet og identitet». Norge produserer store mengder energi fra feltene på kontinentalsokkelen. Det forplikter. Energi er en hovedfaktor for å få sving på verdensøkonomien. Vi må trekke de fattige nærmere oss og vår levestandard fremfor å øke forskjellene. Halvannen milliard av menneskene som bor på kloden i dag har ikke tilgang til elektrisk strøm. Alle energifelt må utvikles for å skape en mer rettferdig verden. Vi har rike muligheter i dette landet. Våre perspektiver i energisektoren går langt ut over Norges geografi. Vi kan være stolte over vår ressursutnyttelse. Eventyret på kontinentalsokkelen skal fortsette i minst 40 nye år. Det vil kreve alt fra en åpen samfunnsdebatt til teknologiutvikling, sier Ola Borten Moe. En suksesshistorie I 2012 er det 40 år siden Oljedirektoratet og Statoil ble etablert med hovedsete i Stavanger. Over de fire tiårene som har gått har det skjedd store endringer med begge, størst med Statoil, som har gått fra å være et klassisk nasjonalt oljeselskap med 100 prosent statlig eierskap, til å bli børsnotert, men fortsatt med staten som den dominerende eier. Dessuten har Statoil fusjonert med olje- og gassdelen til Norsk Hydro. Oljedirektoratets sikkerhetsavdeling er utskilt, og blitt til Petroleumstilsynet. Statsråden omtaler dette som utvikling og naturlige prosesser, og hans konsentrerte budskap og konklusjon om de to 40-åringene er at både OD og Statoil er store nasjonal suksesser. Hva da med de utenlandske oljeselskapene som åpnet norsk sokkel. Et selskap som Norske Shell kan i år feire at de har vært 100 år i Norge. gjort en stor innsats i Norge, både i distribusjon av bensin og andre oljeprodukter og dernest på kontinentalsokkelen. Norske Shell, som i år jubilerer, og de andre utenlandske selskapene er del av en nasjonal suksesshistorie som har handlet om å bygge landet, sier Borten Moe. Tanken om solnedgangsindustri er slutt. Vi snakker ikke om en næring som skal vare i år, men i generasjoner! Olje ikke valium! Statsråden er opptatt av de lange linjer og av sammenhenger: Da vi fant olje i Nordsjøen var Norge et godt og velutviklet land, og vi styrte utviklingen av de nye ressursene i et nasjonalt perspektiv på samme måte som vi hadde lange og gode tradisjoner for å styre vannkraft, skog og landbaserte ressurser. Han ser to hovedutfordringer: Konkurransekraften generelt må styrkes og oljerikdommens muligheter må gripes og benyttes til fordel for menneskene som vår største ressurs. Det skal god rygg til for å bære gode tider, og vi må vise at vi behersker det. Rikdommen kommer med en fare for at det oppstår skade. Oljen må ikke bli som valium. I et Europa i sterk omstilling må også vi forberede oss på en ny tid. Vi har et godt utgangspunkt, men vi må ikke bruke rikdommen til å utsette nødvendige reformer og omstilling. Vi er et land med en god kultur og høy arbeidsmoral og arbeidsevne. Det er dette vi må ta vare på og videreutvikle når vi går inn i en ny oljealder, sier Ola Borten Moe. Det er faktisk en historie som etter min mening er noe underkommunisert. De utenlandske oljeselskapene har

