OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLJE- OG GASSÅRET"

Transkript

1 OLJE- OG GASSÅRET OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLF - Oljeindustriens Landsforening

2 2 OLJE- OG GASSÅRET 2011

3 OLJE- OG GASSÅRET INNHOLD Kort om OLF 5 Forord 6 Næringspolitikk og aktivitetsnivå 10 OLF i samfunnet 14 Intervju: Ola Borten Moe 16 HMS og drift 20 Macondo-ulykken: Godt rustet på norsk sokkel 22 Miljø 24 Arbeidsliv og kompetanse 28 Nøkkeltall 30

4 4 OLJE- OG GASSÅRET 2011 OLF Oljeindustriens Landsforening HOVEDKONTOR OLF Oljeindustriens Landsforening Pb. 8065, 4068 Stavanger Besøksadresse: Vassbotnen Sandnes Telefon Telefaks KONTOR OSLO OLF Oljeindustriens Landsforening Pb. 5481, Majorstuen, 0305 Oslo Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27, 0303 Oslo Telefon Telefaks OLF er en landsforening i NHO

5 OLJE- OG GASSÅRET KORT OM OLF Gjennom 40 år har olje- og gassaktiviteten på sokkelen utviklet seg til å bli en bærebjelke i norsk økonomi og dannet grunnlaget for utviklingen av velferdsstaten. Fremdeles ligger 60 prosent av ressursene under havbunnen, en fjerdedel er ikke funnet ennå. Sammen med et potensial for økt utvinning fra eksisterende felt, gir dette enorme muligheter for det norske samfunnet. Det er lange tradisjoner for god ressursforvaltning på norsk sokkel og dersom forholdene legges til rette vil olje- og gassvirksomheten også i fremtiden kunne forbli et solid fundament i norsk økonomi og samfunnsliv. Oljeindustriens Landsforening (OLF) representerer per i dag 48 olje- og gasselskaper og 49 leverandørbedrifter. Til sammen sysselsetter medlemsbedriftene om lag arbeidstakere. OLF arbeider for å sikre industrien best mulig rammebetingelser og konkurransevilkår OLFs arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Respekt for mennesker, sikkerhet og miljø Betydningen av lønnsomhet i virksomheten Prinsippet om fri konkurranse Høy etisk standard og bevissthet om industriens sosiale ansvar OLF arbeider for å gjøre sokkelen mer attraktiv ved å: Sikre industrien best mulig rammebetingelser og konkurransevilkår Finne løsninger som bidrar til å øke effektiviteten og levetiden til felt og aktiviteter på sokkelen Påta seg oppgaver og fellesaktiviteter på vegne av medlemsselskapene

6 6 OLJE- OG GASSÅRET 2011 Nye og viktige milepæler har i løpet av året blitt ettertrykkelig fundamentert. Likevel står vi overfor en rekke utfordringer som må løses

7 OLJE- OG GASSÅRET MILEPÆLER For norsk olje- og gassindustri skulle 2011 vise seg å bli et langt mer innholdsrikt år enn de fleste kunne drømt om. Etter en årrekke med tidvis mager fangst, var det nok enkelte som hadde konkludert med at de store funnenes tidsalder var forbi. Det begynte å bli lenge siden 1997, året da det siste store funnet, Ormen Lange, ble gjort på norsk sokkel. Brått kom de gode nyhetene om Skrugard-funnet. Deretter ble det innertier på Norvarg. Johan Sverdrup skulle også vise seg å bli et av de største funnene som ble gjort i hele verden i Etter syv års venting ankom også den etterlengtede petroleumsmeldingen med den klingende tittelen En næring for framtida. Meldingen hadde langt mer enn en flott tittel. Den inneholdt også et forhøyet ambisjonsnivå for produksjon fra norsk sokkel og dermed et fornyet mandat til petroleumsnæringen. I løpet av over 40 års oljehistorie kan vi se tilbake på en rekke gode valg ved korsveiene og en serie viktige milepæler som har betydd en forskjell for hver enkelt nordmann. Så mye som ni av ti oljekroner ender faktisk i statskassen. Det vi fikk i hendene har vi forvaltet godt. I Olje- og gassåret 2011 oppsummerer vi 2011 sett fra den norske petroleumsindustriens ståsted. Nye og viktige milepæler har i løpet av året blitt ettertrykkelig fundamentert. Likevel står vi overfor en rekke utfordringer som må løses. Vel har vi gjort flere viktige funn og aktiviteten på sokkelen er høy. Samtidig ser vi at oljeproduksjonen har falt med over 40 prosent i løpet av ti år, og at regjeringens produksjonsmål avhenger av målrettet satsning på fortsatt leting i modne områder, økt utvinning fra eksisterende felt og ikke minst tilgang til nye letearealer. Petroleumsvirksomheten skal også foregå med et fortsatt kompromissløst fokus på sikkerhet og miljø, to områder som også i fremtiden vil kreve kontinuerlig innsats. Næringen trenger også nye og høyt kvalifiserte arbeidstakere i fremtiden, noe som står i kontrast til at få unge velger realfag. God ressursforvaltning blir ikke til ved tilfeldigheter eller ved å følge strømmen. God ressursforvaltning dreier seg om å ta krystallklare veivalg til rett tid, også når de krevende beslutningene må fattes. Videreføring av over 40 års vellykket ressursforvaltning avhenger av stor og ikke minst koordinert innsats fra myndighetene og olje- og gassnæringen. Vi har alle muligheter til å opprettholde våre gode forvaltningstradisjoner. Slik at vi fortsatt kan eksportere den renest produserte oljen og gassen til en verden som trenger energi. Slik at vi fortsatt kan bidra med sysselsetting og inntekter til fellesskapet. Slik at vi kan nå de politiske produksjonsmålene. Slik at våre etterkommere om 40 år kan gi oss den samme gode attest som vi har gitt dem som kom før oss: Det vi fikk i hendene har vi forvaltet godt. Spennende fortsettelse følger. Vi har alle muligheter til å opprettholde våre gode forvaltningstradisjoner Gro Brækken Administrerende direktør i Oljeindustriens Landsforening