18 18 OLJE- OG GASSÅRET 2011

19 OLJE- OG GASSÅRET Å UNNGÅ SKADER PÅ MENNESKER, MILJØ OG MATERIELL HAR HØYESTE PRIORITET I OLJE- OG GASSNÆRINGEN

20 20 OLJE- OG GASSÅRET 2011 HMS og drift: PÅ STØ KURS Olje- og gassindustrien skal holde et høyt nivå innen helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Samtidig må næringen drive kostnadseffektivt. FAKTA Antall brønnhendelser ser ut til å være redusert fra 21 i 2010 til 12 i Antall gasslekkasjer over 0,1 kg/s ser ut til å være redusert fra 14 i 2010 til et sted mellom åtte og elleve i Årtier med satsing på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet gjør at norsk olje- og gassvirksomhet har befestet seg som en foregangsnæring. Industrien opererer i værharde havområder, hvor konsekvensene av en ulykke kan bli mer alvorlige enn for andre næringer. Derfor arbeider næringen hele tiden for stadig å bli bedre innen helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. I august 2011 la regjeringen fram en Stortingsmelding om arbeidslivsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet (Meld. St ). Der blir det slått fast at Samla sett er sikkerheita i norsk petroleumsverksemd i dag god. Statistikken fra Petroleumstilsynet i den årlige rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) er klar: I et tiårsperspektiv har næringen maktet å redusere risikonivået i virksomheten betraktelig. Storulykker skal unngås Norsk olje- og gassindustri arbeider målrettet for å hindre at hendelser utvikler seg til katastrofer. Ett av hovedprinsippene i virksomheten er at flere barrierer hinder i arbeidsprosessene skal stoppe enkelthendelser fra å utvikle seg til store ulykker. I 2011 ble næringen utfordret av både Petroleumstilsynet og Arbeidsdepartementet til å ytterligere redusere antall brønnhendelser og gasslekkasjer på norsk sokkel. Årsaken var at det i 2010 ble registrert en økning i antall brønnhendelser og at fallet i antall gasslekkasjer på norsk sokkel stoppet opp. Næringen er enig i myndighetenes mål om å få til en ytterligere reduksjon i begge typer hendelser. I 2011 ble arbeidet med ytterligere å redusere antall gasslekkasjer og hendelser intensivert både i de enkelte selskapene og gjennom et nytt prosjekt, arbeidsgrupper og nettverk i regi av OLF. Ved årsslutt kan det se ut som om arbeidet har båret frukter. Antall brønnhendelser ser ut til å være redusert fra 21 i 2010 til 12 i Antall gasslekkasjer over 0,1 kg/s ser ut til å være redusert fra 14 i 2010 til et sted mellom åtte og elleve i Tallene for begge hendelsestypene blir endelig kvalitetssikret på vårparten 2012, men det er klart at det blir en nedgang innenfor begge områdene. I tillegg ser også antallet alvorlige personskader ut til å vise en markert nedgang fra 28 i 2010 til syv i Også dette tallet blir endelig kvalitetssikret i løpet av våren. Det er grunn til å være stolt av resultatene som er oppnådd for brønnhendelser og gasslekkasjer. Samtidig understreker trendene for brønnhendelser og hydrokarbonlekkasjer at det omfattende arbeidet for å redusere storulykkerisikoen har hatt effekt. Trepartssamarbeid I arbeidslivsmeldingen blir det framhevet at trepartssamarbeidet mellom myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og fagforbund er en viktig forutsetning for det høye HMS-nivået i næringen. OLF støtter regjeringens syn på trepartssamarbeidets betydning. Derfor bruker også OLF store ressurser på å være aktiv på de etablerte trepartsarenaene som Sikkerhetsforum, Regelverksforum og Samarbeid for sikkerhet, samtidig som vi legger stor vekt på å invitere de andre partene til å delta i arbeid som foregår i OLF-regi. De ulike partene vil til tider ha ulikt syn og oppfatninger innenfor noen områder. I et godt trepartssamarbeid kan vi heldigvis tåle å være uenige om enkeltsaker samtidig som vi har tro på at dialog mellom partene er nyttig. Kostnadseffektiv drift To element som kjennetegner norsk petroleumsvirksomhet er stabile rammebetingelser og høye kostnader. I arbeidslivsmeldingen legger departementet opp til en gjennomgang av HMS-regelverket i næringen.