8 8 OLJE- OG GASSÅRET 2011

9 OLJE- OG GASSÅRET GOD RESSURSFORVALTNING DREIER SEG OM Å TA KRYSTALLKLARE VEIVALG TIL RETT TID, OGSÅ NÅR DE KREVENDE BESLUTNINGENE MÅ FATTES

10 10 OLJE- OG GASSÅRET 2011 Næringspolitikk og aktivitetsnivå: FORNUFT OG FØLELSER 2011 vil gå over i historien som et godt år for petroleumsnæringen. Et høyt aktivitetsnivå, fortsatt høye energipriser og nye betydelige funn gjør at næringen preges av stor fremtidsoptimisme. Fallende produksjon kombinert med få og små nye funn de siste årene, fikk varsellampene til å blinke. Parallelt med målrettede tiltak fra myndighetene har industrien økt innsatsen. Resultatene er gode. Gigantfunnet Johan Sverdrup (tidligere Avaldsnes/Aldous Major) har en gang for alle bevist at Nordsjøen fortsatt kan inneholde store forekomster av olje og gass. For første gang siden Ormen Lange ble oppdaget i 1997, ble det i 2011 funnet mer enn årsproduksjonen på sokkelen. Regjeringens ambisiøse produksjonsmål i petroleumsmeldingene tilsier at det må satses hardt på tre områder: stadig nye funn i modne områder økt utvinningsgrad fra eksisterende felt åpning av nye leteområder Dersom det siste utelates finnes det ikke en gang en teoretisk mulighet for å nå de politiske målene. Må planlegge for fremtiden Johan Sverdrup-funnet i Nordsjøen og de betydelige funnene Skrugard og Norvarg i Barentshavet, er alle viktige og sporer til ny innsats. De er imidlertid ikke store nok til å hindre at produksjonen faller etter Regjeringens forslag om å starte åpningsprosesser for Jan Mayen og Barentshavet Øst er positive signaler, men dessverre ikke nok. På veien nordover trenger næringen også tilgang til de forventede ressursene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Olje- og gassindustrien har lenge påpekt at det er grunnlag for å starte en konsekvensutredning av disse havområdene. Samtidig er strategien regjeringen valgte i april i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet Lofoten forståelig. Den påbegynte kunnskapsinnhentingen om virkningene av petroleumsvirksomhet i disse områdene vil gjøre Stortinget i stand til raskt å gjennomføre konsekvensutredning og eventuell åpning. Muligheten for å gjøre betydelige funn i disse områdene anses som stor. En åpning for petroleumsvirksomhet i disse områdene vil legge grunnlaget for økt industriell og økonomisk aktivitet i Nord-Norge, og samtidig styrke Norges rolle som stabil og pålitelig energileverandør til verdensmarkedet. En næring for framtida Næringen har ventet lenge nærmere bestemt i sju år på tydelige politiske signaler for videre virksomhet på norsk sokkel. Det er derfor gledelig at et samlet Storting har stilt seg bak hovedlinjene i stortingsmeldingen En næring for framtida om petroleumsvirksomheten. Meldingen, som kom rett før sommeren, ble godt mottatt. Den viser forståelse for næringens betydning for samfunnet og for næringens behov. Regjeringen slår i meldingen også fast det globale ansvaret Norge har som en av verdens reneste produsenter av olje og naturgass, og betydningen av naturgassen som erstatning for kull. Begge deler er viktig i et klimaperspektiv. Et annet viktig poeng i meldingen er at hovedlinjene i norsk petroleumspolitikk ligger fast. Dette er et tydelig signal om at den forutsigbarheten som har preget norsk petroleumspolitikk, skal videreføres. Økende interesse for modne omåder Leteaktiviteten på norsk sokkel har økt betydelig de siste årene. Fra et historisk lavnivå rundt midten av forrige tiår, nådde aktiviteten en topp på 72 ferdigstilte letebrønner i I 2010 ble 41 letebrønner ferdigstilt, mens leteaktiviteten i 2011 igjen tok seg opp med 54 ferdigstilte letebrønner. Interessen for tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO-ordningen) har vært økende over tid, og må særlig ses på som et godt tilbud til de mange nye og små selskapene med ønske om ny eller utvidet aktivitet på norsk sokkel. Til årets TFO-runde ble det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med totalt 62 blokker eller deler av blokker sammenliknet med området i TFO 2010.

11 OLJE- OG GASSÅRET Ekofisk økt utvinning i praksis Hvor mye olje og gass som er mulig å hente ut fra norsk sokkel avhenger av hvilken utvinningsgrad vi klarer å oppnå. Med dagens vedtatte planer er den gjennomsnittlige utvinningsgraden for olje 46 prosent, mens den for gass er på 70 prosent. Til sammenlikning er den globale utvinningsgraden for olje om lag 22 prosent. Det eldste feltet på norsk sokkel, Ekofisk, er et godt eksempel på potensialet for økt utvinning. Ved oppstart i 1971 var målet å hente ut 17 prosent av ressursene i feltet. I 2011 ble det levert investeringsplaner på hele 65 milliarder kroner for Ekofisk-området. Dette for å hente ut mer ressurser og blant annet øke utvinningsgraden på Ekofisk-feltet (fra 49,5 til 52 prosent). Utbyggingsplanene legger grunnlaget for nye 40 år med produksjon og stor verdiskapning fra dette viktige området. Dette er et av flere eksempler. Næringen gjør og har gjort mye for å få økt utvinning fra feltene, og vi vil gjøre mer. Dette vil kreve betydelig satsning fra industrien, men også fra norske myndigheter i form av for eksempel økt forskningsinnsats. Ringvirkninger i hele landet Petroleumsnæringen har gjennom over 40 års aktivitet på norsk sokkel vokst til å bli Norges viktigste næring. Direkte og indirekte sysselsetter virksomheten over mennesker i hele landet. Rundt petroleumsvirksomheten er det over mange år bygd opp en høykompetent og konkurransedyktig leverandørindustri som er Norges viktigste drivkraft for kompetanse- og teknologiutvikling, og Norges største eksportnæring etter olje og gass. Det er derfor viktig at både næringen og utdannings-norge har et høyt trykk på å utdanne kvalifisert arbeidskraft. Både petroleumsindustrien og andre næringer i Norge vil trenge enda flere fagarbeidere og ingeniører i årene som kommer. Optimisme i leverandørindustrien Høy oljepris over lang tid har skapt stor investeringsvilje, hvor både utbygging av nye felt og oppgradering av felt i produksjon planlegges gjennomført i stor skala. Oppgraderinger av sokkelens gamle storheter gjennomføres samtidig som nye funn blir bygd ut i høyt tempo. De samlede investeringene i olje- og gassvirksomheten i 2011 anslås til 152,6 milliarder kroner (SBBs investeringstelling for 4. kvartal). Dette er 19,6 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for Oljeselskapenes anslag for 2012 er løftet til rekordhøye 185 milliarder. Med internasjonale utsikter som blir stadig mørkere, er dette svært gode nyheter for norsk økonomi. VIKTIGE HENDELSER I juli 2011 Delelinjeavtalen Overenskomsten mellom Norge og Russland trer i kraft 1. april 2011 Skrugard ( millioner fat oljeekvivalenter) 8. august 2011 Norvarg (10-50 milliarder Sm 3 utvinnbar gass) 24. juni 2011 Petroleumsmeldingen En næring for framtida om petroleumsvirksomheten 11. mars 2011 Helhetlige forvaltningsplan for havområdene utenfor Barentshavet og Lofoten (HFB) 8. august 2011 Johan Sverdrup Offentliggjøring av Johan Sverdrup-funnet. ( millioner fat oljeekvivalenter)

12 12 OLJE- OG GASSÅRET 2011

13 OLJE- OG GASSÅRET En næring for framtida - om petroleumsvirksomheten (Stortingsmelding 28 ( )) HOVEDMÅLET I PETROLEUMSPOLITIKKEN ER Å LEGGE TIL RETTE FOR LØNNSOM PRODUKSJON AV OLJE OG GASS I ET LANGSIKTIG PERSPEKTIV

14 14 OLJE- OG GASSÅRET 2011 Gro Brækken under OLFs årskonferanse som i 2011 hadde tittelen Verden trenger energi gi gass. Konferansen samler hvert år en rekke aktører fra næringsliv og politikk.

15 OLJE- OG GASSÅRET OLF I SAMFUNNET Olje- og gassindustrien er ledende i det norske samfunn når det kommer til å utvikle næringslivet og skape verdier til fellesskapet. Norsk petroleumsnæring tar også ansvar for å være en pådriver i ordskiftet om lokale og globale utfordringer i energi-, klima- og velferdsspørsmål. Dette gjør at OLF velger å ha en aktiv dialog med myndigheter, politikere, andre næringer, og kunnskaps- og utdanningsmiljøer i hele Norge. Denne kommunikasjonen gir et godt grunnlag for at alle deler av landet opplever positive virkninger av norsk olje- og gassindustri. Begivenhetsrikt år 2011 har vært et år med mange positive begivenheter for oljenæringen i Norge. Store funn i nord og sør har gitt grobunn til fornyet optimisme. Med Ola Borten Moe som ny olje- og energiminister så petroleumsmeldingen dagens lys. Denne ble sluttbehandlet i Stortinget med mange og gode ord om norsk petroleumsnæring, men også klare krav. Den nye grenselinjen mellom Norge og Russland i Barentshavet trådte i kraft sommeren Til sammen har disse elementene så stor tyngde at det går an å si at 2011 har vært et vendepunkt for ordskiftet om den norske olje- og gassvirksomheten. Fremtidstro Optimismen som næringen kjenner på har også smittet over til samfunnet. I OLFs profilundersøkelse 2011, gjennomført av Synovate, kommer det frem at 91 prosent av de spurte ser for seg «meget gode» eller «ganske gode» fremtidsutsikter for olje- og gassindustrien i Norge. En fremgang på 12 prosentpoeng fra 2010 til 2011, og er en bekreftelse på optimismen som rår. Det er ingen andre næringer i Norge folk har så store forventninger til. I tillegg svarer 90 prosent at de har et «meget godt» eller «ganske godt» hovedinntrykk av olje- og gassindustrien i Norge. Bør bli bedre til å informere På spørsmål om olje og gassindustrien informerer godt om sin virksomhet svarer 27 prosent at de er helt eller delvis uenig i en slik påstand. Dette er en påminnelse om at vi må bli enda flinkere i vår kontakt med samfunnet rundt oss har vært et vendepunkt for ordskiftet om den norske olje- og gassvirksomheten Blir viktig for Nord-Norge Olje- og gasseventyret har de siste par tiårene skrittvis og sakte beveget seg fra sør til nord. I de kommende årene vil det bli mer aktivitet i nord. Synovate-undersøkelsen forteller om store forventninger til næringen. Av de spurte mener 84 prosent at olje- og gassindustrienvil ha meget stor eller ganske stor betydning for samfunns- og næringsutviklingen i nord. Dette er et ansvar oljenæringen er beredt til å ta. Sammen med myndigheter og andre samfunnsaktører vil olje- og gassindustrien være med å bygge opp kompetanse, aktivitet og verdiskaping i nord.

16 16 OLJE- OG GASSÅRET 2011 Statsråd Ola Borten Moe tar oppstilling i døråpningen i Olje- og energidepartementets midlertidige lokaler, etter eksplosjonen i regjeringskvartalet, og sier: Velkommen til en ny oljealder. Bestefaren Per Borten var statsminister i Norge da Ekofisk ble funnet. Slik sett blir han å regne som et «barnebarn av oljealderen», og han har ingen problemer med den betegnelsen, og heller ikke med entusiasmen for en fortsatt oljealder. Spørsmålet stilles likevel: Er det lettere for regjeringen å lage petroleumsmelding enn klimamelding? Vi må gjøre begge deler. Det krever to tanker i hodet samtidig. Vi må leve med dilemmaer. Verden trenger sikre tilførsler av energi og et godt klima, sier Borten Moe. Solnedgangen er avlyst Statsråden sier at olje- og gassindustrien har sine utfordringer, ikke minst med hensyn til sitt image. Samtidig peker han på at olje- og gassindustrien det siste året har vært i endring, noe som ikke minst henger sammen med at det er gjort mange oppløftende funn på norsk sokkel. Tanken om solnedgangsindustri er slutt. Vi snakker ikke om en næring som skal vare i år, men i generasjoner, sier han. I forlengelsen av dette sier han at det er viktig å motivere og stimulere unge mennesker til å gå inn i denne industrien. Ingen skal ha grunn til å skamme seg over at de arbeider med olje og gass. Sist sommer kom omsider den rødgrønne regjeringen med sin første petroleumsmelding, som hadde væt etterlyst lenge. På OLFs årskonferanse like før jul uttalte Borten Moe: Jeg valgte å kalle stortingsmeldingen om petroleumsnæringen en næring for framtida. Dette illustrerer den troen jeg har på næringen. Jeg mener oppriktig at vi står på skuldrene til kjemper. Nå er det vår tur til å forvalte arven. I den nye oljealderen vil statsråden ha gamle navn på nye felt. Lundin kalte sin del av det nye storfunnet i Nordsjøen for Avaldsnes. Statoil kalte sin del Aldous Major South. Borten Moe har slått området sammen, og gitt det navn etter mannen som sa «all makt i denne sal», og ble far til parlamentarismen i 1884: Johan Sverdrup.