21 OLJE- OG GASSÅRET Det er naturlig at myndighetene bidrar til en kontinuerlig forbedring av HMS-nivået ved å gå gjennom tilsynsstrategi og HMS-regelverk. For å få til et godt resultat forutsetter en slik gjennomgang at partene i trepartssamarbeidet blir involvert og at alle innspill blir tatt på alvor. Det er også viktig at en slik gjennomgang tar inn over seg behovet for god ressursutnyttelse og effektiv drift. Når Arbeidsdepartementet tar fatt på gjennomgangen av regelverket, er det viktig for OLF å understreke at det funksjonsbaserte regelverket vi har i dag er en av forutsetningene for at industrien stadig kan bli bedre innen helse, miljø og sikkerhet. Dagens regelverk gjør at næringen hele tiden har muligheten til å tilpasse driften til den teknologiske utviklingen, noe som er særdeles viktig for å oppnå gode HMS-resultater. OLF ser derfor med bekymring på det pågående arbeidet med et nytt sikkerhetsregelverk for næringen i EU, og arbeider sammen med arbeidsgivere og arbeidstakere for et fortsatt robust og nasjonalt regelverksregime i Norge. OLF forutsetter at myndighetene sikrer involvering av alle partene i arbeidslivet, når arbeidet med regelverksgjennomgangen starter. FAKTA I et tiårsperspektiv har næringen redusert risikonivået i virksomheten betraktelig. Nedgangen i antall brønnhendelser og antall hydrokarbonlekkasjer i 2011 viser at det omfattende arbeidet for å redusere storulykkerisikoen har hatt effekt. KJEMISK ARBEIDSMILJØ Etter fire års arbeid la industriprosjektet Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien fram resultatene fra arbeidet i desember Prosjektet har vært et samarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjonene OLF, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og fagforbundene LO, SAFE, Industri Energi og Lederne, og har brukt årene på å samle, skaffe og spre kunnskap om kjemikalier i olje- og gassindustrien. Kunnskapen som er opparbeidet vil være nyttig for alle som arbeider med kjemikalier uavhengig av industri. Resultatene fra arbeidet finnes på LEVETIDSFORLENGELSE Økt utvinningsgrad og andre forhold har ført til innretningene på norsk sokkel er blitt stadig eldre. For å sikre integriteten og sikkerhet på innretningene og bidra til økte verdier for staten og selskapene har OLF i samarbeid med Petroleumstilsynet utarbeidet en retningslinje og tre norske standarder. Dokumentene er nyttige for selskapene i søknadsprosessen for å få forlenget levetiden, samtidig som de vil hjelpe myndighetene i vurderingen av søknadene. STØY Støy og hørselsskadelig støy er en viktig arbeidsmiljøfaktor i petroleumsindustrien både til havs og på landanlegg. Flere rapporter, deriblant Risikonivå i petroleumsvirksomheten (RNNP) over de siste ti år, indikerer at store arbeidsgrupper i petroleumsvirksomheten eksponeres for høye støynivå, og at risiko for å utvikle støybetingede hørselsskader ikke er ubetydelig. OLF har initiert et prosjekt sammen med Norsk Industri og fagforbundene SAFE, LO, IndustriEnergi og Fellesforbundet. Prosjektet omfatter delprosjekter innenfor temaene: Områdestøy, egenprodusert støy, helikopterstøy, barrierekontroll, vibrasjoner, støy relatert til undervannsoperasjoner og sårbarhetspåvirkende faktorer. FALLENDE GJENSTANDER Fallende gjenstander representerer risiko for fare for personskader. Industrien har iverksatt en rekke tiltak for å redusere antall fallende gjenstander. OLF har gjennom en partssammensatt arbeidsgruppe fremmet en rekke anbefalinger til industrien. I tillegg er man i ferd med å utvikle en verktøypakke som inneholder en informasjonsfilm, et spillebrett og en test som skal brukes i informasjonsarbeidet for å få redusert antall hendelser knyttet til fallende gjenstander.

22 22 OLJE- OG GASSÅRET 2011 Ulykken i Mexicogulfen: GODT RUSTET PÅ Ulykken i Mexicogulfen 20. april 2010 tok livet av elleve mennesker og førte til et av historiens største oljeutslipp. Gjennomgangen av granskningsrapportene som er kommet i etterkant av ulykken viser at olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel drives trygt og under et robust regelverk. Å unngå skader på mennesker, miljø og materiell har høyeste prioritet i en næring som arbeider med olje og gass langt til havs. Da ulykken i Mexicogulfen skjedde, var det klart at norsk olje- og gassindustri måtte gå i seg selv for å hindre at noe tilsvarende kunne skje i våre farvann. Vi kan bli bedre I halvannet år har en ekspertgruppe arbeidet i regi av OLF med å gå gjennom granskningsrapporter som er kommet fra USA. De norske ekspertene har også deltatt aktivt i den globale olje- og gassindustriens gjennomgang av ulykken. Ikke uventet er konklusjonen klar: Vi kan alltid bli bedre på sikkerhet. Flere av granskningsrapportenesom er kommet etter ulykken, både fra USA og fra Petroleumstilsynet her hjemme, framhever petroleumsvirksomheten rundt nordsjøbassenget som ledende i sikkerhetsarbeidet ikke minst støttet av et robust regelverksregime og for Norges del et godt og etablert trepartssamarbeid. Forebygging, forebygging, forebygging Den norske ekspertgruppen, som er i sluttfasen med sin rapport, var tidlig klar på at det viktigste industrien kan gjøre er å satse på tiltak som forhindrer at en lignende ulykke skjer på norsk sokkel. Ekspertgruppen har kommet og vil komme med anbefalinger innen områder som brønndesign, planlegging og utførelse av brønner, sementering, ledelsessystemer, kompetanse og design av flyttbare innretninger. Mange av anbefalingene går på at dagens standarder blir oppdatert etter hva som er kommet fram fra granskningsrapportene etter ulykken. Eksperter fra norsk olje- og gassindustri vil også være aktive bidragsytere inn i det globale forbedringsarbeidet. Om ulykken skulle ramme Om ulykken på tross av de forebyggende tiltakene skulle ramme, er det også gjort et grundig arbeid for å beskrive hvordan industrien best mulig skal aksjonere. På bakgrunn av rapporter fra the International Organisation of Oil and

kort om norsk olje og gass

kort om norsk olje og gass kort om norsk olje og gass norsk olje og gass' arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

EnergiRike. Case fra Statoil MAGASINET

EnergiRike. Case fra Statoil MAGASINET EnergiRike Nr 1, januar 2013 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden EnergiRikes studentkontakter har en sentral rolle i gjennomføringen av arrangementene overfor de videregående skolene.

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Petoro. Perspektiv 2010

Petoro. Perspektiv 2010 Petoro Perspektiv 2010 Et annonsebilag fra Petoro distribuert med Dagens Næringsliv 25. august og ved ONS 2010 Drivkraft på norsk sokkel Rådgiver Kristin Johnsen i Petoro og spesialrådgiver Adolfo Henriquez

Detaljer

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2006 2 N O R S K 3 F O K U S : S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I T E K N O

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

OD 40. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012. OLJEDIREKTORATET 4OåR-1972-2012

OD 40. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012. OLJEDIREKTORATET 4OåR-1972-2012 Stortinget vedtar at Oljedirektoratet skal opprettes. Fredrik Hagemann blir oljedirektør. OD skriver Norges dyreste brev om Statfjord B. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012 OD 40 Trollfeltet blir funnet. OD

Detaljer

Konjunkturrapport 2011. Optimisme i norsk petroleumsnæring. men mørkere utsikter for verdensøkonomien

Konjunkturrapport 2011. Optimisme i norsk petroleumsnæring. men mørkere utsikter for verdensøkonomien Konjunkturrapport 2011 Konjunkturrapport 2011 Optimisme i norsk petroleumsnæring men mørkere utsikter for verdensøkonomien 1 2 Innhold Forord 4 Verdensøkonomiens utvikling og utsikter for energimarkedene