17 OLJE- OG GASSÅRET DØREN OPP FOR NY OLJEALDER Statsråden mener at norsk olje- og gassvirksomhet handler om «stolthet og identitet». Norge produserer store mengder energi fra feltene på kontinentalsokkelen. Det forplikter. Energi er en hovedfaktor for å få sving på verdensøkonomien. Vi må trekke de fattige nærmere oss og vår levestandard fremfor å øke forskjellene. Halvannen milliard av menneskene som bor på kloden i dag har ikke tilgang til elektrisk strøm. Alle energifelt må utvikles for å skape en mer rettferdig verden. Vi har rike muligheter i dette landet. Våre perspektiver i energisektoren går langt ut over Norges geografi. Vi kan være stolte over vår ressursutnyttelse. Eventyret på kontinentalsokkelen skal fortsette i minst 40 nye år. Det vil kreve alt fra en åpen samfunnsdebatt til teknologiutvikling, sier Ola Borten Moe. En suksesshistorie I 2012 er det 40 år siden Oljedirektoratet og Statoil ble etablert med hovedsete i Stavanger. Over de fire tiårene som har gått har det skjedd store endringer med begge, størst med Statoil, som har gått fra å være et klassisk nasjonalt oljeselskap med 100 prosent statlig eierskap, til å bli børsnotert, men fortsatt med staten som den dominerende eier. Dessuten har Statoil fusjonert med olje- og gassdelen til Norsk Hydro. Oljedirektoratets sikkerhetsavdeling er utskilt, og blitt til Petroleumstilsynet. Statsråden omtaler dette som utvikling og naturlige prosesser, og hans konsentrerte budskap og konklusjon om de to 40-åringene er at både OD og Statoil er store nasjonal suksesser. Hva da med de utenlandske oljeselskapene som åpnet norsk sokkel. Et selskap som Norske Shell kan i år feire at de har vært 100 år i Norge. gjort en stor innsats i Norge, både i distribusjon av bensin og andre oljeprodukter og dernest på kontinentalsokkelen. Norske Shell, som i år jubilerer, og de andre utenlandske selskapene er del av en nasjonal suksesshistorie som har handlet om å bygge landet, sier Borten Moe. Tanken om solnedgangsindustri er slutt. Vi snakker ikke om en næring som skal vare i år, men i generasjoner! Olje ikke valium! Statsråden er opptatt av de lange linjer og av sammenhenger: Da vi fant olje i Nordsjøen var Norge et godt og velutviklet land, og vi styrte utviklingen av de nye ressursene i et nasjonalt perspektiv på samme måte som vi hadde lange og gode tradisjoner for å styre vannkraft, skog og landbaserte ressurser. Han ser to hovedutfordringer: Konkurransekraften generelt må styrkes og oljerikdommens muligheter må gripes og benyttes til fordel for menneskene som vår største ressurs. Det skal god rygg til for å bære gode tider, og vi må vise at vi behersker det. Rikdommen kommer med en fare for at det oppstår skade. Oljen må ikke bli som valium. I et Europa i sterk omstilling må også vi forberede oss på en ny tid. Vi har et godt utgangspunkt, men vi må ikke bruke rikdommen til å utsette nødvendige reformer og omstilling. Vi er et land med en god kultur og høy arbeidsmoral og arbeidsevne. Det er dette vi må ta vare på og videreutvikle når vi går inn i en ny oljealder, sier Ola Borten Moe. Det er faktisk en historie som etter min mening er noe underkommunisert. De utenlandske oljeselskapene har