Detaljer

Vendepunkt for Det norske

Vendepunkt for Det norske Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 3 - august 2011-18. årgang Midt-Norge til Offshore Europe Sterk internasjonal satsing. Shell med enorme investeringsplaner Skal bruke 70

Detaljer

Klima for ny oljepolitikk

Klima for ny oljepolitikk Klima for ny oljepolitikk Utgitt av 1 Opplag: 850 ISBN 82-91916-22-5 Utgitt av Attac Utgitt med støtte av Norad TRYKK: ZOOM GRAFISK DESIGN: UREDD DESIGNKONTOR AS 4 Innholdsfortegnelse Innledning.......................

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 Om Bellona Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige

Detaljer

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad

Oljefri. rødt.no/fornybar. Språkvask: Pernille Hansen og Toril Hjortol. Forsidefoto: Yay Micro. Layout: Ole Mjelstad Oljefri Ansvarlige for prosjektet og forfattere av planen har vært: Rødts miljø og næringspolitiske utvalg ved Aled-Dilwyn Fisher Elin Volder Rutle Lene Liebe Delsett Åshild Lappegård Lahn Planen er en

Detaljer

Slik blir oljeveksten

Slik blir oljeveksten Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 7 2012 årgang 19 Stort temanummer Slik blir oljeveksten Dersom olje- og gassindustriens spådommer slår til og veksten i eksporten fortsetter, kan det bety 75.000 flere

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland november 2012 Internasjonalt: Økonomi i knestående, verktøyskassen i ferd med å tømmes Norge: Pilene peker oppover, men klarer vi å utnytte mulighetene? konjunkturbarometeret

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 1-2007 2 N O R S K 3 I N N H O L D Store begivenheter F O K U S : S T R A T E G I T E K N O L O G I R E S S U R S E R M I

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER

NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER I NO9605406 ECON-rapport nr. 341/95 NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER Utarbeidet av Per Schreiner for Norsk Petroleumsforenings Studiefond ISSN: 0803-5113 ISBN: 82-7645-134-9

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2012 Paradokset Rogaland Sterk oljedrevet vekst i en ellers usikker verden. Veksten gir utfordringer, et stramt boligmarked og flaskehalser i trafikken gir kapasitetsbegrensninger.

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner,

Detaljer

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 3-2006

N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 3-2006 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 3-2006 2 N O R S K 3 I N N H O L D Eksport av tankegods F O K U S : S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

Statsbygg: Setter preg på folks hverdag

Statsbygg: Setter preg på folks hverdag TEMA: Det offentlige Nr 3 / 2009 Statsbygg: Setter preg på folks hverdag Statsbygg har ansvar for 615 eiendomskomplekser på vegne av den norske stat. Vi bidrar til å speile samtidsarkitekturen og setter

Detaljer

forme fremtiden Årsrapport 2006

forme fremtiden Årsrapport 2006 forme fremtiden Årsrapport 2006 Fremtiden former vi nå Hvert år får studenter anledning til å være med i Statoils sommerprosjekt, der de får prøve seg på konkrete oppgaver. Denne gruppen, bestående av

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

OLJE OG GASS. Norge LØSER. Traineer. Med verden. Innen fem år skal alt bort les mer side 17 les mer side 20. på havbunnen

OLJE OG GASS. Norge LØSER. Traineer. Med verden. Innen fem år skal alt bort les mer side 17 les mer side 20. på havbunnen Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet OLJE OG GASS 3. utgave -FEBRUAR 2008 SUBSEA-TEKNOLOGI: OPPRYDNING PÅ EKOFISK: KRONIKK: Lukrativ revolusjon på havbunnen Konserdirektør i StatoilHydro Margreth

Detaljer

ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012

ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012 ÅrSraPPort for SDøe og Petoro 2012 Petoro Årsrapport 2012 Kapittelnavn 1 250 000 000 000 Petoro har siden etableringen av selskapet i 2001, kunnet sende en netto kontantstrøm på over 1250 milliarder norske

Detaljer