18 18 OLJE- OG GASSÅRET 2011

19 OLJE- OG GASSÅRET Å UNNGÅ SKADER PÅ MENNESKER, MILJØ OG MATERIELL HAR HØYESTE PRIORITET I OLJE- OG GASSNÆRINGEN

20 20 OLJE- OG GASSÅRET 2011 HMS og drift: PÅ STØ KURS Olje- og gassindustrien skal holde et høyt nivå innen helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Samtidig må næringen drive kostnadseffektivt. FAKTA Antall brønnhendelser ser ut til å være redusert fra 21 i 2010 til 12 i Antall gasslekkasjer over 0,1 kg/s ser ut til å være redusert fra 14 i 2010 til et sted mellom åtte og elleve i Årtier med satsing på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet gjør at norsk olje- og gassvirksomhet har befestet seg som en foregangsnæring. Industrien opererer i værharde havområder, hvor konsekvensene av en ulykke kan bli mer alvorlige enn for andre næringer. Derfor arbeider næringen hele tiden for stadig å bli bedre innen helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. I august 2011 la regjeringen fram en Stortingsmelding om arbeidslivsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet (Meld. St ). Der blir det slått fast at Samla sett er sikkerheita i norsk petroleumsverksemd i dag god. Statistikken fra Petroleumstilsynet i den årlige rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) er klar: I et tiårsperspektiv har næringen maktet å redusere risikonivået i virksomheten betraktelig. Storulykker skal unngås Norsk olje- og gassindustri arbeider målrettet for å hindre at hendelser utvikler seg til katastrofer. Ett av hovedprinsippene i virksomheten er at flere barrierer hinder i arbeidsprosessene skal stoppe enkelthendelser fra å utvikle seg til store ulykker. I 2011 ble næringen utfordret av både Petroleumstilsynet og Arbeidsdepartementet til å ytterligere redusere antall brønnhendelser og gasslekkasjer på norsk sokkel. Årsaken var at det i 2010 ble registrert en økning i antall brønnhendelser og at fallet i antall gasslekkasjer på norsk sokkel stoppet opp. Næringen er enig i myndighetenes mål om å få til en ytterligere reduksjon i begge typer hendelser. I 2011 ble arbeidet med ytterligere å redusere antall gasslekkasjer og hendelser intensivert både i de enkelte selskapene og gjennom et nytt prosjekt, arbeidsgrupper og nettverk i regi av OLF. Ved årsslutt kan det se ut som om arbeidet har båret frukter. Antall brønnhendelser ser ut til å være redusert fra 21 i 2010 til 12 i Antall gasslekkasjer over 0,1 kg/s ser ut til å være redusert fra 14 i 2010 til et sted mellom åtte og elleve i Tallene for begge hendelsestypene blir endelig kvalitetssikret på vårparten 2012, men det er klart at det blir en nedgang innenfor begge områdene. I tillegg ser også antallet alvorlige personskader ut til å vise en markert nedgang fra 28 i 2010 til syv i Også dette tallet blir endelig kvalitetssikret i løpet av våren. Det er grunn til å være stolt av resultatene som er oppnådd for brønnhendelser og gasslekkasjer. Samtidig understreker trendene for brønnhendelser og hydrokarbonlekkasjer at det omfattende arbeidet for å redusere storulykkerisikoen har hatt effekt. Trepartssamarbeid I arbeidslivsmeldingen blir det framhevet at trepartssamarbeidet mellom myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og fagforbund er en viktig forutsetning for det høye HMS-nivået i næringen. OLF støtter regjeringens syn på trepartssamarbeidets betydning. Derfor bruker også OLF store ressurser på å være aktiv på de etablerte trepartsarenaene som Sikkerhetsforum, Regelverksforum og Samarbeid for sikkerhet, samtidig som vi legger stor vekt på å invitere de andre partene til å delta i arbeid som foregår i OLF-regi. De ulike partene vil til tider ha ulikt syn og oppfatninger innenfor noen områder. I et godt trepartssamarbeid kan vi heldigvis tåle å være uenige om enkeltsaker samtidig som vi har tro på at dialog mellom partene er nyttig. Kostnadseffektiv drift To element som kjennetegner norsk petroleumsvirksomhet er stabile rammebetingelser og høye kostnader. I arbeidslivsmeldingen legger departementet opp til en gjennomgang av HMS-regelverket i næringen.

21 OLJE- OG GASSÅRET Det er naturlig at myndighetene bidrar til en kontinuerlig forbedring av HMS-nivået ved å gå gjennom tilsynsstrategi og HMS-regelverk. For å få til et godt resultat forutsetter en slik gjennomgang at partene i trepartssamarbeidet blir involvert og at alle innspill blir tatt på alvor. Det er også viktig at en slik gjennomgang tar inn over seg behovet for god ressursutnyttelse og effektiv drift. Når Arbeidsdepartementet tar fatt på gjennomgangen av regelverket, er det viktig for OLF å understreke at det funksjonsbaserte regelverket vi har i dag er en av forutsetningene for at industrien stadig kan bli bedre innen helse, miljø og sikkerhet. Dagens regelverk gjør at næringen hele tiden har muligheten til å tilpasse driften til den teknologiske utviklingen, noe som er særdeles viktig for å oppnå gode HMS-resultater. OLF ser derfor med bekymring på det pågående arbeidet med et nytt sikkerhetsregelverk for næringen i EU, og arbeider sammen med arbeidsgivere og arbeidstakere for et fortsatt robust og nasjonalt regelverksregime i Norge. OLF forutsetter at myndighetene sikrer involvering av alle partene i arbeidslivet, når arbeidet med regelverksgjennomgangen starter. FAKTA I et tiårsperspektiv har næringen redusert risikonivået i virksomheten betraktelig. Nedgangen i antall brønnhendelser og antall hydrokarbonlekkasjer i 2011 viser at det omfattende arbeidet for å redusere storulykkerisikoen har hatt effekt. KJEMISK ARBEIDSMILJØ Etter fire års arbeid la industriprosjektet Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien fram resultatene fra arbeidet i desember Prosjektet har vært et samarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjonene OLF, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og fagforbundene LO, SAFE, Industri Energi og Lederne, og har brukt årene på å samle, skaffe og spre kunnskap om kjemikalier i olje- og gassindustrien. Kunnskapen som er opparbeidet vil være nyttig for alle som arbeider med kjemikalier uavhengig av industri. Resultatene fra arbeidet finnes på LEVETIDSFORLENGELSE Økt utvinningsgrad og andre forhold har ført til innretningene på norsk sokkel er blitt stadig eldre. For å sikre integriteten og sikkerhet på innretningene og bidra til økte verdier for staten og selskapene har OLF i samarbeid med Petroleumstilsynet utarbeidet en retningslinje og tre norske standarder. Dokumentene er nyttige for selskapene i søknadsprosessen for å få forlenget levetiden, samtidig som de vil hjelpe myndighetene i vurderingen av søknadene. STØY Støy og hørselsskadelig støy er en viktig arbeidsmiljøfaktor i petroleumsindustrien både til havs og på landanlegg. Flere rapporter, deriblant Risikonivå i petroleumsvirksomheten (RNNP) over de siste ti år, indikerer at store arbeidsgrupper i petroleumsvirksomheten eksponeres for høye støynivå, og at risiko for å utvikle støybetingede hørselsskader ikke er ubetydelig. OLF har initiert et prosjekt sammen med Norsk Industri og fagforbundene SAFE, LO, IndustriEnergi og Fellesforbundet. Prosjektet omfatter delprosjekter innenfor temaene: Områdestøy, egenprodusert støy, helikopterstøy, barrierekontroll, vibrasjoner, støy relatert til undervannsoperasjoner og sårbarhetspåvirkende faktorer. FALLENDE GJENSTANDER Fallende gjenstander representerer risiko for fare for personskader. Industrien har iverksatt en rekke tiltak for å redusere antall fallende gjenstander. OLF har gjennom en partssammensatt arbeidsgruppe fremmet en rekke anbefalinger til industrien. I tillegg er man i ferd med å utvikle en verktøypakke som inneholder en informasjonsfilm, et spillebrett og en test som skal brukes i informasjonsarbeidet for å få redusert antall hendelser knyttet til fallende gjenstander.

22 22 OLJE- OG GASSÅRET 2011 Ulykken i Mexicogulfen: GODT RUSTET PÅ Ulykken i Mexicogulfen 20. april 2010 tok livet av elleve mennesker og førte til et av historiens største oljeutslipp. Gjennomgangen av granskningsrapportene som er kommet i etterkant av ulykken viser at olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel drives trygt og under et robust regelverk. Å unngå skader på mennesker, miljø og materiell har høyeste prioritet i en næring som arbeider med olje og gass langt til havs. Da ulykken i Mexicogulfen skjedde, var det klart at norsk olje- og gassindustri måtte gå i seg selv for å hindre at noe tilsvarende kunne skje i våre farvann. Vi kan bli bedre I halvannet år har en ekspertgruppe arbeidet i regi av OLF med å gå gjennom granskningsrapporter som er kommet fra USA. De norske ekspertene har også deltatt aktivt i den globale olje- og gassindustriens gjennomgang av ulykken. Ikke uventet er konklusjonen klar: Vi kan alltid bli bedre på sikkerhet. Flere av granskningsrapportenesom er kommet etter ulykken, både fra USA og fra Petroleumstilsynet her hjemme, framhever petroleumsvirksomheten rundt nordsjøbassenget som ledende i sikkerhetsarbeidet ikke minst støttet av et robust regelverksregime og for Norges del et godt og etablert trepartssamarbeid. Forebygging, forebygging, forebygging Den norske ekspertgruppen, som er i sluttfasen med sin rapport, var tidlig klar på at det viktigste industrien kan gjøre er å satse på tiltak som forhindrer at en lignende ulykke skjer på norsk sokkel. Ekspertgruppen har kommet og vil komme med anbefalinger innen områder som brønndesign, planlegging og utførelse av brønner, sementering, ledelsessystemer, kompetanse og design av flyttbare innretninger. Mange av anbefalingene går på at dagens standarder blir oppdatert etter hva som er kommet fram fra granskningsrapportene etter ulykken. Eksperter fra norsk olje- og gassindustri vil også være aktive bidragsytere inn i det globale forbedringsarbeidet. Om ulykken skulle ramme Om ulykken på tross av de forebyggende tiltakene skulle ramme, er det også gjort et grundig arbeid for å beskrive hvordan industrien best mulig skal aksjonere. På bakgrunn av rapporter fra the International Organisation of Oil and

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

STYRETS BERETNING 2011. - Elefantene vender tilbake

STYRETS BERETNING 2011. - Elefantene vender tilbake 1 OLF Oljeindustriens Landsforening STYRETS BERETNING 2011 - Elefantene vender tilbake 2 FORORD For norsk olje- og gassindustri skulle 2011 vise seg å bli et langt mer innholdsrikt år enn de fleste kunne

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

Sentrale saker sett fra OLF. Petropolen, Kristiansund 16. juni 2011 Bengt Eidem Fagsjef samfunnskontakt, Oljeindustriens Landsforening

Sentrale saker sett fra OLF. Petropolen, Kristiansund 16. juni 2011 Bengt Eidem Fagsjef samfunnskontakt, Oljeindustriens Landsforening Sentrale saker sett fra OLF Petropolen, Kristiansund 16. juni 2011 Bengt Eidem Fagsjef samfunnskontakt, Oljeindustriens Landsforening 1 Agenda for innledning og diskusjon 1. Norsk olje og gass i 40 år,

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT

Kyotoavtalen. Store ambisjoner UTSLIPP TIL LUFT OLJE OG MILJØ Å hente opp olje og gass fra dypene utenfor norskekysten, fører med seg utslipp til luft og sjø. Derfor jobber olje- og gasselskapene hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan

Detaljer

BRYTNINGSTID. Norsk olje og gass

BRYTNINGSTID. Norsk olje og gass Norsk olje og gass BRYTNINGSTID Tale av styreleder Tor Arnesen til årskonferansen i Norsk olje og gass, Radisson Blu Plaza, Oslo, torsdag 5. mars 2015 Statsminister, Kjære venner og kolleger Den 13. april

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen Et sammendrag av KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produksjon ( millioner fat o.e./d) Historisk Prognose 0,0 1970 2008 2040 Historisk

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien har mål om Null miljøskadelige utslipp til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien jobber hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan redusere utslippene fra virksomheten.

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest!

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Innlegg 25. september 2012 Følgende manus dannet utgangspunkt for innlegget til olje- og energiministeren sitt innlegg på konferansen. Innledning - Sogn og Fjordane

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Jeg registrerer at det er en hissig debatt om nye leteområder i mitt fylke.

Jeg registrerer at det er en hissig debatt om nye leteområder i mitt fylke. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll LO`s Olje og gasskonferansen 01.november 2016, Bodø Akkurat nå er det 314 dager igjen til stortingsvalget. Det valget dreier seg om en retningsendring på mange områder. Det

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Et sammendrag av KonKraft-rapport 5. Petroleumsnæringen og. klimaspørsmål

Et sammendrag av KonKraft-rapport 5. Petroleumsnæringen og. klimaspørsmål Et sammendrag av KonKraft-rapport 5 Petroleumsnæringen og klimaspørsmål Petroleumsnæringen og klimaspørsmål Det er bred vitenskapelig enighet om at menneskeskapte klimagassutslipp fører til klimaendringer

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

Aktivitet og kostnader på norsk sokkel

Aktivitet og kostnader på norsk sokkel Aktivitet og kostnader på norsk sokkel Jørgen Bækken underdirektør Olje- og energidepartementet Mai 2014 Norsk sokkel per 31.12.2013. Produsert og solgt: 6,2 mrd Sm 3 o.e. Gjenværende ressurser: 8 mrd

Detaljer

Hvem er Folkeaksjonen? Stiftet januar 2009 Partipolitisk nøytral Ad hoc Nasjonal Grasrotorganisasjon 18 lokallag over hele landet 4000 medlemmer

Hvem er Folkeaksjonen? Stiftet januar 2009 Partipolitisk nøytral Ad hoc Nasjonal Grasrotorganisasjon 18 lokallag over hele landet 4000 medlemmer Gaute Wahl Hvem er Folkeaksjonen? Stiftet januar 2009 Partipolitisk nøytral Ad hoc Nasjonal Grasrotorganisasjon 18 lokallag over hele landet 4000 medlemmer Vårt mål Å hindre at de verdifulle og sårbare

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

Industriens støyprosjekt hva er det vi vil oppnå?

Industriens støyprosjekt hva er det vi vil oppnå? Industriens støyprosjekt hva er det vi vil oppnå? Bergen, 25. april 2012 Aud Nistov Fagsjef HMS Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold Bakgrunn for prosjektet Prosjekt STØY i petroleumsindustrien

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren 5 4 prosent 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2* Andel av BNP Andel av investeringer Andel av eksport Andel av statens inntekter *anslag Fakta 21 figur

Detaljer

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Sikkerhetsforum 16. november 2011 Viktor K. Berg Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold A. Kort om dagens status B. Petroleumstilsynet utfordret næringen C. Prosjekt

Detaljer

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø ODs rolle og målsetting Ressurssituasjonen på norsk sokkel

Detaljer

NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2014 NORSK PETROLEUMSVERKSEMD Send meininga di om Fakta 2014 til fakta@oed.dep.no Redaktør: Yngvild Tormodsgard, Olje- og energidepartementet Design: Artdirector/Klas Jønsson Papir: Omslag: Galerie art

Detaljer

Endringer og utfordringer

Endringer og utfordringer Endringer og utfordringer Et lite utvalg Vidar Kristensen FoU Koordinator Petroleumstilsynet Trygg & Frisk? HMS-forskning for norsk petroleumsvirksomhet, Stavanger 24. mai 2011 Ptils rolle i forhold til

Detaljer

Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding

Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding Nye visjoner for HMS? Helhetlig perspektiv på HMS i norsk arbeidsliv - Om arbeidet med ny St melding v/gundla Kvam, ekspedisjonssjef AID Innledning Først vil jeg få takke for invitasjonen til Sikkerhetsforums

Detaljer

Prosjekt STØY. Sikkerhetsforum Aud Nistov Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Prosjekt STØY. Sikkerhetsforum Aud Nistov Oljeindustriens Landsforening (OLF) Prosjekt STØY Sikkerhetsforum 23.03.2011 Aud Nistov Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold 1. Kort om dagens status 2. Petroleumstilsynets støyseminar 1.februar 2011 3. Møte mellom OLF og Norsk Industri

Detaljer

Energilandskapet Olje og gass

Energilandskapet Olje og gass Energilandskapet Olje og gass Anette Smedsvig og Caroline Hustad 23. Januar 2015 Hvem er vi? Hvem er dere? 2 3 Vi vil besvare: Har verden behov for olje og gass i fremtiden? Hva med klima? Dagens oljepris

Detaljer

2011 et jubelår - store framtidige utfordringer

2011 et jubelår - store framtidige utfordringer 2011 et jubelår - store framtidige utfordringer Pressekonferanse 28. februar 2012 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef 2011 jubelår

Detaljer

Ivar Kristiansen stortingsrepresentant (H)

Ivar Kristiansen stortingsrepresentant (H) Ivar Kristiansen stortingsrepresentant (H) OLJEKONFERANSE SANDNESSJØEN 15. juni 2011 Det norske olje- og gasseventyret Gjennom 40 år har Norge gjennomgått en eventyrlig utvikling som olje- og gassnasjon.

Detaljer

OD -seminar. Klimakur 2020

OD -seminar. Klimakur 2020 OD -seminar Klimakur 2020 Bente Jarandsen St.meld. 34 (2006 2007)Klimameldingen og Klimaforliket 15-17 millioner tonn 42-44 millio oner tonn Statens forurensningstilsyn (SFT) Side 2 KLIMAKUR 2020 Hvordan

Detaljer

SDØE-resultater tredje kvartal 2013

SDØE-resultater tredje kvartal 2013 SDØE-resultater tredje kvartal 2013 Stavanger 31.10.2013 Til stede fra Petoro: Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Fortsatt høy kontantstrøm

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

Innspill til 21.konsesjonsrunde

Innspill til 21.konsesjonsrunde WWF-Norge Kristian Augusts gate 7a Pb 6784 St. Olavs plass 0130 OSLO Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 info@wwf.no www.wwf.no Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen Olje- og energidepartementet

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet RNNP Ergonomiseminar 16.10.12 Øyvind Lauridsen Bakgrunn for RNNP På slutten av 90 tallet hevdet fagforeningene at innsparinger gikk ut over sikkerheten på sokkelen

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Stortinget Regjeringen Finansdepartementet Arbeids- og adminstrasjonsdepartementet Oljedirektoratet Petroleumstilsynet OEDs organisering Statsråd Politisk

Detaljer

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Hva står på spill? Kjøpekraft Arbeidsledighet Norge Fastlands- Sverige Danmark Euro- USA Norge området Kjøpekraftsjustert BNP per innbygger. Indeks. OECD-gjennomsnitt

Detaljer

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord

Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF. Petroleumsvirksomhet..i nord Einar Lystad Fagsjef Utslipp til sjø OLF Petroleumsvirksomhet..i nord Miljø og petroleumsvirksomhet Rammeverk - Lover og forskrifter Petroleumsvirksomhet og forurensning Utslipp til sjø Nullutslipp Miljøovervåking

Detaljer

Pressekonferanse - 2014-resultater

Pressekonferanse - 2014-resultater Stavanger 13. mars 2015 Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Fjerde kvartal: høy produksjon, lave investeringer gode resultater Nøkkeltall

Detaljer

Olje- og energiminister Ola Borten Moe Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo. Bergen 26. juni 2012

Olje- og energiminister Ola Borten Moe Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo. Bergen 26. juni 2012 Olje- og energiminister Ola Borten Moe Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Bergen 26. juni 2012 STORTINGSMELDING OM ØKT VERDISKAPING I NATURGASSKJEDEN Norsk Gassforum er opptatt av

Detaljer

Petroleumstilsynet og det ytre miljøet

Petroleumstilsynet og det ytre miljøet Petroleumstilsynet og det ytre miljøet Sikkerhetsforum - 29.11.07 27.03.2008 1 Petroleumstilsynet er en viktig aktør i miljøforvaltningen TEKNOLOGI AKTIVITET (type og omfang) STYRING & KONTROLL Design

Detaljer

3 KVARTAL 2014 - PRESENTASJON

3 KVARTAL 2014 - PRESENTASJON Stavanger 4. november 2014 Fra Petoro: Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef KPI-er Lavere priser og mindre gassalg ga redusert kontantstrøm

Detaljer

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling?

Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? Energinasjonen Norge et industrielt fortrinn? Petroleumsaktivitetane framleis motor for næringsutvikling? JazzGass 2010 Terje Lien Aasland Leder av Næringskomiteen Energinasjonen Norge 1900 Sam Eyde: Drømmen

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Petro Arctic. 380 medlemsbedrifter. Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk

Petro Arctic. 380 medlemsbedrifter. Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk Petro Arctic 380 medlemsbedrifter Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk Hovedoppgaver Kontaktformidling, informasjon Leverandørutvikling Næringspolitisk

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no

HMS i kontrakter. Gunnar.dybvig@ptil.no HMS i kontrakter Bakgrunn 2006-prosjekt: Bruk av økonomiske incentiver til å understøtte HMS-arbeid Observasjoner Utfordringer: HMS-forebyggende incentiver og markedsforhold Gunnar.dybvig@ptil.no Hvorfor

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Konjunkturrapport 2008. Utfordringer. i en kriserammet. verdensøkonomi. Sammendrag

Konjunkturrapport 2008. Utfordringer. i en kriserammet. verdensøkonomi. Sammendrag 1 Konjunkturrapport 2008 Utfordringer i en kriserammet verdensøkonomi Sammendrag 2 3 Forord Årets konjunkturrapport fra OLF har fått undertittelen Utfordringer i en kriserammet verdensøkonomi. Rapporten

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet Muligheter og Utfordringer Finnmarkskonferansen Alta 08.09.04 Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

- kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen?

- kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen? Ja, tenke det; ønske det; ville det men gjøre det... Ubrukte muligheter og utfordringer - kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen? Lerchendal konferansen januar 2011 Vibecke Hverven

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 13. september 2016 Frode Alfheim, nestleder Industri Energi og leder av arbeidsgruppen for rapporten Goliat 2016 Melkøya 2007 Funn Barentshavet

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1

Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 05.01.2009 1 Ptils hovedprioriteringer 2009 HP1 Levetidsforlengelse HP2 Ledelse og storulykkesrisiko HP3 Teknisk og operasjonell sikkerhet HP4 Risikoutsatte grupper HP5 Forebygging

Detaljer

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe

Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Oppfølging av stillasarbeidere som en risikoutsatt gruppe Irene Bergljot Dahle Sjefingeniør, Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper hovedprioritering i Ptil siden 2007 PTIL skal bidra til: - at potensielt

Detaljer

Veien videre i petroleumspolitikken av Eli Blakstad

Veien videre i petroleumspolitikken av Eli Blakstad Foredrag 1. april 2011 Brønnøysund Veien videre i petroleumspolitikken av Eli Blakstad Takk for invitasjonen hit til Brønnøysund. Som ny statssekretær i Olje- og energidepartementet er det spennende å

Detaljer

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør

Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør DLE-konferansen 14.-15. september 2010 Hvordan utøves myndighetstilsyn i andre etater? Myndighetstilsyn i Petroleumstilsynet v/ Bård Johnsen, sjefingeniør Innhold Hvem er vi? Hvilken rolle har vi? Hva

Detaljer

Sikkerhetsforums årskonferanse 2005

Sikkerhetsforums årskonferanse 2005 Sikkerhetsforums årskonferanse 2005 Framtidsutfordringene - hvordan møter vi disse? - Gruppesamtaler Spørsmål 1: Hvem jobber i petroleumsvirksomheten om 15 år, hva kan de og hva må de kunne? Framtidsbilder/framtidsutfordringer:

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer

Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Entreprenørene som pådrivere for HMS forbedringer Sigve Knudsen Tilsynskoordinator for Entreprenører og Petoro Innhold Aktørbildet Risikoreduksjon Entreprenørens bidrag til risikoreduksjon 2 Forsvarlig

Detaljer

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø Status leverandørindustrien Oversikten over "oljeinvesteringer" underkommuniserer «Offisielt»: 10-20 prosent ned i 2015, tilbake til 2012-nivå?

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Penger på bok og olje i bakken hvordan utnytter vi Norges ressurser best mulig? Finansminister Per-Kristian Foss

Penger på bok og olje i bakken hvordan utnytter vi Norges ressurser best mulig? Finansminister Per-Kristian Foss Penger på bok og olje i bakken hvordan utnytter vi Norges ressurser best mulig? Finansminister Per-Kristian Foss 1 Petroleumssektoren er viktig. Andel av BNP 18,6 Andel av eksport 45,9 54,1 81,4 Andel

Detaljer

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST

Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Teknas politikkdokument om Energi og klima UTKAST UTKAST UTKAST Vedtatt av Teknas hovedstyre xx.xx 2014 Teknas politikkdokument om energi og klima Tekna mener: Tekna støtter FNs klimapanels konklusjoner

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Norsk sokkel - næringsutvikling og miljø. Per Terje Vold Administrerende direktør Lofotakvariet 6. mai 2004

Norsk sokkel - næringsutvikling og miljø. Per Terje Vold Administrerende direktør Lofotakvariet 6. mai 2004 Norsk sokkel - næringsutvikling og miljø Per Terje Vold Administrerende direktør Lofotakvariet 6. mai 2004 OLF representerer 23 oljeselskaper Oljeselskapene er enten innehavere av eller deltakere i utvinningstillatelser

Detaljer

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011

Oljevirksomheten mot nord. Brønnøysund 1. april 2011 Oljevirksomheten mot nord Brønnøysund 1. april 2011 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid2 i filen. Vi er i dag 190 ansatte, kontor i Harstad med 12 ansatte Hovedkontor i Trondheim 2 Det norskes

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer